*Presentasjon ved rådmann Geir Grimstad, fagsjef budsjett og styring Steinar Dahlen og fagsjef HR og organisasjonsutvikling Mariann Hjelle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "*Presentasjon ved rådmann Geir Grimstad, fagsjef budsjett og styring Steinar Dahlen og fagsjef HR og organisasjonsutvikling Mariann Hjelle"

Transkript

1 Nesodden kommune har i flere år gjennomført bruker- og medarbeiderundersøkelser i bedrekommune.no. Kommunen deler sine erfaringer med bruk av bedrekommune.no, og hvordan resultatene kan brukes i et styringsperspektiv og som en del av arbeidet med kvalitetsforbedring. Presentasjon ved rådmann Geir Grimstad, fagsjef budsjett og styring Steinar Dahlen og fagsjef HR og organisasjonsutvikling Mariann Hjelle

2 NESODDEN KOMMUNE Vakker halvøy som ligger mellom Oslofjorden og Bunnefjorden innbyggere Kunstnerkommunen Pendlerkommune (Norges største bilfrie fergesamband 3 mill. passasjerer årlig)

3 Oppstart «helhetlig styring» - Marsjen fra 2009 til 2013 Overordnede mål «NYE TAKTER» Målstyring og resultatledelse Forutsetninger for å lykkes med målstyring Styringskort Gjennomføring av: brukerundersøkelser medarbeiderundersøkelser

4 Oppstart Målstyring høsten 2009 innarbeidet i budsjettet for 2010 Bruk av brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser i budsjettet for 2010 Videreføring/utvikling i 2011 Pengestyrt kommune! Organisasjonsutviklingsprosjektet «NYE TAKTER» 2012 Nye virksomheter Målstyringsparameterne ble brutt ned på virksomhetsnivå Bedre tjenestekvalitet for kommunens innbyggere

5 Oppdatert Økonomi og styring Medio des.: Budsjett/øk.plan/ handl.program vedtas i KST Ultimo november: Formannskapets innstilling November: Budsjett- og økonomiplan behandles i FSK/KST Medio nov: Rapportering FSK Medarbeiderundersøkelser Gjennomføres uke 5,6 og : Ferdig årsregnskap og rapportering av kostra Brukerundersøkelser Gjennomføres uke 9,10 og : Frist rådmannens budsjett/øk.planforslag Medio mars: Rapportering FSK Medio oktober: RLG salderer rådmannens budsjett/øk.plan/ handlingsprogram-forslag 31.03: Årsmelding og årsberetning Ultimo september: Rapportering 2. tertial Medio mai: Rapportering 1. tertial September: Budsjettkonferanser Utvidet ledergruppe. Dialog Ultimo august: Rapportering FSK Ultimo august: Strategi-/ økonomiplankonf. KST, Presentasjon ledere og till.valgte Nesodden kommune Ultimo mai.: Behandling av årsmelding og årsregnskap i KST Mai/Juni: Dialogkonferanser med politikere, brukere, ledere og tillitsvalgte Medio juni: Økonomiplanprosess starter

6 1.Bedre tjenestekvalitet for kommunens innbyggere. 2.Bedre ressursutnyttelse både økonomisk og kompetansemessig. 3.Bedre og tydeligere ledelse på alle nivåer. 4.Bedre integrasjon og flyt i organisasjonen koblet mot effektiv bruk av IKT.

7 4 fokusområder: tjenester Samfunn medarbeidere økonomi Klar sammenheng mellom: overordnete planer økonomi og handlingsplan mål for virksomhetene forventinger som er kommunisert av leder til hver enkelt medarbeider.

8 Målene på virksomhetsnivå skal være: av stor betydning for virksomheten være forankret hos medarbeidere og tillitsvalgte være målbare være mulig å påvirke av virksomheten selv Hver virksomhet rapporterer i forhold til sine målbare mål.

9

10 Engasjement og forankring fra rådmann/toppledelse Gjør det enkelt kom i gang med tydeliggjøring av mål og juster underveis behøver ikke være perfekt!! Engasjer og involver ansatte!

11 Bruke data få fram resultatene! Evaluer målene løpende (hva funker, hva bør endres?) Rådmannen har egne møter/konferanser hvor målstyring er agendaen ikke 45 min. på agendaen!

12 4 fokusområder OVERORDNEDE STYRINGSMÅL Samfunn: RESULTAT 2011 STATUS 2012 MÅL 2013 Opplevd kvalitet: Innbyggertilfredshet 2009: 3,8 Ikke målt 4,1 Mulighet for å etablere nye virksomheter i kommunen 2009: 2,3 Ikke målt 2,4 Målt kvalitet: Antall igangsatte boliger (1,25 % befolkningsøkn.) 100 Positiv utvikling på 4 Folkehelseindikatorer Ikke målt Ikke målt 4 BRUKER- UNDERSØKELSER På virksomhetsnivå Nivå 2 (med unntak av innbyggertilfredshet) MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE Årlig reduksjon i energiforbruket 1 % 1 % 1 % Tjenester: (snitt hele kommunen) Målt kvalitet: Brukerdialoger pr år Ikke målt Minst 1 Minst 1 Andelen elever som føler seg mobbet i skolen skal være under landsgjennomsnittet (skala 1-5) Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing i 5. klasse skal være under landsgjennomsnittet (24,7 %) Nesoddens plassering i nærings-nm skal forbedres med 50 plasser Utvikle fullelektronisk saksbehandling for minst to nye områder (bhg.opptak og ett annet område) Medarbeidere og organisasjon - snitt hele kommunen (På en skala fra 1-6) 1,4 1,3 1 19,4 % 18,5 % 17,0 % 303 Ikke målt 250 Ikke målt 2 2 Opplevd kvalitet: Faglig og personlig utvikling 4,3 4,3 4,5 Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,0 5,0 5,0 Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,7 5,0 Overordnet ledelse 3,9 3,8 4,0 Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,5 4,5 4,7 Målt kvalitet: Nærvær 91,9 % 93,0 % 93,0 % Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 70,0 % 68,0 % 70,0 % Økonomi Målt kvalitet: Forbruk nettoramme 100 % 100 % 100 % Langsiktig gjeld skal reduseres med 1 prosentpoeng 1,0 % Korrigert netto driftsresultat i % av brutto driftsinnt. 1,6 % 2,0 % Selvfinansieringsgrad på investeringer på min 25 % 25,0 %

13 Styringskort NIVÅ 2 eksempel fra en virksomhet BRUKER- UNDERSØKELSER MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER KONGLEVEIEN BARNEHAGE RESULTAT 2011 Resultat 2012 MÅL 2013 Samfunn: Virksomheten kildesorterer avfall Nei Nei Ja Årlig reduksjon i energiforbruket Ikke målt Ikke målt 1 % Antall måltider med frukt/grønsakstilbud pr. Ikke målt 1 1 dag Tjenester: Opplevd kvalitet: Resultat for brukerne Ikke målt 4,9 5 Brukermedvirkning Ikke målt 4,7 4,8 Trygghet og respektfull behandling Ikke målt 5,4 5,5 Tilgjengelighet Ikke målt 5,1 5,2 Informasjon Ikke målt 4,3 4,4 Godt vennskap med andre barn ikke målt 5,2 6 Barnehagens arbeid som kulturformidler Ikke målt 4,8 4,9 Målt kvalitet: Brukerdialoger pr år (SU- og foreldremøter) Ikke målt 3 3 Antall samarbeidssamtaler bhg/hjem( pr.barn) Ikke målt 2 2 Andel med godkjent førskolelærerutdanning 73 % 78 % 100 % Andel assistenter med fagarbeiderutdanning 43 % 43 % 50 % Medarbeidere og organisasjon (På en skala fra 1-6) Opplevd kvalitet: Faglig og personlig utvikling 4,7 4,3 4,8 Samarbeid og trivsel med kollegaer 4,9 4,6 5 Stolthet over egen arbeidsplass 4,6 4,8 4,9 Overordnet ledelse 3,9 3,9 4 Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,5 4,3 4,8 Målt kvalitet: Nærvær 90,4 % 93,5 % 95,0 % Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 84 % 48 % 90 % Økonomi Målt kvalitet: Forbruk nettoramme 105,1 % 101,7 % 100 %

14 Notat til alle ansvarlige/administratorer uke 5 (ansvarspersoner, tilganger i bedrekommune, plan for gjennomføring) Mandat: Bruke alle Bedrekommunes undersøkelser (ca. 15 tjenesteområder) Oppstart uke 9. Pressemelding til lokalavis, og info på web Periode 25. februar 16. mars (3 uker) Resultatpresentasjon fra de gjennomførte undersøkelsene (april) Oppfølging og analyse av resultatene (dialogmøter, tilbakemelding på resultatene til brukerne) (

15 Alle kommunale barnehager Barnevern Bibliotek Byggesaksbehandling Ergoterapi og fysioterapi Helsestasjon Interne tjenester (pilot 2012) Kulturskolen (foreldre og elever) Institusjon pleie og omsorgstjenester (beboere og pårørende) Psykisk helse voksne SFO Utviklingshemmede (brukere og brukerrepresentanter) Vann og avløp

16 Er ansvarlige kjent med hvordan man gjennomfører sin brukerundersøkelse i «Bedrekommune»? Hva fungerte dårlig sist? Hva kan vi gjøre annerledes for å gjennomføre undersøkelsen på en bedre måte? Les heftet/veilederen «GOD PROSESSVEILEDER» fra KS

17 Undersøkelsen gjennomføres årlig I tråd med nytt årshjul gjennomføres undersøkelsen i januar/februar Sikre god tid til / kvalitet på oppfølgingsarbeidet før man skal sette mål for neste års handlingsprogram Fra 2012 inngår undersøkelsen som en del av opplegget for helhetlig styring i virksomhetene/stabsområdene

18 Gjennomført i perioden 28. jan. 17. feb. (3 uker) Svarprosent og antall svar: % antall svar % antall svar % antall svar % antall svar % antall svar 671

19 Ca. 100 rapporter er produsert, derav ca. 40 til enheter med mindre enn 7 respondenter (mange ledergrupper) Kommentarrapport Tilleggsspørsmål om vold og trakassering Svarfordelingsrapport til enheter med minst 7 respondenter. Gjennomsnittsrapporter til de øvrige enheter.

20 En klar strategi for informasjon, åpenhet om resultatene og involvering av alle ansatte i oppfølgingsarbeidet Informasjon i forkant til alle ansatte og i ledersamlinger Oppfølgingsarbeidet: mål og tiltak er en del av styringskortet til den enkelte virksomhet/stabsområde Kobling til IA-handlingsplan/lokale IA-aktivitetsplaner Tydeliggjøring av at alle har et ansvar for å medvirke til et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen HMS-kurs for alle verneombud og vara verneombud november 2012 og for alle ledere januar/februar 2013

21 2013 Gjennomsnittlig tilfredshet per dimensjon Snitt Nesodden Snitt Norge 30 K Høyest kommune Lavest kommune Organisering av arbeidet 4,5 4,5 5,0 3,7 Innhold i jobben 5,0 5,0 5,4 4,6 Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,2 4,7 3,4 Samarbeid og trivsel med kollegene 5,0 5,1 5,7 4,6 Mobbing, diskriminering og varsling 5,0 5,1 5,6 4,2 Nærmeste leder 4,5 4,6 5,2 4,1 Medarbeidersamtale 4,7 4,8 5,1 4,2 Overordnet ledelse 3,8 3,9 4,6 2,3 Faglig og personlig utvikling 4,4 4,4 4,9 3,7 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,9 4,1 4,8 3,1 Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,8 5,4 3,7 Helhetsvurdering 4,5 4,6 5,1 4,0 Snitt totalt 4,5 4,6 5,1 3,8

22 Gjennomsnittlig tilfredshet per dimensjon Organisering av arbeidet 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 Innhold i jobben 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 Fysiske arbeidsforhold 4,1 4,1 3,8 3,9 3,8 Samarbeid og trivsel med kollegene 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Mobbing, diskriminering og varsling 5,0 5,0 5,0 4,8 4,7 Nærmeste leder 4,5 4,5 4,5 4,4 4,3 Medarbeidersamtale 4,7 4,8 4,7 4,6 4,5 Overordnet ledelse 3,8 3,8 3,9 3,9 3,7 Faglig og personlig utvikling 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 Helhetsvurdering Snitt totalt 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4, , ,3

23 OVERORDNEDE STYRINGSMÅL NESODDEN KOMMUNE 2013 RESULTAT 2011 STATUS 2012 MÅL 2013 RESULTAT 2013 Medarbeidere og organisasjon - snitt hele kommunen (På en skala fra 1-6) Opplevd kvalitet: Faglig og personlig utvikling 4,3 4,3 4,5 4,4 Samarbeid og trivsel med kollegaer 5,0 5,0 5,0 5,0 Stolthet over egen arbeidsplass 4,7 4,7 5,0 4,7 Overordnet ledelse 3,9 3,8 4,0 3,8 Helhetsvurdering medarbeiderundersøkelse 4,5 4,5 4,7 4,5 Målt kvalitet: Nærvær 91,9 % 93,0 % 93,0 %? Svarprosent på medarbeiderundersøkelsen 70,0 % 68,0 % 70,0 % 82%

24 Økt brukervennlighet for lederne som skal følge opp resultatene: Gi ledere tilgang på rapportnivå, i tillegg til enhet/undersøkelse Tilleggsspørsmålene bør fremkomme i egen rapport, ikke som del av svarfordelingsrapport (vi har spørsmål om vold og trakassering fra brukere/klienter). Resultater fra tidligere års undersøkelser i egen enhet bør fremkomme i rapportene Flere valg av rapporttyper diagram, tabell Statistikkbehandlingsprogram

25 Undersøkelsesopplegg som er utviklet av og for kommunene Sammenlikning med andre kommuner Å bruke samme undersøkelsene over tid gir gjenkjennbarhet for respondentene og for lederne som skal planlegge og følge opp undersøkelsen i egen virksomhet/enhet God support og service i Kommuneforlaget/på chat

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser

God prosess. Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser God prosess Forberedelse, gjennomføring, analyse og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innledning

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 0 6 Løten kommune

Å R S M E L D I N G 2 0 0 6 Løten kommune Å R S M E L D I N G 2 0 0 6 Løten kommune 2 Forsiden: Prydepletreet på Helsetunet i vårblomstring Utarbeidelse og trykk: Grafisk produksjon: Sigrid Friis Ruud, Løten kommune Grafisk tilrettelegging: Ingvoldstad,

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Tinn kommune Foto:Karl Martin Jakobsen NØKKELTALL FOR 2012-2013 2013 2012 Tinn kommune totalt Antall innbyggere 31.12 5 957 5973 Antall bedrifter (SSB har endret reg. tidspkt.) 740 727 Nyregistrerte bedrifter

Detaljer

2 0 ÅRSRAP 0 PORT 8 1

2 0 ÅRSRAP 0 PORT 8 1 2 0 0 8 Å R S R A P P O R T 1 INTRODUKSJON Årsrapporten gir en beskrivelse av hva Molde kommune produserte av tjenester i 2008. Årsrapporten beskriver også ressursbruk, kvalitet og omfang av disse tjenestene.

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling Kjerneoppgaver Seksjonen skal ivareta stabs- og

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Drangedal kommune. Årsmelding

Drangedal kommune. Årsmelding Drangedal kommune Årsmelding 2011 Innhold Rådmannens kommentarer... 3 1. Årsberetning 2011 for Drangedal kommune... 5 1.2 Vesentlig og sentral økonomisk informasjon... 5 1.2 Økonomisk utvikling... 6 1.3

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

TINN KOMMUNE. 1. kvartalsrapport 2013

TINN KOMMUNE. 1. kvartalsrapport 2013 TINN KOMMUNE 1. kvartalsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Næringsarbeid 5. Økonomisk oversikt drift og investering 5.1 Måltall 5.2 Fondsoversikt

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer