Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM"

Transkript

1 Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015

2 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld 1. Frrd Sammendrag Bakgrunn Krav m planprgram g knsekvensutredning Planavgrensning Vedtak m havnestruktur Frmål fr planarbeidet Innledning Utfrdringer, mål g hvedtiltak fr kmmunedelplanarbeidet Føringer fr arbeidet g frhldet til andre planer Nasjnale, reginale g kmmunale føringer fr planarbeidet Kmmunale planer g føringer Planstatus i planmrådet Parallelle planprsesser Dagens situasjn g prblemstillinger Alternativ Utredningstema Byfrm g struktur Kulturminner Histrie Transprt Havn g jernbane Risik- g sårbarhet Utredningstema sm er gjennmført Organisering Organisering Fremdrift Infrmasjn g medvirkning Saksprtkll bystyrets fastsettelse av planprgrammet

3 RÅDMANN 1. Frrd Dette dkumentet er planprgram fr kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn. Planarbeidet skal fullføre prsessen med Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, der del 1 Kvadraturdelen, ble vedtatt Planprgrammet var på høring sammen med melding m ppstart av kmmunedelplanen g ble fastsatt av bystyret i møte 18. februar Frmålet med planprgrammet er å legge til rette fr en bred g åpen diskusjn m hvilke premisser g rammer sm skal være styrende fr planarbeidet, hvilke utredninger sm skal utarbeides g hvrdan knsekvensene av planfrslaget skal vurderes. Fr nærmere pplysninger kan prsjektleder kntaktes: Anne Sæther Lislevand; mbiltelefn: e-pst: 3

4 2. Sammendrag Arbeidet med kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn ble igangsatt i En samlet kmmunedelplan skulle erstatte både Havneplanen fra 1995 g Kvadraturplanen fra Ved sluttbehandling i juni 2012 var det en del uavklarte frhld rundt arealbruken i Vestre Havn, g planen ble derfr delt i 2; del 1 Kvadraturdelen g del 2 Vestre havndelen. Bystyret gjrde et endelig vedtak fr del 1 den Dette er et planprgram fr videreføring av arbeidet med Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre havn g erstatter planprgram fr revisjn av kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, fastsatt i bystyret Bystyret gjrde nytt vedtak m havnestruktur våren Dette, samt utredninger g vurderinger gjrt i del 1, kmmuneplanen g andre planarbeid, danner grunnlaget fr planarbeidet med del 2. Viktige tema fr det videre arbeidet er transfrmasjn av havnemråder, transprt, kulturminner/histrie g byfrm g struktur. Kristiansand er en havneby g havnas fremtidige plass i bybildet er et viktig tema fr planarbeidet. Havnas tjenester utgjør en betydelig ressurs fr lkalt g reginalt næringsliv. Kristiansand havn er en av de utpekte havnene i nasjnal sammenheng g har en viktig plass i det nasjnale transprtnettet. Utflytting av havneaktiviteter fra sentrum vil frtsette ihht. havnestrukturvedtaket. Ambisjnen er at frigitte arealer skal utvikles til å bli en del av bysentrum. Planen skal tydeliggjøre hva sm kan skje i mrådene, avhengig av når denne transfrmasjnen gjennmføres. Det legges pp til at planen skal vise byens visjner fr en utvikling av mrådet frem mt år En transfrmasjn av havnemrådet vil ta tid g planarbeidet skal vise hvrdan Vestre havn kan utvikles trinnvis. Det er ønskelig å lage visjnsskisser fr 2050 slik at den trinnvise utviklingen kan bygge pp m den ønskede visjnen. Planprgrammet har beskrevet nen utfrdringer, mål g hvedtiltak fr arbeidet. Det er ppnevnt en tverrsektriell prsjektgruppe. Kristiansand havn deltar i gruppa. Det legges pp til sluttbehandling av planen i smmeren

5 3. Bakgrunn Arbeidet med kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn ble igangsatt i Både kmmunedelplan fr Kvadraturen fra 1999 g Havneplanen fra 1995 inngikk i revisjnsarbeidet g den nye kmmunedelplanen skulle erstatte de t kmmunedelplanene i sin helhet. Ved sluttbehandling i juni 2012 var det en del uavklarte frhld (innsigelser) rundt arealbruken i Vestre havn, g planen ble derfr delt i t g de t delene blir nå benevnt sm følger: Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 1 Kvadraturen Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn Bystyret gjrde et vedtak fr del 1 (Kvadraturdelen) den Fylkeskmmunen hadde innsigelse til Bystyrets vedtak. Drøftinger på plitisk nivå ble gjennmført smmeren Saken km til ny sluttbehandling, g bystyret vedtk Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 1 Kvadraturen den Plankart fr del 1 er vist nedenfr. Dette planprgrammet viderefører arbeidet med Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn g erstatter planprgram fr revisjn av kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, fastsatt i bystyret Arbeidet med kmmunedelplanen fr Kvadraturen g Vestre havn frem til behandling i bystyret i 2012 bygget på havnestrukturvedtaket av Etter høringen av kmmunedelplanen ble det utarbeidet en rapprt fr å kvalitetssikre havnestrukturvedtaket fra Rapprten gir klare frslag til videre utvikling av havna. Bystyret vedtk en revisjn av havnestrukturvedtaket fra 2003 i tråd med rapprtens anbefalinger. Det nye havnestrukturvedtaket er i sin helhet gjengitt i dette planprgrammets kap. 5. Andre viktige dkument fr arbeidet er utredninger g analyser gjrt i frbindelse med kmmuneplanen g 5

6 kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 1. I tillegg har Kristiansand havn KF utarbeidet en strategiplan fr sin virksmhet samt en ringvirkningsanalyse fr havna. Med bakgrunn i de nevnte prsesser, rapprter g bystyrets vedtak skal nå kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn settes i gang. 4. Krav m planprgram g knsekvensutredning Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2, er mfattet av plan- g bygningslvens krav m planprgram g knsekvensutredninger, jfr. Plan- g bygningslvens 4-1 g 4-2. Hensikten med planprgram er å legge til rette fr en bred g åpen diskusjn m hvilke premisser g rammer sm skal være styrende fr planarbeidet. Planprgrammet skal avklare rammer, premisser g klargjøre frmålet med planarbeidet. Prgrammet skal videre beskrive hvilke utbyggingsstrategier g alternativer sm vil bli vurdert g antatte prblemstillinger sm vil bli belyst, herunder hvilke utredninger sm ansees nødvendige, jf. 5 i frskriften. Prgrammet ble sendt på høring i 6 uker, samtidig sm det ble meldt ppstart av planarbeidet. Planprgrammet er utarbeidet av en prsjektgruppe med representanter fra: Kristiansand Havn By- g samfunnsenheten Kulturdirektøren Parkvesenet Plan-, bygg- g ppmålingsetaten Ingeniørvesenet Knsekvensutredning er knyttet til planfasen. Visjnsfasen anses ikke å være mfattet av krav m knsekvensutredning. Krav m knsekvensutredning vil være knyttet til følgende frhld: Endring av arealbruk Nye veifrbindelser Jernbanespr Havnearealer 6

7 4.1 Planavgrensning Planmrådet mfatter hele Vestre havn fra Glencre g hele havnemrådet ut til g med fyret på Odderøya. Vestre strandgate inngår i planmrådet, samt jernbanemrådet helt pp til Grim. K2 viser planavgrensning fr kmmunedelplanen del 2. Kartet nedenfr viser avgrensingen av hele Kmmundelplanen fr Kvadraturen g Vestre havn, del 1 (K1) g del 2 (K2). 7

8 5. Vedtak m havnestruktur BYSTYRET SAK 47/13 Vedtak: 1. Vedtak m flytting av cntainerhavna fra Lagmannshlmen til KMV-bukta gjennmføres ikke. a. Gjeldende planbestemmelser m bruk av arealene på KMV-mrådet ppretthldes. 2. Vedtak m bygging av jernbanespr med tilhørende terminalfunksjner i KMV-bukta gjennmføres ikke. 3. Områdeplan fr KMV-mrådet inkludert sikring av arealtilgang fr tankanlegg, ferje, E39 g vegtilknytning sluttføres. Det utredes mulighet fr fremtidig etablering av lastespr fr mlasting mellm bane g ferje innenfr eksisterende arealer mellm ferjeterminal g tankanlegg. Utredningen skal bl.a. mfatte teknisk gjennmførbarhet, kstnader g markedsbehv. Det frutsettes at lastespr ikke kmmer i knflikt med øvrige ikke- havnerelaterte planer. 4. Ferjeterminalen rustes pp med sikte på effektiv drift i verskuelig framtid. 5. Lkalisering av cruisehavn utredes av Kristiansand havn. 6. Det settes i gang en prsess fr frtsatt drift etter 2019 av tankanlegget på Klsdalsdden g utvidelse av prduktsrtimentet. Det skal avsettes arealer g legges til rette fr etablering av LNG-anlegg. Prtkll fra møte den mellm Kristiansand havn, Statil Fuel & Retail, KNAS g Kristiansand kmmune legges til grunn fr prsessen. 7. Kristiansand havn setter i gang et arbeid fr å finne langsiktig løsning fr havnevirksmheten. Arbeidet skal munne ut i en plan sm tilfredsstiller 46, 2. ledd i havne-g farvannslven. a. Arbeidet gjennmføres av Kristiansand havn g Kristiansand kmmune, g det etableres en arbeidsgruppe med deltakelse fra Vest-Agder fylkeskmmune g andre relevante aktører. b. Kristiansand havn utarbeider en strategi fr priritering av markedsmråder med angivelse av tilhørende arealbehv. c. Det settes i gang et planarbeid fr å sikre krt- g langsiktige arealbehv basert på markedsstrategien. d. Det utredes muligheter fr mer kstnads- g tidseffektive løsninger fr tilbringertransprt mellm havna g Langemyr e. Avklare hvr det er mest frdelaktig å depnere steinmasser fr innvinning av sjøarealer fr å dekke behv fr havneareal. 8. Fr å avklare det arealmessige handlingsrmmet på lang sikt setter Kristiansand kmmune i gang et planarbeid fr arealer sm grenser til regulerte havnearealer i Marvika, Kngsgård g Vige. I tråd med at KNAS skal drive med g legge til rette fr eiendms- g næringsutvikling i Kristiansand skal KNAS invlveres i arbeidet. Avgrensning av byutviklingsmrådet Marviksletta må avklares før plan fremmes til sluttbehandling. 9. Det utredes m det finnes arealer fr trinnvis byutvikling i Vestre Havn i påvente av en eventuell utflytting av cntainervirksmheten fra Lagmannshlmen. Arbeidet kan gjøres sm del av sluttføring av kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn del Det tas initiativ verfr Jernbaneverket med sikte på å fjerne jernbanesprene på strekningen Vestervegbrua-Odderøya dersm sprene kmmer i knflikt med andre funksjnelle frhld i mrådet. 11. Det er et mål at Kristiansand havn skal bevare sin status sm nasjnal utpekt havn, samt være en vesentlig havneaktør i vekst fr å møte fremtidens terminalbehv i kmmunens sjømråde. Dette fr å sikre imprt g eksprt til næringslivet. Flytting av havnevirksmhet fra sentrum må skje innenfr en øknmisk bærekraftig utvikling. (Enst.) 8

9 6. Frmål fr planarbeidet 6.1 Innledning Revisjn av Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2, skal bidra til å realisere kmmunens mål innenfr de definerte satsingsmrådene i kmmuneplanen: Byen sm drivkraft Byen det er gdt å leve i Klimabyen Kvadraturen med randsne skal i særlig grad ha betydning sm et attraktivt g vitalt landsdelssenter g kunne vise fram det beste av hva Sørlandet har å by på. Vestre havn er en svært sentral del av Kvadraturens randsne. Kmmunens satsingsmråder vil være premisser fr planarbeidet. Kristiansand er en havneby g havnas fremtidige plass i bybildet er et viktig tema fr planarbeidet. Havnens tjenester utgjør en betydelig ressurs fr lkalt g reginalt næringsliv. Kristiansand havn er en av de utpekte havnene i nasjnal sammenheng g har en viktig plass i det nasjnale transprtnettet. Det nye havnestrukturvedtaket fra 2013 er i sin helhet gjengitt i dette planprgrammets kap. 5. Vedtakets punkt 11 i vedtaket lyder: Det er et mål at Kristiansand havn skal bevare sin status sm nasjnal utpekt havn, samt være en vesentlig havneaktør i vekst fr å møte fremtidens terminalbehv i kmmunens sjømråde. Dette fr å sikre imprt g eksprt til næringslivet. Flytting av havnevirksmhet fra sentrum må skje innenfr en øknmisk bærekraftig utvikling. Dette er en viktig føring fr planarbeidet. I følge strategiplan fr Kristiansand havn KF, skal havna sørge fr effektiv g rasjnell drift av havneanlegg g eiendmmer slik at havna kan utgjøre et knkurransedyktig havne- g transprtknutepunkt fr det sørlige Nrge 6.2 Utfrdringer, mål g hvedtiltak fr kmmunedelplanarbeidet Plan g visjn Det legges pp til at planen skal vise byens visjner fr en utvikling av mrådet frem mt år En transfrmasjn av havnemrådet vil ta tid g planarbeidet skal vise hvrdan Vestre havn kan utvikles trinnvis. Det er ønskelig å lage visjnsskisser fr 2050 slik at den trinnvise utviklingen kan bygge pp m den ønskede visjnen. Utfrdringer Ivaretakelse av byens identitet sm havneby når en str del av havneaktiviteten flyttes. Funksjn g frmål fr havnearealer sm blir frigitt. Frming av Vestre Havn - arealbruk, høyder, struktur g estetikk, grønne g blå frbindelser. Funksjn g frmål fr havnearealer med havneaktiviteter sm ppretthldes i Vestre havn. Lkalisering g dimensjnering av havnas g andres behv. Mest mulig hinderfri kllektivfremføring. Funksjn g dimensjnering av veistrukturen i mrådet. Transprt i Kvadraturen; gang/sykkel/kllektiv/bil 9

10 Langsiktig mål Kvadraturen med randsne er et attraktivt g vitalt landsdel- g reginsenter innen næring, kultur g kmpetanse. Resultatmål Byens tradisjn sm en aktiv havneby er ivaretatt g synliggjrt ved byutvikling Balansen mellm fremkmmelighet, miljøhensyn g sikkerhet når det gjelder transprt er avklart. Nye grøntarealer i frbindelse med den videre utviklingen er sikret. Arealbruken innenfr planmrådet bidrar til at Kvadraturen fremdeles er et gdt sted å b. Det er gde kblinger fr myke trafikanter mellm Vestre havn g Kvadraturen. Ny kbling fra Kvadraturen til verrdnet veinett g løsninger sm gir balanse mellm transprt, miljøhensyn g sikkerhet er arealsikret. En trinnvis arealbruk av Vestre havn er fastsatt. Areal til ffentlig funksjner (prmenade, park, vei m.m.) er sikret. Gde løsninger fr fremføring av kllektivtrafikk er sikret. Hvedtiltak: Overrdnet krdinering av frslagene til løsninger sm kmmer frem i de parallelle planprsesser. Bidra til at byens interesser avklares gså i pågående reguleringsplaner. Illustrere trinnvis utvikling innenfr planmrådet. Utarbeide transprtanalyse/reisevaneundersøkelse fr Kvadraturen Utarbeide en trafikkanalyse - Hvrdan vil vi ha trafikken i byen? Vurdere knsekvenser av ulike løsninger fr kblinga mellm byen g havna. Legge til rette fr realisering av havneprmenade, evt. en trinnvis realisering avhengig av at arealer kan gjøres tilgjengelige fr allmennheten. Utarbeide plankart sm sikrer behv i planperiden (ferjetrafikk, cruisekai, transprt, lagring, næring, blig m.m.). Legge til rette fr en åpen prsess rundt visjner fr utvikling av Vestre havn frem mt Føringer fr arbeidet g frhldet til andre planer 7.1 Nasjnale, reginale g kmmunale føringer fr planarbeidet Følgende nasjnale, reginale g kmmunale føringer er relevante fr kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2. Nasjnale føringer g planer Nasjnale føringer g planer mfatter nasjnale frventninger til reginal g kmmunal planlegging, lver, frskrifter, riksplitiske retningslinjer g aktuelle nasjnale planer. Nasjnale frventninger Nasjnale frventninger etter plan- g bygningslvens 6-1 ble fr første gang fastsatt av Regjeringen 24. juni Frventningene skal følges pp i planleggingen etter plan- g bygningslven g legges til grunn fr statens deltaking i planleggingen g mfatter følgende tema: Klima g energi By- g tettstedsutvikling Samferdsel g infrastruktur Verdiskapning g næringsutvikling 10

11 Natur, kulturmiljø g landskap Helse, livskvalitet g ppvekstmiljø Aktuelle lver g frskrifter Plan- g bygningslven (2008) Frskrift m knsekvensutredning (2009) Flkehelselven (2011) Kulturminnelven (1978) Naturmangfldlven (2009) Vannressurslven (2000) Frurensingslven (1981) Energilven (1990) Riksplitiske retningslinjer g bestemmelser Samrdnet areal- g transprtplanlegging (T ) Barn- g unges interesser i planlegging (1989) T-1442 Støy i arealplanlegging (2005) T-1520 Retningslinjer fr behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) Nasjnale planer Nasjnal transprtplan - Vedtatt juni Det er en nasjnal målsetning m at veksten i persntransprten skal tas med kllektivtransprt, gange g sykling. Det er gså en målsetning m at mer gds skal transprteres på sjø g bane. Dette er relevant fr tilrettelegging fr lastespr i havna. Reginale planer g føringer Reginplan Agder 2020, juni 2010 Reginal planstrategi fr Kristiansandsreginen , juni Reginal plan fr Kristiansandsreginen , juni 2011 Omhandler langsiktig arealstrategi fr kmmunene. Det er gdt samsvar mellm kmmuneplan fr Kristiansand, Nasjnale føringer fr reginal g kmmunal planlegging, øvrige nasjnale føringer, reginplan Agder g reginal plan fr Kristiansandsreginen. De verrdnede rammene skal legges til grunn ved utarbeidelse av kmmunedelplanen. 7.2 Kmmunale planer g føringer Kmmunale planer sm gir føringer fr planmrådet: Kmmuneplan fr Kristiansand Styrke i muligheter. I gjeldende kmmuneplan er Kvadraturen med randsne avsatt sm sentermråde. Deler av havnemrådene er avsatt til eksisterende g nytt havnefrmål. Kmmuneplanens arealdel har retningslinjer fr arealbruk. Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 1 Kvadraturen. Kmmunedelplan fr E39 Gartnerløkka-Klepland g tilhørende reguleringsplaner legges til grunn fr planarbeidet. Andre vedtak g føringer av betydning fr planarbeidet Kvalitetssikring av havnestrukturvedtaket, Bystyresak Strategiplan , Kristiansand havn KF, et miljøvennlig transprtknutepunkt nærmest markedet. Kulturstrategi fr Kristiansand, vedtatt i Bystyret Handlingsprgram

12 Fremtidens byer Fremtidens byer er et samarbeidsprgram mellm utvalgte kmmuner g staten fr å utvikle bymråder med lavest mulig klimagassutslipp g gdt bymiljø. Arbeidet knsentreres m virkemidler g tiltak på fem satsingsmråder: 1. Arealbruk g transprt 2. Stasjnær energibruk i bygg 3. Frbruksmønster g avfall 4. Tilpasning til klimaendringer 5. Bedre bymiljø Prgrammet avsluttes i Viktige prinsipper g føringer fr en bærekraftig utvikling av byene er gitt gjennm prgrammet. 7.3 Planstatus i planmrådet Gjeldende kmmunedelplaner i planmrådet: Kmmunedelplan fr Kristiansand Havn Kmmuneplanens bestemmelser sier at «Kmmunedelplan fr Kristiansand havn av 1995 gjelder ved eventuell mtstrid fran kmmuneplanens arealdel med unntak av Odderøya, arealene sydvest fr Havnegata vist sm sentermråde g arealene vist sm havnemråde». Gjeldende reguleringsplaner i planmrådet: Teater g knserthus fr Sørlandet (2006) Gravanekanalen med tilstøtende havnearealer (1993) Silkaia (2010) Vestre strangate Østre strangt. Vestrerhavnen g Drnningensgt. (1975) Vestre Strandgt. 19 A, B, 21 g 23 (1964) Vestre strangt. 23, 27 g 29 (2003) Vestre strandgt. 21 endr. Regulering (1987) Vestre Strandgt. 49 (2013) 7.4 Parallelle planprsesser Reguleringsplaner Havnestrukturvedtaket fra 2013 har bidratt til avklaring av en del prblemstillinger. Rammebetingelser g arealbruk fr havnas videre drift i mrådet skal sikres i kmmunedelplanen. Samtidig fregår det en rekke parallelle reguleringsplanprsesser: Detaljregulering fr E18/E39 - Gartnerløkka Meieriet (ansvar SVV) Detaljregulering fr Kristiansand jernbanestasjn (ansvar: Jernbaneverket) Områdereguleringsplan fr Hampa (KMV) Klsdalsbukta ferge- g cntainerteminal (Ansvar: Havna) Detaljregulering fr Lagmannshlmen - cruisekai (Ansvar: Havna) Detaljregulering fr Vestre Strandgt. 49 (Quadrum) (Ansvar: Privat) Vedtatt Endringer av reguleringsplanen fr Silkaia (Ansvar: Kanalbyen AS) De ulike reguleringsprsessene skal gå sin gang, g frhld innenfr hvert enkelt planmråde skal avklares i de enkelte prsesser. Men det er viktig med en krdinering mellm de ulike prsessene g at mfrente løsninger får sin frankring i kmmunedelplanen sm det verrdnede styringsverktøyet. 12

13 Havneplan Kristiansand Havn er i gang med et arbeid med havneplan etter 46 i Havne- g farvannslven. Arbeidet med havneplanen skal krdineres med arbeidet med kmmunedelplanen. 8. Dagens situasjn g prblemstillinger Arealene i Vestre havn har hvedsakelig vært brukt til havnefrmål. En gd del av arealet vil fremdeles bli brukt til havnefrmål i lang tid fremver. Dette er en viktig frutsetning fr Kristiansand sm havneby. Kmmunedelplanen må gi føringer fr en utvikling av Vestre havn sm gså ivaretar nødvendig g ønskede havnefunksjner på en gd måte. Innenfr planmrådet er det nå t havneterminaler; cntainerterminalen på lagmannshlmen g fergeterminalen. Cntainerterminalen skal flyttes til ny lkalisering, men sannsynligvis ikke innen planperiden (10-12 år). Fergehavna skal være innenfr planmrådet i verskuelig fremtid (jfr. pkt 4 i havnestrukturvedtaket pr. 2013). Det pågår et reguleringsplanarbeid i mrådet sm er avhengig av løsningene i reguleringsplanene fr Gartnerløkka g jernbanens planer fr nytt mlastingsspr. Fergefrbindelsen Hirtshals Kristiansand er en del av E39 fra Ålbrg til Trndheim g utgjør Nrges eneste riksveifergesamband med utlandet. Dette har betydning fr Kristiansand sm trafikknutepunkt g sm internasjnale havn. Utflytting av havneaktiviteter fra sentrum vil frtsette ihht. havnestrukturvedtaket. Ambisjnen er at frigitte arealer skal utvikles til å bli en del av bysentrum. Planen skal tydeliggjøre hva sm kan skje i mrådene, avhengig av når denne transfrmasjnen gjennmføres. Det kan være en interesseknflikt mellm byens ønske m utvikling g havnas ønske m tidspunkt fr å flytte aktiviteter. Dette må avklares i planprsessen. Arealene i Vestre havn sm etter hvert frigis til annen arealbruk enn havnefrmål er en fantastisk mulighet, g kan rmme mange ulike funksjner sm bygger pp m landsdelssenteret. Kmmunedelplanen skal gi føringer fr utvikling av Vestre havn på en måte sm ivaretar byplanen sm et kulturminne, g gir de ulike mrådene sin egen identitet. Kbling av ferje- g havnerelatert gds g jernbane er et viktig tema sm må vurderes i arbeidet med kmmunedelplanen. Dagens Klsdalsspr må legges m sm følge av ny E39. Det vil bli vist en ny løsning gjennm fjell i reguleringsplanen fr E18/E39 Gartnerløkka Meieriet. Kristiansand har en lang histrie sm havneby. Når tradisjnelle havneaktiviteter flyttes ut fra havnemråder g arealene transfrmeres er det viktige å være bevisst på histrien g byens identitet sm havneby. Kvadraturen har i hvedtrekk behldt strukturen fra den pprinnelige renessanseplanen fr byen. En transfrmasjn av havnearealene må ta hensyn til resten av Kvadraturen g spille på lag med gatestrukturen. En transfrmasjn av havna må ta hensyn til menneskelig skala, sikre et gdt bymiljø med gde kvaliteter g legge til rette fr møteplasser. Transprt er et svært viktig tema i planarbeidet. Vestre strandgate g Havnegata er t av hvedinnfartsårene til Kvadraturen. Mye trafikk av alle typer skal håndteres. Det er viktig å vurdere løsninger sm tar hensyn til den menneskelige skala g ikke skaper stre barrierer mellm Kvadraturen g sjøen. Veksten i persnbiltrafikk skal håndteres ved at flere velger kllektiv, gange eller sykkel. Fremkmmelighet fr disse gruppene er et viktig tema. Kvadraturens kbling til verrdnet veinett ved Gartnerløkka skal løses i reguleringsplanarbeidet sm pågår i dette mrådet. 13

14 Reguleringsplanen møter byen i mrådet ved Rutebilstasjnen g hvrdan byen skal møte utviklingen i dette mrådet er et tema fr kmmunedelplanen. Kmmunedelplanen vil gså mhandle kllektivtrafikk innenfr planmrådet g videre gjennm Kvadraturen. Frhldene fr gående g syklende i mrådet, g den videre kbling gjennm Kvadraturen er gså et viktig tema sm må mhandles i kmmunedelplanen. En videreføring av elve- g strandprmenaden helt rundt Kvadraturen er en føring fra del 1, g skal videreføres i arbeidet med kmmunedelplanen fr havna, samtidig sm det må tas hensyn til havneaktiviteter. Figuren nedenfr viser størrelsen på arealene i Kvadraturen g Vestre Havn. 9. Alternativ De elementene i planen sm skal utredes etter frskrift m knsekvensutredninger er nye veilinjer, havn, jernbane g arealbruk (frmål). I tråd med frskrift fr knsekvensutredninger skal alternativ arealbruk vurderes. I denne prsessen vil alternativ arealbruk g knsekvenser vurderes i frhld til et 0-alternativ. 0-alternativ er gjeldende plansituasjn. Gjeldende plansituasjn består av Kmmunedelplan fr Kristiansand havn (1995) g kmmuneplanen med tilhørende bestemmelser. I de tilfeller der det er en vedtatt reguleringsplan vil den gjelde fran kmmunedelplan g kmmuneplan. 10. Utredningstema I frbindelse med del 1 er det utarbeidet en rekke analyser g utredninger sm frtsatt vil gjelde fr del 2, se kap. 11. Fr del 2 vil det spesielt jbbes med følgende tema: 10.1 Byfrm g struktur Kmmunedelplanen vil ha fkus på visjnen g fremtidig utvikling av Vestre havn. Rammer fr fysisk utfrming skal vurderes (høyder, utnyttelse, sikt i gateløpene g utfrming av havnefrnten). Hvrdan skal byen møte havna g sjøen? 14

15 Ambisjnen m en byutvikling i Vestre havn frutsetter at nen havneaktiviteter flyttes. Kmmunedelplanen skal tydliggjøre g kartfeste en trinnvis utvikling i takt med utflytting av havneaktiviteter g en tidsplan fr transfrmasjnen skal utarbeides Kulturminner Histrie Fr å være bevisst det histriske g kulturelle kvalitetene i Vestre havn, g fr å kunne gjøre en vurdering av mulighetene fr å synliggjøre kulturarven i den videre utviklingen av mrådet skal det gjennmføres en DIVE-analyse (kulturhistrisk analyse) fr Vestre havn. Plassering av større museumsskip/verneverdige fartøyer skal utredes. I kmmunedelplan fr Kvadraturen er det laget temakart sm viser bevaringsverdige bygninger. Ny bebyggelse i randsnen skal vurderes i frhld til ivaretakelse av byplanen. Knsekvenser av endringer g nye tiltak vurderes i frhld til disse planene. Arkelgiske registreringer (særlig marinarkelgiske) sm krever feltundersøkelser vil bli henvist til aktuelle utbygging/utfyllingsprsjekter Transprt Trafikkutvikling Det skal gjøres en gjennmgang av analysene sm ble gjrt i del 1 g evt. nødvendige tilleggsanalyser skal gjennmføres. Viktige tema: Fremkmmelighet fr buss Fremføring av havnetrafikk. Sikre trafikksikre frbindelser til ulike målpunkt fr barn g unge Trafikksystemet innenfr planmrådet, f.eks. Havnegata vs. Vestre Strandgate, frdeling g funksjn? Evt. endringer av gatenettet. Fremkmmelighet fr myke trafikanter g etablering av nye frbindelser. Gange g Sykkel: I frbindelse med vedtak av kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 1, ble det vedtatt at det skal utarbeides sykkelplan fr Kvadraturen. En egen utredning fr å kartlegge viktige veilenker fr gange g sykkel innenfr planmrådet, men gså gjennm resten av Kvadraturen skal gjennmføres. Føringer fr gange g sykkel innenfr planmrådet skal frankres i kmmundelplanen. Det skal avklares hvrdan frankring av føringer fr sykkel g gange fr resten av Kvadraturen skal sikres Havn g jernbane Havn Det er gitt en del føringer fr byens havneaktivitet i havnestrukturvedtaket i Hvilke ønsker byen har fr den videre havneaktivitet er et viktig tema, både på krt g lang sikt. Havn i kmbinasjn med annen infrastruktur sm jernbane g vei er gså viktige tema sm skal avklares. Det utføres en del utredninger i frbindelse med pågående reguleringsplaner i mrådet. Kmmunedelplanen skal sikre en krdinering mellm de ulike planene. Nen funksjner må flyttes sm følge av større tiltak, f.eks. så skal Shellstasjnen fjernes sm følge av ny E39. En ny lkalisering av et dieseltruckanlegg skal vurderes. Jernbane Det er planer m nye mlastingsspr, både i Hirtshals g i Kristiansand. Dette legger til rette fr mlasting mellm bane g ferje. 15

16 Kmmunedelplanen vil knsekvensutrede nedlegging av eksisterende jernbanespr langs Vestre havn g etablering av nytt mlastingsspr. Det skal gså gjøres en vurdering av behvet g tilrettelegging fr Klsdalsspret Risik- g sårbarhet Temaet er behandlet i kmmuneplanen, men det vil være nødvendig med en grundigere gjennmgang av detsm finnes av bakgrunnsmateriale g vurdering av evt. nye utredninger. Det er utarbeidet en egen risik- g sårbarhetsundersøkelse fr Tall ships races i Det vil gså bidra til vurderinger rundt andre arrangement i Kvadraturen. 11 Utredningstema sm er gjennmført. Følgende tema anses sm tilstrekkelig utredet eller beskrevet i kmmuneplanen eller i kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 1 Kvadraturen sm landsdelssenter, mål g tiltak fr å ppnå det er beskrevet i kmmuneplanen g kmmundelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 1. Dette er føringer sm gså vil gjelde fr arbeidet med kmmundelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2. Næringsliv g sysselsetting: Handel temaet er beskrevet både i kmmuneplanen g i kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 1. Det er bl.a. utarbeidet en liste ver tiltak fr å styrke handel i sentrum. Kntrarbeidsplasser Teamet er beskrevet i kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 1. Det legges til rette fr kntretableringer i sentrum bl.a. ved å åpne fr 100% utnyttelse i nen kvartal. Knferansesenter Behv g muligheter fr knferansesenter i byen er beskrevet i kmmundelplan fr Kvadraturen g vestre havn, del 1. Kulturtilbud g kulturliv Bylivssne. Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 1 beskriver kulturtilbudet g kulturlivet i sentrum. Det er vedtatt en føring m en bylivssne. Det er i tillegg utarbeidet med kulturstrategi sm skal være førende gså fr del 2. Kunnskapsby Temaet er beskrevet i kmmuneplanen g kmmunedelplan fr Kvadraturen g vestre havn, del 1. Det er i tillegg utarbeidet en universitetsbymelding sm er fulgt pp med en handlingsplan. Byfrm g estetikk Temaet er grundig beskrevet i kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 1 med bl.a. høyder, bevaring versus utvikling g prinsipper fr utvikling av byrm. Sm et av ppfølgingspunktene står: Randsnen skal ha en annen struktur enn de 54 kvartalene fr å skape kntrast til kvartalsstrukturen g fr å understreke Kvadraturen. I utviklingen av Vestre havn vil det derfr være viktig å se nærmere på utfrmingen g frhldet til Kvadraturen. Å b i byen: Temaet er behandlet i kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 1. Under dette kapitlet er bligbygging, barnehage/skle g barn- g unges interesser beskrevet. Grønnstruktur: Grønnstrukturkart g føringer fr utvikling av grønnstruktur sm beskrevet i kmmundelplan fr Kvadraturen g vestre havn, del 1 skal gjelde fr arbeidet med del 2. Dette gjelder både ppgradering g revitalisering av eksisterende grønne mråder, g utvikling av nye. Treplanting Det er utarbeidet prinsipper fr treplanting i Kvadraturen sm skal gjelde fr del 2. Retningslinjer fr Kunst g utsmykking i det ffentlige rm er utarbeidet i del 1 g skal gjelde fr del 2. 16

17 Samferdsel Trafikksystemet i Kvadraturen, tilrettelegging fr myke trafikanter g parkering er tema sm er beskrevet i kmmundelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 1. Det vil likevel være nødvendig med nye g supplerende utredninger, se kap. 10. Byen fr alle Universell utfrming Temaet er beskrevet i kmmundeplanen g kmmundelplan fr Kvadraturen g vestre havn, del 1. Universell utfrming er frankret i lvverket (plan- g bygningslven med tilhørende frskrifter). Andre ffentlige tjenestetilbud dette temaet er mhandlet i del 1. Bærekraftig utvikling: Lkal luftfrurensing: Temaet er beskrevet i kmmundeplanen g kmmundelplan fr Kvadraturen g vestre havn, del 1. Det er i tillegg utarbeidet en plan fr miljøtiltak innenfr transprtsektren i Kristiansand sentrum (sept. 2011). Den lister pp en del frslag til tiltak. Tiltakene skal vurderes innarbeidet i kmmunedelplanen (del 2). Vannfrurensing: Frurensing i byfjrden er tidligere grundig kartlagt. Disse utredninger ansees sm tilstrekkelige. Evt. behv fr grunnundersøkelser knyttes til reguleringsplaner. Grunnfrurensing: Det er utarbeidet et aktsmhetskart fr Kristiansand der mråder med frurenset grunn, eller fare fr frurenset grunn er avmerket. Klima er behandlet i kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 1. Kristiansands klima- g energiplan er fra Denne innehlder strategier g tiltak. Temaet ble behandlet i kmmuneplanrevisjnen. Føringer fra kmmuneplanen innarbeides/følges pp i Kvadraturplanen. Det er ikke behv fr ytterligere utredninger på dette tema. Bilgisk mangfld i sjø er undersøkt i frbindelse med kmmuneplanen. Endelig rapprt freligger. Det er utarbeidet en ringvirkningsanalyse fr Kristiansand havn KF, datert mars Målet med analysen var å synliggjøre sysselsettingen g de øknmiske aktivitetene relatert til Kristiansand havn. 12 Organisering 12.1 Organisering Det er ppnevnt en tverrsektriell prsjektgruppe med representanter fra ulike etater i kmmunen. Kristiansand Havn deltar i prsjektgruppa Fremdrift Det frventes at Bystyret vedtar planen smmeren Planprsessen inkludert knsekvensutredning går etter følgende prsedyre: 1. Utarbeidelse av planprgram 2. Varsling av planarbeidet g ffentlig høring av frslag til planprgram 3. Vedtak av planprgram 4. Utarbeidelse av planfrslag med plankart, bestemmelser g planbeskrivelse med knsekvensutredning 5. Offentlig høring av planfrslaget 6. Vedtak av planfrslaget Parallelt med den frmelle planprsessen fr kmmunedelplanen skal det utarbeides kriterier fr et ppdrag fr en visjnsfase fr Vestre havn. 17

18 12.3 Infrmasjn g medvirkning Dkumenter vil være tilgjengelig på kmmunens internettside på samme måte sm i andre planprsesser. Det vil bli hldt infrmasjnsmøter g dialg med ressursgrupper g ressurspersner. Det skal vurderes å ta i bruk ssiale medier. Referansegrupper: Teknisk ledergruppe Krdineringsgruppa fr planarbeidene knyttet til E39, jernbanestasjnen/rutebilstasjnen. Samarbeidsgruppe sentrum Planfrum v/vest-agder fylkeskmmune Aktuelle grupper g rganisasjner er: Velfreningene i Kvadraturen. Næringslivet: turistnæringen, Kvadraturen AS, Næringsfreningen fr Kristiansandsreginen g gårdeierfreningen. Frmannskapet er plitisk styringsgruppe fr planarbeidet. De øvrige hvedutvalg er referansegrupper sm vil bli hldt rientert m planarbeidet. I tillegg vil plitikerne bli trukket inn i ulike stadier av planarbeidet fr å diskutere prblemstillinger g målsettinger. 18

19 13 Saksprtkll bystyrets fastsettelse av planprgrammet 19

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde.

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde. PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR... sett inn bilde. Planfrslag, datert. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...4 1.1. Bakgrunn...4 1.2. Planprsess (så langt)...4 1.3. Knsekvensutredning...4 2. RAMMER

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel Vennesla kmmune Frslag til Planprgram fr revisjn av Kmmuneplanens samfunnsdel 20-2026 Vedtak m ffentlig høring i plan- g øknmiutvalget 13.05.20 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.xxxx Sist revidert: 28.4.20

Detaljer

BY- OG SAMFUNNSENHETEN. Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn Del 2 - Vestre havn Planprogram fastsatt av bystyret

BY- OG SAMFUNNSENHETEN. Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn Del 2 - Vestre havn Planprogram fastsatt av bystyret BY- OG SAMFUNNSENHETEN Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn Del 2 - Vestre havn Planprogram fastsatt av bystyret 18.02.15 Innhold 1. Forord...5 2. Sammendrag...6 3. Bakgrunn...7 4. Krav om planprogram

Detaljer

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012 1 Kmmunal planstrategi fr Rælingen 2012 - et grunnlag fr videre kmmunal planlegging April 2012 Vedtatt i kmmunestyret 25.04.2012 2 3 Innhld Frrd 4 1. Kmmunal planstrategi m arbeidet i Rælingen 5 1.1. Hva

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram Lppa kmmune Slik skal planarbeidet gjøres! Planprgram fr Kmmuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Innhld 1. Bakgrunn fr planarbeidet... 3 1.1 Kmmuneplan... 3 1.1.1 Planprgram... 3 1.1.2 Kmmuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 Høringsfrist: 5. april 2013 5. Octber 2015 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

OMRÅDEREGULERING SKI VEST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

OMRÅDEREGULERING SKI VEST FORSLAG TIL PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING SKI VEST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Behandlet i Kmmuneplanutvalget i Ski kmmune 19.06.13 2 INNHOLD: 1. Ski kmmune ønsker innspill til utarbeiding av planen fr Ski vest... 3 2. Planprsessen...

Detaljer

Lev i Øyer! Planprogram for revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør 2016-2026

Lev i Øyer! Planprogram for revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør 2016-2026 Lev i Øyer! Planprgram fr revisjn av Kmmunedelplan Øyer Sør 2016-2026 Vedtatt av kmmunestyret sak 63/15 27.08.2015 Planprgram fr revisjn av kmmunedelplan Øyer sør - Høringsfrslag 1 Frrd Til plitikere,

Detaljer

OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM

OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM Vedtatt i kmmuneplanutvalget 27.11.13. 2 INNHOLD: Sentrale begreper:... 3 1. Ski kmmune ønsker innspill til utarbeiding av sentrumsplanen... 4

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

Reguleringsplan Kongsvinger stasjonsområde - Behandling av oppstart

Reguleringsplan Kongsvinger stasjonsområde - Behandling av oppstart KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Planutvalget 30.11.2010 051/10 TSM Saksansv.: Rune Lund Arkiv:PLANID- 201001, K2-L12 : Arkivsaknr.: 10/235 Reguleringsplan 201001

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 17.01.2012 003/12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN RULLERING AV KOMMUNEPLANEN 2013-2025 Frslag til PLANPROGRAM XX.XX.2012 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.2012 0 INNHOLDBETEGNELSE 1. KOMMUNEPLANEN 2 2. BAKGRUNN OG FORMÅL MED RULLERINGEN 2 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

Innspill til oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel.

Innspill til oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel. Fredrikstad kmmune Pr mail Deres referanse: Vår referanse: Fredrikstad, 15. august 2017 2017/7665-4-127318/2017-IAGR Innspill til ppstart av arbeid med kmmuneplanens arealdel. Gjeldende kmmuneplan har

Detaljer

Fylkesplanens arealstrategi. Dialogmøte 2. Indre Østfold 17. november 2017

Fylkesplanens arealstrategi. Dialogmøte 2. Indre Østfold 17. november 2017 Fylkesplanens arealstrategi Dialgmøte 2 Indre Østfld 17. nvember 2017 Hensikten med dialgmøtene En medvirkningsarena i planarbeidet kun med kmmunene/reginrådene Avklare standpunkter, mulige løsninger g

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Reguleringsplan for Sagatangen

Reguleringsplan for Sagatangen Reguleringsplan fr Sagatangen Planprgram Plan-id: E263 Utskriftsdat: 04.09. Skråft av planmrådet ved Vassendvika, nn Gran kmmune Reguleringsplan fr Sagatangen planprgram Unicnsult 2 / 9 Innhld Bakgrunn

Detaljer

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Næringsriket Østfold 3. november 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef og Espen Nedland Hansen, prosjektleder

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Næringsriket Østfold 3. november 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef og Espen Nedland Hansen, prosjektleder Rullering av Fylkesplan fr Østfld - Næringsriket Østfld 3. nvember 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef g Espen Nedland Hansen, prsjektleder ØFK Bakgrunn fr «Østfld mt 2050» Stre arealknflikter Plitisk

Detaljer

Sammendrag Reguleringsplanen er utarbeidet av Plan-, bygg- og oppmålingsetaten, Kristiansand kommune.

Sammendrag Reguleringsplanen er utarbeidet av Plan-, bygg- og oppmålingsetaten, Kristiansand kommune. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dk. 201504859-29 Saksbehandler Anna Sfia Kristjánsdóttir Saksgang Møtedat By- g miljøutvalget 23.03.2017 Bystyret 29.03.2017 Fv8 Vesterøya- frtau-

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse Detaljregulering fr Sagelvatn Bligfelt Planbeskrivelse Balsfjrd kmmune Kjersti Jenssen Arkitektkntr Fjellfrskvatn 9334 Øverbygd Mbil 95 45 45 77 E-pst: kjersti@kjerark.n - Org. Nr. 985 754 497 MVA. Dat:

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF

Sak: Nasjonal transportplan 2014-2023 - Transportetatenes forslag Høringsuttalelse fra Oslo Havn KF Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat 52/12 Havnestyre 24.05.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Teknisk avdelingen Per Gisle Rekdal Dat: 25.03.2012 Saksnummer: 2010/229 Sak: Nasjnal

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner » i Lyngen kommune

Planprogram for kommunedelplan for «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner » i Lyngen kommune Lyngen Lyngen kmmune Planprgram fr kmmunedelplan fr «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv g kulturminner 2017-2024» i Lyngen kmmune «GOD HELSE, TRIVSEL OG MILJØ FOR ALLE» Innhld: 1.

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Hege Cecilie Bjørnerud

Hege Cecilie Bjørnerud Hege Cecilie Bjørnerud Hvaler har økt med 300 fler innbyggere de siste 5 årene - 4 384 fastbende Større økning enn Østflds største kmmuner - 7.7% siden 2010 Str g økende andel av senirer - Antall innbyggere

Detaljer

FORSALG TIL PLANPROGRAM. Innhold. Utarbeidet av Norconsult AS. Dato:

FORSALG TIL PLANPROGRAM. Innhold. Utarbeidet av Norconsult AS. Dato: FORSALG TIL PLANPROGRAM Utarbeidet av Nrcnsult AS Dat: 09.03.2017 Innhld P a g e 2 1. Dagens situasjn 3 2. Hensikten med planarbeidet g beskrivelse av tiltaket 4 3 Planstatus, rammer g føringer 5 3.1 Kmmuneplan

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2011-2023

Kommuneplanen for Vennesla 2011-2023 Hefte 1 Kmmuneplanen fr Vennesla 2011-2023 Samfunnsdel Vedtatt av kmmunestyret 16.06.2011 Kmmuneplanen 2011-2013 består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse av arealdel (Hefte 2A), planbestemmelser

Detaljer

Høringsutgave pr. 19.06.2015 Plan nr. 253: Kommunedelplan for byutviklingsområde Stakkevollvegen

Høringsutgave pr. 19.06.2015 Plan nr. 253: Kommunedelplan for byutviklingsområde Stakkevollvegen Planprgram Høringsutgave pr. 19.06.2015 Plan nr. 253: Kmmunedelplan fr byutviklingsmråde Stakkevllvegen Planprgram Kmmunedelplan fr byutviklingsmråde Stakkevllvegen Høringsutgave 19.06.15 Innhldsfrtegnelse

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026

Kommuneplanen for Vennesla 2015-2026 Hefte 1, revidert Kmmuneplanen fr Vennesla 2015-2026 Samfunnsdel revidert 2015 Vedtatt plan i kmmunestyret 21.05.2015 Kmmuneplanen 2011-2023 består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse av arealdel

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger

Region Viken. Fra naboprat til forhandlinger Regin Viken Fra nabprat til frhandlinger Utgangspunkt Diagnse: Redusert legitimitet g valgppslutning Tømmes fr ppgaver (sykeshus, vgs, tannhelse.) Regjering ville legge ned fylkene Økt byråkratisering

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse 13.03.2015 Risik- g sårbarhetsanalyse Kmmuneplanens arealdel 2015-2027 Hrten kmmune Side 2 INNHOLD Innledning... 3 Frmålet med ROS... 3 Kmmuneplanens arealdel... 4 Aktuelle tema fr ROS... 5 Radn... 5 Frurensning...

Detaljer

PLAN PROGRAM ØST FOR LOUISES GATE VED LIETORVET SKIEN PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 4. FORSLAG 26.03.

PLAN PROGRAM ØST FOR LOUISES GATE VED LIETORVET SKIEN PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 4. FORSLAG 26.03. PLAN PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 4. ØST FOR LOUISES GATE VED LIETORVET SKIEN Fra Ggle Mas 6..5 4 - - Swe Innhldsfrtegnelse Innledning. Bakgrunn. Planavgnsning. Eiendmsstruktur.4

Detaljer

Status Trøndelagsprosessen

Status Trøndelagsprosessen Status Trøndelagsprsessen KS Vårknferanse 20.05.15 Odd Inge Mjøen, fylkesrådmann Bakgrunn Strtinget fastsl i juni 2014 at det skal være et flkevalgt mellmnivå. Regjeringen har fulgt pp dette med Utredninger

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Meløy kmmune Frslag til planprgram Reguleringsplan fr Kilvik næringsmråde med knsekvensutredning Oppdragsnr.: 51740007 Dkumentnr.: Versjn: 1 2017-07-18 Oppdragsnr.: 51740007 Dkumentnr.: Versjn: 1 Frslag

Detaljer

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1

Tolga kommune kommune med tæl. Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Side 1 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013-2020 Strategisk Næringsplan fr Tlga kmmune 2013 2020 Side 1 Innhldsfrtegnelse: Frrd s. 3 Visjn s. 5 Overrdnet målsettinger s. 5 Verdier s. 5 Målgrupper s. 6 Samarbeidspartnere

Detaljer

Gausdal kommune inn mot 2026

Gausdal kommune inn mot 2026 Kmmuneplanens samfunnsdel Gausdal kmmune inn mt 2026 «Sammen får vi det til.» Frslag til høringsutkast Alle kmmuner skal ha en kmmuneplan. Planen gir rammer fr utvikling av kmmunesamfunnet, g viser hvrdan

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011 2012

HANDLINGSPLAN 2011 2012 VEDLEGG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BODØ, 2015 HANDLINGSPLAN 20 1. OM HANDLINGSPLANEN SOM EN DEL AV SNP Strategisk Næringsplan mfatter disse elementene: Visjn, sm gjelder i et tidsperspektiv mt 2020

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GRAVDAL SIKKERHETSSENTER PLANBESKRIVELSE. sha v/åsmund Øistein Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR GRAVDAL SIKKERHETSSENTER PLANBESKRIVELSE. sha v/åsmund Øistein Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2012 REGULERINGSPLAN FOR GRAVDAL SIKKERHETSSENTER PLANBESKRIVELSE sha v/åsmund Øistein Rajala Strømnes 22.11.2012 Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Prsjektadministrasjn Navn på plan/tiltak: Gravdal Sikkerhetssenter

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 Radøy kmmune PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 1. Innleiing Visjn Visjnen til Radøy kmmune er: Radøy den grøne øya tryggleik, trivsel g livskvalitet

Detaljer

Kollektivtransport og kostnader

Kollektivtransport og kostnader Kllektivtransprt g kstnader Tre alternative mdeller fr finansiering av kllektivtransprten TØI-rapprt 1176/2011 Silvia Olsen, Transprtøknmisk institutt Utfrdringene Dagens finansieringsnivå er utilstrekkelig

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat

Regionalt samarbeidsutvalg et organ for samarbeid mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF, revidert mandat Møtedat: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: Finn Henry Hansen, 95721825 Bdø, 2.6.2017 Styresak 76-2017 Reginalt samarbeidsutvalg et rgan fr samarbeid mellm KS Nrd-Nrge g Helse Nrd RHF, revidert

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

Om delprosjektenes forslag til tiltak

Om delprosjektenes forslag til tiltak Om delprsjektenes frslag til tiltak Delprsjekt Strategisk plan: Fra idegrunnlag til frpliktelse Sammendrag- anbefalinger Materialisering av idegrunnlaget av det gde liv i byen Cittaslw kan frklares slik,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rollag kommune Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Rllag kmmune Arbeidsversjn En freløpig plan, sm grunnlag fr invlvering, frankring g nye innspill, før den suppleres g legges fram fr plitisk behandling. Endelig versjn vil

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel

Selje - Kommuneplan - Samfunnsdel og Arealdel Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Trbjørn Hasund, Plan- g samfunnsavdelinga Sak nr.: 10/6036-12 Selje - Kmmuneplan - Samfunnsdel g Arealdel 2010-2022 Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gjere

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister.

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. Arbeidsutvalget (rdførerne) i Lister. Referat Møtested Kvinesdal rådhus, møterm Strekvina Møtetidspunkt Dat: mandag 19.11.12 Klkken: 0900 1400 Ansvar fr ppfølgning Tilstede Frfall Leder/rdfører Odd Omland

Detaljer

Energi omlegging i Sandnes kommune- Føringer for kommunens arbeid innen miljøprosjekt T. 28 januar 2015

Energi omlegging i Sandnes kommune- Føringer for kommunens arbeid innen miljøprosjekt T. 28 januar 2015 Energi mlegging i Sandnes kmmune- Føringer fr kmmunens arbeid innen miljøprsjekt T 28 januar 2015 Føringer g bakgrunn- Nasjnal, reginale g lkale planer Føringer fr energi g klima relaterte prsjekt Nrsk

Detaljer

Drammen Eiendom KF forslag til ny eierstrategi

Drammen Eiendom KF forslag til ny eierstrategi SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Rar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/15465-5 Dat: 21.10.2014 Drammen Eiendm KF frslag til ny eierstrategi â INNSTILLING TIL: Frmanskapet/Bystyret Rådmannens frslag til vedtak:

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Haugestad, Lierbyen Møtedat: 08.10.2012 Tid: 09.30 Etter møtet vil det være anledning til å delta på rientering m statsbudsjettet

Detaljer

420R - Detaljregulering for byggeområde. kunnskaps- og kulturtorg på Vestsida. Varsel om oppstart av detaljregulering og forslag til planprogram

420R - Detaljregulering for byggeområde. kunnskaps- og kulturtorg på Vestsida. Varsel om oppstart av detaljregulering og forslag til planprogram 420R - Detaljregulering fr byggemråde kunnskaps- g kulturtrg på Vestsida Varsel m ppstart av detaljregulering g frslag til planprgram Dat: 4. juli 2012 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Prsjektet sm nå fremmes,

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. forslag til detaljreguleringsplan for Langbrygga 19, Grandgården

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. forslag til detaljreguleringsplan for Langbrygga 19, Grandgården RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse frslag til detaljreguleringsplan fr Langbrygga 19, Grandgården Dat: 14.01.2014 Revidert: 31.08.2014 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan fr Langbrygga 19, Grandgården

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn...2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn...2 3 Hvrdan

Detaljer

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Statsetatsjefsmøte Espen Nedland Hansen, prosjektleder Østfold fylkeskommune

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Statsetatsjefsmøte Espen Nedland Hansen, prosjektleder Østfold fylkeskommune Rullering av Fylkesplan fr Østfld - Statsetatsjefsmøte 20.10.2016 Espen Nedland Hansen, prsjektleder Østfld fylkeskmmune Plitisk frankring g frmell status Fylkestingets vedtak 22. september 2016: Høringsfrslag

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

"Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene"

Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene Referat Seminar 26. nvember Nye planleggingsprsesser i Plan- g bygningsetaten 26. nvember kl 18-21 i PBEs lkaler Vahls gate 1 Referent Jan T. Herstad, styremedlem i KUV "Hvrdan kan vellene spille en aktiv

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

Regional planstrategi for Finnmark

Regional planstrategi for Finnmark Reginal planstrategi fr Finnmark 2012-2016 Høringsutkast 18.6. 2012 1 Innhld 2 1. Innledning Visjn, verdier g muligheter i Finnmark Reginal planstrategi Nytt verktøy fr å samrdne reginal planlegging Grunnlaget

Detaljer