Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole"

Transkript

1 Aronsløkka skole DRAMMENSSKOLEN Norges Beste Skole

2 Lede og lære TID OG TILLITT STØTTE OG KRAV PRAKSISNÆRT ENDRINGSAGENT RELASJON + OPPLEVELSER

3 Aronsløkka Vi vokser sammen Ansvar Omsorg Respekt læring mestring trivsel - utfoldelse Vurdering for læring Veiledet læring Grunnleggende ferdigheter PALS Trivsel og fysisk utfoldelse Struktur Elevsentrert ledelse

4 Aronsløkka skole «Vi vokser sammen» Veiledet læring Basert på New Zealand tankegang Tettere på eleven Stasjoner Basisfag alle fag Klasserom og innredning Hva har vi på veggene? Hva slags materiell har vi? Kagan Vurdering for læring Prosjekt i sonen Veileder fra NBS-basen Coachende ledelse på alle nivåer VF 5 Læringsmiljø Kommunal læringsmiljøperm PALS - SWIS PALS 2 Steg for steg Definere «den gode time» Trivsel og fysisk utfoldelse Trivselsledere Alle i aktivitet hver dag Skolen i skogen Ski uteskole Ledelse Tett på læring og utvikling Praksisnær Struktur Strategisk tidsstyring EIKA - FoU PIL - skoleledernettverk

5 Leadership for 21st Century og OECD Diagnose: Identifisere hvordan eller hvorfor noe er som det er Design: Forme organisasjonen og systemets infrastruktur i forhold til hensikten Spillane (2013) (Benchlearning Udir Stipendiat Hevig Abrahamsen)

6 Hvilke konsekvenser får det for hvordan jeg leder læring i min virksomhet? Hvilke arenaer for ledelse og læring legger jeg til rette for strukturmessig? Analoge og digitale Balansere/ivareta både vertikale og horisontale strukturer Hvordan distribuerer jeg lederskap i organisasjonen? Makt informasjon Endring og utvikling? Hva på hvilken måte via hvem for hvem

7

8 Eirik Irgens lærende skoler

9 Eirik Irgens lærende skoler Rom for kollektiv utvikling

10 Når oppleves kvalitetskjennetegn og arbeid med prosesser nyttige Felles standard Forankre Skape eierforhold og felles forståelse Skape tenning Skape forutsigbarhet Når vi skal prioritere og spisse Tiltak er enkelt å komme på Når vi skal planlegge og gjennomføre prosesser

11 Hva liker vi med PULS? Hva blir vi bedre på? Læringssynet ift organisasjonslæring Samle og systematisere pedagogisk utviklingsarbeid Legge igjen en arv Være transparente mot skoleeiernivå få rett støtte Designe prosesser for personalet Tilpasse prosesser til mål og ønsket output Verdien av forankring Verdien av å oppleve seg informert Verdien av refleksjon

12 Refleksjon

13 Refleksjon + predikasjon

14 PALS Lesing i alle fag Drift Systematisere Standardisere Korrigere Definering Hvor er vi? Hvor skal vi? Hva gjør vi? Veiledet læring Evaluering Tolkning Analyse Informasjon Utprøving Plan Kompetanse Trening Vurdering for læring

15 Kvalitetskjennetegn Må oppleves som kjente Bør korrigeres lokalt ut i fra behov og henge sammen med utviklingsarbeid generelt Må være dynamiske Korrigeringer fungerer godt som reforankringsprosesser Kvalitetskjennetegn i Drammen? Kommunenivå skolenivå

16 Tiltak Knyttet mot utviklingsområdene Ikke ha for mange Kun aktive tiltak skal synes for personalet Det å komme på tiltak er lett Prioritere Holder tråden i utviklingsarbeidet Jobbe med det jevnlig i lederteamet Avdelingsledere tar det med ut i team

17 Hva er PULS for dere nå?

18 Hva er PULS for oss akkurat nå? NOVISER AVANSERT BEGYNNER

19 Vurdering som utvikling - systematisere og etablere flere møtepunkter mellom ledelse og personale ID Område 7. Skoleledelse Prosesstype Tiltak Avdeling Aronsløkka skole Deltaker Lena Kilen Navn på eier: Hensikt Lena Kilen Fokus på pedagogisk ledelse og sammenhengen mellom ledelse og læring i skolen er grunnmuren i handlingsplanen for Drammensskolen. Satsingen har tatt utgangspunkt i OECD rapporten: Improving School leadership. Områdene det har vært fokus på er: redefinering av lederansvar, delt lederansvar, utvikling av ferdigheter i ledelse hos alle ledere og det å gjøre ledelse til et attraktivt yrke. For ledelsen på Aronsløkka er det viktig å få flyttet mest mulig fokus over fra administrasjon til pedagogisk ledelse. Hovedmålet er å få etablert gode arenaer og systemer for støtte, vurdere og utvikle den enkelte lærer, samt sikre kvalitet i refleksjon, kommunikasjon og dialog i møtepunktene mellom ledelse, enkeltlærere og team.

20 Nivå Valgt Kriterier for å oppnå nivå Gjennomført Hva er gjort Skolen har en skriftlig plan for møtepunkter mellom personale og ledelse - august Alle møter gjennomføres i henhold til planene. Planen for møtepunkter er en av skolens samlede årsplan og årshjul for lærings- og resultatoppfølging - august 2015 Personale og ledelse reflekterer jevnlig sammen rundt egen praksis og forventet praksis. Læringskulturen ved skolen er evidensbasert og oppleves av alle ansatte som medskapende. Ansatte har et bedre eierforhold til resultater og utviklingsprosjekter og opplever en positiv støtte og kontroll fra ledelsen. Hva er gjort Evaluere morgenmøter med trinn- juni 2013 dvs. etter 3 gjennomføringer Evaluere læringsdialog med trinn des dvs. etter 2 gjennomføringer. Møtepunkter og fokusområder for møtene drøftes i lederteam og på team og legges inn i skolens årsplan for juni 2013 Gjennomføring av organisasjonsanalysen des Se spesielt på pkt 1, 2, 6 og 9. Sammenligne resultatene med mai Gjennomføre organisasjonsanalysen for tredje gang mai Underveis X Refleksjon, effekt, justering Skolen skal delta i et FoU-prosjekt i regi av Conexsus og Høgskolen i Sogn og Fjordane. Innspill og arbeidform i dette prosjektet kan være med å endre dette tiltaket eller at det opprettes et nytt tiltak i forbindelse med FoU'en. Første møte i prosjektet er en todager samling Se vedlegg. Morgenmøter er evaluert av ledelsen og personalet. Det oppleves positivt med flere møtepunkter, men alle parter opplever det litt stressende å gjennomføre de om morgenen. Høsten 2013 vil følgende endringer gjennomføres: Alle trinn har trinntid på tirsdager. Ledelsen samtaler med trinn gjennomføres inntil 30 min en gang pr. måned i trinntiden. Det settes opp en plan for temaer som skal tas opp, samt når møtene skal gjennomføres. Plan for dette lastes opp når den er behandlet i MBU og ferdigstilt. Personalet har fått informasjon om endringen i tidspunkt og er fornøyd med dette. Vi prøver ut det nye tidspunktet frem tom desember 2013 og evaluerer på ny.

21 Nivå Valgt Kriterier for å oppnå nivå Hva er gjort Ledelsen og ansatte får grunnkompetanse i coachende ledelse gjennom samlinger med Bernt Torgussen. Ledelse og personale øver i mellomperiodene og bruker teknikkene i utviklingsarbeid, i møter mlm ledelse og personale, i læringsøkter og i møter med brukere. Ledelsen arbeider med instructional leadership (Vivian Robinson) i flere økter 2013 og 2014.(0113) Rektor reiser på studietur til New Zealand og ser spesielt på strukturer for «professional development» - februar Ledelsen jobber med strategisk tidsstyring for å sikre mer tid til pedagogisk ledelse under veiledning fra NBS v/ Erik Westrum (des 2012, mars 2013, aug 2013 og des timers økt hver gang) Innføre morgenmøter med trinn fom mars Ledelsen lager en plan for gjennomføring av møter for våren Trinnene kalles inn elektronisk i Outlook. Møtene har en fast saksliste på tre punkter. Innføre læringsdialog med trinn fom mai Dette er en halvårlig resultat- og læringssamtale med hvert trinn. 60 min. Igangsatt Refleksjon, effekt, justering Morgenmøter med trinn er planlagt, drøftet og satt i gang. Se vedlagt dokument for planer for våren Etter en evaluering av morgenmøtene ser vi at det er positivt med flere møtepunkter, men at tidspunktet ikke har vært helt hensiktsmessig. For høsten 2013 legges møtene mellom trinnene og ledelsen til trinntid på tirsdager 30 min en gang pr. måned. Evalueres på ny i november. Vi fikk ikke gjennomført læringsdialog grunnet en omfattende elevsak/plutselig dødsfall. Læringsdialog gjennomføres første gang nov 2013 og evalueres etter to gjennomføring i juni Det er gjennomført 7 økter med Bert Torgussen på coaching. Ledelsen har jobbet med Vivian Robinssons fem ledelsesdimensjoner jan Vivian Robinsom kommer til Østlandet våren ledelsen vl melde seg på dette seminaret. Rektor har gjennomført studieresie til New Zealand - foredrag om ledelse, professional development, skolebesøk og samtaler med skoleledere. Tidsstyring - 2 økter er gjennomført med Erik Westrum Økt 1: bruke Outlook til tidsstyring - felles kategorier Økt 2: hellig tid - felles planlegging og systemer for samarbeid Økt 3: selvledelse - oppstart Bernt Torgussen Økt 4: kurs Microsoft Norge - Lena og Lisa deltok Erik Westrum avslutter på basen - ledelsn må vurdere hvem som kan gi støtte videre.

22 Innføring av Kagan strukturer i undervisningen Navn på eier: Hensikt Lenke til info Lena Kilen Aronsløkka ønsker å bruke Kagan strukturer i undervisningen fordi det fremmer en mer aktiv og dypere læring for alle elever. Det sikrer at alle elever er engasjert på en god måte i både sin egen og de andre elevenes læring. Det fremmer også læring av 21. århundrets ferdigheter og styrker den sosiale kompetansen til det enkelte barn. Sist oppdatert :49:24 Nivå Valgt Kriterier for å oppnå nivå Gjennomført Hva er gjort Alle lærere og ledere på Aronsløkka har gjennomført minimum 2 dager med opplæring i Kaganstrukturer. Skolen har en Kagan-trener i personalet. En eller flere Kagan-strukturer brukes i alle klasser hver dag. Elevene er aktive deltagere i undervisning og læring. Elevene blir sett på som viktige og aktive bidragsytere i egen og andres læring.

23 Nivå Valgt Kriterier for å oppnå nivå Underveis Igangsatt X Hva er gjort Rektor besøker skole i London som har full-implementert Kagan januar Planlegging av Kagan skolering for hele personalet i august 2015 fullføres. 2-3 ansatte deltar på Leadership Workshop i juni Alle lærere deltar på to dager skolering i Manchester august Bruk av Kagan strukturer innlemmes i undervisningsøkter som planlegges og gjennomføres i forbindelse med Lesson Studies i alle gjennomføringer. Første gjennomføring er høsten 2015 i etterkant av kompetanseheving i Manchester. Kartlegge grunnlag og dokumentere slik at en lærer kan delta på kompetanseheving for å bli veileder. Kagan strukturer prøves systematisk ut i alle klasser og av alle lærere. Hva er gjort Pedagogisk middag arrangeres på basen. Kagan strukturer er en av stasjonene på kafeen. En lærer deltar på to dagers Kagan skolering høsten 2013, samt påbygging med to dager til våren Tre lærere deltar på to-dagers Kagan-skolering juni Deling av ideer på utviklingstid i løpet av skoleåret Kagan som tema på felles utviklingstid med Åssiden skole. Planlegging av skolering for alle ansatte begynner. Definert Opprettet Refleksjon, effekt, justering Alle deltiltak gjennomført. Hovedplanlegging og bestilling av skolering i Manchester er bestilt. Hva er gjort I forbindelse med skolebesøk på New Zealand sammen med Ringer i vann ble vi introdusert for Kagan strukturer ved flere skoler. Dette var en metode vi ønsket å implementere ved Aronsløkka for å gjøre elevene våre mer aktive og engasjerte i læringsarbeidet. Metodikken fremmer også sosial kompetanse, dybdelæring og 21. århundrets ferdigheter. Hva er gjort

24 Innføre metoden "Lesson Study" i arbeidet med profesjonsutvikling for lærerpersonalet på Aronsløkka ID Område 7. Skoleledelse Prosesstype Tiltak Avdeling Aronsløkka skole Deltaker Lena Kilen Navn på eier: Lena Kilen Skoleår Hensikt Innføre metoden "Lesson Study" i arbeidet med profesjonsutvikling for lærerpersonalet på Aronsløkka Lenke til info https://www.utdanningsforbundet.no/upload/tidsskrifter/bedre%20skole/bs_1_2013/bs_1-13_web_munthe_baugsto_haldorsen.pdf Sist oppdatert :58:00

25 Nivå Valgt Kriterier for å oppnå nivå Gjennomført Hva er gjort -Alle lærere planlegger og gjennomfører en syklus per halvår etter oppsatt modell -Ledelsen etterspør og følger opp lærere og team på trinnsamtaler og i teamtid -Plangruppa og ledelsen planlegger Lesson Study sammen i forbindelse med periodeplanlegging av utviklingsarbeid -Lærerne har utviklet felles språk og begreper for å beskrive kvalitet på undervisning -Alle lærere har deltatt på tre runder med Lesson Study innen juni 2017

26 Nivå Valgt Kriterier for å oppnå nivå Underveis Hva er gjort Alle lærere har gjennomført en Lesson Study økt en gang på høsten 2015 og en gang på våren Lesson Studys 2. gjennomføring: - Kjøre andre runde komplett Lesson study - Heterogene grupper også på 2. gjennomføring - ledelsen lager gruppene - fordele ansatte med veilednings eller mentorutdanning. Mentorer/praksislærere reviderer miniveileder for undervisningsobservasjon. Ledelsen deltar i refleksjon mellom øktene i noen grupper. Plangruppa og ledelsen planlegger gjennomføring av Lesson Study sammen - Lage sammenheng i utviklingsområdene ved å forske på undervisningsøkter som inneholder elementer av: Kagan Læringsstrategi Fysisk aktiv læring VFL Lesson Study evalueres etter hver gjennomføring. -

27 Igangsatt Hva er gjort Kvalitetskjennetegn er laget Tiltaksbeskrivelse er ferdig Ledelsen har gjennomført introduksjon av Lessons Study for personalet våren 2015 i forbindelse med oppstart av faggrupper. Plan for våren 2015: -Øve refleksjon og gi tilbakemeldinger -Stille spørsmål etter observasjoner - Organisering via faggrupper og lærervandring innenfor faggruppene - Fokus på undervisningspraksis - Bruke spørsmål fra Lesson Study til å kartlegge arbeid med grunnleggende ferdighet lesing i alle fag. Bruke Pluss/delta til å organisere innspill Plan for høsten 2015: - Kaganskolering alle ansatte og kjøre første runde komplett løp Lesson Study - Ha systematisk trinnvis opplæring- bruke video og kurs med Elaine Munthe - Bruke heterogene grupper i første gjennomføring - ledelsen lager gruppene - fordele ansatte med veilednings eller mentorutdanning. Mentorer/praksislærere lager miniveileder for undervisningsobservasjon. Ledelsen deltar i refleksjon mellom øktene i noen grupper. -Plangruppa og ledelsen planlegger gjennomføring sammen - Lage sammenheng i utviklingsområdene ved å forske på undervisningsøkter som inneholder elementer av: Kagan Lesing Fysisk aktiv læring

28 Nivå Valgt Kriterier for å oppnå nivå Definert Hva er gjort Presentasjon av drammens-modell ferdigstilt og klar til bruk. Presentasjon av Aronsløkka modell er ferdigstilt og klar til bruk Introduksjon av metoden Lesson Study for lærerne og i plangruppa Forslag til prosess og kvalitetskjennetegn er lagt inn i PULS Ressurser er lenket opp i PULS og delt på Fronter. Ledelsen har laget OneNote som skal dokumentere prosessen. Ledelsen ønsker å kunne bruke Office 365/One Note. Opprettet X Hva er gjort

29 29

30 Erfaringsdeling Jeg forteller hva jeg har gjort Vi snakker sammen om hva jeg har gjort Vi snakker sammen om noe jeg har sett du har gjort Lesson study. Felles planlegging, observasjon og evaluering av undervisning

31 What s in it for me? Profesjonelt fellesskap som samarbeider om: Elevenes læringsutbytte Gode undervisningsideer Økt engasjement. Du får vite mer om deg selv og din egen praksis fordi du må tenke høyt med andre Du vil få utfordret dine egne antakelser Du vil få økt innsikt i dine elevers læring

32 Hva er lesson study? Planlegging Diskusjon og oppsummering Gjennomføring med observasjon Andre gjennomføring Diskusjon og endringer

33 Hvordan skal vi implementere Lesson study på Aronsløkka Lærervandring Øve refleksjon Gi tilbakemeldinger Stille spørsmål etter observasjoner Faggrupper Lærervandring innenfor faggruppene Fokus på undervisningspraksis

34 Hvordan skal vi implementere Lesson study på Aronsløkka Lage en plan som knytter satsingsområdene sammen Lesson study blir en metode for å sikre effektiv og praksisnær utvikling av god undervisning Vi skal utvikle kompetanse gjennom systematisk utprøving og trening i grupper

35 Milepæler 2017 Vår 2015 Drift Definering Evaluering Utprøving Høst 2015 Vår 2016 Høst 2015 Vår 2016

36 Konkretisering av milepæler Vår 2015 Høst 2015 Vår Øve refleksjon Gi tilbakemeldinger Stille spørsmål etter observasjoner Faggrupper Lærervandring innenfor faggruppene Fokus på undervisningspraksis Bruke spørsmål fra Lesson study til å kartlegge arbeid med grunnleggende ferdighet lesing i alle fag Pluss delta Kaganskolering alle ansatte Kjøre første runde komplett løp Lesson study Ha systematisk trinnvis opplæringbruke video Heterogene grupper Plangruppa og ledelsen planlegger sammen Undervisningsøkter som inneholder elementer av: Kagan Lesing Fysisk aktiv læring Kjøre andre runde komplett Lesson study Heterogene grupper Plangruppa og ledelsen planlegger sammen Undervisnigsøkter som inneholder elementer av: Kagan Læringsstrategi Fysisk aktiv læring VFL Kjøre nye runder Lesson study halvårlig knyttet til utviklingsområder for skolen Plangruppa og ledelsen planlegger sammen

37 PALS Lesing i alle fag Drift Systematisere Standardisere Korrigere Definering Hvor er vi? Hvor skal vi? Hva gjør vi? Veiledet læring Evaluering Tolkning Analyse Informasjon Utprøving Plan Kompetanse Trening Vurdering for læring

38 Foreløpig plan for tiltakssløyfer «Lesing i alle fag» Definere behovet Kartlegge gjennom faggrupper og fonye læreplanforståelse Intern organisering (støtte - involvering) Korrigere og spisse sentralt kvalitetskjennetegn Tiltak 1 Lesing i alle fag Definering Tiltak 2 Lesing i alle fag Utprøving Lesson Study Kompetanseheving Utprøving Systematisk erfaringsdeling i utviklingstid og gjennom planer Planlegge ressursbruk Lage lokal plan og evaluere og korrigere kvalitetskjennetegn. Standardisere og systematiserer Følge opp med kontroll gjennom trinnsamtaler Tiltak 3 Lesing i alle fag Evaluering over i drift

39 Elevundersøkelsen mot foresatte

40

41

42

43

44

45

46

47

48 VFL Arbeid med kvalitetskjennetegn Fullføre defineringsfasen Forankre/re-forankre Lage kvalitetskjennetegn Sikre eierskap Egenvurdering

49

50

51

52

53 Egenrefleksjon

54

55 Se på kvalitetskjennetegnene. (I individuelt) Er det noen du tenker skal fjernes? Er det noen du tenker skal flyttes til et annet nivå? Er det meningsbærende begreper du ønsker å endre? Er det noe du tenker bør legges til, og hvor skal det i så fall legges til?

56 Prosessdesigner

57 Hvordan har din oppfatning av feedback endret seg underveis mens vi har jobbet med vurdering for læring? En lærers læringslogg høst 2015 Jeg retter færre bøker. Bruker ordene mer bevist lære i stede for å gjøre. Gir feedback til eleven der jeg tror de har mest mulighet til å gå videre for å nå målet. Bruker kriterter i samtale med elevene. Har flere «stopp» i undervisningen. Tydelig mål og kriterier. Planlegger ut i fra mål og ikke bok. Timene er likere: tydelig start- stopp under veis og en eller annen oppsummering. Mer tid til hver elev! Opplevd at undervisningen blir morsommere, når elevene kan prate, bli utfordret på veien videre, klarer velge selv.

58 Hvordan har det endret dine holdninger, kunnskaper og ferdigheter? Holdninger: Jeg har blitt mer bevist på elevenes engasjement, hvor viktig det er for å få de med på læringsreisen. Elevene MÅ vite hvor de skal og sammen må vi finne ut hva de skal gjøre for å komme dit. Vurdering for læring har gjort at jeg retter mindre og er mer opptatt av læringssamtalen med elevene. Samtalen på utviklingssamtaler med foresatte blir mer interessant og nyttig når man snakker om veien til målet og eleven er bidragsyter. Kunnskaper: Det er viktig for elevene at jeg er en god rollemodell. At jeg er opptatt av hva de skal lære. Vi har tydelige mål og gode kriterier. Bevisstgjøring av hvilke ord jeg bruker: lære i stede for å gjøre osv. Timen har god start, underveis oppsummeringer og en slutt som oppsummerer. Jeg synes innledningen til James Nottigham var utrolig viktig: læring skal være morsom da blir læringsutbytte større! Når elevene mestrer og vet at vi sammen finner veien, blir læring morsom. Elevene innehar ulike metoder og ord som gjør at de kan forklare deg som lærer hvor de er. Ferdigheter: Jeg som voksen må øve meg, jeg må tørre og ikke ha «kontroll» hele tida. Vurdering for læring er noe elevene MÅ lære, vi må ta de med på prosessen. Vi må tørre å mislykkes. Viktig å finne en form der både vi voksne og elevene føler oss trygge.

59 Neste steg Lede og lære Fortsette å utnytte muligheter i PULS og VOKAL til læring Drammensskolen 2.0 Lærervandring Lesson Study for profesjonsbyggings-modell Sonesamarbeid Cooperative learning Kagan Elevers aktive deltagelse i skolens indre liv Bygge strukturer for kollektiv profesjonsbygging og utvikling av undervisning Vertikale og horisontale

60 Min egenrefleksjon - Benchlearning Skola B: Gi mitt personale enda mer tillit og handlingsrom til å forske i egen praksis. Være en fasilitator, være tålmodig og tydelig i lederskapet. Fortsette å dra opp lange linjer som er i samsvar med kommunens handlingsplaner, men tilpasset min skoles behov. Som ny rektor har jeg gjort en del strukturelle endringer, men ser at det er viktig å evaluere disse. Jeg skal diskutere arenaene vi har i dag, i henhold til tanken om distribuert ledelse og behovet for horisontale/vertikale strukturer, i lederteamet og i medbestemmelse for å rydde. Finne måter å få innsikt i lærernes læring via medledere og organisering av erfaringsdeling på utviklingstid. Tålmodighet og langsiktighet er nødvendig for å oppnå resultater. Fortsette arbeidet med standarder på ulike områder, bygge disse bottom-up. Med utgangspunkt i Hedvigs presentasjon ta en samtale med meg selv og mine medledere om hva min rolle i lederteamet eg. er, hvilke forventninger de har til meg og hvilken rolle jeg selv vil ha, jfr Ha et bevisst forhold til unlearning i min egen og vår skoles praksis når ny/neste praksis skal inn.

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Lederutviklingsprogram for Sandnesskolen 2013-2015 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden.

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN DEN GODE AKERSHUSSKOLEN Praksisprinsipper for pedagogisk ledelse og læring 2 Akershus fylkeskommune DEN GODE AKERSHUSSKOLEN 2015 Innhold FORORD... 3 INNLEDNING...4 DOKUMENTETS STATUS... 4 MÅL...5 BEGREPSAVKLARING

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Vurdering er ikke bare for spesielt interesserte

Vurdering er ikke bare for spesielt interesserte Masteroppgave i skoleledelse Vurdering er ikke bare for spesielt interesserte En fenomenologisk studie av hvordan lærere opplever skoleleders rolle i arbeidet med vurdering for læring Ann-Rose Dahl Vurdering

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Ekstern skolevurdering

Ekstern skolevurdering Ekstern skolevurdering for kvalitetsutvikling av lone lønne christiansen Dersom en skole skal klare å endre sin undervisning, må hele skolen bli engasjert i endringsarbeidet, også de lærerne som allerede

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer