Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond"

Transkript

1 Markedsføringsmateriale Oppsummering økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond november - desember 2009

2 Dette dokumentet er utarbeidet av Wealth Management, del av Fokus Bank, filial av Danske Bank AS. Det Danske Finanstilsynet fører tilsyn med Danske Bank. I forhold til norske markedsaktiviteter, fører Kredittilsynet tilsyn med filialen Fokus Bank. Tore R. Neverdal, Produktsjef. Dokumentet er et markedsføringsdokument. d k Det tbetyr at tdet ikke er utarbeidet ti samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Det foreligger ingen restriksjoner mot handel i forkant av utsendelse av markedsføringsmateriale. Forfatteren av dette dokumentet kan motta bonus eller annen provisjonsbasert godtgjørelse knyttet til tilretteleggingen av-, utviklingen av- eller tegning/salg av finansielle produkter generelt eller til finansielle produkter omtalt i dette dokumentet. Dette dokumentet må ikke betraktes som et tilbud om kjøp eller salg av finansielle produktet. Wealth Management 2

3 Oppsummering - makro Global økonomisk vekst godt over normalt de nærmeste kvartalene. Dette i kjølvannet av behov for lageroppbygging i industrien, fortsatt sterke offentlige stimuli og bedre forhold i kredittmarkedene. Oppgangen kommer omtrent samtidig i USA, Europa (vest) og Japan Selskapsregnskapene for Q3 jevnt over bedre enn forventet, her hjemme og internasjonalt mye grunnet kostnadskutt og lettere tilgang på kreditt Allerede god vekst i sør-øst Asia, og regionen blir stadig mer sentral når det gjelder å løfte verdensøkonomien foreløpig en mer beskjeden bedring i Øst- Europa På litt lengre sikt når effekten av de offentlige stimuleringspakkene avtar er videre vekst avhengig av stigende privat konsum, noe som i sin tur er avhengig av at den oppturen vi ser nå skaper nye arbeidsplasser Wealth Management 3

4 Oppsummering anbefalte porteføljer Renter: Vi opprettholder en relativt stor andel kredittobligasjoner i våre porteføljer, dette i påvente av en ytterligere normalisering av kredittmarkedene generelt og dermed en spreadinngang mot statsrentene. Aksjer: Vi opprettholder porteføljer som er robuste overfor store bevegelser markedet dette ved en god diversifisering med hensyn på geografisk region. USA, Europa (vest) og Norge inngår i de fleste porteføljene med omtrent like stor andel. Japan inngår i porteføljene, men med en mindre andel. Sør-øst Asia utgjør størstedelen av porteføljenes eksponering i emerging markets, med tillegg for Russland og Sør-Amerika i lange porteføljer med dhøy risiko. ik Øst-Europa inngår p.t. ikke i porteføljene. Wealth Management 4

5 Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger i verdipapirfond i d november desember 2009

6 Global økonomi og finansmarkedet, tegn i tiden Veksten i verdensøkonomien de nærmeste to til tre kvartalene blir sannsynligvis sterkere enn den langsiktige trenden, men det kreves nye arbeidsplasser for å opprettholde veksten på lengre sikt Oppbygging av lager i industrien, offentlige stimuli og betydelige lettelser i kredittmarkedet driver veksten i nærmeste fremtid Relativt synkron oppgang g i USA, Europa og Japan Blandet i emerging markets Asia leder an i oppgangen, Øst-Europa henger fortsatt etter Inflasjon ikke et tema ennå, og rentene vil holde seg lave sterk oppgang i aksjemarkedene så langt i år Wealth Management 6

7 Industrien løfter den globale økonomien Ordreinngangen g til industrien i USA, Europa og Japan (G3) har økt kraftig siden årsskiftet, det vil løfte industriproduksjonen og dermed også totaløkonomien Wealth Management 7

8 Færre som mister jobben i USA Antall nye arbeidstage ere USA; Sysselsesetting, antall nye sysselsatte (non-farm payroll) Fortsatt mange som mister jobben i USA, men fallet er betydelig mindre enn før sannsynlig med vekst i sysselsettingen før årsskiftet jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep Source: Reuters EcoWin Wealth Management 8

9 Betydelig bedring i kredittmarkedene I USA har det vært et betydelig rentefall, spesielt på industripapirer og i interbankrentene. Omtrent samme utvikling har det vært i Europa. Det innebærer en sunnere kapitalflyt generelt, en viktig forutsetning for vekst i økonomien. Wealth Management 9

10 Asia leder an blant emerging gmarkets fortsatt tyngre i Øst-Europa og i deler av Latin-Amerika Asia kan allerede vise til økonomiske vekstrater på rundt 5%. De øvrige regionene er fortsatt i resesjon, og verst ute er de gamle sovjetrepublikkene (CIS). CEE = Øst-Europa LATAM = Latin Amerika Wealth Management 10

11 Fortsatt noen skjær i sjøen! Det er en viss risiko knyttet til hvorvidt den økonomiske oppturen nå fører til økt sysselsetting, noe som er en forutsetning for økt konsum og dermed vedvarende økonomisk vekst Oljeprisen har steget fra 40 til 80 dollar siden årsskiftet, på kort sikt er det bra for Norge og Oslo Børs men ikke like bra for verdensøkonomien. En ytterligere prisoppgang kan strupe privat forbruk i USA, og det vil i så fall også ramme den økonomiske veksten globalt Fortsatt visse strukturelle problemer i bank- og finansnæringen, samt et lavt nivå på næringslivets evne og vilje til å låne penger kan legge en demper på aktivitetsnivået generelt Wealth Management 11

12 USA, omsider vekst i økonomien Et betydelig bidrag fra lageroppbygging, finanspolitiske stimuli, mer stabilt boligmarkedet og bedre forhold på kredittmarkedet gjør at veksten i amerikansk økonomi vil ligge godt over trend de nærmeste kvartalene BNP-veksten i Q var på 3,5 % årlig rate, bedre enn forventet t industriindikatoren ISM for oktober, høyeste nivå på 3 år Fortsatt fall i sysselsettingen, færre jobber i oktober og stigende arbeidsledighet men sysselsettingen sannsynligvis i vekst innen årsskiftet, noe som er avgjørende for økonomisk vekst også på lengre sikt Rentene vil ligge på dagens rekordlave nivå i overskuelig fremtid, med andre ord en fortsatt ekspansiv pengepolitikk Wealth Management 12

13 USA, økonomisk vekst godt over trend Solid BNP-vekst i Q3. (3,5 % årlig rate). Danske Bank ser for seg vekstrater på rundt 4 % de nærmeste to kvartalene, drevet av stigende privat forbruk og økt industriproduksjon. Wealth Management 13

14 USA; sterke industriindikatorer ISM (innkjøpssjefenes indeks) steg til 55,7 i oktober det høyeste nivået på 3 år. Det er en sterk indikasjon på tiltagende aktivitet i industrien ISMs sysselsettingsindeks steg også kraftig i oktober, det indikerer en bedring i arbeidsmarkedet en viktig forutsetning for vedvarende BNP-vekst Wealth Management 14

15 Økt eksport vil løfte Euroland Bedre tider i USA og ikke minst i Asia vil umiddelbart gi positiv effekt på europeisk eksport, med påfølgende oppgang i investeringene og dermed også en bedring i totaløkonomien Vekst over trend kan påregnes i resten av inneværende år, etterfulgt av en noe lavere men bredere fundert vekst utover i neste år Lavere arbeidsledigheten di fra starten av neste år, noe som legger grunnlaget for økt privat konsum og dermed en mer bærekraftig vekst i totaløkonomien Wealth Management 15

16 Lysere utsikter for industrien i Euroland Det forventes en kraftig oppgang i europeisk eksport, og investeringene vil følge etter. Den kraftige stigningen i den tyske industriindikatoren Ifo fortsetter (den såkalte forventningsindeksen steg fra 95,7 til 96,8 i oktober) Wealth Management 16

17 Euroland løftes av eksport til Asia Asia kjøper en stadig større del av europeiske eksportvarer. Den oppgangen vi ser i Asia nå, vil derfor også bidra til å løfte Europa. Wealth Management 17

18 Kraftig nedtur blir avløst av kraftig opptur Økt eksport i kjølvannet av bedre konjunkturer internasjonalt kombinert med et tiltagende behov for å igjen bygge opp en viss lagerbeholdning ld vil gi et betydelig løft i japansk industri. Som en konsekvens av finanspolitiske tiltak for å avhjelpe den økonomiske nedgangen, øker det offentlige forbruket samtidig føres det en lempelig pengepolitikk Innenlandsk etterspørsel vil trolig øke utover i 2010, dette som en konsekvens av skattelettelser og fallende inflasjon gjennomgående lite gjeld i japanske husstander trekker i samme retning Japansk økonomi falt mest når krisen var et faktum, nå åforventes det at oppturen i Japan blir tilsvarende sterk Dog, risiko knyttet til en eventuell ny periode med deflasjon, og japanske aksjer er sårbar overfor en styrkelse av yen mot dollar Wealth Management 18

19 Japansk økonomi på vei inn i en god periode Økt eksport gir et betydelig løft i japansk industriproduksjon Japansk økonomi på vei inn i en god periode i kjølvannet av stigende industriproduksjon og privat konsum Wealth Management 19

20 Norge, litt strammere pengepolitikk I likhet med resten av verden har vekstratene for norsk økonomi steget mer enn forventet i løpet av sommeren og Norges Bank strammer litt inn if form av høyere rente Oljeprisen har steget betydelig, og det er et gode for norsk økonomi generelt og aksjemarkedet spesielt høyere oljepris medvirker samtidig til at oljeinvesteringene holder seg oppe Til tross for Norges Banks renteøkning er rentenivået fortsatt lavt, og det stimulerer til økt privat forbruk samtidig er boligprisene tilbake der det var før finanskrisen og husholdningenes disponible inntekt har økt gjennom store deler av året Usikkerhet knyttet til industrien, med et uventet sterkt fall i tillitsindikatoren PMI de siste par månedene og arbeidsledigheten tenderer oppover. Imidlertid steg industriproduksjonen i september Wealth Management 20

21 Norge, boligprisene tilbake til gamle høyder kroner pr. m2 kroner pr. m << Boligpriser Betydelig lavere rente og lite nybygging, har løftet boligprisene tilbake til nivået fra før finanskrisen

22 Emerging gmarkets; sterkt comeback i Asia, fortsatt relativt tungt i Øst-Europa Emerging markets går mot bedre tider, dette i kjølvannet av økt eksport og dermed økt aktivitet i industrien, aggressiv penge- og finanspolitikk i Asia og visse lettelser i de generelle kredittforholdene Asia spesielt med Kina og India i spissen vil nyte godt av bedre konjunkturer generelt, og indikatorer for aktiviteten it t i industrien i peker oppover. Sterk økning i eksporten fra sentrale industrinasjoner som Sør-Korea og Taiwan Midt-Østen og til dels Sør-Amerika nyter godt av høyere råvarepriser. Det samme gjør Russland, som i tillegg har gjennomført betydelige politiske reformer for på nytt å tiltrekke seg utenlandske investorer Fortsatt tungt i Øst-Europa, her gir svake statsfinanser mindre mulighet for politisk respons på problemene tillegg er lokal finansnæring mer enn gjennomsnittlig hardt rammet av den internasjonale finanskrisen Wealth Management 22

23 Sterkt comeback i Asia, fortsatt tyngre i Øst-Europa PMI for industrien i i Asia har fått et betydelig løft, og peker i retning av en betydelig økning i industriproduksjonen. PMI for OECD er også på riktig side av 50- streken, mens Sentral og Øst-Europa fortsatt har et stykke å gå. 23

24 Rentemarkedet De norske pengemarkedsrentene har for lengst nådd bunnen, og stigende renter må påregnes i tiden fremover Norges Bank er først ute med en renteøkning, Europa og USA vil øke først et godt stykke ut i neste år Den norske styringsrenten er i dag på 1,50 %, Danske Analyse ser for seg at den samme renten er på 2,75 % om ett år Finanskrisen ga en betydelig utgang i spreaden mellom den løpende renten på statsobligasjoner og renten på bank- og industriobligasjoner. Spreaden er mye redusert den siste tiden, men det er mer å gå på og det vil favorisere bank- og industripapirer i i både her hjemme og internasjonalt Wealth Management 24

25 Aksjemarkedet Q3-tall bedre enn forventet lavere risiko i tiden fremover Q3 selskapsregnskaper gjennomgående bedre enn forventet, hurtig effekt av kostnadskutt k og uventet lav negativ omsetningseffekt Økte inntjeningsestimater blir mer troverdige, mindre usikkerhet fremover Gjennomgående sterk cashflow, og stadig lavere gjeldsgrad i selskapene Lavere risiko i aksjemarkedet, selskapene er igjen lønnsomme og det forventes en ytterligere bedring i lønnsomheten i Q4 Stabilisering av verdensøkonomien gir betydelig mindre risiko knyttet til konjunkturene Lavere risiko reduserer aksjeinvestorenes avkastningskrav, det borger for fortsatt oppgang på børsene Wealth Management 25

26 Aksjer; kraftig oppgang siden mars i år.fortsatt et stykke opp til nivået fra før finanskrisen UK 80 USA ndex I Europa Norge Japan Aksjemarkedet fra des feb apr jun aug okt des feb apr jun aug okt des feb Source: Reuters EcoWin Wealth Management 26

27 Aksjer; opp også i emerging g gmarkets Aksjemarkedet fra Index I Brasil Tyrkia Kina India Øst-Europa Russland des feb apr jun aug okt des feb apr jun aug okt des feb Source: Reuters EcoWin Wealth Management 27

28 Valuta; sterkere krone så langt i år. mye av kronesvekkelsen fra i fjor er dermed reversert 110 USD, EUR & JPY mot NOK Indeksert graf, 100 = EUR 85 JPY 80 USD 75 des feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Source: Reuters EcoWin Wealth Management 28

29 Anbefalinger porteføljer verdipapirfond Aksjer Renter Vi opprettholder en god diversifisering ifi i med Vi har gjennomgående en hensyn på geografisk region og bransje, med større andel obligasjoner omtrent like stor eksponering i Norge, USA og (kredittobligasjoner) enn Europa Japan inngår med en noe mindre andel. pengemarkedet i våre anbefalte I forhold til våre strategiske porteføljer er vi porteføljer. Porteføljenes dermed fortsatt overvektet utenlandske aksjer: renteeksponering er undervekt Norge hovedsakelig i norske overvekt USA rentepapirer, men det er også et innslag av utenlandske high overvekt Europa (vest) yield obligasjoner nøytralvekt Japan undervekt Øst-Europa overvekt Sør-øst Asia Sør-øst Asia utgjør hoveddelen av vår eksponering i emerging markets, I våre lengste porteføljer med høy risiko har vi i tillegg en andel i Latin-Amerika (hovedsakelig Brasil) og Russland risikoen i sistnevnte må antas å være spesielt høy. Wealth Management 29

30 Fond som p.t. inngår i en eller flere av våre anbefalte porteføljer Fond Aktivaklasse 1mnd 3mnd 6mnd YTD 2008 Pr. dato DI Norsk Likv I Renter, korte Norge 0,6 % 1,5 % 3,5 % 5,2 % 3,2 % 6/ DI Norsk Oblig Renter, lange Norge 0,6 % 1,9 % 3,6 % 5,9 % 8,5 % 6/ DI Hor. Rente Renter, fond-i-fond 0,7 % N/A N/A 2,2 % N/A 6/ DI Norge I Aksjer, Norge 0,6 % 13,1 % 28,8 % 54,0 % -49,4 % 6/ DI Norge II Aksjer, Norge 1,2 % 13,3 % 29,2 % 54,7 % -48,5 % 6/ FI Global Sector A Aksjer, Globalt 1,2 % -0,7 % 13,2 % 13,6 % -27,2 % 9/ DI Horisont Aksje Aksjer, fond-i-fond 13% 1,3 83% 8,3 208% 20,8 340% 34,0-33,6 % 6/ FI America Fund Aksjer, USA 0,6 % -0,9 % 5,7 % 9,2 % -23,8 % 9/ DI Europe Aksjer; Europa 1,8 % 5,7 % 18,5 % 10,9 % -29,0 % 9/ FI Japan Aksjer, Japan -4,3 % -12,2 % -4,9 % -8,7 % -20,0 % 9/ DI Europe SmallCap Aksjer, Europa -0,5 % 8,2 % 21,2 % 19,8 % -31,4 % 9/ FI South East Asia Aksjer, sør-øst Asia 2,9 % 3,5 % 17,1 % 34,1 % -36,5 % 9/ EC Ryssland Aksjer, Russland 2,5 % 22,6 % 42,2 % 80,0 % -67,4 % 6/ BR Latin America Aksjer, Sør-Amerika 42% 4,2 120% 12,0 330% 33,0 717% 71,7-42,3 % 9/ Kjerne Satellitt A Satellitt B Satellitt C Lav risiko Lav risiko Middels risiko Høy risiko Wealth Management 30

31 Portefølje lav risiko lang tidshorisont Dato Avkastning i norske kroner 10/ Vekt 1 mnd 3 mnd 6 mnd YTD I fjor DI Norsk Likv I 10 % 0,5 % 1,5 % 3,4 % 5,2 % 3,2 % DI Norsk Oblig 40 % 06% 0,6 22% 2,2 39% 3,9 60% 6,0 85% 8,5 DI Norge II 15 % 1,7 % 15,8 % 25,1 % 58,1 % -48,5 % FI Global Sector A 10 % 0,8 % 0,3 % 12,7 % 13,2 % -27,2 % FI America Fund 10 % 05% 0,5-0,7 07% 56% 5,6 91% 9,1-20,1 % DI Europe 10 % 2,4 % 6,2 % 19,2 % 11,5 % -29,0 % FI Japan 5 % -5,1 % -11,0 % -5,7 % -9,5 % -20,0 % Porteføljen samlet 100 % 07% 0,7 34% 3,4 91% 9,1 145% 14,5-12,2 2 % Tabellen viser historisk avkastning på porteføljen som den er i dag. Porteføljen kan nylig være endret og er typisk endret i de lengste periodene avkastningen måles på. Dette er dermed ikke den historiske avkastningen på den til enhver tid anbefalte porteføljen. Wealth Management 31

32 Portefølje moderat risiko lang tidshorisont Dato Avkastning i norske kroner 10/ Vekt 1 mnd 3 mnd 6 mnd YTD I fjor DI Norsk Likv I 10 % 0,5 % 1,5 % 3,4 % 5,2 % 3,2 % DI Norsk Oblig 10 % 0,6 % 2,2 % 3,9 % 6,0 % 8,5 % DI Hor. Rente 10 % 0,6 % Nytt fond, ingen historikk DI Norge II 20 % 1,7 % 15,8 % 25,1 % 58,1 % -48,5 % FI America Fund 15 % 0,5 % -0,7 % 5,6 % 9,1 % -20,1 % DI Europe 15 % 24% 2,4 62% 6,2 192% 19,2 115% 11,5-29,0 290% FI Japan 10 % -5,1 % -11,0 % -5,7 % -9,5 % -20,0 % DI Europe SmallCap 5 % -0,3 % 8,9 % 21,6 % 20,1 % -31,4 % FI South East Asia 5% 19% 1,9 22% 2,2 159% 15,9 328% 32,8-36,5 365% Porteføljen samlet * 100 % 0,5 % 4,0 % 11,2 % 18,1 % -20,4 % * der DI Horisont Rent e mangler historikk er avkastningen i DI Norsk Obligasjon brukt Tabellen viser historisk avkastning på porteføljen som den er i dag. Porteføljen kan nylig være endret og er typisk endret i de lengste periodene avkastningen måles på. Dette er dermed ikke den historiske avkastningen på den til enhver tid anbefalte porteføljen. Wealth Management 32

33 Portefølje høy risiko lang tidshorisont Dato Avkastning i norske kroner 10/ Vekt 1 mnd 3 mnd 6 mnd YTD I fjor DI Norge II 25 % 1,7 % 15,8 % 25,1 % 58,1 % -48,5 % FI America Fund 20 % 0,5 % -0,7 % 5,6 % 9,1 % -23,8 % DI Europe 20 % 2,4 % 6,2 % 19,2 % 11,5 % -29,0 % FI Japan 10 % -5,1 % -11,0 % -5,7 % -9,5 % -20,0 % DI Europe SmallCap 5 % -0,3 % 8,9 % 21,6 % 20,1 % -31,4 % FI South East Asia 10 % 1,9 % 2,2 % 15,9 % 32,8 % -36,5 % EC Ryssland 5 % 0,6 % 26,4 % 44,4 % 87,4 % -67,4 % BR Latin America 5% 4,7 % 11,7 % 33,7 % 72,6 % -42,3 % Porteføljen samlet 100 % 0,9 % 6,5 % 17,2 % 30,0 % -35,4 % Tabellen viser historisk avkastning på porteføljen som den er i dag. Porteføljen kan nylig være endret og er typisk endret i de lengste periodene avkastningen måles på. Dette er dermed ikke den historiske avkastningen på den til enhver tid anbefalte porteføljen. Wealth Management 33

34 Fond som inngår i en eller flere av våre anbefalte porteføljer i dag (inklusive i spareavtaler) november desember 2009

35 Renter Danske Invest Norsk Likviditet Pengemarkedet i Norge. Lav risiko ik og god dløpende avkastning Avkastning pr. 6/ Siste 6 mnd Hittil i år ,50 % 5,20 % 3,20 % Danske Invest Norsk Obligasjon: Obligasjoner utstedt av stat, kommuner, banker, kredittforetak eller industri, middels renterisiko. Avkastning pr. 6/ Siste 6 mnd Hittil i år ,60 % 5,90 % 8,50 % Danske Invest Horisont Rente Godt diversifisert fond-i-fond med bredt mandat, både når det gjelder rente- og kredittrisiko. Normalt mest norske rentefond, men fondet kan ta inntil 80 % utenlandske rentefond (i hovedsak valutasikret i NOK) Avkastning pr. 5/ Siste 6 mnd Hittil i år 2008 Nytt fond, ingen historikk Wealth Management 35

36 Alltid Oslo Børs i våre porteføljer Danske Invest Norge I & Danske Invest Norge II Stockpicking basert på analyser av enkeltselskaper og bransjetrender. Aksjer fra Oslo Børs, med hovedvekt på norske bluechips relativt lav risiko. DI Norge I Avkastning pr. 6/ Siste 6 mnd Hittil i år ,80 % 54,00 % -49,40 % DI Norge II Avkastning pr. 6/ Siste 6 mnd Hittil i år ,20 % 54,70 % -48,50 % Wealth Management 36

37 Vårt globale kjernefond Fidelity Global Sector Fund Fondet har global dekning, der aksjeutvelgelsen tar utgangspunkt i de mest sentrale sektorene / bransjene i verden det vil si konsum, finans, industri (inkl. energi og materialer), helse, teknologi og telekommunikasjon. Den forvalter i Fidelity som er ansvarlig for den enkelte sektor, plukker sine mest attraktive aksjer i den aktuelle sektor og disse top-picks inngår i fondets portefølje. Vektingen av de ulike sektorene i fondet vil tar utgangspunkt i en global referanseindeks, men dette er et utpreget stockpicker fond, og avviket når det gjelder enkeltindustrier og geografi kan derfor til tider være stort. Gjennomgående mellom 70 og 100 aksjer i porteføljen Avkastning pr. 9/ Siste 6 mnd Hittil i år ,20 % 13,60 % -27,20 % Wealth Management 37

38 USA på vei ut av den økonomiske krisen Fidelity America Fondet dekker det amerikanske aksjemarkedet, verdens største og mest toneangivende aksjemarked. Forvalterne plukker ihovedsak aksjer i store selskaper som tilbyr en stabil eller voksende inntjeningsvekst kombinert med en fornuftig pris på aksjen Fondets eksponering kan til tider avvike mye fra vanlige referanseindekser når det gjelder sektor og bransje Avkastning pr. 9/ Siste 6 mnd Hittil i år ,70 % 9,20 % -23,80 % Wealth Management 38

39 Stort potensial i europeiske aksjer Danske Invest Europe Fondet gir en eksponering i de næringer og regioner i Europa, der potensialet antas å være størst og der først og fremst Tyskland er det økonomiske lokomotivet. En klar stocpicker-filosofi i forvaltningen, kombinert med god risikospredning. Selskapenes kvalitet og langsiktige markedspotensial vektlegges spesielt. Avkastning pr. 9/ Siste 6 mnd Hittil i år ,50 % 10,90 % -29,00 % Wealth Management 39

40 Tokyo-børsen har mye ågåpå på Fidelity Japan Fund Fondet har en sammensetning som i stor grad reflekterer Tokyo-børsen når det gjelder bransje og sektorfordeling. Den enkelte aksje omtrent 100 i tallet plukkes likevel ut med utgangspunkt i en klar bottom-up strategi. Overvekt av store og mellomstore selskaper Avkastning pr. 9/ Siste 6 mnd Hittil i år ,90 490% -8,70 870% -20,00 00 % Wealth Management 40

41 Europas kommende stjerner Danske Invest Europe Small Cap. Investerer i små og mellomstore kontinentaleuropeiske selskaper, som gjerne har tatt en posisjon i mindre og nisjepregede markeder med stort potensial for vekst. Ofte relativt ukjente selskaper, som ikke følges av aksjeanalytikere generelt - nettopp der man gjerne finner de beste investeringene. Avkastning pr. 9/ Siste 6 mnd Hittil i år ,2020 % 19,80 % -31,40 % Wealth Management 41

42 Asia stadig mer sentral i verdensøkonomien Kina leder an i et Asia på bedringens vei Fidelity South East Asia Investerer i en ekspansiv region; Kina, Sør-Korea, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Indonesia, Malaysia etc. Forvaltes med en bottom-up strategi der de ulike selskapene velges ut med utgangspunkt i ledelsens kvalitet, inntjening, konkurranseposisjon, markedsutsikter, finansiell situasjon og cash-flow. Overvekt av store selskaper, som sikrer gir god likviditet i fondets aksjeportefølje. j Fondet kan til tider ha store avvik fra benchmark Avkastning pr. 9/ Siste 6 mnd Hittil i år ,10 % 34,10 % -36,50 % Wealth Management 42

43 Stort potensial i deler av Latin-Amerika BlackRock k Latin American Investerer i selskaper i Latin-Amerika, med det for øyet å generere god avkastning i et emerging market med et stort økonomisk potensial. Eksponeringen er klart størst i Brasil, regionens dominerende økonomi med et svært likvid og velfungerende aksjemarked. Øvrige plasseringer er hovedsakelig i Mexico, Chile og Argentina. Høy risiko, med ditto høyt potensial for avkastning Avkastning pr. 9/ Siste 6 mnd Hittil i år ,00 % 71,70 % -42,30 % Wealth Management 43

44 Russland, en økonomi med ambisjoner East Capital lrussland Investerer i russiske aksjer, basert på en utpreget stockpicker-filosofi Russlands økonomi er i sterk vekst, blant annet på grunn av høy eksport og stigende innenlandsk aktivitet i Stort potensial i en rekke sektorer og bransjer i Russland Svært høy risiko, med ditto høyt potensial for avkastning Avkastning pr. 6/ Siste 6 mnd Hittil i år ,20 % 80,00 % -67,40 % Wealth Management 44

45 Fond-i-fond overlat l forvaltningen av aksjefondsporteføljen f til profesjonelle Danske Invest thorisont taksje Aksjeeksponering globalt, gjennom nøye utvalgte aksjefond Aktiv forvaltning, både med hensyn på hvor man bør være eksponert og med hensyn på hvilke fondsleverandører d man benytter Vårt foretrukne spareavtalefond Avkastning pr. 6/ Siste 6 mnd Hittil i år ,80 % 34,00 % -33,60 % Wealth Management 45

Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger

Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger Markedsføringsmateriale Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond i d februar 2010 Oppsummering - makroøkonomi Norge relativt lite rammet av finanskrisen og den økonomiske veksten

Detaljer

Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger

Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger Markedsføringsmateriale Økonomisk utvikling og investeringsanbefalinger verdipapirfond i d januar 2010 Oppsummering - makroøkonomi Norge relativt lite rammet av finanskrisen og den økonomiske veksten er

Detaljer

Generelt om spare- og investeringsrådgivning i Fokus Bank

Generelt om spare- og investeringsrådgivning i Fokus Bank Porteføljenytt Sparing og investering 7. januar 2010 Generelt om spare- og investeringsrådgivning i Fokus Bank Strategiske porteføljer Spare- og investeringsrådgivning i Fokus Bank bygger på en prosess

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Dårlig sikt. Rask snuoperasjon i etterkant av Brexit

Dårlig sikt. Rask snuoperasjon i etterkant av Brexit Dårlig sikt Det var mange, oss inkludert, som trodde de negative reaksjonene i globale aksjemarkeder i etterkant av Brexit ville vare lenger enn kun to handledager. Juli endte med god avkastning i både

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Verdensøkonomien Endelig stabilisering og vekst? Sjeføkonom Inge Furre Børs og Bacalao 27. februar 2013

Verdensøkonomien Endelig stabilisering og vekst? Sjeføkonom Inge Furre Børs og Bacalao 27. februar 2013 Verdensøkonomien Endelig stabilisering og vekst? Sjeføkonom Inge Furre Børs og Bacalao 27. februar 2013 Wall Street styrer utviklingen på Oslo Børs 28.02.2013 side 2 og veksten er avgjørende for børsutviklingen

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind

Markedsføringsdokument. Horisontfondene. Trondheim 28. feb 2011. Oscar Andersen. Jacob Børs Lind Markedsføringsdokument Horisontfondene Trondheim 28. feb 2011 Oscar Andersen Jacob Børs Lind Aksjemarkedet 2010 + jan 2011 (NOK) 120 100 80 Norge USA Europa Japan Emerging Markets Kilde: Bloomberg 2/39

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Krevende farvann. Investment Strategy & Advice Juni 2016

Krevende farvann. Investment Strategy & Advice Juni 2016 Krevende farvann Investment Strategy & Advice Vi er ikke halvveis i året enda, men for globale finansielle markeder har de siste fem månedene vært begivenhetsrike nok for et helt år. Fokuset har skiftet

Detaljer

Investeringsåret 2011: Status halvveis

Investeringsåret 2011: Status halvveis Investeringsåret 2011: Investeringsåret 2011: Status halvveis HVA SKAL MAN EIE FREM TIL NYTTÅR GODE INVESTERINGER DÅRLIGE INVESTERINGER HIGH-YIELD OBLIGASJONER BANK-AKSJER (SELSKAPS)OBLIGASJONER RÅVARER

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Forvaltningsprosess og markedssyn. Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management

Forvaltningsprosess og markedssyn. Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management Forvaltningsprosess og markedssyn Seniorstrateg Christian Lie Danske Bank Wealth Management Strategic asset allocation forum Credit bond competencies Danske Capital Senior management Asset allocation competencies

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Ytterligere bedring i det amerikanske boligmarkedet, nå stiger også omsetningen av brukte boliger kraftig Varelagrene snur opp og gir positivt bidrag til BNP

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Ukens Holberggraf 12. august 2009

Ukens Holberggraf 12. august 2009 Ukens Holberggraf 12. august 2009 Norges Bank holdt foliorenten uendret på 1,25% men antyder at renten kan bli satt opp allerede i høst Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Sparebanken Møre Markets Aktiv Forvaltning Trond Moldskred 2016 Et begivenhetsrikt år side 2 1 2016: Til tross for dette et bra år for aksjer Oslo børs

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 Innhold 1. Kort om SKAGEN Fondenes rentesyn 2. Om SKAGEN Avkastning og fondets mandat 3. SKAGEN Avkastnings investeringer Makro- og renteutvikling Hovedpunkter

Detaljer

Kan man bli rik med renter?

Kan man bli rik med renter? Kan man bli rik med renter? I 2016 ble du rikere med renter 3,52 % ODIN Rente A ODIN Aksje A -0,65 % og du ble fattigere med aksjer Over tid vet vi jo at man blir rikere med aksjer Men hvor lang tid er

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013

Porsgrunn kommune. Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Porsgrunn kommune Avkastningsrapport 1. tertial 2013 Innhold Markedsrapport..... Porteføljesammendrag. Aktivaallokering mot strategi lange midler. Aktivaallokering mot strategi driftslikviditet.. Risikosituasjonen

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen?

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finansforbundet. august Statssekretær Henriette Westhrin 1 Disposisjon Den internasjonale finanskrisen Kort om utvikling og tiltak Hva gjør Regjeringen for å dempe utslagene

Detaljer

Bedring i sikte. Oppgang i selskapsinntjeningen betyr oppgang i aksjer

Bedring i sikte. Oppgang i selskapsinntjeningen betyr oppgang i aksjer Bedring i sikte Man bør være forsiktig med å si at noe er kjedelig i finansielle markeder, men etter en uventet avslutning på juni (Brexit), og en overraskende sterk rekyl i etterkant, har utviklingen

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport april 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.04.2017 Markedskommentar for april Geopolitisk usikkerhet, fallende oljepris, valg i Frankrike og annonsering

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 Hellas tilbake i sporet I februar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,46 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,39 prosent. Fallende

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer