Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009"

Transkript

1 Telemark Bondelag Protokoll Utarbeidd av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara 2. vara, 3. vara Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Tid: Tysdag 15. desember 2009, kl Stad: Quality Straand Hotell, Vrådal Desse møtte: Kjell A. Sølverød (leiar), Tone Edland, Olav S. Nordbø, Jon Midtbø, frå kl (deltok ikkje ved sak 37 og 39), Synne Vahl Rogn, Tove B.B. Hoppestad (1. vara) Forfall: Borghild Hardang-Hanto (TBK) Dagen før hadde styret eit felles program med fylkesstyra i Vest-Agder og Aust-Agder Bondelag. I det møtet hadde ein også hatt ei felles behandling av fråsegn til planprogram for Setesdal Vesthei, Setesdal Austhei og Ryfylkeheiene. Den saka er tatt inn i protokollen her med saksnr. 40/09. Saker: Sak 01/09 Godkjenning av innkalling og sakliste. Styret godkjenner innkalling og saksliste. Sak 02/09 Godkjenning av protokoll frå førre styremøte Styret godkjenner protokoll frå styremøtet 27. oktober slik den ligg føre. Sak 03/09 Referatsaker 1. Årsmøte i lokallaga Styret oppsummerte dei møta som hadde vore. Synne: Lunde & Flåbygd. 11 deltok. Stor grad av optimisme, mykje samarbeid med Holla. God lagsdrift. ein del yngre som møtte opp. Lars Arne Kjellemo attvald Siljan: Godt oppmøte. Anne Grethe Rønningene attvald Eidanger: 6 stk. Prega av at det er avgang frå bondeyrket i kommunen. Diskuterte jordvern, ønske om å organisere dette arbeidet t.d. gjennom å etablere lokallag av Jordvernforeininga.

2 2av 16 Jon: Gjerpen: 18 stk. Mykje debatt om aktuelle landbrukspolitikk. Kim Erik Ellingsen attvald. Bamble: Noko kritikk av NB for manglande informasjonsarbeid. Tok opp om alliansebygging med andre organisasjonar, slik som Naturvernforbundet. Morten Rogn attvald. Fyresdal: Lite oppmøte, 7 stk. Prega av avgangen frå næringa som skjer i kommunen. Fekk ikkje vald leiar på møtet. I etterkant er Åse Breiland sett opp som kontaktperson. Kan vere aktuelt at TB tar kontakt med kommunen om situasjonen, kan be inn til eit møte for å drøfte framtida for landbruksnæringa i kommunen. Kjell: Var i Seljord på oppstartsmøte. Gunleik Mæland, Håvard Jønnardalen, Tore Mæland dannar interimstyre Felles møte mellom Bø og Saude & Nes. 40 stk. Jon Midtbø og Anne Grete Evju attvald. Torstein Lindheim innleia til debatt i fellesdel av møtet Drangedal & Tørdal. Hos Holthe And og gås, Halvor Olsen. Flott oppmøte: 28 stk. Jon Bjørn Bergane ny leiar. Sannidal & Skåtøy: 16 stk. God stemning, auke i medlemsmassa. Gode til å organisere arbeidet. Peder Aarø attvald Heddal 12 stk. Geir Olav Grini attvald. Mykje merksemd rundt eit prosjekt på energiutvinning frå trevirke Tinn: 10 stk. Gjermund Bakke ny leiar. Mykje debatt Holla: 13 stk. Valborg Lindgren er ny leiar. god aktivitet. Etter måten eit sterkt produsentmiljø Olav: Tokke og Vinje i felles møte 25 stk. Tor Erik Sivertsen og Nils-Ole Lien nye leiarar. Aslaug Øverland hadde innlegg og fekk organisert HMS-kurs. Amund Hjartdal: 9 stk. Fokus på arbeid og kontakt med kommunen. Gunvald Tho er ny leiar. Solum: 15 møtte. Samvirkedebatt. Vetle Øverland attvald. Kviteseid og Morgedal i felles møte. 25 møtte. Bjørn Nordskog og Erik H. Håtveit attvalde. Informasjon om Landbrukets HMS-tjeneste v/aslaug Øverland. Fekk organisert HMS-kurs. Nissedal og Gransherad står att å halde årsmøte. Inntrykket frå årsmøta er noko variert, Bra oppmøte nokre stader, dårleg hos andre. Dei som gjer litt ekstra ut av møtet ser ut til å lykkast best, ha eit fagleg tema, ekstern innleiar, gjerne leggje møtet til ein interessant stad, som folk vil besøke.

3 3av 16 Ein del lag slit med rekruttering til verv, og det er nok også ein følgje av at landbruksnæringa vert tynna ut i kommunen. Få å dele oppgåvene på. Det bør vurderast om fylkeslaget kan støtte opp omkring at laga bør samarbeide meir, eit døme er laga i midtfylket. Kan få meir ut av arrangementa og aktiviteten gjennom året på den måten. 2. Leiarmøtet i TB 24-24/11 Oppsummering av møteevalueringane låg ved. Jamt over gode tilbakemeldingar, god stemning. Var på sin plass å bruke såpass med tid på organisasjonsopplæring denne gongen. Vel ein firedel av laga møtte ikkje opp. Noko dårlegare enn dei siste åra. Kan vurdere å leggje møtet til torsdag og fredag, kanskje enklare å ta fri på dei dagane for dei som har jobb utanfor garden? Men vi meiner det er samla sett mest riktig å halde arrangementet på kvardagar, framfor å flytte det til helga. 3. Rovvilt: gaupekvote samling 3-4/12 Det var sendt eit felles brev (2007/00150/030) frå landbruksorganisasjonane i Region 2 til nemnda med innspel til saka. Kvota er nå fastsett til 28 dyr. Er også delt inn med eit nytt, eige jaktområde i Aust-Telemark. Med dette opplegget bør vi nå ha fått tilstrekkeleg sonering av kvota, for å kunne målrette avskyting til viktige beiteområde. Kjell deltok på samling i regi av SNO 3. desember. Her drøfta ein m.a. ei vidareføring av Scandlynx-prosjektet ut Det vert truleg realisert. 4. Treffpunkt landbruk øst 28-29/10 Gode tilbakemeldingar på arrangementet, viktig ikkje minst for samvirket at ein har ei slik samling. Bør prøve å få med produsentlaga frå Tine i Telemark neste gong. Kanskje nok å ha arrangementet anna kvart år? Bør samordnast med eitt av våre eigne styremøte, for å effektivisere tidsbruken. 5. Leiarmøtet i NB 4-5/11 To fråsegner frå møtet låg ved. Terje Lien Aasland hadde innleiing til møtet, det hadde også landbruksminister Brekk. Kjell og Amund møtte for TB, Synne var innkalla og møtte som vara til styret i NB. 6. Årsmøte IPT 8/12 I Solum hos Geir Andersen på Lie-Hvalen. 17 av medlemmane i nettverket deltok. Det var bra, samanlikna med tidlegare år. Vetle Øverland held fram som leiar i arbeidsutvalet, med seg har han Benedicte Ajer, Lunde, Kirsten Oterkiil, Skien og Hege Heimdal, Nissedal, vara. På møtet drøfta ein også ei mogleg prosjektorganisering av kontaktarbeidet mot kjøparsida, knytt opp mot det IPT-løftet som Regjeringa nå lanserer mot kommunane.

4 4av NBs skattekurs, Langesund 18-20/11 Veldig god deltaking. ca 120 stk. rekneskapskontora sender fleire enn landbruksfolka sine på kurset, får å få fagleg oppdatering. 8. St. m. 39. Landbrukets klimamelding, høyringssvar Høyringssvaret ( 2009/00461/016) låg ved sakspapira. Det var behandla av AU. Fråsegna er eit felles dokument som er utarbeid for fylkeslaga i Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark. 9. Utvikling i medlemstal 2009, TB Utviklinga i medlemstal syner ein nedgong frå 1741 medlemmar til 1716 i så langt i Det er nokså jamt fordelt mellom laga, og årsaka verkar til å vere litt svakare verveaktivitet i perioden. Det vart merka til saka at det er viktig for laga å få beskjed om kven som meldar seg ut/ikkje fornyar kontingenten, slik at desse evt. kan kontaktast av lokallaget. Jf. også det som vart tatt opp under referat frå lokallagsårsmøta om å stimulere til meir samarbeid mellom lokallaga. 10. Landbrukets HMS-tjeneste Jon refererte frå møte i styringsgruppa for L-HMS-tjenesta i Telemark. Positiv utvikling, har fått 14 nye medlemmar, til saman er det nå 135 med. Fleire kurs i gang og planlagd for vinteren. Det er kome nye retningsliner for samsetting av region- og fylkesstyret hos dei. Det vert å ta opp om sak på neste styremøte i TB. Styret merka seg dei framlagde referatsakene. Sak 04/09 Orienteringssaker 1. Regionmøte i januar Møteplanen er slik: Måndag 18. januar på Norsjø hotell, innleiar Einar Frogner Tysdag 19. januar på Morgedal hotell, innleiar Berit Hundåla Onsdag 20. januar på Hotell Vic i Porsgrunn, innleiar Anders J. Huus Vi legg opp til å justere noko på opplegg frå tidlegare år, slik at programmet vert todelt: Startar opp med ein bolk der innleiar tar opp aktuelle saker og spørsmål ved forhandlingane, drøfting med salen av desse. Etter pausen vil vi frå fylkeslagets side innleie med sikte på å få inn innspel og synspunkt på det vidare arbeidet med den varsla stortingsmeldinga om landbruk. Desse innspela kan danne grunnlag for vidare debatt om saka på fylkesårsmøtet i mars.

5 5av 16 Au vil drøfte møteopplegget nærare på sitt møte 11. januar. Det vert ikkje praktisert påmelding til møta denne gongen, og servering vert gjort litt enklare. 2. Organisering av arbeid med erstatningskrav etter Naturmangfaldloven, for Brattefjell / Vindeggen Vedlagt sakspapira låg brev (2009/00847/001) som er sendt grunneigarar i Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde, med orientering frå advokat Lars Skjelbred i Skien, ein av Bondelagets samarbeidsadvokatar i Telemark. Brevet er sendt etter førespurnadar frå grunneigarar i området, og frå Brattefjell-Vindeggen villrein- og utmarksutval. Vedlagt låg dessutan kopi av informasjonsbrev som er sendt frå Fylkesmannen i Telemark til grunneigarane i området. Tilsvarande erstatningsprosessar pågår nå fleire stader i landet. Brevet og opplegget er m.a. bygd på tilsvarande frå Oppland (Rondane og Breiheimen nasjonalparkar). Vi høyrer også at det startar opp tilsvarande prosessar i Rogaland. Ein har inntrykk at det vert positivt mottatt at Bondelaget engasjerer seg og hjelper til med å framskaffe juridisk assistanse og organiserer arbeidet mellom grunneigarane. Det gjer det samtidig mogleg å få lagt sakskostnadene over på staten i desse tilfella. Det er aktuelt å skipe til eit orienteringsmøte for grunneigarane i området over nyttår, saman med advokat Skjelbred. 3. Møte med rekneskapslaga 7. januar 2010 Vedlagt låg brev (2008/00876/004) som er sendt rekneskapskontora i fylket som har samarbeidsavtale med Bondelaget. Tilsvarande møte vart forsøkt gjennomført for eit år sidan. Av ulike grunnar fekk ein ikkje nok oppslutning da til å gjennomføre møtet, men det har heile tida vore ein viss interesse blant ein del av kontora for å drøfte saka meir. Nå sist kom den opp på skattekurset i Langesund, og TB blei spurt om å sende ut innbyding på nytt. Det er gjort og vi ventar nå på respons frå kontora. Styret merkar seg dei framlagde orienteringssakene. Sak 36/09 Korn- og frøutval i TB, oppnemning Lars H. Roe, Saude og Nes er på val i år og sagt seg villig til ein ny toårsperiode. Han er også på val som leiar av utvalet, og kan ta leiarvervet for eit nytt år. Hans G. Holla, Heddal er på val i år. Per Hoppestad, Gjerpen og Halvor S. Skoe, Bø er ikkje på val i år. Jon Midtbø har vore fylkesstyret sin representant i korn- og frøutvalet siste året.

6 6av 16 Lars H. Roe, Saude og Nes, oppnemnast på nytt for perioden Han blir også oppnemnt som leiar av utvalet for Jon Midtbø blir oppnemnt som representant for fylkesstyret, perioden Organisasjonssjef får fullmakt til å oppnemne eitt medlem av utvalet for perioden LR Østafjells, Telemark Frøalslag og FK Agri blir invitert til å stille med kvar sin representant i utvalet. Sak 37/09 Forslag om verneheimel i Jordloven LMD har forslag til verneheimeheimel i Jordloven for vern av dyrka mark ute til høyring. Saka vart i månadsskiftet tatt opp med styret pr. e-post, for å rekkje å gi signal til styret i NB før behandling på deira styremøte desember. I e-post til NB ga ein slik kommentar frå TB: NB v/ole Nikolai Skulberg Kopi: Åse Berit Valle og styret i TB Jf. tidl. telefonsamtalar. Vi har nå hatt ein runde på denne saka med fylkesstyret her hos oss i Telemark, og vår haldning er vi ikkje støttar framlegget om å innføre ein verneheimel for dyrka mark i jordlova. Vi meiner at jordvernet heller må forankrast betre i anna, meir overordna lovverk, og vi gjentar samtidig tidlegare forslag om å innføre ei omdisponeringsavgift på dyrka mark. På denne måten kan ein i staden få redusert lønsemda for utbyggjarar som ønskjer å bruke desse areala til anna enn jordbruk. Vi ser fleire betenkelegheiter med ein verneheimel, og trur at den ikkje er målretta nok til å få eit meir effektivt jordvern. Eks.: Lett å få dispensasjon sidan Jordlova er ein sektorlov og underordna t.d. PBL Og kva skjer med den jorda som ikkje vert verna, vil den bli lettare å byggje ned? Kva med moglegheiten til å lage nødvendig infrastruktur for jordbruksdrift i verneområda? Nye driftshusvere og arbeidsvegar? Vi seier oss leie for at desse synspunkta frå oss i Telemark ikkje kom før den interne fristen, men saker i kø gjorde at vi først har fått drøfta det nå. Håper likevel våre synspunkt kan bli formidla til styret i NB ved deira behandling av saka på styremøtet nå i desember, saman med innspela frå andre fylkeslag. Gvarv, 2. desember 2009 Mvh Telemark Bondelag Amund Johnsrud

7 7av 16 For å gi saka ei noko meir utfyllande behandling i styret, var det skrive ut eit framlegg til fråsegn i saka, som følgde sakspapira), samt eit notat i saka utarbeidd av Skulberg i NB (ref ). Styret sluttar seg til den framlagde fråsegna til framlegg om verneheimel i Jordloven for dyrka mark. Fråsegna (2009/00636/019), er lagt ved protokollen. Sak 38/09 Årsmøte TB Program for fredag kveld Årsmøtet i TB er planlagt fredag 12. mars. og laurdag 13. mars, på Bø hotell. Tidlegare har vi hatt desse tema på årsmøta: 2000: Landbrukspolitisk debatt med fylkespolitikarar 2001: Mellommenneskelege forhold på garden og i bygda v/vest-telemark Familiekontor Tone I. Veum Orientering om kulturlandskapsprosjektet i Hjartdal v/ole P. Schei 2002: Landbrukspolitisk debatt. Innleiing v/terje Riis-Johansen, debatt med stortingspolitikarar (frå andre fylke enn Telemark) 2003: Debatt om bonde, butikk og foredlingsindustri. Kari Redse Håskjold, Per Roskifte, Arne Gården 2004: Odelslova, fordel eller ulempe for bygda? Innleiingar ved Kirsten I. Værdal og Saamund Gjersund. Debatt. 2005: WTO og landbruksstøtta. Innleiing v/arild Vatn, UMB. Debatt med sentrale stortingspolitikarar. Samarbeid om møtet med TBS. 2006: Telebonden og landbrukssamvirket. Takk for følgjet etter 80 år? Innleiingar v/harald Mork, Gilde, Sigrun Eng, AP Buskerud 2007: Vegval i landbrukspolitikken, Debatt med Dag Jørund Lønning, Telemarksforsking, Leif Forsell, LMD, Bård Hoksrud, FrP og Eli Reistad, NB. 2008: Når også klimaet forandrar verdsmarknaden, Foredrag v/håvard Altern, om korleis klimaendringane påverkar jordbruket og matproduksjonen og marknaden. 2009: Kva kan vi vente oss? Innleiingar frå Tove Tangvald Ryd, Bamble og Ellen B. Nordstoga, Vinje. Debatt med listekandidatar ved stortingsvalet. Vi har gjerne veksla mellom (landbruks-) politiske debattar og meir faglege tema. Kva er mest aktuelt nå? Landbrukspolitisk kan 2010 bli prega av fleire tema og saker: Svært vanskelege forhandlingar til våren, og større fare for forhandlingsbrot enn tidlegare. Sentrale stikkord kan vere: Mjølkeproduksjon, investeringar, korn/kraftfôr, budsjettmidlar, fraktstøtte.

8 8av 16 Oppstart av arbeidet med den nye stortingsmeldinga om landbruk nærmar seg, det er også eit aktuelt tema for årsmøtet. Styret drøfta dette og kan sjå for seg eit opplegg der ein inviterer til debatt/oppspel om mål og verkemidlar som bør inngå i den nye stortingsmeldinga. Sidan meldinga skal vere klar i 2011 er det truleg rett å bruke fylkesårsmøtet i 2010 som arena for å kunne påverke innhaldet. Det er ønskeleg å få Terje Lien Aasland leiar av Stortingets Næringskomité, til å kome å vere med i denne debatten på årsmøtet. Andre som er aktuelle å spørje til det same, er representantar for høvesvis politisk leiing i Landbruks- og matdepartementet og Norges Bondelag Vi i TB bør bruke regionmøta i januar til å førebu eit opplegg på fylkesårsmøtet. T.d. ved at fylkesstyret innleiar om saka på regionmøta og får med innspel frå lokallaga, som igjen kan danne grunnlag får vår innleiing til saka framfor debatten på fylkesårsmøtet. Utfordringa for vår del vert å formulere krav og synspunkt som dei innbedne debattantane på fylkesårsmøtet kan kommentere og svare på. Elles på årsmøtet kan det vere aktuelt å vurdere ein sekvens med orientering om Fylkeskommunens nye engasjement i landbrukssaker. AU arbeidar vidare med å lage program for fredagskvelden på fylkesårsmøtet, på bakgrunn av drøftinga i styret. Sak 39/09 Terminliste våren 2010 Forslag til terminliste låg ved sakspapira. Styret merkar seg den framlagde terminlista. Lista ( ) ler lagt ved protokollen Sak 40/09 Uttale: Høring av planprogram Regional plan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei Saka vart behandla i fellesskap av styra i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark Bondelag på møtet 14. desember. Finn Aasheim, organisasjonssjef på Agderkontoret hadde førebudd saka. Hordaland Bondelag har også gitt melding om at de sluttar seg til den felles uttala. Rogaland Bondelag har tidlegare kome med ei eiga uttale i saka. Forslaget til uttale om planprogrammet vert vedtatt med dei justeringar som kom fram i det felles møtet mellom fylkesstyra.

9 9av 16 Ymse Tone tok opp forslag frå det såkalla Liven-utvalet. Det vurderer ny klassifisering av husdyrsjukdommar Vurderer m.a. at byllesjukdom for sau bør bli klassifisert som liste 1-sjukdom, Spørsmålet er om det er nødvendig å gi denne sjukdommen denne mest alvorlige klassifiseringa. Tone følgjer saka vidare opp, m.a. i forhold til Norsk sau & geit. Open post Jon tok opp at lokallaga i Grenland har kontakta fleire i fylkesstyret vedk. mogleg etablering av lokalgruppe av Jordvernforeningen. Denne foreininga er danna i Vestfold, men nå er det snakk om å etablere aktivitet også i Grenland/Midt- Telemark. Det var eit møte om saka midt i november men pga. kort frist fekk korkje TB eller fleire av lokallaga høve til å møte der. Difor noko uklart kor saka står pr. i dag. Har kome signal om at ein ønskjer litt administrativ hjelp frå fylkesbondelaget i drifta av ein slik foreining. Kva skal det i så fall bestå i? Det vert tatt kontakt med initiativtakarane i Grenland for å få orientering om korleis saka har utvikla seg, og kva som er aktuelt av oppfølging frå TB si side. Vi ser på initiativet til å starte ei jordvernforeining i Telemark som positivt, men drifta av den er avhengig av at det finst personar som er entusiastiske og villige til å drive verksemda. Møtet heva kl Ved protokollen Amund Johnsrud

10 10av 16 Rogaland fylkeskommune v/ Prosjektleder John Jastrey Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler Finn Aasheim Tlf Deres dato Deres referanse Uttale: Høring av planprogram Regional plan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei Vi viser til utsendt informasjon om planprogrammet og takker for innvilget utsatt svarfrist til Aust-Agder Bondelag, Vest-Agder Bondelag, Telemark Bondelag og Hordaland Bondelag vil med dette komme med våre kommentarer til det framlagte høringsutkastet: Vi er enige i planens to hovedformål; ivaretakelse av leveområder for villrein og avklaring av rammene og mulighetene for næringsutvikling og verdiskaping. Grunneierrepresentasjon i planarbeidet Fylkesbondelagene representerer en betydelig del av grunneierne innafor planområdet. Vi er svært opptatt av at grunneierne sikres god representasjon i planarbeidet. I punkt 6 Organisering medvirkning er det lagt vekt på samarbeid, samordning og involvering. Kommunene er gitt et særlig ansvar i forhold til å involvere grunneierne i planarbeidet. Dette er bra, og vi ber om at kommunene følger dette opp. Landbruksnæringa bør i tillegg være direkte representert i Styringsgruppa. Vi mener videre at det bør være minst en representant fra landbruket fra hvert fylke i Referansegruppa. Avgrensing av planområdet Det er foreløpig tegnet grove kart over planområdet. Endelig avgrensing må sikre at aktivt brukte jordbruksarealer, skogarealer og annen aktiv næringsdrift ikke blir pålagt særlige begrensninger gjennom nye forvaltningsregler. Det må tas hensyn til at det, etter den såkalte Fjellteksten, er åpna for større grad av næringsdrift innenfor verneområder. I planprogrammets punkt 4.4 Landbruk gjøres det klart at planarbeidet skal ha fokus på utmarksressursene i landbruket. Det er bra! Både landbrukets tradisjonelle utnytting av arealer til beite og mulighetene for ny landbrukstilknytta næringsutvikling må tillegges betydelig vekt i planen.

11 11av 16 Rovvviltpolitikk I rovviltpolitikken er det foretatt en geografsk avveining av beiteinteresser og rovviltinteresser. I Region 1, som omfatter fylkene langs kysten, fra Vest-Agder til og med Sogn og Fjordane er det ikke satt mål om ynglinger av store rovdyr (jf. Rovviltmeldinga ). Det samme gjelder for kommunene Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand i Region 2 (Jf. Forvaltningsplanen for rovvilt i Region 2). Vektleggingen av beiteinteressene i rovviltsammenheng, må også gjenspeiles når disse interessene vektlegges i planarbeidet. I tråd med denne avveiingen mellom beite og rovviltinteresser må også forvaltningsreglene i det nye planområdet ta høyde for effektivt uttak av store rovdyr som gjør skade. Dette vil også være i tråd med planformålet om å ivareta villreinen. Med hilsen Aust-Agder Bondelag Åse Ingebjørg Homme Fylkesleder Telemark Bondelag Kjell Sølverød Fylkesleder Vest-Agder Bondelag Birte Usland Fylkesleder Hordaland Bondelag Marta Meland Fylkesleder Finn Aasheim Organisasjonssjef Agderkontoret

12 12av 16 Norges Bondelag Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 2009/00636/019 Amund Johnsrud Arkiv: -J Deres dato Deres referanse Uttalelse fra Telemark Bondelag til forslag om vernehjemmel i Jordloven, jordvernparagraf. Lovforslaget bør avvises. Telemark Bondelag ønsker ikke at det innføres en jordvernparagraf i Jordloven. Vi tror ikke at en jordvernparagraf i Jordloven er et effektivt virkemiddel for å styrke jordvernet i pressområda rundt byer og tettsteder. Dette ut fra det forhold at Jordloven er en sektorlov og er underordna Plan- og bygningsloven. Ved arealbrukskonflikter mellom vern og utbygging, vil jordvernet i de fleste tilfeller bli den tapende part. Vi frykter også for at etablering av jordvernområder får status som reservater og at de bøndene som har garder i disse områda blir båndlagt og forhindra i å utvikle eiendommen, og at bygging av gardsveger m.m. blir vanskeliggjort. At gardene skal bli båndlagt i jordvernområda uten erstatningsplikt for det offentlige, er et prinsipp vi er uenige i. Vi frykter også for at dyrka og dyrkbar jord utenfor jordvernområda vil bli utsatt for utbyggingspress. Disse kan ha stor verdi i framtida for å sikre nasjonal matproduksjon og beredskap. Når en jordvernparagraf i en underordna sektorlov etter vårt syn vil ha en svært liten effekt på jordvernet, bør andre og mer effektive tiltak utredes og innføres i stedet. Jordvernavgift En viktig grunn til at jordvernet taper i pressområda, er at det er for billig å bygge på dyrka mark, samt det forhold at kommunene bruker dyrka og dyrkbar mark som billig utbyggingsareal for å tiltrekke seg folk og næringsbedrifter. Telemark Bondelag mener at en jordvernavgift bør pålegges utbyggere slik at økonomiske tomtekostnadshensyn ikke skal bli et argument for å bygge på dyrka og dyrkbar mark. Avgifta må være så stor at kostnadene med å bygge på dyrka og dyrkbar mark blir større enn å bygge på uproduktiv mark. Forslaget om ei jordvernavgift ble foreslått av et offentlig oppnevnt utvalg i en NOU alt først på 1980-tallet. Navnet på den aktuelle NOUen var Gode, langsiktige utbyggingsmønstre, og vi ber om at forslaget i herfra om ei jordvernavgift nå bør hentes fram igjen. God økonomi og god hevd fremmer jordvernet.

13 13av 16 Et effektivt jordverntiltak er at bøndene har en tilfredsstillende og konkurransedyktig økonomi som vil bidra til å minske det indre press mot salg av dyrka jord til utbygging. Å holde jorda i god hevd bidrar også til jordvern. Dessuten er det ikke å vente at den enkelte bonde skal si nei takk til tilbud på mange millioner kroner. Dette er et nasjonalt ansvar. Erstatningsrettigheter Det er knytta stor usikkerhet til om arealer som får vernestatus, får status som reservat. Vil bøndene som har garder i disse områda bli båndlagt og hindra i å utvikle eiendommene sine? Hvor vanskelig vil bygging av gårdsveier m.m. bli? Erfaringer med sittende regjering lover i så henseende ikke godt. Det foreslås at erstatning for begrensninger i eiers råderett, skal erstattes etter Naturmangfoldloven, men vurderes slik at det må anses som en rådighetsregulering som i utgangspunktet må tåles erstatningsfritt. Dette mener vi er sterkt urimelig og ikke akseptabelt. Bøndene må minimum få kompensasjon for begrensinger i råderetten i forhold til ei naturlig og mulig utvikling i sin landbruksbaserte næringsproduksjon. Mangler ved høringa Vi savner analyse av forhold som truer jordvernet i pressområda. Det blir ikke nevnt at rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging er en stor trussel mot jordvernet rundt byer og tettsteder. I forarbeidet til lovforslaget er det i liten grad vurdert betydningen og praktiseringa av de Rikspolitiske retningslinjene for areal- og transportplanlegginga eller Nasjonal transportplan, heller ikke hvilke muligheter som eksisterer for samkjøring mellom vern ved lov og praktisering av nasjonale planer og føringer. Det er en stor svakhet ved lovforslaget at disse forholda ikke er omtalt eller analysert. Mangler i det nasjonale arbeidet for å sikre matjord. Rikspolitiske retningslinjer En trussel for jordvernet rundt byer og tettsteder er, som alt nevnt, Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging. Disse retningslinjene må tas opp til revisjon og sikre et enda sterkere jordvern enn i dag. Det må åpnes for bolig- og næringsetablering på uproduktive arealer også utenfor by - tettstedssentra og trafikkknutepunkter som buss- og jernbanestasjoner. Nasjonal transportplan De Rikspolitiske retningslinjene må i enda større grad være samkjørt med Nasjonal transportplan. Føringene for og fra disse, er alt for lite bindende og forpliktende. Det må tas mer hensyn til utredning av alternativer til, og konsekvenser ved, nedbygging av dyrka jord. De gir heller ikke tilstrekkelige føringer eller forslag på tiltak som bidrar til å kanalisere by- og tettstedsvekst over på uproduktive arealer. Transportplanen må også i enda større grad sikre jordvernet.

14 14av 16 By og tettstedsfortetting Det er et jordverntiltak å stimulering til by- og tettstedsfortetting samt bygging i høgda i pressområda. Det har vist seg at regulering til jordbruksformål i LNFR - områda i kommuneplanenes arealdel (den langsiktige delen), er et effektivt jordverntiltak. Kommunene bør oppfordres til dette, og det må ha ytterligere juridisk bindende virkning. Det er ei utfordring mht. utbyggingsbehov at alle kommuner ønsker utvikling som igjen som oftest krever utbygging. I enda større grad enn nå, må det motiveres til samarbeid på tvers av kommunene til regionvise arealplanlegging for bolig - og næringsutvikling, spesielt i sentrale områder hvor nedbyggingspresset er stort. Med hilsen Kjell A. Sølverød Amund Johnsrud

15 15av 16 Terminliste våren Telemark Bondelag 2010 Januar Møte m/produsentlaga i Tine. Morgedal Møte m/rekneskapskontora. Landbrukets hus Nå er det min tur, Lien fjellgard Organisasjonssjefssamling. NB Møte m/produsentlaga i Tine. Bamble Regionmøte, tema: jordbruksforhandlingane. Norsjø Hotell Regionmøte, tema: jordbruksforhandlingane. Morgedal Hotell Regionmøte, tema: jordbruksforhandlingane. Hotell Vic Temakonferanse, Norsk Landbrukssamvirke Styremøte, Telemark Bondelag Årsmøte i Bondens marked Telemark. Landbrukets hus Kornkonferanse, Norges Bondelag. Oslo Kurs: Korleis påverke lokal arealbruk? Bø hotell Februar Felles AU-møte, fylkesbondelaga i SR Aust Årsmøte, Samarbeidsrådet Aust Styremøte, Telemark Bondelag m/besøk frå samarbeidande org Skulens vinterferie Frist for innspel til jordbruksforhandlingane. Lokallaga? Årssamling Grøntutvalet TB Mars Krinsmøte Nortura (Hjartdal, Notodden, Tinn) Krinsmøte FK Agri (Bø, Sauherad, Nome) Krinsmøte FK Agri (Notodden, Hjartdal, Tinn) Krinsmøte FK Agri (Nissedal, Fyresdal, Seljord, Kvites., Vinje, Tokke) Krinsmøte Nortura (Vinje, Tokke, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal)? Årssamlingar Tines produsentlag Bygdevis. Kurs: Fornying, sprøytesertifikat Styremøte, Telemark Bondelag Krinsmøte Nortura (Drangedal, Kragerø, Bamble, Skien, Porsgrunn, Siljan) Frist NB. Innspel tik jordbruksforhandlingane Årsmøte Telemark Bondelag, Bø hotell Krinsmøte FK Agri (Bamble, Porsgrunn, Skien, Siljan, Nome, Kragerø, Drangedal) Krinsmøte Nortura (Bø, Sauherad, Nome)? Årsmøte Telemark Sau og geit

16 16av Representantskapsmøte NB? Regionutvalsmøte Nortura, Buskerud, Vestfold, Telemark, Østfold, Akershus Bygdevis. Sprøytekurs, 1. gongs sertifisering? Årsmøte Felleskjøpet Agri Påskeveka (28.03: Palmesøndag påskedag) April: Årsmøte Telemark Bygdekvinnelag? Fagmøte, korn. Telemark Bondelag, FKA, NL Østafjells? Regionmøte Tine Sør? Representantskapsmøte, Telemark landbruksselskap Aksjonsdag.? Årsmøte Nortura Styremøte. Telemark Bondelag? Jordbruket leverer sitt krav? Årsmøte AT Skog BA Mai:? Staten leverer sitt tilbod Jordbruksforhandlingane planlagt avslutta? Styremøte, Telemark Bondelag? Juni: TB: Søknadsfrist aktivitetsmidlar Styremøte, Telemark Bondelag Generalforsamling Dyrsku n Arr AS Representantskaps- og årsmøte, Norges Bondelag. Lillehammer Juli: Årsmøte og landsstemne, Norges Bygdeungdomslag. Trøgstad August: Open gard Styremøte Telemark Bondelag? Matfestival i Skien. MerSmak Handelsstemnet i Skien September:? Sekretariatssamling, NB Dyrsku n i Seljord? Styremøte Telemark Bondelag? Norsk Eplefest, Gvarv Pr

ÅRSMELDING 2012. Vi får Telemark til å gro

ÅRSMELDING 2012. Vi får Telemark til å gro ÅRSMELDING 2012 Vi får Telemark til å gro gjensidige.no/landbruk benytt deg av dine medlemsfordeler Årsmelding 2012 A20782/09.11/Foto: Sverre Jarild Vi kjenner bondens hverdag og følger nøye med i utviklingen

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og

Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og Årsmelding 2010 Landbrukskonferansen i framkant av fylkesårsmøtet 12. og 13. mars 2010 samla 96 utsendingar og gjestar frå heile fylket. I dei fremste rekkene ser vi frå høgre: landbruksdirektør Anne Berit

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende!

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Hilsen fra lederen Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Det har vært utfordrende for Norges Bondelag, med valgkamp, ny regjering, ny landbruksminister fra FrP og en helt ny retning på landbrukspolitikken.

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tirsdag 9. og onsdag 10. desember 2014 på Sagafjord Hotel på Sæbø i Ørsta

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tirsdag 9. og onsdag 10. desember 2014 på Sagafjord Hotel på Sæbø i Ørsta Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leder MØTT 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Anne Katrine Jensen, 6638 Osmarka Nestleder MØTT 90156039 anne.katrine@hansgarden.no

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk Årsmelding 2009 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk 2 3 4 Innhold Innhold... 5 Medlemmer... 6 Æresmedlemmer... 8 Tillitsvalgte... 9 Årsmøtet... 9 Representantskapet... 11 Styret

Detaljer

IPT-nettverket i Telemark

IPT-nettverket i Telemark 1 av 6 200800489 IPT-nettverket i Telemark Årsrapport 2009 Nettverket vart etablert i 2004 som resultat og oppfølging av prosjektet Grøn omsorg - grønt samarbeid i Telemark. I løpet av ein treårsperiode

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet iks RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 19.03.2015 Klokka 09.00 15.00 Stad: Kunsthuset Messen i Ålvik, Kvam herad Møteplanen i Hardangerrådet iks

Detaljer

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro»

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro» 2011 VESTFOLD BONDELAG Årsmelding Motto: «Vi får Norge til å gro» Forsidebilde: Budstikkestafetten på Verdens Ende. Renate Ottersen og Tor Nystuen. Årsmøteutsendinger 2011. F.v Vidar P. Andresen, Cathrine

Detaljer

Årsmelding Og Regnskap 2013

Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2014 2 Innhold HILSEN FRA LEDER... 4 PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2014-2015... 5 REPRESENTASJON OG UTVALG 2014 2015... 7 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Presidenten: Lovframlegga vil bli handsama etter reglementet. Sak nr. 1. Sak nr. 2 (2000-2001))

Presidenten: Lovframlegga vil bli handsama etter reglementet. Sak nr. 1. Sak nr. 2 (2000-2001)) 540 29. mai Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 2001 Møte tysdag den 29. mai kl. 13.20 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 39): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag ÅRSMELDING 2008 Innhald Framsida : Helga Fossheim, Odd Arne Espeland og Bjørn Lothe på Stavali.1 Program årsmøte 7.-8.mars 2009.4 Tillitsvalde i HBS 2008...5 Lokallagsleiarar

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Referat fra styremøte torsdag 5. juni 2014 kl. 10.00 17.00. Møtet vart halde på Norlandia Otta Hotell.

Referat fra styremøte torsdag 5. juni 2014 kl. 10.00 17.00. Møtet vart halde på Norlandia Otta Hotell. Oppland Sau og Geit Referat fra styremøte torsdag 5. juni 2014 kl. 10.00 17.00. Møtet vart halde på Norlandia Otta Hotell. Deltakere: Arnfinn Beito, Anders Svare, Anne Kari Veikleenget, Tore Krogsveen,

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Nr. 3/2007 Leder 3 Tilsette i NSG 4 Innhold Reportasjer/Marked/Økonomi - Det har vore mange harde tak 16 Satser stort på økologisk sau 20 Frå rå natur til rått design

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 Årsrapport 2003

Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 Årsrapport 2003 Fylkesmannen I Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Side 1 av 37 INNHALD Innleiing... 3... 3 1. Økonomi og administrasjon... 3 2. Sentrale politiske føringar... 6 3 Dei einskilde resultatområde inndelte etter

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010.

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sak 50/2010 Referat frå rådsmøte 2. juni 2010 Sak 51/2010 Vidare organisering av regionsamarbeidet Forslag til vedtekter Sak 52/2010 Samkommunemodellen, høyring Sak

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer