ÅRSRAPPORT Digitale Gardermoen IKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012. Digitale Gardermoen IKS"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 Digitale Gardermoen IKS

2 INNHOLD ADM. DIR. HAR ORDET 3 VÅRE EIERKOMMUNER 4 STYRELEDERS KOMMENTAR 6 STYRETS BERETNING 8 HMS/ARBEIDSMILJØ 14 TJENESTELEVERANSE 16 ØKONOMI OG UTVIKLING 18 DRIFT 20 OM REGNSKAPET 23 RESULTATREGNSKAP 24 BALANSE 27 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 28 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET NOTE 1 ANSATTE, GODTGJØRELSE, LÅN TIL ANSATTE M.V. 30 NOTE 2 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER 31 NOTE 3 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 31 NOTE 4 VARELAGER 31 NOTE 5 BUNDNE MIDLER 32 NOTE 6 EGENKAPITAL 33 NOTE 7 LANGSIKTIG GJELD 33 NOTE 8 ANNEN KORTSIKTIG GJELD 34 NOTE 9 PENSJONSFORPLIKTELSER 35 NOTE 10 AVSETNING TIL LATENT SKATT 36 NOTE 11 VARGIGE DRIFTSMIDLER 36 UTVIKLING DRIFTSMIDLER 38 ADM. DIR. HAR ORDET Året 2012 Digitale Gardermoen IKS ble etablert i 2005 av kommunene på Øvre Romerike for å levere IKT-tjenester til de seks eierkommunene. Selskapet leverer drift av infrastruktur og fagsystemer, teknisk prosjektledelse og rådgivning. Utviklingen innenfor IKT har gått raskt og dette har medført større krav til kvalitet, stabilitet og leveranse av produkter og tjenester fra selskapet. Administrasjonen startet opp arbeidet med oppdatering av selskapsstrategi og eierskapsstyring i 2012 og dette vil bli endelig behandlet i selskapets styrende organer. Økonomiavdelingen har styrket bemanningen med ny regnskapssjef som har hatt ansvaret for utskifting av selskapets regnskapssystem. Fra neste år vil regnskapet bli ført av selskapets egne ressurser. Møter med selskapets leverandører har gitt bedre kvalitet og oppfølging av alle avtaler. Det økonomiske resultatet på ca 3,8 mnok for året 2012 er en følge av god økonomistyring i hele selskapet Det er gjennomført jevnlige dialogmøter med kommunene på det operative området og det er etablert gode rutiner med månedlig informasjon til kommunene om selskapets status. Selskapet har levert teknisk prosjektledelse til blant annet oppgradering av MS Office, nytt økonomisystem, politiker-pc og ny digital arbeidsflate. Nye prosjekter som ny WEB-løsning, helsenett, kvalitetssystem og lønn/personal er under etablering og har krevd mye interne ressurser. Innføring av ny digital arbeidsflate til alle IKT-brukere i kommunene med sentralisert drift av alle kommunenes applikasjoner har bidratt til økt driftskvalitet og stabilitet. Kommunene etablerte et bestillersekretariat, estab, i 2011, og alle bestillinger av nye tjenester og prosjekter skjer nå via estab. Vår felles målsetting er å gi bedre tjenester til kommunenes ansatte og innbyggere. TERJE TOMTER Administrerende direktrør 03

3 Våre eierkommuner Nes, Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Gjerdrum. NES KOMMUNE Nes kommune har innbyggere, og et areal på 637 km2. Nes er landets største gårdskommune og består av 800 gårdsbruk. ULLENSAKER KOMMUNE Ullensaker kommune har innbyggere, og et areal på 252,47 km2. Ullensaker har flere tettsteder, og Jessheim som er regionsenter, fikk bystatus Næringslivet i Ullensaker består av ca arbeidsplasser. EIDSVOLL KOMMUNE Eidsvoll kommune har innbyggere, og et areal på 456 km2. Kommunen er en jord- og skogbrukskommune. Den er også benevnt som Grunnlovsbygda idet Eidsvollsbygningen står på Eidsvoll Verk. HURDAL KOMMUNE Hurdal kommune har innbyggere og et areal på 285 km2. Kommunen er sterkt knyttet til skogen og har både alpinbakker, hoppbakker og skiløper. Digitale Gardermoen IKS er kommunenes leverandør av alle IKT-tjenester fra IP-telefoni til fagapplikasjoner for sak/arkiv, økonomi, kommunalteknikk med mer. Selskapet leverer løsninger til alle kommunene og det er i prinsippet ingen forskjell i leveransene sett fra brukernes ståsted. Med denne formen for IKT-leveranse kan selskapet standardisere, effektivisere og levere til en mest mulig kostnadseffektiv modell. NANNESTAD KOMMUNE Nannestad kommune har et areal på 341 km2 og innbyggere. Kommunen består av store jordbruksarealer og mye skog. Næringsvirksomheten i kommunen består for det meste av jord- og skogbruk. GJERDRUM KOMMUNE Kommunen består av innbyggere og har et areal på ca 83 km2. Kommunen ligger mellom Gardermoen og Oslo og mange av innbyggerne har arbeid i Oslo

4 THOR W. TOGSTAD Styrets leder Styreleders kommentar Året 2012 Selskapet kan vise til en stabil og tilfredsstillende økonomisk utvikling i året som gikk med en økning av driftsinntektene med 2 % fra 80 til 81,6 mnok. Kostnadene ble samtidig redusert med 6,4 % fra 83,1 til 77,8 mnok, noe som ga et netto overskudd på 3,8 mnok. Dette var en økning på 3,4 mnok fra 2011, slik at resultatgraden forbedret seg fra 3,9 % til 4,7 %. Overskuddet ble besluttet tilført egenkapitalen, som økte fra 5,5 mnok i 2011 til 9,3 mnok i 2012, noe som tilsvarer en egenkapitalandel på henholdsvis 6,7 % og 11,0 %. Likviditetsgraden viste en bedring fra 0,75 i 2011 til 0,78 i 2012 men ligger fortsatt under anbefalt nivå. For å få et inntrykk av volumet av selskapets tjenesteproduksjon er det gjennomført en analyse som viser at selskapets volumutvikling for de viktigste tjenestene hadde en økning på 4,5 % fra 2011 til I samme periode viser våre beregninger at antall årsverk brukt på de samme tjenester ble redusert med 11,5 %, noe som indikerer en forbedret kostnadseffektivitet i løpet av året. Det er også gjennomført en sammenligning mellom IKT-kostnadene i ØRU-kommunene og andre sammenlignbare kommuner, der beregningen viser at ØRU-kommunene i gjennomsnitt bruker ca 2,0 % av sine driftskostnader på IKT-området, mens sammenlignbare kommuner til dels ligger vesentlig høyere. Styret er opptatt av å legge til rette for et godt arbeidsmiljø og skape en arbeidsplass med motiverte og engasjerte ansatte. I løpet av året ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse som avdekket behov for å iverksette tiltak innenfor områder som fysisk arbeidsmiljø, samarbeid på tvers av avdelingene og mer tydelig ledelse. På basis av resultatene ble det nedsatt arbeidsgrupper for å komme frem til tiltak på de ulike områder, og som en videreføring av dette ble det i desember 2012 besluttet å søke faglig bistand i dette viktige arbeidet. Selskapet utarbeider årlige brukerundersøkelser. Etter en forbedring fra 2010 til 2011 viste undersøkelsen i 2012 noe tilbakegang med den generelle tilfredshet med driften. De forhold brukerne var mest misfornøyd med gjaldt påloggingsfeil, nettverksproblemer og programvarefeil som ofte er knyttet til implementering av endringer, oppgraderinger og nye fagsystemer. Styret tar signalene fra brukerundersøkelsen på alvor og har besluttet å gjennomføre tiltak som vil føre til en forbedring. For øvrig ble en milepæl nådd i 2012 i og med at den lenge planlagte sentraliseringen av datasentralen ble gjennomført, som således legger grunnlaget for viktige synergieffekter. Som følge av omorganiseringen av ØRU IKT-samarbeidet i 2011 ble det i april 2012 inngått en prinsippavtale mellom estab og DGI vedrørende eierskap til fagsystemene. Avtalen regulerer samarbeidsformen mellom partene med sikte på å oppnå best mulig tjenestetilbud til kommunene kombinert med en stabil og kostnadseffektiv drift. Selskapet har i løpet av året startet en vurdering av DGIs selskapsavtale. Selskapsavtalen ble inngått i 2006 og formålet med gjennomgangen er at avtalen skal oppdateres i tråd med gjeldende samarbeidsmodell samt gjeldende lover og regelverk. Med sikte på å klargjøre selskapets nåværende og fremtidige rolle og mandat er det samtidig utarbeidet et foreløpig grunnlag for eierskapsavtale mellom DGI og eierne. STYRETS BERETNING 2012 > 06 Styret vil takke de ansatte for stor innsats i året som har gått. Styret er seg bevisst at selskapet ikke kan lykkes i å møte sine utfordringer uten engasjerte og motiverte ansatte, og vil gjennomføre de tiltak som viser seg nødvendig for å sikre dette målet. Selskapet ser det også som positivt at våre kunder i dag kan tilbys en kostnadseffektiv drift, men ser behovet for at selskapet sammen med sine samarbeidspartnere arbeider aktivt for å finne løsninger som sikrer en stabil og tilgjengelig drift. 07

5 STYRETS BERETNING Selskapet ivaretar kommunenes oppgaver innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi Virksomhetens art Selskapet eies av kommunene på Øvre Romerike: Gjerdrum, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Selskapet skal ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift, service og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Selskapet skal også ivareta slike oppgaver overfor andre enn eierne av Selskapet innenfor de rammer som gjelder for interkommunale selskaper og de rammer som selskapets styrende organer selv fastsetter. Leveranse til andre enn eierkommunene skal være av begrenset omfang grunnet «IKSmodellen». Selskapets administrasjonskontor og driftssenter ligger i Gardermoen Næringspark i Ullensaker kommune. Utvikling og resultat Regnskap Revidert Avvik Regnskap 2012 Budsjett 2011 Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Annen finanskostnad Netto finansposter Årets resultat før skatt Avsetning til latent skatt Årets resultat Selskapets driftsinntekter har økt fra 80,86 MNOK i 2011 til 81,61 MNOK i Inntektene er basert på budsjetterte kostnader, idet eierne (kundene) skal dekke selskapets kostnader. Da disse kostnadene ikke ble like store som budsjettert (se under), har det medført en inntekt på 0,5 MNOK mer enn budsjettert. Selskapets driftsutgifter har økt fra 76,21 MNOK i 2011 til 76,53 MNOK i Budsjetterte driftsutgifter var 78,1 MNOK. Grunnen til at kostnadene ble lavere enn budsjettert, er at ikke alle budsjetterte investeringer og tilhørende kostnader ble gjennomført i 2012, eller ble startet opp på et senere tidspunkt enn budsjettert. Dette medførte bla. lavere avskrivningskostnader, lavere kostnader på vedlikeholds- og supportkostnader, samt lavere finanskostnader. Resultat av finanspostene var en kostnad på 1,29 MNOK i 2011 mot en kostnad på 1,27 MNOK i Dette var 1,27 MNOK bedre enn budsjett. Grunnen til det positive avviket er lavere rentekostnader og høyere renteinntekter enn budsjettert. I tillegg har opptak av lån blitt foretatt på et senere tidspunkt enn hva som var forutsatt i budsjettet. Grunnen til dette er også at budsjetterte investeringer enten ikke har blitt foretatt i det hele tatt i 2012, eller har blitt foretatt på et senere tidspunkt enn budsjettert. Regnskapet for 2012 er gjort opp med et overskudd på 3,8 MNOK før disposisjoner, mot et budsjettert overskudd på 0,5 MNOK. Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet på kr : Overført til annen egenkapital kr Totalt disponert kr Styret. Bakerste rekke fra venstre: Camilla Ukkestad (ansattes representant), Terje Tomter (adm.dir), Oddmar Blekkerud (observatør), Jon Sverre Bråten, Marianne Sjøli (observatør for de ansatte). Fremste rekke fra venstre: Lise Hagen Rebbestad, Thor W. Togstad (leder), Lillian Nærem (nestleder)

6 Tabellen under viser avvikene mot budsjett: Selskapet hadde en egenkapitalandel på 10,96 % i 2012 mot 6,69 % i Selskapets egenkapital pr er: Bundet egenkapital kr Annen egenkapital kr Total egenkapital kr Total gjeldende pr er 75,27 MNOK Revidert Avvik Budsjett 2012 Driftsinntekter Driftskostnader Lønn og personalkostnader Av- og nedskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Nøkkeltall Resultatgrad (resultat etter finansposter/driftsinntekter) 4,67 % 3,88 % -3,87 % Egenkapital-andel (EK/Totalkapitalen) 10,96 % 6,69 % 2,48 % Likviditetsgrad 1 (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 0,78 0,75 0,81 Resultatgraden er et mål på hvor stort driftsresultatet er i forhold til omsetningen, og har bedret seg de siste to årene. Dette skyldes at det har vært utsettelse på budsjetterte investeringer, noe som har gjort at overskuddet har blitt mer positivt enn budsjettert. Egenkapital-andel er et uttrykk for hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital og gjenspeiler hvor mye av eiendelene som kan gå tapt før kreditorenes fordringer kommer i fare. Denne verdien har bedret seg for hvert år noe som skyldes at selskapet har gått med overskudd de siste årene. Egenkapitalen har dermed økt og prosentvis mer enn sum gjeld. Likviditetsgrad 1 måler bedriftens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller. Historisk og fremtidig utvikling Følgende prosjekter startet opp i De driftes av estab og finansieres og eies av selskapet: Lønn- og personal 12,0 MNOK Web løsning 3,0 MNOK etjenester i web 3,0 MNOK Kvalitetssystem 1,2 MNOK ehandel 0,5 MNOK Helsenett 1,6 MNOK Sum fagsystemer 21,3 MNOK Ingen av fagsystem prosjektene ble avsluttet i 2012 og er pågående også i I tillegg har selskapet vedlikeholdt og videreutviklet egen infrastruktur slik: Kapasitet datasenter 6,0 MNOK Programvare 2,0 MNOK Sum infrastruktur 8,0 MNOK I 2013 planlegges følgende nye prosjekter som driftes av estab og som finansieres og eies av selskapet: Prosjektstyringsverktøy 2,1 MNOK Innfordring 0,5 MNOK Motregning skatt 0,1 MNOK Utlånsmodul 0,5 MNOK ehandel 0,5 MNOK etjenester 2,0 MNOK Ephorte 5 2,2 MNOK Komtek, brann 0,55 MNOK Tekniske tjenester 0,45 MNOK Skolenett, forstudie 0,3 MNOK Helsenett 1,9 MNOK Sum fagsystem 11,1 MNOK For å understøtte nye løsninger, samt økning i brukermasse, vil selskapet vedlikeholde og videreutvikle egen infrastruktur slik: Kapasitet datasenter 6,0 MNOK Testmiljø 0,5 MNOK Windows 7 0,5 MNOK Second site 0,2 MNOK Programvare 2,0 MNOK Sum infrastruktur 9,2 MNOK Finansiell og annen risiko Selskapet er heleid av kommunene, og det er på kort sikt ingen risiko for at kommunene ikke skal overholde sine økonomiske forpliktelser som eier eller kunde. Risikoen selskapet sitter med er at det er en grense for hvor mye eierne vil akseptere av kostnader i forhold til hva de føler at de får igjen for disse. Selskapet jobber med å holde kostnadene så lave som mulig, og samtidig yte god og forventet service til alle kunder. Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 11

7 Selskapet opptar store lån for å kjøre de budsjetterte investeringsprosjektene. Den finansielle risikoen er evt. store renteøkninger, som vil gjøre at selskapets totale kostnader øker og at eierne må betale mer for tjenestene selskapet leverer. Selskapet er avhengig av å finansiere nye prosjekter. Det å få tilkjent lån er også en risiko. Det at selskapet fakturerer kun to ganger pr. år, og det faktum at det tar lang tid å få igjennom en lånesøknad, gjør at vi kan komme i en situasjon hvor likviditeten blir stram. Likviditeten vil bli fulgt opp jevnlig i 2013, for å unngå å komme i en slik situasjon. Fortsatt drift Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balansen med tilhørende noter, fyllestgjørende informasjon om driften og om status ved årsskiftet. Etter årets utgang er det ikke inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelsen av regnskapet. Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, jfr. regnskapsloven 3-3a. Arbeidsmiljø/sykefravær Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som bra. Det er foretatt en arbeidsmiljøundersøkelse i 2012 hvor det fremkom enkelte områder som styret mener det bør jobbes med. Denne jobben ble igangsatt i 2012 og vil bli jobbet videre med i Blant annet gjelder dette bedre informasjon fra en tydeligere ledelse, og bedre samarbeid på tvers av avdelingene. Gardermoen, 8. mars 2012 Digitale Gardermoen IKS Korttidsfraværet i 2012 har vært 3,2 % og langtidsfraværet har vært 1,5 %. Det har ikke vært skader eller ulykker i Likestilling Selskapet har 35 ansatte og to lærlinger, hvorav 29 menn og åtte kvinner. Styret består av to menn og tre kvinner. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Thor Werner Togstad styrets leder Lillian Helen Nærem styrets nestleder Jon Sverre Bråthen styremedlem Tiltak knyttet til diskriminering og tilgjengelighetsloven Selskapet arbeider aktivt for å sikre like muligheter og rettigheter for alle ansatte, samt hindre diskriminering. Camilla Victoria Ukkestad styremedlem Lise Hagen Rebbestad styremedlem Terje Tomter adm. direktør Miljørapportering Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø

8 HMS/Arbeidsmiljø Sykefraværet i DGI har en fortsatt positiv trend. Det er fokus på målrettet sykefraværsoppfølging med tanke på forebygging og tilrettelegging. Arbeidet utføres i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten og er beskrevet i bedriftens handlingsplaner. I 2012 gjennomførte selskapet en arbeidsmiljøundersøkelse. Denne viste at DGI i all hovedsak er en arbeidsplass hvor medarbeiderne trives og har et godt arbeidsmiljø. Undersøkelsen avdekket også at det var behov for å iverksette tiltak innenfor områder som fysisk arbeidsmiljø, samarbeid på tvers av avdelingene og mer tydelig ledelse. For det fysiske arbeidsmiljøet har temperatur og luftkvalitet på driftsavdelingen og servicesenteret i hovedsak vært utfordringen. Målinger av luftkvaliteten bekrefter at kvaliteten er tilfredsstillende. Det var imidlertid vanskelig å holde temperatur på et godt nivå. Spesielt i sommermånedene har temperaturen vært for høy, noe som har gitt ubehag som tretthet og hodepine. Gårdeier påtok seg å iverksette utskifting av alle sørvendte vinduer i Det vil bli satt inn termoglass som vil isolere bedre mot solvarme og bidra til å holde lufttemperaturen i avdelingene lavere. Det har i 2012 vært gjennomført kurs og kompetanseheving både internt og eksternt. For selskapet er det viktig å opprettholde og heve kompetansenivået for å kunne yte best mulig tjeneste og service overfor våre kunder/eiere. I tillegg vil det bli installert klimaanlegg i begge avdelinger. Målsetningen med tiltakene er å bedre temperatur og luftkvalitet på permanent basis. Det vil bli foretatt en evaluering av tiltakene i løpet av siste halvår Det er nedsatt arbeidsgrupper for å jobbe videre med problemstillingene rundt samarbeid på tvers av avdelingene og ledelse. Kurs og kompetanseheving Det har i 2012 vært gjennomført kurs og kompetanseheving både internt og eksternt. For selskapet er det viktig å opprettholde og heve kompetansenivået for å kunne yte best mulig tjeneste og service overfor våre kunder/eiere. Det har vært gjennomført teknologikurs og seminarer for å sikre oppdatering hos de ansatte, samt for å understøtte våre strategiske veivalg. I tillegg har vi hatt en felles samling for hele selskapet med både faglig og sosialt fokus. Det er viktig at et IT-selskap har kunnskap om nye muligheter og generell utvikling. Vi skal ligge i forkant for å kunne bistå kundene på best mulig måte innenfor et arbeidsfelt som er i stadig endring

9 Tjenesteleveranse Avdelingen Tjenesteleveranse er en av tre avdelinger i DGI. Avdelingen har tre hovedpilarer som fokusområder; Brukerstøtte Kunde og informasjon Teknisk prosjektledelse Avdelingens visjon er; «Kundens Fokus» og tilstreber å etterleve den i alle oppgaver. I 2012 har det innenfor den hovedpilaren «Brukerstøtte» vært levert i henhold til de kvalitetskrav som kommunene har satt. Frem til april var arbeidspresset større enn normalt i forbindelse med at selskapet etablerte nye digitale arbeidsflater til alle brukere i kommunene. Dette medførte at brukerne opplevde en redusert kvalitet med hensyn på responstid på telefon og teknikere. JAN-SVERRE LARSEN Leder Tjenesteleveranse Det bør også nevnes at antall henvendelser er økende og det er ikke gjennomført organisatorisk vekst. 16 I den andre pilaren, «kunde og informasjon» er det gjennomført jevnlige dialogmøter med kommunene på operativt nivå. Det har gitt en gjensidig forståelse for hva som er viktig å prioritere i det daglige. Den tette gjensidige informasjon er uvurderlig når målet er å oppnå de beste kundeforhold. DGI INFO er informasjon fra selskapet om alt fra mindre endringer til ny funksjonalitet og informasjonen sendes ut etter behov. Kunder som bestiller tillegg til allerede eksisterende tjenester levert av selskapet blir håndtert fortløpende. Den siste hovedpilaren er «Teknisk prosjektledelse». Denne grupperingen har i 2012 sluttført følgende prosjekter innenfor tids- og kostnadsrammer: Alle kommunene inklusive skolene fått oppgradert MS Office til versjon fullintegrert med fagsystemene Agresso Økonomi trinn 2 som omhandler nytt verktøy for budsjettering, ny løsning for anleggsmidler og ny funksjonalitet i forbindelse med varslinger Politiker-PC til alle kommuner, bortsett fra NES som har en løsning Ny arbeidsflate til alle ansatte i kommunene samt overføring av alle lokale løsninger inn til selskapets datasentral Digitalt Vindu (LOKE-prosjektet) Prosjekter som er startet i 2012: Internett/Intranett Helsenett Kvalitetssystem Lønn og Personal Ressurssituasjonen innenfor avdelingen har vært stabil. 17

10 Økonomi og utvikling Avdelingen Økonomi og Utvikling har fokus på fire hovedområder; Regnskapsføring Avtalebehandling og leverandøroppfølging Lønn og administrative oppgaver Teknologisk utvikling I siste halvdel av 2012 har avdelingen jobbet mye med å planlegge utskifting av regnskapssystem. Det nye systemet vil være mer tilpasset Selskapets behov for tjenesteoppfølging og fakturering. Arbeidet avsluttes i 2013 og regnskapsførsel vil deretter bli ført av egne medarbeidere. Ny regnskapssjef ble tilsatt høsten 2012 for å ivareta dette arbeidet. I siste kvartal i 2012 sluttet vår lønns- og personalansvarlige medarbeider. Lønnen ble da satt ut til ekstern regnskapsfører, som er den samme som har ført vårt regnskap for Denne ordningen videreføres i Selskapet har 176 avtaler i sin portefølje. Avtalene er gjennomgått for å sikre at leverandørene overholder sine forpliktelser ved prisjusteringer og andre endringer. Det har vært avholdt oppfølgingsmøter med leverandørene i perioden. ERIK TOTLUND Leder Økonomi & Utvikling Teknologiske muligheter som har blitt vurdert er: e-postvask ved bruk av nettsky-tjenester Løsninger for bruk av egne mobile enheter (Bring-Your-Own - BYO) som telefoner, nettbrett og applikasjoner som eies av bruker eller kunde Logisk deling av datahall for å forberede en mulig alternativ løsning («Second Site») for å sikre døgnåpen tilgjengelighet samt større stabilitet på tjenestene Oppgaver i henhold til handlingsplanen er gjennomført som forutsatt. Det oppleves å være et godt og fruktbart samarbeid i avdelingen

11 Drift 2012 har vært et historisk år for DGI stort fokus på sentralisering av alle fagsystemer, avvikling av kommunenes lokale datarom samt standardisering på en felles digital brukerflate Digitalt Vindu. Organisering Drift har totalt 18 årsverk innenfor fagområdene; Klient - brukerklient (PC, tynnklient osv.) Database Plattform - serverplattform Citrix - publisering av tjenester på brukerklient (Citrix) og nettverk IP I tillegg har avdelingen en endrings-/applikasjonskoordinator. MORTEN R. EGGE Leder Drift Endringsledelse og digital sikkerhet er ivaretatt av Endringsrådet og Sikkerhetsrådet. Leveransene fra avdelingen skal innfri våre kunders definerte krav til tjenestekvalitet. Tjenester Sentraliserte tjenester med publisering til bruker via Digitalt Vindu har gitt flere oppgaver til fagområdet Citrix. Videre betjenes stadig flere fagapplikasjoner sentralt som skal vedlikeholdes og oppdateres serverplattformen. Vi har vært forberedt på denne dreiningen, og de organisatoriske endringene som ble gjennomført i 2011 fungerer godt. Fra kommunenes perspektiv er integrasjoner mellom fagsystemene et viktig satsningsområde som gir gevinster. Vi ser en klar økning i kravet til integrasjoner både når det gjelder kvantitet og kvalitet. For å møte dette kravet ble databaseteamet styrket med en ressurs. På grunn av periodevis stort arbeidspress i forrige periode gjennomførte ansatte noe mindre kompetansehevning enn ønsket. Det har derfor vært viktig å prioritere tid til kompetanseheving i Samtlige teknikere har fått oppdatert kurs i Windows serverteknologi. Ressurssituasjonen har vært stabil i avdelingen. Tjenestekvaliteten måles månedlig basert på kundens krav til tjenestekvalitet. Kommunene forhandlet frem nye tjenestenivåavtaler som ble satt i drift 1. desember

12 De viktigste endringene endring av tidsvinduet 07:00 17:00 og økt oppetidsprosent til 98 %. Kvaliteten har vært levert i henhold til kravene eller bedre gjennom hele Imidlertid medførte en kompleks driftssituasjon i overgangen til ny plattform uforutsette feilsituasjoner som var vanskelig å håndtere. Kompleksiteten ga ytelsesutfordringer som dessverre bidro til en dårlig brukeropplevelse. Vaktordning Vaktordningen todelt: nettverkstjenester og IP-telefoni samt alle sentraliserte tjenester levert via Digitalt Vindu. IP-telefoni har døgnkontinuering vakt og for de andre nevnte tjenestene er vaktordningen åpen 07:00-08:00 og 16:00-24:00. Sentralisering Sentraliserte tjenester har gitt økt sikkerhet og stabilitet samt forenklet drift for selskapet. Vedlikehold og oppgradering av tjenestene er også vesentlig forenklet. Datasenteret Vi har hatt fokus på et skalerbart driftsmiljø som skal være i stand til å levere stabile tjenester med god ytelse. Med Digitalt Vindu-prosjektet har vi økt kapasiteten i datasenteret i løpet av Ytterligere kapasitetsutvidelser og oppgraderinger vil fortsette i Interne forbedringer Gjennomføringen av sentralisering av alle tjenester har hatt høyest prioritert og forskjøvet en del øvrige interne prosjekter som blant annet oppgradering av serverplattformen og MSOffice. DGI REGNSKAP 2012 > Prosjekter Avdeling Drift er underleverandør av tekniske ressurser til prosjektene. I 2012 er det spesielt Digitalt Vindu, Office 2010, Internett, Lønn og Personal, Helsenett og Økonomi Fase 2 som har hatt fokus. Driftsavdelingen har også høyt fokus på internt prosjekt Samhandling. Dette går ut på å lage en enhetlig integrasjonsløsning. Dette er tidkrevende arbeid som har pågått i hele

13 Resultatregnskap Note 2012 Budsjett Salgsinntekter Driftsinntekter Varekostnader Netto driftsinntekter Lønn og personalkostnader 1, Av- og nedskrivninger Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER ,6 Driftsinntekter (mill. kr) 76,5 Driftskostnader (mill. kr) 3,8 Resultat (mill. kr) Driftsresultat Renteinntekter Tap ved realisasjon av aksjer Rentekostnader Annen finanskostnad Netto finansposter Driftsinntekter (mill. kr) 100 Driftskostnader (mill. kr) 100 Resultat (mill. kr) Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Resultat før skatt Årsresultat Disponering av årets resultat Tilført til annen egenkapital Inndekning udekket tap Tilført til annen egenkapital Overført udekket tap SUM

14 BALANSE 2012 (mill. kr) Balanse EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler 7, Finansielle anleggsmidler Egenkapitalinnskudd KLP Påkostning leide driftsmidler 7, Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER ANLEGGSMIDLER (mill. kr) SUM OMLØPSMIDLER SUM EGENKAPITAL OMLØPSMIDLER (mill. kr) SUM LANGSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD EGENKAPITAL (mill. kr) OMLØPSMIDLER Varelager - - Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Bundet egenkapital Sum bundet egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld LANGSIKTIG GJELD (mill. kr) KORTSIKTIG GJELD (mill. kr) KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt, ikke utlignet Skyldig offentlige avgifter Gjeld til kredittinstitusjoner Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Digitale Gardermoen IKS. Jessheim, 21. mars Thor Werner Togstad styrets leder Lillian Helen Nærem styremedlem Jon Sverre Bråthen styremedlem Camilla Victoria Ukkestad styremedlem Lise Hagen Rebbestad Terje Tomter styrets nestleder adm. direktør 27

15 Kontantstrømoppstilling Likvider tilført/brukt på virksomheten: Årsresultat Tap ved salg av anleggsmidler Ordinære av- og nedskrivninger Tilført fra årets virksomhet /- Endring i kundefordringer og leverandørgjeld Kundefordringer Leverandørgjeld /- Endring i andre tidsavgrensningsposter Forskuddsbetalt kostnad og påløpt inntekt Skattetrekk og andre trekk Skyldig offentlige avgifter A Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer + Salg av varige driftsmidler (salgssum) - Investeringer i varige driftsmidler Investeringer i varige driftsmidler Tap v/salg av anleggsmidler - - +/- Endring i andre investeringer Investering i aksjer - - Andre fordringer Netto pensjonsforpliktelser Anvendelse av egenkapital - prinsippendring - - B Netto likviditetsendring fra investering Likvider tilført/brukt på finansiering Nedbetaling av gammel gjeld Avsetning for pensjonsforpliktelser Avdrag langsiktige lån Låneopptak langsiktig lån Annen kortsiktig gjeld C Netto likviditetsendring fra finansiering Bank Depositum Skattetrekk Likviditetsbeholdning A+B+C Netto endring i likviditet gjennom året Noter til årsregnskapet 2012 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. SALGSINNTEKTER Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift. Salgsinntektene for 2012 er i all hovedsak salg av tjenester til eierkommunene, samt noe avgiftspliktig salg av mindre omfang. Salgsinntekter resultatføres i henhold til opptjeningsprinsippet når varen er levert eller tjenesten utført. HOVEDREGEL FOR VURDERING OG KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunktet er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktig gjeld klassifiseres som kortsiktig gjeld. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. PENSJONER Selskapet har i perioden gått fra å få beregnet pensjon etter kommunale regnskapsprinsipper til et selskap som fører etter vanlige regnskapsprinsipper. Dette har medført en noe økt avsetning til pensjonsforpliktelser. Selskapet har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden. DGI innarbeider sine pensjonsforpliktelser i regnskapet. I tillegg til den årlige pensjonspremien føres også endringen i selskapets netto pensjonsforpliktelse. FORDRINGER Kundefordringer er verdsatt til pålydende da de ikke anses å inneholde elementer av tap. Andre fordringer er verdsatt til pålydende verdi. Det er ingen fordringer med forfall senere enn 12 mnd. LEIEAVTALER Det skilles mellom finansiell og operasjonell leie basert på en konkret vurdering av den enkelte leieavtale. Med finansiell leie menes avtaler der leietaker overtar det vesentligste av fordeler og risiko forbundet med å eie driftsmidlet. Finansielt leide driftsmidler aktiveres og avskrives som ordinære anleggsmidler, mens leasingavtalens betalingsforpliktelser behandles som langsiktige rentebærende lån. Operasjonell leie regnskapsføres som ordinær driftskostnad. Selskapet har konkludert med at leieavtalene som selskapet har i all hovedsak er av operasjonell karakter. Operasjonell leie er regnskapsført som en ren driftskostnad. KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstillingen viser hvordan selskapets kontantstrømmer fordeler seg på kontantstrøm fra operasjonelle, investerings- og finansieringsaktiviteter, i henhold til den indirekte metoden. Kontantstrømmen forklarer overordnet endring i selskapets betalingsmidler fra forrige periode. Selskapets likviditetsbeholdning består i sin helhet av bankinnskudd med kr , hvorav kr er bundne midler vedrørende skattetrekk for selskapets ansatte. = Likviditetsbeholdning

16 Note 1 Ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.v Budsjett Lønninger m.m Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Kurs, opplæring ansatte Andre ytelser Herav henført investeringsprosjektene Sum Økningen i pensjonskostnader i 2012 mot 2011 skyldes en økning i antall årsverk tilknyttet selskapet i Dette påvirker løpende utbetalinger til AFP, samt bokføring av endring i netto pensjonsforpliktelser. Antall ansatte og likestilling Pr var det 34,6 årsverk i selskapet fordelt slik: 34 fast ansatte. 1 midlertidig ansatt. 2 lærlinger Av selskapets 35 ansatte er 34 ansatt på hel tid og 1 er ansatt i deltidsstilling. Selskapet består av 29 menn og åtte kvinner. Antall årsverk , , , ,5 Note 2 Ytelser til ledende personer Godtgjørelse Adm. direktør Styret Lønn Bilordning Annen godtgjørelse Pensjonskostnader Honorar til selskapets revisor er kostnadsført med kr ,- for revisjon og bistand. Av dette er kr ,- knyttet til ordinær revisjon og kr ,- knyttet til andre tjenester. Note 3 Annen driftskostnad 2012 Styrehonorar er godtgjort med kr ,- og dekker honorar for Av hovedelementer nevnes: 2012 Budsjett Leie av lokaler, felleskostnader, strøm, renhold etc Leie av fiber Vedlikeholdskostnader servere, programvare etc Vedlikehold, support fagsystemer Ekstern fagbistand Kontor, tele, datakostnader Andre driftskostnader Sum annen driftskostnad Økning i budsjettpost på Ekstern fagbistand skyldes: Gjennomføring av prosjekt LOKE kr ,- Gjennomføring av prosjekt Frigg Økonomi kr ,-, dette er mindre enn estimert for Endringen i vedlikeholdskostnad skyldes en konsolidering av avtaler og gjennom året Note 4 Varelager Kundefordringer er bokført til kr ,- pr Dette er fakturerte tjenester i desember 2012 med forfall januar Andre fordringer er verdsatt til pålydende verdi. Det er ingen fordringer med forfall senere enn 12 mnd Kundefordringer Forskuddsfaktureringer - - Netto kundefordringer Forskuddsbetalte driftskostnader Til gode mva-kompensasjon Andre fordringer Sum andre fordringer Sum fordringer

17 Note 5 Bundne midler Av selskapets betalingsmidler pr var kr ,- bundet beløp vedrørende skattetrekk for ansatte Bundne skattetrekksmidler Skyldig skattetrekksmidler Note 6 Egenkapital Bundet egenkapital Annen egenkapital Total egenkapital Egenkapital Overført fra bundet egenkapital Anvendelse av årets resultat Egenkapital Eierandelene i selskapet er fastsatt i forhold til innbyggertallet i de deltakende kommunene og fordeler seg slik mellom eierkommunene: Dletager Org nr Innbyggertall Ansvarsandel Gjerdrum kommune Andel 6,65% Eidsvoll kommune Andel 23,52 Hurdal kommune Andel 2,85 Nannestad kommune Andel 12,22 Nes kommune ,05 Ullensaker kommune Andel 33,71 Eierandelen skal justeres i forhold til endringene i folketallet hvert år basert på folketallet per Fordelingen er basert på innbyggertallet pr Note 7 Langsiktig gjeld GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER Selskapet belåner alle sine investeringer til fagsystemer og infrastrukturløsninger. Dette gjøres innenfor en totalramme på MNOK 91. Lånene er samlet i KLP og Kommunalbanken. Restgjeld 5 år Se oversikt på neste side. etter regnskapsårets slutt Rente Lånedato Innfrielse KLP lån nr ,45% pt rente KLP lån nr Fastrente 3,45% til KLP lån nr Fastrente 3,45% til Kommunalbanken lån nr ,25% pt rente Kommunalbanken lån nr Fastrente 3,02% til Kommunalbanken lån nr Fastrente 2,91% til Kommunalbanken lån nr Fastrente 2,92% til Totalt langsiktig låneopptak Fordeler seg slik: Kortsigtig gjeld (neste års avdrag) Langsiktig gjeld Anskaffelseskost varige dr.midler Påkostning leide driftsmidler Akkumulerte av- og nedskrivninger Bokført verdi av driftsmidler Lånegjelden er sikret med kommunale garantier. Midlene er i sin helhet benyttet til finansiering av selskapets varige driftsmidler. Prosjekter Investert beløp Budsjett Lånefinansierte prosjekter Bredbåndsprosjektet Etablering av driftssenteret/migreringsprosjektet Nye bredbåndskunder Fagsystemer/infrastruktur Sum lånefinansierte prosjekter Egenfinansierte prosjekter LOKE FRIGG Sum egenfinansierte prosjekter Sum anskaffelser

18 Låneopptak Akkumulert låneopptak Akkumulert avdrag Restgjeld Bredbåndsprosjektet KLP lån nr Etablering av driftssenteret Migreringsprosjektet Fagsystemer / nye bredbåndskunder KLP lån nr Bredbåndsprosjektet Driftsenter Fagsystemer Helpdesk/infrastruktur Nettverk KLP lån nr Kapasitet DGI Redundant datasenter Fagsystemer Kommunalbanken lån nr Kapasitet DGI Kommunalbanken lån nr Infrastruktur behov fremmet av DGI Kommunalbanken lån nr Fagsystemer for kommunene Kommunalbanken lån nr Totale låneopptak/restgjeld Note 8 Annen kortsiktig gjeld Negative kundefordringer Lønn og feriepengeforpliktelser Påløpne renter innlån Avsetning påløpne kostnader Annen korstsiktig gjeld Note 9 Pensjonsforpliktelser Selskapet har en pensjonsordning som omfatter samtlige ansatte. Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom KLP. Selskapet praktiserer en 0-innskuddsordning fra de ansatte. Endring i netto pensjonsforpliktelser har hatt en resultatmessig effekt på regnskapet for 2012 med kr ,-. Den årlige pensjonsforpliktelsen er tilsvarende belastet resultatregnskapet med kr ,- Samlet resultateffekt for 2012 er derved kr ,-. Brutto påløpt pensjonsforpliktelser utgjør kr ,- pr Aktuarielle forutsetninger Standardiserte forutsetninger om døds-/uføreutvikling, samt andre demografiske faktorer utarbeides av Kommunal og regionaldepartementet Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser Forventet avkastning på pensjonsmidlene ( ) ( ) Administrasjonskostnader Sum amortisert premieavvik Samlet kostnad (inkl. administrasjon) Årets pensjonspremie Årets premieavvik Brutto påløpt forpliktelse Netto forpliktelse før arb.avgift Arbeidsgiveravgift Netto forpliktelse ink arb.avgift Pensjonsmidler Egenkapitalinnskudd Beregningsforutsetninger: Diskonteringsrente 3,80% 4,60 % Forventet årlig lønnsvekst 3,50% 4,00 % Forventet lønnsregulering / G-regulering 3,25% 4,00 % Forventet lønnsregulering 2,48% 2,48% Forventet avkastning på pensjonsmidlene 4,10% 5,40% Medlemsstatus Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjoner 2 2 Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive Gj.snitts alder, aktive 39,25 40,72 Gj.snitts tjenestetid, aktive 4,79 4,

19 Note 10 Avsetning til latent skatt Spørsmålet om selskapet kan være skattepliktig for den delen av selskapet som omhandler bredbåndsaktiviteten er ikke avklart i løpet av Note 11 Varige driftsmidler DGI IKS - Varige driftsmidler Person- og Kontormøbler/ Hardware Software Bredbånd Etablering av Prosjektering/ Påkostn. Sum investeringer varebiler inventar drifts-senteret anskaffelse fagsystemer leide driftsmidl Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Avskrivninger Årets avskrivninger Avskrivninger Årets oppskrivning Årets nedskrivning Sum opp/nedskrivninger Bokført verdi Økonomisk levetid 5 år 5 år 4 år 5 år 4-15 år 5-10 år 6-10 år 5 år Avskrivningsplan 20 % 20 % 25 % 20 % 7-25% 10-20% 10-17% 20 % lineært lineært lineært lineært lineært lineært lineært lineært Endring i avskrivningsplan nei nei nei nei nei nei nei nei Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler Varige driftsmidler er i sin helhet finansiert ved langsiktig låneopptak, ref note 7 og

20 Utvikling driftsmidler DGI IKS - Varige driftsmidler Person- og Kontormøbler/ Hardware Software Bredbånd Etablering av Prosjektering/ Påkostn. Sum investeringer varebiler inventar drifts-senteret anskaffelse fagsystemer leide driftsmidl 2010 Anskaffelseskost Tilgang i året (2010) Avgang i året Anskaffelseskost Anskaffelseskost Tilgang i året (2011) Avgang i året Anskaffelseskost Anskaffelseskost Tilgang i året (2012) Avgang i året Anskaffelseskost INVESTERINGER FAGSYSTEMER INFRASTRUKTUR SUM INVESTERINGER 25 mill 20 mill 15 mill 10 mill 5 mill 0 mill

Å rsregnskap 2014. Side 1 av 20

Å rsregnskap 2014. Side 1 av 20 Å rsregnskap 2014 Skrevet av: Stine Gran Dato: 03.02.2015 Oppdatert av: Stine Gran Dato: 09.03.2015 Godkjent av: Styret Dato: 16.03.2015 Godkjent av: Representantskapet Dato: 27.04.2015 Versjon: 1.2 Side

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Digitale Gardermoen IKS

Digitale Gardermoen IKS Digitale Gardermoen IKS ÅRSRAPPORT 13 INNHOLD STYRELEDERS KOMMENTAR STYRETS BERETNING HMS/ARBEIDSMILJØ TJENESTELEVERANSE ØKONOMI OG UTVIKLING DRIFT RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer