Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017"

Transkript

1 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern

2 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering, utskriving og registreringspraksis Behandlingslinjer Utvikling av tilbud til personer med ROP-lidelser (samtidig rus- og psykiske lidelser med samtidig behandling) Prosjekt «Barnet i mente» Vurdering av hvilke pasienter som må ha døgntilbud for å få god nok behandling? Etablering av brukerstyrte døgnplasser i voksenpsykiatrien Pårørendemedvirkning Familie og pårørendearbeid vil være et satsningsområde i Brukermedvirkning Forpliktende interne samhandlingsrutiner Organisering av divisjonens FoU-virksomhet Samarbeid med kommunene iht. Samhandlingsavtalen Strategi for undervisning og veiledning til helsepersonell i kommunene... 27

3 3 Introduksjon Masterplan Fag skal bidra til en planlagt, systematisk og åpen prosess for implementering av styrets vedtak om endringer i divisjon Psykisk helsevern. Masterplan Faglangsiktig del skal legge til rette for en mest mulig likeverdig utvikling av pasienttilbudet i divisjon Psykisk helsevern uavhengig av hvor tilbudet er organisert og lokalisert. Masterplan fag langsiktig del Masterplanens langsiktige del følger opp de faglige drøftingene i prosjektrapporten «Rapport fra Prosjekt Psykisk Helsevern, » (heretter kalt Prosjekt Psykisk Helsevern, ) og som ikke kunne operasjonaliseres uten avklaringer i divisjonens fagmiljøer, og tatt inn i Masterplan fag -kortsiktig del. Divisjonsledelsen har videreført prosjektets drøftinger i divisjonens fagråd, ledergruppe og andre nødvendige fora og legger med dette frem utkast til langsiktig del. De distriktspsykiatriske senterne (DPS) har et befolkningsansvar for pasientene i våre to fylker. Tjenestene ved DPSene og sentralsykehusene stiller i hovedsak like store krav til kompetanse, men klinisk situasjon, alvorlighetsgrad og hvor sjeldne lidelsene er avgjør om tjenesten skal organiseres i DPS eller sentralsykehus. Behandlingstilbud på sentralsykehusnivå skal i følge Nasjonal strategi være forbeholdt pasienter som trenger lukket akuttpsykiatrisk tilbud, skjermet tilbud eller døgnbehandling ved alvorlig utagering eller psykose, samt behandling på sikkerhetsavdeling. Andre pasientgrupper kan være pasienter med lidelser og kombinasjoner av sykdommer som krever spesiell kompetanse på utredning og behandling slik som kompliserte spiseforstyrrelser, dobbeltdiagnoseproblematikk, eldre med omfattende utrednings- og behandlingsbehov og unge med nydiagnostisert alvorlig sinnslidelse. All annen spesialisthelsetjeneste i psykisk helsevern skal utføres ved DPS. Gjennom Prosjekt Psykisk helsevern i Sykehuset innlandet HF, ble akuttbehandlingen delt i to. Det vil si at: Sentralsykehus skal ha ansvar for øyeblikkelig hjelp, det vil si lukket akutt. Akutt og krisetjenester tilhører DPSenes kjerneaktiviteter. Strukturelle og faglige føringer Med bakgrunn i ovennevnte kan en konkludere med at det både er strukturelle og faglige føringer på hva som skal behandles i sykehus og hva som skal behandles i DPS. Disse momentene har betydning for flere av punktene under. Ikke minst når det gjelder utredning av alvorlighetsgrad av pasientens lidelse, tilbud til pasienter med samtidig rus og psykiske lidelser (ROP) og forpliktene samhandlingsrutiner mellom avdelingene. Vi må unngå at det utvikles to parallelle organisasjoner hvor Sentralsykehus og DPS har overlappende funksjoner. Divisjonen må arbeide for å få en organisasjon med god pasientflyt. DPS vil være tyngdepunktet for tilbudet til pasientene, noe som i realiteten betyr en styrkning og utbygging av DPSene i SI. Utfordringene for å løse oppgaven er særlig å få tilstrekkelig antall spesialister, både lege og psykologspesialister, tilstrekkelig med annet høyt kvalifisert personell, avklaring av pasientflyt og økonomi.

4 4 Problemstillinger Når det gjelder Masterplan fag -kortsiktig del vises det til plan av juni Den langsiktige masterplanen har definert følgende problemstillinger til utredning: spesialistdekning utredning, diagnostisering, utskriving og registreringspraksis utvikling av tilbud til personer med ROP-lidelser (samtidig rus- og psykiske lidelser med samtidig behandling) vurdering av hvilke pasienter som må ha døgntilbud for å få god nok behandling bruker- og pårørendemedvirkning etablering av brukerstyrte plasser i voksenpsykiatrien og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) forpliktende interne samhandlingsrutiner forpliktelser overfor kommunene iht. samarbeidsavtalen med underliggende tjenesteavtaler strategi for undervisning og veiledning til helsepersonell i kommunene organisering av divisjonens FoU-virksomhet Punktene om spesialistdekning og bruker- og pårørendemedvirkning er kommet i tillegg til den foreløpige innholdsfortegnelsen omtalt i kortsiktig del. Spesialistdekning I svært mange sammenhenger som ledelsens gjennomgang, ledermøter og fagrådsmøter er grad av spesialistdekning pekt på som kritisk for divisjonenes videre virksomhet. Divisjonsledelsen har valgt å definere behovet for spesialister (i denne sammenhengen leger og psykologer med spesialistutdanning) som en risikofaktor for virksomheten. Dvs. at det er et stort behov for å få til en bedre spesialistdekning enn hva vi har i dag. Under er en oppstilling av lege/psykolog/spesialistsituasjonen i divisjon Psykisk helsevern. Lege og psykologstillinger Oversikt over utviklingen de siste tre årene og status pr. aug sammenlignet med budsjett. Tabellen under beskriver utviklingen i antall årsverk i perioden fra august 2011 frem til august 2013 pr. stillingsgruppe. Stillingskategori Antall årsverk Antall årsverk Antall årsverk Antall årsverk pr. aug pr. aug pr. aug pr. aug Leger i spesialisering 40, ,3 51,2 Overleger 68,2 75,7 70,8 74,7 Psykologer 97,7 97, ,8 Psykologspesialister 50, ,6 66,3

5 5 Divisjonens føringer Divisjonenes føringer vil i denne sammenhengen være i tråd med Helse Sør-Øst sine anbefalinger: Divisjon Psykisk helsevern vil tilstrebe robuste fagmiljøer. Særlig prioritering er det å styrke andelen spesialister. Ny spesialitet i rus og avhengighetsmedisin. Spesialistdekningen må være tilstrekkelig for å sikre et kvalitativt godt tilbud til pasientene. Døgnenheter ved DPS og i BUP bør ha en psykiater/barne-og ungdomspsykiater og en psykologspesialist per 8-12 døgnplasser. Akuttpsykiatriske avdelinger med ø-hjelpsplikt bør ha to psykiatere og en psykologspesialist per 8-12 døgnplasser. Divisjon Psykisk helsevern har laget en strategi for rekruttering av lege og psykologspesialister. Avdelingene må lage en behovsanalyse for spesialister i egen avdeling i tråd med kompetanseplan. Divisjonen skal bygge opp og styrke spesialistandelen innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) knyttet til ny spesialitet i rus og avhengighetsmedisin. Det skal gjøres en vurdering av hvordan divisjonen kan bli attraktiv, og tiltrekke seg spesialister ved for eksempel målrettet annonsering og gjennomgang av valg av medier i samarbeid med leger og psykologer m.m. HR Avdelingssjefer TSB Divisjonsledelsen Ass. divisjonsdirektør HR Rekrutteringsplan er ferdigstilt. Kompetanseplan revideres årlig. Divisjonen har startet utdanningsløp til spesialistutdanning/godkjenning etter overgangsregler. Tiltak vurderes fortløpende. Se for øvrig rekrutteringsplan for leger og psykologer i divisjonen.

6 6 Lønns- og arbeidsvilkår Det er viktig at divisjonen har god oversikt over hvilke vilkår spesialistene tilbys ved andre helseforetak. Divisjonen har årlig en vurdering og en sammenligning opp mot andre HF i Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset Innlandet HF er klart konkurransedyktig i forhold til lønn til både psykologer og psykiatere. Denne informasjonen er viktig for å sikre at Sykehuset Innlandet er konkurransedyktig, samt at det er en mulighet for å avlive rykter om lønnsnivået ved andre helseforetak. Kartlegge lønns- og arbeidsvilkår for psykiatere ved andre HF. Intern evaluering av lønnspolitikk. HR Divisjonsledelse HR Spesialister inn i ledelsesteamet i avdelingen Divisjonen har det siste året hatt fokus på å rekruttere spesialister til stillingene som avdelingsoverlege og psykologfaglig rådgiver, og divisjonens målsetting er at det skal være en avdelingsoverlege og en psykologfaglig rådgiver i alle avdelinger. Økt fokus på disse funksjonene har bidratt til en tettere kontakt mellom ledelse og fag. Det er av stor betydning at samarbeidet mellom avdelingssjef, avdelingsoverlege og psykologfaglig rådgiver fungerer godt. Divisjonen har to psykiatere i stilling som avdelingssjef og syv psykologspesialister i stilling som enhetsleder pr. 1. mars Ledelsesteamet i avdelingen vil bestå av avdelingssjef, avdelingsoverlege og psykologfaglig rådgiver. Utvikle rollene som avdelingsoverlege og psykologfaglig rådgiver for å sikre god rekruttering. Divisjonsledelse Her er funksjonsbeskrivelser laget. Alle avdelinger unntatt BUP har tilsatt i stillingene. Rekrutteringsprosessen Profesjonalitet i rekrutteringsprosessen er viktig av minst 3 hensyn: o Sikre at vi velger de best kvalifiserte kandidatene. o Positiv profilering av divisjonen. o Styrke forbindelsen mellom fag og ledelse.

7 7 Styrke opplæring av ledere mht vurdering av spesialister ved ansettelse. Divisjonsledelse HR Her skal det lages en handlingsplan med sjekkliste som avd. overlege og psykologfaglig rådgiver går igjennom ved ansettelse. Rekruttering av psykiatere fra utlandet Ved ansettelse av psykiatere fra utlandet må avdelingene kvalitetssikre rekrutteringsprosessen før ansettelse. Implementere mal for avtalevilkår. - viktig å sjekke referanser - felles holdning til lønn Firmaer divisjonen rekrutterer fra har gode opplæringsprogram som kan benyttes. Det er viktig å sikre god dialog og kontakt underveis i prosessen med rekrutteringsfirmaet. HR Her er det gjort erfaringer ved DPS Tynset som må brukes i det videre arbeidet. Oppfølging av psykologer og leger som utdannes til spesialister i divisjonen Gjennomgang av utdanningsforløpet. Viser til masterplan omstilling og masterplan fag -kortsiktig del, hvor det fremgår at utdanningsforløpet for leger og psykologer i spesialisering skal gjennomgås. Arbeidet ferdigstilles i løpet av Divisjonenes føringer Ferdigstillelse av leger og psykologer som utdannes til spesialister i divisjonen er en prioritert oppgave.

8 8 Det må lages et skjema for utdanningsflyt som bidrar til å sikre at leger og psykologer gjennomfører spesialistutdanningen til stipulert tid. Avdelingssjefene skal lage en plan for alle som er i et spesialistløp, både leger og psykologer, og ha jevnlig oppfølging for å sikre kontinuitet og progresjon. Viktig at fagsjef har oversikt over når det er aktuelt å bytte arbeidssted. Dette meldes inn av avdelingssjef. Sikre logistikk, kapasitet og kvalitet på psykoterapiveiledningen i divisjonen også for den nye spesialiteten i rusmedisin. Det må utarbeides interne retningslinjer for psykologspesialister mht kompetanse i forhold til tvangsvedtak. Det må defineres hvor mange psykologer som trenger slik kompetanse og hvilke avdelinger som bør ha psykologspesialister med slik kompetanse. Dette må synliggjøres i avdelingens kompetanseplan. Avdelingene må tilrettelegge for å få lengst mulig godkjenningstid for legespesialistutdanning. Et år kan godkjennes med basis i forskning. Gjennomføre sluttsamtaler med psykologer, psykologspesialister, leger i spesialisering og overleger i henhold til utarbeidet mal. Resultatene oversendes til divisjonsledelsen. Avdelingssjefer HR Avdelingssjefer Avdelingssjef For legespesialister foreligger en mal. Dette må utarbeides for psykologer. For legespesialister finnes en mal. Dette må utarbeides for psykologer Det må understrekes at divisjonens egne utdanningskandidater så langt har vært den viktigste rekrutteringskanalen for spesialister. Utdanningskandidatene kjenner organisasjonen og organisasjonen har oversikt over deres faglige kvalifikasjoner. En årlig gjennomgang på divisjonsnivå av kandidatene vil kunne sikre en helhetlig evaluering av disse og gi mulighet for videre oppfølging av utdanningskandidaten med tanke på fremtidig rekruttering til stillinger i divisjon Psykisk helsevern.

9 9 forts. Utdanningsutvalget følger opp utdanningskandidatene med oppgaver definert av spesialistkomiteen i psykiatri for LIS legene. Psykologer i spesialisering følger retningslinjene for spesialisering fra Norsk Psykologforening. Gjennomføre rekrutteringssamtale ett år før endt spesialisering. Ansvarlig for rekrutteringssamtalene avtales i ledermøtet i forbindelse med gjennomgangen av utdanningskandidater. Utdanningsutvalget Settes inn i årsplan Avdelingssjefer HR Avdelingssjefer Settes inn i årsplan Tiltak i forbindelse med rekruttering av leger og psykologer til spesialisering Kontakt med utdanningsinstitusjonene Det er viktig å være i tett dialog med utdanningsinstitusjonene for å øke sannsynligheten for at divisjonen tiltrekker seg de mest attraktive kandidatene. Divisjonen må utvikle et tettere samarbeid med utdanningsinstitusjoner for rekruttering. Dette har med profilering av psykisk helse i SI HF å gjøre. Det er pt. god tilgang på leger og psykologer under utdanning til spesialitet. Undersøke muligheten for å delta på samlinger/presentasjoner på Universiteter Vurdere muligheten for å ta imot studenter i praksis (3 uker) mot slutten av studiet. Det samme gjelder også for turnuskandidater. Avdelingssjef Må vurderes fortløpende avhengig av tilgang på psykiatere. For øvrig er det oppnevnt en egen arbeidsgruppe for ytterligere å konkretisere fremtidige rekrutteringstiltak.

10 10 Utredning, diagnostisering, utskriving og registreringspraksis Prosjekt psykisk helsevern foreslo en rekke tiltak av organisatorisk art uten at de gikk igjennom situasjonen med hensyn til ovennevnte tema. Dette vil derfor bli relativt grundig berørt her. Prosjekt psykisk helsevern drøftet problemstillinger knyttet til utredning, diagnostisering, utskriving og registreringspraksis i prosjektgruppen og den interne referansegruppen høsten Prosjekt Psykisk helsevern oversendte følgende oppfordring til divisjonsdirektør i notat av 25. oktober 2011: 1. Prosjektet mener det er behov for å forbedre behandlernes registreringspraksis av diagnoser, med mer enhetlig praksis når det gjelder hva som skal registreres som hoveddiagnose. 2. Prosjektet mener det er behov for å utvikle DIPS slik at bidiagnoser som har betydning for prognose og behandling, som f.eks. rus og psykisk lidelse ("dobbeltdiagnose") registreres sammen. Det vil si at disse til sammen utgjør en "hoveddiagnose". 3. Prosjektet mener at retningslinjer for utredning og behandling ikke bør lages lokalt. HOD bør ha ansvar for at det blir laget nasjonale retningslinjer, som lokalt kan implementeres med lokale tilpasninger. Noen retningslinjer ligger allerede klare i Helsebiblioteket. Andre er under utarbeidelse. Helsebiblioteket og flere internasjonale databaser ligger lett tilgjengelige for alle behandlere i divisjonen via Kunnskapsegget. 4. For å sikre at retningslinjer blir brukt, mener prosjektet at divisjonen bør legge en plan for implementering og oppfølging. Det er fortsatt relativ stor variasjon med hensyn til diagnostiseringspraksis og derved behandling av pasienter. I divisjonen registreres diagnose for alle pasienter i journal og i DIPS. Den viktigste grunn til å sette kvalitativt gode diagnoser, er den betydning disse har for pasientrettigheter og behandlingsplanleggingen. Selv om hoveddiagnosene isolert sett har begrenset verdi som styringsdata vil de likevel kunne bidra med nyttig informasjon. Den diagnostiske praksis så vel som den diagnostiske kultur mellom enheter og avdelinger i divisjonen er ulik. Det er problemer knyttet til måten diagnoser registers i det pasientadministrative systemet. Dette kan gjøre det vanskelig eller tidskrevende å få ut reliable og valide data. Det må arbeides med å få en mest mulig enhetlig praksis i divisjonen. Når det gjelder konsultasjonsserier, dvs poliklinisk behandling, hovedsakelig fra DPS er divisjonens målsetting å sikre korrekt og omforent bruk av diagnoser. Divisjonenes føringer Alle pasienter skal ha en hoveddiagnose. Leger og psykologer i divisjonen må arbeide for å få en mest mulig lik praksis med hensyn til diagnosesetting. Metodebøker for leger og psykologer i VOP og BUP skal benyttes. Det må sikres at alle leger og psykologer er skolert i ICD-10, og prinsippene i DSM.

11 11 Det skal ikke brukes Z-diagnoser etter avsluttet behandling, med mindre pasienten ikke har en psykisk lidelse. Det er videre et klart behov for bedret registreringspraksis. I tillegg må det være kontinuerlige opplæringskurs i både DIPS og BUP-data, spesielt med tanke på registreringspraksis. Alle behandlere i psykisk helsevern for voksne må gjennomgå e- læringsprogram i DIPS ved nyansettelse og dersom de er usikre på bruken. BUP-data skal ha et felles opplæringsopplegg. Plan for lovpålagt obligatorisk opplæring foreligger. Det er utarbeidet en plan for lovpålagt obligatorisk opplæring for divisjonen. Det skal registreres prosedyrekode ved alle innleggelser og poliklinikker. Disse skal gjenspeiles i behandling som er dokumentert i journal. Behandler har ansvar for hvilken diagnose som settes, i konsultasjon med spesialist når behandler ikke er spesialist. Kontorleder/sekretær registrerer diagnose. Gir tilbakemeldinger ved mangler. Det tas ut rapporter i DIPS iht. handlingsplan. Det arrangeres to ganger årlig seminar hvor temaet er diagnostisk praksis og prosedyrekoder fortrinnsvis for leger, psykologer og andre behandlere. Dette følges så opp på avdeling. Ass.divisjonsdirektør Første kurs avholdt vår 2014 Lage retningslinje for opplæring av den enkelte behandler ved ansettelse. Sikre bruken av DIPS og BUP-data som redskap ved bruk av E-læring og undervisning. Obligatorisk opplæring i PAS. Rollebasert e-læringer i DIPS Prosedyre og plan for obligatorisk opplæring i DIPS. Felles mal for opplæring i BUP-data. Metodebøkene legges i EK under pasientjournal og i Kunnskapsegget Miljøterapi Kvalitetssjef Kvalitetssjef Gjennomført Miljøterapi er et prioritert område som det må bli arbeidet mer med i årene som kommer i hver avdeling. Det er et opplagt behov og det er store variasjoner mht. hvor mye det er vektlagt. Særlig viktig er miljøterapi i institusjoner for barn- og ungdom. Vi har valgt i denne masterplanen ikke å gå nærmere inn på dette punktet da det vil være for omfattende. Det poengteres i forbindelse med miljøterapi at sengeavdelingene må sikre at personalet har tilstrekkelig kompetanse innen eget fagområde i samsvar med avdelingens kompetanseplan.

12 12 Intern revisjon Når det gjelder innhold i journaler har det vært gjort intern revisjon. Her trekkes det frem at dokumentasjon av vold og selvmordsrisiko må utvikles. Divisjonenes føringer Spesialister må i sterkere grad ta ansvar for undervisning i kartlegging og vurdering av risiko for suicid og vold. Det må lages en plan i hver avdeling når det gjelder kartlegging og vurdering av suicidrisiko (Jfr pasientsikkerhetsprogrammet). Sikre gjennomføring av plan slik at ansatte i hele divisjonen er oppdatert mht kartlegging og vurdering suicid og voldsrisko. Ta i bruk strukturert verktøy for kartlegging av voldsrisiko iht. veileder. Avdelingene har ansvar for bedre koordinering av miljøtiltak og løpende journal. Epikriser Avdelingssjef Suicidplan klar. Er i gang med plan for voldsrisikovurdering Pågående fokus Kravet fra Helse Sør-Øst er at 100 % av epikrisene skal være sendt innen syv dager. Divisjonen har jobbet systematisk for å nå dette målet og den tidligere nevnte metodebok for leger og psykologer klargjør tydelig hva som er god praksis. Epikrise skal som hovedregel skrives ferdig samme dag som pasienten utskrives. Avdelingssjef Vedtatt Behandlingslinjer Behandlingslinjer er et prioritert område fra Helse Sør-Øst. Syv av behandlingslinjene i Sykehuset Innlandet administreres av divisjon Psykisk helsevern. Divisjonens fagråd har fungert som et godkjenningsorgan. Det er en stor utfordring å implementere behandlingslinjene, det må derfor arbeides systematisk med implementering i tiden som kommer.

13 13 Divisjonenes føringer Behandlingslinjene bør evalueres med jevne mellomrom for å vurdere deres brukelighet. Det må legges til rette for involvering og samarbeid med kommunene når det gjelder behandlingslinjer. Utvikle, godkjenne og implementere behandlingslinjer. Utarbeide plan for utvikling av behandlingslinjer i samarbeid med kommune. Fagråd godkjenner behandlingslinjer Utvikling av tilbud til personer med ROP-lidelser (samtidig rus- og psykiske lidelser med samtidig behandling) Ny nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser) IS-19.48, ble vedtatt i mars Retningslinjen legger ikke opp til en organisatorisk integrering av rusomsorgen med psykisk helsevern på annen måte enn at alle DPS skal ha rusteam (TSB-team) eller ruspoliklinikk (TSB-poliklinikk), hvilket alle DPSene i divisjonen har. Prosjektet psykisk helsevern konkluderte med at det måtte utvikles tilbud til ROPlidelser i Divisjonen og at ROP-retningslinjene gjennomføres i hele Divisjonen. (se Nasjonal kompetansetjeneste ROP

14 14 Retningslinjens pasientmålgrupper Voksne personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP) Psykisk lidelse Alvorlig psykisk lidelse Mindre alvorlig psykisk lidelse -Schizofreni og schizofrenilignende psykose -Bipolar lidelse I -Alvorlig depresjon -Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse -Bipolar lidelse II -Moderat depresjon -Alvorlig angstlidelse, inkludert PTSD -Alvorlig spiseforstyrrelse -Alvorlig personlighetsforstyrrelse -Hyperkinetisk forstyrrelse/adhd Ruslidelse Skadelig bruk Avhengighet Skadelig bruk Avhengighet Hovedansvar Psykisk helsevern TSB Pasienter med alvorlig psykiske lidelser skal fortsatt behandles i psykisk helsevern, også når de har en alvorlig ruslidelse i tillegg. Det vektlegges at pasienter skal ha samtidig behandling for både sin ruslidelse og psykiske lidelse. Det er bare når den psykiske lidelsen er mindre alvorlig at pasienten skal behandles innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Samsykelighet Pga stor grad av samsykelighet mellom psykiske lidelser og ruslidelser skal psykisk helse kartlegges hos personer som oppsøker hjelpeapparatet pga ruslidelse. Det innebærer videre at når personer oppsøker hjelpeapparatet pga. psykiske problemer, skal rusmiddelbruk kartlegges. Det forutsettes en kompetanseheving når det gjelder utredning og behandling av ruslidelser innenfor psykisk helsevern, og tilsvarende når det gjelder utredning og behandling av psykiske lidelser innenfor rusomsorgen. Samarbeid mellom tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og Psykisk helsevern ROP feltet er komplekst. Derfor er samarbeid mellom TSB og psykisk helsevern viktig for at pasientene skal få fullverdig utredning og behandling innen begge fagområdene. Situasjonen i dag er at divisjon Psykisk helsevern trenger å styrke kompetansen for å utrede pasienter med kombinasjon av psykiske lidelser og ruslidelser. Nærmere halvparten av pasientene med en psykisk lidelse har også en ruslidelse. Psykisk helsevern både for voksne og BUP ønsker et tettere samarbeid med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i divisjonen, både døgn og poliklinisk behandling, også ved rusutløst psykose. Innen TSB er det ønskelig å styrke kompetanse mht. psykiske lidelser. Det er et utstrakt ønske om tettere samarbeid om behandling. Det er konsensus om at kapasiteten på intermediær TSB døgnbehandling ønskes økt. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i regi avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling ved SI Sanderud for å se på mulighet for å etablere et døgnbehandlingstilbud for pasienter med ROP lidelse. Gruppen har avsluttet sitt arbeid, og rapporten er oversendt avdelingssjef for

15 15 videre behandling. Det er gjort GAP analyser i Avdeling for Akuttpsykiatri og Psykoselider og i Avdeling for TSB. Det nedsettes en prosjektgruppe med prosjektleder for å arbeide med implementering av nasjonale ROP-retningslinjer. Ambulante akutt-team må ha personale med kompetanse innen TSB. Det er viktig å minne om at ROP-retningslinjen også legger vekt på kommunenes ansvar for pasienter med ruslidelser. Divisjonens føringer Samarbeidet mellom TSB og psykisk helsevern må styrkes, herunder felles ansvar for behandling av pasienter med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse Divisjon Psykisk helsevern skal samarbeide med Nasjonal kompetansetjeneste ROP om samarbeid for implementering av nasjonal ROPretningslinje. Det skal gjøres GAP-analyser i alle aktuelle enheter i 2014/2015. Dette for å gi et godt grunnlag for hvor GAPene mellom rus og psykisk lidelse ligger an før man iverksetter tiltak. GAP analyse brukes for å vurdere egen praksis opp mot retningslinjen. Det nedsettes en arbeidsgruppe som forbereder et møte med avdelingssjefer, enhetsledere, psykologfaglige rådgivere og avdelingsoverleger med tanke på implementering av ROP-retningslinjer. Det lages handlingsplan for kompetansehevende tiltak. Implementering av handlingsplan for ROP-pasienter. Ass. divisjonsdirektør Ass. divisjonsdirektør Avdelingssjefer Implementeringen er påbegynt ved avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling ved SI Sanderud, avdeling for TSB og DPS Tynset. Arbeidet er i gang ved flere avdelinger Forslag om at prosjektgruppe oppnevnes snarest med mandat fra divisjonsdirektør Implementering av ROP-retningslinjen vil være et satsningsområde i 2015 og 2016.

16 16 Prosjekt «Barnet i mente» Divisjon Psykisk helsevern har i samarbeid med SI Lillehammer (Kvinneklinikken), KoRus- Øst og kommunene i Oppland utarbeidet behandlingslinjer for gravide/barn av foresatte med rus/psykiske vansker. Det er utarbeidet en modell for implementering av behandlingslinjene i form av et helhetlig opplæringsprogram som består av opplæringsprogrammet «Tidlig Inn», arbeidsseminarer og veiledning til kommunene. I tillegg har Kvinneklinikken opprettet et tilbud om forsterket barselopphold som kan inngå som et viktig tiltak i behandlingskjeden. Det er etablert en implementeringsgruppe som består av representanter fra BUP Oppland og KoRus-Øst. Gruppen har utarbeidet innholdet i deler av opplæringsprogrammet og har hatt ansvar for opplæring i spesialisthelsetjenesten og kommunene i Oppland. Opplæringsprogram i Oppland. De fire behandlingslinjene. Det er gjennomført GAP analyser i kommunene og i de enhetene som har takket ja Opplæringsprogrammet er snart gjennomført i 2/3 av kommunene i Oppland. Divisjonsledelsen Behandlingslinjene er under revisjon og vil bli omarbeidet fra fire til en KoRus-Øst Opplæringsprogrammet I gang. Fullført i Valdres i desember Oppstart i kommunene i Gjøvikregionen i november 2014 for videre arbeid for dette prosjektet i SIHF bør utarbeides. Herunder en plan for implementering i Hedmark. Ansettelse av en prosjektleder for prosjektet. Høst 2014 Div.dir Høst 2014

17 17 Vurdering av hvilke pasienter som må ha døgntilbud for å få god nok behandling? Her har en arbeidsgruppe under ledelse av avdelingssjef ved Avdeling for Akuttpsykiatri og Psykosebehandling ved SI Sanderud levert en innstilling og det er gitt uttalelser i fagråd. Det vises til rapport og uttalelse fra fagråd. Under er det kopiert fra ovennevnte innstilling: I hvilke faser skal pasienter være innlagt i sentralsykehus? Ø- hjelpsfase. Stabiliseringsfase. Pasienter innlagt som ø- hjelp vil oftest være innlagt i svært korte perioder (2-10 døgn). De fleste av disse pasientene skrives ut til hjemmet - en stor andel sikres oppfølging fra kommunalt nivå. I den grad pasientene enten allerede har etablert et behandlingstilbud, eller vurderes i behov av videre behandling, er det oftest DPS som er / blir deres hovedbase. Lukket akuttenhet i sentralsykehus vil derfor være et supplement i faser hvor pasientens tilstand blir akutt forverret. Pasienter som overføres fra DPS døgn grunnet overhengende suicidalfare, eller utagering. - Overføres tilbake til DPS, eventuelt til kommunen eller utskrives til hjemmet etter at tilstanden er bedret/ stabilisert. Dårlige pasienter i behov av et forlenget stabiliseringsopphold i sentralsykehus etter en ø- hjelpsinnleggelse. Utredningsfase. Mer definerte/ varige innleggelser. Pasienter som vurderes å være i behov av utredning i forhold til symptomlidelse, skal innlegges i sentralsykehus for en utredningsfase - i forbindelse med en ø- hjelpsinnleggelse - elektivt, for second- opinion vurdering/ utredning etter gjennomgått utredning i DPS Pasienter som er dømt til behandling, pasienter som er innlagt under tvang etter helseog omsorgstjenesteloven, samt pasienter i spesielle behandlingstilbud, vil ha sentralsykehus som definert base for behandlingstilbudet. Etablering av brukerstyrte døgnplasser i voksenpsykiatrien Divisjonens føringer Alle DPS skal opprette brukerstyrte døgnplasser. De brukerstyrte sengene er ikke egnet for pasienter med suicidproblematikk eller atferdsproblemer. Pasientene som tas imot har nytte av et kort opphold, de må være kjente i avdelingen etter tidligere innleggelse.

18 18 Pasientene har selv ansvar for å bringe med medisiner og komme seg til avdelingen. En brukerstyrt seng kan fordeles på pasienter, ref estimat mht. hvor ofte den enkelte trenger innleggelse. Pasienten må selv gi beskjed i kommunen om at de legger seg inn. Etablering av brukerstyrte senger for pasienter i TSB. Utarbeide tiltak for brukerstyrte senger, herunder hvilke enheter som skal brukes og hvor mange brukerstyrte senger avdelingen skal ha. Lage rutiner for enhetene som skal ha brukerstyrte senger, herunder hvordan inntak skal foregå, premisser for behandling og hvordan den enkelte kommune skal involveres. Brukerstyrte senger for pasienter i TSB skal etableres, og avdeling for TSB har tatt ansvar for å samarbeide med DPS for å se på etablering av brukerstyrte senger. DPS avdelingssjefer DPS avdelingssjefer DPS avdelingssjefer Avdelingssjef TSB Noen DPS har brukerstyrte senger. De resterende må etablere brukerstyrte senger i løpet av Etablering i 2015 Pårørendemedvirkning Divisjonen ser det som en viktig og utfordrende oppgave å bygge et nærmere samarbeid med pårørende. En brukererfaringsundersøkelse ved sengeposter gjennomført fra 2005 til og med 2012 (n=371) viser gjennomgående stor tilfredshet med oppholdet med en skåre på 80 % tilfredshet, men det bør bemerkes at der hvor det var minst tilfredshet var informasjon til pårørende.

19 19 Se tabell under som tydelig illustrerer dette. Informasjon til pårørende er et forbedringsområde, særlig i forhold til pasienter med betydelige psykiske lidelser. Som oftest ønsker syke pasienter at pårørende involveres, og et godt samarbeid med pårørende viktig i alt klinisk arbeid rettet mot mennesker med psykiske lidelser. Det er viktig å innhente informasjon fra pårørende, de har oversikt over hva som er gjort. Det er gjerne de som skal følge pasientene etter innleggelse. Pårørende til mennesker med psykiske lidelser møter mange vanskelige utfordringer, de utsettes for omfattende stress og store følelsesmessige belastninger, og mange pårørende føler seg ekskludert og forlatt. Et godt samarbeid mellom helsepersonell og pårørende kan redusere denne påkjenningen hos pårørende. Informasjon til pårørende er beskrevet i Pasient og brukerrettighetsloven og i Helsepersonelloven. I Pasient og brukerrettighetsloven 3-3 står det at dersom pasienten samtykker til det eller at forholdene tilsier det, skal pasientens nærmeste pårørende ha informasjon om pasientens helsetilstand og den helsehjelp som ytes. Er man i tvil om informasjon kan videreformidles er det viktig at man så langt som det er mulig avklarer dette med pasienten. Divisjonenes føringer Det er særlig viktig å trekke pårørende inn i et samarbeid, spesielt hos de sykeste pasientene om det ikke er særlig hensyn som taler i mot det. Dette bør gjøres raskt etter innleggelse. Pårørende skal ivaretas også der pasienten ikke vil involvere dem i behandlingen. Kartlegging av barn som pårørende i henhold retningslinjer. Vurdering av om pårørende skal involveres ved utskrivelse.

20 20 I lange behandlingsløp bør pårørende innkalles regelmessig til samtaler. Det må satses på opplæring av pårørende. Når det gjelder polikliniske pasienter er involvering av pårørende ofte ikke like aktuelt når det gjelder voksne pasienter. Likevel, om pasienten ønsker det bør pårørende også her trekkes med. I BUP er det en selvfølge at familien eller foresatte involveres. Som et særegent punkt er det pekt på at kompetansen vedrørende taushetsplikt må økes. Når pasienten ønsker å trekke inn pårørende skal ikke taushetsplikt være noe hinder. Forståelsen av hva taushetsplikt innebærer og kunnskap om hvordan taushetsplikt skal håndheves må styrkes. Utarbeide tiltak for hvordan pårørende kan involveres i pasientbehandling. Utarbeide undervisningstilbud til pårørende. Utarbeide kurs om taushetsplikt og pårørende involvering. Kartlegging av barn som pårørende må følges opp i divisjonen. Ansattes bevissthet i forhold til registrering av barn av pasienter. Kurs avholdes 2015 Avdelingssjef Undersøkes i løpet av 2015 med påfølgende handlingsplan Familie og pårørendearbeid vil være et satsningsområde i Brukermedvirkning Det er i SI HF laget en Strategi for pasient- og pårørende opplæring som ble styrebehandlet i sak Det innebærer at pasienter og pårørende i Sykehuset Innlandet skal få tilstrekkelig kompetanse til å mestre sykdom og helse ved at opplæring gis til rett tid, på rett sted, med riktig innhold og formidlet på rett måte. Det er laget en egen plan for brukermedvirkning i divisjon Psykisk helsevern, sist revidert i Planens mål er at pasienten involveres i behandlingsplan og at epikrise gjennomgås ved utskrivelse. Divisjonen har to erfaringskonsulentstillinger samt brukermedvirkning i kvalitetsutvalg på avdelings- og divisjonsnivå. Det er likevel ønskelig med større grad av pasientinvolvering. Pasientbehandlingen i psykisk helsevern er i stor grad er samtalebasert. Samspillet mellom terapeut og pasient kan ha betydning for behandlingen. Når en pasient ønsker skifte av behandler må det foreligge en faglig vurdering før dette ønsket eventuelt kan imøtekommes.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING

MASTERPLAN OMSTILLING MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 019 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging Rusmisbruk Samarbeid mellom og allmennmedisineren 20.november 2012 FOREKOMST Lars Linderoth Overlege Rehabiliteringspoliklinikken, Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007. Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet?

Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007. Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet? Unni Rønneberg spesialist i psykiatri seniorrådgiver Statens helsetilsyn Karl Evang-seminaret 2007 Psykiatri og farlighet: har helsevesenet sviktet? Omfang Rettsmedisinsk kommisjon: Psykotisk/bevisstløs

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten i divisjon for psykisk helsevern

Utviklingsprosjekt: Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten i divisjon for psykisk helsevern Utviklingsprosjekt: Akuttpsykiatrisk avdeling og dets rolle i en helhetlig plan for den samlede akuttjenesten i divisjon for psykisk helsevern Nasjonalt topplederprogram Kull 13 Jane Moe Castro Lørenskog

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 058 2013 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering.

VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.10.12 SAK NR 070 2012 STATUS PROSJEKT PSYKISK HELSEVERN 2011-2013 Forslag til VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering.

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Litt om meg Litt om oss Januar Søknad 2012 2009 Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering Spesialist i psykiatri Sosionom / fagkonsulent Sosiolog, Dr.Phil Konst.leder Administrasjonsleder Sekretær

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Byrådssak 274/17. Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus ESARK

Byrådssak 274/17. Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus ESARK Byrådssak 274/17 Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus AUPE ESARK-03-201702068-15 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram sak for bystyret om Høring pakkeforløp for psykisk helse

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest,

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest, Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 50/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste for ROP-lidelser www.rop.no

Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste for ROP-lidelser www.rop.no Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste for ROP-lidelser www.rop.no Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Litt historie St.meld nr. 25 (1996 97) : Økt oppmerksomhet på tjenestetilbudet

Detaljer

MILEPÆLSPLAN FOR OPPFØLGING AV HELSETILSYNETS BEKYMRINGSMELDING: Ref Helsetilsynets rapport av og e-post av

MILEPÆLSPLAN FOR OPPFØLGING AV HELSETILSYNETS BEKYMRINGSMELDING: Ref Helsetilsynets rapport av og e-post av Vedlegg til sak 015-2010 styremøte 28. februar 2011 MILEPÆLSPLAN FOR OPPFØLGING AV HELSETILSYNETS BEKYMRINGSMELDING: Ref Helsetilsynets rapport av 24.11.10 og e-post av 04.02.11. Tema i Helsetilsynets

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune Psykiatri og rus tjenester i egen kommune May Trude Johnsen Ass. fylkeslege 05.02.16 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord LPP - Sendes kun til LPP@lpp.no med kopi til postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 2014/731 Saksbehandler/dir.tlf.: Forbergskog/Nohr, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Svar på deres brev

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Pasientene som ikke trenger asylet- hva kan DPS tilby? Ragnhild Aarrestad DPS Øvre Telemark psykiatrisk poliklinikk, Seljord Føringer for offentlig helsetjeneste

Detaljer

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 13/929-1 Arkivnr.: Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø HØRINGSDOKUMENTET - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus Arbeidsgruppe 2 DPS -sykehus Direktørmøte aina.olsen@helse-nord.no Utvikling og oppgradering av Distriktspsykiatriske sentre Hovedpunkter fra rapporten aina.olsen@helse-nord.no Bestilling fra Nasjonal

Detaljer

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester.

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. Vedlegg 3 b til samarbeidsavtalen Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste for ROP-lidelser www.rop.no

Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste for ROP-lidelser www.rop.no Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste for ROP-lidelser www.rop.no Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn I Høy samtidig forekomst av både rus- og psykiske lidelser i psykisk helsevern

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv.

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv. Tilbud til mennesker med psykiske lidelser i Norge. Psykologenes bidrag. Historisk perspektiv. 17.12.13 FAGSJEF ANDERS SKUTERUD Norsk Psykologforening. 1 I 1976. Psykologer kan til nød ha en berettigelse

Detaljer

Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB

Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB Utvikling og utfordringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling -TSB Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 20.09.10 22.09.2010 Arne Johannesen 1 Situasjonsbeskrivelse rusfeltet Forebygging og tidlig

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Godkjent av divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke 15. februar 2013. 1 Forord Utkast til for divisjon Psykisk helsevern ble lagt fram for styret

Detaljer

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 6. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV, NORCGA UNIVERSITEHTABUOHCCD.U, ESS BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 6 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF retningslinjer for gjensidig

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Multisenterstudie om barn som pårørende

Multisenterstudie om barn som pårørende Multisenterstudie om barn som pårørende Hvordan vi har undersøkt situasjonen for barn som pårørende, - og hvilke anbefalinger vi vil gi Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg.

Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Henvisningsrutiner til Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Helse Nord RHF har inngått ny avtale med Viken senter for psykiatri og sjelesorg gjeldende fra 1.1.2011 til 31.12.2014, med mulighet for

Detaljer

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Deres ref.: Vår ref.: 2016/304 Saksbehandler/dir.tlf.: Sidsel Forbergskog, 75 12 52 84 Dato: 02.05.2016 Det vises til høringsbrev med vedlegg av 25.

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen

Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern Mål 1: Etablere felles prosedyrer for forskning i divisjonen Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 (15.07.15) Handlingsplan for forskning i Ahus Divisjon psykisk helsevern 2015-2016 Handlingsplanen er godkjent av divisjonsdirektøren

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 HØRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTJENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Barn av rusmisbrukere Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF Barn av rusmisbrukere WWW.barweb.no (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og

Detaljer

TIPS Innlandet Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS) Reinsvoll døgn og poliklinikk

TIPS Innlandet Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS) Reinsvoll døgn og poliklinikk Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS) Reinsvoll døgn og poliklinikk Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS) Sanderud døgn og poliklinikk Avdeling for Akuttpsykiatri og psykosebehandling

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Bardu kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid UNIVERSITETSSYKEHUSET DAVVI NORGCA UNIVERS'TEHTABUOHCCEVIESSU NORD-NORGE BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 7 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF OM samarbeid om forskning, utdanning,

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner Retningslinje 1 for samarbeidet mellom kommunene på Nedre Romerike 2 og Akershus universitetssykehus HF ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Avdeling rus og avhengighet (ARA) Nedre Romerike Behandlet

Detaljer

Dagsorden. Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene. Elektronisk

Dagsorden. Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene. Elektronisk anne.landheim@sykehuset-innlandet.noinnlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner

Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus og bydeler SU Ahus og kommuner Retningslinje 1 for samarbeidet mellom kommunene i Follo 2 og Akershus universitetssykehus HF ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Avdeling rus og avhengighet (ARA) Follo Behandlet og godkjent av Dato

Detaljer

SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling

SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling SiV HF Klinikk psykisk helse og rusbehandling Utvikling og tilpasning av tjenestetilbudet fra 2014 Orientering til styremøte i SiV 28.02.13 Klinikksjef Finn Hall Bakgrunn for utvikling.. Strategisk utvikling

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

NOTAT OM SAMORDNING OG FORANKRING N-ROP OG SEPREP T.U. (gbh 14.06.13)

NOTAT OM SAMORDNING OG FORANKRING N-ROP OG SEPREP T.U. (gbh 14.06.13) NOTAT OM SAMORDNING OG FORANKRING N-ROP OG SEPREP T.U. (gbh 14.06.13) Kort om Nasjonal kompetansetjeneste ROP Bakgrunn: Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP) ble

Detaljer

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

HVORFOR? HVORFOR? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 HVORFOR FOKUS PÅ RUS OG PSYKISK LIDELSE?

HVORFOR? HVORFOR? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 HVORFOR FOKUS PÅ RUS OG PSYKISK LIDELSE? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Retningslinje 1. for. samarbeidet. mellom. kommunene i Follo. Ahus ved BUP Follo

Retningslinje 1. for. samarbeidet. mellom. kommunene i Follo. Ahus ved BUP Follo Retningslinje 1 for samarbeidet mellom kommunene i Follo og Ahus ved BUP Follo Behandlet og godkjent av Dato Merknad Psykisk helse- og rusforum Ahus og bydeler Somatikkforum Ahus og bydeler SU Ahus og

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund Holmen 241011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT ville

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten

Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten Seniorrådgiver Inger Huseby Oslo, 5. mai 2017. Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgs- departementet

Detaljer

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den?

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den? Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Hva kan vi oppnå med den? Rune Tore Strøm Norsk forening for Rus- og avhengighetsmedisin Oslo universitetssykehus Prosessen Legeforeningen startet utredning

Detaljer

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Versjon: 2.1 Godkjent: Prosjektgruppen den 16.04.2007 Gyldig dato: 01.09.2007 Revideres innen: 31.12. 2008 Ansvarlig for revidering:

Detaljer

MASTERPLAN FAG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014

MASTERPLAN FAG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 MASTERPLAN FAG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Godkjent av divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke 3. juni 2013 (kortsiktig del) Brumunddal 3. juni 2013 1 Forord (kortsiktig del) skal være divisjons-

Detaljer

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid

Tjenesteavtale nr 7. mellom. Loppa kommune. Finnmarkssykehuset HF CM1. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Tjenesteavtale nr 7 mellom Loppa kommune og Finnmarkssykehuset HF CM1 samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid Pafter Denne avtalen er inngått mellom Loppa kommune (heretter kalt kommunen)

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Delavtale nr. 2d Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for palliasjon Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II de som har 14.september 2011 Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB «Hvordan gjøre pårørende til en ressurs?» 1 Arbeidsgruppen som har

Detaljer