ÅRSMELDING. Idrottslaget JOTUN for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014 PÅ VEG MOT HUNDRE!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING. Idrottslaget JOTUN for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014 PÅ VEG MOT HUNDRE!"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING Idrottslaget JOTUN for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret

2 ÅRSMELDING FOR IDROTTSLAGET JOTUN AVSNITT Side Side 2 av STYRET SI SAMANSETJEING STYREMEDLEMAR PERIODE VARAMEDLEMAR TIL STYRET GRUPPER, UTVAL OG KOMITEAR GRUPPELEIARAR ÆRESTEIKNUTVAL VALT REVISOR VALKOMITE EKSTENE TILITSVERV ÅRDAL IDRETTSRÅD SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRINS HANDBALLFORBUNDET REGION VEST.4 4. REPRESENTASJON SOGN OG FJORDANE FOTBALLKRINS NORGES HANDBALLFORBUND REGION VEST NORGES GYMNASTIKK OG FOTBALLFORBUND MOTORSPORTFORBUNDET REGION VEST SOGN OG FJORDANE FRIIDRETTSKRINS MØTE OG TILSTELLINGAR ÅRSMØTE MØTE I ARBEIDSUTVALRT OG HOVUDSTYRET MØTE I ÆRESTEIKNUTVALET SAKER BEHANDLA SAKER I ARBEIDSUTVAL OG HOVUDSTYRE PROSJEKT IKT OG FORBETRING AV JOTUN SI WEB SIDE ØKONOMI RESULTAT INNTEKTER SPONSORMIDLAR MEDLEMSTAL KURS SÆRFORBUND ANLEGG JOTUNHUSET SKISENTERET I FARDALEN KOMMUNALE IDRETTSANLEGG VIKTIGE ARBEIDSOPPGÅVER I ÅRET SOM KJEM AKTIVITET I SÆRGRUPPENE KLUBBHANDBOKA SLUTTORD. 10

3 1. Styret si samansetjing 1.1 Styremedlemar Periode Side 3 av 11 Leiar- Tor Erik Sveen Nestleiar- Arnt Moen Sekretær Stine Kauppi Straumsheim Økonomileiar - Wenche Sjåstad Miljø&Trivsel - Ubesatt Gruppekontakt - Aina Heggø Fotball - Henrik Rønningen Handball senior - Arbeidsutval Allidrett - Heidi Svori Turn - Geir I. Tufte Ski Nordisk/alpint - Anne Gerd Jevnaker Friidrett - Gro Aafedt Styrkeløft - Jan Åge Øy Handball aldersbestemt - Bente Sissel Myrland Motorsport - Gunnar Huse Svømming Ingeborg Hjelle Seniorgruppa Terje Moe (vara Odd Øvregard) 1.2 Varamedlemar til styret Varamedlem Karen O. Gikling Varamedlem Rigmor Skrede Grupper, utval og komitear 2.1 Gruppeleiarar Fotball Henrik Rønningen Allidrett Heidi Svori Turn Geir Inge Tufte Ski Nordisk/alpint Anne Gerd Jevnaker Friidrett Gro Aafedt Styrkeløft Anne Ølnes Hestetun Handball aldersbestemt Bente Sissel Myrland Motorsport Gunnar Huse Svømming Ingeborg Hjelle 2.2 Æresteiknutval Leiar Idrettslaget Jotun Rolf Breisnes På val 2016 Anders Hestetun På val 2015 Johannes Børtnes På val 2014 Siv Bakken På val 2015

4 2.3 Valt revisor Jo Ragnar Sønstelien Laila Da Silva Vamråk Vara: Monica Øren 2012 Side 4 av Valkomitè Alf Inge Holsæter Marita Lindborg Odd Øvregard Eksterne tillitsverv 3.1 Årdal Idrettsråd Styremedlem Arne Håkon Laberg Nestleiar Arnt Moen Sogn og Fjordane Fotballkrins Jotun si fotballgruppe er representert på kretsnivå med følgande representantar Henrik Rønning, seriekomiteen Sogn & Fjordan Fotballkrins Arne Håkon Laberg, klubbutviklingskomiteen, Sogn & Fjordan Fotballkrins Frank Roger Eldegard, valkomiteen, Sogn & Fjordane Fotballkrins 3.3 Handballforbundet Region Vest Leiar for Handball Senior, Gunn Lerøy, er styremedlem i Handballforbundet Region Vest 4. Representasjon 4.1 Sogn & Fjordane Fotballkrins IL Jotun deltok på miljøhelga med 3 deltakarar. Henrik Rønningen deltok på leiarmøte SFFK i desember. Henrik Rønningen var delegat på NFF sitt forbundsting i mars. Torstein Egil Kvam var observatør på NFF sitt forbundsting i mars IL Jotun deltok og i år på fotballkrinsen si toppleiarsamling med 2 deltakarar. I år var denne arrangert i Barcelona. 4.2 Norges Handballforbund Region Vest Handball alderbestemt ved Bente Sissel Myrland har delteke på to sonemøter 4.3 Norges Gymnastikk og Turnforbund Geir Inge Tufte deltok i januar 2014, dommerseminar i regi av Norges Gymnastikk og Turnforbund.

5 Side 5 av Motorsportforbundet Region Vest Gunnar Huse er vald inn som presentant til styret i Region Vest i motorsportsforbundet, og har i 2014 delteke på styremøter i regionen, styremøta er gjennomført som telefonmøte. Gunnar Huse representerte IL Jotun på forbundstinget i Motorsportforbunder Region Vest Gunnar Huse representerte IL Jotun på Idrettstinget i Skei 4.5 Sogn & Fjordane Friidrettskrins Liv Moen er representant i dommarutvalet. 5. Møter, tilstellingar 5.1 Årsmøte Årsmøtet for 2013 vart halde i Jotunhuset Møte i arbeidsutval og hovudstyre Det er halde 12 ordinære møte i arbeidsutvalet og 8 møte i hovudstyret. I tillegg har leiar og AU hatt fleire møte med ein del av gruppene. 5.3 Æresteiknutvalet Æresteiknutvalet har vore hatt møte for å vurdere innkomne forslag til æresteikn. 6. SAKER Av saker arbeidsutvalet og /eller styret har handsama dette året, kan ein nemna Oppsett av idrettsregistreringa Fastsetting av treningsavgift 2014 Handsaming av søknader frå gruppene om tilskot frå hovudstyret Fordeling av tildelte timar i Årdalshallen Gruppene sin økonomiske status Status av aktivitetane i dei ulike gruppene Riktig registrering på tildeling av LA-midlar Fordeling av laget sin tildelte momskompensasjon Anskaffelse av ny buss Peugeot Boxer Handsaming av sak fra Årdal Idrettsråd om organisering av idretten i Årdal. Felles Sportslig Utval

6 Side 6 av Prosjekt 7.1. IKT og forbetring av Jotun sine web-sider Laget ser det som svært viktig å utvikle informasjonsflyten mellom laget, utøvarar, trenarar og foreldre. Mykje av informasjonen om laget sin aktitvitet blir i dag publisert på sosiale media slik som Facebook, Snapchat, Twitter, etc. Når det gjeld laget sin aktivitet skal slik informasjon publiserast på dei offisielle heimesidene til IL Jotun. I 2014 har hovedstyret og vedteke og opprette ei offisell side på Facebook der relevant informasjon kan leggas ut. Men det er viktig å presisere at laget sin offisielle informasjonskanal er heimesida på Når det gjeld IKT tenestar er det fortsatt dialog rundt ei sponsoravtale melllom IL Jotun og Agnitio AS der utvikling av IKT vil stå i fokus. Dessverre har ein ikkje fått gjennomført dette i året ein har lagt bak seg og utviklinga har stogga opp. Ein forventar ei tilbakemelding fra Agnitio i løpet av våren Avhengig av kva som kan bli avklart må ein uansett få fart på dette arbeidet og ny heimeside bør på plass i Ein vil presisere at dagens løysing med heimeside er fullt operativ med hensyn til legge ut og dele informasjon sjølv om funksjonaliteten mot for eksempel sosiale media ikkje er den beste. For øvrig kan ein nevne at IL Jotun sitt arbeidsutval har teke i bruk sky tenesta Drobox for lagring av relevante dokument. Ny løysing med Microsoft Office 365 på på plass og ein vil vurder utvida bruk av Sharepoint som er ein del av skytenesta for Office Økonomi 8.1 Resultat Resultatet for 2014 er kr ( ) 8.2 Inntekter Dei totale driftsinntektene, som utgjer tilskot, sponsorinntekter, dugnadsinntekter, treningsavgifter m.m., er for år 2014 Kr ( ) 8.3 Sponsormidlar Hovudstyret har motteke sponsormidlar frå Indre Sogn Sparebank Årdal Energi Årdalsnett Ei spesiell og stor takk til hovudsponsorane våre. Det kan og nemnas at fleire bedrifter bidreg på inndirekte vis utan direkte bidrag med kontantar. Dette er og viktige bidrag for å sikre aktiviteten i laget. Når det gjeld dei andre sponsorane våre, syner vi til årsmeldingane frå dei einskilde gruppene. Utan sponsormidlane ville det vore uråd å halde oppe den store aktiviteten Jotun har i dag. Derfor ei stor takk til alle verksemder og enkeltpersonar som har bidrege.

7 9. Medlemstal Samla medlemstal pr. 31. desember 2014 er 784 ( 882) Medlemmer 20 år og over: 426 (492) 19 år og yngre: 359 (408) Tala i parentes er pr Side 7 av UTVIKLING MEDLEMSTAL 0 ÅR MEDLEMSTAL TOTAL MEDLEMSTAL <20ÅR MEDLEMSTAL >20ÅR Ser ein utviklinga opp mot progonosar for folketalsutviklinga i Årdal Kommune for perioden ser ein at antall innbyggarar i kjernegruppene til idrettslaget minkar kraftig (6-15år). Er rimelig grunn til å anta at dette vil gje ringverknader for antal aktive i idrettslaget framover. Når det gjeld medlemstal har ikkje familiemedlemskapa gitt den effekten ein hadde håpa. Ein ser ofte at foreldre står utanfor idrettslaget mens borna blir meldt inn. ÅR 2014 ÅR 2020 ÅR 2030 ÅR ÅR ÅR ÅR ÅR ELLER ELDRE TOTALT FOLKETAL Kurs og Utdanning Basisutdanning Fleire grupper er iferd med å utdanne og tilføre kompetanse i trenarleddet. Fotballgruppa har lenge vist veg, men fleire gruppar utdannar no trenarar målbevist. Nokre av gruppene har og utdanna trenarar til høgare nivå. Her kan ein nevne skigruppa samt B kurs for fotballgruppa. For detaljar rundt dette viser me til årsmeldinga fra dei respektive særgruppene.

8 11. Særforbund IL Jotun er medlem av desse særforbunda: 11.1 Norges Fotballforbund 11.2 Norges Handballforbund 11.3 Norges Friidrettsforbund 11.4 Norges Skiforbund 11.5 Norges Svømmeforbund 11.6 Norges Styrkeløftforbund 11.7 Norges Motorsportforbund 11.8 Norges Cykleforbund 11.9 Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Volleyballforbund Side 8 av ANLEGG 12.1 Jotunhuset Jotunhuset er eit stort aktivum for laget vårt. Delar av Jotunhuset har i 2014 vore utleigd til HERO. Dette gjeld areal i 1 etg samt lån av festsal og kjøken ved behov. Ellers har huset vore utleigd diverse festlige anledningar slik som konfirmasjon, dåp, bursdag, mm. Hovudstyret takkar Gunnar og Laila Vassvik for arbeidet dei gjer i samband med utleige, reinhald og ettersyn av huset. Seniorgruppa har ordna med oppsetting av nye premieskap i Jotunhuset og i Årdalshallen slik at alle pokalar og premiar får ei rettmessig plassering Skisenteret i Fardalen Skisenteret er til stor glede for både aktive i skigruppa og skiglade årdøler elles. Medlemmane i skigruppa utfører ein del vedlikehald spesielt i forkant og undervegs i vintersesongen. I tillegg blir det regelmessig køyrd skiløyper gjennom heile veka. Verdt å nemne at drifta av skisenteret baserer seg mest på inntekter fra sponsorar eller dugnad. Jotun får kun eit svært beskjedent kommunalt tilskot til løypekøyring som på langt nær hadde vore nok til å dekke utgifter med skitrekk, løypekøyring samt skihytta. Ytinga fra idrettslaget er derfor til almennytte for bygda, noko som me håpar alle set pris på. Det er og regelmessig drift av skitauet i akebakken til stor glede for barn og unge. Sjå elles eiga årsmelding frå Skigruppa og Skisenteret i Fardalen Kommunale Idrettsanlegg Idrettsanlegga i Årdal ber no preg av stor slitasje. Sjølv om ein har vore særs heldig i 2014 er spesielt grasbana på Jotun Stadion utsett for klimatiske forhold som i periodar begrensar bruken. Det har vore forsøk på og å i gang prosessar både i idrettslaget og i ilag med anleggseigar utan hell. For å få i gang naudsynte prosessar er det naudsynt å få ein del avklaringar fra Årdal Kommune i forhold til eigarskap, vedlikehald.

9 Side 9 av Arbeidsoppgåver i året som kjem God styring og kontroll på drift og administrasjon av idrettslaget. Oppgradering av medlemsregister til nye plattform (min idrett) Arbeide for å få plass ny internett side Dialog med Årdal Kommune med hensyn til avklaring av tredjesektor si rolle Dialog med Årdal Kommune kva plan dei ser føre seg med idrettsanlegga i kommunen. Da spesielt eigarskap og drift. Vurdering av økonomisk modell med hensyn til treningsavgift Forhandling og fordeling av sponsormidlar 14. AKTIVITET I SÆRGRUPPENE Her syner vi til særgruppene sine årsmeldingar 15. IL JOTUN KLUBBHANDBOK Klubbhandboka er klubben sitt overordna dokument og ein vitkig del av Jotun sitt verdigrunnlag. IL Jotun sine kjerneverdiar er Inkludering Haldningsskaping Meistring Respekt Ein oppfordrar alle særgruppene til å bruke klubbhandboka aktivt i sitt arbeide. Klubben si handbok har i år 2014 ikkje vore revidert.

10 16. SLUTTORD Side 10 av 11 MANGFALD GJENNOM VARIASJON «DET ER IKKJE MORO LENGER» Sitatet stammar fra diverse undersøkelsar omkring frafallet innan idretten. I desse undersøkelsane har barn og unge har svart på kvifor dei har slutta med idrett. Fleire undersøkelar fra både Norges Idrettsforbund, idrettshøgskule peikar på at mangel på variasjon er ein av hovedgrunnane til unge gjev seg med idrett. Det blir og peika å dagens unge byrjar tidlegare med idrett enn før og at spesialisering i ung alder gir auka risiko for frafall. I dag er det slik at dei yngste byrjar med organisert idrett fra fyllte 5år. Ved 16års alder kan i teorien ein ung utøvar ha halde på med samme aktivitet i 11år. Konklusjonen må bli at variasjon både mellom fleire aktivitetar samt variasjon på trening aukar sannsynligheta for halde lenger på dei unge. Det er og viktig med tilstrekkeleg samhandling mellom særidrettane som tillet born og unge og delta på flest aktivitetar lengst mulig. Jotun må utnytte si kraft av å være all idrettslag og det skal både oppfordrast og leggast til rette for allsidig aktivitet innad laget. At det også blir lagt til rette for gode sosiale miljø på trening, arrangement er og eit viktig verkemiddel. Dette er med for på og sørge for trivsel og deltaking. Barn og unge ønsker på lik linje med vaksne å føle seg inkluderte, aksepterte og velkomne på det sosiale plan. Ein bør ha bakhovudet at born og unge til liks med vaksne kanskje ikkje alltid vil svare ærlig på følsamme spørsmål. Å bli satt utanfor er kanskje ikkje «heilt greitt» allikevel. Å ta hensyn til sosiale bindingar bør og skal være viktig. Ei spesiell og stor takk også til våre hovudsponsorar Indre Sogn Sparebank, Årdal Energi og Årdalsnett. Med sine sponsor bidrag utgjer desse bedriftene det aller viktigaste bidraget til Jotun sitt økonomiske fundament. Takk til alle som på ulike ulike måtar har jobba for Idrottslaget Jotun i 2014!

11 Side 11 av 11 Øvre Årdal, 4 mars 2015 Hovudstyret IL Jotun Tor Erik Sveen Arnt Moen Wenche Irene Sjåstad Leiar Nestleiar Økonomi leiar Aina Heggø Stine Kauppi Straumsheim Henrik Rønningen Gro Aafedt Gruppekontakt Sekretær Leiar Fotball Leiar Friidrett Anne Gerd Jevnaker Bente Sissel Myrland Børre Øvstetun Jan Åge Ø Leiar Ski Leiar Handball Alderbestem For Handball Senior Leiar Styrkeløft Gunnar Huse Geir Inge Tufte Heidi Svori Ingeborg Hjelle Leiar Motorsport Leiar Turn Leiar Allidrett Leiar Svømming Vedlegg: - Økonomirapport Budsjett Revisjonsberetning for 2014 frå valde revisorar

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl 19.00 Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Idrettskrinstinget 2011. Førde, laurdag 9. april 2011

Idrettskrinstinget 2011. Førde, laurdag 9. april 2011 Idrettskrinstinget 2011 Førde, laurdag 9. april 2011 Innhald Idrettskrinstinget Program for tinget Side 2 Saksliste Side 3 Årsmelding 2007-2008-2009-2010 Side 15 Handlingsprogram 2011-2015 Side 89 Lov

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Bente Bjelland Fitjar Kommune [Velg dato] INNHALD (lista vert meir utfyllande med underpunkt etter høyring) FØREORD SAMANDRAG INNLEIING BAKGRUNN

Detaljer

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa

Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Årdalstangen Idrettslag Laget for alle 2012-2013 Informasjonshefte for oppmann i handballgruppa Handballgruppa ÅTIL Innhald Kontaktinformasjon... 5 Styret i handballgruppa... 5 Andre funksjonar... 5 Sportsleg

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv Årsmelding 2011 Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 20 Årdal Jeger og Fiskerforening Utlastova på Hjelle - 6884 ØVRE ÅRDAL - Heimeside: www.åjff.no ÅRSMØTE

Detaljer

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg

Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Prosjekt nr 1546 - Revisjon 1,00 - Dato: 4.mai 2010 Organisering og drift av kultur og idrettsanlegg Høyringsrapport Rapporten omhandlar: Framtidig drifts- og organisasjonsform for kultur og idrettsanlegg

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8 INNHALD 2 ÅRSMELDING 2012 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5 2. STYRET 2012 2.1 Oversikt over styrerepresentantar og valkomité... 6 2.2 Styremøte...... 6 2.3 Styrerapport 2012...

Detaljer

NMK Vikedal. Årsmelding 2003. Foto: holtenmedia

NMK Vikedal. Årsmelding 2003. Foto: holtenmedia NMK Vikedal Årsmelding 2003 Foto: holtenmedia Til alle medlemmer i NMK Vikedal Innkalling til årsmøte NMK Vikedal Vikedal, 22. november 2003 Tid : Laurdag 8. november 2003 kl. 11.00 (13.00). Stad : Røde

Detaljer

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 ROGNINGEN www.rogne-il.no 2014 ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 Sakliste: 1. Opning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar 5. Val av to for underskrift

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal

KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP. Sluttrapport. For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP Sluttrapport For, av og med ungdomen! Figur 1 Foto: Ingeborg Hauge Vindedal Denne rapporten er ein ferdigrapport for prosjekt kulturbasert entreprenørskap for, av og med ungdomen.

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Årsmøte i Morgedal Idrottslag vert på Morgedal Grendehus torsdag den 26. februar kl. 19.00.

Årsmøte i Morgedal Idrottslag vert på Morgedal Grendehus torsdag den 26. februar kl. 19.00. Årsmøte i Morgedal Idrottslag vert på Morgedal Grendehus torsdag den 26. februar kl. 19.00. Det er lagt opp til vanlige årsmøtesaker. Velkommen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015

Årsrapport 2010. Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015 Årsrapport 2010 Handlingsplan 2011 Strategiplan 2010 2015 1 Ulshav AS Post- og besøksadresse: Smårisevadet 15, 6065 Ulsteinvik. E-post: post@ulsteinproduksjon.no Telefonnummer: 70018250 Dagleg leiar: Håvard

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING

2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING 2014 ORIGOD AS ÅRSMELDING Høgdepunkt i 2014 33. personar formidla til arbeid. Overskot på kr. 2 059 770.- Langsiktig gjeld redusert til kr. 1.8 mill. frå 4.1 mill. i 2013 Ingen skadar, uhell eller alvorlige

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Årsrapport. Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre. SØRAL bedriftidrettslag

Årsrapport. Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre. SØRAL bedriftidrettslag Innebandy Ro/padling SØRAL-løp Treningssenter «For eigen maskin» Ski Golf Dans Tennis Fotball Fjelltrim Volleyball Årsrapport SØRAL bedriftidrettslag Du trimmar ikkje for å bli yngre, men for å bli eldre

Detaljer

NORDHORDLAND HANDVERK- OG INDUSTRILAG

NORDHORDLAND HANDVERK- OG INDUSTRILAG Årsmelding for 2013 NORDHORDLAND HANDVERK- OG INDUSTRILAG - pådrivar for næring og samfunn - www.nhil.no FORORD Ved inngangen til 2013 såg vi nokre mørke skyer i horisonten. Vi kan likevel konstatere at

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer