BARLINDHAUG-KONSERNET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARLINDHAUG-KONSERNET"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT. 2001

2 BARLINDHAUG-KONSERNET BARLINDHAUG`S EIER ANDEL I SELSKAPET 100% BARLINDHAUG TEKNISKE ENTREPRISER AS BARLINDHAUG 100% CONSULT AS 100% NORFICO CONSULT AS 93% FINNUT CONSULT AS FLERFAGLIG RÅDGIVNING FISKERIRÅDGIVNING 50% NERSTRANDA BOLIG AS MORSELSKAPET 33% SENTRUM TERRASSE AS 100% BARLINDHAUG UTBYGGING AS TOTALANSVAR FOR UTBYGGINGSPROSJEKTER 100% BARLINDHAUG EIENDOM AS EIENDOMSUTVIKLING 40% 50% INTEGRATOR AS SJØGATA 6 AS 20% NISSEN EIENDOM AS 50% DR. WESSELS GT. 3 AS NØKKELTALL % PORTAL AS DRIFTSINNTEKTER (MILL.NKR) RESULTAT FOR SKATTEKOSTNAD (MILL.NKR) EGENKAPITAL (MILL.NKR) TOTALE EIENDELER (MILL.NKR) ANTALL ANSATTE % 50% LØKKEHJØRNET NORD AS FISKEBECK PROSJEKT AS 50% LØNBOM AS

3 FORRETNINGSIDE Barlindhaug-konsernets forretningskonsept er basert på kombinasjon av spisskompetanse og stor bredde i tjenestetilbudet. Gjennom en organisering i egne selskaper med forskjellige forretningsområder og med ulik kompetanse tilbys: BARLINDHAUG-KONSERNET resultat før skatt SAMFUNNSPLANLEGGING OG UTREDNINGER UTVIKLING AV OG INVESTERING I BOLIG- OG NÆRINGSEIENDOMMER 10 TEKNISKE KONSULENTTJENESTER MED BLA STOR VEKT PÅ KALDT KLIMA RÅDGIVNING OG PRODUKSJONSPLANLEGGING INNEN FISKERI OG HAVBRUK millioner kroner NØKKELFERDIGE NYBYGG OG TOTALANSVAR FOR OMBYGGINGS- OG RENOVERINGSPROSJEKTER Vårt forretningskonsept, våre gode økonomiske resultater og vår leveringsevne er tydelig bevis på at vi er en sterk aktør i bransjen. 3

4 KONSERNLEDELSEN Johan Petter Barlindhaug Åge Fossum Truls Mølmann Jens-Arne Johnsen Bjørn Schøning Trond Pedersen Marit Skog Adm. dir. Barlindhaug AS Viseadm. dir. Barlindhaug AS Adm. dir. Barlindhaug Consult AS Adm. dir. Barlindhaug Eiendom AS Adm. dir. Barlindhaug Utbygging AS Adm. dir. Norfico Consult AS Økonomisjef Barlindhaug AS NØKKELTALL KONSERNET Resultatregnskap Driftsinntekter* Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat etter avskrivninger , Resultat før skatt Skattekostnad Minoritetsandel Årsresultat Balanse Anleggsmidler Omløpsmidler Sum total eiendeler Egenkapital Minoritetsinteresser Langsiktig gjeld * Store entreprenør- og utbyggingsoppgaver vil føre til store årlige svingninger i omsetning.

5 VÅRE RESSURSER Barlindhaug-konsernet har i alt ca 120 dyktige medarbeidere med omfattende kompetanse og solid erfaring kombinert med nytenkning og kreativ idéutvikling. Konsernet er blant de største flerfaglige rådgiver-, konsulent- og ingeniørbedrifter i Norge og har lang erfaring fra både nasjonale og internasjonale prosjekt. Gjennom en lang rekke av vellykkede prosjekter har konsernet dokumentert gjennomføringskraft, fra de tidlige strategiske vurderinger til ferdige utbyggingsprosjekter. Hovedkontoret ligger i Tromsø med egne kontorer i Bodø, Sortland, Alta, Vadsø, Kirkenes og Longyearbyen. For å øke vår samlede kompetanse og finansielle styrke søker vi allianser med strategiske samarbeidspartnere. REGIONAL UTVIKLING OG SAMFUNNSANALYSER SOLIDITET Resultatregnskap og balanse for årene viser et meget sterkt økonomisk grunnlag. Dette sammen med god tilførsel av nye prosjekter gjør at fremtiden også ser lys ut. EIERSTATUS Pr eies 97% av aksjene av ansatte med tilhørighet i selskapet. Største aksjonær er Johan P. Barlindhaug AS med en eierandel på 41% Barlindhaug-konsernet arbeider med samfunnsanalyser i et regionalt utviklingsperspektiv. Det legges vekt på å gjøre dette arbeidet så operativt og beslutningsorientert som mulig samt i den utstrekning det er av interesse, også trekke inn andre deler av konsernets spisskompetanse. På denne bakgrunn har selskapet utviklet en ledende nasjonal kompetanse innenfor området regional utvikling og sjøtransport. Dette gjenspeiles i at Barlindhaug er involvert i arbeidet med å utrede den nye nasjonale havnestruktur, den fremtidige havnestruktur i Oslofjorden, utviklingen av Risavika ved Stavanger som hovedhavna på Vestlandet samt hvilke sammenhenger det er mellom regional utvikling i Nord-Norge og den fremtidige havnestruktur. Barentshavet som Europas neste store olje- og gassprovins reiser nye og store utfordringer for det nasjonale «petroleumscluster» og for Nord-Norge. Barlindhaug-konsernet er i den forbindelse ikke bare involvert i de teknologiske utfordringer (Barlindhaug Consult AS), men gjennomfører også studier for hvordan man sikrer at de økte maritime operasjoner representerer en lavest mulig miljørisiko. Videre arbeides det med studier for hvordan bidra til at de regionale ringvirkninger i Nord-Norge blir størst mulig. Siw Mikalsen, Åge Fossum Truls Mølmann, Erling Bangsund 5

6 Feltforsøk på skrugard i Van Mijenfjorden på Svalbard (Foto: Truls Mølmann) Montering av instrumentering på Melkøya i November 2001 for måling av atmosfærisk ising på underkjølte rør (Foto: Ola Brandt) FORRETNINGSIDÉ ÅRETS VIRKSOMHET I Barlindhaug Consult AS har vi gjort et strategisk valg der målet er å utvikle selskapet fra å være en tradisjonell rådgivende ingeniørbedrift til også å representere et teknologisk kompetanseselskap, der vår nordnorske identitet danner utgangspunktet for en profil knyttet til kaldt klima. En del av dette arbeidet er å posisjonere oss i forhold til det fremtidsbilde vi ser, der utvikling av naturressurser i nord områdene blir stadig viktigere vårt selskaps store utfordring. For Barlindhaug Consult AS er kompetanseutvikling det viktigste elementet for å være i forkant i et konkurranseutsatt marked og som også kan gi oss et konkurransefortrinn. Vårt nærmest naturgitte fortrinn i denne sammenheng er kompetanse på planlegging, bygging og drift av infrastrukturanlegg og konstruksjoner i kaldt klima, og det har Barlindhaug Consult AS er et rådgivende ingeniørselskap med hovedkontor i Tromsø, og avdelings-kontorer i Alta, Vadsø, 6 Kirkenes, Bodø, Sortland og Longyearbyen. Selskapet er blant de større flerfaglige tekniske konsulent-/ingeniør bedrifter i Norge og har lang erfaring med både nasjonale og internasjonale prosjekter. Barlindhaug Consult AS forretningsidé er å tilby tekniske konsulenttjenester av høy kvalitet slik at våre kunders investeringer gir dem det best mulige resultat.

7 derfor vært naturlig at det er innenfor dette temaet at hovedtyngden av våre midler for faglig utvikling benyttes.av vår stab på 72 personer hadde vi i 2001 to ansatte, som på full tid gjennomførte forskningsoppgaver med sikte på doktorgrader. For 2002 vil målet være at vi har tre. Våre planer for kompetanseheving har en drivkraft i at vi ønske å være konkurransedyktig og er basert på erkjennelsen av at lønnsomhet er en forutsetning for langsiktig overlevelse. Parallelt med at vi dyrker frem kunnskap og erfaring i egen stab, er vi bevisst vår rolle i landsdelen og samtidig ønske om å være med til å bidra til økt interesse og forståelse for realfagene helt ned på grunnskolenivå. I Barlindhaug Consult AS arbeides det til daglig med matematisk modellering av fysiske problemstillinger i konkrete prosjekter, og dette kan være med på å profiler oss og våre fagfelt blant alle læreinstitusjoner. I 2001 gjennomførte vi studier og forskningsoppdrag som bidro til økt viten og forståelse av teknologiske utfordringer i kaldt klima. Spennvidden i disse oppgavene har vært fra infrastruktur for antenneanlegg på Svalbard, lastesystemer for olje fra offshorefelter med problemstillinger som er knyttet til drivis og grunt vann, til løsninger rundt infrastrukturanlegg i vårt eget klima. SNØHVIT Hammerfest LNG anlegget på Melkøya bidro i 2001 med en rekke spennende oppgaver, og som naturlig er, har Barlindhaug Consult AS vært pådriver for at de klimatiske forholdene blir tilstrekkelig ivaretatt under bygging og drift av landanlegget. BC hadde i hele 2001 en sentral rolle i prosjektering av infrastruktur for landanlegget, og dette arbeidet ledet ved slutten av året frem til to store anleggskontrakter. Snøhvit-prosjektet er det største enkeltprosjekt selskapet har deltatt i på flere år, og til tider har så mange som 30 medarbeidere vært engasjert. Alle BCs fagdisipliner har vært involvert, og den høye aktiviteten ga også et gunstig bidrag til selkapets årsresultat. Samarbeidet med Linde AG i München og Multiconsult AS i Oslo har fungert meget godt og har gitt BCs personell nyttig internasjonal erfaring. Rikard Karlstrøm og Gunnar Iversen Snøhvit, Hammerfest Montering av instrumentering på Melkøya i november 2001 for måling av atmosfærisk ising på underkjølte rør (Foto: Ola Brandt) FREMTIDSUTSIKTENE Utsiktene er positive, men samtidig stiller markedsutviklingen store krav til kvalitetssikring, bedre prosjektstyring og mer effektiv produksjon. Selskapet arbeider kontinuerlig med å videreutvikle virksomheten både faglig og markedsmessig. Det vil være viktig for selskapet i tida framover å satse på egenutviklede prosjekter. Dette samsvarer også med selskapets forhold til de øvrige søsterselskapenes satsningsområder. 7

8 FORRETNINGSIDÉ Barlindhaug Eiendom AS er det selskapet i Barlindhaug-konsernet som har ansvaret for eiendomsutvikling og egeninvesteringer. Dette inkluderer investorrollen og ivaretakelse av byggherrefunksjonen både i utviklings- og gjennomføringsfasen. Prosjektutviklingen skjer både i egen regi og i samarbeid med eksterne partnere. 8

9 BOLIGER ÅRETS VIRKSOMHET Aktiviteten har i 2001 spesielt vært knyttet til: Utvikling av boliger på felt C2, Fagereng gjennom Nerstranda Bolig A/S som eies 50/50 sammen med Nor Bygg. Utbygging av prosjektet Sentrum Terrasse. Hovedaktiviteten i 2001 var knyttet til salg av boliger og videreutvikling av næringsareal. Prosjektet startet byggingen i mai 2001og skal ferdigstilles i desember Utbygger og utvikler: Sentrum Terrasse as (selskap eid av Profier as, Inge Falck Olsen as og Barlindhaug Eiendom as). Entreprenør: Arbeidsfellesskapet Barlindhaug Utbygging as/selmer Skanska as Arkitekt: John Kristoffersen Arkitektkontor as. Nissen Kvartalet i Hammerfest Byggherre: Nissen Eiendom as Utvikler: Barlindhaug Eiendom as Arkitekt: Arkitektkontoret aakerøy, moe & bowe as/john Kristoffersen Arkitekt kontor as Det ble også i 2001 etablert selskapet Integrator AS sammen med Inge Falck Olsen AS og Profier AS. Her ligger flere eiendommer med potensial som bearbeides. Videre har det vært arbeidet på selskapets engasjement/eiendommer i Narvik og Bodø. Gjennom de siste år har Barlindhaug Eiendom AS gått tyngre inn i boligmarkedet. Dette har hatt sin bakgrunn i at vi besitter aktuelle områder til boligformål, som Fagereng, og at de fleste av våre sentrumsprosjekter har blitt realisert med en vesentlig andel boliger. Eksempelvis inneholder Sentrum Terrasse 80 leiligheter og i prosjektet til Nerstranda Bolig AS på Fagereng ligger det 180 leiligheter. Første byggetrinn her er lagt ut for salg i februar 2002 og markedet har tatt meget godt imot prosjektet. Vi er i tillegg inne og selger byggherretjenester til Kvartalet som inneholder 25 boliger. Gjennom disse prosjektene har vi opparbeidet oss en høy kompetanse på boliger, en kompetanse som utvilsomt vil komme våre framtidige boligprosjekter til gode. Boligmarkedet vil svinge i årene framover, som følge av rente,- pris- og befolkningsutvikling. Tiden det tar å utvikle nye og attraktive boligprosjekt krever langsiktighet og evne til å tilpasse seg det markedet etterspør. Plan av 3 roms leilighet med stue mot sør og kjøkken mot nord. Fagereng Terrassehus 9

10 10 FORRETNINGSIDÉ Barlindhaug Utbygging AS er entreprenøren i Barlindhaug-konsernet. Selskapet tilbyr både prosjektadministrative tjenester, byggherrestyrte delentrepriser som alternativ til tradisjonelle entrepriseformer. Selskapet gjennomfører utbyggingsprosjekter innenfor faste rammer for pris, tid og kvalitet. Byggearbeidene skjer i allianser med andre entreprenører, og gjennom styring av underentreprenører. Selskapet har siden oppstarten i 1986 arbeidet i Nord-Norge og på Svalbard.

11 ÅRETS VIRKSOMHET Selskapet har i løpet av 2001 avsluttet tre interessante totalprosjekter; boligblokka på Myreng (17 boligenheter), bygging for Vinmonopolet i Jekta, samt Thon Hotellet i Harstad (siste i arbeidsfellesskap med Selmer Skanska). Forskningsparken II byggetrinn, Sentrum Terrasse (78 boliger og næringsarealer), samt Kvartalet (32 boliger og næringsarealer) er av de nye, store prosjekter som er oppstartet i 2001 og med avslutning i De to siste i regi av et arbeidsfellesskap med Selmer Skanska. Gjennom året er det utført mange store og små prosjekter innen prosjekt- og byggeledelse, bl.a. prosjektledelse på Rådhuskvartalet og prosjektledelse på diverse planlagte skoler for Tromsø kommune. På Fagereng har vi vært engasjert som byggeledere for Balder og Probygg. På Sommarøy har vi utført byggeledelse for det nye hotellet og hyttene til Sommarøy Kurs og Feriesenter. For Follalaks har vi prosjektledelsen for nytt lakseslakteri i Steigen. FREMTIDSUTSIKTER Aktiviteten i byggebransjen i Tromsø er fortsatt høy, og det forventes stor aktivitet i bransjen de nærmeste årene. Det er stort press på alle ressurser i byggebransjen og det er vanskelig å holde dagens prisnivå. En mulig usikkerhet er således knyttet til om aktiviteten i boligmarkedet vil fortsette. Barlindhaug Utbygging AS har et fleksibelt driftsopplegg tilpasset den enkelte oppdragsgivers behov for organisering og sikkerhet ved gjennomføring av sitt byggeprosjekt. Dette gjør Barlindhaug Utbygging AS mindre sårbar for svingninger i bransjen, og dermed til en mere aktuell partner for profesjonelle byggherrer. TOTALPROSJEKT: KVARTALET Bruttoareal: 5009 m 2 Byggherre: Entreprisekostnad: Entreprenør: Arkitekt: Mack Eiendom AS ca 43,5 mill. eks. mva. (sluttkost.) Arbeidsfellesskapet Barlindhaug Utbygging-Selmer Skanska Borealis Arkitekter AS 11

12 SENTRUM TERRASSE Bruttoareal: m 2 Byggherre: Entreprisekostnad: Entreprenør: Arkitekt: Rådgivere: Sentrum Terrasse AS ca 125 mill. eks. mva Arbeidsfellesskapet Barlindhaug Utbygging-Selmer Skanska John Kristoffersen Arkitektkontor AS Barlindhaug Consult AS THON HOTELL Hotellet ble åpnet i desember. Hotellet har 142 rom og moderne konferanse fasiliteter. På toppen av hotellet har Harstad fått ei storstue med panoramautsikt med nærkontakt til trafikkhavna og utsikt over Vågsfjorden med Senja i bakgrunnen. Entreprenør: Arbeidsfellesskap Barlindhaug Utbygging - Selmer Skanska Byggherre: Thon Gruppen AS 12

13 UTBYGGINGSANSVAR: Barlindhaug Utbygging AS FORSKNINGSPARKEN Bruttoareal: m 2 (bygg) m 2 garasje Entreprisekostnad: Byggherre: Utbyggingansvar: Entreprenør: Arkitekt: 103 mill. eks. mva. SIVA Tromsø Eiendom AS Barlindhaug Utbygging AS Delte entrepriser John Kristoffersen Arkitektkontor AS 13

14 FORRETNINGSIDÉ OG STRATEGI Norfico Consult AS (NC) er et tverrfaglig rådgivnings- og managementselskap innen fiskeri og akvakultur. Selskapet gjennomfører utredninger og analyser, bistå byggherrer i planlegging, prosjektering og prosjektledelse, drive utviklings- og opplæringsarbeid, samt påta seg managementoppgaver. Selskapet deltar i systemeksportvirksomhet der leveransene består av kombinasjoner av varer og tjenester. NC's kundeportefølje spenner over et bredt spekter fra toneangivende grupperinger innen fiskerisektoren, til mindre bedrifter innen fiskeproduksjon og oppdrett. I offentlig sektor har NC de nordnorske fylkeskommunene og viktige fiskerikommuner i Nord-Norge og på Vestlandet i kundeporteføljen, samt departementer og direktorater med fiskerinæringa og infrastruktur som ansvarsområder. A. NERGÅRD, SENJAHOPEN 14 ÅRETS VIRKSOMHET Selskapet har som i tidligere år, vært involvert i prosjekter knyttet til etablering, oppgradering og renovering av prosessanlegg. NC har også bistått med strategisk rådgivning vedrørende struktur innenfor flåte, industri og fiskeoppdrett, samt infrastrukturspørsmål knyttet til havner, logistikk og vannforsyning. NC har i 2001 hatt engasjementer knyttet til kvalitetssikring av produkter, systemer og prosedyrer i fiskeindustrien, samt i oppdrettsnæringen. Det er et voksende marked innenfor nye arter i havbruk og miljøundersøkelser i tilknytning til næringen. Selskapet har for øvrig arbeidet videre med prosjekter knyttet til strukturmessige og organisatoriske omstillinger i fiskeri- og oppdrettsnæringen, samt med samarbeids- og nettverkstiltak. Av noen prosjekter som er utført i 2001 kan nevnes: Videreføring av utviklingen i Senjahopen. Industrikai i regi av Berg kommune på 70 m lengde og dybde 8.5 m i tilknytting til nytt fryselager med grunnflate på 2600 m 2 er ferdigstillet i Investering på ca. 35 mill kr. I tillegg er innfrysningskapasiteten for sild og lodde utvidet med 100 t pr. dag, og det er bygget fileteringsanlegg for sild. Areal er på ca m 2 og investering på ca. 45 mill kr. Arbeidet har bestått i: Konseptutvikling Forprosjektering Prosjektledelse

15 FISK 2001 Der næringen, forskningsmiljøene og myndighetene former framtidens fiskerinæring. NC er en av flere eiere av konferansens ide og innhold, og har hatt sekreteriat og arrangør ansvar. NORDIC SEA MYRE AS Planer for ny filetfabrikk på Myre i Øksnes kommune. Samarbeidsprosjekt mellom S.A Picard Surgele`s og Nordic Sea AS. Rendyrket industriell filetproduksjon. Hovedproduktet er vakuumpakkede og singelfrosne «boil in bag» produkter for det franske markedet. De beste teknologiske og logistikkmessige løsninger, også mht håndtering av biprodukter. Gulvareal på ca m. Investeringsbudsjett på ca. 140 millioner. Arbeidet har bestått av: Konseptutvikling Forprosjektering Prosjektledelse FREMTIDSUTSIKTER TROMSØ HAVN Rådgivning knyttet til regional utvikling/investeringer i infrastruktur I denne sammenheng har NC i mange år, også sammen med andre kompetansemiljøer, utført strategiske utredninger og konseptvurderinger for Tromsø Havn. Arbeidet har vært nasjonalt innrettet og hatt et spesielt fokus på Tromsø havns oppgaver og ansvar som regional utviklingsaktør, nasjonalhavn og internasjonal fiskerihavn. Utgangspunktet for arbeidene har vært den framtidige internasjonale og nasjonale knutepunktsrolle Tromsø havn skal ha i nordområdene, i tråd med de tradisjoner havna og omlandet historisk sett har hatt. SAMHERJI Største integrerte fiskeri og havbruksselskap på Island. På bakgrunn av forarbeid, situasjonsanalyser etc. har NC utarbeidet forprosjekter for Samherjis havbrukssatsning. Prosjektet inneholder en kort beskrivelse av de muligheter som finnes på Island med de lokalitetsmessige, planessige, logistikkmessige, markedsmessige og økonomiske rammebetingelser for eksisterende anlegg og med beskrivelse av oppstart og drift av de nye sjøanlegg og foredlingsvirksomhet. Flere segmenter innenfor fiskerinæringen er preget av kriser av ulike slag. Dette utgjør både trusler og muligheter for NC. Det forventes fortsatt å være en god etterspørsel etter NCs tjenester. Spesielt gjelder dette innenfor FoU-relaterte prosjekter innenfor biprodukter, fôr og torskeoppdrett. Innenfor tradisjonelle markeder som oppdrettsvirksomhet, næringsmiddelproduksjon og infrastruktur forventes også markedet å utvikle seg positivt. 15

16 NASJONAL INNKJØPSSENTRAL FOR HELSESEKTOREN Finnut Consult har i løpet av 2001 ledet arbeidet med utredning og planlegging av en nasjonal innkjøpsenhet for helsesektoren, plassert i Vadsø. Prosjektet er et ledd i sykehusreformen og statens overtakelse av fylkeskommunenes ansvar for drift av sykehus. Prosjektet har, både i forkant og under selve prosessen, medført en betydelig tilførsel av nettverk inn mot sentrale myndigheter. INNKJØPSSIRKELEN Finnut Consult driver innkjøpsvirksomheten til 15 kommuner i Finnmark. Det tegnes årskontrakter med hver enkelt kommune og virksomheten representerer en betydelig del av Finnut Consults drift. Offentlige anskaffelser har vært gjenstand for økt fokusering de senere år og Finnut Consult har spesialisert seg på området som ett av de få selskapene i landet. LEVERANDØRUTVIKLING På oppdrag for SND og NHD leder Finnut Consult programmet Leverandørutvikling i Finnmark. Programmet har som siktemål å bidra til å gjøre Finnmarks næringsliv mer konkurransedyktig vedrørende leveranser av varer og tjenester til offentlig sektor. SAF-2000 Finnut Consult er prosessleder på vegne av Finnmark fylkeskommune, Landsorganisasjonen og aktuelle kommuner for å framskaffe arbeidsplasser til fylket. Prosjektet er et proaktivt og kreativt prosjekt der målsettingen er (via akkvisisjon) å framskaffe arbeidsplasser i fylket. Innkjøpssentralen for helsesektoren er et direkte produkt av SAF

17 BARLINDHAUG MED NY GRAFISK PROFIL Et selskaps grafiske profil har en kjernefunksjon i en bedrifts kontakt med omverdenen. For ikke bare skal logo farger og andre grafiske elementer sikre gjenkjennelse hos kunder, samarbeidspartnere, men også innad i organisasjonen. En riktig utformet grafisk profil danner et rammeverk og er et verktøy for å synliggjøre og forsterke valgte merkeverdier for de produkter og tjenester man leverer. Når Barlindhaug nå går til det skritt å lansere en ny logo er det med det overstående som utgangspunkt. På samme måte som vi ønsker ryddighet og profesjonalitet i vår dialog med kunder og samarbeidspartnere, slik ønsker vi også at vår visuelle kommunikasjon skal være. For å sikre at denne kontakten er mest mulig gjenkjennelig og helhetlig har man derfor skapt et grafisk profilprogram. Profilprogrammet spesifiserer i detalj hvordan de visuelle grunnelementene som logo og navn skal se ut. Det viser også hvilke farger, skrifttyper og andre grafiske elementer man skal bruke, samt at den definerer hvordan sammenhengen mellom disse elementene skal være. Eksempelvis gir profilprogrammet regler og retningslinjer for hvordan bedriften skal fremstå i trykt materiell som brevark, rapporter, brosjyrer, annonser og så videre. Målet er at Barlindhaug på en enkel måte skal oppfattes som avsender når vi har behov for å kommunisere med omverdenen. 17

18 THE BARLINDHAUG GROUP The Barlindhaug Group was etablished in 1969 and consits today of several subsidiary companies. The parent company is owned by the employees. The staff counting 120 consultants and administrative/supportive personnel and comprises highly qualified professionals with up to 25 years of experience covering domestic and international projects. Through more than 33 years of existence The Barlindhaug Group has aquired experience from more than 30 countries. Barlindhaug AS is the parent company of the following subsidary companies: Barlindhaug Consult AS Barlindhaug Utbygging AS Barlindhaug Eiendom AS Norfico Consult AS Finnut Consult. BUSINESS ENGAGEMENTS Real estate development has become an inportant part of The Barlindhaug Group`s business engagement. We identify potential objects for development for a variety of purposes, e.g.office buildings, supermarkets, housing estates etc. The Group takes resposibility for the execution of these projects within a fixed contract price and delivery date, and the management and consulting engineering are performed by companies in the Group. 18 A BRIEF PRESENTATION FINANCIAL HIGHLIGHTS (MILLION NOK) Operating revenues Profit before taxation Shareholdres equity Total assets Employees

19 Tromsø Sjølundveien Tromsø Telefon: Telefax: E-post: INFORMASJONSSIDE Bodø Storgata 29 Postboks Bodø Telefon: Telefax: E-post: Tromsø Sjølundveien Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Alta Telefon: Telefax: E-post: Vadsø Telefon: Telefax: E-post: Kirkenes Telefon: Telefax: E-post: Bodø Telefon: Telefax: E-post: Sortland Telefon: Telefax: E-post: Longyearbyen Telefon: Telefax: E-post: Tromsø Sjølundveien Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Tromsø Sjølundveien Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Tromsø Sjølundveien Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Bodø Telefon: Telefax: E-post: 9291 Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Vadsø W. Andersens gt. 1 Postboks Vadsø Telefon: Telefax: E-post:

20 GRAFISK DESIGN: OUSLAND CONSULT AS 1000 STK

Nøkkeltall. Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø. Eiendomsutvikling 100%

Nøkkeltall. Kontorsteder Tromsø (Hovedkontor), Alta, Bodø, Kirkenes, Sortland, St. Petersburg, Svalbard og Vadsø. Eiendomsutvikling 100% ÅRSRAPPORT 2002 AS AS AS AS Flerfaglig rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% AS Fiskerirådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

206,9 13,8 10,9 63,5 33% 190,0

206,9 13,8 10,9 63,5 33% 190,0 Flerfaglig rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% Fiskerirådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser AS 100% Nerstranda Bolig AS 50%

Detaljer

Barlindhaugkonsernet. K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t

Barlindhaugkonsernet. K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t Barlindhaugkonsernet 2007 K o m p e ta n s e U t v i k l i n g L ø n n s o m h e t Konsernorganisering Eiendomsutvikling Entreprenør Rådgivning Centrum Panorama AS 100 % Fløyfjellet AS 70 % Kube AS 67

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Konkurransesituasjon Nord-Norge 80-årene

Konkurransesituasjon Nord-Norge 80-årene Bakgrunn Vi har vært i rådgivningsbransjen i 26 år Vi har arbeidet sammen med mange og forskjellige kunder innen næringsliv og forvaltning Vi har mange å takke for de erfaringene vi har tilegnet oss Vi

Detaljer

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen?

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? TINN 13. mars 2013 Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? Arild Østgård, Adm. Dir. Bjørn Bygg AS PEAB Peab ble startet 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

SWOT for Altasamfunnet 21. mars 2013. Altasamfunnet sett utenifra

SWOT for Altasamfunnet 21. mars 2013. Altasamfunnet sett utenifra SWOT for Altasamfunnet 21. mars 2013 Altasamfunnet sett utenifra og hvilke muligheter bør vi gripe? Johan P. Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Den næringspolitiske agenda Nasjonalt Økt produktivitet

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Erfaringer fra Snøhvit

Erfaringer fra Snøhvit Classification: Internal Status: Draft Erfaringer fra Snøhvit Dialogmøte OED/KRD Tromsø 18 okt 2007 - Sverre Kojedal, informasjonsleder StatoilHydro 4 Snøhvit Oppstartsfasen høsten 2007 - fortsatt høy

Detaljer

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt

Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Virkemiddelapparatet sovepute eller dynamisk kraft? Finnmarkskonferansen 09.09.04 Stabsdirektør Finn Kristian Aamodt Formål Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse

PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse PROSJEKTEIERE: Prosjektskisse Kortversjon, Narvik 8. februar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL, MÅLGRUPPER OG FORUTSETNINGER... 4 3 GJENNOMFØRING... 5 3.1 De tre hovedoppgavene... 6 3.1.1 Utvikling av

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON Årsberetning for 2002 HISTORIKK Norges forskningsråd bevilget i 1999 kr. 150 000 til et forprosjekt som skulle utrede mulighetene for å etablere et vitensenter i landsdelen. Forprosjektet, som også skulle

Detaljer

40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t

40 å r. Barlindhaugkonsernet. 40 år. K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t 40 å r Barlindhaugkonsernet 2009 40 år K o m p e ta n s e - U t v i k l i n g - L ø n n s o m h e t Konsernorganisering Eiendomsutvikling Entreprenør Rådgivning Centrum Panorama AS 100% Leirbakken 1 AS

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

Barentshavet som olje- og gassprovins

Barentshavet som olje- og gassprovins Kyst- og havnekonferansen 2011 Honningsvåg, 09. nov. 2011 Barentshavet som olje- og gassprovins - Hvilken infrastruktur blir nødvendig? Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Ola Borten Moe

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen Råd til Forskningsrådet fra næringslivet Alta 21.11.2013 Regiondirektør Marit Helene Pedersen En del av et større fellesskap NHO sentralt 15 region- kontorer 21 landsforeninger 85 Årsverk NHO Troms NHO

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE. Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs

Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE. Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs Meløy, 06.10.2013 MELØY(NORDLAND) - OPPLEV VERDENS VAKRESTE KYSTLINJE Idea, text and design: Lothar Maruhn Photos: Lothar Maruhn and Edmund Ulsnæs Hvor er vi i Norge. Hvor er vi i Europe. VISJON BEST PÅ

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING. Fra idé til gjennomføring

PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING. Fra idé til gjennomføring PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING Fra idé til gjennomføring Vi er menneskene som skaper trygghet i prosjektene Det er nærliggende å assosiere et selskap som har mange av sine største kunder i byggog anleggsbransjen

Detaljer

«Tromsø Havns betydning for regional og. lokalt næringsliv»

«Tromsø Havns betydning for regional og. lokalt næringsliv» «Tromsø Havns betydning for regional og lokalt næringsliv» Tror DU på at havnene bidrar til nasjonal regional- og lokal verdiskaping, eller er det bare havnene som tror på det?? Tromsø Havn i verden Barentshavet

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no

%4 Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no Kvalitetsbygg for fremtiden www.linto.no LINTO AS en erfaren leverandør av stålbygg LINTO AS har i over 20 år vært en av Norges ledende leverandører av stålbygg. Våre leveranser strekker seg fra Lindesnes

Detaljer

Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor. Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen

Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor. Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen Oppsummering Bedriftsnettverk Ofoten 420 KV Linje Ofoten-Balsfjord, øvrig energisektor Samling 11. Februar 2014 Geir Frantzen Oppsummering/ Action points 1. Forskningsparken kaller inn til nytt møte hos

Detaljer

Tilleggssak Saksfremlegg

Tilleggssak Saksfremlegg Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2012/817-3 Tilleggssak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 17/15 Formannskapet 29.01.15 Kommunestyret Saksdokumenter ikke vedlagt: Forprosjektering lager- logistikkhall

Detaljer

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Geir Øystein Andersen, Kongsberg kommunale eiendom KF Side 1 Gjensidig gevinst Eiendomsutvikling som strategi for sentrumsutvikling er like mye sentrumsutvikling

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss!

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss! - en del av NorSea Group - totale logistikkløsninger Du trenger bare oss! Kompetent og pålitelig Norbase ble etablert i 1980 som forsyningsbase for oljeindustrien i nordområdene. I dag leverer vi nyutviklede

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Første kvartal 2016. Sverre Valvik CEO

Første kvartal 2016. Sverre Valvik CEO Første kvartal 2016 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks AFK pr 31.03.2016 AFK Antall aksjer Aksjekurs Markedsverdi Netto renteb gjeld Enterprise value (EV): 2,2

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner 1 Bakgrunn og utfordringer Petroleum Petroleum er en av verdens viktigste råvarer. Iflg enkelte estimater øker den globale etterspørselen fra USD 350 milliarder i år 2009 til USD 800 milliarder i 2020

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2006

RAPPORT 1. KVARTAL 2006 WINDER ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Winder ASA, Akersgaten 20, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2006

Detaljer

Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang

Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang Litt om rådgiving Rådgiving Norsk Designråd: } Et tilbud til bedrifter som ikke har erfaring med å kjøpe designtjenester } Stort postensiale for

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

Kursdagene 07. Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom

Kursdagene 07. Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom Kursdagene 07 Anne Kathrine Slungård Markedsdirektør i Entra Eiendom Mitt tema: Hvordan påvirke strategisk nivå Kommunikasjon mellom taktisk/operativt og strategisk nivå - Arealportefølje - Samarbeid -

Detaljer

Ingar Vaskinn. Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune. Samarbeid og strategi for vekst og utvikling

Ingar Vaskinn. Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune. Samarbeid og strategi for vekst og utvikling Ingar Vaskinn Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune Samarbeid og strategi for vekst og utvikling Kommunens forretningsidè Kongsberg 40.000 innbyggere Kongsberg med 40 000 innbyggere er en ambisjon som

Detaljer

ISY JobTech Bemanningsplanlegger

ISY JobTech Bemanningsplanlegger ISY JobTech Bemanningsplanlegger MainTech konferanse, 8. april 2015 Endre Lykke Agenda Kort om Norconsult ISY JobTech Bemanningsplanlegger i ISY JobTech Demo 1 Om Norconsult Norconsult er Norges og en

Detaljer

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001

Presentasjon. 1. kvartal 2001. 4. mai 2001 Presentasjon 1. kvartal 2001 4. mai 2001 Innhold Hovedtall Virksomhetsområdene Oppsummering Hovedtall Beløp i mill. kroner 1. kv. 2001 1. kv. 2000 2000 Driftsinntekter Driftsresultat før avskrivn. (EBITDA)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 212 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.kvartal var MNOK 33,8 en vekst på 6 % i forhold til samme kvartal i fjor Konsernets driftsresultat i kvartalet var MNOK 4, i forhold

Detaljer

Organisering av driften

Organisering av driften Organisering av driften bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Innhold God eiendomsforvaltning Forvalterens rolle fokus på teknisk forvaltning Utfordringene Hvordan skal vi organisere oss for å møte

Detaljer

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ

KOMMUNENS STRATEGI FOR FINNMARKSPAKKEN PÅ Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 16.02.2005 Tid: Kl. 13.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen til kl. 14.00 Harald Isaksen

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre):

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre): Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Nøkkeltall 280,3 102,9 157,3 158,3. Driftsinntekter (MNOK) 206,9. Resultat før skatt (MNOK) 7,9 14,0 9,1 11,2 13,8. Resultat etter skatt (MNOK) 10,9

Nøkkeltall 280,3 102,9 157,3 158,3. Driftsinntekter (MNOK) 206,9. Resultat før skatt (MNOK) 7,9 14,0 9,1 11,2 13,8. Resultat etter skatt (MNOK) 10,9 ÅRSRAPPORT 2004 Teknisk rådgivning 100% Eiendomsutvikling 100% Totalansvar for utbyggingsprosjekter 100% Fiskeri- og samfunnsfaglig rådgivning 100% Samfunnsplanlegging 93% Barlindhaug Tekniske Entrepriser

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Insenti en ledende aktør

Insenti en ledende aktør Insenti en ledende aktør Ledelse og rådgiving av byggeog eiendomsprosjekter Insenti er en ledende aktør innen prosjektutvikling og prosjekt ledelse. Vårt selskap bygger på lang erfaring, drives av høye

Detaljer

HVORDAN KOMBINERE BOLIGBYGGING OG TA VARE PÅ NATUR?

HVORDAN KOMBINERE BOLIGBYGGING OG TA VARE PÅ NATUR? HVORDAN KOMBINERE BOLIGBYGGING OG TA VARE PÅ NATUR? Med kunnskap og god planlegging er det mulig å få til begge deler Jill Akselsen, regiondirektør Faveo Prosjektledelse AS Faveo, Nordens ledende selskap

Detaljer

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg 2008 ÅRSRAPPORT -fra idè til ferdig bygg Lårdal 1946 - Seltor har solide røtter og bena godt plantet på jorden fortsatt. Seltor Entreprenør 2008 Seltor Entreprenør AS består av virksomhetene Seltor AS

Detaljer

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fjernvarme i Narvik Narvik 24.10.2011 Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fakta om Statkraft Statkraft- størst i Europa på fornybar energi. Statkraft produserer: VANNKRAFT, VINDKRAFT, GASSKRAFT,

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2008

Delårsrapport. 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2008 Driftsinntekter på 63,6 MNOK, en økning på 3% for videreført virksomhet mot 1. kvartal 2007 Salget av komponenter økte med 8,7 MNOK

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2016-2020 INNHOLD 1 VISJON... 4 2 FORRETNINGSIDE:... 4 3 HOVEDMÅL:... 4 4 FUTURUMS AKTIVITET... 4 5 FUTURUMS EIERE... 5 6 FUTURUMS OMDØMME... 5 7 FUTURUMS MÅLING... 5 8 FUTURUMS

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016

Om Kapp omstilling i Nordkapp KF - Handlingsplan 2016. Omstilling i Nordkapp 2013-2018. Om Kapp KF. Handlingsplan 2016 Omstilling i Nordkapp 2013-2018 Om Kapp KF Handlingsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Strategisk utviklingsanalyse: oppsummert... 3 1.2 Hva sier omstillingsplanen?... 3 1.3 Status per 2015...

Detaljer

Avantor ASA Q4 2004. Oslo, 18 mars 2005

Avantor ASA Q4 2004. Oslo, 18 mars 2005 Avantor ASA Q4 2004 Oslo, 18 mars 2005 Hovedtrekk pr Q4 2004 h h h h Resultat Årsoverskudd NOK 28,2 millioner (15,1) Resultat pr aksje NOK 1,45 (0,77) Driftsresultat I NOK 78,1 millioner (64,1) Kontantstrøm

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3.

Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment - Tilleggsopplysninger i følge Børsforskriftens 5-3. Med henvisning til børsmelding datert 21.2.2005 og 28.2.2005 vedrørende oppkjøp av Norwegian Maritime Equipment

Detaljer

Rom for oppvekst 2012

Rom for oppvekst 2012 Fra idé til virkelighet Rom for oppvekst 2012 Lyngdalsmodellen Erfaringer fra «Oppdragsgiver» og Bruker Rune Berntsen Kruse Smith Eiendom AS FORRETNINGSIDÉ Kruse Smith skal være en ledende entreprenør

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Regionalt møte, Tromsø, 14.06.07 Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Utfordringen 2020 er langt

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne

Technor asa. Resultatpresentasjon 3. kvartal 2005. Oslo, 31. oktober 2005 Vika Atrium. Atle Strømme og Njål Arne Vathne Technor asa From a Norwegian regional company to an international technology company with attractive positions within niches in the offshore, LNG and energy generation markets Resultatpresentasjon 3. kvartal

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Hva er viktig for bank og lokalsamfunnet de kommende år

Hva er viktig for bank og lokalsamfunnet de kommende år Nær Offensiv Humørfylt Hva er viktig for bank og lokalsamfunnet de kommende år Hva skaper attraktive lokalsamfunn? Arbeidsplasser Attraktivt lokalsamfunn Sentrums- og bomiljø/ Kultur og fritidstilbud Nær

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

KURSDAGENE 2013.BRANNSIKRE BYGG. Hvordan lykkes i prosjekter? Adm.dir Sven Erik Nørholm

KURSDAGENE 2013.BRANNSIKRE BYGG. Hvordan lykkes i prosjekter? Adm.dir Sven Erik Nørholm KURSDAGENE 2013.BRANNSIKRE BYGG Hvordan lykkes i prosjekter? Adm.dir Sven Erik Nørholm 1997august FAVEO, Nordens største selskap innen profesjonell prosjektledelse 330 ansatte. Omsetning NOK 460 mill Tilbyr

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 22.05.2013. Pr epost

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 22.05.2013. Pr epost SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 22.05.2013 Pr epost Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

PROSPEKT. Daglig leder Vexti AS Januar 2016. Kontaktpersoner: Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31 75

PROSPEKT. Daglig leder Vexti AS Januar 2016. Kontaktpersoner: Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31 75 PROSPEKT Daglig leder Vexti AS Januar 2016 Kontaktpersoner: Linn B. Sollund-Walberg Oddvar Aasan Seniorrådgiver Seniorrådgiver Bedriftskompetanse as Bedriftskompetanse as Tlf: 99 00 63 18 Tlf: 90 17 31

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer