Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011"

Transkript

1 Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per

2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 4 Prosjektgruppens sammensetning... 5 Bakgrunn og mandat... 5 ROS-analyse... 5 Statistikk knyttet til brannvern... 6 Folketall i kommunene... 6 SSBs befolkningsframskriving (alternativ MMMM)... 6 Trendframskriving basert på utviklingen i perioden Utrykninger Bygningsbranner Antall A-objekter... 9 Delprosjekt - Beredskap Mandat Prosjektgruppens medlemmer Prosjektgruppens rapport Gardermoregionens Interkommunale Brannvesen - GRIB Eidsvoll brannvesen Hurdal brannvesen Nes brannvesen Antall beredskapsoppdrag Øving av beredskapsstyrken Prosjektgruppens oppsummering Delprosjekt - Forebyggende inkludert Feiertjeneste Mandat Prosjektgruppens medlemmer Prosjektgruppens rapport GRIB Nes Eidsvoll og Hurdal Prosjektgruppens oppsummering (forebyggende) Feier Måloppnåelse Delprosjekt - Administrasjon Mandat Prosjektgruppens medlemmer Prosjektgruppens rapport Delprosjekt - Økonomi Mandat Prosjektgruppens medlemmer Prosjektgruppens rapport Prosjektgruppens oppsummering Om sikring av bebyggelse og objekter med krav om 10 minutters innsatstid Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen - Innsatstid Prosjektgruppens oppsummering Befolkningsutvikling i våre tettsteder mot år Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen - Vaktberedskap Forventet folketall i tettsteder på Øvre Romerike i Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Side 2

3 Prosjektgruppens oppsummering Oppsummering av ROS-analysen Bemanning Utstyr og kompetanse Konsulentens anbefalte tiltak som følge av risikoanalyser Feiringklinikken Pålsetunet Hurdal helsetun Udnes aldershjem Prosjektgruppens oppsummering Brannsamarbeid mellom norske kommuner Økonomiske fordeler ved brannsamarbeid Bemanning Utstyr Samarbeid med Nedre Romerike? Mulige modeller for brannsamarbeid * Delegering av myndighet til interkommunale selskap Momenter ved valg av modell for et eventuelt brannsamarbeid på Øvre Romerike Prosjektgruppens anbefalinger Anbefalte tiltak med bakgrunn i ROS-analysen Anbefalte tiltak med bakgrunn i forventet befolkningsvekst Anbefalte tiltak for å sikre kvaliteten i forebyggende arbeid Anbefalte tiltak for å sikre kvaliteten i beredskapen Anbefalte organisatoriske tiltak for å sikre en kostnadseffektiv tjeneste Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Side 3

4 Innledning I «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen» står det i 1-1: «Forskriften skal sikre at enhver kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Videre skal forskriften sikre at brannvesenet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og sårbarhet som foreligger.» I 2-4 i samme forskrift står det: «Kommunen skal kunne dokumentere at denne forskrifts krav til organisering, utrustning og bemanning oppfylles alene eller i samarbeid med annen kommune. Dokumentasjonen skal omfatte og baseres på en risiko- og sårbarhetsanalyse, som skal være koordinert med kommunens analyser på andre områder. Kommunen skal dokumentere brannvesenets dimensjonering. Kommunen skal angi hvilke myndigheter som fatter vedtak etter denne forskrift, hvilke vedtak om delegering som er fattet og hvordan forskriftens krav til samarbeid er ivaretatt. Avtaler om samarbeid skal følge dokumentasjonen. Dersom kommunen etter kartlegging av risiko og sårbarhet, avdekker forhold som ikke kan ivaretas gjennom forskriftens minstekrav, særskilte forebyggende tiltak og samarbeidsavtaler m.v., skal brannvesenet tilføres ytterligere ressurser. Kommunen skal innarbeide brannvesenets virksomhet i sine planer for forebyggende virksomhet og skadebegrensende innsats for øvrig. Dokumentasjonen skal oversendes Direktoratet for brann- og elsikkerhet.» Denne rapporten, med vedlagte ROS-analyse, viser status for brannvesenet i kommunene på Øvre Romerike og inneholder Prosjektgruppens forslag til hvordan de avvik som er avdekket kan lukkes, herunder om endret organisering av brannberedskapen på Øvre Romerike kan gi en bedre samlet beredskap for hele regionen. Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Side 4

5 Prosjektgruppens sammensetning Leder: Jon-Sverre Bråthen (Rådmann Nannestad) Lillian Nærem (rådmann Hurdal) John Arne Karlsen (brannsjef Eidsvoll / Hurdal) Kjell Johansen (brannsjef GRIB) Ivar Husås (fagansvarlig brannforebyggende Nes) Randi Haug (Fagforbundet Hurdal) Erik Hajum (Fagforbundet Ullensaker) Sekretær: Kai Krog Halse (spesialrådgiver Nannestad) Bakgrunn og mandat 1. Beskrive dagens situasjon og foreta en ROS-analyse av dagens totale organisering av brann- og redningsvesen i ØRU. 2. Utrede aktuelle former for tettere samarbeid på Øvre Romerike herunder også organisering av et helhetlig brannvesen på Øvre Romerike. I forbindelse med dette bør også Oslo Lufthavns brann- og redningsavdeling inkluderes som en faktor. 3. Utrede samarbeid med kommunene på Nedre Romerike inkludert NRBR ROS-analyse ØRU styret vedtok den at videre samarbeid skal utredes. Rådmannen i Nannestad kommune ble utpekt som prosjektleder og målet med prosjektet er å vurdere mulighetene for felles gevinster gjennom utvidet samarbeid og samhandling eller etablering av et felles brannvesen for hele regionen. 1. Beskrive dagens situasjon og foreta en ROS analyse av dagens totale organisering av brann og redningsvesen i ØRU. 2. Utrede aktuelle former for tettere samarbeid herunder også en helhetlig organisering. I forbindelse med dette bør også Oslo lufthavns beredskap inkluderes som en faktor. 3. Utrede samarbeid med kommunene på nedre Romerike inkludert Nedre Romerike brann og redningsvesen. Prosjektgruppen mener at særlig arbeidet med pkt 1 i mandatet bør utføres av en ekstern uhildet bidragsyter etter kjente prinsipper for slik analyse.(eks: 3-T, NS eller i medhold av veileder til Direktoratet for sivil beredskap). Det er videre ønskelig at den sammen personen inntar en sekretariatsfunksjon for Prosjektgruppen. Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Side 5

6 Statistikk knyttet til brannvern Folketall i kommunene Antall innbyggere i kommunene på Øvre Romerike (per 31.12) Kommune Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Sum Øvre Romerike Vekst fra 2000 Årlig 3,0 % 2,4 % 2,1 % 1,8 % 1,7 % 2,0 % 2,5 % 2,4 % 2,2 % 2,3 % Akkumulert 3,0 % 5,5 % 7,6 % 9,6 % 11,4 % 13,7 % 16,5 % 19,3 % 22,0 % 24,8 % Kilde: Kostra Kommunene på Øvre Romerike har fortsatt en sterk vekst i sitt folketall. Samlet sett er Øvre Romerike den 6. største kommune i Norge etter Bærum med ca innbyggere, men større enn Kristiansand med ca innbyggere. I perioden har fra 2000 til 2010 har ØRUregionen hatt en årlig gjennomsnittlig vekst på i folketallet på 2,2%. Kommune Gjerdrum 6,5 % 6,4 % 6,4 % 6,4 % 6,4 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,6 % 6,7 % Ullensaker 29,1 % 29,5 % 30,1 % 30,6 % 31,1 % 31,4 % 31,7 % 32,0 % 32,7 % 33,1 % 33,4 % Nes 23,5 % 23,5 % 23,4 % 23,1 % 22,8 % 22,4 % 22,2 % 22,0 % 21,6 % 21,4 % 21,2 % Eidsvoll 24,6 % 24,3 % 23,8 % 23,6 % 23,6 % 23,5 % 23,6 % 23,7 % 23,6 % 23,5 % 23,5 % Nannestad 12,7 % 12,7 % 12,8 % 12,8 % 12,8 % 12,8 % 12,8 % 12,7 % 12,5 % 12,4 % 12,4 % Hurdal 3,7 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,3 % 3,2 % 3,2 % 3,1 % 3,0 % 3,0 % 2,9 % Kilde: Kostra Andel av innbyggerne i kommunene på Øvre Romerike (per 31.12) Ullensaker og Gjerdrum har økt sin andel av det totale innbyggertall i ØRU-regionen siden år 2000, mens de øvrige kommuner har redusert sin andel. SSBs befolkningsframskriving (alternativ MMMM) I henhold til Statistisk Sentralbyrå forventes folketallet på Øvre Romerike å øke fra i 2010 til i Det tilsvarer en årlig gjennomsnittlig vekst på ca. 1,5% i perioden. Veksten antas å bli ulikt fordelt mellom kommunene: Befolkningsframskriving: Folketallet på Øvre Romerike Gjerdrum forventes å øke sin andel av det samlede folketall fra 6,6% til 6,9% Ullensaker forventes å øke sin andel av det samlede folketall fra 33,1% til 38,1% Nes forventes å redusere sin andel av det samlede folketall fra 21,4% til 18,4%. 0 Eidsvoll forventes å redusere sin andel av det samlede folketall fra 23,5% til 23,0%. Nannestad forventes å redusere sin andel av det samlede folketall fra 12,4% til 11,4%. Hurdal forventes å redusere sin andel av det samlede folketall fra 3,0% til 2,2% Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal ØRU NB: Dette er en demografisk framskriving basert på historiske trender knyttet til fødselsrater, dødsrater, tilflytting og fraflytting. Kommunenes tilrettelegging for bolig- og Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Side 6

7 næringsutvikling, markedstrender og regionale føringer for areal og transport vil kunne påvirke den totale befolkningsutvikling og fordelingen av framtidig vekst mellom ulike tettsteder og kommuner. Trendframskriving basert på utviklingen i perioden I grafen til nedenfor er det vist en trendframskrivning for kommunene på Øvre Romerike basert på den faktiske gjennomsnittlige befolkningsvekst per år for den enkelte kommune i perioden (folketall per 01.01). Trendframskriving: Folketallet i ØRU-kommunene mot 2030 Den årlige gjennomsnittlige vekstrate i kommunene har vært slik i perioden: Gjerdrum: 2,5% Ullensaker: 3,7% Nes: 1,4% Eidsvoll: 1,7% Nannestad: 2,0% Hurdal: - 0,1% ØRU Gjerdrum 102,5 % Dersom man viderefører trenden Ullensaker 103,7 % Nes 101,4 % i kommunene fra denne perioden, Eidsvoll 101,7 % Nannestad 102,0 % vil ØRU-kommunene ha et Hurdal 99,9 % samlet folketall rundt i år (ca flere innbyggere enn SSBs prognose alternativ MMMM) En slik framskriving innebærer at Ullensaker vokser betraktelig sterkere enn de øvrige ØRUkommunene og vil doble sitt innbyggertall, men også Gjerdrum vil i en slik trendframskriving øke sin andel av den samlede befolkning med 0,1%. Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Side 7

8 Utrykninger Antall utrykninger i kommunene på Øvre Romerike Kommune Snitt Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Sum Øvre Romerike Brannvesenene på Øvre Romerike hadde i perioden i gjennomsnitt utrykninger per år i underkant av 4 per dag. Andel av utrykninger blant kommunene på Øvre Romerike Kommune Snitt Gjerdrum 5,3 % 7,0 % 7,4 % 3,3 % 9,8 % 6,6 % Ullensaker 31,5 % 36,6 % 37,3 % 36,1 % 39,0 % 36,1 % Nes 28,2 % 23,4 % 23,3 % 24,7 % 20,5 % 24,0 % Eidsvoll 25,6 % 23,2 % 21,5 % 24,1 % 20,7 % 23,0 % Nannestad 5,6 % 7,2 % 7,7 % 8,5 % 6,3 % 7,0 % Hurdal 3,8 % 2,6 % 2,7 % 3,3 % 3,7 % 3,3 % Andelen av de samlede utrykninger samsvarer i stor grad med andelen av befolkningen i de respektive kommuner. Bygningsbranner Antall bygningsbranner i kommunene på Øvre Romerike Kommune Snitt Gjerdrum ,1 Ullensaker ,4 Nes ,2 Eidsvoll ,3 Nannestad ,9 Hurdal ,0 Sum Øvre Romerike ,2 Kilde: Kostra I henhold til KOSTRA-rapporteringen må brannvesenet i kommunene på Øvre Romerike til sammen håndtere ca. 55 bygningsbranner hvert år. Ullensaker ligger på topp med et gjennomsnitt på 15,4 slike branner per år, mens Hurdal har 2. Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Side 8

9 Antall bygningsbranner per 1000 innbyggere i perioden ,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Snitt Øvre Romerike 0,79 0,70 0,64 0,89 0,76 0,57 0,50 0,65 0,69 0,61 0,68 Hurdal 0,00 0,00 0,75 1,87 1,92 0,77 0,77 0,39 0,38 0,76 0,76 Nannestad 1,38 0,31 0,91 0,79 0,58 0,28 0,66 0,65 0,55 0,68 Eidsvoll 0,85 0,50 0,83 1,15 1,18 0,74 0,36 0,60 0,69 0,68 0,76 Nes 1,36 0,74 0,84 1,00 0,89 0,61 0,44 0,49 0,48 0,53 0,74 Ullensaker 0,76 0,59 0,35 0,50 0,37 0,40 0,77 0,74 0,96 0,65 0,61 Gjerdrum 0,64 0,84 1,23 0,81 0,00 0,58 0,19 1,10 0,18 0,52 0,61 Dersom man sammenholder antallet bygningsbranner med kommunenes innbyggertall, finner man at frekvensen for boligbranner i perioden ligger på 0.68 branner per innbyggere. Frekvensen av bygningsbranner denne for den enkelte kommune er slik for perioden: Eidsvoll og Hurdal: 0,76 Nes: 0,74 Nannestad: 0,68 (Likt med regionen sett under ett) Ullensaker og Gjerdrum: 0,61 Antall A-objekter Antall A-objekter i kommunene på Øvre Romerike Kommune Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Sum Øvre Romerike Kilde: Kostra A-objekter er Bygning og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv. Antall A- objekter i kommunene samsvarer i stor grad med kommunenes innbyggertall. Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Side 9

10 Delprosjekt - Beredskap Mandat Kartlegge dagens personalforhold, vaktstyrker, kompetanse, biler og utstyr, brannstasjoner(vognhaller) og organisasjonsplaner samt HMS systemer. Arbeidsoppgaver (Virksomhetsplaner 2011) Avvik og utfordringer ift. lov/forskrift. Prosjektgruppens medlemmer Leder: Jon Arne Karlsen Medlemmer: Thomas Grue GRIB, Steve Johnsen Eidsvoll, Tom Even Bråtner Nes og Jan Asle Ruud, Hurdal Prosjektgruppens rapport Gardermoregionens Interkommunale Brannvesen - GRIB Jessheim Jessheim brannstasjon har kasernerte mannskaper i heltidsstillinger i helkontinuerlig vakt. Et vaktlag består av minimum 1 utrykningsleder og 3 brannkonstabler. 3 av vaktlagene er 5 mannslag som kan reduseres til 4 mannslag i perioder med ferie og sykdom. Minimumsbemanningen er 4 personer. Ved melding om husbrann, andre større eller spesielle hendelser varsler også de mannskapene som har frivakt samt vaktlaget fra Nannestad. Nannestad Nannestad brannstasjon har fast dreiende 4 -delt vaktordning med mannskaper i deltidsstillinger. Et vaktlag består av 1 utrykningsleder og 3 brannkonstabler. Alle mannskaper unntatt sjåførene møter direkte på skadestedet. Ved melding om husbrann, andre større eller spesielle hendelser varsler også de mannskapene som har frivakt samt vaktlaget på Jessheim.1 fast ansatt medarbeider i feiervesenet inngår i beredskapsstyrken i Nannestad. Eidsvoll brannvesen Eidsvoll Eidsvoll brannstasjon har fast dreiende 4 -delt vaktordning med mannskaper i deltidsstillinger. Et vaktlag består av 1 utrykningsleder og 4 brannkonstabler. Alle mannskaper unntatt sjåførene møter direkte på skadestedet. Minimum 1 brannkonstabel pr. vaktlag har bostedsadresse i Sørbygda. Ved melding om husbrann, andre større eller spesielle hendelser varsler også de mannskapene som har frivakt. Erfaringstallene de siste årene sier at mellom reservemannskaper av totalt 17 møter ved slike hendelser. Dagberedskapen er forsterket med en dagsjåfør som har sin hovedstilling ved nabobedriften til brannstasjonen. Alle 4 faste ansatte medarbeidere i feiervesenet inngår i beredskapsstyrken på Eidsvoll. Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Side 10

11 Feiring Feiring brannlag har 12 deltidsmannskaper uten fast vaktordning. Brannlaget består av 3 lagledere og 9 brannkonstabler. Alle mannskaper unntatt sjåfører møter direkte på skadestedet Brannlaget har godt frammøte ved alarmer med i gjennomsnitt på mellom 5-6 mannskaper. Hurdal brannvesen Hurdal brannstasjon har 16 deltidsmannskaper uten fast vaktordning. Det etableres fast vaktordning bestående av et vaktlag i jul- og nyttårshelgen, samt i påsken. Hurdal brannvesen består av 4 utrykningsledere og 12 brannkonstabler. Alle mannskaper unntatt sjåfører møter direkte på skadestedet. Beredskapen på dagtid er fra forsterket med 1 brannkonstabel som har hovedstilling i kommunen, og som inngår i den generelle beredskapen. Hurdal brannvesen har et meget godt frammøte ved alarmer med i gjennomsnitt på 6-8 mannskaper. Noe dårligere frammøte i normalarbeidstiden og noe bedre på kveld/ natt/ helg. Nes brannvesen Årnes brannstasjon har fast dreiende 4 -delt vaktordning med mannskaper i deltidsstillinger. Et vaktlag består av 1 overordnet vakt/ utrykningsleder og 5 brannkonstabler. Alle mannskaper møter på brannstasjonen ved alarm. Ved melding om husbrann, andre større eller spesielle hendelser varsler også de mannskapene som har frivakt. Beredskapen på dagtid er forsterket med 2 dagtidskonstabler. 3 faste ansatte medarbeidere i feiervesenet inngår i beredskapsstyrken. Antall beredskapsoppdrag GRIB GRIB NRBR Eidsvoll Hurdal Nes Jessheim Nannestad Gjerdrum Antall oppdrag (gj.snitt ) Oppdrag per innb. (gj.snitt ) 20,0 11,4 11,7 17,0 22,9 19,2 Øving av beredskapsstyrken Antall timer GRIB Jessheim 22 timer pr. uke GRIB Nannestad 53 timer pr.år Eidsvoll Eidsvoll 60 timer pr.år Eidsvoll Feiring 16 timer pr.år Hurdal 30 timer pr.år Nes 72,5 timer pr. år Prosjektgruppens oppsummering Avvik Eidsvoll: Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap har gjennomført tilsyn av brannvesenet i Eidsvoll og Hurdal. Det er gitt avvik på vaktberedskapen for tettstedet Råholt, da det ikke er etablert beredskap med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Det er gitt avvik på ressurser til ledelse av beredskapsavdelingen. Leder beredskap gjennomfører i dag også brannforebyggende arbeid. Beredskapen for øvrig er i samsvar med lover og forskrifter. Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Side 11

12 Delprosjekt - Forebyggende inkludert Feiertjeneste Mandat Kartlegge dagens personalforhold, bemanning og kompetanse. Biler, utstyr og kontorforhold, samt IKT Arbeidsoppgaver (Virksomhetsplan 2011) Avvik og utfordringer ift. lov/forskrift. Prosjektgruppens medlemmer Leder: Ivar Husås Medlemmer: Bjørn Nerland Nes, Erlend Bjørk - Eidsvoll/Hurdal og Sture Olsen - GRIB Prosjektgruppens rapport GRIB Krav til organisering og dimensjonering av forebyggende oppgaver er fastsatt i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften). For å sikre at alle kommuner gjennomfører et minimum av forebyggende arbeid, er det fastsatt et minstekrav til antall årsverk. I hht. dimensjoneringsforskriftens 3-2, 2. ledd, skal det utføres minst ett årsverk pr innbyggere. Normalt vil det tilsvare omtrent særskilte brannobjekter. Minstekravet er basert på erfaringer om hva kvalifisert personell bruker av tid for å gjennomføre og følge opp lovpålagte tilsyn og annet forebyggende arbeid. I tillegg til ovenstående skal brannvesenet organiseres med en forebyggende avdeling som ledes av en person i hel stilling i kommuner eller brannvernregioner med mer enn innbyggere, jfr. dimensjoneringsforskriftens 2-5, 3. ledd. Dimensjoneringsforskriften stiller også utdanningskrav til forebyggende personell og ledelse. Årsverk Innbyggertallet i eierkommunene Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum innebærer at forebyggende avdeling, i tillegg til leder i hel stilling, skal ha ca. 4,7 stillinger. Pr er avdelingen bemannet med leder, 2 brannmestere og 2 branninspektører. Sett på bakgrunn av folketallet mangler avdelingen ca. 0,7 årsverk. For 2011 er dette tenkt kompensert med at kvalifisert personell fra feiervesenet utfører ca. 0,5 årsverk ved avdelingen. Særskilte brannobjekt ( ) Ullensaker: 243 stk., fordelt på 150 a-objekter, 75 b-objekter og 18 c-objekter. Nannestad: 64 stk., fordelt på 55 a-objekter, 8 b-objekter og 1 c-objekter. Gjerdrum: 28 stk., fordelt på 18 a-objekter, 6 b-objekter og 4 c-objekter. Totalt antall objekter: 335 stk. Utdanningskrav Avdelingsleder og begge brannmestrene tilfredsstiller utdanningskrav i hht. dimensjoneringsforskriften. De to nytilsatte branninspektørene har begge ingeniørutdannelse, men mangler yrkesutdanning i forebyggende brannvern (forebyggende kurs ved Norges brannskole). Det vil bli søkt kursdeltakelse ved forebyggende kurs for disse innen Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Side 12

13 søknadsfristen i Første anledning for gjennomføring av kurset vil da bli i starten av Nes Årsverk Det er per mangel på ca. 1,0 årsverk på forebyggende avdeling i Nes brann- og redningsvesen. Dette er på grunn av avgang på tidligere brannsjef (pensjonering) med konstituering av tidligere leder for forebyggende som brannsjef. Tidligere branninspektør ble konstituert som leder for forebyggende, uten å ansette ny branninspektør i påvente av denne utredingen. Særskilte brannobjekter pr a-objekter, 13 b-objekter og 5 c-objekter: Totalt 101 objekter Kompetanse i henhold til kompetansekrav Branninspektører, konst. leder forebyggende og konst. brannsjef har kompetanse i henhold til 9 brann og eksplosjonsvernloven og 3-2 forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Leder for beredskap og fast ansatt brannkonstabel/røykdykker (disse to representerer 0,1 årsverk), utfører i hovedsak lovpålagte informasjons- og motivasjonstiltak i henhold til 11 første ledd i brann og eksplosjonsvernloven. Biler /utstyr: Forebyggende avdeling disponerer leasing biler ved behov. Vi har 2 stk kontorplasser med stasjonær pc og skriver. Eidsvoll og Hurdal Årsverk Etter innbyggertallet skal forebyggende avdeling, i tillegg til leder i hel stilling, ha ca. 2,4 stillinger. Etter brannordningen har avdelingen i dag følgende stillingshjemler: inspektør i 100% stilling, feierleder 40% og leder beredskap 60%, til sammen 2 årsverk. I forbindelse med tilsyn fra DSB fikk vi avvik på at leder beredskap ikke hadde hel stilling. Dette er foreløpig løst ved at både brannsjef, leder forebyggende og en feiersvenn går tilsyn i særskilte objekter. Særskilte brannobjekter Eidsvoll: Hurdal: Totalt antall objekter: 147 Utdanning 125 stk, fordelt på 93 a-objekter, 29 b-objekter og 3 c-objekter 22 stk, fordelt på 17 a-objekter, 3 b-objekter og 2 c-objekter Det er et ønske om at alle på avdelingen skal ha yrkesutdanning i forebyggende brannvern. Avdelingsleder, inspektør, feierleder og en feiersvenn har denne kompetansen, mens en feiersvenn skal på forebyggende kurs i Inspektøren skal på oppdateringskurs forebyggende i Biler/utstyr Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Side 13

14 Forebyggende avdeling har ingen biler. Avdelingen disponerer 3 kontorarbeidsplasser på brannstasjonen. Prosjektgruppens oppsummering (forebyggende) Det er registrert avvik mellom bemanningsnorm og faktisk bemanning i på til sammen 1,6 årsverk totalt for kommunene på Øvre Romerike. Noe av avviket skyldes midlertidige situasjoner som pensjonering m.v. Kravet til kompetanse er i stor grad overholdt for samtlige kommuner. Avvik skyldes ventetid for opptak til aktuelle kurs. Det er tilgang på nødvendige biler, kontorarbeidsplasser og teknisk utstyr i samtlige kommuner. Feier Detaljer for Eidsvoll feiervesen Leder feiervesenet jobber 60% i feiervesenet pluss 40% forebyggende. Leder feiervesenet har påbegynt mesterkurs. 2 feiersvenner har forebyggende kurs. 1 svenn starter forebyggende kurs i November. Ufaglært feier er planlagt å søke inn på NBSK i 2012 Kontor. Alle feiere har en bærbar pc med mobilt bredbånd og hjemmekontor løsning fra DGI slik at registrering osv kan gjøres ute i felten. Måloppnåelse 2010 Grunlag / hjemmel: Krav for feiing og tilsyn med fyringsanlegg: Forebyggendeforskriften 7-3 (Hyppighet) Krav til særskilte brannobjekt ( 13) type A B C: Forebyggendeforskriften 6-3 (Hyppighet) Kommune Røykløp i bruk Antall som skal feies Feide røykløp Antall boligenheter Skal ha tilsyn Utført tilsyn Ullensaker Nannestad Gjerdrum Totalt GRIB Nes Eidsvoll Hurdal Nes Feiing (behovsprøvd) og tilsyn med fyringsanlegg: Tabellen angir at over en kontinuerlig løpende fireårs periode vil alle røykløp være feid samt at det har blitt utført tilsyn med fyringsanlegget i alle boenheter som er registrert med ett eller flere røykløp. Befolkningsmønstret medfører at tallene vil måtte variere noe fra år til år. Noen hundre husstander vil falle ut, da det etter gjentatte purringer / besøk over tid ikke er mulig å få tilgang. Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Side 14

15 Tilsyn med særskilte brannobjekt 13 Det ble utført tilsyn ved alle 101 særskilte brannobjekt i Nes. Eidsvoll Feiing (behovsprøvd) og tilsyn med fyringsanlegg: Tallene i tabellen angir at vi med dagens fordeling av feiehyppighet ikke vil oppnå full dekning i løpet av en 4 års-periode. I dag feies ca 50 % av røykløpene hvert år og annethvert år. Vi jobber mot en forskyvning med overvekt på hvert 3. og 4. år. Dette vil frigi tid til tilsyn og annet forebyggende arbeid. Befolkningsmønstret medfører at tallene vil måtte variere noe fra år til år. Noen hundre husstander vil falle ut, da det etter gjentatte purringer / besøk over tid ikke er mulig å få tilgang. Tilsyn med særskilte brannobjekt 13 Det ble utført tilsyn ved alle 121 a- og b-objekter i Eidsvoll. Hurdal 2010 Feiing (behovsprøvd) og tilsyn med fyringsanlegg: Tallene i tabellen angir at en med dagens fordeling av feiehyppighet vil oppnå full dekning i løpet av en 4 års-periode. I dag feies ca 60 % av røykløpene hvert år og annethvert år. Her som i de andre kommunene medfører befolkningsmønstret at tallene vil måtte variere noe fra år til år. Noen husstander vil falle ut, da det etter gjentatte purringer / besøk over tid ikke er mulig å få tilgang. Tilsyn med særskilte brannobjekt 13 Det ble utført tilsyn ved alle 23 a- og b-objekter i Hurdal. Ullensaker Feiing (behovsprøvd) og tilsyn med fyringsanlegg: Tilsyn med særskilte brannobjekt 13 Nannestad Feiing (behovsprøvd) og tilsyn med fyringsanlegg: Tilsyn med særskilte brannobjekt 13 Gjerdrum Feiing (behovsprøvd) og tilsyn med fyringsanlegg: Tilsyn med særskilte brannobjekt 13 Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Side 15

16 Delprosjekt - Administrasjon Mandat Kartlegge dagens personalforhold, bemanning og kompetanse samt eksterne kjøp av tjenester Utfordringer Prosjektgruppens medlemmer Leder: Kjell Johansen Medlem: Judith Hagen, GRIB Kontaktpersoner: Randi Haug - Hurdal kommune, Signe Tønnesen og Inger Cock Olsen - Eidsvoll kommune, Anne Veronica Delic - Ullensaker Kommune (GRIB) og Ivar Husås - Nes kommune Prosjektgruppens rapport Gruppa startet opp med å kartlegge de viktigste arbeidsoppgavene i administrasjonen av brannvesen. Generelt: Publikumsbehandling og sentralbord Registrering av post ut/ inn (ephorte) - oppfølging av saker / restanser Arkiv / sak / personell, timelister, registrering overtid, attestering Fakturabehandling / attestering Fakturering kunder, eiere og unødige alarmer Innkjøp kontorrekvisita Intern kontorstøtte for alle avdelinger inkludert feiervesenet Tilsettinger, søkerlister / arbeidsavtaler/ lønnsmeldinger etc. Referent i lederfora og div. saksbehandling Politiske fora. WEB Personal: Lønn, personal (EDB og PRS) Månedlig lønnsutbetaling nde kjøring Fastlønn, vikar, timer og godtgjøringer Pensjoner KLP avregning og avstemming Skatt/avgifter og forsikringer Registrering av fravær inkludert trygderefusjoner Rapporteringer til offentlige instanser Årsoppgjør lønnsoppgaver Avstemming av lønnsrelaterte balansekontoer Fraværsregistrering / oppfølging og årsrapport Lokale lønnsforhandlinger Økonomi: Budsjett i Agresso/ budsjett manager /Agresso Office Ajourhold kontoplan, avgiftskoder Kontakt mot revisjon, bilagskontroll og mva/ mva kompensasjon Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Side 16

17 Kostra rapportering sentralt og rapportuttak kvartal/ tertial internt Bilagsregistrering, skanning og betaling Remittering til leverandører Innlesing av lønn og fraværsfiler Avstemming av bankkonti Oppgjørssjema til skatteetaten Obligatoriske regnskapssjemaer og oversikter Årsavsluttning og regnskap Årsmeldingen og noter til regnskapet samt kretsløpsanalyser Investeringsoversikter, avskrivinger og selvkostberegninger Kommunal fakturering av feiegebyr. Listen er ikke uttømmende men fanger opp alle arbeidsområdene i stort. Videre arbeid i gruppa: Gruppa møtte de involverte i et fellesmøte i Nes kommune samt sendte relevante spørsmål om administrasjon og tidsforbruk til flere avdelinger i Eidsvoll og Hurdal kommuner. Alle berørte synes å ha felles forståelse for oppgaven og svarene gir et bilde av dagens situasjon. Det bemerkes at dette er en subjektiv betraktning fra de enkelte som nå legges til grunn og det synes å være tilstrekkelig underlag for dette brannprosjektet. Gruppa har valgt å summere alle svarene og Eidsvoll, Hurdal og Nes bruker i dag 30 % årsverk på personal og lønn og ca.35 % årsverk på økonomioppfølging. Grib har valgt å kjøpe tjenesten som omfatter lønn/personal samt økonomioppfølging fra den største eierkommunen Ullensaker. Omfanget er ca. 35 % av et årsverk, i tillegg til egen administrasjon. (1 årsverk). Kommune Fagledelse Administrasjon Personal og lønn Økonomi Nes brann 300 % Nes feier 0 % 50 % Eidsvoll brann 300 % Eidsvoll feier 30 % Hurdal brann 20 % Hurdal feier 10 % Sum Eidsvoll, Hurdal og Nes: 30 % Sum Eidsvoll, Hurdal og Nes: 35 % GRIB brann 300 % 70 % 10 % 12 % GRIB feier 100 % 30 % 5 % 8 % SUM 10,7 årsverk 1,5 årsverk 1,0 årsverk Brannsjef og to avdelingsledere er lovpålagt fagledelse i brannvesenet og tradisjonelt er brannsjefen underordnet teknisk sjef. Da er dette i stor grad rene fagstillinger men ved omorganisering i kommunene blir brannsjefstillingen til enhetsleder eller virksomhetsleder og denne omgjøringen fører til flere rene administrasjonsoppgaver som før ble utført av annet kontorpersonale i rådhuset. Ved dannelsen av IKS blir brannsjefen Administrerende direktør/daglig leder og i enda større grad en administrativ leder sammen med sine to avdelingsledere. Feiermester og feierformannen utfører også mange administrative oppgaver. Utfordringer: 1. Ved eventuelle samarbeidsløsninger i fremtiden er det en utfordring å skille ut volumet på administrasjonsoppgavene som utføres av fagpersonell i dag. 2. Kompetanse og sårbarhet er viktige kriterier for valg av tjenestekjøp kontra egne ansatte. Forvaltning, drift og vedlikehold ute og inne samt renhold og oppfølging av tilsyn og avvik på brannstasjonene er ikke omfattet av denne rapporten. Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Side 17

18 Delprosjekt - Økonomi Mandat Dagens budsjetter 2011 og regnskaper 2010 Verdivurdering av dagens eiendeler. Bruksverdi, nåverdi, verdi ved nyanskaffelse Prosjektgruppa skal underveis: Tildele mandat til delprosjektene sikre fremdrift. Være støtte for delprosjektene og foreta avklaringer underveis i prosjektet. Eventuelt å konferere utfordringene med referansegruppene. Sammenstille delrapportene i en hovedrapport, vurdere konsekvenser og økonomi samt trekke konklusjoner. Fortløpende avklare eventuelle spørsmål forbundet til ROS-analysen. Se på nye samarbeidsløsninger, endringer og mulig annen organisering. Prosjektgruppens medlemmer Leder: Lillian Nærem Medlemmer: Monica Nordengen - Ullensaker kommune for GRIB og økonomisjefene i ØRU eller den disse utpeker. Prosjektgruppens rapport Innledende merknader Tilbakemeldingene har vært av ulik kvalitet, og det antas at det skyldes ulik organisering av tjenesten og den enkelte kommunes faktiske budsjetterings- og regnskapsrutiner. Oppsett i budsjett-/regnskapsdokumentene i den enkelte kommune gjør at tallene ikke er direkte sammenlignbare, da ulike funksjoner ikke er rendyrket under det enkelte ansvar. Tallgrunnlaget anses derfor som en klar indikasjon på økonomien i det enkelte brannvesen. Brannvesen / Beredskap Regnskap 2010 Gjerdrum Eidsvoll Hurdal Nannestad Ullensaker Nes Samlet for Øvre Romerike Kostnader kr kr kr kr kr kr kr Folketall Kostnad per innbygger kr 529 kr 457 kr 797 kr 545 kr 531 kr 473 kr 511 Kommentarer: Kommunene på Øvre Romerike bruker samlet sett nærmere 46 mill kr på brannvesen og beredskap. Det tilsvarer 511 kr per innbygger. Eidsvoll og Nes bruker mindre enn gjennomsnittet på brannvesen, mens de øvrige kommuner bruker noe mer. Hurdal har de høyeste utgifter til brannvesen med 797 kr per innbygger. 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Andel utgifter brannvesen 2010 (Kostra funksjon 339 og noe 338) Gjerdrum Eidsvoll Hurdal Nannestad Ullensaker Nes Andel av kostnader Andel av folketall Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Side 18

19 Forebygging / Feiing Regnskap 2010 Gjerdrum Eidsvoll Hurdal Nannestad Ullensaker Nes Øvre Romerike Kostnader kr kr kr kr kr kr kr Folketall Kostnad per innbygger kr 110 kr 108 kr 152 kr 130 kr 98 kr 110 kr 109 Kommentarer: Kommunene på Øvre Romerike bruker samlet sett ca. 9,8 mill kr på brannforebyggende arbeid / feiing. Det tilsvarer 109 kr per innbygger. Ullensaker har den laveste kostnad per innbygger med 98 kr, mens Hurdal har de høyeste kostnader med 152 kr per innbygger. Prosjektgruppens oppsummering 1. Med forbehold om ulik regnskapsførsel i kommunene har per dato Eidsvoll og Nes det rimeligste brannvesen når kostnadene fordeles per innbygger. 2. Hurdal har de største utgifter til brannvesen per innbygger. Andel utgifter feiing 2010 (Kostra funksjon 338) 3. Ullensaker har den laveste kostnad per innbygger for området brannforebygging / feiing, mens Hurdal har de klart største utgifter per innbygger. 4. Kostnadsforskjellen mellom de selvstendige brannvesen i Eidsvoll / Nes og kommunene som omfattes av GRIB-samarbeidet kan tilskrives at GRIB har en beredskap organisert i lag av heltidspersonell med kasernert vakt. 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Gjerdrum Eidsvo ll Hurdal Nanne stad Ullensaker Nes Andel av kostnader Andel av folketall Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Side 19

20 Om sikring av bebyggelse og objekter med krav om 10 minutters innsatstid Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen - Innsatstid 4-8. Innsatstid Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført. Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter. Prosjektgruppens oppsummering Prosjektgruppen tar til etterretning de funn som ROS-analysen avdekker for de kontrollerte sykehjem og sykehus. Prosjektgruppen kan ikke se bort fra tilsvarende funn ved andre institusjoner dersom de hadde vært gjenstand for tilsvarende gjennomgang. Prosjektgruppen vil her legge til grunn at bruken av institusjoner endres over tid og at brukergruppene kan endres, eksempelvis at man kan få et økt innslag av demente i bygninger som i sin tid var prosjektert for brukergrupper med bedre fysisk og psykisk funksjonsevne. Befolkningsutvikling i våre tettsteder mot år 2030 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen - Vaktberedskap 5-3. Vaktberedskap I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil innbyggere kan beredskapen organiseres av deltidspersonell uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt. I tettsteder med innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt. I tettsteder med innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av heltidspersonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid kan beredskapen organiseres i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt, men hvor utrykningsleder har brannvern som hovedyrke. Støttestyrke, jf. 5-2, kan være deltidspersonell med dreiende vakt. I tettsteder med mer enn innbyggere skal beredskapen være organisert i lag av heltidspersonell med kasernert vakt. Støttestyrke, jf. 5-2, kan være deltidspersonell med dreiende vakt Antall vaktlag I tettsted fra til innbyggere skal det være minst ett vaktlag og nødvendig støttestyrke etter 5-2 og 5-3. I tettsted fra til innbyggere skal det være minst to vaktlag og nødvendig støttestyrke etter 5-2 og 5-3. Ved innbyggere skal det være minst tre vaktlag og nødvendig støttestyrke. Deretter skal beredskapen økes med ett vaktlag og nødvendig støttestyrke for hver innbygger. Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Side 20

Felles brannvesen for kommunene på Øvre Romerike. Prosjektgruppens anbefalinger

Felles brannvesen for kommunene på Øvre Romerike. Prosjektgruppens anbefalinger Felles brannvesen for kommunene på Øvre Romerike Prosjektgruppens anbefalinger Mandat 1. Beskrive dagens situasjon og foreta en ROSanalyse av dagens totale organisering av brann- og redningsvesen i ØRU.

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-22 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2012. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2012 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen Brann og redning i endring NFKK 07.11.17 Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen www.ks-bedrift.no Medlemmer, brann og redning 24 interkommunale brannog redningsvesen 3 stk 110 sentraler Dekker ca 1,5 mill innbygger

Detaljer

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brann, eksplosjon og ulykker med

Detaljer

Hurdal kommune. Eidsvoll kommune. Nes kommune. Nannestad kommune. Gjerdrum kommune. Ullensaker kommune

Hurdal kommune. Eidsvoll kommune. Nes kommune. Nannestad kommune. Gjerdrum kommune. Ullensaker kommune Hurdal kommune Eidsvoll kommune Nannestad kommune Nes kommune Gjerdrum kommune Ullensaker kommune Brannvesenene før 01.05.2013 ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS Etablert 2013 102 000 innbyggere 2056 km

Detaljer

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE Revidert: Vedtatt av kommunestyret 17.11.08. Godkjent av DSB 2 INNHOLD: INNHOLD:... 2 BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE... 3 A. FORMÅL... 3 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Saksfremlegg Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS VIRKSOMHETSPLAN 2011 Gardermoregionens interkommunale brannvesen IKS Kommunen skal sørge for drift av brannvesen etter Lov om vern mot brann og eksplosjon m.v. av 14. juni 2002 9 Dimensjonering av beredskap

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Forskrift om organisering mm. av brannvesen

Forskrift om organisering mm. av brannvesen Forskrift om organisering mm. av brannvesen FOR-1995-05-03 nr 0405 Opphevet Tittel: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen ble

Detaljer

Brann og tilsyn. - Nome, Sauherad og Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 750 007

Brann og tilsyn. - Nome, Sauherad og Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 750 007 - Nome, Sauherad og Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 750 007 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...1

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet 08.04.2014 Drammensregionens brannvesen IKS 1 Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi

Detaljer

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen Fra Mannskapet i Skaun brann- og redningstjeneste ved tillitsvalgt og verneombud Til Brannsjef Leif Harald Bremnes Børsa, 9. november 2016 Teknisk sjef Frøydis Aarnseth Aalbu Rådmann Jan-Yngvar Kiel Kopi:

Detaljer

Kap. 1 Innledende bestemmelser

Kap. 1 Innledende bestemmelser Forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og redningsvesenforskriften) Innhold Kap. 1 Innledende bestemmelser...2

Detaljer

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12 (4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: M /3642

Ørland kommune Arkiv: M /3642 Ørland kommune Arkiv: M70-2007/3642 Dato: 12.11.2007 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Johan Uthus Saksnr Utvalg Møtedato 08/1 Komite for næring og drift - Ørland kommune 14.01.2008 Kommunestyret - Ørland kommune

Detaljer

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN BRANNORDNING FOR HÅ KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Hå kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema:

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: Mandatets pkt. 4: Brannordning Ajourført pr. 29.10.2004. INNHOLD 1. FORMÅL...3 2. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...3

Detaljer

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS DRBV Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011 Drammensregionens brannvesen IKS 1 INNHOLD 1. DRBV i dag 2. Status Organisering Regnskap og balanse 2010 Regnskap 2011, 2. tertial Aktiviteter

Detaljer

Drammensregionens brannvesen. Sigdal kommunes inntreden som ny deltaker/eierkommune. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Drammensregionens brannvesen. Sigdal kommunes inntreden som ny deltaker/eierkommune. Saksordfører: Inger Lise Lunde ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Knut Thorsby Saksmappe: 2009/7553-24296/2009 Arkiv: Drammensregionens brannvesen. Sigdal kommunes inntreden som ny deltaker/eierkommune. Saksordfører: Inger Lise Lunde Utvalgssaksnr

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN

Detaljer

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS Vedlegg 5 selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS 1. Selskapets navn Øst 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Side 1 Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Revidert 08.04.1999 Side 2 BRANNORDNING FOR DEANU GIELDA/TANA KOMMUNE Innholdsfortegnelse: A. FORMÅL 5 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 5 1. Oppgaver 5 2. Grunnlag

Detaljer

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen L.nr.: 3698/2014 Arkivnr.: M70/&13 Saksnr.: 2014/611 Utvalgssak Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som

Detaljer

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom REVISJON AV SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste inngått mellom KS og Fagforbundet Delta Norges Ingeniørorganisasjon Tekna Det norske Maskinistforbund

Detaljer

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet.

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet. Saksfremlegg Saksnr.: 06/222-3 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2466 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR KOMMUNENE I FOLLO Saksbeh.: Anita Hekne Arkivkode: M80 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/11 Formannskapet

Detaljer

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Polar brannbefalslag Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen

Asker og Bærum brannvesen Asker og Bærum brannvesen Eiermøte med Asker 2013 Årsregnskap 2012 Mindreforbruk drift = 4 149 837 Positivt premieavvik på 2,6 millioner Utsatte prosjekter på til sammen 0,9 millioner «Reelt» mindreforbruk

Detaljer

Rapport fra tilsyn:

Rapport fra tilsyn: Dokumentdato Vår referanse Tilsynsid 9323 326 Arkivkode Rapport fra tilsyn: 26.10.2016 Informasjon om tilsynsobjekt Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2) BALSFJORD KOMMUNE BRANN OG 940208580

Detaljer

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Brekstad 19.06.14 Johan Uthus Brannsjef Fosen brann- og redningstjeneste IKS 1. Formål ( 1-1) Denne dokumentasjonen beskriver brannvesenet

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller. pr. e-post

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen Fagnotat Saksnr.: 201403003-6 Emnekode: ESARK-650 Saksbeh: JOBR Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Bergen brannvesen Dato: 23. februar

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2013 2015 AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt Til: Aurskog-Høland kontrollutvalg 20.11.2012 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 HJEMMEL...2 1.2 INNHOLDET I SELSKAPSKONTROLLEN...2 1.3

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2003 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

BAKGRUNN OG INNLEDNING

BAKGRUNN OG INNLEDNING BAKGRUNN OG INNLEDNING Den 17. desember 2015 ble det vedtatt en ny Forskrift om brannforebygging, hjemlet i Brannloven av 2002. Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense

Detaljer

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530

Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Rådmannsmøte 14. januar 2011 Referat Sted: Raumergården Kl: 1300-1530 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Brynhild Hovde - Forfall Arne Bruknapp Øystein Seland Kurt-Gøran Adriansen Forfall

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008. KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 28. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 28... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3 2.1.1. ETTERLEVELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: M80 &10 Arkivsaksnr.: 11/1133

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: M80 &10 Arkivsaksnr.: 11/1133 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: M80 &10 Arkivsaksnr.: 11/1133 DRBV - KRØDSHERAD, SAK OM UTVIDELSE AV DRBV Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret går inn for at Krødsherad kommune

Detaljer

Utredning om felles brann og feiertjeneste for de tre kommunene i Lillehammer regionen.

Utredning om felles brann og feiertjeneste for de tre kommunene i Lillehammer regionen. Utredning om felles brann og feiertjeneste for de tre kommunene i Lillehammer regionen. Ferdigstilt fra arbeidsgruppa 4. mai 2011. Oppdatert 11. august 2011. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning og bakgrunn...

Detaljer

REFERAT STYREMØTE I ØRU 12. august 2011.

REFERAT STYREMØTE I ØRU 12. august 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 15. august 2011 REFERAT STYREMØTE I ØRU 12. august 2011.

Detaljer

Sluttrapport. Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen. for. Innherred Samkommene

Sluttrapport. Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen. for. Innherred Samkommene Sluttrapport Delprosjekt : Felles brann- og feiervesen for Innherred Samkommene Deltakere: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje Rennan

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 21. september 2012

Referat fra styremøte i ØRU 21. september 2012 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. oktober 2012 Referat fra styremøte i ØRU 21. september

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: M70 &00. Lokal forskrift - Avgift etter brann og eksplosjonsvernloven

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: M70 &00. Lokal forskrift - Avgift etter brann og eksplosjonsvernloven RINGERIKE KOMMUNE Hovedutvalget for miljø og arealforvaltning SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/22163 Arkiv: M70 &00 Lokal forskrift Avgift etter brann og eksplosjonsvernloven Forslag til vedtak: Lokal forskrift

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00

Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Referat: ØRU styremøte 15. mai 2009 kl 12.45 15.00 Dagsorden: Sak nr. 47/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 48/09 Referat fra siste styremøte 15. april 2009 Sak nr. 49/09 Referat siste rådmannsmøte 23.

Detaljer

Dokumentasjon av brannvesenet

Dokumentasjon av brannvesenet Dokumentasjon av brannvesenet Innledning Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet dokumentere at forskriftens krav til organisering, utrustning og bemanning oppfylles alene eller i samarbeid med

Detaljer

Kap. 7. Opplæring og kompetanse

Kap. 7. Opplæring og kompetanse Kap. 7. Opplæring og kompetanse 7-1 Kommunens plikter Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Det skal gjennomføres

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret

Møteinnkalling. Kommunestyret Nes Kommune Møteinnkalling Kommunestyret Dato: 27.12.2017 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen Arkivsak: 15/01209 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

En brann- og redningstjeneste for vår tid

En brann- og redningstjeneste for vår tid Konferansen i Tromsø En brann- og redningstjeneste for vår tid 13. Juni 2012 Brann- og redningssjef Rolf A. Søtorp 1 14.06.2012 Innhold Initiativ og Motivasjon Fra beslutning til drift Tjenester og forventninger

Detaljer

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Møtetid: 12.08.2015 kl. 18:00 Møtested: Oppegård brannstasjon MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Styremedlemmer og brannsjefene innkalles til styremøte. Kopi til varamedlemmer som innkalles ved forfall.

Detaljer

TJENESTE / LEVERANSEAVTALE

TJENESTE / LEVERANSEAVTALE TJENESTE / LEVERANSEAVTALE MELLOM FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS OG...KOMMUNE INNHOLD 1.0 Avtalens omfang og formål:... 2 2.0 Grunnlagsdokumenter... 2 3.0 Generell hjemmel... 2 4.0 Ytelser iht lovpålagte

Detaljer

Deres dato av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets arbeid i Kvinnherad kommune

Deres dato av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets arbeid i Kvinnherad kommune 4( ds Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 sdai rme fkut nonrastseiktk feorrhetog beredskap Dokument dato 21.01.2013 Deres dato 19.11.20 1av 4 Vår referanse 2012/10738/OPVE Deres referanse

Detaljer

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt RVR-samling i Bergen 18.05.2011 Hans Kr. Madsen Avdelingsleder DSB 1 430 kommuner 340 milliarder kroner 1/3 av statsbudsjettet 66.600 kr. pr. innbygger 12.000 lokalpolitikere

Detaljer

Høring. Budsjett 2010 Levanger kommune

Høring. Budsjett 2010 Levanger kommune Høring Budsjett 2010 Levanger kommune Fagforbundet Levanger og Delta har en del synspunkter angående budsjettet for 2010. Vi vil her synliggjøre en del konsekvenser av det Rådmannen skriver i tekstdelen

Detaljer

Brannsamarbeid Namsos kommune - Kjøp av tjenester. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Brannsamarbeid Namsos kommune - Kjøp av tjenester. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2010/1528-3 Saksbehandler: Stig Bjøru Saksframlegg Brannsamarbeid Namsos kommune - Kjøp av tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE Møtebok Tid Torsdag 26. september 2013, kl. 09.00 Sted Nannestad kommunehus, kommunestyresalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede

Detaljer

ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner

ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner Oppstartsmøte - 2. oktober 2014 Helge H. Wiberg og Tore Andre Hermansen, Norconsult AS Formål og

Detaljer

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: 3. november 2005 UTVIDELSE AV DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: 3. november 2005 UTVIDELSE AV DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 05/01691-033 Dato: 3. november 2005 UTVIDELSE AV DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET / BYSTYRET: Administrasjonens

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linjen denne linjen skal ikke fjernes

::: Sett inn innstillingen under denne linjen denne linjen skal ikke fjernes Saksframlegg Saksbehandler : Ragnar Sand Fuglum S aksnr.: 16 / 3225 Behandles av: Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring Vurdering av brannordningen for n ye Asker ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Brann- og redningstjenesten Øst 110-region -samlokalisering av nødmeldetjenesten

Brann- og redningstjenesten Øst 110-region -samlokalisering av nødmeldetjenesten Brann- og redningstjenesten Øst 110-region -samlokalisering av nødmeldetjenesten Fylkesberedskapsrådet Østfold 06.04.17 Terje Surdal/Daglig leder Alarmsentral Brann Øst AS Dagens agenda Brann- og redningstjenesten

Detaljer

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND. Brannstudien. Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND. Brannstudien. Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund Brannstudien Nils-Erik Haagenrud Leder Norsk Brannbefals Landsforbund 2 Interkommunalt samarbeid 3 Brann og redningstjenesten er dimensjonert etter en: Lokal risiko og sårbarhetsanalyse Minimums standard

Detaljer

Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014

Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014 HØRINGSUTTALELSE OM RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT BRANN- OG REDNINGSVESENETS ORGANISERING

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 Drammensregionens brannvesen IKS Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 AGENDA 1. Om DRBV 2. Regnskap 2009 3. Aktiviteten i 2009 4. Spesielle saker fra siste året 5. Fremtidige utfordringer Drammensregionens

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 14.06.2013 1 av 5 Orkdal kommune, rådmannen Arkivkode 326 Bårdshaug 7300 ORKANGER Oversendelse av

Detaljer

Hvordan lykkes med samlokalisering av nødmeldetjenesten -et spørsmål om prosess!

Hvordan lykkes med samlokalisering av nødmeldetjenesten -et spørsmål om prosess! Hvordan lykkes med samlokalisering av nødmeldetjenesten -et spørsmål om prosess! BRANNVESENKONFERANSEN 2017 Terje Surdal/Daglig leder Alarmsentral Brann Øst AS/Leder 110-Forum -et spørsmål om prosess!

Detaljer

Kap. 2. Administrative forhold

Kap. 2. Administrative forhold Kap. 2. Administrative forhold 2-1 Samarbeid Kommunen skal sørge for at brannvesenet søker samarbeid med andre myndigheter for å sikre best mulig brannvern for kommunens innbyggere. Mål for samarbeid Norske

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 1 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 2 Innledning Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering

Detaljer

BFO's innspill til Stortingsmelding om brann

BFO's innspill til Stortingsmelding om brann BFO's innspill til Stortingsmelding om brann http://www.bfobrann.no/ Årsmøteseminar 17. april 2007 Dag Skansen Bakgrunn Møte med Justisdrept 24.10.2006 Meldingen som kommer vil være «med bygget i sentrum»,

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 14/13 Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato 14/13 Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.01.2014 2013/5150-1736/2014 / M74 Saksbehandler: Torleiv Momrak Saksnr. Utvalg Møtedato 14/13 Fylkesutvalget 11.02.2014 HØRING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT

Detaljer

Vedlegg til Brannordning for FBRT

Vedlegg til Brannordning for FBRT Vedlegg til Brannordning for FBRT Brannordninger pr 1998 (Eget dokument) ROS analysen (Eget dokument) Styringskort/Måldokument Oversikt over særskilte brannobjekter 2014 Oversikt over ildsteder og piper

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Saksfremlegg Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Utvidelse av Drammensregionens brannvesen (DRBV). Saksordfører: Gard Firing. 93/11 Formannskapet Kommunestyret

Utvidelse av Drammensregionens brannvesen (DRBV). Saksordfører: Gard Firing. 93/11 Formannskapet Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Knut Thorsby Saksmappe: 2011/10694-34190/2011 Arkiv: M80 Utvidelse av Drammensregionens brannvesen (DRBV). Saksordfører: Gard Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 93/11 Formannskapet

Detaljer

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

MØTEBOK Saksgang. Økonomiplan 2014-2017 Inn-Trøndelag Brannvesen IKS

MØTEBOK Saksgang. Økonomiplan 2014-2017 Inn-Trøndelag Brannvesen IKS Inn-Trøndelag Brannvesen IKS MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Styret 07.10.13 25/13 Representantskapet 25.10.13 15/13 Saksbehandler: Håvard Bye ØKONOMIPLAN 2014-2017 INN-TRØNDELAG BRANNVESEN

Detaljer

SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR BRANN- OG REDNINGSTJENESTE

SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR BRANN- OG REDNINGSTJENESTE SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR. 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Del I Innledende bestemmelser 1.1 Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale (SFS 2404) er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet

Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet Onsdag 14.11.2007 Leif-Erik Steen Brannvernsamarbeid Midt-Norge Bakgrunn Forprosjektrapport høsten 2004 Brannsjefene i Trondheim,

Detaljer

VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING

VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING KAP. 1. SAMARBEIDETS FIRMA/RETTSLIGE STATUS 1.1 Innherred kommunesamarbeid, brann og redning (heretter kalt Innherred brann og redning) er et

Detaljer

Særavtalen regulerer lønns- og arbeidsforhold for beredskaps- og innsatsstyrken i brann- og redningstjenesten.

Særavtalen regulerer lønns- og arbeidsforhold for beredskaps- og innsatsstyrken i brann- og redningstjenesten. Brann- og redningstjeneste (SFS 2404) Del I - Innledende bestemmelser 1.1 - Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale (SFS 2404) er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 41 femte ledd og HTAs

Detaljer

Informasjon til Rælingen kommunestyre

Informasjon til Rælingen kommunestyre Informasjon til Rælingen kommunestyre 03.05.2017 Marit Helene Ekvoll Styreleder Jan Gaute Bjerke Brann- og redningssjef Aktuelle saker Formålet med selskapet Nøkkeltall Tjenesteleveringen Viktige saker

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300

Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300 Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300 Dagsorden: Sak nr. 58/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 59/09 Referat fra siste styremøte 15. mai 2009 Sak nr. 60/09 Referat siste rådmannsmøte 5. juni

Detaljer

Brannstudien. Samfunnssikkerhetskonferansen Oslo 4.2.2014. Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB

Brannstudien. Samfunnssikkerhetskonferansen Oslo 4.2.2014. Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB Brannstudien Samfunnssikkerhetskonferansen Oslo 4.2.2014 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB 1 De nasjonale målene ligger fast Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige

Detaljer

Sel Kommune BRANNORDNING 2016

Sel Kommune BRANNORDNING 2016 Sel Kommune BRANNORDNING 2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål... 3 3. Grunnlag for brannordningen... 3 3.1. Grunnlag for organisering og dimensjonering... 4 Kjernetall fra kommunen(ssb 1.1.2015)...

Detaljer

Brannvesenet under lupen

Brannvesenet under lupen Brannvesenet under lupen Kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid Behovet for utdanning i brannvesenet Anne Steen-Hansen og Herbjørg M. Ishol, 1 Vurdering av brannvesenet Et prosjekt på oppdrag fra

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS PS Kommunestyre

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS PS Kommunestyre Saksframlegg Feie- og gebyrforskrift Spydeberg kommune Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Erik Flobakk FA - M79 17/41 Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS 24.01.2017 PS Kommunestyre

Detaljer