inderoy kommune .11,111% Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune"

Transkript

1 inderoy kommune.11,111% HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

2 INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for alle kommunens virksomhetsområder. Dokumentet vil sammen med årsrapport presentere årsoppgjøret for Driftsreznskapet gjengis på underpostnivå med kolonner for regnskap og budsjett Regnskapet er fort etter regnskapsforskriftene for kommuner av og ny 13 i samme forskrift om regnskapsregler for pensjoner av , og med siste endring av 13-5 i forskrift av Regnskapet er for øvrig fort i samsvar med god regnskapsskikk ihht 7, etter GKRS sine standarder og etter forskrifter om KOSTRA. Det betyr i praksis at regnskapet er fort slik at det skal gi tilstrekkelig god informasjon om ressursbruken ved de ulike aktiviteter og virksomheter. Steinkjer J Arve ILIo1lekm ys *, arsen Rådmann Enh ts\l. er økonomi

3 HOVEDOVERSIKTER

4 -,-, Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Tall i 1000 kroner Regnskap Regnskap 2007 INNTEKTER Salg driftemdler og fast edendom Andre salosinntekter Overføringer med krav tii motytelse Statfge overforinger Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngar i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag pa lan Utlan Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere ars udekkede merforbruk Avsatt tit ubundne investeringsfond Avsatt td bundne fond Avsatt til likviditetsreseryen Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av ran Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mt dreforbruk Mottatte avdrag pa utlan Overført fra dnktsregnskapet Bruk av disposrsjonstonu 0 0 o 0 Bruk av unundne investeringsfond Bruk av bundne tond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering -14 $ Udisponert

5 Regulen budsjett Opprinnelig budsjett Tall i 1000 kroner Regnskap Regnskap 2007 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motyteise Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tienester som inngar i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag pa lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsrnessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere ars regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

6 Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Tall i 1000 kroner Regnskap Regnskap 2007 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt pa eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre enerelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansulgifter Avdra å lån Netto finansinntekted -utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER TI!dekning av udligere ars regnskapsmessige merforbruk ,l ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av fdligere ars regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetnin er Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra sk.ema 16) Regnskapsmessig merforbrukimindreforbruk

7 REGNSKAPSSKJEMA 1B FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDER Regnskap Reg.budsj. Oppr. budsj Regnskap *) Psykiatritilskudd er budsjettert feil på art 700, og er derfor ikke med på sum frie disponible inntekter.

8 Regulert budsjetz Opprinnelig Budsjett Tall i 1000 kroner Regnskap Regnskap 2007 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidier Utlan og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Arets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lanemidler Inntekter fra salg av anleggsm dler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag oe utan og refusjoner C Anare inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra dk,tsregnskapet Bruk av avserr rager Sum finansiering Udisponert

9 REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ PROSJEKT Sum x) Budsjettert på prosjekt 153 *)Opprinnelig budsjett ble budsjettert på dummy-prosjekt

10 :. : -.,. Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2008 Regnskap 2007 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Utlån Aksjer og andeler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring regnskapsprinsipp Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investenngsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslan 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTS1KTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene

11 INVESTERING RECNSKAP

12 Agresso økonomi 1

13 Agresso økonomi 2

14 Agresso økonomi 3

15 Agresso økonomi 4

16 Agresso økonomi 5

17 DRIFTSREGNSKAP

18 Agresso økonomi 1

19 Agresso økonomi 2

20 Agresso økonomi 3

21 Agresso økonomi 4

22 Agresso økonomi 5

23 Inderøy kommune Driftsregnskap 2008 Agresso økonomi 6

24 Agresso økonomi 7

25 Agresso økonomi 8

26 Agresso økonomi 9

27 Agresso økonomi 10

28 Agresso økonomi 11

29 Agresso økonomi 12

30 Agresso økonomi 13

31 Agresso økonomi 14

32 Agresso økonomi 15

33 Agresso økonomi 16

34 Agresso økonomi 17

35 Agresso økonomi 18

36 Agresso økonomi 19

37 Agresso økonomi 20

38 Agresso økonomi 21

39 Agresso økonomi 22

40 Agresso økonomi 23

41 Agresso økonomi 24

42 Agresso økonomi 25

43 Agresso økonomi 26

44 Agresso økonomi 27

45 Inderøy kommune Driftsregnskap 2008 Agresso økonomi 28

46 Agresso økonomi 29

47 Agresso økonomi 30

48 Agresso økonomi 31

49 Agresso økonomi 32

50 Agresso økonomi 33

51 Agresso økonomi 34

52 Agresso økonomi 35

53 Agresso økonomi 36

54 Inderøy kommune Driftsregnskap 2008 Agresso økonomi 37

55 Agresso økonomi 38

56 Agresso økonomi 39

57 Agresso økonomi 40

58 Agresso økonomi 41

59 Agresso økonomi 42

60 Agresso økonomi 43

61 Agresso økonomi 44

62 Agresso økonomi 45

63 Agresso økonomi 46

64 Agresso økonomi 47

65 Inderøy kommune Driftsregnskap 2008 Agresso økonomi 48

66 Agresso økonomi 49

67 Agresso økonomi 50

68 Agresso økonomi 51

69 Agresso økonomi 52

70 Agresso økonomi 53

71 Agresso økonomi 54

72 Agresso økonomi 55

73 Agresso økonomi 56

74 Agresso økonomi 57

75 Agresso økonomi 58

76 Agresso økonomi 59

77 Agresso økonomi 60

78 Agresso økonomi 61

79 Agresso økonomi 62

80 Agresso økonomi 63

81 Agresso økonomi 64

82 Agresso økonomi 65

83 Inderøy kommune Driftsregnskap 2008 Agresso økonomi 65

84 BALANSEREGNSKAP

85 Aresso økonomi 1

86 Inderøy kommune Balanse 2008 Konto Konto tekst Note Regnskap 2008 Regnskap 2007 Aresso økonomi 2

87 Aresso økonomi 3

88 Aresso økonomi 4

89 Aresso økonomi 5

90 Aresso økonomi 6

91 Aresso økonomi 7

92 Aresso økonomi 8

93 Aresso økonomi 9

94 Inderøy kommune Balanse 2008 Aresso økonomi 10

95 Aresso økonomi 11

96 Aresso økonomi 12

97 NOTER TIL REGNSKAPET

98 INNHOLDSFORTEGNELSE NOTER Side 1 Arbeidskapitalen 1 2 Pensjoner Kommunens garantiansvar Fordringer og gjeld til interkom.samarbeid og Kirkelig Fellesiåd 10 5 Aksjer og andeler 11 6 Avsetning og bruk av fond 12 7 Kapitalkonto 13 8 Interkommunalt samarbeid, KL Investeringer i nybygg/nyanlegg Investeringsoversikt fordelt etter prosjekt Spesifikasjon anleggsmidler Avdrag rågje1d Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling påfingivere Vesentlige forpliktelser Selvkosttjenester (VAR) Gjeldsforpliktelse VAR ogig virksomhet Revisjonshonorarer Godtgjxelse til adm.sjef og ordfrer Kommunens virksomhet Anvendte regnskapsprinsipper og vurderingsregler Kortsiktige fordringer Strykninger i driftsregnskapet og udisponert i invest.regnskapet -,1 i 23 Likv.reserve avsetninger og bruk. Endring av regnskapsprinsipp 33

99 NOTE NR 1 Arbeidskapitalen ENDRING I ARBEIDSKAPITAL kap. 2.1 kap. 2.3 kap. 2.1 kap. 2.3 Endring arbeidskapital ifølge balanseregnskapet Anskaffelse av midler: Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner - drift Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner - investering Anvendelse av midler: Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner - drift Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner - investering Endring arbeidskapital ifølge bevilgningsregnskapet , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 Føringer direkte mot konto for endring av regnskapsprinsipp Endrin i re nskapspr nsipp som påvirker AK (drift) kap Endrin i re nskapsprinsipp som påvirker AK (investering) kap , ,00 0,00 Endring i ubrukte lånemidler: Lånemidler pr. 31/ Lånemidler pr. 31/ Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskap etter korrigering Differanse , , , ,69

100 Note 2 Kommunal Landspensjonskasse KLP I samråd med andre pensjonsleverandører har KLP valgt en diskonteringsrente på 6% i beregningene for I 2007 var renten 5%. Følgende paramelre er lagt til grunn for beregninger av pensjonskostnad og pensjonsforpliktelser: Andre viktige forutsetninger for å beregne pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser er forutsetningene om hvordan dødelighet og uførhet gjør seg gjeldene blant medlemmene i pensjonsordningen,samt retten til å ta ut AFP. Retten til AFP er betinget av fortsatt tjeneste til pensjonering. For ansatte som fratrer tidligere, bortfaller arbeidsgivers forpliktelse til AFP. Dette er det tatt hensyn til i beregningene av AFP-forpliktelsen Uttak av AFP for 2008 (i %) Uttak fra alder(i år) 62 Sykepleiere 33 Fellesordningen* 33 Fellesordningen** 45 *65 års aldersgrense **70 års aldersgrense Estimat andel egenkapitaltilskudd pr Pensjonsordningen for sykepleiere: kr Felles kommunal pensjonsordning: kr Sum kr Som er ført i balansen under kap med motpost kapitalkonto. 2

101 PENSJONSUTGIFTER KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 2008 Akkumulert og amortisert premieavvik nr e og 13-4 nr c,d,e Antall år premiavvik skal dekkes inn pa Akkumulert premiavvik Premieavvik tidligere år (1/15 av akkumulert avvik ) Arbeidsgiveravgift av premieavvik Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift av akk.premieavgift Debet F 171/konto kred Deb0f,--F,171/JiontolG kred, ,00,;,', Balansen Balansen kredit debet kredit debet debet kredit kredit debet saldo

102 PENSJONSUTGIFTER KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 2008 Spesifiserte pensjonsmidler 13-1 nr a og e og 13-2 nr d Verdi av pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - midler Estimert pensjonsmidler = UB Netto balanseført pensjonsforpliktelse arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse , debet kredit debet kredit kredit debet debet kredit saldo kredit.i111:14.7op - de Beløp som er oppførte i skraverte felter ført i regnskapet. Premieawik for 2008 inkl.arb.g.avvik og 1/15 av akkumulert premieavvik t.o.m.2007 inkl.arb.g.avgift er ført som netto inntekt på ansvar 970 i driftsregnskapet. Dette utgjør for KLP kr ,-

103 /vote 2 ENDELIG BEREGNING AV PENSJONSKOSTNADER FOR LÆRERE I GRUNNSKOLE FOR REGNSKAPSÅRET 2008 MED BUDSJETTALL FOR 2009 Vedlagte beløp kan benyttes i den enkelte kommunes regnskap iht. 13 i forskritt av om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Nærmere om premiefastsettelsen i SPK SPK har fram til i dag ikke kunnet følge opp de eksakte pensjonsforpliktelsene for lærerne på et aggregert nivå. Dette skyldes at vi ikke har hatt komplette medlemsdata på samtlige lærere i kommunene for dette formålet. Det er derfor ikke beregnet en premiekostnad for samtlige lærere under ett. Fastsettelse av årlige premier er i stedet basert på aktuarielle beregninger og analyser på et utvalg av lærerne. 1 premieberegning for 2008 er utvalget 49 kommuner (tilsvarer 20 prosent av samlet lærerbestand). Presiseringer til regnskapsberegninger iht. forskriften Beregningene tar utgangspunkt i det utvalget av kommuner som vi årlig følger opp for premieformål. Disse blir så skalert opp for å representere den samlede bestanden av lærere, og for 2008 videreforer vi denne metoden. Hver av kommunene er belastet/ kreditert for en proporsjonal andel av samlet beregning for hhv. kostnad, "midler" og pensjonsforpliktelser. Fordelingen blir beregnet i henhold til den enkelte kommunes andel av total pensjonsgrunnlag for hele ordningen. Beregningene er bascrt på status og vi benytter oss derfor av det pensjonsgrunnlaget som er registrert ved første terminforfall for Nedenfor har vi oppgitt andel (prosent) av samlet beregnet beløp som er blitt fordelt til kommunen. Forutsetningene anvendt i beregningene a. Okonomiske forutsetninger basert pa rundskriv fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) b. Basert på aktuell status for herene i Statens Pensjonskasse Friv illig avgang (turn-over): 3% årlig inntil fylte 50 år, 0% årlig over dette Framtidig uttak av AFP (ved fylte 62 år): 50% Disse forutsetningene benyttes i beregningene både for ordinær pensjon i SPK og for avtalefestet pensjon (AFP).

104 PENSJONSUTGIFTER STATENS PENSJONSKASSE 2008 Akkumulert og amortisert premieavvik nr e og 13-4 nr c,d,e Debet F 171/ kto kredit Debet F 171/ kto kredit Balansen / Balansen / kredit debet kredit debet debet kredit kredit debet saldo

105 debet kredit debet kredit kredit debet kredit debet saldo kredit debet Beløp som er oppførte i skraverte felt,er ført i regnskapet. Premieavvik for 2008 inkl.arb.g.avgift og 1/15 av akkumulert premieavvik 2007 inkl.arb.g.avgift er ført som netto utgift på ansvar 970 Dette utgjør for SPK kr ,-

106 NOTE 3 KOMMUNENS GARANTIANSVAR KOMMUNENS GARANTIANSVAR PR. *) Består av 7 lån,hvorav det første lånet er nedbetalt i 2010,og det siste i I 2007 besto garantien av 14 lån,og siste innfridd ansvar i 2025.

107 7

108 NOTE NR. 4 Fordringer og gjeld til interkommunalt samarbeid og Inderøy kirkelige Fellesråd Inderøy kommune har følgende fordringer på interkomm. samarbeid og Kirkelig Fellesråd_ PP-tjenesten Inderøy, Leksvik og Mosvik IKS: kr ,- Beløpet gjelder kommunens for mye betalt deltakerandel i IKS-et, og kr ,- som er PPT's årlige driftsutgifter til Inderøy kommune. Inderøy Kirkelige Fellesåd har utestående kr ,- som styrking av likviditeten. Inderøy kommune har ikke gjeld til Interkommunale samarbeid og Inderøy Kirkelig Fellesråd /0

109 *) Kommunen har solgt for kr ,- slik at restverdi på anleggsmiddelet er på kr

110 Note 6 Avsetning og bruk av fond Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året Avsetninger , ,31 Bruk av avsetninger , ,32 Til avsetning senere år 0,00 0,00 Netto avsetninger , ,99 Disposisjonsfond 256 Beholdning , ,00 Bruk av fondet i driftsregnskapet , ,00 Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0,00 0,00 Avsetninger til fondet 0, ,00 Beholdning , ,00 Bundne driftsfond 251 Beholdning , ,28 Bruk av fondene i driftsregnskapet , ,44 Bruk av fondene i investeringsregnskapet 0,00 0,00 Avsetninger til fondene , ,07 Beholdning , ,91 Ubundne investeringsfond 253 Beholdning ,64 0,00 Avsetninger til fondene 0, ,64 Bruk av fondene ,50 0,00 Beholdning , ,64 Bundne investeringsfond 255 Beholdning , Avsetninger til fondene 0, ,95 Bruk av fondene 0,00 0,00 Beholdning , ,98 Likviditetsreserve drift Beholdning , ,92 Avsetninger til likviditetsreserve drift 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve drift 0,00 0,00 Beholdning , ,92 Likviditetsreserve investering Beholdning , ,28 Avsetninger til likviditetsreserve investering 0, ,00 Bruk av av likviditetsreserve investering 0,00 0,00 Beholdning , ,28

111 Note 7 KAPITALKONTO Inderøy kommune 2008 DEBET KREDIT Saldo (kapital) Debetposter i året: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Kreditposter i året: Aktivering fast eiendom, anlegg, ,52 maskiner og transportmidler Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler ,63 Oppskrivning fast eiendom/anle ,97 Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Salg aksjer/andeler Nedskrivning aksjer/andeler Avdrag på utlån - sosiale utlån Avdrag på utlån - andre utlån Avskrivning på utlån - sosiale utlån Avskrivning på utlån - andre utlån Bruk av lånemidler ,00 Kjøp av aksjer/andeler 1,00 Oppskrivning av aksjer/andeler 552,00 Utlån - sosiale utlån ,00 Utlån - andre utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån 7 500, , , ,50 Redusert egenkapitalinnskudd KLP Endring pensjonsforpliktelser (økning) Endring pensjonsmidler SPK Endring pensjonsmidler KLP Endring pensjonsmidler andre selskap Urealisert kurstap utenlandslån Aktivert egenkapitalinnskudd KL ,09: ;00 Endring pensjonsforpliktelser (re Endring pensjonsmidler SPK Endring pensjonsmidler KLP Endring pensjonsmidler andre s Urealisert kursgevinst utenl.lån Balanse (kapital)

112 NOTE 8 Interkommunalt samarbeid, 27 Kommunen har følgende samarbeid som er organisert etter 27, IKS-samarbeid. Skattefunksjon for Inderøy som utføres av Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor med Verran som vertskommune. Netto utgifter fordeles på de 3 kommunene etter 10 % med like deler og 90 % etter folketall. Inderøy kommune har betalt kr ,- til samarbeidet i Eierandel 24,5% PP- Tjenesten i Inderøy, Leksvik og Mosvik. Netto utgifter fordeles etter gj.snittlig elevtall pr. 1.oktober de 3 foregående år. Avtalen reguleres annet hvert år, og %- andel for Inderøy kommune utgjorde i ,53%. Eierandel 56% KomRev Trøndelag. Kommunen har eierandel på 3,93%. Selskapet har en langsiktig gjeld på pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift på kr ,- Etter fradrag av pensjonsmidler på kr ,-, utgjør netto pensjonsforpliktelse pr Kr ,- Selskapet har ikke udekket underskudd pr KomSek Trøndelag. Kommunen har eierandel på 5,2%.Selskapets langsiktige gjeld på pensjonsforpliktelser inkl. arb.g.avgift er på kr ,- etter fradrag av pensjonsmidler på kr ,- er netto pensjonsforpliktelse kr ,-. Selskapet har ikke udekket underskudd pr Inntrøndelag Brannvesen. Kommunens eierandel er på 16% Innherred Legevakt. Kommunens eierandel er 17,5% Ika Trøndelag. Kommunens eierandel er 3,6%

113 Investeringsregnskapet er gjort med overskudd på kr ,69 Kommunen har hatt egne salgsinntekter av anleggsmidler(eiendom) på kr Av dette er det betalt kr ,- som ekstraordinært avdrag på salg av bolig,et sted å være. Prosjekt med manglende finansiering og som er dekket med salgsinntekter tomtesalg er: 004,Egenkapitalinnskudd kr ,82, 451, Botilbud f.hemmed Arfall, kr ,43, 459, Dementboliger Solstad kr ,-, 481,Utskifting avløpsledning Gangstadhaugen kr ,98, 526,Jætåsen kr ,20 og 533, Gatelys Sandvollan skole m.v. kr ,-

114 Sum , , , ,36 x) Budsjettert på prosjekt 153

115 /7

116 Røra skole,heis ,38 Avskrivninger ,38 Netto ,77 Anlegg vann Inderøuy komm.vannverk , Inderøuy komm.vannverk , Salbergbekken , UV-anlegg i vannrenseanlegg ,10 Sum , Inderøuy komm.vannverk , Salbergbekken , UV-anlegg i vannrenseanlegg ,95 Avskrivninger ,87 Netto ,25 Anlegg avløp Renseanlegg/Kloakk straumen , Andre kloakkrenseanlegg ,22 Sum , Renseanlegg/Kloakk straumen , Andre kloakkrenseanlegg ,84 Avskrivninger ,57 Netto ,17 Anlegg vei/trafikk Veglys Sund , Gangvei Sakshaug skole- Årfall , Gangvei Sakshaug skole- Årfall , Ny vei, Sundnes , Kommunale veier , Tilskudd vei, Venna eiendom , Gatelys sandvollan skole,småland,g.haugen ,00 Sum , Veglys Sund , Gangvei Sakshaug skole- Årfall , Ny vei, Sundnes , Kommunale veier ,49 Avskrivninger ,67 Netto ,33 Anlegg friluft/park Hylla Kai 1, Naustberget friluftsområde 1, Haugen friområde 1, Aunet(Koabjørga )friområde 1, Stornesøra friområde , Sundsanden , Gatebruksplan ,30

117 I I

118 zo

119 2/

120 22

121 NOTE nr. 12 Avdrag på gjeld Avdrag Betalt avdrag, drift Budsjett Regnskap ,- Regnskap Beregnet minste lovlige avdrag , ,78 Differanse Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag , ,22 I tillegg har kommunen betalt kr ,50 som er belastet investeringsregnskapet. Av dette har kommunen betalt kr ,50 som ekstraordinære avdrag. Dette består av kr ,50,- som gjelder formidlingslån Husbanken. Resten. Kr ,- er innbetaling av ekstraordinært avdrag av salgsinntekter til " Et sted å være". Jfr. K.sak 61/2005

122 ' Kommunale foretak KF Interkommunalt samarbeid Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen ,50 Herav kr ,50 som ekstraordinære avdrag.

123 NOTE NR 14 VESENTLIGE FORPLIKTELSER Avtale: Årlig driftsutg.: Avtalens utløp Økonomisamarbeid INVEST Løper fortløpende Fastlegeavtaler Løper fortløpende Innherred interkomm. Legevakt IKS Løper fortløpende Kjøp av tjenester fra Flyndra Løper fortløpende Inderøy Kulturhus Kontinuerlig, 1 års varsel om endring 2,5"

124 26,

125 NOTE nr. 16 Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig virksomhet Tekst Kommunens samlede lånegjeld Regnskap ,54 Forrige re nskapsår ,04 Gjenværende 10 etid Andel knyttet til selykostområder Vann, avløp og renovasjon andel i kr Vann, avløp og renovasjon andel i % 15.7% 15,7% Øvrige selykostområder i kr Øvrige selykostområder i % Andel knyttet til øvrig kommunal virksomhet Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet i kr , ,04 Samlet gjeld øvrig kommunal v rksomhet i % 84,3% 84,3% Kommunens utgifter til gjeld knyttet til selvkostområdet finansieres gjennom de brukerbetalinger kommunen krever inn fra brukerne. Kommunens utgifter til gjeld knyttet til øvrig virksomhet finansieres gjennom kommunens øvrige inntekter (frie inntekter) 2?

126 NOTE nr 17 Revisjonshonorarer i Tekst Regnskapsåret Forrige år, Honorar for regnskapsrevisjon i Honorar for rådgivning 0,- 0,- Sekretariatet for Kontrollutvalget er KomSek Trøndelag IKS. Godtgjørelsen til KomSek var på kr ,- i I 2007 var det kr ,- DEL 2 NOTE Eierandel Inderøy kommunes egenkapitalinnskudd i KomRev Trøndelag IKS er på kr ,- Egenkapitalinnskuddet i KomSek Trøndelag IKS er på kr ,- Beløpene er ført opp i balansen på sektor 2.21, aksjer og andeler

127 NOTE nr. 18 Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører Tekst Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef inkludert pensjonsavtale Regnskapsåret , Forrige år Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef for verv i kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) o,- o,- Lønn og annen godtgjørelse til ordfører inkludert pensjonsavtale Lønn og annen godtgjørelse til ordfører for verv i kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) , Ordførers godtgjørelse er satt til kr ,- fra Adm.sjefen har ikke åremålsstilling Kommunen hadde ved utgangen av årsverk fordelt på 530 ansatte For 2008 er tallet usikkert, men antall årsverk er blitt mindre som følge av innsparinger på personalsida ved vakanser og naturlig avgang. 2<1

128 NOTE 19 Kommunens virksomhet Kommunen er organisert etter 2- nivå modell med Rådmann og 2 komrnunalsjefer med stabsfunksjon service,stab og støtte som omfatter servicetorg. økonomi(sentral rådgivningsfunksjon),felles IT-tjeneste m.v 15 resultatenheter Kommunen er deltaker i KomRev Trøndelag IKS, KomSek Trøndelag IKS, Inn Trøndelag brannvesen IKS, Innherred Renovasjon IKS, PP-tjenesten for Inderøy, Leksvik og Mosvik IKS, Ika Trøndelag IKS. Innherred legevakt 1KS. Skatteoppkreverfunksjonen for Inderøy er underlagt Verran kommune som vertskomrnune. Okonomifunksjonen (regnskap.lønn,innfordring og fakturering) utføres av Steinker kommune som 28 samarbeid. NOTE 20 Anvendte regnskapsprinsipper og vurderingsregler. Kornmuneregnskapet er ført i hht bestemmelsene i Kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. 1 balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre eiendeler er omlopsmidler. 30

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6 Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 7 sskjema 2, investering 11 Økonomisk oversikt, drift 15 Økonomisk oversikt, investering 16 Økonomisk oversikt, balanse

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 31.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer