TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS"

Transkript

1 VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling for byutvikling Rådhuset, 0037 OSLO TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS Vi viser til tilsyn gjennomført ved 15 av Oslo kommunes skoler i perioden 2. mars til 14. mai 2009 og tilsyn knyttet til Oslo kommunes rutiner for vedlikehold av skolebygg og inneklimatiske forhold. Tilsynene ved skolene har vært utført av inspektørene Anne Langedrag, Katarina Øi og Grethe Barkve Fredriksen. Tilsyn med rutiner knyttet til vedlikehold og inneklima har vært utført av senioringeniør Frode Vatne. Denne rapporten er delt i to. Del 1 dekker tilsyn med temaene organisatoriske, psykososialt forhold og individuell tilrettelegging, og er basert på tilsyn i 15 skoler. Som vedlegg til tilsynsrapporten, følger individuelle rapporter fra skolene. Del 2 dekker postalt tilsyn innen tema vedlikehold av bygg og inneklima. Del 1 har et eget kapittel med varsel om pålegg. Sammendrag Arbeidstilsynet har våren 2009 ført tilsyn med tema organisatorisk, psykososialt arbeidsmiljø og inkluderende arbeidsliv ved 15 skoler drevet av Oslo kommune. I tillegg har vi bedt om dokumentasjon knyttet til vedlikehold av skolebygg og inneklima. God HMS-praksis på flere områder Oslo kommune ved Utdanningsetaten, har utviklet et system for løpende og forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Alle skolene vi har besøkt, arbeider aktivt etter disse systemene, og har vist gode kunnskaper om arbeidsmiljøarbeid innen organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Spesielt utmerker arbeidet med beredskapsplaner og forebyggende tiltak mot vold og trusler. Ikke alle skolene har kunnet legge frem skriftlig dokumentasjon på tiltaksplaner og risikovurderinger, men gjennom intervju vist godt HMS-arbeid. Arbeidstilsynet har gjennom tilsynene fått inntrykk av at lærerne trives, har faglig utfordrende jobb og gode kollegiale forhold. Oslo kommune ved Undervisningsbygg, har igangsatt et stort arbeid med å kartlegge vedlikeholdsbehov i skolene, oppgradering av nåværende bygg, og bygging av nye skoler. Skoleeier har vist at de har et system for kartleggingen og kan dokumentere at den er gjennomført. Det er også utarbeidet tidfestet plan for mer omfattende rehabilitering. POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 8174 Dep Oslo INTERNETT TELEFAKS Norge

2 VÅR REFERANSE 2 Brudd med Arbeidsmiljøloven Arbeidstilsynet har funnet forhold hos Oslo kommune innen tema organisatorisk /psykososialt arbeidsmiljø som vi vurderer å gi pålegg på om å rette opp, i samsvar med Arbeidsmiljølovens krav: - rutiner på overordnet nivå for å sikre vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser ved organisatoriske endringer (se del 1, varsel om pålegg, pålegg 1) - system for å sikre adekvat behandling av arbeidsmiljøutvalgssaker på riktig nivå i kommunen (se del 1 varsel om pålegg, pålegg 2) - bedre rutiner for å sikre tilstrekkelig og reell medvirkning fra skolene i byggesaker, på et tidspunkt som gir mulighet for å påvirke planer og prosesser (se del 1 varsel om pålegg, pålegg 3) - oppdatering av ledere og verneombud i lovverk etter innføring av ny arbeidsmiljølov i 2005 (se del 1 varsel om pålegg, pålegg 4) - kartlegging av rektorenes organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljø (se del 1 varsel om pålegg, pålegg 5) Hensikten med tilsynet Tilsynet ved skolene er en del av Arbeidstilsynets nasjonale satsning Med skolen som arbeidsplass. I forbindelse med denne satsingen i 2009, gjennomfører Arbeidstilsynet tilsyn ved skoler i flere av landets kommuner, fylkeskommuner og privatskoler. Arbeidstilsynet ønsker å sette fokus på skolene og skoleeiers arbeid med helsefremmende, forebyggende og inkluderende arbeidsmiljø for arbeidstakerne. Målet er et arbeidsmiljø hvor alle ansatte holder seg mest mulig sunne og friske, fysisk så vel som psykisk. Et av virksomhetens viktigste redskap er gjennom det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet) å redusere risikofaktorene. Tilsynsgjennomføring Inspeksjon med 15 skoler i 5 skoleområder, 3 skoler i hvert område. Hvert av tilsynene hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: MØTE 1: Innledende møte med ledelsen og verneombud til stede (ca 1,5 t) MØTE 2: Gruppeintervju 4-8 arbeidstakere (ca 1,5 t) MØTE 3: Avrunding av tilsynsdagen med ledelsen og verneombud (ca 30 min) MØTE 4: Møte med områdedirektør (ca 2 timer) Tema som ble tatt opp var HMS-kompetanse på skolen, kommunikasjon og medvirkning, systematisk HMS-arbeid på skolen, organisatorisk- og psykososialt arbeidsmiljø, individuell tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte Det ble i tillegg gjennomført et postalt tilsyn knyttet til vedlikehold av skolebygg og inneklimatiske forhold. 17. juni 2009 ble det gjennomført et oppsummeringsmøte med skoleeier. I dette møtet oppsummerte Arbeidstilsynet funn etter tilsynene, samt det som fremkom av innsendt skriftlig dokumentasjon fra skoleeier knyttet til inneklima. På møtet var både representanter for Byrådsavdeling for finans og utvikling, Byrådsavdeling for kultur og utdanning, Byrådsavdeling for byutvikling, Utdanningsetaten, Undervisningsbygg og etatshovedverneombudene.

3 VÅR REFERANSE 3 Del 1 Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø Oslo kommune ved Utdanningsetaten, har utviklet et godt system for løpende og forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Alle skolene vi har besøkt, arbeider aktivt etter disse systemene, og har vist gode kunnskaper om arbeid innen organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Spesielt utmerker arbeidet med beredskapsplaner og forebyggende tiltak mot vold og trusler seg. Ikke alle skolene har kunnet legge frem skriftlig dokumentasjon på tiltaksplaner og risikovurderinger, men gjennom intervju vist godt HMS-arbeid. Arbeidstilsynet har gjennom tilsynene fått inntrykk av at lærerne trives, har faglig utfordrende jobb og gode kollegiale forhold. Arbeidstilsynet vil i dette kapittelet oppsummere sentrale elementer i HMS-systemet som vi har fått presentert gjennom tilsynene. Overordnete HMS-rutiner Oslo kommune Utdanningsetaten HMS-system i Oslo-skolene Oslo kommune er èn arbeidsgiver. De offentlige skolene i Oslo er underlagt helse-, miljø- og sikkerhetsrutinene (HMS-rutinene) til Utdanningsetaten og Oslo kommune sentralt. Alle offentlige skoler i Oslo har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale). Utdanningsetaten har utarbeidet egne sykefraværsrutiner basert på avtalen og lovverket, og som skolene skal følge. Etaten har ellers utarbeidet rutiner innen alle tema Arbeidstilsynet har vurdert ved vårens tilsyn. Disse rutinene ligger elektronisk tilgjengelig for alle skolene - til bruk slik de er, eller med mulighet for lokale tilpassinger. Årlig HMS-rapportering Hver skole sender elektronisk inn en årlig HMS-rapportering til Utdanningsetaten. Områder skolene må svare for er blant annet: - oppdaterte lover og forskrifter - gjennomførte kartlegging og risikovurderinger - rutiner for melding av arbeidsmiljørelaterte avvik - gjennomførte vernerunder - utarbeidelse av handlingsplaner - HMS-kompetansen (kurs) hos rektor / ledelse / verneombud / arbeidsmiljøutvalg (AMU) - skriftlig møteplan for AMU - sykefraværesoppfølging Intern HMS-opplæring Etaten arrangerer en rekke interne kurs 1 innen human relations (HR), blant annet: - grunnkurs i arbeidsmiljø - systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) - arbeidsmiljøutvalg (AMU) oppgaver og roller - bedriftsintern attføring og sykefraværsoppfølging - om medvirkning i byggeprosesser - inneklima - konflikthåndtering 1 Jfr. Utdanningsetatens kurskatalog Utdanningsetatens HR-opplæring, våren 2009

4 VÅR REFERANSE 4 Organisering av vernetjenesten i Oslo kommune - Utdanningsetaten Verneombud / Hovedverneombud (VO / HVO) Hovedverneombud Oslo kommune Etatshovedverneombud (EHVO) Utdanningsetaten Hovedverneombud (HVO) Skole Verneombud (VO) Verneområde - skole Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Sentralt arbeidsmiljøutvalg (AMU) Oslo kommune Etats arbeidsmiljøutvalg Utdanningsetaten Attføringsutvalg Utdanningsetaten Lokalt arbeidsmiljøutvalg Skole

5 VÅR REFERANSE 5 Arbeidstilsynets funn Arbeidsmiljøkompetanse i virksomheten Ved 13 skoler hadde rektor og skolens ledelse gjennomført arbeidsmiljøopplæring / HMSopplæring. To rektorer hadde ennå ikke gjennomført opplæring. Alle verneombud, utenom to som var nylig valgt, hadde gjennomført kurs. Hovedsakelig var opplæringen gitt i regi av Utdanningsetaten, som arrangerer regelmessig slike kurs for både ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU). Gjennomført arbeidsmiljøkurs/hms-kurs er et tema som også etterspørres av etaten i den årlige HMS-rapporteringen. Lederne har kompetanse på at de må ta vare på de ansatte for å sikre et godt arbeidsmiljø. De viser omsorg og forståelse for de ansattes situasjon. Eksempler på slik kompetanse fikk vi eksemplifisert ved tiltak gjort i forbindelse med individuell tilrettelegging og gjennomføring av byggeprosjekt. Tilsynet viste likevel at de færreste hadde oppdatert kurs etter at ny arbeidsmiljølov trådte i kraft Loven har flere vesentlige endringer innen bl.a. - reglene om HMS - arbeidstakermedvirkning - vern mot diskriminering - varsling Ved flere skoler fikk Arbeidstilsynet opplyst at de hadde meldt seg på kurs, men at kurs var blitt avlyst pga manglende deltakelse. Kartlegging og risikovurdering Skolene kjente til rutiner og gjennomførte stort sett kartlegginger og risikovurdering av arbeidsforhold ved skolene. De fleste skolene benyttet rutinene utarbeidet av etaten. Av fysiske kartlegginger var vernerunder det vanligste. Vernerundene ble oftest gjennomført av verneombud og vaktmester. Ved enkelte skoler deltok rektor, eller annen ansvarlig fra ledelsen, avhengig av ansvarsområde. Andre typer kartleggingsmetoder var blant annet etatens årlige medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen blir av svært mange skoler brukt bevisst for å arbeide videre med problemstillinger som kommer frem. Et fåtall skoler hadde i tillegg satt i gang andre typer kartlegginger, spesielt innen inneklima. Gjennomførte kartlegginger og risikovurdering etterspørres av etaten i den årlige HMS-rapporteringen. HMS-avvik registreres hovedsakelig gjennom et elektronisk system som meldes av rektor til etaten. Rektor må gi en grov vurdering av risiko/konsekvens før avvike kan bli sendt. På etatsnivå brukes avviksmeldingen for å prioritere HMS-arbeidet. Lokalt ved skolene meldes fysiske avvik skriftlig til vaktmester, mens det primært meldes gjennom e-post eller muntlige til skolens ledelse når det gjelder organisatoriske og psykososiale avvik. Tilsynet viste at det er svært varierende i hvor stor grad skolene kunne skriftlig dokumentere kartleggingene for å forebygge arbeidsmiljøproblemer eller gjennomførte risikovurderinger. Skolene systematiserte i liten grad informasjonen de fikk fra internt meldte avvik for å forebygge arbeidsmiljøproblemer. Et antall av skolene ga uttrykk for at ubalansen mellom skolens pålagte oppgaver og tildelte ressurser fører til at systematisk forebyggende arbeid ikke prioriteres. Skolene måles stort sett på elevenes trivsel, prestasjon og utvikling. I følge skolene, kan resultatene få betydelig påvirkning på skolens økonomi 2 og prioriteres derfor, framfor arbeidsmiljøarbeid. 2 Finansieringsordningen og fritt skolevalg. Pengene følger stort sett eleven. Velger eleven å bytte skole på grunn av for eksempel mistrivsel eller faglige resultater, følger pengene med.

6 VÅR REFERANSE 6 Kommunikasjon og medvirkning Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle offentlige skoler i Oslo kommune har lokale arbeidsmiljøutvalg (AMU) hvor representanter for ledelse, verneombud og ansatte sitter. AMU møter regelmessing og behandler lokale arbeidsmiljøsaker. Ved enkelte skoler deltar også elevrepresentanter i AMU når utvalget behandler saker som angår dem jfr. Opplæringsloven. Teammøter De fleste skoler har organisert seg i team, det vil si lærere som har felles elevgruppe. Elevene er en sentral del av lærerens arbeidsmiljø. I teammøtene diskuteres alle relevante problemstillinger knyttet til felles elevgruppe. Fellestid (SR-møter, SPA-møter) Fellestid samler alle lærere og skolens ledelse. Det varierer i hvor stor grad ikke-pedagogisk personale deltar på disse møtene. Flere skoler har gitt uttrykk for at det er vanskelig å finne et felles møtetidspunkt for alle ansatte. De fleste skoler har alternative måter å holde kontakt med disse gruppene. Enkelte skoler deler møtet opp, slik at felles saker taes opp først og spesielle lærersaker diskuteres etterpå. Møter mellom rektor og verneombud Alle skoler har møter mellom skolens ledelse og hovedverneombud. Enkelte skoler har systematisert dette mer enn andre. Verneombudene ved de fleste skolene ga uttrykk for at de var fornøyd med kontakten og grad av involvering. Fronter Alle skoler er knyttet til den elektroniske læringsplattformen Fronter som brukes til daglig arbeid både av lærere og elever. Blant annet er det kalender, e-post, planer, statistikk, dokumentarkiv for bla. AMU-referat, rutiner og lignende. Det er stor variasjon i hvor bevisst den enkelte skole benytter verktøyet. Verktøyet krever en del arbeid. Noen skoler har kunnet øremerke ressurser til arbeidet med drift av eget område, andre har lite overskudd til dette. Tilsynet viste at skolene har flere arenaer for informasjon og muligheter for å ta opp arbeidsmiljørelaterte saker. Det er steder hvor større eller mindre grupper møtes, men det er sjelden at alle ansatte samles samtidig, får samme informasjon samtidig, eller anledning til å diskutere felles utfordringer. Spesielt blir SFO-ansatte og ikke-pedagogisk personell i større grad utelukket fra slike arenaer. Det er ulik kunnskap om hvilke rutiner som gjelder når saker som behandles i skole- AMU ikke kan løses på skolenivå. Noen saker taes opp tjenestevei av rektor, andre saker meldes til etatshovedverneombud via lokalt verneombud. Det var få som vurderte å la leder av skole-amu sende saken til etats-amu for videre behandling. Vold og trusler Blant de 15 skolene Arbeidstilsynet har hatt tilsyn med, var det ingen som mente at vold og trusler var et arbeidsmiljøproblem på deres skole. Flere skoler kunne fortelle om få, men alvorlige voldssituasjoner rettet mot lærer. Enkelte skoler har hatt enkelttilfeller av elever som truer elever, men det er relativt sjeldent og skolene har lokale rutiner for å håndtere dette. Noen skoler har elever i spesialklasser, og enkelte av dem kan ha en utagerende atferd som kan føre til skade på ansatte. Enkelte skoler har bygningsmessige og organisatoriske forhold som kan fremme aggressiv atferd, som for eksempel trange eller lite egnede undervisningsrom.

7 VÅR REFERANSE 7 Skolene har arbeidet bevisst med forebyggende tiltak de senere år. Alle skolene har fokus på hvordan lærere og elever skal samhandle på skolen for å skape et hyggelig og godt skolemiljø 3, og ulike skoler har utarbeidet interne regler for dette. Alle skolene har beredskapsplaner og alle ansattgrupper Arbeidstilsynet snakket med, kjente til hovedinnholdet i planen. Planen er basert på etatens mal og tilpasset den enkelte skole. Flere av skolene har konkret fokus på forhold rundt de senere års internasjonale skyteepisoder på skoler. Enkelte skoler har spesielt utarbeidete rutiner for daglig sjekk av nettsider som for eksempel YouTube. Omstilling Skolene har de senere år gjennomgått mange ulike typer omstillinger, både faglige, fysiske og organisatoriske. Svært mange ansatte, både ledere, verneombud og ansatte, ga uttrykk for at selv om enkelte omstillinger sikkert var nødvendig, var det belastende. Skolene nevnte blant annet: - økt dokumentasjonskrav og resultatmålinger (Kunnskapsløftet) - mange tidkrevende oppgaver rundt oppfølging av foreldre og elever, stor spredning i elevgrunnlaget, økt variasjon i nivå hos elever. Tidligere har enkelte av elevene fått spesialtilbud. - redusert tid til norskopplæring i mottaksskolene fra 2 år til 10 mnd - klimaskjerm og byggesaker - forhold knyttet til baseskole - ny rektorrolle 4 Omstillingene krever mye tid og ressurser som stort sett må tas fra andre allerede pålagte oppgaver. Arbeidstilsynet registrerer at systematikken i arbeidsmiljøarbeidet og lovpålagt skriftlig HMSdokumentasjon blir skadelidende. Arbeidstilsynet har ikke fått dokumentert om Oslo kommune som arbeidsgiver, har vurdert hvilke arbeidsmiljøkonsekvenser ulike vedtak får, før de blir iverksatt og gjennomført i praksis på skolene. Individuell tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte Alle offentlige skoler i Oslo kommune har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale). Alle skolene vi har hatt tilsyn med, kjente til rutinene knyttet til individuell tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte, og skolene arbeidet i tråd med rutinene. Under tilsynene fikk vi mange gode eksempler på individuelle tilrettelegginger. Ved enkelte skoler ble fag- og timefordeling fremhevet som et godt verktøy for å tilrettelegge for individuelle behov. Andre skole ga uttrykk for det motsatte. Flere skoler brukte bevisst nedslag i arbeidstid som virkemiddel for å tilrettelegge best mulig for seniorer. Oslo kommune har derimot få andre seniortiltak 5 for å beholde lærere. Tilsynet viste derimot også utfordringer knyttet til: - Vikarordning Det er få skoler som ga uttrykk for at de har tilgang på eksterne vikarer. De fleste skoler benytter eget personell. Mange faste lærere trår til ekstra som vikar. De opplever at de må, og at det er vanskelig å si nei. Flere assistenter Arbeidstilsynet snakket med, ga uttrykk for at de opplevde å bli satt til arbeid de ikke var trent til. I tillegg gjorde det arbeidsdagen deres 3 Hentet fra Haugenstua skole: Regler for samarbeid og trivsel ved Haugenstua skole 4 Utdanningsdirektoratet Kompetanse for en rektor forventninger og krav, vedlegg 5 Byrådsak 1187/06 Tiltaksplan for seniorpolitikk i Oslo kommune

8 VÅR REFERANSE 8 uforutsigbar. Det kunne være psykisk belastende. Enkelte ga uttrykk for at de gruet seg til å gå på jobb i slike perioder. - Individuell tilrettelegging Tilrettelegging for enkeltansatte kan ved enkelte skoler føre til økt belastning på kolleger, på tross av at dette bryter både med IA-avtalens intensjon og Arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet ble fortalt at begrensede ressurser og for mange oppgaver er noe av årsaken til disse forholdene. Ansatte ved flere skoler ga uttrykk for at kolleger med tilrettelagt arbeidsforhold enkelte ganger kan bli sett på med noe irritasjon. I følge ledelsen ved flere skoler, tilrettlegges det hovedsakelig på bakgrunn av ikke-arbeidsrelaterte helseplager. Skolenes uttrykte gleder og utfordringer i arbeidsmiljø Under tilsynet ble alle skoler og intervjuede grupper spurt om hva de mener er de største arbeidsmiljøutfordringene ved sine skoler. Det var generelt enighet mellom ledelse, verneombud og ansatte når de svarte på vegne av sin skole. Utfordringene varierte fra skole til skole. Det var likevel fire tema som gikk igjen ved skolene: Utfordringer - Ubalanse mellom oppgaver og ressurser - Hyppige omstilling - Den økonomiske situasjonen ved skolen - Ny rektorrolle Gleder + Faglige utfordringer + Åpne dører til ledere + Gode kollegiale forhold + God blanding av kjønn, alder og erfaring

9 VÅR REFERANSE 9 Arbeidstilsynets vurdering og begrunnelse for pålegg 1. Risikovurdering ved endrede rammebetingelser Arbeidsmiljøloven (AML) 4-1 (1) 1. ledd: Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Aml 3-1 (2) d): Systematisk hele-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak. Aml 7-2 d): Arbeidsmiljøutvalget skal behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak (punktet er ikke uttømmende) Aml 6-2 (4): Verneombudet skal taes med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering av, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. 3-1 Det er arbeidsgiver som, ifølge Arbeidsmiljøloven, har ansvar for å sikre at arbeidets organisering er fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av arbeidsmiljøet. Når arbeidsgiver planlegger og gjennomfører endringer i virksomheten, skal arbeidsgiver etter loven, vurdere om arbeidsmiljøet etterpå vil være i samsvar med lovens krav, og eventuelt iverksette nødvendige tiltak. Dette gjelder også endrede rammebetingelser vedtatt av politiske myndigheter. Når det planlegges og gjennomføres endringer, skal i følge Arbeidsmiljøloven, arbeidsmiljøutvalget involveres på et tidspunkt som gjør det mulig med reell medvirkning på planer og prosesser, og verneombudene taes med på råd. Arbeidstilsynet tar ikke stilling til de politiske sider ved vedtak som gjøres, men gjør oppmerksom på at Oslo kommune som arbeidsgiver må sørge for tilstrekkelig kunnskap om arbeidsmiljøkonsekvenser av vedtak, og foreslå begrensende og/eller forebyggende arbeidsmiljøtiltak. Arbeidsmiljøutvalget i kommunen skal behandle denne type saker, med eventuell involvering fra AMU s underutvalg på etats- og skolenivå. Verneombudene skal taes med på råd innen sitt verneområde. Tilsynet har vist at enkelte av dagens rammebetingelser i skolen bidrar til økt press på skolens ressurser, som kan føre til et belastende organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Eksempler som har vært hyppig nevnt under tilsynene er: - Innføring av fritt skolevalg kombinert med finansieringsordningen i skolen. Under tilsynet kom det frem at dette har for flere skole gitt usikre årsbudsjett og fått arbeidsmiljømessige konsekvenser, spesielt for: a) skoler som fungerer som mottaksskoler for flyktinger, hvor elevene etter en tid gjerne flytter fra en del av Oslo til en annen del, og dermed også pengene (mobilitet i elevmassen)

10 VÅR REFERANSE 10 b) videregående skoler hvor elever søker seg inn flere steder, begynner ett sted, men får mulighet til å gå på 1. valg senere, eller slutter helt (mobilitet i elevmassen) c) grunnskoler med lav mobilitet og liten tilgang på nye elever (ikke nok elever til å sikre forutsigbar drift av skolen eller ha en stabil lærerstab) - Reduksjon i obligatorisk timeantall i norsk for mottaksklasser, redusert fra 2 år til 10 måneder. Ansattrepresentanter opplyste til Arbeidstilsynet at flere lærere i mottaksklasser opplever belastningen med ikke å ha tilstrekkelig tid til norskopplæringen. Skolene som mottar elevene etterpå erfarer at elevene ikke kan tilstrekkelig norsk til å følge normalundervisning. - Økte krav til dokumentasjon knyttet til Kunnskapsløftet. Enkelte lærere forteller at de må bruke av fritiden sin for å få utført alle oppgaver. Disse endringene er av svært mange skoler, både fra ledelse, verneombud og ansattrepresentanter, blitt uttrykt som belastende for arbeidsmiljø og individuell helse. Arbeidstilsynet har ikke fått dokumentert at det har vært vurdert arbeidsmiljøkonsekvenser i forkant, eller blitt gjennomført kartlegginger i etterkant ved en del slike endringer. Arbeidstilsynet vurderer det slik at Oslo kommune som arbeidsgiver ikke i tilstrekkelig grad har ivaretatt kravet om: - å vurdere arbeidsmiljøkonsekvenser ved planlegging og innføring av organisatoriske endringer i virksomheten - å vurdere om arbeidsmiljøet vil være fullt forsvarlig eller, - å vurdere hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes for å forebygge arbeidsrelaterte skader og sykdom ved innføring av organisatoriske endringer. Avvik: Arbeidsmiljøloven 3-1 (2)d og 4-1 (1). Se varsel om pålegg Løfting av arbeidsmiljøutvalgssaker Arbeidsmiljøloven 7-2 Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planlegging av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Forskrift om Verneombud og arbeidsmiljøutvalg 7 1) 2. ledd: Arbeidsmiljøutvalget for hele virksomheten fastsetter arbeidsoppgaver og beslutningsmyndighet for det lokale arbeidsmiljøutvalg. For øvrig gjelder forskriftens regler om arbeidsmiljøutvalg. I følge Arbeidsmiljøloven, er det arbeidsgiver som har ansvar for å opprette arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med mer enn 50 ansatte. Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge spørsmål som angår arbeidstakernes helse, sikkerhet og velferd. Alle de kommunale skolene i Oslo, har arbeidsmiljøutvalg (skole-amu), som har myndighet til å behandle arbeidsmiljøforhold lokalt. På spørsmål fra Arbeidstilsynet om hvordan saker som ikke kan løses lokalt i skole-amu løftes til høyere nivå, har svarene fra skolene vært noe varierende. I

11 VÅR REFERANSE 11 flere av rutinene til Oslo kommune står det at HMS-saker skal tas tjenestevei. HMS-forskriften dekker 9 ulike lover. Når det gjelder Arbeidsmiljøloven, krever den at saker som angår arbeidsmiljø og helse skal behandles i arbeidsmiljøutvalget. Lokale AMU på etats- og skolenivå er underutvalg av Oslo kommunes sentrale arbeidsmiljøutvalg 6. Arbeidsmiljøforhold som ikke kan løses innenfor skolen, må løftes til Utdanningsetatens AMU. Saker som ligger utenfor etatens myndighet, må løftes til Oslo kommunes sentrale arbeidsmiljøutvalg. Figur 1: Utdanningsetatens organisasjonskart for AMU Arbeidstilsynets vurder, at Oslo kommune mangler en rutine som tydelig beskriver hvordan underutvalg av AMU skal løfte saker der de selv ikke har myndighet til å løse disse. Dette fører til at Oslo kommunes arbeidsmiljøutvalg: - ikke får behandlet aktuelle problemstillinger innen arbeidsmiljø - ikke får tilstrekkelig kunnskap og kompetanse om arbeidsmiljøforhold i virksomheten til å kunne gi råd til Oslo kommune som arbeidsgiver Tilsynet har også vist at saker som behandles i skole-amu, men ikke kan løses der, kan bli liggende uten videre saksbehandling. Avvik: Arbeidsmiljøloven 7-2 og forskrift om Verneombud og arbeidsmiljøutvalg 7. Se varsel om pålegg 2 6 Se Dom av 15. desember 2000, Borgarting lagmannsrett, ankesak Oslo kommune Staten, s avsnitt

12 VÅR REFERANSE Samordning HMS-forskriften 6 6. Samordning Når flere virksomheter utøver arbeid på samme arbeidsplass, skal de, når det er nødvendig, skriftlig avtale hvem av dem som skal ha ansvaret for å samordne internkontrollen for deres felles aktiviteter eller områder. Kommer slik avtale ikke i stand, kan tilsynsmyndighetene bestemme hvem av dem som skal ha dette ansvaret. Dersom hensynet til helse, miljø eller sikkerhet tilsier en annen ansvarsplassering, kan tilsynsmyndighetene omgjøre en inngått avtale. Når en virksomhet som oppdragsgiver engasjerer oppdragstakere e.l. til å utføre oppgaver på virksomhetens eget område eller anlegg, skal oppdragstakers internkontroll såvidt mulig legges til grunn for de aktiviteter som omfattes av oppdraget. Dette gjelder både der oppdraget utføres av oppdragstaker personlig, ved egne ansatte eller andre. Oppdragsgiver skal informere om fellesregler o.l. og påse at mulige mangler blir korrigert eller nødvendige tilpasninger foretatt i sin egen eller oppdragstakers internkontroll Tilsynet avdekket at samarbeidet mellom Undervisningsbygg og Utdanningsetaten/skolene ikke fungerer tilstrekkelig, spesielt når det gjelder tydeliggjøring av ansvaret mellom de to etatene i byggesaker: - Tidspunkt for når skolene skal involveres - involvering/og ansvarsfordeling mellom lokale verneombud og etatshovedverneombud - hvilket HMS-ansvar som ligger på Utdanningsetaten og hvilket som ligger på Undervisningsbygg - tidspunkt for når i prosessen det er hensiktsmessig at skole-amuene skal behandle byggesaker jf. arbeidsmiljøloven 18-9, for å ivareta arbeidsmiljølovens hensikt - hvordan sikre tilstrekkelig informasjon til skolene i forkant av andre bygg- og vedlikeholdsoppgaver i regi av Undervisningsbygg De to etatene har utarbeidet kravspesifikasjoner for skolebygg, men Arbeidstilsynet har ikke fått dokumentert hvordan fordelingen av HMS-ansvaret mellom de to etatene avklares. I henhold til HMS-forskriften og Arbeidsmiljøloven, skal en slik avklaring dokumenteres skriftlig. Selv om flere skoler ga uttrykk for et generelt godt samarbeid med Undervisningsbygg, fortalte etatshovedverneombudene at de får mange meldinger om avvik. Arbeidstilsynet mener Oslo kommune ikke i tilstrekkelig grad har rutiner som samordner HMSansvar der hvor ulike etater er delaktige. I forhold til dette tilsynet, gjelder det Undervisningsbygg, som har ansvar for drift og vedlikehold av skolebyggene, og Utdanningsetaten, som har arbeidsmiljøansvar for ansatte som arbeider i skolene. Avvik: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 6 jf. arbeidsmiljøloven 2-2. Se varsel om pålegg 3.

13 VÅR REFERANSE Kompetanse innen HMS-lovgivning, spesielt arbeidsmiljølov Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg 12: Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg skal få den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på forsvarlig måte. Arbeidsmiljøloven 3-5 (1): Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. jfr. 1-8 (2) 2. ledd: Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten. I følge Arbeidsmiljøloven, skal arbeidsgiver sikre at både verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalgene har gjennomført nødvendig opplæring, slik at de kan utføre vervene sine på en forsvarlig måte. I revidert Arbeidsmiljølov er det i tillegg kommet en egen paragraf som omhandler arbeidsgivers (les her: rektor) egen plikt til å gjennomgå opplæring i helse- miljø- og sikkerhetsarbeid. Tilsynet viste at selv om de fleste hadde gjennomgått opplæring, var det få av både verneombud, medlemmer i arbeidsmiljøutvalg og skolens ledelse som hadde oppdatert kunnskap om Arbeidsmiljøloven etter at den ble revidert i Loven har vesentlige endringer innen reglene om HMS, arbeidstakermedvirkning, vern mot diskriminering og varsling. Utdanningsetaten etterspør i sin årlig HMS-rapport om skolens ledelse, AMU og verneombud har opplæring, men etaten har ingen oversikt over hvor oppdatert denne kunnskapen er. Det er Arbeidstilsynets vurdering at verneombud, medlemmer i AMU og skolens rektor må gjennomføre opplæring som inkluderer endringene i den nye loven og hvilke konsekvenser endringene får for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i skolen. Avvik: Arbeidsmiljøloven 3-5 jfr. 1-8, og forskrift om Verneombud og arbeidsmiljøutvalg 12. Se varsel om pålegg 4.

14 VÅR REFERANSE Rektors organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c og d: Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal: c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen, d)under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak, Arbeidsmiljøloven 4-1 (1) og (2): (1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet. (2) Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, teknologi, lønnssystemer mv. skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas. I løpet av det siste decenniet har rektors rolle blitt endret, fra en pedagogisk leder og skoleadministrator, til å bli bedriftsleder på nivå med en hvilken som helst annen bedrift i Norge. I følge et dokument utarbeidet av Utdanningsdirektoratet fra desember stilles det forventinger og krav til at rektor blant annet skal være pedagogisk ansvarlig, myndighetsforvalter, veileder og organisasjonsutvikler. Mange ansatt Arbeidstilsynet intervjuet, ga uttrykk for frustrasjon knyttet til endringer i rektorrollen. Ved enkelte skoler har dette ført til dårligere psykososialt arbeidsmiljø og forhold til rektor som leder. Under tilsynet ga også enkelte verneombud og andre deler av skoleledelsen uttrykk for bekymring for rektors arbeidsmiljø og helsekonsekvenser av de nye lederkravene parallelt med store organisatoriske og/eller byggmessige endringer. Arbeidstilsynet vurder ikke det faglige i å justere innholdet i rektorstillingen til dagens skole, men ser at ansatte i skolene ikke i tilstrekkelig grad har forstått og tatt inn over seg hva disse endringene vil bety på deres arbeidsplass. Arbeidstilsynet har heller ikke fått dokumentert om det er gjennomført kartlegging av rektorenes arbeidsmiljø etter endringene. Avvik: arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c og d og 4-1 (1) og (2). Se varsel om pålegg 5. 7 Kompetanse for en rektor forventninger og krav, vedlegg 2. Grunnlagsdokument og utgangspunkt for anbudsutlysning, Utdanningsdirektoratet

15 VÅR REFERANSE 15 Varsel om pålegg del 1: Organisatorisk / psykososialt arbeidsmiljø Arbeidstilsynet er av den oppfatning at rammebetingelsene skolene arbeider under kan bidra til å redusere skolens muligheter til å utvikle det systematisk arbeidsmiljøarbeidet. Våre varsler om pålegg vil derfor ikke rette seg til den enkelte skole, men mot Oslo kommune som arbeidsgiver. Arbeidstilsynet har myndighet til å gi virksomheten pålegg jfr. Arbeidsmiljøloven I henhold til Forvaltingsloven skal vedtak om pålegg varsles først. På bakgrunn av tilsynsrapporten og referatene fra den enkelte skole vurderer Arbeidstilsynet å gi følgende pålegg: Pålegg Pålegg 1: Risikovurdering ved endrede rammebetingelser Oslo kommune skal utarbeide og innføre sentrale rutiner som sikrer: - at Oslo kommune som arbeidsgiver har tilstrekkelig kunnskap om arbeidsmiljøkonsekvenser ved planlegging og gjennomføring av organisatoriske endringer, og - at det gjennomføres kontroll av arbeidsmiljøkonsekvenser etter endringene Rutinene skal utarbeides i samarbeid med verneombudene og behandles i Oslo kommunes sentrale arbeidsmiljøutvalg. Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven 3-1 (2) d), 4-1 (1) 1. ledd, 6-2 og 7-2 Vilkår: For at Arbeidstilsynet skal anse pålegget som oppfylt, skal vi innen fristen for gjennomføringen ha mottatt følgende dokumentasjon: - Kopi av rutine - Det skal fremkomme av tilbakemeldingen at verneombud har medvirket - Referat fra behandling av pålegg i Oslo kommunes sentrale arbeidsmiljøutvalg Forslag til frist: Pålegg 2: Løfting av arbeidsmiljøutvalgssaker Arbeidsgiver skal sørge for at Oslo kommunes sentrale arbeidsmiljøutvalg utarbeider en rutine for saksgang i arbeidsmiljøutvalgssaker mellom Oslo kommunes sentrale arbeidsmiljøutvalg og underutvalg av arbeidsmiljøutvalget. Rutinen skal sikre adekvat behandling og oppfølging av arbeidsmiljøsaker på riktig nivå. Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven 7-2 og forskrift om Verneombud og arbeidsmiljøutvalg 7 (1) Vilkår: For at Arbeidstilsynet skal anse pålegget som oppfylt, skal vi innen fristen for gjennomføring ha mottatt følgende dokumentasjon: - Kopi av rutine Forslag til frist:

16 VÅR REFERANSE 16 Pålegg 3: Samordning Oslo kommune skal utarbeide skriftlig rutine om samordning der hvor HMS-ansvaret fordeles på flere aktører, og som sikrer medvirkning fra skoler, vernetjeneste og arbeidsmiljøutvalg i byggesaker, på et tidspunkt som sikrer muligheten for reell medvirkning. Lovgrunnlag: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 6, jf Arbeidsmiljøloven 2-2 Vilkår: For at Arbeidstilsynet skal anse pålegget som oppfylt, skal vi innen fristen for gjennomføring ha mottatt følgende dokumentasjon: - Kopi av rutine - Det skal fremkomme av tilbakemeldingen at verneombud har medvirket - Referat fra behandling av pålegg i Oslo kommunes sentrale arbeidsmiljøutvalg Forslag til frist: Pålegg 4: Kompetanse innen HMS-lovgivning, spesielt arbeidsmiljøloven - Oslo kommune skal innføre rutiner som sikrer en oppdatert oversikt over arbeidsmiljøkompetansen til ledere, verneombud og AMU-medlemmer. - Oslo kommune ved Utdanningsetaten, skal utarbeide og sende inn en tidfestet plan for gjennomføring av opplæringen av skolenes rektorer, verneombud og AMU-medlemmer Lovgrunnlag: Forskrift om Verneombud og arbeidsmiljøutvalg 12, Arbeidsmiljøloven 3-5, Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 5. 3.ledd Vilkår: For at Arbeidstilsynet skal anse pålegget som oppfylt, skal vi innen fristen for gjennomføring ha mottatt følgende dokumentasjon: - Skriftlig beskrivelse av hvordan Oslo kommune vil sikre oversikt over arbeidsmiljøkompetansen til ledere, verneombud og AMU-medlemmer - Kopi av tidfestet plan for gjennomføring av opplæring av rektorer, verneombud og AMU-medlemmer - Det skal fremkomme av tilbakemeldingen at verneombud har medvirket - Referat fra behandling av pålegg i Oslo kommunes sentrale arbeidsmiljøutvalg Forslag til frist: Pålegg 5: Rektors organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljø - Oslo kommune skal orientere alle ansatte i skolene om hvilke krav og forventninger Oslo kommune som arbeidsgiver har til rektorrollen /-stillingen. - Oslo kommune ved Utdanningsetaten, skal kartlegge rektorenes organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljø, og utarbeide en tiltaksplan for å forebygge og redusere helsebelastning. Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c og d, 4-1 (1) og (2) Vilkår: For at Arbeidstilsynet skal anse pålegget som oppfylt, skal vi innen fristen for gjennomføring ha mottatt følgende dokumentasjon: - Kartleggingen av rektors arbeidsmiljø skal gjennomføres i samarbeid med verneombudene og bedriftshelsetjenesten

17 VÅR REFERANSE 17 - Beskrive hvilke momenter som inngår i kartleggingen - Oversikt over hvilke arbeidsmiljøforhold arbeidsgiver anser kan påføre rektorene helsebelastninger - Kopi av tidfestet handlings-/ og tiltaksplan - Redegjørelse for hvordan arbeidsgiver har orientert ansatte i skolene om krav og forventninger til dagens rektorrolle - Det skal fremkomme av tilbakemeldingen at verneombud har medvirket - Referat fra behandling av pålegg i Oslo kommunes sentrale arbeidsmiljøutvalg Forslag til frist: Veien videre Dersom Oslo kommune har kommentarer til det som er beskrevet i rapporten, eller til de varslete pålegg med foreslåtte frister, ber vi om skriftlig tilbakemelding innen 29. september 2009 Dersom Arbeidstilsynet ikke hører noe fra virksomheten innen fristen, vil vi vedta påleggene slik de er beskrevet i dette varselet. Vedtaket vil deretter bli sendt til virksomheten. Eventuelle spørsmål knyttet til Del 1 Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø kan rettes til Grethe Barkve Fredriksen, tlf: , e-post:

18 VÅR REFERANSE 18 Del 2 Vedlikehold av bygg og inneklima I skoler med mangelfullt inneklima vil belastningene dette medfører kunne gi økte helseproblemer og dårligere arbeidsvilkår for både ansatte og elever. Behovstilpasset forebyggende vedlikehold er viktig bl.a. for å sikre tilfredsstillende inneklima som forebygger helseskade, redusert arbeidsevne og utstøtning, men også for å forebygge utvikling av kostbare bygningsskader. Både tilsyn som tidligere er gjennomført av Arbeidstilsynet ved de kommunale skolene i Oslo og kommunens egen kartlegging viser at det er et forbedringspotensial og behov for tiltak når det gjelder systematisk og målrettet arbeid for å sikre tilfredsstillende inneklima. Det er Arbeidstilsynets vurdering at det er det systematiske forebyggende vedlikeholdet av bygninger og anlegg samt tidsplaner for gjennomføring av rehabiliteringstiltak som må utvikles videre. Lov- og forskriftsgrunnlaget for Arbeidstilsynets krav om tiltak som sikrer tilfredsstillende inneklima er: Arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c og e jf forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetstiltak i virksomheter 5 nr 6 og 7: Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal: c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen, e) iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov, Arbeidsmiljøloven 4-1 (1): (1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet. Arbeidsmiljøloven 4-4 (1): Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling og lignende skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler 8 1. ledd: Lokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser får tilfredsstillende belysning, klima og luftkvalitet, og beskyttelse mot støy, vibrasjoner, stråling, giftige eller helseskadelige stoffer, trekk m.v. Normer for tilfredsstillende inneklima er gitt i veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (bestillingsnr. 444).

19 VÅR REFERANSE 19 Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av ba Arbeidstilsynet Oslo kommune Byråd for finans og utvikling dokumentere følgende innen : 1. Skoleeiers system for kartlegging av inneklima og forhold som innvirker på inneklima i de skolene som skoleeier har ansvar for, samt dokumentasjon på gjennomførte kartlegginger og vurderinger ved to skoler. 2. Skoleeiers overordnede vedlikeholdsplan (vedlikeholdsstrategi), samt vedlikeholdsplaner for to skoler som viser hvordan vedlikeholdsstrategien er fulgt opp i praksis. 3. Tidfestet plan for mer omfattende rehabiliteringer med konkrete tiltak og grunnlaget for prioritering mellom de skolene som skoleeier har ansvar for (beskrivelse av vesentlige forhold i risikovurdering og behovsvurdering). 4. Byrådets vurdering av om vedlikehold på dette nivået vil være tilstrekkelig for å oppnå og opprettholde tilfredsstillende inneklima i skolene. 5. Om resultat av tilstandskartlegging og prioritering av vedlikehold og rehabilitering har vært lagt frem for politiske utvalg/kommunestyre eller annet styrende organ. Arbeidstilsynet har mottatt brev datert fra Oslo Kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning med 8 vedlegg og 23 undervedlegg hvor det redegjøres i forhold til ovennevnte punkter. Det ble holdet et møte med alle impliserte parter hvor Arbeidstilsynet ga en foreløpig orientering på grunnlag av gjennomførte tilsyn og innhentet skriftlig dokumentasjon. På bakgrunn av det som kom frem i møtet fikk Arbeidstilsynet anmodning fra Undervisningsbygg om et nytt møte for nærmere å utdype dokumentasjonen av vedlikehold/inneklima. I et møte med Arbeidstilsynet med deltakere fra Byrådsavdeling for kultur og utdanning, Utdanningsetaten og Undervisningsbygg ble det nærmere redegjort i forhold til punktene 2 og 4. Følgende skriftlige dokumentasjon ble lagt frem i møtet: a) prøvetrykk av Kravspesifikasjon 2009 Del 1: Drift og Del 2: Vedlikehold b) sjekkliste for tilstandsvurdering av tekniske anlegg for ventilasjon/inneklima c) rammeavtale ventilasjon service, vedlikehold og nyinstallering av ventilasjonsanlegg d) Undervisningsbygg sin Handlingsplan 2009 Eiendom e) Undervisningsbygg sin Forretningsplan for 2009 Ytterligere redegjørelse ble mottatt i e-post av med følgende vedlegg: f) Byrådssak 66/06 Evaluering av eiendomsreformen g) Rapport 17/2008 fra Kommunerevisjonen Ansvarsdelingen mellom Utdanningsetaten og Undervisningsbygg Oslo KF h) Byrådssak nr Omorganisering av skoleetaten i) Byrådssak 237/04 Vedlikeholdssituasjonen i Osloskolen j) Mandatdokument for oppdrag: Tilstandsvurdering av Osloskolen 2008 k) Prioritering Rehab-prosjekter 2009 og videre l) Dokument til AMU fra Utdanningsetaten Handlingsplan for fysisk arbeidsmiljø 2008 m) Høringsutkast Skolebehovsplan

20 VÅR REFERANSE 20 n) Oversikt fra Terra Futurum, med kommentarer om status for august 2009 (Klima/ventilasjon) o) Kriterier for tilstandsvurdering av bygningsdeler og installasjoner Arbeidstilsynets vurderinger av mottatt dokumentasjon Arbeidstilsynet konkluderer med at dokumentasjonen som først ble innsendt gir tilfredsstillende redegjørelse i forhold til: Punkt 1 Skoleeiers system for kartlegging og dokumentasjon av gjennomført kartlegging Punkt 3 Tidfestet plan for mer omfattende rehabilitering og grunnlaget for prioritering Punkt 5 Tilstandskartlegging og prioritering er fremlagt for politiske utvalg/kommunestyre. Tilstandskartlegging pågår fortsatt og skal være fullført i Arbeidstilsynet legger til grunn at også resultater og behov som denne kartleggingen avdekker vil bli forelagt bystyret. I forhold til punkt 3 er det dokumentert betydelig aktivitet for å rehabilitere og utbedre skader og mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold over lang tid. Prioriterte tiltak fremgår av en årlig Strategiplan for planlagt vedlikehold og en årlig Handlingsplan for fysisk arbeidsmiljø for Undervisningsbygg. Det er også dokumentert hvordan risikovurdering og prioritering av tiltak skal gjennomføres i samarbeid mellom Utdanningsetaten og Undervisningsbygg. Rutinene innebærer at også den enkelte skole skal risikovurdere de avvikene som de melder gjennom HMS-portalen. Når skolene fra har knyttet til seg bedriftshelsetjeneste for alle ansatte så er det en naturlig oppgave for BHT å bidra ved gjennomføring av risikovurderinger og vurdering av nødvendige tiltak. Arbeidstilsynet savnet i det materialet som først ble innsendt en tilfredsstillende dokumentasjon av: Punkt 2 Skoleeiers overordnede vedlikeholdsplan (vedlikeholdsstrategi). Punkt 4 Byrådets vurdering av om vedlikeholdet vil være tilstrekkelig for å oppnå og opprettholde tilfredsstillende inneklima Punkt 2 Vedlikeholdsstrategi og vedlikeholdsplaner I forhold til punkt 2 er det nå redegjort for hvordan Kravspesifikasjon Del 2:Vedlikehold sammen med FDV-verktøyet Landlord skal bidra til å sikre tilfredsstillende verdibevarende vedlikehold og oversikt over planlagt og gjennomført tilsyn. Kravspesifikasjonen beskriver kontrollpunkter, intervaller, kriterier m.v og Landlord skal gi dokumentasjon av planlagt og gjennomført vedlikehold og tilstandsvurderinger. Disse systemene er nå under innføring. Det fremgår av dokument g) at det er stor variasjon i skolenes indre vedlikehold. Det er etter den inngåtte avtalen den enkelte skole som har ansvar for indre vedlikehold som er nærmere spesifisert i avtalen. Undervisningsbygg har funnet at mange skoler mangler planer og langsiktighet. Det synes ikke avklart om deler av vedlikeholdsbehovet kan skyldes etterslep fra før Arbeidstilsynet har funnet tilstrekkelig grunnlag i dokumentasjonen til å kunne anse spørsmål 2 som positivt besvart. Arbeidstilsynet er imidlertid av den oppfatning at Oslo kommune må vurdere organiseringen av indre vedlikehold i skolene på nytt dersom resultatet av Tilstandsvurdering i Osloskolen 2008 viser at det har bygget seg opp etterslep i det indre vedlikeholdet.

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no Om arbeidsmiljøet veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord 3 1. Ansvar og oppgaver 4 Hva er arbeidsmiljø? 4 Den tillitsvalgte 4 Verneombudet 5 Arbeidsgivers ansvar

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer