Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond"

Transkript

1 Markedsføringsmateriale Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond november - desember 2009

2 Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management, del av Fokus Bank, filial av Danske Bank AS. Det Danske Finanstilsynet fører tilsyn med Danske Bank. I forhold til norske markedsaktiviteter, fører Kredittilsynet tilsyn med filialen Fokus Bank. Tore R. Neverdal, Produktsjef. Dokumentet er et markedsføringsdokument. d k Det tbetyr at tdet ikke er utarbeidet ti samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsføringsmateriale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av finansielle produktet. Wealth Management 2

3 Oppsummering - makro Global økonomisk vekst godt over normalt de nærmeste kvartalene. Dette i kjølvannet av behov for lageroppbygging i industrien, fortsatt sterke offentlige stimuli og bedre forhold i kredittmarkedene. Oppgangen kommer omtrent samtidig i USA, Europa (vest) og Japan Selskapsregnskapene for Q3 jevnt over bedre enn forventet, her hjemme og internasjonalt mye grunnet kostnadskutt og lettere tilgang på kreditt Allerede god vekst i sør-øst Asia, og regionen blir stadig mer sentral når det gjelder å løfte verdensøkonomien foreløpig en mer beskjeden bedring i Øst- Europa På litt lengre sikt når effekten av de offentlige stimuleringspakkene avtar er videre vekst avhengig av stigende privat konsum, noe som i sin tur er avhengig av at den oppturen vi ser nå skaper nye arbeidsplasser Wealth Management 3

4 Oppsummering anbefalte porteføljer Renter: Vi opprettholder en relativt stor andel kredittobligasjoner i våre porteføljer, dette i påvente av en ytterligere normalisering av kredittmarkedene generelt og dermed en spreadinngang mot statsrentene. Aksjer: Vi opprettholder porteføljer som er robuste overfor store bevegelser markedet dette ved en god diversifisering med hensyn på geografisk region. USA, Europa (vest) og Norge inngår i de fleste porteføljene med omtrent like stor andel. Japan inngår i porteføljene, men med en mindre andel. Sør-øst Asia utgjør størstedelen av porteføljenes eksponering i emerging markets, med tillegg for Russland og Sør-Amerika i lange porteføljer med dhøy risiko. ik Øst-Europa inngår p.t. ikke i porteføljene. Wealth Management 4

5 Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger i verdipapirfond i d november desember 2009

6 Global økonomi og finansmarkedet, tegn i tiden Veksten i verdensøkonomien de nærmeste to til tre kvartalene blir sannsynligvis sterkere enn den langsiktige trenden, men det kreves nye arbeidsplasser for å opprettholde veksten på lengre sikt Oppbygging av lager i industrien, offentlige stimuli og betydelige lettelser i kredittmarkedet driver veksten i nærmeste fremtid Relativt synkron oppgang g i USA, Europa og Japan Blandet i emerging markets Asia leder an i oppgangen, Øst-Europa henger fortsatt etter Inflasjon ikke et tema ennå, og rentene vil holde seg lave sterk oppgang i aksjemarkedene så langt i år Wealth Management 6

7 Industrien løfter den globale økonomien Ordreinngangen g til industrien i USA, Europa og Japan (G3) har økt kraftig siden årsskiftet, det vil løfte industriproduksjonen og dermed også totaløkonomien Wealth Management 7

8 Færre som mister jobben i USA Antall nye arbeidstage ere USA; Sysselsesetting, antall nye sysselsatte (non-farm payroll) Fortsatt mange som mister jobben i USA, men fallet er betydelig mindre enn før sannsynlig med vekst i sysselsettingen før årsskiftet jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep Source: Reuters EcoWin Wealth Management 8

9 Betydelig bedring i kredittmarkedene I USA har det vært et betydelig rentefall, spesielt på industripapirer og i interbankrentene. Omtrent samme utvikling har det vært i Europa. Det innebærer en sunnere kapitalflyt generelt, en viktig forutsetning for vekst i økonomien. Wealth Management 9

10 Asia leder an blant emerging gmarkets fortsatt tyngre i Øst-Europa og i deler av Latin-Amerika Asia kan allerede vise til økonomiske vekstrater på rundt 5%. De øvrige regionene er fortsatt i resesjon, og verst ute er de gamle sovjetrepublikkene (CIS). CEE = Øst-Europa LATAM = Latin Amerika Wealth Management 10

11 Fortsatt noen skjær i sjøen! Det er en viss risiko knyttet til hvorvidt den økonomiske oppturen nå fører til økt sysselsetting, noe som er en forutsetning for økt konsum og dermed vedvarende økonomisk vekst Oljeprisen har steget fra 40 til 80 dollar siden årsskiftet, på kort sikt er det bra for Norge og Oslo Børs men ikke like bra for verdensøkonomien. En ytterligere prisoppgang kan strupe privat forbruk i USA, og det vil i så fall også ramme den økonomiske veksten globalt Fortsatt visse strukturelle problemer i bank- og finansnæringen, samt et lavt nivå på næringslivets evne og vilje til å låne penger kan legge en demper på aktivitetsnivået generelt Wealth Management 11

12 USA, omsider vekst i økonomien Et betydelig bidrag fra lageroppbygging, finanspolitiske stimuli, mer stabilt boligmarkedet og bedre forhold på kredittmarkedet gjør at veksten i amerikansk økonomi vil ligge godt over trend de nærmeste kvartalene BNP-veksten i Q var på 3,5 % årlig rate, bedre enn forventet t industriindikatoren ISM for oktober, høyeste nivå på 3 år Fortsatt fall i sysselsettingen, færre jobber i oktober og stigende arbeidsledighet men sysselsettingen sannsynligvis i vekst innen årsskiftet, noe som er avgjørende for økonomisk vekst også på lengre sikt Rentene vil ligge på dagens rekordlave nivå i overskuelig fremtid, med andre ord en fortsatt ekspansiv pengepolitikk Wealth Management 12

13 USA, økonomisk vekst godt over trend Solid BNP-vekst i Q3. (3,5 % årlig rate). Danske Bank ser for seg vekstrater på rundt 4 % de nærmeste to kvartalene, drevet av stigende privat forbruk og økt industriproduksjon. Wealth Management 13

14 USA; sterke industriindikatorer ISM (innkjøpssjefenes indeks) steg til 55,7 i oktober det høyeste nivået på 3 år. Det er en sterk indikasjon på tiltagende aktivitet i industrien ISMs sysselsettingsindeks steg også kraftig i oktober, det indikerer en bedring i arbeidsmarkedet en viktig forutsetning for vedvarende BNP-vekst Wealth Management 14

15 Økt eksport vil løfte Euroland Bedre tider i USA og ikke minst i Asia vil umiddelbart gi positiv effekt på europeisk eksport, med påfølgende oppgang i investeringene og dermed også en bedring i totaløkonomien Vekst over trend kan påregnes i resten av inneværende år, etterfulgt av en noe lavere men bredere fundert vekst utover i neste år Lavere arbeidsledigheten di fra starten av neste år, noe som legger grunnlaget for økt privat konsum og dermed en mer bærekraftig vekst i totaløkonomien Wealth Management 15

16 Lysere utsikter for industrien i Euroland Det forventes en kraftig oppgang i europeisk eksport, og investeringene vil følge etter. Den kraftige stigningen i den tyske industriindikatoren Ifo fortsetter (den såkalte forventningsindeksen steg fra 95,7 til 96,8 i oktober) Wealth Management 16

17 Euroland løftes av eksport til Asia Asia kjøper en stadig større del av europeiske eksportvarer. Den oppgangen vi ser i Asia nå, vil derfor også bidra til å løfte Europa. Wealth Management 17

18 Kraftig nedtur blir avløst av kraftig opptur Økt eksport i kjølvannet av bedre konjunkturer internasjonalt kombinert med et tiltagende behov for å igjen bygge opp en viss lagerbeholdning ld vil gi et betydelig løft i japansk industri. Som en konsekvens av finanspolitiske tiltak for å avhjelpe den økonomiske nedgangen, øker det offentlige forbruket samtidig føres det en lempelig pengepolitikk Innenlandsk etterspørsel vil trolig øke utover i 2010, dette som en konsekvens av skattelettelser og fallende inflasjon gjennomgående lite gjeld i japanske husstander trekker i samme retning Japansk økonomi falt mest når krisen var et faktum, nå åforventes det at oppturen i Japan blir tilsvarende sterk Dog, risiko knyttet til en eventuell ny periode med deflasjon, og japanske aksjer er sårbar overfor en styrkelse av yen mot dollar Wealth Management 18

19 Japansk økonomi på vei inn i en god periode Økt eksport gir et betydelig løft i japansk industriproduksjon Japansk økonomi på vei inn i en god periode i kjølvannet av stigende industriproduksjon og privat konsum Wealth Management 19

20 Norge, litt strammere pengepolitikk I likhet med resten av verden har vekstratene for norsk økonomi steget mer enn forventet i løpet av sommeren og Norges Bank strammer litt inn if form av høyere rente Oljeprisen har steget betydelig, og det er et gode for norsk økonomi generelt og aksjemarkedet spesielt høyere oljepris medvirker samtidig til at oljeinvesteringene holder seg oppe Til tross for Norges Banks renteøkning er rentenivået fortsatt lavt, og det stimulerer til økt privat forbruk samtidig er boligprisene tilbake der det var før finanskrisen og husholdningenes disponible inntekt har økt gjennom store deler av året Usikkerhet knyttet til industrien, med et uventet sterkt fall i tillitsindikatoren PMI de siste par månedene og arbeidsledigheten tenderer oppover. Imidlertid steg industriproduksjonen i september Wealth Management 20

21 Norge, boligprisene tilbake til gamle høyder kroner pr. m2 kroner pr. m << Boligpriser Betydelig lavere rente og lite nybygging, har løftet boligprisene tilbake til nivået fra før finanskrisen

22 Emerging gmarkets; sterkt comeback i Asia, fortsatt relativt tungt i Øst-Europa Emerging markets går mot bedre tider, dette i kjølvannet av økt eksport og dermed økt aktivitet i industrien, aggressiv penge- og finanspolitikk i Asia og visse lettelser i de generelle kredittforholdene Asia spesielt med Kina og India i spissen vil nyte godt av bedre konjunkturer generelt, og indikatorer for aktiviteten it t i industrien i peker oppover. Sterk økning i eksporten fra sentrale industrinasjoner som Sør-Korea og Taiwan Midt-Østen og til dels Sør-Amerika nyter godt av høyere råvarepriser. Det samme gjør Russland, som i tillegg har gjennomført betydelige politiske reformer for på nytt å tiltrekke seg utenlandske investorer Fortsatt tungt i Øst-Europa, her gir svake statsfinanser mindre mulighet for politisk respons på problemene tillegg er lokal finansnæring mer enn gjennomsnittlig hardt rammet av den internasjonale finanskrisen Wealth Management 22

23 Sterkt comeback i Asia, fortsatt tyngre i Øst-Europa PMI for industrien i i Asia har fått et betydelig løft, og peker i retning av en betydelig økning i industriproduksjonen. PMI for OECD er også på riktig side av 50- streken, mens Sentral og Øst-Europa fortsatt har et stykke å gå. 23

24 Rentemarkedet De norske pengemarkedsrentene har for lengst nådd bunnen, og stigende renter må påregnes i tiden fremover Norges Bank er først ute med en renteøkning, Europa og USA vil øke først et godt stykke ut i neste år Den norske styringsrenten er i dag på 1,50 %, Danske Analyse ser for seg at den samme renten er på 2,75 % om ett år Finanskrisen ga en betydelig utgang i spreaden mellom den løpende renten på statsobligasjoner og renten på bank- og industriobligasjoner. Spreaden er mye redusert den siste tiden, men det er mer å gå på og det vil favorisere bank- og industripapirer i i både her hjemme og internasjonalt Wealth Management 24

25 Aksjemarkedet Q3-tall bedre enn forventet lavere risiko i tiden fremover Q3 selskapsregnskaper gjennomgående bedre enn forventet, hurtig effekt av kostnadskutt k og uventet lav negativ omsetningseffekt Økte inntjeningsestimater blir mer troverdige, mindre usikkerhet fremover Gjennomgående sterk cashflow, og stadig lavere gjeldsgrad i selskapene Lavere risiko i aksjemarkedet, selskapene er igjen lønnsomme og det forventes en ytterligere bedring i lønnsomheten i Q4 Stabilisering av verdensøkonomien gir betydelig mindre risiko knyttet til konjunkturene Lavere risiko reduserer aksjeinvestorenes avkastningskrav, det borger for fortsatt oppgang på børsene Wealth Management 25

26 Aksjer; kraftig oppgang siden mars i år.fortsatt et stykke opp til nivået fra før finanskrisen UK 80 USA ndex I Europa Norge Japan Aksjemarkedet fra des feb apr jun aug okt des feb apr jun aug okt des feb Source: Reuters EcoWin Wealth Management 26

27 Aksjer; opp også i emerging g gmarkets Aksjemarkedet fra Index I Brasil Tyrkia Kina India Øst-Europa Russland des feb apr jun aug okt des feb apr jun aug okt des feb Source: Reuters EcoWin Wealth Management 27

28 Valuta; sterkere krone så langt i år. mye av kronesvekkelsen fra i fjor er dermed reversert 110 USD, EUR & JPY mot NOK Indeksert graf, 100 = EUR 85 JPY 80 USD 75 des feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Source: Reuters EcoWin Wealth Management 28

29 Anbefalinger porteføljer verdipapirfond Aksjer Renter Vi opprettholder en god diversifisering ifi i med Vi har gjennomgående en hensyn på geografisk region og bransje, med større andel obligasjoner omtrent like stor eksponering i Norge, USA og (kredittobligasjoner) enn Europa Japan inngår med en noe mindre andel. pengemarkedet i våre anbefalte I forhold til våre strategiske porteføljer er vi porteføljer. Porteføljenes dermed fortsatt overvektet utenlandske aksjer: renteeksponering er undervekt Norge hovedsakelig i norske overvekt USA rentepapirer, men det er også et innslag av utenlandske high overvekt Europa (vest) yield obligasjoner nøytralvekt Japan undervekt Øst-Europa overvekt Sør-øst Asia Sør-øst Asia utgjør hoveddelen av vår eksponering i emerging markets, I våre lengste porteføljer med høy risiko har vi i tillegg en andel i Latin-Amerika (hovedsakelig Brasil) og Russland risikoen i sistnevnte må antas å være spesielt høy. Wealth Management 29

30 Fond som p.t. inngår i en eller flere av våre anbefalte porteføljer Fond Aktivaklasse 1mnd 3mnd 6mnd YTD 2008 Pr. dato DI Norsk Likv I Renter, korte Norge 0,6 % 1,5 % 3,5 % 5,2 % 3,2 % 6/ DI Norsk Oblig Renter, lange Norge 0,6 % 1,9 % 3,6 % 5,9 % 8,5 % 6/ DI Hor. Rente Renter, fond-i-fond 0,7 % N/A N/A 2,2 % N/A 6/ DI Norge I Aksjer, Norge 0,6 % 13,1 % 28,8 % 54,0 % -49,4 % 6/ DI Norge II Aksjer, Norge 1,2 % 13,3 % 29,2 % 54,7 % -48,5 % 6/ FI Global Sector A Aksjer, Globalt 1,2 % -0,7 % 13,2 % 13,6 % -27,2 % 9/ DI Horisont Aksje Aksjer, fond-i-fond 13% 1,3 83% 8,3 208% 20,8 340% 34,0-33,6 % 6/ FI America Fund Aksjer, USA 0,6 % -0,9 % 5,7 % 9,2 % -23,8 % 9/ DI Europe Aksjer; Europa 1,8 % 5,7 % 18,5 % 10,9 % -29,0 % 9/ FI Japan Aksjer, Japan -4,3 % -12,2 % -4,9 % -8,7 % -20,0 % 9/ DI Europe SmallCap Aksjer, Europa -0,5 % 8,2 % 21,2 % 19,8 % -31,4 % 9/ FI South East Asia Aksjer, sør-øst Asia 2,9 % 3,5 % 17,1 % 34,1 % -36,5 % 9/ EC Ryssland Aksjer, Russland 2,5 % 22,6 % 42,2 % 80,0 % -67,4 % 6/ BR Latin America Aksjer, Sør-Amerika 42% 4,2 120% 12,0 330% 33,0 717% 71,7-42,3 % 9/ Kjerne Satellitt A Satellitt B Satellitt C Lav risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Wealth Management 30

31 Portefølje lav risiko lang tidshorisont Dato Avkastning i norske kroner 10/ Vekt 1 mnd 3 mnd 6 mnd YTD I fjor DI Norsk Likv I 10 % 0,5 % 1,5 % 3,4 % 5,2 % 3,2 % DI Norsk Oblig 40 % 06% 0,6 22% 2,2 39% 3,9 60% 6,0 85% 8,5 DI Norge II 15 % 1,7 % 15,8 % 25,1 % 58,1 % -48,5 % FI Global Sector A 10 % 0,8 % 0,3 % 12,7 % 13,2 % -27,2 % FI America Fund 10 % 05% 0,5-0,7 07% 56% 5,6 91% 9,1-20,1 % DI Europe 10 % 2,4 % 6,2 % 19,2 % 11,5 % -29,0 % FI Japan 5 % -5,1 % -11,0 % -5,7 % -9,5 % -20,0 % Porteføljen samlet 100 % 07% 0,7 34% 3,4 91% 9,1 145% 14,5-12,2 2 % Tabellen viser historisk avkastning på porteføljen som den er i dag. Porteføljen kan nylig være endret og er typisk endret i de lengste periodene avkastningen måles på. Dette er dermed ikke den historiske avkastningen på den til enhver tid anbefalte porteføljen. Wealth Management 31

32 Portefølje moderat risiko lang tidshorisont Dato Avkastning i norske kroner 10/ Vekt 1 mnd 3 mnd 6 mnd YTD I fjor DI Norsk Likv I 10 % 0,5 % 1,5 % 3,4 % 5,2 % 3,2 % DI Norsk Oblig 10 % 0,6 % 2,2 % 3,9 % 6,0 % 8,5 % DI Hor. Rente 10 % 0,6 % Nytt fond, ingen historikk DI Norge II 20 % 1,7 % 15,8 % 25,1 % 58,1 % -48,5 % FI America Fund 15 % 0,5 % -0,7 % 5,6 % 9,1 % -20,1 % DI Europe 15 % 24% 2,4 62% 6,2 192% 19,2 115% 11,5-29,0 290% FI Japan 10 % -5,1 % -11,0 % -5,7 % -9,5 % -20,0 % DI Europe SmallCap 5 % -0,3 % 8,9 % 21,6 % 20,1 % -31,4 % FI South East Asia 5% 19% 1,9 22% 2,2 159% 15,9 328% 32,8-36,5 365% Porteføljen samlet * 100 % 0,5 % 4,0 % 11,2 % 18,1 % -20,4 % * der DI Horisont Rent e mangler historikk er avkastningen i DI Norsk Obligasjon brukt Tabellen viser historisk avkastning på porteføljen som den er i dag. Porteføljen kan nylig være endret og er typisk endret i de lengste periodene avkastningen måles på. Dette er dermed ikke den historiske avkastningen på den til enhver tid anbefalte porteføljen. Wealth Management 32

33 Portefølje høy risiko lang tidshorisont Dato Avkastning i norske kroner 10/ Vekt 1 mnd 3 mnd 6 mnd YTD I fjor DI Norge II 25 % 1,7 % 15,8 % 25,1 % 58,1 % -48,5 % FI America Fund 20 % 0,5 % -0,7 % 5,6 % 9,1 % -23,8 % DI Europe 20 % 2,4 % 6,2 % 19,2 % 11,5 % -29,0 % FI Japan 10 % -5,1 % -11,0 % -5,7 % -9,5 % -20,0 % DI Europe SmallCap 5 % -0,3 % 8,9 % 21,6 % 20,1 % -31,4 % FI South East Asia 10 % 1,9 % 2,2 % 15,9 % 32,8 % -36,5 % EC Ryssland 5 % 0,6 % 26,4 % 44,4 % 87,4 % -67,4 % BR Latin America 5% 4,7 % 11,7 % 33,7 % 72,6 % -42,3 % Porteføljen samlet 100 % 0,9 % 6,5 % 17,2 % 30,0 % -35,4 % Tabellen viser historisk avkastning på porteføljen som den er i dag. Porteføljen kan nylig være endret og er typisk endret i de lengste periodene avkastningen måles på. Dette er dermed ikke den historiske avkastningen på den til enhver tid anbefalte porteføljen. Wealth Management 33

34 Fond som inngår i en eller flere av våre anbefalte porteføljer i dag (inklusive i spareavtaler) november desember 2009

35 Renter Danske Invest Norsk Likviditet Pengemarkedet i Norge. Lav risiko ik og god dløpende avkastning Avkastning pr. 6/ Siste 6 mnd Hittil i år ,50 % 5,20 % 3,20 % Danske Invest Norsk Obligasjon: Obligasjoner utstedt av stat, kommuner, banker, kredittforetak eller industri, middels renterisiko. Avkastning pr. 6/ Siste 6 mnd Hittil i år ,60 % 5,90 % 8,50 % Danske Invest Horisont Rente Godt diversifisert fond-i-fond med bredt mandat, både når det gjelder rente- og kredittrisiko. Normalt mest norske rentefond, men fondet kan ta inntil 80 % utenlandske rentefond (i hovedsak valutasikret i NOK) Avkastning pr. 5/ Siste 6 mnd Hittil i år 2008 Nytt fond, ingen historikk Wealth Management 35

36 Alltid Oslo Børs i våre porteføljer Danske Invest Norge I & Danske Invest Norge II Stockpicking basert på analyser av enkeltselskaper og bransjetrender. Aksjer fra Oslo Børs, med hovedvekt på norske bluechips relativt lav risiko. DI Norge I Avkastning pr. 6/ Siste 6 mnd Hittil i år ,80 % 54,00 % -49,40 % DI Norge II Avkastning pr. 6/ Siste 6 mnd Hittil i år ,20 % 54,70 % -48,50 % Wealth Management 36

37 Vårt globale kjernefond Fidelity Global Sector Fund Fondet har global dekning, der aksjeutvelgelsen tar utgangspunkt i de mest sentrale sektorene / bransjene i verden det vil si konsum, finans, industri (inkl. energi og materialer), helse, teknologi og telekommunikasjon. Den forvalter i Fidelity som er ansvarlig for den enkelte sektor, plukker sine mest attraktive aksjer i den aktuelle sektor og disse top-picks inngår i fondets portefølje. Vektingen av de ulike sektorene i fondet vil tar utgangspunkt i en global referanseindeks, men dette er et utpreget stockpicker fond, og avviket når det gjelder enkeltindustrier og geografi kan derfor til tider være stort. Gjennomgående mellom 70 og 100 aksjer i porteføljen Avkastning pr. 9/ Siste 6 mnd Hittil i år ,20 % 13,60 % -27,20 % Wealth Management 37

38 USA på vei ut av den økonomiske krisen Fidelity America Fondet dekker det amerikanske aksjemarkedet, verdens største og mest toneangivende aksjemarked. Forvalterne plukker ihovedsak aksjer i store selskaper som tilbyr en stabil eller voksende inntjeningsvekst kombinert med en fornuftig pris på aksjen Fondets eksponering kan til tider avvike mye fra vanlige referanseindekser når det gjelder sektor og bransje Avkastning pr. 9/ Siste 6 mnd Hittil i år ,70 % 9,20 % -23,80 % Wealth Management 38

39 Stort potensial i europeiske aksjer Danske Invest Europe Fondet gir en eksponering i de næringer og regioner i Europa, der potensialet antas å være størst og der først og fremst Tyskland er det økonomiske lokomotivet. En klar stocpicker-filosofi i forvaltningen, kombinert med god risikospredning. Selskapenes kvalitet og langsiktige markedspotensial vektlegges spesielt. Avkastning pr. 9/ Siste 6 mnd Hittil i år ,50 % 10,90 % -29,00 % Wealth Management 39

40 Tokyo-børsen har mye ågåpå på Fidelity Japan Fund Fondet har en sammensetning som i stor grad reflekterer Tokyo-børsen når det gjelder bransje og sektorfordeling. Den enkelte aksje omtrent 100 i tallet plukkes likevel ut med utgangspunkt i en klar bottom-up strategi. Overvekt av store og mellomstore selskaper Avkastning pr. 9/ Siste 6 mnd Hittil i år ,90 490% -8,70 870% -20,00 00 % Wealth Management 40

41 Europas kommende stjerner Danske Invest Europe Small Cap. Investerer i små og mellomstore kontinentaleuropeiske selskaper, som gjerne har tatt en posisjon i mindre og nisjepregede markeder med stort potensial for vekst. Ofte relativt ukjente selskaper, som ikke følges av aksjeanalytikere generelt - nettopp der man gjerne finner de beste investeringene. Avkastning pr. 9/ Siste 6 mnd Hittil i år ,2020 % 19,80 % -31,40 % Wealth Management 41

42 Asia stadig mer sentral i verdensøkonomien Kina leder an i et Asia på bedringens vei Fidelity South East Asia Investerer i en ekspansiv region; Kina, Sør-Korea, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Indonesia, Malaysia etc. Forvaltes med en bottom-up strategi der de ulike selskapene velges ut med utgangspunkt i ledelsens kvalitet, inntjening, konkurranseposisjon, markedsutsikter, finansiell situasjon og cash-flow. Overvekt av store selskaper, som sikrer gir god likviditet i fondets aksjeportefølje. j Fondet kan til tider ha store avvik fra benchmark Avkastning pr. 9/ Siste 6 mnd Hittil i år ,10 % 34,10 % -36,50 % Wealth Management 42

43 Stort potensial i deler av Latin-Amerika BlackRock k Latin American Investerer i selskaper i Latin-Amerika, med det for øyet å generere god avkastning i et emerging market med et stort økonomisk potensial. Eksponeringen er klart størst i Brasil, regionens dominerende økonomi med et svært likvid og velfungerende aksjemarked. Øvrige plasseringer er hovedsakelig i Mexico, Chile og Argentina. Høy risiko, med ditto høyt potensial for avkastning Avkastning pr. 9/ Siste 6 mnd Hittil i år ,00 % 71,70 % -42,30 % Wealth Management 43

44 Russland, en økonomi med ambisjoner East Capital lrussland Investerer i russiske aksjer, basert på en utpreget stockpicker-filosofi Russlands økonomi er i sterk vekst, blant annet på grunn av høy eksport og stigende innenlandsk aktivitet i Stort potensial i en rekke sektorer og bransjer i Russland Svært høy risiko, med ditto høyt potensial for avkastning Avkastning pr. 6/ Siste 6 mnd Hittil i år ,20 % 80,00 % -67,40 % Wealth Management 44

45 Fond-i-fond overlat l forvaltningen av aksjefondsporteføljen f til profesjonelle Danske Invest thorisont taksje Aksjeeksponering globalt, gjennom nøye utvalgte aksjefond Aktiv forvaltning, både med hensyn på hvor man bør være eksponert og med hensyn på hvilke fondsleverandører d man benytter Vårt foretrukne spareavtalefond Avkastning pr. 6/ Siste 6 mnd Hittil i år ,80 % 34,00 % -33,60 % Wealth Management 45

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT

MARKEDSINFORMASJON. November 2011. SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT MARKEDSINFORMASJON November 2011 SPV Fondene MÅNEDSRAPPORT Makro Negative nøkkeltall og rentespreadutgang i Europa preget markedet i november måned. Den politiske situasjonen tilspisset seg og flere regjeringssjefer

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Økonomiske utsikter. Januar 2011

Økonomiske utsikter. Januar 2011 Økonomiske utsikter Januar 11 Globalt: Oppsvinget har fått feste, men utfordringene er mange USA: Skattelette setter fart i økonomien Eurosonen: Svak og ujevn utvikling, krise truer Storbritannia: Seiglivet

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer