EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 25 ISSN årgang I EØS-ORGANER. 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 25 ISSN 1022-9310. 22. årgang 30.4.2015 I EØS-ORGANER. 1."

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2015/EØS/25/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN Nr årgang Kommisjonsforordning (EF) nr. 123/2009 av 10. februar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med hensyn til vilkårene for forflytning av dyr innenfor samme restriksjonssone og vilkårene for å innvilge unntak for dyr fra utførselsforbudet fastsatt i rådsdirektiv 2000/75/EF /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/09 Rådsdirektiv 2008/120/EF av 18. desember 2008 om fastsettelse av minstestandarder for vern av svin... 5 Kommisjonsvedtak av 9. januar 2009 om endring av vedtak 2008/655/EF med hensyn til godkjenning av visse medlemsstaters nødvaksinasjonsplaner mot blåtunge og om fastsettelse av Fellesskapets finansielle bidrag for 2007 og 2008 (2009/19/EF) Kommisjonsvedtak av 18. mars 2009 om endring av vedtak 2008/185/EF med hensyn til krav til dyrehelse ved handel med svin mellom medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for pseudorabies (2009/248/EF) Kommisjonsvedtak av 20. mars 2009 om endring av vedtak 2003/135/EF med omsyn til planane for utrydding av og naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i visse område av delstatane Nordrhein-Westfalen og Rheinland- Pfalz (Tyskland) (2009/255/EF) Kommisjonsvedtak av 23. april 2009 om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at visse administrative regionar i Italia er offisielt frie for bovin tuberkulose, bovin brucellose og enzootisk bovin leukose, at visse administrative regionar i Polen er offisielt frie for enzootisk bovin leukose, og at Polen og Slovenia er offisielt frie for bovin tuberkulose (2009/342/EF) Kommisjonsvedtak av 26. mai 2009 om endring av vedtak 2003/135/EF med omsyn til planane for utrydding av og naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i visse område av Tyskland (2009/422/EF) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1087/2009 av 12. november 2009 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtilisin framstilt av Bacillus subtilis (ATCC 2107) og alfa-amylase framstilt av Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, ender og oppfôringskalkuner (innehaver av godkjenningen: Danisco Animal Nutrition, rettssubjekt: Finnfeeds International Limited) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1088/2009 av 12. november 2009 om godkjenning av ny bruk av et enzympreparat av 6-fytase framstilt av Aspergillus oryzae (DSM 17594) som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser, oppfôringssvin, oppfôringsfjørfe og eggleggende fjørfe (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd., representert ved DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.)... 33

2 2015/EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/24 Kommisjonsforordning (EF) nr. 1091/2009 av 13. november 2009 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-betaglukanase framstilt av Trichoderma reesei (MUCL 49754) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Aveve NV) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1096/2009 av 16. november 2009 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS ) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger, om godkjenning av en ny bruk av dette preparatet som tilsetningsstoff i fôrvarer for ender (innehaver av godkjenningen: BASF SE) og om endring av forordning (EF) nr. 1458/ Kommisjonsdirektiv 2007/68/EF av 27. november 2007 om endring av vedlegg IIIa til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF med hensyn til visse næringsmiddelingredienser Kommisjonsforordning (EF) nr. 415/2009 av 20. mai 2009 om endring av direktiv 2007/68/EF om endring av vedlegg IIIa til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF med hensyn til visse næringsmiddelingredienser Kommisjonsforordning (EF) nr. 822/2009 av 27. august 2009 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av azoksystrobin, atrazin, klormekvat, cyprodinil, ditiokarbamater, fludioksonil, fluroksypyr, indoksakarb, mandipropamid, kaliumtrijodid, spirotetramat, tetrakonazol og tiram i eller på visse produkter Kommisjonsdirektiv 2008/128/EF av 22. desember 2008 om spesifikke renhetskriterier for fargestoffer til bruk i næringsmidler Kommisjonsdirektiv 2009/10/EF av 13. februar 2009 om endring av direktiv 2008/84/EF om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/32/EF av 23. april 2009 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om bruk av ekstraksjonsmidler ved framstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser Kommisjonsdirektiv 2009/106/EF av 14. august 2009 om endring av rådsdirektiv 2001/112/EF med hensyn til fruktjuice og enkelte lignende produkter beregnet på konsum Kommisjonsforordning (EF) nr. 450/2009 av 29. mai 2009 om aktive og intelligente materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler Kommisjonsforordning (EF) nr. 953/2009 av 13. oktober 2009 om stoffer som for særlige ernæringsformål kan tilsettes næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov Kommisjonsforordning (EF) nr. 975/2009 av 19. oktober 2009 om endring av direktiv 2002/72/EF om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler Kommisjonsforordning (EF) nr. 1050/2009 av 28. oktober 2009 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av azoksystrobin, acetamiprid, klomazon, cyflufenamid, emamektinbenzoat, famoksadon, fenbutatinoksid, flufenoksuron, fluopikolid, indoksakarb, ioksynil, mepanipyrim, protiokonazol, pyridalyl, tiakloprid og trifloksystrobin i eller på visse produkter Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF av 6. mai 2009 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov Kommisjonsvedtak av 26. oktober 2009 om fritak for Det forente kongerike for visse plikter til å anvende rådsdirektiv 66/402/EØF med hensyn til Avena strigosa Schreb (2009/786/EF)

3 2015/EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/40 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/64/EF av 13. juli 2009 om demping av radiostøy fra jordbruks- og skogbrukstraktorer (elektromagnetisk kompatibilitet) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1107/2008 av 7. november 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å tilpasse vedlegg I og IV til den tekniske utvikling Kommisjonsvedtak av 5. august 2009 om fastsettelse av krav til registrering av produsenter av batterier og akkumulatorer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF (2009/603/EF) Kommisjonsdirektiv 2006/78/EF av 29. september 2006 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg II til nevnte direktiv til den tekniske utvikling Kommisjonsdirektiv 2009/129/EF av 9. oktober 2009 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III til nevnte direktiv til den tekniske utvikling Kommisjonsdirektiv 2009/130/EF av 12. oktober 2009 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III til nevnte direktiv til den tekniske utvikling Kommisjonsdirektiv 2009/134/EF av 28. oktober 2009 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III til nevnte direktiv til den tekniske utvikling Kommisjonsrekommandasjon av 29. juni 2009 om tiltak for å bedre det felles markeds virkemåte (2009/524/EF) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 2009/44/EF av 6. mai 2009 om endring av direktiv 98/26/EF om endeleg oppgjer i betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir og direktiv 2002/47/EF om avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse, med omsyn til samankopla system og gjeldsfordringar Kommisjonsforordning (EF) nr. 906/2009 av 28. september 2009 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden mellom rederier som driver linjefart (konsortier) Kommisjonsforordning (EU) nr. 267/2010 av 24. mars 2010 om anvendelsen av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden i forsikringssektoren Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/104/EF av 16. september 2009 om minstekrav til helse og sikkerhet i forbindelse med arbeidstakernes bruk av arbeidsutstyr i arbeidet (annet særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/38/EF av 6. mai 2009 om opprettelse av et europeisk samarbeidsutvalg eller en framgangsmåte i foretak som omfatter virksomhet i flere medlemsstater og i foretaksgrupper som omfatter foretak i flere medlemsstater, for å informere og konsultere arbeidstakere Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om opprettelse av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/101/EF av 16. september 2009 om samordning av de garantier som kreves i medlemsstatene av selskaper som definert i traktatens artikkel 48 annet ledd for å verne selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser, med det formål å gjøre garantiene likeverdige Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/102/EF av 16. september 2009 på området selskapsrett om enpersonsaksjeselskaper

4 2015/EØS/25/ /EØS/25/ /EØS/25/43 Europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 18. juni 2009 om opprettelse av en europeisk referanseramme for kvalitetssikring av yrkesrettet utdanning og opplæring (2009/C 155/01) Europaparlaments- og rådsrekommandasjon av 18. juni 2009 om opprettelse av et europeisk system for studiekvalifikasjoner innen yrkesrettet utdanning og opplæring (ECVET) (2009/C 155/02) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 923/2009 av 16. september 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1692/2006 om innføring av det andre «Marco Polo»- programmet for tildeling av finansiell støtte frå Fellesskapet for å fremje eit meir miljøvennleg godstransportsystem (Marco Polo II) II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité 2. EFTAs overvåkningsorgan 3. EFTA-domstolen III EU-ORGANER 1. Kommisjonen

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr.25/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN 2015/EØS/25/01 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 123/2009 av 10. februar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1266/2007 med hensyn til vilkårene for forflytning av dyr innenfor samme restriksjonssone og vilkårene for å innvilge unntak for dyr fra utførselsforbudet fastsatt i rådsdirektiv 2000/75/EF(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for å bekjempe og utrydde blåtunge( 1 ), særlig artikkel 9 nr. 1 bokstav c), artikkel 11, artikkel 12 og artikkel 19 tredje ledd, og ut fra følgende betraktninger: 1) Ved direktiv 2000/75/EF er det fastsatt kontrollregler og tiltak for å bekjempe og utrydde blåtunge, herunder regler for opprettelse av verne- og overvåkingssoner, gjennomføring av vaksinasjonsprogrammer og forbud mot at dyr forlater sonene. 2) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007( 2 ) er det fastsatt regler for bekjempelse og overvåking av blåtunge samt restriksjoner på forflytning av dyr innenfor og ut av en verne- og overvåkingssone (heretter kalt «restriksjonssone»). 3) I vedlegg III til nevnte forordning er det fastsatt vilkår for unntak fra utførselsforbudet som gjelder forflytning av mottakelige dyr samt deres sæd, egg og embryoer som fastsatt i direktiv 2000/75/EF. 4) I samsvar med uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for dyrs helse og velferd om smittebærere og vaksiner( 3 ), vedtatt 27. april 2007, er vaksinasjon et egnet verktøy (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 40 av , s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2010 av 30. april 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av , s. 1. ( 1 ) EFT L 327 av , s. 74. ( 2 ) EUT L 283 av , s. 37. ( 3 ) EFSA Journal (2007) 479, s for å bekjempe blåtunge og å unngå kliniske utbrudd, og dermed for å begrense gårdbrukeres tap. 5) Vaksinasjon av dyr mot blåtunge utgjør en betydelig endring av immunstatusen hos populasjonen av mottakelige arter. Medlemsstatene bør dokumentere fraværet av en eller flere generelle eller spesifikke serotyper av blåtungevirus som forekommer i en del av restriksjonssonen gjennom resultatene av de programmene for overvåking av blåtunge som er innført i henhold til forordning (EF) nr. 1266/2007. Disse overvåkingsprogrammene bør omfatte passiv klinisk overvåking og aktiv laboratoriebasert overvåking minst gjennom overvåking med kontrolldyr. 6) Laboratoriebasert overvåking med kontrolldyr bør ikke begrenses til bare en serologisk prøve, men kan også utføres med andre diagnosemetoder, for eksempel prøver for identifisering av agens. 7) Vaksinasjon bør ikke frarådes der virus ikke forekommer, og forebyggende vaksinasjon i restriksjonssoner uten virusforekomst bør ikke forhindres. I henhold til direktiv 2000/75/EF er imidlertid vaksinasjon mot blåtunge tillatt bare i vernesonen. I artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1266/2007 er det fastsatt at forflytning av dyr innenfor samme restriksjonssone der samme serotype eller serotyper av blåtungevirus forekommer, skal tillates av vedkommende myndighet under forutsetning av at dyrene som skal forflyttes, ikke viser kliniske tegn på blåtunge den dagen de transporteres, og der det vurderes at dyrene ikke utgjør en ytterligere risiko for dyrs helse. 8) Områder der det er foretatt vaksinasjon og der det ikke forekommer en eller flere spesifikke serotyper av blåtungevirus, utgjør en mindre risiko enn de andre områdene som inngår i restriksjonssonen der virus forekommer. Medlemsstatene bør derfor kunne avgrense de områdene innenfor vernesonen der det er foretatt vaksinasjon, og der en eller flere spesifikke serotyper av blåtungevirus ikke forekommer. Medlemsstater som har til hensikt å avgrense disse områdene, bør underrette Kommisjonen om dette og vedlegge alle opplysninger som dokumenterer at avgrensningen er berettiget. De øvrige medlemsstatene bør også underrettes om avgrensningen.

6 Nr. 25/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende ) I henhold til artikkel 7 nr. 2 i nevnte forordning er det på visse vilkår tillatt å forflytte dyr fra en vernesone til en overvåkingssone. Forflytning av dyr innenfor samme restriksjonssone, fra en del av sonen med virusforekomst til en del der det er foretatt vaksinasjon og virus ikke forekommer, bør være tillatt på lignende vilkår som de som gjelder ved forflytning av dyr fra en vernesone til en overvåkingssone innenfor samme restriksjonssone, for å begrense risikoen for spredning av virus til den delen av restriksjonssonen der det er foretatt vaksinasjon og virus ikke forekommer. De gjeldende regler for forflytning av dyr innenfor samme restriksjonssone der samme serotype eller serotyper av blåtungevirus forekommer, bør derfor endres. «2a. Medlemsstatene kan på grunnlag av resultatet av en risikovurdering, der det må tas hensyn til tilstrekkelige epidemiologiske data innsamlet på grunnlag av gjennomføringen av overvåking med kontrolldyr i samsvar med nr i vedlegg I, avgrense en del av en vernesone som en «restriksjonssone der det er foretatt vaksinasjon og der det ikke forekommer en eller flere spesifikke serotyper av blåtungevirus» (heretter kalt «område med mindre risiko»), på følgende vilkår: i) vaksinasjon foretas i denne delen av vernesonen mot en eller flere spesifikke serotyper av blåtungevirus, 10) Forflytning av dyr fra en del av en restriksjonssone der det er foretatt vaksinasjon og virus ikke forekommer til et område utenfor restriksjonssonen, er for tiden tillatt på de vilkår som gjelder ved forflytning av dyr fra en restriksjonssone med virusforekomst til et område utenfor restriksjonssonen. På bakgrunn av den relativt begrensede risikoen ved forflytning av dyr fra en del av en restriksjonssone der det er foretatt vaksinasjon og virus ikke forekommer, er det imidlertid hensiktsmessig å tillate forflytning på mindre strenge vilkår når det gjelder prøven for identifisering av virus som kreves for visse kategorier av vaksinerte dyr. Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1266/2007 bør derfor endres. ii) den eller de spesifikke serotypene av blåtungevirus forekommer ikke i denne delen av vernesonen. En medlemsstat som har til hensikt å avgrense en del av en vernesone som et «område med mindre risiko», skal underrette Kommisjonen om dette. Underretningen skal ledsages av alle de nødvendige opplysninger og data for å berettige avgrensningen med hensyn til den epidemiologiske situasjonen i den berørte sonen, særlig med hensyn til det iverksatte programmet for overvåking av blåtunge. Medlemsstaten skal også straks underrette de øvrige medlemsstatene. 11) Forordning (EØF) nr. 1266/2007 bør derfor endres. 12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen Forflytning av dyr innenfor samme restriksjonssone, fra et område der samme serotype eller serotyper av blåtungevirus forekommer, til en del av den samme restriksjonssonen som er avgrenset som et «område med mindre risiko», kan bare tillates dersom VEDTATT DENNE FORORDNING: a) dyrene oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegg III, eller Artikkel 1 I forordning (EØF) nr. 1266/2007 gjøres følgende endringer: 1. I artikkel 7 gjøres følgende endringer: b) dyrene oppfyller andre tilfredsstillende dyrehelsegarantier på grunnlag av et positivt resultat av en risikovurdering av tiltak mot spredning av blåtungevirus og vern mot angrep fra smittebærere, som kreves av vedkommende myndighet på opprinnelsesstedet og er godkjent av vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet, før dyrene forflyttes, eller a) Nytt nr. 2a skal lyde: c) dyrene er beregnet på umiddelbar slakting.»

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr.25/3 b) Nr. 3 og 4 skal lyde: «3. Opprinnelsesmedlemsstaten skal umiddelbart under-rette Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om dyrehelsegarantiene nevnt i nr. 2 bokstav b) eller nr. 2a bokstav b). 4. For dyr som er nevnt i nr. 1, 2 og 2a i denne artikkel, skal følgende utfyllende tekst tilføyes i tilsvarende helsesertifikater fastsatt i direktiv 64/432/EØF, 91/68/ EØF og 92/65/EØF eller nevnt i vedtak 93/444/EØF: «Dyr som oppfyller kravene i.. (artikkel 7 nr. 1, artikkel 7 nr. 2 bokstav a), artikkel 7 nr. 2 bokstav b), artikkel 7 nr. 2 bokstav c), artikkel 7 nr. 2a bokstav a), artikkel 7 nr. 2a bokstav b) eller artikkel 7 nr. 2a bokstav c), angi det som passer) i forordning (EF) nr. 1266/2007.» hvilken spesifikk serotype som forekommer i hvert epidemiologisk relevant geografisk område. ( * ) Det antas at den normale årlige serokonverteringen i en smittesone er på 20 %. I Fellesskapet forekommer viruset imidlertid hovedsakelig i en periode på om lag seks måneder (fra slutten av våren til midt på høsten). Derfor er 2 % et forsiktig anslag over den forventede månedlige serokonverteringsraten.» 3. I avsnitt A i vedlegg III gjøres følgende endringer: 2. Vedlegg I nr skal lyde: a) Nr. 5 bokstav b) skal lyde: « Overvåking med kontrolldyr: Overvåking med kontrolldyr skal bestå av et aktivt årlig program for prøvetaking av kontrolldyr, som har som mål å vurdere forekomsten av blåtungevirus i restriksjonssonen. Kontrolldyrene skal så langt som mulig være storfe. Dyrene skal befinne seg i områder i restriksjonssonen der det, etter at det er gjennomført en risikoanalyse der det er tatt hensyn til entomologiske og økologiske vurderinger, er påvist forekomst av smittebæreren, eller der det finnes egnede habitater som smittebæreren kan formere seg i. Det skal tas prøver av kontrolldyrene minst én gang i måneden i den aktuelle smittebærerens aktivitetsperiode, dersom denne er kjent. Dersom disse opplysningene mangler, skal det tas prøver av kontrolldyrene minst én gang i måneden gjennom hele året. «b) De er blitt vaksinert med en inaktivert vaksine senest innen det antallet dager som kreves for at immunbeskyttelsen skal begynne å virke i henhold til spesifikasjonene for den vaksinen som er godkjent i vaksinasjonsprogrammet, og har med negativt resultat gjennomgått en prøve for identifisering av agens i henhold til OIEs landdyrhåndbok, utført minst 14 dager etter at immunbeskyttelsen skal begynne å virke i henhold til spesifikasjonene for den vaksinen som er godkjent i vaksinasjonsprogrammet; denne prøven for identifisering av agens er imidlertid ikke nødvendig for forflytning av dyr fra en del av en restriksjonssone som er avgrenset som et «område med mindre risiko» i samsvar med artikkel 7 nr. 2a i denne forordning.» b) Tredje ledd skal lyde: Minste antall kontrolldyr per geografisk referanseenhet for overvåking av blåtunge skal være representativt og tilstrekkelig til å påvise en månedlig insidens( * ) på 2 % med et konfidensintervall på 95 % i hver geografisk referanseenhet. Laboratorieundersøkelser skal utformes slik at positive kartleggingsforsøk etterfølges av spesifikke serologiske/virologiske prøver rettet mot den eller de serotypene av blåtunge som er nødvendige for å kunne fastslå «For drektige dyr skal minst ett av vilkårene fastsatt i nr. 5, 6 og 7 være oppfylt før sædoverføring eller paring, eller vilkåret fastsatt i nr. 3 skal være oppfylt. Dersom det utføres en serologisk prøve som fastsatt i nr. 3, skal prøven utføres tidligst sju dager før forflytningsdatoen.» Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

8 Nr. 25/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 10. februar For Kommisjonen Androulla VASSILIOU Medlem av Kommisjonen

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr.25/5 RÅDSDIREKTIV 2008/120/EF 2015/EØS/25/02 av 18. desember 2008 om fastsettelse av minstestandarder for vern av svin (kodifisert utgave)(*) RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 37, under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 6) Ulikheter som kan vri konkurransevilkårene, hindrer at den felles markedsordning for svin og svineprodukter virker på tilfredsstillende måte. 7) Det er derfor nødvendig å fastsette felles minstestandarder for vern av avls- og oppfôringssvin for å sikre en rasjonell produksjonsutvikling. under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet( 1 ) og ut fra følgende betraktninger: 8) Svin bør holdes i et miljø som møter deres behov for mosjon og utforskende atferd. Velferden til svin synes å forringes ved alvorlige plassbegrensninger. 1) Rådsdirektiv 91/630/EØF av 19. november 1991 om fastsettelse av minstestandarder for vern av svin( 2 ) er blitt betydelig endret en rekke ganger( 3 ). Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør direktivet konsolideres. 2) De fleste medlemsstater har ratifisert Den europeiske konvensjon om beskyttelse av dyr som holdes for landbruksformål (produksjonsdyr). Fellesskapet har også godkjent denne konvensjonen ved rådsbeslutning 78/923/EØF( 4 ). 3) I rådsdirektiv 98/58/EF av 20. juli 1998 om vern av dyr som holdes for landbruksformål( 5 ) er det fastsatt fellesskapsbestemmelser som gjelder alle produksjonsdyr når det gjelder krav til konstruksjon av husdyrlokaler, isolasjon, oppvarming og ventilasjon samt kontroll av utstyr og dyr. Disse spørsmålene må derfor behandles i dette direktiv når det skal fastsettes mer detaljerte krav. 4) Svin er som levende dyr oppført på listen over varer i traktatens vedlegg I. 9) Når svin holdes i grupper, bør det treffes passende regulerende tiltak for å sikre vern og for å bedre deres velferd. 10) Purker foretrekker å ha sosialt samspill med andre svin når de har bevegelsesfrihet i et omvekslende miljø. Det bør derfor være forbudt å holde purker permanent innesperret med begrenset plass. 11) Kupering av hale og klipping og filing av tenner kan på svin lett forårsake umiddelbar smerte og i noen tilfeller vedvarende smerte. Kastrasjon kan forårsake vedvarende smerte som forverres dersom vev rives over. Slike metoder skader derfor svins velferd, særlig når de utføres av ukvalifiserte og uerfarne personer. Det bør følgelig fastsettes regler som sikrer bedre metoder. 12) Det må opprettholdes en balanse mellom de ulike aspekter som skal tas i betraktning når det gjelder velferd, særlig helsemessige, økonomiske og sosiale aspekter samt miljøvirkning. 5) Svineoppdrett er en del av virksomheten i landbruket. Denne virksomheten utgjør en inntektskilde for en del av landbruksbefolkningen. (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 47 av , s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2010 av 30. april 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av , s. 1. ( 1 ) EUT C 146 E av , s. 78. ( 2 ) EFT L 340 av , s. 33. ( 3 ) Se vedlegg II del A. ( 4 ) EFT L 323 av , s. 12. ( 5 ) EFT L 221 av , s ) Det er nødvendig at offentlige myndigheter, produsenter, forbrukere og andre holdes underrettet om utviklingen på dette området. Kommisjonen bør derfor, på grunnlag av en rapport fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, aktivt fortsette den vitenskapelige forskningen for å finne fram til det eller de oppdrettssystemene som best ivaretar svinenes velferd. Det bør derfor fastsettes et foreløpig tidsrom som gjør det mulig for Kommisjonen å gjennomføre denne oppgaven.

10 Nr. 25/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende ) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er gitt Kommisjonen( 1 ). 15) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal lovgivning av direktivene oppført i vedlegg VIII del B VEDTATT DETTE DIREKTIV: Artikkel 1 Ved dette direktiv fastsettes minstestandarder for vern av svin som holdes innelukket med henblikk på avl og oppfôring. I dette direktiv menes med: Artikkel 2 1. «svin» svin i enhver alder som holdes for avl eller oppfôring, 2. «avlsråne» kjønnsmodent hanndyr av svin, beregnet på avl, 3. «ungpurke» kjønnsmodent hunndyr av svin som ikke har griset, 4. «avlspurke» hunndyr av svin etter første grising, 5. «purke med unger» hunndyr av svin fra perinatalperioden til avvenning av spedgrisene, 6. «avsinet drektig purke» avlspurke mellom avvenning og perinatalperioden, 7. «spedgris» svin fra fødsel til avvenning, 8. «avvent gris» avvent gris på inntil ti uker, 9. «avls eller oppfôringssvin» svin fra ti ukers alder til det slaktes eller settes inn i avl, Artikkel 3 1. Medlemsstatene skal sikre at alle driftsenheter oppfyller følgende krav: a) For hver avvent gris eller hvert avls eller oppfôringssvin som holdes i gruppe, unntatt ungpurker etter bedekning og avlspurker, skal det være et fritt gulvareal på minst: Levendevekt (kg) m 2 Ikke over 10 0,15 Over 10, men ikke over 20 0,20 Over 20, men ikke over 30 0,30 Over 30, men ikke over 50 0,40 Over 50, men ikke over 85 0,55 Over 85, men ikke over 110 0,65 Over 110 1,00 b) For hver ungpurke etter bedekning og for hver avlspurke når ungpurker og/eller avlspurker holdes i gruppe, skal det minst være et samlet fritt gulvareal på henholdsvis 1,64 m 2 og 2,25 m 2. Når disse dyrene holdes i grupper på under seks dyr, skal samlet fritt gulvareal økes med 10 %. Når disse dyrene holdes i grupper på 40 dyr eller mer, kan det frie gulvarealet reduseres med 10 %. 2. Medlemsstatene skal sikre at gulvdekker oppfyller følgende krav: a) For ungpurker etter bedekning og drektige purker: en del av arealet som nevnt i nr. 1 bokstav b), tilsvarende minst 0,95 m 2 per ungpurke og minst 1,3 m 2 per avlspurke, må være sammenhengende fast gulv der høyst 15 % er avsatt til dreneringsåpninger. b) Når det brukes betongspaltegulv til svin som oppdrettes i grupper, i) må bredden på åpningen ikke være over: 11 mm for spedgris, 10. «vedkommende myndighet» den vedkommende myndighet som definert i artikkel 2 nr. 6 i rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse levende dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre marked( 2 ). ( 1 ) EFT L 184 av , s. 23. ( 2 ) EFT L 224 av , s mm for smågris, 18 mm for avls eller oppfôringssvin, 20 mm for ungpurker etter bedekning og avlspurker,

11 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr.25/7 ii) skal spaltebredden minst være: 50 mm for spedgris og avvente griser, Artikkel 4 Medlemsstatene skal sikre at vilkårene for svineoppdrett er i samsvar med de alminnelige bestemmelsene fastsatt i vedlegg I. 80 mm for avls eller oppfôringssvin, ungpurker etter bedekning og avlspurker. 3. Medlemsstatene skal sikre at bygging av eller ombygging til anlegg der avlspurker og ungpurker er tjoret, er forbudt. Fra 1. januar 2006 skal det være forbudt å tjore avlspurker og ungpurker. 4. Medlemsstatene skal sikre at ungpurker og avlspurker holdes i gruppe i et tidsrom som begynner fra fire uker etter bedekning til én uke før forventet tidspunkt for grising. Bingen der gruppen holdes, skal ha sider med en lengde på over 2,8 m. Når det holdes færre enn seks dyr i en gruppe, skal bingen der gruppen holdes, ha sider med en lengde på over 2,4 m. Artikkel 5 Bestemmelsene i vedlegg I kan endres etter framgangsmåten nevnt i artikkel 11 nr. 2 for å ta hensyn til den vitenskapelige utvikling. Medlemsstatene skal sikre at: Artikkel 6 a) enhver som sysselsetter eller ansetter personer for å passe svin, påser at vedkommende har fått instruks og veiledning om de relevante bestemmelsene i artikkel 3 og i vedlegg I, Som unntak fra første ledd kan avlspurker og ungpurker som oppdrettes i driftsenheter med færre enn ti avlspurker, holdes enkeltvis i tidsrommet nevnt i første ledd, forutsatt at de lett kan vende seg i bingen. 5. Medlemsstatene skal sikre at avlspurker og ungpurker har permanent tilgang til rotemateriale som minst oppfyller de relevante kravene i vedlegg I, uten at kravene fastsatt i nevnte vedlegg berøres. 6. Medlemsstatene skal sikre at avlspurker og ungpurker som holdes i gruppe, fôres ved hjelp av et system som sikrer at hvert dyr får tilstrekkelig fôr selv når det er konkurrenter til fôret til stede. 7. Medlemsstatene skal sikre at alle avsinede drektige purker samt drektige purker og ungpurker gis tilstrekkelige mengder med fyldig fôr eller fôr med høyt fiberinnhold samt fôr med høyt energiinnhold, for å stille deres sult og av hensyn til deres behov for å tygge. 8. Medlemsstatene skal sikre at svin som skal holdes i gruppe og som er særlig aggressive, er blitt angrepet av andre svin eller er syke eller skadet, kan holdes midlertidig i egne binger. I dette tilfellet skal bingen som brukes, være stor nok til at dyret kan vende seg dersom dette ikke er i strid med særskilte råd fra veterinær. 9. Bestemmelsene i nr. 1 bokstav b), nr. 2, 4, 5 og siste punktum i nr. 8 får anvendelse på alle driftsenheter som er nylig bygd eller ombygd, eller som tas i bruk for første gang etter 1. januar Fra 1. januar 2013 får disse bestemmelsene anvendelse på alle driftsenheter. Bestemmelsene fastsatt i nr. 4 bokstav a) får ikke anvendelse på driftsenheter med færre enn ti avlspurker. b) egnede opplæringskurs er tilgjengelige. Slike opplæringskurs skal særlig vektlegge dyrenes velferd. Artikkel 7 1. Fortrinnsvis innen 1. januar 2005, og i alle tilfeller innen 1. juli 2005, skal Kommisjonen framlegge for Rådet en rapport utarbeidet på grunnlag av en uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. Under utarbeidingen av rapporten skal det tas hensyn til sosioøkonomiske følger, dyrehelsemessige følger, miljøvirkning og forskjellige klimatiske forhold. Den skal også ta hensyn til utviklingen av teknikker og systemer for svineproduksjon og kjøttbearbeiding som kan bidra til å redusere behovet for kirurgisk kastrasjon. Om nødvendig skal rapporten ledsages av hensiktsmessige forslag til nytt regelverk om virkningene av forskjellige krav til gulvareal og gulvtyper på velferden til avvente griser og avlseller oppfôringssvin. 2. Innen 1. januar 2008 skal Kommisjonen framlegge for Rådet en rapport utarbeidet på grunnlag av en uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. Rapporten skal særlig omfatte: a) virkningene av dyretettheten i forskjellige oppdrettssystemer, herunder gruppens størrelse og metoder for sammensetning av dyrene i grupper, på velferden til svin, herunder deres helse, b) virkningene av båsenes utforming og forskjellige gulvtyper på velferden til svin, herunder deres helse, idet det tas hensyn til forskjellige klimatiske forhold,

12 Nr. 25/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende c) risikofaktorer i tilknytning til halebiting og anbefalinger med henblikk på å redusere behovet for halekupering, d) ytterligere utvikling av systemer for gruppehold for drektige purker, idet det tas hensyn både til patologiske, avlsmessige, fysiologiske og etologiske aspekter ved de ulike systemene og til deres virkning på helsen og miljøet samt til forskjellige klimatiske forhold, e) bestemmelse av plasskrav, herunder til bedekningsområdet for individuelt oppstallede voksne avlsråner, f) ytterligere utvikling av løsdriftssystemer for drektige purker og purker med unger, som møter purkenes behov uten å utgjøre en risiko for spedgrisenes liv, g) forbrukernes holdninger til og atferd med hensyn til svinekjøtt ved forskjellige grader av forbedring av dyrenes velferd, Artikkel 9 Dyr fra tredjestater må for å kunne bli importert til Fellesskapet ledsages av et sertifikat utstedt av vedkommende myndighet i den berørte tredjestaten, der det attesteres at de har fått en behandling som er minst like god som den som i henhold til dette direktiv skal gis dyr av fellesskapsopprinnelse. Artikkel 10 Veterinærsakkyndige fra Kommisjonen kan, dersom det er nødvendig av hensyn til den ensartede gjennomføringen av dette direktiv, foreta kontroll på stedet i samarbeid med vedkommende myndigheter. I slike tilfeller skal inspektørene selv iverksette de særlige hygienetiltak som er nødvendige for å utelukke enhver risiko for overføring av sykdommer. Medlemsstaten på hvis territorium det foretas kontroll, skal gi de sakkyndige all den bistand de trenger for å utføre sine oppgaver. Kommisjonen skal underrette vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten om resultatene av kontrollene. h) sosioøkonomiske følger av de ulike formene for oppdrett av svin og deres virkninger på Fellesskapets økonomiske partnere. Vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten skal treffe de tiltak som kan vise seg å være nødvendige for å ta hensyn til resultatene av kontrollen. Om nødvendig kan rapporten ledsages av passende forslag til nytt regelverk. Artikkel 8 1. Medlemsstatene skal sikre at det utføres kontroller under vedkommende myndighets ansvar for å kontrollere at bestemmelsene i dette direktiv overholdes. Når det gjelder forbindelser med tredjestater, gjelder bestemmelsene i kapittel III i rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater( 1 ). Alminnelige regler for gjennomføringen av denne artikkel skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 nr. 2. Disse kontrollene, som kan foretas i forbindelse med kontroller for andre formål, skal hvert år omfatte et statistisk representativt utvalg av de forskjellige oppdrettssystemene som brukes i hver medlemsstat. 2. Kommisjonen skal, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 nr. 2, fastsette et sett med regler som skal anvendes ved gjennomføringen av kontrollene fastsatt i nr. 1 i denne artikkel. 3. Hvert annet år, innen siste virkedag i april og første gang innen 30. april 1996, skal medlemsstatene underrette Kommisjonen om resultatene av de kontrollene som er foretatt i løpet av de to foregående år i samsvar med denne artikkel, herunder det antall kontroller som er utført i forhold til antall driftsenheter på deres territorium. Artikkel Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen nedsatt i henhold til artikkel 58 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet( 2 ), heretter kalt «Komiteen». 2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse. Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF skal være tre måneder. ( 1 ) EFT L 268 av , s. 56. ( 2 ) EFT L 31 av , s. 1.

13 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr.25/9 Artikkel 12 Medlemsstatene kan, samtidig som traktatens alminnelige regler overholdes, på sitt territorium opprettholde eller innføre strengere bestemmelser om vern av svin enn dem som er fastsatt i dette direktiv. De skal underrette Kommisjonen om alle slike tiltak. Artikkel 13 Direktiv 91/630/EØF, endret ved rettsaktene nevnt i vedlegg II del A, oppheves, uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal lovgivning av direktivene oppført i vedlegg II del B. Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås som henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammenligningstabellen i vedlegg III. Artikkel 14 Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Artikkel 15 Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. Utferdiget i Brussel, 18. desember For Rådet M. BARNIER Formann

14 Nr. 25/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG I KAPITTEL I ALMINNELIGE VILKÅR I tillegg til de relevante bestemmelsene i vedlegget til direktiv 98/58/EF gjelder følgende krav: 1. I den delen av bygningen der det holdes svin, skal vedvarende støynivåer på 85 dba eller mer unngås. Vedvarende eller plutselig støy skal unngås. 2. Svin skal oppholde seg i lys med en styrke på minst 40 lux i minst åtte timer per dag. 3. Grisebingene skal være bygd på en slik måte at dyrene har tilgang til et liggested som er fysisk og temperaturmessig bekvemt samt tilstrekkelig drenert og rent, og som gjør det mulig for samtlige dyr å ligge samtidig, kan hvile og reise seg på normal måte, se andre svin; i uken før forventet tidspunkt for grising og under grisingen kan imidlertid avlspurker og ungpurker holdes ute av syne for artsfrender. 4. Uten at artikkel 3 nr. 5 berøres, skal svin ha permanent tilgang til tilstrekkelige mengder materiale som gir dem mulighet for undersøking og roting, for eksempel halm, høy, tre, sagflis, soppkompost, torv eller en blanding av disse, som ikke er skadelig for dyrenes helse. 5. Gulvene skal være jevne, men ikke glatte, for å hindre at svinene blir skadet, og de skal være slik utformet, bygd og vedlikeholdt at svin ikke får skader eller plager. De skal være tilpasset svinenes størrelse og vekt, og dersom det ikke er utlagt strø, danne en hard, jevn og stabil overflate. 6. Alle svin skal fôres minst én gang per dag. Dersom svinene fôres i gruppe og ikke fôres ved hjelp av appetittfôring eller et automatisk individuelt fôringssystem, skal hvert svin ha tilgang til fôr samtidig som de andre i gruppen. 7. Alle svin som er eldre enn to uker, skal ha permanent tilgang til en tilstrekkelig mengde friskt vann. 8. Alle framgangsmåter for inngrep som skjer for andre formål enn å gi behandling eller stille diagnose eller for å identifisere svin i samsvar med relevant regelverk, og som medfører skade på eller tap av en følsom del av kroppen eller endring av beinstrukturen, skal med følgende unntak være forbudt: en ensartet reduksjon av hjørnetennene til spedgris ved sliping eller klipping innen sju dager etter fødselen, slik at det blir igjen en intakt glatt overflate. Avlsråners hjørnetenner kan reduseres i lengde dersom det er nødvendig for å hindre skader på andre dyr eller av sikkerhetsmessige grunner, kupering av en del av halen, kastrasjon av hanngris med andre midler enn overrivning av vev, bruk av nesering bare når dyrene holdes i utendørs systemer for husdyrhold og i samsvar med nasjonal lovgivning. Verken kupering av halen eller reduksjon av hjørnetenner må utføres rutinemessig, men bare dersom det foreligger bevis på at det har oppstått skader på purkers spener eller på andre svins ører eller haler. Før disse inngrepene utføres, skal det være truffet andre tiltak for å hindre halebiting og andre uvaner, der det tas hensyn til miljø og dyretetthet. Av disse grunner skal utilfredsstillende miljøforhold eller systemer for husdyrhold endres. Framgangsmåtene beskrevet ovenfor skal bare utføres av en veterinær eller en person som har fått opplæring som fastsatt i artikkel 6 og har erfaring i å utføre vedkommende teknikker med egnede midler og under hygieniske forhold. Dersom kastrasjon eller kupering av haler utføres mer enn sju dager etter fødselen, skal den foretas bare av en veterinær og under bedøvelse, fulgt av forlenget analgesi.

15 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 25/11 KAPITTEL II A. Avlsråner SÆRLIGE BESTEMMELSER OM ULIKE KATEGORIER SVIN Rånenes binger skal være plassert og bygd på en slik måte at rånen kan snu seg, høre, lukte og se andre svin. En voksen avlsråne skal ha tilgang til et fritt gulvareal på minst 6 m 2. Dersom bingene også brukes til naturlig bedekning, skal en voksen avlsråne ha tilgang til et fritt gulvareal på minst 10 m 2. B. Avlspurker og ungpurker 1. Det skal treffes tiltak for å begrense aggresjon i grupper til et minimum. 2. Drektige purker og ungpurker skal om nødvendig behandles mot ekto og endoparasitter. Dersom drektige purker og ungpurker blir plassert i fødebinger, skal de rengjøres grundig. 3. I uken før det forventede tidspunktet for grising skal avlspurker og ungpurker gis tilstrekkelige mengder med egnet bolbyggingsmateriale med mindre dette ikke er teknisk mulig med det systemet for bløtgjødsel som brukes i anlegget. 4. Det skal være et fritt areal bak avlspurka eller ungpurka for å lette en naturlig eller hjulpen grising. 5. Fødebinger der purkene går løse, skal være utstyrt med en innretning som beskytter spedgrisene, for eksempel tverrstenger. C. Spedgriser 1. En del av det samlede gulvarealet, tilstrekkelig til at dyrene kan hvile samtidig, skal være fast eller dekket med en matte, halm eller et annet egnet materiale. 2. Dersom det blir brukt fødebinger, må spedgrisene ha tilstrekkelig plass til å kunne die uten vanskeligheter. 3. Spedgriser må ikke avvennes fra purka før de er minst 28 dager gamle, med mindre det ellers vil gå ut over velferden eller helsen til mordyret eller spedgrisene. Spedgrisene kan imidlertid avvennes inntil sju dager tidligere dersom de flyttes til spesielle lokaler som er tømt og behørig rengjort og desinfisert før den nye gruppen kommer, og som er atskilt fra lokalene der purkene holdes, for å minimere overføring av sykdommer til spedgrisene. D. Avvente griser og avls eller oppfôringssvin 1. Dersom svin holdes i gruppe, skal det treffes tiltak for å forhindre slagsmål som går utover normal atferd. 2. De bør holdes i grupper med så lite blanding som mulig. Dersom svin som ikke kjenner hverandre må blandes, bør dette gjøres mens de er så unge som mulig, fortrinnsvis før avvenning eller innen én uke etter avvenning. Når svin blandes, skal de ha tilstrekkelige muligheter til å unnslippe og gjemme seg for andre svin. 3. Når det vises tegn på alvorlig kamp, skal årsaken straks undersøkes og passende tiltak treffes, som å sørge for rikelig med halm til dyrene dersom det er mulig, eller annet materiale for utforsking. Dyr i faresonen eller særlig aggressive dyr skal holdes atskilt fra gruppen. 4. Bruk av beroligende midler for å lette blandingen skal bare skje i unntakstilfeller og bare etter at veterinær er rådspurt.

16 Nr. 25/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG II Rådsdirektiv 91/630/EØF (EFT L 340 av , s. 33.) Rådsdirektiv 2001/88/EF (EFT L 316 av , s. 1.) Kommisjonsdirektiv 2001/93/EF (EFT L 316 av , s. 36.) DEL A Opphevet direktiv med endringer (som nevnt i artikkel 13) Rådsforordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 av , s. 1.) bare vedlegg III nr. 26 DEL B Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning (som nevnt i artikkel 13) Direktiv Frist for innarbeiding 91/630/EØF 1. januar /88/EF 1. januar /93/EF 1. januar 2003

17 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 25/13 VEDLEGG III SAMMENLIGNINGSTABELL Direktiv 91/630/EØF Dette direktiv Artikkel 1 og 2 Artikkel 1 og 2 Artikkel 3 innledende tekst Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 3 nr. 3 Artikkel 3 nr. 3 Artikkel 3 nr. 4 bokstav a) Artikkel 3 nr. 4 bokstav b) Artikkel 3 nr. 4 første ledd Artikkel 3 nr. 4 annet ledd Artikkel 3 nr. 5 Artikkel 3 nr. 5 Artikkel 3 nr. 6 Artikkel 3 nr. 6 Artikkel 3 nr. 7 Artikkel 3 nr. 7 Artikkel 3 nr. 8 Artikkel 3 nr. 8 Artikkel 3 nr. 9 Artikkel 3 nr. 9 Artikkel 4 nr. 1 første ledd Artikkel 4 Artikkel 4 nr. 1 annet ledd Artikkel 4 nr. 2 Artikkel 5 Artikkel 5 Artikkel 5a innledende tekst Artikkel 6 innledende tekst Artikkel 5a nr. 1 Artikkel 6 bokstav a) Artikkel 5a nr. 2 Artikkel 6 bokstav b) Artikkel 6 Artikkel 7 Artikkel 7 Artikkel 8 Artikkel 8 Artikkel 9 Artikkel 9 Artikkel 10 Artikkel 10 Artikkel 11 Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 12 Artikkel 13 Artikkel 14 Artikkel 12 Artikkel 15 Vedlegg Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III

18 Nr. 25/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/25/03 av 9. januar 2009 om endring av vedtak 2008/655/EF med hensyn til godkjenning av visse medlemsstaters nødvaksinasjonsplaner mot blåtunge og om fastsettelse av Fellesskapets finansielle bidrag for 2007 og 2008(*) [meddelt under nummer K(2008) 8966] (Bare den franske, nederlandske, tsjekkiske, danske, tyske, spanske, italienske, portugisiske og svenske teksten har gyldighet) (2009/19/EF) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 2000/75/EF av 20. november 2000 om fastsettelse av særlige bestemmelser om tiltak for å bekjempe og utrydde blåtunge( 1 ), særlig artikkel 9 nr. 2, under henvisning til rådsvedtak 90/424/EØF av 26. juni 1990 om visse kostnader på det veterinære området( 2 ), særlig artikkel 3 nr. 3, 4 og 5 annet strekpunkt, og ut fra følgende betraktninger: 1) Ved kommisjonsvedtak 2008/655/EF av 24. juli 2008 om godkjenning av visse medlemsstaters nødvaksinasjonsplaner mot blåtunge og om fastsettelse av Fellesskapets finansielle bidrag for 2007 og 2008( 3 ) ble Belgias, Tsjekkias, Danmarks, Tysklands, Spanias, Frankrikes, Italias, Luxembourgs, Nederlands og Portugals nødvaksinasjonsplaner godkjent, og det ble fastsatt et høyeste beløp for Fellesskapets finansielle bidrag. 2) Det har i andre halvår av 2008 vært utbrudd av blåtunge i flere medlemsstater. Blant annet var det for første gang forekomst av blåtunge av serotype 8 i Østerrike og Sverige. Nye utbrudd av blåtunge av serotype 8 ble konstatert i Danmark og Spania. I tillegg ble det konstatert ytterligere spredning av blåtunge av serotype 1 i Frankrike, Spania og Portugal. 3) Ettersom utbruddene i Østerrike og Sverige inntraff etter kunngjøringen av vedtak 2008/655/EF, framla de to medlemsstatene sine vaksinasjonsplaner for sent for fristen fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i nevnte vedtak. Bestemmelsene om foreløpige rapporter, herunder dem om reduksjon av Fellesskapets bidrag, bør derfor ikke få anvendelse på disse medlemsstatene. (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 8 av , s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2010 av 30. april 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av , s. 1. ( 1 ) EFT L 327 av , s. 74. ( 2 ) EFT L 224 av , s. 19. ( 3 ) EUT L 214 av , s ) De berørte medlemsstatene har underrettet Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om forekomsten av sykdommen. Disse medlemsstatene har framlagt sine nye eller endrede nødvaksinasjonsplaner med angivelse av det omtrentlige antallet vaksinedoser som skal anvendes i 2007 og 2008 samt de beregnede kostnadene for å utføre disse vaksinasjonene. Kommisjonen har vurdert de nye planene som er framlagt av Østerrike og Sverige og de endrede planene som er framlagt av Danmark, Spania, Frankrike, Nederland og Portugal, ut fra både et veterinært og et økonomisk synspunkt, og har konstatert at planene etterkommer Fellesskapets gjeldende veterinærregelverk. Vaksinasjon av dyr mot blåtunge i de berørte medlemsstatene bør derfor godkjennes i samsvar med artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2000/75/EF. 5) De støtteberettigede kostnadene begrenser seg for tiden til kostnader i påløpt i tidsrommet fra 1. november 2007 til 31. desember Nødvaksinasjonsplanene løper imidlertid til slutten av Gjennomføringen av vaksinasjonen i praksis bør derfor være avgjørende for om kostnadene er støtteberettigede. Tiltak som gjennomføres i nevnte tidsrom er berettiget til samfinansiering. 6) Vedtak 2008/655/EØF bør derfor endres. 7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen GJORT DETTE VEDTAK: Artikkel 1 I vedtak 2008/655/EF gjøres følgende endringer: 1. I artikkel 1 skal første ledd lyde: «Vaksinasjonsplanene, som inneholder tekniske og finansielle bestemmelser, som Belgia, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland, Østerrike, Portugal og Sverige har framlagt, godkjennes for tidsrommet 1. november desember 2008.»

19 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr.25/15 2. I artikkel 2 nr. 1 skal første ledd lyde: «I forbindelse med gjennomføringen av nødtiltakene som er truffet for å bekjempe blåtunge i 2007 og 2008, skal Belgia, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland, Østerrike, Portugal og Sverige være berettiget til et særskilt bidrag fra Fellesskapet til nødvaksinasjonsplanene mot blåtunge nevnt i artikkel 1 som beløper seg til» 3. I artikkel 4 nr. 1 skal bokstav d) lyde: «Nr. 1 bokstav a) og b) og nr. 2 får imidlertid ikke anvendelse på planene som Østerrike og Sverige har framlagt.» Artikkel 2 Mottakere Dette vedtak er rett til Kongeriket Belgia, Republikken Tsjekkia, Kongeriket Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriket Spania, Republikken Frankrike, Republikken Italia, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriket Nederland, Republikken Østerrike, Republikken Portugal og Kongeriket Sverige. «d) en endelig årsrapport, i elektronisk format i samsvar med vedlegget, om de kostnadene som medlemsstaten har hatt i tidsrommet 1. november desember 2008 og betalt før rapporten ble framlagt» 4. I artikkel 4 nr. 1 skal nytt ledd lyde: Utferdiget i Brussel, 9. januar For Kommisjonen Androulla VASSILIOU Medlem av Kommisjonen

20 Nr. 25/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK 2015/EØS/25/04 av 18. mars 2009 om endring av vedtak 2008/185/EF med hensyn til krav til dyrehelse ved handel med svin mellom medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for pseudorabies [meddelt under nummer K(2009) 1687] (2009/248/EF)(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet( 1 ), særlig artikkel 10 nr. 2, og ut fra følgende betraktninger: 1) I direktiv 64/432/EØF fastsettes kriterier for godkjenning av en medlemsstat eller region som fri for visse smittsomme sykdommer, herunder pseudorabies. I henhold til nevnte direktiv skal dessuten alminnelige eller særlige tilleggsgarantier som kan kreves ved handel innenfor Fellesskapet med hensyn til disse medlemsstatene og regionene, fastsettes i samsvar med framgangsmåten angitt i det direktivet. 2) Vedlegg I til kommisjonsvedtak 2008/185/EF av 21. februar 2008 om tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies ved handel med svin innenfor Fellesskapet og om kriterier for hvilke opplysninger som skal gis om denne sykdommen( 2 ) inneholder en liste over medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for pseudorabies og som ikke tillater vaksinasjon. 3) I vedtak 2008/185/EF fastsettes dessuten tilleggsgarantier med hensyn til denne sykdommen ved forflytning av svin mellom medlemsstater. Disse tilleggsgarantiene er knyttet til den status de berørte medlemsstatene eller regionene i medlemsstatene har med hensyn til sykdommen. 4) Erfaringen fra anvendelsen av disse garantiene har vist at det er nødvendig å klargjøre at det ikke er behov for tilleggsgarantier ved forflytning av svin mellom medlemsstatene eller regioner i medlemsstatene som er fri for pseudorabies og som ikke tillater vaksinasjon og som er oppført i vedlegg I til vedtak 2008/185/EF. 5) Vedtak 2008/185/EØF bør derfor endres. 6) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen GJORT DETTE VEDTAK: Artikkel 1 I vedtak 2008/185/EF gjøres følgende endringer: 1. I artikkel 1 skal innledende punktum lyde: «Avlssvin eller produksjonssvin som sendes til medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for pseudorabies og som er oppført i vedlegg I, må komme fra en medlemsstat eller en region i en medlemsstat som er oppført i nevnte vedlegg eller oppfylle følgende tilleggsvilkår:» 2. I artikkel 2 skal innledende punktum lyde: «Slaktesvin som sendes til medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for pseudorabies og som er oppført i vedlegg I, må komme fra en medlemsstat eller en region i en medlemsstat som er oppført i nevnte vedlegg eller oppfylle følgende tilleggsvilkår:» Artikkel 2 Dette vedtak er rettet til medlemsstatene. Utferdiget i Brussel, 18. mars For Kommisjonen Androulla VASSILIOU Medlem av Kommisjonen (*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 73 av , s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 38/2010 av 30. april 2010 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 37 av , s. 1. ( 1 ) EFT 121 av , s. 1977/64. ( 2 ) EUT L 59 av , s. 19.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 20. årgang 27.6.2013 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 38 ISSN 1022-9310. 20. årgang 27.6.2013 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 38 20. årgang 27.6.2013 2013/EØS/38/01 2013/EØS/38/02 2013/EØS/38/03 2013/EØS/38/04 2013/EØS/38/05

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006. av 15. mars 2006 VEDLEGG 1. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 561/2006 av 15. mars 2006 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale området innen veitransport og om endring av rådsforordning (EØF)

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.2.2014 EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2014/EØS/10/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 10 21. årgang 20.2.2014 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Nedenfor gjengis forordning (EF) nr. 648/2004, slik Miljøverndepartementet tolker denne. Forordning (EF) nr. 648/2004 er konsolidert for endringer gjennomført ved

Detaljer

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 23 15. årgang 24.4.2008 2008/EØS/23/01 2008/EØS/23/02 2008/EØS/23/03 2008/EØS/23/04

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 19. årgang 8.11.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 62 ISSN 1022-9310. 19. årgang 8.11.2012 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 62 19. årgang 8.11.2012 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

INDRE MARKED. Kapittel 2. Innledning. Høydepunkter og prioriteringer

INDRE MARKED. Kapittel 2. Innledning. Høydepunkter og prioriteringer Kapittel 2 INDRE MARKED Innledning ESAs avdeling for det indre marked (IMA) har to hovedoppgaver: Den ene er å passe på at EFTA landene innfører nytt EØS-regelverk, for det meste forordninger og direktiver,

Detaljer

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 13. desember 2013

EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 13. desember 2013 EU-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 13. desember 2013 -FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET... 7 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING... 7 VEDLEGG

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.4.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.4.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 16 5.

Detaljer

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004 Vedlegg EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 15 ISSN 1022-9310. 18. årgang 24.3.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 15 ISSN 1022-9310. 18. årgang 24.3.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 15 18. årgang 24.3.2011 2011/EØS/15/01 2011/EØS/15/02

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 13. årgang 25.5.2006 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 13. årgang 25.5.2006 EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 26 13. årgang 4. Den rådgivende komité for

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Forskrifter 2012 Endringsforskrifter 2012

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Forskrifter 2012 Endringsforskrifter 2012 Nr. 9 2012 Side 1437 1677 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 27. september 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Juni 29. Deleg. av

Detaljer

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 28. september 2007

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 28. september 2007 EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 28. september 2007 Innholdsfortegnelse: -ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET... 10 RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING

Detaljer

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009

EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009 EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 30. januar 2009 Innholdsfortegnelse: -ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET... 5 RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR

Detaljer

2014/EØS/34/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7216 Reggeborgh/Argos Energy Group)... 25

2014/EØS/34/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7216 Reggeborgh/Argos Energy Group)... 25 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 34 21. årgang 12.6.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 E-16/14-19 RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett i en

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-1/11

RETTSMØTERAPPORT i sak E-1/11 Sak E-1/11-24 RETTSMØTERAPPORT i sak E-1/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-landene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol, fra Statens helsepersonellnemnd,

Detaljer

2014/EØS/46/06 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7316 Det norske oljeselskap/marathon Oil Norge)... 26

2014/EØS/46/06 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7316 Det norske oljeselskap/marathon Oil Norge)... 26 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 46 21. årgang 14.8.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional

389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional 389L0048.NOR Council Directive of 21 December 1988 on a general system for the recognition of highereducation diplomas on completion of professional education and training of at least three years' duration

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 12 22. årgang 26.2.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522 Forskrift om Maskiner Forskrift fastsatt 20. mai 2009, nr. 544. Sist endret ved forskrift av 30. desember 2013 nr. 1720. Utgitt september 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Håndbok 228. Veiledning. Kjøre- og hviletider. Regelverk, fortolkninger, praksis mv. 07.01

Håndbok 228. Veiledning. Kjøre- og hviletider. Regelverk, fortolkninger, praksis mv. 07.01 Håndbok 228 Veiledning Kjøre- og hviletider Regelverk, fortolkninger, praksis mv. 07.01 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner

Detaljer

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012 EFTAs overvåkningsorgan ESA Årsrapport 2012 EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Tel. +32 2 286 18 11 Faks +32 2 286 18 10 E-post: registry@eftasurv.int Nettsted: http://www.eftasurv.int

Detaljer

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011 2011/EØS/54/18 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

Utkast til forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften)

Utkast til forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften) Utkast til forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål (forsøksdyrforskriften) Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Formål 2. Saklig og personelt virkeområde 3. Stedlig virkeområde 4. Definisjoner

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer