TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS"

Transkript

1 VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling for byutvikling Rådhuset, 0037 OSLO TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS Vi viser til tilsyn gjennomført ved 15 av Oslo kommunes skoler i perioden 2. mars til 14. mai 2009 og tilsyn knyttet til Oslo kommunes rutiner for vedlikehold av skolebygg og inneklimatiske forhold. Tilsynene ved skolene har vært utført av inspektørene Anne Langedrag, Katarina Øi og Grethe Barkve Fredriksen. Tilsyn med rutiner knyttet til vedlikehold og inneklima har vært utført av senioringeniør Frode Vatne. Denne rapporten er delt i to. Del 1 dekker tilsyn med temaene organisatoriske, psykososialt forhold og individuell tilrettelegging, og er basert på tilsyn i 15 skoler. Som vedlegg til tilsynsrapporten, følger individuelle rapporter fra skolene. Del 2 dekker postalt tilsyn innen tema vedlikehold av bygg og inneklima. Del 1 har et eget kapittel med varsel om pålegg. Sammendrag Arbeidstilsynet har våren 2009 ført tilsyn med tema organisatorisk, psykososialt arbeidsmiljø og inkluderende arbeidsliv ved 15 skoler drevet av Oslo kommune. I tillegg har vi bedt om dokumentasjon knyttet til vedlikehold av skolebygg og inneklima. God HMS-praksis på flere områder Oslo kommune ved Utdanningsetaten, har utviklet et system for løpende og forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Alle skolene vi har besøkt, arbeider aktivt etter disse systemene, og har vist gode kunnskaper om arbeidsmiljøarbeid innen organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Spesielt utmerker arbeidet med beredskapsplaner og forebyggende tiltak mot vold og trusler. Ikke alle skolene har kunnet legge frem skriftlig dokumentasjon på tiltaksplaner og risikovurderinger, men gjennom intervju vist godt HMS-arbeid. Arbeidstilsynet har gjennom tilsynene fått inntrykk av at lærerne trives, har faglig utfordrende jobb og gode kollegiale forhold. Oslo kommune ved Undervisningsbygg, har igangsatt et stort arbeid med å kartlegge vedlikeholdsbehov i skolene, oppgradering av nåværende bygg, og bygging av nye skoler. Skoleeier har vist at de har et system for kartleggingen og kan dokumentere at den er gjennomført. Det er også utarbeidet tidfestet plan for mer omfattende rehabilitering. POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 8174 Dep Oslo INTERNETT TELEFAKS Norge

2 VÅR REFERANSE 2 Brudd med Arbeidsmiljøloven Arbeidstilsynet har funnet forhold hos Oslo kommune innen tema organisatorisk /psykososialt arbeidsmiljø som vi vurderer å gi pålegg på om å rette opp, i samsvar med Arbeidsmiljølovens krav: - rutiner på overordnet nivå for å sikre vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser ved organisatoriske endringer (se del 1, varsel om pålegg, pålegg 1) - system for å sikre adekvat behandling av arbeidsmiljøutvalgssaker på riktig nivå i kommunen (se del 1 varsel om pålegg, pålegg 2) - bedre rutiner for å sikre tilstrekkelig og reell medvirkning fra skolene i byggesaker, på et tidspunkt som gir mulighet for å påvirke planer og prosesser (se del 1 varsel om pålegg, pålegg 3) - oppdatering av ledere og verneombud i lovverk etter innføring av ny arbeidsmiljølov i 2005 (se del 1 varsel om pålegg, pålegg 4) - kartlegging av rektorenes organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljø (se del 1 varsel om pålegg, pålegg 5) Hensikten med tilsynet Tilsynet ved skolene er en del av Arbeidstilsynets nasjonale satsning Med skolen som arbeidsplass. I forbindelse med denne satsingen i 2009, gjennomfører Arbeidstilsynet tilsyn ved skoler i flere av landets kommuner, fylkeskommuner og privatskoler. Arbeidstilsynet ønsker å sette fokus på skolene og skoleeiers arbeid med helsefremmende, forebyggende og inkluderende arbeidsmiljø for arbeidstakerne. Målet er et arbeidsmiljø hvor alle ansatte holder seg mest mulig sunne og friske, fysisk så vel som psykisk. Et av virksomhetens viktigste redskap er gjennom det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet) å redusere risikofaktorene. Tilsynsgjennomføring Inspeksjon med 15 skoler i 5 skoleområder, 3 skoler i hvert område. Hvert av tilsynene hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: MØTE 1: Innledende møte med ledelsen og verneombud til stede (ca 1,5 t) MØTE 2: Gruppeintervju 4-8 arbeidstakere (ca 1,5 t) MØTE 3: Avrunding av tilsynsdagen med ledelsen og verneombud (ca 30 min) MØTE 4: Møte med områdedirektør (ca 2 timer) Tema som ble tatt opp var HMS-kompetanse på skolen, kommunikasjon og medvirkning, systematisk HMS-arbeid på skolen, organisatorisk- og psykososialt arbeidsmiljø, individuell tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte Det ble i tillegg gjennomført et postalt tilsyn knyttet til vedlikehold av skolebygg og inneklimatiske forhold. 17. juni 2009 ble det gjennomført et oppsummeringsmøte med skoleeier. I dette møtet oppsummerte Arbeidstilsynet funn etter tilsynene, samt det som fremkom av innsendt skriftlig dokumentasjon fra skoleeier knyttet til inneklima. På møtet var både representanter for Byrådsavdeling for finans og utvikling, Byrådsavdeling for kultur og utdanning, Byrådsavdeling for byutvikling, Utdanningsetaten, Undervisningsbygg og etatshovedverneombudene.

3 VÅR REFERANSE 3 Del 1 Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø Oslo kommune ved Utdanningsetaten, har utviklet et godt system for løpende og forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Alle skolene vi har besøkt, arbeider aktivt etter disse systemene, og har vist gode kunnskaper om arbeid innen organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Spesielt utmerker arbeidet med beredskapsplaner og forebyggende tiltak mot vold og trusler seg. Ikke alle skolene har kunnet legge frem skriftlig dokumentasjon på tiltaksplaner og risikovurderinger, men gjennom intervju vist godt HMS-arbeid. Arbeidstilsynet har gjennom tilsynene fått inntrykk av at lærerne trives, har faglig utfordrende jobb og gode kollegiale forhold. Arbeidstilsynet vil i dette kapittelet oppsummere sentrale elementer i HMS-systemet som vi har fått presentert gjennom tilsynene. Overordnete HMS-rutiner Oslo kommune Utdanningsetaten HMS-system i Oslo-skolene Oslo kommune er èn arbeidsgiver. De offentlige skolene i Oslo er underlagt helse-, miljø- og sikkerhetsrutinene (HMS-rutinene) til Utdanningsetaten og Oslo kommune sentralt. Alle offentlige skoler i Oslo har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale). Utdanningsetaten har utarbeidet egne sykefraværsrutiner basert på avtalen og lovverket, og som skolene skal følge. Etaten har ellers utarbeidet rutiner innen alle tema Arbeidstilsynet har vurdert ved vårens tilsyn. Disse rutinene ligger elektronisk tilgjengelig for alle skolene - til bruk slik de er, eller med mulighet for lokale tilpassinger. Årlig HMS-rapportering Hver skole sender elektronisk inn en årlig HMS-rapportering til Utdanningsetaten. Områder skolene må svare for er blant annet: - oppdaterte lover og forskrifter - gjennomførte kartlegging og risikovurderinger - rutiner for melding av arbeidsmiljørelaterte avvik - gjennomførte vernerunder - utarbeidelse av handlingsplaner - HMS-kompetansen (kurs) hos rektor / ledelse / verneombud / arbeidsmiljøutvalg (AMU) - skriftlig møteplan for AMU - sykefraværesoppfølging Intern HMS-opplæring Etaten arrangerer en rekke interne kurs 1 innen human relations (HR), blant annet: - grunnkurs i arbeidsmiljø - systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) - arbeidsmiljøutvalg (AMU) oppgaver og roller - bedriftsintern attføring og sykefraværsoppfølging - om medvirkning i byggeprosesser - inneklima - konflikthåndtering 1 Jfr. Utdanningsetatens kurskatalog Utdanningsetatens HR-opplæring, våren 2009

4 VÅR REFERANSE 4 Organisering av vernetjenesten i Oslo kommune - Utdanningsetaten Verneombud / Hovedverneombud (VO / HVO) Hovedverneombud Oslo kommune Etatshovedverneombud (EHVO) Utdanningsetaten Hovedverneombud (HVO) Skole Verneombud (VO) Verneområde - skole Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Sentralt arbeidsmiljøutvalg (AMU) Oslo kommune Etats arbeidsmiljøutvalg Utdanningsetaten Attføringsutvalg Utdanningsetaten Lokalt arbeidsmiljøutvalg Skole

5 VÅR REFERANSE 5 Arbeidstilsynets funn Arbeidsmiljøkompetanse i virksomheten Ved 13 skoler hadde rektor og skolens ledelse gjennomført arbeidsmiljøopplæring / HMSopplæring. To rektorer hadde ennå ikke gjennomført opplæring. Alle verneombud, utenom to som var nylig valgt, hadde gjennomført kurs. Hovedsakelig var opplæringen gitt i regi av Utdanningsetaten, som arrangerer regelmessig slike kurs for både ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU). Gjennomført arbeidsmiljøkurs/hms-kurs er et tema som også etterspørres av etaten i den årlige HMS-rapporteringen. Lederne har kompetanse på at de må ta vare på de ansatte for å sikre et godt arbeidsmiljø. De viser omsorg og forståelse for de ansattes situasjon. Eksempler på slik kompetanse fikk vi eksemplifisert ved tiltak gjort i forbindelse med individuell tilrettelegging og gjennomføring av byggeprosjekt. Tilsynet viste likevel at de færreste hadde oppdatert kurs etter at ny arbeidsmiljølov trådte i kraft Loven har flere vesentlige endringer innen bl.a. - reglene om HMS - arbeidstakermedvirkning - vern mot diskriminering - varsling Ved flere skoler fikk Arbeidstilsynet opplyst at de hadde meldt seg på kurs, men at kurs var blitt avlyst pga manglende deltakelse. Kartlegging og risikovurdering Skolene kjente til rutiner og gjennomførte stort sett kartlegginger og risikovurdering av arbeidsforhold ved skolene. De fleste skolene benyttet rutinene utarbeidet av etaten. Av fysiske kartlegginger var vernerunder det vanligste. Vernerundene ble oftest gjennomført av verneombud og vaktmester. Ved enkelte skoler deltok rektor, eller annen ansvarlig fra ledelsen, avhengig av ansvarsområde. Andre typer kartleggingsmetoder var blant annet etatens årlige medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen blir av svært mange skoler brukt bevisst for å arbeide videre med problemstillinger som kommer frem. Et fåtall skoler hadde i tillegg satt i gang andre typer kartlegginger, spesielt innen inneklima. Gjennomførte kartlegginger og risikovurdering etterspørres av etaten i den årlige HMS-rapporteringen. HMS-avvik registreres hovedsakelig gjennom et elektronisk system som meldes av rektor til etaten. Rektor må gi en grov vurdering av risiko/konsekvens før avvike kan bli sendt. På etatsnivå brukes avviksmeldingen for å prioritere HMS-arbeidet. Lokalt ved skolene meldes fysiske avvik skriftlig til vaktmester, mens det primært meldes gjennom e-post eller muntlige til skolens ledelse når det gjelder organisatoriske og psykososiale avvik. Tilsynet viste at det er svært varierende i hvor stor grad skolene kunne skriftlig dokumentere kartleggingene for å forebygge arbeidsmiljøproblemer eller gjennomførte risikovurderinger. Skolene systematiserte i liten grad informasjonen de fikk fra internt meldte avvik for å forebygge arbeidsmiljøproblemer. Et antall av skolene ga uttrykk for at ubalansen mellom skolens pålagte oppgaver og tildelte ressurser fører til at systematisk forebyggende arbeid ikke prioriteres. Skolene måles stort sett på elevenes trivsel, prestasjon og utvikling. I følge skolene, kan resultatene få betydelig påvirkning på skolens økonomi 2 og prioriteres derfor, framfor arbeidsmiljøarbeid. 2 Finansieringsordningen og fritt skolevalg. Pengene følger stort sett eleven. Velger eleven å bytte skole på grunn av for eksempel mistrivsel eller faglige resultater, følger pengene med.

6 VÅR REFERANSE 6 Kommunikasjon og medvirkning Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle offentlige skoler i Oslo kommune har lokale arbeidsmiljøutvalg (AMU) hvor representanter for ledelse, verneombud og ansatte sitter. AMU møter regelmessing og behandler lokale arbeidsmiljøsaker. Ved enkelte skoler deltar også elevrepresentanter i AMU når utvalget behandler saker som angår dem jfr. Opplæringsloven. Teammøter De fleste skoler har organisert seg i team, det vil si lærere som har felles elevgruppe. Elevene er en sentral del av lærerens arbeidsmiljø. I teammøtene diskuteres alle relevante problemstillinger knyttet til felles elevgruppe. Fellestid (SR-møter, SPA-møter) Fellestid samler alle lærere og skolens ledelse. Det varierer i hvor stor grad ikke-pedagogisk personale deltar på disse møtene. Flere skoler har gitt uttrykk for at det er vanskelig å finne et felles møtetidspunkt for alle ansatte. De fleste skoler har alternative måter å holde kontakt med disse gruppene. Enkelte skoler deler møtet opp, slik at felles saker taes opp først og spesielle lærersaker diskuteres etterpå. Møter mellom rektor og verneombud Alle skoler har møter mellom skolens ledelse og hovedverneombud. Enkelte skoler har systematisert dette mer enn andre. Verneombudene ved de fleste skolene ga uttrykk for at de var fornøyd med kontakten og grad av involvering. Fronter Alle skoler er knyttet til den elektroniske læringsplattformen Fronter som brukes til daglig arbeid både av lærere og elever. Blant annet er det kalender, e-post, planer, statistikk, dokumentarkiv for bla. AMU-referat, rutiner og lignende. Det er stor variasjon i hvor bevisst den enkelte skole benytter verktøyet. Verktøyet krever en del arbeid. Noen skoler har kunnet øremerke ressurser til arbeidet med drift av eget område, andre har lite overskudd til dette. Tilsynet viste at skolene har flere arenaer for informasjon og muligheter for å ta opp arbeidsmiljørelaterte saker. Det er steder hvor større eller mindre grupper møtes, men det er sjelden at alle ansatte samles samtidig, får samme informasjon samtidig, eller anledning til å diskutere felles utfordringer. Spesielt blir SFO-ansatte og ikke-pedagogisk personell i større grad utelukket fra slike arenaer. Det er ulik kunnskap om hvilke rutiner som gjelder når saker som behandles i skole- AMU ikke kan løses på skolenivå. Noen saker taes opp tjenestevei av rektor, andre saker meldes til etatshovedverneombud via lokalt verneombud. Det var få som vurderte å la leder av skole-amu sende saken til etats-amu for videre behandling. Vold og trusler Blant de 15 skolene Arbeidstilsynet har hatt tilsyn med, var det ingen som mente at vold og trusler var et arbeidsmiljøproblem på deres skole. Flere skoler kunne fortelle om få, men alvorlige voldssituasjoner rettet mot lærer. Enkelte skoler har hatt enkelttilfeller av elever som truer elever, men det er relativt sjeldent og skolene har lokale rutiner for å håndtere dette. Noen skoler har elever i spesialklasser, og enkelte av dem kan ha en utagerende atferd som kan føre til skade på ansatte. Enkelte skoler har bygningsmessige og organisatoriske forhold som kan fremme aggressiv atferd, som for eksempel trange eller lite egnede undervisningsrom.

7 VÅR REFERANSE 7 Skolene har arbeidet bevisst med forebyggende tiltak de senere år. Alle skolene har fokus på hvordan lærere og elever skal samhandle på skolen for å skape et hyggelig og godt skolemiljø 3, og ulike skoler har utarbeidet interne regler for dette. Alle skolene har beredskapsplaner og alle ansattgrupper Arbeidstilsynet snakket med, kjente til hovedinnholdet i planen. Planen er basert på etatens mal og tilpasset den enkelte skole. Flere av skolene har konkret fokus på forhold rundt de senere års internasjonale skyteepisoder på skoler. Enkelte skoler har spesielt utarbeidete rutiner for daglig sjekk av nettsider som for eksempel YouTube. Omstilling Skolene har de senere år gjennomgått mange ulike typer omstillinger, både faglige, fysiske og organisatoriske. Svært mange ansatte, både ledere, verneombud og ansatte, ga uttrykk for at selv om enkelte omstillinger sikkert var nødvendig, var det belastende. Skolene nevnte blant annet: - økt dokumentasjonskrav og resultatmålinger (Kunnskapsløftet) - mange tidkrevende oppgaver rundt oppfølging av foreldre og elever, stor spredning i elevgrunnlaget, økt variasjon i nivå hos elever. Tidligere har enkelte av elevene fått spesialtilbud. - redusert tid til norskopplæring i mottaksskolene fra 2 år til 10 mnd - klimaskjerm og byggesaker - forhold knyttet til baseskole - ny rektorrolle 4 Omstillingene krever mye tid og ressurser som stort sett må tas fra andre allerede pålagte oppgaver. Arbeidstilsynet registrerer at systematikken i arbeidsmiljøarbeidet og lovpålagt skriftlig HMSdokumentasjon blir skadelidende. Arbeidstilsynet har ikke fått dokumentert om Oslo kommune som arbeidsgiver, har vurdert hvilke arbeidsmiljøkonsekvenser ulike vedtak får, før de blir iverksatt og gjennomført i praksis på skolene. Individuell tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte Alle offentlige skoler i Oslo kommune har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale). Alle skolene vi har hatt tilsyn med, kjente til rutinene knyttet til individuell tilrettelegging og oppfølging av sykemeldte, og skolene arbeidet i tråd med rutinene. Under tilsynene fikk vi mange gode eksempler på individuelle tilrettelegginger. Ved enkelte skoler ble fag- og timefordeling fremhevet som et godt verktøy for å tilrettelegge for individuelle behov. Andre skole ga uttrykk for det motsatte. Flere skoler brukte bevisst nedslag i arbeidstid som virkemiddel for å tilrettelegge best mulig for seniorer. Oslo kommune har derimot få andre seniortiltak 5 for å beholde lærere. Tilsynet viste derimot også utfordringer knyttet til: - Vikarordning Det er få skoler som ga uttrykk for at de har tilgang på eksterne vikarer. De fleste skoler benytter eget personell. Mange faste lærere trår til ekstra som vikar. De opplever at de må, og at det er vanskelig å si nei. Flere assistenter Arbeidstilsynet snakket med, ga uttrykk for at de opplevde å bli satt til arbeid de ikke var trent til. I tillegg gjorde det arbeidsdagen deres 3 Hentet fra Haugenstua skole: Regler for samarbeid og trivsel ved Haugenstua skole 4 Utdanningsdirektoratet Kompetanse for en rektor forventninger og krav, vedlegg 5 Byrådsak 1187/06 Tiltaksplan for seniorpolitikk i Oslo kommune

8 VÅR REFERANSE 8 uforutsigbar. Det kunne være psykisk belastende. Enkelte ga uttrykk for at de gruet seg til å gå på jobb i slike perioder. - Individuell tilrettelegging Tilrettelegging for enkeltansatte kan ved enkelte skoler føre til økt belastning på kolleger, på tross av at dette bryter både med IA-avtalens intensjon og Arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet ble fortalt at begrensede ressurser og for mange oppgaver er noe av årsaken til disse forholdene. Ansatte ved flere skoler ga uttrykk for at kolleger med tilrettelagt arbeidsforhold enkelte ganger kan bli sett på med noe irritasjon. I følge ledelsen ved flere skoler, tilrettlegges det hovedsakelig på bakgrunn av ikke-arbeidsrelaterte helseplager. Skolenes uttrykte gleder og utfordringer i arbeidsmiljø Under tilsynet ble alle skoler og intervjuede grupper spurt om hva de mener er de største arbeidsmiljøutfordringene ved sine skoler. Det var generelt enighet mellom ledelse, verneombud og ansatte når de svarte på vegne av sin skole. Utfordringene varierte fra skole til skole. Det var likevel fire tema som gikk igjen ved skolene: Utfordringer - Ubalanse mellom oppgaver og ressurser - Hyppige omstilling - Den økonomiske situasjonen ved skolen - Ny rektorrolle Gleder + Faglige utfordringer + Åpne dører til ledere + Gode kollegiale forhold + God blanding av kjønn, alder og erfaring

9 VÅR REFERANSE 9 Arbeidstilsynets vurdering og begrunnelse for pålegg 1. Risikovurdering ved endrede rammebetingelser Arbeidsmiljøloven (AML) 4-1 (1) 1. ledd: Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Aml 3-1 (2) d): Systematisk hele-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak. Aml 7-2 d): Arbeidsmiljøutvalget skal behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak (punktet er ikke uttømmende) Aml 6-2 (4): Verneombudet skal taes med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering av, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. 3-1 Det er arbeidsgiver som, ifølge Arbeidsmiljøloven, har ansvar for å sikre at arbeidets organisering er fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av arbeidsmiljøet. Når arbeidsgiver planlegger og gjennomfører endringer i virksomheten, skal arbeidsgiver etter loven, vurdere om arbeidsmiljøet etterpå vil være i samsvar med lovens krav, og eventuelt iverksette nødvendige tiltak. Dette gjelder også endrede rammebetingelser vedtatt av politiske myndigheter. Når det planlegges og gjennomføres endringer, skal i følge Arbeidsmiljøloven, arbeidsmiljøutvalget involveres på et tidspunkt som gjør det mulig med reell medvirkning på planer og prosesser, og verneombudene taes med på råd. Arbeidstilsynet tar ikke stilling til de politiske sider ved vedtak som gjøres, men gjør oppmerksom på at Oslo kommune som arbeidsgiver må sørge for tilstrekkelig kunnskap om arbeidsmiljøkonsekvenser av vedtak, og foreslå begrensende og/eller forebyggende arbeidsmiljøtiltak. Arbeidsmiljøutvalget i kommunen skal behandle denne type saker, med eventuell involvering fra AMU s underutvalg på etats- og skolenivå. Verneombudene skal taes med på råd innen sitt verneområde. Tilsynet har vist at enkelte av dagens rammebetingelser i skolen bidrar til økt press på skolens ressurser, som kan føre til et belastende organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Eksempler som har vært hyppig nevnt under tilsynene er: - Innføring av fritt skolevalg kombinert med finansieringsordningen i skolen. Under tilsynet kom det frem at dette har for flere skole gitt usikre årsbudsjett og fått arbeidsmiljømessige konsekvenser, spesielt for: a) skoler som fungerer som mottaksskoler for flyktinger, hvor elevene etter en tid gjerne flytter fra en del av Oslo til en annen del, og dermed også pengene (mobilitet i elevmassen)

10 VÅR REFERANSE 10 b) videregående skoler hvor elever søker seg inn flere steder, begynner ett sted, men får mulighet til å gå på 1. valg senere, eller slutter helt (mobilitet i elevmassen) c) grunnskoler med lav mobilitet og liten tilgang på nye elever (ikke nok elever til å sikre forutsigbar drift av skolen eller ha en stabil lærerstab) - Reduksjon i obligatorisk timeantall i norsk for mottaksklasser, redusert fra 2 år til 10 måneder. Ansattrepresentanter opplyste til Arbeidstilsynet at flere lærere i mottaksklasser opplever belastningen med ikke å ha tilstrekkelig tid til norskopplæringen. Skolene som mottar elevene etterpå erfarer at elevene ikke kan tilstrekkelig norsk til å følge normalundervisning. - Økte krav til dokumentasjon knyttet til Kunnskapsløftet. Enkelte lærere forteller at de må bruke av fritiden sin for å få utført alle oppgaver. Disse endringene er av svært mange skoler, både fra ledelse, verneombud og ansattrepresentanter, blitt uttrykt som belastende for arbeidsmiljø og individuell helse. Arbeidstilsynet har ikke fått dokumentert at det har vært vurdert arbeidsmiljøkonsekvenser i forkant, eller blitt gjennomført kartlegginger i etterkant ved en del slike endringer. Arbeidstilsynet vurderer det slik at Oslo kommune som arbeidsgiver ikke i tilstrekkelig grad har ivaretatt kravet om: - å vurdere arbeidsmiljøkonsekvenser ved planlegging og innføring av organisatoriske endringer i virksomheten - å vurdere om arbeidsmiljøet vil være fullt forsvarlig eller, - å vurdere hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes for å forebygge arbeidsrelaterte skader og sykdom ved innføring av organisatoriske endringer. Avvik: Arbeidsmiljøloven 3-1 (2)d og 4-1 (1). Se varsel om pålegg Løfting av arbeidsmiljøutvalgssaker Arbeidsmiljøloven 7-2 Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planlegging av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Forskrift om Verneombud og arbeidsmiljøutvalg 7 1) 2. ledd: Arbeidsmiljøutvalget for hele virksomheten fastsetter arbeidsoppgaver og beslutningsmyndighet for det lokale arbeidsmiljøutvalg. For øvrig gjelder forskriftens regler om arbeidsmiljøutvalg. I følge Arbeidsmiljøloven, er det arbeidsgiver som har ansvar for å opprette arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med mer enn 50 ansatte. Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge spørsmål som angår arbeidstakernes helse, sikkerhet og velferd. Alle de kommunale skolene i Oslo, har arbeidsmiljøutvalg (skole-amu), som har myndighet til å behandle arbeidsmiljøforhold lokalt. På spørsmål fra Arbeidstilsynet om hvordan saker som ikke kan løses lokalt i skole-amu løftes til høyere nivå, har svarene fra skolene vært noe varierende. I

11 VÅR REFERANSE 11 flere av rutinene til Oslo kommune står det at HMS-saker skal tas tjenestevei. HMS-forskriften dekker 9 ulike lover. Når det gjelder Arbeidsmiljøloven, krever den at saker som angår arbeidsmiljø og helse skal behandles i arbeidsmiljøutvalget. Lokale AMU på etats- og skolenivå er underutvalg av Oslo kommunes sentrale arbeidsmiljøutvalg 6. Arbeidsmiljøforhold som ikke kan løses innenfor skolen, må løftes til Utdanningsetatens AMU. Saker som ligger utenfor etatens myndighet, må løftes til Oslo kommunes sentrale arbeidsmiljøutvalg. Figur 1: Utdanningsetatens organisasjonskart for AMU Arbeidstilsynets vurder, at Oslo kommune mangler en rutine som tydelig beskriver hvordan underutvalg av AMU skal løfte saker der de selv ikke har myndighet til å løse disse. Dette fører til at Oslo kommunes arbeidsmiljøutvalg: - ikke får behandlet aktuelle problemstillinger innen arbeidsmiljø - ikke får tilstrekkelig kunnskap og kompetanse om arbeidsmiljøforhold i virksomheten til å kunne gi råd til Oslo kommune som arbeidsgiver Tilsynet har også vist at saker som behandles i skole-amu, men ikke kan løses der, kan bli liggende uten videre saksbehandling. Avvik: Arbeidsmiljøloven 7-2 og forskrift om Verneombud og arbeidsmiljøutvalg 7. Se varsel om pålegg 2 6 Se Dom av 15. desember 2000, Borgarting lagmannsrett, ankesak Oslo kommune Staten, s avsnitt

12 VÅR REFERANSE Samordning HMS-forskriften 6 6. Samordning Når flere virksomheter utøver arbeid på samme arbeidsplass, skal de, når det er nødvendig, skriftlig avtale hvem av dem som skal ha ansvaret for å samordne internkontrollen for deres felles aktiviteter eller områder. Kommer slik avtale ikke i stand, kan tilsynsmyndighetene bestemme hvem av dem som skal ha dette ansvaret. Dersom hensynet til helse, miljø eller sikkerhet tilsier en annen ansvarsplassering, kan tilsynsmyndighetene omgjøre en inngått avtale. Når en virksomhet som oppdragsgiver engasjerer oppdragstakere e.l. til å utføre oppgaver på virksomhetens eget område eller anlegg, skal oppdragstakers internkontroll såvidt mulig legges til grunn for de aktiviteter som omfattes av oppdraget. Dette gjelder både der oppdraget utføres av oppdragstaker personlig, ved egne ansatte eller andre. Oppdragsgiver skal informere om fellesregler o.l. og påse at mulige mangler blir korrigert eller nødvendige tilpasninger foretatt i sin egen eller oppdragstakers internkontroll Tilsynet avdekket at samarbeidet mellom Undervisningsbygg og Utdanningsetaten/skolene ikke fungerer tilstrekkelig, spesielt når det gjelder tydeliggjøring av ansvaret mellom de to etatene i byggesaker: - Tidspunkt for når skolene skal involveres - involvering/og ansvarsfordeling mellom lokale verneombud og etatshovedverneombud - hvilket HMS-ansvar som ligger på Utdanningsetaten og hvilket som ligger på Undervisningsbygg - tidspunkt for når i prosessen det er hensiktsmessig at skole-amuene skal behandle byggesaker jf. arbeidsmiljøloven 18-9, for å ivareta arbeidsmiljølovens hensikt - hvordan sikre tilstrekkelig informasjon til skolene i forkant av andre bygg- og vedlikeholdsoppgaver i regi av Undervisningsbygg De to etatene har utarbeidet kravspesifikasjoner for skolebygg, men Arbeidstilsynet har ikke fått dokumentert hvordan fordelingen av HMS-ansvaret mellom de to etatene avklares. I henhold til HMS-forskriften og Arbeidsmiljøloven, skal en slik avklaring dokumenteres skriftlig. Selv om flere skoler ga uttrykk for et generelt godt samarbeid med Undervisningsbygg, fortalte etatshovedverneombudene at de får mange meldinger om avvik. Arbeidstilsynet mener Oslo kommune ikke i tilstrekkelig grad har rutiner som samordner HMSansvar der hvor ulike etater er delaktige. I forhold til dette tilsynet, gjelder det Undervisningsbygg, som har ansvar for drift og vedlikehold av skolebyggene, og Utdanningsetaten, som har arbeidsmiljøansvar for ansatte som arbeider i skolene. Avvik: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 6 jf. arbeidsmiljøloven 2-2. Se varsel om pålegg 3.

13 VÅR REFERANSE Kompetanse innen HMS-lovgivning, spesielt arbeidsmiljølov Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg 12: Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg skal få den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på forsvarlig måte. Arbeidsmiljøloven 3-5 (1): Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. jfr. 1-8 (2) 2. ledd: Det som i denne lov er bestemt om arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten. I følge Arbeidsmiljøloven, skal arbeidsgiver sikre at både verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalgene har gjennomført nødvendig opplæring, slik at de kan utføre vervene sine på en forsvarlig måte. I revidert Arbeidsmiljølov er det i tillegg kommet en egen paragraf som omhandler arbeidsgivers (les her: rektor) egen plikt til å gjennomgå opplæring i helse- miljø- og sikkerhetsarbeid. Tilsynet viste at selv om de fleste hadde gjennomgått opplæring, var det få av både verneombud, medlemmer i arbeidsmiljøutvalg og skolens ledelse som hadde oppdatert kunnskap om Arbeidsmiljøloven etter at den ble revidert i Loven har vesentlige endringer innen reglene om HMS, arbeidstakermedvirkning, vern mot diskriminering og varsling. Utdanningsetaten etterspør i sin årlig HMS-rapport om skolens ledelse, AMU og verneombud har opplæring, men etaten har ingen oversikt over hvor oppdatert denne kunnskapen er. Det er Arbeidstilsynets vurdering at verneombud, medlemmer i AMU og skolens rektor må gjennomføre opplæring som inkluderer endringene i den nye loven og hvilke konsekvenser endringene får for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i skolen. Avvik: Arbeidsmiljøloven 3-5 jfr. 1-8, og forskrift om Verneombud og arbeidsmiljøutvalg 12. Se varsel om pålegg 4.

14 VÅR REFERANSE Rektors organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c og d: Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal: c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen, d)under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak, Arbeidsmiljøloven 4-1 (1) og (2): (1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet. (2) Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, teknologi, lønnssystemer mv. skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas. I løpet av det siste decenniet har rektors rolle blitt endret, fra en pedagogisk leder og skoleadministrator, til å bli bedriftsleder på nivå med en hvilken som helst annen bedrift i Norge. I følge et dokument utarbeidet av Utdanningsdirektoratet fra desember stilles det forventinger og krav til at rektor blant annet skal være pedagogisk ansvarlig, myndighetsforvalter, veileder og organisasjonsutvikler. Mange ansatt Arbeidstilsynet intervjuet, ga uttrykk for frustrasjon knyttet til endringer i rektorrollen. Ved enkelte skoler har dette ført til dårligere psykososialt arbeidsmiljø og forhold til rektor som leder. Under tilsynet ga også enkelte verneombud og andre deler av skoleledelsen uttrykk for bekymring for rektors arbeidsmiljø og helsekonsekvenser av de nye lederkravene parallelt med store organisatoriske og/eller byggmessige endringer. Arbeidstilsynet vurder ikke det faglige i å justere innholdet i rektorstillingen til dagens skole, men ser at ansatte i skolene ikke i tilstrekkelig grad har forstått og tatt inn over seg hva disse endringene vil bety på deres arbeidsplass. Arbeidstilsynet har heller ikke fått dokumentert om det er gjennomført kartlegging av rektorenes arbeidsmiljø etter endringene. Avvik: arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c og d og 4-1 (1) og (2). Se varsel om pålegg 5. 7 Kompetanse for en rektor forventninger og krav, vedlegg 2. Grunnlagsdokument og utgangspunkt for anbudsutlysning, Utdanningsdirektoratet

15 VÅR REFERANSE 15 Varsel om pålegg del 1: Organisatorisk / psykososialt arbeidsmiljø Arbeidstilsynet er av den oppfatning at rammebetingelsene skolene arbeider under kan bidra til å redusere skolens muligheter til å utvikle det systematisk arbeidsmiljøarbeidet. Våre varsler om pålegg vil derfor ikke rette seg til den enkelte skole, men mot Oslo kommune som arbeidsgiver. Arbeidstilsynet har myndighet til å gi virksomheten pålegg jfr. Arbeidsmiljøloven I henhold til Forvaltingsloven skal vedtak om pålegg varsles først. På bakgrunn av tilsynsrapporten og referatene fra den enkelte skole vurderer Arbeidstilsynet å gi følgende pålegg: Pålegg Pålegg 1: Risikovurdering ved endrede rammebetingelser Oslo kommune skal utarbeide og innføre sentrale rutiner som sikrer: - at Oslo kommune som arbeidsgiver har tilstrekkelig kunnskap om arbeidsmiljøkonsekvenser ved planlegging og gjennomføring av organisatoriske endringer, og - at det gjennomføres kontroll av arbeidsmiljøkonsekvenser etter endringene Rutinene skal utarbeides i samarbeid med verneombudene og behandles i Oslo kommunes sentrale arbeidsmiljøutvalg. Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven 3-1 (2) d), 4-1 (1) 1. ledd, 6-2 og 7-2 Vilkår: For at Arbeidstilsynet skal anse pålegget som oppfylt, skal vi innen fristen for gjennomføringen ha mottatt følgende dokumentasjon: - Kopi av rutine - Det skal fremkomme av tilbakemeldingen at verneombud har medvirket - Referat fra behandling av pålegg i Oslo kommunes sentrale arbeidsmiljøutvalg Forslag til frist: Pålegg 2: Løfting av arbeidsmiljøutvalgssaker Arbeidsgiver skal sørge for at Oslo kommunes sentrale arbeidsmiljøutvalg utarbeider en rutine for saksgang i arbeidsmiljøutvalgssaker mellom Oslo kommunes sentrale arbeidsmiljøutvalg og underutvalg av arbeidsmiljøutvalget. Rutinen skal sikre adekvat behandling og oppfølging av arbeidsmiljøsaker på riktig nivå. Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven 7-2 og forskrift om Verneombud og arbeidsmiljøutvalg 7 (1) Vilkår: For at Arbeidstilsynet skal anse pålegget som oppfylt, skal vi innen fristen for gjennomføring ha mottatt følgende dokumentasjon: - Kopi av rutine Forslag til frist:

16 VÅR REFERANSE 16 Pålegg 3: Samordning Oslo kommune skal utarbeide skriftlig rutine om samordning der hvor HMS-ansvaret fordeles på flere aktører, og som sikrer medvirkning fra skoler, vernetjeneste og arbeidsmiljøutvalg i byggesaker, på et tidspunkt som sikrer muligheten for reell medvirkning. Lovgrunnlag: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 6, jf Arbeidsmiljøloven 2-2 Vilkår: For at Arbeidstilsynet skal anse pålegget som oppfylt, skal vi innen fristen for gjennomføring ha mottatt følgende dokumentasjon: - Kopi av rutine - Det skal fremkomme av tilbakemeldingen at verneombud har medvirket - Referat fra behandling av pålegg i Oslo kommunes sentrale arbeidsmiljøutvalg Forslag til frist: Pålegg 4: Kompetanse innen HMS-lovgivning, spesielt arbeidsmiljøloven - Oslo kommune skal innføre rutiner som sikrer en oppdatert oversikt over arbeidsmiljøkompetansen til ledere, verneombud og AMU-medlemmer. - Oslo kommune ved Utdanningsetaten, skal utarbeide og sende inn en tidfestet plan for gjennomføring av opplæringen av skolenes rektorer, verneombud og AMU-medlemmer Lovgrunnlag: Forskrift om Verneombud og arbeidsmiljøutvalg 12, Arbeidsmiljøloven 3-5, Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 5. 3.ledd Vilkår: For at Arbeidstilsynet skal anse pålegget som oppfylt, skal vi innen fristen for gjennomføring ha mottatt følgende dokumentasjon: - Skriftlig beskrivelse av hvordan Oslo kommune vil sikre oversikt over arbeidsmiljøkompetansen til ledere, verneombud og AMU-medlemmer - Kopi av tidfestet plan for gjennomføring av opplæring av rektorer, verneombud og AMU-medlemmer - Det skal fremkomme av tilbakemeldingen at verneombud har medvirket - Referat fra behandling av pålegg i Oslo kommunes sentrale arbeidsmiljøutvalg Forslag til frist: Pålegg 5: Rektors organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljø - Oslo kommune skal orientere alle ansatte i skolene om hvilke krav og forventninger Oslo kommune som arbeidsgiver har til rektorrollen /-stillingen. - Oslo kommune ved Utdanningsetaten, skal kartlegge rektorenes organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljø, og utarbeide en tiltaksplan for å forebygge og redusere helsebelastning. Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c og d, 4-1 (1) og (2) Vilkår: For at Arbeidstilsynet skal anse pålegget som oppfylt, skal vi innen fristen for gjennomføring ha mottatt følgende dokumentasjon: - Kartleggingen av rektors arbeidsmiljø skal gjennomføres i samarbeid med verneombudene og bedriftshelsetjenesten

17 VÅR REFERANSE 17 - Beskrive hvilke momenter som inngår i kartleggingen - Oversikt over hvilke arbeidsmiljøforhold arbeidsgiver anser kan påføre rektorene helsebelastninger - Kopi av tidfestet handlings-/ og tiltaksplan - Redegjørelse for hvordan arbeidsgiver har orientert ansatte i skolene om krav og forventninger til dagens rektorrolle - Det skal fremkomme av tilbakemeldingen at verneombud har medvirket - Referat fra behandling av pålegg i Oslo kommunes sentrale arbeidsmiljøutvalg Forslag til frist: Veien videre Dersom Oslo kommune har kommentarer til det som er beskrevet i rapporten, eller til de varslete pålegg med foreslåtte frister, ber vi om skriftlig tilbakemelding innen 29. september 2009 Dersom Arbeidstilsynet ikke hører noe fra virksomheten innen fristen, vil vi vedta påleggene slik de er beskrevet i dette varselet. Vedtaket vil deretter bli sendt til virksomheten. Eventuelle spørsmål knyttet til Del 1 Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø kan rettes til Grethe Barkve Fredriksen, tlf: , e-post:

18 VÅR REFERANSE 18 Del 2 Vedlikehold av bygg og inneklima I skoler med mangelfullt inneklima vil belastningene dette medfører kunne gi økte helseproblemer og dårligere arbeidsvilkår for både ansatte og elever. Behovstilpasset forebyggende vedlikehold er viktig bl.a. for å sikre tilfredsstillende inneklima som forebygger helseskade, redusert arbeidsevne og utstøtning, men også for å forebygge utvikling av kostbare bygningsskader. Både tilsyn som tidligere er gjennomført av Arbeidstilsynet ved de kommunale skolene i Oslo og kommunens egen kartlegging viser at det er et forbedringspotensial og behov for tiltak når det gjelder systematisk og målrettet arbeid for å sikre tilfredsstillende inneklima. Det er Arbeidstilsynets vurdering at det er det systematiske forebyggende vedlikeholdet av bygninger og anlegg samt tidsplaner for gjennomføring av rehabiliteringstiltak som må utvikles videre. Lov- og forskriftsgrunnlaget for Arbeidstilsynets krav om tiltak som sikrer tilfredsstillende inneklima er: Arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c og e jf forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetstiltak i virksomheter 5 nr 6 og 7: Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal: c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen, e) iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov, Arbeidsmiljøloven 4-1 (1): (1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet. Arbeidsmiljøloven 4-4 (1): Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling og lignende skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler 8 1. ledd: Lokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser får tilfredsstillende belysning, klima og luftkvalitet, og beskyttelse mot støy, vibrasjoner, stråling, giftige eller helseskadelige stoffer, trekk m.v. Normer for tilfredsstillende inneklima er gitt i veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (bestillingsnr. 444).

19 VÅR REFERANSE 19 Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av ba Arbeidstilsynet Oslo kommune Byråd for finans og utvikling dokumentere følgende innen : 1. Skoleeiers system for kartlegging av inneklima og forhold som innvirker på inneklima i de skolene som skoleeier har ansvar for, samt dokumentasjon på gjennomførte kartlegginger og vurderinger ved to skoler. 2. Skoleeiers overordnede vedlikeholdsplan (vedlikeholdsstrategi), samt vedlikeholdsplaner for to skoler som viser hvordan vedlikeholdsstrategien er fulgt opp i praksis. 3. Tidfestet plan for mer omfattende rehabiliteringer med konkrete tiltak og grunnlaget for prioritering mellom de skolene som skoleeier har ansvar for (beskrivelse av vesentlige forhold i risikovurdering og behovsvurdering). 4. Byrådets vurdering av om vedlikehold på dette nivået vil være tilstrekkelig for å oppnå og opprettholde tilfredsstillende inneklima i skolene. 5. Om resultat av tilstandskartlegging og prioritering av vedlikehold og rehabilitering har vært lagt frem for politiske utvalg/kommunestyre eller annet styrende organ. Arbeidstilsynet har mottatt brev datert fra Oslo Kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning med 8 vedlegg og 23 undervedlegg hvor det redegjøres i forhold til ovennevnte punkter. Det ble holdet et møte med alle impliserte parter hvor Arbeidstilsynet ga en foreløpig orientering på grunnlag av gjennomførte tilsyn og innhentet skriftlig dokumentasjon. På bakgrunn av det som kom frem i møtet fikk Arbeidstilsynet anmodning fra Undervisningsbygg om et nytt møte for nærmere å utdype dokumentasjonen av vedlikehold/inneklima. I et møte med Arbeidstilsynet med deltakere fra Byrådsavdeling for kultur og utdanning, Utdanningsetaten og Undervisningsbygg ble det nærmere redegjort i forhold til punktene 2 og 4. Følgende skriftlige dokumentasjon ble lagt frem i møtet: a) prøvetrykk av Kravspesifikasjon 2009 Del 1: Drift og Del 2: Vedlikehold b) sjekkliste for tilstandsvurdering av tekniske anlegg for ventilasjon/inneklima c) rammeavtale ventilasjon service, vedlikehold og nyinstallering av ventilasjonsanlegg d) Undervisningsbygg sin Handlingsplan 2009 Eiendom e) Undervisningsbygg sin Forretningsplan for 2009 Ytterligere redegjørelse ble mottatt i e-post av med følgende vedlegg: f) Byrådssak 66/06 Evaluering av eiendomsreformen g) Rapport 17/2008 fra Kommunerevisjonen Ansvarsdelingen mellom Utdanningsetaten og Undervisningsbygg Oslo KF h) Byrådssak nr Omorganisering av skoleetaten i) Byrådssak 237/04 Vedlikeholdssituasjonen i Osloskolen j) Mandatdokument for oppdrag: Tilstandsvurdering av Osloskolen 2008 k) Prioritering Rehab-prosjekter 2009 og videre l) Dokument til AMU fra Utdanningsetaten Handlingsplan for fysisk arbeidsmiljø 2008 m) Høringsutkast Skolebehovsplan

20 VÅR REFERANSE 20 n) Oversikt fra Terra Futurum, med kommentarer om status for august 2009 (Klima/ventilasjon) o) Kriterier for tilstandsvurdering av bygningsdeler og installasjoner Arbeidstilsynets vurderinger av mottatt dokumentasjon Arbeidstilsynet konkluderer med at dokumentasjonen som først ble innsendt gir tilfredsstillende redegjørelse i forhold til: Punkt 1 Skoleeiers system for kartlegging og dokumentasjon av gjennomført kartlegging Punkt 3 Tidfestet plan for mer omfattende rehabilitering og grunnlaget for prioritering Punkt 5 Tilstandskartlegging og prioritering er fremlagt for politiske utvalg/kommunestyre. Tilstandskartlegging pågår fortsatt og skal være fullført i Arbeidstilsynet legger til grunn at også resultater og behov som denne kartleggingen avdekker vil bli forelagt bystyret. I forhold til punkt 3 er det dokumentert betydelig aktivitet for å rehabilitere og utbedre skader og mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold over lang tid. Prioriterte tiltak fremgår av en årlig Strategiplan for planlagt vedlikehold og en årlig Handlingsplan for fysisk arbeidsmiljø for Undervisningsbygg. Det er også dokumentert hvordan risikovurdering og prioritering av tiltak skal gjennomføres i samarbeid mellom Utdanningsetaten og Undervisningsbygg. Rutinene innebærer at også den enkelte skole skal risikovurdere de avvikene som de melder gjennom HMS-portalen. Når skolene fra har knyttet til seg bedriftshelsetjeneste for alle ansatte så er det en naturlig oppgave for BHT å bidra ved gjennomføring av risikovurderinger og vurdering av nødvendige tiltak. Arbeidstilsynet savnet i det materialet som først ble innsendt en tilfredsstillende dokumentasjon av: Punkt 2 Skoleeiers overordnede vedlikeholdsplan (vedlikeholdsstrategi). Punkt 4 Byrådets vurdering av om vedlikeholdet vil være tilstrekkelig for å oppnå og opprettholde tilfredsstillende inneklima Punkt 2 Vedlikeholdsstrategi og vedlikeholdsplaner I forhold til punkt 2 er det nå redegjort for hvordan Kravspesifikasjon Del 2:Vedlikehold sammen med FDV-verktøyet Landlord skal bidra til å sikre tilfredsstillende verdibevarende vedlikehold og oversikt over planlagt og gjennomført tilsyn. Kravspesifikasjonen beskriver kontrollpunkter, intervaller, kriterier m.v og Landlord skal gi dokumentasjon av planlagt og gjennomført vedlikehold og tilstandsvurderinger. Disse systemene er nå under innføring. Det fremgår av dokument g) at det er stor variasjon i skolenes indre vedlikehold. Det er etter den inngåtte avtalen den enkelte skole som har ansvar for indre vedlikehold som er nærmere spesifisert i avtalen. Undervisningsbygg har funnet at mange skoler mangler planer og langsiktighet. Det synes ikke avklart om deler av vedlikeholdsbehovet kan skyldes etterslep fra før Arbeidstilsynet har funnet tilstrekkelig grunnlag i dokumentasjonen til å kunne anse spørsmål 2 som positivt besvart. Arbeidstilsynet er imidlertid av den oppfatning at Oslo kommune må vurdere organiseringen av indre vedlikehold i skolene på nytt dersom resultatet av Tilstandsvurdering i Osloskolen 2008 viser at det har bygget seg opp etterslep i det indre vedlikeholdet.

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 28.04.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 28.04.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rakkestad Kommune Postboks 264 1891 RAKKESTAD RAKKESTAD KOMMUNE, ADMINISTRASJONEN V/RÅDMANNEN

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune v/rådmann Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 20.2.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 20.2.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 Nord-Aurdal kommune 2900 Fagernes Att. rådmannen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DYKKAR DATO DYKKAR REFERANSE VÅR SAKSHANDSAMAR Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune Herredshuset v/rådmann 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - VÅK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.5.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 Østre Toten kommune PB 24 2851 Lena TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til innhenting

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker Kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 ASKER Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 SØNDRE LAND KOMMUNE Hovsbakken 1 2860 HOV Att: Rådmannen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.09.2011 2011/16459 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Ellingsrudåsen skole P.B. 23 Ellingsrudåsen 1064 OSLO TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE INNEKLIMA OG VEDLIKEHOLD

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE INNEKLIMA OG VEDLIKEHOLD VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Janne-Therese Heintz tlf 954 62 003 Skedsmo kommune v/rådmann Postboks 313 2001 LILLESTRØM TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte:

Tilsynet ved skolen hadde en varighet på ca. 4 timer og ble gjennomført på følgende måte: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Vera Maassen Helgerud tlf 971 70 823 Rudolf Steinerskolen i Hurum v/rektor Turi Abrahamsen Åsheimveien 10 3490 KLOKKARSTUA

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I OSLO s SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I OSLO s SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2011 2011/28250 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 UTDANNINGSETATEN Postboks 6127 Etterstad 0663 OSLO TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 16.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom SENTRALADMINISTRASJON Postuttak 1640 RÅDE Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet er en rapport

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført ved Båstad skole i Trøgstad kommune den

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført ved Båstad skole i Trøgstad kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VESTLI SKOLE. Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Vestli skole 20.09.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.10.2011 2011/19697 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Utdanningsetaten Oslo kommune Postboks 6127 Etterstad 0602 OSLO TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune.

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.01.2011 2010/19750 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rygge kommune v/rådmann Larkollveien 9 1570 DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.10.2010 2010/13021 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bente Rød-Karlsen tlf 920 36 090 SENTRALADMINISTRASJON Postboks 2020 3255 LARVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Narvik Kommune Boks 504 8500 NARVIK RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE-

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørlien skole i Vestby kommune, 30.03.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG BJØRLIEN SKOLE Vi viser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.09.2011 2011/14619 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rælingen kommune v/rådmannen Postboks 100 2008 FJERDINGBY TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.09.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 27.02.09 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 27.02.09 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kristin Log Indbjo tlf 906 40 514 Kvinesdal kommune Nesgt.11 4480 KVINESDAL Att. Rådmannen VARSEL OM PÅLEGG SYSTEM FOR IVARETAKELSE

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Vi viser til tilsyn den hos Vevelstadåsen skole i Ski kommune.

Vi viser til tilsyn den hos Vevelstadåsen skole i Ski kommune. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Ski kommune v/rådmann Postboks 3010 1400 Ski VEDTAK OM PÅLEGG VEVELSTADÅSEN SKOLE Vi viser

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hoppern skole, Moss kommune 18.05.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ida Aagaard tlf 468 13 986 Moss Kommune Postboks 175 1530 MOSS Att. Rådmann TILSYNSRAPPORT HOPPERN SKOLE Vi viser til tilsyn

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rauland skule i Vinje kommune 28.september 2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rauland skule i Vinje kommune 28.september 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Rauland skule

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Grevlingen skole i Vestby kommune

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Grevlingen skole i Vestby kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført

Detaljer

Øvre Eiker Kommune, Rådmannen Stasjonsgata 24 3300 Hokksund

Øvre Eiker Kommune, Rådmannen Stasjonsgata 24 3300 Hokksund VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kjell Arne Johansen tlf 913 25 694 Øvre Eiker Kommune, Rådmannen Stasjonsgata 24 3300 Hokksund VEDTAK OM PÅLEGG SKOLEPROSJEKTET

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GRAN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GRAN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.10.2010 2010/16047 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Gran kommune v/ Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.09.2011 2011/10331 DERES DATO 02.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 DERES REFERANSE Andøy kommune v/ Rådmann Rådhuset 8480 Andenes Att. Kirsten Lehne Pedersen

Detaljer

Jonas Marschner Kommunelege (vikar) Askvoll legesenter

Jonas Marschner Kommunelege (vikar) Askvoll legesenter VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.12.2011 2011/18266 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Oddvar Mikalsen tlf 958 16 314 Askvoll Kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

Lurøy kommune Rådhuset Onøy 8766 LURØY. Att. Rådmann Anna P. Aakre INNEKLIMA RAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Lurøy kommune Rådhuset Onøy 8766 LURØY. Att. Rådmann Anna P. Aakre INNEKLIMA RAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 15.04.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Inger Næstby tlf 415 08 893 Lurøy kommune Rådhuset Onøy 8766 LURØY Att. Rådmann Anna P. Aakre INNEKLIMA RAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GULEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GULEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.09.2011 2011/15261 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Oddvar Mikalsen tlf 958 16 314 Gulen kommune 5966 EIVINDVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - BJØRNEVATN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørnevatn skole i Sør-Varanger kommune dato 05.03.2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - BJØRNEVATN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Bjørnevatn skole i Sør-Varanger kommune dato 05.03.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.04.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grete Wikstrand tlf 916 01 989 SØR-VARANGER KOMMUNE v/rådmannen Postboks 406 9915 KIRKENES TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Gjerdrum kommune og to av skolene i kommunen. Tilsynene ble gjennomført 01.11. 2011og 03.11.2011.

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Gjerdrum kommune og to av skolene i kommunen. Tilsynene ble gjennomført 01.11. 2011og 03.11.2011. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.12.2011 2011/16680 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Winnie S. Borgund tlf 468 11 213 GJERDRUM KOMMUNE Postboks 10 2024 GJERDRUM TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner:

Til stede fra Arbeidstilsynet ved samtlige verifikasjoner: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.02.2012 2012/1276 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 AUKRA KOMMUNE SENTRALE ORGANER Postboks 64 6480 AUKRA Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES IÅriYA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 16.09.201 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE REFERANSE 1 av 6 Lf(qc BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTE1NNES

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I BALSFJORD KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I BALSFJORD KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/19635 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Stig-Allan Simonsen tlf 992 91 538 Balsfjord kommune Rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

I tilsynet fremkom det blant annet at:

I tilsynet fremkom det blant annet at: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf 92812064 Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 11 30.03.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen GJØVIK KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Postboks 630 2810 GJØVIK Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - Fjellhamar skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Fjellhamar skole i Lørenskog kommune 14.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 02.07.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 DERES REFERANSE «REF» Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås Att: Rådmann VEDTAK OM

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn gjennomført hos Sandefjord kommune med skoleeier, den 9. september 2010 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/12528 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 SANDEFJORD KOMMUNE Postboks 2025 3247 SANDEFJORD Att. Rådmannen TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Kirsti Eldby, inspektør Oddrun Nordli, konsulent

Kirsti Eldby, inspektør Oddrun Nordli, konsulent VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 10.01.2011 2010/19930 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Stig-Allan Simonsen tlf 992 91 538 Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg

Tilsynsrapport - Varsel om pålegg Kriminalomsorgen region øst - Prosjektet Trygg kriminalomsorg 1av 15 VÅR DATO DERES DATO DERES REFERANSE Kriminalomsorgen region øst v/ regiondirektør Postboks 9006 Grønland 0133 OSLO VÅR SAKSBEHANDLER Helén Bergsvik tlf 23 08 05 18 Tilsynsrapport - Varsel om pålegg

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 28.02.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER KARI GALAASEN, TLF. 97597895 Driftsstyret ved Blidensol sykehjem v/ Dagny H.H. Pedersen Welle Hundvågveien 80 4085

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR VESTSIDEN OPPVEKSTSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.11.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /[2rA Arbeidstilsynet BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES V Mr, 1h, I rtcrcrtmivo. 13.10.201201/65516 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 12.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Svein Arne Laugen ØRSKOG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 6240 ØRSKOG Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet

Detaljer

Bærum kommune v/rådmannen Postboks Sandvika VEDTAK OM PÅLEGG

Bærum kommune v/rådmannen Postboks Sandvika VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Bærum kommune v/rådmannen Postboks 23 1304 Sandvika VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 02.03.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 02.03.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 10.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kjell Arne Johansen tlf 913 25 694 Røyken kommune, rådmann Bjørn Orhagen Katrineåsveien 20 3440 Røyken SKOLEPROSJEKTET MED

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG OLSBORG SKOLE. Kirsti Eldby, seniorinspektør

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG OLSBORG SKOLE. Kirsti Eldby, seniorinspektør VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Målselv Kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 9321 MOEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG OLSBORG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LAVANGEN KOMMUNE SITT SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LAVANGEN KOMMUNE SITT SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/20268 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Stig-Allan Simonsen tlf 992 91 538 Lavangen Kommune Rådmannen Postboks 83 9358 TENNEVOLL TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FINNSNES UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Finnsnes Ungdomsskole i Lenvik kommune 10.03.09.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FINNSNES UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Finnsnes Ungdomsskole i Lenvik kommune 10.03.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.04.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk tlf 918 89 748 Lenvik kommune v/rådmann Rådhusveien 8 9306 Finnsnes TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Årvoll skole hvor følgende deltok:

Arbeidstilsynet Oslo viser til tilsyn ved Årvoll skole hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 26.09.2011 2011/19699 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lena Blomdahl tlf 909 43 316 Årvoll skole Bård Skolemestersvei 1 0590 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG ÅSGÅRD SKOLE

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG ÅSGÅRD SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 Ås Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG ÅSGÅRD SKOLE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsynsbesøk den 02.09.2009 ved Bardufoss ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE. Vi viser til tilsynsbesøk den 02.09.2009 ved Bardufoss ungdomsskole VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Målselv Kommune v/rådmannen Kommunehuset 9321 MOEN TILSYNSRAPPORT -VARSEL OM PÅLEGG BARDUFOSS

Detaljer

Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND. Att. Rådmannen

Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND. Att. Rådmannen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.05.2011 2011/6105 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Holmestrand Kommune Rådhusgt 11 3080 HOLMESTRAND Att. Rådmannen VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA BARNESKOLE

RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA BARNESKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Narvik Kommune Kongensgt. 45 8514 NARVIK RAPPORT ETTER TILSYNSBESØK - VARSEL OM PÅLEGG SKISTUA

Detaljer

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 02.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

Hurum kommune v/rådmannen Prestegårdsalleen KLOKKARSTUA

Hurum kommune v/rådmannen Prestegårdsalleen KLOKKARSTUA VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kjell Arne Johansen tlf 913 25 694 Hurum kommune v/rådmannen Prestegårdsalleen 4 3490 KLOKKARSTUA SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN

Detaljer

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG BRØNNERUD SKOLE

Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS. Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG BRØNNERUD SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Ås kommune SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1430 ÅS Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG BRØNNERUD

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG - SYSTEM FOR IVARETAKELSE AV INNEKLIMA

VARSEL OM PÅLEGG - SYSTEM FOR IVARETAKELSE AV INNEKLIMA VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kristin Log Indbjo tlf 906 40 514 LINDESNES KOMMUNE Postboks 183 4524 Sør-Audnedal Att. Rådmannen VARSEL OM PÅLEGG - SYSTEM

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Caroline Lien Johansen Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Roller i arbeidsmiljøet Verneombudets rolle Tillitsvalgtes rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. 804812-2 -5 Arbeidstilsynet VARDATO VARREFERANSE 1 av 3 27.02.2015 2014/106344 DERESDATO DERESREFERANSE VARSAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 95741342 FOSEN BARNEVERNSTJENESTE c/o Rissa kommune

Detaljer