Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole"

Transkript

1 Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole

2 Lede og lære TID OG TILLITT STØTTE OG KRAV PRAKSISNÆRT ENDRINGSAGENT RELASJON + OPPLEVELSER

3 Aronsløkka Vi vokser sammen Ansvar Omsorg Respekt læring mestring trivsel - utfoldelse Vurdering for læring Veiledet læring Grunnleggende ferdigheter PALS Trivsel og fysisk utfoldelse Struktur Elevsentrert ledelse

4 Aronsløkka skole «Vi vokser sammen» Veiledet læring Basert på New Zealand tankegang Tettere på eleven Stasjoner Basisfag alle fag Klasserom og innredning Hva har vi på veggene? Hva slags materiell har vi? Kagan Vurdering for læring Prosjekt i sonen Veileder fra NBS-basen Coachende ledelse på alle nivåer VF 5 Læringsmiljø Kommunal læringsmiljøperm PALS - SWIS PALS 2 Steg for steg Definere «den gode time» Trivsel og fysisk utfoldelse Trivselsledere Alle i aktivitet hver dag Skolen i skogen Ski uteskole Ledelse Tett på læring og utvikling Praksisnær Struktur Strategisk tidsstyring EIKA - FoU PIL - skoleledernettverk

5 Leadership for 21st Century og OECD Diagnose: Identifisere hvordan eller hvorfor noe er som det er Design: Forme organisasjonen og systemets infrastruktur i forhold til hensikten Spillane (2013) (Benchlearning Udir Stipendiat Hevig Abrahamsen)

6 Hvilke konsekvenser får det for hvordan jeg leder læring i min virksomhet? Hvilke arenaer for ledelse og læring legger jeg til rette for strukturmessig? Analoge og digitale Balansere/ivareta både vertikale og horisontale strukturer Hvordan distribuerer jeg lederskap i organisasjonen? Makt informasjon Endring og utvikling? Hva på hvilken måte via hvem for hvem

7

8 Eirik Irgens lærende skoler

9 Eirik Irgens lærende skoler Rom for kollektiv utvikling

10 Når oppleves kvalitetskjennetegn og arbeid med prosesser nyttige Felles standard Forankre Skape eierforhold og felles forståelse Skape tenning Skape forutsigbarhet Når vi skal prioritere og spisse Tiltak er enkelt å komme på Når vi skal planlegge og gjennomføre prosesser

11 Hva liker vi med PULS? Hva blir vi bedre på? Læringssynet ift organisasjonslæring Samle og systematisere pedagogisk utviklingsarbeid Legge igjen en arv Være transparente mot skoleeiernivå få rett støtte Designe prosesser for personalet Tilpasse prosesser til mål og ønsket output Verdien av forankring Verdien av å oppleve seg informert Verdien av refleksjon

12 Refleksjon

13 Refleksjon + predikasjon

14 PALS Lesing i alle fag Drift Systematisere Standardisere Korrigere Definering Hvor er vi? Hvor skal vi? Hva gjør vi? Veiledet læring Evaluering Tolkning Analyse Informasjon Utprøving Plan Kompetanse Trening Vurdering for læring

15 Kvalitetskjennetegn Må oppleves som kjente Bør korrigeres lokalt ut i fra behov og henge sammen med utviklingsarbeid generelt Må være dynamiske Korrigeringer fungerer godt som reforankringsprosesser Kvalitetskjennetegn i Drammen? Kommunenivå skolenivå

16 Tiltak Knyttet mot utviklingsområdene Ikke ha for mange Kun aktive tiltak skal synes for personalet Det å komme på tiltak er lett Prioritere Holder tråden i utviklingsarbeidet Jobbe med det jevnlig i lederteamet Avdelingsledere tar det med ut i team

17 Hva er PULS for dere nå?

18 Hva er PULS for oss akkurat nå? NOVISER AVANSERT BEGYNNER

19 Vurdering som utvikling - systematisere og etablere flere møtepunkter mellom ledelse og personale ID Område 7. Skoleledelse Prosesstype Tiltak Avdeling Aronsløkka skole Deltaker Lena Kilen Navn på eier: Hensikt Lena Kilen Fokus på pedagogisk ledelse og sammenhengen mellom ledelse og læring i skolen er grunnmuren i handlingsplanen for Drammensskolen. Satsingen har tatt utgangspunkt i OECD rapporten: Improving School leadership. Områdene det har vært fokus på er: redefinering av lederansvar, delt lederansvar, utvikling av ferdigheter i ledelse hos alle ledere og det å gjøre ledelse til et attraktivt yrke. For ledelsen på Aronsløkka er det viktig å få flyttet mest mulig fokus over fra administrasjon til pedagogisk ledelse. Hovedmålet er å få etablert gode arenaer og systemer for støtte, vurdere og utvikle den enkelte lærer, samt sikre kvalitet i refleksjon, kommunikasjon og dialog i møtepunktene mellom ledelse, enkeltlærere og team.

20 Nivå Valgt Kriterier for å oppnå nivå Gjennomført Hva er gjort Skolen har en skriftlig plan for møtepunkter mellom personale og ledelse - august Alle møter gjennomføres i henhold til planene. Planen for møtepunkter er en av skolens samlede årsplan og årshjul for lærings- og resultatoppfølging - august 2015 Personale og ledelse reflekterer jevnlig sammen rundt egen praksis og forventet praksis. Læringskulturen ved skolen er evidensbasert og oppleves av alle ansatte som medskapende. Ansatte har et bedre eierforhold til resultater og utviklingsprosjekter og opplever en positiv støtte og kontroll fra ledelsen. Hva er gjort Evaluere morgenmøter med trinn- juni 2013 dvs. etter 3 gjennomføringer Evaluere læringsdialog med trinn des dvs. etter 2 gjennomføringer. Møtepunkter og fokusområder for møtene drøftes i lederteam og på team og legges inn i skolens årsplan for juni 2013 Gjennomføring av organisasjonsanalysen des Se spesielt på pkt 1, 2, 6 og 9. Sammenligne resultatene med mai Gjennomføre organisasjonsanalysen for tredje gang mai Underveis X Refleksjon, effekt, justering Skolen skal delta i et FoU-prosjekt i regi av Conexsus og Høgskolen i Sogn og Fjordane. Innspill og arbeidform i dette prosjektet kan være med å endre dette tiltaket eller at det opprettes et nytt tiltak i forbindelse med FoU'en. Første møte i prosjektet er en todager samling Se vedlegg. Morgenmøter er evaluert av ledelsen og personalet. Det oppleves positivt med flere møtepunkter, men alle parter opplever det litt stressende å gjennomføre de om morgenen. Høsten 2013 vil følgende endringer gjennomføres: Alle trinn har trinntid på tirsdager. Ledelsen samtaler med trinn gjennomføres inntil 30 min en gang pr. måned i trinntiden. Det settes opp en plan for temaer som skal tas opp, samt når møtene skal gjennomføres. Plan for dette lastes opp når den er behandlet i MBU og ferdigstilt. Personalet har fått informasjon om endringen i tidspunkt og er fornøyd med dette. Vi prøver ut det nye tidspunktet frem tom desember 2013 og evaluerer på ny.

21 Nivå Valgt Kriterier for å oppnå nivå Hva er gjort Ledelsen og ansatte får grunnkompetanse i coachende ledelse gjennom samlinger med Bernt Torgussen. Ledelse og personale øver i mellomperiodene og bruker teknikkene i utviklingsarbeid, i møter mlm ledelse og personale, i læringsøkter og i møter med brukere. Ledelsen arbeider med instructional leadership (Vivian Robinson) i flere økter 2013 og 2014.(0113) Rektor reiser på studietur til New Zealand og ser spesielt på strukturer for «professional development» - februar Ledelsen jobber med strategisk tidsstyring for å sikre mer tid til pedagogisk ledelse under veiledning fra NBS v/ Erik Westrum (des 2012, mars 2013, aug 2013 og des timers økt hver gang) Innføre morgenmøter med trinn fom mars Ledelsen lager en plan for gjennomføring av møter for våren Trinnene kalles inn elektronisk i Outlook. Møtene har en fast saksliste på tre punkter. Innføre læringsdialog med trinn fom mai Dette er en halvårlig resultat- og læringssamtale med hvert trinn. 60 min. Igangsatt Refleksjon, effekt, justering Morgenmøter med trinn er planlagt, drøftet og satt i gang. Se vedlagt dokument for planer for våren Etter en evaluering av morgenmøtene ser vi at det er positivt med flere møtepunkter, men at tidspunktet ikke har vært helt hensiktsmessig. For høsten 2013 legges møtene mellom trinnene og ledelsen til trinntid på tirsdager 30 min en gang pr. måned. Evalueres på ny i november. Vi fikk ikke gjennomført læringsdialog grunnet en omfattende elevsak/plutselig dødsfall. Læringsdialog gjennomføres første gang nov 2013 og evalueres etter to gjennomføring i juni Det er gjennomført 7 økter med Bert Torgussen på coaching. Ledelsen har jobbet med Vivian Robinssons fem ledelsesdimensjoner jan Vivian Robinsom kommer til Østlandet våren ledelsen vl melde seg på dette seminaret. Rektor har gjennomført studieresie til New Zealand - foredrag om ledelse, professional development, skolebesøk og samtaler med skoleledere. Tidsstyring - 2 økter er gjennomført med Erik Westrum Økt 1: bruke Outlook til tidsstyring - felles kategorier Økt 2: hellig tid - felles planlegging og systemer for samarbeid Økt 3: selvledelse - oppstart Bernt Torgussen Økt 4: kurs Microsoft Norge - Lena og Lisa deltok Erik Westrum avslutter på basen - ledelsn må vurdere hvem som kan gi støtte videre.

22 Innføring av Kagan strukturer i undervisningen Navn på eier: Hensikt Lenke til info Lena Kilen Aronsløkka ønsker å bruke Kagan strukturer i undervisningen fordi det fremmer en mer aktiv og dypere læring for alle elever. Det sikrer at alle elever er engasjert på en god måte i både sin egen og de andre elevenes læring. Det fremmer også læring av 21. århundrets ferdigheter og styrker den sosiale kompetansen til det enkelte barn. Sist oppdatert :49:24 Nivå Valgt Kriterier for å oppnå nivå Gjennomført Hva er gjort Alle lærere og ledere på Aronsløkka har gjennomført minimum 2 dager med opplæring i Kaganstrukturer. Skolen har en Kagan-trener i personalet. En eller flere Kagan-strukturer brukes i alle klasser hver dag. Elevene er aktive deltagere i undervisning og læring. Elevene blir sett på som viktige og aktive bidragsytere i egen og andres læring.

23 Nivå Valgt Kriterier for å oppnå nivå Underveis Igangsatt X Hva er gjort Rektor besøker skole i London som har full-implementert Kagan januar Planlegging av Kagan skolering for hele personalet i august 2015 fullføres. 2-3 ansatte deltar på Leadership Workshop i juni Alle lærere deltar på to dager skolering i Manchester august Bruk av Kagan strukturer innlemmes i undervisningsøkter som planlegges og gjennomføres i forbindelse med Lesson Studies i alle gjennomføringer. Første gjennomføring er høsten 2015 i etterkant av kompetanseheving i Manchester. Kartlegge grunnlag og dokumentere slik at en lærer kan delta på kompetanseheving for å bli veileder. Kagan strukturer prøves systematisk ut i alle klasser og av alle lærere. Hva er gjort Pedagogisk middag arrangeres på basen. Kagan strukturer er en av stasjonene på kafeen. En lærer deltar på to dagers Kagan skolering høsten 2013, samt påbygging med to dager til våren Tre lærere deltar på to-dagers Kagan-skolering juni Deling av ideer på utviklingstid i løpet av skoleåret Kagan som tema på felles utviklingstid med Åssiden skole. Planlegging av skolering for alle ansatte begynner. Definert Opprettet Refleksjon, effekt, justering Alle deltiltak gjennomført. Hovedplanlegging og bestilling av skolering i Manchester er bestilt. Hva er gjort I forbindelse med skolebesøk på New Zealand sammen med Ringer i vann ble vi introdusert for Kagan strukturer ved flere skoler. Dette var en metode vi ønsket å implementere ved Aronsløkka for å gjøre elevene våre mer aktive og engasjerte i læringsarbeidet. Metodikken fremmer også sosial kompetanse, dybdelæring og 21. århundrets ferdigheter. Hva er gjort

24 Innføre metoden "Lesson Study" i arbeidet med profesjonsutvikling for lærerpersonalet på Aronsløkka ID Område 7. Skoleledelse Prosesstype Tiltak Avdeling Aronsløkka skole Deltaker Lena Kilen Navn på eier: Lena Kilen Skoleår Hensikt Innføre metoden "Lesson Study" i arbeidet med profesjonsutvikling for lærerpersonalet på Aronsløkka Lenke til info https://www.utdanningsforbundet.no/upload/tidsskrifter/bedre%20skole/bs_1_2013/bs_1-13_web_munthe_baugsto_haldorsen.pdf Sist oppdatert :58:00

25 Nivå Valgt Kriterier for å oppnå nivå Gjennomført Hva er gjort -Alle lærere planlegger og gjennomfører en syklus per halvår etter oppsatt modell -Ledelsen etterspør og følger opp lærere og team på trinnsamtaler og i teamtid -Plangruppa og ledelsen planlegger Lesson Study sammen i forbindelse med periodeplanlegging av utviklingsarbeid -Lærerne har utviklet felles språk og begreper for å beskrive kvalitet på undervisning -Alle lærere har deltatt på tre runder med Lesson Study innen juni 2017

26 Nivå Valgt Kriterier for å oppnå nivå Underveis Hva er gjort Alle lærere har gjennomført en Lesson Study økt en gang på høsten 2015 og en gang på våren Lesson Studys 2. gjennomføring: - Kjøre andre runde komplett Lesson study - Heterogene grupper også på 2. gjennomføring - ledelsen lager gruppene - fordele ansatte med veilednings eller mentorutdanning. Mentorer/praksislærere reviderer miniveileder for undervisningsobservasjon. Ledelsen deltar i refleksjon mellom øktene i noen grupper. Plangruppa og ledelsen planlegger gjennomføring av Lesson Study sammen - Lage sammenheng i utviklingsområdene ved å forske på undervisningsøkter som inneholder elementer av: Kagan Læringsstrategi Fysisk aktiv læring VFL Lesson Study evalueres etter hver gjennomføring. -

27 Igangsatt Hva er gjort Kvalitetskjennetegn er laget Tiltaksbeskrivelse er ferdig Ledelsen har gjennomført introduksjon av Lessons Study for personalet våren 2015 i forbindelse med oppstart av faggrupper. Plan for våren 2015: -Øve refleksjon og gi tilbakemeldinger -Stille spørsmål etter observasjoner - Organisering via faggrupper og lærervandring innenfor faggruppene - Fokus på undervisningspraksis - Bruke spørsmål fra Lesson Study til å kartlegge arbeid med grunnleggende ferdighet lesing i alle fag. Bruke Pluss/delta til å organisere innspill Plan for høsten 2015: - Kaganskolering alle ansatte og kjøre første runde komplett løp Lesson Study - Ha systematisk trinnvis opplæring- bruke video og kurs med Elaine Munthe - Bruke heterogene grupper i første gjennomføring - ledelsen lager gruppene - fordele ansatte med veilednings eller mentorutdanning. Mentorer/praksislærere lager miniveileder for undervisningsobservasjon. Ledelsen deltar i refleksjon mellom øktene i noen grupper. -Plangruppa og ledelsen planlegger gjennomføring sammen - Lage sammenheng i utviklingsområdene ved å forske på undervisningsøkter som inneholder elementer av: Kagan Lesing Fysisk aktiv læring

28 Nivå Valgt Kriterier for å oppnå nivå Definert Hva er gjort Presentasjon av drammens-modell ferdigstilt og klar til bruk. Presentasjon av Aronsløkka modell er ferdigstilt og klar til bruk Introduksjon av metoden Lesson Study for lærerne og i plangruppa Forslag til prosess og kvalitetskjennetegn er lagt inn i PULS Ressurser er lenket opp i PULS og delt på Fronter. Ledelsen har laget OneNote som skal dokumentere prosessen. Ledelsen ønsker å kunne bruke Office 365/One Note. Opprettet X Hva er gjort

29 29

30 Erfaringsdeling Jeg forteller hva jeg har gjort Vi snakker sammen om hva jeg har gjort Vi snakker sammen om noe jeg har sett du har gjort Lesson study. Felles planlegging, observasjon og evaluering av undervisning

31 What s in it for me? Profesjonelt fellesskap som samarbeider om: Elevenes læringsutbytte Gode undervisningsideer Økt engasjement. Du får vite mer om deg selv og din egen praksis fordi du må tenke høyt med andre Du vil få utfordret dine egne antakelser Du vil få økt innsikt i dine elevers læring

32 Hva er lesson study? Planlegging Diskusjon og oppsummering Gjennomføring med observasjon Andre gjennomføring Diskusjon og endringer

33 Hvordan skal vi implementere Lesson study på Aronsløkka Lærervandring Øve refleksjon Gi tilbakemeldinger Stille spørsmål etter observasjoner Faggrupper Lærervandring innenfor faggruppene Fokus på undervisningspraksis

34 Hvordan skal vi implementere Lesson study på Aronsløkka Lage en plan som knytter satsingsområdene sammen Lesson study blir en metode for å sikre effektiv og praksisnær utvikling av god undervisning Vi skal utvikle kompetanse gjennom systematisk utprøving og trening i grupper

35 Milepæler 2017 Vår 2015 Drift Definering Evaluering Utprøving Høst 2015 Vår 2016 Høst 2015 Vår 2016

36 Konkretisering av milepæler Vår 2015 Høst 2015 Vår Øve refleksjon Gi tilbakemeldinger Stille spørsmål etter observasjoner Faggrupper Lærervandring innenfor faggruppene Fokus på undervisningspraksis Bruke spørsmål fra Lesson study til å kartlegge arbeid med grunnleggende ferdighet lesing i alle fag Pluss delta Kaganskolering alle ansatte Kjøre første runde komplett løp Lesson study Ha systematisk trinnvis opplæringbruke video Heterogene grupper Plangruppa og ledelsen planlegger sammen Undervisningsøkter som inneholder elementer av: Kagan Lesing Fysisk aktiv læring Kjøre andre runde komplett Lesson study Heterogene grupper Plangruppa og ledelsen planlegger sammen Undervisnigsøkter som inneholder elementer av: Kagan Læringsstrategi Fysisk aktiv læring VFL Kjøre nye runder Lesson study halvårlig knyttet til utviklingsområder for skolen Plangruppa og ledelsen planlegger sammen

37 PALS Lesing i alle fag Drift Systematisere Standardisere Korrigere Definering Hvor er vi? Hvor skal vi? Hva gjør vi? Veiledet læring Evaluering Tolkning Analyse Informasjon Utprøving Plan Kompetanse Trening Vurdering for læring

38 Foreløpig plan for tiltakssløyfer «Lesing i alle fag» Definere behovet Kartlegge gjennom faggrupper og fonye læreplanforståelse Intern organisering (støtte - involvering) Korrigere og spisse sentralt kvalitetskjennetegn Tiltak 1 Lesing i alle fag Definering Tiltak 2 Lesing i alle fag Utprøving Lesson Study Kompetanseheving Utprøving Systematisk erfaringsdeling i utviklingstid og gjennom planer Planlegge ressursbruk Lage lokal plan og evaluere og korrigere kvalitetskjennetegn. Standardisere og systematiserer Følge opp med kontroll gjennom trinnsamtaler Tiltak 3 Lesing i alle fag Evaluering over i drift

39 Elevundersøkelsen mot foresatte

40

41

42

43

44

45

46

47

48 VFL Arbeid med kvalitetskjennetegn Fullføre defineringsfasen Forankre/re-forankre Lage kvalitetskjennetegn Sikre eierskap Egenvurdering

49

50

51

52

53 Egenrefleksjon

54

55 Se på kvalitetskjennetegnene. (I individuelt) Er det noen du tenker skal fjernes? Er det noen du tenker skal flyttes til et annet nivå? Er det meningsbærende begreper du ønsker å endre? Er det noe du tenker bør legges til, og hvor skal det i så fall legges til?

56 Prosessdesigner

57 Hvordan har din oppfatning av feedback endret seg underveis mens vi har jobbet med vurdering for læring? En lærers læringslogg høst 2015 Jeg retter færre bøker. Bruker ordene mer bevist lære i stede for å gjøre. Gir feedback til eleven der jeg tror de har mest mulighet til å gå videre for å nå målet. Bruker kriterter i samtale med elevene. Har flere «stopp» i undervisningen. Tydelig mål og kriterier. Planlegger ut i fra mål og ikke bok. Timene er likere: tydelig start- stopp under veis og en eller annen oppsummering. Mer tid til hver elev! Opplevd at undervisningen blir morsommere, når elevene kan prate, bli utfordret på veien videre, klarer velge selv.

58 Hvordan har det endret dine holdninger, kunnskaper og ferdigheter? Holdninger: Jeg har blitt mer bevist på elevenes engasjement, hvor viktig det er for å få de med på læringsreisen. Elevene MÅ vite hvor de skal og sammen må vi finne ut hva de skal gjøre for å komme dit. Vurdering for læring har gjort at jeg retter mindre og er mer opptatt av læringssamtalen med elevene. Samtalen på utviklingssamtaler med foresatte blir mer interessant og nyttig når man snakker om veien til målet og eleven er bidragsyter. Kunnskaper: Det er viktig for elevene at jeg er en god rollemodell. At jeg er opptatt av hva de skal lære. Vi har tydelige mål og gode kriterier. Bevisstgjøring av hvilke ord jeg bruker: lære i stede for å gjøre osv. Timen har god start, underveis oppsummeringer og en slutt som oppsummerer. Jeg synes innledningen til James Nottigham var utrolig viktig: læring skal være morsom da blir læringsutbytte større! Når elevene mestrer og vet at vi sammen finner veien, blir læring morsom. Elevene innehar ulike metoder og ord som gjør at de kan forklare deg som lærer hvor de er. Ferdigheter: Jeg som voksen må øve meg, jeg må tørre og ikke ha «kontroll» hele tida. Vurdering for læring er noe elevene MÅ lære, vi må ta de med på prosessen. Vi må tørre å mislykkes. Viktig å finne en form der både vi voksne og elevene føler oss trygge.

59 Neste steg Lede og lære Fortsette å utnytte muligheter i PULS og VOKAL til læring Drammensskolen 2.0 Lærervandring Lesson Study for profesjonsbyggings-modell Sonesamarbeid Cooperative learning Kagan Elevers aktive deltagelse i skolens indre liv Bygge strukturer for kollektiv profesjonsbygging og utvikling av undervisning Vertikale og horisontale

60 Min egenrefleksjon - Benchlearning Skola B: Gi mitt personale enda mer tillit og handlingsrom til å forske i egen praksis. Være en fasilitator, være tålmodig og tydelig i lederskapet. Fortsette å dra opp lange linjer som er i samsvar med kommunens handlingsplaner, men tilpasset min skoles behov. Som ny rektor har jeg gjort en del strukturelle endringer, men ser at det er viktig å evaluere disse. Jeg skal diskutere arenaene vi har i dag, i henhold til tanken om distribuert ledelse og behovet for horisontale/vertikale strukturer, i lederteamet og i medbestemmelse for å rydde. Finne måter å få innsikt i lærernes læring via medledere og organisering av erfaringsdeling på utviklingstid. Tålmodighet og langsiktighet er nødvendig for å oppnå resultater. Fortsette arbeidet med standarder på ulike områder, bygge disse bottom-up. Med utgangspunkt i Hedvigs presentasjon ta en samtale med meg selv og mine medledere om hva min rolle i lederteamet eg. er, hvilke forventninger de har til meg og hvilken rolle jeg selv vil ha, jfr Ha et bevisst forhold til unlearning i min egen og vår skoles praksis når ny/neste praksis skal inn.

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015. Supplement til MRS. Aronsløkka skole

HANDLINGSPLAN 2015. Supplement til MRS. Aronsløkka skole HANDLINGSPLAN 2015 Supplement til MRS Aronsløkka skole Programområde: 12 Ansvarlig direktør: Jan Sivert Jøsendal Virksomhet: Aronsløkka skole Ansvarlig virksomhetsleder: Lena Kilen INNHOLD Kort status

Detaljer

Vurdering for læring Nedre Eiker kommune. Prosjektsamling UDIR 16. januar 2017

Vurdering for læring Nedre Eiker kommune. Prosjektsamling UDIR 16. januar 2017 Prosjektsamling UDIR 16. januar 2017 Oppdrag: Hva har vi fått til? Hva ville vi gjort annerledes? Veien videre Skolene i Nedre Eiker 3.200 elever 6 barneskoler 3-550 elever 3-200 elever 3 ungdomsskoler

Detaljer

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Forberedelse til kvalitetsoppfølgingsmøte, i starten, mer en lederprosess og arbeid i ledelsen Har utviklet

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier

Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Lokal plan for arbeidet med Vurdering for læring i Lier Ressursgruppe for skoleeier: Kommunale skoleeiere i satsingen Vurdering for læring (2014-2017) PULJE 6 Rådgiver skoleeier: Marianne Støa Pedagogisk

Detaljer

STRATEGISK PLAN KROHNENGEN OG EVENTYRSKOGEN SKOLE

STRATEGISK PLAN KROHNENGEN OG EVENTYRSKOGEN SKOLE STRATEGISK PLAN KROHNENGEN OG EVENTYRSKOGEN SKOLE 2012-2016 Strategisk plan Dette er en fireårig strategisk plan for Krohnengen og Eventyrskogen skole. Vi beskriver hvordan vi vil utvikle oss innenfor

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013

Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Skolering analyseverktøy og prosess Orkdal 2013 Program for dagen Program 1. dag: Presentasjon Litt om Gnist og skolebasert kompetanseutvikling Orientering om/ presentasjon av undersøkelsene og prosesser

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Kollektiv læring og praksisutvikling i skolen sett fra et skolelederperspektiv Utdanningsdirektoratet 18. april 2013 1

Kollektiv læring og praksisutvikling i skolen sett fra et skolelederperspektiv Utdanningsdirektoratet 18. april 2013 1 Kollektiv læring og praksisutvikling i skolen sett fra et skolelederperspektiv Utdanningsdirektoratet 18. april 2013 1 Innhold 2 Kort presentasjon av Halden videregående skole Vurdering for læring-satsningen

Detaljer

Åskollen skole. Virksomhetsplan 2010

Åskollen skole. Virksomhetsplan 2010 Åskollen skole Virksomhetsplan 2010 Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf 32 04 53 30 - aaskollenskolen@drmkno wwwaskollendrammenkommuneno Drammensskolens visjon: Drammensskolen, Norges beste

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

Vår visjon: Vi skaper framtida gjennom kunnskap, mot og trivsel

Vår visjon: Vi skaper framtida gjennom kunnskap, mot og trivsel Skåredalen skole Vår visjon: Vi skaper framtida gjennom kunnskap, mot og trivsel Skolebasert kompetanseutvikling Oppdraget i dag: En praksisfortelling fra Skåredalen skole? Spørsmål vi har stilt oss underveis?

Detaljer

VLS 2010-2012. Plan for VLS/VFL 2010-2012

VLS 2010-2012. Plan for VLS/VFL 2010-2012 VLS -2012 Plan for VLS/VFL -2012 Innledning: Vårt skoleutviklingstiltak med elevvurdering heter Vurdering, Læring og Skoleutvikling VLS. For å lykkes med utvikling av bedre praksis i elevvurdering må det

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2014-2017 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap.

Vår visjon: Om skolen. Skonseng skole. Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018. Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Skonseng skole Plan for kvalitetsutvikling 2015-2018 Vår visjon: Læring, trivsel og respekt i et positivt fellesskap. Et trygt og aktivt læringsmiljø der vi anerkjenner, samarbeider og respekterer hverandre.

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Skoleeiersamling Sør Trøndelag Scandic Lerkendal 05.05.15

Ungdomstrinn i utvikling. Skoleeiersamling Sør Trøndelag Scandic Lerkendal 05.05.15 Ungdomstrinn i utvikling Skoleeiersamling Sør Trøndelag Scandic Lerkendal 05.05.15 Sør-Trøndelag To UH-institusjoner Pulje 1: 18 skoler Pulje 2: 20 (+ 2) skoler Pulje 3 : 24 skoler 25 kommuner Så, hva

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1 Enhet skole Hemnes kommune Strategisk plan 2014-2022 1 Innhold 3. Skoleeiers verdigrunnlag 4. Kvalitetsvurdering 5. Styringsdialog om kvalitet. 6. Tydelig ledelse 7. Klasseledelse 8. Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

Mål- og resultatstyring P12 Skole

Mål- og resultatstyring P12 Skole Mål- og styring P12 Skole Virksomhet: Virksomhetsleder: Hvordan fylle ut? Spørsmål? Aronsløkka skole Lena Kilen Det er lagt opp til at en kan fylle ut fra 1 til 5 virksomhetsmål per økonomiplanmål, og

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Forankring Juni 2007 Bystyret : Ny visjon for skolene med

Detaljer

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18

Haugesundskolen. Strategiplan 2014-18 Haugesundskolen Strategiplan 2014-18 STRATEGIPLAN 2014-18 Innhold Innledning side 3 Overordnet målsetting side 4 Satsingsområder, resultatmål og effektmål side 6 Strategier side 8 Kvalitetsårshjul side

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Enhet skole Hemnes kommune 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Skoleeiers verdigrunnlag Visjon: Skolene i Hemnes kommune skal gi elevene undervisning med høy kvalitet som gir elevene mestringsopplevelser

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

-hva har vi gjort i pilotåret? -hvorfor har vi gjort det slik? -hvilken effekt har det hatt?

-hva har vi gjort i pilotåret? -hvorfor har vi gjort det slik? -hvilken effekt har det hatt? SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING I PRAKSIS NÅR LÆRERE SKAL LÆRE -hva har vi gjort i pilotåret? -hvorfor har vi gjort det slik? -hvilken effekt har det hatt? Ca. 6600 innbyggere Nordligste kommunen på Helgeland

Detaljer

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014 RAPPORT FRA SKOLEVURDERING Solvin skole, 3. 6. november 2014 SOLVIN SKAL VÆRE ET GODT STED Å VÆRE FOR Å LÆRE VÅRT MØTE MED SOLVIN SKOLE Stolthet og glede! God humør! Flotte elever! Flotte lærere! Engasjerte

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

Virksomhetsplan Hagen skole Nittedal

Virksomhetsplan Hagen skole Nittedal Virksomhetsplan 2016 Hagen skole Nittedal 1 Nittedal kommunes handlingsplan: Mål og satsinger for oppvekst og utdanningssektoren 2016: Barn, unge og familier skal møte av tjenester som: er anerkjennende

Detaljer

P12 - Andel elever med høy skolemotivasjon og trivsel skal øke med ett prosentpoeng årlig i økonomiplanperioden

P12 - Andel elever med høy skolemotivasjon og trivsel skal øke med ett prosentpoeng årlig i økonomiplanperioden P12 - Andel elever med høy skolemotivasjon og trivsel skal øke med ett prosentpoeng årlig i økonomiplanperioden Elevene på Brandengen skole lærer best når ID: 2834 P12 - Andel elever med høy skolemotivasjon

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013

Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2011-2013 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-Sak 71/2011 Innhold

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14

VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14 VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2016/17

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2016/17 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2016/17 1. Styringsdokumenter 1.1 Sentrale styringsdokumenter Opplæringsloven med forskrift og andre lover og forskrifter(forvaltningsloven, Offentlighetsloven,

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole

SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING. Nygård skole SKOLENETTVERKET EKSTERN VURDERING RAPPORT PÅ OPPFØLGING ETTER EKSTERN VURDERING Vurderingstema: «Vurdering for læring m/ vekt på leseopplæring» Dato: 4.-7.november 2013 Fungerende rektor: Dag Røise dag.roise@søgne.kommune.no

Detaljer

Åskollen skole. Virksomhetsplan 2008

Åskollen skole. Virksomhetsplan 2008 Åskollen skole Virksomhetsplan 2008 Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf 32 04 53 30 - aaskollenskolen@drmkno wwwaskollendrammenkommuneno Drammensskolens visjon: Drammensskolen, Norges beste

Detaljer

Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013

Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013 Utviklingsplan som følge av ekstern vurdering 2012-2015 sjekkpkt. desember 2013 I. INNLEDNING II. RAMMER OG INNRETNING: Hovedmål, visjon og dagens situasjon. III. DELMÅL OG TILTAK I. INNLEDNING Storforshei

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Kjelsås skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Kjelsås skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Kjelsås skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Strategisk plan Hellen skole

Strategisk plan Hellen skole sk plan 2012-2016 - Hellen skole 1. Skolens verdigrunnlag Bergen kommune sin visjon for skole: «Kompetanse for alle i mulighetens skole» Hellen skole sin visjon for skole: «Hjem og skole - sterke bånd.

Detaljer

LANGSIKTIG SATSING. - Satsingen varer fra 2013-2017 - Utvikle en 4-årig plan - Før- under- etter pulje

LANGSIKTIG SATSING. - Satsingen varer fra 2013-2017 - Utvikle en 4-årig plan - Før- under- etter pulje LANGSIKTIG SATSING - Satsingen varer fra 2013-2017 - Utvikle en 4-årig plan - Før- under- etter pulje RESSURSLÆRERE «Ressurslærerne skal støtte lærerne i arbeidet med klasseledelse, og i å gjøre opplæringen

Detaljer

VFL I NOTODDEN KOMMUNE Udirs pulje 4 2013-14

VFL I NOTODDEN KOMMUNE Udirs pulje 4 2013-14 Blueskommunen VFL I NOTODDEN KOMMUNE Udirs pulje 4 2013-14 11 grunnskoler i Notodden: 1 barne- og ungdomsskole 2 ungdomsskoler 8 barneskoler ALLE SKOLENE DELTOK MED ALLE LÆRERNE Notodden kommune, Seksjon

Detaljer

Ski kommunes plan for arbeidet med. Vurdering for læring

Ski kommunes plan for arbeidet med. Vurdering for læring Ski kommunes plan for arbeidet med Vurdering for læring 2016 18 Ski kommunes plan for arbeidet med Vurdering for læring 2016 18 Ski kommune deltar i pulje 7 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring

Detaljer

Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. Koordineringsgruppens- og tilbydergruppens arbeid

Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet. Koordineringsgruppens- og tilbydergruppens arbeid Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet Koordineringsgruppens- og tilbydergruppens arbeid 1 I piloten deltar: - 22 kommuner - 36 ungdomsskoler 2 Arbeidet for koordineringsgruppen i piloten Bidra

Detaljer

Strategisk plan. Kalvatræet skole

Strategisk plan. Kalvatræet skole Strategisk plan for Kalvatræet skole 2012-2016 1 INNHOLD: 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole Kalvatræet skoles læringssyn Mål for skolens læringsmiljø 2. Skolens arbeid med elevenes faglige

Detaljer

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune

Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Enhet for skole og barnehage åpner dører mot verden og framtida Felles strategidokument for skole og barnehage i Bamble kommune Gyldig fra 01.01.2012 til 31.07.2016 Forord: Enhet for skole og barnehage

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR GOA SKOLE 2014-2017 ME BRYR OSS!

VIRKSOMHETSPLAN FOR GOA SKOLE 2014-2017 ME BRYR OSS! VIRKSOMHETSPLAN FOR GOA SKOLE 2014-2017 ME BRYR OSS! 1 Presentasjon av skolen Goa skole er en 1-10-skole. Inneværende skoleår har skolen 312 elever fordelt på 16 klasser. Skolen er renovert og ligger i

Detaljer

SKUV hvordan Rissa kommune jobber for å utvikle lærernes refleksjon og praksis

SKUV hvordan Rissa kommune jobber for å utvikle lærernes refleksjon og praksis SKUV hvordan Rissa kommune jobber for å utvikle lærernes refleksjon og praksis Skoleeiersamling 5.5.2015 VISJON OG UTVIKLINGSMÅL Elevene i Rissa-skolen skal være like motivert for å lære når de går ut

Detaljer

Mortensnes skolebibliotek Veien til god informasjonskompetanse «Fra plan til praksis» 2011 / Prosjektledelse: Åse, Ellinor og Jon-Halvdan

Mortensnes skolebibliotek Veien til god informasjonskompetanse «Fra plan til praksis» 2011 / Prosjektledelse: Åse, Ellinor og Jon-Halvdan Mortensnes skolebibliotek Veien til god informasjonskompetanse «Fra plan til praksis» 2011 / 2013 Prosjektledelse: Åse, Ellinor og Jon-Halvdan Mortensnes skole - en skole for trygghet, læring og vekst

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner 25.06.10 Innhold. Side: 1. Framside 2. Innhold 3. Oversiktsbilde over Utviklingsplanen 2010/11. (Den samme som 2009-10) 4. Tett på tidlig innsats, (videreføring fra 2009-10) 5. Tiltaksplan. 7. Digital

Detaljer

Implementering av utviklingsarbeid i skolen

Implementering av utviklingsarbeid i skolen Implementering av utviklingsarbeid i skolen Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Hamar 26.10.2009 Hvorfor utviklingsarbeid? Kunnskapsløftet og Stortingsmelding nr. 30 har begge som visjon å skape en bedre

Detaljer

Kvalitetsvurdering og kvalitetsledelse

Kvalitetsvurdering og kvalitetsledelse Kvalitetsvurdering og kvalitetsledelse Skoleeierskap som fremmer skolebasert kompetanseutvikling og profesjonell undervisning Værnes 21. september 2015 Dag Langfjæran dag.langfjaeran@ks.no www.kskonsulent.no

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik.

Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik. Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik. 04.02.16 Bergen/Flesland Fører det vi gjør til økt læring

Detaljer

Mål- og resultatstyring P12 Skole

Mål- og resultatstyring P12 Skole Mål- og styring P12 Skole Virksomhet: Virksomhetsleder: Hvordan fylle ut? Spørsmål? Marienlyst skole Åse Kalfoss Det er lagt opp til at en kan fylle ut fra 1 til 5 virksomhetsmål per økonomiplanmål, og

Detaljer

Ungdomstrinn- satsing 2013-2017

Ungdomstrinn- satsing 2013-2017 Ungdomstrinn- satsing 2013-2017 1 V I V I A N R O B I N S O N S F O R S K N I N G R U N D T E L E V S E N T R E R T L E D E L S E I E T U T V I K L I N G S V E I L E D E R P E R S P E K T I V 2 2. 5. 2

Detaljer

Bedre læringsmiljø gjennom felles visjon/verdier og Respektprogrammet

Bedre læringsmiljø gjennom felles visjon/verdier og Respektprogrammet Bedre læringsmiljø gjennom felles visjon/verdier og Respektprogrammet Praksisfortellinger fra Rønholt skole - om hvordan tydelig skoleeierskap og samarbeid om skoleutvikling i en kommune, legger godt og

Detaljer

Ansvarlige internt/eksternt Alle ansatte. Rektor. Barneveiledere (assistenter) Avdelingsledere

Ansvarlige internt/eksternt Alle ansatte. Rektor. Barneveiledere (assistenter) Avdelingsledere Tema Alle skal mestre hver dag! Liker du meg ser du meg? sosiale kompetanse Tiltaksplan for Sælen oppveksttun Mål fra Skolens strategiske plan Alle skal oppleve mestring i et læringsmiljø preget av trygghet,

Detaljer

Virksomhetsplan, Prestrud skole

Virksomhetsplan, Prestrud skole Virksomhetsplan, Prestrud skole 2010 2012 Vår visjon er: Gripe gleden møte mennesket - speile skjønnheten utvikle undringen Med denne visjonen vil vi at alle på Prestrud skole skal ta et felles ansvar

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode!

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf. 32 04 53 30 - askollen.skole@drmk.no

Detaljer

Prosjektsamarbeid mellom Hauknes og Ytteren b.skoler Rana Kommune

Prosjektsamarbeid mellom Hauknes og Ytteren b.skoler Rana Kommune HiNesna 13.11.09 FUTIL Fra undervisning til læring Prosjektsamarbeid mellom Hauknes og Ytteren b.skoler Rana Kommune SKOLENE I SAMARBEID Ytteren skole: 280 elever 26 lærere 11 assistenter 3 i administrasjon

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13 Kjeller skole Virksomhetsplan 2014 utkast pr 29.11.11 25.11.13 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING. Sluttrapport for Rissa-skolene Utarbeidet Marit Jansen og Finn Yngvar Benestad

VURDERING FOR LÆRING. Sluttrapport for Rissa-skolene Utarbeidet Marit Jansen og Finn Yngvar Benestad VURDERING FOR LÆRING Sluttrapport for Rissa-skolene 2014-2016 Utarbeidet 15.9.2016 Marit Jansen og Finn Yngvar Benestad Innhold Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 2.1. Skoleeiernivå... 2 2.2.

Detaljer

Hvordan få ny kunnskap om læring, basert på forskning og data, implementert i klasserommet?

Hvordan få ny kunnskap om læring, basert på forskning og data, implementert i klasserommet? H Hvordan få ny kunnskap om læring, basert på forskning og data, implementert i klasserommet? Gullaug skole 230 elever på 1.-7. trinn 28 ansatte i skole og sfo Fokusområder: klasseledelse, lesing, vurdering,

Detaljer

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15

Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Årsmelding for Kjeldås skole skoleåret 2014-15 Kjeldås skole; et godt sted å væreet godt sted å lære. Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag.» Årsmeldingen

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Vurdering for læring i Osloskolen

Vurdering for læring i Osloskolen Vurdering for læring i Osloskolen Om tilbakemeldinger satt i system Margareth Tomren og Tone Bowitz, i Oslo 4. samling i VFL-pulje 3 Hva skal vi snakke om? Vurdering for læring i Osloskolen VFL-pulje 3

Detaljer

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015 splan Varden skole 2014 2015 KUNNSKAP OG VENNSKAP HÅND I HÅND Elevene på Varden er aktive og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø. Grunnleggende

Detaljer

Strategisk plan Hordvik skole Del 2 Arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse

Strategisk plan Hordvik skole Del 2 Arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse n Strategisk plan 2016-2020 Hordvik skole Del 2 Arbeid med elevenes faglige og sosiale kompetanse Strategisk plan Grunnlag og målsetting Skolens strategiske plan er en langsiktig plan som bygger på Bergen

Detaljer

Skoleledelse og elevenes læring

Skoleledelse og elevenes læring 1 Skoleledelse og elevenes læring Rica Hell - Februar 2011 Skolelederkonferanse Anne Berit Emstad, NTNU 2 Bakgrunn Meta analyse 27 studier 18 USA, 2 Canada, Australia, England, Hong Kong, Israel, Nederland,

Detaljer

Den naturlige skolesekken har blitt evaluert av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning)

Den naturlige skolesekken har blitt evaluert av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) Den naturlige skolesekken har blitt evaluert av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) Fra oktober 2013 til oktober 2014 Datainnsamling: Samtaler med utdanningsmyndigheter

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter Kommunale satsingsområder:

Detaljer

Oppstartsamling Pilotering av funksjon som lærerspesialist Ingunn Bremnes Stubdal, Utdanningsdirektoratet

Oppstartsamling Pilotering av funksjon som lærerspesialist Ingunn Bremnes Stubdal, Utdanningsdirektoratet Oppstartsamling Pilotering av funksjon som lærerspesialist Ingunn Bremnes Stubdal, Utdanningsdirektoratet Piloteringen 208 lærerspesialister fordelt på 38 skoleeiere 31 kommuner, 6 fylkeskommuner og en

Detaljer

Skolebasert vurdering i Lierneskolen

Skolebasert vurdering i Lierneskolen 2015 Skolebasert vurdering i Dokumentet beskriver system for skolebasert vurdering og kvalitetsutvikling ved skolene i Lierne. Patrik Lundgren Oppvekst- og kultursjef 30.04.2015 Innledning Lierne kommune

Detaljer

BÆREKRAFTIG LÆRINGSLEDELSE

BÆREKRAFTIG LÆRINGSLEDELSE BÆREKRAFTIG LÆRINGSLEDELSE Gyldendal Ungdomsskolekonferansen, Gardermoen september 2012 Øyvind Sørreime, rektor Skeie skole Ledelse Skoleledelsen er overveiende av administrativ karakter, og norske skoleledere

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Frode Restad 31.10.2013 FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle

Detaljer

Skoleleder og skoleeiers grep i det lokale læreplanarbeidet med læreplaner og vurdering

Skoleleder og skoleeiers grep i det lokale læreplanarbeidet med læreplaner og vurdering Skoleleder og skoleeiers grep i det lokale læreplanarbeidet med læreplaner og vurdering Oslo kommune v/ Tonje Hellstrøm, Utdanningsadministrasjonen Siv Lande, rektor Bjørnsletta skole Osloskolen 2014:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GRØDEM SKOLE 2011/12

HANDLINGSPLAN FOR GRØDEM SKOLE 2011/12 HANDLINGSPLAN FOR GRØDEM SKOLE 2011/12 Me kan få te det utroliga - i samen Elevsyn: Ved Grødem skole ønsker vi å gi elevene utfordringer som gjør dem robuste og gir dem: tro på egne evner og muligheter

Detaljer

Nasjonal satsing på «Vurdering for læring» - videreutvikling av skolers vurderingspraksis

Nasjonal satsing på «Vurdering for læring» - videreutvikling av skolers vurderingspraksis Nasjonal satsing på «Vurdering for læring» - videreutvikling av skolers vurderingspraksis Møte om eksamen og vurdering i Molde 15.02.13 Hedda Birgitte Huse, seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet Forskning

Detaljer

Ressursgruppe på alle skoler: Rektor 1-5 lærere (teamledere, personer som er en ressurs innen vurdering, evt. andre.)

Ressursgruppe på alle skoler: Rektor 1-5 lærere (teamledere, personer som er en ressurs innen vurdering, evt. andre.) 1 ORGANISERING, ROLLER OG ANSVARSFORDELING 1.1 Organisering Ressursgruppe kommune: Elfrid Boine leder ved seksjon undervisning Marit Buvik ressursperson, rådgiver ved seksjon undervisning Ressursskoler:

Detaljer

Strategisk plan for Storforshei skole 2014-2017

Strategisk plan for Storforshei skole 2014-2017 Strategisk plan for Storforshei skole 2014-2017 Opplæringlova Kunnskapsløftet Nasjonale pol. vedtak og føringer Politisk drøfting Strategisk plan for skoleavdelinga i RK Strategisk plan på skolenivå Med

Detaljer

SLS Videreutvikle skolens leseopplæring

SLS Videreutvikle skolens leseopplæring SLS Videreutvikle skolens leseopplæring Kort om Sandnes Læringssenter Målet for utviklingsarbeidet Deltakere i utviklingsarbeidet. Selve utviklingsarbeidet Hvordan planene ble utviklet (hvem var med og

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage

Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelse Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelsen inneholder en oversikt over hva som er målet med prosjektet, og hvordan en har tenkt å nå målet. Dette er et toårig prosjekt

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

Virksomhetsplanlegging

Virksomhetsplanlegging Virksomhetsplanlegging Hva skal hver og en iverksette for å lukke gapene mellom der vi er og dit vi vil? Hva skal vi begynne med og hva skal vi slutte med? Vi skal gå i samme retning, men kan velge ulike

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Satsingen Vurdering for læring

Satsingen Vurdering for læring Satsingen Vurdering for læring Møte med skoleeiere Utdanningsdirektoratet 11.6.2010 Siv Hilde Lindstrøm, Hedda Birgitte Huse, Ida Large Hvorfor satser Norge på vurdering for læring? Internasjonal forskning/trender

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling (UiU) Ole Johansen Utviklingsveileder i Vest-Finnmark

Ungdomstrinn i utvikling (UiU) Ole Johansen Utviklingsveileder i Vest-Finnmark Ungdomstrinn i utvikling (UiU) Ole Johansen Utviklingsveileder i Vest-Finnmark Bakgrunn for satsinga * St.meld.22, Stortingsmelding om Ungdomstrinn * Strategi for ungdomstrinn Hva er UiU En nasjonal satsing

Detaljer