ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 9 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

2 INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 03 Ytringsfrihet 03 Vertikal integrasjon 03 Forleggerforeningens servicekontor 04 Rammebetingelser 04 Forholdet til organisasjonene 05 Markeds- og messeaktiviteter 06 Skole- og læremiddelspørsmål 11 Informasjons- og kursvirksomhet 12 Økonomisaker 13 Internasjonalt arbeid 13 Kopieringsvederlag 14 Annet arbeid 15 Organisasjonsforhold 16 Forleggerforeningens utvalg 16 Forleggerforeningens sekretariat 18 Komiteer og utvalg 18 Oppnevninger 19 Regnskap og revisjonsberetning 20 Medlemsforhold DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

3 INNLEDNING Omsetningstall fra Forlagssentralen og Sentraldistribusjon viser at boksalget gikk svakt tilbake i 2009 sammenlignet med Det er særlig skolebøker (-16,8 %) og sakprosa (-7,7 %) som bidrar til tilbakegangen. Samlet viste 2009 en tilbakegang på 3,9 %. Ny bokavtale ble godkjent i generalforsamlingen 29. mai. Nye litteraturabonnementer og fastpris på lydbøker og e-bøker er de største endringene i forhold til bokavtalen av De nye litteraturabonnementene trådte i kraft 11. mai Søknad til Kulturdepartementet og Fornyingsdepartementet for godkjennelse av ny bokavtale ble sendt 8. juni. Knut Løyland m.fl. i Telemarksforsking leverte på oppdrag fra Kulturdepartementet rapporten Evaluering av Bokavtalen. Evalueringen avsluttes slik: I den turbulente tiden som bokbransjen nå er inne i, vil vi derfor argumentere for at man ikke gjennomfører særlig vidtrekkende endringer i avtaleverket mellom partene i bransjen. Forleggerforeningen sendte 1. oktober høringssvar til evalueringsrapporten sammen med Bokhandlerforeningen. Forleggerforeningen har vært kritisk til opprettelsen av Norsk Digital Læringsarena (NDLA) siden starten i I 2009 utarbeidet professor dr. juris Olav Kolstad betenkningen EØS-rettslig vurdering av NDLA. Den juridiske betenkningen viser at den økonomiske støtten til NDLA fra departement og fylkeskommuner kan være ulovlig statsstøtte. 37 kunstnerorganisasjoner, Forleggerforeningen inkludert, gikk i 2009 sammen om aksjonen Dele ikke stjele. Dette var et initiativ i forkant av valget for å rette søkelyset på den omfattende ulovlige piratkopieringen av rettighetsbelagt digitalt materiale som er en trussel mot eksistensgrunnlaget for artister, komponister, kunstnere, filmskapere, forfattere og utgivere. Aksjonen fikk stor oppslutning og fikk god eksponering i media. Det såkalte Google-forliket inngått mellom amerikanske forfattere, forleggere og Google ble møtt med stor skepsis i Norge og resten av Europa. Gjennom forliket risikerte norske forfattere og forlag at deres bøker var tilgjengelige på datamaskiner med amerikanske IP-adresser uten at forfatter eller forlag hadde gitt samtykke. Forleggerforeningen har i samarbeid med nordiske forleggerforeninger, den europeiske forleggerføderasjonen FEP, og den internasjonale forleggerforeningen IPA, arbeidet aktivt for å endre forliket. Kraftige internasjonale protester og rettshøring i New York bidro til at forlikspartene aksepterte at forliket ikke uten nærmere avtale kan omfatte utenlandske verk som ikke er utgitt i USA. På generalforsamlingen fredag 29. mai ble Geir Berdahl, Forlaget Oktober AS, gjenvalgt som styreleder. Generalforsamlingen valgte videre Heidi J. Andersen, Tun Forlag AS,Tine Kjær, Piratforlaget,Tove Lie, Det Norske Samlaget,Geir Mork, Gyldendal ASA, William Nygaard, H. Aschehoug & Co, Vebjørn Rogne, Schibsted Forlag AS, Bjørn Smith-Simonsen, Pax Forlag AS, Gunnar Totland, Transit til foreningens styre. Varamedlem til styret ble Anja Carstanjen Schroth, Ganesa Forlag. På styremøte 18. juni ble Tom Harald Jenssen, Cappelen Damm AS valgt som nestleder. Forleggerforeningen hadde 89 firmamedlemmer og 201 personlige medlemmer i Bokforlaget, Efrem Forlag, Flamme Forlag, Forlag1, Forlaget Historie & Kultur, Kontur Publishing, Larsforlaget, Læreboka forlag, Pegasus forlag, MargMedia og Mangschou Forlag er tatt opp som nye firmamedlemmer i beretningsåret. Den norske Forleggerforening og Forleggerforeningens servicekontor ble i 2009 sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Hensikten med sertifikatet er å få private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

4 SALGSSTATISTIKK 2009 Omsetningstall fra Forlagssentralen og Sentraldistribusjon viser at boksalget ble redusert med 3,9 % i 2009 sammenlignet med Det er bokgruppene 1 skolebøker (-16,8 %) og 3 sakprosa (-7,7 %) som bidrar til nedgangen. De øvrige bokgrupper viser en positiv utvikling i 2009 sammenlignet med Bokgruppene 4 skjønnlitteratur og 5 billigbøker har hatt en betydelig økning med hhv 11,6 % og 14,8 %. Dette gjør at bokgruppene 3-5 sett under ett, viser en omsetningsøkning på 3,5 %. Nedgangen i bokgruppe 1 skolebøker på 16,8 % var forventet i og med at Kunnskapsløftet er gjennomført i alle trinn. YTRINGSFRIHET Forleggerforeningen har i 2008 videreført det gode samarbeidet med Norsk PEN og har et utstrakt samarbeid med International Publishers Association, IPA, der styremedlem i Den norske Forleggerforening, Bjørn Smith-Simonsen, er styreleder i Freedom to Publish Committee, FTPC, og styremedlem i IPA juni 2009 var Oslo arena for Global Forum on Freedom of Expression, med 500 skribenter, forskere, filmskapere, forleggere og aktivister fra 200 organisasjoner fra 120 land. Arrangører av konferansen var Norsk PEN, Fritt Ord og IFEX (International Freedom of Expression Exchange. Under en tilstelning på Oscarsborg den 5. juni, ble International Publishers Associations ytringsfrihetspris tildelt Sihem Bensedrine, Neziha Rejiba og Mohammed Talbi fra Tunisia. De mottok prisen for opprettelsen av OLPEC, Observatory for the Freedom of the Press, Publishing and Creation og begrunnelsen var for their exemplary courage in upholding freedom to publish. VERTIKAL INTEGRASJON Styret i Forleggerforeningen vedtok i november 2008 at vertikal integrasjon er et tema som må behandles i foreningen og der vi søker å finne løsninger som kan ta bort kritikken og mistankene. Det er av stor betydning for foreningens samlende funksjon å sikre at den interne diskusjonen omkring vertikal integrasjon videreføres i foreningens regi på en måte som alle foreningens medlemmer kan kjenne seg igjen i. I januar 2009 gjennomførte Forleggerforeningen en medlemsundersøkelse om temaet. Resultatene av undersøkelsen ble lagt fram i et eget medlemsmøte 2. april. Undersøkelsen viste at mange oppfatter vertikal integrasjon som et problem i bransjen og at dette er en sak som det må arbeides videre med. En arbeidsgruppe med Tove Lie, Anja C. Schroth, Tom Harald Jenssen, Håkon Harket og Per Chr. Opsahl ble etablert for å få fram forslag til tiltak mot uheldige sider av vertikal integrasjon. På generalforsamlingen på Lillehammer 29. mai ble det lagt fram et notat med forslag til tiltak. Generalforsamlingen vedtok tiltaksplanen. Hovedpunkter i forslaget er åpne salgskanaler, åpenhet om tall, gjennomføring av rabattundersøkelse og bevissthet om rollefordeling i forhandlingsutvalg. Prinsippet om åpne salgskanaler er videre nedfelt i Forleggerforeningens strategiplan Tiltakene har til hensikt å gjøre det mulig for foreningen å bidra til at påstander i offentligheten som berører bransjens anseelse kan besvares med mest mulig dokumentasjon. For påstander fra medlemsforlag eller andre om brudd på konkurranseloven er Konkurransetilsynet den relevante instans DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

5 FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR Forleggerforeningens servicekontor yter tjenester til medlemsforlagene særlig gjennom juridisk rådgivning, tilrettelegging og administrasjon av abonnementene i bokavtalen, tilrettelegging for Mammut, arrangement til Brageprisen og gjennom informasjon til medlemsforlagene. Servicekontoret hadde i ansatte. RAMMEBETINGELSER Rettslige forhold Forleggerforeningen har i 2009 arbeidet for å få gjennomslag for at e-bøker skal omfattes av det samme merverdiavgiftsfritaket som gjelder for papirbøker og lydbøker. Prinsipielt er det ingen forskjell for leseren å tilegne seg tekst fra en leseplate eller fra en papirbok. Merverdiavgiftsfritaket ble i sin tid gitt for å fremme lesing og for at leserne skulle få tilgang til kvalitetslitteratur for en rimelig penge. Foreningene tilsluttet Litteraturpolitisk samarbeidsforum skriver 21. september felles høringssvar på utkast til endring av forskrift til merverdiavgiftsloven. Den 10. november deltar Litteraturpolitisk samarbeidsforum i Stortingets kulturkomités høring i forbindelse med statsbudsjett for Forumet utarbeider felles notat og legger i dette særlig vekt på betydningen av 0-sats mva for at norske e-bøker skal kunne hevde seg i den internasjonale konkurransen. Etter at prosjektperioden for Nordområdeprosjektet med Nasjonalbiblioteket ble forlenget til ut 2009, ble prosjektet bokhylla.no lansert. Prosjektet har som mål å digitalisere alle norske bøker fra 1790-, og 1990-tallet og presentere dem i fulltekst. Det bygges videre på nordområdeprosjektets prinsipper; visning av bøker på skjerm (kun norske bøker på norsk). Kopinor tar seg av rettighetshåndtering på vegne av rettighetshaverne (herunder forfattere og forlag), herunder innkreving av vederlag (0,56 øre per side). Avtalen ble inngått 23. april mellom Nasjonalbiblioteket på den ene siden og Kopinor på vegne av medlemsorganisasjonene på den andre siden. Avtalen gjelder inntil med mindre partene blir enige om at avtalen skal forlenges. Amerikanske forfattere og forleggere har som kjent inngått forlik med Google. Det høye ambisjonsnivået i forliksavtalen har etter massiv kritikk fra blant andre europeiske rettighetshaverorganisasjoner gradvis blitt nedjustert, slik at dagens utkast til forliksavtale nå er begrenset til bøker fra USA, Storbritannia, Canada og Australia. Det vil si at forliket ikke omfatter norske bøker, med mindre boken er registrert ved US Copyright Office. Det betyr at forliksavtalen vil få liten praktisk konsekvens for norske medlemsforlag. Forleggerforeningen har i løpet av 2009 forfulgt inngrep i forlags enerettigheter, blant annet ulovlig kopiering til MP3-format av lydbøker, samt ulovlig digitalisering og distribusjon av bøker. Foreningen har utarbeidet høringssvar om evalueringen Bokavtalen, høringssvar om endring av forskrift til åndsverkloven og høringssvar i forbindelse med forskrift til merverdiavgiftsloven. Forleggerforeningen støttet i 2009 aksjonen Dele ikke stjele, et initiativ i forkant av valget for å avkreve politikerne svar om deres holdning til håndheving av opphavsrett for innhold som er distribuert og tilgjengeliggjort digitalt. 37 organisasjoner, Forleggerforeningen inkludert, sluttet seg til et opprop som kan leses på aksjonens nettsider Oppropet ble undertegnet av nær 2500 opphavsmenn, og ble tatt inn i helsides annonser i VG og Aftenposten 1. september. Aksjonen arrangerte 3. september en debatt på John Dee i Oslo med Trine Skei Grande (Venstre), Audun Lysbakken (Sosialistisk venstreparti), Olemic Thommessen (Høyre), Ulf Erik Knudsen (Fremskrittspartiet) og daværende kulturminister Trond Giske (Arbeiderpartiet). 25. november fikk Dele ikke stjele møte med Kulturminister Anniken Huitfeldt DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

6 FORHOLDET TIL ORGANISASJONENE Den norske Bokhandlerforening Samarbeidet med Bokhandlerforeningen var i 2009 godt. Kontakten mellom foreningene er også sterkt knyttet til saker i forbindelse med forståelsen og tolkingen av enkeltbestemmelser i Bokavtalen. Den 11. mai ble nye litteraturabonnementer for ny Bokavtale satt i kraft. Foreningene søkte om godkjennelse for ny Bokavtale til Kulturdepartementet og Fornyingsdepartementet i juni. Samarbeidet om det årlige Mammut-salget er et annet viktig samarbeidsområde for foreningene. Ellers samarbeider foreningene om fagdagen i tilknytning til foreningenes generalforsamlinger, det er samarbeid om Riverton-prisen og det er samarbeid i tilknytning til Bokundersøkelsen som foreningene gjennomførte i samarbeid med Synovate på nytt i Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen har inngått samarbeide om å arrangere Oslo bokfestival september Den norske Forfatterforening Avtale med Forfatterforeningen om ny normalkontrakt ble inngått 30. april. Ny billigbokkontrakt med Forfatterforeningen ble sluttført i november. Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) Forhandlinger med NBU ble sluttført. Ny normalkontrakt og ny billigbokkontrakt ble inngått den 30. november. Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) Den 25. juni 2008 ble Normalkontrakt for faglitteratur sagt opp med utløp 31. desember Det har i hele 2009 vært forhandlet om ny faglitterær normalkontrakt og den oppsagte avtalen har hatt virketid gjennom hele året. Den 17. desember ble det inngått protokoll mellom partene der den oppsagte avtalen skal få virketid gjennom første halvår Norsk Oversetterforening (NO) Kontakten med Norsk Oversetterforening har i 2009 i hovedsak vært knyttet til spørsmål om tolking av bestemmelser i de forskjellige normalkontraktene som gjelder for oversettelser. Særlig har det vært spørsmål om forståelsen av hvilke konsekvenser det skal få at et forlag overdrar sin utgivelsesrett til et annet forlag, og det har vært spørsmål om oversetterarbeidet kan gi krav på tilleggsfakturering av arbeidsgiveravgift i tillegg til det ordinære oversetterhonoraret når oversetteren er registrert som selvstendig næringsdrivende. Litteraturpolitisk samarbeidsforum 31. mars undertegnes Avtale om skribentenes, forleggernes og bokhandlernes litteraturpolitiske samarbeid. Utgangspunkt for avtalen er en erkjennelse av at en helhetlig norsk litteraturpolitikk lettere kan sikres når bransjens aktører og myndighetene samarbeider. Samarbeidets formål er blant annet å skape et forum hvor alle ledd i den litterære verdikjeden kan ta opp aktuelle problemstillinger knyttet til vilkårene for skriving, produksjon og salg av ny litteratur på norsk. Grafill Forleggerforeningen videreførte samarbeidet om Årets vakreste bøker i Kristin Oldeide deltok i juryen DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

7 MARKEDS- OG MESSEAKTIVITETER Katalogen Årets beste bøker Etter at Årets bøker ble lagt ned i 2006, gikk småforlagene i Forleggerforeningen sammen om å produsere katalogen Årets beste bøker. Katalogen ble distribuert til bokhandlere, primært for bokhandelansatte. Katalogen Årets Beste Bøker fra småforlagene i Den norske Forleggerforening ble utgitt i 2009 for tredje gang. Katalogen ble også utgitt i form av nettsiden Mammut 2. mars 14. mars 2009 Mammutsalget er bransjens største realisasjonssalg og arrangeres årlig av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen i fellesskap. Over 830 titler med rabatter opp mot 80 % ble tilbudt for salg. I 2009 omfattet salget omtrent 1,4 millioner bøker. Rundt 60 forlag og 500 bokhandler deltok på Mammut, og totalt ble det omsatt for omtrent 49 millioner kroner netto. Brageprisen Brageprisen ble delt ut torsdag 19. november i Gamle Logen. Prisen fikk god pressedekning, og det var meget stor oppslutning om arrangementet. Konferansierer var Ingrid Bjørnov og Karin Slaatsveen. Tor Åge Bringsværd holdt åpningstalen og Kulturminister Anniken Huitfeldt delte ut alle prisene. Styret i stiftelsen Den norske Bokprisen besto i beretningsåret av Ida Berntsen, Elisabeth Steen og Per T. Nordanger med Kristin Oldeide som daglig leder. Bragerådet ble ledet av Kari Marstein med Kristin Oldeide som sekretær. Rådet var satt sammen av ulike personer fra bok-norge. Foruten Kari Marstein satt følgende personer i Bragerådet : Sverre Henmo, Anne Oterholm, Jørgen Lorentzen, Per Thomas Andersen, Pål Løwe, Even Råkil, Siren Marøy og Kristin Oldeide. Prisen ble delt ut i fire kategorier: skjønnlitteratur for voksne, barne- og ungdomsbøker, sakprosa og åpen klasse, som i 2009 var viet oversatt skjønnlitteratur. PRISENE FOR 2009 GIKK TIL: Skjønnlitteratur: Karl Ove Knausgård: Min kamp I Barne- og ungdomsbøker: Maria Parr: Tonje Glimmerdal Sakprosa: Kjetil Østli: Politi og røver Oversatt skjønnlitteratur (åpen klasse 2009): Bjørn Alex Herrman for oversettelsen av Moby-Dick Hederspris: Tor Åge Bringsværd 1992 Prosa: Karsten Alnæs: Trollbyen Lyrikk: Paal-Helge Haugen: Sone 0 Billedbok: Sissel Solbjørg Bjugn og Fam Ekmann: Jente i bitar Barne- og ungdomsbøker: Ragnar Hovland: Ein motorsykkel i natta Generell litteratur: Ina Blom (red.): Cappelens kvinnehistorie Faglitteratur: Arne Forsgren (red.): Rockeleksikon Lærebok: Håkon Askeland m.fl.: Soria Moria Hederspris: Sigmund Skard 06 - DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

8 1993 Prosa: Øystein Lønn: Thranes Metode Lyrikk: Jan Erik Vold: Ikke Billedbok: Else Færden og Sissel Gjersum: Garnnøstet som forsvant Barne- og ungdomsbøker: Torill Eide: Skjulte ærend Generell litteratur: Tordis Ørjasæter: Menneskenes hjerter Sigrid Undset Faglitteratur: Trond Berg Eriksen: Reisen gjennom helvete Dantes Inferno Lærebok: Tore Linné Eriksen: Norge og verden fra Hederspris: ikke utdelt 1994 Skjønnlitteratur: Sigmund Mjelve: Område aldri fastlagt Barne- og ungdomsbok: Klaus Hagerup: Markus og Diana. Lyset fra Sirius Faglitteratur: Einar-Arne Drivenes m.fl.: Nordnorsk kulturhistorie Lærebok: Øystein Benestad m.fl. Tallenes Tale Matematikk for 5 timers grunnkurs Hederspris: Halldis Moren Vesaas 1995 Prosa: Ingvar Ambjørnsen: Fugledansen Lyrikk: Øivind Berg: Forskjellig Barne- og ungdomsbok: Liv Marie Austrem og Akin Duzakin. Tvillingbror Faglitteratur: Espen Dietrichs og Leif Gjerstad: Vår fantastiske hjerne Lærebok: Astrid Carlson m.fl.: Humanbiologi Hederspris: Anne-Cath Vestly 1996 Skjønnlitteratur: Bergljot Hobæk Haff: Skammen Barne- og ungdomsbøker: Eirik Newth: Jakten på sannhet Faglitteratur: Arild Stubhaug: Et foranskutt lyn. Nils Henrik Abel og hans tid Åpen klasse: Essays: Sven Kjærup Bjørneboe: Jerusalem En sentimental reise Hederspris: Kjell Askildsen 1997 Skjønnlitteratur: Liv Køltzow: Verden forsvinner Barne- og ungdomsbøker: Harald Rosenløw Eeg: Vrengt Faglitteratur: Anne Wichstrøm: Kvinneliv, kunstnerliv. Kvinnelige malere før 1900 Åpen klasse: Billedbøker for barn: Liv Marie Austrem og Akin Duzakin: Tvillingsøster Hederspris: Jan Erik Vold 1998 Skjønnlitteratur: Kjartan Fløgstad: Kron og mynt Barne- og ungdomsbøker: Stein Erik Lunde: Eggg Faglitteratur: Leif Ryvarden og Klaus Høiland: Er det liv er det sopp Åpen klasse: Oversatt skjønnlitteratur: Christian Rugstad: José Saragamo. Det året Reis døde Hederspris: Dag Solstad 1999 Skjønnlitteratur: Frode Grytten: Bikubesong Barne- og ungdomsbøker: Erna Osland: Salamanderryttaren Faglitteratur: Torbjørn Færøvik: India Stevnemøte med skjebnen Åpen klasse: Biografier: Anders Heger: Mykle. Et diktet liv Hederspris: Kjell Aukrust 07 - DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

9 2000 Skjønnlitteratur: Per Petterson: I kjølvannet Barne- og ungdomsbøker: Rune Belsvik: Ein naken gut Faglitteratur: Johan Galtung: Johan uten land Åpen klasse: Krim: Karin Fossum: Elskede Poona Hederspris: Eldrid Lunden 2001 Skjønnlitteratur: Lars Saabye Christensen: Halvbroren Barne- og ungdomsbøker: Anne B. Ragde: Biografien om Sigrid Undset Faglitteratur: Atle Næss: Da jorden sto stille. Galileo Galilei og hans tid Åpen klasse: Lyrikk: Annie Riis: Himmel av stål Hederspris: Jon Bing 2002 Skjønnlitteratur: Nils Fredrik Dahl: På vei til en venn Barne- og ungdomsbøker: Gro Dahle og Svein Nyhus: Snill Faglitteratur: Ivo de Figueiredo: Fri mann. En dannelseshistorie Åpen klasse: Ungdomsbøker: Synne Sun Løes: Å spise blomster til frokost Hederspris: Jostein Gaarder 2003 Skjønnlitteratur: Inger Elisabeth Hansen: Trask Barne- og ungdomsbøker: Helga G. Eriksen og Gry Moursund: Flugepapir Faglitteratur: Knut Kjeldstadli (red.): Norsk innvandringshistorie I III Åpen klasse: Reiselitteratur: Kina. En reise på livets elv Hederspris: Karsten Alnæs 2004 Skjønnlitteratur: Hanne Ørstavik: Presten Barne- og ungdomsbøker: Harald Rosenløw Eeg: Yatzy Faglitteratur: Tor Bomann-Larsen: Folket. Haakon og Maud II Åpen klasse: Noveller: Arne Lygre: Tid inne Hederspris: Norla Barne- og ungdomsbøker: Arne Svingen: Svart Elfenben Faglitteratur: Odd Karsten Tveit: Krig og diplomati Oslo Jerusalem Skjønnlitteratur: Marita Fossum: Forestill deg Åpen klasse: Tegneserier: John Arne Sæterøy (Jason) La meg vise deg noe Hederspris: Jon Fosse 2006 Skjønnlitteratur: Dag Solstad: Armand V. Fotnoter til en uutgravd roman Barne- og ungdomsbøker: Stian Hole: Garmanns sommer Faglitteratur: Bent Sofus Tranøy: Markedets makt over sinnene Åpen klasse: Skolebøker trinn (åpen klasse 2006): Kathinka Blichfeldt, Tor Gunnar Heggem og Ellen Larsen: Kontekst basisbok i norsk for ungdomstrinnet Hederspris: Kari og Kjell Risvik 08 - DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

10 2007 Skjønnlitteratur: Carl Frode Tiller: Innsirkling Barne- og ungdomsbøker: Linn T. Sunne: Happy Sakprosa: Frank Rossavik: Stikk i strid. Ein biografi om Einar Førde. Sakprosa for barn (åpen klasse 2007): Jon Ewo og Bjørn Ousland: Fortellingen om et mulig drap Hederspris: Guri Vesaas 2008 Skjønnlitteratur: Per Petterson: Jeg forbanner tidens elv Barne- og ungdomsbøker: Johan Harstad: Darlah 172 timer på månen Sakprosa: Bjørn Westlie: Fars krig Lyrikk (åpen klasse 2008): Øyvind Rimbereid: Herbarium Hederspris: Kjartan Fløgstad Rivertonprisen 2008 Prisen ble tildelt Vidar Sundstøl for Drømmenes land på Litteraturhuset i mars : Jørgen Gunnerud: Høstjakt 2006: Tom Kristensen: Dødsriket 2005: Frode Grytten: Flytande bjørn 2004: Ulf Breistrand, Jarl Emsell Larsen: Svarte penger, hvite løgner (TV-serie) 2003: Kurt Aust: Hjemsøkt 2002: Gunnar Staalesen: Som i et speil 2001 Jon Michelet: Den frosne kvinnen 2000: Kjell Ola Dahl: En liten gyllen ring 1999: Unni Lindell: Drømmefangeren 1998: Jan Mehlum: Kalde hender 1997: Jo Nesbø: Flaggermusmannen 1996: Karin Fossum: Se deg ikke tilbake 1995: Kolbjørn Hauge: Død mann i boks 1994: Anne Holt: Salige er de som tørster 1993: Morten Harry Olsen: Begjærets pris 1992: Arild Rypdal: Orakel 1991: Audun Sjøstrand: Valsekongens fall 1990: Ingvar Ambjørnsen: Den mekaniske kvinnen 1989: Idar Lind: 13 takters blues 1988: Alf R. Jacobsen: Kharg 1987: Lars Saabye Christensen: Sneglene 1986: Edith Ranum: Ringer i mørkt vann (hørespillserie) 1985: Michael Grundt Spang: Spionen som lengtet hjem 1984: Ingen prisutdeling 1983: Kim Småge: Nattdykk 1982: Torolf Elster: Thomas Pihls annen lov 1981: Jon Michelet: Hvit som snø 1980: Fredrik Skagen: Kortslutning 1979: Helge Riisøen: Operasjon 1978: Jon Bing, Tor Åge Bringsværd: Blindpassasjer (TV-serie) 1977: Ingen prisutdeling 1976: Pio Larsen: Den hvite kineser 1975: Gunnar Staalesen: Rygg i rand, to i spann 1974: Anker Rogstad: Lansen 1973: David Torjussen (pseudonym for Tor Edvin Dahl): Etterforskning pågår 1972: Sigrun Krokvik: Bortreist på ubestemt tid 09 - DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

11 Oslo bokfestival Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen samarbeider om å arrangere en stor bokfestival i Oslo september Norsk Litteraturfestival / Sigrid Undset-dagene Forleggerforeningen samarbeider med Norsk litteraturfestival på Lillehammer om å skape en begivenhet som utfordrer og inspirerer, bidrar til faglig utvikling og setter fokus på gleden ved god litteratur. Intensjonen er å skape en årlig møteplass for litteraturinteresserte og for bransjen. Festivalens tema for 2009 var Sannhet. I samarbeid med NORLA ble det arrangert mottakelse og seminar for utenlandske forleggere og oversettere på Lillehammer kunstmuseum og Clarion Hotel Lillehammer. Einar Ibenholt fra Gyldendal Norsk Forlag holdt foredrag om den norske bokbransjen, og åtte forfattere leste egne tekster. Komiteen hadde følgende medlemmer fra Forleggerforeningens side: Eva Lie-Nielsen, Kristin Weholt, Even Råkil, samt Mari J. Müller fra Forleggerforeningens Servicekontor. Foreningen!les Foreningen!les har som formål å spre leselyst og leseglede i befolkningen generelt, og blant ungdom spesielt. Foreningen springer ut fra Prosjekt Leselyst (1997), som ble opprettet av en rekke aktører i bokbransjen i 1997 som følge av en rekke lese- og mediebruksundersøkelser.!les koordinerer og initierer ulike landsomfattende lesetiltak som Aksjon txt, rein tekst, Ungdommens kritikerpris, UPrisen og NM i poesi-slam. Rammene for tiltakene er utarbeidet fra!les sentralt, men aktivitetene og arrangementene skjer i lokal regi. Ketil Kolstad er daglig leder i!les, Eivind Volder Rutle, Bjarte Bakken og Ole Ivar Storø er prosjektledere, Vibeke Røgler er webredaktør og prosjektleder. Kari Sverdrup innehar styreledervervet. Forleggerforeningen er representert både i styret og i forskjellige arbeidsgrupper i!les. Forleggerforeningen bevilget kroner til fortsatt drift av Foreningen!les i Aksjon txt Den årlige txt-aksjonen har som mål å fremme leselyst og skape positive leseopplevelser for ungdom mellom 13 og 16 år i ungdomsskolen. txt-aksjonen ble gjennomført for tolvte gang høsten ungdommer, påmeldt via skole, bibliotek eller bokhandel, mottok en pocketbok med 17 tekstutdrag fra ny norsk og oversatt skjønnlitteratur. Aksjonen er også et tilbud til lærerne om å bli kjent med ny norsk og oversatt ungdomslitteratur. Sist høst ble det medie-debatt rundt profilen på ungdomstekstene i txt-aksjonen, men tilbakemeldingene fra lærere og elever har vært gjennomgående positive. Ungdommens kritikerpris Ungdommens kritikerpris for 2008/09 ble delt ut for fjerde gang i Nikolaj Frobenius for fikk utdelt prisen på Litteraturhuset for boka Jeg skal vise dere frykten. Sju juryklasser på videregående skoler rundt i Norge leste de nominerte bøkene til Kritikerprisen, og stemte frem vinneren. UPrisen Prisen ble for første gang delt ut i 2007 som et samarbeid mellom Foreningen!les og Norsk Litteraturfestival. I 2009 mottok Terje Torkildsen Uprisen for boka Marki Marco på Lillehammer. 170 niendeklassinger fra syv fylker vurderte de nominerte bøkene. UPrisen er ungdommens egen kåring av årets beste ungdomsbok DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

12 Leselystaksjonen Leselystaksjonen er en videreføring av Aksjon Leselyst og Bok til alle. Bak Leselystaksjonen står Bokhandlerforeningen, Foreningen!les og Forleggerforeningen. Leselystaksjonen skal iverksettes fra september Verdens bokdag Verdens bokdag feires 23. april hvert år. Siden starten i 1995 har Verdens bokdag rukket å bli en viktig dag for markering av leseglede. En komité med medlemmer fra den norske Unescokomiteen, Foreningen!les og bibliotek-, bokhandel- og forlagssektoren er ansvarlig for den sentrale markeringen av dagen og forestår blant annet kontakt med myndighetene om større prosjekter. Samtidig foregår det mye lokalt. Det er for eksempel rabatt på forfatterbesøk i regi av Norsk Forfattersentrum, og boksjekker som kan løses inn i bokhandlene deles ut til elever i 6. og 7. skoletrinn. Les mer på SKOLE- OG LÆREMIDDELSPØRSMÅL Læremiddelutvalget arbeidet med en rekke saker i 2009, men det var tre strategisk viktige områder som fikk høyeste prioritet. For det første gjaldt det arbeidet mot skadevirkningene av det offentlige forleggeriet som NDLA bedriver. Dernest var det mye aktivitet i forhold til myndighetene for å påvise manglende læremiddeldekning i små fag og for språklige parallelutgaver i den videregående skolen, og behovet for en ny og bedre tilskuddsordning. Det siste området var arbeidet mot myndighetene for å sikre videre innkjøp av læremidler i den videregående skolen etter innføringen av utlånsordningen, noe som er svært viktig for å sikre mangfold og nyutvikling i tiden som kommer. Digitale læremidler Norsk Digital Læringsarena (NDLA) var i likhet med foregående år den prinsipielt viktigste saken som opptok Læremiddelutvalget og læremiddelforlagene i Som i 2008, ble 10 % av midlene til innkjøp av læremidler brukt på NDLA av fylkene som er med på samarbeidet. Læremiddelutvalgets medlemmer ga uttrykk for sitt syn gjennom avisinnlegg og intervjuer i løpet av våren 2009 i blant annet Dagbladet, Klassekampen og Aftenposten. Et av innleggene var undertegnet sammen med representanter fra Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. EØS-rettslig vurdering av NDLA av professor dr. juris Olav Kolstad ble ferdigstilt 9. september Den juridiske betenkningen vurderer statsstøtten til NDLA som ulovlig. Seminar om digitale læremidler For tredje år på rad, var læremiddelutvalget delaktig i arrangementet Seminar om digitale læremiddel. De øvrige organisasjonene som var med på samarbeidet i 2009 var Utdanningsforbundet, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Elevorganisasjonen og IKT-Norge. Tittel for seminaret var Lærarrolla i det digitale læringsrommet. Arrangementet ble avviklet på Oslo Kongressenter 28. april. Seminaret hadde en felles seksjon med åpning av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell, samt innlegg fra Ine Marie Eriksen Søreide, leder av utdanningskomiteen på Stortinget, Hugo Rode Berntsen, Utdanningsforbundet, og Håvard Vederhus, Elevorganisasjonen. Seminaret ble ledet av Tom Skovdahl fra Læremiddelutvalget, DnF. Deretter var det en seksjon der deltakerne valgte mellom parallelle sesjoner for barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Innleggene på denne sesjonen handlet om praktisk bruk av digitale læremidler, og ble med få unntak holdt av pedagoger. Det var 223 deltakere på seminaret DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

13 Nasjonal digital læringsarena trussel mot fagligheten og valgfriheten? Forleggerforeningen var også samarbeidspartner på konferanse på Lærernes Hus 30. november, sammen med Fritt Ord, Utdanningsforbundet, Norsk Fysikklærerforening, Norsk Lektorlag og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Endring i forskrift til opplæringsloven kapittel 17 høringsuttalelse Forleggerforeningen avga høringsuttalelse om endringen 25. februar. Endringen angår parallellutgaver på begge målformene. INFORMASJONS- OG KURSVIRKSOMHET Presse og PR-virksomhet Den norske Forleggerforening er gjennom sine ulike aktiviteter en svært synlig organisasjon i mediebildet. Mammut, Brage, innkjøpsordningene, læremiddelsituasjonen (med mange innlegg om NDLA og noe oppmerksomhet rundt Seminar om digitale læremiddel 28. april), digitalisering/ebok og fildeling (spesielt i forbindelse med aksjonen Dele ikke stjele etter initiativ fra Bjarne Buset i Gyldendal Norsk Forlag) er blant temaene som fikk mye oppmerksomhet i media. Nettsider Nettsidene på har blitt holdt oppdatert med nye versjoner av avtaler, nye satser, medlemsinformasjon og månedlig statistikk. Forsiden har blitt brukt til å reklamere for aktiviteter som er av interesse for bransjen eller publikum, samt nyhetsmeldinger. Fanen for kalender inneholder dato for diverse arrangementer som kan være av interesse. Kalenderen skal benyttes til referanse (ikke til å annonsere), og det er derfor svært lav terskel for å få oppført arrangement. På nettsidene finnes i første rekke oversikt over aktuelle saker samt oppdatert informasjon om avtaleverket i bokbransjen, medlemsforlagene, aktiviteter i inn- og utland, forlagsjus, kurs og seminarer. Oversikt over styre, sekretariat og de forskjellige utvalgene samt lenker til relevante andre aktører i bransjen hjemme og ute er også å finne på nettsidene. Kurs og seminarer I tråd med Forleggerforeningens strategiplan ønsker foreningen å satse på kurs- og seminarvirksomhet for forlagsansatte. Det ble avholdt kurs med følgende titler: Skaff redaksjonell omtale, Bransjekunnskap, Strategisk design, Opphavsrett og forlagsvirksomhet, Multimedial konseptutvikling, Språk- og manusbehandling for oversettelser, Strategisk PR- og pressearbeid. Forleggerforeningen opprettholdt Redaktørforum, en redaktørdrevet møteplass for forlagsansatte hvor ulike temaer av redaksjonell art blir belyst, presentert og debattert. Redaktørforum avviklet arrangementet Etikk i litteraturen fra redaktørens perspektiv 30. april. Markedsutvalget i Forleggerforeningen arrangerte for tredje gang fagdag i salg og markedsføring 26. mars. På programmet sto blant annet Scott Pack fra The Friday Project som holdt innlegg om The future of Publishing og Petter A. Berg holdt foredraget Kunsten å selge. En komité bestående av Arne Veer (Universitetsforlaget), Anne Cathrine Eng (Gyldendal Akademisk) og Odd Magnus U. Nilsen fra sekretariatet arrangerte fagdag for salg og markedsføring av fagbøker og akademisk litteratur 20. oktober. Foredragsholdere var Per Chr. Opsahl om fagforleggeriets stilling i Forleggerforeningen og Svein Skarheim om Digital DistribusjonsSentral. Deretter var det innlegg fra pensumbesluttere og studenter, med anledning til å stille spørsmål DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

14 Læremiddelutvalget i Forleggerforeningen arrangerte Seminar om digitale læremiddel 28. april. Arrangementet ble holdt hos Oslo Kongressenter på Youngstorget og Arbeidersamfundets plass. Det var felles seminar om formiddagen, og delt i tre, parallelle sesjoner barnehage, grunnskole og videregående skole om ettermiddagen. Det var 223 deltakere på arrangementet. Tittel var: Lærarrolla i det digitale læringsrommet. Kursplaner finnes tilgjengelig på Firmasirkulærer Det ble i 2009 sendt ut rundt 70 firmasirkulærer fra sekretariatet til medlemsforlagene. Denne formen benyttes for informasjon som det er nødvendig å få raskt frem til det enkelte medlemsforlag. Firmasirkulærene sendes hovedsakelig som e-post til medlemsforlag og personlige medlemmer. ØKONOMISAKER Tall for 2008 framkommer i parentes. Anmeldte fordringer I løpet av 2009 ble det meldt til sammen kr 186,3 mill (kr 460,3 mill) som ikke var betalt ved forfall. I løpet av perioden har det vært realisert garantier for kr (kr ). Konkurs tap på fordringer Totalt 17 (4) bokhandlere ble avviklet. 6 (3) gikk konkurs. Sum tap på fordringer var kr (kr ). Stans i levering I løpet av perioden er det gjennomført stans i levering for kortere eller lengre tid hos i alt 34 (38) bokhandlere på grunn av manglende betaling. I tillegg er flere blitt stanset grunnet oppnådd kredittgrense. I slike tilfeller stilles ofte tilleggsgaranti eller det inngås avtaler som gir en tilfredsstillende løsning. Firmasirkulærer Det ble i 2009 sendt ut firmasirkulærer fra sekretariatet til medlemsforlagene. Av disse var fra Den norske Forleggerforening og fra Forleggerforeningens servicekontor. Denne formen benyttes for informasjon som det er nødvendig å få raskt frem til det enkelte medlemsforlag. Firmasirkulærene sendes hovedsakelig som e-post til medlemsforlag og personlige medlemmer. INTERNASJONALT ARBEID London Book Fair Under London Book Fair tilrettela foreningen en norsk fellesstand sammen med Utenriksdepartementet og NORLA. Bokmessen i London markerer seg mer og mer som et viktig møtested for norske forleggere, og interessen for å stille ut bøker der er god. Under årets messe ble det lagt vekt på at standen er et arbeidssted, og det ble tilrettelagt for at deltakerne kunne ha møter på standen. Det danske firmaet Bigini bidro til at standen i år fikk en liten ansiktsløftning. Sammen med NORLA og våre nordiske kolleger ble det holdt en uformell mottakelse på standen, denne ble godt mottatt og meget godt besøkt. Den norske ambassaden i London var en aktiv samarbeidspartner som inviterte norske og utenlandske bransjerepresentanter til middag. Den svenske ambassadøren inviterte til stor mottakelse i den svenske residensen DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

15 Frankfurt Book Fair Forleggerforeningen betjente og organiserte som vanlig den norske fellesstanden på bokmessen i Frankfurt. På standen deltok tolv medlemsforlag, NORLA samt Forleggerforeningen. Det var stor aktivitet og høy møtefrekvens på standen som ble godt besøkt av utenlandske forleggere, oversettere og agenter. Den tradisjonelle mottakelsen for norske og utenlandske forleggere i regi av Utenriksdepartementet, NORLA og Forleggerforeningen var også i 2009 lagt til standen, og den fikk stor oppslutning. Gøteborg Book Fair Bok & Bibliotek Under Gøteborg Book Fair tilrettela foreningen for første gang en norsk fellesstand sammen med Den norske ambassaden i Stockholm. Bokmessen i Gøteborg har markert seg som et viktig møtested for norske forleggere, og det var god interesse for å stille ut bøker der. Standen var hovedsakelig et utstillingsvindu for norsk litteratur, og man arrangerte også både forfatter og ministerbesøk på standen. Foreningen deltok også på messen som arrangør av 5 forfatterseminarer. Sammen med den norske ambassaden i Stockholm ble det holdt en hyggelig mottakelse på standen. Det har utviklet seg et godt og nært samarbeid med både ambassaden og messeledelsen, og man tar sikte på å gjøre dette til et årlig samarbeid med ambassaden, der man yter en lik sum til budsjettet. Nordisk forleggerråd Nordisk forleggerråd holdt møte i Reykjavik, Island september. Fra Norge deltok Geir Berdahl, William Nygaard, Tove Lie, Mathias Lilleengen og Per Chr. Opsahl. Møtet tok særlig opp utfordringer og problemstillinger knyttet til innhold formidlet digitalt, lovgivning på opphavsrettens område i Norden, forfatter- og oversetterkontrakter, Google-forliket og felles nordisk bokstatistikk. Federation of European Publishers (FEP) Forleggerforeningen har i 2009 deltatt aktivt i FEPs arbeid, gjennom deltakelse på sekretariatsmøtene i Brussel, generalforsamlingene og i Copyright Committee. Arbeidet i FEP er viktig for oss som følge av Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen. Gjennom FEP får foreningen god tilgang til relevant informasjon om lovgivningen i EU og om saksbehandlingen i de forskjellige kontorene, og vi får god informasjon om aktuelle bransje- og lovgivningssaker fra de nasjonale forleggerforeningene. African Publishers Network (APNET) I samarbeid med Kopinors Internasjonale Utvalg og Utenriksdepartementet støtter Forleggerforeningen APNET. APNET fikk også tilsagn om støtte fra en nederlandsk donor i KOPIERINGSVEDERLAG Kopinor DnF mottok i 2009 kr i kollektive vederlag fra Kopinor, sammenlignet med kr året før. Kopinors totale inntekter i 2009 var 234,3 mill. kr (222,3 mill. kr i 2008). Norske rettighetshavere mottok i alt 157,3 mill. kr i kollektive vederlag fra Kopinor (151,1 mill. kr i 2008). I tillegg utbetales vederlag til utenlandske rettighetshavere for kopiering av utenlandske verk. Kopinor utbetaler også en del vederlag til rettighetshavere individuelt, bl.a. for bruk av åndsverk ved eksamen DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

16 Representasjon i Kopinor Intern fordeling Forleggerforeningen står for den videre fordelingen av de vederlagsmidler som tilfaller norske forlag, både til medlemsforlag og ikke-medlemsforlag. Fra Kopinors side skjer det en felles kunngjøring om ordningen. Fordelingen til forlagene skjer etter retningslinjer fastsatt av Forleggerforeningens styre. Norwaco Forleggerforeningen er tilsluttet organisasjonen Norwaco som innkrever vederlag for opphavsrettslig beskyttet materiale som brukes i kringkasting og kabel-tv. Advokat Mathias Lilleengen er styremedlem. Fra 2005 er det innført en statlig finansiering av kompensasjon for lovlig privatkopiering. Norwaco administrerer utbetalingen av denne støtten. Noe av denne kompensasjonen for lovlig privatkopiering er øremerket lydbokproduksjon. Forleggerforeningen har derfor inngått avtale med Norwaco om individuell fordeling til lydbokprodusenter. Avtalen bygger på velkjente prinsipper: Forleggerforeningen kan gjøre fradrag i overført andel for konkrete kostnader til fordeling av kompensasjon. Det kan settes en minimumsgrense for individuell utbetaling, og det er likebehandling av medlemmer og ikke-medlemmer av Forleggerforeningen. ANNET ARBEID Bokhandelens Hus Forleggerforeningen eier 15 av i alt 32 aksjer i Bokhandelens Hus AS og tar hånd om den daglige forretningsførselen for eiendommen. Alle lokaler var pr utgangen av året utleid. Kun nødvendig vedlikehold har blitt utført. Søknader om økonomisk støtte m.m. Det ble gitt støtte til følgende tiltak i 2009: Tiltak: Beløp (kr) Ytringsfrihet Bokmessa Brage !les Fagskolen Leser søker bok Kritikerprisen Bokhandlerstipend Årets vakreste bøker Riverton Lillehammer Litteraturfestival DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

17 ORGANISASJONSFORHOLD Generalforsamling Ordinær generalforsamling i både Den norske Forleggerforening og Forleggerforeningens servicekontor ble avholdt på hotell SAS Radisson Lillehammer 29. mai. Foruten behandling av årsberetning og regnskap, som ble enstemmig godkjent, ble det foretatt valg av styre med varamedlemmer og oppnevning av økonomiutvalg. Geir Berdahl ble gjenvalgt som leder. På generalforsamlingen 10. desember ble budsjett for 2010 for Servicekontoret og Forleggerforeningen vedtatt. Styre, arbeidsutvalg og valgkomité På generalforsamlingen 29. mai ble Geir Berdahl gjenvalgt som leder. På styremøte 18. juni ble Tom Harald Jenssen valgt som nestleder. Etter valget 29. mai har styret hatt denne sammensetningen: Geir Berdahl, Tom Harald Jenssen, Geir Mork, Tove Lie, Bjørn Smith-Simonsen, Vebjørn Rogne, Heidi J. Andersen, Gunnar Totland, William Nygaard, Tine Kjær og Anja C. Schroth, (varamedlem). Medlemsmøter Det har vært avholdt tre medlemsmøter i 2009: ett ble holdt 2. april der resultatene fra medlemsundersøkelsen om holdninger til vertikal integrasjon ble lagt fram, ett ble avholdt i tilknytning til generalforsamlingen på Lillehammer og ett i desember med blant annet behandling av budsjett for På medlemsmøtet i desember ble det også avholdt ekstraordinær generalforsamling da det var ønskelig å gjøre endringer i vedtektene for både Den norske Forleggerforening og Forleggerforeningens servicekontor. Valgkomiteen har bestått av Turid Barth Pettersen, Erik Holst og Tom Skovdahl. FORLEGGERFORENINGENS UTVALG Juridisk utvalg Øystein Eek Bjørn Smith-Simonsen Trond Petter Hinrichsen Mathias Lilleengen Utvalget har behandlet saker av juridisk karakter, enten det er saker som er reist av enkeltforlag eller spørsmål i tilknytning til lovgivning. Utvalget hadde tre møter i Allmennbokutvalget Astrid de Vibe, leder Geir Gulliksen Karin Mundal Einar Ibenholt Kari J. Spjeldnæs Margit Walsø Utvalget har særlig arbeidet med saker som angår innkjøpsordningen. Arbeidet med å utvide kontakten med andre organisasjoner har fortsatt. Det har vært avholdt seks møter i perioden DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

18 Læremiddelutvalget Tom Skovdahl, leder Arne Magnus, nestleder Paul Hedlund Ivar Wagle Heidi J. Andersen Anders Skoglund Markedsutvalget Astrid Dalaker, leder Elisabeth Steen Birgit Christensen Even Høegh Kaalstad Anne Gaathaug ut aug Thomas Mala inn 2009 Trude Kleven ut januar Finn Totland erstattet Trude Klevens plass fra og med november Utvalgets medlemmer skal representere små, middels og store forlag. Markedsutvalget har avholdt 7 møter i perioden. Utvalget har hatt representanter med i Mammutkomiteen, arrangert fagdag i salg og markedsføring, det ble utarbeidet en ny markedsplan, som ble sendt til styret og ble godkjent. Utvalget hadde også fokus å utarbeide nye boklister for Dagbladet. Småforlagsutvalget Anja C. Schroth, leder Anne-Grethe Messel Kirsten Engelstad Svein Gran Håkon Kollmanskog Alexander Leborg Martin Berdahl Utvalget arbeider med spørsmål som spesielt omhandler de små forlagenes utfordringer, men også generelle bransjespørsmål. Katalogen Årets Beste Bøker fra småforlagene i Den norske Forleggerforening ble utgitt i 2009 for tredje gang. Katalogen ble også utgitt i form av nettsiden Utvalget hadde fem møter i I tillegg ble det avholdt tre møter i Forum for små forlag. Økonomiutvalget Rein Grefslie, leder Kay Erik Nilsen Haakon Lous Lars Erik Larsen Tor Røseth (fra august 2009) Utvalgets sentrale oppgaver er kredittstyring og betalingsoppfølging av bokhandlere, herunder behandling av kredittprofilen til de største bokhandlerne. Utvalget har også ansvar for å behandle begge foreningenes regnskap og budsjett før dette legges frem for styret. Økonomiutvalget hadde sju møter i DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

19 Statistikkutvalget Bjørn Smith-Simonsen, leder Kjetil Arnsteensen Anne Borch Nilsen Hans Butenschøn, (fram til ) Statistikkutvalgets sentrale oppgave er å utarbeide og kvalitetssikre den årlige bransjestatistikken. Utvalget har også sett på muligheter for felles statistikk med Bokhandlerforeningen. Statistikkutvalget hadde tre møter i Statistikkutvalget Bjørn Smith-Simonsen, leder Kjetil Arnsteensen Anne Borch Nilsen Hans Butenschøn, (fram til ) Statistikkutvalgets sentrale oppgave er å utarbeide og kvalitetssikre den årlige bransjestatistikken. Utvalget har også sett på muligheter for felles statistikk med Bokhandlerforeningen. Statistikkutvalget hadde tre møter i FORLEGGERFORENINGENS SEKRETARIAT Per Christian Opsahl, administrerende direktør Mathias Lilleengen, advokat Mari Johanne Müller, markedskonsulent Kristin Oldeide, rådgiver og daglig leder for Brageprisen Frøydis Osa, prosjektleder Bokfestival Agnethe Rogne, konsulent Annicken Saxlund, til 1. april Astri Skarde, kontorsjef Odd Magnus Ulvestad Nilsen, kursansvarlig Gry Paulsen, økonomisjef KOMITEER OG UTVALG Mammutnedsettelsen PR-komité: Anne Gaathaug, Mari J. Müller, Agnethe Rogne, Lise Owren, Anne Schiøtz, Trond Gudbrandsen, Birgit Christensen, Astrid Dalaker (ut høst 2008). Norsk Litteraturfestival / Sigrid Undset-dagene 2008 Eva Lie-Nielsen, Kristin Weholt, Even Råkil, Olivar Møystad (Norla), Mari J. Müller (administrasjonen). Den norske Bokprisen Styret: Ida Berntsen, leder, Elisabeth Steen, Per T. Nordanger og Kristin Oldeide Bragerådet: Kari Marstein, leder, Even Råkil, Siren Marøy, Pål Løwe (Bokhandler), Jørgen Lorentzen (NFF), Anne Oterholm (DnF), Sverre Henmo (NBU) og Per Roger Sandvik, (Biblioteksektoren) Fra administrasjonen møter: Kristin Oldeide 18 - DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

20 Leselystaksjonen Styringsgruppa: Even H. Kaalstad og Birgit Christensen Oslo Bokfestival Styringsgruppa: Tine Kjær, Tom Dahl, Per Chr. Opsahl og Frøydis Osa (prosjektleder) OPPNEVNINGER NORLA senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet Styret: Astrid de Vibe (leder), Anders Heger (medlem), Faglig råd for skjønnlitteratur: Margit Walsø Kopinor Representantskap: Fredrik Nissen med Erik Holst som vararepresentant Hovedstyret: Arne Magnus med Tom Skovdahl som vararepresentant Fordelingsstyret: Per Chr. Opsahl (leder) Valgkomité: Bjørn Smith-Simonsen Norsk kulturråd Drøftingsutvalget for innkjøpsordningene for litteratur: Per Chr. Opsahl NORWACO Styret: Mathias Lilleengen med Bjørn Smith-Simonsen som vararepresentant Fagskolen for bok og papir Styret: Odd Magnus U. Nilsen erstatter Per Chr. Opsahl fra 6. oktober AS Bokhandelens hus Styremedlem : Per Chr. Opsahl og Bjørn Smith-Simonsen Daglig leder: Gry Paulsen Rådet for Lillehammer Litteraturfestival Per Chr. Opsahl Norsk barnebokinstitutt Rådet : Irja Thorenfeldt med Torill Hofmo som vararepresentant Foreningen!les John Erik Riley Leser søker bok Tine Kjær 19 - DEN NORSKE FORLEGGERFORENING

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 8 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 04 Ytringsfrihet 04 Forleggerforeningens servicekontor 05 Rammebetingelser 05 Forholdet

Detaljer

Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Årsberetning 2 1 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 03 Ytringsfrihet 03 Forleggerforeningens servicekontor 03 Rammebetingelser 03 Forholdet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING 2013 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 2013 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR Innhold INNLEDNING 3 YTRINGSFRIHET 3 RAMMEBETINGELSER 4 FORHOLDET TIL ORGANISASJONENE 4 MARKEDS- OG MESSEAKTIVITETER 5

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2006

Årsberetning og regnskap 2006 Bokhandler www.bokhandler.no Øvre Vollgate 15 0185 Oslo Tlf: 22 39 68 00 Faks: 22 39 68 10 E-post: firmapost @bokhandler.no Årsberetning og regnskap 2006 s8 Innhold Oppsummering 2006 Om Bokhandler 4 Bokhandler

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2011

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2011 Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2011 Innhold Bokhandleråret 2011... 2 Om Bokhandlerforeningen... 3 Kjerneområder for Bokhandlerforeningen... 3 Generalforsamlingen... 4 Valgkomitéen... 4 Styremøter...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2003

Årsberetning og regnskap 2003 Årsberetning og regnskap 2003 Den Norske Bokhandlerforening Øvre Vollgt. 15, 0158 Oslo tlf. 22 39 68 00 fax. 22 39 68 10 e-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no www.bokhandlerforeningen.no Innhold 3

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2014

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2014 Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2014 Innhold Bokhandleråret 2014... 2 Om Bokhandlerforeningen... 3 Generalforsamling og styre... 4 Medlemmer... 5 Rammevilkår og avtaleverk... 6 Litteraturabonnement...

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

forlagene, bokavtalen og samfunnskontrakten

forlagene, bokavtalen og samfunnskontrakten 1 forlagene, bokavtalen og samfunnskontrakten 2 Forord Jeg har som forlegger sett på den faste bokprisen som en bærebjelke for mangfoldet, kvaliteten og spredningen av norsk litteratur, for forfatternes

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 9. mars 2013 til 22. mars 2014

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 9. mars 2013 til 22. mars 2014 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 9. mars 2013 til 22. mars 2014 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

Innhold. Bok til alle og Mammutsalg... 10. Bokhandleråret 2007... 2. Om Bokhandlerforeningen... 2. Bransjestatistikk, undersøkelser og analyser..

Innhold. Bok til alle og Mammutsalg... 10. Bokhandleråret 2007... 2. Om Bokhandlerforeningen... 2. Bransjestatistikk, undersøkelser og analyser.. Årsberetning 2007 Innhold Bokhandleråret 2007... 2 Om Bokhandlerforeningen... 2 Kjerneområder for Bokhandlerforeningen...3 Generalforsamlingen...4 Styret...4 Valgkomiteen...4 Administrasjonen...4 Medlemmer...5

Detaljer

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Dramatikeres Forbund Norske Dramatikeres Forbund Årsmelding 2006 Innholdsfortegnelse 1.0 Medlemmer s. 3 2.0 Organisasjon f.o.m. årsmøtet 2006 s. 2.1 Styret s. 2.1.1 Administrasjon s. 2.2 Stipendkomiteen s. 2.3 Valgkomiteen

Detaljer

Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi. Inger Sitter / BONO. Foto: Kunstverket Galleri

Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi. Inger Sitter / BONO. Foto: Kunstverket Galleri ÅRSMELDING 2014 Forside: Inger Sitter Uten tittel, 2012, litografi Inger Sitter / BONO Foto: Kunstverket Galleri BONO BILLEDKUNST OPPHAVSRETT I NORGE BONO er den norske opphavsrettsorganisasjonen for

Detaljer

Miniguide til det norske litterære systemet

Miniguide til det norske litterære systemet Miniguide til det norske litterære systemet DET NORSKE LITTERÆRE SYSTEMET 5 Statlig støtte til litteraturen 5 Bokbransjen 7 Organisasjoner 8 SKRIBENTORGANISASJONENE 5 Den norske Forfatterforening (DnF)

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011 1 Å R S B E R E T N I N G for 2010/2011 NOPA er en forening av personer som har opphavsrett til musikk, eller til tekster som er brukt i tilknytning til musikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Et viktig år for ytringsfriheten

Et viktig år for ytringsfriheten Årsmelding 2011 Et viktig år for ytringsfriheten Leder En årsmelding for Mediebedriftenes Landsforening må berøre terroraksjonen som rammet Norge 22. juli. Den er viktig, fordi den bidro til å endre våre

Detaljer

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift ÅRSRAPPORT 2014 SORT CMYK: 0-0-0-100 HVIT BUNN Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift 1. BPA - EN VIKTIG

Detaljer

Årsberetning 2011-2013

Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning Juni 2011 - Mai 2013 Regnskap for 2012 Årsberetning 2011-2013 Årsberetning 2011-2013 Velkommen til Lofoten, Vågan kommune og Svolvær by Vågan kommune har 9200 innbyggere

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT

OFVs VISJON OG RESULTATER NORGE HAR ET AV VERDENS MINST EFFEKTIVE VEINETT ÅRSRAPPORT 2011 OFVs VISJON OG RESULTATER Opplysningsrådet for Veitrafikken skal være det ledende fellesorganet for aktører med interesse for veitransport, og en sentral premissleverandør for media og

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2014 2 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...9 5. FORVALTNINGSORGANISASJONER...12

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

INNHOLD TONOS ÅRSRAPPORT 2014. Adm. direktør har ordet 4. Virksomhet og fremtidig utvikling 6. Økonomiske forhold 6.

INNHOLD TONOS ÅRSRAPPORT 2014. Adm. direktør har ordet 4. Virksomhet og fremtidig utvikling 6. Økonomiske forhold 6. ÅRSRAPPORT 2014// S ÅRSRAPPORT 2014 Adm. direktør har ordet 4 Virksomhet og fremtidig utvikling 6 Økonomiske forhold 6 s personale 7 s styre, komiteer og utvalg 8 s ledelse 10 Organisasjonskart 11 Kulturelle

Detaljer

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK

KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Beregnet til Kulturdepartementet Dokument type Rapport Dato Juni 2015 KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK KULTURDEPARTEMENTET UTREDNING OM E-BØKER OG UTLÅN I BIBLIOTEK Rambøll

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2013 Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...8 5. UTDANNING...10

Detaljer