Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del av Konvalldalen DETALJREGULERING"

Transkript

1 SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO:

2 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT: MEDARBEIDERE I ASPLAN VIAK AS LEVERANSE: Del av Konvalldalen Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS Kontaktperson: Svein Sekkingstad Lohneveien Søgne Tlf.: e post: Hjemmeside: wwww.hellvikhus.no Asplan Viak AS Kystveien 14 Postboks 701 Stoa 4808 Arendal Tlf.: e post: Hjemmeside: Org.nr.: Haarklau og Lindeberg AS Siv.ark. Trond Kalbakk Strandgata Lillesand Tlf.: Dir.: Geograf Øivind Hugsted, ROS analyse Ing. Sidsel Braband Urfjell, plankonstruksjon Ing. Roar Melsom, reguleringsplan/oppdragsleder Tlf.: Plankart Reguleringsbestemmelser ROS analyse Arkiv Asplan Viak: O\

3 PKT INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING BAKGRUNN PLANOMRÅDET. 6 4 FORSLAG TIL DETALJREGULERING EIENDOMSFORHOLD UTEOPPHOLDSAREAL KONSEKVENSER MELDING OM PLANARBEID REVISJONER VEDLEGG 25 2

4 1. INNLEDNING Oversiktskart Gjeldende reguleringsplan for «Boligområde ved Fjellstien» ble utarbeidet av Asplan Viak AS på oppdrag for Hellvik Hus Prosjekt AS. Asplan Viak AS er engasjert av Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS v/svein Sekkingstad for å utarbeide og fremme forslag til endring av del av gjeldende plan. Hellvik Hus ønsker å bytte ut rekkeboligene i område A1 med et leilighetsbygg med til sammen 21 leiligheter og parkering i p kjeller under bebyggelsen. Arkitektfirma Haarklau og Lindeberg AS v/sivilarkitekt Trond Kalbakk har utarbeidet skisseprosjekt for bebyggelsen. Etter at melding om regulering ble sendt ut ved brev av , er planens tittel endret til «Del av Konvalldalen». Gjeldende plan er utarbeidet etter plan og bygningsloven av Nytt planforslag fremmes som detaljregulering etter 12 3 i ny lov av Private detaljreguleringer gir hjemmel for tiltak i 5 år fra vedtak i kommunestyret. 3

5 Planforslag datert ble sendt inn til kommunen i e post Planforslaget er revidert etter kommentarer fra planetaten i brev av , og pånytt etter et møte med planetaten den BAKGRUNN Reguleringsplan for «Boligområde ved Fjellstien» ble vedtatt av Søgne kommunestyre den sak 2005/169 (planident: ). Boligområdene i planen er satt av til konsentrert småhusbebyggelse i rekke og kjede med til sammen 26 enheter, fordelt på 10 enheter i område A1 og 16 i områdene A2 og A3. For område A1 gjelder følgende bestemmelser (punkt 3.4): «Innenfor område A1 skal det oppføres rekkehus. Bebygget areal, BYA, skal for den enkelte tomt ikke være større enn 50 % av tomtearealet. Det tillates 10 boenheter.» Gjeldende plan for «Boligområde ved Fjellstien» Hellvik Hus ønsker å legge til rette for en høyere utnyttelse og foreslår å omdisponere område A1 fra rekkeboliger til blokkbebyggelse. Den bratte og høye skråningen bak dette området (mot nord), gir god mulighet for et større bygningsvolum inn mot dette terrenget. 4

6 3. PLANOMRÅDET Atkomstveien med 2 mannsboliger langs østsiden (foto: ) Området er i dag under utbygging. Og flere av boligene er tatt i bruk. I områdene A2 og A3 er det oppført til sammen 8 horisontaldelte 2 mannsboliger. De 2 byggene lengst mot syd i område A3 er under oppføring (pr. mai 2013). Bygning lengst syd i område A3 (foto: ) Hagesiden til 2 mannsboligene (foto ) Private og felles uteområder gjøres ferdig av utbygger samtidig med ferdigstillelse av boligene. 5

7 Parkeringløsningen innenfor området er basert på at hver bolig disponerer 1 fast plass i felles rekkegarasjer. I tillegg kommer til sammen 22 åpne gjesteparkeringsplasser. Utsnitt av gjeldende reguleringsplan Rekkegarasjer for 10 av boligene i områdene A2 og A3 (foto: ) Parkering for de til sammen 16 boligene i områdene A2 og A3 er fordelt på 2 garasjebygg med 6 og 10 plasser. Rekkegarasjer for de øvrige 6 av boligene i områdene A3 (foto: ) Parkeringskapasiteten pr. bolig er i gjeldende plan i gjennomsnitt 2,35 plasser. 6

8 Lekeplass og trafo (foto ) Lekeplass er anlagt på friområdet vest for atkomstveien i tråd med reguleringsplanen. Trafokiosk er i dag plassert delvis inn på friområdet. Tomten som ønskes omregulert til blokkbebyggelse er delvis opparbeidet. Tomt for planlagt blokkbebyggelse (foto ) 7

9 Første del av atkomstveien (foto ) Atkomsten opp fra kryss med Årosveien er ferdig anlagt. Forslaget med blokkbebyggelse innebærer at fjellet som stikker opp i forgrunnen av bildet blir fjernet for etablering av atkomst til p kjeller. Dette vil samtidig gi bedre siktforhold rundt svingen øverst i bakken. Atkomstveien med sti til bussholdeplass Stien fra atkomstveien med sti ned til bussholdeplass ved Årosveien er anlagt i tråd med krav i punkt 2.6 i de gjeldende reguleringsbestemmelsene. 8

10 Utsnitt av plankart revidert Planforslaget er revidert etter et møte med planadministrasjonen i Søgne kommune revisjonen er nærmere beskrevet i kapittel 9. Siste reviderte plankart etter Plan og miljøutvalgsbehandling den : 10

11 Fasade mot syd Skisseprosjektet som ligger til grunn for planforslaget inneholder 21 leiligheter. P kjelleren under bebyggelsen har 35 plasser og utstyrsboder for alle leilighetene. Gjesteparkeringsplassen f_p1 er utvidet til 13 plasser (2 plasser mer enn i gjeldende plan). Antall p plasser utgjør til sammen 48 som gir en dekning på ca. 2,3 plasser pr. bolig. Kravet i bestemmelsene er satt til minst 2,0 faste plasser pluss 0,25 gjesteplasser pr. boenhet. P kjeller iht. skisseprosjektet Areal for trafo og felles renovasjonsinnsamling med nedgravde tanker er avsatt på plankartet. Skisseprosjektet som ligger til grunn for planforslaget viser 3 boligetasjer pluss et takoppbygg med hagestue og takerrasse for boligene i 3. etasje. 11

12 Utsnitt av plankart revidert Gangadkomst Plan 1. etasje Plan 2. etasje 12

13 Plan 3. etasje Plan 4. etasje/ta Byggets orientering med hovedfasade mot syd gir leilighetene utsikt/utsyn og mye sol. Beliggenheten med et stort friområde, lekearealer og gjesteparkeringsplasser mv. rett ved inngangssonen gjør området godt egnet for leilighetsbygg med mange boenheter. Det skjematiske snittet viser volumet av den planlagte blokka med gulv i p kjeller på ca. k +17 og gulv i første boligetasje på ca. k +19,8. Den eksisterende boligen rett bak (på eiendommen gnr. 19/bnr. 81) ligger i flg. høyder tatt fra grunnkartet, på terreng på ca. k +35. I flg. skisseprosjektet ligger taket av bebyggelsen på k. 31,55. Regulert tillatt bygningshøyde er satt til k. +34,0 for å fange opp mulige takoppbygg, tekniske installasjoner mv. 13

14 Skjematisk snitt Snitt i flg. skisseprosjekt Blokkbebyggelsen er prosjektert med et oppdelt bygningsvolum over p kjeller og en vinkelendring tilpasset tomta og områdets topografi. Løsningen medfører imidlertid behov for en utvidelse av planområdet mot nord med ca. 88 m². Ny plangrense er vist med rødt strek på kartet under. 14

15 Planlagt bebyggelse montert på kart med planavgrensning 5. EIENDOMSFORHOLD Eiendomskart Tomter og fellesområder innenfor gjeldende plan er utparsellert med egne gårds og bruksnummer. Parsellen som ønskes benyttet til blokk er matrikulert gnr. 19/bnr Tomten forutsettes utvidet mot nord med ca. 88 m² og mot vest med ca. 47 m². I tillegg utvides parkeringsplass f_p1 med ca. 56 m². Hellvik Hus har søkt Søgne kommune om erverv av arealene. Søgne formannskap behandlet søknaden i møte sak 17/14, med følgende vedtak: 15

16 «Formannskapet viser til henvendelse fra Hellvik Hus om kjøp av mindre tilleggs arealer i Konvalldalen i Søgne. Under forutsetning av at reguleringsmyndig heten gir sitt samtykke til de omsøkte endringer av reguleringsplanen, sam tykker formannskapet i at Hellvik Hus får kjøpe grunn benevnt A i kartvedlegget for kr. 500, pr. m² og grunn benevnt B og C for kr , pr. m². Oppgjør skjer på bakgrunn av endelig oppmåling. I tillegg må kjøper bære omkostningene ved oppmåling og overskjøting.» Kartutsnitt under viser kartbilaget til saken i Søgne formannskap. Totalt areal som kommunen har vedtatt å selge til Hellvik Hus utgjør 191,67 m². Omsøkte tilleggsarealer 16

17 6. UTEOPPHOLDSAREAL Planavdelingen skriver bl.a. følgende i sin tilbakemelding i brev av : «Et annet vesentlig punkt i planen er hvordan krav til uteoppholdsarealer skal løses. Det fremgår ikke krav til minste uteoppholdsareal per boenhet i bestemmelsene. Her må det presiseres at kommuneplanens arealdel opererer med minste uteoppholdsareal på 80 m² per boenhet. Administrasjonen forutsetter at dette legges til grunn i planen tilsvarende som andre typer konsentrert bebyggelsesprosjekter i kommunen som pågår (eksempel Lunde sentrum og Gamle Lundevei). Minste uteoppholdsareal er noe som skal løses innenfor egen tomt jf. TEK (egen tomt i dette tilfellet er B1). Administrasjonen utelukker ikke at nærhet til kommunal grunn kan dekke opp for deler av uteoppholdsarealkravet, noe som gjør at man kan drøfte lavere krav innenfor egen tomt enn 80 m². Dette vil i så fall fort bli et spørsmål om frikjøp gjennom utbyggingsavtale dettersom man tar i bruk kommunal grunn for å løse utfordringer på privat grunn. Hvordan uteoppholdsarealer løses skal nøye beskrives i planbeskrivelsen. Eksempel hvor mange kvadratmeter per boenhet blir løst innenfor tomta (balkonger, takterrasser mv.).» Etter vårt skjønn er kravet om 80 m² uteoppholdsareal pr. leilighet i blokk usedvanlig høyt, spesielt når det gjelder mindre leiligheter beregnet for en eller to personshusholdninger. I praksis vil behovet for og kravet til størrelse på uteoppholdsareal være mindre for leiligheter enn for eneboliger og annen småhusbebyggelse, noe som tilsier at kravet bør differensieres i forhold til både boligtype og størrelse. Til sammenlikning har Arendal kommune følgende generelle bestemmelser i kommuneplanen til uteoppholdsareal pr. boenhet i områder med 4 50 boenheter: 8 m² privat skjermet uteareal 30 m² i «grøntanlegg møteplasser og tilsvarende» 5 m² småbarnslekeplass (min 70 m²) 10 m² nærlekeplass (min 100 m²) Leilighetsbygget i Konvalldalen grenser direkte til et regulert friområde på 3,2 daa (medregnet ballslette og lekeplass). Dersom ballslette og lekeplass holdes utenfor utgjør friområdet 2,3 daa, som fordelt på 37 boenheter ( ) i hele boligfeltet, tilsvarer ca. 60 m² pr. enhet. Friområdet er ervervet, regulert og opparbeidet av Hellvik Hus som en del av infrastrukturen for boligfeltet. Selv om arealet er overskjøtet til kommunen (vederlagsfritt), må dette anses som et felles uteoppholds og aktivitetsareal primært for beboerne i Konvalldalen. I skisseprosjektet varierer leilighetenes bruksareal mellom 77 m² og 107 m². Størrelsen på balkongene varierer fra ca. 7 8 m² til ca m². I tillegg har de 7 leilighetene i 3. etasje hagestuer og terrasser på taket som utgjør et areal på ca. 25 m² pr. leilighet. Tilgjengelig uteoppholdsareal vil i praksis utgjøre mellom ca. 67 og ca. 102 m² pr. boenhet utenom lekearealene. 17

18 Terrasser I tillegg til utearealet på bakken kommer de private balkongene og terrasser og hagestuer på taket. Ved revisjon er kravet til uteoppholdsareal satt til 50 m² pr. boenhet og kravet til lek satt til 25 m² pr. boenhet. Lekeplass og ballslette utgjør i flg. plankartet til sammen 921 m², som gir 25 m² pr. boenhet fordelt på alle de 37 boligene innenfor planområdet. Vi legger dermed til grunn at kommunens krav til uteopphold er oppfylt. Det vises for øvrig til vedtak i Plan og miljøutvalget i sak 72/14 (detaljregulering for Gamle Lundevei øst), som også innebærer et redusert krav til uteoppholdsareal for leilighetsbygg. Revisjon: Etter behandling i Plan og miljøutvalget den er det besluttet at minste uteoppholdsareal skal beregnes med bakgrunn i regulert tomt jf. byggteknisk forskrift. Overbygde terrasser og takterrasser kan medregnes i MUA som er satt til 50 m2 per boenhet. 18

19 7. KONSEKVENSER Fylkesmannen i Vest Agder har i sitt brev av påpekt flere forhold som må beskrives/avklares i planforslaget. Med bakgrunn i at området allerede er regulert og at den aktuelle tomten er avsatt til bebyggelse i gjeldende plan, er det kun gitt en kort kommentar til hvert av temaene. Barn og unge Nyetablert gang /sykkelveiforbindelse mot nord via Daleheia sikrer trygg skolevei til Langenes barneskole og til sentrum. Området ligger i gangavstand fra skoler, aktivitetstilbud og rekreasjonsområder (bl.a. Årossanden). Søgne formannskap behandlet søknaden i møte sak 17/14, med følgende vedtak: «Formannskapet viser til henvendelse fra Hellvik Hus om kjøp av mindre tilleggs arealer i Konvalldalen i Søgne. Under forutsetning av at reguleringsmyndig heten gir sitt samtykke til de omsøkte endringer av reguleringsplanen, sam tykker formannskapet i at Hellvik Hus får kjøpe grunn benevnt A i kartvedlegget for kr. 500, pr. m² og grunn benevnt B og C for kr , pr. m². Oppgjør skjer på bakgrunn av endelig oppmåling. I tillegg må kjøper bære omkostningene ved oppmåling og overskjøting.» Lekeplass og en større ball løkke er avsatt innenfor planområdet. Området utgjør en del av et større sammen hengende boligstrøk med gode interne gangforbindelser med tanke på barns lek og utfoldelse. Etter vårt skjønn er området godt egnet for familier med barn. Vi kan ikke se at den beskjedne økningen i antall boenheter utløser behov for ytterligere tiltak i forhold til muligheter for uteopphold og lek. Årossanden 19

20 Langenes skole Tilgjengelighet Området bygges ut etter godkjent reguleringsplan. Regulert småhusbebyggelse med inn til 10 boenheter medfører ikke særskilte krav til tilgjengelighet eller universell utforming. Blokkbebyggelse i mer enn 2 etasjer forutsetter tilgjengelighet og universell utforming for alle boenhetene, jfr. kapitlene 8 og 12 i byggteknisk forskrift. Trafikksikkerhet Atkomstveien inn i området vil totalt betjene ca. 25 boenheter. Med så vidt liten trafikk og lav kjørehastighet vil ferdsel, lek og opphold internt i området anses som trygt. Den etablerte gang /sykkelveien via Daleheia medfører sammenhengende fortau eller gang /sykkelvei fra boligområdet til bl.a. skole og sentrum. Det er også anlagt en gruset gangforbindelse fra atkomstveien til bussholdeplassen på Åsosveien slik at det ikke er nødvendig å gå langs Årosveien for å komme til og fra holdeplassen. Miljø En utbygging med leilighetsbygg med dobbelt så mange boenheter i gjeldende plan gir i seg selv en miljøgevinst i form av bedre utnyttelse av allerede etablerte anlegg. Flere boenheter i sentrale strøk med kollektivtilbud medfører mindre bilavhengighet og bruk. Det er planlagt oppvarming basert på jordvarme. Forurensing Flere boenheter gir redusert forurensing utfra samme resonnement. 20

21 Geoteknikk Grunnen består av fjell. Det foreligger ikke registreringer som indikerer innhold av sulfid eller forurensende kjemiske forbindelser. Bebyggelsen skal beskyttes mot eventuell radongass med duk. Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse følger som vedlegg til planforslaget. Det er ikke funnet forhold som medfører vesentlig risiko eller fare. I analysen er risikovurderingene oppsummert slik: Tabell 1 Sammenfatning av risikovurderingene Sannsynlighet: Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig 6 2. Mindre sannsynlig 40 46, Lite sannsynlig Det er ikke kartlagt forhold som medfører vesentlig risiko ut over det som anses som normalt farebilde for trafikkavvikling. Kartlagte forhold som innebærer risiko/sårbarhet er: Ref. hendelse 6, Radongass. Byggeteknisk forskrift, 2010 setter krav til radonforebyggende tiltak for slik at radonkonsentrasjonen i inneluft generelt ikke overstiger 200 Bq/mᵌ. Bygninger beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen, og skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres om radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3. Ref hendelse 40. Støy og støv fra trafikk. Boligutbygging vil medføre trafikk i området. Som følge av hastighetsbegrensning og korte kjørestrekninger anses omfanget av støy og støv for å være begrenset. Ref hendelse 45 og 46, Ulykke i av /påkjørsler / Ulykke med gående/syklende. Fare for trafikkulykker er knyttet til trafikkavvikling, og anses ikke for å innebære fare ut over det en må regne som normalt. Risiko for trafikkulykker er håndtert i planarbeidet. Biologisk mangfold Nytt planforslag vil ikke føre til endret arealbruk i forhold til gjeldende plan. Det foreligger ingen registreringer i området mht. viktige naturverdier. 21

22 8. MELDING OM PLANARBEID Planarbeidet ble meldt satt i gang ved brev av , med uttalefrist Kunngjøringen ble annonsert i Søgne og Songdalen Budstikke. Merknadene som er kommet inn er kort gjengitt og kommentert av Asplan Viak (i kursiv). OFFENTLIGE MYNDIGHETER 1. Statens vegvesen brev datert Statens vegvesen ha ringen merknader til meldingen. Asplan Viak: Tas til etterretning. 2. Agder Energi e post Agder Energi opplyser at det er 2 nettstasjoner I området som er forsynt med 22kV jordkabler. Det må påregnes forsterkninger avhengig av ønsket effektuttak. Det må ikke plasseres hus eller andre innretninger nærmere jordkabelens senterlinje enn 2 meter. 22

23 Asplan Viak: Avklares med Agder Energi i forbindelse med detaljprosjektering og utbygging. 3. Fylkesmannen i Vest Agder, Miljøvernavdelingen brev datert Fylkesmannen skriver at planforslaget må beskrive virkningene av planen og vise hva planen vil medføre for de interesser og hensyn som gjør seg gjeldende i området. Miljøvirkningen av en utbygging må vurderes grundig, framtidsrettet og i en helhetlig sammenheng. Konsekvenser for barn og unge, hensynet til tilgjengelighet for alle, trafikksikkerhet mv. må beskrives. Graving, dumping av masse og håndtering av evt. forurenset masse skal skje i henhold til gjeldende forskrift og kommunens krav. Det er en fordel om dette løses gjennom planprosessen. Evt. geotekniske undersøkelser må gjøres i forbindelse med planleggingsprosessen. Risiko og sårbarhetsanalyse må foreligge. Analysen kan knytte seg til naturgitte forhold ved arealet, for eksempel at det er utsatt for flom, skred eller radonstråling. De arealer det knytter seg fare, risiko eller sårbarhet til må avmerkes i planen som hensynssone med bestemmelser. Fylkesmannen minner om at det så tidlig som mulig i planprosessen skal tas hensyn til naturmangfoldet. Naturmangfoldloven har i 8 og 12 stilt opp prinsipper som kommunene må ivareta i arealplanleggingen. Iht. 7 i loven skal vurderingene gå fram av plandokumentene. Asplan Viak: Fylkesmannens interesser er kommentert i planbeskrivelsen og er etter vårt skjønn ivaretatt i planforslaget. 4. Vest Agder fylkeskommune brev av Fylkeskommunen har ingen spesielle merknader til at det igangsettes reguleringsarbeid som opplyst. Fylkeskommunens interesser i planarbeidet vil være knyttet til barn og unges interesser og til kravet om tilgjengelighet for alle. Asplan Viak: Fylkeskommunens interesser er etter vårt skjønn ivaretatt i planforslaget. PRIVATPERSONER 5. Tor Bille Langeland e post Langeland ønsker å endre et tilgrensende område i den eldre planen for Daleheia området. Området er avsatt til trafokiosk, men er også benyttet til bortsetting av gamle båter, bilvrak og all verdens skrot. Arealet henger sammen med et regulert friområde med flott utsikt ut over sjøen. Langeland ber om å bli kontaktet dersom det er interessant å gå videre med dette forslaget. Asplan Viak: Det er noe utklart hva Langeland ønsker å endre i den tilstøtende planen. Arealet ligger imidlertid utenfor det som er tatt opp til regulering og er dermed ikke et forhold avklares i denne saken. 23

24 1. Einar Sagen, Daleheia 2, 4604 Søgne e post /brev datert Sagen viser i e posten til tidligere merknader til regulering av området og vedlegger kopi av brev datert Sagen skriver videre at han ikke kan ta stilling meldingsbrevet før det foreligger mer informasjon i saken. Brev datert skriver Einar Sagen og Vibeke Garmann Johnsen at bevaring av vegetasjon må tas inn i reguleringsplan og bestemmelser. Det regulerte friområdet skal kunne benyttes av alle i nabolaget og er ikke forbeholdt den nye bebyggelsen. Tilgjengelig uteareal pr. boenhet er ikke tilstrekkelig vurdert. Asplan Viak: Forslaget til reguleringsbestemmelser tar utgangspunkt i de gjeldende bestemmelsene for området. Vi forutsetter dermed at krav til bruk og skjøtsel av friområdet er vurdert ved tidligere behandling av reguleringsplan for området. Friområde o_f1 utgjør 3,2 daa som tilsvarer 86 m² uteareal pr. boenhet, i tillegg til private utearealer. Dette er mer enn det de fleste kommuner med krav til minste uteoppholdsareal, har nedfelt i sine bestemmelser (til kommuneplan). 9. REVISJONER Revisjon Forslag til detaljregulering datert ble fremmet ved e post I brev av gir kommunen tilbakemelding til forslaget, og planforslaget omarbeide med revisjonsdato Revisjon Planforslaget revidert ble gjennomgått i møte med administrasjonen Revisjon datert kan oppsummeres slik: PLANKARTET a. Område o_f2 er tatt ut (inngår i gjeldende plan). b. Stien ned fra kommunal vei Fjellstien er opparbeidet lenger syd enn forutsatt i gjeldende plan. Traséen videre gjennom friområdet er tilpasset til denne. c. Areal for trafo er justert og tilpasset faktisk bygning. d. Planområdet utvidet til senter av vei Konvalldalen, slik at den tidligere regulerte avkjørselen til område B1 fra syd er tatt ut og erstattet med gangatkomst. PLANBESTEMMELSENE e. Kravet til parkering og biloppstillingsplasser i punkt 3.2 er endret fra 1 plass pluss gjesteparkering til 2 plasser pluss 0,25 gjesteparkeringsplasser pr. boenhet. f. I pkt. 3.4 er det tatt inn et punkt om at taket kan benyttes til hagestuer og terrasser/ uteopphold. Muligheten for at mindre bygningskonstruksjoner kan gå over maks gesimshøyde er tatt ut. 24

25 g. I nytt punkt 3.5 er minstekrav til uteoppholdsareal (MUA) satt til 50 m² pr. boenhet. h. I punkt 3.6 er det gitt mulighet for at p kjeller kan nyttes til utstyrsboder for bebyggelsens behov. i. I nytt punkt 5.2 er tatt inn standardkrav til stien gjennom område o_f1. j. I punkt 7.2 er rekkefølgekravet til lekeplass tatt ut (plassen er allerede anlagt). PLANBESKRIVELSEN k. Det er på side 11 redegjort for parkeringskrav og dekning. Antall p plasser til sammen i p kjeller og på gjesteparkeringsplassen utgjør 48, som gir en dekning på nærmere 2,3 pr. leilighet. l. I kapittel 6 er redegjørelsen vedrærende uteoppholdsareal bearbeidet. Revisjon Planforslaget er revidert etter Plan og miljøutvalget den Det er tatt med byggegrense mot friområde, og knyttet en MUA bestemmelse. 10. VEDLEGG Følgende dokumenter ligger som bilag til planbeskrivelsen: o Reguleringsbestemmelser datert o Ros analyse datert o Merknader til melding om planarbeid o Plankart (nedskalert til A4) Følgende dokumenter vedlegges separat: o Plankart revidert sist i målestokk 1:

Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for del av Konvalldalen - Plan ID 201216

Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for del av Konvalldalen - Plan ID 201216 AREALENHETEN iht. adresseliste Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2012/2715 - Daniel Holm L12 13.05.2015 18383/2015 Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for del av Konvalldalen

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REISE BOLIGOMRÅDE B7 PLANBESKRIVELSE

REISE BOLIGOMRÅDE B7 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR: REISE BOLIGOMRÅDE B7 PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 24.04.14 Bestemmelsenes dato: 24.04.14 Vedtatt av Lillesand bystyre:. 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Broneset boligområde

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Broneset boligområde ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Broneset boligområde Arkivsak: 07/38 Arkivkode: REG 2415r1 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 19.11.09, sak 130/09 Plankartets dato: 18.11.05,

Detaljer

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER Plankartets dato: 28.05.13 Revidert sist: Bestemmelsenes dato: 28.05.13 Revidert sist: 25.11.13 Behandling Behandling Dato sak Sign Melding om planarbeid

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 BODØ KOMMUNE: FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER TIL: REGULERINGSPLAN FOR Sist revidert 10.12.2012 sfr Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 Dato for siste behandling i planutvalget den 31.01.2013

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

STØLE BARNEHAGE OG BOLIG, 79/19 PLANBESTEMMELSER

STØLE BARNEHAGE OG BOLIG, 79/19 PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR: STØLE BARNEHAGE OG BOLIG, 79/19 PLANBESTEMMELSER Plankartets dato: 21.08.15 Revidert sist: 07.12.16 Bestemmelsenes dato: 21.08.15 Revidert sist: 25.02.16 Behandling Dato Sak Sign.

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 17/

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 17/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/3804 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 17/47 06.04.2017 1.gangsbehandling detaljreguleringsplan Arctanderjordet Administrasjonens

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA i PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA VERDAL KOMMUNE Forslagsstiller: Norgeshus Kvernmo Dato 22.08.2017 Utarbeidet av: 1. BAKGRUNN Norgeshus AS fremmer på vegne

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Oppstartmøte for reguleringsendringen ble avholdt med planadministrasjonen i Mandal kommune 30.08.2013.

Oppstartmøte for reguleringsendringen ble avholdt med planadministrasjonen i Mandal kommune 30.08.2013. Mandal kommune: Detaljregulering for Skinsnesheia boligområde del av B19.5 B19.7 SIDE 1 MANDAL KOMMUNE DETALJREGULERING FOR SKINSNESHEIA BOLIGFELT DEL AV B19.5 B19.7 Dato: 17.01.14, revidert sist 22.05.14

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

TRAFO a r k i t e k t u r

TRAFO a r k i t e k t u r NOTAT 22. august 2017 Prosjekt: Til 15500 Forslag til reguleringsplan for Sommerfrydveien 3, Arendal kommune Arendal kommune Forslagsstillers vurdering av innkomne merknader etter offentlig ettersyn for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.14 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

DETALJREGULERING SANGEREID BOLIGOMRÅDE B1 - B2 PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERING SANGEREID BOLIGOMRÅDE B1 - B2 PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERING SANGEREID BOLIGOMRÅDE B1 - B2 PLANBESTEMMELSER Plankartets dato: 20.05.15 Revidert sist: Bestemmelsenes dato: 20.05.15 Revidert sist: 23.09.15 Behandling Dato Sak Sign Melding om planarbeid

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Det er en byggeforbudssone på 15 meter dvs 7,5 meter fra senter av 22 kv linjen til nærmeste bygningsdel.

Det er en byggeforbudssone på 15 meter dvs 7,5 meter fra senter av 22 kv linjen til nærmeste bygningsdel. ---------- Videresendt e-post ---------- Fra: Lohne, Gunnar Dato: 2. mai 2014 kl. 12.16 Emne: SV: Oppstart detaljregulering Svanevågen - Borøya, GB 25/2, 25/118 og 302/1 Til: "helge.reisvoll@gmail.com"

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.05. 2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 42145/2016 Arkivnr.: 20130012/L13 Saksnr.: 2013/7290 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER Detaljregulering for Breivikbakken 2, Breiviklia Gnr. 101 Bnr. 7 (del av) Hommersåk Plan nr. 2010126 Godkjent dato:... Sist revidert: 20.11.2012 1 FORMÅL Formål med planen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

1.0 Generelle bestemmelser. 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen med plankartet, revidert , detaljreguleringsplanen for Agnefestveien

1.0 Generelle bestemmelser. 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen med plankartet, revidert , detaljreguleringsplanen for Agnefestveien Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Plan ID 201206 Rev D, 05.12.16 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID 201504 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.02.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Planforslag for Fluet, 2.gangsbehandling

Planforslag for Fluet, 2.gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Elin Lunde, tlf 37013402 Referanse: 2010/1575 / 47 Ordningsverdi: 2214pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret 25.08.2011 Planforslag

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

Reguleringsplan - detaljregulering for Dovre, Lillesand kommune, plan ID

Reguleringsplan - detaljregulering for Dovre, Lillesand kommune, plan ID Reguleringsplan - detaljregulering for Dovre, Lillesand kommune, plan ID 2015001768 Forslag til reguleringsbestemmelser 29.04.2016, revidert 15.06.16 1. Generelt 1.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Arkiv: PlanID - 0458.00, K2 - L12 Vår ref: 13/1885-48 Journalpostid: 15/19622 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0458.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Saksgang: Utval

Detaljer

PlanID Detaljreguleringsplan for Granholtvegen 4. Første gangs behandling.

PlanID Detaljreguleringsplan for Granholtvegen 4. Første gangs behandling. Arkiv: 201501 Arkivsaksnr: 2015/98-11 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging PlanID 201501 - Detaljreguleringsplan for Granholtvegen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for detaljplan - Longum Park

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for detaljplan - Longum Park ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for detaljplan - Longum Park Arkivsak: 2010/1339 Arkivkode: 2019r7 Reguleringsplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 25.08.2011, sak 118/11 Plankartets dato:

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HURDAL HAGETUN PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HURDAL HAGETUN PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HURDAL HAGETUN PLANID 02391602 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.05.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. PLANENS FORMÅL Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Melding til utvalg for byutvikling 20.01.10-1/10 vedlegg 4 Side: 1 av 10 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FELT B14, SKAARLIA SANDNES KOMMUNE, 2003115-01 Sist revidert: 1. desember 2009, Dimensjon

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04.

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04. Arkiv: PlanID - 0472, K2 - L12 Vår ref: 14/2347-6 Journalpostid: 15/8135 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Blandalen boligområde

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Blandalen boligområde ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Blandalen boligområde Arkivsak: 07/1184 Arkivkode: REG 2116r6 Vedtatt i Arendal bystyre: 28.02.2008, sak 37/08 Tilhørende plankartets utarbeidingsdato: 01.10.07, sist

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 07.06.2016 154/16 Kommunestyret 20.06.2016 83/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer