ÅRSREGNSKAP Vedtatt av styret Behandles av bankens Forstanderskap SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP 2014. Vedtatt av styret 12.02.2015 Behandles av bankens Forstanderskap 25.02.2015 1 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP 2014 Vedtatt av styret Behandles av bankens Forstanderskap SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

2 ÅRSBERETNING INNLEDNING NORSK ØKONOMI 2014 I følge Norges Bank anslås veksten i norsk fastlandsøkonomi å være 2,25 prosent i Dette er lavere enn trendveksten på ca. 2,5 prosent, men noe høyere enn tilsvarende tall fra 2013, som viste 1,8 prosent. Bedrifter i de fleste næringer i Norges Banks regionale nettverk har rapportert om mindre kapasitetsproblemer enn tidligere og lavere forventet vekst fremover. Dette gjelder særlig for oljeleverandørnæringen. Lavere oljeinvesteringer, med de ringvirkninger det har for fastlandsøkonomien, vil nok trekke ned veksten i inneværende år og med det trolig føre til økt arbeidsledighet. På den andre siden har prisfallet på olje bidratt til kronesvekkelse og dermed bedret konkurransevilkårene for tradisjonell eksportindustri. Denne effekten ble forsterket ytterligere av kuttet i styringsrenten mot slutten av året. Den underliggende inflasjonen har ligget rundt inflasjonsmålet, og kan øke videre ettersom en svakere krone vil øke prisen på importerte varer. Husholdningenes forbruk holder seg på et moderat nivå, og spareraten er relativt høy. Dette oppleves også til en viss grad lokalt da det i banken ble opprettet vel 1000 spareavtaler i 2014 med påfølgende god innskuddsvekst. Boligprisene har tatt seg opp etter et svakt UTFORDRINGER INN I 2015 Norsk økonomi har over tid blitt mer og mer oljeavhengig, og dermed mer sårbar for et omslag i petroleumssektoren. Dette er særlig tydelig i vår region her på Vestlandet, og til dels også på Sørlandet. Selv om det har vært ventet at vi ville se et skift i denne sektoren, har den dramatiske nedgangen i oljeprisen kommet overraskende på mange. Fra et toppunkt i juni 2014 på rundt USD 115 per fat har oljeprisen falt ned til under USD 50 per fat nå ved årsskiftet. I tillegg til en lav oljepris indikerer anslag fra de sentrale prognosemiljøene at oljeinvesteringene vil falle så mye som 15 prosent i Selv om nivået fortsatt er høyt (prognose for 2015 indikerer et investeringsnivå på 189 mrd. kr i 2015, over ti ganger så mye som i industrien), vil oljeinvesteringer bidra negativt til veksten i norsk økonomi sett opp mot tidligere år. Norsk økonomi er svært oljeavhengig, og vi ser da at endringer i den norske kronen i stor grad følger endringene i oljeprisen. Denne høsten har vi derfor sett en betydelig svekkelse mot de store valutaene. Eksempelvis så vi en kronesvekkelse gjennom fjoråret på i overkant av 22 prosent mot amerikanske dollar, og rundt 8 prosent mot euro. Dette til tross for at det fortsatt er store utfordringer i eurosonen. Svekkelsen av kronen medfører redusert kjøpekraft for norske husholdninger gjennom økte priser på importerte varer, men gir også bedrede konkurransevilkår for tradisjonell eksportindustri ettersom norske varer blir billigere for utenlandske importører. Dette vil på sikt bidra til å lette en nødvendig omstilling til en mindre oljeavhengig økonomi. Den underliggende inflasjonen har ligget rundt inflasjonsmålet på 2,5 prosent gjennom hele HUSHOLDNINGENES FORBRUKSVEKST OG SPARING Privat konsum står for om lag halvparten av aktiviteten i norsk fastlandsøkonomi. Som i 2013 utviklet forbruket seg moderat i 2014, med en vekst i underkant av 2 prosent. Ser en på de foregående år er dette en nedgang fra 2,3 prosent i 2013 og 3,0 prosent i Oljeprisfallet og meldinger om bemanningsreduksjoner særlig i olje- og gassindustrien gjør mange usikre på utviklingen fremover, særlig i landets økonomi. Til tross for det pessimistiske synet på utviklingen i Norge samlet sett, holder forventningene til privat økonomi seg godt oppe. Dette skyldes nok en kombinasjon av at folk flest føler at de har sikre jobber og at lånerentene er svært lave. Mer usikre tider vil trolig likevel føre 2 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

3 til videre vekst i sparingen, som bare for bankinnskudd har passert 1000 mrd. kr. Dette tilsvarer ca kroner per husholdning, et svært høyt tall. BOLIGPRISENE, FORTSETTER DE Å STIGE? Svak utvikling i boligprisene i 2013, skapte noe usikkerhet i boligmarkedet. I 2014 reverserte imidlertid markedet denne utviklingen, og ga en positiv månedsvekst (sesongjustert) gjennom hele året. I desember var boligprisene 8,1 prosent høyere enn i samme måned året før. Dette er på samme nivå (8,5 %) som i For oss bankene har det siste året vært preget av svært sterk konkurranse, kanskje den mest markante vi har opplevd noen gang. Denne utviklingen ser også ut til å fortsette i Andre faktorer som urbanisering og lav bygging i pressområder, taler for en videre prisvekst i de nærmeste årene. På den negative siden kan en svakere norsk økonomi og økt usikkerhet føre til lavere befolkningsvekst (færre arbeidsinnvandrere) og et dårligere arbeidsmarked. LAVERE KREDITTVEKST I HUSHOLDNINGENE OG IKKE FINANSIELLE FORETAK Kredittveksten har samlet sett fortsatt den nedadgående tendensen fra 2013 gjennom Både husholdningene og ikke-finansielle foretak har redusert sin vekst i gjeldsopptak i denne perioden. For førstnevnte har veksten gått fra å ligge i overkant av 7 prosent på årsbasis til å ligge mellom 6 og 7 prosent. Foretakene har redusert kredittveksten fra ca. 4 prosent til i underkant av 3 prosent. De store regulatoriske endringene på bankområdet har ført til at bedriftslån har fått en lavere prioritet og strammere kredittpraksis, særlig i de store bankene. Tilsvarende har boliglån til husholdninger blitt betydelig viktigere med påfølgende hardere konkurranse mellom bankene. For enkelte av de større selskapene var det imidlertid gunstig å hente finansiering i obligasjonsmarkedet i fjor, men tilgang på finansiering fra dette markedet forverret seg imidlertid mot slutten av fjoråret. I lys av et mer pessimistisk makroøkonomisk bilde, ventes det heller ikke at bedriftenes etterspørsel etter lån vil ta seg opp i første del av Gjeldsbelastningen i husholdningene fortsatte å øke noe i 2014, dette som følge av at kredittveksten også i 2014 holdt seg på et høyere nivå enn inntektsveksten. Samlet sett er husholdningenes bruttogjeld nå over dobbelt så stor som deres disponible inntekt, en utvikling som myndighetene ser på med bekymring. Husholdningene er sårbare for inntektsbortfall og renteøkninger, men analyser indikerer at sårbarheten ikke har økt gjennom det siste året. NORGES BANK OG STYRINGSRENTEN Med svak vekst og lave renter hos våre viktigste handelspartnere, samt et stort fall i oljeprisen og en forventet nedgang i oljeinvesteringer, valgte Norges Banks hovedstyre å kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent på årets siste rentemøte i Dette var den første endringen i renten siden mars Rentekuttet ble tolket som et føre var -tiltak fra hovedstyrets side, gitt de noe mørkere fremtidsutsiktene for norsk økonomi. Den svake kronen og hensynet til finansiell stabilitet trakk motsatt vei. Usikkerheten rundt videre vekst er fortsatt fremtredende og Norges Bank har gitt uttrykk for en 50 prosent sannsynlighet for ytterligere kutt på neste rentemøte i mars Til tross for at styringsrenten aldri har vært lavere enn dagens nivå har imidlertid Norges Bank fortsatt et betydelig handlingsrom til forskjell fra våre svenske naboer og euroområdet for øvrig. 3 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

4 2 SAMARBEIDSPARTNERE DSS DE SAMARBEIDENDE SPAREBANKER DSS er en gruppering bestående av ni sparebanker. Disse er fra Luster i nord, via Voss, Haugesund, Etne, Skudenes & Aakra her i vest, og Flekkefjord, Søgne & Greipstad, Spareskillingsbanken og Lillesand i sør. Totalt forvalter bankene en kapital på ca. 50 mrd. kr. Administrasjonen i DSS er lokalisert i Haugesund Sparebank og består av tre ansatte som utgjør totalt 2,6 årsverk. De ansatte er en daglig leder og to medarbeidere på IT og prosjektarbeid. De ansatte i DSS skal være alle bankenes ressurs innenfor IT området og avtaleforvaltning, samt koordinere ulike områder hvor disse bankene finner det nyttig å samarbeide. Vi opplever at bankene har mye å hente på samhandling og bankene etablerer stadige nye grupper/fora hvor en drar nytte av hverandres kunnskap og erfaringer. FRENDE FORSIKRING. Skudenes & Aakra Sparebank er medeier og distributør for Frende Forsikring. Bankens eierpost pr var 1,10 %. Nytt fra 2014 var at Frende Forsikring, gjennom Sparebanken Sogn og Fjordanes inntreden, fikk en ny eier og distributør. I alt består nå Frende grupperingen av 15 sparebanker. Det å få inn enda en stor bank i samarbeidet har vært en betydelig styrking av selskapet, og Frendes utvikling er svært positiv. De øvrige 14 eierbankene er; Sparebanken Vest, Fana Sparebank, Sparebanken Øst, Helgeland Sparebank, Sparebanken Sør og samtlige av de 9 DSS bankene. Frende har hatt en flott utvikling og leverer gode resultater, samtidig som det scorer høyt på kundetilfredshets undersøkelser. Skadeselskapet viser et resultat før skatt, men etter sikkerhetsavsetninger i 2014 på 164 mill.kr. Tilsvarende tall fra 2013 var kr. 79,2 mill.kr. Combined ratio ble 88,4 % mot 92,3 % i Frende liv hadde i 2014 et resultat før skatt på kr. 18,3 mill.kr., en liten økning fra kr. 17,4 mill.kr. året før. Egenkapitalavkastningen etter skatt i selskapene ble henholdsvis 25,7 % i skade og 7,6 % i liv. Utviklingen i selskapene er dermed gledelig, også sett fra eiers ståsted. NORNE SECURITIES Norne Securities er bankens verdipapirforetak. Selskapet ble etablert i juli 2008, og hovedkontoret ligger i Bergen. Bak etableringen står 14 frittstående sparebanker. Skudenes & Aakra Sparebank er en av disse 14 bankene og har en eierandel på 1,50 %. Selskapet ivaretar bankens kunder sine behov for verdipapirhandel, enten via Norne Securities sitt meglerbord, eller gjennom en god og moderne nettbankløsning. Selskapet har også en svært kompetent Corporate Finance avdeling som kan bistå bankens kunder ved behov for ulik rådgiving ved salg, oppkjøp, fusjoner restruktureringer osv. Norne Securities har også et tett samarbeid med nesten 80 sparebanker i Eika gruppen noe som gjør selskapet til største market maker på Oslo Børs. Bankens kunder omsatte for ca. kr. 224 mill.kr. via netthandelsløsningen og Nornes meglerbord i Dette er ca. 25 mill.kr. mer enn i Norne tilbyr gode og moderne nettløsninger som bankens kunder gir gode tilbakemeldinger på. Norne Securities var tilrettelegger og bisto banken i egenkapitalemisjonen som ble gjennomført våren Banken er svært tilfreds med arbeidet som der ble utført. VERD BOLIGKREDITT AS Selskapet ble etablert i 2009 og er eid av bankene Haugesund, Skudenes & Aakra, Søgne & Greipstad, Luster, Lillesand, Etne, Flekkefjord, Sparebanken Vest og Spareskillingsbanken. Verd er etablert for å 4 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

5 tilby sparebankenes kunder finansiering av godt sikrede boliglån (innenfor 75 prosent av dokumentert verdi). Sparebanken Vest drifter selskapet på vegne av eierne. Selskapet er i god drift og leverer tilfredsstillende økonomiske resultater. Utfordringen for Verd er at selskapet ikke har lykkes med å få en internasjonalt godkjent rating. Ut fra de signaler en har mottatt fra de aktuelle utenlandske ratingbyråene vil dette også være en utfordring fremover med dagens selskapsstruktur og størrelse. Bankene har imidlertid hittil erfart at investorene ser låneporteføljen i Verd som en attraktiv investeringsmulighet. En får her litt ekstra betalt for obligasjoner med samme risiko som de som ligger i de ratede selskapene. Dette håper vi også vil være situasjonen fremover. Saldo på bankens låneportefølje som er overført Verd utgjorde 990 mill.kr. ved utgangen av 2014, en økning på ca. 146 mill.kr. fra året før. Denne porteføljen reduserer bankens utlån på egen balanse og dermed også bankens forvaltningskapital. Veksttallene må derfor korrigeres for disse overføringene om den skal gi et riktig bilde av bankens totale vekst og balanse. I bankens policydokument for likviditets og markedsrisiko er det lagt opp til at inntil 25 % av bankens samlede utlån på egen balanse kan overføres til boligkredittselskapet. Pr. i dag er det overført ca. 17 % av total låneportefølje til boligkreditt. BRAGE FINANS AS Brage Finans AS er bankens produktleverandør innenfor leasing og bil/løsørelån. Selskap ble etablert og satt i drift fra 1. oktober Også dette selskapet er eiet av flere sparebanker i fellesskap. Eierne er Sparebanken Vest, Sparebankens Sør, Helgeland Sparebank, Fana Sparebank, Etne Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Haugesund Sparebank, Luster Sparebank, Voss Sparebank og vår egen bank, Skudenes & Aakra Sparebank. Selskapet er nå vel etablert i markedet og porteføljen passerte 2,5 mrd.kr. i Selskapet har uten støtte fra eierbankene hentet likviditet i obligasjonsmarkedet gjennom flere utstedelser i 2014, og står nå godt på egne ben. Leasing er et viktig tilskudd til bankens produkttilbud, og gjør at Skudenes & Aakra Sparebank kan fremstå som et komplett finanshus i bankens markedsområde. EIENDOMSMEGLER A Eiendomsmegler A har gjennom fire års drift etablert seg godt som nest største megler på Haugalandet. Det ble i 2014 inngått et formalisert samarbeid med Haugaland Boligbyggerlag (Haubo), noe som har styrket megleren ytterligere. Det er to ansatte fra Eiendomsmegler A lokalisert i bankens kontor i Kopervik. På Karmøy har Eiendomsmegler A oppnådd svært gode resultater, og er nå markedsleder, med en markedsandel på hele 37 %. Eiendomsmegler A eies 60 % av bankene Haugesund, Etne og Skudenes & Aakra Sparebank samt 40 % av to ansatte i Eiendomsmegler A. EIENDOMSKREDITT AS Skudenes & Aakra Sparebank er aksjonær med en eierpost på 2,72 % i Eiendomskreditt AS. Selskapet eies av 85 sparebanker og holder til i Bergen. Eiendomskreditt tilbyr bolig- og nærings lån. Skudenes & Aakra Sparebank tilbyr fastrentelån gjennom Eiendomskreditt, og har med det til enhver tid konkurransedyktige tilbud på dette. Eiendomskreditt fungerer som en avlastning for banken når det gjelder nærings lån. I tillegg eier Eiendomskreditt AS datterselskapet Kredittforeningen for Sparebanker AS som benyttes av banken til innlån fra markedet. EVRY EVRY er i kroner bankens største samarbeidspartner. Selskapet er leverandør av bankens IT systemer. Som Nordens største leverandør av IT innenfor bank og forsikring, er banken sikret topp moderne dataløsninger innenfor alle felt. Bankens kunder får gjennom denne avtalen samlet bank, spareprodukter og forsikring i en nettbankavtale. Kostnadsmessig er dette en betydelig post, men gode og fremtidsrettede IT løsninger er avgjørende for effektiv drift. 5 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

6 3 BANKENS ØKONOMI SKUDENES & AAKRA SPAREBANKS STILLING I 2014 I løpet av 2014 gjennomførte banken en prosess med formål å øke egenkapitalen ved å utstede egenkapitalbevis. Egenkapitalen ble økt med 90 mill.kr. kr ved å utstede egenkapitalbevis pålydende 100 kr. Tegningskurs ble satt til 104 kr pr egenkapitalbevis, og overkursfondet på 3,6 mill. kr. dekket emisjonsprosessen, samt garantiprovisjon til deltakere i garantikonsortiumet. 629 personer og bedrifter tegnet seg for totalt 112,46 mill.kr. i tegningsperioden. Dette tilsier en overtegning på 20,1 %. Lokalmiljøet viste stor interesse for tegningsprosessen, og 75 % av tegningsvolumet kom fra personer og bedrifter som er hjemmehørende i Karmøy kommune. For å unngå at enkeltstående investorer fikk en dominant posisjon, ble det satt en øvre grense for tegningsvolum på 5 mill.kr. pr juridisk enhet. Ved at banken fikk gjennomført en vellykket egenkapitalemisjon, er kapitaldekningsreglene som ble innført ved Basel III/CRD IV i 2013 oppfylt med solid margin. Banken har med dette instrumentet også etablert en mulighet til å emittere ny egenkapital i fremtiden, dersom det skulle bli behov for det. DRIFTSRESULTAT I 2014 Banken oppnådde et resultat før skatt på 73,6 mill.kr. i Tilsvarende resultat for 2013 var 61,3 mill.kr. Styret anser dette som et solid resultat. Figuren nedenfor viser utviklingen i sentrale nøkkeltall de siste fem årene: Det er viktig å merke seg at det særlig er et forhold som har bidratt til å redusere kostnadene i 2014, og som dermed øker resultatet i Banken har foretatt en planendring i den ytelsesbaserte pensjonsordningen. Mer konkret er garantien om G-reguleringen av pensjoner under utbetaling tatt bort. Denne endringen medfører en aktuarberegnet reduksjon av pensjonskostnadene i Netto pensjonskostnader er i 2014 regnskapsført med ca - 8,5 mill.kr., mens tilsvarende kostnad var i 2013 ca 4,3 mill.kr., altså en forskjell på ca 12,7 mill.kr. fra 2013 til Transaksjonen er enkeltstående for Det forventes at pensjonskostnadene for 2015 vil være på et normalt nivå igjen. Dersom vi ser bort fra nevnte transaksjon knyttet til pensjonskostnadene i 2014, er resultat etter tap relativt likt i 2014 som i 2013, altså ca 61 mill.kr. Utviklingen i de ulike hovedpostene i resultatregnskapet er imidlertid forskjellig i 2014 i forhold til SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

7 Utvikling i netto rente og provisjonsinntekter: Netto rente og provisjonsinntekter utgjorde 122,2 mill.kr. i 2014 (116,8 mill.kr. i 2013). Økningen kommer som en følge av økt forvaltningskapital i Rentenetto som andel av gjennomsnitt forvaltningskapital var i ,86 %. Tilsvarende nøkkeltall for 2013 var 1,89 %. Økt konkurranse i bankmarkedet har medført noe reduserte rentemarginer fra kundene i løpet av Gjennomførte renteendringer i januar 2015 tilsier at rentemarginene reduseres ytterligere. Banken har hatt god tilgang til funding i finansmarkedet, og både NIBOR og kredittspreadene på nye obligasjonslån har i 2014 vært stabilt lave. Endringen i Norges bank sin styringsrente i desember 2014 har medført at pengemarkedsrentene er på sitt laveste nivå på lang tid. Utvikling i netto andre inntekter: Netto provisjonsinntekter og netto inntekter fra øvrige banktjenester ble 22,4 mill.kr. i Tilsvarende tall for 2013 var 19,5 mill.kr. Økningen på ca. 2,8 mill.kr skyldes i hovedsak økte provisjoner fra Verd Boligkreditt og Frende Forsikring. Årsakene til økte provisjoner er at bankens kundeportefølje i disse selskapene har økt i 2014 i forhold til Bankens verdipapirbeholdning: Bankens verdipapirbeholdning består i hovedsak av ulike typer selskapsobligasjoner og rentefond. Disse verdipapirene utgjør bankens likviditetsreserver, og kvalifiserte obligasjoner kan også stilles som sikkerhet for lån i Norges Bank. Banken har deponert ca. 150 mill.kr. av obligasjonsporteføljen som sikkerhet i Norges Bank. Bankens risikopolicy tilsier at det investeres lite i aksjemarkedet. Dette er grunnen til at bankens andel av omsettelige enkeltaksjer og aksjefond er lav. For nærmere beskrivelse av hvilke konkrete verdipapirer banken er innehaver av, vises det til regnskapets noter. I 2014 begynte året med en normalt god avkastning på verdipapirporteføljen. I løpet av høsten 2014 ble oljeprisen kraftig redusert, og mange verdipapirer som er relatert til oljebransjen fikk et vesentlig verdifall. Banken har foretatt en kursredusering på flere av obligasjonene som er relatert til oljebransjen ved avleggelsen av årsregnskapet for Netto verdiendring på verdipapirene ble 3,8 mill.kr. i 2014, mens tilsvarende tall var 10,9 mill.kr. i SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

8 TAP PÅ UTLÅN Banken har i 2014 totalt regnskapsført 23,6 mill.kr. i tap på utlån og garantier. Tilsvarende tall for 2013 var 16,6 mill.kr. Tapene utgjør 0,36 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital for Tilsvarende tall for 2013 var 0,27 % og 0,16 % i For nærmere informasjon vises det til regnskapets noter. OVERSKUDD OG DISPONERING Styret foreslår følgende disponering av årets overskudd: Resultat av ordinær drift: Kr Skattekostnad: Kr Årsoverskudd 2014 Kr Disponering av overskuddet for 2014 Overført til Sparebankens fond: Kr Overført til gavefond: Kr Avsatt til utbytte*: Kr Overført til utjevningsfond*: Kr Sum disponert: Kr *Bankens egenkapitalbevis ble utstedt i mai Eiernes kapital har vært i aktivitet i banken siden 13. mai 2014, og andelen av overskuddet til eierne blir derfor i 2014 avkortet forholdsvis i forhold til antallet dager eierandelskapitalen har vært i aktivitet. FORVALTNINGSKAPITAL, INNSKUDD OG UTLÅN Skudenes & Aakra Sparebank hadde god utlåns- og innskuddsvekst i Forvaltningskapitalen pr var 6,7 mrd., en økning på 400 mill.kr., eller 6,3 % i løpet av Hovedpostene på bankens egen balanse har utviklet seg som følger de fem siste årene: Veksttallene i 2014 er henholdsvis 7,4 % (9,1 % i 2013) for innskudd og 6,7 % (7,7 %) for utlån på egen balanse. Styret har satt som en langsiktig målsetning at innskuddene i forhold til utlån minst skal være 75 %. Innskuddsdekningen var ved utgangen av ,8 % (77,3 % i 2013). 8 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

9 Overføringer av private boliglån til Verd Boligkreditt var 990 mill.kr. ved utgangen av 2014 (844 mill.kr. i 2013). Overføringer av næringslivslån til Eiendomskreditt var 14,9 mill.kr. ved utgangen av 2014 (27,0 mill.kr. i 2013). Bankens totale utlånsvekst i 2014, inklusiv overførsler til Verd Boligkreditt AS og Eiendomskreditt var dermed 7,9 % (10,6 % i 2013). Utvikling i bankens samlede overførsler av lån til boligkreditt har de siste årene vært som følger: SOLIDITET OG KAPITALDEKNING Skudenes & Aakra Sparebank er en solid bank. Bankens egenkapital er 588,4 mill.kr. ved utgangen av 2014 (449,8 mill.kr. i 2013). Dette gir en egenkapitalandel på 8,75 % av forvaltningskapitalen i 2014 (7,11 % i 2013). En hovedårsak til at banken har økt sin egenkapital, er den tidligere nevnte utstedelsen av egenkapitalbevis. I tillegg til egenkapitalen, har banken utstedt et ansvarlig lån som er regnskapsført til 75,0 mill.kr. kr ved utgangen av Det ansvarlige lånet ble utstedt i desember Banken har i løpet av 2014 tilbakebetalt to utstedte fondsobligasjoner på totalt 90 mill.kr. Egenkapitalen inngår som ren kjernekapital og det ansvarlige lånet inngår som ansvarlig kapital ved beregning av bankens kapitaldekning. Det følgende er bankens målsetninger og status pr : Kapitaldekning; Mål og status Bankens målsetning Ren kjernekapital 14,50 % 16,72 % 13,72 % Kjernekapital 16,00 % 16,72 % 16,54 % Ansvarlig kapital 18,00 % 18,85 % 18,55 % En viktig del av kapitaldekningsreglene er at banken skal foreta en jevnlig vurdering av bankens totalkapitalbehov basert på den risikoprofil samt styring og kontroll av risiko som banken har. Denne prosessen kalles ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Banken gjennomfører en slik prosess som hovedregel hvert år. Nærmere informasjon om denne prosessen kan leses i Pilar 3 dokumentet, som er offentlig på bankens nettsider. 9 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

10 LIKVIDITET OG FUNDING Finansieringsbehovet utover bankens egenkapital og kundeinnskudd, dekkes ved å låne penger i finansmarkedet. Banken har god tilgang til lån fra markedet, og betingelsene stemmer godt overens med hva sammenlignbare banker oppnår i markedet. Endringer i spreadene på bankens obligasjonslån er generelt i stor grad forårsaket av nasjonale eller globale makroøkonomiske forhold. I løpet av 2014 var spreadene stabilt lave gjennom året. Pr hadde banken lånt totalt ca. 1,5 mrd. NOK i finansmarkedet (1,6 mrd.kr. pr ). De to viktigste hovedfinansieringskildene er ordinære obligasjonslån som er notert på Nordic ABM (ca. 1,2 mrd.kr.) og lån fra Kredittforeningen (275 mill.kr.). For å redusere refinansieringsrisikoen, fokuseres det på å dele lånebehovet opp i mindre delbeløp som igjen har ulike forfallstidspunkt. Lånene pr har følgende forfallstidspunkter: 4 NØKKELTALL Innskudd (Mill kr) Innskuddsvekst % 7,41 9,08 7,47 2,13 21,55 7,27 Innskuddsdekning % 77,79 77,28 76,27 77,78 84,66 71,85 Utlån (Mill kr) Utlånsvekst % 6,70 7,65 9,60 11,17 3,19 16,38 Forvaltningskapital Forvaltningskapitalvekst % 6,27 7,67 10,20 8,83 7,81 12,06 Rentenetto i % av gjennomsnitt forvaltning 1,86 1,89 1,81 1,75 1,70 1,84 Driftskostnader i % av gjennomsnitt forvaltningskapital 0,91 1,15 1,19 1,25 1,10 1,38 Resultat etter tap i % av gjennomsnitt forvaltningskapital 1,12 0,99 0,93 0,64 1,01 0,93 Egenkapitalrentabilitet før skatt i % av egenkapital 13,59 13,99 13,22 8,68 13,67 13,88 Driftskostnader i % av driftsinntekter eks kursgevinster 39,83 51,39 55,60 61,69 56,55 66,38 Bokført tap utlån i % av brutto utlån 0,41 0,30 0,18 0,10 0,02 0,10 Ansvarlig kapitaldekning i % av beregningsgrunnlaget 18,85 18,55 15,87 16,33 16,14 16,27 Egenkapital i % av forvaltningskapital 8,75 7,13 6,93 6,98 7,23 7,02 10 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

11 5 RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL Risiko er et sentralt tema ved å drive bankvirksomhet, og risikostyring og kontroll er grunnleggende for den daglige drift av banken og styrets oppfølging. Bankens risikostyring og internkontroll skal bidra til at bankens risiko styres på en måte som understøtter bankens strategiske målsetninger og bidrar til å sikre bankens langsiktige verdiskapning. De overordnede rammer for bankens risikoeksponering og styring vurderes og fastsettes årlig gjennom bankens styrende dokumenter. Banken har en kontinuerlig prosess for å videreutvikle og forbedre bankens risikostyring. Styret har vedtatt prinsipp for banken sin risikostyring gjennom ulike styringsdokument. Disse følges opp gjennom regelmessig rapportering til styret og kontrollkomite, årlig budsjettering, og gjennom bankens internkontrollopplegg. Dokumentene og risikoanalysene blir oppdaterte årlig, og skal dekke alle vesentlige aktiviteter og blir med det en viktig del av bankens kvalitetssikringssystem. Banken skal ha fra lav til moderat risiko. De følgende typer risikoer er viktigst for banken: KREDITTRISIKO Næringsandelen av bankens brutto utlån var pr årsskiftet 20,0 % (19,1 % i 2013). Når garantier, påløpte renter og ubenyttede rammekreditter inkluderes er næringsandelen 21,6 % (20,67 % i 2013). Låneporteføljen i Verd Boligkreditt er ikke medregnet i nevnte beregninger. Det medfører risiko for en bank å ha mange store enkeltengasjementer, eller å ha for mye av de samlede utlånene samlet i en bestemt bransje. Skudenes & Aakra Sparebank følger dette nøye, og har pr. årsskiftet ingen engasjement som utgjør over 10 % av bankens ansvarlige kapital. Gjennomsnittlig kredittengasjement på de 5 største engasjementene i bankens utlånsportefølje utgjør 48,1 mill.kr. (41,7 mill.kr. i 2013) på konsolidert basis. Til tross for betydelig økning i bankens bokførte tap i 2014 ser vi ikke tegn til at det er noen krise for næringslivet i vårt nærområde. Økte tap i 2014 og 2013 skyldes for en stor del noen få enkeltprosjekt som har medført tap (avsetninger og konstaterte tap). Boligmarkedet lokalt virker sunt og med god omsetning. Styret vurderer bankens kredittrisiko til å være akseptabel. LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisiko er i hovedsak risiko for manglende evne til å kunne innfri gjeld ved forfall eller store kundeuttak. Bankens utlånsportefølje har lang løpetid, mens de fleste innskudd ikke har oppsigelsestid. Dette innebærer likviditetsrisiko. Da innskuddene er fordelt på svært mange uavhengige innskytere, er imidlertid risikoen liten for at en stor del av innskuddene skal bli tatt ut samtidig. Banken regner derfor innskuddene som en del av den langsiktige fundingen. Banken har alltid hatt en god innskuddsdekning sett i forhold til sparebankvesenet for øvrig. Innskuddsdekningen ved årsskiftet var 77,8 %. God innskuddsdekning er en risikoreduserende faktor, og i seg selv et viktig strategisk mål for banken. Det vil derfor være stor fokus på innskuddsvekst også i årene fremover. Banken har likvide verdipapirer som hurtig kan omsettes ved behov. Banken har sikret seg kredittlinjer til Norges Bank og andre banker som vil bli tatt i bruk dersom det for en periode skulle bli behov. Styret vurderer bankens likviditetsrisko som akseptabel. MARKEDSRISIKO Markedsrisiko oppstår som følge av åpne posisjoner i valuta-, rente- og egenkapitalinstrumenter. Risikoen er knyttet til tap som følge av svingninger i markedspriser og kurser. Styret vurderer dagens markedsrisko til å være akseptabel. 11 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

12 RENTERISIKO Renterisiko oppstår ved at det er ulik bindingstid knyttet til bankens fordringer og gjeld. For bankens del gjelder dette i første rekke fastrentelån og fastrenteinnskudd. Banken har ved utgangen av 2014 lånt ut 127,2 mill.kr. til kunder med fast avtalt rente. Gjennomsnittlig bindingstid for disse lånene er 2,4 år. På innskuddssiden er summen av fastrenteinnskudd 901,0 mill.kr., hvorav 827,9 mill.kr. er bundet i 3 mnd. Banken har ingen innskudd som har en rentebinding utover 12 måneder. Hele obligasjonsbeholdningen (passiva) som er utstedt i NOK har flytende rente. Renterisikoen på bankens obligasjonsportefølje (aktiva) er lav. Alle obligasjonene har kupong relatert til Nibor 3 mnd. Styret vurderer bankens renterisiko til å være akseptabel. VALUTARISIKO Bankens beholdning av fremmed valuta er beskjeden, og begrenser seg til reisevaluta som selges til kunder. Banken har imidlertid en indirekte valutarisiko knyttet til garantier for valutalån til bankens kunder formidlet av annen kredittinstitusjon. Disse garantiene utgjør til sammen kr. 74,7 mill.kr. (75,9 mill.kr. i 2013). Disse garantiene er sikret i kundenes eiendommer og da innenfor god sikkerhetsmargin. Styret vurderer bankens valutarisiko til å være akseptabel. AKSJERISIKO Styret er av den oppfatning at banken har moderat risiko ved svingninger i aksjemarkedet. Banken driver ikke med handel av opsjoner og derivater. Risikoen er dermed knyttet til posisjoner i egenkapitalinstrumenter, aksjer og ulike fond. Banken har svært lite midler plassert i børsnoterte aksjer, og det legges der vekt på å ha en lav risikoprofil. Fondsplasseringer er for det meste i rentefond som også har moderat risiko. Styret vurderer bankens aksjerisiko som akseptabel. OPERASJONELL RISIKO Dette er i vår bank definert som risikoen for tap som følge av utilstrekkelig eller sviktende prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser. Det er laget en matrise som viser alle de operasjonelle enkeltrisikoer som er identifisert, og for hver av disse er det angitt sannsynlighet for at hendelsen inntreffer, og konsekvens hvis hendelsen inntreffer. Disse to faktorene viser da hvilke risikoer som er de mest kritiske for banken. Dette dokumentet er ment å være et styringsverktøy for å overvåke og redusere operasjonell risiko. I tillegg er det lagt opp til systematiske stikkprøver, utført av bankens internkontroll konsulent, som rapporteres kvartalsvis i møte med banksjef. Det er og lagt opp til halvårlige møter med bankens fagansvarlige, hvor alle myndighetskrav siste 6 mnd. blir gjennomgått og status avsjekket. Med disse rutinene mener styret at denne type risiko er under god kontroll og akseptabel for banken. Banken er ut fra sin størrelse ikke pålagt å ha egen internrevisjon. 6 ORGANISASJON PERSONALET OG ARBEIDSMILJØET. Ved utgangen av året hadde banken i alt 56 ansatte, inklusive 4 stk. renholdere i deltidsstillinger. Dette er en økning på 1 personer i forhold til Av disse er da 2 personer ute i permisjon/langtids sykemelding og 3 er ansatte som vikarer. Omgjort i aktive stillinger er det pr. nyttår 46,3 årsverk mot 47,5 årsverk året før. Bank og forsikring alene utgjør 44,7 årsverk. Banken har kollektiv pensjons, gruppeliv, uførekapital- og ulykkesforsikring. I tillegg er det etablert egen helseforsikring for bankens ansatte. Denne betales 50/50 av banken og den ansatte selv. De ansatte har mulighet til å benytte seg av AFP-ordningen fra fylte 62 år. Samarbeid mellom bankens ledelse og tillitsvalgte oppfattes som konstruktivt, og med en god tone hvor det er respekt for hverandres roller. Gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelser de siste årene viser god trivsel og godt arbeidsmiljø. Bankens sykefravær ble i 2014 målt til å være 2,33 %, 0,6 % 12 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

13 høyere enn i 2013, men 0,7 % lavere enn i Styret sier seg svært godt fornøyd med tallene fra 2014, og enda viktigere er det at fraværet er stabilt lavt over tid. Banken har sin bedriftshelsetjeneste via Karmøy Industripark, Hydro. Bedriftshelsetjenesten deltar aktivt i bankens arbeidsmiljøutvalg, og bistår ledelsen og verneombud med arbeidsmiljøtiltak. Styret er svært godt tilfreds med disse tjenestene. KOMPETANSEHEVING Kunnskap er for folk flest blitt lett tilgjengelig gjennom bruk av media og internett. Lokalbankens fortrinn med kontorer og ansatte som er fysisk tilstede, blir da bare et fortrinn om disse ansatte har og kan formidle denne kunnskapen på en enklere og bedre måte. Oppdatering og videreutdanning av egne ansatte får derfor stadig større fokus. Tilsynsmyndigheter setter strengere krav til riktig kompetanse, og ikke minst riktig bruk av denne kompetansen. Verktøyet her er autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. Bankens målsetting er at alle som arbeider med lån og plassering skal gjennomgå og bestå eksamener i ordningen. Til nå har 19 ansatte gjennomført utdanningen, og er ferdig autorisert finansiell rådgiver. Av disse har hele 7 personer bestått prøven nå i LIKESTILLING Det er bankens målsetting å ha en god fordeling mellom kvinner og menn i egen organisasjon. Bank er tradisjonelt en kvinnedominert bransje, noe banken også er preget av. Pr. årsskifte er det ansatt 46 kvinner og 10 menn. Dette tilsvarer en prosentvis fordeling mellom kjønnene på 82,1 % kvinner og 17,9 % menn. Alle de 3 deltidsansatte renholderne er kvinner. Bankens ledergruppe består av 6 menn og 5 kvinner. Ved bankens avdelinger er 3 av 5 avdelingsledere kvinner. 2 av 7 styremedlemmer er kvinner. Bankens forstanderskap består av 15 menn og 17 kvinner. Med bakgrunn i disse tallene anser styret det som at banken har en tilfredsstillende kjønnsfordeling i de ulike grupperingene, men at det vil være positivt å bedre kjønnsbalansen blant bankens ansatte. MILJØBEVISSTHET Bank har i sin virksomhet lav forurensing. Det å utvise miljøbevissthet er likevel en viktig sak internt i banken. Banken er Miljøsertifisert siden Bankens forurensing er stort sett av indirekte karakter, som ved kjøp og bruk av reiser, energi, papir og andre forbruksgjenstander, samt avfall og avfallshåndtering. Banken forurenser ikke det ytre miljø, og har ingen pålegg fra offentlig myndigheter som ikke er fulgt opp. Virksomhetens art tilsier ikke at det er behov for retningslinjer som omhandler det ytre miljø spesifikt. DISKRIMINERING Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter, og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Skudenes & Aakra Sparebank arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, og beskyttelse mot trakassering. Sparebanken har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Banken arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne eller belastningsplager, foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. UTVIKLING VED AVDELINGENE Bankens visjon og interne slagord er Hjertelig tilstede. Dette fordi vi i dette begrepet legger viktige faktorer som tilgjengelighet, engasjement, service, åpenhet, handlekraft, besluttsomhet og ikke minst den trygghet som gis ved å kjenne hverandre. Bankens hovedkontor ligger midt på Karmøy, i Åkrehamn sentrum. Banken har i tillegg fire avdelingskontorer. Fra Skudeneshavn i sør, via 13 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

14 Vedavågen og Kopervik på henholdsvis vestsiden og østsiden av øya, til Avaldsnes helt i nord mot fastlandssiden. Banken er følgelig etablert på de fleste sentrale steder i kommunen. Banken har med sine fem kontorer en desentralisert kontorstruktur. Fire av fem kontorer kan vise til god vekst både på innskudd og utlån. Vekst, og særlig jevn og kontrollert vekst, er viktig for bankens utvikling og drift. Dette både for å demme opp for stadige økninger på kostnadssiden samt lavere marginer på rente og inntektssiden. Gruppen av kunder med adresse utenfor Karmøy kommune er i den følgende oversikten tatt med i tallene for hovedkontoret på Åkrehamn. ADMINISTRASJONS OG DRIFTSKOSTNADER. Styret og bankens ledelse har et kontinuerlig fokus på å effektivisere bankdriften. Banken skal være tilgjengelig og tilstede i bankens hovedmarkedsområde. Samtidig skal en ta i bruk moderne IT-og selvbetjeningssystemer og ha en effektiv og fremtidsrettet organisasjon. Bankens målsetning er at kostnader i prosent av inntekter ikke skal overstige gjennomsnittet for gruppen banker med mellom 3 til 10 mrd.kr. i forvaltningskapital. I tillegg er det klart uttrykt i bankens strategidokument at banken skal ha konkurransedyktige betingelser for kundene og en avkastning på egenkapitalen på mellom 8 og 10 % etter skatt. For å få et stabilt og påvirkbart grunnlag for beregningene, har en valgt å se bort fra inntekter og tap på bankens verdipapirer i denne målingen. Dermed måler en kun den underliggende bankdriften. Nøkkeltallet for kostnader / inntekter eks. verdipapirer ble 39,5 % i 2014 (51,4 % i 2013). Tallet er da preget av tilbakeføringer fra bankens pensjonsavsetninger på grunn av bortfall av G-regulering av bankens løpende pensjonsutbetalinger som ble gjennomført i Ser en bort fra den ekstraordinære posten ville kostnadsprosenten ligget rett i underkant av 50 %. Dette er tilfredsstillende, og fortsetter en god trend som nå har vært gjennom flere år. 14 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

15 BANKENS HJEMMESIDE, SOSIALE MEDIER OG APP. FOR SMART PHONE Hjemmesiden er, i antall besøk, nå den klart mest brukte kommunikasjonskanalen for banken. Fornying og forbedring av denne har derfor alltid stort fokus. I 2014 er det gjort store endringer i layout og funksjoner, og hjemmesiden fremstår som moderne og enkel å navigere i. Flere og flere kunder er mest komfortable med å bruke internett til sine gjøremål. Dette fordi det er raskt, praktisk og passer inn i deres dags- og livsrytme. Det er avgjørende å kunne møte dette behovet med løsninger som for disse er funksjonelle og moderne. Samtidig må det være høyt sikkerhetsnivå slik at kunden føler nødvendig trygghet. Banken er i tillegg til egen hjemmeside til stede på Facebook, Twitter, Linkedin, Google, Blogg og Youtube. Banken opplever daglig at kunden møter oss i disse nye mediene, enten med kommentarer og spørsmål, eller at de søker og får opplysninger om bankens tilbud og tjenester. Facebook er fortsatt det mediet hvor tilslutningen er størst. Pr. nyttår var det medlemmer i bankens Facebook gruppe, en økning på 446 personer i løpet av Banken har egen App. for IPHONE og android app. for andre SMARTPHONES. Bank Id for mobil er nå også tilgjengelig for bankens kunder. Bankens IT leverandør er Evry, som er markedsledende på denne type tjenester. Banken skal med denne avtalen ligge helt i tet når det gjelder utvikling og kvalitet på dette området. I desember måned 2014 hadde banken over pålogginger i mobilbanken. Dette er nær en dobling i forhold til året før, som også hadde dobling fra året før der igjen. Dette viser en enorm økning i bruk av mobilen til utføring av egne banktjenester. Når det gjelder nettbankbruk holder det seg svært konstant. Som ved sist årsskifte ligger en her rundt ca pålogginger pr. måned. Bankens hjemmeside-adresse er: 7 PRODUKTSALG FORSIKRING Som nevnt tidligere i årsmeldingen distribuerer banken forsikringsprodukter for Frende Forsikring. Selskapet har stor vekst og kan vise en økning av premieinntekter for egen regning i skadeselskapet på hele 140 mill. siste 12 mnd. Dette tilsvarer 12,3 %. Total bestandspremie utgjør nå ca. 1,3 mrd.kr. Nysalg av skadeforsikringspremie i Skudenes & Aakra Sparebank utgjorde i 2014 ca. kr. 8,8 mill.kr. Dette fordelt på kr. 6,7 mill.kr. i privatmarkedet og kr. 2,1 mill.kr. i bedriftsmarkedet. Bankens totale 15 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

16 bestand innenfor skadeforsikring utgjorde 31,9 mill.kr. ved årsskiftet, en økning på kr. 2 mill.kr. fra Frende Livsforsikring AS hadde i 2014 premieinntekter for egen regning på kr. 653 mill.kr., en økning på kr. 67 mill.kr. siste 12 mnd. I egen bank ble det i 2014 solgt personforsikringsdekninger med total premie på kr. Portefølje av personforsikring utgjør ved årsskiftet ca. kr. 5,3 mill.kr. Banken tilbyr innskuddspensjonsordninger for næringslivet. Det å ha en pensjonsordning for alle ansatte er obligatorisk for arbeidsgivere i Norge, og dermed en ordning som alle bankens bedriftskunder må ha. Totalt har 181 lokale bedrifter sin pensjonsordning (OTP) gjennom banken. Antall ansatte i ordningene ligger ved årsskiftet på personer. Oppspart kronebeløp er pr. nyttår kr. 41,8 mill.kr., fordelt på kr. 25,6 mill.kr. i bank og kr. 16,2 plassert i fond. Dette er en økning på kr. 6,7 mill.kr. i 2014, tilsvarende 19 %. SALG AV FONDSPRODUKTER. Ved årsskiftet hadde bankens kunder ca. 228 mill.kr. innestående i ulike aksje- og obligasjonsfond kjøpt gjennom banken. Dette er en økning på hele kr. 23 mill.kr. fra forrige årsskifte. Samlet har det vært god vekst i fondsporteføljen de to siste årene. Noe skyldes selvsagt avkastning på midlene, men banken merker også større interesse for plassering i fond når rentenivået i bank er så lavt. Banken har stort fokus på å få kunder til å opprette spareavtaler, og plassering i fond er da et av produktene kundene får tilbud om. Dette er jevn og god sparing som med en litt lengre sparehorisont gir god avkastning. Kunden må imidlertid ta høyde for at verdiene kan svinge noe fra år til år. Banken tilbyr sparing i aksjefond gjennom Skagen fondene og DNB. MINIBANKENE / KORTBRUK I Banken har totalt 8 minibanker utplassert rundt på Karmøy. Total volum, og fordelingen mellom minibankene, er relativt stabil fra år til år. Totalt ble det tatt ut ca. kr. 321 mill.kr. i bankens minibanker på Karmøy i Dette er kr. 2,7 mill.kr. mindre enn i Antall transaksjoner ble imidlertid betydelig redusert med stk. gjennom året. Dette gir da en økning i snitt uttak med 17,- kr. til 1.207,- kr. Trenden viser altså færre og høyere uttak, men noenlunde likt total volum. Bankens kortbase består nå av ulike VISA kort, en økning på 444 kort fra året før. Foruten de tradisjonelle Visa kortene med eller uten kreditt, tilbyr banken også kredittkortet Master via Enter Card. Pr er det registret kort av denne typen, en økning på 323 kort fra Trenden viser at bruken av kort og antall kort fortsatt øker, om ikke like bratt som de siste årene. Brukerne blir stadig yngre og etterspørselen etter kort til barn/tenåringer er økende. Økningen i antall kort gjelder både for såkalte debetkort og kredittkort. 8 SAMFUNNSANSVAR En av bankens verdier er å være engasjert. I praksis betyr det at Banken skal engasjere seg i menneskene som bor eller og driver næring i Karmøy kommune. Banken ønsker å bidra til et levende og sterkt lokalmiljø. Dette gjøres blant annet ved, gjennom bankens gavefond, å tilføre økonomisk støtte til positive lokale tiltak. Banken er en betydelig sponsor overfor lokale lag og foreninger. Banken har også som fokusområde å hedre lokalt engasjement gjennom utdeling av ulike priser og legat, samt å skape og utvikle gode arenaer for næringsliv og organisasjonsliv i vårt markedsområde. GAVETILDELINGER Det ble i 2014 utbetalt kr. 2.7 mill.kr. i gaver fra bankens gavefond. Av større bevilgede gaver nevnes: Kr ,- Ny idrettshall i Skudeneshavn Kr ,- Ny kirke i Kopervik Kr ,- Renovering av Åkrehamn Bedehus 16 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

17 Kr til hver av Karmøy Trialklubb, og nærmiljøanlegg i Vedavågen og Avaldsnes KARMØYFISKAREN - bankens honnørpris ble i 2014 tildelt John Rullestad. Han har gjennom årene hatt mange verv og vist stort engasjement i kulturlivet på Karmøy. Han som ansatt i oppvekst- og kulturetaten i Karmøy kommune jobbet med internasjonale prosjekter for å fremme kulturforståelse mellom ulike land. Gjennom dette har han satt Karmøy på kartet, både nasjonal og internasjonalt. Mange av prosjektene er EU-relateret, og Rullestad har gjennom sitt arbeid medvirket til at Karmøy har fått godkjent en rekke prosjekter. Rullestad er gjerne best kjent for etableringen og drift av Skudefestivalen, Silk og til dels også Latterfestivalen. Her er det lagt ned et stort engasjement som har satt disse festivalene på kartet langt utover vår region. Silk-festivalen er et typisk eksempel på kombinasjonen av det visjonære og et stort kontaktnett, der det også etableres samarbeid med andre regioner. «Karmøyfiskaren», ble utdelt for 22. gang og tidligere prisvinnere har i rekkefølge vært Leif Ove Andsnes, Lasse Pedersen, Marit Synnøve Vea, Aleksander Hauge, Skudefestivalen, Johannes Solstad, Tinney Rasmussen, Oddvar Andreassen, Skudeneshavn Skole og Fritidspark, Sommergospel i Skudeneshavn, Åkrehamn Trålbøteri AS, Ole Jakob Vorraa, Karmøy Gospelfestival, Skudeneshavn Handelstandsforening, Kaare Ness, Paul Stol, Karmøy Svømmeklubb, Kopervik Festival, Fiskeridagene på Åkra, Jostein Grindhaug, Karmøy Kulturskole, Synnøve Ånensen og John Rullestad nå i ÅRETS ILDSJEL. Den andre årlige prisen banken deler ut er «årets ildsjel». Tanken bak denne prisen er å løfte frem de som jobber i det stille, med trofast og stor innsats for sitt lag eller forening gjennom mange år. I motsetning til Karmøyfiskarene ovenfor er ofte dette personer som blir lagt lite merke til. Slik sett er ikke dette personer som offentlig markedsfører kommunen vår, men er av svært stor betydning i sitt lokalmiljø. Vinneren i 2014 ble Britt Kari Kolbeinsen. I sin omtale av årets prisvinner skrev Karmøynytt at Kolbeinsen er en ekte lokal ildsjel. Allerede da hun var 14 år gammel ledet hun barnearbeidet i Pinsemenigheten i Åkrehamn og har i en årrekke stått i spissen for landets største basar. Inntektene fra denne går til fattige i Ukraina. Og det er nettopp arbeidet for fattige og svake som hele livet har vært årets ildsjel sitt fokus. Gjennom de fem årene banken har delt ut prisen har Britt Kari Kolbeinsen vært en gjenganger blant navnene som er foreslått til prisen, og hun ble en populær og verdig vinner. Banken ønsker henne lykke til videre. SAMFUNNSANSVAR Banken har etiske retningslinjer som ivaretar ulike temaer, blant annet korrupsjonsbekjempelse. Banken har også etablert et antihvitvaskingsreglement, dette ble senest revidert høsten De etiske retningslinjene blir med jevne mellomrom tatt opp i personalsamlinger med tanke på å informere og bevisstgjøre alle bankens ansatte om temaet. Ved jevne mellomrom gjennomfører alle bankens ansatte etikkopplæring, senest i Banken tilstreber for øvrig å holde seg oppdatert og implementere råd og retningslinjer gitt av særlig Finanstilsynet, Økokrim og FNO. Virksomhetens art og geografiske nedslagsområde, samt eksisterende retningslinjer på øvrige områder, tilsier at det ikke er behov for retningslinjer som omhandler menneskerettighetene eksplisitt. 9 FREMTIDSUTSIKTER 2014 ble nok et godt år i norsk økonomi, og for oss som bor og lever i Norge. Rentenivået forble lavt, og gikk til og med ytterligere ned nå ved årsskiftet. Sysselsetningen holdt seg oppe selv om det mot slutten av året var tegn på noe økende arbeidsledighet. Arbeidsledigheten er nå rett i underkant av 17 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

18 4% noe som er vesentlig lavere enn våre samarbeidspartnere, Sverige rundt 8%, EU 10% og USA 5,8%. Lønnsveksten ble i underkant av 4% som er samme nivå som i Men hva med 2015 og årene fremover? Faren for en ny finanskrise er nok gradvis avtagende. Her har nye myndighetskrav og styrkingen av finanssektor vært av avgjørende betydning. Det er imidlertid lite tvil om at det blir lavere BNP vekst i 2015 og de nærmeste årene. Dette gjelder nok særlig i Eurosonen. Anslagene her viser en BNP vekst i 2015 på kun 0,6%, økende til henholdsvis 1,1% og 1,6% i årene fremover. For fastlands Norge anslås 1,2% i 2015 og henholdsvis 1,7% i 2016 og 2,1% i USA ser ut til å være over kneiken og det anslås her en BNP vekst på rundt 3,5% i De fremvoksende økonomiene i Kina og India har fremdeles høy vekst med henholdsvis 6,8 og 6,3 %. Slik er anslagene, men hva med fallet i oljeprisen? Sjefsøkonom, Øystein Dørum i DnB Markets, uttalte ved årsskiftet at Norge er i ferd med å legge bak seg en 15-årig gullalder, og at 2015 er starten på en ny era i norsk økonomi. Prognosene peker i retning av et bortfall i etterspørselen på grunn av synkende oljeinvesteringer på hele 30 mrd.kr. Dette vil merkes særlig godt i vår region hvor mye av leverandørindustrien er plassert. Det er allerede meldt om permitteringer og oppsigelser av stort omfang i disse næringene. Samme Dørum understreker imidlertid at Norsk økonomi har vært og er robust, og med det godt rustet til å møte denne omstillingen. Krise er derfor et altfor sterkt begrep. Folk flest vil trolig merke dette mest gjennom lav reallønnsvekst, det anslås 0,5% for 2015 noe som er den laveste veksten på 20 år. Lav rente vil imidlertid fortsatt gi økt etterspørsel etter boliger og påfølgende prisøkning. Analytikerne spriker her mye og anslagene varierer helt fra 2 til 6%, 3-4% synes mest realistisk. Flere påpeker imidlertid at Rogaland og Agder her kan være unntakene og at oljeprisnedgangen her vil få større konsekvens for boligmarkedet. Særlig gjelder dette Stavanger området som har hatt sterk prisvekst i en årrekke. Til slutt nevnes også betydningen av en svakere kronekurs. Folk flest merker nok dette mest ved at det er blitt dyrere å feriere i utlandet, trolig noe vi nordmenn godt kan leve med. Det positive i dette er at det styrker norsk industri sin konkurranseevne mot utlandet og at det gjør Norge mer attraktivt som reisemål for utenlandske turister. Dette kan være med å dempe de negative virkningene av en lav oljepris, og med det balansere bildet noe. VEIEN VIDERE FOR SKUDENES & AAKRA SPAREBANK Ser en på Sparebank Norge har det også i 2014 blitt gjennomført fusjoner og ulike strukturendringer mellom bankene. Styret er fortsatt av den oppfatning at Skudenes & Aakra Sparebank skal være en selvstendig sparebank og i den anledning tror styret at det å utstede egnekapitalbevis har vært en positiv og viktig beslutning. En har med dette gjort det lettere å hente inn kapital ved behov og en har skapt et større lokalt eierskap til banken. Styret både håper og tror at eierne i årene fremover vil få en tilfredsstillende avkastning på sin investering. Dette utelukker ikke at banken i tiden fremover må bruke tid på å vurdere ulike samarbeidsformer og alliansetilknytninger for å oppnå størst mulig effektivitet i driften og med det avkastning på bankens egenkapital. Bankens nåværende IT-avtale med Evry utløper Bankens administrasjon vil i tiden frem til dette utrede de alternativer som kan være aktuelle for å oppnå en best mulig IT avtale i årene fremover. Andre viktige faktorer i disse strategiske vurderingene er mulige samarbeid med andre banker på områder som kompetansebygging, myndighetsrapportering osv. Konkurransen om kundene er tøffere enn noen gang og vi ser at kundefokuset i stadig større grad dreier seg om pris. Dette er en utfordring for de lokale sparebankene som gjerne ønsker å være langt mer enn bare en tradisjonell bank. For Skudenes & Aakra Sparebank har det stor verdi å kunne være en engasjert bidragsyter i bankens lokalmiljø. Det å være med å bidra til et aktivt næringsliv og et levende lokalmiljø er en del av bankens strategi. Det er et klart mål i bankens strategi at en skal være konkurransedyktig. Det blir da viktig å synliggjøre at et konkurransedyktig produkt handler like mye 18 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

19 om tjenesten som leveres som prisen på denne. Det å få frem hva lokalbanken betyr for samfunnet i sitt markedsområde blir da av stor betydning. Dette vil ha stort fokus i tiden fremover. Alle kunder er viktige for banken, men en vil også i 2015 ha ekstra stort fokus på gruppen unge nyetablerere i aldersgruppen år. Konkurransen er svært hard rundt denne gruppa, men vi ønsker å vise at lokalbanken er fullt på høyde med de større bankene for disse. Særlig om en ser på totalpakken med tilgjengelighet, beslutningsevne og tid, engasjement i lokalmiljøet osv. Arbeidet med å øke kundens oppmerksomhet rundt sparing er et annet fokusområde. Dette både til kundens og bankens beste. FORTSATT DRIFT Årsregnskap og årsberetning er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger et tilfredsstillende økonomisk resultat, konservative tapsavsetninger og en god finansiell stilling, samt styrets vurdering av gjeldende framtidsutsikter. Etter styrets mening gir årsregnskapet og årsberetning et riktig bilde av bankens utvikling, drift og økonomiske stilling i STYRENDE ORGAN STYRET 2014 Også i 2014 har det vært litt endringer i styrets sammensetning. Styremedlem og nestleder, Reidun Kvinnesland, gikk ut av bankens styre etter 12 års tjeneste. Styret ønsker å takke henne for flott innsats og godt samarbeid. Som nytt styremedlem ble 1. varamedlem, Trine Elisabeth Kvalevåg Lund, valgt. Lund ble også valgt til vervet som nestleder av bankens styre og revisjonsutvalg. Som 1. varamedlem, med møterett, ble Hans Jakob Reinlund Sæther valgt. Bankens styre består da av følgende medlemmer; Samson Wiig (leder), Trine E. K. Lund (nestleder), Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Helge Vikra, Ståle Karlsen og Torstein Østhus (ansatte representant). 1. varamedlem er Hans Jakob R. Sæther, ansattes varamedlem er Hanne Tjøsvoll Eriksen. Begge møter fast i styremøtene. BANKENS FORSTANDERSKAP Det er gjort store endringer i bankens Forstanderskap i Først ved en generell reduksjon av antall medlemmer fra 40 til 32. Videre medførte bankens vedtak om å gå til utstedelse av egenkapitalbevis, at egenkapitalbeviseierne har krav på min 20% representasjon i bankens forstanderskap, dvs. 7 personer. Innskyterne velger nå 13 medlemmer, en reduksjon på 11 stk. fra tidligere fordeling. Ansatte er representert med 8 medlemmer, ned fra tidligere 10 medlemmer, og 4 personer, ned fra 6, velges av Karmøy Kommune. Samtlige valgte medlemmer må bo eller ha sitt virke i Karmøy Kommune. Dette nære forholdet gjør at banken med rette kan kalles «Ein ekta lokalbank». Endringene ble gjennomført med 2/3 flertall i forstanderskapets to møter 20 febr REVISJONSUTVALG Banken har valgt å la bankens styre også ha rollen som revisjonsutvalg. Revisjonsutvalget ledes av styreleder Samson Wiig. Det er lagt opp til at utvalget har fire møter pr. år, ett hvert kvartal. TAKK Styret takker bankens ansatte for nok et år med stor arbeidsinnsats og gode resultater har vært et usedvanlig arbeidskrevende år hvor det både ble gjennomført egenkapitalbevisemisjon og stedlig tilsyn fra Finanstilsynet. Styret er svært tilfreds med gjennomføringen av begge disse prosessene og mener banken nå er godt posisjonert til å møte årene fremover. Banken tilfredsstiller nye krav til soliditet med god margin og en har hatt en grundig prosess med Finanstilsynet hva gjelder det å være compliant i forhold til rutiner og myndighetskrav. 19 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

20 De fleste av bankens nøkkeltall viser en god utvikling i 2014, og styret er godt tilfreds med resultatet av bankens drift. Det er også i 2014 gjort betydelige tapsavsetninger, og styret mener at bankens risiko og avsetninger på kredittsiden er akseptabel. I kroner er 2014 resultatet det beste banken har oppnådd i sin 138 års historie. Det rettes en stor takk til bankens tillitsmenn/kvinner for det arbeid og tid som er lagt ned i banken. Sist, men ikke minst, rettes en stor takk til alle bankens kunder. Tilfredse kunder er bankens beste ambassadører og grunnlaget for vekst og utvikling i årene fremover. Åkrehamn, den Samson Wiig Trine Elisabeth K. Lund Inger Elise N. Kolstø Styreleder Nestleder Olav Munkejord Helge Vikra Ståle Karlsen Torstein Østhus Ansatte representant Alf Inge Flokketvedt Banksjef 20 SKUDENES & AAKRA SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING

ÅRSBERETNING 2014 1 INNLEDNING Årsmelding 2014 1 2 Øverst fra venstre: Ståle Karlsen, Samson Wiig (styreleder), Torstein Østhus (ansattrepresentant), Olav Munkejord, Hans Jakob Sæther (1. vara) og Helge Vikra Nederst fra venstre: Trine

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013 Årsmelding 2013 1 2 Navnene på styremedlemmene er bakerst fra venstre; Ståle Karlsen, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Olav Munkejord og Torstein Østhus (ansatt rep.). I midten fra venstre; Nestleder Reidun

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011 Årsmelding 2011 1 2 Navnene på styremedlemmene er fra venstre; Helge Vikra, Rita Kristin Øvrebø, Åse Marie Skeie, Reidun Kvinnesland (nestleder), Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Samson Wiig

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009 Årsmelding 2009 1 2 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, banksjef Alf Inge Flokketvedt, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.

Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo. Årsrapport 2014 MILJØMERKET 241 600 Trykksak Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.no Årsrapporten

Detaljer

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no

www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no www.askimsparebank.no Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 for Askim Sparebank Innhold Innledning - Virksomhet, rammebetingelser m.v Redegjørelse for årsregnskapet - Resultatregnskapet

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk Gærbra bank fær vanli fælk En alliansebank i Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap

Detaljer

Styrets Årsberetning 2014

Styrets Årsberetning 2014 1 Styrets Årsberetning 2014 Makroøkonomi Det er i løpet av siste kvartalet 2014 lagt frem viktige tall som vil være helt avgjørende for utsiktene i norsk økonomi: BNP for norsk økonomi i årets tredje kvartal

Detaljer

STYRETS BERETNING 2014 105. DRIFTSÅR STYRETS BERETNING. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap... 7. Balanse per 31.12.14.. 8. Noter...

STYRETS BERETNING 2014 105. DRIFTSÅR STYRETS BERETNING. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap... 7. Balanse per 31.12.14.. 8. Noter... Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 7 Balanse per 31.12.14.. 8 Noter... 9 Revisjonsberetning... 18 Kontrollkomiteens beretning... 19 Tillitsvalgte... 19 Grafisk produksjon:

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2014 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall Nøkkeltall 2014 2013 2012 2011 2010 styrets ÅRSBERETNING 2014 Norsk økonomi 2014 Styret i Kvinesdal

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets sparebank

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets sparebank Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets sparebank ÅRSBERETNING FOR 2014 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin primære

Detaljer

Banksjefen har ordet. Tolga-Os Sparebank

Banksjefen har ordet. Tolga-Os Sparebank Årsberetning 2014 Tolga-Os Sparebank Banksjefen har ordet Midtvinters, i januar 1864, griper ordfører Tore N. Røe i Tolgen herred penna og skriver til Kongen. «Tolgen prestegjelds indvånere føler mere

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2012 176. DRIFTSÅR *) Økonomisk utvikling En fortsatt høy oljepris sørger for høy aktivitet på norsk sokkel. Det gir ringvirkninger til fastlandsøkonomien,

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE VISJON, FORRETNINGSIDÈ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4 HOVEDTALL 2013 2012... 6 ÅRSBERETNING 2013 1. INNLEDNING... 7 2. DEN ØKONOMISKE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 Innhold Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets årsberetning 5 Banken og lokalsamfunnet 12 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Noter 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2013 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall 2 Foto: Jan Kåre Rafoss styrets ÅRSBERETNING 2013 Norsk økonomi i konsolidering Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat

Detaljer

BANKSJEFEN HAR ORDET... 3

BANKSJEFEN HAR ORDET... 3 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET... 3 STYRETS BERETNING... 4 Norsk økonomi 2013... 5 Lokalt næringsliv... 7 Vang kommune... 9 Vang Sparebank... 10 Styrets kommentar til årsregnskapet... 11

Detaljer