Oslo kommune Byrådsavdeling for finans

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Byrådsavdeling for finans"

Transkript

1 OSLO KOMMUNE BYSTYRETS SEKARiAT Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Notåttit - t ets -org-aner Til: Finanskomiteen Dato: Fra: Byråden for finans Vår ref (saksnr): Arkivkode: 054 Notat nr.: 91/2011 SPØRSMÅL FRA IVAR JOHANSEN I FORBINDELSE MED OVERSENDELSEN AV NOTAT 89/ OPPFØLGING AV ARBEIDSMILJØLOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER Jeg viser til spørsmål fra Ivar Johansen av Det er bedt om at finanskomiteen får oversendt kopi av alle svar som er innkommet fra kommunens etater og virksomheter, og som er grunnlag for Byrådets notat til finanskomiteen vedrørende oppfølging av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Vedlagt oversendes kopi av svar som er mottatt fra kommunens etater og virksomheter. Kristin Vinje Byråd Godkjent og ekspedert elektronisk Vedlegg. Kopi sendes SVs bystyregruppe B radsavdeling for finans Postadresse: Oslo E-post: postmottak uk r oslo kommune no

2 Oslo kornmune Kulturbyggene i Bjørvika Byrådsavdeling for finans og næring v/seksjon for personalledelse Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbch: Mai Britt Soby Arkivkode: ARBEIDSMILJØLOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER Vi viser til brev fra Byrådsavdeling for finans og næring datert Kulturbyggene i Bjørvika er en ren administrativ enhet med kun kontorarbeidsplasser, hvor en følger normal arbeidstid. Etaten er svært oversiktlig med bare fire ansatte, som sitter samlet i et felles kontorlokale. Vi har derfor ikke sett det som nødvendig å etablere særskilte ordninger for å overvåke arbeidstiden utover at vi benytter stempling i henhold til Oslo kommunes regler for fleksibel arbeidstid.,4ed hilsen LN, Gunnar A. L er 'tlirektør ai Britt Søby fagsjef Postadresse: Oslo E-post: postroottak(q)kib.oslo.kornmune.no

3 ) Helse- og sosialombudet Byrådsavdeling for finans og næring V/Seksjon for personalledelse 0037 OSLO Oslo, Deres ref: Vår ref: Journalnummer: 2011/1956 ARBEIDSMIUØLOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER Viser til brev datert der det bes om en redegjørelse for hvordan Helse- og sosialombudet arbeider for å forhindre brudd på arbeidsmiljølovens a rbeidstidsbestemmelser. Helse- og sosialombudet er en liten og oversiktlig etat som består av 18 ansatte. Alle arbeider innenfor ordinær arbeidstid og er omfattet av avtalen om fleksibel arbeidstid. Overtid og/eller arbeid i helgene forekommer sjelden. Dette da saker omfordeles dersom arbeidspresset på den enkelte blir for stort. De gangene det er behov for å jobbe utover ordinær arbeidstid, avtales det nærmere med ledelsen i det enkelte tilfelle. Alle ansatte fyller dessuten ut timelister som ledelsen gjennomgår og kontrollerer hver måned. Eventuelle avvik vil dermed kunne fanges opp tidlig. Vennlig hilsen 14)4 ne- Lise Kristensen helse- og sosialombud fl Marianne Stavrum kontorsjef Helse- og sosialombudet i Oslo Adresse: Lille Grensen 7, 0159 Oslo Tlf: / faks: e-post: / hjemrneside:

4 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen,22 c//c)/ Byrådsavdelingen for fmans og næring 0037 Oslo Dato: I Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: Kari Rocn, / ARBEIDSMILJØLOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER Bydel Grorud benytter tumusberegningssystemet NOTUS til å sette opp turnus. NOTUS er bygget på arbeidsmiljølovens besternmelser og Oslo kommunes regelverk. Slik forhindres brudd på arbeidsmiljelovens bestemmelser om ukentlig fritid og at arbeidstaker arbeider flere røde dager etter hverandre. Det kan likevel skje at arbeidstakere må beordres tilovertid på en slik måte at det kan ansees som brudd på arbeidsmiljøloven om ukentlig fritid og at arbeidstaker arbeider flere røde dager etter hverandre. Dette kan skje i perioder med stort fravær ip,or leder må vurdere hensynet til brukerne og krav til å ha kvalifiserte vikarer opp mot kravene i arbeidsmiljøloven. Med hilsen Ema Ho ten Avdelingssjef Kari Roen seksjonsleder Bydel Grorud Postadresse: Telefon: Bankgiro: Administrasjonen Arnmerudvcien 22 Telefaks Org nr Oslo E-past: postmottakbgroslo kommunc.no

5 0110 (4-0? - 0 OSLO KOMMUNE OVERFORMYNDERIET Oslo kommune Byrådsavdeling for finans og utvikling 0037 Oslo Deres rel Kjell Hugo Jenssen Vår ref Dato: 7. juli 2011 OVERFORMYNDERIET - ARBEIDSTIDSRESTEMMELSER Det vises til brev av 22. juni 2011, vedrørende vår oppfølgning av arbeidstidsbestemmelsene. Overformynderiet er en liten og oversiktlig etat. For å se til at loven ikke brytes, gjennomgås timelister og krav om overtidsbetaling av saksbehandler og av etatsleder, før oversendelse til UKE hver måned. Det jobbes ikke utover 13 timer pr døgn, eller mer enn 2 søndager etter hverandre. Generelt har vi lite overtidsarbeid i etaten. De som arbeider overtid er gjort kjent med begrensningene. Vi ser imidlertid at det er behov for en oppfriskning og innskjerpning, noe som vil bli gjort på førstkommende personalmøte V i vil sørge for skriftliggjøring av avtaler, i tråd med arbeidsmiljolovens bestemmelser. Med vennlig hilsen e vestad overformynder Postadresse: Kontoradresse: Tlf Postboks 8773 Youngstorget Mollergt. 16 Telefontid: Oslo Ekspedisjonstid Fax Epost. Dostrnottak'äofin oslo kommune.no Bankgiro

6 Oslo kommune Arbeidstrening Oslo KF Byrådsavdeling for finans og næring 0037 OSLO Dato I Deres ref Vr ref (saksnr) 371/11 Saksbehandler Kirsti I,angerud Arkivkode: ARBEIDSMILIMOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER Det vises til brev datert om ovennevnte. Arbeidstrening Oslo KF er et foretak der ansatte kun arbeider dagtid. Det er ingen tjeneste på lørdager og søndager. Overtid benyttes unntaksvis etter pålegg fra arbeidsgiver og innenfor arbeidsmiljolovens bestemmelser. Med hilsen Knut Eg direktør ; Kirsti Langerud administrasjonssjef Arbeidstrening Oslo KF BeSokadress:: Jerikoseien Oslo Posiadresse f'sshol 1 1.indcher,! 1007 Oslo 042,1( 97Stsl0009 MVA Telefon: r-posladresse posimmlals stilt oslo Europeon in Socia! Services e uass Enhonc,nq p,--rrormance. rrueq needs

7 Byrådsaydeling for finans og næring 0037 OSLO BOLIGBYGG - e: I /ATO: DERRS REEEKANSF.: VÅR REITRANSE: SAKSNR,: ARKWKODE: 13. juli Normann Malmberg, tlf Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser Det vises til byrådsavdelingens henvendelse av 22. juni 2011 og Boligbygg har følgende tilbakemelding å gi på de stilte spørsmål: Huordan jobber bedriften for å forhindre at det oppstår brudd på bestemmelsene i arbeidsmiljoloven som skal sikre at arbeidstakere ikke pålegges sammenhengende arbeid utover 13 timer pr døgn? Virksomhetsornrådets karakter og den interne organiseringen av arbeidet i foretaket, tilsier at det svært sjelden skjer at denne problemstillingen aktualiseres. Samtlige ledere er imidlertid inneforstått med arbeidsmiljolovens bestemmelser og er pålagt å påse at 13-timersgrensen ikke overskrides. Hvordan jobber virksomheten for å forhindre at arbeidstakere urbeider flere sondager etter hverandre enn det er tillatt i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljoloven? Boligbygg har ingen ansatte med skift- eller turnusarbeid i det samtlige ansatte er omfattet av overenskomstens om ordinær arbeidstid. Hvordan jobber virksomheten for å forhindre ut det oppstår brudd på arbeidsmiijolovens bestemmelser om ukentlig arbeidstid? I likhet med ovenstående tilbakemelding så anses også dette spørsmålet som lite relevant slik arbeidet er organisert i Boligbygg. Samtlige ledere har online-tilgang til tidsreguleringssystemet og kan på denne måten følge opp sine ansatte. De ansatte i personalfunksjonen har også en rolle i å overvåke at arbeidsmiljølovens bestemmelser følges og går i dialog med lederne dersom man observerer ureglemessigheter. Med hilsen Boligbygg Oslo KF 7.\ Normann a n erg B--,esk;acires,e: Post n Telefen ' Faks: Internett- Kcnto.,r.

8 v: Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten 0 0 Byrådsavdeling for finans og næring 0037 OSLO Dato: Deres ref.: Vår ref.: Saksbeh: Arkivkode: /18- Jonas Drag /20429 (Oppgis vedhenv ) Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser Det vises til brev datert , der det bes om at virksomheten redegjer for hvordan vi jobber for å unngå brudd på ulike bestemmelser i arbeidsmiljøloven. For Eiendoms- og byfornyelsesetaten er ikke disse problemstillingene aktuelle, da vi ikke har noen ansettelsesforhold som er av en slik art at de går utover normal arbeidstid. Vi har derfor ikke iverksatt noen mer spesifikke tiltak enn det som er påkrevd av oss som arbeidsgiver, og som ivaretas av våre ledere. Med vennlig hilsen HR-seksjonen Kerstin Marthinsen seksjonssjef Jonas Drag HR-konsulent Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Z<F1 Eiendoms- og Besoksadresse Fakturaadresse Telefon Org.nr byfornyelsesetaten Christian Krohgs43Ie 16 Eicndoms- og byfornyclsesmaien TeIefaks: Gir Posiadresse: Oslo kommwie, Fakturasentral Postboks 491 Sentrum Postboks 6532 Enerstad E-post: postmottak(ir)eby oslo.kommune no 0105 OSLO 0606OSLO 00

9 Oslo kommune Bydel Frogner Bydelsadministrasjonen 2,9/10/02 9--IV Byrådsavdeling for flnans og næring Dato Deres ref Var rct (saksnr): 2011/577 Saksbeh: Anac-Ma Moc-Christensen Arkivkodc: 054 Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Bydelens turnuser er i tråd med arbeidsmiljolovens arbeidstidsbesternmelser, og det er gode rutiner for å sikre at disse ikke fravikes. Vi har derfor ikke brudd på regelverk for fast ansatte i turnus. For ekstravakter benyttes en gjennomsnittsberegning over et halvt år vedrørende arbeid på søndager. Dette av hensyn til kvalitetskrav i helselovgivingen som understreker betydningen av færrest mulig hjelpere til den enkelte bruker. Vi ber om at FIN vurdercr dettc forholdet noye, da vi kan opplyse at en praksis hvor gjennomsnittsberegning ikke ble lagt til grunn, ville gitt et behov for et betydelig antall flere ckstravakter. OQ dermed "nye" hjelpere hos brukeme. Vi har gode kontrollrutiner gjennom tilkallingsprograrnmet --MinVakt", som dokumenterer eventuelle brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Brudd på kortere ukefritid forekommer ikke. ed hilsen k--a. enche t rstavi bydelsdire tør.y,w-ffii/114*)7/ Anne-Ma Moe-Christensen avdelingssjef Bydel Frogner Po.:4adresse: Tdek,n: 02 1F10 Bankkonto Besoksadresse. Posiboks2400 Solli Telefaks Org nr S Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo Henrik lbsensgate E- pr,st: pn.tin,nal. 4,, fr

10 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten ch075-2 Byrådsavd. for finans og næring v/seksjon for personalledelse 0037 OSLO Dercs rcf: Vår ref (saksnr): Saksbch: Arkivkode: Bergljot Gamborg-Heinåli, Dato VEDR ARBEIDSMILJØLOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSE Vi viser til brev datert vedrørende arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Helse- og velferdsetaten følger opp disse områdene på følgende måte: Det er nærmeste leder som har ansvaret for å følge opp arbeidstiden til de ansatte. Nærmeste leder skal hver måned gjennomgå timelistene til de ansatte for å sjekke at disse er i henhold til lov og avtaleverk. Personalstab tar i tillegg ut saldolistene til de ansatte for kontroll av de ansattes arbeidstid hver andre måned, for å sjekke at timeantallet ansatte arbeider er i tråd med arbeidstidsbestemmelsene. Dersom det er avvik fra arbeidstidsbesternmelsene blir dette tatt opp med nærmeste leder. Med hilsen Tone t'røttes en S gne etatsdirektør delin direktør Helse- og velferdsetaten Bcsoksadre:ce Postadresse Telcfon: 02 1SO Kfaus Torgånd vel 3 Nstboks 30 Scneurn Tclefaks Sogn Arens 0101 Oslo Org nr )93

11 Oslo kommune Bydel Grfinerlokka Byrådsavdeling for fmans og næring 0037 OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: R. Monclair, 054 ARBEIDSMILJØLOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER Viser til brev datert vedrørende arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Bydel Griinerløkka har til enhver tid godkjente turnuser med arbeid hver tredje helg. Det er satt av egne årsverk til helgestillinger. 1 forbindelse med helge- og høytidsdager utarbeides det hjelpeturnuser med lovfestede F3 og F4 dager. HR-seksjonen sender ut rapport over overtid hver måned. Rapporten går tilavdelingsdirektør. Hver tjenesteleder får rapport for sitt kostnadssted. Dette slik at bydelens ledere skal kunne følge nøye med på overtidsbruk. Dersom det unntaksvis skulle være nødvendig at ansatte jobber overtid, så er det bydelens politikk at forskjøvet arbeidstid skal prøves brukt først. Med hilsen Ragnhild Monclair avdelingsdirektør Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift..elrza % Bydel Griinerlekka Postadresse. Telefon Bydelsachrnnistrasjonen Postboks 2128 Gr(inerlokka Telefaks http //www bga oslo kommune no 0505 Oslo e-post postmottakrd,bea oslo kommune no

12 Oslo kommune Omsorgsbygg Oslo KF 0 Byrådsavdeling for fmans og næring 0037 OSLO Deres ref: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: / Mari Kulss ehagen, Dokurnentdato A RBEIDSMILTØLOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER. Vi viser til henvendelse av angående sporsmål om foretakets arbeid for å hindre brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser i forhold til følgende: Brudd på sammenhengende arbeid utover 13 timer pr. dogn: Det praktiseres at all overtid skal være pålagt av leder. Leder har via vårt tidsregistreringssystem løpende oversikt over arbeidet tid pr. dag for sine medarbeidere. Månedlige registreringer kontrolleres og godkjennes av leder og er grunnlag for utbetaling av arbeidet overtid. I forbindelse med lønnsutbetalingenc kontrollerer avdelingsdirektør NLP rapport "Overtids statistikk", dcr også samlet overtid for medarbeideren i løpet av året frernkommer. Foretakets oppfolging av overtid gjelder spesielt i forhold til grensen på 200 timer pr. år. Arheid påflere sandager etter hverandre enn det loven Foretaket har i utgangspunktet ikke arbeid på sondager, men dette kan skje i perioder med ekstra arbeidspress (årsoppgjør) eller dersom det skulle oppstå akutte driftsmessige hendelser. Spørsmålet cr derved ikke blitt fulgt opp spesielt. Brudd på kortere ukefritid enn hva loven tillater: Vår arbeidstidsordning innebærer fri lørdag og søndag, og arbeid på disse dagene skjer unntaksvis. Spørsmålet angående ukentlig arbeidsfri er derved ikke blitt fulgt opp spesielt. For øvrig vil det bli utarbeidet en rutine med nærmere presiseringer for pålegg og kontroll av overtid i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser. /i C.'L Per Morten Jo ansen administreren direktør, Tone Marie Holmebakk HR-direktør Omsorgsbygg Oslo Kl, Postadresse. Telefon: Org.nt Postboks 2773 Solli Tclefaks: Bankkonio Bcsoksadresse 0201 Oslo Sornmerrogata I e-post: postmottak(d,obv.oslo.kommune.no

13 Oslo kommune Kulturetaten 1 Byrådsavdeling for finans og næring 0031 OSLO Dato: Deres ref: Var rcf (saksnr): Saksbch. Arki ykode: lanne 1-Icibcre ARBEIDSMILJØLOVENS ARBEIDSTIDBESTEMMELSER Det vises til brev datert hvor byrådsavdelingen ber virksomheten redegjøre for hvordan etaten jobber for å hindre brudd på arbeidsmiljøloven i tilknytning til en rekke bestemmelser om arheidstid. Ansatte i Kulturetaten har varierende arbeidstid i forbindelse med arrangementer og betjening av publikum. Det er imidlertid kun et mindre antall ansatte som følger bestemmelser i Dok om ordinær arbeidstid for turnuspersonell. Etaten har i samarbeid med fagorganisasjonene over tid hatt fokus på arbeidstidsordninger. Som følge av dette, er nå flerc tiltak og rutincr gjennomført for å sikre at arbeidstiden til alle ansatte til enhver tid følger arbeidsmiljølovens bestemmelser: Opplæring av lederc med personalansvar og tillitsvalgte i arbeidstidsplanlegging og i dcn forbindelse avtalc- og regelverk. Etaten har hittil ikke hart tilgang til elektronisk hjelpeverktøy. Det ble gitt avslag på forespørsel om å bli prioritert i forhold til rask implementering av nytt turnusplanleggingssystem, som er nå anskaffet i Oslo kommune. Som en midlertidig løsning, har etaten anskaffet et hegrenset antall lisenser til det gamle systemet; Notus turnusplanlegging. Alle ansatte med variert arbeidstid jobber etter arbeidsplaner som er godkjent av tillitsvalgte og behandlet i henhold til regler og avtaleverk i Dokument 24 og Arbeidsmiljøloven. Etaten har kun unntaksvis behov for å påtegge overtid. Overtidsrapporter blir kontrollert hver måned. Ved behov for sammenhengende arbeid utover 13 timer jf. AML 10-6 (8) har partene inngått avtale om gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid jf. AML Dette blir gjort i forbindclscr med drefting og godkjenning av aktuelle arbeidsplaner. Godkjente og vedtatte arbeidsplaner, hvor det inngår sondagsarbeid, behandles i henhold til regelverk i AML Postadressc: TeIefon: Posthoks 1453, Vika Teiclaks: Postnumincr 0116 OSLO Rescpsjoni post postmottak oslo.kommunemo BcsAsadresse: Fridttol"Nansens p I 4 rhe nr ankkon0 o

14 Med hilsen Nina Sand avdelingsdirektør -)

15 Oslo kommune Legevakten ig \ Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Byrådsavdelingen for finans og næring vi Seksjon for personalledelse 0037 Oslo Dato: I Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbelt: V.Hannevold Arkivkode: 052 ARBEIDSMILJØLOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER Legevakten arbeider aktivt for å forhindre brudd på arbeidsrniljolovens arbeidstidsbestemmciser. Legevakten har utarbeidet en turnusveileder som cr vedtatt i AMU og skal fungere slik at arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven er ivaretatt. Turnusene er utarbeidet etter denne veileder og er godkjent av organisasjonene ved Legevakten. Ved utarbeidelse av turnuser er det tatt utgangspunkt i arbeidsmiljølovens 10-4 "Alminnelig arbeidstid", 10.5 "Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid", 10.8 " Daglig ott ukenthg, arbeidsfri", 10.2 "Arbeidstidsordninger" og 10-8 "overtid". Legevakten har etter søknad til Arbeldstilsynet fått godkjent å bruke 12 timers vakter i Enhet for drift- og internservice (sikkerhet). I forkant av søknaden var det drøftinger med arbeidstakernes tillitsvalgte Vi har fulgt AML I 0-5 ved utarbeidelsc av våre turnuser slik at den samlede arbeidstid ikke overstiger 13 timer i løpet av 24 timer for noen arbeidstakere. Legevakten arbeider aktivt med å redusere bruken av overtid. 1 dette arbeidet er det viktig med fokus på bemanningsplaner, besette alle stillinger, nærværsarbeid og et godt samarbeid på tvers av alle enhetene. I overtidsrapporten blir det synlig når enkelte arbeidstakere har for mye overtid, dette blir fulgt opp av leder umiddelbart. Overtid blir bare brukt i tilfeller hvor det er mangel på kvalifisert personell og skal pålegges av leder. Turnusen erlaget med grunnlag i Legevaktens bemanninqsplaner og vil forhindre arbeid fiere sondager etter hverandre. I de tilfeller dette forekommer, er dette ekstraordinært og blir betalt med overtid alternativt innleid personell. Dette vil komme frem på overtidsrapporter. I tillegg cr det samarbeid mellom enhetene når det gjelder å ivarcta de ansattes rett på fritid, samt forsøke å unngå pålegg om overtidsarbeid. Ukentlig arbeidsfri er innarbeidet i turnusen og er merket som dette. I de tilfeller det er behov for avvik fra dette, blir fridagen betalt med overtid. Lege% akten Postadresse: Telefon: Storgt OSLO Telefalo:: Besoksadree: www le;g.evakten.oslo.kotnrnune.m, Stargf 40 Ora.nr:

16 Legevakten har stor fokus på å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser. Derfor blir alle rapporter om overtid og fravær lagt frem i AMU og er fast agenda på alle ledermøter. ed ven ig hil en ti vik t1i semmerud Direktør HR-leder 17/47)

17 Oslo kommune Kommunerevisjonen Byrådsavdeling for finans og næring v/seksjon for personalledelse Dato: Dep:s ref Vår rcf (saksnr.) Saksbeh' Jan Lindhoc Rcx isjonsrcr Tlf Arkwkodc ARBEIDSMILJØLOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER Dct vises til brev av I. Hvordan jobber virksomheten for å forhindre at det oppstår brudd på bestemmelsene i arbeidsmiljoloven som skal sikre at arbeidstakere ikke pålegges sammenhemzende arbeid utover 13 timer pr døgn? Problemstillingen er lite aktuell i Kommunerevisjonen. Ledere med personalansvar er kjent med arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Bruk av overtid pr måned kontro1leres også av administrasjonsavdelingen. 2. Hvordan jobber virksomheten for å forhindre at arbeidstakere arbeider flere søndager etter hverandre enn det som er tillatt i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven? Problemstillingen er lite aktuell i Kommunerevisjonen. Ledere med personalansvar er kjent med arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. 3. Hvordan jobbcr virksomheten for å forhindrc at det oppstår brudd på arbeidsmiljolovens bestemmelser om ukentlig arbeidsfri? Problemstillintzen er lite aktuell i Kommunerevisjonen. Ledere med personalansvar er kjent med arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Annette Goh cl um kommunerevisor Ja l&- k7c16c-r t) e avdelingssjef Adresse: Telefon rcsepsjon Grensevcien 88 Telefaks OSLO Ors...nr Epost: postmonak'r-ikrv.oslo kommune.no Inrcrnett http oslo.kommune.ne

18 Oslo kommune Bydel Ullern Bydelsadministrasjonen Byrådsavdeling for finans og næring 0037 OSLO Dato Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbch: 20 H /748 lan Arki kock ARBEIDSMILJØLOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER Det vises til brev av 22. juni dette år hvor det bes om tilbakemelding på virksomhetenes arbeid for å forhindre brudd på arbeidsmiljolovens, med særlig fokus på: Brudd på sammenhengende arbeid utover 13 timer pr. døg.,n Arbeid på flere søndager etter hverandre enn loven tillater Brudd på kortere ukefritid enn hva loven tillater Bruk av overtid og etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene gjennomgås jevnlig av ledere med ansatte ved lokale tjenestesteder og i enhetene på personalmøter og lokale I IMS- IA-utvalg. På driftsrapport hver måned rapporteres det på overtidsbruk til bydelsdirektøren. Ledere har ansvar ror å folge opp arbeidstidsbestemmelsene og skal gjennomqa turnus sammen med tillitsvalgte hver 3. måned. A \.vik på arbeidstidsbestemmelsene, se punkter o er skal meldes enhetsleder. Der det er behov arbeides det med kontinuerlig å ha en oppdatert og stor nok ekstravakt-/ vikarliste for å forebygge bruken av overtid. Det kontrolleres vakter hver uke for å unngå at ansatte, også ekstravakter/ vikarer arbeider mer enn fem vakter i uken. I tillegg til de lokale tiltakene skissert over kontrollerer enhet for personal- og tjenestcutvikling månedlig overtidsbruk i bydelen ved uttak rapport Datavarehuset. Det tas kontakt med enhetsledere for oppfølging dersom enheten finner grunnlag for dene, basert på rapporten fra Datavarehuset på individnivå (forbruk antall timer). Overtidsbruken i bydelen rapporteres til arbeidsmiljoutvalget per tertial. Med hilsen («" Maitt Jans4-1 Bydelsdirektør Kyvik FunQ,erende personalsjef Rydcl Bydelsadnrinisuanen Beseksadresse: Telefon Bankgiro Holls% eten 48 lelefaks Org nr : 971 k Postadre::sr E-posti posinleitak-t'ilbun.oslokornmune.no Postbeks 43 Skoyen Imernen adresse wn w.bun oslo.kernmeneno 02 2 OSLO

19 Oslo kommune Brann- og redningsetaten Byrådsavdeling for finans og næring 0037 OSLO Dato: Deres ref : Vår ref. (saksrtr.): Saksbeh.: Arkivkode: KO 054 ARBEIDSMILJØLOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER Det vises til byrådsavdeling for finans og næring sitt brev av angående ovennevnte. Brarm- og redningsetaten har ca 430 ansatte, hvorav ca 100 ansatte har ordinær arbeidstid (daelid). Blant denne gruppen forekommer det svært sjeldent overtidsarbeid. Etaten utfører noen kontroller og tilsyn på kveldlnatt oe i helger, men aldri av et slikt omfang at det kommer i strid med arbeidsmiljøloven. Når det gjelder de øvrige ansatte som jobber turnus, dreier det seg om ea 300 i beredskapsstyrken og 15 i ll0-sentralen. Disse gruppene har to forskjellige turnuser, som begge er lagt opp slik at de ikke kommer i strid med arbeidsmiljøloven hva gjelder søndagsarbeid og ukentlig arbeidsfri. Det er altså ved overtidsarbeid brudd på arbeidsmiljeloven eventuelt kan forekomme i Brann- og redningsetaten. Dersom rnannskaper er ute på hendelser i forbindelse med vaktskifter, hender det at de må avslutte oppdraeet eller vente på avløsning. Dette er ikke planlagt overtid, men det beerenser seg som regel til en time eller to. Nesten alt øvrig overtidsarbeid er ekstravakter som det er behov for ved fravær av andre ansatte. Dette er stort sett basert på frivillighet og er således ikke pålagt. Arbeidsmiljelovens bestemmelser må selvfølgelig likevel overholdes, men de ansatte har liten forståelse for etatens behov for håndhevelse av regelverket. Med daeens elektroniske turnusprogram er det ingen varsling ved overtredelse av overtidsreglement. 1 og med at de ansatte selv "melder seg på" slik overtid, og da på andre vaktlag med andre ledere, er dette basert på tillit tilat de ansatte følger lover og retningslinjer. Etaten har i tilleeg noen tiltak for å sikre at regelverket blir fulgt: det er inngått en avtale med Oslo Brannkorpsforening om utvidet bruk av overtid, jfr aml (5) det er laget retnineslinjer for vaktbytter som går ut på at dersom en ansatt bytter vakt med en annen, må det være innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser slik at man ikke bytter til seg vakter på mcr enn 15 timer pr uke eller 40 timer pr måned og elel'on: 02 I SO ( nr: - \ \ Arne r,13,-, I Telcf:lk,-: (11 611I I. t)17) ( 1.() fw.unonak o bre.onio kormun:: rio

20 det er utarbeidet rutiner der ansatte som melder seg til ekstravakter blir spurt om de kjenner regelverket på dette området og om de ved å ta på seg ekstravakten vil komme i konflikt med regelverkct seksjonsleder ved Bcredskapsavdclingen får månedlig rapport over overtidsbruk det er foreslått å ha et punkt i brannmesternes lederkontrakter om at de jevnlig gjennomgår regelverket på dette områdct med sine ansatte. Dette er foreløpig ikke gjennomført. e '. en t, J n My ldha g annsjef )1\,4 Kristine Ørmen personalsjef 2

21 o Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Oslo kommune Byrådsavdeling for fmans og næring 0037 OSLO Dato: I Deres ref: ref (saksnr)i Saksheh: Arkivkode: Bente Lund-k;aksen. 054 ARBEIDSMILJØLOVENS ARBEI DSTI DSBESTEM M ELS ER Utviklings- og kompetanseetaten har mottatt brev fra Byrådsavdeling for finans og næring hvor vi blir bedt om å gi en redegjorelse for folgende; I. Hvordan UKE jobber for å forhindre at det oppstår brudd på bestemmelsene i arbeidsmiljoloven som skal sikre at arbeidstakere ikke pålegges sammenhengende arbeid utover 13 timer pr dogn? 2. Hvordan jobber UKE for å forhindre at arbeidstakere arbeider flere sondager etter hverandre enn det som er tillatt i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljoloven? 3. Hvordan jobber UKE for å forhindre at det oppstår brudd på arbeidsrniljølovens bestemmelser om ukentlig arbeidsfri? Hensikten med regulering av arbeidstiden er å forhindre at arbeidstakere utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. 1 UKE er det et linjelederansvar å folge opp dette i den respektives avdelingiteam. Det er lagt opp rutiner ved at nærmeste leder kontrollerer timelister hver måned. Dessuten har hver enkelt leder med personalansvar tilgang til sine medarbeideres tidregistrering. På denne måte kan lederen folge med på om arbeidsmiljolovens arbeidstidsbestenunelser overskrides. Det cr i tillegg til dette etablert intern kontrollrutine som innebærer at Okonomi- og administrasjonsavdelingen månedlig tar ut rapport fra Datavarehuset om avdelingene og den enkelte ansattes overtidsbruk. Dette for å sikre at lovens grenser for arbeidstid etterleves. 1 de tilfeller hvor det har vært nødvendig med utvidet overtid, er dette tatt opp med etatens tillitsvalute og brev med foresporsel om utvidet bruk av overtid er sendt Arbeidstilsynet. UKEs arbeidsområde og -oppgaver er av en slik art at arbeid på sondager ikke er ordinært. 1.1K E har ingen ansatte i turnus eller skiftarbeid. Det er kun i forbindelse med oppstart av/testing av nye datasystemer, innspurt av prosjekter, årsoppgjør og ved andre ekstraordinære forhold arbeid på en søndag er vanlig. Heller ikke i disse tilfelle vil det være normalt for arbeid flere sondager ener hverandre. Med hilsen bsa jorven Per Vidar Nilsen E tsdirektor ass.direktor l'ivildings- og kornpelansectaren Postadresse: Besoksadresse: Or nr: Postboks 6538 Literstad Strornsveien OSLO fi-post: postmottak(d»ke.oslo.kornmune no Telefon felefaks

22 Oslo kommune Rusmiddeletaten Administrasjonen Byrådsavdeling for finans og næring 0037 OSLO 1)a(r) Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksheh: Arkivkode: Anne Lise Bjerke. 054 ARBEIDSMILJOLOVENS ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER Vi viser til deres brev datert vedr. arbeidstidsbestemmelsene. Alle Rusmiddeletatens tjenestesteder har turnusplaner som er utarbeidet sammen med tillitsvalgte. Planene forholder seg, til arbeidsmiljolovens bestemmelser og ivaretar dermed lovens krav når det gjelder arbeid på søndager og ukentlig arbeidstid. Dette gjelder også i hovedsak vikarer og tilsigelsesvakter, men det kan forekomme i helt spesielle filfeller at disse jobber to søndager på rad. Noen av våre tiltak utarbeider hjelpeturnus ved høytider som jul og påske. Det er tilfeller hvor det da lages individuelle avtaler om gjennomsnittsberegning. Det vil da kunne skje at man jobber flere "røde" dager for eksempel i julen og får fri i påsken. Rusmiddeletatens tjenestesteder bestreber seg på til enhver tid å ha en tilgjeng.elig stab med tilsigelsesvakter for å kunne dekke opp sykefravær. Dette for å forebygge at ansatte jobber flere sondager på rad eller må beordres til overtid. Med hilsen 4 f i ' 5,, fc)... i,,r)2 Lille a aus e direktør.,.._ Turid Wigen avdelingsdirektor - Rusmiddeletaten Admmistrasjonen Postadrse: BosAsadress,... Telefon: Raoiro 60",4_8S Postboks 7104 l'ilestredel 27 Teldaks: Ore.nr.: ,_,LI St Olavs plass 0164 OSLO 0130 OSLO M iljø fy rt å r

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Dato: 02.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/1281 Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06 052.0. Arbeidsutvalget 04.04.2013

Dato: 02.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/1281 Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06 052.0. Arbeidsutvalget 04.04.2013 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 02.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/1281 Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06 052.0 Saksgang Utvalg Møtedato Arbeidsutvalget 04.04.2013 ORIENTERING OM

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS

PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 VERDIGRUNNLAG I FIRST HOTELS... 4 1.1 Etiske retningslinjer... 5 2 PERSONALPOLITIKK... 6 2.1 Mangfold... 7 2.2 Mobbing og seksuell trakassering...

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune

Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune Rapport 06.10.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilnærming av oppgaven.... 3 2. Problemstillinger og metode....

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

Notat til b st rets organer

Notat til b st rets organer , Oslo komriitires-».- C(J. Notat til b st rets organer Til: Finanskomiteen Dato: 23.06.2011 Fra: Byråden for finans Var ref (saksnr): 201101310-13 Arkivkode: 126 Notat nr.: 67/2011 ORIENTERING OM GJENNOMFØRT

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009)

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innst. O. nr. 84 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Arbeidsreglement Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Innholdsfortegnelse: 1. OMFANG... 2 2. TILTREDELSE... 2 3. ALMINNELIG ORDEN... 2 4. BRUK AV SOSIALE

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål Rædaksjonelt Advokatfirma Ræders temanummer om arbeidsrett Høsten 2012 Arbeidsliv harde fakta Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål God personalhåndtering er avgjørende Denne utgaven

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper Overenskomst av 2012 Nr. 488 Oljetransportselskaper Utløp 31. mars 2014 Oljetransportavtalen 2012-2014 overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 19.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300709-1 Lars Normann Mikkelsen 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 916 79 949 FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på

Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på den annen side Avtale nr 276 Utløp 30.06.2010 2 Innhold

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer