Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020"

Transkript

1 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen tromso.kommune.no

2 2

3 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden Skolenes utviklingsområde 7 Arbeid med det valgte utviklingsområde 8 Tilpasset opplæring 9 Læringsmiljø 10 Vurderingspraksis 12 Innovasjon og utvikling 14 Skolebasert vurdering 16 Skolebasert kompetanseutvikling 16 Sammen for en framtidsrettet skole 17 Vedlegg 1: Status i Tromsøskolen Vedlegg 2: Grunnleggende ferdigheter 20 3

4 Formål med opplæringen All opplæring tuftes på Opplæringslovens 1-1 og danner grunnlaget for arbeidet i Tromsøskolen: Opplæringslovens 1-1: Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. 4

5 Innledning Høsten 2014 ble arbeidet med å revidere Kvalitetsplan for Tromsøskolen igangsatt. Den reviderte utgaven har fått navnet: Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen En framtidsrettet skole er sentral for å ruste opp morgendagens generasjoner til å møte framtidens utfordringer. Denne planen gjelder alle ansatte i Tromsøskolen og inngår som en sentral del av Tromsø kommunes arbeid med kvalitet i skolen. Den skal bidra til at alle skolene setter seg mål for sitt utviklingsarbeid. Skoleeier skal være støttespiller og motivator, og vil følge opp arbeidet gjennom årlig tilstandsrapport og utviklingssamtaler. Her vil fokus være skolenes egne utviklingsmål og hvilke tiltak som er iverksatt for å nå disse målene. Status i Tromsøskolen pr 2015 viser at gode utviklingsprosesser har blitt igangsatt og gjennomført i arbeidet med fokusområdene fra Kvalitetsplanen Disse prosessene tar vi med oss videre. Underveis har det vært viktig å gjøre grundige evalueringer av de tiltak som har vært satt i gang. Slike evalueringer setter oss i stand til ytterligere videreutvikling. Vi vet at endrings- og utviklingsarbeid tar tid. Forskning viser at en sentral faktor for å lykkes i utviklingsarbeid er få og klare mål som står fast over lengere tid. Underveis tar vi inn over oss, reflektere over og tilpasser oss de endringer som samfunnet byr på. Høsten 2014 ble kommunens ungdomsskoler med i pulje i den nasjonale satsingen Ungdomstrinn i utvikling (UIU). Satsingen legger vekt på arbeid med lesing, skriving, regning, klasseledelse og skolebasert kompetanseutvikling - en systematisk utvikling på organisasjons- og individnivå over tid. Arbeid med skolebasert kompetanseutvikling er forankret i Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring felles satsing på klasseledelse, regning, lesing og skriving. Underveis i perioden har det i skoleledergruppen blitt uttrykt ønske om at alle skolene i større grad skal dyktiggjøres på skolebasert kompetanseutvikling som et skritt mot en enda tydeligere felles retning for Tromsøskolen. Ungdomsskolene har gjennom satsingen valgt sitt utviklingsområde. Essensen, tanker og erfaringer fra Ungdomstrinn i utvikling skal nå tilpasses og videreføres til barnetrinnet. Den reviderte utgaven av kvalitetsplanen vil være neste skritt i denne retning. Tromsø, mai

6 Utviklingsmål for perioden I tråd med nasjonale føringer skal Tromsøskolen legge til rette for et godt og systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter: digitale og muntlige ferdigheter, å kunne lese, skrive og regne. Disse ferdighetene er fagovergripende, og er de viktigste redskaper for læring i alle fag, samt for personlig utvikling i skole-, arbeidsog samfunnsliv. I tillegg er elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse avgjørende for hvordan de lykkes senere i livet. Skolene vil jobbe på ulike måter for å nå sitt utviklingsmål. Som støtte til god måloppnåelse pekes det ut fire områder som vil være av spesiell betydning for arbeidet: tilpasset opplæring, læringsmiljø, vurdering og innovasjon og utvikling. Innenfor hvert av områdene er det formulert Tegn på god praksis. Disse tegnene vil kunne gi skolene gode indikatorer på om utviklingsarbeidet går i riktig retning. Utviklingsmål for Tromsøskolen fram mot 2020 er: Tromsøskolen skal sikre at elevene utvikler god kompetanse innen grunnleggende ferdigheter. Elevene skal få tilpasset opplæring ut fra eget ståsted. Vi skal jobbe for et godt læringsmiljø, og ha god vurderingspraksis i en innovativ og utviklingsorientert Tromsøskole. Sammen for en framtidsrettet skole Tromsøskolen skal sikre at elevene utvikler god kompetanse innen grunnleggende ferdigheter: Digitale og muntlige ferdigheter, å kunne lese, skrive og regne Tilpasset opplæring Tegn på god praksis Læringsmiljø Tegn på god praksis Vurderingspraksis Tegn på god praksis Skolebasert vurdering Skolebasert kompetanseutvikling Innovasjon og utvikling Tegn på god praksis 6

7 Skolenes utviklingsområde En overordnet målsetting for alt utviklingsarbeid i Tromsøskolen er at hver enkelt elev skal oppleve inkludering, få økt læringsutbytte og mestringsfølelse, og det beste grunnlaget for å fullføre videregående opplæring. Skolene skal velge ut en av de fem grunnleggende ferdighetene som det skal arbeides spesielt systematisk med over tid. Systematisk arbeid med kompetansemål og lokale læreplaner forutsetter imidlertid arbeid med alle ferdighetene. Når skolene skal fordype seg i en av dem, utelukker man altså ikke arbeid med de øvrige, men tydeliggjør hvilke prioriteringer som skal tas med tanke på faglig kompetanseheving og organisasjonsutvikling. Sentralt for å lykkes er klare og få mål som får stå fast over år, mål som skolene og skoleeier rekker å realisere sammen. Resultater fra ståstedsanalyser, kartlegginger, nasjonale prøver, elev- og foreldreundersøkelser og standpunktskarakterer er tellinger som gir skolene viten om samlet kompetansenivå, og enkeltelevens sosiale og faglige læringsutbytte. Like så viktig er fortellingen bak tallene. Skoleledelsen skal i samråd med sitt kollegium og skoleeier vurdere styrker og svakheter i egen organisasjon. Ut fra vurderingen skal utviklingsområde defineres. Skoler som allerede har knyttet sitt utviklingsarbeid til en av ferdighetene, fortsetter arbeidet til målsettingen er nådd. Skoleeier skal legge til rette for gode implementeringsprosesser ved å etablere samarbeidsarenaer for skoler som har valgt samme ferdighet. På slike samarbeidsarenaer vil skolene og de ansatte kunne lære av hverandre, dele erfaringer, øke kompetansen og være villig til å endre praksis i tråd med nyvunnet erkjennelse. Skole-eier skal også være støttespiller og motivator i utviklingsarbeidet, og kan være deltakende i å utarbeide konkrete målsettinger i forhold til den ferdigheten som er valgt. Arbeid med det valgte utviklingsområde Arbeidet skal sette elevene i stand til å møte kommunikative utfordringer i samfunns-, arbeids- og hverdagsliv. Grunnleggende ferdigheter er fagovergripende. Dette innebærer at alle lærere skal støtte elevenes utvikling av digitale og muntlige ferdigheter, lesing, skriving og regning. Etter at skolene har valgt ferdighet, utarbeides målsettinger og milepæls-/ aktivitetsplan. Tiltakene skal synliggjøre hvordan de fire områdene tilpasset opplæring, læringsmiljø, vurdering og innovasjon og utvikling skal være med på å nå målsettingen. I Tromsøskolen gjennomføres de statlige kartleggingsprøvene i lesing og regning på 1. 2 og 3.trinn og nasjonale prøver på og 9.trinn. Digitale ferdigheter kartlegges på 4. trinn. Hver skole skal jobbe mot en positiv forflytting av elever fra et mestringsnivå til et annet på slike kartlegginger. Dette forutsetter blant annet at alle lærere har kjennskap til innholdet i disse prøvene og at utarbeidede analyseverktøy brukes aktivt i evaluering og i forhold til hvilke tiltak som iverksettes. I tillegg til analyser av resultater skal lærerens kjennskap til elevene forme tiltakene. 7

8 Tilpasset opplæring Tromsøskolen skal ha høye ambisjoner på elevenes vegne, både faglig og sosialt. Det skal være ei hovedmålsetning at så mange elever som mulig, både de med utfordringer men også de med gode forutsetninger, utnytter sitt potensiale og opplever mestring innenfor rammene av tilpasset opplæring. I følge tilstandsrapport for grunnskolen øker andel elever med spesialundervisning med alder; flere elever får spesialundervisning jo lengere ut i skoleløpet de kommer. Gjennom tidlig innsats skal denne utviklingen stanses og tiltak må settes inn slik at elevene får best mulig utgangspunkt for videre skolegang. Tidlig innsats sørger for at vi tidlig griper inn i saker der vi mistenker at elever står overfor særskilte utfordringer. Det spesialpedagogiske tiltakshjulet vil være et av hjelpemidlene for skolene til å beskrive og iverksette tiltak rundt disse elevene. Elevenes rett til tilpasset opplæring er lovfestet i Opplæringsloven 1-3 og kjennetegnes av variasjon i arbeidsoppgaver, lærestoff, arbeidsmåter, læremidler og i organisering av opplæringen. Skolen er en fellesskapsarena. Tilpasset opplæring er individuelt, men skal ikke forstås som ren individualisering av opplæringen. Det skal skapes god balanse mellom arbeidet i forhold til den enkelte og i forhold til fellesskapet. Praktiske, varierte og relevante undervisningsmetoder skal prege læringsarenaen. På den måten er det større mulighet å møte hver elevs læringskurve, samtidig som det skapes motivasjon. Tromsøskolens nettbaserte ressurser kan i stor grad brukes for å tilpasse undervisningen. Utviklingen av disse ressursene vil etter hvert bli mer og mer tilpasset den enkeltes faglige ståsted og nivå. Bruk av kartleggingsverktøy og resultater skal ses i sammenheng med lærerens øvrige kjennskap til eleven når læringsløp skal planlegges. Denne øvrige kjennskapen får læreren gjennom relasjonsbygging. Et godt samarbeid med hjemmet vil være en viktig faktor for å lykkes i dette arbeidet. 8

9 Tegn på god praksis: Elevene utnytter sitt potensiale Elevene er motiverte og opplever mestring Hjemmet og skolen samarbeider godt om elevenes læring Lærerne innehar og utviser god relasjonskompetanse Lærerne kjenner elevenes evner, bakgrunnskunnskaper, forutsetninger og behov Lærerne har god undervisningskompetanse og har evne til å tilrettelegge for den enkelte Lærerne tar i bruk digitale ressurser for å tilpasse undervisningen Skolene bruker kartleggingsverktøy og resultater i planlegging av elevenes læringsløp Skolene følger prinsippene om tidlig innsats, og tar i bruk rutinene i det spesialpedagogiske tiltakshjulet når man mistenker at elever står overfor særskilte utfordringer Skoleeier følger opp og støtter skolene i arbeidet med å analysere og sammenstille resultater av kartlegginger og prøver 9

10 Læringsmiljø Et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø er lovfestet i Opplæringslovens 9a og kjennetegnes ved høyt læringstrykk og høy grad av trivsel hos elevene og de voksne. Et godt læringsmiljø i Tromsøskolen skal være læringsfremmende, skape motivasjon og gi opplevelse av mestring. Skolene skal gjennom observasjon, elev- og mobbeundersøkelser til en hver tid ha oversikt over kvaliteten på læringsmiljøet. Elevmedvirkning innebærer deltakelse i avgjørelser omkring læring, og vil være positivt for utviklingen av sosiale relasjoner og motivasjon for læring på alle trinn. Utdanningsdirektoratet skisserer spesielt fire elementer (*) som viktig i arbeidet for å etablere gode læringsmiljø; Klasseledelse, som er komplekst og viser behovet for god kjennskap til de interaksjonene som er innad i ei gruppe. Elevrelasjoner skapes i skoletiden. Læreren påvirker elevenes sosiale roller og forhold til andre. Sosial kompetanse er det begrepet som best beskriver det skolen og lærerne skal tilføre elevene. Sosial kompetanse er vi alle avhengige av for å kunne delta i sosiale fellesskap. Hjem-skolesamarbeid er et nært og forpliktende samarbeid som er avgjørende for å realisere de felles oppgavene skolen og foreldrene har. Organisasjon og ledelse: «Skolens ledelse og skolen som organisasjon legger rammer og setter premisser for det læringsmiljøet elevene opplever i sin skolehverdag» (* Udir.no: Bedre læringsmiljø:) Å utvikle elevenes samarbeidsevne, selvkontroll, ansvar og empati for andre, vil være en forutsetning for faglig utvikling og et godt læringsmiljø. I en raus og inkluderende Tromsøskole vil blikket for våre flerkulturelle og samiske elever være spesielt skjerpet. Den digitale utviklingen utfordrer oss på nye områder. Teknologirike omgivelser fordrer skolen til aktivt å arbeide med digital dømmekraft. Dette vil være viktig for å skape gode læringsmiljø. I samarbeidet mellom hjem og skole skal skolens og foreldres gjensidige forventninger være tydelige og avklarte. Foreldrene skal delta i arbeidet med læringsmiljøet i klassen og i skolens formelle samarbeidsorganer. 10

11 Tegn på god praksis: Elever opplever en trygg skolehverdag Elevene viser god digital dømmekraft og brukes aktivt som ressurs i arbeidet for et godt læringsmiljø Elevråd og foreldre har medvirkning i arbeidet omkring læringsmiljøet Læreren ser og møter alle elevene med respekt Lærerne utviser god klasseledelse, også i teknologirike omgivelser Alle ansatte i skolen har og utviser god relasjons- og observasjonskompetanse Skolene kjenner inngående til «Strategiplan mot mobbing» og «Verktøykasse mot mobbing» og jobber aktivt med disse Skoleledelsen arbeider aktivt for at skolens samarbeidsorganer jevnlig diskuterer saker knyttet til læringsmiljø Skoleeier og skoleledelsen arbeider systematisk og målrettet med kompetanseheving på området 11

12 Vurderingspraksis Hensikt og mål med vurdering er å fremme læring. Forskrift til Opplæringsloven kapittel 3 omhandler den individuelle rett elevene har til underveis- og sluttvurdering. Med vurdering menes muntlig og skriftlig dialog og bevisstgjøring om elevenes mestring i henhold til kompetansemål, og om hva som skal til for at den enkelte elev kan øke sin kompetanse. Sluttvurdering skal gi informasjon om kompetanse ved avslutning av opplæring i faget, fortrinnsvis etter 10.årstrinn. Elevene skal være aktør i egen læringsprosess. Det innebærer at de gjennom en trygg dialog med lærer, vet hva og hvordan de lærer; Hvor skal jeg (bevisstgjøring av læringsmål) Hvor er jeg? (Hvilket ståsted har jeg i forhold til læringsmålet?) Hva blir neste skritt og hvordan skal jeg komme dit? (læringsstrategier) Elev, foreldre og skole samarbeider om vurderingsarbeidet. Gjennom elevsamtaler og utviklingssamtaler skal det skapes en felles forståelse av elevenes kompetanse og veien videre. Skolenes vurderingskultur og lærerens vurderingspraksis har stor betydning for elevens læringsutbytte. Profesjonelt vurderingsarbeid innebærer at lærerne stadig videreutvikler seg gjennom samarbeid, erfaringsdeling og faglig fellesskap. Prinsippene for god underveisvurdering bygger på nasjonal og internasjonal forskning om vurdering for læring. 12

13 Tegn på god praksis: Elevene forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem (*) Elevene får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen (*) Elevene får råd om hvordan de skal forbedre seg (*) Elevene er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling (*) Elevene og foreldrene kjenner mål, vurderingskriterier og hva som kjennetegner god måloppnåelse på de ulike nivå Foreldre stiller krav og oppmuntrer sine barn til fortsatt innsats Læreren har klare mål og struktur for sine timer Skolene bruker blant annet Office 365 til arbeid med underveisvurdering Skolene har utviklet gode verktøy for utviklingssamtalen med hjemmet Resultater fra prøver og kartlegginger analyseres og brukes i underveisvurderingen (*) Udir`s fire vurderingsprinsipper 13

14 Innovasjon og utvikling Tromsøskolen er framtidsrettet, innovativ og utviklingsorientert. Kunnskapssamfunnet vårt utvikler seg i stadig økende tempo, noe som stiller krav til endringskompetanse. Samtidig stilles krav til kritisk tenkning, problemløsning, kommunikasjon og samarbeid. Vi skal jobbe slik at vi får elever som tør å prøve, som stoler på seg selv og som ikke er redde for å feile. Vi skal utfordre dem til å bruke egen kreativitet og utforskertrang. Det er dagens elever som skal skape framtidens verdier og arbeidsplasser. Samarbeid mellom skolene, UiT Norges arktiske universitet og skoleeier bidrar positivt til innovasjon i skolen og til å styrke elevenes kritiske og reflekterte tilnærming til ny kunnskap. Samarbeidet skal også bidra til å styrke Tromsø som innovativ kunnskapskommune, der fokus på samspill mellom forskning og praksis står sentralt. Innovasjon bygger bro mellom nåværende situasjon og framtiden. I digitale verktøy ligger det stort potensiale. Vår IKT-strategi har gjort Tromsøskolen godt rustet til å ta i bruk slike verktøy til pedagogisk arbeid. Teknologitettheten på læringsarenaen gir nye muligheter i læringsarbeidet. Teknologi kan være motivasjonsfremmende, og må brukes riktig og på faglig aktivitet. Elevene bruker digitale verktøy og miljøer til å kommunisere og samarbeide, også på avstand, for å støtte individuell læring og bidra til andres læring. De kan utvikle kulturell forståelse og global bevissthet ved å delta i samarbeid med elever fra andre kulturer. (NOU 2014:7) Livsmiljøet vårt blir stadig mindre bestemt av naturforhold, og mer bestemt av menneskets eget virke. Velferden avhenger av evnen til å utvikle nye ideer, til å bruke avansert teknologi, til å skape nye varer og til å løse tradisjonelle problemer med mer fantasi og fornuft. (LK06 generell del) Framtiden fordrer altså i tillegg økende bevissthet omkring kulturelle og miljømessige utfordringer. Elevenes evne til å ta personlig ansvar, utvikling av gode verdier og holdninger blir avgjørende i dagens kunnskapssamfunn. 14

15 Tegn på god praksis: Elevene viser god endringskompetanse Elevene viser evne til å ta personlig ansvar og utvikler gode verdier Elevene viser evne til kritisk tenking, problemløsing, kommunikasjon og samarbeid Elevene ser ressurser, behov og muligheter i landsdelen Læreren stimulerer til elevmedvirkning, kreativitet, utforskning og problembasert læring Læreren legger til rette for at elevene kan prøve og feile i trygge omgivelser Skolene evner å omsette innovative tanker ut i praksis og ser muligheter i den økte teknologitettheten Skolene er på samarbeidsarenaer der man deler kompetanse og erfaringer Skoleeier legger til rette for samarbeid med kompetansemiljøene i landsdelen 15

16 Skolebasert vurdering I forskrift til Opplæringsloven 2-1 «Skolebasert vurdering» heter det at skolene jevnlig skal vurdere i hvilken grad organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæring medvirker til å nå målene i læreplanen. I Tromsø kommune følges kravet i forskriftene opp ved at hver skole må ha skriftliggjort system for skolebasert vurdering der alle aktiviteter som bidrar til å vurdere skolen som organisasjon kommer fram. Dette skal være et godt arbeidsdokument der det skal framkomme når ulike vurderingsaktiviteter skal finne sted, hvem som har ansvaret for at det blir gjennomført og hvordan skolen tenker seg at man evaluerer og reflekterer over resultatene som finnes. Skolebasert vurdering skal synliggjøre sammenhengen mellom rammebetingelser, organisering, metodevalg og læringseffekt i forhold til læreplaner i fag, prinsipp for opplæringa og generell del i læreplanverket. Skolebasert vurdering krever profesjonell holdning til refleksjon der skoleleder har en viktig rolle som initiativtaker, pådriver, prosessleder og veileder. Systematikk er en forutsetning i en hver utviklingsprosess. I forhold til oppfølging av elevresultater skal skolene ha gode og skriftliggjorte kartleggingsrutiner. Disse brukes aktivt i arbeidet med kvalitetsutvikling. Her ivaretar skoleleder sitt ansvar gjennom å legge til rette for godt og systematisk arbeid med analyseverktøyene som er utarbeidet for kartlegginger og undersøkelser. En grundig analyse av resultater vil danne grunnlag for nye målsettinger og tiltak som igjen evalueres. Det er slik vi ser at utvikling skjer. I årlige utviklingssamtaler vil skoleeier følge opp dette arbeidet og etterspørre skolens arbeid med analysene. Skolebasert kompetanseutvikling Skolebasert kompetanseutvikling krever tydelig ledelse på alle plan kommuneledelse, skoleledelse, teamledelse og elevledelse. Ulike tiltak, blant annet økt etter- og videreutdanning i Tromsø kommune har ført til økt kompetanse blant Tromsøskolens ansatte. En god skoleledelse forvalter denne kompetansen, ikke bare på læringsarenaen, men i hele skolens organisasjon. Dette krever et godt tilrettelagt forhold mellom den enkelte og det profesjonsfellesskapet det jobbes i. En forutsetning for å lykkes med skolebasert kompetanseutvikling er altså en systematisk utvikling på organisasjons- og individnivå over tid. Skoleeier, skoleledelsen og personalet ved den enkelte skole må være involvert i et forpliktende samarbeid. Videre må kompetanseutviklingen være er forankret i skolens planer og målsettinger. Skolebaserte kompetanseutvikling bygger på erfaringer fra tidligere satsinger; «de skolene som har felles mål for utvikling av skolen som organisasjon og forbedring av pedagogisk praksis lykkes best» (Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling) 16

17 Sammen for en framtidsrettet skole Lærere og ledere i Tromsøskolen er kunnskapsrike, ansvarlige og tilstedeværende voksne i elevenes liv. Som kollegium har man felles ansvar for å utvikle et godt utdanningstilbud og for å fremme og videreutvikle profesjonalitet. Etisk bevissthet og høy faglighet er avgjørende for å skape gode vilkår for lek, læring og danning i skolen. Vi skal ha profesjonsfelleskap, der vi kan diskutere egen praksis og lære i lys av fakta. Lærerens profesjonelle utvikling styrkes ved deltakelse i lærende fellesskap, både på egen skole men også sammen med lærere fra andre skoler. Dette er sterke drivere i forhold til godt arbeid på læringsarenaen. Tema for barnas kommunestyremøte 2015 var kvalitet i skolen. Her kom det tydelig fram at også elevene i Tromsøskolen har store forventninger til lærere, men også til seg selv. Flere av innspillene som kom i dette møtet er å finne under de fire områdenes «Tegn på god praksis» Det er viktig at man i det videre kvalitetsarbeidet på skolene sørger for at elevenes stemme blir hørt. De har mye å bidra med! Godt skoleeierskap og kvalitetsutvikling med tanke på elevenes læring er av de viktigste oppgavene en kommune har. Skolene i Tromsø er av ulik størrelse, har ulikt elevgrunnlag og har ulike forutsetninger. Dermed må også virkemidlene for å oppnå høy kvalitet og gode resultat være mangfoldige. Slik lærere har ambisjoner på elevenes vegne, har skoleeier ambisjoner på skolenes vegne. Framtidens Tromsøskolen skal kjennetegnes av å være raus og inkluderende. Alle aktører i Tromsøskolen skal være med å bidra til økt kvalitet og økt læringsutbytte for den enkelte elev. Vi skal jobbe sammen for en framtidsrettet skole. 17

18 Vedlegg 1: Status i Tromsøskolen I perioden siden 2011 har det vært jobbet bredt med kvalitetsutvikling i Tromsøskolen. Nye tiltak er iverksatt og nye planer er tatt i bruk. Alle tiltak har hatt til formål å styrke kvaliteten i elevenes læring: Kompetanseheving etter og videreutdanning: Skoleledere: Skoleledere har en sentral rolle i å drive utviklingsarbeid på skolene. For å sikre at skolelederne har de nødvendige forutsetninger for å lede slike utviklings-prosesser, har Tromsø kommune lagt forholdene til rette for kompetanseheving. Det har ført til at svært mange skoleledere har gjennomført den nasjonale rektorskolen. Mange har også valgt å gå videre ved å ta master i utdanningsledelse. En konsekvens av denne kompetansehevingen er at skolelederne får en klarere forståelse av sin lederrolle, samtidig som de får økt styrke til å stå i rollen. Lærere: En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse. Gode og fleksible løsninger har ført til at flere har tatt etterog videreutdanning. I Tromsø kommune skal minst 50 lærere få tilbud om videreutdanning hvert år. For å sikre at skolen som organisasjon får ta del i den nye kunnskapen, forplikter lærerne seg til å bidra til spredning av sin kompetanse i kollegiet. Når det gjelder etterutdanning har fokus de senere år i hovedsak vært på å heve lærernes kompetanse innenfor områdene dysleksi og dyskalkuli. Så langt har 250 lærere deltatt på denne etterutdanningen, og Tromsø kommune ønsker å fortsette å gi dette tilbudet. God undervisning for elever med dysleksi og dyskalkuli vil være god under-visning for alle elever i Tromsøskolen. Strategiplan mot mobbing: Strategiplan mot mobbing for barnehage og skole er utarbeidet og formulerer viktige målsettinger for elever i Tromsøskolen. Alle skal oppleve et inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing. Plan for arbeid med sosial kompetanse Alle skoler skal ha utarbeidet sin egen handlingsplan knyttet til arbeid med sosial kompetanse. Planen skal også inneholde en tiltaksplan knyttet til atferdsproblematikk. Ressursteam og spesialpedagogisk tiltakshjul: Alle skoler skal ha et ressursteam bestående av skolens ledelse, ansatte med spesialpedagogisk kompetanse samt fast rådgiver fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Teamet gir råd om tiltak som skal settes i gang, på elev- og skolenivå. For å sikre systematikk og kvalitet i forhold til tidlig innsats og tilpasset opplæring, har skolene tatt i bruk et spesialpedagogisk tiltakshjul. Dette forplikter skolene til å iverksette tiltak tidlig, og bidrar til å styrke samhandlingen mellom skolene og PPT. 18

19 I tillegg deltar kommunen i arbeidet med å tilpasse samhandlingsmodellen Bedre tverrfaglig innsats fra danske til norske forhold. Modellen representerer en struktur for arbeidet med en helhetsorientert og tidlig innsats for sårbare barn og unge. Felles rutiner for overganger: Det er utarbeidet rutiner for overgang mellom barnehage og skole og mellom de ulike skoleslag som skal sikre at viktige opplysninger av faglig og sosial karakter fanges opp tidlig. Foreldresamarbeid: Et godt skole-hjemsamarbeid er en forutsetning for et godt læringsmiljø for elevene. Strategi for foreldresamarbeid i Tromsøskolen skal fremme et forutsigbart, likeverdig og stimulerende samarbeid mellom skole og hjem, til beste for hver enkelt elev. Lokale læreplaner: Høsten 2014 ble arbeidet med utarbeidelse av felles lokale læreplaner igangsatt. En av målsettingene var å utvikle Tromsøskolen i en enda tydeligere felles retning. Fordeling av kompetansemål på trinn sørger for en tydelig og felles progresjon i elevenes læringsforløp. Arbeidet lokalt på skolene skal blant annet synliggjøre hvordan de grunnleggende ferdighetene er innbakt i kompetansemål. I forbindelse med dette arbeidet har det også blitt utformet felles fag- og timefordeling i Tromsøskolen. Skolenes lese- og skriveplan: Arbeidet med lese- og skriveopplæring foregår på alle trinn i skoleløpet. For å sikre systematisk arbeid, skal alle skolene ha utarbeidet en egen plan for lese- og skriveopplæringen. IKT-strategi: Tromsø kommunes IKT-strategi har som mål at Tromsøskolen skal være fremst på pedagogisk bruk av digitale verktøy. Sentrale elementer i strategien har vært utarbeidelsen av en kommunal IKT-plan, sørge for god maskinpark, plan for pedagogisk bruk av IKT og kurs og etterutdanning av lærere. Kompetanse for mangfold: I perioden gjennomføres det på landsbasis et kompetanseløft på det flerkulturelle området. Kompetanse for mangfold er initiert av Kunnskapsdepartementet og har som målsetting å bidra til å sikre gode utdanningsløp for alle barn, unge og voksne. Målsettingen for Tromsø kommune er at ansatte i barnehager og skoler har god og relevant kompetanse knyttet til det flerkulturelle området, i tillegg til at det utøves profesjonalitet i form av faglig dømmekraft og en ressursorientert tilnærming på det flerkulturelle området. (Tromsø kommunes plan: Kompetanse for mangfold ) Tidlig innsats økt lærertetthet: For å prøve ut om lærertetthet på 1. og 2.trinn har effekt på kvaliteten på tilpasset opplæring, og dermed fører til mindre behov for spesialundervisning, er tre av kommunens skoler med i et samarbeidsprosjekt sammen med UiT Norges arktiske universitet. Det satses på kompetanseheving av lærerne på disse trinnene slik at de får tilgang til nye metoder for å tilpasse opplæringen på best mulig måte. 19

20 Vedlegg 2: Grunnleggende ferdigheter Utdanningsdirektoratet har utviklet et rammeverk for fem grunnleggende ferdigheter; digitale og muntlige ferdigheter, å kunne lese, skrive og regne. Digitale ferdigheter er en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Dette gir mulighet for nye lærings-strategier, samtidig som det stiller krav til økt dømmekraft. Muntlige ferdigheter innebærer å skape mening gjennom å lytte, tale og samtale. Gjennom utvikling av muntlige ferdigheter blir kunnskap tilegnet og formidlet i alle fag. Lesing handler om å utvikle gode avkodingsstrategier, finne og tolke informasjon og reflektere og vurdere innhold. Funksjonell leseferdighet utvikles gjennom kunnskap om og erfaring med ulike tekster i ulike fag. Skriving innebærer at en er i stand til å planlegge, utforme og bearbeide tekster som er tilpasset innhold og formål med skriving. Gode skriveferdigheter er en forutsetning for livslang læring og deltakelse i samfunnsliv på en kritisk og reflektert måte. Regning innebærer å bruke matematikk på en rekke livsområder. Resonnement, bruk av matematiske begreper og å kunne gjenkjenne regning i ulike kontekster kjennetegner ferdigheten. (Utdanningsdirektoratet 2012: Rammeverk for grunnleggende ferdigheter) 20

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Opplæringslovens formålsparagraf 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal,

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

NOU. Elevenes læring i fremtidens skole. Norges offentlige utredninger 2014: 7. Et kunnskapsgrunnlag

NOU. Elevenes læring i fremtidens skole. Norges offentlige utredninger 2014: 7. Et kunnskapsgrunnlag NOU Norges offentlige utredninger 2014: 7 Elevenes læring i fremtidens skole Et kunnskapsgrunnlag Norges offentlige utredninger 2014 Seriens redaksjon: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 Tilstandsrapport 2015 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 1 2. OM TILSTANDSRAPPORTEN 1 TILSTANDSRAPPORTENS OPPBYGGING TILSTANDSRAPPORTENS

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN DEN GODE AKERSHUSSKOLEN Praksisprinsipper for pedagogisk ledelse og læring 2 Akershus fylkeskommune DEN GODE AKERSHUSSKOLEN 2015 Innhold FORORD... 3 INNLEDNING...4 DOKUMENTETS STATUS... 4 MÅL...5 BEGREPSAVKLARING

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer