REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen"

Transkript

1 Vedlegg 4 82

2 REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 10:30 Medlemmer Navn Til stede Forfall Rogaland fylkeskommune Janne Johnsen, leder X Rogaland fylkeskommune Terje Halleland X Rogaland fylkeskommune Elin Schanche X Rogaland fylkeskommune Tom Tvedt X Rogaland fylkeskommune Ellen Solheim X Rogaland fylkeskommune Arne Bergsvåg X Rogaland fylkeskommune Gro Skartveit X Rogaland fylkeskommune Rune Tvedt X Stavanger kommune Christine Sagen Helgø X Stavanger kommune Cecilie Bjelland X Stavanger kommune Helge Solum-Larsen X Sandnes kommune Stanley Wirak x Sandnes kommune Olav Birkeland X Randaberg kommune Bjørn Kahrs X Sola kommune Ole Ueland X Klepp kommune Ane Mari Braut Nese X Gjesdal kommune Frode Fjeldsbø X Hå kommune Mons Skrettingland X Time kommune Reinert Kverneland x Varamedlemmer Navn Møtt for Dessuten møtte: SVV Kommuner RFK Navn Astrid Eide, Stine H. Åsland, Tina Jacobsen Håkon Auglend (Sandnes) Gottfried Heinzerling, Trond Nerdal, Kristin D. Holthe 83

3 AGENDA: 00/14 Protokoll fra møte 8/14 den Sak 16/14 Sak 17/14 Sak 18/14 Styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Effekturering av vedtaket fattet i Fylkestinget 21.oktober 2014 Gang- og sykkelvegprosjekter i Sola kommune og Sandnes kommune Støyskjerming FV505 Kverneland Næringspark, Klepp kommune Orienteringsskriv Kronikk v/ Regionvegsjef Helge Eidsnes om Vegdirektørens rolle i bymiljøavtalene vedlegges. Eventuelt 84

4 REFERAT 00/14 Protokoll fra møte 8/14 den Protokollen ble godkjent uten merknader. Sak 16/14 Styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Effekturering av vedtaket fattet i Fylkestinget 21.oktober 2014 Enstemmig vedtak: Styringsgruppe i Transportplan Jæren slutter seg til effektuering av vedtaket i fylkestinget 21.oktober 2014 om styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren. Sak 17/14 Gang- og sykkelvegprosjekter i Sola kommune og Sandnes kommune Vedtak: Styringsgruppen for Transportplan Jæren godkjenner at det benyttes h.h.v. 49 mill. kr. og 12 mill. kr. av bompenger i Jærenpakke 1 til finansiering av følgende gang- og sykkelveg prosjekter: Fv 374 Solastranden x fv 510 Kleppvn./fv 380 x fv 374 Nordsjøvn. Ølberg, i Sola kommune Fv 322 Asheimvn., parsellen Juvelvn. Måkevegen, i Sandnes kommune Sak 18/14 Støyskjerming FV505 Kverneland Næringspark, Klepp kommune Vedtak: Styringsgruppen for Transportplan Jæren godkjenner at det benyttes 1,5 mill. kr. av bompengene i Jærenpakke 85

5 Eventuelt: Stanley Wirak (Sandnes) tok opp spørsmålet om finansiering av Gandsfjord bru. 7,5 mrd er oppgitt som pris, og det er høyere beløp enn for tilsvarende bruer. Han oppfordret til kvalitetssikring av alle kostnader og inntekter. Gottfried Heinzerling begrunnet beløpet med behov for andre tiltak på infrastruktur dersom eller når Gandsfjord bru bygges. Møtekalender 2015: Møte 18.mars utgår, i stedet blir de møte 13.mars Kl Møtekalender for 2015 blir dermed: 28.januar, 13.mars, 20.mai, 16.september, 28.oktober, 2.desember. Alle møtene kl :00. Stavanger, 8.desember Fylkesordfører Janne Johnsen Gottfried Heinzerling referent 86

6 Vedlegg 5 87

7 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: Sak: 90/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/11235 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BYPAKKE NORD-JÆREN Behandling: Det ble protokollert: Fylkesordføreren, H fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, AP, KrF, V, SV, T.Larsen/uavh, Solbakken/uavh, Solum-Larsen/uavh: 1. Bypakke Nord-Jæren omfatter kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. 2. Klimahensyn og prinsippene om samordnet areal- og transportpolitikk er grunnleggende for Bypakke Nord-Jæren. Hovedmålet er at det skal være nullvekst i biltrafikken i perioden fram til Bypakkens ambisjon er å gi god framkommelighet for kollektivtrafikken, sykling og gange samt næringstransport. Det legges opp til porteføljestyring av Bypakke Nord-Jæren med årlig rullering av fireårige handlingsprogrammer. Porteføljestyring innebærer at prioriteringer i Bypakke Nord-Jæren bestemmes av en rekke forhold: Mål- og resultatstyring Disponible midler Planstatus Samfunnsøkonomisk lønnsomhet Kapasitet på planlegging og gjennomføring Dette skal bidra til at samlet ressursinnsats og prioritering av tiltak, er mest mulig i samsvar med målene for Bypakke Nord-Jæren. Handlingsprogrammet for Bypakke Nord-Jæren gir en samlet oversikt over planer for utvikling av transportsystemet på Nord-Jæren de neste fire årene. Årlig beslutningsprosess: Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks: 88

8 Styringsgruppen fremmer forslag til handlingsprogram for Bypakke Nord-Jæren i løpet av våren. Rogaland fylkesting behandler forslag til handlingsprogram for Bypakke Nord-Jæren i juni. Samferdselsdepartementet utarbeider omtale av Bypakke Nord-Jæren med forslag til bruk av statlige midler og bompenger påfølgende år. Regjeringens forslag til statsbudsjett (Prop. 1 S) legges fram i oktober med etterfølgende behandling i Stortinget. Rogaland fylkeskommune vedtar bruk av Bypakke Nord-Jæren midler til tiltak som fylkeskommunen har ansvaret for i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan. 3. De finansielle forutsetningene for Bypakke Nord-Jæren er som følger: Bypakkens investeringsprofil skal sikre at om lag 70 prosent av bompengene brukes på kollektivtrafikktiltak, tiltak for sykkel og gange og ca. 30 prosent vil brukes til veibygging. Fylkestinget forutsetter at staten bidrar med minimum 50 prosent andel av investeringskostnadene i høyverdig kollektivinfrastruktur. Fylkestinget peker på økte driftskostnader ved etablering av Bussvei 2020 og ser ikke mulighet for å finansiere økt drift av kollektiv over ordinære fylkeskommunale budsjett. Staten bidrar med investeringsmidler til høyverdig kollektivtilbud, og det vil også være viktig at staten bidrar tilsvarende med tilskudd til drift. Uten økte statlige bidrag vil det måtte vurderes bruk av bompenger til drift når høyverdig kollektivtilbud er etablert. Videre ber fylkestinget staten følge opp egne forutsetninger i gjeldende Nasjonale Transportplan om å la Transportkorridor Vest inngå som en del av bymiljøpakken. Rogaland fylkeskommune ber også om at staten bidrar til finansiering av eget bussfelt på E39 på strekningen Schancheholen - Solasplitten. Klimaforliket legger opp til at vekst i persontransport skal skje ved kollektivtransport, sykkel og gange. Sykkelstamveien er sentral for å få til en endring i reisemiddelfordelingen i bymiljøpakken. Sykkelstamveien er prioritert av staten og det er derfor naturlig å forvente statlige bidrag på lik måte som til realisering av Bussvei 2020 med inntil 50 prosent. Økte statlige bidrag vil benyttes til reduksjon av bomsatsene. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks: 89

9 Det forutsettes at økte statlige krav til veibygging samt kostnadsøkninger som følge av disse på veier som eies av staten, i sin helhet dekkes av veieier. Føringer som gis gjennom statlig klimapolitikk, som fritak for Elbil i bomringene forutsettes dekket av staten. Rogaland fylkeskommune ber staten om å utrede muligheten for fritak fra bompenger for barnefamilier ved levering og henting av barn i barnehage. I den årlige rapporteringen, til fylkestinget, legges det fram informasjon om eventuelle budsjettoverskridelser eller besparelser og framdriftsplan knyttet til målsettingen om 70/30 fordelingen. Rogaland fylkeskommune forventer at bymiljøpakken kommer inn under ordningen med statlig infrastrukturfond. Bypakkens totale investeringsramme er om lag 22 milliarder, i tillegg er det behov for 3 milliarder til drift av kollektiv (2014-kroner). Det legges opp til en årlig indeksregulering. Det forutsettes at den statlige andelen prisjusteres tilsvarende. 4. Følgende prosjekter finansieres helt eller delvis av bompenger fra Bypakke Nord-Jæren: Bussvei 2020 Bussvei 2020 baserer seg på prioriteringen av nettverk og infrastruktur lagt til grunn i KVU konsept 3A (bussvei). Kollektivfelt langs E 39 (motorveien) er ikke del av Bussvei 2020, men trengs for å få X-rutene (direkteruter) til/fra Forus forbi bilkøene på motorveien. Forus er et av landets mest arbeidsintensive områder, og X-rutene er i KVUen vist som tilleggsnett som trengs på toppen av Bussvei 2020 for å kunne gi et omfattende tilbud til/fra Forus. Bussvei 2020 sammenhengende bussfelt mellom Stavanger sentrum via Sandnes sentrum til Vatne. Bussveien går også til Forus vest. Bussvei 2020 sammenhengende bussfelt mellom Stavanger sentrum og Risavika. Bussveien går også til Kvernevik. Sola link kollektivprioriterende tiltak og bussfelt som sikrer bussen god fremkommelighet på strekningen Forus vest Sola sentrum - Flyplassen. Oppgradering av Byterminalen i Stavanger og Ruten i Sandnes. I tillegg blir det ny gateterminal i Stavanger sentrum. Fylkesvei 44 Paradis SUS: her lages det gangtunnel. 8 endeholdeplasser med snumuligheter og sjåførfasiliteter. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks: 90

10 Tungbilfelt/kollektivfelt Riksvei 509 Transportkorridor Vest: E39 Solasplitten Risavika Hagakrossen Sundekrossen Andre kollektivprosjekt E39 Schancheholen Solasplitten (kollektivfelt) Hillevåg SUS Tjensvoll UiS Diagonalen Gauselvågen (kollektivfelt/annen kollektivprioritering) Fylkesvei 330 Hoveveien nord (kollektivfelt) Fylkesvei 435 Buøy Austbø (kollektivfelt) Fylkesvei 510/Riksvei 509 Sola sentrum Sømmevågen (kollektivfelt/annen kollektivprioritering) Det settes av 1 milliard kroner til andre kollektivtiltak (programområde kollektiv) Veiprosjekt E39 Smiene Harestad E39 Ålgård Hove Fylkesvei 505 Skjæveland Foss Eikeland (mulig oppstart i Jærenpakke 1) Fylkesvei 505 Foss Eikeland E39 Fylkesvei 409 Transportkorridor Vest: Kvernevik E39 i Randaberg E39/Fylkesvei 44 Krysstiltak/veiutvidelse Stangeland Sykkel Sykkelstamveien: Stavanger Forus Sandnes Andre sykkelprosjekter Gange og miljøtiltak 1 milliard kroner til miljø, trafikksikkerhet, turveier og andre tiltak for gående. 5. I forbindelse med Bypakke Nord-Jæren åpnes det for låneopptak på inntil 7 milliarder kroner (2014 kr). 6. Under forutsetning av punkt 3 gir Fylkestinget gir sin tilslutning til det foreslåtte takst- og rabattsystemet: a. Takstene er tidsdifferensiert. Tidsdifferensieringen gjelder i tidsperioden 07:00-09:00 og 15:00-17:00 b. Grunntaksten er 20 kroner (2014) for lette kjøretøy. I tidssonene beskrevet i punktet over er taksten 2 x grunntakst. c. Taksten for kjøretøy 3,5-7,5 tonn er 2 ganger taksten for lette kjøretøy. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks: 91

11 d. Taksten for tunge kjøretøy (over 7,5 tonn) er taksten for lette kjøretøy ganget med 3. e. Det gis rabatt på 10 prosent for alle som har bompengebrikke. f. Timesregelen er gjeldende. Dette innebærer en kun betaler for den første passeringen i løpet av en time. g. Det er enveis innkreving i alle bomstasjoner. h. Det settes passeringstak på 75 passeringer i måneden. Passeringstak differensieres dithen at det ikke settes tak for tunge kjøretøy (over 7,5 tonn). 7. Fylkestinget slutter seg til forslaget om plassering av bomstasjoner i tette ringer rundt Stavanger sentrum, Sandnes sentrum, Forus Lura, Stavanger Lufthavn, Sola, og Risavika samt et ytre snitt i Randaberg i tråd med forslaget. Prinsippene for plasseringen av bomstasjoner er: a. Ringene plasseres i områder der det er eller vil bli utbygd et godt alternativt transporttilbud til privatbilen. b. På veger der det gjøres betydelige investeringer (E39/RV 509) skal det være bomstasjoner. c. Dersom det viser seg å bli betydelig omkjøring på bompengefrie ruter via Kvernevikveien og Nesbuveien, vil det bli etablert bomstasjoner for å forhindre dette. d. Nordre bomstasjon ved Risavika lokaliseres sør for Hafrsfjord bru. Bomstasjon ved Solastranden lokaliseres til veistrekning mellom avkjørsel til Sola Strandhotel og rundkjøring ved avkjørsel til flyplassen. Bomstasjon i Flyplassveien flyttes til sør for Nordsjøveien. 8. Bypakke Nord-Jæren overtar gjenstående forpliktelser for Jærenpakke 1 når denne opphører ved utgangen av 2016 a. Disponible midler i Jærenpakke 1 overføres ved pakkens utløp til Bypakke Nord-Jæren og disponeres av denne til å fullfinansiere prosjekter som er startet opp og som er vedtatt gjennom Prop. 28 S ( ). b. Investeringsprosjekter som er vedtatt i Jærenpakke 1, men ikke fullført ved pakkens utløp (FV 505 Skjæveland Foss Eikeland), vil bli overført til Bypakke Nord-Jæren og finansiert med bompenger fra Bypakke Nord-Jæren. 9. Det etableres på et senere tidspunkt en egen utbyggingspakke (bompengepakke) for kommunene Klepp, Time, Hå og Gjesdal. Det faglige grunnlaget for en slik utbyggingspakke, skal være lokalpolitisk behandlet i inneværende valgperiode. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks: 92

12 10. Det legges til grunn for Bypakke Nord-Jæren at det kan bli en felles timesregel med utbyggingspakke Jæren. 11. Det legges til grunn for Bypakke Nord-Jæren at det blir en felles timesregel med Hundvågtunnelen. Den til en hver tid høyeste taksten i henholdsvis Hundvågtunnelen og Bypakke Nord-Jæren vil være gjeldene. 12. Det forutsettes statlig fullfinansiering av jernbaneprosjekter som inngår i Bypakke Nord-Jæren og utbyggingspakke Jæren. 13. All mva-kompensasjon for bompengemidler til prosjekter på fylkesvei skal brukes til investeringer i prosjekter i Bypakke Nord-Jæren. 14. Rogaland fylkeskommune stiller garanti for lån til Bypakke Nord-Jæren på inntil 7 milliarder kroner (2014 kr). 15. For å møte planlagt utbygging i Sandnes Øst, forankret i Regionalplan Jæren, settes det av inntil 50 millioner til planlegging av nødvendig vei og kollektivinfrastruktur (eksempelvis Gandsfjord bru, Riksvei 13, Bussvei og tilknytning E39). Einar Endresen, FrP fremmet følgende forslag:.1 Bypakke Nord-Jæren omfatter kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg..2 Fylkestinget forutsetter at Bypakke Nord-Jæren finansieres over statsbudsjettet..3 Fylkestinget vil revurdere sitt syn dersom innbyggerne i de berørte kommunene sier ja til fortsatt bompengeinnkreving gjennom en folkeavstemning. Arne Bergsvåg, SP fremmet følgende forslag: 1. Bypakke Nord-Jæren omfatter kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. 2. Gjennomføringen av Bypakke Nord-Jæren skal skje med grunnlag i de til enhver tid gjeldende areal- og transportplaner, samt nasjonale og regionale klimamål. Det legges til grunn at statlige krav til måloppnåelse knyttet til fylkeskommunalt driftsansvar blir fulgt opp gjennom de årlige rammetilskudd til Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks: 93

13 fylkeskommunen. Det er et overordnet mål at kollektivtrafikkens andel av den samlede transportmengden skal dobbles fram til 2032 samt nullvekst i biltrafikken. Handlingsprogrammet for Bypakke Nord-Jæren gir en samlet oversikt over planer for utvikling av transportsystemet på Nord-Jæren de neste fire årene. Årlig beslutningsprosess: Fylkesutvalget/samferdselsutvalget fremmer forslag til handlingsprogram for Bypakke Nord-Jæren på forsommeren. Styringsgruppen avgir uttalelse til handlingsprogrammet Rogaland fylkesting behandler forslag til handlingsprogram for Bypakke Nord- Jæren i løpet av sommeren. Statlige bidrag til bypakken fremmes og vedtas gjennom de årlige budsjettprosesser i Stortinget. Rogaland Fylkesting vedtar årlig budsjett for Bypakke Nord-Jæren etter forutgående behandling i styringsgruppen I styringsgruppen representeres fylkeskommunen med fylkesordfører samt to representanter fra fylkestinget. Styringsgruppen ledes av fylkesordfører 3. De finansielle forutsetningene for Bypakke Nord-Jæren er som følger: Fylkestinget forutsetter at staten bidrar med minimum 50 prosent andel av investeringskostnadene i høyverdig kollektivinfrastruktur. Økte driftskostnader for kollektivtrafikken som følge av utbygging av et høgverdig kollektivsystem (Bussvei 2020) må i hovedsak dekkes gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunen. Bruk av bompenger til drift av kollektivtrafikken er ikke forenlig med bompengepakkens forutsatte tidsavgrensing. Videre ber fylkestinget staten følge opp egne forutsetninger i gjeldende Nasjonale Transportplan om å la Transportkorridor Vest inngå som en del av bymiljøpakken. Rogaland fylkeskommune ber også om at staten bidrar til finansiering av eget bussfelt på E39 (Schancheholen Solasplitten). Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks: 94

14 Økte statlige bidrag og gevinst av nedsatt rente fra statlige veifond vil bli benyttet til sikring av prosjektene i pakken. Det forutsettes at økte statlige krav til veibygging samt kostnadsøkninger som følge av disse på veier som eies av staten i sin helhet dekkes av veieier. I den årlige rapporteringen legges det fram informasjon om eventuelle budsjettoverskridelser eller besparelser. 4. Følgende prosjekter finansieres helt eller delvis av bompenger fra Bypakke Nord-Jæren: Bussvei 2020 Bussvei 2020 baserer seg på prioriteringen av nettverk og infrastruktur lagt til grunn i KVU konsept 3A (bussvei). Kollektivfelt langs E 39 (motorveien) er ikke del av Bussvei 2020, men trengs for å få X-rutene (direkteruter) til/fra Forus forbi bilkøene på motorveien. Forus er et av landets mest arbeidsintensive områder og X-rutene er i KVUen vist som tilleggsnett som trengs på toppen av Bussvei 2020 for å kunne gi et omfattende tilbud til/fra Forus. Bussvei 2020 sammenhengende bussfelt mellom Stavanger sentrum via Sandnes sentrum til Vatne. Bussveien går også til Forus vest. Bussvei 2020 sammenhengende bussfelt mellom Stavanger sentrum og Risavika. Bussveien går også til Kvernevik. Sola link kollektivprioriterende tiltak og bussfelt som sikrer bussen god fremkommelighet på strekningen Forus vest Sola sentrum - Flyplassen. Oppgradering av Byterminalen i Stavanger og Ruten i Sandnes. I tillegg blir det ny gateterminal i Stavanger sentrum. Fylkesvei 44 Paradis SUS: her lages det gangtunnel. 8 endeholdeplasser med snumuligheter og sjåførfasiliteter. Tungbilfelt/kollektivfelt Riksvei 509 Transportkorridor Vest: E39 Solasplitten Risavika Hagakrossen Sundekrossen Andre kollektivprosjekt Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks: 95

15 Veiprosjekt E39 Schancheholen Solasplitten (kollektivfelt) Hillevåg SUS Tjensvoll UiS Diagonalen Gauselvågen (kollektivfelt/annen kollektivprioritering) Fylkesvei 330 Hoveveien nord (kollektivfelt) Fylkesvei 435 Buøy Austbø (kollektivfelt) Fylkesvei 510/Riksvei 509 Sola sentrum Sømmevågen (kollektivfelt/annen kollektivprioritering) Det settes av 1 milliard kroner til andre kollektivtiltak (programområde kollektiv) E39 Smiene Harestad E39 Ålgård Hove Fylkesvei 505 Skjæveland Foss Eikeland (mulig oppstart i Jærenpakke 1) Fylkesvei 505 Foss Eikeland E39 Fylkesvei 409 Transportkorridor Vest: Kvernevik E39 i Randaberg E39/Fylkesvei 44 Krysstiltak/veiutvidelse Stangeland Gandsfjord bru Sykkel Sykkelstamveien: Stavanger Forus Sandnes Andre sykkelprosjekter Gange og miljøtiltak 1 milliard kroner til miljø, trafikksikkerhet, turveier og andre tiltak for gående..5 I forbindelse med Bypakke Nord-Jæren åpnes det for låneopptak på inntil 10 milliard kroner (2014 kr). a. Under forutsetning av punkt 3 gir Fylkestinget gir sin tilslutning til toveis innkreving i det foreslåtte takst- og rabattsystemet med flat takst på 13 kroner b. Det gis rabatt på 10 prosent for alle som har bompengebrikke. c. Taksten for kjøretøy 3.5-7,5 tonn er lik grunntakst grunntakst kroner 13 d. Taksten for tunge kjøretøy (over 7,5 tonn) er taksten for lette kjøretøy gange med 3. e. Timesregelen er gjeldende. Dette innebærer en kun betaler for den første passeringen i løpet av en time. f. Det settes passeringstak på 75 passeringer i måneden. Passeringstak differensieres dithen at det ikke settes tak for tunge kjøretøy. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks: 96

16 7. Fylkestinget slutter seg til forslaget om plassering av bomstasjoner i tette ringer rundt Stavanger sentrum, Sandnes sentrum, Forus Lura, Stavanger Lufthavn, Sola, og Risavika samt et ytre snitt i Randaberg i tråd med forslaget. Prinsippene for plasseringen av bomstasjoner er: a. Ringene plasseres i områder der det er eller vil bli utbygd et godt alternativt transporttilbud til privatbilen. b. På veger der det gjøres betydelige investeringer (E39/RV 509) skal det være bomstasjoner. c. Dersom det viser seg å bli betydelig omkjøring på bompengefrie ruter via Kvernevikveien og Nesbuveien, vil det bli etablert bomstasjoner for å forhindre dette. d. Nordre bomstasjon ved Risavika lokaliseres sør for Hafrsfjord bru. Bomstasjon ved Solastranden lokaliseres til veistrekning mellom avkjørsel til Sola Strandhotel og rundkjøring ved avkjørsel til flyplassen. 8. Bypakke Nord-Jæren overtar gjenstående forpliktelser for Jærenpakke 1 når denne opphører ved utgangen av 2016 a. Disponible midler i Jærenpakke 1 overføres ved pakkens utløp til Bypakke Nord-Jæren og disponeres av denne til å fullfinansiere prosjekter som er startet opp og som er vedtatt gjennom Prop. 28 S ( ). b. Investeringsprosjekter som er vedtatt i Jærenpakke 1, men ikke fullført ved pakkens utløp (FV 505 Skjæveland Foss Eikeland), vil bli overført til Bypakke Nord-Jæren og finansiert med bompenger fra Bypakke Nord-Jæren. 9. Det etableres på et senere tidspunkt en egen utbyggingspakke (bompengepakke) for kommunene Klepp, Time, Hå og Gjesdal. Det faglige grunnlaget for en slik utbyggingspakke skal være lokalpolitisk behandlet i inneværende valgperiode. 10. Det legges til grunn for Bypakke Nord-Jæren at det kan bli en felles timesregel med utbyggingspakke Jæren. 11. Det legges til grunn for Bypakke Nord-Jæren at det blir en felles timesregel med Hundvågtunnelen. 12. Det forutsettes statlig fullfinansiering av jernbaneprosjekter som inngår i Bypakke Nord-Jæren og utbyggingspakke Jæren. 13. All mva-kompensasjon for bompengemidler til prosjekter på fylkesvei skal brukes til investeringer i prosjekter i Bypakke Nord-Jæren. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks: 97

17 14. Rogaland fylkeskommune stiller garanti for lån til Bypakke Nord-Jæren på inntil 10 milliard kroner (2014 kr). 15. For å møte planlagt utbygging i Sandnes Øst skal konsepter for kryssing av Gandsfjorden utredes og fases inn i de siste del av bompengeperioden. Votering: Endresens forslag fikk 8 stemmer (FrP) og falt. Bergsvågs forslag fikk 3 stemmer (SP) og falt. Fellesforslaget ble vedtatt med 36 stemmer (H, AP, KrF, V, SV, T.Larsen/uavh, Solbakken/uavh, Solum-Larsen/uavh. Vedtak: 1. Bypakke Nord-Jæren omfatter kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. 2. Klimahensyn og prinsippene om samordnet areal- og transportpolitikk er grunnleggende for Bypakke Nord-Jæren. Hovedmålet er at det skal være nullvekst i biltrafikken i perioden fram til Bypakkens ambisjon er å gi god framkommelighet for kollektivtrafikken, sykling og gange samt næringstransport. Det legges opp til porteføljestyring av Bypakke Nord-Jæren med årlig rullering av fireårige handlingsprogrammer. Porteføljestyring innebærer at prioriteringer i Bypakke Nord-Jæren bestemmes av en rekke forhold: Mål- og resultatstyring Disponible midler Planstatus Samfunnsøkonomisk lønnsomhet Kapasitet på planlegging og gjennomføring Dette skal bidra til at samlet ressursinnsats og prioritering av tiltak, er mest mulig i samsvar med målene for Bypakke Nord-Jæren. Handlingsprogrammet for Bypakke Nord-Jæren gir en samlet oversikt over planer for utvikling av transportsystemet på Nord-Jæren de neste fire årene. Årlig beslutningsprosess: Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks: 98

18 Styringsgruppen fremmer forslag til handlingsprogram for Bypakke Nord-Jæren i løpet av våren. Rogaland fylkesting behandler forslag til handlingsprogram for Bypakke Nord-Jæren i juni. Samferdselsdepartementet utarbeider omtale av Bypakke Nord-Jæren med forslag til bruk av statlige midler og bompenger påfølgende år. Regjeringens forslag til statsbudsjett (Prop. 1 S) legges fram i oktober med etterfølgende behandling i Stortinget. Rogaland fylkeskommune vedtar bruk av Bypakke Nord-Jæren midler til tiltak som fylkeskommunen har ansvaret for i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan. 3. De finansielle forutsetningene for Bypakke Nord-Jæren er som følger: Bypakkens investeringsprofil skal sikre at om lag 70 prosent av bompengene brukes på kollektivtrafikktiltak, tiltak for sykkel og gange og ca. 30 prosent vil brukes til veibygging. Fylkestinget forutsetter at staten bidrar med minimum 50 prosent andel av investeringskostnadene i høyverdig kollektivinfrastruktur. Fylkestinget peker på økte driftskostnader ved etablering av Bussvei 2020 og ser ikke mulighet for å finansiere økt drift av kollektiv over ordinære fylkeskommunale budsjett. Staten bidrar med investeringsmidler til høyverdig kollektivtilbud, og det vil også være viktig at staten bidrar tilsvarende med tilskudd til drift. Uten økte statlige bidrag vil det måtte vurderes bruk av bompenger til drift når høyverdig kollektivtilbud er etablert. Videre ber fylkestinget staten følge opp egne forutsetninger i gjeldende Nasjonale Transportplan om å la Transportkorridor Vest inngå som en del av bymiljøpakken. Rogaland fylkeskommune ber også om at staten bidrar til finansiering av eget bussfelt på E39 på strekningen Schancheholen - Solasplitten. Klimaforliket legger opp til at vekst i persontransport skal skje ved kollektivtransport, sykkel og gange. Sykkelstamveien er sentral for å få til en endring i reisemiddelfordelingen i bymiljøpakken. Sykkelstamveien er prioritert av staten og det er derfor naturlig å forvente statlige bidrag på lik måte som til realisering av Bussvei 2020 med inntil 50 prosent. Økte statlige bidrag vil benyttes til reduksjon av bomsatsene. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks: 99

19 Det forutsettes at økte statlige krav til veibygging samt kostnadsøkninger som følge av disse på veier som eies av staten, i sin helhet dekkes av veieier. Føringer som gis gjennom statlig klimapolitikk, som fritak for Elbil i bomringene forutsettes dekket av staten. Rogaland fylkeskommune ber staten om å utrede muligheten for fritak fra bompenger for barnefamilier ved levering og henting av barn i barnehage. I den årlige rapporteringen, til fylkestinget, legges det fram informasjon om eventuelle budsjettoverskridelser eller besparelser og framdriftsplan knyttet til målsettingen om 70/30 fordelingen. Rogaland fylkeskommune forventer at bymiljøpakken kommer inn under ordningen med statlig infrastrukturfond. Bypakkens totale investeringsramme er om lag 22 milliarder, i tillegg er det behov for 3 milliarder til drift av kollektiv (2014-kroner). Det legges opp til en årlig indeksregulering. Det forutsettes at den statlige andelen prisjusteres tilsvarende. 4. Følgende prosjekter finansieres helt eller delvis av bompenger fra Bypakke Nord-Jæren: Bussvei 2020 Bussvei 2020 baserer seg på prioriteringen av nettverk og infrastruktur lagt til grunn i KVU konsept 3A (bussvei). Kollektivfelt langs E 39 (motorveien) er ikke del av Bussvei 2020, men trengs for å få X-rutene (direkteruter) til/fra Forus forbi bilkøene på motorveien. Forus er et av landets mest arbeidsintensive områder, og X-rutene er i KVUen vist som tilleggsnett som trengs på toppen av Bussvei 2020 for å kunne gi et omfattende tilbud til/fra Forus. Bussvei 2020 sammenhengende bussfelt mellom Stavanger sentrum via Sandnes sentrum til Vatne. Bussveien går også til Forus vest. Bussvei 2020 sammenhengende bussfelt mellom Stavanger sentrum og Risavika. Bussveien går også til Kvernevik. Sola link kollektivprioriterende tiltak og bussfelt som sikrer bussen god fremkommelighet på strekningen Forus vest Sola sentrum - Flyplassen. Oppgradering av Byterminalen i Stavanger og Ruten i Sandnes. I tillegg blir det ny gateterminal i Stavanger sentrum. Fylkesvei 44 Paradis SUS: her lages det gangtunnel. 8 endeholdeplasser med snumuligheter og sjåførfasiliteter. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks: 100

20 Tungbilfelt/kollektivfelt Riksvei 509 Transportkorridor Vest: E39 Solasplitten Risavika Hagakrossen Sundekrossen Andre kollektivprosjekt E39 Schancheholen Solasplitten (kollektivfelt) Hillevåg SUS Tjensvoll UiS Diagonalen Gauselvågen (kollektivfelt/annen kollektivprioritering) Fylkesvei 330 Hoveveien nord (kollektivfelt) Fylkesvei 435 Buøy Austbø (kollektivfelt) Fylkesvei 510/Riksvei 509 Sola sentrum Sømmevågen (kollektivfelt/annen kollektivprioritering) Det settes av 1 milliard kroner til andre kollektivtiltak (programområde kollektiv) Veiprosjekt E39 Smiene Harestad E39 Ålgård Hove Fylkesvei 505 Skjæveland Foss Eikeland (mulig oppstart i Jærenpakke 1) Fylkesvei 505 Foss Eikeland E39 Fylkesvei 409 Transportkorridor Vest: Kvernevik E39 i Randaberg E39/Fylkesvei 44 Krysstiltak/veiutvidelse Stangeland Sykkel Sykkelstamveien: Stavanger Forus Sandnes Andre sykkelprosjekter Gange og miljøtiltak 1 milliard kroner til miljø, trafikksikkerhet, turveier og andre tiltak for gående. 5. I forbindelse med Bypakke Nord-Jæren åpnes det for låneopptak på inntil 7 milliarder kroner (2014 kr). 6. Under forutsetning av punkt 3 gir Fylkestinget gir sin tilslutning til det foreslåtte takst- og rabattsystemet: a. Takstene er tidsdifferensiert. Tidsdifferensieringen gjelder i tidsperioden 07:00-09:00 og 15:00-17:00 b. Grunntaksten er 20 kroner (2014) for lette kjøretøy. I tidssonene beskrevet i punktet over er taksten 2 x grunntakst. c. Taksten for kjøretøy 3,5-7,5 tonn er 2 ganger taksten for lette kjøretøy. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks: 101

21 d. Taksten for tunge kjøretøy (over 7,5 tonn) er taksten for lette kjøretøy ganget med 3. e. Det gis rabatt på 10 prosent for alle som har bompengebrikke. f. Timesregelen er gjeldende. Dette innebærer en kun betaler for den første passeringen i løpet av en time. g. Det er enveis innkreving i alle bomstasjoner. h. Det settes passeringstak på 75 passeringer i måneden. Passeringstak differensieres dithen at det ikke settes tak for tunge kjøretøy (over 7,5 tonn). 7. Fylkestinget slutter seg til forslaget om plassering av bomstasjoner i tette ringer rundt Stavanger sentrum, Sandnes sentrum, Forus Lura, Stavanger Lufthavn, Sola, og Risavika samt et ytre snitt i Randaberg i tråd med forslaget. Prinsippene for plasseringen av bomstasjoner er: a. Ringene plasseres i områder der det er eller vil bli utbygd et godt alternativt transporttilbud til privatbilen. b. På veger der det gjøres betydelige investeringer (E39/RV 509) skal det være bomstasjoner. c. Dersom det viser seg å bli betydelig omkjøring på bompengefrie ruter via Kvernevikveien og Nesbuveien, vil det bli etablert bomstasjoner for å forhindre dette. d. Nordre bomstasjon ved Risavika lokaliseres sør for Hafrsfjord bru. Bomstasjon ved Solastranden lokaliseres til veistrekning mellom avkjørsel til Sola Strandhotel og rundkjøring ved avkjørsel til flyplassen. Bomstasjon i Flyplassveien flyttes til sør for Nordsjøveien. 8. Bypakke Nord-Jæren overtar gjenstående forpliktelser for Jærenpakke 1 når denne opphører ved utgangen av 2016 a. Disponible midler i Jærenpakke 1 overføres ved pakkens utløp til Bypakke Nord-Jæren og disponeres av denne til å fullfinansiere prosjekter som er startet opp og som er vedtatt gjennom Prop. 28 S ( ). b. Investeringsprosjekter som er vedtatt i Jærenpakke 1, men ikke fullført ved pakkens utløp (FV 505 Skjæveland Foss Eikeland), vil bli overført til Bypakke Nord-Jæren og finansiert med bompenger fra Bypakke Nord-Jæren. 9. Det etableres på et senere tidspunkt en egen utbyggingspakke (bompengepakke) for kommunene Klepp, Time, Hå og Gjesdal. Det faglige grunnlaget for en slik utbyggingspakke, skal være lokalpolitisk behandlet i inneværende valgperiode. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks: 102

22 10. Det legges til grunn for Bypakke Nord-Jæren at det kan bli en felles timesregel med utbyggingspakke Jæren. 11. Det legges til grunn for Bypakke Nord-Jæren at det blir en felles timesregel med Hundvågtunnelen. Den til en hver tid høyeste taksten i henholdsvis Hundvågtunnelen og Bypakke Nord-Jæren vil være gjeldene. 12. Det forutsettes statlig fullfinansiering av jernbaneprosjekter som inngår i Bypakke Nord-Jæren og utbyggingspakke Jæren. 13. All mva-kompensasjon for bompengemidler til prosjekter på fylkesvei skal brukes til investeringer i prosjekter i Bypakke Nord-Jæren. 14. Rogaland fylkeskommune stiller garanti for lån til Bypakke Nord-Jæren på inntil 7 milliarder kroner (2014 kr). 15. For å møte planlagt utbygging i Sandnes Øst, forankret i Regionalplan Jæren, settes det av inntil 50 millioner til planlegging av nødvendig vei og kollektivinfrastruktur (eksempelvis Gandsfjord bru, Riksvei 13, Bussvei og tilknytning E39). Postadresse: Besøksadresse: Postboks 130, Sentrum Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: Stavanger Stavanger Telefaks: 103

23 Saksframlegg Bypakke Nord-Jæren Bypakke Nord-Jæren er en bompengepakke for kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Bypakken skal gjelde i 15 år, fra til og med Når Bypakke Nord-Jæren er fullført vil en etter foreliggende planer ha: - Bussvei på rv. 509 Risavika Stavanger med arm til Kvernevik - Bussvei på fv. 44 Stavanger Sandnes Øst Vatnekrossen og arm til Forus Vest Sola sentrum Stavanger lufthavn Sola - Sykkelstamveg fra Stavanger til Sandnes via Forus - Sammenhengende fire-felts E39 fra Ålgård til Harestad i Randaberg - Tungbilfelt på rv. 509 Transportkorrridor vest Sømmevågen - Jåsund. I tillegg skal det være gjennomført en rekke andre tiltak for å forbedre forholdene for kollektivtrafikk og gang- og sykkeltrafikken. Prosjekt i Bypakke Nord-Jæren, som f.eks Transportkorridor vest og utbygging av E39 har direkte nytte for næringslivets transporter. I tillegg vil næringslivet nyte godt av at det legges til rette for 0-vekst i personbiltrafikken. Mål Bypakke Nord-Jæren skal finansiere det konseptet som ble vedtatt av Regjeringen Stoltenberg etter KVU/KS1 for Transportsystemet på Jæren: Buss- og jernbanebasert videreutvikling av transportsystemet. I Nasjonal transportplan og Regionalplan Jæren er det nedfelt mål som skal styrke en mer miljøvennlig og bærekraftig persontransport. For å oppfylle mål i Klimaforliket om at veksten i storbyområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange, er tilrettelegging for miljøvennlig transport og arealplanlegging som reduserer transportbehovet nødvendig. Dette er lagt til grunn for utformingen av Bypakke Nord-Jæren. Hovedmålene i Bypakke Nord-Jæren er: 0-vekst i personbiltrafikken i byområdet på Nord-Jæren God framkommelighet for alle trafikantgrupper med hovedvekt på kollektiv, sykkel og gange samt næringslivets transporter Økonomiske rammer I Bypakke Nord-Jæren er det lagt opp til at det brukes 17,85mrd. kroner av bompenger til investeringer i infrastruktur og 3 mrd. kroner av bompenger til drift av kollektivtilbudet. I tillegg kommer statlig delfinansiering til prosjekter på E39 og fylkeskommunale midler

24 Følgende prosjekter i Bypakke Nord-Jæren er prioritert i gjennom NTP og Statens vegvesens handlingsprogram : E39 Smiene Harestad: 760 mill. kroner i statlig midler og 580 mill. kroner bompenger i perioden E39 Ålgård Hove: mill. kroner i statlige midler og mill. kroner bompenger i perioden Sykkelstamvegen: 62 mill. kroner i statlige midler innenfor rammen til programområdetiltak i 2015 E39 Eiganestunnelen: om lag 740 mill. kroner i statlige midler etter 2016 Omfanget av statlige midler vil bli vurdert ved kommende revisjoner av Nasjonal transportplan. Aktuelle prosjekter som kan få midler gjennom bymiljøavtaler eller ordinære statlige bevilgninger er sykkelstamvegen og Transportkorridor vest, samt kollektivprosjekter på riksveg (E39 og rv. 509). Det kan også komme midler gjennom bymiljøavtalene til fylkeskommunal kollektivinfrastruktur (dvs. Bussvei2020, jf. brev fra Samferdselsdepartementet av 2. juni 2014 som er omtalt nedenfor). Dersom det kommer statlige midler ut over det som er tatt høyde for her, vil dette kunne resultere i at man kan holde takstene uendret i en periode eller pakken kan utvides, dersom ikke økte bevilgninger trengs for å dekke kostnadsøkninger på prosjekter som ligger inne i bypakken. Dette må vurderes ved styringen av pakken når man ser utviklingen av kostnader og inntekter. Siden hovedhensikten med Bypakke Nord-Jæren er å finansiere gitte tiltak, vil endringer i statlige midler ikke endre innretningen og forutsetningene i pakken. Opplegget for bymiljøavtaler i Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan krever utstrakt grad av samordning, og styringen av bypakkene står sentralt. Etter at Samferdselsdepartementet har kommet med nærmere avklaringer og føringer for bymiljøavtalene, kan det bli nødvendig med nye runder mot lokale myndigheter. Flere avklaringer om endelig rammeverk og generelle føringer for forhandlinger om helhetlige bymiljøavtaler er gitt i departementets brev av 2. juni Det legges opp til at den mva-kompensasjon fylkeskommunen får fra staten som følge av investerte bompengemidler, skal gå tilbake til investeringer i pakken. Det er anslått at dette beløpet vil være om lag 600 mill. kroner. Dersom staten bidrar med finansiering av Bussvei på fylkesvei, vil dette beløpet bli redusert. Det vil være prosjekter i dagens bompengeordning på Jæren som ikke er fullfinansiert innen utgangen av I følge Statens vegvesen og fylkeskommunens handlingsprogram for perioden gjelder dette i hovedsak prosjektene E39 Eiganestunnelen, fv. 505 Skjæveland Foss Eikeland, og eventuelle pågående kollektivtiltak på fv. 44 og rv Med bakgrunn i de kostnadsoverslagene som ligger til grunn for disse prosjektene i dag og beregnede inntekter, er det lagt til grunn at det vil mangle om lag 500 mill. kroner i 2 105

25 bompengemidler fra Jærenpakke 1 for å kunne realisere disse prosjektene. Det er lagt til grunn at midlene dekkes med bompenger fra Bypakke Nord-Jæren. Finansieringsplanen framgår av tabell 1. Det legges opp til låneopptak for å sikre at mye av infrastrukturen kommer på plass i første del av bompengeperioden. Dette medfører at bompengene også må dekke finansieringskostnader ved låneopptaket. I tillegg kommer bompenger til å dekke innkrevingskostnadene. Tabell 1: Finansieringsplan (Mill 2014-kr) Sum Statlige midler Fylkeskommunale midler Bompenger investering Bompenger drift av kollektiv Sum Følgende basisforutsetninger er lagt til grunn for finansieringsplanen: - Lånerente: 6,5 prosent - Innskuddsrente: 2 prosent - Årlig prisstigning: 2,5 prosent - Årlige innkrevingskostnader: 150 mill. kroner - Låneopptak: inntil mill. kroner Lånerente på 6,5 prosent er standard forutsetning for bompengeprosjekter dersom det ikke foreligger en garanti på en lavere rente. Lav rente sammenfaller svært ofte med lav inflasjon. I markedet i dag er både rente og inflasjon lavere enn disse forutsetningene. Finansieringsopplegget for en bypakke skal ta høyde for en usikkerhet langt fram i tid. I «Trafikknotat Bypakke Nord-Jæren» som følger vedlagt er det gjort en følsomhetsberegning med en rente på 4 prosent. Det er lagt til grunn et betydelig låneopptak i bypakken. Årsaken til dette er et ønske om å få en rask forbedring av infrastruktur som vil bidra til måloppnåelse. Det er lagt til grunn for låneopptaket at Bussvei 2020, sykkelstamvegen og betydelige veginvesteringer gjøres i løpet av første fireårsperioden i pakkens levetid. I vedlagte trafikknotat er det gjort en følsomhetsvurdering på et noe mindre låneopptak. Årlig bompengeinntekt er beregnet til om lag mill kroner. Som en følge av målet om nullvekst i personbiltrafikken, er det ikke lagt til grunn en vekst i personbiltrafikken gjennom bomsnittene i pakkens levetid. Det er tatt høyde for en vekst i næringstrafikken i tråd med prognoser fra Nasjonal transportplan. Det er lagt til grunn en 11 For å sikre samsvar med Handlingsprogrammet for Nasjonal transportplan er 2017 spesifisert i tabellen som et eget år. 2 Størrelsen på beløpet avhenger størrelsen på investeringer finansiert av bompenger på fylkesvei 3 106

26 næringstrafikk på 15 prosent. Det vil bidra til noe vekst i årlige inntekter i bompengeperioden. Takstøkning og endret innretning av bomstasjonene vil gi en avvisning av trafikk. Som forutsetning for beregningene er det lagt til grunn en avvisning på 10 prosent ved tidsdifferensierte takster. Trafikk og finansiering er omtalt i nærmere detalj i vedlagte trafikknotat. Der er det også gjort en vurdering av hvilken konsekvens det vil ha for takstene dersom bompengeinvesteringen reduseres med 3 mrd. kroner. Det vil bli lagt opp til porteføljestyring for pakken. Det medfører at styringsgruppen vil ha ansvar for at investeringer gjøres i tråd med målene for pakken, inntektsgrunnlaget og grensen for låneopptak. Dersom det skulle vise seg å bli betydelige kostnadsøkninger ut over det som her er lagt til grunn, betyr det at prosjekter må skyves ut i tid eller tas ut av pakken. Basert på vurdering av kostnader for prosjektene vil om lag 70 prosent av bompengene brukes til kollektivtrafikktiltak og tiltak for sykkel og gange mens om lag 30 prosent vil brukes til vegbygging. Dette kan endre seg som følge av kostnadsendringer på enkeltprosjekter, og vil derfor ikke inngå som styringsparameter for bypakken Investeringer Bypakke Nord-Jæren mill. kroner Figur 1: Totale investeringer (bompenger og offentlige bevilgninger) i Bypakke Nord-Jæren fordelt på tiltakskategorier basert på tilgjengelige kostnadsanslag Prosjekter Først følger en overordnet prosjektliste der prosjektene omtales helhetlig og i sammenheng med hverandre. Deretter følger en detaljert prosjektliste der de enkelte prosjektene/delprosjektene er listet opp. Følgende prosjekter finansieres helt eller delvis av bompenger fra Bypakke Nord-Jæren: 4 107

27 BUSSVEI 2020 Bussvei 2020 sammenhengende midtstilt bussfelt mellom Stavanger sentrum via Sandnes sentrum til Vatne. Bussveien går også til Forus vest Bussvei 2020 sammenhengende bussfelt mellom Stavanger sentrum og Risavika. Bussveien går også til Kvernevik Sola link - kollektivprioriterende tiltak som sikrer bussen god fremkommelighet på strekningen Forus vest - Sola sentrum - Flyplassen Oppgradering av Byterminalen i Stavanger og Ruten i Sandnes sentrum. I tillegg får Stavanger sentrum en ny gateterminal. Fv. 44 Paradis SUS: Gangtunnel 8 endeholdeplasser med snumuligheter og sjåførfasiliteter TUNGBILFELT/KOLLEKTIVFELT Rv 509 Transportkorridor vest, E39 Solasplitten Risavika, Hagakrossen - Jåsund ANDRE KOLLEKTIVPROSJEKT E39 Schancheholen Solasplitten - kollektivfelt Hillevåg SUS Tjensvoll -UiS Diagonalen Gauselvågen kollektivfelt/annen kollektivprioritering Fv. 330 Hoveveien Nord: Kollektivfelt Fv. 435 Buøy Austbø: Kollektivfelt Fv. 510/rv. 509 Sola sentrum Sømmevågen, kollektivfelt/annen kollektivprioritering. 1. mrd. kroner til andre kollektivtiltak (programområde kollektiv) VEGPROSJEKT E39 Eiganestunnelen (oppstart i Jærenpakke 1) E39 Smiene Harestad E39 Ålgård Hove Fv. 505 Skjæveland Foss Eikeland (mulig oppstart i Jærenpakke 1) Fv. 505 Foss Eikeland E39 Fv. 409 Transportkorridor vest, Kvernevik E39 i Randaberg E39/rv. 44 krysstiltak/vegutvidelse Stangeland SYKKEL Sykkelstamvegen Stavanger Forus Sandnes Andre sykkelprosjekter GANGE OG MILJØTILTAK 1 mrd. kr til miljø, trafikksikkerhet, turveier og andre tiltak for gående

28 Tabell 2: Detaljert liste over prosjekter som inngår i Bypakke Nord-Jæren Vegtiltak E39 Eiganestunnelen (oppstart i Jærenpakke 1) E39 Smiene Harestad E39 Ålgård Hove Fv. 505 Skjæveland - Foss Eikeland (mulig oppstart i Jærenpakke 1) Fv. 505 Foss Eikeland - E39 Transportkorridor vest: Sømmevågen - Jåsund: Kollektiv/tungbil Transportkorridor vest: Sundekrossen - Finnestadgeilen E39/rv. 44 Krysstiltak/vegutvidelse Stangeland Sykkeltiltak Sykkelstamveg Stavanger Forus Sandnes Kollektivtrafikktiltak Rv 509 Sundekrossen - Søra Bråde: Kollektivfelt og tosidig gang- og sykkelveg Rv. 509 Søra Bråde - Ragbakken: Kollektiv, kryss, miljløkulvert Rv. 509 Jåsund - Sundekrossen: Kollektiv, inkludert oppgradering av sykkeltilbud Fv. 375 Tananger Ring (tilpasning til bussvei) Fv. 445 Kvernevik Ring og fv. 409 Kvernevikveien Fv. 509 Kannik Stavanger sentrum bussterminal og gateterminal Fv. 44 Hans og Gretestien - Gausel stasjon Fv. 44 Stasjonsveien - Jåttåvågen - Diagonalen Fv. 44 Stokkaveien - Oalsgata, inkl. lang kulvert Fv. 509 Oalsgata Sandnes sentrum Vatnekrossen Sandens stasjon (Ruten) Fv. 44 Hillevåg - Stavanger sentrum Fv. 44 Paradis - SUS gangtunnel 8 endeholdeplasser med snumuligheter og sjåførfasiliteter Bussvei 2020: Visuell profil, grafisk profil og markedsføring Rv. 509 Solasplitten: Kollektiv/tungbil E39 Kollektivfelt Solasplitten Hinna E39 Kollektivfelt Schanceholen Hinna E39 Hinna/Grannes: Bedre kollektiv framkommelighet E39 Tjensvoll UIS. Bussgate Tjensvoll UIS Diagonalen - Gauselvågen, Kollektivfelt og gang-/sykkel Hoveveien Nord, Kollektivfelt Buøy - Austbø, Kollektivfelt Sola sentrum Sømmevågen Kriterier for prioritering av kollektivtiltak som ikke er spesifisert i listen overfor, sykkel, gange og miljøtiltak (såkalte programområdetiltak) følger vedlagt. Tiltak vil bli utarbeidet i tråd med de overordnede kriteriene som er utarbeidet og mål- og resultatstyringssystemet som skal etableres for pakken

29 Det er lagt til grunn at bompenger skal dekke kostnadene ved etableringen av bomstasjonene og at bompenger skal kunne benyttes til planlegging av prosjektene i bompengepakken. Omtale av prosjekter Bussvei2020: Bussvei2020 er et sammenhengende høykvalitets bussystem fra Risavika i vest, via Stavanger sentrum, til Sandnes og Vatnekrossen i sør. Prosjektet inkluderer også armer til Kvernevik Ring og Forus. I bussveien skal bussene ha full fremkommelighet. Mellom Risavika og Stavanger sentrum vil bussveien plasseres sidestilt i vegen og vil følge rv. 509 med unntak av Jåsund og Tananger-området. Der bussveien følger rv. 509 mellom Sundekrossen og Risavika, vil den inngå i Transportkorridor vest. Løsning i Kannik er per dags dato ikke endelig valgt. Mellom Stavanger og Sandnes vil bussveien i hovedsak gå midtstilt i Fv44. Bussveien planlegges ført i trasé via Jåttåvågen i stedet for å følge Fv44 gjennom Hinna. Mellom Kvadrat og Sandnes sentrum vil traséen enten følge Stavangerveien og Strandgata eller gå over Trones og området ved Sandnes stadion og via Oalsgata inn til Ruten. Endelig trasévalg gjøres gjennom arbeidet med kommuneplan for Sandnes i løpet av Mellom Sandnes sentrum og Vatnekrossen vil bussveien etter planen gå i Skippergata. Hele Bussvei2020-prosjektet skal være ferdig til sommeren Andre kollektivtiltak Selv om Bussvei2020 vil være det største bussinfrastrukturprosjektet i regionen fremover, vil også andre viktige kollektivtraséer ha behov for fremkommelighetstiltak. Sola Link vil delvis benytte bussveitraséen mellom Sandnes sentrum og Forus, men vil mellom Forus og Sola lufthavn og videre til Risavika ha behov for fremkommelighetstiltak for å sikre god fremkommelighet. Mellom Sola lufthavn og Risavika vil traséen inngå i Transportkorridor vest. Det er behov for kollektivfelt langs E39 Schancheholen-Solasplitten for å sikre busstrafikken god fremkommelighet også i rushperiodene. Dette vil ikke minst hjelpe X-rutene (ekspressruter) til og fra Forus-området. Videre er det ønskelig å utvide Solasplitten med to ekstra felt for tungtrafikk, for å forlenge feltene som etableres for tungtrafikk i Transportkorridor Vest-prosjektet ut til E39. Det legges videre opp til kollektivfeltutbygging i aksen mellom Jåttåvågen, UIS og Stavanger sentrum for å sikre bussene god fremkommelighet her. I forhold til kollektivprosjekter som ikke er spesifisert i listen over vil det være et særskilt fokus på bybussnettverket i sentrale deler av Stavanger kommune og i noen grad i Sandnes kommune

30 Foreløpig beregnet kostnad for kollektivprosjektene i Bypakke Nord-Jæren er mill. kroner. Dette inkluderer Bussvei2020, andre spesifiserte kollektivtiltak og uspesifiserte kollektivtiltak. Transportkorridor vest: Transportkorridor Vest omfatter strekningen fra E39 Solasplittkrysset via rv. 509 og fv. 409 til E39 Finnestadgeilen. Hovedmål med prosjektet er å bedre kapasitet og fremkommelighet for kollektivtrafikk og næringstrafikk. Sikre fremkommelighet for gående og syklende samt bedre trafikksikkerhet, støy- og miljøforhold. Strekningen går igjennom Sola, Stavanger og Randaberg kommuner. Tiltaket inneholder følgende delstrekninger i bypakken: rv. 509 Solasplitten: tungbilfelt; rv. 509 Sømmevågen Jåsund: tungbilfelt, kollektivtilktak, bussvei 2020, GS-oppgradering, rv. 509 Jåsund Sundekrossen: tungbilfelt, bussvei 2020, GS-oppgradering, fv. 409 Sundekrossen Finnestadgeilen: Bussvei 2020, tungbilfelt (uavklart), GS-oppgradering. Foreløpig beregnet kostnad for riksvegdelen av prosjektet er mill. kroner, avhengig av hvilken løsning som velges. For fylkesvegdelen er det ikke tilgjengelig kostnadstall enda. Sykkelstamvegen: Det skal bygges høystandard sykkelveg fra Stavanger via Forus og til Sandnes. Målet med prosjektet er å overføre arbeidsreiser fra personbil til sykkel gjennom å bygge en effektiv og trafikksikkert veg for syklister. Prosjektet starter opp før 2017, men vil bli fullført innenfor Bypakke Nord-Jæren. Foreløpig beregnet kostnad for prosjektet er mill. kroner. E39 Eiganestunnelen: Prosjektet vil resultere i ny firefelts veg på strekningen Schancheholen Harestad, totalt 5 kilometer med ny veg. Anleggsarbeidet startet opp i 2013, og vil bli fullført etter Det forutsettes derfor fullfinansiering av bompengedelen av prosjektet med midler fra Bypakke Nord-Jæren. E39 Ålgård Hove: Ny 4 felts E39 mellom Ålgård i Gjesdal kommune og Hove (kryss rv. 13) i Sandnes kommune. Prosjektet vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten på E39. Lengde ca. 14km. Kommunedelplan med konsekvensutredning er til behandling. Prosjektet er med i NTP i perioden og skal finansieres delvis med bompenger. Foreløpig beregnet kostnad for prosjektet er mill. kroner, hvor statlige midler utgjør mill. kroner. E39 Smiene Harestad: Ny 4 felts E39 mellom Smiene/Tasta i Stavanger kommune og Harestad/Rogfast i Randaberg kommune. Prosjektet vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten på E39. Lengde ca. 4,5km. Kommunedelplan med konsekvensutredning ble vedtatt i Prosjektet er med i NTP i perioden og skal finansieres delvis med bompenger. Foreløpig beregnet kostnad for prosjektet er mill. kroner, hvor statlige midler utgjør 760 mill. kroner. Fv. 505 Skjæveland Foss Eikeland: Første delstrekning av ny tverrforbindelse mellom fv. 44 på Skjæveland og E39 ved Bråstein. Vegen skal gi tilknytning til utbyggingsområdet Bybåndet Sør samt til ny godsterminal på Ganddal. Lengde ca 2,7 km. Reguleringsplan godkjent Prosjektet skal bompengefinansieres og er med i Jærenpakke 1, men må fullfinansieres i Bypakke Nord Jæren. Foreløpig beregnet kostnad for prosjektet er 530 mill. kroner

31 Fv. 505 Foss Eikeland E39 v/bråstein: Andre delstrekning av ny tverrforbindelse mellom fv. 44 og E39 ved Bråstein. Vegen skal gi tilknytning til utbyggingsområdet Bybåndet Sør samt ny godsterminal på Ganddal. Lengde ca. 4 km. Kommunedelplan med konsekvensutredning er under utarbeidelse og vil behandles i Prosjektet skal bompengefinansieres i en ny Bypakke Nord Jæren. Foreløpig beregnet kostnad for prosjektet er 700 mill. kroner. E39/rv44 Krysstiltak/vegutvidelse Stangeland: Utvidelse av rv. 44 (gamle rv. 509) fra 2 til 4 felt samt kryssutbedring mellom Oalsgata/E39 og rv. 44. Målet er å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten i området. Reguleringsplan blir behandlet i Prosjektet er delvis et rekkefølgekrav knyttet til nye næringsområder på begge sider av riksvegen. Øvrig finansiering er lagt inn i Bypakke Nord Jæren. Foreløpig beregnet kostnad for prosjektet er 190 mill. kroner. Sandnes øst: Utbyggingsområdet Sandnes øst vises i vedtatt Regionalplan for Jæren prioritert som fase 2 med prinsipiell økende betydning fra Første utbyggingstrinn vil være området Vatnekrossen. Forslag til Bypakke Nord-Jæren forutsetter utbygging av «bussvei 2020» til Vatnekrossen. Veikapasiteten til/fra området økes med firefeltsutbyggingen av E 39. Fremover må det foretas en grunnleggende avklaring av hvordan behovet for ytterligere økt vegkapasitet best kan løses. Drift av kollektivtransport Det stilles en rekke krav til dokumentasjon i saker hvor man legger opptil å bruke bompenger til drift av kollektivtransport. Statens vegvesen Region vest, i samarbeid med fylkeskommunen, vil utarbeide nødvendig dokumentasjon og legge denne fram for Statens vegvesen Vegdirektoratet. Vegdirektoratet vil utarbeide utkast til bompengeproposisjon om Bypakke Nord-Jæren og fremme dette for Samferdselsdepartementet. Bomstasjonsplasseringer Bypakke Nord-Jæren får fem tette ringer av bomstasjoner. Ringene skal plasseres rundt viktige reisemål i byområdet, jf. figur 2. Prinsippene for plassering av bomstasjonene er: Det blir tette ringer rundt viktige reisemål på Nord-Jæren Ringene plasseres i områder der det er/blir utbygd godt alternativt transporttilbud til privatbilen På veger der det gjøres betydelige investeringer (E39 og rv. 509) skal det være bomstasjoner. De fem ringene blir: Stavanger sentrum Sandnes sentrum Forus Risavika Flyplassområdet Sola (arbeidsplasser rundt flyplassen, samt selve flyplassen) 9 112

32 I tillegg kommer det et ytre snitt i Randaberg kommune. Dette snittet er viktig for å ivareta prinsippet om bompengeinnkreving på veger der det gjøres betydelige investeringer. Det er nødvendig å etablere et tett snitt for å hindre omkjøring på alternative veger. For at systemet skal fungere er det et bærende prinsipp at det skal være tette ringer/snitt. Dersom ikke ringer/snitt er tette, vil det gi grunnlag for uønsket endringer av vegvalg. Dette vil gi seg utslag som betydelig trafikkbelastning i boligområder og redusert trafikksikkerhet. Figur 2: Bomringer/snitt Bypakke Nord-Jæren I Bypakke Nord-Jæren er det lagt til grunn at det er ønskelig å få et så godt som mulig samsvar mellom hvor investeringene blir gjort og hvor bompengene skal betales

33 I NTP (Meld. St. 26 ( )) står det blant annet følgende om nytteprinsippet: Det kan ikke stilles samme direkte krav til sammenheng mellom betaling og nytte når det gjelder bypakker/bymiljøavtaler. Bypakkene/bymiljøavtalene består av flere prosjekt som har innvirkning på hele transportinfrastrukturen i byområdet, og som til sammen bidrar til økt framkommelighet. Bruk av bompenger for å styrke kollektivtrafikken avlaster vegnett og kommer bilistene til gode ved økt framkommelighet. I Bypakke Nord-Jæren er det lagt til grunn at det er ønskelig å få et så godt som mulig samsvar mellom hvor investeringene blir gjort og hvor bompengene skal betales. Kartet nedenfor som viser sammenhengen mellom investeringer og plassering av bomringer synliggjør dette. Figur 3: Oversiktskart med bomringer og prosjekter i Bypakke Nord-Jæren

34 Dagens trafikk fordeler seg mellom de ulike bomringene og snittet som vist i figur 3: Trafikk i bomringene Forus Stavanger sentrum Sandnes sentrum Sola flyplass/arb.plass omr. Risavika Ytre snitt Randaberg Figur 4: Trafikk fordelt mellom bomringer/snitt (basert på trafikktellinger/registreringer 2013) Som det framgår her er det mest trafikk gjennom bomstasjonene på Forus, i Stavanger og Sandnes. Det er lagt til grunn timesregel i Bypakken. Siden det er første passering som registreres som inntektsgivende, vil ikke inntektene fra bomringene fordele seg på samme måte som denne figuren viser. Inntektene vil også påvirkes av hvilken avvisning av trafikk og endring av reisemål det vil bli som følge av innføringen av bompengeordningen. Det vil være mulig å kjøre rundt bompengeringen på Forus via Nesbuveien og Grannessletta. Det er gjort vurderinger av omkjøringsproblematikk på disse veiene. Ut i fra disse vurderingene finner vi ikke at det er grunnlag for å sette opp bomstasjon på disse veiene fra starten. Men det vil være nødvendig å følge med på utviklingen på strekningen. Dersom det skulle vise seg å bli et problem med omkjøring her, må det settes opp bomstasjoner senere. Dette er nærmere omtalt i vedlagte trafikknotat (kap.2.3). Når prosjektet E39 Smiene Harestad åpnes for trafikk erstattes dagens bomstasjon på E39 Randaberg med ny bomstasjon på ny veg. For å etablere tette ringer er det lagt til grunn at noen kommunale veger må stenges for å få tette ringer. Statens vegvesen følger opp dette overfor kommunene. Dersom det ikke gjennomføres stenging av disse vegene, må det etableres bomstasjoner på disse vegene for å sikre tette ringer. Detaljert plassering av samtlige bomstasjoner er å finne i vedlegg. Der fremgår det også hvilke veger som må stenges for at det skal etableres tette ringer. Takster

35 Takstnivået er basert på foreliggende kostnadsoverslag for de prosjekter og tiltak som foreslås prioritert i Bypakke Nord-Jæren. Tidsdifferensiering av takstene brukes som et virkemiddel for at særlig flere arbeidsreiser enn i dag skal gjennomføres med kollektivtransport, sykkel eller gange. Det er lagt til grunn at takstene justeres i henhold til byggekostnadsindeksen for veganlegg fram til 2017 og i tråd med konsumprisindeksen (KPI) fra oppstart av innkrevingen. Det legges opp til følgende takst- og rabattsystem i Bypakke Nord-Jæren: - Tunge kjøretøy betaler 2,5 x taksten for lette kjøretøy - Det er ingen månedlig passeringstak - Det er envegs innkreving i alle bomstasjoner - Det er timesregel, og man belastes for første passering i løpet av en time - Det legges opp til tidsdifferensierte takster etter følgende modell: 21 kroner 32 kroner 43 kroner 32 kroner 21 kroner fram til 06:00 06:00-07:00 07:00-09:00 09:00-10:00 etter 18:00 14:00-15:00 15:00-17:00 17:00-18:00 Takstene er foreslått ut fra at morgenrushet varer fra 06:00-10:00 og ettermiddagsrushet fra 14:00-18:00. - Det gis 10 prosent rabatt for kjøretøy med brikke (uavhengig av hvilket selskap brikken er utstedt fra) - For øvrig legges det opp til fritak i tråd med gjeldende takstretningslinjer for bompengeprosjekter. Følgende grupper er pr. mars 2014 helt eller delvis fritatt for betaling av bompenger: Gående og syklende. Moped og motorsykkel. Passasjerer. Uniformerte utrykningskjøretøy (sivile utrykningskjøretøy i tjeneste). Kjøretøy i merket begravelsesfølge. El-biler og hydrogenbiler med HY-registreringsskilt. Kollektivtransport i konsesjonert rute. Forflytningshemmede. Herunder åpnes det for to gratisbrikker for familier med funksjonshemmede barn, og refusjon av bompenger for funksjonshemmede uten egen bil. Kjøretøy eid eller knyttet til Nato-hovedkvarter. Det forutsettes at alle som er innvilget fritak må ha brikke. Fritaksordningen skal til en hver tid være i tråd med gjeldende takstretningslinjer og vil derfor kunne endre seg både før bompengepakken trer i kraft og underveis i pakkens levetid

36 Alternativer i forhold til takstnivå er også utredet. Ett av alternativene vil være samme takst hele døgnet. Ett annet alternativ er to ulike takstnivåer, henholdsvis ett takstnivå utenom rushperioden og ett takstnivå i rushperioden. Takstene ved disse to alternativene blir som følger: 24 kroner 36 kroner 24 kroner 36 kroner 24 kroner fram til 06:00 06:00-10:00 10:00-14:00 14:00-18:00 etter 18:00 30 kroner hele døgnet I tillegg er det utredet ytterligere alternativer for takstnivå. Dette er nærmere gjengitt i vedlagte trafikknotatet. Samspill med andre virkemidler Det er lagt til grunn for innretningen av Bypakke Nord-Jæren at denne skal samsvare med de vedtatte føringer som er gitt gjennom bl. a. Klimaforliket, Nasjonal transportplan for , Regionalplan for Jæren, Belønningsordningen og en kommende Bymiljøavtale. Målet man forpliktes på i Belønningsordning og Bymiljøavtale vil være 0-vekst i personbiltrafikken. For å imøtekomme de nasjonale og regionale målene som er satt for utviklingen av transportsystemet for Nord-Jæren i lys av en sterk befolkningsvekst, er det lagt til grunn at størstedelen av bompengene skal benyttes til å styrke en mer miljøvennlig og bærekraftig persontransport. Bypakken er det finansielle grepet for å gjennomføre de investeringene som er lagt til grunn i KVU Jæren og etablere infrastruktur som skal bygge opp under det arealscenario som er valgt for utviklingen på Jæren, dvs. konsentrert byvekst. Bompengeordningen vil i seg selv ikke være nok til at målet om 0-vekst i personbiltrafikken nås. Det vil i tillegg være behov for andre virkemidler for å nå dette målet. Det er lagt til grunn for arbeidet med Bypakke Nord-Jæren at kommunen og fylkeskommunen vil iverksette de tiltak som er nødvendig for å opprettholde dette målet i den perioden Bypakke Nord-Jæren er gjeldende. Virkemidler som kan benyttes for å oppnå dette er blant annet parkeringsrestriksjoner, endring i arealbruk, økt kollektivtilbud og evt. støtteordninger til kollektivreisende. Med bakgrunn i hovedmålet om 0-vekst i personbiltrafikken er det i beregningene av inntekter lagt til grunn 0-vekst i denne trafikken i hele bypakkens levetid. Jæren samlet sett Eksisterende bompengeordning på Jæren omfatter kommuner både på Nord-Jæren og Jæren for øvrig. Når ny bompengeordning etableres vil det bli lagt opp til to bompengeordninger, henholdsvis for Nord-Jæren (Bypakke Nord-Jæren) og Jæren for øvrig (Utbyggingspakke Jæren). Dette skyldes ulike utfordringer og ulike mål for områdene. På Nord-Jæren vil bompengeordningen bli knyttet opp mot å løse byutfordringer og legge til rette for 0-vekst i trafikken. På Jæren for øvrig vil det være et fokus på å finansiere ulike former for infrastruktur, men uten samme overordnede mål som byområdet forplikter seg på

37 Utbyggingspakke Jæren omfatter kommunene Gjesdal, Time, Klepp og Hå. Overordnet mål for pakken er bedre fremkommelighet for alle trafikantgruppene. Det legges til grunn at det bør bli en felles timesregel mellom Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Dette må utredes nærmere i forbindelse med konkretisering av prosjekter, bomstasjonsplassering og takster i Utbyggingspakke Jæren. Hvordan reduserte inntekter som følge av en eventuell felles timesregel eventuelt vil påvirke Bypakke Nord- Jæren, må man komme tilbake til når Utbyggingspakke Jæren er utredet. Transportmodellberegninger viser at en svært begrenset andel av inntektene i Bypakke Nord-Jæren kommer fra trafikk fra Klepp, Time, Hå og Gjesdal. Anslagsvis er andelen mellom 5 10 prosent av passeringene i bypakken. Det er ikke mulig på nåværende tidspunkt å ta stilling til hvordan reduserte inntekter som følge av en felles timesregel mellom de to pakkene skal fordeles. Dersom en felles timesregel medfører reduserte inntekter i Bypakke Nord-Jæren, må investeringene tilpasses dette. Det kommer vi tilbake til. Styringsstruktur Det opprettes en felles politisk referansegruppe for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren for å sikre en felles lokal politisk diskusjon og forankring, samt for å ivareta helhetsperspektiv knyttet til Regionplan for Jæren. Referansegruppen vil bestå av representanter fra kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy, Strand, Gjesdal, Klepp, Time og Hå, fylkeskommunen, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Det etableres en styringsgruppe for Bypakke Nord-Jæren. Styringsgruppen har hovedansvaret for god koordinering av prosjektporteføljen. Arbeidet i styringsgruppen skal gi grunnlag for Stortingets, departementets og lokale myndigheters behov for styring og kontroll med bruk av budsjettmidler og bompenger. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av forslag til handlingsprogram og årlige prioriteringer. I styringsgruppen deltar staten (ved Statens vegvesen), fylkeskommunen og representanter for kommunene. Konsensus i styringsgruppen er et viktig fundament for arbeidet med Bypakke Nord-Jæren. Opplegget for bymiljøavtalene vil gi føringer for styringer av pakken, jf. omtalen på side 2 over. Et felles sekretariat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren har ansvaret for å koordinere arbeidet med gjennomføringen av bypakken. Sekretariatet vil være en uavhengig enhet med dedikerte personer. En administrativ gruppe for Bypakke Nord-Jæren med representanter fra kommunene, fylkeskommunen og staten har sammen med sekretariatet ansvaret for å koordinere arbeidet. I tillegg etableres ulike faggrupper ved behov. Disse gjennomfører utredninger og utarbeider annen bakgrunnsinformasjon. Det legges opp til porteføljestyring av Bypakke Nord-Jæren med rullering av fireårige handlingsprogrammer som revideres årlig. Porteføljestyring innebærer at prioriteringer i Bypakke Nord-Jæren bestemmes av følgende: Mål- og resultatstyring

38 Disponible midler Planstatus Samfunnsøkonomisk lønnsomhet Kapasitet på planlegging og gjennomføring. Dette skal bidra til at samlet ressursinnsats og prioritering av tiltak, er mest mulig i samsvar med målene for Bypakke Nord-Jæren. Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren følger vedlagt. Utarbeidelsen av det faglige grunnlaget for å kunne fremme Utbyggingspakke Jæren vil starte i Det vil legges frem et fagnotat til høring i berørte kommuner sommeren Notatet vil omfatte en beskrivelse av prosjektene som inngår i en slik utbyggingspakke, angi en prioritert rekkefølge for realisering av prosjektene, videre beskrive finansieringsgrunnlaget for utbyggingspakken og lokalisering av bomstasjoner. Etablering av bompengeselskap I Prop. 97 S ( ) går Regjeringen inn for at to tre bompengeselskaper får ansvaret for bompengeinnkrevingen i Norge. Dersom det ikke blir etablert slike bompengeselskaper i rimelig tid før oppstart av Bypakke Nord-Jæren, vil Rogaland fylkeskommune ta initiativ til å etablere bompengeselskap. Framdrift Vedtak Statens vegvesen foreslår at følgende forslag til vedtak legges fram for lokalpolitisk behandling i Sola kommune, Randaberg kommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Strand kommune, Rennesøy kommune, Klepp kommune, Time kommune, Hå kommune og Gjesdal kommune. Når saken er behandlet i kommunen vil Statens vegvesen sammenfatte høringsinnspillene og oversende saken til Rogaland fylkeskommune. Saksframlegget med vedlegg og forslaget til vedtak danner grunnlaget for en Stortingsproposisjon om Bypakke Nord-Jæren

gjeldende areal- og transportplaner, samt nasjonale og regionale klimamål. Det

gjeldende areal- og transportplaner, samt nasjonale og regionale klimamål. Det Forslag til vedtak i sak FT 90/14 fra Senterpartiet 1. Bypakke Nord-Jæren omfatter kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. 2. Gjennomføringen av Bypakke Nord-Jæren skal skje med grunnlag i de

Detaljer

3. De finansielle forutsetningene for Bypakke Nord-Jæren er som følger:

3. De finansielle forutsetningene for Bypakke Nord-Jæren er som følger: 1 Sak 90/14 BYPAKKE NORD-JÆREN 2 3 4 5 Fellesforslag fremmet på vegne av: H, AP, KrF, V, SV, Terje Larsen, Fride Solbakken og Helge Solum Larsen 6 7 Forslag til vedtak: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014

Bypakke Nord-Jæren. Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Presentasjon 3. april 2014 Bypakke Nord-Jæren Skal bidra til å imøtekomme regionale og nasjonale mål: Regionalplan for Jæren Belønningsordningen Framtidig bymiljøavtale Klimaforlik Nasjonal

Detaljer

INNKALLING MØTE 4 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 4 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 4 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag 22.05 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 12:00 14:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Mai 2014 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren er foreslått som bompengepakke fra 2017. Forslaget som nå ligger klart skal gjennom en lang beslutningsprosess

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra 2017. Vedtaket i fylkestinget kan leses på www.rogfk.no/vaare-tjenester/samferdsel/bypakke-nord-jaeren

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014 Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Styringsgruppen for Transportplan Jæren Møte 22. mai 2014 Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Presentasjonen er en melding om

Detaljer

Saksprotokoll. Fylkesordføreren, H fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, AP, KrF, V, SV, T.Larsen/uavh, Solbakken/uavh, Solum-Larsen/uavh:

Saksprotokoll. Fylkesordføreren, H fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, AP, KrF, V, SV, T.Larsen/uavh, Solbakken/uavh, Solum-Larsen/uavh: Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09.12.2014 Sak: 90/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/11235 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BYPAKKE NORD-JÆREN Behandling: Det ble protokollert: Fylkesordføreren,

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Presentasjonen gjelder forslag til etablering av Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren.

Detaljer

INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 2 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Onsdag 12.mars 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren KBU 28.08.14 Høringsuttalelse: Forslag til Bypakke Nord-Jæren Hildegunn Hausken og Ellen F. Thoresen Grunnlag for Bypakke Nord-Jæren Dagens bompengeordning utløper 31.12.2016. fra 2017 er det ikke bompenger

Detaljer

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 11:30 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

REFERAT MØTE 8 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag 16. oktober 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

REFERAT MØTE 8 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag 16. oktober 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen REFERAT MØTE 8 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag 16. oktober 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 07:30 10:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Status Bypakke Nord-Jæren Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Samferdselsdepartementets vurdering av Bypakke Nord-Jæren Ambisjonene i pakken er i tråd med de nasjonale målene for trafikkvekst i storbyområdene

Detaljer

Torsdag 20.juni 2013 Rogaland fylkeskommune FU-sal

Torsdag 20.juni 2013 Rogaland fylkeskommune FU-sal REFERAT FRA MØTE 6 / 13 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag 20.juni 2013 Rogaland fylkeskommune FU-sal Kl. 9:00 11:00 Medlemmer Navn Til stede Forfall Rogaland

Detaljer

Jærenpakke 2 Statusrapport juni 2013

Jærenpakke 2 Statusrapport juni 2013 Jærenpakke 2 Statusrapport juni 2013 Samferdselssjef Gottfried Heinzerling Utgangspunkt: Arbeidet med Jærenpakke 2 er basert på konseptvalgutredningens alternativ 3A. KVU: Konsept 3A «Buss- og jernbanebasert

Detaljer

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren

Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren Notat Forslag til styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og I. Styringsstruktur I. 1 Forutsetninger Finansieringen av en forsert utbygging av kollektivnettet, gang og sykkeltilbudet og utvalgte

Detaljer

Framdrift Bypakke Nord-Jæren

Framdrift Bypakke Nord-Jæren Framdrift Bypakke Nord-Jæren Bakgrunn Styringsgruppen for Bypakke Nord-Jæren ba i møte 7 september 2015 om et notat som beskriver framdrift etter nye signaler fra Samferdselsdepartementet (SD). Fredag

Detaljer

INNKALLING MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onssdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onssdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Onssdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Samferdselsprosjekt i Rogaland

Samferdselsprosjekt i Rogaland Samferdselsprosjekt i Rogaland Ledermøte RIF, onsdag 11. mars 2015 Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Region vest: NTP 2014-2023 Investeringer store riksvegsprosjekt (stat + bompenger) Rogaland: E39

Detaljer

Bypakke Nord-Jæren. Byggebørsen Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland

Bypakke Nord-Jæren. Byggebørsen Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Bypakke Nord-Jæren Byggebørsen 2015 Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Region vest: NTP 2014-2023 Investeringer store riksvegsprosjekt (stat + bompenger) Rogaland: E39 Jæren: 4 prosjekter: 6,7 mrd.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Kåre Strand Arkivsaksnr.: 12/502-25

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Kåre Strand Arkivsaksnr.: 12/502-25 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Kåre Strand Arkivsaksnr.: 12/502-25 Arkiv: N00 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BOMPENGEPAKKE JÆREN 2 - MANDAT OG OPPLEGG Rogaland fylkeskommune har i 2 brev

Detaljer

Konstituerende møte Styringsgruppe for Bypakke Nord Jæren 13. februar 2015

Konstituerende møte Styringsgruppe for Bypakke Nord Jæren 13. februar 2015 Konstituerende møte Styringsgruppe for Bypakke Nord Jæren 13. februar 2015 Møtetidspunkt: 13.februar 2015, kl. 0900-1200 Møtested: Rogaland Fylkeskommune Møterom: Fylkesutvalgssalen Deltakere Statens vegvesen

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Desember 2015 Bypakke Nord-Jæren STAVANGER KLEPP TIME BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fra 2017. Vedtaket

Detaljer

INNKALLING. Torsdag 13.februar 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING. Torsdag 13.februar 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 1 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag 13.februar 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

1. Bakgrunn: Dagens finansieringspakke Jærenpakke 1 avsluttes

1. Bakgrunn: Dagens finansieringspakke Jærenpakke 1 avsluttes Saksutredning: BYPAKKE NORD-JÆREN Trykte vedlegg: Beslutningsgrunnlaget for Bypakke Nord-Jæren med oversendelsesbrev og tilhørende vedlegg, høringsuttalelsene fra kommunene, høringsuttalelsene fra kommunene

Detaljer

Onsdag 10.september 2013 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

Onsdag 10.september 2013 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen REFERAT FRA MØTE 7/13 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Onsdag 10.september 2013 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:00 11:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

INNKALLING MØTE 8 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onsdag 16.oktober 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 8 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Onsdag 16.oktober 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 8 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Onsdag 16.oktober 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 07:30 10:00 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Prop. 47 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 47 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 47 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av Bypakke Nord-Jæren i Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger kommunar i Rogaland Innhold 1 Innleiing... 5

Detaljer

E39. Fv 44 E39. Kollektivtiltak Hillevåg-UiS-SUS. Kollektivfelt VaulenE39 Schancheholen-Solasplitten HAFRSFJORD

E39. Fv 44 E39. Kollektivtiltak Hillevåg-UiS-SUS. Kollektivfelt VaulenE39 Schancheholen-Solasplitten HAFRSFJORD BYPAKKE NORD-JÆREN rapport November 2017a E39 Smiene-Harestad E39 Kvernevik ring Sundekrossen STAVANGER SENTRUM Bussvei korridor 2 Utenriksteminalen Risavika Jåsund Tananger ring Risavika Mosvatnet Bussvei

Detaljer

REFERAT MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

REFERAT MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Torsdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen REFERAT MØTE 5 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag 12.06 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 10:00 12:00 Medlemmer Navn Til stede Forfall

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 11. mai 2015

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 11. mai 2015 Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 11. mai 2015 Møtetidspunkt Møtested Møterom Mandag 11. mai 2015 09:30-11:00 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Medlemmer Navn Til stede Forfall Statens

Detaljer

Bussveien. Kravspesifikasjon og kostnader Vegard Thise

Bussveien. Kravspesifikasjon og kostnader Vegard Thise 08.08.2016. Kravspesifikasjon og kostnader 08. 08. 2016 Vegard Thise Kravspesifikasjon Bestilling fra Rogaland fylkeskommune Forsinkelsesfri fremkommelighet Byutvikling Omfangsrikt Organisere i eget team

Detaljer

Onsdag 4.desemer 2013 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

Onsdag 4.desemer 2013 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING TIL MØTE 10 / 13 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Onsdag 4.desemer 2013 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:00 11:00 Medlemmer Navn Til

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 2. juni 2017

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 2. juni 2017 Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 2. juni 2017 Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 2. juni 2017 09.00 11.00 Statens vegvesen Bergeland Medlemmer Navn Til stede Forfall Statens vegvesen Terje

Detaljer

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Organisering av Region vest Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Helge Eidsnes Regionvegsjef 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region vest: totalbudsjett 16 14 12 10 Fylkesveg

Detaljer

Status vegprosjekter i Rogaland

Status vegprosjekter i Rogaland Møte med Rogalandsbenken Sola den13. januar 2015 Organisering av Region vest Status vegprosjekter i Rogaland Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 13.01.2015 1 Region vest: NTP 2014-2023 Investeringar

Detaljer

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 11. mai 2015

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 11. mai 2015 Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 11. mai 2015 Møtetidspunkt: 11.mai 2015, kl. 0930-1100 Møtested: Rogaland Fylkeskommune Møterom: Fylkesutvalgssalen Deltakere Statens vegvesen Lars Aksnes Fungerende

Detaljer

Transportkorridor Vest

Transportkorridor Vest Risavika dagen 27.10.2011 Veien til realisering av Transportkorridor Vest v/avdelingsdirektør Astrid Eide Forutsetninger for utbygging av transportsystemet på Nord Jæren Statens vegvesen må forholde seg

Detaljer

E39. STAVANGER SENTRUM Sundekrossen. Fv 44 E39. Kollektivtiltak Hillevåg-UiS-SUS HAFRSFJORD

E39. STAVANGER SENTRUM Sundekrossen. Fv 44 E39. Kollektivtiltak Hillevåg-UiS-SUS HAFRSFJORD BYPAKKE NORD-JÆREN Statusrapport November 2017a E39 Smiene-Harestad E39 Kvernevik ring STAVANGER SENTRUM Sundekrossen Mosvatnet Jåsund Bussvei korridor 2 Bussvei korridor 1 Fv 44 Tananger ring Hillevåg

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord-Jæren Referat 26. oktober 2017

Styringsgruppe for Bypakke Nord-Jæren Referat 26. oktober 2017 Styringsgruppe for Bypakke Nord-Jæren Referat 26. oktober 2017 Møtetidspunkt Torsdag 26. oktober 2017 11.00 13.30 Møtested Stavanger kommune Møterom Formannskapssalen Medlemmer Navn Til stede Forfall Statens

Detaljer

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker Fylkesordfører Nils Aage Jegstad Bymiljøpakker Kollektivtransportens hovedutfordringer Kapasitet Fremkommelighet Tilgjengelighet Finansiering Investeringer Drift Gang- og sykkelvei Vi må legge til rette

Detaljer

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 5. januar 2017

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 5. januar 2017 Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 5. januar 2017 Møtetidspunkt: 5. januar 2017, kl. 1000-1500 Møtested: Rogaland fylkeskommune Møterom: Fylkesutvalgssalen Deltakere Statens vegvesen Terje Moe Gustavsen

Detaljer

Informasjonsmøte om stenging av Solaveien med tiltak i Syrinveien Fagleder transportplan Håkon Auglend

Informasjonsmøte om stenging av Solaveien med tiltak i Syrinveien Fagleder transportplan Håkon Auglend Informasjonsmøte om stenging av Solaveien med tiltak i Syrinveien Fagleder transportplan Håkon Auglend Deltakere Håkon Auglend (Sandnes kommune) Katja Hvidsten (Sandnes kommune) Anne Margrethe Skretting

Detaljer

Miljøløftet Tiltak og virkemidler

Miljøløftet Tiltak og virkemidler Miljøløftet Tiltak og virkemidler Adelheid Nes, sekretariatsleder. 07.11.2017 Innhold Kort om byvekstavtalen i Bergen Målsettinger og porteføljestyring Tiltak og virkemidler Måloppnåelse 07.11.2017 Kort

Detaljer

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 19. oktober 2016

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 19. oktober 2016 Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 19. oktober 2016 Møtetidspunkt: 19. oktober 2016, kl. 0900-1130 Møtested: Rogaland fylkeskommune Møterom: Fylkesutvalgssalen Deltakere Statens vegvesen Terje Moe Gustavsen

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 7. september 2015

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 7. september 2015 Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 7. september 2015 Møtetidspunkt Møtested Møterom Mandag 7. september 2015 10.00-11:30 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Medlemmer Navn Til stede Forfall

Detaljer

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Ellen Solheim, KrF Leder av samferdselsutvalget Merkedag i dag J Representanter fra

Detaljer

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet

Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet Hvordan virker målekriteriene inn på Oslopakke 3? Vil de virke til en mer effektiv styring mot målet? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet 1 Oslopakke 3 økt satsing 2008-2032 Samlet plan for økt satsing

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 7. september 2016

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 7. september 2016 Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 7. september 2016 Møtetidspunkt Møtested Møterom Onsdag 7. september 2016 09.00-11.00 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Medlemmer Navn Til stede Forfall

Detaljer

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale?

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet ATP-nettverkssamling Fremtidens byer Tromsø 25. mars 2014 1 Felles mål Målet om nullvekst i

Detaljer

FORLENGELSE AV NORD-JÆREN PAKKEN - HØRINGSUTTALELSE

FORLENGELSE AV NORD-JÆREN PAKKEN - HØRINGSUTTALELSE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : 200800381 : E: 130 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 14. mars 2016

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 14. mars 2016 Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 14. mars 2016 Møtetidspunkt Møtested Møterom Mandag 14. mars 2016 09.15-11.30 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Medlemmer Navn Til stede Forfall Statens

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 - innhold og prosess Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 innhold Agenda målsetting (foreløpig) organisering hovedtrekk

Detaljer

Sandnes Øst - Regionutvikling

Sandnes Øst - Regionutvikling Sandnes Øst - Regionutvikling Janne Johnsen Fylkesordfører 27.11.2013 05.12.2013 05.12.2013 Den store utfordringen fremover: Å takle befolkningsveksten! Inntektsutvikling i Rogaland Reisevaneundersøkelsen

Detaljer

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad Askøyveiene AS Askøypakken Statusrapport bompengesøknad Februar 2011 INNLEDNING Askøy kommune er en vekstkommune. Folketallet er ca. 25.000 i dag og ventes å passere 30.000 rundt 2025. Næringslivet er

Detaljer

Vegutbygging på Jæren i årene fremover:

Vegutbygging på Jæren i årene fremover: Jærbørsen 2015 Bryne den 30.09.2015 Vegprosjekter på Jæren, (anbud og entrepriseform) Vegutbygging på Jæren i årene fremover: Bypakke Nord-Jæren 2017 2032 Utbyggingspakke Jæren 2018 2033 NTP Handlingsprogram

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 12. mai 2016

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 12. mai 2016 Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 12. mai 2016 Møtetidspunkt Møtested Møterom Torsdag 12. mai 2016 10.30-12.30 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Medlemmer Navn Til stede Forfall Statens

Detaljer

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 30. november 2015

Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 30. november 2015 Styringsgruppe for Bypakke Nord- Jæren Referat 30. november 2015 Møtetidspunkt Møtested Møterom Mandag 30. november 2015 12.00-14.30 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Medlemmer Navn Til stede Forfall

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø. Mandat for byutredning i Tromsø I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle

Detaljer

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15

Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg Styringsgruppe Bypakke Nord-Jæren 13.02.15 Vedlegg 1 «Fastsetting av endelig rammeverk og generelle føringer for forhandlinger om helhetlige bymiljøavtaler». Brev fra Samferdselsdepartementet,

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen 0030 OSLO 28.01.2014 BELØNNINGSORDNINGEN - RAPPORTERING FOR 2013 - STAVANGER

FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen 0030 OSLO 28.01.2014 BELØNNINGSORDNINGEN - RAPPORTERING FOR 2013 - STAVANGER FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 28.01.2014 Deres ref.: 13/1508 Saksbehandler: Mirjana Gvozdic Saksnr. 12/20095-22 Direkte innvalg: 51 51 69 18

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2013/4191-26561/2016 Arkiv: Q10 Anbefalt forslag Buskerudbypakke 2. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 59/16 Formannskapet

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.06.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: 13.06.2016 Tid: 13:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/4469-2 37838/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 Oslopakke 3 Oslopakke 3-sekretariatet Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 1 Organisering av Oslopakke 3 Politisk forhandlingsutvalg O3 styringsgruppe - Vegdirektør (leder) - Jernbanedirektør

Detaljer

Stenging av Jåttåveien, Agathe Backer Grøndhals vei og Byhaugveien i forbindelse med etablering av ny bomring

Stenging av Jåttåveien, Agathe Backer Grøndhals vei og Byhaugveien i forbindelse med etablering av ny bomring Offentlig ettersyn. Plan 2600, 2610 og 2611 Stenging av Jåttåveien, Agathe Backer Grøndhals vei og Byhaugveien i forbindelse med etablering av ny bomring Informasjonsmøte 08.02.2017 Deltakere Carles Bas-Coloma

Detaljer

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Komite for samferdsel Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget mener at Bypakke Bodø vil bli en god veg- og

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/6768-2 Dato: 27.05.13 PRINSIPPVEDTAK TRAFIKANTBETALING OG VIDEREFØRING AV AVTALE OM BELØNNINGSMIDLER â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding)

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding) SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Seksjonleder : 200703820 : E: Q10 : Håkon Auglend : Håkon Auglend Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling

Detaljer

Velkommen til Risavika dagen 2011. 27. Oktober 2011 Ordstyrer Frode Berge

Velkommen til Risavika dagen 2011. 27. Oktober 2011 Ordstyrer Frode Berge Velkommen til Risavika dagen 2011 27. Oktober 2011 Ordstyrer Frode Berge Sakskart 08.30-09.00 Registrering/Kaffe og mingling 09.00-09.20 Innledning v/david Ottesen, leder i Ressursgruppen for Risavika

Detaljer

Jordvern i vegbygging. Grethe Vikane, Statens Vegvesen Region Vest

Jordvern i vegbygging. Grethe Vikane, Statens Vegvesen Region Vest Jordvern i vegbygging Grethe Vikane, Statens Vegvesen Region Vest 03.03.2016 Jordvern i vegbygging Agenda Hva er våre føringer? Hva skal vi bygge? NTP 2018-29 Døme på planer og jordvern E39 Ålgård- Hove

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 176 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen Ørje og Knapstad Retvet

Detaljer

Miljøpakken i Trondheim - Et byutviklingsprosjekt med hårete mål

Miljøpakken i Trondheim - Et byutviklingsprosjekt med hårete mål Miljøpakken i Trondheim - Et byutviklingsprosjekt med hårete mål Adm. & politiske prosesser Vekting av kollektivtrafikk Innholdet i pakken Hva M&R kan lære Henning Lervåg Prosjektleder Trondheim kommune

Detaljer

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon

Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon Vurdering av ny jernbanestasjon - Forus Stasjon 1. Bakgrunn Forus Næringspark har kommet med innspill til kommuneplanen og områdeplan Forus Øst om ny jernbanestasjon på gamle Forus stasjon, i området hvor

Detaljer

Vegvesenet som samfunnsaktør

Vegvesenet som samfunnsaktør Vegvesenet som samfunnsaktør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Foto: Knut Opeide Vi er en stor aktør innen byutvikling Foto: Knut Opeide Gjennom egne anlegg Foto: Knut Opeide og som sektormyndighet Foto:

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Kristiansandsregionen. Mandat for byutredning i Kristiansandsregionen I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland. Mandat for byutredning i Grenland I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å

Detaljer

Trafikantbetaling av Buskerudbypakke Historikk 2. Mulighetsstudien 3. Videre prosess 4. Videreføring av belønningsordningen

Trafikantbetaling av Buskerudbypakke Historikk 2. Mulighetsstudien 3. Videre prosess 4. Videreføring av belønningsordningen Trafikantbetaling av Buskerudbypakke 2 1. Historikk 2. Mulighetsstudien 3. Videre prosess 4. Videreføring av belønningsordningen Hva sier Buskerudbyens samarbeidsavtale? ATM prosjektet skal initiere og

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 29. september 2015

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 29. september 2015 Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 29. september 2015 Møtetidspunkt: 29. september 2015, kl. 1000-1200 Møtested: Rogaland Fylkeskommune Møterom: Den gamle fylkesutvalgssalen Deltakere Statens vegvesen

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Ørje - Vinterbro 2021? Prosjektet er ca. 70 km langt 18.12.2013 2016 Anslått totalkostnad ca. 10 mrd kr 5 parseller er ferdig bygget 2014 2018??? 2016 9

Detaljer

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 NVF Bypakker og trendbrudd Bergen Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 Oslopakke 3 på 15 minutter Oslopakke 3 som bidrag til trendbrudd Utfordringer i en lokalpolitisk kontekst

Detaljer

Haugesund : Jæren pakke 2 / E39. Gunnar Eiterjord Samferdselssjef Rogaland fylkeskommune

Haugesund : Jæren pakke 2 / E39. Gunnar Eiterjord Samferdselssjef Rogaland fylkeskommune Haugesund 17.03. 2011: Jæren pakke 2 / E39 Gunnar Eiterjord Samferdselssjef Rogaland fylkeskommune E39 Stangeland-Sandved 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Detaljer

Møte 3/2016, Klokkeslett: 08:30-10:30, Dato: 09. september 2016, Navn Møtedeltakere Terje Moe Gustavsen (møteleder) Statens vegvesen

Møte 3/2016, Klokkeslett: 08:30-10:30, Dato: 09. september 2016, Navn Møtedeltakere Terje Moe Gustavsen (møteleder) Statens vegvesen Referat - utkast Styringsgruppen for Bymiljøavtalen Bergen Møte 3/2016, Klokkeslett: 08:30-10:30, Dato: 09. september 2016, Clarion Hotell Bergen Airport, Flyplassvegen 551, Flesland Saksbehandler: Adelheid

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.04.2016 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNING VEGPROSJEKTER I BYOMRÅDET HAUGESUND Rådmannens forslag

Detaljer

Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg

Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg Arkivsak-dok. 12/00339-1 Saksbehandler Laila Vestby Saksgang Møtedato Sak nr. Plan- og økonomiutvalget 02.02.2012 Bystyret 16.02.2012 Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg

Detaljer

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Prop. 134 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Innhold 1 Innledning... 5 2 Lokalpolitisk behandling...

Detaljer

SITUASJONSBESKRIVELSE

SITUASJONSBESKRIVELSE Partnerskapet SITUASJONSBESKRIVELSE Sammenvevd bo- og arbeidsmarked Høy andel av samlet vekst i landsdelen Spredt bosetting Sterk vekst i biltrafikken -rushtidsproblematikk For lav kollektiv- og sykkelandel

Detaljer

Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene. Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet

Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene. Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Nullvekstmålet Målsetting og gjennomføring av de nye bymiljøavtalene Alberte Ruud Statens vegvesen Vegdirektoratet Problemstillinger Hva er status for ordningen? Hvilke tiltak bør det legges vekt på? Hvordan

Detaljer

Miljøpakken. Hva skjer i Trondheim og hvordan har de fått det til? Oppturer og nedturer underveis i arbeidet. Henning Lervåg, Leder Miljøpakken

Miljøpakken. Hva skjer i Trondheim og hvordan har de fått det til? Oppturer og nedturer underveis i arbeidet. Henning Lervåg, Leder Miljøpakken Miljøpakken Hva skjer i Trondheim og hvordan har de fått det til? Oppturer og nedturer underveis i arbeidet. Henning Lervåg, Leder Miljøpakken Miljøpakken: Både politiske forpliktelser og investeringsprogram

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

Handlingsprogram for gjennomføring av NTP Transport & logistikk 2017 Jan Fredrik Lund, Vegdirektoratet

Handlingsprogram for gjennomføring av NTP Transport & logistikk 2017 Jan Fredrik Lund, Vegdirektoratet Handlingsprogram for gjennomføring av NTP 2018 2029 Transport & logistikk 2017 Jan Fredrik Lund, Vegdirektoratet Nasjonal transportplan 2018-2029 Overordnet mål for transportpolitikken: Et transportsystem

Detaljer

Tabell Oppfølging av bompengepakker

Tabell Oppfølging av bompengepakker Bompengepakke: Rogaland Post 30 Riksveg Mill kr 1 Stamveger 0 0 E39 Stangeland-Hove 0 0 E39 Tjensvollkrysset 0 0 E39 Eiganestunnelen Jf. forslag til handlingsprogram for stamveger E39 Eskelandsvn-Høyesvingen

Detaljer