MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: kl STED: MØTEROMMET 4. ETG. RÅDHUSET Gruppemøter: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 22/14 ORIENTERING 23/14 24/14 25/14 26/14 27/14 28/14 29/14 30/14 SØKNADER OM FOLKEHELSEMIDLER DELEGERTE SAKER REVIDERING AV VEDTEKTER KOMMUNALE SFO IKT-PLAN FOR NORDRE LAND-SKOLEN EVALUERING AV HANDLINGSDEL I RUS- OG KRIMINALPOLITISK HANDLINGSPLAN VEG- OG GATEADRESSER I NORDRE LAND - OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL STEDSNAVNUTVALGET FRIIDRETTSANLEGGET PÅ DOKKA STADION - FORPROSJEKT ÅPEN POST NORDRE LAND KOMMUNE, den 08. oktober Monica Andersson leder

2 Lnr.: 18884/14 Arkivsaksnr.: 14/3536 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: VIH Utskrift til: ORIENTERING 1. Folkehelseplan m/gruppearbeid. NORDRE LAND KOMMUNE, den 08. oktober Jarle Snekkestad rådmann Vigdis Hagenborg

3 Lnr.: 18835/14 Arkivsaksnr.: 14/3425 Arkivnøkkel.: 223 G10 Saksbehandler: LAI Utskrift til: Søkerne, økonomiavdelingen SØKNADER OM FOLKEHELSEMIDLER Sammendrag: I kommunestyrets budsjettvedtak i sak 73/13 ble det avsatt kr til folkehelsetiltak. Rådmannen foreslår å øke folkehelsekoordinatoren sine midler med kr. Kr er allerede tildelt i sak. De resterende kr ,- skal brukes til å støtte frivillige lag og foreninger og til kommunens egne prosjekter som fremmer god folkehelse. På bakgrunn av folkehelsegruppas vurdering, foreslår rådmannen at kr ,- fordeles på 10 søkere, mens 2 søknader avslås. Vedlegg: 12 søknader om folkehelsemidler Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: I sak nr. 73/13, Økonomiplan med budsjett 2014 til offentlig ettersyn, vedtok kommunestyret blant annet at; Det avsettes en pott på kr ,- til folkehelsetiltak, herunder merking og rydding av stier og løyper. Dette tilføres sentraladministrasjonen. Rådmannen foreslår at kr ,- (kr ,- minus kr ,- som allerede er tildelt) legges til folkehelsekoordinatoren sine midler. Hun disponerer i dag kr ,- som tildeles søkere etter godkjenning i folkehelsegruppa. Folkehelsekoordinator og -gruppa tar også initiativ til innkjøp og aktivitet som belastes disse midlene. Rådmannen mener folkehelsekoordinatoren bør kunne fatte delegerte vedtak på tilskudd/bruk inntil kr ,-. For større bevilgninger og tiltak skal pengebruken diskuteres og godkjennes av folkehelsegruppa. Søknader og svar skal journalføres i e-sak. Hovedutvalget fatter endelig vedtak om tildeling. Merking og rydding av stier og løyper er et viktig satsningsområde i De kr ,- som gjenstår vil rådmannen bruke til både å støtte prosjekter i regi av frivillige lag og foreninger og tiltak initiert av kommunen. Tilskuddsordningen ble gjort kjent i kulturkalenderen for juni, juli og august, med søknadsfrist 20. august. Folkehelsekoordinator mottok i alt 12 søknader.

4 Folkehelsegruppa skal innstille fordeling av midler etter mottatte søknader. Hovedutvalg for levekår skal vedta den endelige fordelingen av midlene i sitt møte den 16. oktober Det er ikke søknadsskjema, men prosjektbeskrivelsene må inneholde opplysninger om tiltaket, formål og målgruppe for tiltaket, samt kostnadsoverslag og budsjett for gjennomføring. Prosjekter som får tilsagn om tilskudd må levere en enkel rapport som beskriver resultatet før tilskuddet utbetales. Midler som eventuelt ikke blir fordelt i 2014 skal settes av slik at de kan benyttes til relevante forebyggende og helsefremmende tiltak senere. Dette er en ny ordning, og det er viktig at kommunen gir god informasjon om ordningen så snart som mulig slik at aktuelle søkere gjøres oppmerksomme på muligheten. Vurdering: Det har kommet inn mange søknader og mange er godt begrunnet og omfattende utredet. Det har vært avholdt to møter i folkehelsegruppa for å klare å komme igjennom søknadene og fordele pengene på en best mulig måte På bakgrunn av folkehelsegruppas gjennomgang, foreslår rådmannen at søknadene behandles på følgende måte: 1. Dokka barneskole, pengene kommer mange til gode og er vel begrunnet, tiltaket vil ha god effekt. Det er en søknad med hovedfokus på trivselsprogrammet. Søknadssum kr ,-. Søknaden innvilges. 2. Nylsfjellet hyttevelforening om ryddig og merking av turstier- lager ny og slakere sti enn det er i dag. Kommunen mottar bilder og GPS merking og kart når løypa er ferdig Det merkes og skiltes etter nasjonale retningslinjer. Søknadssum kr ,-. Søknaden innvilges. 3. Fysio- og ergoterapi tjenesten, søknad om etablering av friskliv senior. Søknadssum kr ,-. Søknaden innvilges delvis- det innvilges til utstyr og oppstart av tiltaket som beskrevet i tiltaket. Gruppen har gjort nedslag på at tilskuddene ikke går til lønnsmidler til å øke kommunal drift 4. Skolehager- Skoleverket er i en prosess med nedskjæringer og tenker at å iverksette denne type nye tiltak pr nå ikke er aktuelt. Skolene setter pris på søknaden og oppfordrer de til å søke igjen ved en annen anledning. Søknadssum kr ,- Søknaden avslås. 5. Torpa IL søker om støtte til søndagsturene, klatrer og svømmer, reiser til Lillehammer. De søker om å få dekket kostnader slik at de som ikke har økonomi kan få dekket deler av turene. Søknaden innvilges, gruppen ønsker i etterkant en rapport på hvordan pengene er blitt benyttet. Søknadssum kr ,-. Søknaden innvilges. 6. Torpa Løypelag- Deres søknaden innvilges ikke da søknaden kan dekkes via det ordinære løypetilskuddene. Tilskuddet fordeles etter antall kilometer, man må

5 forutsette at traseen er ryddet og klar før det søkes. Oppfordrer Torpa Løypelag til å søke på den ordinære tilskuddsordningen. Tilskuddets økning åpner også for rydding av barmark. Opparbeiding og vedlikehold av traseer forutsettes innbakt i tilskudd til brøyting av skiløyper. Søknadssum kr ,-. Søknaden på folkehelsemidler avslås av den grunn 7. Fysio /Ergo «Fra barnehage til skole». Det søkes om lærebøker/arbeidsbøker. Utstyr mm. Søknadssum kr Søknaden innvilges under forutsetning av at barnehagene ønsker å delta i dette. Det forutsetter og at dette kan gjennomføres ifht drift, og tiltaket avklares med enhetsleder Familie og Helse. Det ønskes og en rapport i etterkant på hvordan pengene er benyttet, omfang, varighet mm. 8. Seniordans som et helsefremmende tiltak dette er et lavterskel tilbud. Det er et viktig tiltak for eldre, dans gir god trening, forebygger sosial isolasjon, gir balanse trening og er fallforebyggende. Søknadssum kr ,-. Søknaden innvilges. Det ønskes en rapport i etterkant på hvordan pengene er benyttet, omfang av deltagere på seniordans 9. Det store pulsslaget- for å generer aktivitet- Dette er et tiltak for å nå store mengder ansatte i Nordre Land kommune og for å kunne generere aktivitet blant ansatte og deres familie. Det må og sees i sammenheng med sykefraværsstatistikken. Omfang og varighet må avklares. Det sendes ut undersøkelse i etterkant av dette. Man tror at tiltaket vil ha effekt. Søknadssum kr ,-. Søknaden innvilges. 10. Landsbyskogen- det er godt planlagt, gjennomtenkt og forankret. Det er uteaktiviter, det er fysisk og det vil generere aktivitet. Søknadssum kr ,-. Søknaden innvilges. Folkehelsegruppa ønsker en rapport på bruk av penger og omfang av bruken av arealet. Ønsker også informasjon som kan legges ut på hjemmesiden og sosiale medier. 11. Dokka barneskole- til aktivitetsopplegget på barneskolen, søkes om diverse utstyr til aktiviteter til barneskolen til de minste i friminuttene. Søknadssum kr ,-. Søknaden innvilges. Det ønskes en rapport på hvordan pengene er blitt benyttet. 12. Torpa Barneskole- det søkes om diverse utstyr til aktiviteter til barneskolen for de minste i friminuttene. Søknadssum kr Søknaden innvilges. Det ønskes en rapport til folkehelsegruppa på hvordan pengene er blitt benyttet

6 Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak: Hovedutvalg for levekår fordeler folkehelsemidler 2014 på følgende måte: 1) Dokka Barneskole, trivselslederprogram kr ,- 2) Nylsfjellet hyttevelforening, rydding/merking tursti kr ,- 3) Fysio og ergoterapitjenesten, friskliv senior kr ,- 4) Privatperson, skolehager kr. 0,- 5) Torpa idrettslag, klatring/svømming kr ,- 6) Torpa Løypelag, rydding skiløype kr. 0,- 7) Fysio og ergoterapitjenesten, fra barnehage til skole kr ,- 8) Dokka seniordans, husleie og utstyr kr ,- 9) NLK, Det store pulsslaget (inntil) kr ,- 10) Landsbyskogen (samarbeidsprosjekt) kr ,- 11) Dokka Barneskole, aktivitetsutstyr kr ,- 12) Torpa Barneskole, aktivitetsutstyr kr ,- Totalt kr ,- NORDRE LAND KOMMUNE, den 07. oktober Jarle Snekkestad rådmann Laila Nereng Enhetsleder Familie og Helse

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Lnr.: 18786/14 Arkivsaksnr.: 14/3510 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: LFU Utskrift til: DELEGERTE SAKER 14/ DS 139/14 DUS//GRM FNR *********** *********************** Søknad innvilget MELDING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING 2014/15 12/ DS 140/14 DUS//GRM FNR ****** ********************** Søknad innvilget MELDING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING 2014/15 14/ DS 141/14 VO//MMR A02 *********************** Søknad avslått MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SPESIALUNDERVISNING VO - SØKNAD OM SPESIALUNDERVISNING SKOLEÅRET / DS 142/14 TBUS//EVT FNR ************* ************** Søknad innvilget VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING 11/ DS 143/14 VO//SKO FNR ****** ********************** Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SPESIALUNDERVISNING VO - 11/ DS 144/14 VO//HEL FNR ******* ******************** Søknadene innvilget/avslått MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SPESIALUNDERVISNING VO 14/ DS 145/14 TBUS//EVT FNR *********** ************** Søknad innvilget VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING 12/ DS 146/14 DUS//GRM FNR *********** ******************* Søknad innvilget

30 MELDING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING 2014/15 14/ DS 147/14 DUS//FRS FNR ****** ************************ Søknad innvilget MELDING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING 2014/15 12/ DS 148/14 DUS//FRS FNR ************* Søknad innvilget MELDING OM ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING 2014/15 14/ DS 149/14 TBUS//EVT FNR *********** ******************** Søknad innvilget VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING 14/ DS 150/14 TBUS//EVT FNR ******* ****************** Søknad innvilget VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING 14/ DS 151/14 TBUS//EVT FNR ******* *********************** Søknad innvilget VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING 14/ DS 152/14 TBUS//EVT FNR ******* ****************** Søknad innvilget VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING 14/ DS 153/14 SIF//MSH U63 &18 Ann Kristin Strømsjordet MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING 14/ DS 154/14 TBUS//EVT FNR ************** ******************** Søknad innvilget VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING LINEA EIK KJENSJORD 14/ DS 155/14 TBUS//EVT FNR ************** ****************** Søknad innvilget VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING 14/ DS 156/14 TBUS//EVT FNR ********** ******************* Søknad innvilget

31 VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING 14/ DS 157/14 TBUS//EVT FNR ******* ***************** Søknad innvilget VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING 14/ DS 158/14 TBUS//EVT FNR *********** ****************** Søknad innvilget VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING 14/ DS 159/14 VO//MMR A02 &73 ***************************** Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - LÆREPLAN I NORSK - SØKNAD OM NORSKOPPLÆRING 12/ DS 160/14 DUS//FRS FNR ****** ***************************** Søknad innvilget VEDTAK OM FRITAK FRA NASJONALE PRØVER, SKOLEÅRET 2014/ / DS 161/14 VO//MMR A02 ************************ Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INTRODUKSJONSORDNING - SØKNAD OM OBLIGATORISK NORSKOPPLÆRING / DELTAKELSE I INTRODUKSJONSORDNINGEN 14/ DS 162/14 VO//MMR A02 ************************ Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - LÆREPLAN I NORSK - SØKNAD OM OBLIGATORISK NORSKOPPLÆRING / DELTAKELSE I INTRODUKSJONSORDNINGEN 14/ DS 163/14 SIF//MSH U62 &18 Coop Innlandet SA Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - COOP MEGA DOKKA - SØKNAD OM NY STEDFORTREDER SALGSBEVILLING 10/ DS 164/14 DUS//FRS FNR ************* ***************** Søknad innvilget

32 VEDTAK OM FRITAK FRA NASJONALE PRØVER, SKOLEÅRET 2014/ / DS 165/14 DUS//FRS FNR ****** *********************** Søknad innvilget VEDTAK OM FRITAK FRA NASJONALE PRØVER, SKOLEÅRET 2014/ / DS 166/14 DUS//FRS FNR ********* ****************** Søknad innvilget VEDTAK OM FRITAK FRA NASJONALE PRØVER, SKOLEÅRET 2014/ / DS 167/14 DUS//FRS FNR ****** ********************* Søknad innvilget ELEVMAPPE 10/ DS 168/14 DUS//FRS FNR ****** **************************** Søknad innvilget VEDTAK OM FRITAK FRA NASJONALE PRØVER, SKOLEÅRET 2014/ / DS 169/14 DUS//FRS FNR ****** ***************** Søknad innvilget VEDTAK OM FRITAK FRA NASJONALE PRØVER, SKOLEÅRET 2014/ / DS 170/14 DUS//FRS FNR ****** **************** Søknad innvilget VEDTAK OM FRITAK FRA NASJONALE PRØVER, SKOLEÅRET 2014/ / DS 172/14 DUS//GRM FNR ****** ********************** Søknad innvilget VEDTAK OM FRITAK FRA NASJONALE PRØVER, SKOLEÅRET 2014/ / DS 173/14 DUS//GRM FNR ******** ****************** Søknad innvilget

33 VEDTAK OM FRITAK FRA NASJONALE PRØVER, SKOLEÅRET 2014/ / DS 174/14 VO//MMR F30 ******************** Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - LÆREPLAN I NORSK - SØKNAD OM OBLIGATORISK NORSKOPPLÆRING / DELTAKELSE I INTRODUKSJONSORDNINGEN 14/ DS 175/14 VO//MMR F30 ********************* Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INTRODUKSJONSORDNING - SØKNAD OM OBLIGATORISK NORSKOPPLÆRING / DELTAKELSE I INTRODUKSJONSORDNINGEN 14/ DS 176/14 VO//MMR F30 ********************** Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - LÆREPLAN I NORSK - SØKNAD OM OBLIGATORISK NORSKOPPLÆRING / DELTAKELSE I INTRODUKSJONSORDNINGEN 14/ DS 177/14 VO//MMR F30 ************************ Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INTRODUKSJONSORDNING - SØKNAD OM OBLIGATORISK NORSKOPPLÆRING / DELTAKELSE I INTRODUKSJONSORDNINGEN 14/ DS 178/14 SIF//ROK Q50 &70 ************************** Søknad innvilget SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE 14/ DS 179/14 TBUS//EVT FNR ****** **************** Søknad innvilget VEDTAK OM FRITAK FRA NASJONALE PRØVER 14/ DS 180/14 SIF//ROK Q50 &70 ********************** Søknad innvilget

34 SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE 14/ DS 181/14 SIF//ROK Q50 &70 *********************** Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE 14/ DS 182/14 SIF//ROK C00 &70 ******************* Søknad innvilget SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS 14/ DS 183/14 SIF//ROK Q50 &70 ******************* Søknad innvilget SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE 14/ DS 184/14 TBUS//EVT FNR ****** ******************** Søknad innvilget FRITAK FRA VURDERING MED KARAKTER 14/ DS 185/14 TBUS//EVT FNR ******* ******************** Søknad innvilget FRITAK FRA VURDERING MED KARAKTER 14/ DS 186/14 VO//MMR A02 &73 ************************** Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - LÆREPLAN I NORSK - NORSKOPPLÆRING 14/ DS 187/14 VO//MMR A02 &73 ************************* Søknad innvilget MELDING OM DELEGERT VEDTAK - LÆREPLAN I NORSK - NORSKOPPLÆRING 14/ DS 188/14 VO//MMR A02 &73

35 ******************* Søknadene innvilget/avslått MELDING OM DELEGERT VEDTAK - LÆREPLAN I NORSK - NORSKOPPLÆRING 14/ DS 190/14 SIF//ROK Q50 &70 ************************** Søknad innvilget SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE 14/ DS 191/14 SIF//ROK Q50 &70 ************************* Søknad innvilget SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE 14/ DS 192/14 SIF//ROK C00 &70 ************************* Søknad innvilget SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS 14/ DS 193/14 SIF//ROK C00 &70 **************************** Søknad innvilget SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS 14/ DS 196/14 SIF//ROK Q50 &70 *************************** Søknad innvilget SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE 14/ DS 197/14 SIF//ROK C00 &70 ************************** Søknad innvilget SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS NORDRE LAND KOMMUNE, den 6. oktober 2014 Jarle Snekkestad rådmann Liv Furuseth

36 Lnr.: 18799/14 Arkivsaksnr.: 14/3515 Arkivnøkkel.: A22 Saksbehandler: LAG Utskrift til: Rektor ved Dokka barneskole Rektor ved Torpa barne- og ungdomsskole REVIDERING AV VEDTEKTER KOMMUNALE SFO Sammendrag: Rådmannen ønsker en gjennomgang av vedtektene for SFO da gjennomføringen av ferieordningen må endres. Endringene er i henhold til de krav og føringer som blir gitt av overordnede myndigheter. SFO -tilbudet er styrt av Opplæringslova 13-7, og de justeringer som er gjort er i henhold til dette. Serviceerklæringen overlapper vedtektene og disse er ikke berørt av endringen. Rådmannen vil anbefale at vedtektene, med endringer i gjennomføring av ferieordningen, vedtas. Vedlegg: Nordre Land kommune, grunnskole Vedtekter for kommunale SFO Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksopplysninger: Skolefritidsordningen (SFO) i Nordre Land kommune drives i henhold til 13-7 i Opplæringsloven av 9.juni 1998, med senere endringer og tilhørende forskrifter, departementets krav for tildeling av statstilskudd og kommunale vedtak. Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før, og etter skoletid for skoletrinn, og for barn ned særskilte behov på 1-7. skoletrinn. Det blir gitt et tilbud på Dokka barneskole og Torpa barne- og ungdomsskole. Loven krever at skolefritidsordningen skal ha vedtekter om: Eierforhold, opptaksmyndighet, opptakskriterier, opptaksperiode, og oppsigelse av plass, foreldrebetaling, leke og oppholdsareal, åpningstid pr. dag og for året. Vedtektene skal også si noe om bemanning og ledelse.

37 Alle disse forholdene er beskrevet i den kommunale vedtekten. Den kommunale vedtekten har blitt endret tidligere. Modeller for hvordan ferieavviklingen skal gjennomføres har blitt prøvd ut, men det er vanskelig å finne en god modell. Det har tidligere vært prøvd med et minimumsantall barn for at SFOene skal være åpne. Det siste året er det blitt prøvd ut at en skole har åpen SFO, men det viser seg at det er lite påmelding og deltakelse når den SFO som er åpen ikke er ved den skolen der eleven til daglig går. Dette selv om det er med ansatte fra en SFO til den andre for å sikre at barnet har noen kjente å forholde seg til. Det er nå gjort en vurdering av hvordan det er mulig å få til et SFO-tilbud som kan fungere i ferier. SFO skal også i størst mulig grad være til selvkost. Ordinære åpningstider i ferier vil føre til at det må være to personer på jobb for å dekke opp dagen. Ved å innskrenke åpningstidene i feriene kan bemanningen reduseres. Bemanningsnormen vil allikevel holdes. Med åpningstid fra kl vil det koste ca 2000 kr pr.dag å holde en SFO oppe (en ansatt). Det vil kreve 7 barn i SFO for å dekke inn denne kostnaden. Med ordinær åpningstid ( ) er det nødvendig med to ansatte, og en kostnad på 4000 pr. dag. For å dekke hele summen vil det kreve barn (dagspris kr. 300,- pr.barn). Å dekke alt SFO koster gjennom egenbetaling kan være vanskelig å få til når det er elever med særskilt behov for oppfølging som melder seg på SFO i en ferie, og det må settes inn ekstra bemanning. Disse elevene har krav på et tilbud i SFO på linje med andre elever og kostnadene må derfor tas når de eventuelt dukker opp. Det er bindende påmelding til SFO slik at de de som har meldt på barnet sitt til SFO, men ikke benytter seg av tilbudet, blir fakturert for det. Det er også ganske vanlig å benytte lærling på SFO i ferier. Denne skal ikke ha et selvstendig ansvar, men er med som en ekstra person. Lærlingene har sin faste lønn og koster derfor ikke mer når de er på SFO i feriene. Det er behov for å få en stabil ordning på ferieavviklingen på SFO. SFO Dokka er ønsket åpen på fast basis i ferier, med bakgrunn i at det er mange barn av flyktningefamilier som har behov for å ha barna sine i SFO for å få gjennomført sine introduksjonsprogram. Disse familiene har ofte ikke førerkort slik at de er mobile. SFO Torpa kan ha åpent ved et visst antall barn, noe vi anslår til 5 barn. Ved for få innmeldte barn ved SFO Torpa har disse barna mulighet for å få tilbud om å være på SFO Dokka. Påmeldingen regnes da som bindende om de takker ja til tilbudet på Dokka. Vurdering: Vedtektene er det grunnleggende dokumentet for hvordan tjenesten skal være. Dokumentet beskriver åpningstider, krav til tjenesten og andre forhold som sier noe om hvilke forventninger foreldre og barn kan ha til SFO.

38 Åpningstider i ferier har vært gjenstand for flere utprøvinger i SFO og det vurderes at forslaget som ligger til grunn i nye vedtekter vil kunne fungere, og gjøre det mer forutsigbart for hvordan feriene skal avvikles. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak: Vedtektene vedtas, og er gjeldende fra og med 20.oktober 2014 NORDRE LAND KOMMUNE, den 6.oktober Jarle Snekkestad rådmann Laila Gladbakke (saksbehandlers navn)

39 Vedtekter for skolefritidsordning Vedtatt i Hovedutvalg for levekår xx.xx 2014 Nordre Land kommune Grunnskole Vedtekter for kommunal skolefritidsordning (SFO) 1. Retningslinjer Skolefritidsordningen (SFO) i Nordre Land kommune drives i henhold til opplæringsloven Formålet SFO er et frivillig tilbud om opphold utenom skolens ordinære undervisningstid for barn i 1.-4.klasse og barn med spesielle behov i 1.-7.klasse. SFO skal gi barna tilsyn, omsorg og anledning til lek, aktivitet og arbeid under pedagogisk ledelse. 3. Styring og ledelse SFO ved Dokka barneskole og Torpa barne- og ungdomsskole eies og drives av Nordre Land kommune. Skolens rektor har det økonomiske, faglige og administrative ansvaret for SFO, mens SFO-leder har ansvaret for den daglige driften. SFO har et driftsråd. Dette består av: - Tre valgte foreldrerepresentanter - Skolens rektor - SFO-leder 4. Ansettelse Ansettelse av personale i SFO er delegert til rektor. 5. Opptak / oppsigelse Rektor og SFO-leder har opptaksmyndighet. Hovedopptaket skjer i løpet av vårhalvåret, med søknadsfrist 25.mai og gjelder for påfølgende skoleår. Barn med spesielle behov i 1.-4.trinn prioriteres ved opptak. Barn med spesielle behov i 5.-7.trinn prioriteres i den utstrekning de kan ha nytte av oppholdet. Det tas utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna. Endringer i oppholdstid og kjøp av ekstra dager avtales med leder for SFO i så god tid som mulig. Varige endringer og oppsigelse må gjøres innen den 1. i måneden for å settes i verk den 1.i påfølgende måned. Oppsigelse av plass skjer skriftlig til SFO-leder. Sommer-, høst- og vinterferie-sfo har egen påmelding.

40 Vedtekter for skolefritidsordning Vedtatt i Hovedutvalg for levekår xx.xx Foreldrebetaling Betalingssatser fastsettes i forbindelse med kommunestyrets budsjettvedtak. Kostpenger kommer i tillegg. Det søkes på hele dager etter fast turnus, endringer meldes SFO. Betaling beregnes prosentvis etter gjeldende makspris, Det kan søkes om morgenplass. Det gis søskenmoderasjon etter at maxpris oppnås. (Ved full plass til 1.barn gis 25 % moderasjon 2.barn og 50 % moderasjon 3.barn) Elever som ikke har fast plass kan, for kortere tidsrom, benytte SFO etter søknad når særlige forhold i familien, for eksempel sykdom, gjør dette påkrevet. Det betales da en dagpris. Det forutsettes at det er ledig kapasitet. Dagsatsen for tilfeldig kjøp av ekstra dager fastsettes i kommunestyrets årlige budsjettvedtak. Ved restanse som tilsvarer fastsatt foreldrebetaling for 2 måneder eller mer, vurderer opptaksmyndighet oppsigelse av plassen. Det faktureres for 10 måneder etter skoleruta. Tid som kjøpes i skoleferier faktureres separat. Se betalingssatser her. 7. Rutiner ved sen henting Ved for sen henting (etter stengetid kl.16.30), vil det først gis en skriftlig advarsel fra SFO-leder. Fra og med 2.gang for sen henting, blir foresatte fakturert med kr.200,- for å dekke SFOs og kommunens merkostnader. 8. Måltider Det serveres ett måltid hver dag til fast tid. 9. Åpningstider SFO har åpent mellom og hver dag i skoleåret. SFO følger skoleåret. SFO er åpent høst- og vinterferien, samt to uker etter skoleslutt og 7 dager før skolestart. Åpningstider i feriene er kl Det er egen påmelding innen oppgitte frister til ferier. Det vil i tilknytning til ferier være åpent på SFO ved Dokka barneskole. SFO ved Torpa barne- og ungdomsskole vil være åpen ved 5 eller flere påmeldte barn. Hvis det innen søknadsfristens utløp er påmeldt færre enn fem barn ved SFO vil disse få tilbud om å være på SFO Dokka. SFO følger skolens planleggingsdager og er stengt disse dagene.

41 Vedtekter for skolefritidsordning Vedtatt i Hovedutvalg for levekår xx.xx Bemanning Antall barn Bemanning Pr.15. barn 1 videre For barn med særskilte behov kan det tilsettes ekstra assistent. Det er rektor i samråd med SFO-leder som avgjør dette med bakgrunn i elevens behov for støtte og oppfølging. SFO skal ha daglig leder. Dennes administrasjonstid fastsettes i forhold til antall barn. 11. Leke- og oppholdsareal SFO er lokalisert til den enkelte skole. SFO skal ha egen base som et samlingspunkt for driften. I tillegg vil SFO ha tilgang til skolens lokaler, for eksempel gymnastikksal og musikkrom når disse ikke brukes til undervisning. 12. Ikraftsettelse og gyldighet Vedtektene gjelder fra 20.oktober Endringer i vedtektene vedtas av hovedutvalg for levekår.

42 Lnr.: 18856/14 Arkivsaksnr.: 14/3528 Arkivnøkkel.: A20 Saksbehandler: LAG Utskrift til: Rektor Dokka barneskole Rektor Torpa barne- og ungdomsskole Rektor Dokka ungdomsskole Rektor Nordre Land læringssenter IKT-PLAN FOR NORDRE LAND-SKOLEN Sammendrag: Det er utarbeidet en plan for IKT-arbeidet i skolene i Nordre Land. Denne tar for seg hva skolene trenger av digitale verktøy for å drive en forsvarlig opplæring av digitale ferdigheter. Det er behov for å øke antallet arbeidsstasjoner (dvs antallet PCer) for elevene slik at PCtettheten blir større enn i dag. Planen har en langsiktig planlegging med tanke på å øke antallet arbeidsstasjoner, i tillegg til en utskriftingstakt på eldre utstyr. Kompetanseheving for ansatte og bruk av andre/nyere digitale verktøy omtales også i planen, og ses på som viktig for å gi en forsvarlig opplæring. For at skolene i Nordre Land skal drive en forsvarlig opplæring i digitale ferdigheter etter kravene i Opplæringsloven med forskrifter, er det viktig at det arbeides planmessig og langsiktig slik at det er utstyr og innhold i opplæringen som holder mål. Rådmannen anbefaler at hovedutvalg for levekår å fatte vedtak om at formannskapet slutter seg til IKT-planen og at de økonomiske konsekvensene innarbeides i forslaget til Handlingsog økonomiplan for Vedlegg: IKT-plan for Nordre Land-skolen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Rammeverk for digitale ferdigheter: nguage=no Monitor skole 2013: Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen https://iktsenteret.no/sites/iktsenteret.no/files/attachments/monitor_skole_2013_4des.pdf Saksopplysninger: Kommunedelplanen for grunnskolen omtaler noe om IKT i Nordre Land-skolen (kap.13.0). Dette kapittelet omtaler kun faglig innhold, og tar ikke opp krav til maskinvare etc. Vi ser at det å drive en forsvarlig opplæring i digitale ferdigheter krever både pedagogisk

43 innhold og maskinvare. IKT-planen som nå er utarbeidet har tatt for seg ulike områder innen IKT, også teknologi som pr i dag benyttes lite i Nordre Land-skolen. For å drive opplæring i henhold til lovkrav må Nordre Land-skolen ha opplæring i digitale ferdigheter. For å drive opplæring i digitale ferdigheter må vi ha digitale verktøy som fungerer. PCer som benyttes av mange har stor slitasje, og det er behov for å ha en utskiftningsplan på PCer, både bærbare og stasjonære. I skolene i vår kommune har det vært satset hovedsakelig på PCer. Stasjonære PCer på datarom eller bærbare PCer på traller som kan flyttes til klasserommene. PC-tettheten pr. elev er lav, og det er høyest PC-tetthet på ungdomstrinnet. Dette har vært viktig slik at de har god kunnskap om bruken av PCer til eksamen. Norsk- og engelskeksamen har til nå vært fullt ut gjennomført digitalt, og fra våren 2015 vil også matematikkeksamen bli digital, bl.a med bruk av regneark og graftegner på del 2 av eksamen. Nasjonale prøver gjennomføres også digitalt, og det er derfor viktig at alle elever har god kjennskap til bruk av gjennomføring av prøver på digitale verktøy også i 5., 8. og 9.trinn. Det kreves mer opplæring i bruk av digitale verktøy enn å øve noen uker før gjennomføringen av prøvene. Digitale ferdigheter handler om mer enn å bruke tekstbehandler og regneark. Det handler også om å utvikle digital dømmekraft, ta i bruk nettressurser for å innhente informasjon og vurdere informasjon. Senter for IKT i utdanningen har utarbeidet en IKT-plan som er vurdert som svært i god med tanke på hva som skal ligge av opplæring på de forskjellige trinnene. Denne planen vil være oppdatert til enhver tid, og det anbefales at denne planen skal ligge til grunn for opplæringen i digitale ferdigheter. Det er vurdert om det bør utarbeides en egen oversikt over hva som skal gjennomgås på ulike trinn, men vi ser ingen grunn til det så lenge Senter for IKT har en plan som er oppgradert i henhold til nasjonale føringer. Bruk av nettbrett er i dag forbehold noen få elever i våre skoler. Det er ikke laget noe system for dette, og det er ikke avklart hvordan «tanking» (dvs legge inn apper, program etc) av slike brett kan skje på en effektiv måte. Pr. i dag må dette skje på ett og ett brett, noe som vil ta lang tid. Nettbrett har mange muligheter når det gjelder opplæring i fag, med bruk av ulike apper. Ved bruk av mange slike nettbrett må vi ha et system der oppgradering kan skje samlet og ikke på ett og ett brett. I noen kommuner er det innført bruk av kun nettbrett og gått bort fra PCer. Det er gjort en vurdering i gruppa som har utarbeidet planen, og det er kommet fram til at vi ikke ønsker å gå for en slik løsning. Dette fordi det vil kreve større investeringer og bruk av tid enn det som vi legger opp til i dag med oppgradering og øking av arbeidsstasjoner med PCer. Vi ser imidlertid at det for de minste klassene og for enkeltelever vil være svært nyttig å bruke de muligheter som ligger i bruk av nettbrett, og at vi derfor bør begynne med et prosjekt der vi med et mindre antall nettbrett prøver ut bruk og finner ut av systemer som gjør oppgradering og «tanking» mulig. Smartboard er interaktiv tavle som gjør at lærer og elever kan skrive, flytte og tegne i fellesskap for deretter å arbeide med de samme oppgavene hver for seg i etterkant. Bruk av smartboard i undervisningen er ikke i bruk i skolene våre i dag. Dette er etterspurt og er et hjelpemiddel som kan bidra til økt differensiering i undervisningen. Bruken av dette hjelpemiddelet vil kreve kursing for å bli sikker i bruken. FEIDE er Kunnskapsdepartementets løsning for sikker identifisering av elever og lærere. Med Feide får elever tilgang til en rekke nettbaserte tjenester med samme brukernavn og passord. Feide ivaretar brukernes personvern og bidrar til at personopplysninger behandles på

44 en sikker og lovmessig måte. Målsettingen var at alle kommuner i løpet av 2012 skulle ha innlogging via Feide. Det er nå ca 200 kommuner som er i gang med bruk av løsningen. Det er Senter for IKT i utdanningen som bistår kommunene i arbeidet med implementering. I vår region skal Gjøvik nå begynne å bruke løsningen. Kompetansen til lærere om bruk av digitale verktøy må kartlegges og det må igangsettes kurs. Dette kan være bruk av tekstbehandler, regneark, powerpoint, ulike pedagogiske verktøy og programvare m.v. Dette er kurs som det er kompetanse på i egne rekker, men som det trengs oversikt over behovet for slike kurs. Tiltakene som er beskrevet i IKT-planen samlet sett denne økonomiske rammen: Tiltak Nyinvestering Budsjettjustering Antall , , , , , ,- arbeidsstasjoner Pedagogisk , , ,- programvare Nettbrett 50000, , ,- Smartboard , , ,- Feide ,- Kurs , , ,- Noen av tiltakene er nyinvestering (som å få opp antallet arbeidsstasjoner). Når det er kommet opp i det rette antallet arbeidsstasjoner vil oppdatering av utstyr ligge på drift. Vurdering: For at skolene i Nordre Land kan arbeide opp mot målene i Kunnskapsløftet og med digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet er det viktig at vi har en plan for hva som trengs for å gjennomføre denne opplæringen. Den teknologiske utviklingen går veldig raskt, og det er viktig at elevene har en grunnleggende digital kompetanse som innebærer bruk av teknologiske verktøy, og ikke minst også ferdigheter innen digital dømmekraft. Senter for IKT i utdanningen har årlig gjennomført undersøkelser om elevenes digitale ferdigheter (Monitor-undersøkelsene). De sier i Monitor 2013: Når vi sammenligner skolene som deltar i studien, finner vi forskjeller i digital kompetanse mellom dem. Skolens satsing på og arbeid med IKT og digital kompetanse vil ha innvirkning på hvordan elevene presterer. Dette er i tråd med resultatene fra PISA 2009 for Norge som viste at det var større variasjoner mellom skolene i digital leseskår enn ved lesing på papir ( s.11). Monitor-undersøkelsen viser også at det er de eldre elevene (10.tr og videregående) som bruker digitale verktøy mest i opplæringen, og at det er minst bruk av digitale verktøy i realfag (matematikk og naturfag). Utviklingen de siste årene har gått i retning av at elevene/unge ofte beskrives som storforbrukere av digitale verktøy og at de kan mye om digital bruk, ved at de bruker sosiale

45 medier, spill og andre typer underholdning mye. Men det er ikke noen automatikk i at storbrukerne av sosiale medier eller spill automatisk mestrer den skolerettede bruken av IKT slik dette beskrives gjennom kompetansemålene. Det er derfor viktig at skolene i vår kommune har en plan og målsettinger for hvordan våre elever skal bli kompetente brukere av digitale verktøy; både som verktøy i fag og som kritiske brukere til hvordan informasjon på nettet brukes og kan brukes. En IKT-plan må inneholde utvikling innen digitale ferdigheter både for lærere og elever. Det er viktig at ansatte i skolen er sikre i hvordan bruke de digitale verktøyene. Noen er sikre brukere og tar lettere i bruk verktøy, mens andre er usikre. Det er derfor viktig at det kartlegges hvilken kompetanse pedagogisk personale har og hva som trengs av opplæring. Antallet arbeidsstasjoner som er anslått i planen er på et minimum. Det er det som trengs for å gjennomføre opplæring etter krav i opplæringsloven. For å kunne være med på den digitale utviklingen vil det også være nødvendig å tenke bruk av andre verktøy enn ordinære PCer. Det anbefales derfor at det over en treårsperiode innarbeides bruk av nettbrett i undervisningen. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde hovedutvalg for levekår å legge saken fram for formannskapet med slikt forslag til vedtak: Formannskapet oppfordres til å slutte seg til IKT-plan for Nordre Land-skolen , og innarbeide de økonomiske konsekvenser i forslaget til Handlings- og økonomiplan for NORDRE LAND KOMMUNE, den 7.oktober 2014 Jarle Snekkestad rådmann Laila Gladbakke

46 IKT-plan Nordre Land-skolen

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 16.10.2014 Fra kl. 09.00 Møtested: Møterommet 4. etg. Rådhuset Fra saknr.: 22/14 Til saknr.: 30/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 05.10.2015 kl. 09.00 STED: LANDMO Gruppemøte: kl. 08.00 MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 12.06.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003 VESTBY UNDERVISNINGSSTYRE SKOLESJEFEN Vedtatt i undervisningsstyrets møte 13.03.2003 KOMMUNALE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den.23.02.2012. med hjemmel i Opplæringsloven, og revidert av Hovedutvalg for drift 10.06.2014. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune

Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune HR og tjenesteutvikling Deres ref.: Vår ref.: 17/348-2/FA - A22, TI - &00/458 Dato: 18.12.2017 Vedtekter for skolefritidsordningen i Vestvågøy kommune Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra Gjeldende fra 03.03.16 VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Indre Fosen kommune Vedtatt i Fellesnemnda for Indre Fosen 8. juni 2017 Innhold 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål... 3 1.3 Styring

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2015/3559-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Vedtektsendring kommunale skolefritidsordninger i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO. Indre Fosen kommune VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO Indre Fosen kommune Vedtatt i Fellesnemnda for Indre Fosen xx.xx.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 13.05.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 15.04.2015 kl. 08.30 STED: DOKKA UNGDOMSKOLE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER. 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED HASVIK OG BREIVIKBOTN SKOLER 1 Eierforhold Skolefritidsordningene eies og drives av Hasvik kommune. 2 Formål 2.1 SFO skal drives etter de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring)

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) Røyken kommune - til for deg Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Røyken (Service-erklæring) 1. Eierforhold Skolefritidsordningen ved de kommunale grunnskolene i Røyken drives av Røyken kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLE - FRITIDSORDNINGENE I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLE - FRITIDSORDNINGENE I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLE - FRITIDSORDNINGENE I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den.23.02.2012. med hjemmel i Opplæringsloven, og revidert av kommunestyret 28.01.16 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen. Sør Varanger kommune. Gjeldende fra

Vedtekter for skolefritidsordningen. Sør Varanger kommune. Gjeldende fra Vedtekter for skolefritidsordningen Sør Varanger kommune Gjeldende fra 01.08.2014 Vedtatt i Kommunestyret 30.04.2014 i sak 035/14. Generelt Bestemmelsen om skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringslovens

Detaljer

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1 FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLESJEFEN I RANA 2015 2 Lokal forskrift for skolefritidsordningene i Rana kommune. Hjemmel: Fastsatt av vedtak fattet i kommunestyret i Rana kommune 12.desember

Detaljer

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

1 Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 1 FORSKRIFTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SKOLESJEFEN I RANA 2013 2 Lokal forskrift for skolefritidsordningene i Rana kommune. Hjemmel: Fastsatt av vedtak fattet i kommunestyret i Rana kommune 12.12.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO)

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret sak 38/2011 16. juni 2011 NYE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2011-2014 Endring /rullering

Detaljer

1. VEDTEKTER FORMÅL ANSVARLIG STYRINGSORGAN LEDELSE, STYRING OG ANSVAR BEMANNINGEN.. 4

1. VEDTEKTER FORMÅL ANSVARLIG STYRINGSORGAN LEDELSE, STYRING OG ANSVAR BEMANNINGEN.. 4 1. VEDTEKTER 3 1.1. FORMÅL.....3 1.2. ANSVARLIG STYRINGSORGAN....3 1.3. LEDELSE, STYRING OG ANSVAR.....3 2. BEMANNINGEN.. 4 3. OPPTAK AV BARN - PLASSTYPER.4 3.1. MORGENPLASS..4 3.2. DAGPLASS.. 4 3.3. HEL

Detaljer

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Hjemmel: Fastsatt av Frogn kommunestyre (vedtaksdato) med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni

VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni VEDTEKTER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni Vedtatt i HOO 07.04.2016 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 16.04.2013 Fra kl. 09.00 Møtested: Dokka Barneskole Fra saknr.: 15/13 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

SKOLEFRITIDSORDNINGEN VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RISSA HOK sin innstilling 10.9.2015 Innhold 1. Administrasjon... 3 1.1 Lovgrunnlag... 3 1.2 Definisjon og formål... 3 1.3 Styring og ledelse... 3 1.4 Bemanning...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR. Skolefritidsordningen (SFO) FAUSKE KOMMUNE 1 FAUSKE KOMMUNE VEDTEKTER FOR Skolefritidsordningen (SFO) I FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret S-176/08 30.okt 2008 1 2 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I FAUSKE KOMMUNE 2008 2011 Gjeldende fra

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune

Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune Vedtekter for skolefritidsordningene ved grunnskolene i Molde kommune Vedtatt 25.04.2013 Gjeldende fra 01.08.2013 1. Eierforhold Molde kommune er eier av skolefritidsordningene i Molde. 2. Formål Skolefritidsordningen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Skolefritidsordningen - Revisjon av vedtekter. Saksopplysninger

Skolefritidsordningen - Revisjon av vedtekter. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2015/3431-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur Kommunestyret Saksbehandler: Gunn Bergmann Skolefritidsordningen - Revisjon av vedtekter Dokumenter i

Detaljer

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO

Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Vedtekter for Skolefritidsordningen SFO Osen kommune 25.10.2017 Innholdsfortegnelse 1. Administrasjon... 2 1.1. Lovgrunnlag... 2 1.2. Retningslinjer... 2 1.3. Definisjon og formål... 2 1.4. Styring og

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 020412 OPPVEKST OG KULTUR VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ENDRINGSLOGG Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 27.4.12 16 Pris fastsetter i budsjettvedtak i k-styret årlig Lov om opplæring

Detaljer

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015 INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015 SFO er et frivillig tilbud om opphold utenom skolens ordinære undervisning for barn på 1. til 4. trinn og for funksjonshemmede barn fra 1. til 7. trinn.

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010.

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune - gjeldende fra 01.08.2010. Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 28.04.2010, HOK-sak 14/10 1. Hjemmel Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov

Detaljer

Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen

Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen Kommunale vedtekter Skolefritidsordningen Vedtatt av kommunestyret 17.03.16 2 Vedtekter for kommunal skolefritidsordning 1. ADMINISTRASJON 1.1 Hjemmel Skolefritidsordningen drives etter Opplæringsloven

Detaljer

Vedtekter for kommunale. barnehager Nordkapp. Kommune

Vedtekter for kommunale. barnehager Nordkapp. Kommune Vedtekter for kommunale barnehager Nordkapp Kommune Høringsforslag 15.5.2017 1 - Barnehagens formål og innhold Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING MELDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE MELDAL KOMMUNE Revidert Dato RETNINGSLINJER OG VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR MELDAL KOMMUNE GJELDENDE FOR Meldal barne- og ungdomsskole

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune:

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. NAVN OG EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune: 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den 23.02.2012, med hjemmel i Opplæringsloven VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I FRØYA 1 Retningslinjer 2 Definisjon og

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune.

V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN. Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 1 1 1. EIERFORHOLD V E D T E K T E R FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ØSTRE TOTEN Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Østre Toten kommune. 2. LOVER OG VEDTEKTER Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER Vedtatt av Ringsaker kommunestyre i møte den 18.4.2001 k.sak 041/01 med endringer i kommunestyret 28.08.02, k.sak 075/02, 9.2.2005, k.sak 005/05, 16.11.2005,

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Vedtatt K-sak 53/16 1 Hjemmel Jamfør 13-7 i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova). Kommunen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE Sortland Kommune Oppvekst VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I SORTLAND KOMMUNE 1 RETNINGSLINJER Skolefritidsordningen i kommunen drives etter de retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret. 2 DEFINISJON

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldende fra 01.03.16 Vedlegg i saken Endring av SFO-tilbudet i Gran kommune, vedtatt i kommunestyremøtet 11. februar 2016 Versjon 1.0 1. MÅL OG

Detaljer

Innhold. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune - 02.05.2013 Side 2 av 5

Innhold. Vedtekter for skolefritidsordningene i Hitra kommune - 02.05.2013 Side 2 av 5 Innhold Innhold... 1 1. Retningslinjer... 3 2. Definisjon og formål... 3 3. Eierforhold / ansvarlig styringsorgan... 3 4. Styring og ledelse... 3 5. Bemanning... 3 6. Inntak av barn... 3 7. Inntakskriterier...

Detaljer

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER

VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER VEDTEKT FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RINGSAKER (Gjeldende fra og med skoleåret 2012/2013) 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) i Ringsaker. 1.2 Definisjon Skolefritidsordningen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 10.06.2015 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 02.09.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 14.12.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 5. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 2017-2020 Stavanger kommune Oppvekst og levekår 2016 Innhold Kompetanse for et digitalt samfunn 2 Om pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 3 Mål for IKT-strategien

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR N.B! TID: 12.05.2015 kl. 12.00 STED: MØTEROM 5. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

VEDTEKTER FOR NAMSSKOGAN KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR NAMSSKOGAN KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR NAMSSKOGAN KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i sak nr. 30/92 Dato: 12.05.2006 Revidert av kommunestyret i sak nr. 172/92 Ref.: 96/01656-3 / A1 &00 Revidert 2. gang av kommunestyret

Detaljer

for skolefritidsordninger i Verdal

for skolefritidsordninger i Verdal Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal Nye vedtekter fra og med 1/1-2017 03.10.2016 Verdal kommune John Olav Larsen, saksbehandler 1. Bakgrunn og målsetting a. Generelt: Kommunen skal ha et

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I STORFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I STORFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I STORFJORD KOMMUNE Revidert og vedtatt av Storfjord Kommunestyre i sak 19/06 i møte 05. april 2006 Sist og gjeldende: K-sak 90/08 i møte 19.sept. 2008 1 LOV OM OPPLÆRING

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN Rådmannens innstilling: 1. Følgende vedtekter for skolefritidsordningen

Detaljer

1 Den kommunale forvaltning

1 Den kommunale forvaltning Korrigert april 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Den kommunale forvaltning... 3 1.1 Forvaltning og administrasjon... 3 1.2 Definisjon og Formål... 3 1.3 Styringsorgan... 3 2 Styringsverket i skolefritidsordningen...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 18.06.2015 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldendee fra 01.08.12 Vedtatt av kommunestyret i Gran 29.. mars 2012 sak 31/12 Versjon 1.0 1. MÅL OG INNHOLD Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

Varden skoles IKT plan

Varden skoles IKT plan Varden skoles IKT plan Digitale kompetanse som grunnleggende ferdighet I Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er digitale ferdigheter definert som å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt i kommunestyret 16.2.2016 VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I IBESTAD 1 INNLEDNING Lov om barnehager av l. januar 2006, slår fast at enhver barnehage skal

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 26.10.2011 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 5. etg., Rådhuset Fra saknr.: 21/11 Til saknr.: 27/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Lurøy

Vedtekter for skolefritidsordningen i Lurøy Vedtekter for skolefritidsordningen i Lurøy Vedtatt av tilsyns- og rettighetsstyre 14. juni 1999 Innholdsfortegnelse KAP. 1 - RETNINGSLINJER 1.1 Eierforhold KAP. 2 - FORMÅL 2.1 Skolefritidstilbudet KAP.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) VED BARNESKOLENE I ULLENSAKER KOMMUNE Fastsatt av Ullensaker herredsstyre 15.04.02 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE Åmot kommune Vedtekter for SFO Vedtektene gjelder fra 01.08.2013 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE. Utformet etter Lov

Detaljer

Vedtekter for. skolefritidsordning

Vedtekter for. skolefritidsordning Vedtekter for skolefritidsordning 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 23.11. 2011, gjeldende fra 1. mars 2012 a) EIERFORHOLD Skolefritidsordningene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE Godkjent: 03.09.2013 side 1 INNHOLD: MÅL/HENSIKT:... 3 INNHOLD/ARBEIDSMÅTER:... 3 ÅPNINGSTIDER/OMFANG:... 3 EIERFORHOLD, STYRING, LEDELSE OG BEMANNING:...

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Side 1 av 5 Februar 2014 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen

Vedtekter for skolefritidsordningen Vedtekter for skolefritidsordningen VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGA (SFO) I ALTA KOMMUNE Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst, utdanning og kultur 15.05.07. Gjøres gjeldende fra 01.08.07 1. EIERFORHOLD

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 30.03.2011 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 1/11 Til saknr.: 5/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Vedtekter for SFO. for RINDAL KOMMUNE. Vedtatt av Rindal kommunestyre den KS-063/17

Vedtekter for SFO. for RINDAL KOMMUNE. Vedtatt av Rindal kommunestyre den KS-063/17 Vedtekter for SFO for RINDAL KOMMUNE Vedtatt av Rindal kommunestyre den 13.12.17 KS-063/17 Innhold 1 Formål... 2 2 Eierforhold/forvaltning... 2 3 Bemanning... 2 4 Tildeling av plass... 2 5 Foreldrebetaling...

Detaljer

Rektor eller den han/ hun bemyndiger har overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for skolefritidsordningen ved hver enkelt skole.

Rektor eller den han/ hun bemyndiger har overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for skolefritidsordningen ved hver enkelt skole. 1 Eierforhold og virkeområde Vedtektene gjelder for skolefritidsordninger som eies og drives av Agdenes kommune. Skolefritidsordningene (heretter omtalt som SFO) drives etter de til enhver tid gjeldende

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Vedtekter for Leka barnehage LEKA KOMMUNE K.sak 01/2014 1. Eierforhold Leka barnehage eies og drives av Leka kommune. 2. Formål Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08)

Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) Vedtekter for kommunale barnehager i Balsfjord kommune (Sist revidert 22.04.08) 1. Eierforhold: Kommunale barnehager eies og drives av Balsfjord kommune. Ansvaret for behandling av saker som gjelder enkeltbarnehager

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte

Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte Gjeldende vedtekter for Vågan Kommunes barnehager vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst i møte 23.04.2014 1. EIER Barnehagene eies og drives av Vågan kommune. Barnehager som ligger i eksisterende

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret i Gran 11. november 2010 sak 99/10

Vedtatt av kommunestyret i Gran 11. november 2010 sak 99/10 RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldende fra 01.08.11 Vedtatt av kommunestyret i Gran 11. november 2010 sak 99/10 1. MÅL OG INNHOLD Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune

Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune Vedtekter for skolefritidsordningen i Ås kommune Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 29.04.2006, HOK-sak 7/06 1. Hjemmel Med hjemmel i Lov av 17.07.1998 nr 61 Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Møtedato: 10.12.2013 Fra kl. 09.00 Møtested: Læringssenteret Fra saknr.: 45/13 Til saknr.: 51/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 16-19 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 14:00 18:00 Følgende medlemmer møtte: Ole Jørgen Hallingstad

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 22. 9.2008 sak 45/08 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives av Hasvik kommune. Barnehagene drives i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ORKDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ORKDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I ORKDAL KOMMUNE 1.8.2011 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Orkdal kommune Gjeldende fra 01.08.2011 1. Retningslinjer Skolefritidsordningen i

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag

Vedtekter for barnehagene i Agdenes. Forslag Vedtekter for barnehagene i Agdenes Forslag Innhold Barnehageloven - Lov om barnehager... 3 1 Definisjon... 3 2 Eierforhold og virkeområde:... 3 3 Formål... 3 4 Samarbeidsutvalg og foreldreråd... 3 5 Opptaksmyndighet...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER/ OPPHOLDSTID - BARNEHAGENE I AGDENES

VEDTEKTER/ OPPHOLDSTID - BARNEHAGENE I AGDENES Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.01.2012 Tid: Kl.10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 28.04.2015. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 28.04.2015. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 28.04.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Jenny Haugen Møteinnkalling (kunngjøring) 21. april 2015

Detaljer

for skolefritidsordninger i Verdal

for skolefritidsordninger i Verdal Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal Nye vedtekter fra og med 1/8-2014 25.02.2014 Verdal kommune John Olav Larsen, saksbehandler 1. Bakgrunn og målsetting a. Generelt: Kommunen skal ha et

Detaljer