KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no"

Transkript

1 2015 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT 1ST QUARTER

2 RAPPORT REPORT 1. KVARTAL ST QUARTER Driftsinntektene for 1. kvartal ble NOK 909 mill (NOK 870 mill) - Kontantstrøm fra driften (EBITDA ) ble NOK 410 mill (NOK 352 mill) - Utbytte på NOK 3,50 pr aksje for 2014 ble vedtatt i ordinær generalforsamling - Flere nye kontrakter inngått i kvartalet - Operating revenue for the first quarter was NOK 909 million (NOK 870 million) - Cash flow form operations (EBITDA ) was NOK 410 million (NOK 352 million) - A resolution was passed at the ordinary General Meeting to pay a dividend of NOK 3.50 per share for Entered into several new contracts during the quarter ØKONOMI OG FINANS Driftsinntektene i årets første kvartal ble NOK 909 mill. For samme periode i fjor var inntektene NOK 870 mill, inklusiv salgsgevinst på NOK 44 mill. Sammenlignet med 1. kvartal 2014 har konsernets flåte hatt en tilvekst av to store konstruksjonsserviceskip (CSV), mens tre mindre ankerhåndteringsskip og en eldre CSV er solgt. Inntektene fra alle tre segmenter ble høyere i 1. kvartal 2015 sammenlignet med fjoråret. Inntektsøkningen kommer som et resultat av endring i flåten (ca. NOK 60 mill), bedre utnyttelse av enkeltskip og en vesentlig høyere kurs på USD målt mot NOK. Sammenlignet med 4. kvartal 2014 er driftsinntektene redusert med NOK 79 mill. Driftskostnadene for 1. kvartal 2015 ble NOK 538 mill, hvilket er en økning på NOK 16 mill i forhold til samme periode i fjor. Sammenlignet med 4. kvartal 2014 ble kostnadene NOK 82 mill lavere. Nedgangen i personalkostnadene ble NOK 16 mill, mens øvrige driftskostnader ble NOK 66 mill lavere. Reduksjonen knytter seg til salg og opplag av skip, samt lavere prosjektrelaterte kostnader. Kontantstrømmen fra driften (EBITDA) i 1. kvartal ble NOK 410 mill, sammenlignet med NOK 352 mill for tilsvarende periode i fjor. Sammenlignet med 4. kvartal 2014 er kontantstrømmen økt med NOK 13 mill. ECONOMY AND FINANCE Operating revenue for the first quarter was NOK 909 million. For the same period last year, operating revenue was NOK 870 million, including gain on sale of NOK 44 million. When compared to first quarter 2014, the Group s fleet is increased by two large construction service vessels (CSV), and reduced by three smaller anchor-handler vessels and one old construction service vessel. Revenue from all three segments was higher in first quarter 2015 compared to last year. The increase in revenue is a result of changes in fleet (approximately NOK 60 million), higher utilization of particular vessels and a significantly higher currency rate on USD against NOK. When compared to fourth quarter 2014, operating revenue is reduced by NOK 79 million. Operating costs for the first quarter of 2015 were NOK 538 million, an increase of NOK 16 million compared to the same period last year. When compared to 4th quarter 2014, costs have decreased by NOK 82 million. The decrease in personnel costs were NOK 16 million and the decrease in the remaining operating expenses were NOK 66 million. The reduction is mainly related to sale and lay-up of vessels, and lower project related costs. Cash flow from operation (EBITDA) for the first quarter was NOK 410 million, compared to NOK 352 million for the same period last year. When compared to the 4th quarter of 2014, cash flow is increased by NOK 13 million. 1 EBITDA Driftsresultat før avskrivninger justert for andel EBITDA fra felleskontrollert virksomhet (FKV) og salgsgevinster 1 EBITDA Operating result before depreciation adjusted for any gain on disposal and share of EBITDA in associated companies. 2

3 Gjennom kvartalet styrket både USD (9%) og GBP (3%) seg mot NOK. På grunn av kursendringene er det kostnadsført en urealisert disagio på NOK 355 mill knyttet til konsernets lån i valuta, mens det er inntektsført realisert agio på NOK 31 mill på bankinnskudd i valuta. Resultat før skatt for 1. kvartal 2015 ble et underskudd på NOK 232 mill (overskudd NOK 215 mill). Endringen i forhold til fjoråret relaterer seg hovedsakelig valutaeffekter (NOK 350 mill) og verdiendring av finansielle instrumenter (NOK 80 mill). Regnskapsført egenkapital ved utgangen av kvartalet var NOK mill, dvs NOK 122 pr aksje. Det er ikke innhentet verdianslag for skipene ved kvartalsslutt (gjøres pr 30.6 og pr 31.12). FLÅTEN Ved utgangen av kvartalet besto flåten av 47 heleide og deleide skip hvorav 1 nybygg (CSV). Flåten hadde følgende sammensetning (inklusive nybygg): 20 konstruksjonsserviceskip (CSV inkl 1 Derrick Lay Barge (DLB)), 18 ankerhåndteringsskip (AHTS) og 9 plattformsupply-skip (PSV). Flåten drives og administreres fra kontorer i Skudeneshavn, Aberdeen, Rio de Janeiro, Singapore og Perth. For tiden opererer 9 i Brasil, 4 i Mexicogulfen, 1 i Australia, 6 i Asia, 5 i MiddelhavetSvartehavet, 3 i Vest Afrika mens de øvrige 18 skipene opererer i Nordsjøområdet. Av selskapets skip har 2 ankerhåndteringsfartøy ligget i opplag hele 1. kvartal Oppfølgingen av et nybygg (CSV), med levering sommeren 2016 administreres fra Skudeneshavn. MARKEDET Solstad Offshore har inngått flere nye kontrakter og forlengelser av eksisterende kontrakter i kvartalet. Dette gjør at selskapet har en tilfredsstillende kontraktsdekning for resterende del av året og også inn i Generelt er utsiktene fremover negativt preget av reduserte investeringer fra oljeselskapene i boring og subsea-prosjekter, usikkerhet rundt situasjonen i Brasil, samt effekten av sanksjonene mellom EUUSA og Russland. Det er ventet at ubalansen mellom tilbud og etterspørsel av offshorefartøy vil øke fremover, spesielt gjelder dette innen PSV segmentet. Innen CSV segmentet, som er selskapets hovedsegment, er situasjonen bedre. For AHTS segmentet vil utviklingen i riggaktiviteten, samt situasjonen i Brasil være avgjørende for utviklingen. Konsernets flåte hadde ved inngangen til 2. kvartal faste kontrakter for ca. NOK 2,6 milliarder for resterende del av Inklusive befrakters opsjoner, er verdien av inngåtte kontrakter for resterende tre kvartaler i 2015 ca. NOK 2,9 milliarder. Målt i dager er kontraktsdekningen 62% for samme periode og 71% inklusive opsjoner. For 2016 er verdien av inngåtte kontrakter NOK 2,6 milliarder (NOK 3,4 milliarder inklusive befrakters opsjoner) og kontraktsdekningen er 36% (50% inklusive opsjoner). Throughout the quarter the USD (9%) and GBP (3%) strengthened somewhat against the NOK. Based on currency rate fluctuations, an unrealized currency loss of NOK 355 million has been posted relating to the Group s foreign currency loans, but there is also an realized currency gain of NOK 31 million relating to foreign currency deposits. The result before tax for the first quarter of 2015 was a loss of NOK 232 million (profit of NOK 215 million). The decrease when compared to last year is mainly related to currency (NOK 350 million) and change in value of financial instruments (NOK 80 million). Booked equity at the end of the first quarter was NOK 4,702 million, or NOK 122 per share. No broker evaluations were obtained as they are obtained at 30 June and 31 December each year. THE FLEET At the end of the quarter the Group consisted of 47 wholly or partly owned vessels, whereof 1 under construction (CSV). The fleet, including vessel under construction, consists of: 20 construction service vessels (CSV s incl. 1 Derrick Lay Barge (DLB)), 18 anchor-handlers (AHTS s) and 9 platform supply vessels (PSV s). The fleet is operated from the company s offices in Skudeneshavn, Aberdeen, Rio de Janeiro, Singapore and Perth. There are currently 8 vessels operating in Brazil, 4 in the Gulf of Mexico, 1 in Australia, 6 in Asia, 5 in the MediterraneanBlack Sea and 3 in West Africa whilst the remaining 18 vessels are operating in the North Sea. 2 of the company s anchor-handling vessels have been in lay up throughout the first quarter of One new build (CSV) with delivery summer 2016 is managed from Skudeneshavn. THE MARKET Solstad Offshore has entered into several new contracts and contract renewals in the first quarter. This implies that the company has a satisfactory contract coverage for the remaining part of the year and also into In general, the outlook is negatively characterized by reduced investments from the oil companies in drilling and subsea projects, uncertainties related to the situation in Brazil, and the effect of the sanctions between EUUSA and Russia. It is expected that the unbalance between supply and demand of offshore vessels will increase, particularly in the PSV segment. In the CSV segment, which is the company s main segment, the situation is better. For the AHTS segment, the development in the rig activity and the situation in Brazil is crucial for the development. At the beginning of second quarter, the Group s fleet had firm contracts of approximately NOK 2.6 billion for the remainder of Including options, the value of contracts for the remaining three quarters in 2015 is approximately NOK 2.9 billion. Based on number of charter days the contract coverage is 62 % for the same period and 71 % including options. For 2016 the value of contracts is NOK 2.6 billion (NOK 3.4 billion 3

4 SELSKAPS- OG AKSJONÆRFORHOLD Den ordinære generalforsamlingen i Solstad Offshore ASA vedtok den 18. mai 2015 et utbytte på NOK 3,50 pr aksje for Eiere av aksjer i selskapet pr 18. mai 2015 vil motta utbytte som vil bli utbetalt den 10. juni Følgende styremedlemmer var på valg: Anette Solstad, Toril Eidesvik og Terje Vareberg. Samtlige ble gjenvalgt for en periode på 2 år. Terje Vareberg ble gjenvalgt som styreleder. Generalforsamlingen vedtok videre å fornye styrets fullmakter til å kunne beslutte forhøyelse av aksjekapitalen med totalt inntil NOK ,- ved nytegning av inntil aksjer, hver pålydende NOK 2,- inklusive aksjer som vil bli forbeholdt selskapets ansatte. Styret ble også gitt fullmakt til å kunne erverve egne aksjer til en samlet pålydende verdi av inntil NOK ,- dvs inntil 10% av aksjekapitalen. Alle fullmakter gjelder frem til ordinær generalforsamling i Pr i dag har selskapet aksjonærer, og ca. 11% av aksjene er eid av utenlandske aksjonærer. Selskapets markedsverdi er ca. NOK 1,9 milliard. including options) and contract coverage is 36% (50% including options). THE COMPANY AND ITS SHAREHOLDERS At the ordinary General Meeting for Solstad Offshore ASA on 18 May 2015, a resolution was passed to pay dividend of NOK 3.50 per share for Shareholders in the company at 18. May 2015 will receive this dividend on 10 June The following board members were up for election: Anette Solstad, Toril Eidesvik and Terje Vareberg. They were all re-elected for a period of 2 years. Terje Vareberg was re-elected as Chairman of the Board. The General Meeting also passed resolutions to renew the Board s power of attorney to increase share capital in aggregate by up to NOK 4,280,000,- by issuing up to 2,140,000 shares of NOK 2 each, including share emissions to the company s employees. The Board s power of attorney to acquire treasury shares for an aggregate value of up to NOK 7,737,475, i.e. up to 10% of share capital was also renewed. All powers of attorney will remain valid until the ordinary General Meeting in The company currently has 2,899 shareholders with approximately 11% owned by foreign investors. The company is listed on the Oslo Stock Exchange with a value of approximately NOK 1,9 billion. Skudeneshavn 18. mai 2015 Terje Vareberg Styrets leder Ketil Lenning Styremedlem Toril Eidesvik Styremedlem Anette Solstad Styremedlem Anders Onarheim Styremedlem Lars Peder Solstad Adm. dir. 4

5 SAMMENDRATT RESULTATREGNSKAP (NOK 1.000) (NOK 1,000) CONDENCED PROFIT AND LOSS ACCOUNT Netto fraktinntekter Net freight income Salgsgevinster Gain on sale of assets Sum fraktinntekter og salgsgevinster Total freight income and gain on sale Personalkostnader Crew expenses Andre driftskostnader Other operating expenses Driftsresultat før avskrivninger Operating result before depreciations Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Andel resultat felleskontrollert virksomhet Result JV Driftsresultat Operating result Andel resultat tilknyttede selskap Result associated companies Annen renteinntekt Other interest income Andre finansinntekter Other financial income Realisert agiodisagio Realised currency gainloss Urealisert agiodisagio Unrealised currency gainloss Annen rentekostnad Other interest charges Annen finanskostnad Other financial charges Resultat finansposternet financing Resultat før skattekostnad Ordinary result before taxes Skattekostnad på ordinært resultat Taxes ordinary result RESULTAT RESULT Totalresultat Other comprehensive income Omregningsdifferanser valuta Exchange differences on translating foreign operations Endringer i finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Available-for-sale financial assets Aktuarial gevinstactuarial gain TOTALRESULTAT TOTAL COMPREHENSIVE INCOME Resultat henført til: Result attributable to: Minoritetsinteresser Non-controlling interests Majoritetsinteresser Majority share Resultat pr aksjeutvannet resultat pr aksje Earnings per sharediluted earnings per share -5,81 5,22 3,94 Totalresultat henført til: Total comprehensive income attributable to: Minoritetsinteresser Non-controlling interests Majoritetsinteresser Majority share EBITDA Totalresultat pr aksjeutvannet resultat pr aksje Comprehensive income per sharediluted earnings per share -8,94 4,97 9,37 Antall aksjer (1.000) No. of shares (1.000)

6 SAMMENDRATT BALANSE (NOK 1.000) (NOK 1,000) CONDENCED BALANCE SHEETS EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets Utsatt skattefordel Deferred tax assets Varige driftsmidler Tangible fixed assets Investering i TS og FKV Investment in assosiated companies and JV s Finansielle anleggsmidler Financial fixed assets Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler Current Assets Beholdninger Stocks Fordringer Receivables Markedsbaserte investeringer Shares Bankinnskudd, kontanter og lignende Deposits, cash, etc Sum omløpsmidler Total current assets Eiendeler holdt for salg Assets held for sale SUM EIENDELER TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD EQUITY AND LIABILITIES Egenkapital Equity Innskutt egenkapital Paid-in equity Annen egenkapital Other equity Minoritetsinteresser Non-controlling interests Sum egenkapital Total equity Gjeld Liabilities Avsetning for forpliktelser Long-term provisions Annen langsiktig gjeld Other long-term debt Gjeld til kredittinstitusjoner Debt to credit institutions Sum langsiktig gjeld Total long-term debt Kortsiktig gjeld Current liabilites Kassakreditt Bank overdraft Kortsiktig del av langsiktig gjeld Current portion of long-term debt Annen kortsiktig gjeld Other current liabilities Sum kortsiktig gjeld Total current liabilities Sum gjeld Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

7 NOTER TIL SAMMENDRATT RESULTATREGNSKAP (NOK 1.000) NOTES TO CONDENCED PROFIT AND LOSS ACCOUNT (NOK 1,000) NOTE 1 - GENERELT GENERAL Solstad Offshore ASA er hjemmehørende i Skudeneshavn, Norge. Konsernet driver rederivirksomhet med hovedvekt på drift og eie av offshore service- og konstruksjonsskip, og er notert på Oslo Børs. Kvartalsregnskapet er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som siste årsregnskap, og i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting. Solstad Offshore ASA has its head office in Skudeneshavn, Norway. The main activities of the company are operation and ownership of offshore service and construction vessels. The Group is listed on Oslo Stock Exchange. The quarterly accounts are prepared using the same accounting principles as last year s accounts and in compliance with IAS 34 Interim Financial Reporting. NOTE 2 - SEGMENTRAPPORTERING REPORTING PER SEGMENT Driftsinntekter pr skipstype Net freight income per type of vessel AHTS PSV CSV Annet Other Sum driftsinntekter Total operating income Driftsresultat pr skipstype Operating result per type of vessel AHTS PSV CSV Annet Other Sum driftsresultat Total operating result Virksomheten er fordelt i tre driftssegmenter basert på forskjellige skipstyper; ankerhåndteringsskip (AHTS) som leverer tjenester knyttet til flytting og oppankring av blant annet borerigger og andre innretninger til havs, plattformsupply skip (PSV), som typisk brukes til transport av materiell til og fra offshore installasjoner og konstruksjonsservice-skip (CSV), som leverer tjenester i forbindelse med utbygging, inspeksjon og vedlikehold av installasjoner over og under vann. Alle tall er justert for evt gevinster -tap ved salg av skip. The business is divided into three operating segments based on the different types of vessels; anchor-handling vessels (AHTS) delivering services related to rig moves and anchoring of rigs and other devices at sea, platform supply vessels (PSV) typically used to transportation of material to offshore installations and construction service vessels (CSV) delivering services relating to development, inspection and repairs of both sub sea and floating installations. All figures are adjusted for gain or loss from sale of vessels. 7

8 NOTER TIL SAMMENDRATT RESULTATREGNSKAP (NOK 1.000) NOTES TO CONDENCED PROFIT AND LOSS ACCOUNT (NOK 1,000) NOTE 3 - EBITDA Netto fraktinntekternet freight income Fraktinntekter fra FKVFreight income from JV Sum fraktinntektertotal Freight income DriftskostnaderOpreating cost Driftskostnader fra FKVOperating cost from JV Sum driftskostnadertotal operating cost EBITDA EBITDA defineres som Driftsresultat før avskrivninger justert for andel EBITDA fra felleskontrollert virksomhet (FKV) og salgsgevinster -tap. EBITDA is defined as Operating result before depreciation adjusted for share of EBITDA from joint ventures (JV s) and gain loss on disposals. NOTE 4 - VARIGE DRIFTSMIDLER FIXED ASSETS Skip Vessels Nybygg New builds Annet Other Sum Total Inngående balanse Opening balance Tilgang Additions Overført Transferred Eiendel holdt for salg Asset held for sale Avgang Disposals Omregningsdifferanse Translation adjustment Avskrivning Depreciation Utgående balanse Closing balance Skip avskrives lineært over 20 år til en restverdi som tilsvarer 50% av opprinnelig kostpris, justert for endringer i skipenes markeds- meglerverdi, slik at verdien av et 20 år gammelt skip tilsvarer meglerverdi. Andre driftsmidler avskrives med satser på 10-25%. Skipene Normand Skarven (AHTS) og Normand Jarl (AHTS) er begge avtalt solgt. Forventet overlevering er i løpet andre kvartal Netto bokført verdi (NOK 37 millioner) er klassifisert som eiendel holdt for salg. Vessels are depreciated over 20 years to a residual value equal to 50% of the original cost, adjusted for changes in the vessels market broker value, so the value of a 20 year old ship corresponds broker value. Other assets are depreciated at rates of 10-25%. Agreements for sale are entered into for the vessels Normand Skarven (AHTS) and Normand Jarl (AHTS). Expected delivery is during the second quarter of Net book value (NOK 37 million) is classified as asset held for sale. 8

9 NOTER TIL SAMMENDRATT RESULTATREGNSKAP (NOK 1.000) NOTES TO CONDENCED PROFIT AND LOSS ACCOUNT (NOK 1,000) NOTE 5 - INVESTERING I TS OG FKV INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANIES AND JV Konsernet hadde følgende aksjer og andeler i felleskontrollert virksomhet (FKV) og tilknyttede selskaper (TS): TS AC FKV JV Deep Well AS (28%) Normand Installer SA (50%) Solstad Offshore Crewing Services Philippines (25%) PT Meratus Solstad Offshore (49%) The Group had the following shares in joint ventures (JV) and associated companies (AC): Normand Oceanic AS (50%) Normand Oceanic Chartering AS (50%) TS AC FKV JV SUM TOTAL Inngående balanse Opening balance Andel resultat hittil i år Share of result year to date Andre justeringer Other adjustments Utgående balanse Closing balance NOTE 6 - RENTEBÆRENDE GJELD INTEREST BEARING DEBT Langsiktig gjeld Long term debt Kortsiktig del av langsiktig gjeld Current portion of long term debt Kortsiktig gjeld Current debt Rentebærende gjeld Interest bearing debt Sum gjeld Total debt Bankinnskudd Bank deposits Netto rentebærende gjeld Net interest bearing debt Rentebærende gjeld fordelte seg med 40% NOK, 48% USD og 12% GBP. Ved utgangen av kvartalet var det inngått 2-4 års rentesikringsavtaler for ca. 40% av samlet langsiktig gjeld. Videre er deler av gjelden i NOK, gjennom finansielle instrumenter, knyttet opp mot USD, slik at reell gjeldseksponering er 38% NOK, 50% USD og 12% GBP. Long-term debt is divided as follows: 40% NOK, 48% USD and 12% GBP. At the end of the first quarter, 2-4 year hedging agreements were in place for around 40% of the total long-term debt. Furthermore, some of the NOK debt is linked to the USD through financial instruments so that actual debt exposure is 38% NOK, 50% USD and 12% GBP. NOTE 7 - SKATTEKOSTNAD TAX EXPENSE Konsernets virksomhet er i hovedsak underlagt norsk rederibeskatning. Beregnet skattekostnad består således hovedsakelig av skatt på operasjoner utført i utlandet som medfører stedbunden, lokal skatteplikt. Skattekostnaden er basert på beste estimat. The Group s operations are mainly subject to Norwegian tonnage tax. Estimated tax thus consists mainly of taxes on operations conducted abroad involving sedentary, local taxation. The tax is based on the best estimate. 9

10 KONTANTSTRØM- OPPSTILLING (NOK 1.000) STATEMENT OF CASH FLOW (NOK 1,000) (NOK 1.000) KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER CASH FLOW FROM OPERATIONS Resultat før skattekostnad Result before tax Periodens betalte skatter Taxes payable Ordinære av- og nedskrivninger Ordinary depreciation and write downs Tapgevinst vedr. langsiktige eiendeler Loss gain long-term assets Effekt av endring i pensjonsmidler Effect of change in pension assets Verdiendring finansielle instrumenter Change in value of financial instruments Urealisert valutagevinsttap Unrealised currency gainloss Endringer i beholdninger, debitorer og kreditorer Change in short-term receivablespayables Endring i tidsavgrensningsposter Change in other accruals Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Net cash flow from operation (A) KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER CASH FLOW FROM INVESTMENTS Investert i langsiktige eiendeler Investment in tangible fixed assets (vessels) Utbetaling periodisk vedlikehold Payment of periodic maintenance Vederlag langsiktige eiendeler Sale of fixed assets (vessels) InnUtbetaling av langsiktige fordringer Payment of long-term receivables Investert i aksjerandeler Investments in other sharesinterests Realisasjon av aksjer andeler Investments in other sharesinterests Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Net cash flow from investments (B) KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER CASH FLOW FROM FINANCING Innutbetaling fra minoritetsinteresser Payment to minority interests Utbetaling av utbytte Payment of dividends Kjøp salg egne aksjer Purchasesale treasury shares Opptrekk nedbetaling (-) kassakreditt Bank overdraft Opptak av gjeld Long-term debt Nedbetaling av gjeld Repayment of long-term debt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Net cash flow from financing (C) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Net change in cash and cash equivalents (A+B+C) Beholdning av kontanter og kontantekv. pr Cash and cash equivalents at Beholdning av kontanter og kontantekv. per Balance date Cash and cash equiv. at as per balancedate

11 EGENKAPITAL- OPPSTILLING (NOK 1.000) STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (NOK 1,000) Aksje- Egne Overkurs Annen innskutt Omregnings- Verdi- Annen Sum majoritets- Minoritets- Sum kapital aksjer egenkapital differanse reguleringer egenkapital interesser interesser Egenkapital Share Treasury Share Other paid-in Translation Value Other Total majority Minority Total capital share premium capital adjustments changes equity shares shares equity Egenkapital Equity Periodens resultat Annual result Aktuarial gevinst (tap) Actuarial gain loss (-) Omregningsdifferanser Translation adjustments Endringer i finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Value changes in assets available for sale Totalresultat Comprehensive income KjøpSalg egne aksjer Purchasesale treasury shares Utbetalt utbytte overskudd Paid divided surplus Ikke utbetalt utbytte egne aksjer Unalloc. dividend on treasury share Egenkapital Equity Egenkapital Equity Periodens resultat Annual result Omregningsdifferanser Translation adjustments Endringer i finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Value changes in assets available for sale Totalresultat Comprehensive income KjøpSalg egne aksjer Purchasesale treasury shares Egenkapital Equity Egenkapital Equity Periodens resultat Annual result Aktuarial gevinst (tap) Actuarial gain loss (-) Omregningsdifferanser Translation adjustments Endringer i finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Value changes in assets available for sale Totalresultat Comprehensive income KjøpSalg egne aksjer Purchasesale treasury shares Utbetalt utbytte overskudd Paid divided surplus Ikke utbetalt utbytte egne aksjer Unalloc. dividend on treasury shares Egenkapital Equity

12 THE FLEET PER MAY 2015 Built year HP DWT Deck m 2 Winch power Bollard pull A-frame Cap. t. Constr. crane t. DP class Cabin cap. Dry bulk Other equipment CSV TBN Normand Maximus Normand Reach Normand Vision Normand Oceanic Normand Pacific Normand Baltic NorCE Endeavor 2011 N.A Normand Subsea Nor Australis ,4 Nor Valiant Normand Seven Normand Installer Normand Commander Normand Fortress Normand Flower Normand Mermaid Normand Cutter Normand Clipper Normand Pioneer Normand Progress LARGE AHTS Normand Ranger X 1,2,3 Normand Prosper Normand Ferking X 1,2,3 Normand Titan X Normand Master * Normand Mariner * Normand Ivan * 2 52 X 1,2 Normand Borg X 2 Normand Atlantic X 1,2,3 Normand Neptun X 1,2,3 SMALLER AHTS Nor Chief X 1 Nor Spring X 1 Nor Captain X 1 Nor Tigerfish X 1 Nor Star X 1 Normand Skarven X 1,2,3 Normand Jarl X 1,2,3 Normand Drott X 1,2,3 PSV Normand Arctic X 2,3 Normand Vibran X Normand Corona X Normand Trym X Normand Aurora X Normand Skipper X 2,3 Normand Flipper X 2 Normand Vester X 2,3 Normand Carrier X 2,3 Explanation: 1) Firefighting Fi-Fi 2) Oil resque 3) Standby Resq 4) Diving system 5) 150 T pipelay system for 48 pipes * A-Frame shared 12

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2014 REPORT 3RD QUARTER 2014 Driftsinntekter for 3. kvartal ble NOK 1.127 mill (NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2014 REPORT 1ST QUARTER 2014 Driftsinntektene for 1. kvartal ble NOK 870 mill (NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 2. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 2ND QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 2. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 2ND QUARTER. www.solstad.no 2013 KVARTALSRAPPORT / 2. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 2ND QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2013 REPORT 2ND QUARTER 2013 Driftsinntekter for 2. kvartal ble NOK 872 mill (NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2014 REPORT 4TH QUARTER 2014 Driftsinntekter for 2014 ble NOK 3.834 mill (NOK 3.601

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no 2013 KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2013 OG FORELØPIG RESULTAT 2013 REPORT 4TH QUARTER 2013 AND PRELIMINARY ACCOUNTS

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 2. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 2ND QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 2. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 2ND QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 2. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 2ND QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2014 / 1. HALVÅR 2014 REPORT 2ND QUARTER 2014 / 1ST HALF OF 2014 Driftsinntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 2. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 2ND QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 2. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 2ND QUARTER. www.solstad.no 2015 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL FINANCIAL REPORT 2ND QUARTER www.solstad.no RAPPORT REPORT 2. KVARTAL 2015 1. HALVÅR 2015 - Driftsinntekter for 2. kvartal ble NOK 1.060 mill (NOK 876 mill) - Kontantstrømmen

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Financial Report 1st quarter 2011

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Financial Report 1st quarter 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Financial Report 1st quarter 2011 www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2011 FINANCIAL REPORT 1ST QUARTER 2011 Driftsinntektene ble NOK 682 mill (inkl NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no 2012 KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2012 FINANCIAL REPORT 1ST QUARTER 2012 Driftsinntektene for 1. kvartal ble NOK 788

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER.

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. 2016 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT 1ST QUARTER www.solstad.no RAPPORT REPORT 1. KVARTAL 2016 1ST QUARTER 2016 Driftsinntektene for 1. kvartal ble NOK 750 mill (NOK 909 mill) Kontantstrøm

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Financial Report 4th quarter 2011

Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Financial Report 4th quarter 2011 Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Financial Report 4th quarter 2011 www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2011 FINANCIAL REPORT 4TH QUARTER 2011 Driftsinntekter for 4. kvartal ble NOK 856

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Financial Report 2nd quarter 2011

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Financial Report 2nd quarter 2011 Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Financial Report 2nd quarter 2011 www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2011 FINANCIAL REPORT 2ND QUARTER 2011 Driftsinntekter for 2. kvartal ble NOK 702

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg): Resultatregnskap Totalt

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg): Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Driftsinntektene for kvartalet ble NOK 306 mill, mot NOK 256 mill samme kvartal året før Kvartalets driftsresultatet (EBITDA) ble NOK 141 mot fjorårets 132 mill Konstruksjonsservice

Detaljer

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg):

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg): SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2007 Historisk godt 1. kvartal for SOFF Driftsinntektene ble NOK 530 mill mot NOK 306 mill i samme periode i fjor EBITDA (kontantstrøm fra drift) ble NOK 338 mill mot fjorårets

Detaljer

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2004 Svakt spotmarked i Nordsjøen i årets 1. kvartal Driftsinntektene ble NOK 225 mill (inkludert NOK 22 mill i salgsgevinst) mot NOK 219 mill samme kvartal året før Kvartalets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER.

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. 2012 KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2012 FINANCIAL REPORT 3RD QUARTER 2012 Driftsinntekter for 3. kvartal ble NOK 936

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER.

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. 2013 KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2013 REPORT 1ST QUARTER 2013 Driftsinntektene for 1. kvartal ble NOK 798 mill (NOK

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2005

RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2005 RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2005 REPORT PER 1ST QUARTER 2005 The Normand Master is one of Solstad s vessels operating in the North Sea. It carries out various duties such as supply delivery, trenching, anchoring

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010 www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2010 / 1. HALVÅR 2010 FINANCIAL REPORT 2ND QUARTER 2010 / 1ST HALF YEAR 2010 Driftsinntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER.

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. 2013 KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2013 REPORT 3RD QUARTER 2013 Driftsinntekter for 3. kvartal ble NOK 962 mill (NOK

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA. Rapport pr. 2. kvartal. Report per 2nd quarter

SOLSTAD OFFSHORE ASA. Rapport pr. 2. kvartal. Report per 2nd quarter SOLSTAD OFFSHORE ASA Rapport pr. 2. kvartal 2006 Report per 2nd quarter SOLSTAD OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2006 Solstad Offshore ASA Markedet har vært meget bra gjennom hele kvartalet og fraktinntektene ble

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I SOLSTAD OFFSHORE ASA

TIL AKSJONÆRENE I SOLSTAD OFFSHORE ASA TIL AKSJONÆRENE I ENGLISH VERSION OF THE INVITATION TO THE GENERAL MEETING IS AVAILABLE ON THE COMPANY WEBSITE WWW.SOLSTAD.NO www.solstad.no TIL AKSJONÆRENE I INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER.

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. 2012 KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER www.solstad.no RAPPORT 4. KVARTAL 2012 OG FORELØPIG RESULTAT 2012 REPORT 4TH QUARTER 2012 AND PRELIMINARY ACCOUNTS 2012 ØKONOMI OG FINANS

Detaljer

RAPP OR T PR. 2. KVAR TAL 20 05

RAPP OR T PR. 2. KVAR TAL 20 05 RAPP OR T PR. 2. KVAR TAL 20 05 R E P OR T P E R 2 N D Q U A R T E R 20 0 5 Solstad operates three vessels in the Mediterranean, and one of them is The Normand Vester. As with the other Solstad vessels,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no 215 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT 3RD QUARTER www.solstad.no 3RD QUARTER 215 RAPPORT REPORT 3. KVARTAL 215 2. HALVÅR 215 - Driftsinntekter for 3. kvartal ble NOK 981 mill (NOK 1.127 mill)

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Financial Report 3rd quarter 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Financial Report 3rd quarter 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Financial Report 3rd quarter 2010 www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2010 FINANCIAL REPORT 3RD QUARTER 2010 Sum driftsinntekter hittil i år ble NOK 1.910

Detaljer

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett se vedlegg):

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett se vedlegg): SOFF: RAPPORT 2. KVARTAL 2006 Markedet har vært meget bra gjennom hele kvartalet og fraktinntektene ble de høyeste i rederiets histore Sum driftsinntekter i 2. kvartal ble NOK 427 mill mot NOK 337 mill

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL FINANCIAL REPORT 2ND QUARTER. solstad.no

KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL FINANCIAL REPORT 2ND QUARTER. solstad.no 2016 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL FINANCIAL REPORT 2ND QUARTER solstad.no RAPPORT / REPORT 2. KVARTAL 2016 / 1. HALVÅR 2016 Driftsinntekter for 2. kvartal ble NOK 719 mill (NOK 1.060 mill) Kontantstrømmen

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 FINANCIAL REPORT 3 RD QUARTER 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 FINANCIAL REPORT 3 RD QUARTER 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 FINANCIAL REPORT 3 RD QUARTER 2009 SOLSTAD OFFSHORE ASA 3 RD QUARTER 2009 SOLSTAD OFFSHORE ASA FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009 SOLSTAD OFFSHORE ASA FINANCIAL REPORT 3RD

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Financial Report 3rd quarter 2011

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Financial Report 3rd quarter 2011 Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Financial Report 3rd quarter 2011 www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2011 FINANCIAL REPORT 3RD QUARTER 2011 Driftsinntekter for 3. kvartal ble NOK 822

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Resultatregnskap Totalt

Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2009 Driftsinntektene ble NOK 565 mill mot NOK 450 mill i samme periode i fjor Kontantstrøm fra driften (EBITDA 1 ) ble NOK 287 mill mot fjorårets NOK 233 mill Inngått avtale om

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

RAPPORT PR. 3. KVARTAL 2005

RAPPORT PR. 3. KVARTAL 2005 RAPPORT PR. 3. KVARTAL 2005 REPORT PER 3RD QUARTER 2005 Solstad has seven boats in Brazil. One of them is the anchorhandling Normand Borg, which like the other Solstad vessels, also carries out oilrig

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT 1ST QUARTER. solstad.no

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT 1ST QUARTER. solstad.no 2017 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT 1ST QUARTER solstad.no RAPPORT / REPORT 1. KVARTAL 2017 1ST QUARTER 2017 Driftsinntektene for 1. kvartal ble MNOK 568 (MNOK 750) Kontantstrøm fra driften

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA. Rapport pr. 2. kvartal. Report per 2nd quarter

SOLSTAD OFFSHORE ASA. Rapport pr. 2. kvartal. Report per 2nd quarter SOLSTAD OFFSHORE ASA 2007 Rapport pr. 2. kvartal Report per 2nd quarter solstad offshore asa 2.kvartal 2007 Fortsatt stramt marked særlig for større og avanserte skip Driftsinntektene for 1. halvår ble

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA. Rapport pr. 4. kvartal. Report per 4th quarter

SOLSTAD OFFSHORE ASA. Rapport pr. 4. kvartal. Report per 4th quarter Rapport pr. 4. kvartal 2006 Report per 4th quarter 4. KVARTAL 2006 Solstad Offshore ASA Driftsinntektene i 2006 ble NOK 1.883 mill som er de høyeste i rederiets historie EBITDA (kontantstrøm fra drift)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT 3RD QUARTER. Photo: Harald M. Valderhaug. solstad.no

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT 3RD QUARTER. Photo: Harald M. Valderhaug. solstad.no 2016 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT 3RD QUARTER Photo: Harald M. Valderhaug solstad.no RAPPORT / REPORT 3. KVARTAL 2016 3 RD QUARTER 2016 Driftsinntekter for 3. kvartal ble MNOK 637 (MNOK

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT 4TH QUARTER. solstad.no

KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT 4TH QUARTER. solstad.no 2016 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT 4TH QUARTER solstad.no RAPPORT / REPORT 4. KVARTAL 2016 / FORELØPIG RESULTAT 2016 Driftsinntekter for 2016 ble MNOK 2.582 (MNOK 3.656) Driftsinntekter for

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

SOFF: RAPPORT 3. KVARTAL 2007

SOFF: RAPPORT 3. KVARTAL 2007 SOFF: RAPPORT 3. KVARTAL 2007 Sum driftsinntekter hittil i år ble NOK 1.594 mill (inkl salgsgevinst) mot NOK 1.255 mill i 2006 Resultat før skatt pr 30.9.07 ble NOK 737 mill mot NOK 389 mill i samme periode

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL FINANCIAL REPORT 2ND QUARTER. solstadfarstad.com

KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL FINANCIAL REPORT 2ND QUARTER. solstadfarstad.com 2017 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL FINANCIAL REPORT 2ND QUARTER solstadfarstad.com RAPPORT / REPORT 2. KVARTAL 2017 2ND QUARTER 2017 Fusjonen med Farstad Shipping og Deep Sea Supply ble formelt gjennomført

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var på MNOK 89,9 (MNOK

Detaljer

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR 2015 www.volstad.no FINANCIAL REPORT 1 st half-year 2 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Denne rapporten er urevidert og må sees i sammenheng med revidert

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2015 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 2 / KVARTALSRAPPORT 2

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 2 / KVARTALSRAPPORT 2 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 2 / KVARTALSRAPPORT 2 2015 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 Ocean Rig ASA OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for første kvartal utgjør NOK -857,91 millioner, (NOK -66,3 millioner), som

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2015-3RD QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 313,6 (MNOK 421,6) i 3. kvartal 2015. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal ble

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Viking Energy Eidesvik Offshore ASA

Viking Energy Eidesvik Offshore ASA Viking Energy Eidesvik Offshore ASA Rapport Q3 Report Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,7 mill (kr 259,1 mill i samme periode i 2014). Driftsresultat før

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2014 Q4 Report 2014 Hovedpunkter i 4. kvartal 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 259,4 (MNOK 237,9

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA. Rapport pr. 3. kvartal. Report per 3nd quarter

SOLSTAD OFFSHORE ASA. Rapport pr. 3. kvartal. Report per 3nd quarter SOLSTAD OFFSHORE ASA 2007 Rapport pr. 3. kvartal Report per 3nd quarter solstad offshore asa 3.kvartal 2007 Sum driftsinntekter hittil i år ble NOK 1.594 mill (inkl salgsgevinst) mot NOK 1.255 mill i 2006

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner KVARTALSRAPPORT - 1. KVARTAL 2010 FINANCIAL REPORT - 1ST QUARTER 2010 SOLSTAD OFFSHORE ASA 1 ST QUARTER 2010 2 1 SOLSTAD OFFSHORE ASA FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2010

Detaljer

Netto finansposter var MNOK 6,1 (MNOK -67,2). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 28,6 (MNOK -40,9).

Netto finansposter var MNOK 6,1 (MNOK -67,2). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 28,6 (MNOK -40,9). Eidesvik Offshore ASA Rapport 2014 Q1 Report 2014 Hovedpunkter i 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 220,5 (MNOK 213,2 i samme periode i 2013). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

SOLSTAD OFFSHORE ASA. Rapport pr. 3. kvartal. Report per 3nd quarter

SOLSTAD OFFSHORE ASA. Rapport pr. 3. kvartal. Report per 3nd quarter SOLSTAD OFFSHORE ASA Rapport pr. 3. kvartal 2006 Report per 3nd quarter SOLSTAD OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2006 Solstad Offshore ASA Kvartalets fraktinntekter, NOK 522 mill, er de høyeste i rederiets historie

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer