s.1 Hafslund Nett: Mastearrangement - Strategi og erfaring Kjell Ødegård (5. jan 2009)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "s.1 Hafslund Nett: Mastearrangement - Strategi og erfaring Kjell Ødegård (5. jan 2009)"

Transkript

1 s.1 Hafslund Nett: Mastearrangement - Strategi og erfaring Kjell Ødegård (5. jan 2009)

2 Hafslund operasjonell struktur Produksjon og varme Fjernvarme Nett Marked Venture Vannkraft Bioenergi og varme Pellets Gass Fjernvarmeproduksjon og -distribusjon Nett Driftssentral Strøm Kundesenter Fakturaservice Energi Teknologi Miljø s.2

3 Hafslund Nett desember 2009 adm.direktør Jens Auset Administrasjon Økonomi og Rammevilkår Netteier Plan Utbygging Nettservice Tilknytning Kundeprosjekter Tekniskstøtte/FOL Kvalitet Anskaffelser Veilys og GeoNIS Vern og måler Nettplanlegging AMS/IKT Strategi Drift Nettstrategi Rammevilkår Økonomi s.3

4 Overordnet prosess Nettutvikling Plan Anskaffelser Ekstern Entreprenør Strategi Teknisk spec./ Teknisk underlag Merkantil Kvalitets kontroll s.4

5 Hafslunds nettområder Hurdal Eidsvoll Luftledning km Nannestad Ullensaker Jordkabel km Nittedal Gjerdrum Nes Nettstasjoner Transformatorstasjoner Kunder/målere Volum distr.nett Maks effekt distr.nett stk 170 stk stk 15 TWh MW Asker Bærum Nesodden Oslo Frogn Ås Vestby Oppegård Lørenskog Rælingen Ski Hobøl Skedsmo Enebakk Spydeberg Askim Fet Sørum Aurskog (-Høland) Trøgstad (Aurskog-) Høland Rømskog Eidsberg Moss Våler Skiptvet Marker Rygge Råde Rakkestad Hafslund Netts fordelingsnett og regionalnett Fredrikstad Sarpsborg Aremark Hafslund Nett har kun regionalnettet Halden Hvaler Fylkesgrense Akershus - Østfold s.5

6 Bakkebetjening av mastearrangement Krav til bakkebetjening av alle anlegg innen 2015 I alt ca anlegg Kostnad ca mill. Varierende type anlegg og løsninger s.6

7 s.7 Oversikt - mastearrangement

8 Prosjektering Pakkeløsninger Prosjektering Alle nettstasjonene blir registrert i IFS med ordrenummer, fremdriftsplan og tilhørende beskrivelser Prosjektpolygon opprettes videre i Geonis som synliggjør prosjektene for øvrig organisasjon og planleggere. Etter utførelse oppdateres Geonis iht plan. Løsningsvalgene bygger på teknisk tilstand på arrangementene, geografi, belastning, beliggenhet og forventet utvikling for området. Planene avstemmes etter dette med mer langsiktige lokale kraftsystemplaner. Prosjekter Mastearrangementene inndeles etter løsning i kategori for henholdsvis forenklet løsning og mastefot/frittstående kiosker. Større pakkeløsninger utarbeides kommunevis i henhold til plan, hvor en pakke kan inneholde fra nettstasjoner. Avdeling anskaffelser sender ut tilbudsforespørsler i markedet. Avdeling kvalitet følger opp utførelse og sluttdokumentasjon s.8

9 Oversikt over prosjekter i kartverket Prosjektpolygoner Viser alle prosjekter Lettere å koordinere sammenfallende prosjekter Benyttes for oppdatering av kart og komponentregister etter utført arbeid s.9

10 s.10 Forenklet ombygning REN-blad 6015

11 Løsningsvalg forenklet (ca.70%) Ombygning eller bytte av brytere i mast Kriterier Transformatorytelse er normalt mindre enn 200kVA Tilstand til konstruksjonen er tilfredsstillende Høyspennings luftlinjenett Sikringshøyde over marken ca 7m Betjening av sikringer skal ikke hindres av ulendt terreng Alternativ 2 - Høyspenningssikringer i transformator Kriterier Transformatorytelse er normalt mindre enn 200kVA Bryterhøyde over marken > ca 7m Bytting av transformator skal ikke hindres av dårlig tilgjengelighet. s.11

12 s.12 Nærføring - løsning?

13 s.13 Forenklet ombygning sikringsholder

14 Ombygning med AUS AUS Hovedline blir ikke utkoplet Ombygning utføres AUS etter hanskemetoden i isolert lift Kun lokal transformator blir koplet ut s.14

15 s.15 Ombygning med AUS

16 Eraringer med ombygde brytere Noen typer brytere anbefales ikke å bygges om forenklet. Spesielt horisontale isolaterer er utsatt for vann, frost og rust. Fjærbelastet sikringsholder kan medføre feil, hvor blant annet sikringshatt mister kontakt og brenner. s.16

17 Transformator med innebygde sikringer Oljetette HS-sikringer benyttes blant annet som ett utkoblingselement ved interne feil i transformatorer. Sikringsbrudd indikerer skadet transformator. Transformatoren må skiftes/repareres. Fordelen med sikringer i olje sammenlignet med sikringer i mast er at sikringene ligger i ett faradays bur i oljen og ikke ryker direkte som følge av lynnedslag (utvendige overslag). Sikringene kan beskytte transformatoren ved lavspennings klemme-kortslutning, men spesielt for transformatorer ned mot 50kVA er det en utfordring og velge riktige sikringsstørrelser som skal verne om de ulike hendelser som kan inntreffe. s.17

18 Dataunderlag fra Møre Tafo 50,100,200 og 315 kva modellene som ble utviklet av Møre Trafo tidlig på 90-tallet er konstruert slik at innebygget HS-sikring kan monteres i standard beholdere. Kjernen er forskjøvet over mot lavspentsiden, slik at det blir plass for sikringen i vår standard beholder. Dette gjelder: 200kVA OTK5538 OTKH kva OTK5550 OTKH kva OTK3525 OTKH kVA OTK3538 OTKH Mengden innebygde HS sikringer har i mange år ligget på ca 10 % av solgte 50 og 100 kva i 2007 steg mengden opp mot 20 %, hittil i 2008 er vi kommet opp i 40% med innebygde HS-sikringer. s.18

19 s.19 Transformator med innebygde sikringer

20 Prosjekteringsunderlag Resultater fra Toppkontroll-prosjekt Prøveprosjekt av hele Sørum kommune er gjennomført hos Hafslund Nett, hvor Toppkontroll er foretatt fra både bakke og luft. Bilder samt data fra laserscanningen som er foretatt fra luften gir et veldig godt underlag for å ta ulike beslutninger. Kontrollen er foretatt rundt hvert mastepunkt slik at alle komponenter kan synliggjøres.. Dokumentasjonen er et fint verktøy ved ombygning av mastearrangementene, hvor alt teknisk utstyr kan identifiseres. s.20

21 s.21 Prosjekteringsunderlag Resultater fra Toppkontroll-prosjekt

22 Prosjekteringsunderlag Resultater fra Toppkontroll-prosjekt Isolatorer: 5 porselen/1 glass? Tilstand? Sprekkdannelser Hva med fuktig vær? GIK? s.22

23 s.23 Prosjekteringsunderlag Resultater fra Toppkontroll-prosjekt

24 Prosjekteringsunderlag Resultater fra Toppkontroll-prosjekt God dokumentasjon av nettet Gode arbeidsforhold Kan ta pauser etter behov Flere kan ta del i vurderinger Historiske data tilgjengelig Planverktøy for vedlikehold, reinvesteringer og drift. s.24

25 Løsningsvalg mastefot (ca.20%) Mastefotløsning Kriterier Transformatorytelse er >= 200kVA og <315kVA, eller eksisterende anlegg er generelt i dårlig teknisk tilstand (eks. råtebefengte stolper) Frisiktsoner og nærhet til vei må utredes Medfører bl.a: Krav til jordfeilovervåkning Krav til etablering av jord og overspenningsbeskyttelse iht fef 2006 s.25

26 s.26 Ombygning til Mastefot REN-blad 6015

27 Rettigheter Mastefot: Arbeidene er å forstå som et forenklet vedlikehold av mastetrasformatoren og er ikke byggemeldingspliktig. Grunneiere varsles skriftlig om de planlagte arbeidene. Rimelige tidsfrister gis for eventuelle innsigelser eller lokale tilpasninger. Kommunale myndigheter får tilsendt planene og uttaler seg som eventuelt veimyndighet, grunneier og bygningsmyndighet. Statens Vegvesen får tilsendt planene i forbindelse med riksveier og fylkesveier. Uttalelser blir gitt med hensyn til avstander til vei, frisiktsoner og eventuelle dispensasjoner. s.27

28 Byggemeldingsplikt etter plan og bygningsloven? Mastefot: Hafslund Nett, som privat eier av det elektriske forsyningsanlegget m/transformatoren, ønsker å foreta en justering som innebærer at transformatoren senkes til et lavere nivå på masten. Byggemeldingsplikt krever hjemmel i lov, jf legalitetsprinsippet. Hensyn som gjør seg gjeldende: For - Samfunnet har behov for å regulere hvordan fast eiendom og andre ressurser skal utnyttes. Plan og bygningsloven skal bidra til samordning av offentlig virksomhet, gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, samt sikre estetiske hensyn. Mot - Det offentlige og tiltakshavere har behov for å slippe kommunal saksbehandling for mindre tiltak som ikke berører offentlige interesser eller nabo. s.28

29 Mastefot: Søknadsplikt etter 93 Byggemeldingsplikt etter plan og bygningsloven? Hovedregelen i plan- og bygningsloven er at byggearbeid krever byggetillatelse etter 93. Det første spørsmålet blir derfor om senking av transformatoren er søknadspliktig etter 93. I det videre forutsettes det at det elektriske forsyningsanlegget m/transformatoren omfattes av begrepet konstruksjon evt. begrepet anlegg i 93 (1) a. Etter pkt a medfører oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering søknadsplikt. Det elektriske forsyningsanlegget m/transformatoren er allerede oppført og plassert. Videre er det klart at nedsenkingen av transformatoren verken innebærer en tilbygging, påbygging eller underbygging. Nedsenkingen er dermed ikke søknadspliktig etter 93 a. Spørsmålet blir da om nedsenkingen er søknadspliktig etter de øvrige punktene i 93 (1). Etter 93 (1) b medfører fasadeendring eller annen vesentlig endring av konstruksjonen søknadsplikt. Det ar klart at nedsenkingen av transformatoren ikke utgjør en vesentlig endring, da ordlyden vesentlig oppstiller høy terskel. Begrepet fasadeendring omfatter i prinsippet enhver endring som er synbar. Senkingen av transformatoren vil være en slik endring. Begrepet må imidlertid forstås i lys av formålet med søknadsplikt ved fasadeendring, hvilket er å ivareta en bygnings eksteriørkarakter, se bl.a SAK 5 (2) punkt 2a. En elektrisk transformator har ikke en verneverdig eksteriørkarakter. Av den grunn gjør ikke fasadevernet seg gjeldende. Det at transformatoren vil se litt annerledes ut etter flyttingen kan dermed ikke medføre søknadsplikt etter 93 (1) b. Videre er det klart at de øvrige punktene i 93 (1) ikke omfatter senking av transformatorstasjonen da disse gjelder; bruksendring (c), riving (d), bygningstekniske installasjoner (e), bolig (f), innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretninger o.l (g), eiendom (h), terrenginngrep (i) og veg eller parkeringsplass (j). s.29

30 Byggemeldingsplikt etter plan og bygningsloven? Meldingsplikt etter andre bestemmelser i pbl Loven omfatter en rekke arbeid m.v. som det kreves enten melding, samtykke eller tillatelse til å utføre, uten at de omfattes av søknadsplikten i 93. Det er meldeplikt for oppføring av varige og midlertidige konstruksjoner og anlegg etter 84 og 85, mindre byggearbeid på boligeiendom etter 86 a og for byggearbeid innenfor en enkelt bedrifts område iflg godkjenning fra departementet etter 86 b. Disse bestemmelsene omfatter ikke nedsenking av transformatoren i mastene. s.30

31 Byggemeldingsplikt etter plan og bygningsloven? Konklusjon: Senkingen av transformatorstasjonen er ikke meldingspliktig etter plan og bygningsloven. I tillegg fremgår det av forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) 7 (1) pkt c at anlegg for omforming og overføring av elektrisk kraft som har vært underlagt konsesjonsbehandling etter bestemmelsene gitt i eller i medhold av energiloven er unntatt søknadsplikt etter 93. Dette innebærer at senking av transformatorstasjonene under enhver henseende er unntatt byggesaksbehandling. Begrunnelsen for unntaket er at hensynet til sikkerhet og kontroll allerede er ivaretatt igjennom tilsynsloven og energiloven. s.31

32 Foreleggingspliktig i henhold til områdekonsesjon? Foreleggingspliktige tiltak NVE har gitt områdekonsesjon etter energiloven 3-2 på vilkår om at energiverkene forelegger planer for nyanlegg og ombygging til kommunen skriftlig. Hvorvidt senkingen av transformatorstasjonen er foreleggingspliktig må vurderes konkret ut i fra behovet for forelegging. s.32

33 Foreleggingspliktig i henhold til områdekonsesjon? For foreleggingsplikt Planlegging; senkingen av transformatorstasjonen er ikke en hastesak slik at Hafslund har god tid til å forelegge (?) Omfattende fornyelse av omforming (?) Mot foreleggingsplikt Unntak fra foreleggingsplikten forutsetter at ombyggingen ikke fører til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser. Formålet med nedsenkingen av transformatoren er å sikre tryggere arbeidsforhold for kontrollører og vedlikeholdsarbeidere. Endringen vil verken medføre fare eller ulempe for omgivelsene. Formålet med kravet om forelegging er at kommunen skal få fremlagt de opplysninger den trenger for videre saksbehandling. Dersom kommunen finner at tiltaket strider med bindende plan etter pbl må det foretas planendringer eller vedtas en ny plan. Det kan vanskelig tenkes at senking av transformatorstasjonen kommer i strid med bindende plan etter pbl da masten m/transformatoren ikke vil ta opp større areal ved ombyggingen enn den gjør i dag. Dette taler mot at ombyggingen er foreleggingspliktig. s.33

34 Konklusjon Konklusjon Ombyggingen av transformatormasten må anses for å være en mindre endring som er uten betydning for kommunen og omgivelsene for øvrig. Det er av den grunn ikke behov for forelegging. s.34

35 s.35 Mastefot før og etter..

36 Løsningsvalg kiosk (ca.10%) Frittstående kiosk Kriterier Eksisterende anlegg er generelt i dårlig teknisk tilstand (eks. råtebefengte stolper), eller dårlig tilgjengelighet/adkomst Transformatorytelse er >= 200kVA (eventuelt grenser til overbelastning) Anlegget er ikke tilsluttet høyspennings luftlinjenett (kun kabel) Typiske boligområder Krever en større jobb med tillatelser, overenskomster og byggsøknader s.36

37 Løsningsvalg kiosk (ca.10%) Frittstående kiosk Typisk område for kiosk 315kVA transformator Hengekabel hindrer grunneier i å bygge garasje og stiller kiosktomt til rådighet mot at hengekabel graves ned et spenn Ny kioskplassering innebærer at nytt stabbur må flyttes ca. 2m. s.37

38 Bynære områder Gittermaster Antall ca. 250 stk. Fordelt i Oslo, Asker og Bærum Løsningsvalg foreløpig ikke ferdig utredet Teknisk tilstand, nettutforming og beliggenhet vil være avgjørende Kioskplasseringer er ofte vanskelig i eksisterende bebyggelse Det kan erfaringsmessig være en fordel å gå i dialog med kommunen på et tidlig tidspunkt for å diskutere løsninger, estetikk eventuelle samarbeidsprosjekter. s.38

39 Rettigheter Ny kiosk: Netteier inngår overenskomst med grunneier Entreprenør byggemelder nytt anlegg i henhold til krav I bynære områder kan det være svært problematisk og få tillatelse til kioskplasseringer. Avstandskrav til eksisterende bebyggelse samt frisiksoner er en utfordring. Kommuner operer med ulike krav ved vedlikehold/investering av anlegg. Dette kan gjelde forlegning av kabel, avstander til vei, dispensasjoner og annet. s.39

40 Tilgjengelighet/adkomst Dårlig adkomst kan forringe mulighetene for effektiv drift og vedlikehold Nye løsninger med adkomst langs vei tilstrebes Avtale kan være at grunneier graver grøft og slipper stolper og strekk på jordet s.40

41 Planlegge enkeltprosjekt Belastning og forventet transformatorkapasitet må vurderes. Spenning og strømforhold i nettet må beregnes Strategisk skal nye nettstasjoner med ytelse større eller lik 500kVA inn på høyspennings ringnett. Hva krever dette ved reinvesteringer? Hva er teknisk tilstand på anleggene? Råtekontroll av stolper inngår. Høydemålinger og bildemateriale benyttes ved prosjektering s.41

42 Rettigheter - veiholder Forhold knyttet til veiholder (RV,FV, KV, P) Avstand til vei: Veiholder vil på bakrunn av tilsendte planer uttale seg og eventuelt godkjenne prosjekterte løsninger. Godkjennelser kan bygge på dispensasjoner for bygging av anlegg innefor regulerte grenser. Uttalelse fra veiholder er spesielt viktig for mastefot-kiosker, som normalt ikke er byggemeldingspliktig. Frisiktsone Avstander og krav er gitt i henhold til type vei, farstgrense og biltetthet s.42

43 Løsningsvalg? Avstand til vei et minimum Betjeningshøyde for sikringer fra bakken for høy Bonden ønsker ikke plassering av ny frittstående kiosk i nærheten Frisiktsone kritisk Transformatorytelse 200kVA Løsningsvalg kan i ytterste konsekvens være ny transformator med innebygde sikringer, selv om strategien i utgangspunket er å erstatte disse med mastefot-kiosk eller frittstående kiosk. s.43

44 Frisikt Det er noe strengere krav til frisikt i kryss enn i avkjørsler. Minstekravet til frisikt er avhengig av fartsgrensen på hovedvegen/primærvegen (stoppsikt) og trafikkmengden i avkjørselsvegen/sekundærvegen. Krav til frisikt i kryss er beskrevet i Statens vegvesen vegnormal, håndbok 017 (utgave 2008) som ligger på vegvesenets internettside Velg fagstoff og deretter håndbøker.tabell som bl.a. viser stoppsikt finner man på side 66 i håndbok 017. Krav til frisikt i avkjørsler på planlagte veger finner man på side 141 i håndbok 017. Siktkrav for avkjørseler på eksisterende veger er gitt i vegvesenets håndbok 263 Geometriks utforming av veg- og gatekryss. Håndbok 263 er ikke endelig vedtatt, og den ligger derfor ikke på vegvesenets internettside. Det er et mål å få vedtatt håndbok 263 innen utgangen av Krav til frisikt i avkjørsler på eksisterende veg gitt i håndbok 263: Ved fartsgrense 50 km/t er og trafikkmengde mindre enn 50 kjøretøy/døgn i avkjørselsvegen er krav til frisikt 4 m x 55 m dersom primærvegen er definert som en hovedveg, mens krav til frisikt er 4 m x 45 m dersom primærvegen er definert som en samleveg eller adkomstveg. Ved fartsgrense 60 km/t er og trafikkmengde mindre enn 50 kjøretøy/døgn i avkjørselsvegen er krav til frisikt 4 m x 70 m dersom primærvegen er definert som en hovedveg, mens krav til frisikt er 4 m x 60 m dersom primærvegen er definert som en samleveg eller adkomstveg. Ved fartsgrense 80 km/t er og trafikkmengde mindre enn 50 kjøretøy/døgn i avkjørselsvegen er krav til frisikt 4 m x 115 m dersom primærvegen er definert som en hovedveg, mens krav til frisikt er 4 m x 100 m dersom primærvegen er definert som en samleveg eller adkomstveg. Jeg gjør oppmerksom på at man ved plassering av nettstasjoner/kiosker må ta hensyn til sikkerhetssone ved veg som er et område utenfor vegen hvor det ikke skal forekomme faremomenter som kan forårsake stor skader ved utforkjøringsulykker. Krav til sikkerhetssoner er gitt i vegvesenets håndbok 231 rekkverk, som ligger på vegvesenets internettside. s.44

45 s.45 Frisikt

46 s.46 Det kunne ha vært værre

47 s

Hvorfor toppkontroll?

Hvorfor toppkontroll? 1 Hvorfor toppkontroll? Hafslund i dag Varme og Infrastruktur Tekniske Tjenester Marked Venture Kraftproduksjon, nettdrift, fjernvarme, bredbånd og eiendom. Entreprenør, installasjon, el-sikkerhet, sikkerhet

Detaljer

Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper

Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper Erfaringer med bestillerrollen og sakkyndige selskaper DLE-konferansen 2007 Sigurd Kvistad Innhold Hafslund Nett Organisering av DLE-aktiviteter i Hafslund Nett Hvorfor Hafslund Nett valgte å kjøpe tjenester

Detaljer

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger Tilstandsvurdering av regionalnett 1 Hafslunds nettområder Hurdal Eidsvoll Luftledning totalt 12 200 km Nannestad Ullensaker Jordkabel 17 000 km Nittedal Gjerdrum Nes Nettstasjoner Transformatorstasjoner

Detaljer

Nettvirksomheten til Hafslund

Nettvirksomheten til Hafslund Nettvirksomheten til Hafslund Hafslund Nett og Hafslund Driftssentral Hurdal Eidsvoll Norges største nettselskap 540 000 nettkunder, øker med ca 7000 i året Ansatte: 140 i HN og 60 i HD Samlet omsetning

Detaljer

Vil smart grid teknologier påvirke investeringsbehovet?

Vil smart grid teknologier påvirke investeringsbehovet? Vil smart grid teknologier påvirke investeringsbehovet? Smartgridkonferansen 10.-11.sept 2013 s.1 Hafslund Nett Transformatorstasjoner 168 Hurdal Nettstasjoner 13 530 Luftledning HS [km] 2 021 Nannestad

Detaljer

Løsningsvalg - Ombygging av mastearrangement (nettstasjon i mast) REN blad 6050 (Prosjektering) REN blad 6015 (Montasje)

Løsningsvalg - Ombygging av mastearrangement (nettstasjon i mast) REN blad 6050 (Prosjektering) REN blad 6015 (Montasje) Løsningsvalg - Ombygging av mastearrangement (nettstasjon i mast) REN blad 6050 (Prosjektering) REN blad 6015 (Montasje) Ulike løsninger Ulik løsninger via plattform Ulik løsninger som er bakkebetjent.

Detaljer

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4.

Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA. Paris 4. Erfaringer med og tilpasninger til nye inntekstrammer Per Kristian Olsen Konserndirektør Varme og Infrastruktur, Hafslund ASA 1 Paris 4. april 2008 Hafslund Nett Norges største netteier med: 533 000 kunder

Detaljer

Temadag Energi Norge 2012-03-15. noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad

Temadag Energi Norge 2012-03-15. noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad Temadag Energi Norge 2012-03-15 noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad Noen hovedtall i Hafslund Netts dekningsområde Hafslund Fylker (Oslo Akershus og Østfold)

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

231-02 Høyspenningsnett

231-02 Høyspenningsnett Spesifikasjon 231-02 Høyspenningsnett Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kjell Ødegård Gyldig fra: 2014-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 1.1 HØYSPENNINGS

Detaljer

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet Ombygging av transformatorarrangement i mast Forventninger til markedet Tekna 5.janunar 2010 Arild Borge Markedssjef i Infratek Entreprenør Utdannelse: Ingeniørhøgskole (ØIH) og markedsøkonom (BI) Tidligere

Detaljer

Velkommen Installatørmøte 09.10.2013. Fra Askøy Energi AS deltar. Dagfinn Åsen Bjarne Lyngbø Alexander Graarud

Velkommen Installatørmøte 09.10.2013. Fra Askøy Energi AS deltar. Dagfinn Åsen Bjarne Lyngbø Alexander Graarud Velkommen Installatørmøte 09.10.2013 Fra Askøy Energi AS deltar Dagfinn Åsen Bjarne Lyngbø Alexander Graarud Installatørmøte: Alle installatørene er invitert. Alle installatørene oppfordres til å avsette

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Byggesaksgebyr for melding- og søknad om tillatelse til tiltak iht. plan for området

Byggesaksgebyr for melding- og søknad om tillatelse til tiltak iht. plan for området Vedlegg 2. Byggesaksgebyr for melding- og om tillatelse til tiltak iht. plan for området 1. Generelt 1.1 Hjemmelsgrunnlag I dette kapittelet er de forskjellige gebyrsatsene for byggeer og meldinger systematisert.

Detaljer

Strategi og erfaring Lars Krøke og Anne Elisabeth Tromsdal, NTE

Strategi og erfaring Lars Krøke og Anne Elisabeth Tromsdal, NTE Kursdagene 2010 Ombygging av transformatorarrangement i mast. Strategi og erfaring Lars Krøke og Anne Elisabeth Tromsdal, NTE Agenda Utgangspunktet / utfordringene. Hvordan kom vi i gang. Beskrivelse av

Detaljer

INSTALLATØRMØTE 19.05.2015 Østfold

INSTALLATØRMØTE 19.05.2015 Østfold 1 INSTALLATØRMØTE 19.05.2015 Østfold AGENDA Informasjon fra Hafslund Nett Sammenslåing Hafslund Nett/Fortum Felles tilsynssystem - herunder endring i elektronisk rettemelding Relevant info fra tilknytnings

Detaljer

Nei per tiltak 2 675. Nei per tiltak 6 586. per tiltak

Nei per tiltak 2 675. Nei per tiltak 6 586. per tiltak Tjeneste/ vare Beskrivelse Mva tillegg Enhet Priser 2016 Tilleggsopplysninger 2016 GEBYR FOR BYGGESAKER Pkt 1 Søknader etter pbl. 20-4 (uten ansvarsrett): oppføring, endring, fjerning og riving SAK10 3-1a)

Detaljer

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker

Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven av 1985 109 Byggesaker Regulativet ble vedtatt i kommunestyret sak xxx/11 i møte xx.12.2011 og gjelder fra 1. januar 2011. Regulativet

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE REFERANSE: IINR 1011 DRIFT OG VEDLIKEHOLDSAVTALE AV VEILYS OPPLYSNING OM VEILYSANLEGGENE OG DEN RESPEKTIVE KOMMUNE: Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen og Sørum Side

Detaljer

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt

B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER. 3.1 Generelt B 3 BYGGESAKER OG MELDINGSSAKER 3.1 Generelt Gebyr etter dette kapittelet faktureres tiltakshaver. Gebyr faktureres etterskuddsvis. Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1. Ved betalingsmislighold

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus Dato: 19.06.2012 Tid: 09:45 10:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Nettselskapenes behov for AMS-data WS Smart Regions, Trondheim 2012-05-07. Hafslund Nett - Per Edvard Lund

Nettselskapenes behov for AMS-data WS Smart Regions, Trondheim 2012-05-07. Hafslund Nett - Per Edvard Lund Nettselskapenes behov for AMS-data WS Smart Regions, Trondheim 2012-05-07 Hafslund Nett - Per Edvard Lund 1 Tema for innlegg! Tema som Hanne ønsket innlegg fra: Nettselskapenes behov for AMS-data«Dagens

Detaljer

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum Side 1 av 5 Deres dato 2014-05-02 Vår dato 2014-07-02 Deres referanse A61185 Vår referanse H 40882 LINK arkitektur AS Att: Camilla Mohr cam@linkarkitektur.no Vår saksbehandler Ørn Even Hynne Kopi til rn@linkarkitektur.no

Detaljer

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Informasjonsmøter Moss kommune Nøkkeland skole 12. oktober 2015 Elnettets ulike nivåer Sentralnettet Sentralnettet eies av Statnett.

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE REFERANSE: IINR 1011 DRIFT OG VEDLIKEHOLDSAVTALE AV VEILYS

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE REFERANSE: IINR 1011 DRIFT OG VEDLIKEHOLDSAVTALE AV VEILYS ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE REFERANSE: IINR 1011 DRIFT OG VEDLIKEHOLDSAVTALE AV VEILYS OPPLYSNING OM VEILYSANLEGGENE OG DEN RESPEKTIVE KOMMUNE: Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen og Sørum Side

Detaljer

Avgiftssatser 2016. Kommunestyrets vedtak. (ksak 128/15)

Avgiftssatser 2016. Kommunestyrets vedtak. (ksak 128/15) Avgiftssatser 2016 Kommunestyrets vedtak (ksak 128/15) 15.12.2015 PLAN OG BYGGESAKER Med hjemmel i Pbl 33-1 Fra 01.01. 2016 settes grunnbeløpet B til kr. 1580 Alle arealer i gebyrregulativet er basert

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver Digitaliseringsavdelingen «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Forstå innbyggerforventninger til forvaltningen: Tilbyr de

Detaljer

Geodatautvalgsmøte 25.09.2015. M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun

Geodatautvalgsmøte 25.09.2015. M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Geodatautvalgsmøte 25.09.2015 M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic Service s survey vessel. Foto: Morten Brun Agenda 1. Referat fra Geodatautvalgsmøtet 06.05.2015 2. Orientering fra geodatautvalgsmedlemmene

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Side 1 av 5 Ås kommune GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV BYGGE-, DELE- OG PLANSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1 FOR ÅR 2016 Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.15. GENERELT Dette regulativet er vedtatt

Detaljer

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL

Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og bygningsloven, Hvem, hva, hvordan og ikke minst NÅR? Øyvind Beyer Sivilarkitekt MNAL Plan og Bygningsloven hva er det? Planverket Planer Lovens krav til funksjoner: Hvem deltar i byggesaken Hva

Detaljer

FORELEGGING AV TILTAK.

FORELEGGING AV TILTAK. Besøksadresse: Kokstaddalen 26, 5257 Kokstad Postadresse: Postboks 169 Kokstad, 5863 Bergen Telefon: 55 11 60 40 - Telefax: 55 11 60 41 E-post: firmapost@josok-prosjekt.no Bank: Den Norske Bank - Bankgiro:

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE-GEBYRREGULATIV 2015

RINGEBU KOMMUNE-GEBYRREGULATIV 2015 RINGEBU KOMMUNE-GEBYRREGULATIV 2015 FOR PLAN OG BYGGESAKER- gjeldende f.o.m. 01.01.2015 Jf. Pbl 33-1 Fra 01.07. 2015 settes grunnbeløpet B til kr. 1505 Alle arealer i gebyrregulativet er basert på bruksareal

Detaljer

Raarvihken Tjïelte/Røyrvik kommune Plan-, drift- og eiendomsavdelingen

Raarvihken Tjïelte/Røyrvik kommune Plan-, drift- og eiendomsavdelingen Raarvihken Tjïelte/Røyrvik kommune Plan-, drift- og eiendomsavdelingen Saksnr. Arkivkode Sted Dato 15/50-2 231 08.01.2015 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - GJELDENDE

Detaljer

Innledning. 3. Anleggskonsesjoner. 6. Krav til foreleggingen. 7. Forhold til kommunale arealplaner. 9. Andre forhold

Innledning. 3. Anleggskonsesjoner. 6. Krav til foreleggingen. 7. Forhold til kommunale arealplaner. 9. Andre forhold Melding HO-3/99 november 1999 ERSTATTET AV HO-1/2006 Elektriske anlegg og kraftledninger - Temaveiledning Innledning 1. Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 2. Elektriske anlegg og spørsmålet om tillatelse

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1358 Sakstittel: SØKNAD OM FRADELING AV VÅNINGSHUS OG NAUSTOMT FRA GNR 61 BNR 34 I GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet NVE 14. april 2016 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. AEN tall 2. Hva er nettstyrke 3. Rutiner for dimensjonering av lavspentnett 4. Krav som

Detaljer

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1

Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 Plansaksgebyrer Gebyrregulativet er hjemlet i plan- og bygningslovens 33-1 1 Alminnelige bestemmelser a) Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger faktureres ved mottatt komplett planforslag/utredning.

Detaljer

Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur

Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur Totalleverandør innen utvikling, drifting og sikring av kritisk infrastruktur Organisering Hafslund Infratek ASA Bjørn Frogner (CEO) Økonomi og finans Heidi Ulmo (CFO) Infrastruktur - Lars Bangen Elmontasje

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Tromsø 25. nov 2010 Frank Bjørkum, juridisk rådgiver, Byggesak, Tromsø kommune Tiltak på eksisterende bebyggelse Søknadsplikten Bygningsmessige tiltak Bruksendring

Detaljer

Hafslunds satsning på Wimax

Hafslunds satsning på Wimax Hafslunds satsning på Wimax erfaringer og videre utbyggingsstrategi Trond Nedregård s.1 Hafslund operasjonell struktur Produksjon og varme Fjernvarme Nett Marked Venture Vannkraft Bioenergi og varme Pellets

Detaljer

Energiutbygging og plan- og bygningsloven

Energiutbygging og plan- og bygningsloven Energiutbygging og plan- og bygningsloven Planbehandling Byggesaksbehandling Asle Selfors, NVE Nye energianlegg og PBL To hovedtemaer: Planavklaring Nytt regelverk MD Byggesaksbehandling Som før, presisert

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Elektriske anlegg og kraftledninger

Elektriske anlegg og kraftledninger HO-1/2006 ISSN 0802-9598 Elektriske anlegg og kraftledninger Temaveiledning SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norsk byggtjeneste oda Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

Plan- og bygningslovens 70

Plan- og bygningslovens 70 s 70 Bygningers plassering, høyde og avstand til nabogrense NKF byggesak Hensyn til nabo Plassering/høyde Ikke uforutsett høy bygning i nabogrense Mulig å omgå ved reguleringsplan eller ved samtykke fra

Detaljer

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner

Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner Kapittel 5 Lavspenningsinstallasjoner 5-1 Virkeområde Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for utførelse av lavspenningsinstallasjoner med nominell spenning opp til og med 1000 V vekselspenning og 1500

Detaljer

Anleggskonsesjon. Vegusdal Kraftverk AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: <30 år fra konsesjonsdato> Ref:

Anleggskonsesjon. Vegusdal Kraftverk AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: <30 år fra konsesjonsdato> Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Vegusdal Kraftverk AS Organisasjonsnummer: 977 359 805 Merknad [ØA1]: Fyll ut Dato: Varighet: Ref: 201406345-7 Kommuner: Birkenes og Evje og Hornnes

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664

Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664 Regulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2015, vedtatt av kommunestyret 17.12.14 sak. 62/14, Arkivsak: 14/664 A1 Beregningsgrunnlag Er gebyrberegningen avhengig av

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 Retningslinje 01-04-02 FORSTERKNING DN Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2016-11-03 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT... 1 2 FORSTERKNING...

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED

BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED BETALINGSREGULATIV ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GJELDENDE FOR SAKER STEMPLET MOTTATT FRA OG MED 01.01.16. Regulativet ble vedtatt av Mandal bystyre 10.12.15 FORSKRIFT KOMMENTARER A. PLANSAKER. PLANSAKER.

Detaljer

Nesodden kommune. Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving eksisterende bygg og nybygg rekkehus med garasje Dispensasjon og Rammetillatelse

Nesodden kommune. Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving eksisterende bygg og nybygg rekkehus med garasje Dispensasjon og Rammetillatelse Nesodden kommune Plan bygg og geodata Delegert vedtak Dato: 28.01.2016 Vår ref: 15/2047-10 - 16/3220 Arkivkode: GBNR - 29/0087 Saksbeh.: Åse B. Harlem Saksnummer: 018/16 Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving

Detaljer

3.0 Omfang Instruksen omfatter hele fordelingsnettet tilhørende Hafslund Nett Øst.

3.0 Omfang Instruksen omfatter hele fordelingsnettet tilhørende Hafslund Nett Øst. SPESIFIKASJON OG KRAV FOR MERKING AV ANLEGG I FORDELINGSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lars Nordevall Vidar Martiniussen Gyldig fra: 15 november, 2013 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 1.0 Hensikt

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

s.1 Endres i topp-/bunntekst

s.1 Endres i topp-/bunntekst s.1 Endres i topp-/bunntekst Agenda - Organisering Hafslund - Organisering - innkjøpskompetanse - Leverandører av kontrolltjenester i Hafslunds område - Fremgangsmåte ved Kjøp av kontrolltjenester - Oppfølging

Detaljer

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse (1) Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav

Detaljer

Hvordan lykkes med samlokalisering av nødmeldetjenesten -et spørsmål om prosess!

Hvordan lykkes med samlokalisering av nødmeldetjenesten -et spørsmål om prosess! Hvordan lykkes med samlokalisering av nødmeldetjenesten -et spørsmål om prosess! BRANNVESENKONFERANSEN 2017 Terje Surdal/Daglig leder Alarmsentral Brann Øst AS/Leder 110-Forum -et spørsmål om prosess!

Detaljer

Ås kommune. Notat vedrørende landbrukstilknyttet næringsvirksomhet. Byggesak og geodata. Hovedutvalg for teknikk og miljø

Ås kommune. Notat vedrørende landbrukstilknyttet næringsvirksomhet. Byggesak og geodata. Hovedutvalg for teknikk og miljø Ås kommune Byggesak og geodata Notat vedrørende landbrukstilknyttet næringsvirksomhet Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.05.2017 Saksbehandler Slje Marie Raad Vår ref. 17/01408-1 Dato 02.05.2017 Notat

Detaljer

Materielle krav ved tiltak på eksisterende byggverk

Materielle krav ved tiltak på eksisterende byggverk Materielle krav ved tiltak på eksisterende byggverk Knut F Rasmussen Fylkesmannen i Hedmark Elverum 1. november 2013 Bestående byggverk loven kapittel 31 Tiltak på bestående byggverk 31-2 31-3 Pålegg om

Detaljer

Magnetiske felt Regelverk, roller og forventninger til selskapene

Magnetiske felt Regelverk, roller og forventninger til selskapene Magnetiske felt Regelverk, roller og forventninger til selskapene Asle Selfors, NVE 25.04.07 Tema som tas opp NVEs rolle Gjeldende policy Arbeidet med utredninger fram til justert policy Krav til nettselskaper

Detaljer

Byggeplaner. hva er unntatt og hva må du søke om? Må alt dette søkes om? Informasjon til tiltakshaver og søker Byggeplaner

Byggeplaner. hva er unntatt og hva må du søke om? Må alt dette søkes om? Informasjon til tiltakshaver og søker Byggeplaner Byggeplaner hva er unntatt og hva må du søke om? Må alt dette søkes om? Når du skal bygge noe kan det være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-2 eller det kan være unntatt søknadsplikt

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE REFERANSE: IINR 1103 ASFALTERINGSARBEID

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE REFERANSE: IINR 1103 ASFALTERINGSARBEID ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE REFERANSE: IINR 1103 ASFALTERINGSARBEID OPPLYSNING OM VEIANLEGGENE OG DEN RESPEKTIVE KOMMUNE: Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum Side 1 av 9 Aurskog-Høland

Detaljer

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109)

3. Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven ( 109) Forslag til nytt gebyrregulativ med hjemmel i: 109 i plan og bygningsloven av 14. juni 1985 med endringer sist ved lov av 13. juni 1997, 5-2 i lov om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom

Detaljer

ENTREPRENØRERS ANSVAR FOR INNGÅELSE AV OVERENSKOMST

ENTREPRENØRERS ANSVAR FOR INNGÅELSE AV OVERENSKOMST Retningslinje 04-01-02 ENTREPRENØRERS ANSVAR FOR INNGÅELSE AV OVERENSKOMST Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Ann Hauge Erik Jansen Gyldig fra: 2012-01-01 Versjon: 6.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel?

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Rune Volla Direktør for produksjon og drift Hafslund Fjernvarme AS s.1 Agenda 1. Hafslunds fjernvarmesatsing 2. Fjernvarmeutbyggingen virker! Klimagassreduksjoner

Detaljer

SELVBYGGER - HVA ER UNNTATT OG HVA MÅ DU SØKE OM?

SELVBYGGER - HVA ER UNNTATT OG HVA MÅ DU SØKE OM? Søknaden sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Må alt dette søkes om? Når du skal bygge noe kan det være søknadspliktig etter plan og bygningsloven (pbl)

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Velkommen Åpne møter: Mandag 23. mai kl. 19.00 Klepp rådhus Tirsdag 24. mai kl. 19.00 Time bibliotek,

Detaljer

Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011. Ledningskartverk

Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011. Ledningskartverk Driftsassistansen i Østfold IKS Helgeland og HEWA s årskonferanse 2011 Ledningskartverk Driftsassistansen i Østfold og Gemini VA. Av Tron-Sverre Johansen DaØ 2011 1 Driftsassistansen i Østfold DaØ Driftsassistansen

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Neste generasjons energiselskap

Neste generasjons energiselskap Neste generasjons energiselskap Beste praksis fra Fortum Jan-Erik Lager, hovedverneombud i Fortum Distribution AS og Fortum Markets AS Fortum et av Nordens største energiselskaper Børsnotert i Helsinki.

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 22.02.2016 Vår ref.: 201506336-5 Arkiv: 623

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Oppgradering av bygninger Byggesak Rådgivning 1 Undervisning Oppgradering av bygninger Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Gustav Pillgram Larsen Byggesak Rådgivning Undervisning

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 Retningslinje 22-01-01 REGULERINGSPLAN Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2005-07-01 Versjon: 3.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 GENERELT...

Detaljer

Forhåndskonferanse (ikke en forhåndsgodkjenning)

Forhåndskonferanse (ikke en forhåndsgodkjenning) Forhåndskonferanse (ikke en forhåndsgodkjenning) avklare tiltakets forutsetninger og rammene for videre saksbehandling. kan brukes i alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven, avholdes før innsending

Detaljer

Anleggskonsesjon. Agder Energi Vannkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Agder Energi Vannkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggskonsesjon Meddelt: Agder Energi Vannkraft AS Organisasjonsnummer: 882973972 Dato: 15.02.2016 Varighet: 15.02.2046 Ref: 201502594-49 Kommune: Nissedal Fylke: Telemark Side 2 I medhold av lov av 29.

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Velkommen Åpne møter: Mandag 23. mai kl. 19.00 Klepp rådhus Tirsdag 24. mai kl. 19.00 Time bibliotek,

Detaljer

Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak

Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak Vedtak og kunngjøring - etter Pbl 33-1 og eierseksjonsloven 7 Vedtatt av K-sak Kunngjort i media kommunestyret Hjemmel Plan- og bygningsloven 33-1 og eierseksjonsloven 7 Forkortinger 1. 1.1 Plan- og bygningsloven:

Detaljer

AMS utrulling i Hafslund hvordan forbereder vi oss for fremtiden

AMS utrulling i Hafslund hvordan forbereder vi oss for fremtiden AMS utrulling i Hafslund hvordan forbereder vi oss for fremtiden DLE- konferansen 2012 Sigurd Kvistad s.1 2012-09-11 Hafslund Produksjon Varme Nett Marked Elvekraft Varmeproduksjon Fjernvarmenett Industridamp

Detaljer

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE?

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE? Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m 2? Eller bygge et tilbygg på maksimalt 15m 2? I byggesaksforskriftens (SAK10) 4-1 er disse tiltakene (tiltak = det

Detaljer

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022

Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Plan- og byggesaksbehandling og kommuneplanens arealdel 2010-2022 Disposisjon Plan- og bygningsloven Planer Kommuneplan Reguleringsplan Planprosess Byggesaksbehandling Kommuneplanens arealdel 2010-2022

Detaljer

Systematisk råtekontroll omsatt i praktisk gjennomføring. HMS-konferansen 9. mai 2012

Systematisk råtekontroll omsatt i praktisk gjennomføring. HMS-konferansen 9. mai 2012 Systematisk råtekontroll omsatt i praktisk gjennomføring 1 HMS-konferansen 9. mai 2012 EB Nett Et datterselskap i EB konsernet Eier og driver 50, 66 og 132 kv overføringslinjer Buskerud (anleggskonsesjon)

Detaljer

Det lokale eltilsyn (DLE) Energi 1 Follo Røyken AS

Det lokale eltilsyn (DLE) Energi 1 Follo Røyken AS Det lokale eltilsyn (DLE) Energi 1 Follo Røyken AS Ved Alexander Graarud Ønsker velkommen til Installatørmøte 2014 Agenda 15:15-16:00 Informasjon fra DLE om Energi 1 Follo Røyken AS, tilbakemeldinger tilsynsrapporter,

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER 2013

GENERELLE BESTEMMELSER 2013 GENERELLE BESTEMMELSER 2013 A.1 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

INSTALLATØRMØTE 2015 - SKI

INSTALLATØRMØTE 2015 - SKI 1 INSTALLATØRMØTE 2015 - SKI AGENDA Informasjon fra Hafslund Nett Sammenslåing Hafslund/Fortum. Felles tilsynssystem - herunder endring i elektronisk rettemelding. Relevant info fra tilknytnings avdeling

Detaljer

Konsernpresentasjon. 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon. 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Stort behov for investeringer i sentral- og regionalnett Sentralnett Statnett forventer å investere

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER A.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2014 Gebyrer etter dette regulativ betales etter faktura utstedt av Økonomienheten. Betaling kan kreves før forretning berammes eller arbeid igangsettes, eller før tillatelser

Detaljer

Gebyrregulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra ,

Gebyrregulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra , Gebyrregulativ for plan og byggesaksbehandling i Agdenes kommune gjeldende fra 01.01.2016, Kommunestyret den 16.12.15 Arkivsak: 15/727 Alle satser ekskl. mva. A1 Beregningsgrunnlag Er gebyrberegningen

Detaljer

Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven

Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven Fagdag om tilsyn innenfor forurensning, bygg og avfall, FMNT, Steinkjer 05.02.2014 Tilsyn med miljøsanering og byggavfall, deponi etter plan og bygningsloven Foto: Carl-Erik Eriksson Mang slaks forurensning.

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Pr. epost, Elektronisk møte Dato: 30.08.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Avfallsförbränning blir återvinningsklassad

Avfallsförbränning blir återvinningsklassad Avfallsförbränning blir återvinningsklassad Hur reagerar marknaden när konkurrensen om bränslet hårdnar? Adm. direktør Pål Mikkelsen Hafslund Miljøenergi AS Vi leverer framtidens energiløsninger Hafslund

Detaljer