Fakta-ark om ledelsesutvikling og hva HSØ/Helseforetakene har gjort/gjør på dette området

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakta-ark om ledelsesutvikling og hva HSØ/Helseforetakene har gjort/gjør på dette området"

Transkript

1 Notat Dato: 4. Februar 2013 Om: Fakta-ark om ledelsesutvikling og hva HSØ/Helseforetakene har gjort/gjør på dette området Lederutvikling har vært et eget satsingsområde i Helse Sør-Øst siden I 2006 ble det besluttet å fokusere spesielt på førstelinjelederne. Det er, etter omfattende høringer, utviklet et felles konsept for lederutvikling med grunnmoduler som tilpasses det enkelte foretak. Samtlige foretak har egne lederutviklingstiltak basert på dette konseptet. Tiltakene er lagt opp slik at de skal få effekt i organisasjonen/ bidra til virksomhetsutvikling; a) Innholdet er hentet fra egen arbeidssituasjon/organisasjon b) Innholdet formidles av gode, interne rollemodeller c) Tiltakene er treningsbasert Det regionale foretaket gjennomfører egne treningsprogram for lederveilederne i foretakene og bistår til utvikling og gjennomføring av tiltak i de enkelte foretak. En kartlegging, gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet høsten 2012, konkluderer blant annet med: Betydelig satsning og økende aktivitet innen lederutvikling. Foretakene har stort eierskap til sin utvikling og sine konsepter Nye ledere og førstelinjeledere er spesielt adressert. Betydelig grad bruk av egne krefter Lederutvikling i foretakene i Helse Sør Øst oppfyller flere av anbefalingene i Nasjonal plattform for ledelse Foretaksovergripende fellesskap så langt i mye av utviklingsarbeidet Det henvises for øvrig til vedlagte oversikt over tiltak i de enkelte foretakene. 1

2 Noen eksempler: Oslo universitetssykehus: Etablering av felles lederplattform for ledere ved Oslo universitetssykehus Individuell lederutvikling - førstelinjelederprogrammet Ledergruppeutvikling Verdibasert endringsledelse Etablere en felles lederplattform med større grad av felles språk, felles atferd og felles kultur på tvers av organisasjonsenhetene i Oslo universitetssykehus basert på sykehusets verdier og lederkrav. Dyktiggjøre den enkelte leder i å utøve et klart og tydelig situasjonsbestemt lederskap gjennom trening med tilbakemelding og refleksjon Virksomhetsstyring og analyse Bevisstgjøre den enkelte på hvilke krav og forventninger som stilles til ledere når det gjelder virksomhetsstyring. Ansvarliggjøre den enkelte i forhold til å tilegne seg nødvendig styrings- og analysekompetanse innen kvalitetsarbeid, økonomi og personal. Tilby behovsbaserte e- lærings- og klasseromskurs i styrings- og analyseverktøy Effektive ledergrupper Etablere et felles begrepsapparat og felles retningslinjer for effektive ledergrupper. Bidra til refleksjon og iverksettelse av hensiktsmessig organisering og struktur på ledergrupper og ledergruppemøter. Bidra til å gjøre ledergruppene selvevaluerende og selvutviklende. Tilrettelegge for grunnleggende betingelser og ferdigheter som må til for å få ledergrupper til å prestere godt. Åpne lederseminar Adressere relevante lederutfordringer i praksis og hvordan disse kan håndteres på en hensiktsmessig måte. Primært engasjeres en ekstern ressurs til å holde en forelesning eller workshop. Seminaret er åpent for ledere på alle nivåer, staber, tillitsvalgte og verneombud. 2

3 Ahus har lederutviklingsprogram for ledere på alle nivå. I tillegg gjennomføres utviklingsprogram for ledergrupper og egne simuleringer/storsamlinger hvor sentrale problemstillinger fra foretakets virksomhet (for eksempel fordeling av senger mellom avdelinger) blir løst. Sykehuset Østfold har, i tillegg til tradisjonelle lederutviklingstiltak, utviklet en modell for å kombinere lederutvikling med gjennomføring av krevende organisasjonsendringer (eks.: flytting av akuttmottak) På Sykehuset Innlandet (SI) og Sykehuset Vestfold følges programmene opp med veiledningsgrupper. Sykehuset Innlandet har, i samarbeid med Kunnskapssenteret, også gjennomført erfaringsutvekslingssamlinger med ledere for spesialisthelsetjenesten i Jämtlands Len Årlige lederavtaler for ledere på nivå 2, 3 og 4, hvor resultater og leveranser spesifiserer, er tatt i bruk av flere av foretakene og spres nå til de øvrige. Medvirkning: Involvering av tillitsvalgte og medarbeidere er nødvendig for å oppnå ønsket effekt av de tiltak som iverksettes. Dette er et aspekt som ikke alltid blir like godt ivaretatt. Derfor er det, i samarbeid med de konserntillitsvalgte, utviklet 12 prinsipper for medvirkning i omstilling. Disse er distribuert til samtlige medarbeidere og de er innarbeidet i lederutviklingstiltakene. Hovedtemaene er: medbestemmelse for tillitsvalgte og verneombud, medvikning og involvering av den enkelte arbeidstaker, informasjon og endringsmetodikk. Nasjonal plattform for ledelse De nasjonale verdiene og lederkravene er implementert i regionens foretak og de øvrige forslagene er under tilpassing og oppfølging. Helse Sør Øst`s Ledelseshus I april, 2013 skal Helse Sør Øst arrangere en erfaringskonferanse for alle som arbeider med ledelse og lederutvikling. Hensikten med denne konferansen er i tillegge til erfaringsutvekslingen, å styrke samarbeidet og utveksling av ressurser på tvers. Teamet i RHF et, som arbeider med ledelse er betydelig styrket ressurssmessig. 3

4 En av disse har, på Sykehuset Innlandet, utviklet et system for lederstøtte på 1.linjenivå, Ledelse i Klinikk, som, enkelt sagt, er en hjemmeside for ledere. Denne gjør informasjon, styringsdata, systemer og verktøy for ledere tilgjengelig et sted og med et klikk. Dette skaper en betydelig forenkling av arbeidshverdagen for 1. linjeledere. Konseptet vil bli distribuert til de andre foretakene i løpet av året. Videre er det tilsatt en koordinator som skal følge opp, koordinere og sørge for systematisk erfaringsoverføring ift lederutviklingsarbeid på foretaksnivå og på RHF nivå. Vår elektroniske Verktøykasse for ledere skal oppgraderes og det skal utvikles et styrkerom for inspirasjon rundt ledelse med teknikker, litteratur og gode eksempler/historier. Det er planlagt studiereise til Finland, England og Skottland i mars for å hente inspirasjon og erfaringer. Vedlagt følger også presentasjon om temaet holdt for styret i HSØ Denne inneholder data om antall ledere, kjønn osv. 4

5 5

6 Vedlegg 1 Lederutviklingstiltak i Helse Sør-Øst Lederopplæring og førstelinjeledere Helse Lederfakta Lederopplæring Førstelinjeledere foretak Ahus Ca. 370 ledere totalt Nivå2: 14 direktører Nivå 3: avdelingssjefer Nivå 4/5: 170 seksjonsledere Ca. 370, alle ledere, har gjennomgått lederopplæring siden Ny som leder, obligatorisk lederopplæringsprogram 4 ganger årlig, ca. 70 deltakere per år - Mottaksprogram - Systemopplæring - Styringsmodell, arbeidsgiver-rolle, HMS Førstelinjelederprogrammet, 6.5 dager, 3 samlinger, 24 deltakere per kull - Praktisk vinkling - Rolleforståelse - Ferdigheter til å takle lederhverdagen Innlandet Ca. 400 ledere med personalansvar Introduksjonsopplegg for nye ledere Eget program for nivå 4 ledere, 5 dager, 3 samlinger, ca. 20 per kull Ca.190 ledere har gjennomgått ulike tiltak siden Obligatorisk deltakelse 6

7 OUS Ca ledere med personalansvar Klasseromskurs for ledere, stab og tillitsvalgte, 23 kurs med 807 deltakere - Interne retningslinjer for bemanningstilpasning Eget program for førstelinjeledere, 5 dager, 3 samlinger + egen dag om virksomhetsstyring, 440 deltakere så langt Sunnaas 30 ledere med personalansvar Ca. 40 ledere har gjennomgått lederutviklingstiltak fra Fagdager om sykefraværsoppfølging og andre aktuelle tema Vi går samme vei, 9 dager, 6 samlinger, nivå 3 og 4 ledere Veiledningsgrupper, ½ dag månedlig Ca. 80 ledere med personalansvar Sykehus- Apotekene Ca. 20 ledere fullført 3-årig løp, ca. 25 fullført 2-årig løp, ca. 35 i gang med første år Felles opplæring innen medarbeidersamtale, HMS, Profit-base, personalportal for alle ledere Treårig løp for nye ledere, hovedvekt av førstelinjeledere Sørlandet 276 ledere - 80 ledere avdelingslederprogram, Opplæringstilbud Personalportal, GAT, HMS, Medarb.samtale, fra ½ dag til 4 dager Kurs for nye ledere, 3 dager, 2 samlinger, kombinasjon av opplæring og rolleforståelse 7

8 - 94 ledere enhetslederprogram - Enkeltkandidater på NTP, Frist meg., Psyk meg. og Master ved UIA - Diverse e-læringsprogrammer Enhetslederprogrammet, 6 dager, 3 samlinger, nytt kull startes opp nå Telemark 210 ledere med personalansvar Alle ledere på alle nivåer har gjennomgått: Ny i lederrollen, lederatferd enhetsledere, 40 seksjonsledere, 12 direktører/ klinikksjefer, 5 faglige ledere - 2 dagers opplæring i økonomistyring/ budsjettoppfølging - Informasjonssikkerhet - Etikk, innkjøp, fullmakter 4 dager, 2 samlinger, 40 ledere påbegynt Ny i lederrollen, fagmoduler, 12 obligatoriske workshops/fagmoduler med konkret opplæring, Innkjøp, Personalportal, Webcruiter, faktura etc. Vestfold 215 ledere med personalansvar Ca. 150 har gjennomført lederutviklingstiltak fra Lederopplæring, 2 timer hver 14. dag, 20 til 60 deltakere per kurs Lederutviklingsprogram nivå 4, 8 dager, 3 samlinger, i tillegg til ca. 10 møter i basisgrupper i løpet av året, 88 ledere fullført 8

9 Vestre Viken Ca. 350 ledere med personalansvar, om lag 300 ledere har gjennomført tiltak siden Introduksjonsprogram for nye ledere Lederutviklingsprogram for nivå 4 ledere. 3 samlinger a 2 dager. Østfold Ca. 220 ledere med personalansvar Grunnopplæring ledelse, 18 dager, modulbasert, 40 ledere, avsluttet 2011 Tilbud til førstelinjeledere under utvikling. Pilot våren 2013 Lederkurs, 26 korte innføringskurs for alle ledere, fra 2 timer til 2dager, 160 ledere, påbegynt

10 Vedlegg 2 Lederutvikling i Helse Sør Øst nivå 3 og ledergrupper Helse Ledere som leder ledere Ledergrupper Annet foretak Ahus Program for avdelingssjefer fra og med vår dager, 3 samlinger - Rolleforståelse - Virksomhetsstyring - Arbeidsgiverrolle Toppledergruppen, 4 samlinger årlig - Gruppeutvikling, - Hverdagen som case Tilbud om ledergruppeutvikling til alle ledergrupper, 4 samlinger per år, 8 dager Ledergruppen i styringslinjen, årlig samling for nivå 1, 2 og 3 ledere, simulatortrening med bruk av reelle case Innlandet Det personlige lederskapet, 7 dager, 4 samlinger, ca. 20 per kull, 3 kull gjennomført Ikke nevnt spesielt Lederveiledning, oppfølging Det personlige lederskapet, 2 veiledningsgrupper iverksatt Lederkonferansen, årlig samling for alle ledere på nivå 2, 3 og 4 10

11 OUS Oppfølgingskurs for avdelingsledere, trening i gjennomføring av omstillingssamtaler, 11 kurs med 235 deltakere Toppledergruppen gjennomfører pilot, skal gjennomføres i avdelingsledergruppene Klinikkledergruppeprogram, samlinger høst 2010, samtlige ledere nivå 2 og 3 Flerkulturelt lederprogram, pilot vinter 2012, videreføres høst Inspirasjonssamlinger for ledere kvartalsvis, eksterne foredrag Løpende samlinger 5 ganger per år Sunnaas Vi går samme vei, 9 dager, 6 samlinger, nivå 3 og 4 Ikke nevnt spesielt Høyskolen i Oslo og Akershus forespurt om mer lederutviklingsprogram fra januar Fire deltakere på prosessveilederkurs HSØ Program for nivå 2 ledere høst 2012 Sykehus- apotekene Toårig løp med nivå 2 og 3 ledere som målgruppe. Oppstart 2012, 18 deltakere første kull Ledergruppeutvikling startet opp på 5 apotek HR-direktør har overordnet ansvar, innleid sertifisert coach bistår i lederutvikling sammen med utvalgte ledere fra nivå 2 Sørlandet Avdelingslederprogrammet, 12 dager, 6 samlinger, 30 ledere per kull Vurderer å utvikle tilbud for ledergrupper Suksesjonsplanlegging under utarbeidelse, 11

12 Telemark Alle seksjonsledere har i perioden gjennomgått lederutviklingsprogram, LU, Ikke nevnt spesifikt Programmet Ny i lederrollen har fått så gode tilbakemeldinger at det planlegges å gjennomføre for alle enhetsledere 12 dager, 6 samlinger Den vanskelige samtalen, Program for toppledere, 5 moduler, under planlegging. Målgruppe klinikksjefer og stabsdirektører 1.5 dager trening med case, 40 deltakere så langt Obligatorisk HMS-opplæring for alle ledere på alle nivåer planlagt , 3.5 dag Vestfold Lederutviklingsprogram nivå 3, avdelingssjefer, 8 dager, 3 samlinger, 24 ledere har gjennomført Lederutviklingsprogram, klinikkens ledergrupper, 8 dager, 4 samlinger tilpasset den enkelte klinikk, 35 ledere har deltatt Lederopplæringen er satt i et årlig system, med tilbud om kurs hver annen torsdag Alle førstelinjeledere skal ha gjennomført program for nivå 4 innen 2013 Vestre Viken Coaching og mentorprogram under Flere ledergrupper har gjennomført For 2013 planlegges lederutviklingsprogram for ytterligere minimum 84 ledere på nivå 4 og 21-12

13 utvikling for nivå 3 og 4 utviklingstiltak, nye tiltak under planlegging 25 på nivå 3. Østfold Lederprogram, 2. linje ledere, 8 dager, 4 samlinger, pilot 2010, videreføres 2012, 14 ledere Ledergruppeveiledning, alle klinikkledergrupper, nystartet. Omfang varierer etter klinikkdirektørs bestilling, 105 ledere Mentorprogram, individuell veiledning og kollegaveiledning er andre tilbud. Felles ledersamling for alle ledere, 1 dag hvert ½ år, 210 deltakere 13

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud?

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud? Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap Hvordan benytte Difis tilbud? 1 Om Difis rolle Difi utvikler offentlig sektor. Vi bidrar spesielt der det offentlige står overfor store og tverrgående

Detaljer

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system HVA KJENNETEGNER ET HELHETLIG OG GODT SYSTEM FOR STYRKET LEDELSE? Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system Nasjonal erfaringskonferanse om ledelse 2013

Detaljer

Lederutvikling i SiV Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere

Lederutvikling i SiV Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere Utviklingsprosjekt: Lederutvikling i SiV Programutvikling og gjennomføring for 4.nivå ledere Nasjonalt topplederprogram Bente Krauss Tønsberg, 23. april 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF

Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF Versjon 16.11.14_1 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2015 2016 Sykehuset Telemark HF 1 Bakgrunn Arbeidsmiljøloven med forskrifter er førende for alt HMS-arbeid. Administrerende

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Programmet kan inngå som

Programmet kan inngå som 1 Foreløpig skisse til Lederutviklingsprogram Introduksjon Vi viser til Møre og Romsdal fylkeskommunee sin vedtattee «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» med bla. plattform for ledelse og medarbeiderutvikling.

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF

Malema UTK. Rapport 3/2014. Revisjon av Sykehuset Østfold HF Malema UTK Rapport 3/2014 Revisjon av Sykehuset Østfold HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 02.06 2014 Rapport nr. 3/2014 Revisjonsperiode Mars mai 2014 Virksomhet Sykehuset i Østfold HF Rapportmottaker

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

IKT KORT OM SYKEHUSPARTNER

IKT KORT OM SYKEHUSPARTNER 1 RAPPORT 2013 2 3 IKT KUNDER: Det enkelte helseforetak bestiller og inngår avtaler om tjenesteleveranser fra Sykehuspartner. Forvaltning av avtalene ligger typisk i den lokale IKT- eller HR-avdelingen

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer

Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestillinger 2014 gitt i foretaksmøte 13.2.2014 Status 2. tertial 2014 Overordnede føringer Oppfølging av Oppdrag og bestilling 2014 Oppdrag og bestilling 2014 ble behandlet i styret 5. mars 2014, som sak 17 /14. Oppfølging av oppdrag og bestilling fremgår i hovedsak av de ordinære måneds- og

Detaljer

Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter!

Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter! Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter! Niels Arvid Sletterød Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2007 Tittel Forfatter : JOBBING UTEN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO I HORTEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO I HORTEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO I HORTEN KOMMUNE 2012 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 1.2 AVGRENSING

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer