Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM"

Transkript

1 Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015

2 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld 1. Frrd Sammendrag Bakgrunn Krav m planprgram g knsekvensutredning Planavgrensning Vedtak m havnestruktur Frmål fr planarbeidet Innledning Utfrdringer, mål g hvedtiltak fr kmmunedelplanarbeidet Føringer fr arbeidet g frhldet til andre planer Nasjnale, reginale g kmmunale føringer fr planarbeidet Kmmunale planer g føringer Planstatus i planmrådet Parallelle planprsesser Dagens situasjn g prblemstillinger Alternativ Utredningstema Byfrm g struktur Kulturminner Histrie Transprt Havn g jernbane Risik- g sårbarhet Utredningstema sm er gjennmført Organisering Organisering Fremdrift Infrmasjn g medvirkning Saksprtkll bystyrets fastsettelse av planprgrammet

3 RÅDMANN 1. Frrd Dette dkumentet er planprgram fr kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn. Planarbeidet skal fullføre prsessen med Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, der del 1 Kvadraturdelen, ble vedtatt Planprgrammet var på høring sammen med melding m ppstart av kmmunedelplanen g ble fastsatt av bystyret i møte 18. februar Frmålet med planprgrammet er å legge til rette fr en bred g åpen diskusjn m hvilke premisser g rammer sm skal være styrende fr planarbeidet, hvilke utredninger sm skal utarbeides g hvrdan knsekvensene av planfrslaget skal vurderes. Fr nærmere pplysninger kan prsjektleder kntaktes: Anne Sæther Lislevand; mbiltelefn: e-pst: 3

4 2. Sammendrag Arbeidet med kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn ble igangsatt i En samlet kmmunedelplan skulle erstatte både Havneplanen fra 1995 g Kvadraturplanen fra Ved sluttbehandling i juni 2012 var det en del uavklarte frhld rundt arealbruken i Vestre Havn, g planen ble derfr delt i 2; del 1 Kvadraturdelen g del 2 Vestre havndelen. Bystyret gjrde et endelig vedtak fr del 1 den Dette er et planprgram fr videreføring av arbeidet med Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre havn g erstatter planprgram fr revisjn av kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, fastsatt i bystyret Bystyret gjrde nytt vedtak m havnestruktur våren Dette, samt utredninger g vurderinger gjrt i del 1, kmmuneplanen g andre planarbeid, danner grunnlaget fr planarbeidet med del 2. Viktige tema fr det videre arbeidet er transfrmasjn av havnemråder, transprt, kulturminner/histrie g byfrm g struktur. Kristiansand er en havneby g havnas fremtidige plass i bybildet er et viktig tema fr planarbeidet. Havnas tjenester utgjør en betydelig ressurs fr lkalt g reginalt næringsliv. Kristiansand havn er en av de utpekte havnene i nasjnal sammenheng g har en viktig plass i det nasjnale transprtnettet. Utflytting av havneaktiviteter fra sentrum vil frtsette ihht. havnestrukturvedtaket. Ambisjnen er at frigitte arealer skal utvikles til å bli en del av bysentrum. Planen skal tydeliggjøre hva sm kan skje i mrådene, avhengig av når denne transfrmasjnen gjennmføres. Det legges pp til at planen skal vise byens visjner fr en utvikling av mrådet frem mt år En transfrmasjn av havnemrådet vil ta tid g planarbeidet skal vise hvrdan Vestre havn kan utvikles trinnvis. Det er ønskelig å lage visjnsskisser fr 2050 slik at den trinnvise utviklingen kan bygge pp m den ønskede visjnen. Planprgrammet har beskrevet nen utfrdringer, mål g hvedtiltak fr arbeidet. Det er ppnevnt en tverrsektriell prsjektgruppe. Kristiansand havn deltar i gruppa. Det legges pp til sluttbehandling av planen i smmeren

5 3. Bakgrunn Arbeidet med kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn ble igangsatt i Både kmmunedelplan fr Kvadraturen fra 1999 g Havneplanen fra 1995 inngikk i revisjnsarbeidet g den nye kmmunedelplanen skulle erstatte de t kmmunedelplanene i sin helhet. Ved sluttbehandling i juni 2012 var det en del uavklarte frhld (innsigelser) rundt arealbruken i Vestre havn, g planen ble derfr delt i t g de t delene blir nå benevnt sm følger: Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 1 Kvadraturen Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn Bystyret gjrde et vedtak fr del 1 (Kvadraturdelen) den Fylkeskmmunen hadde innsigelse til Bystyrets vedtak. Drøftinger på plitisk nivå ble gjennmført smmeren Saken km til ny sluttbehandling, g bystyret vedtk Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 1 Kvadraturen den Plankart fr del 1 er vist nedenfr. Dette planprgrammet viderefører arbeidet med Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn g erstatter planprgram fr revisjn av kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, fastsatt i bystyret Arbeidet med kmmunedelplanen fr Kvadraturen g Vestre havn frem til behandling i bystyret i 2012 bygget på havnestrukturvedtaket av Etter høringen av kmmunedelplanen ble det utarbeidet en rapprt fr å kvalitetssikre havnestrukturvedtaket fra Rapprten gir klare frslag til videre utvikling av havna. Bystyret vedtk en revisjn av havnestrukturvedtaket fra 2003 i tråd med rapprtens anbefalinger. Det nye havnestrukturvedtaket er i sin helhet gjengitt i dette planprgrammets kap. 5. Andre viktige dkument fr arbeidet er utredninger g analyser gjrt i frbindelse med kmmuneplanen g 5

6 kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 1. I tillegg har Kristiansand havn KF utarbeidet en strategiplan fr sin virksmhet samt en ringvirkningsanalyse fr havna. Med bakgrunn i de nevnte prsesser, rapprter g bystyrets vedtak skal nå kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn settes i gang. 4. Krav m planprgram g knsekvensutredning Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2, er mfattet av plan- g bygningslvens krav m planprgram g knsekvensutredninger, jfr. Plan- g bygningslvens 4-1 g 4-2. Hensikten med planprgram er å legge til rette fr en bred g åpen diskusjn m hvilke premisser g rammer sm skal være styrende fr planarbeidet. Planprgrammet skal avklare rammer, premisser g klargjøre frmålet med planarbeidet. Prgrammet skal videre beskrive hvilke utbyggingsstrategier g alternativer sm vil bli vurdert g antatte prblemstillinger sm vil bli belyst, herunder hvilke utredninger sm ansees nødvendige, jf. 5 i frskriften. Prgrammet ble sendt på høring i 6 uker, samtidig sm det ble meldt ppstart av planarbeidet. Planprgrammet er utarbeidet av en prsjektgruppe med representanter fra: Kristiansand Havn By- g samfunnsenheten Kulturdirektøren Parkvesenet Plan-, bygg- g ppmålingsetaten Ingeniørvesenet Knsekvensutredning er knyttet til planfasen. Visjnsfasen anses ikke å være mfattet av krav m knsekvensutredning. Krav m knsekvensutredning vil være knyttet til følgende frhld: Endring av arealbruk Nye veifrbindelser Jernbanespr Havnearealer 6

7 4.1 Planavgrensning Planmrådet mfatter hele Vestre havn fra Glencre g hele havnemrådet ut til g med fyret på Odderøya. Vestre strandgate inngår i planmrådet, samt jernbanemrådet helt pp til Grim. K2 viser planavgrensning fr kmmunedelplanen del 2. Kartet nedenfr viser avgrensingen av hele Kmmundelplanen fr Kvadraturen g Vestre havn, del 1 (K1) g del 2 (K2). 7

8 5. Vedtak m havnestruktur BYSTYRET SAK 47/13 Vedtak: 1. Vedtak m flytting av cntainerhavna fra Lagmannshlmen til KMV-bukta gjennmføres ikke. a. Gjeldende planbestemmelser m bruk av arealene på KMV-mrådet ppretthldes. 2. Vedtak m bygging av jernbanespr med tilhørende terminalfunksjner i KMV-bukta gjennmføres ikke. 3. Områdeplan fr KMV-mrådet inkludert sikring av arealtilgang fr tankanlegg, ferje, E39 g vegtilknytning sluttføres. Det utredes mulighet fr fremtidig etablering av lastespr fr mlasting mellm bane g ferje innenfr eksisterende arealer mellm ferjeterminal g tankanlegg. Utredningen skal bl.a. mfatte teknisk gjennmførbarhet, kstnader g markedsbehv. Det frutsettes at lastespr ikke kmmer i knflikt med øvrige ikke- havnerelaterte planer. 4. Ferjeterminalen rustes pp med sikte på effektiv drift i verskuelig framtid. 5. Lkalisering av cruisehavn utredes av Kristiansand havn. 6. Det settes i gang en prsess fr frtsatt drift etter 2019 av tankanlegget på Klsdalsdden g utvidelse av prduktsrtimentet. Det skal avsettes arealer g legges til rette fr etablering av LNG-anlegg. Prtkll fra møte den mellm Kristiansand havn, Statil Fuel & Retail, KNAS g Kristiansand kmmune legges til grunn fr prsessen. 7. Kristiansand havn setter i gang et arbeid fr å finne langsiktig løsning fr havnevirksmheten. Arbeidet skal munne ut i en plan sm tilfredsstiller 46, 2. ledd i havne-g farvannslven. a. Arbeidet gjennmføres av Kristiansand havn g Kristiansand kmmune, g det etableres en arbeidsgruppe med deltakelse fra Vest-Agder fylkeskmmune g andre relevante aktører. b. Kristiansand havn utarbeider en strategi fr priritering av markedsmråder med angivelse av tilhørende arealbehv. c. Det settes i gang et planarbeid fr å sikre krt- g langsiktige arealbehv basert på markedsstrategien. d. Det utredes muligheter fr mer kstnads- g tidseffektive løsninger fr tilbringertransprt mellm havna g Langemyr e. Avklare hvr det er mest frdelaktig å depnere steinmasser fr innvinning av sjøarealer fr å dekke behv fr havneareal. 8. Fr å avklare det arealmessige handlingsrmmet på lang sikt setter Kristiansand kmmune i gang et planarbeid fr arealer sm grenser til regulerte havnearealer i Marvika, Kngsgård g Vige. I tråd med at KNAS skal drive med g legge til rette fr eiendms- g næringsutvikling i Kristiansand skal KNAS invlveres i arbeidet. Avgrensning av byutviklingsmrådet Marviksletta må avklares før plan fremmes til sluttbehandling. 9. Det utredes m det finnes arealer fr trinnvis byutvikling i Vestre Havn i påvente av en eventuell utflytting av cntainervirksmheten fra Lagmannshlmen. Arbeidet kan gjøres sm del av sluttføring av kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn del Det tas initiativ verfr Jernbaneverket med sikte på å fjerne jernbanesprene på strekningen Vestervegbrua-Odderøya dersm sprene kmmer i knflikt med andre funksjnelle frhld i mrådet. 11. Det er et mål at Kristiansand havn skal bevare sin status sm nasjnal utpekt havn, samt være en vesentlig havneaktør i vekst fr å møte fremtidens terminalbehv i kmmunens sjømråde. Dette fr å sikre imprt g eksprt til næringslivet. Flytting av havnevirksmhet fra sentrum må skje innenfr en øknmisk bærekraftig utvikling. (Enst.) 8

9 6. Frmål fr planarbeidet 6.1 Innledning Revisjn av Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2, skal bidra til å realisere kmmunens mål innenfr de definerte satsingsmrådene i kmmuneplanen: Byen sm drivkraft Byen det er gdt å leve i Klimabyen Kvadraturen med randsne skal i særlig grad ha betydning sm et attraktivt g vitalt landsdelssenter g kunne vise fram det beste av hva Sørlandet har å by på. Vestre havn er en svært sentral del av Kvadraturens randsne. Kmmunens satsingsmråder vil være premisser fr planarbeidet. Kristiansand er en havneby g havnas fremtidige plass i bybildet er et viktig tema fr planarbeidet. Havnens tjenester utgjør en betydelig ressurs fr lkalt g reginalt næringsliv. Kristiansand havn er en av de utpekte havnene i nasjnal sammenheng g har en viktig plass i det nasjnale transprtnettet. Det nye havnestrukturvedtaket fra 2013 er i sin helhet gjengitt i dette planprgrammets kap. 5. Vedtakets punkt 11 i vedtaket lyder: Det er et mål at Kristiansand havn skal bevare sin status sm nasjnal utpekt havn, samt være en vesentlig havneaktør i vekst fr å møte fremtidens terminalbehv i kmmunens sjømråde. Dette fr å sikre imprt g eksprt til næringslivet. Flytting av havnevirksmhet fra sentrum må skje innenfr en øknmisk bærekraftig utvikling. Dette er en viktig føring fr planarbeidet. I følge strategiplan fr Kristiansand havn KF, skal havna sørge fr effektiv g rasjnell drift av havneanlegg g eiendmmer slik at havna kan utgjøre et knkurransedyktig havne- g transprtknutepunkt fr det sørlige Nrge 6.2 Utfrdringer, mål g hvedtiltak fr kmmunedelplanarbeidet Plan g visjn Det legges pp til at planen skal vise byens visjner fr en utvikling av mrådet frem mt år En transfrmasjn av havnemrådet vil ta tid g planarbeidet skal vise hvrdan Vestre havn kan utvikles trinnvis. Det er ønskelig å lage visjnsskisser fr 2050 slik at den trinnvise utviklingen kan bygge pp m den ønskede visjnen. Utfrdringer Ivaretakelse av byens identitet sm havneby når en str del av havneaktiviteten flyttes. Funksjn g frmål fr havnearealer sm blir frigitt. Frming av Vestre Havn - arealbruk, høyder, struktur g estetikk, grønne g blå frbindelser. Funksjn g frmål fr havnearealer med havneaktiviteter sm ppretthldes i Vestre havn. Lkalisering g dimensjnering av havnas g andres behv. Mest mulig hinderfri kllektivfremføring. Funksjn g dimensjnering av veistrukturen i mrådet. Transprt i Kvadraturen; gang/sykkel/kllektiv/bil 9

10 Langsiktig mål Kvadraturen med randsne er et attraktivt g vitalt landsdel- g reginsenter innen næring, kultur g kmpetanse. Resultatmål Byens tradisjn sm en aktiv havneby er ivaretatt g synliggjrt ved byutvikling Balansen mellm fremkmmelighet, miljøhensyn g sikkerhet når det gjelder transprt er avklart. Nye grøntarealer i frbindelse med den videre utviklingen er sikret. Arealbruken innenfr planmrådet bidrar til at Kvadraturen fremdeles er et gdt sted å b. Det er gde kblinger fr myke trafikanter mellm Vestre havn g Kvadraturen. Ny kbling fra Kvadraturen til verrdnet veinett g løsninger sm gir balanse mellm transprt, miljøhensyn g sikkerhet er arealsikret. En trinnvis arealbruk av Vestre havn er fastsatt. Areal til ffentlig funksjner (prmenade, park, vei m.m.) er sikret. Gde løsninger fr fremføring av kllektivtrafikk er sikret. Hvedtiltak: Overrdnet krdinering av frslagene til løsninger sm kmmer frem i de parallelle planprsesser. Bidra til at byens interesser avklares gså i pågående reguleringsplaner. Illustrere trinnvis utvikling innenfr planmrådet. Utarbeide transprtanalyse/reisevaneundersøkelse fr Kvadraturen Utarbeide en trafikkanalyse - Hvrdan vil vi ha trafikken i byen? Vurdere knsekvenser av ulike løsninger fr kblinga mellm byen g havna. Legge til rette fr realisering av havneprmenade, evt. en trinnvis realisering avhengig av at arealer kan gjøres tilgjengelige fr allmennheten. Utarbeide plankart sm sikrer behv i planperiden (ferjetrafikk, cruisekai, transprt, lagring, næring, blig m.m.). Legge til rette fr en åpen prsess rundt visjner fr utvikling av Vestre havn frem mt Føringer fr arbeidet g frhldet til andre planer 7.1 Nasjnale, reginale g kmmunale føringer fr planarbeidet Følgende nasjnale, reginale g kmmunale føringer er relevante fr kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2. Nasjnale føringer g planer Nasjnale føringer g planer mfatter nasjnale frventninger til reginal g kmmunal planlegging, lver, frskrifter, riksplitiske retningslinjer g aktuelle nasjnale planer. Nasjnale frventninger Nasjnale frventninger etter plan- g bygningslvens 6-1 ble fr første gang fastsatt av Regjeringen 24. juni Frventningene skal følges pp i planleggingen etter plan- g bygningslven g legges til grunn fr statens deltaking i planleggingen g mfatter følgende tema: Klima g energi By- g tettstedsutvikling Samferdsel g infrastruktur Verdiskapning g næringsutvikling 10

11 Natur, kulturmiljø g landskap Helse, livskvalitet g ppvekstmiljø Aktuelle lver g frskrifter Plan- g bygningslven (2008) Frskrift m knsekvensutredning (2009) Flkehelselven (2011) Kulturminnelven (1978) Naturmangfldlven (2009) Vannressurslven (2000) Frurensingslven (1981) Energilven (1990) Riksplitiske retningslinjer g bestemmelser Samrdnet areal- g transprtplanlegging (T ) Barn- g unges interesser i planlegging (1989) T-1442 Støy i arealplanlegging (2005) T-1520 Retningslinjer fr behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) Nasjnale planer Nasjnal transprtplan - Vedtatt juni Det er en nasjnal målsetning m at veksten i persntransprten skal tas med kllektivtransprt, gange g sykling. Det er gså en målsetning m at mer gds skal transprteres på sjø g bane. Dette er relevant fr tilrettelegging fr lastespr i havna. Reginale planer g føringer Reginplan Agder 2020, juni 2010 Reginal planstrategi fr Kristiansandsreginen , juni Reginal plan fr Kristiansandsreginen , juni 2011 Omhandler langsiktig arealstrategi fr kmmunene. Det er gdt samsvar mellm kmmuneplan fr Kristiansand, Nasjnale føringer fr reginal g kmmunal planlegging, øvrige nasjnale føringer, reginplan Agder g reginal plan fr Kristiansandsreginen. De verrdnede rammene skal legges til grunn ved utarbeidelse av kmmunedelplanen. 7.2 Kmmunale planer g føringer Kmmunale planer sm gir føringer fr planmrådet: Kmmuneplan fr Kristiansand Styrke i muligheter. I gjeldende kmmuneplan er Kvadraturen med randsne avsatt sm sentermråde. Deler av havnemrådene er avsatt til eksisterende g nytt havnefrmål. Kmmuneplanens arealdel har retningslinjer fr arealbruk. Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 1 Kvadraturen. Kmmunedelplan fr E39 Gartnerløkka-Klepland g tilhørende reguleringsplaner legges til grunn fr planarbeidet. Andre vedtak g føringer av betydning fr planarbeidet Kvalitetssikring av havnestrukturvedtaket, Bystyresak Strategiplan , Kristiansand havn KF, et miljøvennlig transprtknutepunkt nærmest markedet. Kulturstrategi fr Kristiansand, vedtatt i Bystyret Handlingsprgram

12 Fremtidens byer Fremtidens byer er et samarbeidsprgram mellm utvalgte kmmuner g staten fr å utvikle bymråder med lavest mulig klimagassutslipp g gdt bymiljø. Arbeidet knsentreres m virkemidler g tiltak på fem satsingsmråder: 1. Arealbruk g transprt 2. Stasjnær energibruk i bygg 3. Frbruksmønster g avfall 4. Tilpasning til klimaendringer 5. Bedre bymiljø Prgrammet avsluttes i Viktige prinsipper g føringer fr en bærekraftig utvikling av byene er gitt gjennm prgrammet. 7.3 Planstatus i planmrådet Gjeldende kmmunedelplaner i planmrådet: Kmmunedelplan fr Kristiansand Havn Kmmuneplanens bestemmelser sier at «Kmmunedelplan fr Kristiansand havn av 1995 gjelder ved eventuell mtstrid fran kmmuneplanens arealdel med unntak av Odderøya, arealene sydvest fr Havnegata vist sm sentermråde g arealene vist sm havnemråde». Gjeldende reguleringsplaner i planmrådet: Teater g knserthus fr Sørlandet (2006) Gravanekanalen med tilstøtende havnearealer (1993) Silkaia (2010) Vestre strangate Østre strangt. Vestrerhavnen g Drnningensgt. (1975) Vestre Strandgt. 19 A, B, 21 g 23 (1964) Vestre strangt. 23, 27 g 29 (2003) Vestre strandgt. 21 endr. Regulering (1987) Vestre Strandgt. 49 (2013) 7.4 Parallelle planprsesser Reguleringsplaner Havnestrukturvedtaket fra 2013 har bidratt til avklaring av en del prblemstillinger. Rammebetingelser g arealbruk fr havnas videre drift i mrådet skal sikres i kmmunedelplanen. Samtidig fregår det en rekke parallelle reguleringsplanprsesser: Detaljregulering fr E18/E39 - Gartnerløkka Meieriet (ansvar SVV) Detaljregulering fr Kristiansand jernbanestasjn (ansvar: Jernbaneverket) Områdereguleringsplan fr Hampa (KMV) Klsdalsbukta ferge- g cntainerteminal (Ansvar: Havna) Detaljregulering fr Lagmannshlmen - cruisekai (Ansvar: Havna) Detaljregulering fr Vestre Strandgt. 49 (Quadrum) (Ansvar: Privat) Vedtatt Endringer av reguleringsplanen fr Silkaia (Ansvar: Kanalbyen AS) De ulike reguleringsprsessene skal gå sin gang, g frhld innenfr hvert enkelt planmråde skal avklares i de enkelte prsesser. Men det er viktig med en krdinering mellm de ulike prsessene g at mfrente løsninger får sin frankring i kmmunedelplanen sm det verrdnede styringsverktøyet. 12

13 Havneplan Kristiansand Havn er i gang med et arbeid med havneplan etter 46 i Havne- g farvannslven. Arbeidet med havneplanen skal krdineres med arbeidet med kmmunedelplanen. 8. Dagens situasjn g prblemstillinger Arealene i Vestre havn har hvedsakelig vært brukt til havnefrmål. En gd del av arealet vil fremdeles bli brukt til havnefrmål i lang tid fremver. Dette er en viktig frutsetning fr Kristiansand sm havneby. Kmmunedelplanen må gi føringer fr en utvikling av Vestre havn sm gså ivaretar nødvendig g ønskede havnefunksjner på en gd måte. Innenfr planmrådet er det nå t havneterminaler; cntainerterminalen på lagmannshlmen g fergeterminalen. Cntainerterminalen skal flyttes til ny lkalisering, men sannsynligvis ikke innen planperiden (10-12 år). Fergehavna skal være innenfr planmrådet i verskuelig fremtid (jfr. pkt 4 i havnestrukturvedtaket pr. 2013). Det pågår et reguleringsplanarbeid i mrådet sm er avhengig av løsningene i reguleringsplanene fr Gartnerløkka g jernbanens planer fr nytt mlastingsspr. Fergefrbindelsen Hirtshals Kristiansand er en del av E39 fra Ålbrg til Trndheim g utgjør Nrges eneste riksveifergesamband med utlandet. Dette har betydning fr Kristiansand sm trafikknutepunkt g sm internasjnale havn. Utflytting av havneaktiviteter fra sentrum vil frtsette ihht. havnestrukturvedtaket. Ambisjnen er at frigitte arealer skal utvikles til å bli en del av bysentrum. Planen skal tydeliggjøre hva sm kan skje i mrådene, avhengig av når denne transfrmasjnen gjennmføres. Det kan være en interesseknflikt mellm byens ønske m utvikling g havnas ønske m tidspunkt fr å flytte aktiviteter. Dette må avklares i planprsessen. Arealene i Vestre havn sm etter hvert frigis til annen arealbruk enn havnefrmål er en fantastisk mulighet, g kan rmme mange ulike funksjner sm bygger pp m landsdelssenteret. Kmmunedelplanen skal gi føringer fr utvikling av Vestre havn på en måte sm ivaretar byplanen sm et kulturminne, g gir de ulike mrådene sin egen identitet. Kbling av ferje- g havnerelatert gds g jernbane er et viktig tema sm må vurderes i arbeidet med kmmunedelplanen. Dagens Klsdalsspr må legges m sm følge av ny E39. Det vil bli vist en ny løsning gjennm fjell i reguleringsplanen fr E18/E39 Gartnerløkka Meieriet. Kristiansand har en lang histrie sm havneby. Når tradisjnelle havneaktiviteter flyttes ut fra havnemråder g arealene transfrmeres er det viktige å være bevisst på histrien g byens identitet sm havneby. Kvadraturen har i hvedtrekk behldt strukturen fra den pprinnelige renessanseplanen fr byen. En transfrmasjn av havnearealene må ta hensyn til resten av Kvadraturen g spille på lag med gatestrukturen. En transfrmasjn av havna må ta hensyn til menneskelig skala, sikre et gdt bymiljø med gde kvaliteter g legge til rette fr møteplasser. Transprt er et svært viktig tema i planarbeidet. Vestre strandgate g Havnegata er t av hvedinnfartsårene til Kvadraturen. Mye trafikk av alle typer skal håndteres. Det er viktig å vurdere løsninger sm tar hensyn til den menneskelige skala g ikke skaper stre barrierer mellm Kvadraturen g sjøen. Veksten i persnbiltrafikk skal håndteres ved at flere velger kllektiv, gange eller sykkel. Fremkmmelighet fr disse gruppene er et viktig tema. Kvadraturens kbling til verrdnet veinett ved Gartnerløkka skal løses i reguleringsplanarbeidet sm pågår i dette mrådet. 13

14 Reguleringsplanen møter byen i mrådet ved Rutebilstasjnen g hvrdan byen skal møte utviklingen i dette mrådet er et tema fr kmmunedelplanen. Kmmunedelplanen vil gså mhandle kllektivtrafikk innenfr planmrådet g videre gjennm Kvadraturen. Frhldene fr gående g syklende i mrådet, g den videre kbling gjennm Kvadraturen er gså et viktig tema sm må mhandles i kmmunedelplanen. En videreføring av elve- g strandprmenaden helt rundt Kvadraturen er en føring fra del 1, g skal videreføres i arbeidet med kmmunedelplanen fr havna, samtidig sm det må tas hensyn til havneaktiviteter. Figuren nedenfr viser størrelsen på arealene i Kvadraturen g Vestre Havn. 9. Alternativ De elementene i planen sm skal utredes etter frskrift m knsekvensutredninger er nye veilinjer, havn, jernbane g arealbruk (frmål). I tråd med frskrift fr knsekvensutredninger skal alternativ arealbruk vurderes. I denne prsessen vil alternativ arealbruk g knsekvenser vurderes i frhld til et 0-alternativ. 0-alternativ er gjeldende plansituasjn. Gjeldende plansituasjn består av Kmmunedelplan fr Kristiansand havn (1995) g kmmuneplanen med tilhørende bestemmelser. I de tilfeller der det er en vedtatt reguleringsplan vil den gjelde fran kmmunedelplan g kmmuneplan. 10. Utredningstema I frbindelse med del 1 er det utarbeidet en rekke analyser g utredninger sm frtsatt vil gjelde fr del 2, se kap. 11. Fr del 2 vil det spesielt jbbes med følgende tema: 10.1 Byfrm g struktur Kmmunedelplanen vil ha fkus på visjnen g fremtidig utvikling av Vestre havn. Rammer fr fysisk utfrming skal vurderes (høyder, utnyttelse, sikt i gateløpene g utfrming av havnefrnten). Hvrdan skal byen møte havna g sjøen? 14

15 Ambisjnen m en byutvikling i Vestre havn frutsetter at nen havneaktiviteter flyttes. Kmmunedelplanen skal tydliggjøre g kartfeste en trinnvis utvikling i takt med utflytting av havneaktiviteter g en tidsplan fr transfrmasjnen skal utarbeides Kulturminner Histrie Fr å være bevisst det histriske g kulturelle kvalitetene i Vestre havn, g fr å kunne gjøre en vurdering av mulighetene fr å synliggjøre kulturarven i den videre utviklingen av mrådet skal det gjennmføres en DIVE-analyse (kulturhistrisk analyse) fr Vestre havn. Plassering av større museumsskip/verneverdige fartøyer skal utredes. I kmmunedelplan fr Kvadraturen er det laget temakart sm viser bevaringsverdige bygninger. Ny bebyggelse i randsnen skal vurderes i frhld til ivaretakelse av byplanen. Knsekvenser av endringer g nye tiltak vurderes i frhld til disse planene. Arkelgiske registreringer (særlig marinarkelgiske) sm krever feltundersøkelser vil bli henvist til aktuelle utbygging/utfyllingsprsjekter Transprt Trafikkutvikling Det skal gjøres en gjennmgang av analysene sm ble gjrt i del 1 g evt. nødvendige tilleggsanalyser skal gjennmføres. Viktige tema: Fremkmmelighet fr buss Fremføring av havnetrafikk. Sikre trafikksikre frbindelser til ulike målpunkt fr barn g unge Trafikksystemet innenfr planmrådet, f.eks. Havnegata vs. Vestre Strandgate, frdeling g funksjn? Evt. endringer av gatenettet. Fremkmmelighet fr myke trafikanter g etablering av nye frbindelser. Gange g Sykkel: I frbindelse med vedtak av kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 1, ble det vedtatt at det skal utarbeides sykkelplan fr Kvadraturen. En egen utredning fr å kartlegge viktige veilenker fr gange g sykkel innenfr planmrådet, men gså gjennm resten av Kvadraturen skal gjennmføres. Føringer fr gange g sykkel innenfr planmrådet skal frankres i kmmundelplanen. Det skal avklares hvrdan frankring av føringer fr sykkel g gange fr resten av Kvadraturen skal sikres Havn g jernbane Havn Det er gitt en del føringer fr byens havneaktivitet i havnestrukturvedtaket i Hvilke ønsker byen har fr den videre havneaktivitet er et viktig tema, både på krt g lang sikt. Havn i kmbinasjn med annen infrastruktur sm jernbane g vei er gså viktige tema sm skal avklares. Det utføres en del utredninger i frbindelse med pågående reguleringsplaner i mrådet. Kmmunedelplanen skal sikre en krdinering mellm de ulike planene. Nen funksjner må flyttes sm følge av større tiltak, f.eks. så skal Shellstasjnen fjernes sm følge av ny E39. En ny lkalisering av et dieseltruckanlegg skal vurderes. Jernbane Det er planer m nye mlastingsspr, både i Hirtshals g i Kristiansand. Dette legger til rette fr mlasting mellm bane g ferje. 15

16 Kmmunedelplanen vil knsekvensutrede nedlegging av eksisterende jernbanespr langs Vestre havn g etablering av nytt mlastingsspr. Det skal gså gjøres en vurdering av behvet g tilrettelegging fr Klsdalsspret Risik- g sårbarhet Temaet er behandlet i kmmuneplanen, men det vil være nødvendig med en grundigere gjennmgang av detsm finnes av bakgrunnsmateriale g vurdering av evt. nye utredninger. Det er utarbeidet en egen risik- g sårbarhetsundersøkelse fr Tall ships races i Det vil gså bidra til vurderinger rundt andre arrangement i Kvadraturen. 11 Utredningstema sm er gjennmført. Følgende tema anses sm tilstrekkelig utredet eller beskrevet i kmmuneplanen eller i kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 1 Kvadraturen sm landsdelssenter, mål g tiltak fr å ppnå det er beskrevet i kmmuneplanen g kmmundelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 1. Dette er føringer sm gså vil gjelde fr arbeidet med kmmundelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2. Næringsliv g sysselsetting: Handel temaet er beskrevet både i kmmuneplanen g i kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 1. Det er bl.a. utarbeidet en liste ver tiltak fr å styrke handel i sentrum. Kntrarbeidsplasser Teamet er beskrevet i kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 1. Det legges til rette fr kntretableringer i sentrum bl.a. ved å åpne fr 100% utnyttelse i nen kvartal. Knferansesenter Behv g muligheter fr knferansesenter i byen er beskrevet i kmmundelplan fr Kvadraturen g vestre havn, del 1. Kulturtilbud g kulturliv Bylivssne. Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 1 beskriver kulturtilbudet g kulturlivet i sentrum. Det er vedtatt en føring m en bylivssne. Det er i tillegg utarbeidet med kulturstrategi sm skal være førende gså fr del 2. Kunnskapsby Temaet er beskrevet i kmmuneplanen g kmmunedelplan fr Kvadraturen g vestre havn, del 1. Det er i tillegg utarbeidet en universitetsbymelding sm er fulgt pp med en handlingsplan. Byfrm g estetikk Temaet er grundig beskrevet i kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 1 med bl.a. høyder, bevaring versus utvikling g prinsipper fr utvikling av byrm. Sm et av ppfølgingspunktene står: Randsnen skal ha en annen struktur enn de 54 kvartalene fr å skape kntrast til kvartalsstrukturen g fr å understreke Kvadraturen. I utviklingen av Vestre havn vil det derfr være viktig å se nærmere på utfrmingen g frhldet til Kvadraturen. Å b i byen: Temaet er behandlet i kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 1. Under dette kapitlet er bligbygging, barnehage/skle g barn- g unges interesser beskrevet. Grønnstruktur: Grønnstrukturkart g føringer fr utvikling av grønnstruktur sm beskrevet i kmmundelplan fr Kvadraturen g vestre havn, del 1 skal gjelde fr arbeidet med del 2. Dette gjelder både ppgradering g revitalisering av eksisterende grønne mråder, g utvikling av nye. Treplanting Det er utarbeidet prinsipper fr treplanting i Kvadraturen sm skal gjelde fr del 2. Retningslinjer fr Kunst g utsmykking i det ffentlige rm er utarbeidet i del 1 g skal gjelde fr del 2. 16

17 Samferdsel Trafikksystemet i Kvadraturen, tilrettelegging fr myke trafikanter g parkering er tema sm er beskrevet i kmmundelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 1. Det vil likevel være nødvendig med nye g supplerende utredninger, se kap. 10. Byen fr alle Universell utfrming Temaet er beskrevet i kmmundeplanen g kmmundelplan fr Kvadraturen g vestre havn, del 1. Universell utfrming er frankret i lvverket (plan- g bygningslven med tilhørende frskrifter). Andre ffentlige tjenestetilbud dette temaet er mhandlet i del 1. Bærekraftig utvikling: Lkal luftfrurensing: Temaet er beskrevet i kmmundeplanen g kmmundelplan fr Kvadraturen g vestre havn, del 1. Det er i tillegg utarbeidet en plan fr miljøtiltak innenfr transprtsektren i Kristiansand sentrum (sept. 2011). Den lister pp en del frslag til tiltak. Tiltakene skal vurderes innarbeidet i kmmunedelplanen (del 2). Vannfrurensing: Frurensing i byfjrden er tidligere grundig kartlagt. Disse utredninger ansees sm tilstrekkelige. Evt. behv fr grunnundersøkelser knyttes til reguleringsplaner. Grunnfrurensing: Det er utarbeidet et aktsmhetskart fr Kristiansand der mråder med frurenset grunn, eller fare fr frurenset grunn er avmerket. Klima er behandlet i kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 1. Kristiansands klima- g energiplan er fra Denne innehlder strategier g tiltak. Temaet ble behandlet i kmmuneplanrevisjnen. Føringer fra kmmuneplanen innarbeides/følges pp i Kvadraturplanen. Det er ikke behv fr ytterligere utredninger på dette tema. Bilgisk mangfld i sjø er undersøkt i frbindelse med kmmuneplanen. Endelig rapprt freligger. Det er utarbeidet en ringvirkningsanalyse fr Kristiansand havn KF, datert mars Målet med analysen var å synliggjøre sysselsettingen g de øknmiske aktivitetene relatert til Kristiansand havn. 12 Organisering 12.1 Organisering Det er ppnevnt en tverrsektriell prsjektgruppe med representanter fra ulike etater i kmmunen. Kristiansand Havn deltar i prsjektgruppa Fremdrift Det frventes at Bystyret vedtar planen smmeren Planprsessen inkludert knsekvensutredning går etter følgende prsedyre: 1. Utarbeidelse av planprgram 2. Varsling av planarbeidet g ffentlig høring av frslag til planprgram 3. Vedtak av planprgram 4. Utarbeidelse av planfrslag med plankart, bestemmelser g planbeskrivelse med knsekvensutredning 5. Offentlig høring av planfrslaget 6. Vedtak av planfrslaget Parallelt med den frmelle planprsessen fr kmmunedelplanen skal det utarbeides kriterier fr et ppdrag fr en visjnsfase fr Vestre havn. 17

18 12.3 Infrmasjn g medvirkning Dkumenter vil være tilgjengelig på kmmunens internettside på samme måte sm i andre planprsesser. Det vil bli hldt infrmasjnsmøter g dialg med ressursgrupper g ressurspersner. Det skal vurderes å ta i bruk ssiale medier. Referansegrupper: Teknisk ledergruppe Krdineringsgruppa fr planarbeidene knyttet til E39, jernbanestasjnen/rutebilstasjnen. Samarbeidsgruppe sentrum Planfrum v/vest-agder fylkeskmmune Aktuelle grupper g rganisasjner er: Velfreningene i Kvadraturen. Næringslivet: turistnæringen, Kvadraturen AS, Næringsfreningen fr Kristiansandsreginen g gårdeierfreningen. Frmannskapet er plitisk styringsgruppe fr planarbeidet. De øvrige hvedutvalg er referansegrupper sm vil bli hldt rientert m planarbeidet. I tillegg vil plitikerne bli trukket inn i ulike stadier av planarbeidet fr å diskutere prblemstillinger g målsettinger. 18

19 13 Saksprtkll bystyrets fastsettelse av planprgrammet 19

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050

Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Planforslag 5. mars 2015. Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015, sak 10/15. INNLEDNING

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge Kstnader g brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Nrge Cst and user experiences frm a selectin f small chip heating plants in Nrway UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret fastsettes til bruk i Frsvaret Akershus festning, 10. desember 2012 Luise Kathrine Dedichen Kntreadmiral Sjef Frsvarets høgskle Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret

Detaljer

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger

Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold Retningslinjer, planbestemmelse og handlingsprogram. Analyser og konsekvensvurderinger Vedtatt av Fylkestinget 20. oktober 2009 Miljøverndepartementet

Detaljer

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 1 Langsiktig arealstrategi for Lier kommune 2009 2040 Lier kommune Kommunestyret 2/9-2008 2 Innhold 1 Bakgrunn og innledning... 3 1.1 Langsiktig arealstrategi avklarer:... 3 1.2 Bruk av den langsiktige

Detaljer

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE

REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON. Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND FLYSTASJON Planprogram FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE 15.01.2013, REV. 1, 28.01.2013 REV 2 24.04.2013 1 Forord Stortinget vedtok i 2009 innkjøp av nye kampfly

Detaljer

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211

periodisk kontroll Veiledning bransjens Web-baserte InternKontroll Nelfo og Profsys AS Ver. 070211 peridisk kntrll Veiledning bransjens Web-baserte InternKntrll Nelf g Prfsys AS Ver. 0702 Hva er NELFO Integratr IKK? Hva er - g Hvrfr IKK? IKK, InternKntrll Kunde, peridisk kntrll av el-anlegg Systematiske

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar.

Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Dette heftet er utarbeidet av en redaksjonsgruppe med sammensetning som angitt nedenfor. Heftets innhold er redaksjonsgruppens ansvar. Utgiver: Norsk Eiendom Postboks 7185 Majorstuen 0307 Oslo Heftet er

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Minner med dette om W. Giertsens utbyggingsplan for Nygårdsviken 1 og Nygårdsvikveien. Klagefristens utløp nærmer seg:

Minner med dette om W. Giertsens utbyggingsplan for Nygårdsviken 1 og Nygårdsvikveien. Klagefristens utløp nærmer seg: Nygårdsviken Vel Minner med dette m W. Giertsens utbyggingsplan fr Nygårdsviken 1 g Nygårdsvikveien. Klagefristens utløp nærmer seg: Merknadsfristen er 20. august 2013! Det har gjennm smmeren blitt lagt

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer