Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Follo Fotballklubb Resultatregnskap"

Transkript

1 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Driftsinntekter Salg av spillerrettigheter Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Rentekostnader Annen finanskostnad Resultat av finansposter Årets resultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Overført til udekket tap Sum overføringer Follo Fotballklubb Side 1

2 Balanse pr. 31. desember Eiendeler Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Maskiner og anlegg Inventar og annet driftsløsøre Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Follo Fotballklubb Side 2

3 Balanse pr. 31. desember Egenkapital og gjeld Note Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Ski, Styret i Follo Fotballklubb Leif Gromstad Styreleder Tommy Østli Styremedlem Mette Marit Bølstad Styremedlem Abdulla Ali Mohamad Styremedlem Ole Christopher Sand Jacobsen Styremedlem Follo Fotballklubb Side 3

4 Indirekte kontantstrøm Follo Fotballklubb Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årets resultat Ordinære avskrivninger /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak av nytt banklån Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse = Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt Follo Fotballklubb Side 4

5 Noter til årsregnskapet for 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet, som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler, og omfatter i likhet med kortsiktig gjeld poster som forfaller til betaling innen 1 år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid beregnes netto salgsverdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for gjenværende tilvirkningskostnader og salgskostnader. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

6 Noter til årsregnskapet for 2014 Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, mv. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk 12 Daglig Ytelser til ledende personer leder Styret Lønn 0 0 Obligatorisk tjenestepensjon Klubben er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har etablert pensjonsordninger som oppfyller kravene. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr Beløpene er inkl. MVA. Note 3 - Varige driftsmidler Inventar Maskiner Tribune anlegg Sum Kontorutstyr Anlegg Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsplan lineær lineær lineær Økonomisk levetid 3 år 5 år 25 år

7 Noter til årsregnskapet for 2014 Note 4 - Driftsinntekter Inntektstype Billettsalg Reklame, sponsing, gaver Tilskudd fra NTF/NFF etc Salgsinntekter effekter etc Medlemskont, treningsavgift etc Fotballakademier / skoler Diverse inntekter/periodisering Grasrotandelen Bingoinntekter Total Note 5 - Spesifikasjon varekostnader Varekostnader Varer, supporterartikler Kioskvarer Fotballskoler Annet innkjøp Beholdningsendring varer Total Note 6 - Spesifikasjon Andre driftskostnader Andre driftskostnader 2014l 2013 Baneleie, kontorleie etc Regnskap og konsulenthonorar Dommerutgifter Kontorkostnader Reisekostnader Lisenser, reiseutjevning etc Forsikring Treningsleir, fotballskoler Reklamekostnader Tap på fordringer Diverse kostnader Total

8 Noter til årsregnskapet for 2014 Note 7 - Spesifikasjon offentlige avgifter Skyldig merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig skattetrekk Total For skattetrekk har klubben innestående på bunden konto pr kr som dekker skyldig skattetrekk. Note 8 - Spesifikasjon annen kortsiktig gjeld Ski IL Fotball Ole Bjørn Fausa Påløpne feriepenger Periodiserte kostnader Total Note 9 - Egenkapital Annen EK Udekket tap Sum Egenkapital 1. januar Årets resultat Egenkapital 31. desember

9 Returneres til: Unic Revisjon AS Olaf Helsetsvei Oslo Oslo, Uttalelse fra ledelsen Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Follo Fotballklubb for året som ble avsluttet den 31. desember 2014 med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med det rammeverk for finansiell rapportering som angis i regnskapet. Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at: Regnskap Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at selskapets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med det rammeverk for finansiell rapportering som angis i regnskapet. Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige. Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene det rammeverk for finansiell rapportering som angis i regnskapet. Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt. Vi mener virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg. Opplysninger som er gitt Vi har gitt revisor: - Tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker, - tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og - ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.

10 Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer: - ledelsen, - ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller - andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til selskapets nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, herunder rettstvister, både aktuelle og latente, og har i notene til regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt til tredjeparter Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av notene til regnskapet. Leif Gromstad Styreleder

11 Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter , , Sponsorinntekter , , Markeds-/MediaavtaleNFF 0, , Annonseinntekter 2 000,00 0, Salg supporterutstyr , , Billettinntekter , , KlubbsalgOmega3 0, , Parkeringsinntekt ,80 0, Diverse salg avg.pliktig , , Salgsinntekter avg.fri , , StøtteNorskToppfotball 0, , Tilskudd , , Gaver , , Dugnadandel spillere , , Grasrotandelen , , Kiosksalg , , Fotballakademier , , Treningsavgifter , , Treningsleir-egenandel , , Medlemskontigenter , , Salgsinntekter utenfor området , , Periodisert Inntekt 0, ,00 Salg av spillerrettigheter , , Salg av spillerrettigheter , ,00 Sum driftsinntekter , ,67 Varekostnad , , Supporterutstyr, innkjøp 8 465, , Kiosk, innkjøp , , Fotballskoler 2 200, , Annet innkjøp , , Beholdningsendring ferdigvarer , ,00 Lønnskostnad , , Lønn til ansatte , , SignonFee 0, , Lønn u/feripengegrunnlag , , Akademgodtgjørelse , , Dugnadsbonus ,00 0, Utbetalte feriepenger , , Feriepenger , ,94 Follo Fotballklubb Side 1

12 Resultatregnskap - spesifisert Fri bil 0, , Fri telefon 8 784, , Fri avis 0, , Annen fordel i arbeidsforhold , , Motkonto fordeler gruppe , , Arbeidsgiveravgift , , Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger , , Refusjon av arbeidsgiveravgift ,00 0, Gaver til ansatte 1 538,00 0, Yrkesskadeforsikring , , Obligatorisk Tjenestepensjon , , Kurskostnader , , Annen personalkostnad , ,87 Avskrivning på driftsmidler , , Avskrivning på bygn. & , , Avskrivning , ,00 Annen driftskostnad , , Frakt og transportkostnad 3 994,06 0, Leie kontor/klubbhus , , Leie lagerbod 0, , Leie bane , , Leie hall , , Leie garderobe 500, , Renhold og renovasjon 4 380,00 0, Leie transportmidler , , Annen leiekostnad ,50 990, Inventar , , Programvareanskaffelser 1 095,00 0, Rekvisita , , Arbeidsklær og utstyr , , Rep. og vedlikehold bygninger , , Rep. og vedlikehold utstyr 4 283,75 382, Revisjonshonorar , , Regnskapshonorar , , Andre honorarer , , Kontorrekvisita , , Data- og internetkostnader , , Aviser, tidsskrifter, bøker o.l 499, , Møter, kurs, oppdatering o.l 2 023, , Mobiltelefon 0, , Datakommunikasjon , , Porto , , Drivstoff transportmiddel 1 0, , Vedlikehold transportmiddel , , Forsikring og avg. transportmiddel , ,72 Follo Fotballklubb Side 2

13 Resultatregnskap - spesifisert Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig , , Reisekostnad,oppgavepliktig 0,00 630, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig , , Flyreiser, ikke oppgavepliktig , , Hotell, ikke oppgavepliktig , , Bussreiser, ikke oppgavepliktig , , Diettkostnad, ikke oppg.pliktig , , Salgskostnad , , Reklameannonser , , Representasjon, fradragsberettiget 0, , Kontingent, fradragsberettiget 7 664, , Gaver,fradragsberettiget 9 216, , Forsikringspremie , , Lisensavgift 0, , Patentkostnad ved egen patent ,00 0, Treningsleir/Cuper , , Styremøter 0,00 201, Dommer- og sanitetsvakt utgifter , , Treningskamper 0, , Turnerings- og kretslagskostnader , , Behandlingsutgifter , , Overganger , , Utdanningskompensasjon 0, , Bank og kortgebyrer , , Øreavrunding -0,99-2, Annen kostnad m/fradrag , , Ettergivelsegjeld2013 0,00 0, Fordeling mva iht omsetning , , Tap på fordringer fradragsberettiget , , Tap på fordringer ikke fradragsb ,00 0,00 Sum driftskostnader , ,44 Driftsresultat , ,23 Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter -888, , Renteinntekt bankinnskudd -888, ,07 Rentekostnader , , Annen rentekostnad , ,10 Annen finanskostnad 0, , Annen finanskostnad 0, ,97 Resultat av finansposter , ,00 Follo Fotballklubb Side 3

14 Resultatregnskap - spesifisert Årets resultat , ,23 Overføringer Avsatt til annen egenkapital , , Avsatt til annen egenkapital , ,33 Overført til udekket tap 0, , Til udekket tap 0, ,90 Sum overføringer , ,23 Follo Fotballklubb Side 4

15 Balanse - spesifisert pr. 31. desember Eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom , , Bygningsmessige anlegg , ,00 Maskiner og anlegg , , Tribunetak , ,00 Inventar og annet driftsløsøre 0, , Inventar 0, ,00 Sum varige driftsmidler , ,00 Sum anleggsmidler , ,00 Omløpsmidler Varer , , Varelager supporterutstyr 4 500, , Varelager treningstøy , , Varelager Litografier 7 500, ,00 Fordringer Kundefordringer , , Kundefordirnger , , Avsetning tap på fordringer , , Andre kortsiktige fordr ,00 0,00 Andre kortsiktige fordringer , , Opptjent Grasrotandel , , Lønnsforskudd , , Andre kortsiktige fordringer ,00 0, Forskuddsbetalte kostnader , , Forskuddsbetalt Lyoness Norway AS ,00 0, Forskuddsbetalt leasingleie 3 646, , Oppgjørskonto merverdigavgift ,00 0,00 Sum fordringer , ,57 Follo Fotballklubb Side 1

16 Balanse - spesifisert pr. 31. desember Bankinnskudd og kontanter , , Kontanter ,00 0, Nordea , , Nordea JR-laget , , Nordea G , , Nordea G15 43, , Nordea G , , Nordea ,05 0, Nordea , ,00 Sum omløpsmidler , ,86 Sum eiendeler , ,86 Follo Fotballklubb Side 2

17 Balanse - spesifisert pr. 31. desember Opptjent egenkapital Annen egenkapital , , Annen egenkapital , ,33 Sum opptjent egenkapital , ,33 Sum egenkapital , ,33 Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner ,00 0, Lån Credentus Invest AS ,00 0,00 Sum annen langsiktig gjeld ,00 0,00 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld , , Leverandørgjeld , ,90 Skyldige offentlige avgifter , , Forskuddstrekk , , Oppgjørskonto merverdigavgift 0, , Skyldig arbeidsgiveravgift , , Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn , ,15 Annen kortsiktig gjeld , , Gjeld SkiIL Fotball , , Gjeld til Ole Bjørn Fausa , , Feriepenger årets avsetning , , Annen påløpt kostnad 0, ,33 Sum kortsiktig gjeld , ,53 Sum gjeld , ,53 Sum egenkapital og gjeld , ,86 Follo Fotballklubb Side 3

18 Saldobalanse Klient Fødsels-/org.nr Follo Fotballklubb Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørsposter 2014 Endelig Bygningsmessige anlegg , , , Tribunetak , , , Inventar , ,00 0, Varelager supporterutstyr 4 500,00 0, , Varelager treningstøy ,00 0, , Varelager Litografier 7 500,00 0, , Kundefordirnger ,00 0, , Avsetning tap på fordringer ,00 0, , Andre kortsiktige fordr ,00 0, , Opptjent Grasrotandel 0, , , Lønnsforskudd ,95 0, , Andre kortsiktige fordringer 0, , , Forskuddsbetalte kostnader ,00 0, , Forskuddsbetalt Lyoness Norway AS ,00 0, , Forskuddsbetalt leasingleie 3 646,08 0, , Kontanter ,00 0, , Nordea ,36 0, , Nordea JR-laget ,80 0, , Nordea G ,24 0, , Nordea G15 43,03 0,00 43, Nordea G ,06 0, , Nordea ,05 0, , Nordea ,00 0, , Annen egenkapital , , , Gjeld SkiIL Fotball ,00 0, , Lån Credentus Invest AS ,00 0, , Leverandørgjeld , , , Forskuddstrekk ,00 0, , Oppgjørskonto merverdigavgift ,00 0, , Skyldig arbeidsgiveravgift ,00 0, , Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn ,73 0, , Gjeld til Ole Bjørn Fausa ,00 0, , Feriepenger årets avsetning ,46 0, , Sponsorinntekter ,15 0, , Annonseinntekter 2 000,00 0, , Salg supporterutstyr ,36 0, , Billettinntekter ,20 0, , Parkeringsinntekt ,80 0, , Diverse salg avg.pliktig ,93 0, , Salgsinntekter avg.fri ,00 0, , Tilskudd ,00 0, , Gaver ,96 0, , Dugnadandel spillere ,90 0, , Grasrotandelen , , , Kiosksalg ,00 0, , Fotballakademier ,00 0, , Treningsavgifter ,00 0, , Treningsleir-egenandel ,00 0, , Medlemskontigenter ,00 0, , Salgsinntekter utenfor området ,52 0, , Salg av spillerrettigheter ,00 0, , Supporterutstyr, innkjøp 8 465,00 0, , Kiosk, innkjøp ,70 0, , Fotballskoler 2 200,13 0, , Annet innkjøp ,40 0, , Beholdningsendring ferdigvarer ,00 0, , Lønn til ansatte ,54 0, ,54 Maestro Årsoppgjør Follo Fotballklubb Side 1

19 Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørsposter 2014 Endelig Lønn u/feripengegrunnlag ,00 0, , Akademgodtgjørelse ,00 0, , Dugnadsbonus ,00 0, , Utbetalte feriepenger ,93 0, , Feriepenger ,45 0, , Fri telefon 8 784,00 0, , Annen fordel i arbeidsforhold ,66 0, , Motkonto fordeler gruppe ,66 0, , Arbeidsgiveravgift ,65 0, , Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger ,53 0, , Refusjon av arbeidsgiveravgift ,00 0, , Gaver til ansatte 1 538,00 0, , Yrkesskadeforsikring ,00 0, , Obligatorisk Tjenestepensjon ,66 0, , Kurskostnader ,00 0, , Annen personalkostnad ,94 0, , Avskrivning på bygn. & 0, , , Avskrivning 0, , , Frakt og transportkostnad 3 994,06 0, , Leie kontor/klubbhus ,20 0, , Leie bane ,60 0, , Leie hall ,00 0, , Leie garderobe 500,00 0,00 500, Renhold og renovasjon 4 380,00 0, , Leie transportmidler ,24 0, , Annen leiekostnad ,50 0, , Inventar ,00 0, , Programvareanskaffelser 1 095,00 0, , Rekvisita ,60 0, , Arbeidsklær og utstyr ,38 0, , Rep. og vedlikehold bygninger ,00 0, , Rep. og vedlikehold utstyr 4 283,75 0, , Revisjonshonorar ,00 0, , Regnskapshonorar ,25 0, , Andre honorarer ,88 0, , Kontorrekvisita ,46 0, , Data- og internetkostnader ,51 0, , Aviser, tidsskrifter, bøker o.l 499,00 0,00 499, Møter, kurs, oppdatering o.l 2 023,28 0, , Datakommunikasjon ,15 0, , Porto ,27 0, , Vedlikehold transportmiddel ,40 0, , Forsikring og avg. transportmiddel ,00 0, , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig ,50 0, , Reisekostnad, ikke oppg.pliktig ,75 0, , Flyreiser, ikke oppgavepliktig ,14 0, , Hotell, ikke oppgavepliktig ,96 0, , Bussreiser, ikke oppgavepliktig ,03 0, , Diettkostnad, ikke oppg.pliktig ,82 0, , Salgskostnad ,00 0, , Reklameannonser ,85 0, , Kontingent, fradragsberettiget 7 664,00 0, , Gaver,fradragsberettiget 9 216,45 0, , Forsikringspremie ,00 0, , Patentkostnad ved egen patent ,00 0, , Treningsleir/Cuper ,03 0, , Dommer- og sanitetsvakt utgifter ,93 0, , Turnerings- og kretslagskostnader ,00 0, , Behandlingsutgifter ,20 0, , Overganger ,00 0, , Bank og kortgebyrer ,98 0, , Øreavrunding -0,99 0,00-0,99 Maestro Årsoppgjør Follo Fotballklubb Side 2

20 Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørsposter 2014 Endelig Annen kostnad m/fradrag ,55 0, , Fordeling mva iht omsetning ,87 0, , Tap på fordringer fradragsberettiget ,00 0, , Tap på fordringer ikke fradragsb ,00 0, , Renteinntekt bankinnskudd -888,89 0,00-888, Annen rentekostnad ,78 0, , Avsatt til annen egenkapital 0, , ,05 0,00 0,00 0,00 Sammendrag 0-0 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,23 0, , ,74 0, , , , , ,73 0, , , , ,16 Sum Sammendrag 0,00 0,00 0,00 Maestro Årsoppgjør Follo Fotballklubb Side 3

21 Posteringsdokumentasjon Alle posteringer Klient Follo Fotballklubb Nr Dato Tekst Beløp Debet Kredit Tilleggsposteringer T Avskrivning inventar , Avskrivning 1250 Inventar T Avsetning Grasrotandel perioden 1.sep des , Opptjent Grasrotandel 3230 Grasrotandelen T Omklass leverandør , Andre kortsiktige fordringer 2400 Leverandørgjeld Anleggsmidler A Tribunetak: Ordinære avskrivninger , Avskrivning på bygn. & 1210 Tribunetak A Tribunefundament: Ordinære avskrivninger , Avskrivning på bygn. & 1120 Bygningsmessige anlegg A Tribuneanlegg: Ordinære avskrivninger , Avskrivning på bygn. & 1120 Bygningsmessige anlegg Disponeringer D Overført fra annen egenkapital , Annen egenkapital 8960 Avsatt til annen egenkapital Vi bekrefter herved at at ovennevnte posteringer er utført er utført på bakgrunn på bakgrunn av instruks av instruks fra oss. fra oss. Ski, Helle Visjø Maestro Årsoppgjør Follo Fotballklubb Side 1

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

9 11. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRINGEN AV FISJONEN Gjennomføring av fisjonen skal være betinget av at: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Alle tillatelser oppnås fra offentlige myndigheter eller andre instanser, som

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO RESULTATREGNSKAP inklusive aksjeselskaper Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter 2 59 411 215 55 001 070 373 194 885 367 831 981 Inntektsføring tilskudd 6 12 574 946

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer