Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del av Konvalldalen DETALJREGULERING"

Transkript

1 SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO:

2 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT: MEDARBEIDERE I ASPLAN VIAK AS LEVERANSE: Del av Konvalldalen Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS Kontaktperson: Svein Sekkingstad Lohneveien Søgne Tlf.: e post: Hjemmeside: wwww.hellvikhus.no Asplan Viak AS Kystveien 14 Postboks 701 Stoa 4808 Arendal Tlf.: e post: Hjemmeside: Org.nr.: Haarklau og Lindeberg AS Siv.ark. Trond Kalbakk Strandgata Lillesand Tlf.: Dir.: Geograf Øivind Hugsted, ROS analyse Ing. Sidsel Braband Urfjell, plankonstruksjon Ing. Roar Melsom, reguleringsplan/oppdragsleder Tlf.: Plankart Reguleringsbestemmelser ROS analyse Arkiv Asplan Viak: O\

3 PKT INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING BAKGRUNN PLANOMRÅDET. 6 4 FORSLAG TIL DETALJREGULERING EIENDOMSFORHOLD UTEOPPHOLDSAREAL KONSEKVENSER MELDING OM PLANARBEID REVISJONER VEDLEGG 25 2

4 1. INNLEDNING Oversiktskart Gjeldende reguleringsplan for «Boligområde ved Fjellstien» ble utarbeidet av Asplan Viak AS på oppdrag for Hellvik Hus Prosjekt AS. Asplan Viak AS er engasjert av Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS v/svein Sekkingstad for å utarbeide og fremme forslag til endring av del av gjeldende plan. Hellvik Hus ønsker å bytte ut rekkeboligene i område A1 med et leilighetsbygg med til sammen 21 leiligheter og parkering i p kjeller under bebyggelsen. Arkitektfirma Haarklau og Lindeberg AS v/sivilarkitekt Trond Kalbakk har utarbeidet skisseprosjekt for bebyggelsen. Etter at melding om regulering ble sendt ut ved brev av , er planens tittel endret til «Del av Konvalldalen». Gjeldende plan er utarbeidet etter plan og bygningsloven av Nytt planforslag fremmes som detaljregulering etter 12 3 i ny lov av Private detaljreguleringer gir hjemmel for tiltak i 5 år fra vedtak i kommunestyret. 3

5 Planforslag datert ble sendt inn til kommunen i e post Planforslaget er revidert etter kommentarer fra planetaten i brev av , og pånytt etter et møte med planetaten den BAKGRUNN Reguleringsplan for «Boligområde ved Fjellstien» ble vedtatt av Søgne kommunestyre den sak 2005/169 (planident: ). Boligområdene i planen er satt av til konsentrert småhusbebyggelse i rekke og kjede med til sammen 26 enheter, fordelt på 10 enheter i område A1 og 16 i områdene A2 og A3. For område A1 gjelder følgende bestemmelser (punkt 3.4): «Innenfor område A1 skal det oppføres rekkehus. Bebygget areal, BYA, skal for den enkelte tomt ikke være større enn 50 % av tomtearealet. Det tillates 10 boenheter.» Gjeldende plan for «Boligområde ved Fjellstien» Hellvik Hus ønsker å legge til rette for en høyere utnyttelse og foreslår å omdisponere område A1 fra rekkeboliger til blokkbebyggelse. Den bratte og høye skråningen bak dette området (mot nord), gir god mulighet for et større bygningsvolum inn mot dette terrenget. 4

6 3. PLANOMRÅDET Atkomstveien med 2 mannsboliger langs østsiden (foto: ) Området er i dag under utbygging. Og flere av boligene er tatt i bruk. I områdene A2 og A3 er det oppført til sammen 8 horisontaldelte 2 mannsboliger. De 2 byggene lengst mot syd i område A3 er under oppføring (pr. mai 2013). Bygning lengst syd i område A3 (foto: ) Hagesiden til 2 mannsboligene (foto ) Private og felles uteområder gjøres ferdig av utbygger samtidig med ferdigstillelse av boligene. 5

7 Parkeringløsningen innenfor området er basert på at hver bolig disponerer 1 fast plass i felles rekkegarasjer. I tillegg kommer til sammen 22 åpne gjesteparkeringsplasser. Utsnitt av gjeldende reguleringsplan Rekkegarasjer for 10 av boligene i områdene A2 og A3 (foto: ) Parkering for de til sammen 16 boligene i områdene A2 og A3 er fordelt på 2 garasjebygg med 6 og 10 plasser. Rekkegarasjer for de øvrige 6 av boligene i områdene A3 (foto: ) Parkeringskapasiteten pr. bolig er i gjeldende plan i gjennomsnitt 2,35 plasser. 6

8 Lekeplass og trafo (foto ) Lekeplass er anlagt på friområdet vest for atkomstveien i tråd med reguleringsplanen. Trafokiosk er i dag plassert delvis inn på friområdet. Tomten som ønskes omregulert til blokkbebyggelse er delvis opparbeidet. Tomt for planlagt blokkbebyggelse (foto ) 7

9 Første del av atkomstveien (foto ) Atkomsten opp fra kryss med Årosveien er ferdig anlagt. Forslaget med blokkbebyggelse innebærer at fjellet som stikker opp i forgrunnen av bildet blir fjernet for etablering av atkomst til p kjeller. Dette vil samtidig gi bedre siktforhold rundt svingen øverst i bakken. Atkomstveien med sti til bussholdeplass Stien fra atkomstveien med sti ned til bussholdeplass ved Årosveien er anlagt i tråd med krav i punkt 2.6 i de gjeldende reguleringsbestemmelsene. 8

10 Utsnitt av plankart revidert Planforslaget er revidert etter et møte med planadministrasjonen i Søgne kommune revisjonen er nærmere beskrevet i kapittel 9. Siste reviderte plankart etter Plan og miljøutvalgsbehandling den : 10

11 Fasade mot syd Skisseprosjektet som ligger til grunn for planforslaget inneholder 21 leiligheter. P kjelleren under bebyggelsen har 35 plasser og utstyrsboder for alle leilighetene. Gjesteparkeringsplassen f_p1 er utvidet til 13 plasser (2 plasser mer enn i gjeldende plan). Antall p plasser utgjør til sammen 48 som gir en dekning på ca. 2,3 plasser pr. bolig. Kravet i bestemmelsene er satt til minst 2,0 faste plasser pluss 0,25 gjesteplasser pr. boenhet. P kjeller iht. skisseprosjektet Areal for trafo og felles renovasjonsinnsamling med nedgravde tanker er avsatt på plankartet. Skisseprosjektet som ligger til grunn for planforslaget viser 3 boligetasjer pluss et takoppbygg med hagestue og takerrasse for boligene i 3. etasje. 11

12 Utsnitt av plankart revidert Gangadkomst Plan 1. etasje Plan 2. etasje 12

13 Plan 3. etasje Plan 4. etasje/ta Byggets orientering med hovedfasade mot syd gir leilighetene utsikt/utsyn og mye sol. Beliggenheten med et stort friområde, lekearealer og gjesteparkeringsplasser mv. rett ved inngangssonen gjør området godt egnet for leilighetsbygg med mange boenheter. Det skjematiske snittet viser volumet av den planlagte blokka med gulv i p kjeller på ca. k +17 og gulv i første boligetasje på ca. k +19,8. Den eksisterende boligen rett bak (på eiendommen gnr. 19/bnr. 81) ligger i flg. høyder tatt fra grunnkartet, på terreng på ca. k +35. I flg. skisseprosjektet ligger taket av bebyggelsen på k. 31,55. Regulert tillatt bygningshøyde er satt til k. +34,0 for å fange opp mulige takoppbygg, tekniske installasjoner mv. 13

14 Skjematisk snitt Snitt i flg. skisseprosjekt Blokkbebyggelsen er prosjektert med et oppdelt bygningsvolum over p kjeller og en vinkelendring tilpasset tomta og områdets topografi. Løsningen medfører imidlertid behov for en utvidelse av planområdet mot nord med ca. 88 m². Ny plangrense er vist med rødt strek på kartet under. 14

15 Planlagt bebyggelse montert på kart med planavgrensning 5. EIENDOMSFORHOLD Eiendomskart Tomter og fellesområder innenfor gjeldende plan er utparsellert med egne gårds og bruksnummer. Parsellen som ønskes benyttet til blokk er matrikulert gnr. 19/bnr Tomten forutsettes utvidet mot nord med ca. 88 m² og mot vest med ca. 47 m². I tillegg utvides parkeringsplass f_p1 med ca. 56 m². Hellvik Hus har søkt Søgne kommune om erverv av arealene. Søgne formannskap behandlet søknaden i møte sak 17/14, med følgende vedtak: 15

16 «Formannskapet viser til henvendelse fra Hellvik Hus om kjøp av mindre tilleggs arealer i Konvalldalen i Søgne. Under forutsetning av at reguleringsmyndig heten gir sitt samtykke til de omsøkte endringer av reguleringsplanen, sam tykker formannskapet i at Hellvik Hus får kjøpe grunn benevnt A i kartvedlegget for kr. 500, pr. m² og grunn benevnt B og C for kr , pr. m². Oppgjør skjer på bakgrunn av endelig oppmåling. I tillegg må kjøper bære omkostningene ved oppmåling og overskjøting.» Kartutsnitt under viser kartbilaget til saken i Søgne formannskap. Totalt areal som kommunen har vedtatt å selge til Hellvik Hus utgjør 191,67 m². Omsøkte tilleggsarealer 16

17 6. UTEOPPHOLDSAREAL Planavdelingen skriver bl.a. følgende i sin tilbakemelding i brev av : «Et annet vesentlig punkt i planen er hvordan krav til uteoppholdsarealer skal løses. Det fremgår ikke krav til minste uteoppholdsareal per boenhet i bestemmelsene. Her må det presiseres at kommuneplanens arealdel opererer med minste uteoppholdsareal på 80 m² per boenhet. Administrasjonen forutsetter at dette legges til grunn i planen tilsvarende som andre typer konsentrert bebyggelsesprosjekter i kommunen som pågår (eksempel Lunde sentrum og Gamle Lundevei). Minste uteoppholdsareal er noe som skal løses innenfor egen tomt jf. TEK (egen tomt i dette tilfellet er B1). Administrasjonen utelukker ikke at nærhet til kommunal grunn kan dekke opp for deler av uteoppholdsarealkravet, noe som gjør at man kan drøfte lavere krav innenfor egen tomt enn 80 m². Dette vil i så fall fort bli et spørsmål om frikjøp gjennom utbyggingsavtale dettersom man tar i bruk kommunal grunn for å løse utfordringer på privat grunn. Hvordan uteoppholdsarealer løses skal nøye beskrives i planbeskrivelsen. Eksempel hvor mange kvadratmeter per boenhet blir løst innenfor tomta (balkonger, takterrasser mv.).» Etter vårt skjønn er kravet om 80 m² uteoppholdsareal pr. leilighet i blokk usedvanlig høyt, spesielt når det gjelder mindre leiligheter beregnet for en eller to personshusholdninger. I praksis vil behovet for og kravet til størrelse på uteoppholdsareal være mindre for leiligheter enn for eneboliger og annen småhusbebyggelse, noe som tilsier at kravet bør differensieres i forhold til både boligtype og størrelse. Til sammenlikning har Arendal kommune følgende generelle bestemmelser i kommuneplanen til uteoppholdsareal pr. boenhet i områder med 4 50 boenheter: 8 m² privat skjermet uteareal 30 m² i «grøntanlegg møteplasser og tilsvarende» 5 m² småbarnslekeplass (min 70 m²) 10 m² nærlekeplass (min 100 m²) Leilighetsbygget i Konvalldalen grenser direkte til et regulert friområde på 3,2 daa (medregnet ballslette og lekeplass). Dersom ballslette og lekeplass holdes utenfor utgjør friområdet 2,3 daa, som fordelt på 37 boenheter ( ) i hele boligfeltet, tilsvarer ca. 60 m² pr. enhet. Friområdet er ervervet, regulert og opparbeidet av Hellvik Hus som en del av infrastrukturen for boligfeltet. Selv om arealet er overskjøtet til kommunen (vederlagsfritt), må dette anses som et felles uteoppholds og aktivitetsareal primært for beboerne i Konvalldalen. I skisseprosjektet varierer leilighetenes bruksareal mellom 77 m² og 107 m². Størrelsen på balkongene varierer fra ca. 7 8 m² til ca m². I tillegg har de 7 leilighetene i 3. etasje hagestuer og terrasser på taket som utgjør et areal på ca. 25 m² pr. leilighet. Tilgjengelig uteoppholdsareal vil i praksis utgjøre mellom ca. 67 og ca. 102 m² pr. boenhet utenom lekearealene. 17

18 Terrasser I tillegg til utearealet på bakken kommer de private balkongene og terrasser og hagestuer på taket. Ved revisjon er kravet til uteoppholdsareal satt til 50 m² pr. boenhet og kravet til lek satt til 25 m² pr. boenhet. Lekeplass og ballslette utgjør i flg. plankartet til sammen 921 m², som gir 25 m² pr. boenhet fordelt på alle de 37 boligene innenfor planområdet. Vi legger dermed til grunn at kommunens krav til uteopphold er oppfylt. Det vises for øvrig til vedtak i Plan og miljøutvalget i sak 72/14 (detaljregulering for Gamle Lundevei øst), som også innebærer et redusert krav til uteoppholdsareal for leilighetsbygg. Revisjon: Etter behandling i Plan og miljøutvalget den er det besluttet at minste uteoppholdsareal skal beregnes med bakgrunn i regulert tomt jf. byggteknisk forskrift. Overbygde terrasser og takterrasser kan medregnes i MUA som er satt til 50 m2 per boenhet. 18

19 7. KONSEKVENSER Fylkesmannen i Vest Agder har i sitt brev av påpekt flere forhold som må beskrives/avklares i planforslaget. Med bakgrunn i at området allerede er regulert og at den aktuelle tomten er avsatt til bebyggelse i gjeldende plan, er det kun gitt en kort kommentar til hvert av temaene. Barn og unge Nyetablert gang /sykkelveiforbindelse mot nord via Daleheia sikrer trygg skolevei til Langenes barneskole og til sentrum. Området ligger i gangavstand fra skoler, aktivitetstilbud og rekreasjonsområder (bl.a. Årossanden). Søgne formannskap behandlet søknaden i møte sak 17/14, med følgende vedtak: «Formannskapet viser til henvendelse fra Hellvik Hus om kjøp av mindre tilleggs arealer i Konvalldalen i Søgne. Under forutsetning av at reguleringsmyndig heten gir sitt samtykke til de omsøkte endringer av reguleringsplanen, sam tykker formannskapet i at Hellvik Hus får kjøpe grunn benevnt A i kartvedlegget for kr. 500, pr. m² og grunn benevnt B og C for kr , pr. m². Oppgjør skjer på bakgrunn av endelig oppmåling. I tillegg må kjøper bære omkostningene ved oppmåling og overskjøting.» Lekeplass og en større ball løkke er avsatt innenfor planområdet. Området utgjør en del av et større sammen hengende boligstrøk med gode interne gangforbindelser med tanke på barns lek og utfoldelse. Etter vårt skjønn er området godt egnet for familier med barn. Vi kan ikke se at den beskjedne økningen i antall boenheter utløser behov for ytterligere tiltak i forhold til muligheter for uteopphold og lek. Årossanden 19

20 Langenes skole Tilgjengelighet Området bygges ut etter godkjent reguleringsplan. Regulert småhusbebyggelse med inn til 10 boenheter medfører ikke særskilte krav til tilgjengelighet eller universell utforming. Blokkbebyggelse i mer enn 2 etasjer forutsetter tilgjengelighet og universell utforming for alle boenhetene, jfr. kapitlene 8 og 12 i byggteknisk forskrift. Trafikksikkerhet Atkomstveien inn i området vil totalt betjene ca. 25 boenheter. Med så vidt liten trafikk og lav kjørehastighet vil ferdsel, lek og opphold internt i området anses som trygt. Den etablerte gang /sykkelveien via Daleheia medfører sammenhengende fortau eller gang /sykkelvei fra boligområdet til bl.a. skole og sentrum. Det er også anlagt en gruset gangforbindelse fra atkomstveien til bussholdeplassen på Åsosveien slik at det ikke er nødvendig å gå langs Årosveien for å komme til og fra holdeplassen. Miljø En utbygging med leilighetsbygg med dobbelt så mange boenheter i gjeldende plan gir i seg selv en miljøgevinst i form av bedre utnyttelse av allerede etablerte anlegg. Flere boenheter i sentrale strøk med kollektivtilbud medfører mindre bilavhengighet og bruk. Det er planlagt oppvarming basert på jordvarme. Forurensing Flere boenheter gir redusert forurensing utfra samme resonnement. 20

21 Geoteknikk Grunnen består av fjell. Det foreligger ikke registreringer som indikerer innhold av sulfid eller forurensende kjemiske forbindelser. Bebyggelsen skal beskyttes mot eventuell radongass med duk. Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse følger som vedlegg til planforslaget. Det er ikke funnet forhold som medfører vesentlig risiko eller fare. I analysen er risikovurderingene oppsummert slik: Tabell 1 Sammenfatning av risikovurderingene Sannsynlighet: Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig 6 2. Mindre sannsynlig 40 46, Lite sannsynlig Det er ikke kartlagt forhold som medfører vesentlig risiko ut over det som anses som normalt farebilde for trafikkavvikling. Kartlagte forhold som innebærer risiko/sårbarhet er: Ref. hendelse 6, Radongass. Byggeteknisk forskrift, 2010 setter krav til radonforebyggende tiltak for slik at radonkonsentrasjonen i inneluft generelt ikke overstiger 200 Bq/mᵌ. Bygninger beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen, og skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres om radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3. Ref hendelse 40. Støy og støv fra trafikk. Boligutbygging vil medføre trafikk i området. Som følge av hastighetsbegrensning og korte kjørestrekninger anses omfanget av støy og støv for å være begrenset. Ref hendelse 45 og 46, Ulykke i av /påkjørsler / Ulykke med gående/syklende. Fare for trafikkulykker er knyttet til trafikkavvikling, og anses ikke for å innebære fare ut over det en må regne som normalt. Risiko for trafikkulykker er håndtert i planarbeidet. Biologisk mangfold Nytt planforslag vil ikke føre til endret arealbruk i forhold til gjeldende plan. Det foreligger ingen registreringer i området mht. viktige naturverdier. 21

22 8. MELDING OM PLANARBEID Planarbeidet ble meldt satt i gang ved brev av , med uttalefrist Kunngjøringen ble annonsert i Søgne og Songdalen Budstikke. Merknadene som er kommet inn er kort gjengitt og kommentert av Asplan Viak (i kursiv). OFFENTLIGE MYNDIGHETER 1. Statens vegvesen brev datert Statens vegvesen ha ringen merknader til meldingen. Asplan Viak: Tas til etterretning. 2. Agder Energi e post Agder Energi opplyser at det er 2 nettstasjoner I området som er forsynt med 22kV jordkabler. Det må påregnes forsterkninger avhengig av ønsket effektuttak. Det må ikke plasseres hus eller andre innretninger nærmere jordkabelens senterlinje enn 2 meter. 22

23 Asplan Viak: Avklares med Agder Energi i forbindelse med detaljprosjektering og utbygging. 3. Fylkesmannen i Vest Agder, Miljøvernavdelingen brev datert Fylkesmannen skriver at planforslaget må beskrive virkningene av planen og vise hva planen vil medføre for de interesser og hensyn som gjør seg gjeldende i området. Miljøvirkningen av en utbygging må vurderes grundig, framtidsrettet og i en helhetlig sammenheng. Konsekvenser for barn og unge, hensynet til tilgjengelighet for alle, trafikksikkerhet mv. må beskrives. Graving, dumping av masse og håndtering av evt. forurenset masse skal skje i henhold til gjeldende forskrift og kommunens krav. Det er en fordel om dette løses gjennom planprosessen. Evt. geotekniske undersøkelser må gjøres i forbindelse med planleggingsprosessen. Risiko og sårbarhetsanalyse må foreligge. Analysen kan knytte seg til naturgitte forhold ved arealet, for eksempel at det er utsatt for flom, skred eller radonstråling. De arealer det knytter seg fare, risiko eller sårbarhet til må avmerkes i planen som hensynssone med bestemmelser. Fylkesmannen minner om at det så tidlig som mulig i planprosessen skal tas hensyn til naturmangfoldet. Naturmangfoldloven har i 8 og 12 stilt opp prinsipper som kommunene må ivareta i arealplanleggingen. Iht. 7 i loven skal vurderingene gå fram av plandokumentene. Asplan Viak: Fylkesmannens interesser er kommentert i planbeskrivelsen og er etter vårt skjønn ivaretatt i planforslaget. 4. Vest Agder fylkeskommune brev av Fylkeskommunen har ingen spesielle merknader til at det igangsettes reguleringsarbeid som opplyst. Fylkeskommunens interesser i planarbeidet vil være knyttet til barn og unges interesser og til kravet om tilgjengelighet for alle. Asplan Viak: Fylkeskommunens interesser er etter vårt skjønn ivaretatt i planforslaget. PRIVATPERSONER 5. Tor Bille Langeland e post Langeland ønsker å endre et tilgrensende område i den eldre planen for Daleheia området. Området er avsatt til trafokiosk, men er også benyttet til bortsetting av gamle båter, bilvrak og all verdens skrot. Arealet henger sammen med et regulert friområde med flott utsikt ut over sjøen. Langeland ber om å bli kontaktet dersom det er interessant å gå videre med dette forslaget. Asplan Viak: Det er noe utklart hva Langeland ønsker å endre i den tilstøtende planen. Arealet ligger imidlertid utenfor det som er tatt opp til regulering og er dermed ikke et forhold avklares i denne saken. 23

24 1. Einar Sagen, Daleheia 2, 4604 Søgne e post /brev datert Sagen viser i e posten til tidligere merknader til regulering av området og vedlegger kopi av brev datert Sagen skriver videre at han ikke kan ta stilling meldingsbrevet før det foreligger mer informasjon i saken. Brev datert skriver Einar Sagen og Vibeke Garmann Johnsen at bevaring av vegetasjon må tas inn i reguleringsplan og bestemmelser. Det regulerte friområdet skal kunne benyttes av alle i nabolaget og er ikke forbeholdt den nye bebyggelsen. Tilgjengelig uteareal pr. boenhet er ikke tilstrekkelig vurdert. Asplan Viak: Forslaget til reguleringsbestemmelser tar utgangspunkt i de gjeldende bestemmelsene for området. Vi forutsetter dermed at krav til bruk og skjøtsel av friområdet er vurdert ved tidligere behandling av reguleringsplan for området. Friområde o_f1 utgjør 3,2 daa som tilsvarer 86 m² uteareal pr. boenhet, i tillegg til private utearealer. Dette er mer enn det de fleste kommuner med krav til minste uteoppholdsareal, har nedfelt i sine bestemmelser (til kommuneplan). 9. REVISJONER Revisjon Forslag til detaljregulering datert ble fremmet ved e post I brev av gir kommunen tilbakemelding til forslaget, og planforslaget omarbeide med revisjonsdato Revisjon Planforslaget revidert ble gjennomgått i møte med administrasjonen Revisjon datert kan oppsummeres slik: PLANKARTET a. Område o_f2 er tatt ut (inngår i gjeldende plan). b. Stien ned fra kommunal vei Fjellstien er opparbeidet lenger syd enn forutsatt i gjeldende plan. Traséen videre gjennom friområdet er tilpasset til denne. c. Areal for trafo er justert og tilpasset faktisk bygning. d. Planområdet utvidet til senter av vei Konvalldalen, slik at den tidligere regulerte avkjørselen til område B1 fra syd er tatt ut og erstattet med gangatkomst. PLANBESTEMMELSENE e. Kravet til parkering og biloppstillingsplasser i punkt 3.2 er endret fra 1 plass pluss gjesteparkering til 2 plasser pluss 0,25 gjesteparkeringsplasser pr. boenhet. f. I pkt. 3.4 er det tatt inn et punkt om at taket kan benyttes til hagestuer og terrasser/ uteopphold. Muligheten for at mindre bygningskonstruksjoner kan gå over maks gesimshøyde er tatt ut. 24

25 g. I nytt punkt 3.5 er minstekrav til uteoppholdsareal (MUA) satt til 50 m² pr. boenhet. h. I punkt 3.6 er det gitt mulighet for at p kjeller kan nyttes til utstyrsboder for bebyggelsens behov. i. I nytt punkt 5.2 er tatt inn standardkrav til stien gjennom område o_f1. j. I punkt 7.2 er rekkefølgekravet til lekeplass tatt ut (plassen er allerede anlagt). PLANBESKRIVELSEN k. Det er på side 11 redegjort for parkeringskrav og dekning. Antall p plasser til sammen i p kjeller og på gjesteparkeringsplassen utgjør 48, som gir en dekning på nærmere 2,3 pr. leilighet. l. I kapittel 6 er redegjørelsen vedrærende uteoppholdsareal bearbeidet. Revisjon Planforslaget er revidert etter Plan og miljøutvalget den Det er tatt med byggegrense mot friområde, og knyttet en MUA bestemmelse. 10. VEDLEGG Følgende dokumenter ligger som bilag til planbeskrivelsen: o Reguleringsbestemmelser datert o Ros analyse datert o Merknader til melding om planarbeid o Plankart (nedskalert til A4) Følgende dokumenter vedlegges separat: o Plankart revidert sist i målestokk 1:

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Veiledning til mal for planbeskrivelse

Veiledning til mal for planbeskrivelse Veiledning til mal for planbeskrivelse Innholdsfortegnelse Generer innholdsfortegnelse. Den som ligger i malen tar utgangspunkt i standardoverskrifter i Word. Disse vil variere litt fra versjon til versjon.

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025

Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Møte mellom Fylkesmannen i Vest-Agder og Lyngdal kommune om innsigelser og faglig råd til ny kommuneplan for Lyngdal 2015-2025 Fylkeshuset, mandag den 13.04.2015: Til stede: Fylkesmannen i Vest-Agder (FM):

Detaljer