Tiltak Lederteam Ansvar Frist Sette forventinger og krav til overholdelse av regler og frister. Systematisk oppfølging i lederteam på konsekvenser.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltak Lederteam Ansvar Frist Sette forventinger og krav til overholdelse av regler og frister. Systematisk oppfølging i lederteam på konsekvenser."

Transkript

1 VISJON: VI UTVIKLER HANDLINGSDYKTIGE MENNESKER MÅL 1: TRYGGE OG UTVIKLENDE RELASJONER Momenter til tiltak: Klasseledelse som gir godt læringsmiljø Relasjonsbygging Arbeidet i team og storteam (innhold og oppfølging) Felles praktisering av regler og frister Arbeid mot mobbing Tiltak Lederteam Ansvar Frist Sette forventinger og krav til overholdelse av regler og frister. Systematisk oppfølging i lederteam på konsekvenser. Rektor (overordnet) lederteamet Fra skolestart gjennom hele Utarbeide standardiserte skjemaer og Rektor, tilretteleggings prosedyrer i arbeidet mot mobbing leder Implementere mentorordning Revidere mandatet til teamene, informere og Lederteamet følge opp. Lage årshjul for lederteam (både møter og Rektor, utvleder, Knut Arve arbeidsoppgaver) og kontaktlærere (revidere) Videreutvikle vårt samarbeid og samhandling i lederteamet. Lederteamet Fra skolestart gjennom hele Tiltak Helse /oppvekst Ansvar Frist Felles aktiviteter- skogdag sosiale arr. på Ho ved skolestart Alle Oktober 2013 Teamleder kalle inn tv for klassene på storteam Kontaktlærer/teamleder 2013/ Avtale besøk fra anti mobbegruppe til tv møter og lærere ved skolestart. Oktober TILTAK RISESLETTA Ansvar Frist Klasseledelse og læringsmiljø: Tidlig innsats mot uakseptabel adferd, våre elever skal vise god fremtreden Alle lærere 1/10 Bruk av varierende undervisningsmetodikk for å øke lærelysten, for eksempel veiledningsmetodikk som pedagogisk metode eller det å ta i bruk styrken hos kollegaer og elever, bruke hverandre der vi er gode (AI metode) Relasjonsbygging: Kartleggingssamtaler / oppstartsamtaler første uke Felles praktisering av regler og frister: Kontaktlærere 23/8

2 Startpakke med orientering om regler som gjelder i skole og klasse Kontaktlærere 10/9 Rådgiver Felles praktisering av regler i teamene lærere imellom Arbeid mot mobbing: Alle har plikt til å melde fra om mobbing Alle Alltid umiddelbart Melding om mobbing skal alltid registreres 16/8 som egen sak på eget skjema. Alle skal ha dette skjema Orientere området om rutine for håndtering 16/8 av mobbesak Tiltak DHFORM Ansvar Frist Startintervju/samtaler med hver enkelt elev i alle klasser Klasseledelse; arbeidsro og ledelse av læringsarbeid, også i det digitale klasserom Kontaktlærere får lærerstauts i alle fag for bedre å kunne følge opp elevene Kontaktlærere Kontaktlærer og teamlærerne Innen utgangen av august Gjennom BGM som klassemøte (og infomøte) Kontaktlærere Gjennom Opplæring i verkstedkompetanse Faglærer-kontaktlærer Innen 15 sept. Relasjonsbygging (faglige ekskursjoner for alle lærerne på området f.eks, som del av dette, en gang i halv) for området, fagressurs for avdeling kontaktlærer(e) for klassen teamlærerne i teamet Gjennom Fokus på konstruktive tilbakemeldinger team/faglærere Gjennom Fellesprosjekt DHFO Fagressurs/områdeleder/alle Ca Uke 44/ 45 Felles regelhåndtering Teamet klargjør felles regler Innen høstferien Tiltak EL/TIP Ansvar Frist Mål om en ekskursjon før høstferie (relasjonsbygging) Kontaktlærerteam Høstferien Klassemøte innføres i alle klasser minst en gang pr. måned Kontaktlærer Fra skoleststart Tiltak FF Ansvar Frist Holde alle frister gitt på alle arenaer ALLE THVA FØLGER OPP

3 Bruke Itsl for å legge ut detaljerte planer for ALLE hva elevene skal jobbe med i forkant av øktene Tydelige og felles regler i klassen som følges ALLE opp av alle lærerne Felles planlegging av tverrfaglige RITO, NIHA, LAJO, SIJA Uke 42 oppgaver/prosjekter/vurdering på påbygg i storteam + info ut til aktuelle målgrupper Tiltak Fengsel Ansvar Frist Klasseledelse som tema på områdemøtene. Diskusjoner med bakgrunn i litteratur og foredrag. Skoleavdelingen jobber aktivt mot mobbing. Klassekoordinatorer/ Klare retningslinjer i elevkontrakten som gjennomgås med alle elever, og tydelige konsekvenser ved brudd. områdeleder Alle ansatte ved skoleavdelingen skal daglig bidra til å utvikle gode relasjoner med elevene, Alle lærerne og fengselsansatte. Utvikling av teamarbeidet. Lærerne skal ha et tett samarbeid rundt hver enkelt elev, formelt og uformelt. Lærermøte for hver klasse minimum 2 ganger hvert halvår. Klassekoordinatorer/ faglærere Tiltak OPUS Ansvar Frist Tydeliggjøre roller og ansvar mellom OPUS og vertskolene for voksenopplæring (hvem eier eleven, føring i Extens, innkjøp av materiellosv.) Alle Planlegge og gjennomføre en workshop for ENIV ORK Tiltak Kontor Ansvar Frist Bidra til samarbeid, tilhørighet og arbeidsglede Alle Se enkeltindividets ansvar for eget og andres Alle arbeidsmiljø Bli bevisst egen reaksjon og atferd, for å møte andre på en god måte. Reflektere over dette sammen. Alle MÅL 2: ØKT LÆRELYST, HØYERE GJENNOMFØRING, BEDRE RESULTATER Momenter til tiltak: Forebygging av fravær, frafall, stryk og IV Gode overganger Vurdering for læring Styrke elevenes opplevelse av mestring og evne til egenvurdering Pedagogisk bruk av IKT Fokus på fagenes innhold Ny GIV/FYR Tiltak Lederteam Ansvar Frist Bedre rutiner for dokumentasjon ved høyt fravær, Studieleder konsekvenser, frafall, IV.

4 Utarbeide prosedyrebeskrivelser og mal for dokumentasjon av veiledningssamtaler (også til foresatte). Samarbeid med kommuner, ungdomsskoler og AI om overganger og rett valg. Revidere IKT-planen og systematisk følge opp tiltakene Tilretteleggingsleder Rektor, tilretteleggingsleder Lederteamet Fra skolestart gjennom hele Fra skolestart gjennom hele Ha regelmessige runder i lederteam for å følge opp Rektor status på: Fravær Mobbing Stryk/IV Økonomi Praktisering av reglement Tiltak Helse /oppvekst Ansvar Frist Samordning i storteam: Fyr og grunnleggende Faglærerne 2013/ ferdigheter med utgangspunkt i årsplanen for fagene. Følge opp Ny Giv /Fyr elever- samarbeid rådgiver og Kontaktlærer/områdele 2013/ foresatte der Vg2 elever i møte med vg1 elever info om Kontaktlærere vg1 og fortsettelse til vg2- tydeligere yrkesprofil vg2 November 2013 og februar TILTAK RISESLETTA Ansvar Frist Forebygging av fravær, frafall, stryk og IV: Klargjøre tydelig konsekvenser av fravær Sørge for at elevene på YS avlegger deleksamener så tidlig som mulig i kurset Avdekke eventuelle feilvalg tidlig for å gi muligheter for omvalg Vurdering for læring: Vurderinger med faste intervaller gjennom hele Uformelle vurderinger, samtale underveis, veiledning som metode Få synligjort hvorfor man lærer det man gjør, sammenheng til målene i læreplanen Styrke elevenes opplevelse av mestring og evne til egenvurdering: Tett oppfølging og individuell tilpassing av den praktiske opplæringen til den enkelte elev Kontaktlærere 10/9 Rådgiver Kontaktlærere 1/10 Kontaktlærere Rådgiver 1/10

5 Tiltak DHFORM Ansvar Frist Faglig tur som en del av opplæringen en gang i Fagressurs, områdeleder, kontaktlærer, alle på avd Følge opp elever som ikke møter, leverer eller strever med skolegangen Kontaktlærer og faglærer Gjennom Info om elever fra vg1 til vg2, vg 2 til vg 3, til og fra områder ved omvalg og programfag til valg. Tydelige og konkrete vurderingskriterier Raske og konkrete tilbakemeldinger, mestringspunkt og vekstpunkt Rådgiver og områdeleder Kontaktlærer på team, områdeleder og rådgiver faglærer Innen 15.sept Gjennom hele Studieteknikk og læringsstrategier «å lære å lære» Teamet avtaler hvem Avtalt innen høstferien Elever mer ut i bedrift i vg1dh. PTF faglærer I løpet av Fastsette samarbeidstid på timeplanen Tydelige krav og forventninger (oppmøte, fagforståelse, kompetanse, oppgaveoppbygging og deltagelse) Fokus på medbestemmelse/medvirkning for elever (f.eks. i BGM) ipad-prosjektet den enkelte i samarbeid med samarbeidspartnerne Programfaglærere og team Kontaktlærere/faglære re Innen 1.sept Kontaktlærer/ Internasjonalisering; ekskursjon el. Utveksling for faglærer/områdeleder elever Tiltak EL/TIP Ansvar Frist I løpet av 3 år Mål om en ekskursjon før høstferie (relasjonsbygging) Kontaktlærerteam Høstferien Klassemøte innføres i alle klasser minst en gang pr. måned Kontaktlærer Fra skoleststart Tiltak FF Ansvar Frist Aktiv bruk av minimumsplaner (jf NY GIV) GIAN og WETH Samarbeide med programfaglærerne om opplegg som BØEL, GIAN, WETH knytter fellesfag og programfag sammen (jf FYRprosjektet) Sette av tid på fagmøter til å samarbeide om å utvikle BØEL, SACA, JERO, Vinterferien gode undervisningsopplegg. RITO, NIHA Opplæring i og bruk av Onenote i alle fag i alle HAGR, STEI Uke 40 klasser Egenvurdering utarbeide mer systematiske rutiner LAJO OG STLA

6 Bruke programfagene sine læringsarenaer også i fellesfag der det er hensiktsmessig Alle Hele 2013/14 Aug 2013 Utarbeide egne utviklingstiltak pr fag BØEL, SACA, JERO, RITO, NIHA Tiltak Fengsel Ansvar Frist Involvere elevene i vurdering av eget arbeid. Lærerne Faglærere Januar skal bidra til å utvikle elevenes praksis med egenvurdering, samt bruke vurdering som motivasjon for læring. Utarbeide og gjennomføre konkrete undervisningsopplegg, der yrkesretting av fellesfagene og grunnleggende ferdigheter i programfagene er i fokus. Utvikle den pedagogiske bruken av IKT i alle fag. Sørge for at programvare blir oppdatert og utstyr er i orden til enhver tid. Faglærere Faglærere/områdeleder Bruke elev- og fellesområdet på IFI-løsningen aktivt i Faglærere. undervisningen. Tiltak OPUS Ansvar Frist Rutinebeskrivelser for oppfølging av elever mtp LUMA/ENIV forebygge fravær og sluttmeldinger Rutinebeskrivelser/informasjon ift forutsigbarhet i LUMA/ENIV opplæringsløpet Praktisk informasjonsbeskrivelse om 23/5 regelen Alle Tiltak Kontor Ansvar Frist Systematisere digitale dokumenter Alle 1.12 Ta ut fraværsrapporter, til områdeledere jevnlig Bente, Ellen Skrive ut ansatt og elevoversikter 2 ganger i Bente, Kari Kartlegge behov for kompetanseutvikling og legge til rette for opplæring. Kontorleder MÅL 3: VI BYGGER EN SKOLE FOR FRAMTIDA Momenter til tiltak: Utvikle framtidsretta løsninger Pedagogisk, bl a o utnytte det bygningsmessige best mulig pedagogisk o fleksible utdanningsløp og læringsarenaer o biblioteket inn i læringsarbeidet Teknisk Interiør-/utstyrsmessige Omdømmebygging og rekruttering Felles skolekultur Samarbeid med næringsliv og høyere utdanning Informasjonsarbeid, bl a Ansatteportal Hjemmeside og sosiale medier

7 Tiltak Lederteam Ansvar Frist Utarbeide plan for hvordan bruke infotavler i ny Utviklingsleder skole Utarbeide kompetansehevingsplan for hvordan Utviklingsleder bruke interaktive tavler i ny skole, samt skolere ressurspersoner. Ta 3D-modeller av ny skole i bruk for å øke Lederteamet rekruttering Jobbe fram en strategi for hvilken tilbudsbredde Rektor, Lederteamet HOVS skal ha i framtida Utarbeide tiltak for aktiv omdømmebygging Lederteamet Samarbeide med næringslivet, bl a for å få til Lederteamet bedre alternative læringsarenaer. Utnytte Nettskolen Buskeruds tilbud innafor programfag til valg og fellesfag for voksne Etablere faste samarbeidsarenaer innen alle programområder Etablere ei arbeidsgruppe som ser på hvordan få integrert bl a Teknobuss og vår gode kompetanse på teknologi inn i ny skole Utarbeide nytt utdanningsløp på HO Rektor, MULI, Studieleder Planlegge hvordan utnytte den nye Utviklingsleder, bygningsmassen (auditorier, grupperom, osv.) godt pedagogisk lederteam Etablere ei arbeidsgruppe for å øke samarbeidet Studieleder mellom bibliotek og fagmiljøene. Tiltak Helse /oppvekst Ansvar Frist Utvikle en aktiv og ny hjemmeside- brukes til Fagressurs 2013/ aktiv markedsføring av yrkesutdanningene på Ho. /områdeleder Benytte sosiale medier og bruke dette aktivt til Fagressurs 2013/ informasjon for rekruttering. Utvikle ny klasse i samarbeid med Hole og Ringerike kommune med studiekompetanse og fagbrev i 4-årig løp. (Hospitering vg1 elever på vg2) kontaktlærere 2013/ Bruke fag- og områdemøter i 2013/ til dialog /fagressurs 2013/ om hvordan bruke ny skolebygning kan øke elevenes læringslyst TILTAK RISESLETTA Ansvar Frist Utvikle framtidsretta løsninger: Utnytte det bygningsmessige i nytt bygg best mulig slik at vi utvikler videre de gode pedagogiske mulighetene vi har i dag Avklare og utvikle forutsigbare og fremtidsrettede lokaliteter for Yrkessjåførlinjen Fagressurs 1/1

8 Forbedre oss på å utvikle fleksible utdanningsløp og læringsarenaer Omdømmebygging og rekruttering: Forberede Utdanningsmessen i ny skole Tilby informasjon og modellbyggesett til ungdomsskoler - for elever og foreldre Hospitering av 10 klassinger i god tid før søknadsfrist Samarbeid med næringsliv og høyere utdanning: Forberede våre samarbeidspartnere i næringslivet på at vi får nye lokaler og invitere de inn for å samarbeide. Prosjekt til fordypning VG2 er det viktigste faget vi har i dette samarbeidet. Informasjonsarbeid: Alle som underviser Kontaktlærere Rådgiver Fagressurs Lærere Fagressurs Lærere Rådgiver Fagressurs 1/7 1/7 1/1 1/1 1/1 Tar i bruk sosiale medier inn i læringen der det passer for å møte elevene der de mange ganger er. Systematisk bruke fastsatte ressurser til kontakt med næringslivet Lærere med dette som oppgave 1/1 Tiltak DHFORM Ansvar Frist Omdømmebygging og rekruttering; Klar fordeling av oppgaver og ansvar Fagressurs, alle lærere på avd, områdeleder På 1. fagmøte / Plan for gjennomføring klar innen utgangen av august Være aktive i og rundt prosjektgruppene alle Hele tida! Ta biblioteket mer i bruk faglærer Hele tida Tiltak EL/TIP Ansvar Frist Videreutvikle markedsføringen av Alle på området Kontinuerlig teknologifagene, slik at rekrutteringen til avdelingens studieretninger sikres. Økt fokus på samarbeid med aktuell bransje og / faglærere høgskoler. Tiltak FF Ansvar Frist Trekke biblioteket inn som en alternativ læringsarena + etablere en arbeidsgruppe som THVA, JOBO, NIHA Uke 40

9 involverer bibliotekar og faglærere. Kurs i kildekritikk. Bidra i arbeidet med å utvikle teknologirom Nedsatt arbeidsgruppe Mai Synliggjøre betydningen av FF bedre (v/ hjelp av skolens hjemmeside, sosiale medier, økt bevissthet på andre områder) Ta i bruk ny teknologi i undervisningen (opplæring i SMART-Board, deling SMART- Board-opplegg, pedagogisk bruk av ipad) Se på pedagogiske muligheter nye undervisningslokaler (grupperom, klasserom, auditorium) gir oss THVA 1. termin 2013/14 WEMI, BUTR Aug Nedsatt arbeidsgruppe Mai Tiltak fengsel Ansvar Frist Utnytte klasserommene og praksisrommene best mulig pedagogisk. Endre og oppgradere 1-2 av / faglærere Desember 2013 klasserommene interiørmessig. Alle klassene skal bruke fengselets bibliotek Klassekoordinatorer/ jevnlig i opplæringen. områdeleder Tiltak OPUS Ansvar Frist Fleksible utdanningsløp og læringsarenaer utvikles ved hjelp av AI metoden - se 3 5 år fram hva gjorde vi. Alle Endre presentasjoner på infotavler i bibliotek og OPUS Utvikle aktiviteter og strategi for karriereferdigheter Utvikle strategi for VO/OPUS for en 3 års periode informasjon, nettverksbygging etc. Utvikle tettere bånd til regionalt næringsliv bl.a. gjennom medlemsskapet i RNF, og Ringerike utvikling Alle Alle Alle Alle Tiltak Kontor Ansvar Frist Delta i grupper og utvalg som arbeider med ny Kontorleder skole.

10 IKT-tiltak for Hønefoss videregående skole Vedlegg til Virksomhetsplan Visjon Hønefoss videregående skole skal være prega av at IKT er integrert som et pedagogisk og administrativt verktøy i alle sammenhenger. Lærerne er tydelige ledere for sine elever og den viktigste ressursen i læringsarbeidet, har høy grad av digital kompetanse, har positiv holdning og evner til å tilegne seg ny digital kunnskap i et kollegium som er prega av kunnskapsdeling. Elevene kjennetegnes av god digital kompetanse i et læringsmiljø som preges av deling og utnyttelse av hverandres ressurser der IKT er et naturlig verktøy. Andre ansatte er trygge i sin IKT-bruk i sitt daglige arbeid og har medarbeidere som er i forkant innafor sine virkeområder. 1. De ansatte Tiltak Ansvar Frist Definere konkrete forventninger til ansatte Ledelsen August 13 Tilpasse kursing av ansatte fag-, område-, avdelingsvis og for hele skolen Leder/fagressurs Gjennom Erfaringsutveksling i hvordan være leder i det digitale klasserommet e Gjennom Alle ansatte oppdaterer og bruker aktivt Outlook-kalenderen gjennom arbeids (Arbeidstid, møter, møteinnkallinger) Ledelsen og den enkelte September 13 Alle ansatte får opplæring i hvordan bruke BFKs nye ansatteportal Utviklingsleder Oktober 13 Alle lærere tar i bruk Terminer i itslearning slik at kontaktlærer i kan følge opp den enkelte elev i enda større grad September 13 Fokus på digital kompetanse som grunnleggende ferdighet i alle fagfora Fagressurser Gjennom Lage oversikt over digitale ressurser i det enkelte fag, og hvordan jobbe med hvordan bruke disse i undervisninga Sette lærerne i stand til å arbeide med nettetikk, kildekritikk, osv med elevene Utviklingsleder / fagressurser Utv- og studieleder/ bibliotekar Desember 13 Desember 13 Forberede ansatte på innflytting i ny, enda mer digital skole, bl a: - sørge for at vi har nok ressurspersoner til at alle lærere får den hjelp de har behov for når de skal ta i bruk interaktive tavler - jobbe med hvordan digitale ressurser kan støtte opp under det pedagogiske arbeidet, der en bl a skal ta i bruk grupperom i kombinasjon med klasserommet i større grad - se på hvordan informasjonstavler bør være og brukes i ny skole Utviklingsleder Juni Elevene Tiltak Ansvar Frist Beherske grunnleggende digitale verktøy som Word, itslearning, presentasjonsprogrammer, ifinger, OneNote Kontaktlærer Januar 14 Alle Vg1-elever får innføring i OneNote av skolens elev-superbrukere HAGR1 November 13 Beherske bruke av sin Office365-konto Kontaktlærer September 13 Kartlegging av kompetansenivå og sette inn tiltak med fokus på individuell tilpassing Kontaktlærer September 13 Bearbeide den områdevise oversikten over hvilke program og digitale kunnskaper elevene har behov for Elevene skal ha grunnleggende ferdigheter i den programvare og de læringsressurser de har behov for i det enkelte fag Sette elever med særskilte tilretteleggingsbehov i stand til å meste digitale verktøy de har nytte av i sin opplæring Oktober 13 Faglærer Mars 14 Faglærer Januar 14

Virksomhetsplan 2012-13

Virksomhetsplan 2012-13 HØNEFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE Virksomhetsplan 2012-13 VISJON: VI UTVIKLER HANDLINGSDYKTIGE MENNESKER MÅL 1: TRYGGE OG UTVIKLENDE RELASJONER Momenter til tiltak: Klasseledelse Relasjonsbygging Fokus på arbeidsro

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 LIER VIDEREGÅENDE SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 SKOLENS VISJON : Lier videregående skole kjennetegnes ved: mestring

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

Velkommen! Foresattemøte VG2 Studieforberedende 9.9. 2015

Velkommen! Foresattemøte VG2 Studieforberedende 9.9. 2015 Velkommen! Foresattemøte VG2 Studieforberedende 9.9. 2015 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet v/ Randi Djupvik Samarbeid hjem skole Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Skolens visjon: Nes videregående skole er en foretrukket skole fordi: - Skolen har attraktive tilbud - Opplæringen er framtidsrettet og holder

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015 splan Varden skole 2014 2015 KUNNSKAP OG VENNSKAP HÅND I HÅND Elevene på Varden er aktive og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø. Grunnleggende

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans)

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans) (fellesfag, yrkesretting og relevans) 1 Innledning ønsker med dette dokumentet å sette noen rammer som skal gjøre det enklere å legge til rette for at undervisningen i fellesfag på yrkesfag gjennomføres

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013 plan for Melvold ungdomsskole 2013 Tema: Økonomi : ressursutnyttelse innenfor virksomhetene. Strategi- og årsplan 2012-2015 Virksomhet: Melvold Elever/foresatte Resultatindikator Personalet kommuniserer

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Olav Duun videregående skole

Olav Duun videregående skole Olav Duun videregående skole UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 1. oktober 2015 1 Vårt oppdrag Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole i Namsos og Namdalen, og gir et bredt tilbud til unge og voksne

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Horten videregående skole skoleåret 2013-2014 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

Ny Gjennomføring i Videregående skole. Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs. Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder

Ny Gjennomføring i Videregående skole. Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs. Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder Ny Gjennomføring i Videregående skole Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder Målgruppe Redefinert elevgruppe for Ny GIV i vgo: - elever som har hatt intensivopplæring

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole 1 Fraværsoppfølging Stort fravær fører til at elever går glipp av opplæring og samhandling med medelever, og i neste omgang vil lærerne mangle grunnlag for å sette karakter i fag. Resultatet vil bli at

Detaljer

Innen utgangen av september 2011 skal programmet Craza anvendes på trinn 4-10, som ledd i beslutningen om å ta i bruk flere digitale læremidler.

Innen utgangen av september 2011 skal programmet Craza anvendes på trinn 4-10, som ledd i beslutningen om å ta i bruk flere digitale læremidler. PEDAGOGISK BRUK AV IKT område: Digitale læremidler (Vi skal ta i bruk flere digitale læremidler.) Innen utgangen av september 2011 skal mediearkivet Atekst brukes på mellom og ungdomstrinn, som ledd i

Detaljer

2-årig utviklingsplan for Nord-Østerdal videregående skole Behandlet i skoleutvalget 23.september 2011

2-årig utviklingsplan for Nord-Østerdal videregående skole Behandlet i skoleutvalget 23.september 2011 2-årig utviklingsplan for Nord-Østerdal videregående skole Behandlet i skoleutvalget 23.september 2011 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember

Detaljer

for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014

for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014 VIRKSOMHETSPLAN - for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014 Visjon: - resultater gjennom samhandling. Hovedmål for videregående opplæring: - vi bidrar til at Telemark står fram som et kunnskapsfylke

Detaljer

TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE

TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE PEDAGOGISK PLATTFORM TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE Pedagogisk plattform er et målstyringsdokument som skal synliggjøre skolens verdisyn og felles retning. Den pedagogiske plattformen

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2010

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2010 plan for Melvold ungdomsskole 2010 Tema: Styrke brukerkapitalen ved å gjennomføre tiltak som legger vekt på tillit hos og samspill med foresatte og andre instanser for å bedre elevresultatene : Bedre elevresultater

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms -bakgrunn, prosess, innhold Tromsø den 1. og 2. februar Tilbakeblikk Som et ledd i kvalitetsarbeidet og satsing på økt kompetanse innenfor viktige

Detaljer

Lister videregående skole, studiested Lista. Design og håndverk. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

Lister videregående skole, studiested Lista. Design og håndverk. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn Lister videregående skole, studiested Lista Skoleår: 2014/ 2015 Utdanningsprogram Design og håndverk Rektors underskrift 1. Skolens felles mål for

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

for Kragerø videregående skole med tiltak for 2014-2015

for Kragerø videregående skole med tiltak for 2014-2015 VIRKSOMHETSPLAN - for Kragerø videregående skole med tiltak for 2014-2015 Visjon: - resultater gjennom samhandling. Hovedmål for videregående opplæring: - vi bidrar til at Telemark står fram som et kunnskapsfylke

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Systematisk arbeid mot frafall

Systematisk arbeid mot frafall Systematisk arbeid mot frafall Elvebakken : Sentrumsskole i Oslo Gammel skole i nytt bygg og med nytt innhold 1300 elever Kombinert skole: ST, SF, MK, EL, DH Visjon: «Noe mer» Ingen enkle løsninger.. Om

Detaljer

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR FYR PROSJEKTET Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR Innhold Hva er FYR?... 3 Målsettingen med FYR-prosjektet... 3 Horten knutepunktskole for FYR... 3 Fagkoordinatorene på Horten... 4 Prosjektledelse FYR...

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Ungdom med kort botid. Prosjektet hos oss på Ringerike Læringssenteret for Voksne, Hov Ungdomsskole

Ungdom med kort botid. Prosjektet hos oss på Ringerike Læringssenteret for Voksne, Hov Ungdomsskole Ungdom med kort botid Prosjektet hos oss på Ringerike Læringssenteret for Voksne, Hov Ungdomsskole Deltakere i prosjektet Læringssenteret for voksne Hov ungdomsskole Et forberedende møte Et fellesmøte

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE!

Foreldreskole GLEDE VED Å MESTRE! GLEDE VED Å MESTRE! Foreldreskole Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen jmfr Opplæringslova 1-1 og 13-3d. Foreldresamarbeidet skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling.

Detaljer

FRA BEKYMRING TIL HANDLING. 26 mars 2014. Haugaland videregående skole

FRA BEKYMRING TIL HANDLING. 26 mars 2014. Haugaland videregående skole FRA BEKYMRING TIL HANDLING. 26 mars 2014 Haugaland videregående skole Haugaland videregående skole Yrkesfaglig og studiespesialiserende vg skole. Helse og oppvekst Design og håndverk Teknisk industriell

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet

Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Kompetansesamarbeid mellom grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet Mitt innlegg Verdal videregående skole Generasjon Y Dagens samarbeid innen yrkes- og karrierevalg Framtidig samarbeid Fakta

Detaljer

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet

Ny GIV Buskerud. FYR-prosjektet Ny GIV Buskerud FYR-prosjektet Innholdsfortegnelse 1 Mål og delmål... 2 1.1 Hovedmål:... 2 1.2 Delmål... 2 2 Valgt organisasjonsmodell, inkl. roller og ansvar... 2 2.1 Lærere knutepunktskolen... 2 2.2

Detaljer

Jåttå kommer fra Jåtten, som stammer fra norrønt Jortun, som igjen betyr Hestetun (Jor=hest)

Jåttå kommer fra Jåtten, som stammer fra norrønt Jortun, som igjen betyr Hestetun (Jor=hest) JÅTTÅ Jåttå kommer fra Jåtten, som stammer fra norrønt Jortun, som igjen betyr Hestetun (Jor=hest) "Opphavelig er navnet Jåtten antagelig sammensatt av to deler, der siste ledd er tun. Tolkingen av første

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland

NyGIV overgangsprosjektet i Oppland NyGIV overgangsprosjektet i Oppland Sluttrapport 01.02.2014, Ingerid Myrvold 1. Økonomioversikt (4.265.653 tildelte midler, pr brev datert 17.04.2013) a. Lønnsmidler (2 939 660) i. VIGO (lønn/sos 831 000+

Detaljer

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne:

Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Læringsledelse sett gjennom elevenes øyne: Hvordan utfordrer dette organisering for læring, ledelse for læring, og byggesteinene i et godt læringsmiljø? Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger blir

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 Alle skal oppleve mestring hver dag Ringerike kommune: «Best for barn!»

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014 RAPPORT FRA SKOLEVURDERING Solvin skole, 3. 6. november 2014 SOLVIN SKAL VÆRE ET GODT STED Å VÆRE FOR Å LÆRE VÅRT MØTE MED SOLVIN SKOLE Stolthet og glede! God humør! Flotte elever! Flotte lærere! Engasjerte

Detaljer

ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår.

ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår. , ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår. Planen oppdateres og endres i tråd med skolens aktiviteter. UKE 32 AUGUST Brev sendes elevene MA 3 Sommerskole TI 4 ON 5 TO 6 FR 7 UKE 33 AUGUST

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1 Enhet skole Hemnes kommune Strategisk plan 2014-2022 1 Innhold 3. Skoleeiers verdigrunnlag 4. Kvalitetsvurdering 5. Styringsdialog om kvalitet. 6. Tydelig ledelse 7. Klasseledelse 8. Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

Lister videregående skole, Lyngdal. Teknikk og industriell produksjon. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

Lister videregående skole, Lyngdal. Teknikk og industriell produksjon. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn Lister videregående skole, Lyngdal Skoleår: 2012/ 2013 Utdanningsprogram Teknikk og industriell produksjon Rektors underskrift 1. Skolens felles

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Virksomhetsplan høst 09 for Sjefsgården voksenopplæring

Virksomhetsplan høst 09 for Sjefsgården voksenopplæring Virksomhetsplan høst 09 for Sjefsgården voksenopplæring Visjon: Levanger kommune: Triveligst i Trøndelag Visjon : Sjefsgården voksenopplæring: Når mangfold blir en ressurs FOKUS: Samfunn Hovedmål 1: Elevene

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 15/3135 Lillian Sætern 751 84 881 FD- 19.04.15 TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

VLS 2010-2012. Plan for VLS/VFL 2010-2012

VLS 2010-2012. Plan for VLS/VFL 2010-2012 VLS -2012 Plan for VLS/VFL -2012 Innledning: Vårt skoleutviklingstiltak med elevvurdering heter Vurdering, Læring og Skoleutvikling VLS. For å lykkes med utvikling av bedre praksis i elevvurdering må det

Detaljer

Skolens tilbud på Vg1

Skolens tilbud på Vg1 1 Skolens tilbud på Vg1 Studiespesialisering Vanlig studiespesialisering 2,5 klasser 69 elever Toppidrett 1 klasse 28 elever Internasjonal 1 klasse 28 elever Forskerlinje 1 klasse 28 elever Formgiving

Detaljer

Reglement for eskursjoner skoleturer

Reglement for eskursjoner skoleturer 1. generelle bestemmelser 1.1 Hensikt Sikre at elever ved skolen er kjent med gratisprisippet og skolens regler og rutiner ved slike reiser. Og at ekskursjoner gjennomføres på en best mulig måte mht forsvarlighet,

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Enhet skole Hemnes kommune 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Skoleeiers verdigrunnlag Visjon: Skolene i Hemnes kommune skal gi elevene undervisning med høy kvalitet som gir elevene mestringsopplevelser

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SERVICE OG SAMFERDSEL 16. september 2014 Visjon Drammen vgs åpner muligheter Hjelper deg å komme dit du vil Døråpner mot framtidsdrømmen Hav av muligheter Her er det lov å være

Detaljer

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017 Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. 1.1 Brukerperspektivet: På Furuset skole er elevenes grunnleggende

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-Sak 71/2011 Innhold

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Ny GIV overgangsprosjektet

Ny GIV overgangsprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet Et treårig prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet Fleire Fullfører med Ny GIV Bakgrunn for overgangsprosjektet For mange elever på ungdomstrinnet har for lav motivasjon og

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

Yrkesretting og relevans. Oslo Plaza 08.-09. desember

Yrkesretting og relevans. Oslo Plaza 08.-09. desember Yrkesretting og relevans Oslo Plaza 08.-09. desember Jens Arne Meistad Matematikksenteret De nasjonale sentrene skal bl. annet i samarbeid med prosjektledelsen planlegge og gjennomføre nasjonale fellesamlinger

Detaljer

Overføring av elevinformasjon med VOKAL

Overføring av elevinformasjon med VOKAL Ingrid Evju, 5. september 2013 Overføring av elevinformasjon med VOKAL Et tiltak i Overgangsprosjektet i Ny GIV IKO-modellen IKO = Identifisering, kartlegging og oppfølging Utviklet av Akershus fylkeskommune

Detaljer

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til

H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til H1 Tiltak for å kvalifiserer elever til læreplass Liv Marit Meyer Petersen Teamleder Vestfold fylkeskommune, Inntak og fagopplæring Skolenes økte formidlingsansvar og oppfølgingsansvar og Vg3 fagopplæring

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Frafall i videregående skole

Frafall i videregående skole Frafall i videregående skole Dato: 26.august 2015 Vårres unga vårres framtid Knut Nikolaisen og Else Marie Ness, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt 4 grunner til frafall Elever som har: Svakt

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

Mål og tiltaksplan 2008-2012 Fannefjord videregående skole

Mål og tiltaksplan 2008-2012 Fannefjord videregående skole Mål og tiltaksplan 2008-2012 Fannefjord videregående skole TILTAK 2008-2009 Elevdeltakelse Mål 1 Tiltak Ansvarlig Når Måloppnåelse Målretta bruk av Måloppnåelse dataverktøy i alle fag Høst Videreutvikle

Detaljer

KVALITETSARBEID I VIDEREGÅENDE SKOLE ERFARINGER FRA OLE VIG VIDEREGÅENDE SKOLE NORD-TRØNDELAG

KVALITETSARBEID I VIDEREGÅENDE SKOLE ERFARINGER FRA OLE VIG VIDEREGÅENDE SKOLE NORD-TRØNDELAG KVALITETSARBEID I VIDEREGÅENDE SKOLE ERFARINGER FRA OLE VIG VIDEREGÅENDE SKOLE NORD-TRØNDELAG Bakgrunn for og organisering av arbeidet i NTFK/Ole Vig videregående skole Sammensetning av kvalitetsgruppa

Detaljer