Tiltak Lederteam Ansvar Frist Sette forventinger og krav til overholdelse av regler og frister. Systematisk oppfølging i lederteam på konsekvenser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltak Lederteam Ansvar Frist Sette forventinger og krav til overholdelse av regler og frister. Systematisk oppfølging i lederteam på konsekvenser."

Transkript

1 VISJON: VI UTVIKLER HANDLINGSDYKTIGE MENNESKER MÅL 1: TRYGGE OG UTVIKLENDE RELASJONER Momenter til tiltak: Klasseledelse som gir godt læringsmiljø Relasjonsbygging Arbeidet i team og storteam (innhold og oppfølging) Felles praktisering av regler og frister Arbeid mot mobbing Tiltak Lederteam Ansvar Frist Sette forventinger og krav til overholdelse av regler og frister. Systematisk oppfølging i lederteam på konsekvenser. Rektor (overordnet) lederteamet Fra skolestart gjennom hele Utarbeide standardiserte skjemaer og Rektor, tilretteleggings prosedyrer i arbeidet mot mobbing leder Implementere mentorordning Revidere mandatet til teamene, informere og Lederteamet følge opp. Lage årshjul for lederteam (både møter og Rektor, utvleder, Knut Arve arbeidsoppgaver) og kontaktlærere (revidere) Videreutvikle vårt samarbeid og samhandling i lederteamet. Lederteamet Fra skolestart gjennom hele Tiltak Helse /oppvekst Ansvar Frist Felles aktiviteter- skogdag sosiale arr. på Ho ved skolestart Alle Oktober 2013 Teamleder kalle inn tv for klassene på storteam Kontaktlærer/teamleder 2013/ Avtale besøk fra anti mobbegruppe til tv møter og lærere ved skolestart. Oktober TILTAK RISESLETTA Ansvar Frist Klasseledelse og læringsmiljø: Tidlig innsats mot uakseptabel adferd, våre elever skal vise god fremtreden Alle lærere 1/10 Bruk av varierende undervisningsmetodikk for å øke lærelysten, for eksempel veiledningsmetodikk som pedagogisk metode eller det å ta i bruk styrken hos kollegaer og elever, bruke hverandre der vi er gode (AI metode) Relasjonsbygging: Kartleggingssamtaler / oppstartsamtaler første uke Felles praktisering av regler og frister: Kontaktlærere 23/8

2 Startpakke med orientering om regler som gjelder i skole og klasse Kontaktlærere 10/9 Rådgiver Felles praktisering av regler i teamene lærere imellom Arbeid mot mobbing: Alle har plikt til å melde fra om mobbing Alle Alltid umiddelbart Melding om mobbing skal alltid registreres 16/8 som egen sak på eget skjema. Alle skal ha dette skjema Orientere området om rutine for håndtering 16/8 av mobbesak Tiltak DHFORM Ansvar Frist Startintervju/samtaler med hver enkelt elev i alle klasser Klasseledelse; arbeidsro og ledelse av læringsarbeid, også i det digitale klasserom Kontaktlærere får lærerstauts i alle fag for bedre å kunne følge opp elevene Kontaktlærere Kontaktlærer og teamlærerne Innen utgangen av august Gjennom BGM som klassemøte (og infomøte) Kontaktlærere Gjennom Opplæring i verkstedkompetanse Faglærer-kontaktlærer Innen 15 sept. Relasjonsbygging (faglige ekskursjoner for alle lærerne på området f.eks, som del av dette, en gang i halv) for området, fagressurs for avdeling kontaktlærer(e) for klassen teamlærerne i teamet Gjennom Fokus på konstruktive tilbakemeldinger team/faglærere Gjennom Fellesprosjekt DHFO Fagressurs/områdeleder/alle Ca Uke 44/ 45 Felles regelhåndtering Teamet klargjør felles regler Innen høstferien Tiltak EL/TIP Ansvar Frist Mål om en ekskursjon før høstferie (relasjonsbygging) Kontaktlærerteam Høstferien Klassemøte innføres i alle klasser minst en gang pr. måned Kontaktlærer Fra skoleststart Tiltak FF Ansvar Frist Holde alle frister gitt på alle arenaer ALLE THVA FØLGER OPP

3 Bruke Itsl for å legge ut detaljerte planer for ALLE hva elevene skal jobbe med i forkant av øktene Tydelige og felles regler i klassen som følges ALLE opp av alle lærerne Felles planlegging av tverrfaglige RITO, NIHA, LAJO, SIJA Uke 42 oppgaver/prosjekter/vurdering på påbygg i storteam + info ut til aktuelle målgrupper Tiltak Fengsel Ansvar Frist Klasseledelse som tema på områdemøtene. Diskusjoner med bakgrunn i litteratur og foredrag. Skoleavdelingen jobber aktivt mot mobbing. Klassekoordinatorer/ Klare retningslinjer i elevkontrakten som gjennomgås med alle elever, og tydelige konsekvenser ved brudd. områdeleder Alle ansatte ved skoleavdelingen skal daglig bidra til å utvikle gode relasjoner med elevene, Alle lærerne og fengselsansatte. Utvikling av teamarbeidet. Lærerne skal ha et tett samarbeid rundt hver enkelt elev, formelt og uformelt. Lærermøte for hver klasse minimum 2 ganger hvert halvår. Klassekoordinatorer/ faglærere Tiltak OPUS Ansvar Frist Tydeliggjøre roller og ansvar mellom OPUS og vertskolene for voksenopplæring (hvem eier eleven, føring i Extens, innkjøp av materiellosv.) Alle Planlegge og gjennomføre en workshop for ENIV ORK Tiltak Kontor Ansvar Frist Bidra til samarbeid, tilhørighet og arbeidsglede Alle Se enkeltindividets ansvar for eget og andres Alle arbeidsmiljø Bli bevisst egen reaksjon og atferd, for å møte andre på en god måte. Reflektere over dette sammen. Alle MÅL 2: ØKT LÆRELYST, HØYERE GJENNOMFØRING, BEDRE RESULTATER Momenter til tiltak: Forebygging av fravær, frafall, stryk og IV Gode overganger Vurdering for læring Styrke elevenes opplevelse av mestring og evne til egenvurdering Pedagogisk bruk av IKT Fokus på fagenes innhold Ny GIV/FYR Tiltak Lederteam Ansvar Frist Bedre rutiner for dokumentasjon ved høyt fravær, Studieleder konsekvenser, frafall, IV.

4 Utarbeide prosedyrebeskrivelser og mal for dokumentasjon av veiledningssamtaler (også til foresatte). Samarbeid med kommuner, ungdomsskoler og AI om overganger og rett valg. Revidere IKT-planen og systematisk følge opp tiltakene Tilretteleggingsleder Rektor, tilretteleggingsleder Lederteamet Fra skolestart gjennom hele Fra skolestart gjennom hele Ha regelmessige runder i lederteam for å følge opp Rektor status på: Fravær Mobbing Stryk/IV Økonomi Praktisering av reglement Tiltak Helse /oppvekst Ansvar Frist Samordning i storteam: Fyr og grunnleggende Faglærerne 2013/ ferdigheter med utgangspunkt i årsplanen for fagene. Følge opp Ny Giv /Fyr elever- samarbeid rådgiver og Kontaktlærer/områdele 2013/ foresatte der Vg2 elever i møte med vg1 elever info om Kontaktlærere vg1 og fortsettelse til vg2- tydeligere yrkesprofil vg2 November 2013 og februar TILTAK RISESLETTA Ansvar Frist Forebygging av fravær, frafall, stryk og IV: Klargjøre tydelig konsekvenser av fravær Sørge for at elevene på YS avlegger deleksamener så tidlig som mulig i kurset Avdekke eventuelle feilvalg tidlig for å gi muligheter for omvalg Vurdering for læring: Vurderinger med faste intervaller gjennom hele Uformelle vurderinger, samtale underveis, veiledning som metode Få synligjort hvorfor man lærer det man gjør, sammenheng til målene i læreplanen Styrke elevenes opplevelse av mestring og evne til egenvurdering: Tett oppfølging og individuell tilpassing av den praktiske opplæringen til den enkelte elev Kontaktlærere 10/9 Rådgiver Kontaktlærere 1/10 Kontaktlærere Rådgiver 1/10

5 Tiltak DHFORM Ansvar Frist Faglig tur som en del av opplæringen en gang i Fagressurs, områdeleder, kontaktlærer, alle på avd Følge opp elever som ikke møter, leverer eller strever med skolegangen Kontaktlærer og faglærer Gjennom Info om elever fra vg1 til vg2, vg 2 til vg 3, til og fra områder ved omvalg og programfag til valg. Tydelige og konkrete vurderingskriterier Raske og konkrete tilbakemeldinger, mestringspunkt og vekstpunkt Rådgiver og områdeleder Kontaktlærer på team, områdeleder og rådgiver faglærer Innen 15.sept Gjennom hele Studieteknikk og læringsstrategier «å lære å lære» Teamet avtaler hvem Avtalt innen høstferien Elever mer ut i bedrift i vg1dh. PTF faglærer I løpet av Fastsette samarbeidstid på timeplanen Tydelige krav og forventninger (oppmøte, fagforståelse, kompetanse, oppgaveoppbygging og deltagelse) Fokus på medbestemmelse/medvirkning for elever (f.eks. i BGM) ipad-prosjektet den enkelte i samarbeid med samarbeidspartnerne Programfaglærere og team Kontaktlærere/faglære re Innen 1.sept Kontaktlærer/ Internasjonalisering; ekskursjon el. Utveksling for faglærer/områdeleder elever Tiltak EL/TIP Ansvar Frist I løpet av 3 år Mål om en ekskursjon før høstferie (relasjonsbygging) Kontaktlærerteam Høstferien Klassemøte innføres i alle klasser minst en gang pr. måned Kontaktlærer Fra skoleststart Tiltak FF Ansvar Frist Aktiv bruk av minimumsplaner (jf NY GIV) GIAN og WETH Samarbeide med programfaglærerne om opplegg som BØEL, GIAN, WETH knytter fellesfag og programfag sammen (jf FYRprosjektet) Sette av tid på fagmøter til å samarbeide om å utvikle BØEL, SACA, JERO, Vinterferien gode undervisningsopplegg. RITO, NIHA Opplæring i og bruk av Onenote i alle fag i alle HAGR, STEI Uke 40 klasser Egenvurdering utarbeide mer systematiske rutiner LAJO OG STLA

6 Bruke programfagene sine læringsarenaer også i fellesfag der det er hensiktsmessig Alle Hele 2013/14 Aug 2013 Utarbeide egne utviklingstiltak pr fag BØEL, SACA, JERO, RITO, NIHA Tiltak Fengsel Ansvar Frist Involvere elevene i vurdering av eget arbeid. Lærerne Faglærere Januar skal bidra til å utvikle elevenes praksis med egenvurdering, samt bruke vurdering som motivasjon for læring. Utarbeide og gjennomføre konkrete undervisningsopplegg, der yrkesretting av fellesfagene og grunnleggende ferdigheter i programfagene er i fokus. Utvikle den pedagogiske bruken av IKT i alle fag. Sørge for at programvare blir oppdatert og utstyr er i orden til enhver tid. Faglærere Faglærere/områdeleder Bruke elev- og fellesområdet på IFI-løsningen aktivt i Faglærere. undervisningen. Tiltak OPUS Ansvar Frist Rutinebeskrivelser for oppfølging av elever mtp LUMA/ENIV forebygge fravær og sluttmeldinger Rutinebeskrivelser/informasjon ift forutsigbarhet i LUMA/ENIV opplæringsløpet Praktisk informasjonsbeskrivelse om 23/5 regelen Alle Tiltak Kontor Ansvar Frist Systematisere digitale dokumenter Alle 1.12 Ta ut fraværsrapporter, til områdeledere jevnlig Bente, Ellen Skrive ut ansatt og elevoversikter 2 ganger i Bente, Kari Kartlegge behov for kompetanseutvikling og legge til rette for opplæring. Kontorleder MÅL 3: VI BYGGER EN SKOLE FOR FRAMTIDA Momenter til tiltak: Utvikle framtidsretta løsninger Pedagogisk, bl a o utnytte det bygningsmessige best mulig pedagogisk o fleksible utdanningsløp og læringsarenaer o biblioteket inn i læringsarbeidet Teknisk Interiør-/utstyrsmessige Omdømmebygging og rekruttering Felles skolekultur Samarbeid med næringsliv og høyere utdanning Informasjonsarbeid, bl a Ansatteportal Hjemmeside og sosiale medier

7 Tiltak Lederteam Ansvar Frist Utarbeide plan for hvordan bruke infotavler i ny Utviklingsleder skole Utarbeide kompetansehevingsplan for hvordan Utviklingsleder bruke interaktive tavler i ny skole, samt skolere ressurspersoner. Ta 3D-modeller av ny skole i bruk for å øke Lederteamet rekruttering Jobbe fram en strategi for hvilken tilbudsbredde Rektor, Lederteamet HOVS skal ha i framtida Utarbeide tiltak for aktiv omdømmebygging Lederteamet Samarbeide med næringslivet, bl a for å få til Lederteamet bedre alternative læringsarenaer. Utnytte Nettskolen Buskeruds tilbud innafor programfag til valg og fellesfag for voksne Etablere faste samarbeidsarenaer innen alle programområder Etablere ei arbeidsgruppe som ser på hvordan få integrert bl a Teknobuss og vår gode kompetanse på teknologi inn i ny skole Utarbeide nytt utdanningsløp på HO Rektor, MULI, Studieleder Planlegge hvordan utnytte den nye Utviklingsleder, bygningsmassen (auditorier, grupperom, osv.) godt pedagogisk lederteam Etablere ei arbeidsgruppe for å øke samarbeidet Studieleder mellom bibliotek og fagmiljøene. Tiltak Helse /oppvekst Ansvar Frist Utvikle en aktiv og ny hjemmeside- brukes til Fagressurs 2013/ aktiv markedsføring av yrkesutdanningene på Ho. /områdeleder Benytte sosiale medier og bruke dette aktivt til Fagressurs 2013/ informasjon for rekruttering. Utvikle ny klasse i samarbeid med Hole og Ringerike kommune med studiekompetanse og fagbrev i 4-årig løp. (Hospitering vg1 elever på vg2) kontaktlærere 2013/ Bruke fag- og områdemøter i 2013/ til dialog /fagressurs 2013/ om hvordan bruke ny skolebygning kan øke elevenes læringslyst TILTAK RISESLETTA Ansvar Frist Utvikle framtidsretta løsninger: Utnytte det bygningsmessige i nytt bygg best mulig slik at vi utvikler videre de gode pedagogiske mulighetene vi har i dag Avklare og utvikle forutsigbare og fremtidsrettede lokaliteter for Yrkessjåførlinjen Fagressurs 1/1

8 Forbedre oss på å utvikle fleksible utdanningsløp og læringsarenaer Omdømmebygging og rekruttering: Forberede Utdanningsmessen i ny skole Tilby informasjon og modellbyggesett til ungdomsskoler - for elever og foreldre Hospitering av 10 klassinger i god tid før søknadsfrist Samarbeid med næringsliv og høyere utdanning: Forberede våre samarbeidspartnere i næringslivet på at vi får nye lokaler og invitere de inn for å samarbeide. Prosjekt til fordypning VG2 er det viktigste faget vi har i dette samarbeidet. Informasjonsarbeid: Alle som underviser Kontaktlærere Rådgiver Fagressurs Lærere Fagressurs Lærere Rådgiver Fagressurs 1/7 1/7 1/1 1/1 1/1 Tar i bruk sosiale medier inn i læringen der det passer for å møte elevene der de mange ganger er. Systematisk bruke fastsatte ressurser til kontakt med næringslivet Lærere med dette som oppgave 1/1 Tiltak DHFORM Ansvar Frist Omdømmebygging og rekruttering; Klar fordeling av oppgaver og ansvar Fagressurs, alle lærere på avd, områdeleder På 1. fagmøte / Plan for gjennomføring klar innen utgangen av august Være aktive i og rundt prosjektgruppene alle Hele tida! Ta biblioteket mer i bruk faglærer Hele tida Tiltak EL/TIP Ansvar Frist Videreutvikle markedsføringen av Alle på området Kontinuerlig teknologifagene, slik at rekrutteringen til avdelingens studieretninger sikres. Økt fokus på samarbeid med aktuell bransje og / faglærere høgskoler. Tiltak FF Ansvar Frist Trekke biblioteket inn som en alternativ læringsarena + etablere en arbeidsgruppe som THVA, JOBO, NIHA Uke 40

9 involverer bibliotekar og faglærere. Kurs i kildekritikk. Bidra i arbeidet med å utvikle teknologirom Nedsatt arbeidsgruppe Mai Synliggjøre betydningen av FF bedre (v/ hjelp av skolens hjemmeside, sosiale medier, økt bevissthet på andre områder) Ta i bruk ny teknologi i undervisningen (opplæring i SMART-Board, deling SMART- Board-opplegg, pedagogisk bruk av ipad) Se på pedagogiske muligheter nye undervisningslokaler (grupperom, klasserom, auditorium) gir oss THVA 1. termin 2013/14 WEMI, BUTR Aug Nedsatt arbeidsgruppe Mai Tiltak fengsel Ansvar Frist Utnytte klasserommene og praksisrommene best mulig pedagogisk. Endre og oppgradere 1-2 av / faglærere Desember 2013 klasserommene interiørmessig. Alle klassene skal bruke fengselets bibliotek Klassekoordinatorer/ jevnlig i opplæringen. områdeleder Tiltak OPUS Ansvar Frist Fleksible utdanningsløp og læringsarenaer utvikles ved hjelp av AI metoden - se 3 5 år fram hva gjorde vi. Alle Endre presentasjoner på infotavler i bibliotek og OPUS Utvikle aktiviteter og strategi for karriereferdigheter Utvikle strategi for VO/OPUS for en 3 års periode informasjon, nettverksbygging etc. Utvikle tettere bånd til regionalt næringsliv bl.a. gjennom medlemsskapet i RNF, og Ringerike utvikling Alle Alle Alle Alle Tiltak Kontor Ansvar Frist Delta i grupper og utvalg som arbeider med ny Kontorleder skole.

10 IKT-tiltak for Hønefoss videregående skole Vedlegg til Virksomhetsplan Visjon Hønefoss videregående skole skal være prega av at IKT er integrert som et pedagogisk og administrativt verktøy i alle sammenhenger. Lærerne er tydelige ledere for sine elever og den viktigste ressursen i læringsarbeidet, har høy grad av digital kompetanse, har positiv holdning og evner til å tilegne seg ny digital kunnskap i et kollegium som er prega av kunnskapsdeling. Elevene kjennetegnes av god digital kompetanse i et læringsmiljø som preges av deling og utnyttelse av hverandres ressurser der IKT er et naturlig verktøy. Andre ansatte er trygge i sin IKT-bruk i sitt daglige arbeid og har medarbeidere som er i forkant innafor sine virkeområder. 1. De ansatte Tiltak Ansvar Frist Definere konkrete forventninger til ansatte Ledelsen August 13 Tilpasse kursing av ansatte fag-, område-, avdelingsvis og for hele skolen Leder/fagressurs Gjennom Erfaringsutveksling i hvordan være leder i det digitale klasserommet e Gjennom Alle ansatte oppdaterer og bruker aktivt Outlook-kalenderen gjennom arbeids (Arbeidstid, møter, møteinnkallinger) Ledelsen og den enkelte September 13 Alle ansatte får opplæring i hvordan bruke BFKs nye ansatteportal Utviklingsleder Oktober 13 Alle lærere tar i bruk Terminer i itslearning slik at kontaktlærer i kan følge opp den enkelte elev i enda større grad September 13 Fokus på digital kompetanse som grunnleggende ferdighet i alle fagfora Fagressurser Gjennom Lage oversikt over digitale ressurser i det enkelte fag, og hvordan jobbe med hvordan bruke disse i undervisninga Sette lærerne i stand til å arbeide med nettetikk, kildekritikk, osv med elevene Utviklingsleder / fagressurser Utv- og studieleder/ bibliotekar Desember 13 Desember 13 Forberede ansatte på innflytting i ny, enda mer digital skole, bl a: - sørge for at vi har nok ressurspersoner til at alle lærere får den hjelp de har behov for når de skal ta i bruk interaktive tavler - jobbe med hvordan digitale ressurser kan støtte opp under det pedagogiske arbeidet, der en bl a skal ta i bruk grupperom i kombinasjon med klasserommet i større grad - se på hvordan informasjonstavler bør være og brukes i ny skole Utviklingsleder Juni Elevene Tiltak Ansvar Frist Beherske grunnleggende digitale verktøy som Word, itslearning, presentasjonsprogrammer, ifinger, OneNote Kontaktlærer Januar 14 Alle Vg1-elever får innføring i OneNote av skolens elev-superbrukere HAGR1 November 13 Beherske bruke av sin Office365-konto Kontaktlærer September 13 Kartlegging av kompetansenivå og sette inn tiltak med fokus på individuell tilpassing Kontaktlærer September 13 Bearbeide den områdevise oversikten over hvilke program og digitale kunnskaper elevene har behov for Elevene skal ha grunnleggende ferdigheter i den programvare og de læringsressurser de har behov for i det enkelte fag Sette elever med særskilte tilretteleggingsbehov i stand til å meste digitale verktøy de har nytte av i sin opplæring Oktober 13 Faglærer Mars 14 Faglærer Januar 14

Virksomhetsplan 2012-13

Virksomhetsplan 2012-13 HØNEFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE Virksomhetsplan 2012-13 VISJON: VI UTVIKLER HANDLINGSDYKTIGE MENNESKER MÅL 1: TRYGGE OG UTVIKLENDE RELASJONER Momenter til tiltak: Klasseledelse Relasjonsbygging Fokus på arbeidsro

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole 2013-2015 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 LIER VIDEREGÅENDE SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 SKOLENS VISJON : Lier videregående skole kjennetegnes ved: mestring

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole

2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole 2-årig utviklingsplan for Øvrebyen videregående skole 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole 2011 2013 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring

Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Samarbeid med foreldre - et verdifullt bidrag til økt læring Skolens visjon: Nes videregående skole er en foretrukket skole fordi: - Skolen har attraktive tilbud - Opplæringen er framtidsrettet og holder

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

Velkommen! Foresattemøte VG2 Studieforberedende 9.9. 2015

Velkommen! Foresattemøte VG2 Studieforberedende 9.9. 2015 Velkommen! Foresattemøte VG2 Studieforberedende 9.9. 2015 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet v/ Randi Djupvik Samarbeid hjem skole Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole

Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Årsmelding 2017 Sande ungdomsskole Sande ungdomsskoles årsmelding tar utgangspunkt i Sande kommunes handlingsprogram 2015-2018. Plan for god oppvekst 2010-2018 og Handlingsplan for grunnskolen i Sande.

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015 splan Varden skole 2014 2015 KUNNSKAP OG VENNSKAP HÅND I HÅND Elevene på Varden er aktive og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø. Grunnleggende

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 Planen bygger på: Mål og visjoner for Drammenssamfunnet: Miljø og kompetansebyen Drammen. En tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap. Visjon og hovedmål for grunnskolen

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

læring for framtida VISJON PEDAGOGISK PLATTFORM MÅL VERDIER Være en skole med kultur for læring Utvikle individets evner og talenter Respekt

læring for framtida VISJON PEDAGOGISK PLATTFORM MÅL VERDIER Være en skole med kultur for læring Utvikle individets evner og talenter Respekt MÅL Vi vil: Være en skole med kultur for læring Være en skole med gode arbeids- og læringsmiljø VISJON læring for framtida VERDIER Vårt arbeid skal preges av: Respekt Engasjement PEDAGOGISK PLATTFORM Læringsarbeidet

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013 plan for Melvold ungdomsskole 2013 Tema: Økonomi : ressursutnyttelse innenfor virksomhetene. Strategi- og årsplan 2012-2015 Virksomhet: Melvold Elever/foresatte Resultatindikator Personalet kommuniserer

Detaljer

2-årig utviklingsplan for Nord-Østerdal videregående skole Behandlet i skoleutvalget 23.september 2011

2-årig utviklingsplan for Nord-Østerdal videregående skole Behandlet i skoleutvalget 23.september 2011 2-årig utviklingsplan for Nord-Østerdal videregående skole Behandlet i skoleutvalget 23.september 2011 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle!

Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Tau ungdomsskole SLIK VIL VI HA DET HOS OSS! Vår visjon: Læring og trivsel for alle! Vår visjon og arbeidet på skolen vår preges av et positivt elevsyn. Vi jobber for at elevene skal oppleve læring, trygghet

Detaljer

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans)

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans) (fellesfag, yrkesretting og relevans) 1 Innledning ønsker med dette dokumentet å sette noen rammer som skal gjøre det enklere å legge til rette for at undervisningen i fellesfag på yrkesfag gjennomføres

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

Pedagogisk plan ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Pedagogisk plan ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Pedagogisk plan 2017-2018 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Pedagogisk plan Bakgrunn Atlanten videregående skole har et overordnet mål om at alle elever skal ha høyt læringsutbytte gjennom aktiv deltakelse.

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Ny Gjennomføring i Videregående skole. Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs. Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder

Ny Gjennomføring i Videregående skole. Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs. Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder Ny Gjennomføring i Videregående skole Erfaring fra NyGIV prosjektet ved Strømmen vgs Ingeborg Lundsvoll, utviklingsleder Målgruppe Redefinert elevgruppe for Ny GIV i vgo: - elever som har hatt intensivopplæring

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

Handlingsplan Kristiansund videregående skole

Handlingsplan Kristiansund videregående skole Plan for arbeid med kvalitet i videregående opplæring i Møre og Romsdal. Ved Kristiansund videregående skole vil vi skoleåret 2017-18 og skoleåret 2018-19 arbeide med følgende overordnede og prioriterte

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014

for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014 VIRKSOMHETSPLAN - for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014 Visjon: - resultater gjennom samhandling. Hovedmål for videregående opplæring: - vi bidrar til at Telemark står fram som et kunnskapsfylke

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Plan for overgang grunnskole - videregående skole

Plan for overgang grunnskole - videregående skole Plan for overgang grunnskole - Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og videreutvikle godt samarbeid mellom grunnskole og Del 1: Rutiner i ungdomskolen før skolestart

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole 1 Fraværsoppfølging Stort fravær fører til at elever går glipp av opplæring og samhandling med medelever, og i neste omgang vil lærerne mangle grunnlag for å sette karakter i fag. Resultatet vil bli at

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 15/3135 Lillian Sætern 751 84 881 FD- 19.04.15 TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2010

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2010 plan for Melvold ungdomsskole 2010 Tema: Styrke brukerkapitalen ved å gjennomføre tiltak som legger vekt på tillit hos og samspill med foresatte og andre instanser for å bedre elevresultatene : Bedre elevresultater

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Velkommen til informasjons- og sonderingsmøte Vg Skole og idrett hånd i hånd?

Velkommen til informasjons- og sonderingsmøte Vg Skole og idrett hånd i hånd? Velkommen til informasjons- og sonderingsmøte Vg1 2016-17 Skole og idrett hånd i hånd? Innhold i møtet Bakgrunn for møtet v/involverte parter. Litt om hvordan vi arbeider Hva kan Nesbru vgs tilby? Hva

Detaljer

Utviklingsplan for Skarnes videregående skole. Skoleåret

Utviklingsplan for Skarnes videregående skole. Skoleåret Utviklingsplan for Skarnes videregående skole Skoleåret 2016-2017 Innledning Opplæringspolitisk plattform (OPP) for Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Blindern vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Olav Duun videregående skole

Olav Duun videregående skole Olav Duun videregående skole UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 1. oktober 2015 1 Vårt oppdrag Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole i Namsos og Namdalen, og gir et bredt tilbud til unge og voksne

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

Vurderingskonklusjon: Gimle Dato:

Vurderingskonklusjon: Gimle Dato: Sosial kompetanse/ psykososialt læringsmiljø (O) Lesing (S) Skolen utvikler elevenes sosiale kompetanse gjennom - en felles strategi i den sosialpedagogiske planen, programmet ART (for enkelte elevgrupper

Detaljer

Overgang grunnskole videregående skole Årshjul

Overgang grunnskole videregående skole Årshjul Overgang grunnskole videregående skole Årshjul Elevene skal oppleve et 13. årig skoleløp som en sammenhengende grunnopplæring. Alle aktører i dette skoleløpet har et mandat og et ansvar for å arbeide med

Detaljer

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE

STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE STRATEGISK PLAN BØNES SKOLE 2012-2016 1 1. Skolens verdigrunnlag Bergen kommunes visjon for skole er: «Kompetanse for alle i mulighetenes skole» Våre verdier: Likeverd Respekt Utfordring Mestring Stikkord

Detaljer

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017 Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. 1.1 Brukerperspektivet: På Furuset skole er elevenes grunnleggende

Detaljer

Innen utgangen av september 2011 skal programmet Craza anvendes på trinn 4-10, som ledd i beslutningen om å ta i bruk flere digitale læremidler.

Innen utgangen av september 2011 skal programmet Craza anvendes på trinn 4-10, som ledd i beslutningen om å ta i bruk flere digitale læremidler. PEDAGOGISK BRUK AV IKT område: Digitale læremidler (Vi skal ta i bruk flere digitale læremidler.) Innen utgangen av september 2011 skal mediearkivet Atekst brukes på mellom og ungdomstrinn, som ledd i

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013

Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013 1 Virksomhetsplan for Berger skole 2012/2013 Visjon: Berger skole, et godt sted å være Pedagogisk mål: Elevene har god motivasjon og høye ambisjoner for læring 2 Generelt om skolen Berger skole er en 1

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 28.08.2015 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing. Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule Rutinebeskrivelse. Handlingsplan mot mobbing Skrevet av: Guttorm Spillum Dato: 10.11.2014 Godkjent av: Grete Golberg Dato: 1.12.2014 Ansv. for oppdatering: Ole Petter Espe Neste oppdatering innen: høst

Detaljer

Per-Arne Brunvoll, Trond Pettersen, Margrethe H. Mobæk 29.januar Hospitering for hvem? Hvorfor og hvordan kartlegge dybde og breddebehov?

Per-Arne Brunvoll, Trond Pettersen, Margrethe H. Mobæk 29.januar Hospitering for hvem? Hvorfor og hvordan kartlegge dybde og breddebehov? Per-Arne Brunvoll, Trond Pettersen, Margrethe H. Mobæk 29.januar 2013 Hospitering for hvem? Hvorfor og hvordan kartlegge dybde og breddebehov? Endring i praksis profesjonsutvikling av lærere og skoleledere

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kastellet skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kastellet skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Kastellet skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Horten videregående skole skoleåret 2013-2014 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Detaljer

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018

Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Strategisk plan for den digitale Larviksskolen. Aktiviteter i planperioden 2015 2018 Visjon: Sm@rt digital skolehverdag Hovedmål: Økt læring med digitale verktøy Elever Elever skal daglig bruke digitale

Detaljer

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR FYR PROSJEKTET Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR Innhold Hva er FYR?... 3 Målsettingen med FYR-prosjektet... 3 Horten knutepunktskole for FYR... 3 Fagkoordinatorene på Horten... 4 Prosjektledelse FYR...

Detaljer

FYR et nødvendig virkemiddel

FYR et nødvendig virkemiddel FYR et nødvendig virkemiddel Geir Lund, avdelingsleder utvikling og informasjon Godalen videregående skole Mandag 15. april 2013 Presentasjon av oss Hvorfor vi vil være knutepunktskole / hvorfor er FYR-prosjektet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

Jåttå kommer fra Jåtten, som stammer fra norrønt Jortun, som igjen betyr Hestetun (Jor=hest)

Jåttå kommer fra Jåtten, som stammer fra norrønt Jortun, som igjen betyr Hestetun (Jor=hest) JÅTTÅ Jåttå kommer fra Jåtten, som stammer fra norrønt Jortun, som igjen betyr Hestetun (Jor=hest) "Opphavelig er navnet Jåtten antagelig sammensatt av to deler, der siste ledd er tun. Tolkingen av første

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

FRA BEKYMRING TIL HANDLING. 26 mars 2014. Haugaland videregående skole

FRA BEKYMRING TIL HANDLING. 26 mars 2014. Haugaland videregående skole FRA BEKYMRING TIL HANDLING. 26 mars 2014 Haugaland videregående skole Haugaland videregående skole Yrkesfaglig og studiespesialiserende vg skole. Helse og oppvekst Design og håndverk Teknisk industriell

Detaljer

Ny GIV overgangsprosjektet

Ny GIV overgangsprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet Et treårig prosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet Fleire Fullfører med Ny GIV Bakgrunn for overgangsprosjektet For mange elever på ungdomstrinnet har for lav motivasjon og

Detaljer

Reglement for eskursjoner skoleturer

Reglement for eskursjoner skoleturer 1. generelle bestemmelser 1.1 Hensikt Sikre at elever ved skolen er kjent med gratisprisippet og skolens regler og rutiner ved slike reiser. Og at ekskursjoner gjennomføres på en best mulig måte mht forsvarlighet,

Detaljer

TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE

TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE PEDAGOGISK PLATTFORM TILLER VIDEREGÅENDE SKOLE Pedagogisk plattform er et målstyringsdokument som skal synliggjøre skolens verdisyn og felles retning. Den pedagogiske plattformen

Detaljer

STRATEGIPLAN. og gle SKRANEVATNET SKOLE [1]

STRATEGIPLAN. og gle SKRANEVATNET SKOLE [1] 2010-2014 STRATEGIPLAN Vi har her er rom for all e, kunns kap, g lød og gle de SKRANEVATNET SKOLE [1] SKOLENS VERDIGRUNNLAG På vår skole viser alle respekt og omtanke for hverandre Visjon Skranevatnet

Detaljer

Målplan for bruk av IKT for skolene i Re kommune

Målplan for bruk av IKT for skolene i Re kommune Målplan for bruk av IKT for skolene i Re kommune 2014-2016 Innhold 1 Pedagogisk bruk av IKT 3 1.1 Målområde 3 2 Elevenes kompetanseutvikling 4 2.1 Målområde 4 3 Lærernes kompetanseutvikling 5 3.1 Målområde

Detaljer

MÅL- OG TILTAKSPLAN

MÅL- OG TILTAKSPLAN MÅL- OG TILTAKSPLAN 2008-2012 Tiltak 2008-2009 Elevdeltagelse sikre elevenes deltagelse i: - eget læringsarbeid. - planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringa. - eget og gruppas arbeids- og læringsmiljø

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016

Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 Overordnet strategi for pedagogisk bruk av IKT 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. MANDAT, ORGANISERING OG PROSESS... 3 1.2. STRATEGIENS OPPBYGGING OG SKOLENES OPPFØLGING... 3 1.3. FYLKESKOMMUNENS

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011/12

HANDLINGSPLAN 2011/12 HANDLINGSPLAN 2011/12 VISJON: MESTRING OG GLEDE Verdier: På Austrheim skole skal vi være: engasjerte rause lærende modige SATSINGSOMRÅDER A. TIDLIG INNSATS B. LESING OG REGNING GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

Detaljer

Systematisk arbeid mot frafall

Systematisk arbeid mot frafall Systematisk arbeid mot frafall Elvebakken : Sentrumsskole i Oslo Gammel skole i nytt bygg og med nytt innhold 1300 elever Kombinert skole: ST, SF, MK, EL, DH Visjon: «Noe mer» Ingen enkle løsninger.. Om

Detaljer

for Kragerø videregående skole med tiltak for 2014-2015

for Kragerø videregående skole med tiltak for 2014-2015 VIRKSOMHETSPLAN - for Kragerø videregående skole med tiltak for 2014-2015 Visjon: - resultater gjennom samhandling. Hovedmål for videregående opplæring: - vi bidrar til at Telemark står fram som et kunnskapsfylke

Detaljer