Tiltak Lederteam Ansvar Frist Sette forventinger og krav til overholdelse av regler og frister. Systematisk oppfølging i lederteam på konsekvenser.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltak Lederteam Ansvar Frist Sette forventinger og krav til overholdelse av regler og frister. Systematisk oppfølging i lederteam på konsekvenser."

Transkript

1 VISJON: VI UTVIKLER HANDLINGSDYKTIGE MENNESKER MÅL 1: TRYGGE OG UTVIKLENDE RELASJONER Momenter til tiltak: Klasseledelse som gir godt læringsmiljø Relasjonsbygging Arbeidet i team og storteam (innhold og oppfølging) Felles praktisering av regler og frister Arbeid mot mobbing Tiltak Lederteam Ansvar Frist Sette forventinger og krav til overholdelse av regler og frister. Systematisk oppfølging i lederteam på konsekvenser. Rektor (overordnet) lederteamet Fra skolestart gjennom hele Utarbeide standardiserte skjemaer og Rektor, tilretteleggings prosedyrer i arbeidet mot mobbing leder Implementere mentorordning Revidere mandatet til teamene, informere og Lederteamet følge opp. Lage årshjul for lederteam (både møter og Rektor, utvleder, Knut Arve arbeidsoppgaver) og kontaktlærere (revidere) Videreutvikle vårt samarbeid og samhandling i lederteamet. Lederteamet Fra skolestart gjennom hele Tiltak Helse /oppvekst Ansvar Frist Felles aktiviteter- skogdag sosiale arr. på Ho ved skolestart Alle Oktober 2013 Teamleder kalle inn tv for klassene på storteam Kontaktlærer/teamleder 2013/ Avtale besøk fra anti mobbegruppe til tv møter og lærere ved skolestart. Oktober TILTAK RISESLETTA Ansvar Frist Klasseledelse og læringsmiljø: Tidlig innsats mot uakseptabel adferd, våre elever skal vise god fremtreden Alle lærere 1/10 Bruk av varierende undervisningsmetodikk for å øke lærelysten, for eksempel veiledningsmetodikk som pedagogisk metode eller det å ta i bruk styrken hos kollegaer og elever, bruke hverandre der vi er gode (AI metode) Relasjonsbygging: Kartleggingssamtaler / oppstartsamtaler første uke Felles praktisering av regler og frister: Kontaktlærere 23/8

2 Startpakke med orientering om regler som gjelder i skole og klasse Kontaktlærere 10/9 Rådgiver Felles praktisering av regler i teamene lærere imellom Arbeid mot mobbing: Alle har plikt til å melde fra om mobbing Alle Alltid umiddelbart Melding om mobbing skal alltid registreres 16/8 som egen sak på eget skjema. Alle skal ha dette skjema Orientere området om rutine for håndtering 16/8 av mobbesak Tiltak DHFORM Ansvar Frist Startintervju/samtaler med hver enkelt elev i alle klasser Klasseledelse; arbeidsro og ledelse av læringsarbeid, også i det digitale klasserom Kontaktlærere får lærerstauts i alle fag for bedre å kunne følge opp elevene Kontaktlærere Kontaktlærer og teamlærerne Innen utgangen av august Gjennom BGM som klassemøte (og infomøte) Kontaktlærere Gjennom Opplæring i verkstedkompetanse Faglærer-kontaktlærer Innen 15 sept. Relasjonsbygging (faglige ekskursjoner for alle lærerne på området f.eks, som del av dette, en gang i halv) for området, fagressurs for avdeling kontaktlærer(e) for klassen teamlærerne i teamet Gjennom Fokus på konstruktive tilbakemeldinger team/faglærere Gjennom Fellesprosjekt DHFO Fagressurs/områdeleder/alle Ca Uke 44/ 45 Felles regelhåndtering Teamet klargjør felles regler Innen høstferien Tiltak EL/TIP Ansvar Frist Mål om en ekskursjon før høstferie (relasjonsbygging) Kontaktlærerteam Høstferien Klassemøte innføres i alle klasser minst en gang pr. måned Kontaktlærer Fra skoleststart Tiltak FF Ansvar Frist Holde alle frister gitt på alle arenaer ALLE THVA FØLGER OPP

3 Bruke Itsl for å legge ut detaljerte planer for ALLE hva elevene skal jobbe med i forkant av øktene Tydelige og felles regler i klassen som følges ALLE opp av alle lærerne Felles planlegging av tverrfaglige RITO, NIHA, LAJO, SIJA Uke 42 oppgaver/prosjekter/vurdering på påbygg i storteam + info ut til aktuelle målgrupper Tiltak Fengsel Ansvar Frist Klasseledelse som tema på områdemøtene. Diskusjoner med bakgrunn i litteratur og foredrag. Skoleavdelingen jobber aktivt mot mobbing. Klassekoordinatorer/ Klare retningslinjer i elevkontrakten som gjennomgås med alle elever, og tydelige konsekvenser ved brudd. områdeleder Alle ansatte ved skoleavdelingen skal daglig bidra til å utvikle gode relasjoner med elevene, Alle lærerne og fengselsansatte. Utvikling av teamarbeidet. Lærerne skal ha et tett samarbeid rundt hver enkelt elev, formelt og uformelt. Lærermøte for hver klasse minimum 2 ganger hvert halvår. Klassekoordinatorer/ faglærere Tiltak OPUS Ansvar Frist Tydeliggjøre roller og ansvar mellom OPUS og vertskolene for voksenopplæring (hvem eier eleven, føring i Extens, innkjøp av materiellosv.) Alle Planlegge og gjennomføre en workshop for ENIV ORK Tiltak Kontor Ansvar Frist Bidra til samarbeid, tilhørighet og arbeidsglede Alle Se enkeltindividets ansvar for eget og andres Alle arbeidsmiljø Bli bevisst egen reaksjon og atferd, for å møte andre på en god måte. Reflektere over dette sammen. Alle MÅL 2: ØKT LÆRELYST, HØYERE GJENNOMFØRING, BEDRE RESULTATER Momenter til tiltak: Forebygging av fravær, frafall, stryk og IV Gode overganger Vurdering for læring Styrke elevenes opplevelse av mestring og evne til egenvurdering Pedagogisk bruk av IKT Fokus på fagenes innhold Ny GIV/FYR Tiltak Lederteam Ansvar Frist Bedre rutiner for dokumentasjon ved høyt fravær, Studieleder konsekvenser, frafall, IV.

4 Utarbeide prosedyrebeskrivelser og mal for dokumentasjon av veiledningssamtaler (også til foresatte). Samarbeid med kommuner, ungdomsskoler og AI om overganger og rett valg. Revidere IKT-planen og systematisk følge opp tiltakene Tilretteleggingsleder Rektor, tilretteleggingsleder Lederteamet Fra skolestart gjennom hele Fra skolestart gjennom hele Ha regelmessige runder i lederteam for å følge opp Rektor status på: Fravær Mobbing Stryk/IV Økonomi Praktisering av reglement Tiltak Helse /oppvekst Ansvar Frist Samordning i storteam: Fyr og grunnleggende Faglærerne 2013/ ferdigheter med utgangspunkt i årsplanen for fagene. Følge opp Ny Giv /Fyr elever- samarbeid rådgiver og Kontaktlærer/områdele 2013/ foresatte der Vg2 elever i møte med vg1 elever info om Kontaktlærere vg1 og fortsettelse til vg2- tydeligere yrkesprofil vg2 November 2013 og februar TILTAK RISESLETTA Ansvar Frist Forebygging av fravær, frafall, stryk og IV: Klargjøre tydelig konsekvenser av fravær Sørge for at elevene på YS avlegger deleksamener så tidlig som mulig i kurset Avdekke eventuelle feilvalg tidlig for å gi muligheter for omvalg Vurdering for læring: Vurderinger med faste intervaller gjennom hele Uformelle vurderinger, samtale underveis, veiledning som metode Få synligjort hvorfor man lærer det man gjør, sammenheng til målene i læreplanen Styrke elevenes opplevelse av mestring og evne til egenvurdering: Tett oppfølging og individuell tilpassing av den praktiske opplæringen til den enkelte elev Kontaktlærere 10/9 Rådgiver Kontaktlærere 1/10 Kontaktlærere Rådgiver 1/10

5 Tiltak DHFORM Ansvar Frist Faglig tur som en del av opplæringen en gang i Fagressurs, områdeleder, kontaktlærer, alle på avd Følge opp elever som ikke møter, leverer eller strever med skolegangen Kontaktlærer og faglærer Gjennom Info om elever fra vg1 til vg2, vg 2 til vg 3, til og fra områder ved omvalg og programfag til valg. Tydelige og konkrete vurderingskriterier Raske og konkrete tilbakemeldinger, mestringspunkt og vekstpunkt Rådgiver og områdeleder Kontaktlærer på team, områdeleder og rådgiver faglærer Innen 15.sept Gjennom hele Studieteknikk og læringsstrategier «å lære å lære» Teamet avtaler hvem Avtalt innen høstferien Elever mer ut i bedrift i vg1dh. PTF faglærer I løpet av Fastsette samarbeidstid på timeplanen Tydelige krav og forventninger (oppmøte, fagforståelse, kompetanse, oppgaveoppbygging og deltagelse) Fokus på medbestemmelse/medvirkning for elever (f.eks. i BGM) ipad-prosjektet den enkelte i samarbeid med samarbeidspartnerne Programfaglærere og team Kontaktlærere/faglære re Innen 1.sept Kontaktlærer/ Internasjonalisering; ekskursjon el. Utveksling for faglærer/områdeleder elever Tiltak EL/TIP Ansvar Frist I løpet av 3 år Mål om en ekskursjon før høstferie (relasjonsbygging) Kontaktlærerteam Høstferien Klassemøte innføres i alle klasser minst en gang pr. måned Kontaktlærer Fra skoleststart Tiltak FF Ansvar Frist Aktiv bruk av minimumsplaner (jf NY GIV) GIAN og WETH Samarbeide med programfaglærerne om opplegg som BØEL, GIAN, WETH knytter fellesfag og programfag sammen (jf FYRprosjektet) Sette av tid på fagmøter til å samarbeide om å utvikle BØEL, SACA, JERO, Vinterferien gode undervisningsopplegg. RITO, NIHA Opplæring i og bruk av Onenote i alle fag i alle HAGR, STEI Uke 40 klasser Egenvurdering utarbeide mer systematiske rutiner LAJO OG STLA

6 Bruke programfagene sine læringsarenaer også i fellesfag der det er hensiktsmessig Alle Hele 2013/14 Aug 2013 Utarbeide egne utviklingstiltak pr fag BØEL, SACA, JERO, RITO, NIHA Tiltak Fengsel Ansvar Frist Involvere elevene i vurdering av eget arbeid. Lærerne Faglærere Januar skal bidra til å utvikle elevenes praksis med egenvurdering, samt bruke vurdering som motivasjon for læring. Utarbeide og gjennomføre konkrete undervisningsopplegg, der yrkesretting av fellesfagene og grunnleggende ferdigheter i programfagene er i fokus. Utvikle den pedagogiske bruken av IKT i alle fag. Sørge for at programvare blir oppdatert og utstyr er i orden til enhver tid. Faglærere Faglærere/områdeleder Bruke elev- og fellesområdet på IFI-løsningen aktivt i Faglærere. undervisningen. Tiltak OPUS Ansvar Frist Rutinebeskrivelser for oppfølging av elever mtp LUMA/ENIV forebygge fravær og sluttmeldinger Rutinebeskrivelser/informasjon ift forutsigbarhet i LUMA/ENIV opplæringsløpet Praktisk informasjonsbeskrivelse om 23/5 regelen Alle Tiltak Kontor Ansvar Frist Systematisere digitale dokumenter Alle 1.12 Ta ut fraværsrapporter, til områdeledere jevnlig Bente, Ellen Skrive ut ansatt og elevoversikter 2 ganger i Bente, Kari Kartlegge behov for kompetanseutvikling og legge til rette for opplæring. Kontorleder MÅL 3: VI BYGGER EN SKOLE FOR FRAMTIDA Momenter til tiltak: Utvikle framtidsretta løsninger Pedagogisk, bl a o utnytte det bygningsmessige best mulig pedagogisk o fleksible utdanningsløp og læringsarenaer o biblioteket inn i læringsarbeidet Teknisk Interiør-/utstyrsmessige Omdømmebygging og rekruttering Felles skolekultur Samarbeid med næringsliv og høyere utdanning Informasjonsarbeid, bl a Ansatteportal Hjemmeside og sosiale medier

7 Tiltak Lederteam Ansvar Frist Utarbeide plan for hvordan bruke infotavler i ny Utviklingsleder skole Utarbeide kompetansehevingsplan for hvordan Utviklingsleder bruke interaktive tavler i ny skole, samt skolere ressurspersoner. Ta 3D-modeller av ny skole i bruk for å øke Lederteamet rekruttering Jobbe fram en strategi for hvilken tilbudsbredde Rektor, Lederteamet HOVS skal ha i framtida Utarbeide tiltak for aktiv omdømmebygging Lederteamet Samarbeide med næringslivet, bl a for å få til Lederteamet bedre alternative læringsarenaer. Utnytte Nettskolen Buskeruds tilbud innafor programfag til valg og fellesfag for voksne Etablere faste samarbeidsarenaer innen alle programområder Etablere ei arbeidsgruppe som ser på hvordan få integrert bl a Teknobuss og vår gode kompetanse på teknologi inn i ny skole Utarbeide nytt utdanningsløp på HO Rektor, MULI, Studieleder Planlegge hvordan utnytte den nye Utviklingsleder, bygningsmassen (auditorier, grupperom, osv.) godt pedagogisk lederteam Etablere ei arbeidsgruppe for å øke samarbeidet Studieleder mellom bibliotek og fagmiljøene. Tiltak Helse /oppvekst Ansvar Frist Utvikle en aktiv og ny hjemmeside- brukes til Fagressurs 2013/ aktiv markedsføring av yrkesutdanningene på Ho. /områdeleder Benytte sosiale medier og bruke dette aktivt til Fagressurs 2013/ informasjon for rekruttering. Utvikle ny klasse i samarbeid med Hole og Ringerike kommune med studiekompetanse og fagbrev i 4-årig løp. (Hospitering vg1 elever på vg2) kontaktlærere 2013/ Bruke fag- og områdemøter i 2013/ til dialog /fagressurs 2013/ om hvordan bruke ny skolebygning kan øke elevenes læringslyst TILTAK RISESLETTA Ansvar Frist Utvikle framtidsretta løsninger: Utnytte det bygningsmessige i nytt bygg best mulig slik at vi utvikler videre de gode pedagogiske mulighetene vi har i dag Avklare og utvikle forutsigbare og fremtidsrettede lokaliteter for Yrkessjåførlinjen Fagressurs 1/1

8 Forbedre oss på å utvikle fleksible utdanningsløp og læringsarenaer Omdømmebygging og rekruttering: Forberede Utdanningsmessen i ny skole Tilby informasjon og modellbyggesett til ungdomsskoler - for elever og foreldre Hospitering av 10 klassinger i god tid før søknadsfrist Samarbeid med næringsliv og høyere utdanning: Forberede våre samarbeidspartnere i næringslivet på at vi får nye lokaler og invitere de inn for å samarbeide. Prosjekt til fordypning VG2 er det viktigste faget vi har i dette samarbeidet. Informasjonsarbeid: Alle som underviser Kontaktlærere Rådgiver Fagressurs Lærere Fagressurs Lærere Rådgiver Fagressurs 1/7 1/7 1/1 1/1 1/1 Tar i bruk sosiale medier inn i læringen der det passer for å møte elevene der de mange ganger er. Systematisk bruke fastsatte ressurser til kontakt med næringslivet Lærere med dette som oppgave 1/1 Tiltak DHFORM Ansvar Frist Omdømmebygging og rekruttering; Klar fordeling av oppgaver og ansvar Fagressurs, alle lærere på avd, områdeleder På 1. fagmøte / Plan for gjennomføring klar innen utgangen av august Være aktive i og rundt prosjektgruppene alle Hele tida! Ta biblioteket mer i bruk faglærer Hele tida Tiltak EL/TIP Ansvar Frist Videreutvikle markedsføringen av Alle på området Kontinuerlig teknologifagene, slik at rekrutteringen til avdelingens studieretninger sikres. Økt fokus på samarbeid med aktuell bransje og / faglærere høgskoler. Tiltak FF Ansvar Frist Trekke biblioteket inn som en alternativ læringsarena + etablere en arbeidsgruppe som THVA, JOBO, NIHA Uke 40

9 involverer bibliotekar og faglærere. Kurs i kildekritikk. Bidra i arbeidet med å utvikle teknologirom Nedsatt arbeidsgruppe Mai Synliggjøre betydningen av FF bedre (v/ hjelp av skolens hjemmeside, sosiale medier, økt bevissthet på andre områder) Ta i bruk ny teknologi i undervisningen (opplæring i SMART-Board, deling SMART- Board-opplegg, pedagogisk bruk av ipad) Se på pedagogiske muligheter nye undervisningslokaler (grupperom, klasserom, auditorium) gir oss THVA 1. termin 2013/14 WEMI, BUTR Aug Nedsatt arbeidsgruppe Mai Tiltak fengsel Ansvar Frist Utnytte klasserommene og praksisrommene best mulig pedagogisk. Endre og oppgradere 1-2 av / faglærere Desember 2013 klasserommene interiørmessig. Alle klassene skal bruke fengselets bibliotek Klassekoordinatorer/ jevnlig i opplæringen. områdeleder Tiltak OPUS Ansvar Frist Fleksible utdanningsløp og læringsarenaer utvikles ved hjelp av AI metoden - se 3 5 år fram hva gjorde vi. Alle Endre presentasjoner på infotavler i bibliotek og OPUS Utvikle aktiviteter og strategi for karriereferdigheter Utvikle strategi for VO/OPUS for en 3 års periode informasjon, nettverksbygging etc. Utvikle tettere bånd til regionalt næringsliv bl.a. gjennom medlemsskapet i RNF, og Ringerike utvikling Alle Alle Alle Alle Tiltak Kontor Ansvar Frist Delta i grupper og utvalg som arbeider med ny Kontorleder skole.

10 IKT-tiltak for Hønefoss videregående skole Vedlegg til Virksomhetsplan Visjon Hønefoss videregående skole skal være prega av at IKT er integrert som et pedagogisk og administrativt verktøy i alle sammenhenger. Lærerne er tydelige ledere for sine elever og den viktigste ressursen i læringsarbeidet, har høy grad av digital kompetanse, har positiv holdning og evner til å tilegne seg ny digital kunnskap i et kollegium som er prega av kunnskapsdeling. Elevene kjennetegnes av god digital kompetanse i et læringsmiljø som preges av deling og utnyttelse av hverandres ressurser der IKT er et naturlig verktøy. Andre ansatte er trygge i sin IKT-bruk i sitt daglige arbeid og har medarbeidere som er i forkant innafor sine virkeområder. 1. De ansatte Tiltak Ansvar Frist Definere konkrete forventninger til ansatte Ledelsen August 13 Tilpasse kursing av ansatte fag-, område-, avdelingsvis og for hele skolen Leder/fagressurs Gjennom Erfaringsutveksling i hvordan være leder i det digitale klasserommet e Gjennom Alle ansatte oppdaterer og bruker aktivt Outlook-kalenderen gjennom arbeids (Arbeidstid, møter, møteinnkallinger) Ledelsen og den enkelte September 13 Alle ansatte får opplæring i hvordan bruke BFKs nye ansatteportal Utviklingsleder Oktober 13 Alle lærere tar i bruk Terminer i itslearning slik at kontaktlærer i kan følge opp den enkelte elev i enda større grad September 13 Fokus på digital kompetanse som grunnleggende ferdighet i alle fagfora Fagressurser Gjennom Lage oversikt over digitale ressurser i det enkelte fag, og hvordan jobbe med hvordan bruke disse i undervisninga Sette lærerne i stand til å arbeide med nettetikk, kildekritikk, osv med elevene Utviklingsleder / fagressurser Utv- og studieleder/ bibliotekar Desember 13 Desember 13 Forberede ansatte på innflytting i ny, enda mer digital skole, bl a: - sørge for at vi har nok ressurspersoner til at alle lærere får den hjelp de har behov for når de skal ta i bruk interaktive tavler - jobbe med hvordan digitale ressurser kan støtte opp under det pedagogiske arbeidet, der en bl a skal ta i bruk grupperom i kombinasjon med klasserommet i større grad - se på hvordan informasjonstavler bør være og brukes i ny skole Utviklingsleder Juni Elevene Tiltak Ansvar Frist Beherske grunnleggende digitale verktøy som Word, itslearning, presentasjonsprogrammer, ifinger, OneNote Kontaktlærer Januar 14 Alle Vg1-elever får innføring i OneNote av skolens elev-superbrukere HAGR1 November 13 Beherske bruke av sin Office365-konto Kontaktlærer September 13 Kartlegging av kompetansenivå og sette inn tiltak med fokus på individuell tilpassing Kontaktlærer September 13 Bearbeide den områdevise oversikten over hvilke program og digitale kunnskaper elevene har behov for Elevene skal ha grunnleggende ferdigheter i den programvare og de læringsressurser de har behov for i det enkelte fag Sette elever med særskilte tilretteleggingsbehov i stand til å meste digitale verktøy de har nytte av i sin opplæring Oktober 13 Faglærer Mars 14 Faglærer Januar 14

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10 Skolebrosjyre

Detaljer

PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015

PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015 PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015 Møre og Romsdal fylkeskommune er ein organisasjon med tydeleg kultur for læring, der leiarar og medarbeidarar viser vilje til kontinuerleg utvikling og refleksjon over eigen

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

Innhold. Copyright 2011 1

Innhold. Copyright 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for NY GIV... 3 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder... 4 3.1 Overgangsprosjektet... 4 3.2 Oppfølgingsprosjektet... 4 3.3 Formidlingsprosjektet... 5 3.4 Statistikkprosjektet...

Detaljer

Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp. Sogn og Fjordane 6. Februar

Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp. Sogn og Fjordane 6. Februar Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp Sogn og Fjordane 6. Februar Vi ønsker å være med å SNU DEBATTEN OM YRKESFAG! Fokuser på kvalitet ikke bare på frafall. Samfunnet trenger gode

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer