Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009"

Transkript

1 Telemark Bondelag Protokoll Utarbeidd av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara 2. vara, 3. vara Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Tid: Tysdag 15. desember 2009, kl Stad: Quality Straand Hotell, Vrådal Desse møtte: Kjell A. Sølverød (leiar), Tone Edland, Olav S. Nordbø, Jon Midtbø, frå kl (deltok ikkje ved sak 37 og 39), Synne Vahl Rogn, Tove B.B. Hoppestad (1. vara) Forfall: Borghild Hardang-Hanto (TBK) Dagen før hadde styret eit felles program med fylkesstyra i Vest-Agder og Aust-Agder Bondelag. I det møtet hadde ein også hatt ei felles behandling av fråsegn til planprogram for Setesdal Vesthei, Setesdal Austhei og Ryfylkeheiene. Den saka er tatt inn i protokollen her med saksnr. 40/09. Saker: Sak 01/09 Godkjenning av innkalling og sakliste. Styret godkjenner innkalling og saksliste. Sak 02/09 Godkjenning av protokoll frå førre styremøte Styret godkjenner protokoll frå styremøtet 27. oktober slik den ligg føre. Sak 03/09 Referatsaker 1. Årsmøte i lokallaga Styret oppsummerte dei møta som hadde vore. Synne: Lunde & Flåbygd. 11 deltok. Stor grad av optimisme, mykje samarbeid med Holla. God lagsdrift. ein del yngre som møtte opp. Lars Arne Kjellemo attvald Siljan: Godt oppmøte. Anne Grethe Rønningene attvald Eidanger: 6 stk. Prega av at det er avgang frå bondeyrket i kommunen. Diskuterte jordvern, ønske om å organisere dette arbeidet t.d. gjennom å etablere lokallag av Jordvernforeininga.

2 2av 16 Jon: Gjerpen: 18 stk. Mykje debatt om aktuelle landbrukspolitikk. Kim Erik Ellingsen attvald. Bamble: Noko kritikk av NB for manglande informasjonsarbeid. Tok opp om alliansebygging med andre organisasjonar, slik som Naturvernforbundet. Morten Rogn attvald. Fyresdal: Lite oppmøte, 7 stk. Prega av avgangen frå næringa som skjer i kommunen. Fekk ikkje vald leiar på møtet. I etterkant er Åse Breiland sett opp som kontaktperson. Kan vere aktuelt at TB tar kontakt med kommunen om situasjonen, kan be inn til eit møte for å drøfte framtida for landbruksnæringa i kommunen. Kjell: Var i Seljord på oppstartsmøte. Gunleik Mæland, Håvard Jønnardalen, Tore Mæland dannar interimstyre Felles møte mellom Bø og Saude & Nes. 40 stk. Jon Midtbø og Anne Grete Evju attvald. Torstein Lindheim innleia til debatt i fellesdel av møtet Drangedal & Tørdal. Hos Holthe And og gås, Halvor Olsen. Flott oppmøte: 28 stk. Jon Bjørn Bergane ny leiar. Sannidal & Skåtøy: 16 stk. God stemning, auke i medlemsmassa. Gode til å organisere arbeidet. Peder Aarø attvald Heddal 12 stk. Geir Olav Grini attvald. Mykje merksemd rundt eit prosjekt på energiutvinning frå trevirke Tinn: 10 stk. Gjermund Bakke ny leiar. Mykje debatt Holla: 13 stk. Valborg Lindgren er ny leiar. god aktivitet. Etter måten eit sterkt produsentmiljø Olav: Tokke og Vinje i felles møte 25 stk. Tor Erik Sivertsen og Nils-Ole Lien nye leiarar. Aslaug Øverland hadde innlegg og fekk organisert HMS-kurs. Amund Hjartdal: 9 stk. Fokus på arbeid og kontakt med kommunen. Gunvald Tho er ny leiar. Solum: 15 møtte. Samvirkedebatt. Vetle Øverland attvald. Kviteseid og Morgedal i felles møte. 25 møtte. Bjørn Nordskog og Erik H. Håtveit attvalde. Informasjon om Landbrukets HMS-tjeneste v/aslaug Øverland. Fekk organisert HMS-kurs. Nissedal og Gransherad står att å halde årsmøte. Inntrykket frå årsmøta er noko variert, Bra oppmøte nokre stader, dårleg hos andre. Dei som gjer litt ekstra ut av møtet ser ut til å lykkast best, ha eit fagleg tema, ekstern innleiar, gjerne leggje møtet til ein interessant stad, som folk vil besøke.

3 3av 16 Ein del lag slit med rekruttering til verv, og det er nok også ein følgje av at landbruksnæringa vert tynna ut i kommunen. Få å dele oppgåvene på. Det bør vurderast om fylkeslaget kan støtte opp omkring at laga bør samarbeide meir, eit døme er laga i midtfylket. Kan få meir ut av arrangementa og aktiviteten gjennom året på den måten. 2. Leiarmøtet i TB 24-24/11 Oppsummering av møteevalueringane låg ved. Jamt over gode tilbakemeldingar, god stemning. Var på sin plass å bruke såpass med tid på organisasjonsopplæring denne gongen. Vel ein firedel av laga møtte ikkje opp. Noko dårlegare enn dei siste åra. Kan vurdere å leggje møtet til torsdag og fredag, kanskje enklare å ta fri på dei dagane for dei som har jobb utanfor garden? Men vi meiner det er samla sett mest riktig å halde arrangementet på kvardagar, framfor å flytte det til helga. 3. Rovvilt: gaupekvote samling 3-4/12 Det var sendt eit felles brev (2007/00150/030) frå landbruksorganisasjonane i Region 2 til nemnda med innspel til saka. Kvota er nå fastsett til 28 dyr. Er også delt inn med eit nytt, eige jaktområde i Aust-Telemark. Med dette opplegget bør vi nå ha fått tilstrekkeleg sonering av kvota, for å kunne målrette avskyting til viktige beiteområde. Kjell deltok på samling i regi av SNO 3. desember. Her drøfta ein m.a. ei vidareføring av Scandlynx-prosjektet ut Det vert truleg realisert. 4. Treffpunkt landbruk øst 28-29/10 Gode tilbakemeldingar på arrangementet, viktig ikkje minst for samvirket at ein har ei slik samling. Bør prøve å få med produsentlaga frå Tine i Telemark neste gong. Kanskje nok å ha arrangementet anna kvart år? Bør samordnast med eitt av våre eigne styremøte, for å effektivisere tidsbruken. 5. Leiarmøtet i NB 4-5/11 To fråsegner frå møtet låg ved. Terje Lien Aasland hadde innleiing til møtet, det hadde også landbruksminister Brekk. Kjell og Amund møtte for TB, Synne var innkalla og møtte som vara til styret i NB. 6. Årsmøte IPT 8/12 I Solum hos Geir Andersen på Lie-Hvalen. 17 av medlemmane i nettverket deltok. Det var bra, samanlikna med tidlegare år. Vetle Øverland held fram som leiar i arbeidsutvalet, med seg har han Benedicte Ajer, Lunde, Kirsten Oterkiil, Skien og Hege Heimdal, Nissedal, vara. På møtet drøfta ein også ei mogleg prosjektorganisering av kontaktarbeidet mot kjøparsida, knytt opp mot det IPT-løftet som Regjeringa nå lanserer mot kommunane.

4 4av NBs skattekurs, Langesund 18-20/11 Veldig god deltaking. ca 120 stk. rekneskapskontora sender fleire enn landbruksfolka sine på kurset, får å få fagleg oppdatering. 8. St. m. 39. Landbrukets klimamelding, høyringssvar Høyringssvaret ( 2009/00461/016) låg ved sakspapira. Det var behandla av AU. Fråsegna er eit felles dokument som er utarbeid for fylkeslaga i Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark. 9. Utvikling i medlemstal 2009, TB Utviklinga i medlemstal syner ein nedgong frå 1741 medlemmar til 1716 i så langt i Det er nokså jamt fordelt mellom laga, og årsaka verkar til å vere litt svakare verveaktivitet i perioden. Det vart merka til saka at det er viktig for laga å få beskjed om kven som meldar seg ut/ikkje fornyar kontingenten, slik at desse evt. kan kontaktast av lokallaget. Jf. også det som vart tatt opp under referat frå lokallagsårsmøta om å stimulere til meir samarbeid mellom lokallaga. 10. Landbrukets HMS-tjeneste Jon refererte frå møte i styringsgruppa for L-HMS-tjenesta i Telemark. Positiv utvikling, har fått 14 nye medlemmar, til saman er det nå 135 med. Fleire kurs i gang og planlagd for vinteren. Det er kome nye retningsliner for samsetting av region- og fylkesstyret hos dei. Det vert å ta opp om sak på neste styremøte i TB. Styret merka seg dei framlagde referatsakene. Sak 04/09 Orienteringssaker 1. Regionmøte i januar Møteplanen er slik: Måndag 18. januar på Norsjø hotell, innleiar Einar Frogner Tysdag 19. januar på Morgedal hotell, innleiar Berit Hundåla Onsdag 20. januar på Hotell Vic i Porsgrunn, innleiar Anders J. Huus Vi legg opp til å justere noko på opplegg frå tidlegare år, slik at programmet vert todelt: Startar opp med ein bolk der innleiar tar opp aktuelle saker og spørsmål ved forhandlingane, drøfting med salen av desse. Etter pausen vil vi frå fylkeslagets side innleie med sikte på å få inn innspel og synspunkt på det vidare arbeidet med den varsla stortingsmeldinga om landbruk. Desse innspela kan danne grunnlag for vidare debatt om saka på fylkesårsmøtet i mars.

5 5av 16 Au vil drøfte møteopplegget nærare på sitt møte 11. januar. Det vert ikkje praktisert påmelding til møta denne gongen, og servering vert gjort litt enklare. 2. Organisering av arbeid med erstatningskrav etter Naturmangfaldloven, for Brattefjell / Vindeggen Vedlagt sakspapira låg brev (2009/00847/001) som er sendt grunneigarar i Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde, med orientering frå advokat Lars Skjelbred i Skien, ein av Bondelagets samarbeidsadvokatar i Telemark. Brevet er sendt etter førespurnadar frå grunneigarar i området, og frå Brattefjell-Vindeggen villrein- og utmarksutval. Vedlagt låg dessutan kopi av informasjonsbrev som er sendt frå Fylkesmannen i Telemark til grunneigarane i området. Tilsvarande erstatningsprosessar pågår nå fleire stader i landet. Brevet og opplegget er m.a. bygd på tilsvarande frå Oppland (Rondane og Breiheimen nasjonalparkar). Vi høyrer også at det startar opp tilsvarande prosessar i Rogaland. Ein har inntrykk at det vert positivt mottatt at Bondelaget engasjerer seg og hjelper til med å framskaffe juridisk assistanse og organiserer arbeidet mellom grunneigarane. Det gjer det samtidig mogleg å få lagt sakskostnadene over på staten i desse tilfella. Det er aktuelt å skipe til eit orienteringsmøte for grunneigarane i området over nyttår, saman med advokat Skjelbred. 3. Møte med rekneskapslaga 7. januar 2010 Vedlagt låg brev (2008/00876/004) som er sendt rekneskapskontora i fylket som har samarbeidsavtale med Bondelaget. Tilsvarande møte vart forsøkt gjennomført for eit år sidan. Av ulike grunnar fekk ein ikkje nok oppslutning da til å gjennomføre møtet, men det har heile tida vore ein viss interesse blant ein del av kontora for å drøfte saka meir. Nå sist kom den opp på skattekurset i Langesund, og TB blei spurt om å sende ut innbyding på nytt. Det er gjort og vi ventar nå på respons frå kontora. Styret merkar seg dei framlagde orienteringssakene. Sak 36/09 Korn- og frøutval i TB, oppnemning Lars H. Roe, Saude og Nes er på val i år og sagt seg villig til ein ny toårsperiode. Han er også på val som leiar av utvalet, og kan ta leiarvervet for eit nytt år. Hans G. Holla, Heddal er på val i år. Per Hoppestad, Gjerpen og Halvor S. Skoe, Bø er ikkje på val i år. Jon Midtbø har vore fylkesstyret sin representant i korn- og frøutvalet siste året.

6 6av 16 Lars H. Roe, Saude og Nes, oppnemnast på nytt for perioden Han blir også oppnemnt som leiar av utvalet for Jon Midtbø blir oppnemnt som representant for fylkesstyret, perioden Organisasjonssjef får fullmakt til å oppnemne eitt medlem av utvalet for perioden LR Østafjells, Telemark Frøalslag og FK Agri blir invitert til å stille med kvar sin representant i utvalet. Sak 37/09 Forslag om verneheimel i Jordloven LMD har forslag til verneheimeheimel i Jordloven for vern av dyrka mark ute til høyring. Saka vart i månadsskiftet tatt opp med styret pr. e-post, for å rekkje å gi signal til styret i NB før behandling på deira styremøte desember. I e-post til NB ga ein slik kommentar frå TB: NB v/ole Nikolai Skulberg Kopi: Åse Berit Valle og styret i TB Jf. tidl. telefonsamtalar. Vi har nå hatt ein runde på denne saka med fylkesstyret her hos oss i Telemark, og vår haldning er vi ikkje støttar framlegget om å innføre ein verneheimel for dyrka mark i jordlova. Vi meiner at jordvernet heller må forankrast betre i anna, meir overordna lovverk, og vi gjentar samtidig tidlegare forslag om å innføre ei omdisponeringsavgift på dyrka mark. På denne måten kan ein i staden få redusert lønsemda for utbyggjarar som ønskjer å bruke desse areala til anna enn jordbruk. Vi ser fleire betenkelegheiter med ein verneheimel, og trur at den ikkje er målretta nok til å få eit meir effektivt jordvern. Eks.: Lett å få dispensasjon sidan Jordlova er ein sektorlov og underordna t.d. PBL Og kva skjer med den jorda som ikkje vert verna, vil den bli lettare å byggje ned? Kva med moglegheiten til å lage nødvendig infrastruktur for jordbruksdrift i verneområda? Nye driftshusvere og arbeidsvegar? Vi seier oss leie for at desse synspunkta frå oss i Telemark ikkje kom før den interne fristen, men saker i kø gjorde at vi først har fått drøfta det nå. Håper likevel våre synspunkt kan bli formidla til styret i NB ved deira behandling av saka på styremøtet nå i desember, saman med innspela frå andre fylkeslag. Gvarv, 2. desember 2009 Mvh Telemark Bondelag Amund Johnsrud

7 7av 16 For å gi saka ei noko meir utfyllande behandling i styret, var det skrive ut eit framlegg til fråsegn i saka, som følgde sakspapira), samt eit notat i saka utarbeidd av Skulberg i NB (ref ). Styret sluttar seg til den framlagde fråsegna til framlegg om verneheimel i Jordloven for dyrka mark. Fråsegna (2009/00636/019), er lagt ved protokollen. Sak 38/09 Årsmøte TB Program for fredag kveld Årsmøtet i TB er planlagt fredag 12. mars. og laurdag 13. mars, på Bø hotell. Tidlegare har vi hatt desse tema på årsmøta: 2000: Landbrukspolitisk debatt med fylkespolitikarar 2001: Mellommenneskelege forhold på garden og i bygda v/vest-telemark Familiekontor Tone I. Veum Orientering om kulturlandskapsprosjektet i Hjartdal v/ole P. Schei 2002: Landbrukspolitisk debatt. Innleiing v/terje Riis-Johansen, debatt med stortingspolitikarar (frå andre fylke enn Telemark) 2003: Debatt om bonde, butikk og foredlingsindustri. Kari Redse Håskjold, Per Roskifte, Arne Gården 2004: Odelslova, fordel eller ulempe for bygda? Innleiingar ved Kirsten I. Værdal og Saamund Gjersund. Debatt. 2005: WTO og landbruksstøtta. Innleiing v/arild Vatn, UMB. Debatt med sentrale stortingspolitikarar. Samarbeid om møtet med TBS. 2006: Telebonden og landbrukssamvirket. Takk for følgjet etter 80 år? Innleiingar v/harald Mork, Gilde, Sigrun Eng, AP Buskerud 2007: Vegval i landbrukspolitikken, Debatt med Dag Jørund Lønning, Telemarksforsking, Leif Forsell, LMD, Bård Hoksrud, FrP og Eli Reistad, NB. 2008: Når også klimaet forandrar verdsmarknaden, Foredrag v/håvard Altern, om korleis klimaendringane påverkar jordbruket og matproduksjonen og marknaden. 2009: Kva kan vi vente oss? Innleiingar frå Tove Tangvald Ryd, Bamble og Ellen B. Nordstoga, Vinje. Debatt med listekandidatar ved stortingsvalet. Vi har gjerne veksla mellom (landbruks-) politiske debattar og meir faglege tema. Kva er mest aktuelt nå? Landbrukspolitisk kan 2010 bli prega av fleire tema og saker: Svært vanskelege forhandlingar til våren, og større fare for forhandlingsbrot enn tidlegare. Sentrale stikkord kan vere: Mjølkeproduksjon, investeringar, korn/kraftfôr, budsjettmidlar, fraktstøtte.

8 8av 16 Oppstart av arbeidet med den nye stortingsmeldinga om landbruk nærmar seg, det er også eit aktuelt tema for årsmøtet. Styret drøfta dette og kan sjå for seg eit opplegg der ein inviterer til debatt/oppspel om mål og verkemidlar som bør inngå i den nye stortingsmeldinga. Sidan meldinga skal vere klar i 2011 er det truleg rett å bruke fylkesårsmøtet i 2010 som arena for å kunne påverke innhaldet. Det er ønskeleg å få Terje Lien Aasland leiar av Stortingets Næringskomité, til å kome å vere med i denne debatten på årsmøtet. Andre som er aktuelle å spørje til det same, er representantar for høvesvis politisk leiing i Landbruks- og matdepartementet og Norges Bondelag Vi i TB bør bruke regionmøta i januar til å førebu eit opplegg på fylkesårsmøtet. T.d. ved at fylkesstyret innleiar om saka på regionmøta og får med innspel frå lokallaga, som igjen kan danne grunnlag får vår innleiing til saka framfor debatten på fylkesårsmøtet. Utfordringa for vår del vert å formulere krav og synspunkt som dei innbedne debattantane på fylkesårsmøtet kan kommentere og svare på. Elles på årsmøtet kan det vere aktuelt å vurdere ein sekvens med orientering om Fylkeskommunens nye engasjement i landbrukssaker. AU arbeidar vidare med å lage program for fredagskvelden på fylkesårsmøtet, på bakgrunn av drøftinga i styret. Sak 39/09 Terminliste våren 2010 Forslag til terminliste låg ved sakspapira. Styret merkar seg den framlagde terminlista. Lista ( ) ler lagt ved protokollen Sak 40/09 Uttale: Høring av planprogram Regional plan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei Saka vart behandla i fellesskap av styra i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark Bondelag på møtet 14. desember. Finn Aasheim, organisasjonssjef på Agderkontoret hadde førebudd saka. Hordaland Bondelag har også gitt melding om at de sluttar seg til den felles uttala. Rogaland Bondelag har tidlegare kome med ei eiga uttale i saka. Forslaget til uttale om planprogrammet vert vedtatt med dei justeringar som kom fram i det felles møtet mellom fylkesstyra.

9 9av 16 Ymse Tone tok opp forslag frå det såkalla Liven-utvalet. Det vurderer ny klassifisering av husdyrsjukdommar Vurderer m.a. at byllesjukdom for sau bør bli klassifisert som liste 1-sjukdom, Spørsmålet er om det er nødvendig å gi denne sjukdommen denne mest alvorlige klassifiseringa. Tone følgjer saka vidare opp, m.a. i forhold til Norsk sau & geit. Open post Jon tok opp at lokallaga i Grenland har kontakta fleire i fylkesstyret vedk. mogleg etablering av lokalgruppe av Jordvernforeningen. Denne foreininga er danna i Vestfold, men nå er det snakk om å etablere aktivitet også i Grenland/Midt- Telemark. Det var eit møte om saka midt i november men pga. kort frist fekk korkje TB eller fleire av lokallaga høve til å møte der. Difor noko uklart kor saka står pr. i dag. Har kome signal om at ein ønskjer litt administrativ hjelp frå fylkesbondelaget i drifta av ein slik foreining. Kva skal det i så fall bestå i? Det vert tatt kontakt med initiativtakarane i Grenland for å få orientering om korleis saka har utvikla seg, og kva som er aktuelt av oppfølging frå TB si side. Vi ser på initiativet til å starte ei jordvernforeining i Telemark som positivt, men drifta av den er avhengig av at det finst personar som er entusiastiske og villige til å drive verksemda. Møtet heva kl Ved protokollen Amund Johnsrud

10 10av 16 Rogaland fylkeskommune v/ Prosjektleder John Jastrey Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger Vår dato Vår referanse Vår saksbehandler Finn Aasheim Tlf Deres dato Deres referanse Uttale: Høring av planprogram Regional plan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei Vi viser til utsendt informasjon om planprogrammet og takker for innvilget utsatt svarfrist til Aust-Agder Bondelag, Vest-Agder Bondelag, Telemark Bondelag og Hordaland Bondelag vil med dette komme med våre kommentarer til det framlagte høringsutkastet: Vi er enige i planens to hovedformål; ivaretakelse av leveområder for villrein og avklaring av rammene og mulighetene for næringsutvikling og verdiskaping. Grunneierrepresentasjon i planarbeidet Fylkesbondelagene representerer en betydelig del av grunneierne innafor planområdet. Vi er svært opptatt av at grunneierne sikres god representasjon i planarbeidet. I punkt 6 Organisering medvirkning er det lagt vekt på samarbeid, samordning og involvering. Kommunene er gitt et særlig ansvar i forhold til å involvere grunneierne i planarbeidet. Dette er bra, og vi ber om at kommunene følger dette opp. Landbruksnæringa bør i tillegg være direkte representert i Styringsgruppa. Vi mener videre at det bør være minst en representant fra landbruket fra hvert fylke i Referansegruppa. Avgrensing av planområdet Det er foreløpig tegnet grove kart over planområdet. Endelig avgrensing må sikre at aktivt brukte jordbruksarealer, skogarealer og annen aktiv næringsdrift ikke blir pålagt særlige begrensninger gjennom nye forvaltningsregler. Det må tas hensyn til at det, etter den såkalte Fjellteksten, er åpna for større grad av næringsdrift innenfor verneområder. I planprogrammets punkt 4.4 Landbruk gjøres det klart at planarbeidet skal ha fokus på utmarksressursene i landbruket. Det er bra! Både landbrukets tradisjonelle utnytting av arealer til beite og mulighetene for ny landbrukstilknytta næringsutvikling må tillegges betydelig vekt i planen.

11 11av 16 Rovvviltpolitikk I rovviltpolitikken er det foretatt en geografsk avveining av beiteinteresser og rovviltinteresser. I Region 1, som omfatter fylkene langs kysten, fra Vest-Agder til og med Sogn og Fjordane er det ikke satt mål om ynglinger av store rovdyr (jf. Rovviltmeldinga ). Det samme gjelder for kommunene Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand i Region 2 (Jf. Forvaltningsplanen for rovvilt i Region 2). Vektleggingen av beiteinteressene i rovviltsammenheng, må også gjenspeiles når disse interessene vektlegges i planarbeidet. I tråd med denne avveiingen mellom beite og rovviltinteresser må også forvaltningsreglene i det nye planområdet ta høyde for effektivt uttak av store rovdyr som gjør skade. Dette vil også være i tråd med planformålet om å ivareta villreinen. Med hilsen Aust-Agder Bondelag Åse Ingebjørg Homme Fylkesleder Telemark Bondelag Kjell Sølverød Fylkesleder Vest-Agder Bondelag Birte Usland Fylkesleder Hordaland Bondelag Marta Meland Fylkesleder Finn Aasheim Organisasjonssjef Agderkontoret

12 12av 16 Norges Bondelag Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 2009/00636/019 Amund Johnsrud Arkiv: -J Deres dato Deres referanse Uttalelse fra Telemark Bondelag til forslag om vernehjemmel i Jordloven, jordvernparagraf. Lovforslaget bør avvises. Telemark Bondelag ønsker ikke at det innføres en jordvernparagraf i Jordloven. Vi tror ikke at en jordvernparagraf i Jordloven er et effektivt virkemiddel for å styrke jordvernet i pressområda rundt byer og tettsteder. Dette ut fra det forhold at Jordloven er en sektorlov og er underordna Plan- og bygningsloven. Ved arealbrukskonflikter mellom vern og utbygging, vil jordvernet i de fleste tilfeller bli den tapende part. Vi frykter også for at etablering av jordvernområder får status som reservater og at de bøndene som har garder i disse områda blir båndlagt og forhindra i å utvikle eiendommen, og at bygging av gardsveger m.m. blir vanskeliggjort. At gardene skal bli båndlagt i jordvernområda uten erstatningsplikt for det offentlige, er et prinsipp vi er uenige i. Vi frykter også for at dyrka og dyrkbar jord utenfor jordvernområda vil bli utsatt for utbyggingspress. Disse kan ha stor verdi i framtida for å sikre nasjonal matproduksjon og beredskap. Når en jordvernparagraf i en underordna sektorlov etter vårt syn vil ha en svært liten effekt på jordvernet, bør andre og mer effektive tiltak utredes og innføres i stedet. Jordvernavgift En viktig grunn til at jordvernet taper i pressområda, er at det er for billig å bygge på dyrka mark, samt det forhold at kommunene bruker dyrka og dyrkbar mark som billig utbyggingsareal for å tiltrekke seg folk og næringsbedrifter. Telemark Bondelag mener at en jordvernavgift bør pålegges utbyggere slik at økonomiske tomtekostnadshensyn ikke skal bli et argument for å bygge på dyrka og dyrkbar mark. Avgifta må være så stor at kostnadene med å bygge på dyrka og dyrkbar mark blir større enn å bygge på uproduktiv mark. Forslaget om ei jordvernavgift ble foreslått av et offentlig oppnevnt utvalg i en NOU alt først på 1980-tallet. Navnet på den aktuelle NOUen var Gode, langsiktige utbyggingsmønstre, og vi ber om at forslaget i herfra om ei jordvernavgift nå bør hentes fram igjen. God økonomi og god hevd fremmer jordvernet.

13 13av 16 Et effektivt jordverntiltak er at bøndene har en tilfredsstillende og konkurransedyktig økonomi som vil bidra til å minske det indre press mot salg av dyrka jord til utbygging. Å holde jorda i god hevd bidrar også til jordvern. Dessuten er det ikke å vente at den enkelte bonde skal si nei takk til tilbud på mange millioner kroner. Dette er et nasjonalt ansvar. Erstatningsrettigheter Det er knytta stor usikkerhet til om arealer som får vernestatus, får status som reservat. Vil bøndene som har garder i disse områda bli båndlagt og hindra i å utvikle eiendommene sine? Hvor vanskelig vil bygging av gårdsveier m.m. bli? Erfaringer med sittende regjering lover i så henseende ikke godt. Det foreslås at erstatning for begrensninger i eiers råderett, skal erstattes etter Naturmangfoldloven, men vurderes slik at det må anses som en rådighetsregulering som i utgangspunktet må tåles erstatningsfritt. Dette mener vi er sterkt urimelig og ikke akseptabelt. Bøndene må minimum få kompensasjon for begrensinger i råderetten i forhold til ei naturlig og mulig utvikling i sin landbruksbaserte næringsproduksjon. Mangler ved høringa Vi savner analyse av forhold som truer jordvernet i pressområda. Det blir ikke nevnt at rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging er en stor trussel mot jordvernet rundt byer og tettsteder. I forarbeidet til lovforslaget er det i liten grad vurdert betydningen og praktiseringa av de Rikspolitiske retningslinjene for areal- og transportplanlegginga eller Nasjonal transportplan, heller ikke hvilke muligheter som eksisterer for samkjøring mellom vern ved lov og praktisering av nasjonale planer og føringer. Det er en stor svakhet ved lovforslaget at disse forholda ikke er omtalt eller analysert. Mangler i det nasjonale arbeidet for å sikre matjord. Rikspolitiske retningslinjer En trussel for jordvernet rundt byer og tettsteder er, som alt nevnt, Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging. Disse retningslinjene må tas opp til revisjon og sikre et enda sterkere jordvern enn i dag. Det må åpnes for bolig- og næringsetablering på uproduktive arealer også utenfor by - tettstedssentra og trafikkknutepunkter som buss- og jernbanestasjoner. Nasjonal transportplan De Rikspolitiske retningslinjene må i enda større grad være samkjørt med Nasjonal transportplan. Føringene for og fra disse, er alt for lite bindende og forpliktende. Det må tas mer hensyn til utredning av alternativer til, og konsekvenser ved, nedbygging av dyrka jord. De gir heller ikke tilstrekkelige føringer eller forslag på tiltak som bidrar til å kanalisere by- og tettstedsvekst over på uproduktive arealer. Transportplanen må også i enda større grad sikre jordvernet.

14 14av 16 By og tettstedsfortetting Det er et jordverntiltak å stimulering til by- og tettstedsfortetting samt bygging i høgda i pressområda. Det har vist seg at regulering til jordbruksformål i LNFR - områda i kommuneplanenes arealdel (den langsiktige delen), er et effektivt jordverntiltak. Kommunene bør oppfordres til dette, og det må ha ytterligere juridisk bindende virkning. Det er ei utfordring mht. utbyggingsbehov at alle kommuner ønsker utvikling som igjen som oftest krever utbygging. I enda større grad enn nå, må det motiveres til samarbeid på tvers av kommunene til regionvise arealplanlegging for bolig - og næringsutvikling, spesielt i sentrale områder hvor nedbyggingspresset er stort. Med hilsen Kjell A. Sølverød Amund Johnsrud

15 15av 16 Terminliste våren Telemark Bondelag 2010 Januar Møte m/produsentlaga i Tine. Morgedal Møte m/rekneskapskontora. Landbrukets hus Nå er det min tur, Lien fjellgard Organisasjonssjefssamling. NB Møte m/produsentlaga i Tine. Bamble Regionmøte, tema: jordbruksforhandlingane. Norsjø Hotell Regionmøte, tema: jordbruksforhandlingane. Morgedal Hotell Regionmøte, tema: jordbruksforhandlingane. Hotell Vic Temakonferanse, Norsk Landbrukssamvirke Styremøte, Telemark Bondelag Årsmøte i Bondens marked Telemark. Landbrukets hus Kornkonferanse, Norges Bondelag. Oslo Kurs: Korleis påverke lokal arealbruk? Bø hotell Februar Felles AU-møte, fylkesbondelaga i SR Aust Årsmøte, Samarbeidsrådet Aust Styremøte, Telemark Bondelag m/besøk frå samarbeidande org Skulens vinterferie Frist for innspel til jordbruksforhandlingane. Lokallaga? Årssamling Grøntutvalet TB Mars Krinsmøte Nortura (Hjartdal, Notodden, Tinn) Krinsmøte FK Agri (Bø, Sauherad, Nome) Krinsmøte FK Agri (Notodden, Hjartdal, Tinn) Krinsmøte FK Agri (Nissedal, Fyresdal, Seljord, Kvites., Vinje, Tokke) Krinsmøte Nortura (Vinje, Tokke, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal)? Årssamlingar Tines produsentlag Bygdevis. Kurs: Fornying, sprøytesertifikat Styremøte, Telemark Bondelag Krinsmøte Nortura (Drangedal, Kragerø, Bamble, Skien, Porsgrunn, Siljan) Frist NB. Innspel tik jordbruksforhandlingane Årsmøte Telemark Bondelag, Bø hotell Krinsmøte FK Agri (Bamble, Porsgrunn, Skien, Siljan, Nome, Kragerø, Drangedal) Krinsmøte Nortura (Bø, Sauherad, Nome)? Årsmøte Telemark Sau og geit

16 16av Representantskapsmøte NB? Regionutvalsmøte Nortura, Buskerud, Vestfold, Telemark, Østfold, Akershus Bygdevis. Sprøytekurs, 1. gongs sertifisering? Årsmøte Felleskjøpet Agri Påskeveka (28.03: Palmesøndag påskedag) April: Årsmøte Telemark Bygdekvinnelag? Fagmøte, korn. Telemark Bondelag, FKA, NL Østafjells? Regionmøte Tine Sør? Representantskapsmøte, Telemark landbruksselskap Aksjonsdag.? Årsmøte Nortura Styremøte. Telemark Bondelag? Jordbruket leverer sitt krav? Årsmøte AT Skog BA Mai:? Staten leverer sitt tilbod Jordbruksforhandlingane planlagt avslutta? Styremøte, Telemark Bondelag? Juni: TB: Søknadsfrist aktivitetsmidlar Styremøte, Telemark Bondelag Generalforsamling Dyrsku n Arr AS Representantskaps- og årsmøte, Norges Bondelag. Lillehammer Juli: Årsmøte og landsstemne, Norges Bygdeungdomslag. Trøgstad August: Open gard Styremøte Telemark Bondelag? Matfestival i Skien. MerSmak Handelsstemnet i Skien September:? Sekretariatssamling, NB Dyrsku n i Seljord? Styremøte Telemark Bondelag? Norsk Eplefest, Gvarv Pr

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 10. mars 2010

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 10. mars 2010 Telemark Bondelag Protokoll Utarbeida av Arkiv: 022 Bergit Li Til Kopi til Styret m. 1. vara 2. vara, 3. vara Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 10. mars 2010 Tid: Onsdag 10. mars 2010, kl 10.00

Detaljer

Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag

Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag Pr februar 2011 Vi får Norge til å gro! Fylkesstyret 2010-2011 Kjell A Sølverød, leder Tone Edland, nestleder Synne Vahl Rogn Olav S. Nordbø Jon Midtbø Borghild

Detaljer

Styret godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: Styret godkjenner protokoll frå styremøtet 24.02.2009.

Styret godkjenner innkalling og saksliste. Vedtak: Styret godkjenner protokoll frå styremøtet 24.02.2009. Telemark Bondelag Protokoll Vår dato Revisjon Vår referanse 2009-03-15 2009/00035/007 Utarbeidet av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara Protokoll styremøte Telemark Bondelag

Detaljer

Møtedato 30.06.2015 Vår dato: 01.07.2015 Møtetid 9:30 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon

Møtedato 30.06.2015 Vår dato: 01.07.2015 Møtetid 9:30 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon 1 av 6 PROTOKOLL Frå møte i Fylkesstyret Telemark Møtedato 30.06.2015 Vår dato: 01.07.2015 Møtetid 9:30 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon Sak 14/01284 Som medlemmer

Detaljer

Møtedato 11.02.2015 Vår dato: 13.02.2015 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon

Møtedato 11.02.2015 Vår dato: 13.02.2015 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon 1 av 6 PROTOKOLL Frå møte i Fylkesstyret Telemark Møtedato 11.02.2015 Vår dato: 13.02.2015 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon Sak 14/01284 Som medlemmer

Detaljer

Telefon. Som medlemmer møtte: Kjell A. Sølverød (leiar), Ann Kristin Teksle, Morten Rogn, Lars Vassend, Mathias Kleppen.

Telefon. Som medlemmer møtte: Kjell A. Sølverød (leiar), Ann Kristin Teksle, Morten Rogn, Lars Vassend, Mathias Kleppen. 1 av 8 PROTOKOLL Frå møte i Fylkesstyret Telemark Møtedato 08.04.2013 Vår dato: 08.04.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Telefon Sak 12/01672 Som medlemmer møtte: Kjell A. Sølverød

Detaljer

1. Innleiing. Protokoll frå årsmøte 2009 i IPT Telemark. Tysdag 8. desember, kl. 19.30, på Lie-Hvalen gård i Solum.

1. Innleiing. Protokoll frå årsmøte 2009 i IPT Telemark. Tysdag 8. desember, kl. 19.30, på Lie-Hvalen gård i Solum. IPT Telemark Protokoll Utarbeidd av Arkiv: 353 Amund Johnsrud Til Kopi til IPT Telemark Protokoll frå årsmøte 2009 i IPT Telemark Tid/stad: Tysdag 8. desember, kl. 19.30, på Lie-Hvalen gård i Solum. 1.

Detaljer

IPT Telemark. Årsmelding 2011. Arbeidsutval. Valnemnd

IPT Telemark. Årsmelding 2011. Arbeidsutval. Valnemnd 1 av 6 IPT Telemark Årsmelding 2011 Nettverket IPT Telemark vart etablert i 2004 som resultat og oppfølging av prosjektet Grøn omsorg - grønt samarbeid i Telemark. I løpet av ein treårsperiode skulle det

Detaljer

39/14 14/00098-4 Arbeidsplan Telemark Bondelag 2014 - gjennomgang av arbeidsplanen

39/14 14/00098-4 Arbeidsplan Telemark Bondelag 2014 - gjennomgang av arbeidsplanen 1 av 8 PROTOKOLL Frå møte i Fylkesstyret Telemark Møtedato 01.10.2014 Vår dato: 03.10.2014 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Landbrukets hus, Gvarv Telefon Sak 14/00011 Som medlemmer

Detaljer

Tone Edland, Tove B. B. Hoppestad (TBK). 2. og 3. vararepresentant var innkalla, men kunne ikkje møte.

Tone Edland, Tove B. B. Hoppestad (TBK). 2. og 3. vararepresentant var innkalla, men kunne ikkje møte. Telemark Bondelag Protokoll Vår dato Revisjon Vår referanse 2009-02-20 2009/00035/005 Utarbeidet av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara Protokoll styremøte Telemark Bondelag

Detaljer

Desse møtte: Kjell A. Sølverød (leiar), Olav S. Nordbø, Synne Vahl Rogn, Jon Midtbø, Borghild Hardang-Hanto (TBK), Tove B.B. Hoppestad (1.

Desse møtte: Kjell A. Sølverød (leiar), Olav S. Nordbø, Synne Vahl Rogn, Jon Midtbø, Borghild Hardang-Hanto (TBK), Tove B.B. Hoppestad (1. Telemark Bondelag Protokoll Vår dato Revisjon Vår referanse 2009-06-15 2009/00035/011 Utarbeidet av Arkiv: 022 Bergit Li Til Kopi til Styret m. 1. vara 2. vara, 3. vara Protokoll styremøte Telemark Bondelag

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 21. april 2010

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 21. april 2010 Telemark Bondelag Protokoll Utarbeida av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m/ 1. og 3. vara 2. vara Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 21. april 2010 Tid: Onsdag 21. april

Detaljer

Inn på tunet Telemark

Inn på tunet Telemark 1 av 6 Inn på tunet Telemark Årsmelding 2012 Nettverket IPT Telemark vart etablert i 2004 som resultat og oppfølging av prosjektet Grøn omsorg - grønt samarbeid i Telemark. Eit permanent tilbydarnettverk

Detaljer

Protokoll styremøte Telemark Bondelag 17. november 2010

Protokoll styremøte Telemark Bondelag 17. november 2010 Telemark Bondelag Utarbeidet av Bergit Li/Amund Johnsrud Til Styret m. 1. vara Kopi til 2. og 3. vara Protokoll styremøte Telemark Bondelag 17. november 2010 Tid: Onsdag 17. november 2010 kl 10.00. Stad:

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Årsmøte Telemark Bondelag 2010

Årsmøte Telemark Bondelag 2010 Telemark Bondelag Program Utarbeida av Arkiv: 023 Bergit Li Til Kopi til Styret, årsmøteutsendingar Årsmøte Telemark Bondelag 2010 Stad: Bø Hotell, 3800 Bø Stad: Fredag 12. og laurdag 13. mars 2010 Fredag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2011/221 434.0 01.12.2010 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eigedomspolitikk Jordvern for meir mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjorda for å mette dagens og komande generasjonar. Behovet for mat er venta

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.04/13 MØTEBOK Dato: 22.10.2013 kl. 13.00-14.45 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Dato: Onsdag 14.10.2015 kl. 09.00-10.00 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Tørvis Hotell, Marifjøra Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 03.12.2010 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

Møtedato 23.01.2015 Vår dato: 27.01.2015 Møtetid 13:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Quality hotel & resort Skjærgården, Langesund

Møtedato 23.01.2015 Vår dato: 27.01.2015 Møtetid 13:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Quality hotel & resort Skjærgården, Langesund 1 av 10 PROTOKOLL Frå møte i Fylkesstyret Telemark Møtedato 23.01.2015 Vår dato: 27.01.2015 Møtetid 13:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Quality hotel & resort Skjærgården, Langesund Telefon

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale Vinje kommune Organisasjon, arkiv og IKT Telemark Fylkeskommune Postboks 2844 i6c)( 3702 SKIEN 513 _1 3 Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato RLO 2013/545 4148/2013 14.03.2013 Melding om vedtak - Tilbodsstruktur

Detaljer

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 19.-20 02.2013 Vår dato: 27.02.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested General Hotell, Helgelandsmoen Telefon Sak 12/01670

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN - MEDLEMMER TIL FAGLEG RÅDGJEVANDE UTVAL 2016-2019

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN - MEDLEMMER TIL FAGLEG RÅDGJEVANDE UTVAL 2016-2019 NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Adresseliste SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/6152 - DATO: 22.10.2015 NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN - MEDLEMMER TIL FAGLEG RÅDGJEVANDE

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Tove Leinslie, 1.vara, Frå administrasjonen: Linda Dyrnes, Tid:

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen E-postbehandling av hastesak. Ber om rask tilbakemelding per e-post. Magnus Snøtun Side1

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse

Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Naturbruk - er du ikke riktig klok? Innlegg pårådgjevarkonferanse, 17. april 2012, ved Tore Henrik Øye, Landbrukstunet Kompetanse Sjølvstendig selskap i regi av HB (oppstart 01.09.11) Rekruttering til

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-03 Tid: 8. april 2014 kl. 15.30 18.00 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (styreleiar) Jarle Molde Gro Starheimsæter

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71.

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 7. april 1992 R E F E R A T møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Kjell Kristoffersen Jon H. Sæther

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik:

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik: Referat 16. januar 2013. REGIONUTVALG SAUEAVL VEST Referat frå møte i Regionutvalg Vest på Quality Airport Hotel Stavanger den 4. januar 2013. Desse møtte: Rolf Arne Torgersen, Per Johan Lyse, Tore Atle

Detaljer

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha.

Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Referat Dato.: 27. oktober 2014 Frå styremøte 5.september på Hotel Grand Majestic Plaza, Praha. Til stades: Jorulf Refsnes, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae Frå adm.: Frode Alfarnes, Romar Skeie

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Forum Reiseliv arrangerast om lag 6 gongar i året. Synest du dette er

Forum Reiseliv arrangerast om lag 6 gongar i året. Synest du dette er Forum Reiseliv arrangerast om lag 6 gongar i året. Synest du dette er Alternatives Percent Value 1 For ofte 6,3 % 1 2 Passelig 87,5 % 14 3 For sjeldan 0,0 % 0 4 Ikkje sikker 6,3 % 1 Total 16 Ønskje om

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Møteinnkalling. AU i verneområdestyret for SVR. Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016

Møteinnkalling. AU i verneområdestyret for SVR. Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016 Møteinnkalling AU i verneområdestyret for SVR Utval: Møtestad: Tilbakemelding per e-post Dato: 19.1.2016-1- -2- Sakliste Utvalssaksnr AU 1/16 AU 2/16 AU 3/16 AU 4/16 AU 5/16 AU 6/16 Godkjenning av innkalling

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Organisasjonsbygging. Velkomne til Jakt- og Fiskesenteret på Flå 1. november 2014. Org.kontakt: Bjarne Huseklepp www.bjarnehuseklepp.

Organisasjonsbygging. Velkomne til Jakt- og Fiskesenteret på Flå 1. november 2014. Org.kontakt: Bjarne Huseklepp www.bjarnehuseklepp. Organisasjonsbygging Velkomne til Jakt- og Fiskesenteret på Flå 1. november 2014 Org.kontakt: Bjarne Huseklepp www.bjarnehuseklepp.com Eit rikt og aktivt liv. Toppidrett 1970-1984 Maratonlandslaget 1980-84

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 15.11.2010 I følge adresseliste Vedtak om lisensfelling på ulv i region 2

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur

Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for levekår og kultur Møtedato: 05.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 23.04.2013 Tid: Kl. 11:00 Stad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum, Kaupanger MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent:, Laura Kvamme,

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 13.10.2008 100/08 JORO Formannskapet 13.10.2008 134/08 JORO Eldrerådet 21.01.2010 005/10 JORO

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae, Marianne Hagen Lie og Ola Mjølhus.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae, Marianne Hagen Lie og Ola Mjølhus. Referat Frå Styremøte 26. og 27. mai, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy, Ivar Aae, Marianne Hagen

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Hilde Reitan, Tove Leinslie Gro Marie Svidal 1.vara, Gudrun Folkedal 2.vara, Thor Hauknes 3.vara

Detaljer

Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato:

Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: L12 2008/1927-22 Sveinung Seljås 01.09.2009 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 116/09 10.09.2009 Kommunestyret 71/09 24.09.2009

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer