Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del av Konvalldalen DETALJREGULERING"

Transkript

1 SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO:

2 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT: MEDARBEIDERE I ASPLAN VIAK AS LEVERANSE: Del av Konvalldalen Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS Kontaktperson: Svein Sekkingstad Lohneveien Søgne Tlf.: e post: Hjemmeside: wwww.hellvikhus.no Asplan Viak AS Kystveien 14 Postboks 701 Stoa 4808 Arendal Tlf.: e post: Hjemmeside: Org.nr.: Haarklau og Lindeberg AS Siv.ark. Trond Kalbakk Strandgata Lillesand Tlf.: Dir.: Geograf Øivind Hugsted, ROS analyse Ing. Sidsel Braband Urfjell, plankonstruksjon Ing. Roar Melsom, reguleringsplan/oppdragsleder Tlf.: Plankart Reguleringsbestemmelser ROS analyse Arkiv Asplan Viak: O\

3 PKT INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING BAKGRUNN PLANOMRÅDET. 6 4 FORSLAG TIL DETALJREGULERING EIENDOMSFORHOLD UTEOPPHOLDSAREAL KONSEKVENSER MELDING OM PLANARBEID REVISJONER VEDLEGG 25 2

4 1. INNLEDNING Oversiktskart Gjeldende reguleringsplan for «Boligområde ved Fjellstien» ble utarbeidet av Asplan Viak AS på oppdrag for Hellvik Hus Prosjekt AS. Asplan Viak AS er engasjert av Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS v/svein Sekkingstad for å utarbeide og fremme forslag til endring av del av gjeldende plan. Hellvik Hus ønsker å bytte ut rekkeboligene i område A1 med et leilighetsbygg med til sammen 21 leiligheter og parkering i p kjeller under bebyggelsen. Arkitektfirma Haarklau og Lindeberg AS v/sivilarkitekt Trond Kalbakk har utarbeidet skisseprosjekt for bebyggelsen. Etter at melding om regulering ble sendt ut ved brev av , er planens tittel endret til «Del av Konvalldalen». Gjeldende plan er utarbeidet etter plan og bygningsloven av Nytt planforslag fremmes som detaljregulering etter 12 3 i ny lov av Private detaljreguleringer gir hjemmel for tiltak i 5 år fra vedtak i kommunestyret. 3

5 Planforslag datert ble sendt inn til kommunen i e post Planforslaget er revidert etter kommentarer fra planetaten i brev av , og pånytt etter et møte med planetaten den BAKGRUNN Reguleringsplan for «Boligområde ved Fjellstien» ble vedtatt av Søgne kommunestyre den sak 2005/169 (planident: ). Boligområdene i planen er satt av til konsentrert småhusbebyggelse i rekke og kjede med til sammen 26 enheter, fordelt på 10 enheter i område A1 og 16 i områdene A2 og A3. For område A1 gjelder følgende bestemmelser (punkt 3.4): «Innenfor område A1 skal det oppføres rekkehus. Bebygget areal, BYA, skal for den enkelte tomt ikke være større enn 50 % av tomtearealet. Det tillates 10 boenheter.» Gjeldende plan for «Boligområde ved Fjellstien» Hellvik Hus ønsker å legge til rette for en høyere utnyttelse og foreslår å omdisponere område A1 fra rekkeboliger til blokkbebyggelse. Den bratte og høye skråningen bak dette området (mot nord), gir god mulighet for et større bygningsvolum inn mot dette terrenget. 4

6 3. PLANOMRÅDET Atkomstveien med 2 mannsboliger langs østsiden (foto: ) Området er i dag under utbygging. Og flere av boligene er tatt i bruk. I områdene A2 og A3 er det oppført til sammen 8 horisontaldelte 2 mannsboliger. De 2 byggene lengst mot syd i område A3 er under oppføring (pr. mai 2013). Bygning lengst syd i område A3 (foto: ) Hagesiden til 2 mannsboligene (foto ) Private og felles uteområder gjøres ferdig av utbygger samtidig med ferdigstillelse av boligene. 5

7 Parkeringløsningen innenfor området er basert på at hver bolig disponerer 1 fast plass i felles rekkegarasjer. I tillegg kommer til sammen 22 åpne gjesteparkeringsplasser. Utsnitt av gjeldende reguleringsplan Rekkegarasjer for 10 av boligene i områdene A2 og A3 (foto: ) Parkering for de til sammen 16 boligene i områdene A2 og A3 er fordelt på 2 garasjebygg med 6 og 10 plasser. Rekkegarasjer for de øvrige 6 av boligene i områdene A3 (foto: ) Parkeringskapasiteten pr. bolig er i gjeldende plan i gjennomsnitt 2,35 plasser. 6

8 Lekeplass og trafo (foto ) Lekeplass er anlagt på friområdet vest for atkomstveien i tråd med reguleringsplanen. Trafokiosk er i dag plassert delvis inn på friområdet. Tomten som ønskes omregulert til blokkbebyggelse er delvis opparbeidet. Tomt for planlagt blokkbebyggelse (foto ) 7

9 Første del av atkomstveien (foto ) Atkomsten opp fra kryss med Årosveien er ferdig anlagt. Forslaget med blokkbebyggelse innebærer at fjellet som stikker opp i forgrunnen av bildet blir fjernet for etablering av atkomst til p kjeller. Dette vil samtidig gi bedre siktforhold rundt svingen øverst i bakken. Atkomstveien med sti til bussholdeplass Stien fra atkomstveien med sti ned til bussholdeplass ved Årosveien er anlagt i tråd med krav i punkt 2.6 i de gjeldende reguleringsbestemmelsene. 8

10 Utsnitt av plankart revidert Planforslaget er revidert etter et møte med planadministrasjonen i Søgne kommune revisjonen er nærmere beskrevet i kapittel 9. Siste reviderte plankart etter Plan og miljøutvalgsbehandling den : 10

11 Fasade mot syd Skisseprosjektet som ligger til grunn for planforslaget inneholder 21 leiligheter. P kjelleren under bebyggelsen har 35 plasser og utstyrsboder for alle leilighetene. Gjesteparkeringsplassen f_p1 er utvidet til 13 plasser (2 plasser mer enn i gjeldende plan). Antall p plasser utgjør til sammen 48 som gir en dekning på ca. 2,3 plasser pr. bolig. Kravet i bestemmelsene er satt til minst 2,0 faste plasser pluss 0,25 gjesteplasser pr. boenhet. P kjeller iht. skisseprosjektet Areal for trafo og felles renovasjonsinnsamling med nedgravde tanker er avsatt på plankartet. Skisseprosjektet som ligger til grunn for planforslaget viser 3 boligetasjer pluss et takoppbygg med hagestue og takerrasse for boligene i 3. etasje. 11

12 Utsnitt av plankart revidert Gangadkomst Plan 1. etasje Plan 2. etasje 12

13 Plan 3. etasje Plan 4. etasje/ta Byggets orientering med hovedfasade mot syd gir leilighetene utsikt/utsyn og mye sol. Beliggenheten med et stort friområde, lekearealer og gjesteparkeringsplasser mv. rett ved inngangssonen gjør området godt egnet for leilighetsbygg med mange boenheter. Det skjematiske snittet viser volumet av den planlagte blokka med gulv i p kjeller på ca. k +17 og gulv i første boligetasje på ca. k +19,8. Den eksisterende boligen rett bak (på eiendommen gnr. 19/bnr. 81) ligger i flg. høyder tatt fra grunnkartet, på terreng på ca. k +35. I flg. skisseprosjektet ligger taket av bebyggelsen på k. 31,55. Regulert tillatt bygningshøyde er satt til k. +34,0 for å fange opp mulige takoppbygg, tekniske installasjoner mv. 13

14 Skjematisk snitt Snitt i flg. skisseprosjekt Blokkbebyggelsen er prosjektert med et oppdelt bygningsvolum over p kjeller og en vinkelendring tilpasset tomta og områdets topografi. Løsningen medfører imidlertid behov for en utvidelse av planområdet mot nord med ca. 88 m². Ny plangrense er vist med rødt strek på kartet under. 14

15 Planlagt bebyggelse montert på kart med planavgrensning 5. EIENDOMSFORHOLD Eiendomskart Tomter og fellesområder innenfor gjeldende plan er utparsellert med egne gårds og bruksnummer. Parsellen som ønskes benyttet til blokk er matrikulert gnr. 19/bnr Tomten forutsettes utvidet mot nord med ca. 88 m² og mot vest med ca. 47 m². I tillegg utvides parkeringsplass f_p1 med ca. 56 m². Hellvik Hus har søkt Søgne kommune om erverv av arealene. Søgne formannskap behandlet søknaden i møte sak 17/14, med følgende vedtak: 15

16 «Formannskapet viser til henvendelse fra Hellvik Hus om kjøp av mindre tilleggs arealer i Konvalldalen i Søgne. Under forutsetning av at reguleringsmyndig heten gir sitt samtykke til de omsøkte endringer av reguleringsplanen, sam tykker formannskapet i at Hellvik Hus får kjøpe grunn benevnt A i kartvedlegget for kr. 500, pr. m² og grunn benevnt B og C for kr , pr. m². Oppgjør skjer på bakgrunn av endelig oppmåling. I tillegg må kjøper bære omkostningene ved oppmåling og overskjøting.» Kartutsnitt under viser kartbilaget til saken i Søgne formannskap. Totalt areal som kommunen har vedtatt å selge til Hellvik Hus utgjør 191,67 m². Omsøkte tilleggsarealer 16

17 6. UTEOPPHOLDSAREAL Planavdelingen skriver bl.a. følgende i sin tilbakemelding i brev av : «Et annet vesentlig punkt i planen er hvordan krav til uteoppholdsarealer skal løses. Det fremgår ikke krav til minste uteoppholdsareal per boenhet i bestemmelsene. Her må det presiseres at kommuneplanens arealdel opererer med minste uteoppholdsareal på 80 m² per boenhet. Administrasjonen forutsetter at dette legges til grunn i planen tilsvarende som andre typer konsentrert bebyggelsesprosjekter i kommunen som pågår (eksempel Lunde sentrum og Gamle Lundevei). Minste uteoppholdsareal er noe som skal løses innenfor egen tomt jf. TEK (egen tomt i dette tilfellet er B1). Administrasjonen utelukker ikke at nærhet til kommunal grunn kan dekke opp for deler av uteoppholdsarealkravet, noe som gjør at man kan drøfte lavere krav innenfor egen tomt enn 80 m². Dette vil i så fall fort bli et spørsmål om frikjøp gjennom utbyggingsavtale dettersom man tar i bruk kommunal grunn for å løse utfordringer på privat grunn. Hvordan uteoppholdsarealer løses skal nøye beskrives i planbeskrivelsen. Eksempel hvor mange kvadratmeter per boenhet blir løst innenfor tomta (balkonger, takterrasser mv.).» Etter vårt skjønn er kravet om 80 m² uteoppholdsareal pr. leilighet i blokk usedvanlig høyt, spesielt når det gjelder mindre leiligheter beregnet for en eller to personshusholdninger. I praksis vil behovet for og kravet til størrelse på uteoppholdsareal være mindre for leiligheter enn for eneboliger og annen småhusbebyggelse, noe som tilsier at kravet bør differensieres i forhold til både boligtype og størrelse. Til sammenlikning har Arendal kommune følgende generelle bestemmelser i kommuneplanen til uteoppholdsareal pr. boenhet i områder med 4 50 boenheter: 8 m² privat skjermet uteareal 30 m² i «grøntanlegg møteplasser og tilsvarende» 5 m² småbarnslekeplass (min 70 m²) 10 m² nærlekeplass (min 100 m²) Leilighetsbygget i Konvalldalen grenser direkte til et regulert friområde på 3,2 daa (medregnet ballslette og lekeplass). Dersom ballslette og lekeplass holdes utenfor utgjør friområdet 2,3 daa, som fordelt på 37 boenheter ( ) i hele boligfeltet, tilsvarer ca. 60 m² pr. enhet. Friområdet er ervervet, regulert og opparbeidet av Hellvik Hus som en del av infrastrukturen for boligfeltet. Selv om arealet er overskjøtet til kommunen (vederlagsfritt), må dette anses som et felles uteoppholds og aktivitetsareal primært for beboerne i Konvalldalen. I skisseprosjektet varierer leilighetenes bruksareal mellom 77 m² og 107 m². Størrelsen på balkongene varierer fra ca. 7 8 m² til ca m². I tillegg har de 7 leilighetene i 3. etasje hagestuer og terrasser på taket som utgjør et areal på ca. 25 m² pr. leilighet. Tilgjengelig uteoppholdsareal vil i praksis utgjøre mellom ca. 67 og ca. 102 m² pr. boenhet utenom lekearealene. 17

18 Terrasser I tillegg til utearealet på bakken kommer de private balkongene og terrasser og hagestuer på taket. Ved revisjon er kravet til uteoppholdsareal satt til 50 m² pr. boenhet og kravet til lek satt til 25 m² pr. boenhet. Lekeplass og ballslette utgjør i flg. plankartet til sammen 921 m², som gir 25 m² pr. boenhet fordelt på alle de 37 boligene innenfor planområdet. Vi legger dermed til grunn at kommunens krav til uteopphold er oppfylt. Det vises for øvrig til vedtak i Plan og miljøutvalget i sak 72/14 (detaljregulering for Gamle Lundevei øst), som også innebærer et redusert krav til uteoppholdsareal for leilighetsbygg. Revisjon: Etter behandling i Plan og miljøutvalget den er det besluttet at minste uteoppholdsareal skal beregnes med bakgrunn i regulert tomt jf. byggteknisk forskrift. Overbygde terrasser og takterrasser kan medregnes i MUA som er satt til 50 m2 per boenhet. 18

19 7. KONSEKVENSER Fylkesmannen i Vest Agder har i sitt brev av påpekt flere forhold som må beskrives/avklares i planforslaget. Med bakgrunn i at området allerede er regulert og at den aktuelle tomten er avsatt til bebyggelse i gjeldende plan, er det kun gitt en kort kommentar til hvert av temaene. Barn og unge Nyetablert gang /sykkelveiforbindelse mot nord via Daleheia sikrer trygg skolevei til Langenes barneskole og til sentrum. Området ligger i gangavstand fra skoler, aktivitetstilbud og rekreasjonsområder (bl.a. Årossanden). Søgne formannskap behandlet søknaden i møte sak 17/14, med følgende vedtak: «Formannskapet viser til henvendelse fra Hellvik Hus om kjøp av mindre tilleggs arealer i Konvalldalen i Søgne. Under forutsetning av at reguleringsmyndig heten gir sitt samtykke til de omsøkte endringer av reguleringsplanen, sam tykker formannskapet i at Hellvik Hus får kjøpe grunn benevnt A i kartvedlegget for kr. 500, pr. m² og grunn benevnt B og C for kr , pr. m². Oppgjør skjer på bakgrunn av endelig oppmåling. I tillegg må kjøper bære omkostningene ved oppmåling og overskjøting.» Lekeplass og en større ball løkke er avsatt innenfor planområdet. Området utgjør en del av et større sammen hengende boligstrøk med gode interne gangforbindelser med tanke på barns lek og utfoldelse. Etter vårt skjønn er området godt egnet for familier med barn. Vi kan ikke se at den beskjedne økningen i antall boenheter utløser behov for ytterligere tiltak i forhold til muligheter for uteopphold og lek. Årossanden 19

20 Langenes skole Tilgjengelighet Området bygges ut etter godkjent reguleringsplan. Regulert småhusbebyggelse med inn til 10 boenheter medfører ikke særskilte krav til tilgjengelighet eller universell utforming. Blokkbebyggelse i mer enn 2 etasjer forutsetter tilgjengelighet og universell utforming for alle boenhetene, jfr. kapitlene 8 og 12 i byggteknisk forskrift. Trafikksikkerhet Atkomstveien inn i området vil totalt betjene ca. 25 boenheter. Med så vidt liten trafikk og lav kjørehastighet vil ferdsel, lek og opphold internt i området anses som trygt. Den etablerte gang /sykkelveien via Daleheia medfører sammenhengende fortau eller gang /sykkelvei fra boligområdet til bl.a. skole og sentrum. Det er også anlagt en gruset gangforbindelse fra atkomstveien til bussholdeplassen på Åsosveien slik at det ikke er nødvendig å gå langs Årosveien for å komme til og fra holdeplassen. Miljø En utbygging med leilighetsbygg med dobbelt så mange boenheter i gjeldende plan gir i seg selv en miljøgevinst i form av bedre utnyttelse av allerede etablerte anlegg. Flere boenheter i sentrale strøk med kollektivtilbud medfører mindre bilavhengighet og bruk. Det er planlagt oppvarming basert på jordvarme. Forurensing Flere boenheter gir redusert forurensing utfra samme resonnement. 20

21 Geoteknikk Grunnen består av fjell. Det foreligger ikke registreringer som indikerer innhold av sulfid eller forurensende kjemiske forbindelser. Bebyggelsen skal beskyttes mot eventuell radongass med duk. Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse følger som vedlegg til planforslaget. Det er ikke funnet forhold som medfører vesentlig risiko eller fare. I analysen er risikovurderingene oppsummert slik: Tabell 1 Sammenfatning av risikovurderingene Sannsynlighet: Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig 6 2. Mindre sannsynlig 40 46, Lite sannsynlig Det er ikke kartlagt forhold som medfører vesentlig risiko ut over det som anses som normalt farebilde for trafikkavvikling. Kartlagte forhold som innebærer risiko/sårbarhet er: Ref. hendelse 6, Radongass. Byggeteknisk forskrift, 2010 setter krav til radonforebyggende tiltak for slik at radonkonsentrasjonen i inneluft generelt ikke overstiger 200 Bq/mᵌ. Bygninger beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen, og skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres om radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3. Ref hendelse 40. Støy og støv fra trafikk. Boligutbygging vil medføre trafikk i området. Som følge av hastighetsbegrensning og korte kjørestrekninger anses omfanget av støy og støv for å være begrenset. Ref hendelse 45 og 46, Ulykke i av /påkjørsler / Ulykke med gående/syklende. Fare for trafikkulykker er knyttet til trafikkavvikling, og anses ikke for å innebære fare ut over det en må regne som normalt. Risiko for trafikkulykker er håndtert i planarbeidet. Biologisk mangfold Nytt planforslag vil ikke føre til endret arealbruk i forhold til gjeldende plan. Det foreligger ingen registreringer i området mht. viktige naturverdier. 21

22 8. MELDING OM PLANARBEID Planarbeidet ble meldt satt i gang ved brev av , med uttalefrist Kunngjøringen ble annonsert i Søgne og Songdalen Budstikke. Merknadene som er kommet inn er kort gjengitt og kommentert av Asplan Viak (i kursiv). OFFENTLIGE MYNDIGHETER 1. Statens vegvesen brev datert Statens vegvesen ha ringen merknader til meldingen. Asplan Viak: Tas til etterretning. 2. Agder Energi e post Agder Energi opplyser at det er 2 nettstasjoner I området som er forsynt med 22kV jordkabler. Det må påregnes forsterkninger avhengig av ønsket effektuttak. Det må ikke plasseres hus eller andre innretninger nærmere jordkabelens senterlinje enn 2 meter. 22

23 Asplan Viak: Avklares med Agder Energi i forbindelse med detaljprosjektering og utbygging. 3. Fylkesmannen i Vest Agder, Miljøvernavdelingen brev datert Fylkesmannen skriver at planforslaget må beskrive virkningene av planen og vise hva planen vil medføre for de interesser og hensyn som gjør seg gjeldende i området. Miljøvirkningen av en utbygging må vurderes grundig, framtidsrettet og i en helhetlig sammenheng. Konsekvenser for barn og unge, hensynet til tilgjengelighet for alle, trafikksikkerhet mv. må beskrives. Graving, dumping av masse og håndtering av evt. forurenset masse skal skje i henhold til gjeldende forskrift og kommunens krav. Det er en fordel om dette løses gjennom planprosessen. Evt. geotekniske undersøkelser må gjøres i forbindelse med planleggingsprosessen. Risiko og sårbarhetsanalyse må foreligge. Analysen kan knytte seg til naturgitte forhold ved arealet, for eksempel at det er utsatt for flom, skred eller radonstråling. De arealer det knytter seg fare, risiko eller sårbarhet til må avmerkes i planen som hensynssone med bestemmelser. Fylkesmannen minner om at det så tidlig som mulig i planprosessen skal tas hensyn til naturmangfoldet. Naturmangfoldloven har i 8 og 12 stilt opp prinsipper som kommunene må ivareta i arealplanleggingen. Iht. 7 i loven skal vurderingene gå fram av plandokumentene. Asplan Viak: Fylkesmannens interesser er kommentert i planbeskrivelsen og er etter vårt skjønn ivaretatt i planforslaget. 4. Vest Agder fylkeskommune brev av Fylkeskommunen har ingen spesielle merknader til at det igangsettes reguleringsarbeid som opplyst. Fylkeskommunens interesser i planarbeidet vil være knyttet til barn og unges interesser og til kravet om tilgjengelighet for alle. Asplan Viak: Fylkeskommunens interesser er etter vårt skjønn ivaretatt i planforslaget. PRIVATPERSONER 5. Tor Bille Langeland e post Langeland ønsker å endre et tilgrensende område i den eldre planen for Daleheia området. Området er avsatt til trafokiosk, men er også benyttet til bortsetting av gamle båter, bilvrak og all verdens skrot. Arealet henger sammen med et regulert friområde med flott utsikt ut over sjøen. Langeland ber om å bli kontaktet dersom det er interessant å gå videre med dette forslaget. Asplan Viak: Det er noe utklart hva Langeland ønsker å endre i den tilstøtende planen. Arealet ligger imidlertid utenfor det som er tatt opp til regulering og er dermed ikke et forhold avklares i denne saken. 23

24 1. Einar Sagen, Daleheia 2, 4604 Søgne e post /brev datert Sagen viser i e posten til tidligere merknader til regulering av området og vedlegger kopi av brev datert Sagen skriver videre at han ikke kan ta stilling meldingsbrevet før det foreligger mer informasjon i saken. Brev datert skriver Einar Sagen og Vibeke Garmann Johnsen at bevaring av vegetasjon må tas inn i reguleringsplan og bestemmelser. Det regulerte friområdet skal kunne benyttes av alle i nabolaget og er ikke forbeholdt den nye bebyggelsen. Tilgjengelig uteareal pr. boenhet er ikke tilstrekkelig vurdert. Asplan Viak: Forslaget til reguleringsbestemmelser tar utgangspunkt i de gjeldende bestemmelsene for området. Vi forutsetter dermed at krav til bruk og skjøtsel av friområdet er vurdert ved tidligere behandling av reguleringsplan for området. Friområde o_f1 utgjør 3,2 daa som tilsvarer 86 m² uteareal pr. boenhet, i tillegg til private utearealer. Dette er mer enn det de fleste kommuner med krav til minste uteoppholdsareal, har nedfelt i sine bestemmelser (til kommuneplan). 9. REVISJONER Revisjon Forslag til detaljregulering datert ble fremmet ved e post I brev av gir kommunen tilbakemelding til forslaget, og planforslaget omarbeide med revisjonsdato Revisjon Planforslaget revidert ble gjennomgått i møte med administrasjonen Revisjon datert kan oppsummeres slik: PLANKARTET a. Område o_f2 er tatt ut (inngår i gjeldende plan). b. Stien ned fra kommunal vei Fjellstien er opparbeidet lenger syd enn forutsatt i gjeldende plan. Traséen videre gjennom friområdet er tilpasset til denne. c. Areal for trafo er justert og tilpasset faktisk bygning. d. Planområdet utvidet til senter av vei Konvalldalen, slik at den tidligere regulerte avkjørselen til område B1 fra syd er tatt ut og erstattet med gangatkomst. PLANBESTEMMELSENE e. Kravet til parkering og biloppstillingsplasser i punkt 3.2 er endret fra 1 plass pluss gjesteparkering til 2 plasser pluss 0,25 gjesteparkeringsplasser pr. boenhet. f. I pkt. 3.4 er det tatt inn et punkt om at taket kan benyttes til hagestuer og terrasser/ uteopphold. Muligheten for at mindre bygningskonstruksjoner kan gå over maks gesimshøyde er tatt ut. 24

25 g. I nytt punkt 3.5 er minstekrav til uteoppholdsareal (MUA) satt til 50 m² pr. boenhet. h. I punkt 3.6 er det gitt mulighet for at p kjeller kan nyttes til utstyrsboder for bebyggelsens behov. i. I nytt punkt 5.2 er tatt inn standardkrav til stien gjennom område o_f1. j. I punkt 7.2 er rekkefølgekravet til lekeplass tatt ut (plassen er allerede anlagt). PLANBESKRIVELSEN k. Det er på side 11 redegjort for parkeringskrav og dekning. Antall p plasser til sammen i p kjeller og på gjesteparkeringsplassen utgjør 48, som gir en dekning på nærmere 2,3 pr. leilighet. l. I kapittel 6 er redegjørelsen vedrærende uteoppholdsareal bearbeidet. Revisjon Planforslaget er revidert etter Plan og miljøutvalget den Det er tatt med byggegrense mot friområde, og knyttet en MUA bestemmelse. 10. VEDLEGG Følgende dokumenter ligger som bilag til planbeskrivelsen: o Reguleringsbestemmelser datert o Ros analyse datert o Merknader til melding om planarbeid o Plankart (nedskalert til A4) Følgende dokumenter vedlegges separat: o Plankart revidert sist i målestokk 1:

Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for del av Konvalldalen - Plan ID 201216

Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for del av Konvalldalen - Plan ID 201216 AREALENHETEN iht. adresseliste Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2012/2715 - Daniel Holm L12 13.05.2015 18383/2015 Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for del av Konvalldalen

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REISE BOLIGOMRÅDE B7 PLANBESKRIVELSE

REISE BOLIGOMRÅDE B7 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR: REISE BOLIGOMRÅDE B7 PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 24.04.14 Bestemmelsenes dato: 24.04.14 Vedtatt av Lillesand bystyre:. 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til

Detaljer

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER Plankartets dato: 28.05.13 Revidert sist: Bestemmelsenes dato: 28.05.13 Revidert sist: 25.11.13 Behandling Behandling Dato sak Sign Melding om planarbeid

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Oppstartmøte for reguleringsendringen ble avholdt med planadministrasjonen i Mandal kommune 30.08.2013.

Oppstartmøte for reguleringsendringen ble avholdt med planadministrasjonen i Mandal kommune 30.08.2013. Mandal kommune: Detaljregulering for Skinsnesheia boligområde del av B19.5 B19.7 SIDE 1 MANDAL KOMMUNE DETALJREGULERING FOR SKINSNESHEIA BOLIGFELT DEL AV B19.5 B19.7 Dato: 17.01.14, revidert sist 22.05.14

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2014/3237-36868/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 27.11.2015 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.14 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.05. 2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER Detaljregulering for Breivikbakken 2, Breiviklia Gnr. 101 Bnr. 7 (del av) Hommersåk Plan nr. 2010126 Godkjent dato:... Sist revidert: 20.11.2012 1 FORMÅL Formål med planen

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling

Detaljreguleringsforslag for Kirstens Have, 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/10998 / 16 Ordningsverdi: 2818pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04.

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04. Arkiv: PlanID - 0472, K2 - L12 Vår ref: 14/2347-6 Journalpostid: 15/8135 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for reguleringsplan for Karishei boligfelt

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for reguleringsplan for Karishei boligfelt ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for reguleringsplan for Karishei boligfelt Arkivsak: 2014/1028 Arkivkode: 09062014-18 Vedtatt i Arendal bystyre: 23.06.2016, PS 105/16 Plankartets dato: 05.05.2015, sist

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351 Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 18.09.2013 1 AVGRENSNING

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE GLASTADHEIA UTBYGGINGSSELSKAP REGULERINGSPLAN FOR GLASTADHEIA II TVEDESTRAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE 28.11.08 Reguleringsplan for Glastadheia II, Tvedestrand kommune 1 PLANBESKRIVELSE GENERELT Plandokumentene

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT

PLANBESTEMMELSER 1. GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SVARTLIA, GNR. 40 BNR.76. AREALPLAN - ID: 2014004 Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG.

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG. REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG Planbeskrivelse 9. mai 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

Planbestemmelser for Engene boligområde del II

Planbestemmelser for Engene boligområde del II ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Engene boligområde del II Arkivsak: 07/989 Arkivkode: REG 1403r2 Vedtatt i Arendal bystyre: 24.01.2008, sak 5/08 Tilhørende plankartets utarbeidingsdato: 12.07.06 Plankartet

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert.

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert. Lier kommune REGULERINGSBESTEMMELSER LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR Heggtoppen 5-7 (detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.02.15 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID

1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger på Haugen, Gitlevåg gnr. 280 bnr. 50, plan ID Arkiv: L12/280/7/280/7/1/280/26/280/32/28 0/48/280/49/280/50 Saksmappe: 2016/1302-19576/2016 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 11.11.2016 1. gangsbehandling av reguleringsplan for fritidsboliger

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD Dato for siste revisjon av plankartet: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I SIRDAL KOMMUNE Sist revidert 10.04.11 1.1 Sted og dato for oppstartmøte: 1.2 Deltakere på møte: Fra utbygger/forslagsstiller: Mobil: E-postadresse: Fra regulant:

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund.

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, Eigersund. Plan nr. SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Block Watne AS forslag tilreguleringsendring for Hellvik

Detaljer

BREIDABLIKK II Leknes

BREIDABLIKK II Leknes Side 1 REGULERINGSPLAN FOR BREIDABLIKK II Leknes Vestvågøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 3.6.2010 Rev. 22.8.2011 Rev. 14.09.2011 www.westerlund.bz www.reguleringsplan.no Side 2 GENERELT Disse bestemmelser

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene.

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. Byplankontoret Planident: r20130019 Arkivsak: 12/59307 Høieggen og Buenget, felt B1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.12.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS

Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen AS Trondheim, 29.06.2015 KT/1451 DETALJREGULERING AV VIKAN NORD B14. PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planforslaget er datert 08.06.2015 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Vikantoppen

Detaljer