I +/t -is «É-Sandnessjøen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I +/t -is «É-Sandnessjøen 16.04.15"

Transkript

1 M Mu N E E - E Dokid: (14/312-46) - NOTAT- REGNSKAP 2013 \:-LS fl*}"atfi" {W 13% g. H4/Eala-P+b I +/t -is «É-Sandnessjøen Lew nr.: m? saksbeh.:? 9gL L. Ar1dvnr.: Q Avdelir1q H 0.adlIV1. Regnskap Dønna kommune Ben, gum Kopru'J:To-fa, Anima Ved en inkurie er det benyttet feil fortegn ved føring av premieavvik 2013 etter oppsett fra DNB. Vi har benyttet den ferdige påførte bokføringen fra DNB der premieavviket art 090 er oppført i kolonnen for kreditføringer og balansekontoen for premieavviket er oppført i kolonnen for debetføringen. Begge med minus som fortegn.(se vedlegg) Premieavvik og arbeidsgiveravgift av premieavvik henholdsvis kr og kr er dermed inntektsført i driftsregnskapet, men det skulle vært utgiftsført. Differansen utgjør tilsammen kr Årsregnskap 2013 er revidert og godkjent, men feilen ble først oppdaget ved en kontrollavstemming foretatt av Ytre-Helgeland kommunerevisjonen i forbindelse med revidering av regnskap Korrigert for denne feilen i 2013 ville Dønna kommune hatt et merforbruk i driftsregnskapet på til sammen kr Oppstilling: Korrigering av feilført premieavvik kr Korrigeres for årets regnskapsmessige mindreforbruk kr Stryke avsetning til disp. fond kr Regnskapsmessig resultat 2013 kr (Merforbruk) Følgende må gjøres i forbindelse med regnskapsavslutningen 2014: Driftsregnskapet Utgifisføre premieavvik og arb.giveravgift av premieavvik kr Stryke overføringer fra drift til investering kr Stryke avsetningene til bruk i investeringsregnsk. kr Rest.avsetning til fond kr er brukt i 2014 kr. 0 Nytt regnskapsmessig resultat (merforbruk) kr

2 Investeringsregnskapet (prosjekt 10013) Utgifter ny pensjonsordning EK tilskudd Stryke overføringer fra drift kr Stryke overføringer bruk av disposisjonsfond kr Merforbruk i investeringsregnskapet Kr.l Årsregnskapet for 2014 ikke er ferdig revidert og det tas derfor forbehold om oppgitt regnskapsmessig resultat. lnndekning av merforbruk Kommunelovens bestemmelser: Dersom :underskuddet (år t) ikke kan dekkes på budsjettet for det året som regnskapet behandles (år t+ 1), skal det føres opp til dekning i det påfølgende års budsjett(år t+2). Under særlige forhold kan kommunestyret vedta inndekning i ytterligere to år, evt. inntil til år, men dette krever justering av økonomiplanen(den rullerende fireårs planen) Vedlagt følger kommunal regnskapsstandard nr. 5 - Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere år feil - Se punkt 2.6 og 2.7 og 3. anbefalinger. Med hilsen Ii-Ieidi Mathisen Regnskapssjef Hald kommunene

3 ~.- Regnskapsåret DØNNA 2013 KOMMUNE Kredil Debet Post Art Ansvar Tjen' MVA' Kommentar Tekst Faring av Peasjousforpliklclsc.\ i1vc1di av àrers pemjunsoppljening Kapitalkonto (egenkapitalkonm) Ulbelaltcpensjoner Antonisenestimatavvik- forpliktelse f Faring av Pensjomnidkr Kapixalkonto (cgcnkapitalkonto) ' Pxtmicnnnbctaling ekskl. admjtoslnadcr Spesifikasjon av årets pensjonsforpliktelse molkonlo til 24041xxx Henu.-I fra. Spcsifikasjon av årets pensjonsforpliktelse motkomo til 24U41xxx 2404lxxx Hentet fra: Spesifikaslon av årets pensjonsfoxpliktelse 5091ris Forventet avkastning pá pcnsjonsmidlcne Hentet fra : 2404lxxx Spcsxfikzsjon av brutto pcnsjons forpliktelse molkonlntil 24041xxx 24-04lxxx Kapitalkonto Legenkapiialkonto) Kgpimlkonxo tggutknpimlkontd l-lenlel fra r Rentekostnad av pàløpt pmsjonsforplikzclse Kmhnlkonlo (egenkapitalkonto) 2404Ixxx motkonto til 2404 lxxx f xxx I i- so lxxx Henter ira ' Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler motkontotn 2204Ixxx Hentet fra: Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler (mnbctahngkapitalkonro (egenkapitalkonto) S990xxx zdrn) mutkonto til 2204 l xxx Uxbezalte pensjoner 22041xxx Heme! fra : Spesifikasjonav bnmo pensjonsmjdler Kapitalkonto(cgenkapitalkonto) I86 Arnortiserl estimatavvik - midler kagiwlkonm (cgenlggimlkonxo) Faringsv Pccsjoawflrog ubdnhgñvmvgíh Iv. -..Thu. `: Areasptcuuqavvik lialahselnonxo Fmprenmieavviku Arbzxdsgivetawgifl av premieawiket r A m.... ' I Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler motkomo til 22041xxx. V. (k ~ fl, 'W -- ~ ;.:.~ V",'., 'uutrrin)no Hcnn-.sfra. Premieawik 099 Molkomo til prcrnieavviket (lconuntmefiiu) 170 2l914xxx 090 (kommunefnrt) Balansckonxo for premieavviket Hcnlcl fra : 2194lxxx Bokføringav arnortisering premieawik - TJ f r, F' 'mo Balansekomo for arb.avgifi av premjeawikel motkomo til 2204lxxx 2204lxxx Dxxx Beregnesav. Amspremieavvak' arheidsgivcravgifissatsen Motkomo til arb. Av årets pfemieawfket Hcmes fra; Amonisering av premieawik 2l94lxxx Arbeidsgiverawiftav tidligereårs arnonisertpremieavvik Motkomo (kanmmnefrin) I71 til amonisering av tidligere års premieavvi Beregnesav: Arb. Av tid1.érspzemieavvik arbeidsgivemgaftssai Balansckomo for a.rb,a\; fl av Eunieavvfltct Furhg av L ; Arbcldsgivcravgifiav nto pensjnnsforpliklclsc Kapualkonto (cgenkapitalkonto) Nullstilling av forrige års a.ib.g.avgifi av netto pensjonsforpl. Kmalkonto Kanlrollsum xxx l bib: 240l4xxx I. vi :.i. V 7 i Netto pcnsjonsfernlilitelsermidlu' ' arbgiveravgiflssz Motkmm til arb.avgnettoforpliktelse Hcnles fra Netto pensjonsforpla'n1idl.{t]orare1 her 2008) 2S990xxx tcaenkapitalkomo) llentcs Molkonlo til a.rb.a\-g neuo rgplnktclse arh.g.:

4 KRS nr 5 Foreløpig standard (F) Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil Kommunal regnskapsstandard nr 5 - Foreløpig standard (F) Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN () Hovedoppgaven for regnskapet er å gi relevant og pålitelig informasjon om virksomhetens resultat, finansielle stilling og utvikling. Sentrale funksjoner er dermed registrering, bearbeiding, verdivurdering og måling, samt presentasjon av økonomiske data. Disse forhold påvirkes av eventuelle endringer i regnskapsprinsipper, estimater og korrigeringer av tidligere års feil. Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner har ingen tilsvarende bestemmelse som regnskapslovens 4-3, vedrørende generelle prinsippendringer og korrigering av feil. Dette innebærer at disse spørsmålene må finne sin avklaring i god kommunal regnskapsskikk. 2. DFIØFTELSE 2.1 GENERELT l merknader til 7 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, er det angitt at spesifikke endringer i prakliseringen av anordningsprinsippet, skal regnskapsføres direkte mot egenkapitalen (likviditetsreserven). Det er i denne sammenheng henvist til regnskapslovens 4-3, hvilket også er gjort gjentatte ganger i forarbeidene til kommuneloven. Spørsmålet blir dermed om denne merknaden kan få en tilsvarende virkning for kommunene som regnskapslovens 4-3 har i privat sektor, vedrørende endringer i regnskapsprinsipper og korrigering av tidligere års feil. Når det gjelder estimater så har forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, en egen bestemmelse om dette. 2.2 Definisjon av regnskapsprinsipper Regnskapsprinsipper er retningslinjer for periodisering og måling av regnskapsposter. Regnskapsprinsippene skal være konsistente over tid, men endringer i lover, forskrifter eller god kommunal regnskapsskikk, kan medføre at regnskapsprinsippene må endres. Endringer i regnskapsprinsipper har derfor karakter av å være uvanlige hendelser. l kommunelovens 48 og forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner 7 jf 8, er det listet opp en rekke grunnleggende regnskapsprinsipper. 2.3 Virkningen av endringer i regnskapsprinsipper I merknader til 7 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, er det angitt at spesifikke endringer i prakliseringen av anordningsprinsippet, skal regnskapsføres direkte mot egenkapitalen (likviditetsreserven).

5 KRS nr 5 Foreløpig Standard (F) Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil Tilsvarende Isninger, dvs. regnskapsføring direkte mot egenkapitalen, har vært praktisert tidligere, f.eks. i 1992 da feriepenger ble periodisert i samsvar med anordningsprinsippet, samt dersom kommunene ønsket å periodisere renter i samsvar med anordningsprinsippet (valgfritt frem til 2001). Denne praksisen ble begrunnet med at virkningen av endringer av regnskapsprinsippene, for virksomheter med regnskapsplikt i medhold av regnskapsloven, skal føres direkte mot egenkapitalen. l de någjeldende bestemmelser er dette ytterligere presisert ved merknaden til 7 i forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Regnskapsbestemmelsene og praksis i kommunene på dette området. har klare paralleller til private virksomheter og regnskapslovens 4-3. Pâ bakgrunn av dette anbefales det at virkningen av endringer i regnskapsprinsipper regnskapsføres direkte mot egenkapitalen, på egne konti for «endringer i regnskapsprinsipper» som ikke kommer i konflikt med grunnleggende sammenhenger i kommuneregnskapet. Det må skilles mellom egenkapitalkonti som påvirker arbeidskapitalen og egenkapitalkonti som påvirker kapitalkonto slik at det i balansen kan etterkontrolleres at de grunnleggende sammenhengene stemmer. Virkningen av prinsippendringen innarbeides i inngående balanse for det aktuelle året endringen skal gjennomføres for. Det settes ikke krav til å omarbeide oppstillinger som omfatter tidligere år for sammenligninger. Etter forskrift om årsregnskap og årsberetning 13-4 skal den regnskapsmessige håndteringen av árets premieawik enten skje ved føring av premieawiket i sin helhet i påfølgende regnskapsår, eller ved fordeling over de femten påfølgende regnskapsàr. Det presiseres at endringen i håndteringen av årets premieawik ikke skal regnskapsfres direkte mot egenkapitalen. Virkningen av endring i regnskapsprinsipp skal opplyses i note til regnskapet. 2.4 Definisjon av estimater Regnskapsestimater er anslag på størrelser som har betydning for periodisering og verdivurdering og måling som for eksempel avskrivningstid for varige driftsmidler. Estimatendringer skiller seg fra feil i tidligere årsregnskap og prinsippendringer ved at de revurderes som en naturlig del av aktiviteteten ved produksjon av regnskaper. Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner har i 7 følgende bestemmelse om estimater: «I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet for vedkommende år.» Dette innebærer at det skal utarbeides anslag for poster som har betydning for periodisering, verdivurdering og måling. Det henvises til egen notat/standard om grunnleggende regnskapsprinsipper hvor dette spørsmålet er drøftet. Ved usikkerhet skal det brukes beste estimat på bakgrunn av den informasjon som er tilgjengelig. Estimatene må revurderes regelmessig enten som følge av endringer i forutsetningene som estimatene bygger på, ny informasjon, større erfaring eller nye hendelser. 2.5 Virkningen av endring i estimater Flegnskapsestimater påvirker periodisering, verdivurdering og måling. I forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, er det lagt opp til at anslag er en naturlig del av regnskapsavleggelsen, dvs. bærer ikke preg av å være av

6 KRS nr 5 Foreløpig standard Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere firs fcil ekstraordinær karakter. Dette innebærer at estimater må revurderes regelmessig som følge av endringer l forutsetninger. informasjon. erfaring eller begivenheter. Endring i estimater inngàr dermed í regnskapet den perioden hvor endringen gjennomføres, som vanlige transaksjoner i drifts-, investerings- eller balanseregnskapet. Ved usikkerhet benyttes beste estimat som følge av den informasjon som er tilgjengelig ved regnskapsavleggelsen. 2.6 Definisjon ev korrigering av tidligere års feil Korrigering av tidligere árs feil innebærer at det er oppdaget feil i regnskapet i ettertid som gjelder tidligere perioder. som ma korrigeres. Ofte gjelder dette leil bruk av regnskapsprinsipper. feilførte transaksjoner, feil i beregninger, leilvurderinger mv Virkningen av korrigering av tidligere árs feil l kommunelovens 46 og 48 er det satt krav til hhv. budsjettbalanse og inndekning av tidligere àrs regnskapsunderskudd. Disse bestemmelsene legger føringer pà hvordan tidligere ars feil kan håndteres. l regnskapsloven korrigeres tidligere árs leil, såfremt disse er vesentlige, direkte mot egenkapitalen. Feil som ikke er vesentlige resultatferes. For kommunene vil korrigering av tidligere ars feil direkte mot egenkapitalen kunne undergrave balansekravet og inndekning av tidligere árs underskudd. Av den grunn anbefales ikke denne løsningen. Det anbefales at korrigering av tidligere àrs feil gjennomføres i dritts-. investerings- eller balanseregnskapet som vanlige transaksjoner. Korngering direkte mot egenkapitalen tillates ikke. l den grad korreksjon av tidligere árs feil er av vesentlig betydning for à bedømme kommunens resultat eller stilling, innarbeides dette i note til regnskapet. 3. Anbefaling 1. Virkningen av endringer i regnskapsprinsipper regnskapsføres direkte mot egenkapitalen pá egne konti for «endringer i regnskapsprinsipper». som ikke kommer i konflikt med grunnleggende sammenhenger i kommuneregnskapet. Virkningen av prinsippendringen innarbeides i inngående balanse tor det aktuelle áret endringen skal gjennomføres for. Det settes ikke krav til à omarbeide oppstillinger som omfatter tidligere àr lor sammenligninger. 2. Korrigering av tidligere àrs feil gjennomføres i drifts, investerings- eller balanseregnskapet som vanlige transaksjoner. 3. Endring i estimater inngar i regnskapet den perioden hvor endringen gjennomføres. som vanlige transaksjoner i drifts. investerings- eller balanse-regnskapet. Ved usikkerhet benyttes beste estimat som folge av den informasjon som er tilgjengelig ved regnskapsavleggelsen. 4. Virkningen av endring l regnskapsprinsipp og vesentlige estimatendringer skal opplyses i note til regnskapet. Det samme gjelder dersom Korreksjon av tidligere àrs feil er av vesentlig betydning for à bedømme kommunens resultat eller stilling.

7 KRS nr 5 Foreløpig standard (F) Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil Vedtatt som foreløpig standard av styret

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

Høringsutkast. Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Høringsutkast. Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader Høringsutkast Endringer i NRS 6 (Oktober 2012) Formål og omfang 1. Denne standarden omhandler regnskapsmessig behandling av pensjonskostnader. Som motytelse for sin arbeidsinnsats mottar de ansatte en

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune. Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT

Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune. Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 41/2012 Tittel: Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune Undertittel: En kartlegging blant

Detaljer

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Forord (KRD) Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006.

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. HATTFJELLDAL KOMMUNE 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. Innhold: Økonomireglement for Hattfjelldal kommune 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2 KOMMUNENS

Detaljer

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 7 sskjema 2, investering 11 Økonomisk oversikt, drift 15 Økonomisk oversikt, investering 16 Økonomisk oversikt, balanse

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader Norsk RegnskapsStandard 6 Pensjonskostnader (April 1994, revidert oktober 1995. Endelig NRS november 2000. Revidert november 2001, november 2002, november 2005, november 2007, juni 2008, desember 2009,

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle instrumenter

Regnskapsføring av finansielle instrumenter Regnskapsføring av finansielle instrumenter Av Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2005 8. mars 2005 Telemarksforsking-Bø 2005 TF-notat nr. 5/2005 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 100,- Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 45

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 45 RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT Side 45 INNHOLDSFORTEGNELSE: KAPITTEL 1 GENERELT... 49 1.1 Bakgrunn... 49 1.2 Formål og hovedelementer... 49 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 49 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

På bakgrunn av dette er Regnskap konsern bedt om å redegjøre for vår oppfatning av den veide avskrivningstiden for investeringene.

På bakgrunn av dette er Regnskap konsern bedt om å redegjøre for vår oppfatning av den veide avskrivningstiden for investeringene. REGNSKAPS NOTAT UTKAST 30.august 2013 Fra Regnskap konsern Vedr Grieghallen IKS avdragstid Bakgrunn Fra Finans har Regnskap Konsern mottatt følgende informasjon «Grieghallen IKS skal opprettes og gjennomføre

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 2.1 INNLEDNING 6 2.2. ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 8 2.2.1 UTARBEIDELSE 8 2.2.1.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s.

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING I BOMPENGESELSKAPER 1. Innledning s. 2 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. 3 3. Regnskapsmessig behandling av tap på krav s. 6 4. Regnskapsmessig

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. KOMMUNENS PLANDOKUMENT 6 2.1. HANDLINGSPROGRAM 6 2.1.1 UTARBEIDELSE 7 2.1.2 TIDSPLAN 7 2.1.3 INNHOLD

Detaljer