Vedtakssaker. 19/15 15/ Godkjenning av protokoll fra møte 2/ /15 15/ Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/ Godkjenning av protokoll fra møte 2/ /15 15/ Årsrapport pr. fakultet og avdeling 12 21/15 15/ /15 15/ /15 15/ /15 15/ /15 15/ /15 15/ Tilsetting av rektor - ansettelsesprosess og opprettelse av innstillingsutvalg Etatstyringsmøtet sammensetning av delegasjon Oppnevning av styremedlemmer Studentsamskipnaden i Nordland Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Bente Vibecke Lunde Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Marianne Terese Steinmo Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Jorunn Hov /15 15/ Langtidsdagsorden møte 3/ /15 15/ Referatsaker møte 3/ /15 15/ Orienteringssaker møte 3/ /15 15/ Eventuelt møte 3/ Vigdis Moe Skarstein styreleder 1

2 19/15 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. Saksbehandler Eva Helene Skaiaa Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Forslag til vedtak/innstilling: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 2/2015. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør 2

3 Vedlegg til sak MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll Ann Gøril Hugaas Berit Støre Brinchmann Marianne Steinmo Sissel Bjørnli Øystein A. Strømsnes Hege Elise Strømsnes Forfall: Funksjon leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem ekstern ekstern ekstern ekstern ansatt ansatt ansatt ansatt student student Jan-Oddvar Sørnes medlem ansatt Andre: Pål A. Pedersen Grete Lysfjord Stig Fossum Anita Eriksen Per Arne Skjelvik Jan Atle Toska rektor prorektor universitetsdirektør ass. universitetsdirektør økonomidirektør studie- og forskningsdirektør 3

4 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 5/15 Godkjenning av protokoll fra møte 1/ /15 Status i struktur 7/15 Strategi og strukturprosessen videre 8/15 Orientering om finansieringsutvalgets forslag 9/15 Saksframlegg Årsrapport (-2015) 10/15 Kvalitetssikringssystemet (KSS) for Universitetet i Nordland - Status 11/15 Revisjon av Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland 12/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Kjersti Karijord Smørvik 13/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Joanna Babiak 14/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Rolf Niklas Edward Hald 15/15 Langtidsdagsorden møte 2/ /15 Referatsaker møte 2/ /15 Orienteringssaker møte 2/ /15 Eventuelt møte 2/2015 5/15 Godkjenning av protokoll fra møte 1/25015 Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 1/ /15 Status i struktur Enstemmig vedtak: Styret ved Universitetet i Nordland tar saken til orientering. 4

5 7/15 Strategi og strukturprosessen videre Innstilling til vedtak: 1. Styret ved Universitetet i Nordland tar til etterretning status for arbeidet med struktur i høyere utdanning. 2. Styret ser positivt på realisering av faglige ambisjoner og synergier gjennom en mulig sammenslåing som inkluderer både Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag. 3. Styret ber rektor iverksette nødvendig prosjektorganisering for å sikre arbeidet med utredning av sammenslåing av institusjonene. 4. Styret ber om at plan for sammenslåing fremlegges for behandling senest september Behandling: På bakgrunn av drøftingene i styret fremmet Vigdis Moe Skarstein følgende nye innstilling til vedtak. 1. Styret opprettholder vedtaket i sak 63/14 som åpner for å se på faglige synergier, samarbeid og mulig fusjon med Høgskolen i Nord-Trøndelag. 2. Rektor gis fullmakt til å starte drøftinger om en mulig fusjon med Høgskolen i Nord- Trøndelag og Høgskolen i Nesna basert på UiNs vedtatte strategier, og posisjonsnotatet av om et universitetet mellom Tromsø og Trondheim. 3. UiNs tematiske satsingsområder, velferd, blå vekst og innovasjon og entreprenørskap vil være en viktig plattform som også vil kunne forsterkes gjennom profilen til HiNT. 4. En sammenslåing av de tre institusjonene vil styrke profesjonsutdanningene i regionen, og posisjonere disse sterkere i en nasjonal struktur. 5. Samtidig finnes det ved alle tre institusjonene fagmiljø som faglig kan løfte en ny institusjon, og gi muligheter for utvikling av nye studietilbud og forskning, som for eksempel IKT og kulturfag. 6. En ny felles profil som skissert vil kunne gi et godt utgangspunkt for å etablere en felles randsone som kan øke samhandlingen med nærings- og arbeidsliv. 7. En foreløpig analyse viser at en sammenslåing av de tre institusjonene kan ivareta kravene knyttet til kvalitet, robusthet og kostnadseffektivitet. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtak: 1. Styret opprettholder vedtaket i sak 63/14 som åpner for å se på faglige synergier, samarbeid og mulig fusjon med Høgskolen i Nord-Trøndelag. 2. Rektor gis fullmakt til å starte drøftinger om en mulig fusjon med Høgskolen i Nord- Trøndelag og Høgskolen i Nesna basert på UiNs vedtatte strategier, og posisjonsnotatet av om et universitetet mellom Tromsø og Trondheim. 5

6 3. UiNs tematiske satsingsområder, velferd, blå vekst og innovasjon og entreprenørskap vil være en viktig plattform som også vil kunne forsterkes gjennom profilen til HiNT. 4. En sammenslåing av de tre institusjonene vil styrke profesjonsutdanningene i regionen, og posisjonere disse sterkere i en nasjonal struktur. 5. Samtidig finnes det ved alle tre institusjonene fagmiljø som faglig kan løfte en ny institusjon, og gi muligheter for utvikling av nye studietilbud og forskning, som for eksempel IKT og kulturfag. 6. En ny felles profil som skissert vil kunne gi et godt utgangspunkt for å etablere en felles randsone som kan øke samhandlingen med nærings- og arbeidsliv. 7. En foreløpig analyse viser at en sammenslåing av de tre institusjonene kan ivareta kravene knyttet til kvalitet, robusthet og kostnadseffektivitet. 8/15 Orientering om finansieringsutvalgets forslag Enstemmig vedtak: Styret ved Universitetet i Nordland tar saken til orientering 9/15 Saksframlegg Årsrapport (-2015) Innstilling til vedtak: 1. Universitetsstyret tar utkast til Årsrapport til etterretning. 2. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille dokumentet og oversende dette til Kunnskapsdepartementet innen fristen 15. mars Behandling: Etter drøftinger i styret ble det enighet om følgende nytt vedtak. 1. Universitetsstyret vedtar Styrets beretning og Årsrapport 2015, med de endringer som framkom i møtet. 2. Universitetsstyret gir rektor, i samråd med styreleder, fullmakt til å ferdigstille dokumentet og oversende dette til Kunnskapsdepartementet innen fristen 15. mars Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. 6

7 Enstemmig vedtak: 1. Universitetsstyret vedtar Styrets beretning og Årsrapport 2015, med de endringer som framkom i møtet. 2. Universitetsstyret gir rektor, i samråd med styreleder, fullmakt til å ferdigstille dokumentet og oversende dette til Kunnskapsdepartementet innen fristen 15. mars /15 Kvalitetssikringssystemet (KSS) for Universitetet i Nordland - Status Innstilling til vedtak: 1. Styret ved UiN tar statusrapporten om kvalitetssikringssystemet til orientering. 2. Styret ber om at Profesjonshøgskolen sammen med KOLT fullfører kvalitetssikringen av nettstøttede og nettbaserte studier før semesterslutt, og at dette blir lagt inn i kvalitetssikringssystemet. Behandling: Rektor endret sin innstilling ved å legge frem et nytt pkt 2.: 2. Styret ber rektor sørge for at kvalitetssikringen av nettstøttede og nettbaserte studier fullføres før semesterslutt, og at dette blir lagt inn i kvalitetssikringssystemet. Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtak: 1. Styret ved UiN tar statusrapporten om kvalitetssikringssystemet til orientering. 2. Styret ber rektor sørge for at kvalitetssikringen av nettstøttede og nettbaserte studier fullføres for semesterslutt, og at dette blir lagt inn i kvalitetssikringssystemet. 11/15 Revisjon av Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar framlagte endring av 9-1 nr. 3 i forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland, og ber rektor følge opp med innmelding til Lovdata. 7

8 12/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Kjersti Karijord Smørvik Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Kjersti Karijord Smørvik til Philosophiae Doctor (ph.d.). 13/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Joanna Babiak Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Joanna Babiak til Philosophiae Doctor (ph.d.). 14/15 Kreering av Philosophiae Doctor (ph.d.) - Rolf Niklas Edward Hald Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Rolf Niklas Edward Hald til Philosophiae Doctor (ph.d.). 15/15 Langtidsdagsorden møte 2/2015 Innstilling til vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 29. og 30. april - møte og seminar Årsrapport pr fakultet og avdelinger 17. juni Regnskap 1. tertial Foreløpig budsjettramme 2016 Kvalitetsrapport Foreløpig studieportefølje september Styrets møtekalender oktober Regnskap 2. tertial Budsjett 2017 satsingsforslag Etablering av nye studier Endelig studieportefølje

9 16. desember Budsjett 2016 Studentrekruttering Behandling: Enstemmig vedtak: Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 29. og 30. april - møte og seminar Årsrapport pr fakultet og avdelinger Framdrift rektor- og dekantilsetting 17. juni Regnskap 1. tertial Foreløpig budsjettramme 2016 Kvalitetsrapport Foreløpig studieportefølje september Styrets møtekalender oktober Regnskap 2. tertial Budsjett 2017 satsingsforslag Etablering av nye studier Endelig studieportefølje desember Budsjett 2016 Studentrekruttering

10 16/15 Referatsaker møte 2/2015 Behandling: I tillegg til referatene som var sendt ut i sakspapirene, ble følgende delt ut i møtet: IDF 1) Møte ) Møte ) Møte ) Møte Følgende referatsaker ble tatt til etterretning: Fakultetsstyret FBA 1) Møte Forskningsutvalget 1) Møte Internasjonalt utvalg 1) Møte Tilsettingsutvalget for faglige stillinger 1) Møte ) Møte Tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger 1) Møte ) Møte IDF 1) Møte ) Møte ) Møte ) Møte /15 Orienteringssaker møte 2/2015 Følgende orienteringssaker ble tatt til orientering: Brev Kunnskapsdepartementet 1) Statsbudsjettet for 2015 tildelingsbrev for UiN, datert (sendt ut tidligere) 2) Ny struktur for høyere utdanning i Nord-Norge: Prosess videre for Høgskolen i Nesna, datert (kopi av brev til HiNe) Andre orienteringer 1) Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2) Årsrapport - Studiekvalitetsutvalget 10

11 18/15 Eventuelt møte 2/2015 Ingen saker ble tatt opp. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor 11

12 20/15 Årsrapport pr. fakultet og avdeling Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. Saksbehandler Per Arne Skjelvik, Unni Stensvik Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Universitetet i Nordland /15 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Styret for Universitet i Nordland tar den fremlagte avdelingsvise årsrapporten for til etterretning. 2. Den framlagte rapporten viser en positiv utvikling på flere viktige satsingsområder. Det er imidlertid på noen områder behov for ytterligere oppfølging, for å sikre en videre positiv utvikling. Styret vil spesielt vise til: Behovet for en styrket forskningsproduksjon, særlig gjennom økning i publisering. Behovet for en styrket innsats for å sikre eksternt finansierte prosjekt, NFR og EU. Behovet for fortsatt å videreutvikle en relevant og attraktiv studieportefølje for å sikre god søkning og god gjennomstrømming. Pål A. Pedersen rektor Stig Fossum universitetsdirektør 12

13 Saksframstilling: Vedlegg 1 Forklaring til årstabellens oppbygning Universitetsledelsens kommentarer Formålet med denne styresaken er å legge frem styringsinformasjon for både om totaliteten og for de enkelte fakultetene/avdelingene ved Universitetet i Nordland (UiN). Styresaken fokuserer på status og utvikling innenfor UiNs strategiske profilområder, utvalgte risikoområder og komponenter i finansieringsmodellen, samt økonomi. Saken må sees i sammenheng med øvrige styresaker, særlig arbeidet med årsregnskapet og årsrapporten. Saken er tredelt. Første del (kapittel 2) av styresaken beskriver den overordnede situasjonen for UiN. Andre del (kapittel 3-6) beskriver det enkelte fakultet. Tredje del (kapittel 7-8) beskriver avdelingene i fellesadministrasjonen og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS). Det er utarbeidet aggregerte rapporter for i forhold til den økonomiske situasjonen og risikoområder/komponenter i finansieringsmodellen. Under drøfting av økonomi er forholdet til ekstern finansiering spesielt vurdert under Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA). Det har vært gjennomført en rekke ulike tiltak både i fakultetene og i fellesadministrasjonen i som har styrket profilområdene Blå vekst, Velferd og Innovasjon og entreprenørskap. UiN har tidligere ikke hatt noen presise oversikter over hvordan satsingen på profilområdene har vært, hverken totalt sett eller fordelt på fakultetene. Høsten gjennomførte vi en analyse av studietilbudet ved UiN og alle studiene ble «fargelagt» med tilhørende profilområder. Vi har nå registrert den totale studieproduksjonen i og har sammenstilt dette med profilområdene. Med dette har vi et godt utgangspunkt for å se utviklingen av profilområdene innenfor studieproduksjonen de kommende årene. I løpet av 2015 vil vi «fargelegge» forskningsaktiviteten ved UiN på samme måte, slik at vi kan få et totalt bilde av utviklingen innen profilområdene ved UiN. Totalt sett produserte UiN 3419 heltidsekvivalenter i. Dette er den høyeste produksjonen vi har hatt, og i tråd med målsettingen for. Gjennomstrømningen viser en svak forbedring for, men fortsatt ligger UiN svakere enn gjennomsnittet for sektoren. UiN samlet har hatt en fin økning i publiseringspoeng fra 2013 til. Alle fakultetene bortsett fra PHS har vekst. Institusjonen som helhet opprettholder målsettingen fra for

14 Tildelte NFR midler er økt fra 2013 til. Det er PHS og FSV som har hatt en betydelig økning i inntekter fra NFR. Fokuset på eksternt finansiert virksomhet er stor for UiN, og ambisjonene er en god vekst fremover. Måltallene for 2015 viser dette med tydelighet der det samlet sett er en ambisjon om 26,5 mill kr i inntekter fra NFR i Ved alle fakultetene jobbes det målrettet med større prosjektsøknader ovenfor NFR. Ambisjonene om økte EU inntekter er utfordrende. I har det vært aktivitet i ett EUprosjekt innenfor 7. rammeprogram. Men på grunn av forskuddsbetaling i 2013 og sluttbetaling ved avslutning av prosjektet i 2015, er det i ikke mottatt innbetalinger fra EU innenfor forskning og undervisning som gir uttelling. 20 kandidater ble ferdig med doktorgraden sin i. Dette er en økning på 1 kandidater fra 2013, og det er spesielt PHS som har hatt en positiv utvikling i antall ferdige doktorgrader i. Den kompetansemessige situasjonen viser en økning i andel førstestilling fra 2013 til. UiN har 67,8% av UFF tilsatte med førstestillingskompetanse. Dette er noe lavere enn snittet i sektoren, men her trekker status for PHS ned i forhold til totaliteten. Ambisjonen for 2015 er en svak vekst for de fleste fakultetene. Til tross for et stort fokus på bruken av midlertidige ansatte har UiN samlet sett 18,6 % i midlertidige stillinger. Dette er en økning fra 2013, og det er PHS og FBA som har hatt en økning i antall midlertidige stillinger. Totalt vekst i årsverk ved UiN er 5,3 % fra 2013 til. Alle fakultetene har vekst. Fellesadministrasjonen har økt klart minst med ca. 1,9%. Hovedbildet både på institusjons- og fakultetsnivå er at det er god økonomistyring og økonomisk kontroll. Avsetning til bevilgningsfinansiert aktivitet har økt med 5,2 mill. kr til 67,9 mill. kr ved utgangen av. Avsetningene til fakultetene og til stipendiater viser en samlet nedgang på 5,4 mill. kr. Underforbruket på fellesavdelingene i har gitt rom for økte avsetninger. Det er imidlertid en stor utfordring for UiN samlet, at fakultetene har økonomiske rammer som gir grunnlag for faglige satsinger, mens fellesfunksjonene er sterkt presset. Det vil bli ytterligere forsterket i årene som kommer når nye husleieforhold skal fases inn. Det vil derfor være behov for å gjøre tilpasninger i fakultetenes basisrammer, og også i frie midler. Universitetsledelsen vil komme tilbake til dette i rammer for budsjett 2016, som planlegges lagt frem for styret i junimøtet. 14

15 INNHOLD 1 Bakgrunn Overordnet for UiN Strategisk utvikling og styrking av profilområdene Risikoområder/komponenter i finansieringsmodellen Økonomi Årsrapport Handelshøgskolen UiN Styrking av profilområdene Risikoområder/komponenter finansieringsmodellen Årsrapport Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) Styrking av profilområdene Risikoområder/komponenter finansieringsmodellen Regnskap Årsrapport for Profesjonshøgskolen (PHS) Styrking av profilområdene Risikoområder/komponenter finansieringsmodellen Regnskap Årsrapport for Fakultetet for samfunnsvitenskap (FSV) Styrking av profilområdene Risikoområder/komponenter finansieringsmodellen Regnskap Årsrapport fellesavdelinger Sentral ledelse Økonomiavdelingen Studie- og forskningsadministrasjonen Personal- og organisasjonsavdelingen Biblioteket IT senteret Strategiske tiltak Årsrapport for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) Regnskap

16 1 Bakgrunn Styret har tidligere behandlet Årsregnskap for samt Årsrapport for Riksrevisjonen er i ferd med å revidere regnskapet for, og Riksrevisjonens beretning skal normalt foreligge innen utgangen av juni måned. I henhold til god økonomiforvaltning ved Universitetet i Nordland (UiN) er det til denne styresaken utarbeidet årsrapporter for fakultetene og avdelingene i fellesadministrasjonen. Styresaken skal gi styret overordnet informasjon om aktiviteten i de enkelte fakultetene og avdelingene. Årsrapporten beskriver resultatene som er oppnådd sammenlignet med budsjettmål og andre forventninger. I tillegg gis det kommentarer om forventninger til sentrale nøkkeltall for Kilden til de ulike delene av rapporteringen er egne økonomi-, studie-, personal- og forskningsdata, samt data som er registrert av UiN i Databasen for høyere utdanning (DBH). Første del (kapittel 2) av styresaken beskriver den overordnede situasjonen for UiN. Analysen er tredelt: Strategisk utvikling og styrking av profilområdene Risikoområder/komponenter i finansieringsmodellen Økonomi - regnskap ordinær virksomhet og BOA-virksomhet Her sammenlignes flere av nøkkeltallene med status og utvikling i tilsvarende nøkkeltall i sektoren samlet og hos sammenlignbare institusjoner. På grunn av pågående strategiarbeid knyttet opp mot Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag er nøkkeltall fra disse institusjonene tatt med i flere av analysene. Andre del (kapittel 3-6) beskriver det enkelte fakultet. Analysen er tredelt på samme måte som for kapittel 1. Tredje del (kapittel 7-8) beskriver avdelingene i fellesadministrasjonen og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS). Her er presentasjonen til en viss grad todelt, med fokus på strategisk utvikling og økonomi. Forkortelser som brukes i rapporten: HHB - Handelshøgskolen i Bodø FSV - Fakultetet for Samfunnsvitenskap FBA - Fakultetet for Biovitenskap og Akvakultur PHS - Profesjonshøgskolen KKS - Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen BOA - Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet UiA Universitetet i Agder UiS Universitetet i Stavanger HiNT- Høgskolen i Nord-Trøndelag HiNe- Høgskolen i Nesna 16

17 NOS Nordområdesenteret UFF Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger SKU Studie- og kvalitetsutvalget. 17

18 2. Overordnet for UiN 2.1 Strategisk utvikling og styrking av profilområdene Det har vært gjennomført en rekke ulike tiltak ved UiN i som har styrket profilområdene Blå vekst, Velferd og Innovasjon og entreprenørskap. Handelshøyskolen har styrket profilområdene i første rekke knyttet til innovasjon og entreprenørskap. Det har også vært strategisk fokus på blå vekst, og da i første rekke innenfor den maritime sektoren, inkludert sikkerhet og beredskap. Konkrete strategiske tiltak ved handelshøyskolen er: Prioritere ressurser internt for å komme i posisjon for Horisont 2020, SFF og FRIPRO Toppforsk (Fellesløft III). Arbeid med å få realisert en årlig nasjonal innovasjons- og entreprenørskapskonferanse. Arbeid med å få på plass finansiering av «Young firm index», der det tas sikte på å skape en årlig indeks hvor vi tar «temperaturen» på nystartede foretak i Norge. Ta ansvar for å etablere Senter for innovasjon og entreprenørskap for hele UiN. Opprettholdelse av maritime studier, til tross for at dette er økonomisk svært krevende uten basisfinansiering av studieplassene. En strategisk prioritering av ressurser innenfor sikkerhet og beredskap, som er en viktig del av den maritime delen av en blå vekst strategi. Fakultetet for Biovitenskap og Akvakultur har naturlig nok Blå vekst som et betydelig satsingsområde. Det gjelder både undervisning, grunnforskning, anvendt forskning og mulig kommersialisering av forskningsresultater. Viktige strategiske tiltak som er gjennomført i omfatter bla: Målrettet opplæring i nettverksbygging, prosjektgjennomføring og prosjektsøknadsskriving med særlig fokus på Horizon2020. Evaluering av innvilgede og avslåtte søknader for. Bruke insentiver for å øke antall publikasjonspoeng. Posisjonering mot mulig SFF-søknad og ERC-prosjekter. Øke synligheten av UiN i det offentlige rom med kronikker, intervjuer og diskusjoner i media, populærvitenskapelige foredrag, deltakelse i eksterne styrer, råd og utvalg. Systematisk arbeid mot en rekke oppdrett-/sjømatsbedrifter for å få igangsatt nye program. Fokus på å sikre en stabil, god gjennomstrømming i doktorgradsprogrammet som også støtter opp om Blå vekst- og innovasjonsprofilen. 18

19 Profesjonshøgskolen har sentrale og viktige fag- og utdanningsområder med klar tilknytning og relevans for institusjonens strategiske retning, og som vil bidra til å styrke og bygge fremtidige bærekraftige kystsamfunn. Fakultetet har i arbeidet kontinuerlig med å videreutvikle sine utdanningstilbud og forskningsaktivitet, slik at behovene i samfunnet møtes og ivaretas på en god måte: Planlegging av 5-årig integrert masterløp for grunnskolelærer i Oppstart av Master i spesialsykepleie, Videre satsing på SKUV-kurs (systematisk, klinisk, undersøkelse og vurdering) som er svært relevant for spesielt kommunehelsetjenesten. Stor og vellykket deltakelse i etter- og videreutdanning, eksempelvis på lærerutdanningssiden med Ungdomstrinn i utvikling og Kompetanse for kvalitet. Styrking av kompetansebasen, samt oppstart av arbeid med en tydeligere prioritering av forskningsinnsatsen. PHS har vært en av pådriverne for å utrede muligheter for at Universitetet i Nordland i partnerskap med Nordlandsforskning kan bli et av de nasjonale kunnskapsmiljøene med særlig kompetanse på NAV-området. Startet et nytt forskningsarbeid ved Profesjonshøgskolen som har som mål å utvikle kunnskap om New Public management, med særlig fokus på de virkninger dette har på profesjonell yrkesutøvelse innen velferdsyrkene. Gjennomført pilotprosjekter med sikte på å utvikle en modell for entreprenørskap og innovasjon i undervisningen. Fakultetet for Samfunnsvitenskap har i arbeidet systematisk for å styrke forskningsproduksjonen på alle fagområder i fakultetet. Fakultetet er sammensatt av undervisnings- og forskningsansatte som skal drive profesjons- og disiplinutdanninger, og fakultetet må ha relevant kompetanse på flere felt enn innenfor blå vekst, innovasjon og entreprenørskap og velferd. De tre profilområdene er i styrket med følgende tiltak: Styrking av kompetanse innenfor områdene blå vekst og velferd gjennom nyansettelser. Vertskap for Universitetets Senter for velferdsinnovasjon. Konsolidert seg som et universitetsfakultet hvor forskning er like viktig som undervisning. Fakultetet har utviklet rutiner for forskningssøknader og gjennomfører skrivekurs. Fakultetet har etablert et professorprogram. Arbeidsplanprosessene er blitt et reelt verktøy i å frigjør tid til forskning, og til å utvikle vår studieportefølje slik at den er attraktiv for studentene. Arbeider hardt for å etablere et bachelorstudie i juridiske fag. Et studie vi forventer vil rekruttere godt. UiN har tidligere ikke hatt noen presise oversikter over hvordan satsingen på profilområdene har vært, hverken totalt sett eller fordelt på fakultetene. Høsten gjennomførte vi en analyse av studietilbudet ved UiN og alle studiene ble «fargelagt» med tilhørende profilområder. Det vises til tidligere styresak med detaljert beskrivelse av studiene. Vi har nå registrert den totale studieproduksjonen i og har sammenstilt dette med 19

20 profilområdene. Grafene under viser status på den totale studieproduksjonen i fordelt på profilområde og fakultet. 75 % Studiepoeng 50 % 51 % 33 % 25 % 14 % 0 % Velferd Innovasjon og entreprenørskap Blå vekst 1 % Utenfor Profil studiepoeng Profesjonshøskolen Handelshøyskolen Samfunnsvitenskap Biovitenskap og Akvakultur Velferd Innovasjon og entreprenørskap Blå vekst Utenfor 20

21 Med dette har vi et godt utgangspunkt for å se utviklingen av profilområdene innenfor studieproduksjonen de kommende årene. I løpet av 2015 vil vi «fargelegge» forskningsaktiviteten ved UiN på samme måte. Dette er noe mer komplisert og sammensatt enn studieproduksjonen, men er viktig å få på plass slik at vi kan få et totalt bilde av utviklingen innen profilområdene ved UiN. Avdelingene i fellesadministrasjonen har også gjennomført en rekke strategiske tiltak i : Strategiutvikling og strukturprosessen i sektoren har vært et sentralt saksfelt i. Leverte i oktober UiN sitt innspill til KD til fremtidig plass for universitetet i det nasjonale landskapet. Oppfølgingen av Campusutviklingsplanen for 2012 er videreført i. Det er nedlagt et betydelig arbeid for å realisere byggestart av neste byggetrinn 6A i Preprogrammeringsarbeidet for 6B det blå bygget er startet opp. I regi av Studentinord har det i Mørkvedlia vært byggestart for nye studentboliger, og i løpet av 2015 vil 255 nye studentboliger stå ferdige. Web prosjektet har vært en prioritert aktivitet i er nå i drift. Arbeidet med Innovasjonspark har vært videreført i, og det er jobbet med konkretisering av forretningsmodeller og forretningsplan. Implementert endringer i sentral ledelse gjennom styrking av kapasitet og kompetanse særlig knyttet til utviklingsoppgaver, styring og analyse. HMS- og beredskapssystemet CIM ble innført i samtidig som forberedelsene for implementeringen av ny rekrutteringsportal og nytt arkivsystem ble initiert mot slutten av året. Sikkerhets- og beredskapsarbeidet har hatt stort fokus i med gjennomføringen av en fullskalaøvelse og en table-top-øvelse samt opptrening av beredskapsorganisasjonen. I løpet av ble det utarbeidet ny personalpolitisk plan og ny lokal lønnspolitikk i tett samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene ved UiN. I løpet av våren ble arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK gjennomført og oppfølgingsarbeidet etter denne pågikk utover høsten. Vi har deltatt i en nasjonal gruppe som utreder nytt prosjektstyringssystem for UHsektoren. Vi har gjennomført et større internrevisjonsprosjekt i samarbeid med Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Bergen. Det er satt i gang piloter med gjennomføring av digital eksamen, og vi har deltatt i nasjonale arbeidsgrupper innenfor digital eksamen. Kvalitetssikringssystemet for utdanning er utvidet til også å omfatte Ph.D.-nivået. Det er arbeidet med å etablere et forskningsetisk utvalg som nå er i funksjon. Det er utviklet et prosjekt for å få etablert ordninger for Open Access av forskningspubliseringer ved UiN. I ble Universitetsbiblioteket ved Campus Bodø oppgradert med nye utlånsautomater og tilhørende alarmløsning, basert på RFID-teknologi. 21

22 I løpet av tok Universitetsbiblioteket i bruk den nye søketjenesten Oria, et discoveryverktøy for søk i biblioteksamlingene ved universitets- og høgskolebibliotekene. Alle studentmaskinene skal skiftes ut og de ble anskaffet mot slutten av. Dette er nye kraftige maskiner som er høyt spesifiserte og som vil gi et stort løft for infrastrukturen som tilbys studentene. I ble ny samhandlingsplattform for telefoni og videokonferanse i hele organisasjonen implementert (Microsoft Lync 2013). Office 365 tilbys nå alle studentene og epost er flyttet over i denne løsningen. Det har vært en bevisst satsning å legge til rette for at de desentraliserte studiestedene har ny og oppdatert IKT-infrastruktur. UIN har tatt i bruk TSD (Tjenester for Sensitive Data). TSD er en forskningsplattform som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata. TSD driftes av UIO. 22

23 2.2 Risikoområder/komponenter i finansieringsmodellen Studiepoengproduksjon Grafene under viser egenfinansiert studiepoengproduksjon (heltidsekvivalenter) Studiepoeng UiN UiN resultat UiN mål Studiepoeng Fakultetene M PHS FSV HHB FBA

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Utkast Versjon: 4. mars 2015 til behandling i styremøte 11. mars Forslag til omslag på årsrapporten: 2 Innhold 1 Styrets beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 Saksliste Vedtakssaker 2/15 Årsrapport 2014-2015 3/15 Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 4/15 Utlysning av professorat i klaver 5/15 Utlysning av

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer