Foreløpig årsregnskap Delårsrapport 4. kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal"

Transkript

1 Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal

2 Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner Resultat Resultat etter skattekostnad Resultat før skattekostnad 1) 1,47 1,36 1,35 1,10 Resultat før tap 1) 1,58 1,70 1,76 2,00 Tap i % av brutto utlån pr ,13 0,38 0,38 0,95 Egenkapitalforrentning 2) 14,2 12,1 11,8 10,2 Kostnader i % av inntekter 50,2 47,7 47,0 44,0 Balanse Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Netto utlån til kunder Innskudd fra kunder , Grunnfondsbevis (morbank) Kontanttbytte pr grunnfondsbevis 20,00 18,00 18,00 16,00 Resultat pr. grunnfondsbevis 3) 23,37 20,58 20,58 17,17 Utvannet resultat pr. aksje 3) 23,37 20,58 20,58 17,17 Grunnfondsbevisbrøken ,7 51,7 51,7 53,4 Grunnfondsbevisbrøken ,5 49,7 49,7 51,7 Kontantutbytte i % av børskurs 6,1 6,4 6,4 6,5 Kurs på Oslo Børs (siste dag i perioden) 326,00 280,00 280,00 246,00 Bokført egenkapital pr. grunnfondsbevis Kapitaldekning/soliditet Ansvarlig kapital i % 13,15 13,58 13,58 13,15 Kjernekapital i % 11,55 10,75 10,75 10,22 Bemanning Årsverk ) I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 2) Resultat etter skattekostnad i % av gjennomsnittlig egenkapital. 3) Beregningen er foretatt i.h.t. NRS 7 Resultat pr. aksje. HOVEDTREKK - KONSERNET Endringer fra tilsvarende periode i fjor: :: Resultatet før tap er redusert med 7 mill. kroner (-0,14 p.p). 1) :: Rentenettoen er redusert med 36 mill. kroner (-0,32 p.p). 1) :: Andre driftsinntekter er økt med 61 mill. kroner (0,21 p.p). 1) :: Kostnadene i prosent av inntektene er økt fra 47,7 til 50,2. :: Tapsføringen er redusert med 51 mill. kroner. :: Forvaltningskapitalen har økt med mill. kroner (8,7 %). :: Netto utlån har økt med mill. kroner (10,0 %). :: Innskudd fra kunder er økt med mill kroner (12,3 %). :: Kapitaldekningen er redusert fra 13,58 % til 13,15%. 1) Tallene i parantes relaterer seg til endring i prosentpoeng når det måles mot gjennomsnittlig forvaltningskapital. 2

3 Kvartalsrapport fra styret Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Konsernregnskapet er rapportert i henhold til IFRS, mens morbankregnskapet er rapportert i henhold til Norsk Regnskapsstandard, NRS. Resultatet etter skatt for 2005 ble 267 mill. kroner, 48 mill. kroner høyere enn for Egenkapitalavkastningen etter skatt utgjorde 14,3 % mot 12,1 % for Bankens utlånsvolum økte med 10,0 % og innskuddsvolumet med 12,3 % i Kapitaldekningen ved årsskiftet var 13,15 %, derav er 11,55 % kjernekapital. Resultatforbedringen før skatt sammenlignet med 2004 skyldes økte andre inntekter og redusert tapsbelastning. Styret er fornøyd med resultatet for 2005, og anbefaler overfor forstanderskapet et kontantutbytte på 20 kroner pr. grunnfondsbevis og en avsetning på 32 mill. kroner til gaver. Resultat for 2005 Resultat før tap utgjorde 397 mill. kroner og 1,58 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, en reduksjon på 14 million kroner og 0,12 prosentenheter fra Resultatet etter tap på utlån, garantier og verdipapir utgjorde 368 mill. kroner og 1,47 % av forvaltningskapitalen, en økning på 44 millioner kroner og 0,11 prosentenheter. Nettoresultatet på 260 mill. kroner utgjør 1,07 % av forvaltningskapitalen, mot 219 mill. kroner og 0,93 % i Rentenetto Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 607 mill kroner i 2005 (643 mill. kroner), som utgjør 2,38 % (2,70 %). Reduksjonen i nivået på rentenettoen skyldes i hovedsak to faktorer, redusert risiko i bankens utlånsportefølje og generelt økt konkurranse i markedet for både innskudds- og utlånsprodukter. Det har vært fall i rentenettoen gjennom hele året, men med en viss avdemping i siste kvartal. Andre inntekter Inntekter fra kursgevinster, provisjoner og gebyrer ble 190 mill. kroner (129 mill. kroner). Inntekter fra betalingsformidling utgjør den største andelen av andre inntekter og viser en vekst på 4 mill. kroner til 92 mill. kroner. Valutainntektene som er økt med 11 mill. kroner til 35 mill. kroner. Kursgevinster på verdipapirer ble 12 mill. kroner (-16 mill. kroner). Eiendomsmegling er nytt for 2005 og bidro med 10 mill. kroner i andre inntekter. Verdiøkning fra finansielle instrument utgjorde 7 mill. kroner. Kostnader Samlede kostnader ble 400 mill. kroner (368 mill. kroner). Kostnadsveksten skyldes økte personalkostnader med 20 mill. kroner og en økning i andre kostnader med 12 mill. kroner. Økningen i personalkostnadene skriver seg blant annet fra økte pensjonskostnader og 18 nye årsverk ved etableringen av Møre Eiendomsmegling. Antall årsverk i konsernet er 403 (385). De totale kostnadene utgjør 1,55 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (1,54 %). Kostnader i prosent av inntekter ble 50,2 for 2005 (47,7), mens bankens mål er å være under 50 %. Tap og mislighold Totale tapsavsetninger er belastet regnskapet for 2005 med 29 mill. kroner (80 mill. kroner) og 0,11 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (0,34 %). Tapsbelastningen fordeler seg med 33 mill. kroner på næringslivskunder og 1 mill. kroner på personkunder og reduksjon av nedskrivninger av grupper av utlån med 5 mill. kroner. Sum akkumulerte tapsavsetninger - spesifiserte tapsavsetninger og gruppenedskrivning - utgjorde 430 mill. kroner (428 mill. kroner) og 1,77 % av brutto utlån (1,93 %). Av de spesifiserte tapsavsetningene er 38 mill. kroner knyttet til mislighold over 90 dager (68 mill. kroner), 217 mill. kroner gjelder øvrige engasjementer (180 mill. kroner), og gruppenedskrivninger utgjør 175 mill. kroner (180 mill. kroner) og 0,72 % av brutto utlån (0,81 %). Gjennom året er det registrert en reduksjon i brutto mislighold på 79 mill. kroner, og årsslutt endte på 138 mill. kroner. Misligholdet fordeler seg med 50 mill. kroner på næringslivsengasjementer og 88 mill. kroner på personkundeengasjementer, reduksjoner på henholdsvis 54 og 25 mill. kroner. Netto mislighold ble redusert med 49 mill. kroner, fra 0,70 % av brutto utlån ved utgangen av 2004 til 0,41 % ved utgangen av Balansen Forvaltningskapitalen økte med mill. kroner og 8,7 % til mill. kroner pr Volumet av netto utlån økte med mill. kroner og 10,0 % til mill. kroner i Av dette utgjør utlån til næringslivet 32,7 % etter en volumøkning for året på 9,1 %. Personkundeandelen ved årsskiftet var 62,7 % og årsveksten 10,4 %. Det ble registrert en tiltagende veksttakt i utlån mot slutten av året, spesielt innenfor næringsliv. Volumet av innskudd fra kunder var mill. kroner ved utgangen av 2005, en økning på 12,3 %. Fra næringslivskunder ble volumet økt med 22,0 % i løpet av 2005, mens det var en vekst på 9,5 % fra personkunder. Innskudd fra det offentlige var 10,0 % lavere enn ved forrige årsskifte. Volumforskjellen mellom utlån og innskudd, 9.5 mrd. kroner, er finansiert i de norske og utenlandske penge- og verdipapirmarkeder. Ordinære innskudd viser en jevn veksttakt gjennom året, og innskudd som andel av brutto utån utgjør 60,1 % ved inngangen til Disponering av årets overskudd I samsvar med utbyttepolitikken er den delen av overskuddet i morbanken som svarer til grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen ved årets begynnelse, 49,65 %, avsatt til kontantutbytte og utjevningsfond. Av den delen av resultatet som tilfaller sparebankens fond, er 25 % avsatt til gavefond, det maksimale som er tillatt i henhold til loven. Mill. kroner Morbanken Konsern Kontantutbytte (kr 20 pr. grunnfondsbevis) Overført til utjevningsfondet Overført til gaver Overført til sparebankens fond Overført til annen egenkapital 0 7 Sum disponert

4 Soliditet Med 13,15 % ansvarlig kapital og 11,5 % kjernekapital ved utgangen av 2005, er bankens målsetting om minimum 12,0 % ansvarlig kapital, derav minimum 10,0 % kjernekapital, oppnådd Kjernekapital Ansvarlig lån Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kjernekapitalandel 11,55% 10,45% Kapitaldekning 13,15% 13,28% Ansvarlige lån for 200 mill. kroner er innløst i året, mens det er emittert fondsobligasjoner for 200 mill, som inngår i kjernekapitalen. Grunnfondsbevis Etter vedtak i Forstanderskapet i desember 2005 er utbyttepolitikken endret med virkning fra og med regnskapsåret Den har nå følgende ordlyd: "Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå økonomiske resultater som gir god og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal sikre grunnfondsbeviseierne en konkurransedyktig langsiktig avkastning i form av kontantutbytte og verdistigning på grunnfondsbevisene. Når bankens egenkapitalsituasjon tillater det, vil banken prioritere en høy andel kontantutbytte. Grunnfondsbeviseiernes andel av de årlige overskudd skal tilsvare grunnfondsbeviskapitalens andel av egenkapitalen". Med styrets forslag om 20 kroner i kontantutbytte for 2005 øker utjevningsfondet med 19 mill. kroner til 289 mill. kroner. Inklusiv overkursfondet på 79 mill. kroner er det bak hvert grunnfondsbevis 167 kroner etter årets disponeringer. Resultatet pr. grunnfondsbevis (morbanken) var kroner 23,37. Andelen kontantutbytte ble dermed 85,0 %. Da det ikke har vært gjennomført emisjoner i grunnfondsbevis i 2005, er antall utstedte MORG uendret Grunnfondsbevisene er fritt omsettlige i markedet. Forstanderskapet ga i desember 2004 styret fullmakt til å kunne erverve og etablere pant i egne grunnfondsbevis for et samlet pålydende inntil 55,2 mill. kroner - 10 % av total pålydende. Fullmakten gjelder i 18 måneder. Banken eier ved utgangen av året grunnfondsbevis tilsvarende pålydende 0,8 mill. kroner. Grunnfondsbevisene er kjøpt via Oslo Børs til børskurs. Antall grunnfondsbeviseiere økte med i 2005, fra ved inngangen av 2005 til ved utgangen av grunnfondsbeviseierne er hjemmehørende i Møre og Romsdal fylke og har en eierandel av grunnfondsbeviskapitalen på 35,0 prosent. De 20 største eierne er notert med 25,1 % av grunnfondsbeviskapitalen ved årsskiftet. Av disse er 4 hjemmehørende i Møre og Romsdal. RISK-beløpet pr ble fastsatt til kroner 2,52 pr. grunnfondsbevis. Tilsvarende RISK-beløp pr er foreløpig beregnet til kroner 3,37, ut fra reglene som knytter beregningen til økningen av utjevningsfondet. Det ble i desember 2005 gjort vedtak i forstanderskapet om at inntil 120 mill. kroner i grunnfondsbeviskapital kan utstedes i en rettet emisjon som oppgjør for en eventuell overtagelse av Tingvoll Sparebank, utfra avtalen som er inngått mellom bankene. Antall nye grunnfondsbevis i emisjonen vil avhenge av hvilken kurs som legges til grunn for oppgjøret. Markedsprisen for grunnfondsbevisene i oppgjøret er definert som gjennomsnitt kurs for MORG på Oslo Børs de siste 20 omsetningsdager før overtagelsesdato. Overkursen ved emisjonen vil bli tillagt overkursfondet. Søknad om konsesjon for overtagelsen er sendt myndighetene for behandling. Kredittilsynet har i møte 23.januar innstilt ovenfor Finansdepartementet på avslag av søknaden. Datterselskaper Samlet resultat i bankens fire datterselskaper ble 2 mill. kroner etter skatt (3 mill. kroner). Møre Finans AS selger leasingprodukter, dels direkte men mest gjennom bankens distribusjonsnett. Selskapet har bygd opp en differensiert portefølje med kunder fra hele Møre og Romsdal på om lag 330 mill. kroner. For 2005 har Møre Finans AS gitt et resultatbidrag til konsernet på 5 mill. kroner (4 mill. kroner). Det var ved årsskiftet 7 årsverk i selskapet. Møre Eiendomsmegling AS er nytt datterselskap fra og med Selskapet ble dannet gjennom oppkjøp og fusjon av de to tradisjonsrike lokale eiendomsmeglerfirmaene Paulsen & Bakke AS og Krogsveen Raknes AS. Selskapet har vært i drift i 6 måneder av 2005 og har gitt et resultatbidrag til konsernet på minus 3 mill. kroner. Det negative resultatet henger sammen med ekstra omkostninger ved etalering av selskapet og introduksjonen i markedet. Det var ved årsskiftet 18 årsverk i selskapet. Sparebankeiendom AS, har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Det ble ikke registrert noe netto resultatbidrag for Det er ingen ansatte i selskapet. Marine Capital Management AS har som formål å foreta investeringer i selskaper en ser potensiale i og/eller der investeringen bidrar til videre drift i selskap der banken er eksponert på lånesiden. Det ble ikke registrert noe netto resultatbidrag for Det er ingen ansatte i selskapet. Møre 2009 Bankens strategiplan rulleres årlig med en tidshorisont på inntil fire år. Strategiplanen "Møre 2009" ble vedtatt våren 2005 av styret. Den til enhver tid gjeldende strategiplan er grunnlaget for de endringsprosesser som skal gjennomføres i banken for å sikre oppnåelse av de overordnede økonomiske målene gjennom perioden. Bankens kjerneverdier - nær, kompetent og solid - er retningsgivende for både strategiplanen og styringen for å nå målene i strategiplanen. Banken nytter et egenutviklet styringsverktøy i den daglige driften. Verktøyet gir ledelsen en løpende oversikt over utviklingen på alle ledd i banken, samtidig som det gir den enkelte medarbeider oversikt over status og utvikling innen eget ansvarsområde. Utsiktene fremover Styret forventer en god utlånsvekst i det kommende år, stimulert av moderat rentenivå og en positiv utvikling i næringsliv og sysselsetting. Denne positive utviklingen forventer styret vil sikre en god vekst i sparing via bankinnskudd også i Rentenettoen vil være under press videre ned med den sterke konkurransen det er i finansnæringen. Det forventes et stabilt nivå på andre inntekter og en redusert kostnadsvekst. Styret forventer et lavt tapsnivå også i Ålesund, 1. februar 2006 Styret for Sparebanken Møre 4

5 Resultatregnskap - morbank 4.kv. 4.kv. 4.kv. NRS (mill. kroner) Renteinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte Provisjonsinntekter m.v Provisjonskostnader m.v Gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn, pensjoner og sosiale kostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger m..v Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning/reversering finansielle anleggsmidler Resultat før skattekostnad Skatt på ordinært resultat Resultat for perioden Resultat pr. grunnfondsbevis (kroner) 23,37 20,58 17,21 4,58 4,40 3,58 Utvannet resultat pr. grunnfondsbevis (kroner) 23,37 20,58 17,21 4,58 4,40 3,58 5

6 Balanse - morbank NRS (mill. kroner) Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder Spesifiserte nedskrivninger Nedskrivning på grupper av utlån Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikat, obligasjoner Aksjer, andeler m.v Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Fondsobligasjoner Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Grunnfondsbeviskapital Overkursfond Innskutt egenkapital Sparebankens fond Utjevningsfond Opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Betingede forpliktelser Forpliktelser

7 Resultatregnskap - konsern 4.kv. 4.kv. IFRS (mill. kroner) Renteinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte Provisjonsinntekter m.v Provisjonskostnader m.v Gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn, pensjoner og sosiale kostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger m..v Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Resultat før skattekostnad Skatt på ordinært resultat Resultat for perioden Resultat pr. grunnfondsbevis (kroner) 23,98 20,47 5,30 4,30 Utvannet resultat pr. grunnfondsbevis (kroner) 23,98 20,47 5,30 4,30 7

8 Balanse - konsern IFRS (mill. kroner) Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder Spesifiserte nedskrivninger Nedskrivning på grupper av utlån Netto utlån til kunder Sertifikat, obligasjoner Aksjer, andeler m.v Immaterielle eiendeler 18 0 Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Fondsobligasjoner Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Grunnfondsbeviskapital Overkursfond Innskutt egenkapital Sparebankens fond Utjevningsfond Annen egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Betingede forpliktelser

9 Kontantstrømoppstilling Morbank Konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer Innbetalinger av utbytte Driftsutbetalinger Utbetalinger av skatt Netto gevinst/tap verdipapir/valuta Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Endring på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner Endring av nedbetalingslån/leasing til kunder Endring i benyttede rammekreditter Endring ved kjøp av andre verdipapirer med kort løpetid Endring ved salg av sertifikater og obligasjoner Endring ved tilgang av driftsmidler m.v Endring av øvrige eiendeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endring i innskudd fra kunder Endring i innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner Endring i gjeld ved utstedelse av verdipapir Utbetalinger av utbytte Endring i øvrig gjeld Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter Netto endring likvider Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdningen omfatter kontanter og innskudd i Norges Bank. 9

10 Regnskapsprinsipper Morbanken Regnskapet for morbanken er satt opp i samsvar med de krav som stilles i lover og forskrifter for sparebanker, samt i henhold til god regnskapsskikk. Regnskapet er satt opp etter samme regnskapsprinsipper som bankens årsregnskap for IAS 19 er anvendt for regnskapsføring av pensjonskostnader. Det medfører at estimatavvik som ikke var resultatført etter tidligere regnskapsprinsipper er ført mot egenkapitalen Delårsrapporten for morbanken er utarbeidet i samsvar med NRS 11 for delårsrapportering. Tap på utlån er f.o.m. 1. kvartal 2005 vurdert etter den nye utlånsforskriften av om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner både i morbanken og konsernet. Konsernet 1. Generelt Fra og med 1. januar 2005 skal alle norske børsnoterte selskap avlegge konsernregnskap etter internasjonale regnskapsstandarder IFRS. Konsernets delårsregnskap er utarbeidet i henhold til vedtatte IFRS-standarder. Delårsrapporten for konsernet er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering. Regnskapet presenteres i norske kroner som også er konsernets funksjonelle valuta. I hovedsak berøres konsernet av de nye regnskapsreglene innenfor finansielle instrumenter og pensjonforpliktelser. 2. Åpningsbalanse Konsernet har implementert IFRS fra 1. januar Det er utarbeidet sammenlignbare tall for 2004 med unntak av størrelser knyttet til finansielle instrument. Den formelle åpningsbalansen er derfor 1. januar Sparebanken Møre-konsernet har brukt IFRS 1 ved utarbeidelse av åpningsbalansen. Virkninger av endringer i regnskapsprinsippene er ført direkte mot egenkapitalen. Det vises til avstemming av egenkapital på side 13 for nærmere spesifikasjon av effektene og side 14 for virkninger på balanseposter ved overgangen til IFRS.. Konsernet har brukt følgende prinsipper ved historisk (retrospektiv) omarbeidelse etter IFRS 1: - Balanseposter som er påkrevet balanseført etter IFRS og som ikke er regnskapsført etter norsk praksis, er balanseført - Balanseposter som ikke kvalifiserer for regnskapsføring etter IFRS, er tatt ut av balansen - Reklassifisert balanseposter som ikke er i overensstemmelse med IFRS Videre er det gitt en rekke valgfrie unntak fra full tilbakevirkende kraft (retrospektivt) : Valgfrie unntak m.h.t. å omarbeide tall : - Foretaksintegrasjon - Varige driftsmidler - Pensjonsforpliktelser - Omregningsdifferanser valuta - Sammensatte finansielle instrumenter - Eiendeler og gjeld i datterselskap, felleskontrollert virksomhet og tiknyttet selskap (evt. manglende konsolidering) Det er ikke gjennomført retrospektiv anvendelse av noen av de overfornevnte valgfrie unntakene. Dersom dette hadde vært gjort for berørte områder, ville det ikke påvirket konsernets finansielle stilling og nøkkeltall i vesentlig grad. 3. Regnskapsprinsipper Nedenfor gjennomgås de berørte områder hvor IFRS får økonomiske og/eller andre konsekvenser for konsernet og de regnskapsprinsipper som er valgt. 3.1 Konsolidering Det er ikke gjort endringer i prinsippene for konsolidering etter innføring av IFRS. Alle transaksjoner og mellomværende mellom selskapene som inngår i konsernet, er eliminert. I morbankens regnskap er investeringer i datterselskap bokført etter kostmetoden. 3.2 Balanseføring Eiendeler og gjeld balanseføres i konsernet på de tidspunkt konsernet oppnår reell kontroll over rettighetene til eiendelen og påtar seg reell forpliktelse. Utlån som er overført til andre institusjoner og hvor Sparebanken Møre har stilt garanti, er balanseført i konsernet. 3.3 Finansielle instrument I henhold til IAS 39 vil konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres som tradingportefølje, andre instrumenter til virkelig verdi, instrumenter som holdes tilgjengelig for salg eller lån og fordringer. Det som styrer klassifiseringen, er formålet med investeringen. Virkelig verdi med verdiendringer over resultat Konsernets handelsportefølje er vurdert til virkelig verdi via resultatet. Det henvises til årsrapporten for 2004 når det gjelder konsernets definisjon av handelsportefølje. Konsernets beholdning i rentebærende verdipapirer i bankporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med endringer over resultatet. Finansielle derivater er klassifisert i tradingporteføljen og bokføres til virkelig verdi og balanseføres brutto pr. kontrakt som hhv. eiendel eller gjeld. Fastrentelånene er vurdert til virkelig verdi basert på kontraktsfestet kontantstrøm diskontert med markedsrente på balansetidspunktet. Finansiell gjeld er klassifisert som verdipapirgjeld i bankporteføljen og er vurdert til virkelig verdi over resultatet. Instrumenter som holdes tilgjengelig for salg Konsernets beholdning av aksjer som tidligere var klassifisert som varig eie, er vurdert som tilgjengelig for salg med verdiendringer over egenkapitalen. For de investeringer hvor en ikke kan foreta en pålitelig måling av virkelig verdi benyttes historisk kost. 10

11 Lån og fordringer Alle utlån, herunder leasing, men med unntak av fastrentelån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive indikasjoner for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall som følge av svekket kredittverdighet. Nedskrivningen (amortisert kost) beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer (inkl. sikkerheter) neddiskontert med opprinnelig effektiv rente på lånet. Utlån som ikke har vært gjenstand for individuelle vurderinger for verdifall, vurderes samlet i grupper. Beregningen av nedskrivningsbehov foretas på kundegrupper med tilnærmet like risiko- og verdiegenskaper og er basert på risikoklassifisering og tapserfaring for kundegruppene. 3.4 Pensjonsforpliktelser Konsernet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser (ytelsesordning). Den omfatter alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon. Ved overgangen til IFRS har konsernet valgt å føre estimatavvik som ikke var resultatført etter tidligere regnskapsprinsipper, mot egenkapitalen Fremtidige estimatavvik blir ikke resultatført så lenge de ikke overstiger 10% av det høyeste av brutto pensjonsforpliktelse og brutto pensjonsmidler. 3.5 Varige driftsmidler Sparebanken Møre eier i hovedsak sine egne bankbygg og har som formål at de skal brukes til bankdrift. De klassifiseres derfor som varige driftsmidler og ikke som investeringseiendommer i balansen. I åpningsbalansen er bokført verdi brukt som balanseverdi og etter overgangen til IFRS vurderes eiendommene til historisk kost fratrukket akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. 3.6 Skatt Skattekostnaden gjennom året periodiseres på bakgrunn av estimat for skattekostnaden på årsbasis. Konsernet har en skattekostnad på 27,5 % i forhold til resultat før skatt for hele Egenkapital og kapitaldekning Foreslått utbytte og til gaver som vedtas etter balansedagen vises som egenkapital frem til foreslått utbytte er vedtatt av forstanderskapet. Det vises deretter som gjeld i balansen frem til utbetalingsdato. Avsatt utbytte og gaver inngår ikke i beregning av kapitaldekningen. Kapitaldekningsreglene er ikke tilpasset regnskapsføring etter IFRS. Inntil videre er derfor kapitaldekningsberegningene foretatt etter gjeldende regelverk. 3.8 Goodwill Gjennom oppkjøp av eiendomsmeglerfirmaet Møre Eiendomsmegling AS pr 1.juli 2005 (tidligere Krogsveen Raknes AS og Paulsen & Bakke AS) oppstod det en goodwill på 18 mill. kroner i konsernregnskapet. Det er vurdert å ikke være behov for nedskrivning av goodwill pr Avlønning/opsjoner All lønn og annen godtgjørelse til ansatte i konsernet og nærstående parter er utgiftsført og utbetalt ved regnskapsårets utgang. Banken har pr ikke forpliktelser ovenfor adm.direktør, medlemmer av styret, ledende ansatte eller andre ansatte til å gi spesielt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det eksisterer heller ikke ordninger eller regnskapsmessige forpliktelser vedrørende bonuser, overskuddsdelinger, opsjoner, tegningsretter og lignende for noen av de ovenfor nevnte personene. Det vises til siste årsrapport for beskrivelse av bankens ytelsespensjonsordninger for adm.direktør, ledende ansatte og andre ansatte. Det er ikke gjennomført dekomponering av varige driftsmidler utover det som tidligere er gjort. Bygg er dekomponert i bygg, tomt, innredning/installasjoner og inventar. Andre varige driftsmidler er vurdert til kostpris og avskrives over forventet levetid. Varige driftsmidler vurderes for nedskrivninger dersom det er noe som tyder på at balanseført verdi er høyere enn gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av bruksverdi og eiendelens virkelige verdi fratrukket salgskostnader. 11

12 Noter Tall i mill. kroner dersom annet ikke er angitt. 1 Tap på utlån og garantier/mislighold/tapsutsatte engasjement Tap på utlån og garantier Morbank Konsern Periodens endring i spesifiserte nedskrivninger Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån Konstaterte tap i perioden med tidligere spesifisert nedskrivning Konstaterte tap uten tidligere spesifisert nedskrivning Inngang på tidligere konstaterte nedskrivninger Tap på utlån, garantier m.v Spesifiserte nedskrivninger på utlån, garantier m.v. Morbank Konsern Spesifisert nedskrivning på utlån, garantier m.v Konstaterte tap i perioden med tidligere spesifisert nedskrivning Økning i spesifiserte nedskrivninger i perioden Nye spesifiserte nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av spesifiserte nedskrivninger i perioden Spesifisert nedskrivning på utlån, garantier m.v Mislighold Et engasjement blir vurdert som misligholdt dersom låntageren ikke betaler forfalte terminer, eller overtrekk ikke er dekt inn, maksimalt innen 90 dager. Kundens totale engasjement blir da rapportert som misligholdt. Morbank/Konsern Brutto misligholdte engasjement Spesifiserte nedskrivninger Netto misligholdte engasjement Netto mislighold i % av brutto utlån 0,4 0,6 0,8 0,7 0,7 0,9 1,1 1,2 12

13 Misligholdte engasjement (kundens totale engasjement) over 3 mnd. (morbank/konsern) Sum PersonkunderNæringslivIntervall Sum Personkunder Næringsliv måneder måneder Over 12 måneder Brutto mislighold Spesifiserte nedskrivninger Netto mislighold Øvrige tapsutsatte engasjement - (ikke-misligholdte) med spesifiserte nedskrivninger (morbank/konsern) Sum Personkunder Næringsliv Sum Personkunder Næringsliv Brutto utlånsvolum Spesifiserte nedskrivninger Netto utlånsvolum Ansvarlig kapital Morbank Konsern Kjernekapital Tilleggskapital Fradrag i ansvarlig kapital Netto ansvarlig kapital Risikovektet balanse ,20 13,65 13,22 Ansvarlig kapital i % 13,15 13,58 11,55 10,79 10,25 Kjernekapital i % 11,55 10,75 3 Endring i egenkapital Morbank Konsern Egenkapital pr etter IFRS (konsern) Reversering egenkapitalmetoden -52 Pensjonsforpliktelser (nullstilling korridor) 2 Nedskrivninger grupper utlån Utdelt utbytte Avsatt utbytte Endring egne grunnfondsbevis Endring utjevningsfond Endring sparebankens fond Avsatt gaver Utdelt gaver Endring annen egenkapital Egenkapital ved periodens slutt Utbetalt utbytte pr. GFB (kroner)

14 4 Grunnfondsbevis 20 største eierne pr Antall Andel av GFB- GFB kapitalen i % Verdipapirfond Pareto Aksje Norge ,61 MP Pensjon ,59 Verdipapirfond Pareto Aktiv ,67 Farstad Shipping ASA ,53 Brown Brothers Harriman & Co ,27 Odd Slyngstad ,19 Karin Mathiesen ,94 Berit Gjersøe ,90 Tonsenhagen Forr.sentrum AS ,71 Terra Fondsforvaltning AS ,66 Trondheim kommune ,60 Frank Mohn AS ,57 Pactum AS ,54 Aurskog Sparebank ,54 Knut Wahl ,54 WarrenWicklund Fondsforvaltning AS ,49 J.E. Devold AS ,49 Aandahls U Eftf. AS ,46 Sparebanken Hedmark ,45 Sparebankstiftelsen DnBNOR ,43 Sum ,21 Totalt ,0 5 Virksomhetsområder Resultat 2005 Morbanken Datterselskap Konsern Konsern Korr. 1) Morbank A B C D E F G IFRS NRS Netto rente- og kredittprov.innt Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Resultat før skattekostnad Skatt på ordinært resultat Resultat for perioden Balanse Morbanken Datterselskap Konsern Konsern Korr. 1) Morbank A B C D E F G IFRS NRS Kontanter/utlån kredittinst Netto utlån til kunder Verdipapirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av vp Annen gjeld Ansvarlig lånekapital/fondsobl Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum gjeld og egenkapital ) Interne elimineringer i konsernregnskapet samt virkninger av IFRS. 14

15 Resultat 2004 Morbanken Datterselskap Konsern Konsern Korr. 1) Morbank A B C D E F G IFRS NRS Netto rente- og kredittprov.innt Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Resultat før skattekostnad Skatt på ordinært resultat Resultat for perioden Balanse Morbanken Datterselskap Konsern Konsern Korr. 1) Morbank A B C D E F G IFRS NRS Kontanter/utlån kredittinst Netto utlån til kunder Verdipapirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av vp Annen gjeld Ansvarlig lånekapital/fondsobl Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum gjeld og egenkapital ) Interne elimineringer i konsernregnskapet samt virkninger av IFRS. A B C D E F G Hovedkontor Næringsliv Privatmarked Møre Finans AS Sparebankeiendom AS Marine Capital Management AS Møre Eiendomsmegling AS Rapporteringen for virksomhetsområdene (primærsegment) er basert på den samme inndelingen og rapporteringen som løpende skjer til bankens ledelse og styre. Alle inntekter og kostnader er fordelt på bankens primærsegment etter reelt forbruk eller aktivitetsbaserte fordelingsnøkler. Transaksjoner mellom morbanken og datterselskaper gjøres til markedsverdier. 6 Utlån - innskudd - garantier etter sektor/næring Utlån kunder Innskudd Garantier Konsern Sektor/næring Jordbruk og skogbruk Fiske og fangst Industri og bergverk Bygg og anlegg Varehandel og hotell Investering og eiendomsdrift Transport, privat tjenesteytelse Personkunder Offentlig forvaltning Utlandet Andre Sum

16 Balanse - konsekvenser IFRS konsern IFRS IFRS IFRS NRS effekt IFRS NRS effekt IFRS effekt IFRS Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder Spesifiserte nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikat, obligasjoner og andre verdipapirer Aksjer, andeler m.v Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital 7 Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke påløpte inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital/fondsobligasjon Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum gjeld og egenkapital a) Utlån avgitt til andre institusjoner med garanti b) Merverdi - utlån med fast rente vurdert til virkelig verdi c) Nedskrivning grupper av utlån -3 2 Overtatte eiendeler omklassifisert til andre eiendeler Merverdi aksjer tilgjengelig for salg Utsatt skattefordel flyttet til immaterielle eiendeler a) Utsatt skatt ved nullstilling av korridor knyttet til pensjonsforpliktelser b) Utsatt skatt omklassifisert fra immaterielle eiendeler a) Overtatte eiendeler omklassifisert til andre eiendeler 3 2 b) Finansielle derivater vurdert til virkelig verdi Innskudd fra andre kredittinstitusjoner ikke tidligere balanseført Mindreverdi - innskudd vurdert til virkelig verdi Utstedte verdipapirer vurdert til virkelig verdi a) Avsatt utbytte og gaver, omklassifisert til egenkapital fram til endelig vedtak av forstanderskapet i medio mars b) Finansielle derivater vurdert til virkelig verdi c) Andre endringer 6 11 Nullstilling av korridor knyttet til pensjonsforpliktelser a) Egenkapitalen redusert med estimatavvik pensjonsforpliktelser (korridor) etter utsatt skatt 28% (52 mill. kroner netto reduksjon egenkapital). Reduserer sparebankens fond og utjevningsfondet i.h.t. grunnfondsbevisbrøken ( 51,7% pr og 49,6% pr ). b) Avsatt utbytte og til gaver c) Andre endringer finansielle instrument

17 Egenkapital - IFRS avstemming konsern Sum Innskutt Sparebankens Utjevnings- Overkurs- Annen egenkapital egenkapital fond 1) fond 1) fond egenkapital Egenkapital etter NRS Avsatt utbytte Avsatt gaver Pensjonsforpliktelser Egenkapital etter IFRS Resultat for regnskapsåret Endring i pensjonskostnader Endring skattekostnad -1 Resultat for regnskapsåret 2004 etter IFRS 219 Endring egne grunnfondsbevis -1-1 Tilført Sparebankens fond Tilført Utjevningsfondet Tilført annen egenkapital -5-3 Avsatt utbytte Utdelt utbytte Avsatt gaver Utdelt gaver Egenkapital etter IFRS Verdiendring: Verdipapirer eiendeler 5 5 Utlån inkl. sikring -8-8 Innskudd inkl. sikring -2-2 Utstedte verdipapirer inkl. sikring -6-6 Verdiendring finansielle instrument IAS Egenkapital etter IFRS ) Fordelt mellom Sparebankens Fond og Utjevningsfondet i.h.t. grunnfondsbevisbrøken. 17

18 Resultatutvikling - konsern Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital IFRS IFRS NRS NRS NRS Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,38 2,70 2,94 2,98 3,14 Sum driftsinntekter 0,75 0,54 0,54 0,55 0,74 Sum driftskostnader 1,55 1,54 1,55 1,58 1,55 Resultat før tap 1,57 1,70 1,93 1,95 2,33 Tap på utlån, garantier m.v 0,11 0,34 0,83 0,86 0,55 Resultat før skattekostnad 1,47 1,36 1,10 1,09 1,78 Skatt på ordinært resultat 0,40 0,43 0,29 0,30 0,49 Resultat for perioden 1,07 0,93 0,81 0,79 1,29 Resultatregnskap Mill. kroner Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Resultat før skattekostnad Skatt på ordinært resultat Resultat for perioden Resultatregnskap kvartalsvis Mill. kroner 4.kv kv kv kv kv.2004 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Resultat før skattekostnad Skatt på ordinært resultat Resultat for perioden Prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 4.kv kv kv kv kv.2004 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,24 2,30 2,45 2,54 2,74 Sum driftsinntekter 0,72 0,76 0,95 0,54 0,59 Sum driftskostnader 1,71 1,49 1,54 1,53 1,70 Resultat før tap 1,25 1,57 1,86 1,55 1,63 Tap på utlån, garantier m.v 0,00 0,17 0,14 0,15 0,26 Resultat før skattekostnad 1,25 1,40 1,72 1,40 1,37 Skatt på ordinært resultat 0,37 0,35 0,47 0,40 0,61 Resultat for perioden 0,88 1,05 1,25 1,00 0,76 18

19 Hovedtall etter IFRS og NRS - konsern Resultatregnskap IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Resultat før skattekostnad Skatt på ordinært resultat Resultat for perioden Balanse IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner Kontanter og fordringer på sentralbanker Netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån kunder Spesifiserte nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån til kunder Verdipapirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstdelse av verdipapir Annen gjeld Ansvarlig kapital/fondsobligasjoenr Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum gjeld og egenkapital

20 Proformatall - konsern Sparebanken Møre kjøpte eiendomsmeglerforetakene Krogsveen og Raknes AS og Pulsen & Bakke AS. Det nye selskapets navn er Møre Eiendomsmegling AS. Regnskapstall for det oppkjøpte selskapet inngår i konsernregnskapet fra Nedenfor er det vist proformatall for hele 2004 og Resultatregnskap 1) Proforma 2) Proforma 3) Mill. kroner Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Resultat før skattekostnad Skatt på ordinært resultat Resultat for perioden Egenkapitalforrentning 14,2 14,2 12,0 12,1 Kostnader i % av inntekter 50,2 50,8 48,5 47,7 1) Inkl. Møre Eiendomsmegling AS ) Inkl. Møre Eiendomsmegling AS for hele ) Inkl. Møre Eiendomsmegling AS for hele 2004 Balanse Inkl. Møre Eiendomsmegling AS NRS Mill. kroner Kontanter og fordringer på sentralbanker Netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån kunder Spesifiserte nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Netto utlån til kunder Verdipapirer Varige driftsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstdelse av verdipapir Annen gjeld Ansvarlig kapital/fondsobligasjoenr Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum gjeld og egenkapital

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Ringerikes Sparebank - Lokal og personlig - 3. KVARTAL 2007 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 3. kvartal et driftsresultat før skatt på 71,7 mill. kroner,

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig -

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig - Halvårsrapport 2006 Ringerikes Sparebank 30. juni 2006 - Lokal og personlig - Første halvår 2006 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et driftsresultat før skatt på 45,8 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig -

Halvårsrapport Ringerikes Sparebank 30. juni Lokal og personlig - Halvårsrapport 2005 Ringerikes Sparebank 30. juni 2005 - Lokal og personlig - Første halvår 2005 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 2. kvartal et driftsresultat før skatt på 47,5 mill.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2004

Kvartalsrapport 3. kvartal 2004 Kvartalsrapport 3. kvartal 2004 Ringerikes Sparebank 30. september 2004 - Lokal og personlig - 3. KVARTAL 2004 Driftsresultatet Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 3. kvartal et driftsresultat før

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport pr 30. september 2007 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2007 Generelt: Resultatregnskapet i Landkreditt Bank pr 3. kvartal 2007 viser betydelig resultatforbedring

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS

FØRSTE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS FØRSTE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS Godt resultat og styrket egenkapital 1. kvartal 2014 Resultat før skatt: 35,6 mill kroner (36,3 mill kroner) Resultat etter skatt: 24,9 mill kroner (26,1 mill

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS

2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS 2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS Godt resultat og styrket egenkapital 2. kvartal 2013 Resultat før skatt: 81,7 mill kroner (51,7 mill kroner) Resultat etter skatt: 58,8 mill kroner (37,1 mill kroner)

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS

FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS Godt resultat og styrket egenkapital 1. halvår 2014 Resultat før skatt: 74,0 mill kroner (81,7 mill kroner) Resultat etter skatt: 52,7 mill kroner (58,8 mill

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2012 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 34,0 mkr (34,7 mkr) Netto renteinntekter: 61,3 mkr (59,8 mkr)

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 1.kvartal 2015

Delårsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 1.kvartal 2015 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 993 24 078 98 828 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer