BARLINDHAUG-KONSERNET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARLINDHAUG-KONSERNET"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT. 2001

2 BARLINDHAUG-KONSERNET BARLINDHAUG`S EIER ANDEL I SELSKAPET 100% BARLINDHAUG TEKNISKE ENTREPRISER AS BARLINDHAUG 100% CONSULT AS 100% NORFICO CONSULT AS 93% FINNUT CONSULT AS FLERFAGLIG RÅDGIVNING FISKERIRÅDGIVNING 50% NERSTRANDA BOLIG AS MORSELSKAPET 33% SENTRUM TERRASSE AS 100% BARLINDHAUG UTBYGGING AS TOTALANSVAR FOR UTBYGGINGSPROSJEKTER 100% BARLINDHAUG EIENDOM AS EIENDOMSUTVIKLING 40% 50% INTEGRATOR AS SJØGATA 6 AS 20% NISSEN EIENDOM AS 50% DR. WESSELS GT. 3 AS NØKKELTALL % PORTAL AS DRIFTSINNTEKTER (MILL.NKR) RESULTAT FOR SKATTEKOSTNAD (MILL.NKR) EGENKAPITAL (MILL.NKR) TOTALE EIENDELER (MILL.NKR) ANTALL ANSATTE % 50% LØKKEHJØRNET NORD AS FISKEBECK PROSJEKT AS 50% LØNBOM AS

3 FORRETNINGSIDE Barlindhaug-konsernets forretningskonsept er basert på kombinasjon av spisskompetanse og stor bredde i tjenestetilbudet. Gjennom en organisering i egne selskaper med forskjellige forretningsområder og med ulik kompetanse tilbys: BARLINDHAUG-KONSERNET resultat før skatt SAMFUNNSPLANLEGGING OG UTREDNINGER UTVIKLING AV OG INVESTERING I BOLIG- OG NÆRINGSEIENDOMMER 10 TEKNISKE KONSULENTTJENESTER MED BLA STOR VEKT PÅ KALDT KLIMA RÅDGIVNING OG PRODUKSJONSPLANLEGGING INNEN FISKERI OG HAVBRUK millioner kroner NØKKELFERDIGE NYBYGG OG TOTALANSVAR FOR OMBYGGINGS- OG RENOVERINGSPROSJEKTER Vårt forretningskonsept, våre gode økonomiske resultater og vår leveringsevne er tydelig bevis på at vi er en sterk aktør i bransjen. 3

4 KONSERNLEDELSEN Johan Petter Barlindhaug Åge Fossum Truls Mølmann Jens-Arne Johnsen Bjørn Schøning Trond Pedersen Marit Skog Adm. dir. Barlindhaug AS Viseadm. dir. Barlindhaug AS Adm. dir. Barlindhaug Consult AS Adm. dir. Barlindhaug Eiendom AS Adm. dir. Barlindhaug Utbygging AS Adm. dir. Norfico Consult AS Økonomisjef Barlindhaug AS NØKKELTALL KONSERNET Resultatregnskap Driftsinntekter* Driftsresultat før avskrivninger Driftsresultat etter avskrivninger , Resultat før skatt Skattekostnad Minoritetsandel Årsresultat Balanse Anleggsmidler Omløpsmidler Sum total eiendeler Egenkapital Minoritetsinteresser Langsiktig gjeld * Store entreprenør- og utbyggingsoppgaver vil føre til store årlige svingninger i omsetning.

5 VÅRE RESSURSER Barlindhaug-konsernet har i alt ca 120 dyktige medarbeidere med omfattende kompetanse og solid erfaring kombinert med nytenkning og kreativ idéutvikling. Konsernet er blant de største flerfaglige rådgiver-, konsulent- og ingeniørbedrifter i Norge og har lang erfaring fra både nasjonale og internasjonale prosjekt. Gjennom en lang rekke av vellykkede prosjekter har konsernet dokumentert gjennomføringskraft, fra de tidlige strategiske vurderinger til ferdige utbyggingsprosjekter. Hovedkontoret ligger i Tromsø med egne kontorer i Bodø, Sortland, Alta, Vadsø, Kirkenes og Longyearbyen. For å øke vår samlede kompetanse og finansielle styrke søker vi allianser med strategiske samarbeidspartnere. REGIONAL UTVIKLING OG SAMFUNNSANALYSER SOLIDITET Resultatregnskap og balanse for årene viser et meget sterkt økonomisk grunnlag. Dette sammen med god tilførsel av nye prosjekter gjør at fremtiden også ser lys ut. EIERSTATUS Pr eies 97% av aksjene av ansatte med tilhørighet i selskapet. Største aksjonær er Johan P. Barlindhaug AS med en eierandel på 41% Barlindhaug-konsernet arbeider med samfunnsanalyser i et regionalt utviklingsperspektiv. Det legges vekt på å gjøre dette arbeidet så operativt og beslutningsorientert som mulig samt i den utstrekning det er av interesse, også trekke inn andre deler av konsernets spisskompetanse. På denne bakgrunn har selskapet utviklet en ledende nasjonal kompetanse innenfor området regional utvikling og sjøtransport. Dette gjenspeiles i at Barlindhaug er involvert i arbeidet med å utrede den nye nasjonale havnestruktur, den fremtidige havnestruktur i Oslofjorden, utviklingen av Risavika ved Stavanger som hovedhavna på Vestlandet samt hvilke sammenhenger det er mellom regional utvikling i Nord-Norge og den fremtidige havnestruktur. Barentshavet som Europas neste store olje- og gassprovins reiser nye og store utfordringer for det nasjonale «petroleumscluster» og for Nord-Norge. Barlindhaug-konsernet er i den forbindelse ikke bare involvert i de teknologiske utfordringer (Barlindhaug Consult AS), men gjennomfører også studier for hvordan man sikrer at de økte maritime operasjoner representerer en lavest mulig miljørisiko. Videre arbeides det med studier for hvordan bidra til at de regionale ringvirkninger i Nord-Norge blir størst mulig. Siw Mikalsen, Åge Fossum Truls Mølmann, Erling Bangsund 5

6 Feltforsøk på skrugard i Van Mijenfjorden på Svalbard (Foto: Truls Mølmann) Montering av instrumentering på Melkøya i November 2001 for måling av atmosfærisk ising på underkjølte rør (Foto: Ola Brandt) FORRETNINGSIDÉ ÅRETS VIRKSOMHET I Barlindhaug Consult AS har vi gjort et strategisk valg der målet er å utvikle selskapet fra å være en tradisjonell rådgivende ingeniørbedrift til også å representere et teknologisk kompetanseselskap, der vår nordnorske identitet danner utgangspunktet for en profil knyttet til kaldt klima. En del av dette arbeidet er å posisjonere oss i forhold til det fremtidsbilde vi ser, der utvikling av naturressurser i nord områdene blir stadig viktigere vårt selskaps store utfordring. For Barlindhaug Consult AS er kompetanseutvikling det viktigste elementet for å være i forkant i et konkurranseutsatt marked og som også kan gi oss et konkurransefortrinn. Vårt nærmest naturgitte fortrinn i denne sammenheng er kompetanse på planlegging, bygging og drift av infrastrukturanlegg og konstruksjoner i kaldt klima, og det har Barlindhaug Consult AS er et rådgivende ingeniørselskap med hovedkontor i Tromsø, og avdelings-kontorer i Alta, Vadsø, 6 Kirkenes, Bodø, Sortland og Longyearbyen. Selskapet er blant de større flerfaglige tekniske konsulent-/ingeniør bedrifter i Norge og har lang erfaring med både nasjonale og internasjonale prosjekter. Barlindhaug Consult AS forretningsidé er å tilby tekniske konsulenttjenester av høy kvalitet slik at våre kunders investeringer gir dem det best mulige resultat.

7 derfor vært naturlig at det er innenfor dette temaet at hovedtyngden av våre midler for faglig utvikling benyttes.av vår stab på 72 personer hadde vi i 2001 to ansatte, som på full tid gjennomførte forskningsoppgaver med sikte på doktorgrader. For 2002 vil målet være at vi har tre. Våre planer for kompetanseheving har en drivkraft i at vi ønske å være konkurransedyktig og er basert på erkjennelsen av at lønnsomhet er en forutsetning for langsiktig overlevelse. Parallelt med at vi dyrker frem kunnskap og erfaring i egen stab, er vi bevisst vår rolle i landsdelen og samtidig ønske om å være med til å bidra til økt interesse og forståelse for realfagene helt ned på grunnskolenivå. I Barlindhaug Consult AS arbeides det til daglig med matematisk modellering av fysiske problemstillinger i konkrete prosjekter, og dette kan være med på å profiler oss og våre fagfelt blant alle læreinstitusjoner. I 2001 gjennomførte vi studier og forskningsoppdrag som bidro til økt viten og forståelse av teknologiske utfordringer i kaldt klima. Spennvidden i disse oppgavene har vært fra infrastruktur for antenneanlegg på Svalbard, lastesystemer for olje fra offshorefelter med problemstillinger som er knyttet til drivis og grunt vann, til løsninger rundt infrastrukturanlegg i vårt eget klima. SNØHVIT Hammerfest LNG anlegget på Melkøya bidro i 2001 med en rekke spennende oppgaver, og som naturlig er, har Barlindhaug Consult AS vært pådriver for at de klimatiske forholdene blir tilstrekkelig ivaretatt under bygging og drift av landanlegget. BC hadde i hele 2001 en sentral rolle i prosjektering av infrastruktur for landanlegget, og dette arbeidet ledet ved slutten av året frem til to store anleggskontrakter. Snøhvit-prosjektet er det største enkeltprosjekt selskapet har deltatt i på flere år, og til tider har så mange som 30 medarbeidere vært engasjert. Alle BCs fagdisipliner har vært involvert, og den høye aktiviteten ga også et gunstig bidrag til selkapets årsresultat. Samarbeidet med Linde AG i München og Multiconsult AS i Oslo har fungert meget godt og har gitt BCs personell nyttig internasjonal erfaring. Rikard Karlstrøm og Gunnar Iversen Snøhvit, Hammerfest Montering av instrumentering på Melkøya i november 2001 for måling av atmosfærisk ising på underkjølte rør (Foto: Ola Brandt) FREMTIDSUTSIKTENE Utsiktene er positive, men samtidig stiller markedsutviklingen store krav til kvalitetssikring, bedre prosjektstyring og mer effektiv produksjon. Selskapet arbeider kontinuerlig med å videreutvikle virksomheten både faglig og markedsmessig. Det vil være viktig for selskapet i tida framover å satse på egenutviklede prosjekter. Dette samsvarer også med selskapets forhold til de øvrige søsterselskapenes satsningsområder. 7

8 FORRETNINGSIDÉ Barlindhaug Eiendom AS er det selskapet i Barlindhaug-konsernet som har ansvaret for eiendomsutvikling og egeninvesteringer. Dette inkluderer investorrollen og ivaretakelse av byggherrefunksjonen både i utviklings- og gjennomføringsfasen. Prosjektutviklingen skjer både i egen regi og i samarbeid med eksterne partnere. 8

9 BOLIGER ÅRETS VIRKSOMHET Aktiviteten har i 2001 spesielt vært knyttet til: Utvikling av boliger på felt C2, Fagereng gjennom Nerstranda Bolig A/S som eies 50/50 sammen med Nor Bygg. Utbygging av prosjektet Sentrum Terrasse. Hovedaktiviteten i 2001 var knyttet til salg av boliger og videreutvikling av næringsareal. Prosjektet startet byggingen i mai 2001og skal ferdigstilles i desember Utbygger og utvikler: Sentrum Terrasse as (selskap eid av Profier as, Inge Falck Olsen as og Barlindhaug Eiendom as). Entreprenør: Arbeidsfellesskapet Barlindhaug Utbygging as/selmer Skanska as Arkitekt: John Kristoffersen Arkitektkontor as. Nissen Kvartalet i Hammerfest Byggherre: Nissen Eiendom as Utvikler: Barlindhaug Eiendom as Arkitekt: Arkitektkontoret aakerøy, moe & bowe as/john Kristoffersen Arkitekt kontor as Det ble også i 2001 etablert selskapet Integrator AS sammen med Inge Falck Olsen AS og Profier AS. Her ligger flere eiendommer med potensial som bearbeides. Videre har det vært arbeidet på selskapets engasjement/eiendommer i Narvik og Bodø. Gjennom de siste år har Barlindhaug Eiendom AS gått tyngre inn i boligmarkedet. Dette har hatt sin bakgrunn i at vi besitter aktuelle områder til boligformål, som Fagereng, og at de fleste av våre sentrumsprosjekter har blitt realisert med en vesentlig andel boliger. Eksempelvis inneholder Sentrum Terrasse 80 leiligheter og i prosjektet til Nerstranda Bolig AS på Fagereng ligger det 180 leiligheter. Første byggetrinn her er lagt ut for salg i februar 2002 og markedet har tatt meget godt imot prosjektet. Vi er i tillegg inne og selger byggherretjenester til Kvartalet som inneholder 25 boliger. Gjennom disse prosjektene har vi opparbeidet oss en høy kompetanse på boliger, en kompetanse som utvilsomt vil komme våre framtidige boligprosjekter til gode. Boligmarkedet vil svinge i årene framover, som følge av rente,- pris- og befolkningsutvikling. Tiden det tar å utvikle nye og attraktive boligprosjekt krever langsiktighet og evne til å tilpasse seg det markedet etterspør. Plan av 3 roms leilighet med stue mot sør og kjøkken mot nord. Fagereng Terrassehus 9

10 10 FORRETNINGSIDÉ Barlindhaug Utbygging AS er entreprenøren i Barlindhaug-konsernet. Selskapet tilbyr både prosjektadministrative tjenester, byggherrestyrte delentrepriser som alternativ til tradisjonelle entrepriseformer. Selskapet gjennomfører utbyggingsprosjekter innenfor faste rammer for pris, tid og kvalitet. Byggearbeidene skjer i allianser med andre entreprenører, og gjennom styring av underentreprenører. Selskapet har siden oppstarten i 1986 arbeidet i Nord-Norge og på Svalbard.

11 ÅRETS VIRKSOMHET Selskapet har i løpet av 2001 avsluttet tre interessante totalprosjekter; boligblokka på Myreng (17 boligenheter), bygging for Vinmonopolet i Jekta, samt Thon Hotellet i Harstad (siste i arbeidsfellesskap med Selmer Skanska). Forskningsparken II byggetrinn, Sentrum Terrasse (78 boliger og næringsarealer), samt Kvartalet (32 boliger og næringsarealer) er av de nye, store prosjekter som er oppstartet i 2001 og med avslutning i De to siste i regi av et arbeidsfellesskap med Selmer Skanska. Gjennom året er det utført mange store og små prosjekter innen prosjekt- og byggeledelse, bl.a. prosjektledelse på Rådhuskvartalet og prosjektledelse på diverse planlagte skoler for Tromsø kommune. På Fagereng har vi vært engasjert som byggeledere for Balder og Probygg. På Sommarøy har vi utført byggeledelse for det nye hotellet og hyttene til Sommarøy Kurs og Feriesenter. For Follalaks har vi prosjektledelsen for nytt lakseslakteri i Steigen. FREMTIDSUTSIKTER Aktiviteten i byggebransjen i Tromsø er fortsatt høy, og det forventes stor aktivitet i bransjen de nærmeste årene. Det er stort press på alle ressurser i byggebransjen og det er vanskelig å holde dagens prisnivå. En mulig usikkerhet er således knyttet til om aktiviteten i boligmarkedet vil fortsette. Barlindhaug Utbygging AS har et fleksibelt driftsopplegg tilpasset den enkelte oppdragsgivers behov for organisering og sikkerhet ved gjennomføring av sitt byggeprosjekt. Dette gjør Barlindhaug Utbygging AS mindre sårbar for svingninger i bransjen, og dermed til en mere aktuell partner for profesjonelle byggherrer. TOTALPROSJEKT: KVARTALET Bruttoareal: 5009 m 2 Byggherre: Entreprisekostnad: Entreprenør: Arkitekt: Mack Eiendom AS ca 43,5 mill. eks. mva. (sluttkost.) Arbeidsfellesskapet Barlindhaug Utbygging-Selmer Skanska Borealis Arkitekter AS 11

12 SENTRUM TERRASSE Bruttoareal: m 2 Byggherre: Entreprisekostnad: Entreprenør: Arkitekt: Rådgivere: Sentrum Terrasse AS ca 125 mill. eks. mva Arbeidsfellesskapet Barlindhaug Utbygging-Selmer Skanska John Kristoffersen Arkitektkontor AS Barlindhaug Consult AS THON HOTELL Hotellet ble åpnet i desember. Hotellet har 142 rom og moderne konferanse fasiliteter. På toppen av hotellet har Harstad fått ei storstue med panoramautsikt med nærkontakt til trafikkhavna og utsikt over Vågsfjorden med Senja i bakgrunnen. Entreprenør: Arbeidsfellesskap Barlindhaug Utbygging - Selmer Skanska Byggherre: Thon Gruppen AS 12

13 UTBYGGINGSANSVAR: Barlindhaug Utbygging AS FORSKNINGSPARKEN Bruttoareal: m 2 (bygg) m 2 garasje Entreprisekostnad: Byggherre: Utbyggingansvar: Entreprenør: Arkitekt: 103 mill. eks. mva. SIVA Tromsø Eiendom AS Barlindhaug Utbygging AS Delte entrepriser John Kristoffersen Arkitektkontor AS 13

14 FORRETNINGSIDÉ OG STRATEGI Norfico Consult AS (NC) er et tverrfaglig rådgivnings- og managementselskap innen fiskeri og akvakultur. Selskapet gjennomfører utredninger og analyser, bistå byggherrer i planlegging, prosjektering og prosjektledelse, drive utviklings- og opplæringsarbeid, samt påta seg managementoppgaver. Selskapet deltar i systemeksportvirksomhet der leveransene består av kombinasjoner av varer og tjenester. NC's kundeportefølje spenner over et bredt spekter fra toneangivende grupperinger innen fiskerisektoren, til mindre bedrifter innen fiskeproduksjon og oppdrett. I offentlig sektor har NC de nordnorske fylkeskommunene og viktige fiskerikommuner i Nord-Norge og på Vestlandet i kundeporteføljen, samt departementer og direktorater med fiskerinæringa og infrastruktur som ansvarsområder. A. NERGÅRD, SENJAHOPEN 14 ÅRETS VIRKSOMHET Selskapet har som i tidligere år, vært involvert i prosjekter knyttet til etablering, oppgradering og renovering av prosessanlegg. NC har også bistått med strategisk rådgivning vedrørende struktur innenfor flåte, industri og fiskeoppdrett, samt infrastrukturspørsmål knyttet til havner, logistikk og vannforsyning. NC har i 2001 hatt engasjementer knyttet til kvalitetssikring av produkter, systemer og prosedyrer i fiskeindustrien, samt i oppdrettsnæringen. Det er et voksende marked innenfor nye arter i havbruk og miljøundersøkelser i tilknytning til næringen. Selskapet har for øvrig arbeidet videre med prosjekter knyttet til strukturmessige og organisatoriske omstillinger i fiskeri- og oppdrettsnæringen, samt med samarbeids- og nettverkstiltak. Av noen prosjekter som er utført i 2001 kan nevnes: Videreføring av utviklingen i Senjahopen. Industrikai i regi av Berg kommune på 70 m lengde og dybde 8.5 m i tilknytting til nytt fryselager med grunnflate på 2600 m 2 er ferdigstillet i Investering på ca. 35 mill kr. I tillegg er innfrysningskapasiteten for sild og lodde utvidet med 100 t pr. dag, og det er bygget fileteringsanlegg for sild. Areal er på ca m 2 og investering på ca. 45 mill kr. Arbeidet har bestått i: Konseptutvikling Forprosjektering Prosjektledelse

15 FISK 2001 Der næringen, forskningsmiljøene og myndighetene former framtidens fiskerinæring. NC er en av flere eiere av konferansens ide og innhold, og har hatt sekreteriat og arrangør ansvar. NORDIC SEA MYRE AS Planer for ny filetfabrikk på Myre i Øksnes kommune. Samarbeidsprosjekt mellom S.A Picard Surgele`s og Nordic Sea AS. Rendyrket industriell filetproduksjon. Hovedproduktet er vakuumpakkede og singelfrosne «boil in bag» produkter for det franske markedet. De beste teknologiske og logistikkmessige løsninger, også mht håndtering av biprodukter. Gulvareal på ca m. Investeringsbudsjett på ca. 140 millioner. Arbeidet har bestått av: Konseptutvikling Forprosjektering Prosjektledelse FREMTIDSUTSIKTER TROMSØ HAVN Rådgivning knyttet til regional utvikling/investeringer i infrastruktur I denne sammenheng har NC i mange år, også sammen med andre kompetansemiljøer, utført strategiske utredninger og konseptvurderinger for Tromsø Havn. Arbeidet har vært nasjonalt innrettet og hatt et spesielt fokus på Tromsø havns oppgaver og ansvar som regional utviklingsaktør, nasjonalhavn og internasjonal fiskerihavn. Utgangspunktet for arbeidene har vært den framtidige internasjonale og nasjonale knutepunktsrolle Tromsø havn skal ha i nordområdene, i tråd med de tradisjoner havna og omlandet historisk sett har hatt. SAMHERJI Største integrerte fiskeri og havbruksselskap på Island. På bakgrunn av forarbeid, situasjonsanalyser etc. har NC utarbeidet forprosjekter for Samherjis havbrukssatsning. Prosjektet inneholder en kort beskrivelse av de muligheter som finnes på Island med de lokalitetsmessige, planessige, logistikkmessige, markedsmessige og økonomiske rammebetingelser for eksisterende anlegg og med beskrivelse av oppstart og drift av de nye sjøanlegg og foredlingsvirksomhet. Flere segmenter innenfor fiskerinæringen er preget av kriser av ulike slag. Dette utgjør både trusler og muligheter for NC. Det forventes fortsatt å være en god etterspørsel etter NCs tjenester. Spesielt gjelder dette innenfor FoU-relaterte prosjekter innenfor biprodukter, fôr og torskeoppdrett. Innenfor tradisjonelle markeder som oppdrettsvirksomhet, næringsmiddelproduksjon og infrastruktur forventes også markedet å utvikle seg positivt. 15

16 NASJONAL INNKJØPSSENTRAL FOR HELSESEKTOREN Finnut Consult har i løpet av 2001 ledet arbeidet med utredning og planlegging av en nasjonal innkjøpsenhet for helsesektoren, plassert i Vadsø. Prosjektet er et ledd i sykehusreformen og statens overtakelse av fylkeskommunenes ansvar for drift av sykehus. Prosjektet har, både i forkant og under selve prosessen, medført en betydelig tilførsel av nettverk inn mot sentrale myndigheter. INNKJØPSSIRKELEN Finnut Consult driver innkjøpsvirksomheten til 15 kommuner i Finnmark. Det tegnes årskontrakter med hver enkelt kommune og virksomheten representerer en betydelig del av Finnut Consults drift. Offentlige anskaffelser har vært gjenstand for økt fokusering de senere år og Finnut Consult har spesialisert seg på området som ett av de få selskapene i landet. LEVERANDØRUTVIKLING På oppdrag for SND og NHD leder Finnut Consult programmet Leverandørutvikling i Finnmark. Programmet har som siktemål å bidra til å gjøre Finnmarks næringsliv mer konkurransedyktig vedrørende leveranser av varer og tjenester til offentlig sektor. SAF-2000 Finnut Consult er prosessleder på vegne av Finnmark fylkeskommune, Landsorganisasjonen og aktuelle kommuner for å framskaffe arbeidsplasser til fylket. Prosjektet er et proaktivt og kreativt prosjekt der målsettingen er (via akkvisisjon) å framskaffe arbeidsplasser i fylket. Innkjøpssentralen for helsesektoren er et direkte produkt av SAF

17 BARLINDHAUG MED NY GRAFISK PROFIL Et selskaps grafiske profil har en kjernefunksjon i en bedrifts kontakt med omverdenen. For ikke bare skal logo farger og andre grafiske elementer sikre gjenkjennelse hos kunder, samarbeidspartnere, men også innad i organisasjonen. En riktig utformet grafisk profil danner et rammeverk og er et verktøy for å synliggjøre og forsterke valgte merkeverdier for de produkter og tjenester man leverer. Når Barlindhaug nå går til det skritt å lansere en ny logo er det med det overstående som utgangspunkt. På samme måte som vi ønsker ryddighet og profesjonalitet i vår dialog med kunder og samarbeidspartnere, slik ønsker vi også at vår visuelle kommunikasjon skal være. For å sikre at denne kontakten er mest mulig gjenkjennelig og helhetlig har man derfor skapt et grafisk profilprogram. Profilprogrammet spesifiserer i detalj hvordan de visuelle grunnelementene som logo og navn skal se ut. Det viser også hvilke farger, skrifttyper og andre grafiske elementer man skal bruke, samt at den definerer hvordan sammenhengen mellom disse elementene skal være. Eksempelvis gir profilprogrammet regler og retningslinjer for hvordan bedriften skal fremstå i trykt materiell som brevark, rapporter, brosjyrer, annonser og så videre. Målet er at Barlindhaug på en enkel måte skal oppfattes som avsender når vi har behov for å kommunisere med omverdenen. 17

18 THE BARLINDHAUG GROUP The Barlindhaug Group was etablished in 1969 and consits today of several subsidiary companies. The parent company is owned by the employees. The staff counting 120 consultants and administrative/supportive personnel and comprises highly qualified professionals with up to 25 years of experience covering domestic and international projects. Through more than 33 years of existence The Barlindhaug Group has aquired experience from more than 30 countries. Barlindhaug AS is the parent company of the following subsidary companies: Barlindhaug Consult AS Barlindhaug Utbygging AS Barlindhaug Eiendom AS Norfico Consult AS Finnut Consult. BUSINESS ENGAGEMENTS Real estate development has become an inportant part of The Barlindhaug Group`s business engagement. We identify potential objects for development for a variety of purposes, e.g.office buildings, supermarkets, housing estates etc. The Group takes resposibility for the execution of these projects within a fixed contract price and delivery date, and the management and consulting engineering are performed by companies in the Group. 18 A BRIEF PRESENTATION FINANCIAL HIGHLIGHTS (MILLION NOK) Operating revenues Profit before taxation Shareholdres equity Total assets Employees

19 Tromsø Sjølundveien Tromsø Telefon: Telefax: E-post: INFORMASJONSSIDE Bodø Storgata 29 Postboks Bodø Telefon: Telefax: E-post: Tromsø Sjølundveien Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Alta Telefon: Telefax: E-post: Vadsø Telefon: Telefax: E-post: Kirkenes Telefon: Telefax: E-post: Bodø Telefon: Telefax: E-post: Sortland Telefon: Telefax: E-post: Longyearbyen Telefon: Telefax: E-post: Tromsø Sjølundveien Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Tromsø Sjølundveien Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Tromsø Sjølundveien Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Bodø Telefon: Telefax: E-post: 9291 Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Vadsø W. Andersens gt. 1 Postboks Vadsø Telefon: Telefax: E-post:

20 GRAFISK DESIGN: OUSLAND CONSULT AS 1000 STK

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet

Kompetanse Utvikling Lønnsomhet Kompetanse Utvikling Lønnsomhet 2005 Flerfaglig rådgivning.100% Fiskeri- og samf.fagl. rådg. 100% Eiendomsutvikling.100% Totalansv. for utbyggingsprosj. 100% 100% Nerstranda Bolig AS 50% Maritim Skipsservice

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

3 Dette er Entra Eiendom AS. 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked. 6 Viktige hendelser 2004. 10 Hovedtall og finansielle forhold

3 Dette er Entra Eiendom AS. 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked. 6 Viktige hendelser 2004. 10 Hovedtall og finansielle forhold Årsrapport 2004 3 Dette er Entra Eiendom AS 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked 6 Viktige hendelser 2004 10 Hovedtall og finansielle forhold 16 Eiendomsporteføljen 20 Vurderinger av markedsverdier EVA

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter...

Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter... 2 Innhold Konsernsjefens beretning...4 Organisasjonsplan...6 Styret...7 Nøkkeltall...8 Styrets beretning...9 Vi går opp til eksamen hver dag...12 Teknobygg Byggfornyelse...13 Teknobygg Entreprenør...14

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Pareto årsrapport 2008

Pareto årsrapport 2008 Pareto årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Pareto Innhold Dette er Pareto Gruppen...4 Pareto Securities...6 Pareto Private Equity...8 Pareto Forvaltning...9 Pareto Bassøe Shipbrokers...10 Johan G. Olsen

Detaljer

12 milliarder i Nord Norge

12 milliarder i Nord Norge BÅTSFJORDS PETTER SMART side 32 NR. 2, 2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Kamp om byggekroner: 12 milliarder i Nord Norge Glade lakser Daglig leder Martin (t.v.) og styreleder Tarald Sivertsen i Follalaks

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Virksomhet utenfor inntektsrammen

Virksomhet utenfor inntektsrammen Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-17-6 Virksomhet utenfor inntektsrammen På oppdrag fra Defo og KS Bedrift mai 2012 THEMA Rapport 2012-13 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: DEF-2012-01 Rapportnavn:

Detaljer

Tverrfaglig leverandør til industrien

Tverrfaglig leverandør til industrien TEMA: Olje/Offshore og energi Nr. 1 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Teknologisk Institutt: Tverrfaglig leverandør til industrien Olje, gass og energi utgjør en stor andel av landets

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Oss mennesker imellom

Oss mennesker imellom ÅRSRAPPORT Oss mennesker imellom oss mennesker imellom INNHOLD SIDE INNHOLD «Vi ønsker fornøyde kunder og en sterk markedsposisjon» 4 7 8-9 - 7 8 9 2 2 Konsernsjefen har ordet Postens forretningsidé, mål

Detaljer

Med tradisjon for å tenke nytt

Med tradisjon for å tenke nytt Med tradisjon for å tenke nytt ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2010 I Løvenskiold-Vækerøs forretningsområder handel, eiendom, skog og landbruk ser vi sjelden de radikale endringene våre bransjer utvikler

Detaljer

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide T E M A : O l j e / O f f s h o r e / E n e r g i Nr 8 / 2010 Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide Selskapet er en total leverandør innen HVAC og Elektro Instrument til oljeinstallasjonene

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Redaksjon Torill Odden Christian Nørgaard Madsen. Tekst og design Torill Odden Jan Edvardsen

Redaksjon Torill Odden Christian Nørgaard Madsen. Tekst og design Torill Odden Jan Edvardsen COWI AS 2007 Utgiver COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 02694 e-post: tood@cowi.no www.cowi.no COWI konsern er en ledende nordeuropeisk rådgivervirksomhet med ca 4000 medarbeidere.

Detaljer

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER

Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Det meste er nord SÅRBAR RIKDOM TROMSØ UTFORDRINGER Nord Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hold den. Den er kortere. Nord er best. Vinterens flammehimmel, sommernattens

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program FoU-rapport nr. 6/2003 Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program Per-Anders Havnes Tittel Forfattere Ni norske inkubatorer. Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon

INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon ÅRSBERETNING 02 INNHOLD INTRODUKSJON 3 Viktige hendelser 2002 Kort om Statsbygg 4 Direktørens beretning 5 Nøkkeltall 2002 6 Miljørapport i kortversjon «EN FRAMTIDSRAPPORT» HVA SKAL STATSBYGG BETY FOR...

Detaljer

Grønn industri er fremtiden

Grønn industri er fremtiden Nr. 2 2011 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: - Mineraler, bergverk og gruvedrift - Eiendom, bygg og anlegg Grønn industri er fremtiden Pølsemaker og milliardutbygger Nå skal alt for mye styres

Detaljer

Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge

Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge ÅRSBERETNING 2007 Bioteknologi en strategisk bransje for vekst i Nord-Norge Bioteknologiske næringer er blant de raskest voksende på verdensbasis og har et stort potensial for videre vekst. Bioteknologiske

Detaljer

Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08

Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08 Evaluering av SIVA s.f.: Fra eiendomsforvalter til utviklingsaktør R-08 2000 Redaktører for seriene: Editors for the series: )LQQÃVWDYLNÃÃ 3HÃ0Ã.RFKÃÃ Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til

Detaljer