Oslo kommune Byrådsavdeling for finans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Byrådsavdeling for finans"

Transkript

1 OSLO KOMMUNE BYSTYRETS SEKARiAT Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Notåttit - t ets -org-aner Til: Finanskomiteen Dato: Fra: Byråden for finans Vår ref (saksnr): Arkivkode: 054 Notat nr.: 91/2011 SPØRSMÅL FRA IVAR JOHANSEN I FORBINDELSE MED OVERSENDELSEN AV NOTAT 89/ OPPFØLGING AV ARBEIDSMILJØLOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER Jeg viser til spørsmål fra Ivar Johansen av Det er bedt om at finanskomiteen får oversendt kopi av alle svar som er innkommet fra kommunens etater og virksomheter, og som er grunnlag for Byrådets notat til finanskomiteen vedrørende oppfølging av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Vedlagt oversendes kopi av svar som er mottatt fra kommunens etater og virksomheter. Kristin Vinje Byråd Godkjent og ekspedert elektronisk Vedlegg. Kopi sendes SVs bystyregruppe B radsavdeling for finans Postadresse: Oslo E-post: postmottak uk r oslo kommune no

2 Oslo kornmune Kulturbyggene i Bjørvika Byrådsavdeling for finans og næring v/seksjon for personalledelse Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbch: Mai Britt Soby Arkivkode: ARBEIDSMILJØLOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER Vi viser til brev fra Byrådsavdeling for finans og næring datert Kulturbyggene i Bjørvika er en ren administrativ enhet med kun kontorarbeidsplasser, hvor en følger normal arbeidstid. Etaten er svært oversiktlig med bare fire ansatte, som sitter samlet i et felles kontorlokale. Vi har derfor ikke sett det som nødvendig å etablere særskilte ordninger for å overvåke arbeidstiden utover at vi benytter stempling i henhold til Oslo kommunes regler for fleksibel arbeidstid.,4ed hilsen LN, Gunnar A. L er 'tlirektør ai Britt Søby fagsjef Postadresse: Oslo E-post: postroottak(q)kib.oslo.kornmune.no

3 ) Helse- og sosialombudet Byrådsavdeling for finans og næring V/Seksjon for personalledelse 0037 OSLO Oslo, Deres ref: Vår ref: Journalnummer: 2011/1956 ARBEIDSMIUØLOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER Viser til brev datert der det bes om en redegjørelse for hvordan Helse- og sosialombudet arbeider for å forhindre brudd på arbeidsmiljølovens a rbeidstidsbestemmelser. Helse- og sosialombudet er en liten og oversiktlig etat som består av 18 ansatte. Alle arbeider innenfor ordinær arbeidstid og er omfattet av avtalen om fleksibel arbeidstid. Overtid og/eller arbeid i helgene forekommer sjelden. Dette da saker omfordeles dersom arbeidspresset på den enkelte blir for stort. De gangene det er behov for å jobbe utover ordinær arbeidstid, avtales det nærmere med ledelsen i det enkelte tilfelle. Alle ansatte fyller dessuten ut timelister som ledelsen gjennomgår og kontrollerer hver måned. Eventuelle avvik vil dermed kunne fanges opp tidlig. Vennlig hilsen 14)4 ne- Lise Kristensen helse- og sosialombud fl Marianne Stavrum kontorsjef Helse- og sosialombudet i Oslo Adresse: Lille Grensen 7, 0159 Oslo Tlf: / faks: e-post: / hjemrneside:

4 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen,22 c//c)/ Byrådsavdelingen for fmans og næring 0037 Oslo Dato: I Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Kari Rocn, / ARBEIDSMILJØLOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER Bydel Grorud benytter tumusberegningssystemet NOTUS til å sette opp turnus. NOTUS er bygget på arbeidsmiljølovens besternmelser og Oslo kommunes regelverk. Slik forhindres brudd på arbeidsmiljelovens bestemmelser om ukentlig fritid og at arbeidstaker arbeider flere røde dager etter hverandre. Det kan likevel skje at arbeidstakere må beordres tilovertid på en slik måte at det kan ansees som brudd på arbeidsmiljøloven om ukentlig fritid og at arbeidstaker arbeider flere røde dager etter hverandre. Dette kan skje i perioder med stort fravær ip,or leder må vurdere hensynet til brukerne og krav til å ha kvalifiserte vikarer opp mot kravene i arbeidsmiljøloven. Med hilsen Ema Ho ten Avdelingssjef Kari Roen seksjonsleder Bydel Grorud Postadresse: Telefon: Bankgiro: Administrasjonen Arnmerudvcien 22 Telefaks Org nr Oslo E-past: postmottakbgroslo kommunc.no

5 0110 (4-0? - 0 OSLO KOMMUNE OVERFORMYNDERIET Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling 0037 Oslo Deres rel Kjell Hugo Jenssen Vår ref Dato: 7. juli 2011 OVERFORMYNDERIET - ARBEIDSTIDSRESTEMMELSER Det vises til brev av 22. juni 2011, vedrørende vår oppfølgning av arbeidstidsbestemmelsene. Overformynderiet er en liten og oversiktlig etat. For å se til at loven ikke brytes, gjennomgås timelister og krav om overtidsbetaling av saksbehandler og av etatsleder, før oversendelse til UKE hver måned. Det jobbes ikke utover 13 timer pr døgn, eller mer enn 2 søndager etter hverandre. Generelt har vi lite overtidsarbeid i etaten. De som arbeider overtid er gjort kjent med begrensningene. Vi ser imidlertid at det er behov for en oppfriskning og innskjerpning, noe som vil bli gjort på førstkommende personalmøte V i vil sørge for skriftliggjøring av avtaler, i tråd med arbeidsmiljolovens bestemmelser. Med vennlig hilsen e vestad overformynder Postadresse: Kontoradresse: Tlf Postboks 8773 Youngstorget Mollergt. 16 Telefontid: Oslo Ekspedisjonstid Fax Epost. Dostrnottak'äofin oslo kommune.no Bankgiro

6 Oslo kommune Arbeidstrening Oslo KF Byrådsavdeling for finans og næring 0037 OSLO Dato I Deres ref Vr ref (saksnr) 371/11 Saksbehandler Kirsti I,angerud Arkivkode: ARBEIDSMILIMOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER Det vises til brev datert om ovennevnte. Arbeidstrening Oslo KF er et foretak der ansatte kun arbeider dagtid. Det er ingen tjeneste på lørdager og søndager. Overtid benyttes unntaksvis etter pålegg fra arbeidsgiver og innenfor arbeidsmiljolovens bestemmelser. Med hilsen Knut Eg direktør ; Kirsti Langerud administrasjonssjef Arbeidstrening Oslo KF BeSokadress:: Jerikoseien Oslo Posiadresse f'sshol 1 1.indcher,! 1007 Oslo 042,1( 97Stsl0009 MVA Telefon: r-posladresse posimmlals stilt oslo Europeon in Socia! Services e uass Enhonc,nq p,--rrormance. rrueq needs

7 Byrådsaydeling for finans og næring 0037 OSLO BOLIGBYGG - e: I /ATO: DERRS REEEKANSF.: VÅR REITRANSE: SAKSNR,: ARKWKODE: 13. juli Normann Malmberg, tlf Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser Det vises til byrådsavdelingens henvendelse av 22. juni 2011 og Boligbygg har følgende tilbakemelding å gi på de stilte spørsmål: Huordan jobber bedriften for å forhindre at det oppstår brudd på bestemmelsene i arbeidsmiljoloven som skal sikre at arbeidstakere ikke pålegges sammenhengende arbeid utover 13 timer pr døgn? Virksomhetsornrådets karakter og den interne organiseringen av arbeidet i foretaket, tilsier at det svært sjelden skjer at denne problemstillingen aktualiseres. Samtlige ledere er imidlertid inneforstått med arbeidsmiljolovens bestemmelser og er pålagt å påse at 13-timersgrensen ikke overskrides. Hvordan jobber virksomheten for å forhindre at arbeidstakere urbeider flere sondager etter hverandre enn det er tillatt i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljoloven? Boligbygg har ingen ansatte med skift- eller turnusarbeid i det samtlige ansatte er omfattet av overenskomstens om ordinær arbeidstid. Hvordan jobber virksomheten for å forhindre ut det oppstår brudd på arbeidsmiijolovens bestemmelser om ukentlig arbeidstid? I likhet med ovenstående tilbakemelding så anses også dette spørsmålet som lite relevant slik arbeidet er organisert i Boligbygg. Samtlige ledere har online-tilgang til tidsreguleringssystemet og kan på denne måten følge opp sine ansatte. De ansatte i personalfunksjonen har også en rolle i å overvåke at arbeidsmiljølovens bestemmelser følges og går i dialog med lederne dersom man observerer ureglemessigheter. Med hilsen Boligbygg Oslo KF 7.\ Normann a n erg B--,esk;acires,e: Post n Telefen ' Faks: Internett- Kcnto.,r.

8 v: Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten 0 0 Byrådsavdeling for finans og næring 0037 OSLO Dato: Deres ref.: Vår ref.: Saksbeh: Arkivkode: /18- Jonas Drag /20429 (Oppgis vedhenv ) Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser Det vises til brev datert , der det bes om at virksomheten redegjer for hvordan vi jobber for å unngå brudd på ulike bestemmelser i arbeidsmiljøloven. For Eiendoms- og byfornyelsesetaten er ikke disse problemstillingene aktuelle, da vi ikke har noen ansettelsesforhold som er av en slik art at de går utover normal arbeidstid. Vi har derfor ikke iverksatt noen mer spesifikke tiltak enn det som er påkrevd av oss som arbeidsgiver, og som ivaretas av våre ledere. Med vennlig hilsen HR-seksjonen Kerstin Marthinsen seksjonssjef Jonas Drag HR-konsulent Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Z<F1 Eiendoms- og Besoksadresse Fakturaadresse Telefon Org.nr byfornyelsesetaten Christian Krohgs43Ie 16 Eicndoms- og byfornyclsesmaien TeIefaks: Gir Posiadresse: Oslo kommwie, Fakturasentral Postboks 491 Sentrum Postboks 6532 Enerstad E-post: postmottak(ir)eby oslo.kommune no 0105 OSLO 0606OSLO 00

9 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen 2,9/10/02 9--IV Byrådsavdeling for flnans og næring Dato Deres ref Var rct (saksnr): 2011/577 Saksbeh: Anac-Ma Moc-Christensen Arkivkodc: 054 Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Bydelens turnuser er i tråd med arbeidsmiljolovens arbeidstidsbesternmelser, og det er gode rutiner for å sikre at disse ikke fravikes. Vi har derfor ikke brudd på regelverk for fast ansatte i turnus. For ekstravakter benyttes en gjennomsnittsberegning over et halvt år vedrørende arbeid på søndager. Dette av hensyn til kvalitetskrav i helselovgivingen som understreker betydningen av færrest mulig hjelpere til den enkelte bruker. Vi ber om at FIN vurdercr dettc forholdet noye, da vi kan opplyse at en praksis hvor gjennomsnittsberegning ikke ble lagt til grunn, ville gitt et behov for et betydelig antall flere ckstravakter. OQ dermed "nye" hjelpere hos brukeme. Vi har gode kontrollrutiner gjennom tilkallingsprograrnmet --MinVakt", som dokumenterer eventuelle brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Brudd på kortere ukefritid forekommer ikke. ed hilsen k--a. enche t rstavi bydelsdire tør.y,w-ffii/114*)7/ Anne-Ma Moe-Christensen avdelingssjef Bydel Frogner Po.:4adresse: Tdek,n: 02 1F10 Bankkonto Besoksadresse. Posiboks2400 Solli Telefaks Org nr S Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo Henrik lbsensgate E- pr,st: pn.tin,nal. 4,, fr

10 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten ch075-2 Byrådsavd. for finans og næring v/seksjon for personalledelse 0037 OSLO Dercs rcf: Vår ref (saksnr): Saksbch: Arkivkode: Bergljot Gamborg-Heinåli, Dato VEDR ARBEIDSMILJØLOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSE Vi viser til brev datert vedrørende arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Helse- og velferdsetaten følger opp disse områdene på følgende måte: Det er nærmeste leder som har ansvaret for å følge opp arbeidstiden til de ansatte. Nærmeste leder skal hver måned gjennomgå timelistene til de ansatte for å sjekke at disse er i henhold til lov og avtaleverk. Personalstab tar i tillegg ut saldolistene til de ansatte for kontroll av de ansattes arbeidstid hver andre måned, for å sjekke at timeantallet ansatte arbeider er i tråd med arbeidstidsbestemmelsene. Dersom det er avvik fra arbeidstidsbesternmelsene blir dette tatt opp med nærmeste leder. Med hilsen Tone t'røttes en S gne etatsdirektør delin direktør Helse- og velferdsetaten Bcsoksadre:ce Postadresse Telcfon: 02 1SO Kfaus Torgånd vel 3 Nstboks 30 Scneurn Tclefaks Sogn Arens 0101 Oslo Org nr )93

11 Oslo kommune Bydel Grfinerlokka Byrådsavdeling for fmans og næring 0037 OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: R. Monclair, 054 ARBEIDSMILJØLOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER Viser til brev datert vedrørende arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Bydel Griinerløkka har til enhver tid godkjente turnuser med arbeid hver tredje helg. Det er satt av egne årsverk til helgestillinger. 1 forbindelse med helge- og høytidsdager utarbeides det hjelpeturnuser med lovfestede F3 og F4 dager. HR-seksjonen sender ut rapport over overtid hver måned. Rapporten går tilavdelingsdirektør. Hver tjenesteleder får rapport for sitt kostnadssted. Dette slik at bydelens ledere skal kunne følge nøye med på overtidsbruk. Dersom det unntaksvis skulle være nødvendig at ansatte jobber overtid, så er det bydelens politikk at forskjøvet arbeidstid skal prøves brukt først. Med hilsen Ragnhild Monclair avdelingsdirektør Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift..elrza % Bydel Griinerlekka Postadresse. Telefon Bydelsachrnnistrasjonen Postboks 2128 Gr(inerlokka Telefaks http //www bga oslo kommune no 0505 Oslo e-post postmottakrd,bea oslo kommune no

12 Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo KF 0 Byrådsavdeling for fmans og næring 0037 OSLO Deres ref: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: / Mari Kulss ehagen, Dokurnentdato A RBEIDSMILTØLOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER. Vi viser til henvendelse av angående sporsmål om foretakets arbeid for å hindre brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser i forhold til følgende: Brudd på sammenhengende arbeid utover 13 timer pr. dogn: Det praktiseres at all overtid skal være pålagt av leder. Leder har via vårt tidsregistreringssystem løpende oversikt over arbeidet tid pr. dag for sine medarbeidere. Månedlige registreringer kontrolleres og godkjennes av leder og er grunnlag for utbetaling av arbeidet overtid. I forbindelse med lønnsutbetalingenc kontrollerer avdelingsdirektør NLP rapport "Overtids statistikk", dcr også samlet overtid for medarbeideren i løpet av året frernkommer. Foretakets oppfolging av overtid gjelder spesielt i forhold til grensen på 200 timer pr. år. Arheid påflere sandager etter hverandre enn det loven Foretaket har i utgangspunktet ikke arbeid på sondager, men dette kan skje i perioder med ekstra arbeidspress (årsoppgjør) eller dersom det skulle oppstå akutte driftsmessige hendelser. Spørsmålet cr derved ikke blitt fulgt opp spesielt. Brudd på kortere ukefritid enn hva loven tillater: Vår arbeidstidsordning innebærer fri lørdag og søndag, og arbeid på disse dagene skjer unntaksvis. Spørsmålet angående ukentlig arbeidsfri er derved ikke blitt fulgt opp spesielt. For øvrig vil det bli utarbeidet en rutine med nærmere presiseringer for pålegg og kontroll av overtid i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser. /i C.'L Per Morten Jo ansen administreren direktør, Tone Marie Holmebakk HR-direktør Omsorgsbygg Oslo Kl, Postadresse. Telefon: Org.nt Postboks 2773 Solli Tclefaks: Bankkonio Bcsoksadresse 0201 Oslo Sornmerrogata I e-post: postmottak(d,obv.oslo.kommune.no

13 Oslo kommune Kulturetaten 1 Byrådsavdeling for finans og næring 0031 OSLO Dato: Deres ref: Var rcf (saksnr): Saksbch. Arki ykode: lanne 1-Icibcre ARBEIDSMILJØLOVENS ARBEIDSTIDBESTEMMELSER Det vises til brev datert hvor byrådsavdelingen ber virksomheten redegjøre for hvordan etaten jobber for å hindre brudd på arbeidsmiljøloven i tilknytning til en rekke bestemmelser om arheidstid. Ansatte i Kulturetaten har varierende arbeidstid i forbindelse med arrangementer og betjening av publikum. Det er imidlertid kun et mindre antall ansatte som følger bestemmelser i Dok om ordinær arbeidstid for turnuspersonell. Etaten har i samarbeid med fagorganisasjonene over tid hatt fokus på arbeidstidsordninger. Som følge av dette, er nå flerc tiltak og rutincr gjennomført for å sikre at arbeidstiden til alle ansatte til enhver tid følger arbeidsmiljølovens bestemmelser: Opplæring av lederc med personalansvar og tillitsvalgte i arbeidstidsplanlegging og i dcn forbindelse avtalc- og regelverk. Etaten har hittil ikke hart tilgang til elektronisk hjelpeverktøy. Det ble gitt avslag på forespørsel om å bli prioritert i forhold til rask implementering av nytt turnusplanleggingssystem, som er nå anskaffet i Oslo kommune. Som en midlertidig løsning, har etaten anskaffet et hegrenset antall lisenser til det gamle systemet; Notus turnusplanlegging. Alle ansatte med variert arbeidstid jobber etter arbeidsplaner som er godkjent av tillitsvalgte og behandlet i henhold til regler og avtaleverk i Dokument 24 og Arbeidsmiljøloven. Etaten har kun unntaksvis behov for å påtegge overtid. Overtidsrapporter blir kontrollert hver måned. Ved behov for sammenhengende arbeid utover 13 timer jf. AML 10-6 (8) har partene inngått avtale om gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid jf. AML Dette blir gjort i forbindclscr med drefting og godkjenning av aktuelle arbeidsplaner. Godkjente og vedtatte arbeidsplaner, hvor det inngår sondagsarbeid, behandles i henhold til regelverk i AML Postadressc: TeIefon: Posthoks 1453, Vika Teiclaks: Postnumincr 0116 OSLO Rescpsjoni post postmottak oslo.kommunemo BcsAsadresse: Fridttol"Nansens p I 4 rhe nr ankkon0 o

14 Med hilsen Nina Sand avdelingsdirektør -)

15 Oslo kommune Legevakten ig \ Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Byrådsavdelingen for finans og næring vi Seksjon for personalledelse 0037 Oslo Dato: I Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbelt: V.Hannevold Arkivkode: 052 ARBEIDSMILJØLOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER Legevakten arbeider aktivt for å forhindre brudd på arbeidsrniljolovens arbeidstidsbestemmciser. Legevakten har utarbeidet en turnusveileder som cr vedtatt i AMU og skal fungere slik at arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven er ivaretatt. Turnusene er utarbeidet etter denne veileder og er godkjent av organisasjonene ved Legevakten. Ved utarbeidelse av turnuser er det tatt utgangspunkt i arbeidsmiljølovens 10-4 "Alminnelig arbeidstid", 10.5 "Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid", 10.8 " Daglig ott ukenthg, arbeidsfri", 10.2 "Arbeidstidsordninger" og 10-8 "overtid". Legevakten har etter søknad til Arbeldstilsynet fått godkjent å bruke 12 timers vakter i Enhet for drift- og internservice (sikkerhet). I forkant av søknaden var det drøftinger med arbeidstakernes tillitsvalgte Vi har fulgt AML I 0-5 ved utarbeidelsc av våre turnuser slik at den samlede arbeidstid ikke overstiger 13 timer i løpet av 24 timer for noen arbeidstakere. Legevakten arbeider aktivt med å redusere bruken av overtid. 1 dette arbeidet er det viktig med fokus på bemanningsplaner, besette alle stillinger, nærværsarbeid og et godt samarbeid på tvers av alle enhetene. I overtidsrapporten blir det synlig når enkelte arbeidstakere har for mye overtid, dette blir fulgt opp av leder umiddelbart. Overtid blir bare brukt i tilfeller hvor det er mangel på kvalifisert personell og skal pålegges av leder. Turnusen erlaget med grunnlag i Legevaktens bemanninqsplaner og vil forhindre arbeid fiere sondager etter hverandre. I de tilfeller dette forekommer, er dette ekstraordinært og blir betalt med overtid alternativt innleid personell. Dette vil komme frem på overtidsrapporter. I tillegg cr det samarbeid mellom enhetene når det gjelder å ivarcta de ansattes rett på fritid, samt forsøke å unngå pålegg om overtidsarbeid. Ukentlig arbeidsfri er innarbeidet i turnusen og er merket som dette. I de tilfeller det er behov for avvik fra dette, blir fridagen betalt med overtid. Lege% akten Postadresse: Telefon: Storgt OSLO Telefalo:: Besoksadree: www le;g.evakten.oslo.kotnrnune.m, Stargf 40 Ora.nr:

16 Legevakten har stor fokus på å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser. Derfor blir alle rapporter om overtid og fravær lagt frem i AMU og er fast agenda på alle ledermøter. ed ven ig hil en ti vik t1i semmerud Direktør HR-leder 17/47)

17 Oslo kommune Kommunerevisjonen Byrådsavdeling for finans og næring v/seksjon for personalledelse Dato: Dep:s ref Vår rcf (saksnr.) Saksbeh' Jan Lindhoc Rcx isjonsrcr Tlf Arkwkodc ARBEIDSMILJØLOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER Dct vises til brev av I. Hvordan jobber virksomheten for å forhindre at det oppstår brudd på bestemmelsene i arbeidsmiljoloven som skal sikre at arbeidstakere ikke pålegges sammenhemzende arbeid utover 13 timer pr døgn? Problemstillingen er lite aktuell i Kommunerevisjonen. Ledere med personalansvar er kjent med arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Bruk av overtid pr måned kontro1leres også av administrasjonsavdelingen. 2. Hvordan jobber virksomheten for å forhindre at arbeidstakere arbeider flere søndager etter hverandre enn det som er tillatt i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven? Problemstillingen er lite aktuell i Kommunerevisjonen. Ledere med personalansvar er kjent med arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. 3. Hvordan jobbcr virksomheten for å forhindrc at det oppstår brudd på arbeidsmiljolovens bestemmelser om ukentlig arbeidsfri? Problemstillintzen er lite aktuell i Kommunerevisjonen. Ledere med personalansvar er kjent med arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Annette Goh cl um kommunerevisor Ja l&- k7c16c-r t) e avdelingssjef Adresse: Telefon rcsepsjon Grensevcien 88 Telefaks OSLO Ors...nr Epost: postmonak'r-ikrv.oslo kommune.no Inrcrnett http oslo.kommune.ne

18 Oslo kommune Bydel Ullern Bydelsadministrasjonen Byrådsavdeling for finans og næring 0037 OSLO Dato Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbch: 20 H /748 lan Arki kock ARBEIDSMILJØLOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER Det vises til brev av 22. juni dette år hvor det bes om tilbakemelding på virksomhetenes arbeid for å forhindre brudd på arbeidsmiljolovens, med særlig fokus på: Brudd på sammenhengende arbeid utover 13 timer pr. døg.,n Arbeid på flere søndager etter hverandre enn loven tillater Brudd på kortere ukefritid enn hva loven tillater Bruk av overtid og etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene gjennomgås jevnlig av ledere med ansatte ved lokale tjenestesteder og i enhetene på personalmøter og lokale I IMS- IA-utvalg. På driftsrapport hver måned rapporteres det på overtidsbruk til bydelsdirektøren. Ledere har ansvar ror å folge opp arbeidstidsbestemmelsene og skal gjennomqa turnus sammen med tillitsvalgte hver 3. måned. A \.vik på arbeidstidsbestemmelsene, se punkter o er skal meldes enhetsleder. Der det er behov arbeides det med kontinuerlig å ha en oppdatert og stor nok ekstravakt-/ vikarliste for å forebygge bruken av overtid. Det kontrolleres vakter hver uke for å unngå at ansatte, også ekstravakter/ vikarer arbeider mer enn fem vakter i uken. I tillegg til de lokale tiltakene skissert over kontrollerer enhet for personal- og tjenestcutvikling månedlig overtidsbruk i bydelen ved uttak rapport Datavarehuset. Det tas kontakt med enhetsledere for oppfølging dersom enheten finner grunnlag for dene, basert på rapporten fra Datavarehuset på individnivå (forbruk antall timer). Overtidsbruken i bydelen rapporteres til arbeidsmiljoutvalget per tertial. Med hilsen («" Maitt Jans4-1 Bydelsdirektør Kyvik FunQ,erende personalsjef Rydcl Bydelsadnrinisuanen Beseksadresse: Telefon Bankgiro Holls% eten 48 lelefaks Org nr : 971 k Postadre::sr E-posti posinleitak-t'ilbun.oslokornmune.no Postbeks 43 Skoyen Imernen adresse wn w.bun oslo.kernmeneno 02 2 OSLO

19 Oslo kommune Brann- og redningsetaten Byrådsavdeling for finans og næring 0037 OSLO Dato: Deres ref : Vår ref. (saksrtr.): Saksbeh.: Arkivkode: KO 054 ARBEIDSMILJØLOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER Det vises til byrådsavdeling for finans og næring sitt brev av angående ovennevnte. Brarm- og redningsetaten har ca 430 ansatte, hvorav ca 100 ansatte har ordinær arbeidstid (daelid). Blant denne gruppen forekommer det svært sjeldent overtidsarbeid. Etaten utfører noen kontroller og tilsyn på kveldlnatt oe i helger, men aldri av et slikt omfang at det kommer i strid med arbeidsmiljøloven. Når det gjelder de øvrige ansatte som jobber turnus, dreier det seg om ea 300 i beredskapsstyrken og 15 i ll0-sentralen. Disse gruppene har to forskjellige turnuser, som begge er lagt opp slik at de ikke kommer i strid med arbeidsmiljøloven hva gjelder søndagsarbeid og ukentlig arbeidsfri. Det er altså ved overtidsarbeid brudd på arbeidsmiljeloven eventuelt kan forekomme i Brann- og redningsetaten. Dersom rnannskaper er ute på hendelser i forbindelse med vaktskifter, hender det at de må avslutte oppdraeet eller vente på avløsning. Dette er ikke planlagt overtid, men det beerenser seg som regel til en time eller to. Nesten alt øvrig overtidsarbeid er ekstravakter som det er behov for ved fravær av andre ansatte. Dette er stort sett basert på frivillighet og er således ikke pålagt. Arbeidsmiljelovens bestemmelser må selvfølgelig likevel overholdes, men de ansatte har liten forståelse for etatens behov for håndhevelse av regelverket. Med daeens elektroniske turnusprogram er det ingen varsling ved overtredelse av overtidsreglement. 1 og med at de ansatte selv "melder seg på" slik overtid, og da på andre vaktlag med andre ledere, er dette basert på tillit tilat de ansatte følger lover og retningslinjer. Etaten har i tilleeg noen tiltak for å sikre at regelverket blir fulgt: det er inngått en avtale med Oslo Brannkorpsforening om utvidet bruk av overtid, jfr aml (5) det er laget retnineslinjer for vaktbytter som går ut på at dersom en ansatt bytter vakt med en annen, må det være innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser slik at man ikke bytter til seg vakter på mcr enn 15 timer pr uke eller 40 timer pr måned og elel'on: 02 I SO ( nr: - \ \ Arne r,13,-, I Telcf:lk,-: (11 611I I. t)17) ( 1.() fw.unonak o bre.onio kormun:: rio

20 det er utarbeidet rutiner der ansatte som melder seg til ekstravakter blir spurt om de kjenner regelverket på dette området og om de ved å ta på seg ekstravakten vil komme i konflikt med regelverkct seksjonsleder ved Bcredskapsavdclingen får månedlig rapport over overtidsbruk det er foreslått å ha et punkt i brannmesternes lederkontrakter om at de jevnlig gjennomgår regelverket på dette områdct med sine ansatte. Dette er foreløpig ikke gjennomført. e '. en t, J n My ldha g annsjef )1\,4 Kristine Ørmen personalsjef 2

21 o Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Oslo kommune Byrådsavdeling for fmans og næring 0037 OSLO Dato: I Deres ref: ref (saksnr)i Saksheh: Arkivkode: Bente Lund-k;aksen. 054 ARBEIDSMILJØLOVENS ARBEI DSTI DSBESTEM M ELS ER Utviklings- og kompetanseetaten har mottatt brev fra Byrådsavdeling for finans og næring hvor vi blir bedt om å gi en redegjorelse for folgende; I. Hvordan UKE jobber for å forhindre at det oppstår brudd på bestemmelsene i arbeidsmiljoloven som skal sikre at arbeidstakere ikke pålegges sammenhengende arbeid utover 13 timer pr dogn? 2. Hvordan jobber UKE for å forhindre at arbeidstakere arbeider flere sondager etter hverandre enn det som er tillatt i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljoloven? 3. Hvordan jobber UKE for å forhindre at det oppstår brudd på arbeidsrniljølovens bestemmelser om ukentlig arbeidsfri? Hensikten med regulering av arbeidstiden er å forhindre at arbeidstakere utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. 1 UKE er det et linjelederansvar å folge opp dette i den respektives avdelingiteam. Det er lagt opp rutiner ved at nærmeste leder kontrollerer timelister hver måned. Dessuten har hver enkelt leder med personalansvar tilgang til sine medarbeideres tidregistrering. På denne måte kan lederen folge med på om arbeidsmiljolovens arbeidstidsbestenunelser overskrides. Det cr i tillegg til dette etablert intern kontrollrutine som innebærer at Okonomi- og administrasjonsavdelingen månedlig tar ut rapport fra Datavarehuset om avdelingene og den enkelte ansattes overtidsbruk. Dette for å sikre at lovens grenser for arbeidstid etterleves. 1 de tilfeller hvor det har vært nødvendig med utvidet overtid, er dette tatt opp med etatens tillitsvalute og brev med foresporsel om utvidet bruk av overtid er sendt Arbeidstilsynet. UKEs arbeidsområde og -oppgaver er av en slik art at arbeid på sondager ikke er ordinært. 1.1K E har ingen ansatte i turnus eller skiftarbeid. Det er kun i forbindelse med oppstart av/testing av nye datasystemer, innspurt av prosjekter, årsoppgjør og ved andre ekstraordinære forhold arbeid på en søndag er vanlig. Heller ikke i disse tilfelle vil det være normalt for arbeid flere sondager ener hverandre. Med hilsen bsa jorven Per Vidar Nilsen E tsdirektor ass.direktor l'ivildings- og kornpelansectaren Postadresse: Besoksadresse: Or nr: Postboks 6538 Literstad Strornsveien OSLO fi-post: postmottak(d»ke.oslo.kornmune no Telefon felefaks

22 Oslo kommune Rusmiddeletaten Administrasjonen Byrådsavdeling for finans og næring 0037 OSLO 1)a(r) Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksheh: Arkivkode: Anne Lise Bjerke. 054 ARBEIDSMILJOLOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER Vi viser til deres brev datert vedr. arbeidstidsbestemmelsene. Alle Rusmiddeletatens tjenestesteder har turnusplaner som er utarbeidet sammen med tillitsvalgte. Planene forholder seg, til arbeidsmiljolovens bestemmelser og ivaretar dermed lovens krav når det gjelder arbeid på søndager og ukentlig arbeidstid. Dette gjelder også i hovedsak vikarer og tilsigelsesvakter, men det kan forekomme i helt spesielle filfeller at disse jobber to søndager på rad. Noen av våre tiltak utarbeider hjelpeturnus ved høytider som jul og påske. Det er tilfeller hvor det da lages individuelle avtaler om gjennomsnittsberegning. Det vil da kunne skje at man jobber flere "røde" dager for eksempel i julen og får fri i påsken. Rusmiddeletatens tjenestesteder bestreber seg på til enhver tid å ha en tilgjeng.elig stab med tilsigelsesvakter for å kunne dekke opp sykefravær. Dette for å forebygge at ansatte jobber flere sondager på rad eller må beordres til overtid. Med hilsen 4 f i ' 5,, fc)... i,,r)2 Lille a aus e direktør.,.._ Turid Wigen avdelingsdirektor - Rusmiddeletaten Admmistrasjonen Postadrse: BosAsadress,... Telefon: Raoiro 60",4_8S Postboks 7104 l'ilestredel 27 Teldaks: Ore.nr.: ,_,LI St Olavs plass 0164 OSLO 0130 OSLO M iljø fy rt å r

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging SAKSFREMLEGG Sak 26/12 Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.9.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-30 Arkiv: 251 Innstilling

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon:

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.10.2011 2011/6558 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Pål Johansen tlf 90654835 Stein Indsetviken tlf 94865561 SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning)

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning) VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 26.06.2017 2017/4745 DERES DATO 13.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Ingelin Gammersvik tlf. 99243849 DERES REFERANSE Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Att. Marianne Eidem Samtykke

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK:

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.04.11 SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret ser alvorlig på bruddene på Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Samtykke til arbeidstidsordning JAG Assistanse AS - Haugesund

Samtykke til arbeidstidsordning JAG Assistanse AS - Haugesund VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.08.2017 2017/8939 DERES DATO 12.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE JAG ASSISTANSE AS Postboks 9217 Grønland 0134 OSLO Att. Alette Reinholdt

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Tillatelse til utvidet bruk av overtid etter arbeidsmiljøloven 10-6 sjette ledd

Tillatelse til utvidet bruk av overtid etter arbeidsmiljøloven 10-6 sjette ledd VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.12.2016 2016/43174 DERES DATO 18.10.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Kjersti Marie Gjerd tlf 476 42 023 DERES REFERANSE 2010/1402-21/GUKI Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Att. Terje

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

Samtykke til arbeidstidsordning Borger With Ungdomsinstitusjon Ferietur til Kristiansand i uke 33

Samtykke til arbeidstidsordning Borger With Ungdomsinstitusjon Ferietur til Kristiansand i uke 33 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.08.2017 2017/10124 DERES DATO VÅR SAKSBEHANDLER Eva Duesund tlf 90157842 DERES REFERANSE 16/00831-12 OSLO KOMMUNE BARNE- OG FAMILIEETATEN Postboks 6726 St Olavs plass 0130 OSLO

Detaljer

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 01.11.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gunn-Berit Gjevestad, tlf. 91102722 GORAN'S HJØRNE AS Hestehoven 1 3930 PORSGRUNN Orgnr 916162588 Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS Vi viser

Detaljer

Fagforbundet viser til ovennevnte høring med frist 9. juni 2017, som er en meget kort høringsfrist.

Fagforbundet viser til ovennevnte høring med frist 9. juni 2017, som er en meget kort høringsfrist. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 17/1534 17/4326-4 F05 &13 02.06.2017 Randi Røvik / tlf. 91592607 HØRING - FORSKRIFT OM ARBEIDSTID FOR

Detaljer

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 08.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 SOI 5 AS Postboks 75 3970 LANGESUND Orgnr 915051774 Tilsyn - SOI 5 AS Vi viser

Detaljer

Vi viser til brev av 15. januar 2016 med vedlegg om ovennevnte.

Vi viser til brev av 15. januar 2016 med vedlegg om ovennevnte. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/100 16/86-24.06.2016 NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget - Høring - Vi viser til brev av 15. januar 2016 med vedlegg om

Detaljer

Delvis tillatelse til utvidet overtidsarbeid Lemminkäinen Norge AS/Avd. Karmøy

Delvis tillatelse til utvidet overtidsarbeid Lemminkäinen Norge AS/Avd. Karmøy VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.08.2017 2017/17862 DERES DATO 06.07.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Lemminkäinen Norge AS Postboks 6704 Etterstad 0609 Oslo Att. Anita Aase

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken.

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 26.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten STAB OG STØTTE Vår saksbehandler: Ingunn Minnesjord Tlf.dir:32866375 Dato: 11.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/8074-3 Deres referanse: Arkivkode: 515 HO AVTALE OM GJENNOMSNITTSBEREGNING MELLOM KONGS

Detaljer

Registrering av arbeidstid

Registrering av arbeidstid Registrering av arbeidstid Spørreundersøkelse i november 2013 Legegruppen sendt til 1 009 leger. Svar fra 493 leger som gir en svarprosent på 49. Ledergruppen sendt til 435 ledere på nivå 2, 3 og 4. Svar

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid KIPPR AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid KIPPR AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 17.10.2017 2017/37536 DERES DATO 24.08.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 KIPPR AS POSTBOKS 380 0513 OSLO Att. Rita Kolstad Tillatelse til utvidet

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid

Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid Avtalen gjelder for perioden 28.03.16 26.03.17. Formålet: ivareta brukernes behov og sikre tjenesteleveransen er å ivareta ansattes individuelle ønsker

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Unicon AS/ Kristiansand

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Unicon AS/ Kristiansand VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 30.11.2016 2016/38235 DERES DATO 18.10.2016 VÅR SAKSBEHANDLER DERES REFERANSE Ingeborg Sofie Hansen tlf 459 74 409 UNICON AS Professor Birkelands vei 27 B 1081 OSLO Att. Trond

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Vard Design AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Vard Design AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.09.2017 2017/39271 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 DERES REFERANSE «REF» VARD Design AS Postboks 76 6001 ÅLESUND Att. Juliann Clemetsen

Detaljer

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015 Bjørg Anne Rynning, Negotia Storstreik mot foreslåtte endringer Massiv protest mot ny arbeidsmiljølov 28. januar 2015 STOR deltakelse utenfor Stortinget

Detaljer

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Arbeids- og sosialdepartementet Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2017/6084-6-118954/2017-ANEJ 410 06.06.2017 Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Formannskapet i Fredrikstad kommune

Detaljer

NSFs arbeidstidspolitikk er basert på

NSFs arbeidstidspolitikk er basert på NSFs arbeidstidspolitikk er basert på Turnusarbeiderne jobber etter unntaksbestemmelsene Tillitsvalgte kan avtale: gjennomsnittsberegning av arbeidstiden arbeidstid inntil 12.5 timer pr døgn Kortere enn

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid ØKOKRIM

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid ØKOKRIM VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.08.2017 2017/31616 DERES DATO 23.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 DERES REFERANSE 200900092 ØKOKRIM Postboks 8193 DEP 0034 OSLO Att. Hedvig Moe Tillatelse

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning

Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning Bydel Grünerløkka Postboks 2128 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 17.12.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201400098-9 201104293-94 Monika

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Vedtatt den av sak Innholdsfortegnelse GENERELT OM ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTID PÅ REISER... 4 OVERTID... 4 FLEKSIBEL ARBEIDSTID... 5 Definisjon... 5 Arbeidstakere som

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 10.12.12 Karin Ask-Henriksen Evaluering av hovedferieavvikling 2012 - Overordnede prinsipper for hovedferieavviklingen 2013 Saksnr.

Detaljer

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN PRAKSIS I LILLEHAMMER KOMMUNE Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli 2015. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Detaljer

TILLATELSE TIL UTVIDET OVERTIDSARBEID - VEIDEKKE INDUSTRI AS, MOBILE ASFALTFABRIKKER

TILLATELSE TIL UTVIDET OVERTIDSARBEID - VEIDEKKE INDUSTRI AS, MOBILE ASFALTFABRIKKER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.09.2017 2017/33467 DERES DATO 15.08.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Kine Herland tlf 98479519 DERES REFERANSE VEIDEKKE INDUSTRI AS Postboks 508 Skøyen 0214 OSLO Att. Jonny Berge TILLATELSE

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Molde Kommune Vintervedlikehold, gatefeiing og renhold

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Molde Kommune Vintervedlikehold, gatefeiing og renhold VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.02.2017 2017/12455 DERES DATO 16.02.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Molde Kommune - Molde Bydrift Rådhusplassen 1 6413 MOLDE Att. Randi Gujord

Detaljer

ARBEIDSTIDSORDNINGER. Samling for hovedtillitsvalgte 6.Juni 2014 Tromsø

ARBEIDSTIDSORDNINGER. Samling for hovedtillitsvalgte 6.Juni 2014 Tromsø ARBEIDSTIDSORDNINGER Samling for hovedtillitsvalgte 6.Juni 2014 Tromsø ARBEIDSTID Reguleres i Arb.miljølovens Kap. 10 og tariffavtalene/overenskomstene Ved arbeid på ulike tider på døgnet skal det utarbeides

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Sentral stab Organisasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 29/14 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 30.10.2014 Saksansvarlig: Heidi

Detaljer

Arbeidstilsynet viser til søknad datert , samt vedlagte protokoll fra drøftinger med tillitsvalgte.

Arbeidstilsynet viser til søknad datert , samt vedlagte protokoll fra drøftinger med tillitsvalgte. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.08.2016 2016/28548 DERES DATO 22.06.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Mari Vikhals Strøm tlf 47637503 DERES REFERANSE VISMA Services Norge AS Postboks 881 Sentrum 5807 BERGEN Avslag på

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Bouvet Norge AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Bouvet Norge AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.06.2017 2017/23948 DERES DATO 28.04.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 DERES REFERANSE BOUVET NORGE AS Fabrikkveien 10 4033 STAVANGER Att. Christian Henriksen

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Asker kommune Bondi avlastning avdeling Idunn, Drengestua

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Asker kommune Bondi avlastning avdeling Idunn, Drengestua VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 02.05.2017 2017/13616 DERES DATO 10.02.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Asker kommune - Bondi avlastning Postboks 353 1386 ASKER Att. Siw Johnsen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 Sykehuset Innlandet HF Styremøte 25.11.11 SAK NR 085 2011 ARBEIDSTILSYNETS TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE OVERHOLDELSE AV REGLENE OM ARBEIDSTID I ARBEIDSMILJØLOVENS KAPITTEL 10 REVIDERING AV HANDLINGSPLAN FOR

Detaljer

Avvisning av søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Sigdal kommune

Avvisning av søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Sigdal kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.03.2017 2016/50748 DERES DATO 23.12.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE SIGDAL KOMMUNE - Tjenester til funksjonshemmede Kommunehuset 3350 PRESTFOSS

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Aero Norway AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Aero Norway AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 28.11.2017 2017/47027 DERES DATO 03.11.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Eva Duesund tlf 90157842 DERES REFERANSE AERO NORWAY AS Flyplassvegen 220 4055 SOLA Att. Anette Sørensen Tillatelse

Detaljer

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Oversikt over dagen 09.00 Forelesning 11.30 Lunch 12.00 Forelesning og gruppeoppgaver 14.00 Kaffepause 14.15 Forelesning

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Würth Norge AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Würth Norge AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.08.2017 2017/35800 DERES DATO 10.08.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Eva Duesund tlf 90157842 DERES REFERANSE WURTH NORGE AS Morteveien 12 1481 HAGAN Att. Martinsen, Tor Egil Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid IFS Norge AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid IFS Norge AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 2017/39303 DERES DATO 31.08.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingeborg Sofie Hansen tlf 459 74 409 IFS NORGE AS Postboks 3 1371 ASKER Att.: Tone Mette H. Pytte Tillatelse

Detaljer

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 Endringer i Aml kap 10 PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 10-4 tredje ledd skal lyde: (3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 2 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsyn - NY LETT&METT AS

Tilsyn - NY LETT&METT AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE NY LETT&METT AS Storgata 139C 3915 PORSGRUNN Orgnr 917973016 Tilsyn - NY LETT&METT AS Vi viser til tilsyn den 11.03.2017. Vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup Overtids- og ulempetillegg Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 09.01.2017 Overtids- og mertidstillegg Hvor står det om overtid i loven? Arbeidsmiljøloven 10-6 Aml. 10-6 Overtid (1) Arbeid utover avtalt

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VA Arbeidstilsynet VAR DATO 28.02.2012 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Tahereh Talebi DERES REFERANSE 1 av 6 OSLO KOMMUNE HYRADSAVDELING FOR VELFERD OG SOSIALE TJENESTER Olav Vs gate 4 0161 OSLO Tilsynsrapport

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 29. mars 2007 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 29. mars 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 30/07 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.03.2007...

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Nes Kommune Nattjenesten avd 2

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Nes Kommune Nattjenesten avd 2 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.06.2016 2016/28075 DERES DATO 13.06.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Nes kommune, Miljøarbeidertjenesten Postboks 114 2151 ÅRNES Att. Sissel

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Delvis tillatelse til utvidet overtidsarbeid Asfalteringsarbeid for Statens Vegvesen

Delvis tillatelse til utvidet overtidsarbeid Asfalteringsarbeid for Statens Vegvesen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.11.2016 2016/38551 DERES DATO 26.08.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Petter Randa Bøe tlf 48271750 DERES REFERANSE SKANSKA ASFALT AS DISTRIKT AGDER POSTBOKS 789 SENTRUM 0106 OSLO Att.

Detaljer

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Til NKF`s lokallagsleder Rundskriv L 17 2013 Oslo, 9. desember 2013 Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Flere av NKFs lokallag har etterlyst et notat som inneholder de mest

Detaljer

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015 Arbeidstid Styrkeløftet 2015 Problemer Hvor lenge skal vi arbeide Beredskap Gjennomsnittsberegning Pauser Søndager Overtid Når begynner arbeidet? Tyco-dommen Teknikere som installerte sikkerhetssystemer

Detaljer

Tillatelse til utvidet bruk av overtidsarbeid Haandverkerne AS, prosjekt Oslo Lufthavn Gardermoen

Tillatelse til utvidet bruk av overtidsarbeid Haandverkerne AS, prosjekt Oslo Lufthavn Gardermoen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.01.2017 2016/47264 DERES DATO 24.11.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf. 930 32 901 DERES REFERANSE HAANDVERKERNE AS Sandviksveien 221 1341 SLEPENDEN Tillatelse til

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side Avtale nr. 428 Utløpsdato: 31.mars 2014 Overenskomst av 2012-2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/

Detaljer

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Arbeidstiden og arbeidstakeren Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Kari Birkeland Regiondirektør Vestlandet 07.11.2010 2 Litt om Vi er 550 ansatte som arbeider i hele landet med å forvalte

Detaljer

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune

REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Lebesby kommune REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 24.09.2008, sak 08/863 Ansvarlig for dokument: Kontorleder REGLEMENT FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID 1. HENSIKT. Ordningen

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Lervåg Asfalt og Utleie (ENK) - Ryfylketunnelen

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Lervåg Asfalt og Utleie (ENK) - Ryfylketunnelen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.05.2017 2017/19815 DERES DATO 02.05.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Lervåg Asfalt og Utleie 6629 TORJULVÅGEN Att. Harry Lervåg Avslag på søknad

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeid på leir utfordrer de normale bestemmelsene i lov og avtale som regulerer arbeidstid og fritid. For

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Lyngdal kommune Bergsakerveien 15

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Lyngdal kommune Bergsakerveien 15 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 30.01.2017 2016/43323 DERES DATO 05.12.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Lyngdal kommune - Enhet for Psykisk helse / habilitering Postboks 353 4577

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Emerson Prosess Management AS/ Porsgrunn og Sandefjord

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Emerson Prosess Management AS/ Porsgrunn og Sandefjord VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2017 2017/39042 DERES DATO 01.09.2017 VÅR SAKSBEHANDLER DERES REFERANSE Ingeborg Sofie Hansen tlf 459 74 409 Emerson Process Management AS Dokkvegen 8 3920 Porsgrunn Att.:

Detaljer

Arbeidstid. NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist

Arbeidstid. NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid i aml. Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn 00-06 NATT NATT NATT NATT NATT NATT HELG 06 HELG 07 AML 10-4 og 10-8

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid GKN Aerospace Norway AS, Kongsberg

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid GKN Aerospace Norway AS, Kongsberg VÅR DATO VÅR REFERANSE 11.12.2017 2017/40965 DERES DATO 07.11.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 GKN AEROSPACE NORWAY AS P.O.Box 1004 3601 KONGSBERG Att. Cathrine Kvitnes

Detaljer

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009.

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale partene avsluttet 9. januar forhandlingene om nye særavtaler. Dette rundskrivet gjennomgår de endringene som er gjort. Alle avtalene er gjort

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.12.2016 2016/46821 DERES DATO 22.11.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Ingelin Gammersvik tlf 99243849 DERES REFERANSE Bryggerhuset Syd AS Storgata 2A 1767 HALDEN Att. Mona Johansen Avslag

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Wema System AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Wema System AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.04.2017 2017/15738 DERES DATO 08.03.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Eva Duesund tlf 90157842 DERES REFERANSE WEMA SYSTEM AS Lønningsflaten 21 5258 BLOMSTERDALEN Att. Petter Vikan Tillatelse

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - Hundvågtunnelen

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - Hundvågtunnelen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.04.2017 2017/8664 DERES DATO 06.03.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Petter Randa Bøe tlf 48271750 DERES REFERANSE BMO Tunnelsikring AS Industriveien 1 3010 Kongsberg Att. Hilde Aasland

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Fana Blikk AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Fana Blikk AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.03.2017 2017/16187 DERES DATO 15.03.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE FANA BLIKK AS Fanavegen 39 5221 NESTTUN Att. Tonje Skjeldestad Tillatelse

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Arbeidskraft Valdres, prosjekt Campus G12

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Arbeidskraft Valdres, prosjekt Campus G12 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.03.2017 2017/11837 DERES DATO 13.02.2017 VÅR SAKSBEHANDLER DERES REFERANSE Hege Furebotn Tveit tlf. 930 32 901 ARBEIDSKRAFT VALDRES JERNBANEVEGEN 12 2900 FAGERNES Att. Lars

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Advokatfirmaet Steensdrup Stordrange DA, Oslo

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Advokatfirmaet Steensdrup Stordrange DA, Oslo VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.06.2017 2017/28456 DERES DATO 08.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Silje Åsnes tlf 93833572 DERES REFERANSE ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE DA Postboks 1829 Vika 0123 OSLO Att.

Detaljer

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Vadsø kommune 2011 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I VADSØ KOMMUNE. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 00/00 i møte 00.00.2011 1. OMFANG

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Sykehuspartner HF

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Sykehuspartner HF VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 15.05.2017 2017/24353 DERES DATO 11.05.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE SYKEHUSPARTNER HF Postboks 3562 3007 DRAMMEN Att. Lisa Iversen Vrettos

Detaljer

Oslo kommune By rådet. Rundskriv 48 /2001

Oslo kommune By rådet. Rundskriv 48 /2001 Oslo kommune By rådet, Rundskriv 48 /2001 Til: Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og Saksnr.: 199502501-174 bedriftene Arkivkode: 052.2 Fra: Byrådsavdeling for service-og Utsendt dato: 20.12.2001 organisasjonsutvikling

Detaljer

Medistim ASA Økernveien OSLO. Att. Anders Lillebø. Tillatelse til utvidet bruk av overtid Medistim ASA, Horten

Medistim ASA Økernveien OSLO. Att. Anders Lillebø. Tillatelse til utvidet bruk av overtid Medistim ASA, Horten VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.08.2016 2016/30683 DERES DATO 08.07.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit tlf 93032901 DERES REFERANSE Medistim ASA Økernveien 94 0579 OSLO Att. Anders Lillebø Tillatelse

Detaljer

fl4 OØ) År 2014, den 10. desember Marianne T. Brekke Protokoll Dato: Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 5, 0102 Oslo Parter:

fl4 OØ) År 2014, den 10. desember Marianne T. Brekke Protokoll Dato: Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 5, 0102 Oslo Parter: Protokoll Dato: Sted: Parter: Sak: År 2014, den 10. desember Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 5, 0102 Oslo KA og Norsk sykepleierforbund Reforhandling av Særavtale for kirkelige stillinger

Detaljer

ARBEIDSTILSYNET. Lov og regelverk. Arbeids - dering panem8det

ARBEIDSTILSYNET. Lov og regelverk. Arbeids - dering panem8det ARBEIDSTILSYNET Vår dato 28.03.2006 Vår referanse 2006/2937 2 av 6 Arbeids - dering panem8det Til 10-4 Alminnelig arbeidstid Til & 10-4 annet ledd Arbeidstilsynet er positive til at dagens skille mellom

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID - PROSJEKT «SKJERKA DAMMER» I ÅSERAL

AVSLAG PÅ SØKNAD OM GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID - PROSJEKT «SKJERKA DAMMER» I ÅSERAL VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 10.07.2017 2017/32807 DERES DATO 22.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Kine Herland tlf 98479519 DERES REFERANSE TT PUKK AS Doneheia 8 4517 MANDAL Att. Isabell Dåstøl AVSLAG PÅ SØKNAD OM

Detaljer

Delvis samtykke til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden jf. arbeidsmiljøloven (aml) 10-5 tredje ledd

Delvis samtykke til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden jf. arbeidsmiljøloven (aml) 10-5 tredje ledd VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.03.2016 2016/6668 DERES DATO 11.01.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Mari Vikhals Strøm tlf 47637503 DERES REFERANSE EIDSKOG KOMMUNE Postboks 94 2231 SKOTTERUD Delvis samtykke til gjennomsnittsberegning

Detaljer