KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no"

Transkript

1 2015 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT 1ST QUARTER

2 RAPPORT REPORT 1. KVARTAL ST QUARTER Driftsinntektene for 1. kvartal ble NOK 909 mill (NOK 870 mill) - Kontantstrøm fra driften (EBITDA ) ble NOK 410 mill (NOK 352 mill) - Utbytte på NOK 3,50 pr aksje for 2014 ble vedtatt i ordinær generalforsamling - Flere nye kontrakter inngått i kvartalet - Operating revenue for the first quarter was NOK 909 million (NOK 870 million) - Cash flow form operations (EBITDA ) was NOK 410 million (NOK 352 million) - A resolution was passed at the ordinary General Meeting to pay a dividend of NOK 3.50 per share for Entered into several new contracts during the quarter ØKONOMI OG FINANS Driftsinntektene i årets første kvartal ble NOK 909 mill. For samme periode i fjor var inntektene NOK 870 mill, inklusiv salgsgevinst på NOK 44 mill. Sammenlignet med 1. kvartal 2014 har konsernets flåte hatt en tilvekst av to store konstruksjonsserviceskip (CSV), mens tre mindre ankerhåndteringsskip og en eldre CSV er solgt. Inntektene fra alle tre segmenter ble høyere i 1. kvartal 2015 sammenlignet med fjoråret. Inntektsøkningen kommer som et resultat av endring i flåten (ca. NOK 60 mill), bedre utnyttelse av enkeltskip og en vesentlig høyere kurs på USD målt mot NOK. Sammenlignet med 4. kvartal 2014 er driftsinntektene redusert med NOK 79 mill. Driftskostnadene for 1. kvartal 2015 ble NOK 538 mill, hvilket er en økning på NOK 16 mill i forhold til samme periode i fjor. Sammenlignet med 4. kvartal 2014 ble kostnadene NOK 82 mill lavere. Nedgangen i personalkostnadene ble NOK 16 mill, mens øvrige driftskostnader ble NOK 66 mill lavere. Reduksjonen knytter seg til salg og opplag av skip, samt lavere prosjektrelaterte kostnader. Kontantstrømmen fra driften (EBITDA) i 1. kvartal ble NOK 410 mill, sammenlignet med NOK 352 mill for tilsvarende periode i fjor. Sammenlignet med 4. kvartal 2014 er kontantstrømmen økt med NOK 13 mill. ECONOMY AND FINANCE Operating revenue for the first quarter was NOK 909 million. For the same period last year, operating revenue was NOK 870 million, including gain on sale of NOK 44 million. When compared to first quarter 2014, the Group s fleet is increased by two large construction service vessels (CSV), and reduced by three smaller anchor-handler vessels and one old construction service vessel. Revenue from all three segments was higher in first quarter 2015 compared to last year. The increase in revenue is a result of changes in fleet (approximately NOK 60 million), higher utilization of particular vessels and a significantly higher currency rate on USD against NOK. When compared to fourth quarter 2014, operating revenue is reduced by NOK 79 million. Operating costs for the first quarter of 2015 were NOK 538 million, an increase of NOK 16 million compared to the same period last year. When compared to 4th quarter 2014, costs have decreased by NOK 82 million. The decrease in personnel costs were NOK 16 million and the decrease in the remaining operating expenses were NOK 66 million. The reduction is mainly related to sale and lay-up of vessels, and lower project related costs. Cash flow from operation (EBITDA) for the first quarter was NOK 410 million, compared to NOK 352 million for the same period last year. When compared to the 4th quarter of 2014, cash flow is increased by NOK 13 million. 1 EBITDA Driftsresultat før avskrivninger justert for andel EBITDA fra felleskontrollert virksomhet (FKV) og salgsgevinster 1 EBITDA Operating result before depreciation adjusted for any gain on disposal and share of EBITDA in associated companies. 2

3 Gjennom kvartalet styrket både USD (9%) og GBP (3%) seg mot NOK. På grunn av kursendringene er det kostnadsført en urealisert disagio på NOK 355 mill knyttet til konsernets lån i valuta, mens det er inntektsført realisert agio på NOK 31 mill på bankinnskudd i valuta. Resultat før skatt for 1. kvartal 2015 ble et underskudd på NOK 232 mill (overskudd NOK 215 mill). Endringen i forhold til fjoråret relaterer seg hovedsakelig valutaeffekter (NOK 350 mill) og verdiendring av finansielle instrumenter (NOK 80 mill). Regnskapsført egenkapital ved utgangen av kvartalet var NOK mill, dvs NOK 122 pr aksje. Det er ikke innhentet verdianslag for skipene ved kvartalsslutt (gjøres pr 30.6 og pr 31.12). FLÅTEN Ved utgangen av kvartalet besto flåten av 47 heleide og deleide skip hvorav 1 nybygg (CSV). Flåten hadde følgende sammensetning (inklusive nybygg): 20 konstruksjonsserviceskip (CSV inkl 1 Derrick Lay Barge (DLB)), 18 ankerhåndteringsskip (AHTS) og 9 plattformsupply-skip (PSV). Flåten drives og administreres fra kontorer i Skudeneshavn, Aberdeen, Rio de Janeiro, Singapore og Perth. For tiden opererer 9 i Brasil, 4 i Mexicogulfen, 1 i Australia, 6 i Asia, 5 i MiddelhavetSvartehavet, 3 i Vest Afrika mens de øvrige 18 skipene opererer i Nordsjøområdet. Av selskapets skip har 2 ankerhåndteringsfartøy ligget i opplag hele 1. kvartal Oppfølgingen av et nybygg (CSV), med levering sommeren 2016 administreres fra Skudeneshavn. MARKEDET Solstad Offshore har inngått flere nye kontrakter og forlengelser av eksisterende kontrakter i kvartalet. Dette gjør at selskapet har en tilfredsstillende kontraktsdekning for resterende del av året og også inn i Generelt er utsiktene fremover negativt preget av reduserte investeringer fra oljeselskapene i boring og subsea-prosjekter, usikkerhet rundt situasjonen i Brasil, samt effekten av sanksjonene mellom EUUSA og Russland. Det er ventet at ubalansen mellom tilbud og etterspørsel av offshorefartøy vil øke fremover, spesielt gjelder dette innen PSV segmentet. Innen CSV segmentet, som er selskapets hovedsegment, er situasjonen bedre. For AHTS segmentet vil utviklingen i riggaktiviteten, samt situasjonen i Brasil være avgjørende for utviklingen. Konsernets flåte hadde ved inngangen til 2. kvartal faste kontrakter for ca. NOK 2,6 milliarder for resterende del av Inklusive befrakters opsjoner, er verdien av inngåtte kontrakter for resterende tre kvartaler i 2015 ca. NOK 2,9 milliarder. Målt i dager er kontraktsdekningen 62% for samme periode og 71% inklusive opsjoner. For 2016 er verdien av inngåtte kontrakter NOK 2,6 milliarder (NOK 3,4 milliarder inklusive befrakters opsjoner) og kontraktsdekningen er 36% (50% inklusive opsjoner). Throughout the quarter the USD (9%) and GBP (3%) strengthened somewhat against the NOK. Based on currency rate fluctuations, an unrealized currency loss of NOK 355 million has been posted relating to the Group s foreign currency loans, but there is also an realized currency gain of NOK 31 million relating to foreign currency deposits. The result before tax for the first quarter of 2015 was a loss of NOK 232 million (profit of NOK 215 million). The decrease when compared to last year is mainly related to currency (NOK 350 million) and change in value of financial instruments (NOK 80 million). Booked equity at the end of the first quarter was NOK 4,702 million, or NOK 122 per share. No broker evaluations were obtained as they are obtained at 30 June and 31 December each year. THE FLEET At the end of the quarter the Group consisted of 47 wholly or partly owned vessels, whereof 1 under construction (CSV). The fleet, including vessel under construction, consists of: 20 construction service vessels (CSV s incl. 1 Derrick Lay Barge (DLB)), 18 anchor-handlers (AHTS s) and 9 platform supply vessels (PSV s). The fleet is operated from the company s offices in Skudeneshavn, Aberdeen, Rio de Janeiro, Singapore and Perth. There are currently 8 vessels operating in Brazil, 4 in the Gulf of Mexico, 1 in Australia, 6 in Asia, 5 in the MediterraneanBlack Sea and 3 in West Africa whilst the remaining 18 vessels are operating in the North Sea. 2 of the company s anchor-handling vessels have been in lay up throughout the first quarter of One new build (CSV) with delivery summer 2016 is managed from Skudeneshavn. THE MARKET Solstad Offshore has entered into several new contracts and contract renewals in the first quarter. This implies that the company has a satisfactory contract coverage for the remaining part of the year and also into In general, the outlook is negatively characterized by reduced investments from the oil companies in drilling and subsea projects, uncertainties related to the situation in Brazil, and the effect of the sanctions between EUUSA and Russia. It is expected that the unbalance between supply and demand of offshore vessels will increase, particularly in the PSV segment. In the CSV segment, which is the company s main segment, the situation is better. For the AHTS segment, the development in the rig activity and the situation in Brazil is crucial for the development. At the beginning of second quarter, the Group s fleet had firm contracts of approximately NOK 2.6 billion for the remainder of Including options, the value of contracts for the remaining three quarters in 2015 is approximately NOK 2.9 billion. Based on number of charter days the contract coverage is 62 % for the same period and 71 % including options. For 2016 the value of contracts is NOK 2.6 billion (NOK 3.4 billion 3

4 SELSKAPS- OG AKSJONÆRFORHOLD Den ordinære generalforsamlingen i Solstad Offshore ASA vedtok den 18. mai 2015 et utbytte på NOK 3,50 pr aksje for Eiere av aksjer i selskapet pr 18. mai 2015 vil motta utbytte som vil bli utbetalt den 10. juni Følgende styremedlemmer var på valg: Anette Solstad, Toril Eidesvik og Terje Vareberg. Samtlige ble gjenvalgt for en periode på 2 år. Terje Vareberg ble gjenvalgt som styreleder. Generalforsamlingen vedtok videre å fornye styrets fullmakter til å kunne beslutte forhøyelse av aksjekapitalen med totalt inntil NOK ,- ved nytegning av inntil aksjer, hver pålydende NOK 2,- inklusive aksjer som vil bli forbeholdt selskapets ansatte. Styret ble også gitt fullmakt til å kunne erverve egne aksjer til en samlet pålydende verdi av inntil NOK ,- dvs inntil 10% av aksjekapitalen. Alle fullmakter gjelder frem til ordinær generalforsamling i Pr i dag har selskapet aksjonærer, og ca. 11% av aksjene er eid av utenlandske aksjonærer. Selskapets markedsverdi er ca. NOK 1,9 milliard. including options) and contract coverage is 36% (50% including options). THE COMPANY AND ITS SHAREHOLDERS At the ordinary General Meeting for Solstad Offshore ASA on 18 May 2015, a resolution was passed to pay dividend of NOK 3.50 per share for Shareholders in the company at 18. May 2015 will receive this dividend on 10 June The following board members were up for election: Anette Solstad, Toril Eidesvik and Terje Vareberg. They were all re-elected for a period of 2 years. Terje Vareberg was re-elected as Chairman of the Board. The General Meeting also passed resolutions to renew the Board s power of attorney to increase share capital in aggregate by up to NOK 4,280,000,- by issuing up to 2,140,000 shares of NOK 2 each, including share emissions to the company s employees. The Board s power of attorney to acquire treasury shares for an aggregate value of up to NOK 7,737,475, i.e. up to 10% of share capital was also renewed. All powers of attorney will remain valid until the ordinary General Meeting in The company currently has 2,899 shareholders with approximately 11% owned by foreign investors. The company is listed on the Oslo Stock Exchange with a value of approximately NOK 1,9 billion. Skudeneshavn 18. mai 2015 Terje Vareberg Styrets leder Ketil Lenning Styremedlem Toril Eidesvik Styremedlem Anette Solstad Styremedlem Anders Onarheim Styremedlem Lars Peder Solstad Adm. dir. 4

5 SAMMENDRATT RESULTATREGNSKAP (NOK 1.000) (NOK 1,000) CONDENCED PROFIT AND LOSS ACCOUNT Netto fraktinntekter Net freight income Salgsgevinster Gain on sale of assets Sum fraktinntekter og salgsgevinster Total freight income and gain on sale Personalkostnader Crew expenses Andre driftskostnader Other operating expenses Driftsresultat før avskrivninger Operating result before depreciations Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Andel resultat felleskontrollert virksomhet Result JV Driftsresultat Operating result Andel resultat tilknyttede selskap Result associated companies Annen renteinntekt Other interest income Andre finansinntekter Other financial income Realisert agiodisagio Realised currency gainloss Urealisert agiodisagio Unrealised currency gainloss Annen rentekostnad Other interest charges Annen finanskostnad Other financial charges Resultat finansposternet financing Resultat før skattekostnad Ordinary result before taxes Skattekostnad på ordinært resultat Taxes ordinary result RESULTAT RESULT Totalresultat Other comprehensive income Omregningsdifferanser valuta Exchange differences on translating foreign operations Endringer i finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Available-for-sale financial assets Aktuarial gevinstactuarial gain TOTALRESULTAT TOTAL COMPREHENSIVE INCOME Resultat henført til: Result attributable to: Minoritetsinteresser Non-controlling interests Majoritetsinteresser Majority share Resultat pr aksjeutvannet resultat pr aksje Earnings per sharediluted earnings per share -5,81 5,22 3,94 Totalresultat henført til: Total comprehensive income attributable to: Minoritetsinteresser Non-controlling interests Majoritetsinteresser Majority share EBITDA Totalresultat pr aksjeutvannet resultat pr aksje Comprehensive income per sharediluted earnings per share -8,94 4,97 9,37 Antall aksjer (1.000) No. of shares (1.000)

6 SAMMENDRATT BALANSE (NOK 1.000) (NOK 1,000) CONDENCED BALANCE SHEETS EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets Utsatt skattefordel Deferred tax assets Varige driftsmidler Tangible fixed assets Investering i TS og FKV Investment in assosiated companies and JV s Finansielle anleggsmidler Financial fixed assets Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler Current Assets Beholdninger Stocks Fordringer Receivables Markedsbaserte investeringer Shares Bankinnskudd, kontanter og lignende Deposits, cash, etc Sum omløpsmidler Total current assets Eiendeler holdt for salg Assets held for sale SUM EIENDELER TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD EQUITY AND LIABILITIES Egenkapital Equity Innskutt egenkapital Paid-in equity Annen egenkapital Other equity Minoritetsinteresser Non-controlling interests Sum egenkapital Total equity Gjeld Liabilities Avsetning for forpliktelser Long-term provisions Annen langsiktig gjeld Other long-term debt Gjeld til kredittinstitusjoner Debt to credit institutions Sum langsiktig gjeld Total long-term debt Kortsiktig gjeld Current liabilites Kassakreditt Bank overdraft Kortsiktig del av langsiktig gjeld Current portion of long-term debt Annen kortsiktig gjeld Other current liabilities Sum kortsiktig gjeld Total current liabilities Sum gjeld Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

7 NOTER TIL SAMMENDRATT RESULTATREGNSKAP (NOK 1.000) NOTES TO CONDENCED PROFIT AND LOSS ACCOUNT (NOK 1,000) NOTE 1 - GENERELT GENERAL Solstad Offshore ASA er hjemmehørende i Skudeneshavn, Norge. Konsernet driver rederivirksomhet med hovedvekt på drift og eie av offshore service- og konstruksjonsskip, og er notert på Oslo Børs. Kvartalsregnskapet er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som siste årsregnskap, og i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting. Solstad Offshore ASA has its head office in Skudeneshavn, Norway. The main activities of the company are operation and ownership of offshore service and construction vessels. The Group is listed on Oslo Stock Exchange. The quarterly accounts are prepared using the same accounting principles as last year s accounts and in compliance with IAS 34 Interim Financial Reporting. NOTE 2 - SEGMENTRAPPORTERING REPORTING PER SEGMENT Driftsinntekter pr skipstype Net freight income per type of vessel AHTS PSV CSV Annet Other Sum driftsinntekter Total operating income Driftsresultat pr skipstype Operating result per type of vessel AHTS PSV CSV Annet Other Sum driftsresultat Total operating result Virksomheten er fordelt i tre driftssegmenter basert på forskjellige skipstyper; ankerhåndteringsskip (AHTS) som leverer tjenester knyttet til flytting og oppankring av blant annet borerigger og andre innretninger til havs, plattformsupply skip (PSV), som typisk brukes til transport av materiell til og fra offshore installasjoner og konstruksjonsservice-skip (CSV), som leverer tjenester i forbindelse med utbygging, inspeksjon og vedlikehold av installasjoner over og under vann. Alle tall er justert for evt gevinster -tap ved salg av skip. The business is divided into three operating segments based on the different types of vessels; anchor-handling vessels (AHTS) delivering services related to rig moves and anchoring of rigs and other devices at sea, platform supply vessels (PSV) typically used to transportation of material to offshore installations and construction service vessels (CSV) delivering services relating to development, inspection and repairs of both sub sea and floating installations. All figures are adjusted for gain or loss from sale of vessels. 7

8 NOTER TIL SAMMENDRATT RESULTATREGNSKAP (NOK 1.000) NOTES TO CONDENCED PROFIT AND LOSS ACCOUNT (NOK 1,000) NOTE 3 - EBITDA Netto fraktinntekternet freight income Fraktinntekter fra FKVFreight income from JV Sum fraktinntektertotal Freight income DriftskostnaderOpreating cost Driftskostnader fra FKVOperating cost from JV Sum driftskostnadertotal operating cost EBITDA EBITDA defineres som Driftsresultat før avskrivninger justert for andel EBITDA fra felleskontrollert virksomhet (FKV) og salgsgevinster -tap. EBITDA is defined as Operating result before depreciation adjusted for share of EBITDA from joint ventures (JV s) and gain loss on disposals. NOTE 4 - VARIGE DRIFTSMIDLER FIXED ASSETS Skip Vessels Nybygg New builds Annet Other Sum Total Inngående balanse Opening balance Tilgang Additions Overført Transferred Eiendel holdt for salg Asset held for sale Avgang Disposals Omregningsdifferanse Translation adjustment Avskrivning Depreciation Utgående balanse Closing balance Skip avskrives lineært over 20 år til en restverdi som tilsvarer 50% av opprinnelig kostpris, justert for endringer i skipenes markeds- meglerverdi, slik at verdien av et 20 år gammelt skip tilsvarer meglerverdi. Andre driftsmidler avskrives med satser på 10-25%. Skipene Normand Skarven (AHTS) og Normand Jarl (AHTS) er begge avtalt solgt. Forventet overlevering er i løpet andre kvartal Netto bokført verdi (NOK 37 millioner) er klassifisert som eiendel holdt for salg. Vessels are depreciated over 20 years to a residual value equal to 50% of the original cost, adjusted for changes in the vessels market broker value, so the value of a 20 year old ship corresponds broker value. Other assets are depreciated at rates of 10-25%. Agreements for sale are entered into for the vessels Normand Skarven (AHTS) and Normand Jarl (AHTS). Expected delivery is during the second quarter of Net book value (NOK 37 million) is classified as asset held for sale. 8

9 NOTER TIL SAMMENDRATT RESULTATREGNSKAP (NOK 1.000) NOTES TO CONDENCED PROFIT AND LOSS ACCOUNT (NOK 1,000) NOTE 5 - INVESTERING I TS OG FKV INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANIES AND JV Konsernet hadde følgende aksjer og andeler i felleskontrollert virksomhet (FKV) og tilknyttede selskaper (TS): TS AC FKV JV Deep Well AS (28%) Normand Installer SA (50%) Solstad Offshore Crewing Services Philippines (25%) PT Meratus Solstad Offshore (49%) The Group had the following shares in joint ventures (JV) and associated companies (AC): Normand Oceanic AS (50%) Normand Oceanic Chartering AS (50%) TS AC FKV JV SUM TOTAL Inngående balanse Opening balance Andel resultat hittil i år Share of result year to date Andre justeringer Other adjustments Utgående balanse Closing balance NOTE 6 - RENTEBÆRENDE GJELD INTEREST BEARING DEBT Langsiktig gjeld Long term debt Kortsiktig del av langsiktig gjeld Current portion of long term debt Kortsiktig gjeld Current debt Rentebærende gjeld Interest bearing debt Sum gjeld Total debt Bankinnskudd Bank deposits Netto rentebærende gjeld Net interest bearing debt Rentebærende gjeld fordelte seg med 40% NOK, 48% USD og 12% GBP. Ved utgangen av kvartalet var det inngått 2-4 års rentesikringsavtaler for ca. 40% av samlet langsiktig gjeld. Videre er deler av gjelden i NOK, gjennom finansielle instrumenter, knyttet opp mot USD, slik at reell gjeldseksponering er 38% NOK, 50% USD og 12% GBP. Long-term debt is divided as follows: 40% NOK, 48% USD and 12% GBP. At the end of the first quarter, 2-4 year hedging agreements were in place for around 40% of the total long-term debt. Furthermore, some of the NOK debt is linked to the USD through financial instruments so that actual debt exposure is 38% NOK, 50% USD and 12% GBP. NOTE 7 - SKATTEKOSTNAD TAX EXPENSE Konsernets virksomhet er i hovedsak underlagt norsk rederibeskatning. Beregnet skattekostnad består således hovedsakelig av skatt på operasjoner utført i utlandet som medfører stedbunden, lokal skatteplikt. Skattekostnaden er basert på beste estimat. The Group s operations are mainly subject to Norwegian tonnage tax. Estimated tax thus consists mainly of taxes on operations conducted abroad involving sedentary, local taxation. The tax is based on the best estimate. 9

10 KONTANTSTRØM- OPPSTILLING (NOK 1.000) STATEMENT OF CASH FLOW (NOK 1,000) (NOK 1.000) KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER CASH FLOW FROM OPERATIONS Resultat før skattekostnad Result before tax Periodens betalte skatter Taxes payable Ordinære av- og nedskrivninger Ordinary depreciation and write downs Tapgevinst vedr. langsiktige eiendeler Loss gain long-term assets Effekt av endring i pensjonsmidler Effect of change in pension assets Verdiendring finansielle instrumenter Change in value of financial instruments Urealisert valutagevinsttap Unrealised currency gainloss Endringer i beholdninger, debitorer og kreditorer Change in short-term receivablespayables Endring i tidsavgrensningsposter Change in other accruals Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Net cash flow from operation (A) KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER CASH FLOW FROM INVESTMENTS Investert i langsiktige eiendeler Investment in tangible fixed assets (vessels) Utbetaling periodisk vedlikehold Payment of periodic maintenance Vederlag langsiktige eiendeler Sale of fixed assets (vessels) InnUtbetaling av langsiktige fordringer Payment of long-term receivables Investert i aksjerandeler Investments in other sharesinterests Realisasjon av aksjer andeler Investments in other sharesinterests Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Net cash flow from investments (B) KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER CASH FLOW FROM FINANCING Innutbetaling fra minoritetsinteresser Payment to minority interests Utbetaling av utbytte Payment of dividends Kjøp salg egne aksjer Purchasesale treasury shares Opptrekk nedbetaling (-) kassakreditt Bank overdraft Opptak av gjeld Long-term debt Nedbetaling av gjeld Repayment of long-term debt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Net cash flow from financing (C) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Net change in cash and cash equivalents (A+B+C) Beholdning av kontanter og kontantekv. pr Cash and cash equivalents at Beholdning av kontanter og kontantekv. per Balance date Cash and cash equiv. at as per balancedate

11 EGENKAPITAL- OPPSTILLING (NOK 1.000) STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (NOK 1,000) Aksje- Egne Overkurs Annen innskutt Omregnings- Verdi- Annen Sum majoritets- Minoritets- Sum kapital aksjer egenkapital differanse reguleringer egenkapital interesser interesser Egenkapital Share Treasury Share Other paid-in Translation Value Other Total majority Minority Total capital share premium capital adjustments changes equity shares shares equity Egenkapital Equity Periodens resultat Annual result Aktuarial gevinst (tap) Actuarial gain loss (-) Omregningsdifferanser Translation adjustments Endringer i finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Value changes in assets available for sale Totalresultat Comprehensive income KjøpSalg egne aksjer Purchasesale treasury shares Utbetalt utbytte overskudd Paid divided surplus Ikke utbetalt utbytte egne aksjer Unalloc. dividend on treasury share Egenkapital Equity Egenkapital Equity Periodens resultat Annual result Omregningsdifferanser Translation adjustments Endringer i finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Value changes in assets available for sale Totalresultat Comprehensive income KjøpSalg egne aksjer Purchasesale treasury shares Egenkapital Equity Egenkapital Equity Periodens resultat Annual result Aktuarial gevinst (tap) Actuarial gain loss (-) Omregningsdifferanser Translation adjustments Endringer i finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Value changes in assets available for sale Totalresultat Comprehensive income KjøpSalg egne aksjer Purchasesale treasury shares Utbetalt utbytte overskudd Paid divided surplus Ikke utbetalt utbytte egne aksjer Unalloc. dividend on treasury shares Egenkapital Equity

12 THE FLEET PER MAY 2015 Built year HP DWT Deck m 2 Winch power Bollard pull A-frame Cap. t. Constr. crane t. DP class Cabin cap. Dry bulk Other equipment CSV TBN Normand Maximus Normand Reach Normand Vision Normand Oceanic Normand Pacific Normand Baltic NorCE Endeavor 2011 N.A Normand Subsea Nor Australis ,4 Nor Valiant Normand Seven Normand Installer Normand Commander Normand Fortress Normand Flower Normand Mermaid Normand Cutter Normand Clipper Normand Pioneer Normand Progress LARGE AHTS Normand Ranger X 1,2,3 Normand Prosper Normand Ferking X 1,2,3 Normand Titan X Normand Master * Normand Mariner * Normand Ivan * 2 52 X 1,2 Normand Borg X 2 Normand Atlantic X 1,2,3 Normand Neptun X 1,2,3 SMALLER AHTS Nor Chief X 1 Nor Spring X 1 Nor Captain X 1 Nor Tigerfish X 1 Nor Star X 1 Normand Skarven X 1,2,3 Normand Jarl X 1,2,3 Normand Drott X 1,2,3 PSV Normand Arctic X 2,3 Normand Vibran X Normand Corona X Normand Trym X Normand Aurora X Normand Skipper X 2,3 Normand Flipper X 2 Normand Vester X 2,3 Normand Carrier X 2,3 Explanation: 1) Firefighting Fi-Fi 2) Oil resque 3) Standby Resq 4) Diving system 5) 150 T pipelay system for 48 pipes * A-Frame shared 12

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 1 Reach Subsea ASA - KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 // HØYDEPUNKT REACH leverer positivt resultat for tredje kvartal 2013 som et resultat av vellykket oppstart av offshore operasjoner

Detaljer

1. halvår. 2001 1st half year

1. halvår. 2001 1st half year 1. halvår 2001 1st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2013 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 1st quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47 23

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 4. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 4. kvartal 2013... 4 Regnskap 4. kvartal 2013... 9 Konsernets sammendratte resultatregnskap...9

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report_Årsrapport 2006 Key figures_nøkkeltall (usd 1000) (usd 1000) Contents_Innhold: Key figures/nøkkeltall 3 The Year 2006 5 Building strength to meet the future 8 Shareholders information 10

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2015 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2015 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2015 4 Regnskap 2. kvartal 2015 - management rapportering 11 Konsernets

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 >> 2000 Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 SCHIBSTED KONSERN SCHIBSTED GROUP DELÅRSRAPPORT / INTERIM REPORT >> Resultatregnskap / Income statement SCHIBSTED KONSERN / SCHIBSTED GROUP 1.10.-31.12.99

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA To the bondholders in: ISIN NO 1 37392.1-1.5

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 2. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 2. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 2. kvartal 2013... 4 Regnskap 2. kvartal 2013... 8 Konsernets sammendratte resultatregnskap...8

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 QUARTERLY REPORT Q1 2015 KVARTALSSRAPPORT Q1 2015 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2015 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I SOLSTAD OFFSHORE ASA

TIL AKSJONÆRENE I SOLSTAD OFFSHORE ASA TIL AKSJONÆRENE I ENGLISH VERSION OF THE INVITATION TO THE GENERAL MEETING IS AVAILABLE ON THE COMPANY WEBSITE WWW.SOLSTAD.NO www.solstad.no TIL AKSJONÆRENE I INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

Årsrapport 2004 Annual report 2004

Årsrapport 2004 Annual report 2004 Årsrapport 2004 Annual report 2004 Et naturlig valg i fisk og sjømat A natural choice in fish and seafood Innhold Contents To sterke merkevarer Two strong brands 3 Dette er Domstein i dag Domstein today

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA

Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA Norgani Hotels ASA mid-quarter update NORSK ENGLISH Norgani inngikk 10. juni avtaler om kjøp av en portefølje på tilsammen 35 hotelleiendommer

Detaljer

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2011 NRP Juni 2011 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Ledelse og styret Management and Board of Directors

Ledelse og styret Management and Board of Directors Årsrapport Annual Report 2013 Innhold 4 Ledelse og styret 5 Administrerende direktørs kommentarer 6 Årsberetning 2013 7 Selskapets aktiviteter 16 HR og organisasjon 18 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer