ETABLERING AV KONGSBERG GOLFBANE BA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETABLERING AV KONGSBERG GOLFBANE BA"

Transkript

1 ETABLERING AV KONGSBERG GOLFBANE BA Pa generalforsamling i Kongsberg Golfklubb den , ble medlemene informert om status og arbeid som var nedlagt for etablering av golfbane pa Kongsberg. 0konomi og risiko ble fokusert under orienteringen. Mullghet for etablering av et "BA" ble nevnt som et alternativ for a redusere risiko for klubben og medlemene uten at dette ble vektiagt eller gitt prioritset for det videre arbeidet for "banekomiteen". Innkalling til ekstraordinsert armete i Kongsberg Golfklubb datert den# april 1997 aribefaler etablering av eget "BA", og en har folgende kommentar til innkalling og vedlagte dokumenter, Som et gunnprinsipp for etablering av et selskapet som skal anlegge og opparbeide en golfbane for medlemmene i Kongsberg Golfklubb, b0r vaere at selskapet: ma vaere et instrument for medlemmene i klubben. modell bar redusere risiko for medlemmene gjennomforer effektiv utbygging av banen - gir oversikt av kostnader og konsekvenser av awik Det er antall betalende medlemmer av KBGK som skal dekke drif ten av banen, Hvilken selskapsform, tenker her pa AS, AL, BA eller andre former et slikt selskap ber ha bor diskuteres og anbefahng med begrunnelse og forklaring ul de forskjeuige selskap sformer legges frem for medlemmene fear videre behandling av avtaleform. Alle andelshavere eller aksjeeiere ma vaare medlem av klubben. Videre b0r klubben "eie" avtalen med grunneierene, sa klubben ikke mister disposisjonsretten over banen ved en event. opplasning eller konkurs. Med dette opplegget firmer en det vanskelig for klubben a drive jr. arbeid, Delta i konkurranser, lag, individuelt og andre lagaktiviteter pa grunn av mangel eller tilgang pa kapital. 1. Agena pkt 5 Flertallet i styret anbefaler a etablere Kongsberg Golfbaner BA etter modellen som foreligger i vedlegg. Andelene kan vaere privatpersoner og bedrifcer. Minst 2/3 av andelene bar tilhore privatpersoner som er medlemmer i Kongsberg Golfklubben. At Kongsberg Golfklubb trenger st0tte fra bedrifter og selskaper for etablering av bane er forstaehg, men dette b0r kunne liases pa flere mater uten at klubben mister styring og beslutningsrett over banen.

2 Dette er igjen avhengig av hvilken selskapsform en velger. Fra bedrifts og selskaps miljeet kan dette lases med A og B andeler, hvor A andelene nar stemmerett og ikke B andelene, men kan gi utbytte pa. Ilk Unje med A andelene, eller i et annet forhold. En kan ogsa tenke seg at bedrifter og selskaper ikke far andeler men et antall greenf ee billetter over en tid. At en setter grense til 1/3 for bedriftsandeler og maksimert til 5% for hver bedrift Videre at andelene ma sta pa personer som er medlem i Kongsberg Golfklubb. Dette gir styring til klubben, og en sikring at vi alle retter oss etter regler og anbefalinger fra NGF. 2. Agenda pkt 7. Klubben b0r ha fleksibilitet til a etablere egen bane selv om en gar i samarbeid med "BA" for a etablere bane pa Kongsberg idag, det er vanskelig a spa om fremtiden og hvordan utviklingen gar. Foreslar at para. 1 lyder. "Klubbens formal er a opparbeid, alene eller i samarbeid med andre, en golfbane i Kongsberg regionen "videre vil klubben ved samarbeid og kammeratskap fremme golfinteressen i regionen." 3. Para. 14 Foreslar at punktet beholdes, dette ogsa for & beholde var og klubbens fleksibilitet SELSKAPSAVTALEN 4. Para.2," samt alt som star i forbindelse med dette", ben* utdypes. Gjelder dette undervisning i Gront Kort eller proven 7. Golfklubbens ansvar og gjaremal ma beskrives bedre i avtalen mellom "BA" og klubben. 5. Para.4. Er det riktig at bedrifter betaler 10 andeler, som gir 1 - en - spillerett pnandel, Dvs bedrifter far 10 spilleretter for 10 andeler. Seniordeltager far 1 - en - spillerett for 10 andeler. Spillerett gir det andelshaveren rett til fritt spill pa banen 71 Bedrifter kan ikke eie andeler som overs tiger 45% av...totale andeler. Dvs 1 -en - bedrift kan eie opp til 45 %, ingen begrensning pr, bedrift. Dette igjen gjor det vanskelig for klubben a kontrollere det sportslige. Viser til 1 over hvor et av alternativene er a begrense bediftenes andel til totalt 1/3 og maks 5% pr, bedrift 6. Para 5, begrenset ansvar ovenfor selskapet, gjelder dette ogsa ovenfor et konkursbo? 7. Para 6, Deltagerene er bundet av de til enhver tid gjeldende vedtekter i selskapet

3 Dvs at selskapet kan endre verdi, salg/omsetning etc av andeler uten at andelshaveren kan motsette seg dette. Hvordan kan en andelshaver selge sin andel for selskapet har nadd 8000 andeler, og til hvilken kurs. Videre finner en det urimlig at "BA" har forkjopsrett og at 20% tilfaller "BA". Viser her til at andelshaverne ma betale en arlig service avgifc til "BA" og at all fortjeneste tilfaller "BA". Dette er noe som bar avklares og beskrives i avtalen mellom "BA" og klubb samt storrelsen pa serviceavgift og medlemskontingent til klubben. Fortjenesten burde ulfalle klubben. VEDTEKTER 1. Para 3 Formal, "samt alt som star i forbindelse med dette." Dette kan gjelde alt som har forbindelse med golf: IhkL oppteering, kurs, kafewrksomhet, golfshop etc. Klubben vil sitte igjen med sma muligheter for inntekter og uten disposisjonsrett over klubbhus (kurs/opplasring) 2. Para 6 Andelkapitai, Hvorfor skal 20% ved et salg av andel ulfalle "BA". Andelshaverene betale serviceavgift. 3. Para 7 Andeler NB ektefelle har 6 andeler, seniormedlem har 10 andeler. Kan bli komplisert ved stemmetelling. 4. Para 8 Arlig serviceavgift Her er det tydelig at KBGK ikke har noen form for innflytelse pa hverken banens drift, driftskostnader eller serviceavgifter. Vi ser ogsa av pkt. 4,5 og 9 at KBGK ikke skal ha noen form for innflytelse pa banens utvikling og/euer kostiiadsutvikling. Dette innebaarer at BA skal vaere premissleverandor for KBGK's eksistens og virksomhet, mens virkeligheten snarere er motsart. BA's eksistens vil til enhver tid vaere avhengig av klubbens medlemsutvikling og det arbeidet som nedlegges i klubben. Det er derfor naturlig at KBGK's styre er toneangivende som prbnissleverandor for BA's virksomhet. 1 motsatt fall kan det oppsta en rekke motsetningsforhold som vil skade golfens anseelse i regionen. Realistiske arskostnader knyttet til hva medlemsutviklingen kan klare i forbindelse med utgifter til driftpersonell, driftsutstyr, vedlikehold og utbedringer er avgj0rende for klubben's og banens fremtid. Tilgjengelighet til banen i forbindelse med naturuge klubbaktiviteter kan raskt fore til konflikter slik som teksten er utformet i vedtektene.

4 Nytt pkt 8: Selskapet innkrever arlige drlftstilskudd som foreslaes av selskapets arsmote for det enkelte ar som radglvende for KBGK som fastsetter den endelige avgiften. 5. Para 9 Styret. Utbyggningsfasen er en viktig fase hvor begge styrene "BA" og klubb trenger et nsert samarbeid. Samslaing av styrene burde vaert vurdert. Det kan oppererer med to protokoller, en for "BA" og en for klubben. Nytt pkt. 9 Selskapet ledes av et styre som bestar av 5 medlemmer, hvorav 3 medlemmer med varamedlemmer oppnevnes av styret i KBGK. styrets medlemmer velges for 2 ar av gang en. Styret er besluttningsdykug nar formann og 2 styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjarende. Daglig leder av selskapet meter i styret med tale og forslagsrett. 6. Para 10. Styrets myndighetsomrade Endringsforslag til pkt 10 forste settling 1 siste avsnitt Styrets formann og 1 styremedlem oppnevnes av styret i KBGK irmehar selskapets signatur i fellesskap. 7. Para 11 Selskap smote Bindende vedtak fattes med simpelt flertall av de fremmotte stemmer (andeler) hva menes TP. 8. Para 13 Opptesning Klubben ma "eie" retten til banen sa den ikke mister mulighetene til videre drift av banen ved en opptesning eller konkus av "BA". (andre forhold som hindrer drif av banen. AVTALE meuom "BA" OG KLUBB 1. Para 2 Det ma sta klubben fritt a innga avtale med andre baner uten at dette er tatt opp med og godkjent av styret i "BA". 2. Para 4 Hvis "BA" skal vaere represented: i styret i klubben sa ma dette vaere pa de samme premisser som klubben er representee i "BA" Nytt pkt 4: BA skal til enhver tid vaere representert i KBGK's styre med formann, Samtidig skal til enhver tid 3 representanter for styret i KBGK oppnevnes til styret i BA

5 3. Para 5 Klubben. burde avgjore spillerett, serviceavgift og medlernskontingent. Disse burde vasrt slatt sammen til spillerett og kontingent. Nytt pkt 5: BA foreslar prls for spillerett og arlig serviceavgift for banen pa Skollenborg overfor KBGK. KBGK fastsetter pris for spillerett og arlig kontingent hvor blannet serviceavgif ten inngar. 4. Para 6 Klubben ben* selv kreve inn kontingenten. Ved en eventuell konkurs av "BA" vil kontingenten ga inn i konkursbo. Hva far klubben for a drive rekrutteringsarbeid og kurs?? 5. Para 7 mangier at en hver andelseier ma vasre medlem i klubben. Som punktet er utformet trenger ikke bedriftsandeler a vaere medlem i klubben. Ma en ha hep. kort for a spille pa banen V. 6. Para 8 Er dette snudd pa hodet. Hva er definisjon pa passiv/ stotte / gjestemedlem V 7. Para 12 Hvor skal vi fa kapital til a drive dette. Er det sa at klubben skal arrangere alle konkurranser som "BA" setter igang?? 8. Para 13 Kan avtalen mellom klubb og "BA" binde 3dje part 7? Utelukkes fra banen kreves enstemmig fra et fulltallig styre i "BA" og klubb?? Hva med tumerings / hep komite?? 9. Para 15 Dette kan ikke va^re riktig. Klubben ma "eie" avtalen med grunneierene for a kunne drive banen videre hvis "BA" bilr opplast eller gar konkurs. 10. Para 16 fiarste del strykes. Klubben ma til en hver tid sta fritt til a vurdere hjemmebane. 11. Para 18, det er viktig at en oppnar en omforent avtale som all kan leve med. NB det kreves 2/3 flertall for endring. Vedlegg til avtale mellom klubb og "BA Vedlegg utgar., deler av denne ber legges inn i avtalen. Viktig at klubben opprettholder mulighetene for reklame og inntektsdrivende arbeid knyttet til sportslige aktiviteter som sponsing av et fremtidig eliteteam, juniorteam, osv.

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund

SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund Hva behandles i veilederen? NIFs regelverk for idrettslag som samarbeider med private/kommersielle aktører om avvikling

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Vedtekter for Stod Maskinlag SA

Vedtekter for Stod Maskinlag SA Vedtekter for Stod Maskinlag SA 1. Laget Stod Maskinlag SA, nedenfor kalt laget, er et andelslag med begrenset økonomisk ansvar, vekslende medlemstall og kapital. 2. Formål Formålet med samarbeidet er

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag!

Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Velkommen som medlem av et norsk idrettslag! Denne brosjyrens formål NIF Denne brosjyren skal gi deg tydelig informasjonen om hva medlemskapet i et idrettslag innebærer for deg. Idrettslaget ditt er medlem

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer