inderoy kommune .11,111% Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune"

Transkript

1 inderoy kommune.11,111% HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

2 INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for alle kommunens virksomhetsområder. Dokumentet vil sammen med årsrapport presentere årsoppgjøret for Driftsreznskapet gjengis på underpostnivå med kolonner for regnskap og budsjett Regnskapet er fort etter regnskapsforskriftene for kommuner av og ny 13 i samme forskrift om regnskapsregler for pensjoner av , og med siste endring av 13-5 i forskrift av Regnskapet er for øvrig fort i samsvar med god regnskapsskikk ihht 7, etter GKRS sine standarder og etter forskrifter om KOSTRA. Det betyr i praksis at regnskapet er fort slik at det skal gi tilstrekkelig god informasjon om ressursbruken ved de ulike aktiviteter og virksomheter. Steinkjer J Arve ILIo1lekm ys *, arsen Rådmann Enh ts\l. er økonomi

3 HOVEDOVERSIKTER

4 -,-, Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Tall i 1000 kroner Regnskap Regnskap 2007 INNTEKTER Salg driftemdler og fast edendom Andre salosinntekter Overføringer med krav tii motytelse Statfge overforinger Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngar i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag pa lan Utlan Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere ars udekkede merforbruk Avsatt tit ubundne investeringsfond Avsatt td bundne fond Avsatt til likviditetsreseryen Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av ran Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponerte mt dreforbruk Mottatte avdrag pa utlan Overført fra dnktsregnskapet Bruk av disposrsjonstonu 0 0 o 0 Bruk av unundne investeringsfond Bruk av bundne tond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering -14 $ Udisponert

5 Regulen budsjett Opprinnelig budsjett Tall i 1000 kroner Regnskap Regnskap 2007 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motyteise Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tienester som inngar i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag pa lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsrnessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere ars regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

6 Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Tall i 1000 kroner Regnskap Regnskap 2007 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt pa eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre enerelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansulgifter Avdra å lån Netto finansinntekted -utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER TI!dekning av udligere ars regnskapsmessige merforbruk ,l ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av fdligere ars regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetnin er Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra sk.ema 16) Regnskapsmessig merforbrukimindreforbruk

7 REGNSKAPSSKJEMA 1B FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDER Regnskap Reg.budsj. Oppr. budsj Regnskap *) Psykiatritilskudd er budsjettert feil på art 700, og er derfor ikke med på sum frie disponible inntekter.

8 Regulert budsjetz Opprinnelig Budsjett Tall i 1000 kroner Regnskap Regnskap 2007 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidier Utlan og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Arets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lanemidler Inntekter fra salg av anleggsm dler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag oe utan og refusjoner C Anare inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra dk,tsregnskapet Bruk av avserr rager Sum finansiering Udisponert

9 REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET FORDELT PÅ PROSJEKT Sum x) Budsjettert på prosjekt 153 *)Opprinnelig budsjett ble budsjettert på dummy-prosjekt

10 :. : -.,. Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2008 Regnskap 2007 EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler Utlån Aksjer og andeler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Kasse, postgiro bankinnskudd Premieavvik Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring regnskapsprinsipp Regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 Regnskapsmessig merforbruk 0 0 Udisponert i investenngsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet 0 0 Likviditetsreserve Kapitalkonto Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslan 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTS1KTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene

11 INVESTERING RECNSKAP

12 Agresso økonomi 1

13 Agresso økonomi 2

14 Agresso økonomi 3

15 Agresso økonomi 4

16 Agresso økonomi 5

17 DRIFTSREGNSKAP

18 Agresso økonomi 1

19 Agresso økonomi 2

20 Agresso økonomi 3

21 Agresso økonomi 4

22 Agresso økonomi 5

23 Inderøy kommune Driftsregnskap 2008 Agresso økonomi 6

24 Agresso økonomi 7

25 Agresso økonomi 8

26 Agresso økonomi 9

27 Agresso økonomi 10

28 Agresso økonomi 11

29 Agresso økonomi 12

30 Agresso økonomi 13

31 Agresso økonomi 14

32 Agresso økonomi 15

33 Agresso økonomi 16

34 Agresso økonomi 17

35 Agresso økonomi 18

36 Agresso økonomi 19

37 Agresso økonomi 20

38 Agresso økonomi 21

39 Agresso økonomi 22

40 Agresso økonomi 23

41 Agresso økonomi 24

42 Agresso økonomi 25

43 Agresso økonomi 26

44 Agresso økonomi 27

45 Inderøy kommune Driftsregnskap 2008 Agresso økonomi 28

46 Agresso økonomi 29

47 Agresso økonomi 30

48 Agresso økonomi 31

49 Agresso økonomi 32

50 Agresso økonomi 33

51 Agresso økonomi 34

52 Agresso økonomi 35

53 Agresso økonomi 36

54 Inderøy kommune Driftsregnskap 2008 Agresso økonomi 37

55 Agresso økonomi 38

56 Agresso økonomi 39

57 Agresso økonomi 40

58 Agresso økonomi 41

59 Agresso økonomi 42

60 Agresso økonomi 43

61 Agresso økonomi 44

62 Agresso økonomi 45

63 Agresso økonomi 46

64 Agresso økonomi 47

65 Inderøy kommune Driftsregnskap 2008 Agresso økonomi 48

66 Agresso økonomi 49

67 Agresso økonomi 50

68 Agresso økonomi 51

69 Agresso økonomi 52

70 Agresso økonomi 53

71 Agresso økonomi 54

72 Agresso økonomi 55

73 Agresso økonomi 56

74 Agresso økonomi 57

75 Agresso økonomi 58

76 Agresso økonomi 59

77 Agresso økonomi 60

78 Agresso økonomi 61

79 Agresso økonomi 62

80 Agresso økonomi 63

81 Agresso økonomi 64

82 Agresso økonomi 65

83 Inderøy kommune Driftsregnskap 2008 Agresso økonomi 65

84 BALANSEREGNSKAP

85 Aresso økonomi 1

86 Inderøy kommune Balanse 2008 Konto Konto tekst Note Regnskap 2008 Regnskap 2007 Aresso økonomi 2

87 Aresso økonomi 3

88 Aresso økonomi 4

89 Aresso økonomi 5

90 Aresso økonomi 6

91 Aresso økonomi 7

92 Aresso økonomi 8

93 Aresso økonomi 9

94 Inderøy kommune Balanse 2008 Aresso økonomi 10

95 Aresso økonomi 11

96 Aresso økonomi 12

97 NOTER TIL REGNSKAPET

98 INNHOLDSFORTEGNELSE NOTER Side 1 Arbeidskapitalen 1 2 Pensjoner Kommunens garantiansvar Fordringer og gjeld til interkom.samarbeid og Kirkelig Fellesiåd 10 5 Aksjer og andeler 11 6 Avsetning og bruk av fond 12 7 Kapitalkonto 13 8 Interkommunalt samarbeid, KL Investeringer i nybygg/nyanlegg Investeringsoversikt fordelt etter prosjekt Spesifikasjon anleggsmidler Avdrag rågje1d Gjeldsforpliktelser type gjeld og fordeling påfingivere Vesentlige forpliktelser Selvkosttjenester (VAR) Gjeldsforpliktelse VAR ogig virksomhet Revisjonshonorarer Godtgjxelse til adm.sjef og ordfrer Kommunens virksomhet Anvendte regnskapsprinsipper og vurderingsregler Kortsiktige fordringer Strykninger i driftsregnskapet og udisponert i invest.regnskapet -,1 i 23 Likv.reserve avsetninger og bruk. Endring av regnskapsprinsipp 33

99 NOTE NR 1 Arbeidskapitalen ENDRING I ARBEIDSKAPITAL kap. 2.1 kap. 2.3 kap. 2.1 kap. 2.3 Endring arbeidskapital ifølge balanseregnskapet Anskaffelse av midler: Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner - drift Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner - investering Anvendelse av midler: Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner - drift Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner - investering Endring arbeidskapital ifølge bevilgningsregnskapet , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 Føringer direkte mot konto for endring av regnskapsprinsipp Endrin i re nskapspr nsipp som påvirker AK (drift) kap Endrin i re nskapsprinsipp som påvirker AK (investering) kap , ,00 0,00 Endring i ubrukte lånemidler: Lånemidler pr. 31/ Lånemidler pr. 31/ Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskap etter korrigering Differanse , , , ,69

100 Note 2 Kommunal Landspensjonskasse KLP I samråd med andre pensjonsleverandører har KLP valgt en diskonteringsrente på 6% i beregningene for I 2007 var renten 5%. Følgende paramelre er lagt til grunn for beregninger av pensjonskostnad og pensjonsforpliktelser: Andre viktige forutsetninger for å beregne pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser er forutsetningene om hvordan dødelighet og uførhet gjør seg gjeldene blant medlemmene i pensjonsordningen,samt retten til å ta ut AFP. Retten til AFP er betinget av fortsatt tjeneste til pensjonering. For ansatte som fratrer tidligere, bortfaller arbeidsgivers forpliktelse til AFP. Dette er det tatt hensyn til i beregningene av AFP-forpliktelsen Uttak av AFP for 2008 (i %) Uttak fra alder(i år) 62 Sykepleiere 33 Fellesordningen* 33 Fellesordningen** 45 *65 års aldersgrense **70 års aldersgrense Estimat andel egenkapitaltilskudd pr Pensjonsordningen for sykepleiere: kr Felles kommunal pensjonsordning: kr Sum kr Som er ført i balansen under kap med motpost kapitalkonto. 2

101 PENSJONSUTGIFTER KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 2008 Akkumulert og amortisert premieavvik nr e og 13-4 nr c,d,e Antall år premiavvik skal dekkes inn pa Akkumulert premiavvik Premieavvik tidligere år (1/15 av akkumulert avvik ) Arbeidsgiveravgift av premieavvik Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift av akk.premieavgift Debet F 171/konto kred Deb0f,--F,171/JiontolG kred, ,00,;,', Balansen Balansen kredit debet kredit debet debet kredit kredit debet saldo

102 PENSJONSUTGIFTER KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 2008 Spesifiserte pensjonsmidler 13-1 nr a og e og 13-2 nr d Verdi av pensjonsmidler Forventet avkastning på pensjonsmidlene Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader Utbetalte pensjoner Amortisert estimatavvik - midler Estimert pensjonsmidler = UB Netto balanseført pensjonsforpliktelse arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse , debet kredit debet kredit kredit debet debet kredit saldo kredit.i111:14.7op - de Beløp som er oppførte i skraverte felter ført i regnskapet. Premieawik for 2008 inkl.arb.g.avvik og 1/15 av akkumulert premieavvik t.o.m.2007 inkl.arb.g.avgift er ført som netto inntekt på ansvar 970 i driftsregnskapet. Dette utgjør for KLP kr ,-

103 /vote 2 ENDELIG BEREGNING AV PENSJONSKOSTNADER FOR LÆRERE I GRUNNSKOLE FOR REGNSKAPSÅRET 2008 MED BUDSJETTALL FOR 2009 Vedlagte beløp kan benyttes i den enkelte kommunes regnskap iht. 13 i forskritt av om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Nærmere om premiefastsettelsen i SPK SPK har fram til i dag ikke kunnet følge opp de eksakte pensjonsforpliktelsene for lærerne på et aggregert nivå. Dette skyldes at vi ikke har hatt komplette medlemsdata på samtlige lærere i kommunene for dette formålet. Det er derfor ikke beregnet en premiekostnad for samtlige lærere under ett. Fastsettelse av årlige premier er i stedet basert på aktuarielle beregninger og analyser på et utvalg av lærerne. 1 premieberegning for 2008 er utvalget 49 kommuner (tilsvarer 20 prosent av samlet lærerbestand). Presiseringer til regnskapsberegninger iht. forskriften Beregningene tar utgangspunkt i det utvalget av kommuner som vi årlig følger opp for premieformål. Disse blir så skalert opp for å representere den samlede bestanden av lærere, og for 2008 videreforer vi denne metoden. Hver av kommunene er belastet/ kreditert for en proporsjonal andel av samlet beregning for hhv. kostnad, "midler" og pensjonsforpliktelser. Fordelingen blir beregnet i henhold til den enkelte kommunes andel av total pensjonsgrunnlag for hele ordningen. Beregningene er bascrt på status og vi benytter oss derfor av det pensjonsgrunnlaget som er registrert ved første terminforfall for Nedenfor har vi oppgitt andel (prosent) av samlet beregnet beløp som er blitt fordelt til kommunen. Forutsetningene anvendt i beregningene a. Okonomiske forutsetninger basert pa rundskriv fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) b. Basert på aktuell status for herene i Statens Pensjonskasse Friv illig avgang (turn-over): 3% årlig inntil fylte 50 år, 0% årlig over dette Framtidig uttak av AFP (ved fylte 62 år): 50% Disse forutsetningene benyttes i beregningene både for ordinær pensjon i SPK og for avtalefestet pensjon (AFP).

104 PENSJONSUTGIFTER STATENS PENSJONSKASSE 2008 Akkumulert og amortisert premieavvik nr e og 13-4 nr c,d,e Debet F 171/ kto kredit Debet F 171/ kto kredit Balansen / Balansen / kredit debet kredit debet debet kredit kredit debet saldo

105 debet kredit debet kredit kredit debet kredit debet saldo kredit debet Beløp som er oppførte i skraverte felt,er ført i regnskapet. Premieavvik for 2008 inkl.arb.g.avgift og 1/15 av akkumulert premieavvik 2007 inkl.arb.g.avgift er ført som netto utgift på ansvar 970 Dette utgjør for SPK kr ,-

106 NOTE 3 KOMMUNENS GARANTIANSVAR KOMMUNENS GARANTIANSVAR PR. *) Består av 7 lån,hvorav det første lånet er nedbetalt i 2010,og det siste i I 2007 besto garantien av 14 lån,og siste innfridd ansvar i 2025.

107 7

108 NOTE NR. 4 Fordringer og gjeld til interkommunalt samarbeid og Inderøy kirkelige Fellesråd Inderøy kommune har følgende fordringer på interkomm. samarbeid og Kirkelig Fellesråd_ PP-tjenesten Inderøy, Leksvik og Mosvik IKS: kr ,- Beløpet gjelder kommunens for mye betalt deltakerandel i IKS-et, og kr ,- som er PPT's årlige driftsutgifter til Inderøy kommune. Inderøy Kirkelige Fellesåd har utestående kr ,- som styrking av likviditeten. Inderøy kommune har ikke gjeld til Interkommunale samarbeid og Inderøy Kirkelig Fellesråd /0

109 *) Kommunen har solgt for kr ,- slik at restverdi på anleggsmiddelet er på kr

110 Note 6 Avsetning og bruk av fond Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året Avsetninger , ,31 Bruk av avsetninger , ,32 Til avsetning senere år 0,00 0,00 Netto avsetninger , ,99 Disposisjonsfond 256 Beholdning , ,00 Bruk av fondet i driftsregnskapet , ,00 Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0,00 0,00 Avsetninger til fondet 0, ,00 Beholdning , ,00 Bundne driftsfond 251 Beholdning , ,28 Bruk av fondene i driftsregnskapet , ,44 Bruk av fondene i investeringsregnskapet 0,00 0,00 Avsetninger til fondene , ,07 Beholdning , ,91 Ubundne investeringsfond 253 Beholdning ,64 0,00 Avsetninger til fondene 0, ,64 Bruk av fondene ,50 0,00 Beholdning , ,64 Bundne investeringsfond 255 Beholdning , Avsetninger til fondene 0, ,95 Bruk av fondene 0,00 0,00 Beholdning , ,98 Likviditetsreserve drift Beholdning , ,92 Avsetninger til likviditetsreserve drift 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve drift 0,00 0,00 Beholdning , ,92 Likviditetsreserve investering Beholdning , ,28 Avsetninger til likviditetsreserve investering 0, ,00 Bruk av av likviditetsreserve investering 0,00 0,00 Beholdning , ,28

111 Note 7 KAPITALKONTO Inderøy kommune 2008 DEBET KREDIT Saldo (kapital) Debetposter i året: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Kreditposter i året: Aktivering fast eiendom, anlegg, ,52 maskiner og transportmidler Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler ,63 Oppskrivning fast eiendom/anle ,97 Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Salg aksjer/andeler Nedskrivning aksjer/andeler Avdrag på utlån - sosiale utlån Avdrag på utlån - andre utlån Avskrivning på utlån - sosiale utlån Avskrivning på utlån - andre utlån Bruk av lånemidler ,00 Kjøp av aksjer/andeler 1,00 Oppskrivning av aksjer/andeler 552,00 Utlån - sosiale utlån ,00 Utlån - andre utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån 7 500, , , ,50 Redusert egenkapitalinnskudd KLP Endring pensjonsforpliktelser (økning) Endring pensjonsmidler SPK Endring pensjonsmidler KLP Endring pensjonsmidler andre selskap Urealisert kurstap utenlandslån Aktivert egenkapitalinnskudd KL ,09: ;00 Endring pensjonsforpliktelser (re Endring pensjonsmidler SPK Endring pensjonsmidler KLP Endring pensjonsmidler andre s Urealisert kursgevinst utenl.lån Balanse (kapital)

112 NOTE 8 Interkommunalt samarbeid, 27 Kommunen har følgende samarbeid som er organisert etter 27, IKS-samarbeid. Skattefunksjon for Inderøy som utføres av Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor med Verran som vertskommune. Netto utgifter fordeles på de 3 kommunene etter 10 % med like deler og 90 % etter folketall. Inderøy kommune har betalt kr ,- til samarbeidet i Eierandel 24,5% PP- Tjenesten i Inderøy, Leksvik og Mosvik. Netto utgifter fordeles etter gj.snittlig elevtall pr. 1.oktober de 3 foregående år. Avtalen reguleres annet hvert år, og %- andel for Inderøy kommune utgjorde i ,53%. Eierandel 56% KomRev Trøndelag. Kommunen har eierandel på 3,93%. Selskapet har en langsiktig gjeld på pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift på kr ,- Etter fradrag av pensjonsmidler på kr ,-, utgjør netto pensjonsforpliktelse pr Kr ,- Selskapet har ikke udekket underskudd pr KomSek Trøndelag. Kommunen har eierandel på 5,2%.Selskapets langsiktige gjeld på pensjonsforpliktelser inkl. arb.g.avgift er på kr ,- etter fradrag av pensjonsmidler på kr ,- er netto pensjonsforpliktelse kr ,-. Selskapet har ikke udekket underskudd pr Inntrøndelag Brannvesen. Kommunens eierandel er på 16% Innherred Legevakt. Kommunens eierandel er 17,5% Ika Trøndelag. Kommunens eierandel er 3,6%

113 Investeringsregnskapet er gjort med overskudd på kr ,69 Kommunen har hatt egne salgsinntekter av anleggsmidler(eiendom) på kr Av dette er det betalt kr ,- som ekstraordinært avdrag på salg av bolig,et sted å være. Prosjekt med manglende finansiering og som er dekket med salgsinntekter tomtesalg er: 004,Egenkapitalinnskudd kr ,82, 451, Botilbud f.hemmed Arfall, kr ,43, 459, Dementboliger Solstad kr ,-, 481,Utskifting avløpsledning Gangstadhaugen kr ,98, 526,Jætåsen kr ,20 og 533, Gatelys Sandvollan skole m.v. kr ,-

114 Sum , , , ,36 x) Budsjettert på prosjekt 153

115 /7

116 Røra skole,heis ,38 Avskrivninger ,38 Netto ,77 Anlegg vann Inderøuy komm.vannverk , Inderøuy komm.vannverk , Salbergbekken , UV-anlegg i vannrenseanlegg ,10 Sum , Inderøuy komm.vannverk , Salbergbekken , UV-anlegg i vannrenseanlegg ,95 Avskrivninger ,87 Netto ,25 Anlegg avløp Renseanlegg/Kloakk straumen , Andre kloakkrenseanlegg ,22 Sum , Renseanlegg/Kloakk straumen , Andre kloakkrenseanlegg ,84 Avskrivninger ,57 Netto ,17 Anlegg vei/trafikk Veglys Sund , Gangvei Sakshaug skole- Årfall , Gangvei Sakshaug skole- Årfall , Ny vei, Sundnes , Kommunale veier , Tilskudd vei, Venna eiendom , Gatelys sandvollan skole,småland,g.haugen ,00 Sum , Veglys Sund , Gangvei Sakshaug skole- Årfall , Ny vei, Sundnes , Kommunale veier ,49 Avskrivninger ,67 Netto ,33 Anlegg friluft/park Hylla Kai 1, Naustberget friluftsområde 1, Haugen friområde 1, Aunet(Koabjørga )friområde 1, Stornesøra friområde , Sundsanden , Gatebruksplan ,30

117 I I

118 zo

119 2/

120 22

121 NOTE nr. 12 Avdrag på gjeld Avdrag Betalt avdrag, drift Budsjett Regnskap ,- Regnskap Beregnet minste lovlige avdrag , ,78 Differanse Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag , ,22 I tillegg har kommunen betalt kr ,50 som er belastet investeringsregnskapet. Av dette har kommunen betalt kr ,50 som ekstraordinære avdrag. Dette består av kr ,50,- som gjelder formidlingslån Husbanken. Resten. Kr ,- er innbetaling av ekstraordinært avdrag av salgsinntekter til " Et sted å være". Jfr. K.sak 61/2005

122 ' Kommunale foretak KF Interkommunalt samarbeid Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen ,50 Herav kr ,50 som ekstraordinære avdrag.

123 NOTE NR 14 VESENTLIGE FORPLIKTELSER Avtale: Årlig driftsutg.: Avtalens utløp Økonomisamarbeid INVEST Løper fortløpende Fastlegeavtaler Løper fortløpende Innherred interkomm. Legevakt IKS Løper fortløpende Kjøp av tjenester fra Flyndra Løper fortløpende Inderøy Kulturhus Kontinuerlig, 1 års varsel om endring 2,5"

124 26,

125 NOTE nr. 16 Gjeldsforpliktelser fordelt på selvkostområdet og øvrig virksomhet Tekst Kommunens samlede lånegjeld Regnskap ,54 Forrige re nskapsår ,04 Gjenværende 10 etid Andel knyttet til selykostområder Vann, avløp og renovasjon andel i kr Vann, avløp og renovasjon andel i % 15.7% 15,7% Øvrige selykostområder i kr Øvrige selykostområder i % Andel knyttet til øvrig kommunal virksomhet Samlet gjeld øvrig kommunal virksomhet i kr , ,04 Samlet gjeld øvrig kommunal v rksomhet i % 84,3% 84,3% Kommunens utgifter til gjeld knyttet til selvkostområdet finansieres gjennom de brukerbetalinger kommunen krever inn fra brukerne. Kommunens utgifter til gjeld knyttet til øvrig virksomhet finansieres gjennom kommunens øvrige inntekter (frie inntekter) 2?

126 NOTE nr 17 Revisjonshonorarer i Tekst Regnskapsåret Forrige år, Honorar for regnskapsrevisjon i Honorar for rådgivning 0,- 0,- Sekretariatet for Kontrollutvalget er KomSek Trøndelag IKS. Godtgjørelsen til KomSek var på kr ,- i I 2007 var det kr ,- DEL 2 NOTE Eierandel Inderøy kommunes egenkapitalinnskudd i KomRev Trøndelag IKS er på kr ,- Egenkapitalinnskuddet i KomSek Trøndelag IKS er på kr ,- Beløpene er ført opp i balansen på sektor 2.21, aksjer og andeler

127 NOTE nr. 18 Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører Tekst Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef inkludert pensjonsavtale Regnskapsåret , Forrige år Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef for verv i kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) o,- o,- Lønn og annen godtgjørelse til ordfører inkludert pensjonsavtale Lønn og annen godtgjørelse til ordfører for verv i kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) , Ordførers godtgjørelse er satt til kr ,- fra Adm.sjefen har ikke åremålsstilling Kommunen hadde ved utgangen av årsverk fordelt på 530 ansatte For 2008 er tallet usikkert, men antall årsverk er blitt mindre som følge av innsparinger på personalsida ved vakanser og naturlig avgang. 2<1

128 NOTE 19 Kommunens virksomhet Kommunen er organisert etter 2- nivå modell med Rådmann og 2 komrnunalsjefer med stabsfunksjon service,stab og støtte som omfatter servicetorg. økonomi(sentral rådgivningsfunksjon),felles IT-tjeneste m.v 15 resultatenheter Kommunen er deltaker i KomRev Trøndelag IKS, KomSek Trøndelag IKS, Inn Trøndelag brannvesen IKS, Innherred Renovasjon IKS, PP-tjenesten for Inderøy, Leksvik og Mosvik IKS, Ika Trøndelag IKS. Innherred legevakt 1KS. Skatteoppkreverfunksjonen for Inderøy er underlagt Verran kommune som vertskomrnune. Okonomifunksjonen (regnskap.lønn,innfordring og fakturering) utføres av Steinker kommune som 28 samarbeid. NOTE 20 Anvendte regnskapsprinsipper og vurderingsregler. Kornmuneregnskapet er ført i hht bestemmelsene i Kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. 1 balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre eiendeler er omlopsmidler. 30

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 5. september 2008, kl. 09.00 ved rådhuset i Ballangen. Merk tidspunkt! Sakskart Sak 14/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

Detaljer

Regnskap 2012 for Lund kommune

Regnskap 2012 for Lund kommune Regnskap 2012 for Lund kommune Den gamle stolfabrikken på Moi Foto: Kenneth Gjesdal. INNHOLD Hovedoversikt Driftsregnskap Side 3 Hovedoversikt Investeringsregnskap Side 4 Hovedoversikt Balanse Side 5 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008

Holtålen kommune. Innholdsfortegnelse. Regnskap 2008 Holtålen kommune Regnskap 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 0 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 1 REGNSKAPSSKJEMA 1B - FORDELT TIL DRIFT... 2 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534

Balanse. Sum eiendeler 35.671.599.860 32.335.811.077 31.815.762.534 Balanse Noter Regnskap ~FusjonsbaIanse Regnskap 2011 01.01.2011 31.12.2010 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 12.377.969.573 9.911.231.621 9.631.910.278 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6) Kommunerekneskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelege i

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014 Bymenigheten Sandnes Årsregnskap 2014 RESULTAT Bymenigheten - Sandnes Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 405

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAP 2014

NOTER TIL REGNSKAP 2014 NOTER TIL REGNSKAP 2014 Gjerdrum og Heni sokn 1. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Fellesrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009

Regnskap. Tana kommune. Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Regnskap Tana kommune 2008 Vedtatt i kommunestyret den 25.06.2009 Sak nr 49/2009 Sist endret 26/2-09 Side 2/95 Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1a - driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2a - investeringsregnskapet...

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2006 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2006 Side 2 Regnskap 2006 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag 18. juni 2012 kl. 12.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 09/12 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 15. mars 2012

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Innhold: Underskriftsbilag

Innhold: Underskriftsbilag Innhold: Økonomisk oversikt - Drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 9 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling Fosnes kommune ÅRSREGNSKAP 2008 Økonomiske oversikter med noter Rådmannens innstilling FOTO: KNUT DYPVIK ÅRSREGNSKAP 2008 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e: Økonomiske oversikter og noter Økonomiske

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

Økonomisk oversikt - Drift

Økonomisk oversikt - Drift Økonomisk oversikt - Drift Note Regnskap 21 Budsjett 21 Regnskap 29 Art Tekst 6 Brukerbetalinger -6 382 391-4 945-4 52 944 62-67 Andre salgs- og leieinntekter 13-9 63 774-9 925-4 46 28 7-78 Overføringer

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Kommunalt og statlig regnskap Bokmål Dato: Mandag 8. desember 2014 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside og vedlegg): 10 sider

Detaljer

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 Søndre Land kommune REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE RÅDMANNEN APRIL 2008 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT...3 2

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002.

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Havøysund, 15.02.02 ÅRSREGNSKAP 2001 Økonomisjefens noter. Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Regnskapet viser et regnskapsmessig

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer