Dato Vår ref. 15/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato 24.03.2015 Vår ref. 15/01034-1"

Transkript

1 Frogn kommune Seiersten skole Notat Dato Vår ref. 15/ Til Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Fra Saksbehandler Rådmannen Kjell Gunnar Moen Notat til OOK vedr. prosjekt Digital skole - økt læringsutbytte NOTAT Digital skole Økt læringsutbytte Et prosjekt for teknisk og pedagogisk fornyelse Rådmannen orienterer med dette notatet om status i prosjektet som startet med forarbeid i juni 2014 og skal avsluttes juni Det er laget en prosjektbeskrivelse som inngår i dette notatet. Notatets innhold er drøftet med Kommunalt foreldreutvalg (KFU) og Utdanningsforbundet (UDF). Ved skolestart 2015 starter Dal skole og Seiersten ungdomsskole opp som pilotskoler med 1:1 IPad for økt læring i undervisningen. Rektorgruppa i Frogn har etter faglige diskusjoner samlet valgt ut de to skolene. Vi får på denne måten erfaringer fra hele grunnskoleløpet, Samtlige klasser ved de to skolene skal i gang, etter råd fra dem som tilbyr kompetanseheving på feltet, samt skoler vi har besøkt og kontaktet i forarbeidet. Erfaringene fra pilotskolene vil være avgjørende når kommunen i 2016 skal avgjøre en eventuell utrullering til flere skoler. Det skal utarbeides en plan for denne utrulleringen inneværende skoleår. Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 10 Seiersten Telefaks Bankgiro Drøbak 1443 DRØBAK Side 1 av 6

2 BAKGRUNN Skolene i Frogn kommune har en vedtatt IKT-strategi for perioden Den tar utgangspunkt i kommunenes tidligere IKT-strategier, som er vedtatt av Hovedutvalget for Oppvekst, omsorg og kultur(ook), samt forankret i Læreplanverket for Kunnskapsløftets (LK06) målsettinger for digital kompetanse. Planen beskriver investeringer for dekningsgraden av PCer til elever og lærere på alle grunnskolene i kommunen, kompetansemål etter LK06, programvare og kompetanseheving. Strategien skal evalueres og ny skal foreslås innen utgangen av Den digitale utviklingen i fag og på ulike læringsarenaer går så fort at det er nødvendig å revidere de opprinnelige planene og målene i IKT-strategien. Prosjekt læringsbrett omfatter: - utfordringer knyttet til den raske teknologiske utviklingen mht læringsarenaer og fremtidens kompetanse - overgangen fra digital kompetanse som grunnleggende ferdighet til device-er (læringsbrett) som verktøy i fag der IKT er fullt integrert i fagene for å oppnå godt læringsutbytte - mulighetene IKT gir i spesialundervisningen - sammenhengen mellom IKT og elevenes psykososiale miljø - tekniske utfordringer og løsninger, og hvordan vil det påvirke budsjetter - kompetansehevings- og informasjonsplan IKT-nettverket(med IKT-koordinatorene for alle 6 grunnskolene), rektorgruppa og PPT er referansegrupper i prosjektet. Det er innhentet erfaringer fra kommuner og skoler som i ett til to år har erfaringer med 1:1 Læringsbrett, for eks. Drammen kommune, Bærum kommune, Kongsberg kommune, Eidsberg kommune og Sarpsborg kommune. Alle disse kommunene har valgt IPad som device. Det meldes om gode læringsresultater for elevene fra de fire kommunene. MÅL Prosjektets langsiktige mål: Skolene er godt utstyrt med tidsriktig teknisk utstyr, der nettverk hele tiden utbygges i takt med tiden. PC-er, læringsbrett, mobiltelefon og andre tekniske hjelpemidler brukes på en til hver tid riktig måte for å oppnå variasjon, motivasjon, mestring og bedre læringsutbytte i alle fag. Skolens ansatte er høyt motiverte og kompetente i bruk av digitalt utstyr, og det er tett samarbeid med hjemmene som rollemodeller i Vår ref.: 15/ Side 2 av 6

3 forhold til hvordan elevene behandler utstyr, og dømmekraft knyttet til bruk av internett. Målsettinger: - Høsten 2014 har vært benyttet til forankring og innhenting av informasjon. Det omfatter deltakelse på konferanser, skolebesøk, besøk av en rektor som har ledet nettbrettprosjekter og valg av kompetansebedrift. Det skal også rigges teknisk på de to pilotskolene Dal skole og Seiersten ungdomsskole. Det gjennomføres en fullskala utprøving på de to skolene. - Våren 2015 kjøpes eller leies det inn IOS (Apple) nettbrett. Lærere som deltar i pilotering kurses, før elever og foresatte får informasjon, veiledning og kurs. - Lærere, elever og foresatte får i en 12-ukers periode opplæring fra august. - Skoleåret gjennomføres fullskala utprøving av nettbrett på de to pilotskolene. - Innen august 2016 har Frogn kommune evaluert erfaringene fra utprøvingen og laget en implementeringsplan for alle grunnskolene i Frogn som omfatter planlegging av økonomi, gjennomføring og opplæring på samme måte som for pilotskolene. Kobling til andre planer i Frognskolen: - Vurdering for læring (VFL). VFL ligger til grunn for all type undervisning, er lovpålagt gjennom forskrift til Opplæringsloven og har en dokumentert positiv effekt for elevenes læring. Bruk av læringsbrett henger nøye sammen med dette som de siste årene har vært et hoved-satsingsområde i Frognskolen. - Grunnleggende ferdigheter. Læringsbrett kan føre til økt omfang av lesing, bedre leseferdigheter, mer skriving og bruk av multimodale fremstillinger i læringsprosesser. I tillegg er bruk av digitale verktøy og ressurser definert som en grunnleggende ferdighet i seg selv, i alle fag. - Ingen ut av rekka går (Frognskolens handlingsplan for skolemiljøet). Digital mobbing forekommer, og den kan oppleves mer brutal pga omfang (døgnet rundt), anonymitet og det dramatiske i at det som skrives på nett aldri forsvinner. Dette betyr at hele det voksne samfunnet har et stadig større ansvar, og foresatte blir en viktig samarbeidspartner i forhold til rollemodeller og ansvar for barnas oppførsel. INVOLVERING / INFORMASJON Styring- og referansegruppa har besøkt skoler som har erfaring fra innføring av læringsbrett, Drammen, Kongsberg og Bærum kommuner. Dal skole har særskilt kontakt med Drammen kommune, har hatt besøk av rektor ved Konnerud skole og skal på skolebesøk på denne skolen før påske. Rektor på Konnerud skole har et interessant innspill i fht digital mobbing: Når elevene blir Vår ref.: 15/ Side 3 av 6

4 opplært på skolen i bruk av IPad, og det blir naturlig å bruke dette i skolehverdagen, blir det mindre digital mobbing. Elevene trenger rett og slett den oppdragelsen som gis ved at de selv har ansvar for sin egen IPad. Dette har overføringsverdi til resten av elevenes digitale liv. Rektoren mener at skolen blir en aktiv part i kampen mot digital mobbing ved å gi elevene disse mulighetene. Foreldrenes arbeidsutvalg ved pilotskolene har fått informasjon og blitt involvert i flere møter hvor saken har vært på agendaen. FAU-ene støtter pilotprosjektet. Foresatte også blitt informert på ITL (skolens informasjonskanal). Kommunalt foreldreutvalg har fått informasjon og gitt mulighet til involvering i to omganger og vil fortsatt bli holdt orientert. Dette notatet legges fram for KFU før det kommer til OOK. Det blir også drøftet med leder av Utdanningsforbundet (UDF). 10. februar møtte over 250 foresatte opp på eget informasjonsmøte på Seiersten hvor temaet var pedagogisk bruk av læringsbrett. Rektor og tre elever fra Skrim ungdomsskole i Kongsberg var invitert til å presentere deres erfaringer. Det var stort engasjement på dette møtet hvor foresatte stilte oppklarende spørsmål som ble besvart. Styringsgruppa, plasstillitsvalgte og IKT-lærerne ved pilotskolene reiser til RIKT på Lillestrøm etter påske hvor detaljene for kompetansehevingen hos lærere, elever og foresatte skal planlegges. ORGANISERING Styringsgruppe: Rolf Moe, enhetsleder IKT og service Kjell Gunnar Moen, enhetsleder/rektor Seiersten ungdomsskole Linda Vamnes, enhetsleder/rektor Dal skole Nils Kristian Dæhlen, hovedtillitsvalgt Prosjektgruppe: Kari Veidahl Aagaard, grunnskolekoordinator Kirsti Hansen, inspektør Seiersten Anders Hermansen, IT konsulent IKT og Service Jørgen Halvorsen, IKT-kontakt og pilotlærer Seiersten Toril Steinbakken, IKT-kontakt, lærer Drøbak Erik Andre Hoff, IKT-kontakt Dyrløkkeåsen Vår ref.: 15/ Side 4 av 6

5 Øyvind Rummelhoff, IKT-kontakt og pilotlærer Dal Cornelia Kleman, rådgiver PPT STATUS PR Status pr i stikkordsform: Avklart til nå: 1.) Dal og Seiersten er pilotskolene skoleåret 2015/16 2.) Plattform: Ipad (IOA) 32GB eller 64 GB for ansatte og elever 3.) Risikovurdering er gjennomført (personopplysninger og datalagring m.m.) 4.) RIKT er valgt av Styringsgruppa som firma for kompetansehevingen 5.) Pilotskolene settes opp med nye radiosendere før oppstarten høsten 2015, midler er avsatt på IKT-enhetens budsjett 6.) Samhandlingsplattform i skyen for lærere og elever basert på Office 365 er klarert 7.) Det er planlagt en opplæringsperiode for elever og ansatte, 12 uker høsten ) Foresatte vil bli tilbudt et kveldskurs for å få informasjon og kjennskap til mulighetene 9.) Pilotskolene dekker midler til kompetanseheving på eget budsjett. Dal skole få noen midler til dette fra fondsavsetning Gjenstående arbeid, vurderinger og beslutninger: a.) Ny IKT-strategi som skal opp til politisk behandling i b.) IKT-reglementet som må revideres, skal sees i sammenheng med behovet for et nytt ordensreglement c.) Lease eller kjøpe devicer (avklares innen mai) d.) Disponering og fordeling av fellesmidlene/skole til investeringer e.) Utrulleringsplan hvis prosjektet blir vellykket f.) Budsjett for utrulleringen, inkl. radiosendere g.) Ny anbudsrunde kompetanseheving forutsatt vellykkethet i piloteringen Harald K. Hermansen Rådmann Click here to enter text. Click here to enter text. Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref.: 15/ Side 5 av 6

6 Vår ref.: 15/ Side 6 av 6

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 Digital kompetanse kan defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier

Detaljer

Til: Kommunalt foreldreutvalg og Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Temadiskusjon tilstandsrapport for grunnskolen ny mal fra 2014

Til: Kommunalt foreldreutvalg og Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Temadiskusjon tilstandsrapport for grunnskolen ny mal fra 2014 NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Kommunalt foreldreutvalg og Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Fra: Rådmannen Saksbehandler: Kari Veidahl Aagaard Dato: 15.05.14 Temadiskusjon tilstandsrapport for

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 Rådmannen 24.11.08 INNHOLD INNHOLD 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORORD...2 1.2 MANDAT...2 1.3 ARBEIDET MED PLANEN...3 2 BEGRUNNELSER 4 2.1 INNLEDNING...4 2.2 HOVEDMOMENTER...4

Detaljer

IKT I TRONDHEIMSSKOLEN

IKT I TRONDHEIMSSKOLEN IKT I TRONDHEIMSSKOLEN Rapport 2015 Rapport 2015 IKT I TRONDHEIMSSKOLEN Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn og metode... 7 2.1 Versjonslogg... 7 2.2 Bakgrunn og mål for prosjektet... 7 2.3

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer