Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader"

Transkript

1 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Årsresultat Overføringer Avsatt til dekning av tidligere udekket tap Overført til udekket tap Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Side 1

2 Balanse Eiendeler Note Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 2

3 Balanse Egenkapital og gjeld Note Opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Halden Styret i Naimy Nilsson Nestleder Arild Skagen Kasserer Pia Christine Bergstrøm Styremedlem Siri Rugaas Styreleder Anne-Mette Amundsen Styremedlem Side 3

4 Noter til regnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. For de regnskapsområdene der det foreligger særlovgivning for veldedige og allmennyttige organisasjoner er disse benyttet. Note 2 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk 5 3 Pensjon Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foreningens pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr inkl. mva. I tillegg kommer honorar for annen bistand med kr inkl. mva. Note 3 - Skattekostnad og utsatt skatt Foreningen er ikke skattepliktig etter skattelovens Note 4 - Egenkapital Egenkapital Pr Årets resultat Pr Side 4

5 Noter til regnskapet 2014 Note 5 - Fordringer/langsiktig gjeld Fordringer som forfaller mer enn ett år etter regnskapsårets slutt Foreningen har ingen slike fordringer Gjeld som forfaller mer en fem år etter regnskapsårets slutt Foreningen har ingen slik gjeld Note 6 - Bundne midler Foreningen har bundne midler pr med kr Side 5

6 Resultatregnskap - arbeidsregnskap 2014 I fjor Inng Debet Kredit Endelig Endring Driftsinntekter og driftskostnader 10 Salgsinntekt 3000 Salgsinntekter avgiftspliktig , ,00 0,00 0, , , Barteravtaler avg. pliktig ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Hovedsponsor 0, ,00 0,00 0, , , Sponsor utland uten mva , ,00 0,00 0, , , Sponsoravtale - Hovedsponsor , ,00 0,00 0, , , Sponsoravtale - Generalsponsor , ,00 0,00 0, , , Sponsoravtale - Matchsponsor , ,00 0,00 0, , , Sponsoravtale - Vegg-/Arenareklame , ,00 0,00 0, , , Sesongavis ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Spillersponsor 0, ,00 0,00 0, , , Sponsoravtale - Spillersponsor , ,00 0,00 0, , , Sponsoravtale -Bronsesponsor , ,00 0,00 0, , , Sponsoravtale - Gullsponsor , ,00 0,00 0, , , Sponsoravtale - Patriotsponsor , ,00 0,00 0, , , Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig , ,20 0,00 0, , , Utlegg utstyr/utstyr for videresalg 0, ,00 0,00 0, , , Utlegg utstyr for videresalg (0%) 0, ,00 0,00 0, , , Fakturert ikke opptjent , ,00 0,00 0, , , Salg materiell avgiftsfritt , ,20 0,00 0, , , Dugnadsinntekter , ,00 0,00 0, , , Fordelte Dugnadsinntekter ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Salgsinntekter, avgiftsfrie -500, ,07 0,00 0, , , Årskontingenter , ,00 0,00 0, ,00-350, Loddsalg , ,00 0,00 0, , , Anderrace (Salg av lodder) , ,00 0,00 0, , , Inngangsbiletter håndballkamper , ,22 0,00 0, , , Sesongkort (inngang håndballkamper) ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Håndballskole-/kurs -75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75, Salgsinntekter kiosk , ,52 0,00 0, , , HTH Andelssalg , ,00 0,00 0, , , , ,21 0,00 0, , ,58 15 Annen driftsinntekt 3441 Mva komp 0, , ,00 0,00 0,00 0, Tilskudd øremerkede , ,00 0,00 0, , , Provisjonsinntekter , ,00 0,00 0, , , Provisjonsinntekter avgiftsfritt 0,00-234,75 0,00 0,00-234,75-234, Norsk Tipping - Grasrotandelen , ,90 0,00 0, , , Egenandeler delt. arr/reiser ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Egenandeler/Innt. sosiale arr , ,00 0,00 0, , , Gave fra bedrift / private , , ,00 0, , , Diverse inntekter , ,00 0,00 0, , , Scoringsball 0, ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , ,03 19 Sum driftsinntekter , , ,00 0, , ,61 20 Varekostnad 4010 Startkontingenter , ,00 0,00 0, ,00 253, Varekjøp kiosk , ,40 0,00 0, , , Cupdeltagelse , ,00 0,00 0, , , Omberammingsgebyrer ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Reisekostnader (8% mva) , ,74 0,00 0, , , Reisekostnader/ mat etc. (andre 25% mva) ,80 0,00 0,00 0,00 0, , Reisekostnader/ mat etc. (andre 15% mva) 547,83 0,00 0,00 0,00 0,00-547, Treningsutgifter 500, ,52 0,00 0, , ,52 Side 1

7 Resultatregnskap - arbeidsregnskap 2014 I fjor Inng Debet Kredit Endelig Endring 4205 Overgangskostnader , ,00 0,00 0, , , Agentkostnader utland ,95 0,00 0,00 0,00 0, , Lege- / Behandlings- og medisinutgifter , ,83 0,00 0, , , Dommerkostnader , ,00 0,00 0, , , Arrangementskostnader , ,32 0,00 0, , , Periodisering kostnader 0, ,00 0,00 0, , , Kostnader Anderace , ,00 0,00 0, , , Innkjøp av utstyr for videresalg , ,58 0,00 0, , , , ,39 0,00 0, , ,22 40 Lønnskostnad 5000 Personalkostnader , ,00 0,00 0, , , Refundert tapt arbeidsfortjeneste ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Utbet. under grense f. oppgaveplikt , ,00 0,00 0, , , Opprydding poster fra 2012(skatt og aga) ,55 0,00 0,00 0,00 0, , Sykepenger 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0, , Fri telefon 0, ,00 0,00 0, , , Fri losji og bolig , ,00 0,00 0, , , Innberettet pensjonsforsikring 0, ,00 0,00 0, , , Motkonto fordeler 0, ,00 0,00 0, , , Arbeidsgiveravgift , ,23 0,00 0, , , Avsatt aga oppryddingsposter 5 555,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pensjonskostnader pliktig 0, ,00 0,00 0, , , Innskuddspensjon ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Annen kostnadsgodtgjørelse 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0, , Håndball-lisenser , ,00 0,00 0, , , Refusjon sykepenger 0, ,00 0,00 0, , , Yrkesskadeforsikring 6 375, ,00 0,00 0, , , Gaver til ansatte 3 724,00 0,00 0,00 0,00 0, , Kostnader dekket av arb.giver (skatt og ,59 0,00 0,00 0,00 0, , Tilskudd til ansettelse , ,65 0,00 0, , , , ,88 0,00 0, , ,63 70 Annen driftskostnad 6300 Leie lokaler , ,01 0,00 0, , , Renhold 9 152,50 0,00 0,00 0,00 0, , Andre kontorkostnader 792, ,66 0,00 0, ,66 258, Leie av transportmidler 0, ,50 0,00 0, , , Betalt leie for spillere (Fri bolig) , ,12 0,00 0, , , Inventar 0, ,00 0,00 0, , , Driftsmateriale , ,40 0,00 0, , , Driftsmateriale kiosk 2 404,00 0,00 0,00 0,00 0, , Data-/kommunikasjon/utstyr/programvare/ , ,71 0,00 0, , , Arbeidsklær og verneutstyr 690, ,47 0,00 0, , , Regnskapshonorar 0, ,59 0,00 0, , , Honorar regnskap 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0, , Revisjonshonorar , ,00 0,00 0, , , Økonomisk og juridisk bistand ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Kontorrekvisita 4 018, ,85 0,00 0, , , Kopiering/trykking ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Lotterikostnader 7 338,00 0,00 0,00 0,00 0, , Møter, kurs, oppdatering o.l , ,70 0,00 0, , , Sosiale tiltak medlemmer , ,53 0,00 0, , , Kostn. Sos. arr. for forbindelser , ,00 0,00 0, , , Telefon 691, ,59 0,00 0, , , Porto 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00-475, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig , ,00 0,00 0, , , Passasjertillegg , ,00 0,00 0, , , Bompenger, Parkering etc ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Fri hjemreise 1 484,00 0,00 0,00 0,00 0, , Reisekostnader - ikke oppg.pl , ,85 0,00 0, , ,81 Side 2

8 Resultatregnskap - arbeidsregnskap 2014 I fjor Inng Debet Kredit Endelig Endring 7210 Sponsorkostnad, ikke oppg.pl. 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00-350, Reklame/annonser , ,26 0,00 0, , , Medlemskontingenter 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00-335, Gaver/Premier/Blomster 8 675,30 0,00 0,00 0,00 0, , Forsikringspremie ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ørediffersanse -3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 3, Purregebyrer 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00-61, Bank og kortgebyr 1 352, ,86 0,00 0, , , Diverse kostnader 3 196, ,54 0,00 0, , , For mye fradragsført inng. mva gjennom å ,00 0,00 0, , , , Korreksjon kostnadsrefusjon/inntekt ,00 0,00 0, , , , Korreksjonskonto ,55 0,00 0,00 0,00 0, , Tap på fordringer 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0, , Avsatt til delkredere (bed.øk) 6 585, , ,00 0, , , , , , , , ,95 79 Sum driftskostnader , , , , , ,46 80 Driftsresultat , , , , , ,15 Finansinntekter og finanskostnader 110 Annen renteinntekt 8040 Renteinntekt -279,00-224,00 0,00 0,00-224,00 55,00-279,00-224,00 0,00 0,00-224,00 55, Annen rentekostnad 8140 Rentekostnader 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2, Annen rentekostnad 171,00-65,00 0,00 0,00-65,00-236, Renter inkasso 0, ,57 0,00 0, , ,57 173, ,57 0,00 0, , , Annen finanskostnad 8170 Andre finanskostnader og gebyr 3 204,38 0,00 0,00 0,00 0, , Øresavrunding 0,00-2,21 0,00 0,00-2,21-2, ,38-2,21 0,00 0,00-2, , Resultat av finansposter 3 098, ,36 0,00 0, ,36 861, Årsresultat , , , , , ,17 Overføringer 285 Avsatt til dekning av tidligere udekket tap 8969 Avsatt til dekning av tidl. udekket tap 0,00 0, ,60 0, , ,60 0,00 0, ,60 0, , , Overført til udekket tap 8990 Udekket tap ,28 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 0,00 0,00 0,00 0, , Overført fra annen egenkapital 8961 Overføringer fra annen egenkapital ,29 0,00 0,00 0,00 0, , ,29 0,00 0,00 0,00 0, , Sum overføringer ,57 0, ,60 0, , ,17 Side 3

9 Balanse - arbeidsregnskap 2014 I fjor Inng Debet Kredit Endelig Endring Fordringer 610 Kundefordringer 1500 Kundefordringer , ,00 0,00 0, , , Andre kortsiktige fordringer ,48 0,00 0,00 0,00 0, , Delkredereavsetning ,01 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , Andre kortsiktige fordringer 1380 Fordringer på ansatte 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0, , Forskuddsbetalt lønn/godtgjørelse -645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645, Forskudd lønn 0, ,00 0,00 0, , , Depositum Lars Jacobsen 0, ,00 0,00 0, , , Periodiserte kostnader 0, ,00 0,00 0, , , Justering forholsmessig mva 0,00 0, ,00 0, , ,00 555, , ,00 0, , , Sum fordringer , , , , , , Bankinnskudd, kontanter o.l Kontantkasse / Kiosk 5 660, ,00 0,00 0, , , HTH Kiosk ,64 41,58 0,00 0,00 41,58-470, HTH Drift , ,60 0,00 0, , , Bank , ,00 0,00 0, , , Skattetrekkskonto , ,00 0,00 0, , , Kredit-/Debetkort 6 243,23 0,00 0,00 0,00 0, , , ,18 0,00 0, , , Sum omløpsmidler , , , , , , Sum eiendeler , , , , , ,90 Side 1

10 Balanse - arbeidsregnskap 2014 I fjor Inng Debet Kredit Endelig Endring Opptjent egenkapital 700 Udekket tap 2080 Udekket tap , ,28 0, , , , , ,28 0, , , , Sum opptjent egenkapital , ,28 0, , , , Sum egenkapital , ,28 0, , , ,60 Kortsiktig gjeld 780 Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld , ,30 0,00 0, , , Korr. lev. gjeld ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,30 0,00 0, , , Skyldig offentlige avgifter 2610 Skattetrekk , ,00 0,00 0, , , Oppgjørskonto mva , ,56 0,00 0, , , Skyldig arbeidsgiveravgift , ,00 0,00 0, , , , ,56 0,00 0, , , Annen kortsiktig gjeld 2910 Gjeld til ansatte ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Skyldig lønn 0, ,00 0,00 0, , , Div kortsiktig gjeld 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00-700, Påløpt kostnad og forskuddsbetalt innt ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Periodisering sponsorrater , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , Sum kortsiktig gjeld , ,86 0,00 0, , , Sum gjeld , ,86 0,00 0, , , Sum egenkapital og gjeld , ,58 0, , , ,90 Side 2

11 Saldobalanse Klient Fødsels-/org.nr Konto nr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørspos ter 2014 Endelig 2014 Saldo 2013 Avvik Avvik % NO R/B 1380 Fordringer på ansatte 0,00 0,00 0, , ,00-100, Forskuddsbetalt lønn/godtgjørelse 0,00 0,00 0,00-645,00 645,00-100, Kundefordringer ,00 0, , , ,00 344, Andre kortsiktige fordringer 0,00 0,00 0, , ,48-100, Forskudd lønn 4 000,00 0, ,00 0, ,00 0, Delkredereavsetning 0, , , , ,01-91, Depositum Lars Jacobsen ,00 0, ,00 0, ,00 0, Periodiserte kostnader ,00 0, ,00 0, ,00 0, Kontantkasse / Kiosk ,00 0, , , ,00 392, HTH Kiosk ,58 0,00 41,58 511,64-470,06-91, HTH Drift ,60 0, , , ,54 427, Bank ,00 0, ,00 26, , , Skattetrekkskonto ,00 0, , , ,88-31, Kredit-/Debetkort 0,00 0,00 0, , ,23-100, Udekket tap , , , , ,60-87, Leverandørgjeld ,30 0, , , ,70 77, Korr. lev. gjeld 0,00 0,00 0, , ,00-100, Skattetrekk ,00 0, , , ,00 11, Oppgjørskonto mva ,56 0, , , ,00 333, Justering forholsmessig mva 0, , ,00 0, ,00 0, Skyldig arbeidsgiveravgift ,00 0, , , ,60 25, Gjeld til ansatte 0,00 0,00 0, , ,00-100, Skyldig lønn ,00 0, ,00 0, ,00 0, Div kortsiktig gjeld 0,00 0,00 0,00 700,00-700,00-100, Påløpt kostnad og forskuddsbetalt innt. 0,00 0,00 0, , ,00-100, Periodisering sponsorrater ,00 0, , , ,00 216, Salgsinntekter avgiftspliktig ,00 0, , , ,00 278, Barteravtaler avg. pliktig 0,00 0,00 0, , ,00-100, Hovedsponsor ,00 0, ,00 0, ,00 0, Sponsor utland uten mva ,00 0, , , ,00-66, Sponsoravtale - Hovedsponsor ,00 0, , , , , Sponsoravtale - Generalsponsor ,00 0, , , ,00 143, Sponsoravtale - Matchsponsor ,00 0, , , ,00-9, Sponsoravtale - Vegg-/Arenareklame ,00 0, , , ,00-16, Sesongavis 0,00 0,00 0, , ,00-100, Spillersponsor ,00 0, ,00 0, ,00 0, Sponsoravtale - Spillersponsor ,00 0, , , ,00-2, Sponsoravtale -Bronsesponsor ,00 0, , , ,00 17, Sponsoravtale - Gullsponsor ,00 0, , , ,00-38, Sponsoravtale - Patriotsponsor ,00 0, , , ,00 12, Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig ,20 0, , , , , Utlegg utstyr/utstyr for videresalg ,00 0, ,00 0, ,00 0, Utlegg utstyr for videresalg (0%) ,00 0, ,00 0, ,00 0, Fakturert ikke opptjent ,00 0, , , , , Salg materiell avgiftsfritt ,20 0, , , ,80-61, Dugnadsinntekter ,00 0, , , ,00-6, Fordelte Dugnadsinntekter 0,00 0,00 0, , ,00-100, Salgsinntekter, avgiftsfrie ,07 0, ,07-500, , , Årskontingenter ,00 0, , ,00-350,00 0, Mva komp , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilskudd øremerkede ,00 0, , , ,00 582, Provisjonsinntekter ,00 0, , , ,00-91, Provisjonsinntekter avgiftsfritt -234,75 0,00-234,75 0,00-234,75 0, Loddsalg ,00 0, , , ,00-14, Anderrace (Salg av lodder) ,00 0, , , ,00-10, Norsk Tipping - Grasrotandelen ,90 0, , , ,72-28, Maestro Årsoppgjør Side 1

12 Konto nr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørspos ter 2014 Endelig 2014 Saldo 2013 Avvik Avvik % NO R/B 3904 Inngangsbiletter håndballkamper ,22 0, , , ,22 59, Sesongkort (inngang håndballkamper) 0,00 0,00 0, , ,00-100, Håndballskole-/kurs 0,00 0,00 0,00-75,00 75,00-100, Egenandeler delt. arr/reiser 0,00 0,00 0, , ,00-100, Egenandeler/Innt. sosiale arr ,00 0, , , ,00-87, Salgsinntekter kiosk ,52 0, , , ,89 13, HTH Andelssalg ,00 0, , , ,00 350, Gave fra bedrift / private , , , , ,00 167, Diverse inntekter ,00 0, , , ,00 808, Scoringsball ,00 0, ,00 0, ,00 0, Startkontingenter ,00 0, , ,00 253,00 0, Varekjøp kiosk ,40 0, , , ,55-15, Cupdeltagelse ,00 0, , , ,00-14, Omberammingsgebyrer 0,00 0,00 0, , ,00-100, Reisekostnader (8% mva) ,74 0, , , ,45-59, Reisekostnader/ mat etc. (andre 25% 0,00 mva) 0,00 0, , ,80-100, Reisekostnader/ mat etc. (andre 15% 0,00 mva) 0,00 0,00 547,83-547,83-100, Treningsutgifter ,52 0, ,52 500, , , Overgangskostnader ,00 0, , , ,00 78, Agentkostnader utland 0,00 0,00 0, , ,95-100, Lege- / Behandlings- og medisinutgifter ,83 0, , , ,67-6, Dommerkostnader ,00 0, , , ,56 9, Arrangementskostnader ,32 0, , , ,37 147, Periodisering kostnader ,00 0, ,00 0, ,00 0, Kostnader Anderace ,00 0, , , ,00-27, Innkjøp av utstyr for videresalg83 125,58 0, , , ,58 511, Personalkostnader ,00 0, , , ,00 96, Refundert tapt arbeidsfortjeneste 0,00 0,00 0, , ,00-100, Utbet. under grense f. oppgaveplikt ,00 0, , , ,00-49, Opprydding poster fra 2012(skatt og 0,00 aga) 0,00 0, , ,55-100, Sykepenger 0,00 0,00 0, , ,00-100, Fri telefon 6 954,00 0, ,00 0, ,00 0, Fri losji og bolig ,00 0, , , ,00 88, Innberettet pensjonsforsikring ,00 0, ,00 0, ,00 0, Motkonto fordeler ,00 0, ,00 0, ,00 0, Arbeidsgiveravgift ,23 0, , , ,12 76, Avsatt aga oppryddingsposter 0,00 0,00 0, , ,00-100, Pensjonskostnader pliktig ,00 0, ,00 0, ,00 0, Innskuddspensjon 0,00 0,00 0, , ,00-100, Annen kostnadsgodtgjørelse 0,00 0,00 0, , ,00-100, Håndball-lisenser 1 095,00 0, , , ,00-97, Refusjon sykepenger ,00 0, ,00 0, ,00 0, Yrkesskadeforsikring ,00 0, , , ,00 131, Gaver til ansatte 0,00 0,00 0, , ,00-100, Kostnader dekket av arb.giver (skatt 0,00 og 0,00 0, , ,59-100, Tilskudd til ansettelse 1 284,65 0, , , ,65-101, Leie lokaler ,01 0, , , ,01 162, Renhold 0,00 0,00 0, , ,50-100, Andre kontorkostnader 1 050,66 0, ,66 792,00 258,66 32, Leie av transportmidler 3 367,50 0, ,50 0, ,50 0, Betalt leie for spillere (Fri bolig) ,12 0, , , , , Inventar 4 499,00 0, ,00 0, ,00 0, Driftsmateriale ,40 0, , , ,44-75, Driftsmateriale kiosk 0,00 0,00 0, , ,00-100, Data-/kommunikasjon/utstyr/programvare/ ,71 0, , , ,23-60, Arbeidsklær og verneutstyr ,47 0, ,47 690, , , Regnskapshonorar ,59 0, ,59 0, ,59 0, Honorar regnskap 0,00 0,00 0, , ,00-100, Revisjonshonorar ,00 0, , , ,00 45, Økonomisk og juridisk bistand 0,00 0,00 0, , ,00-100, Kontorrekvisita 1 506,85 0, , , ,95-62, Kopiering/trykking 0,00 0,00 0, , ,00-100, Maestro Årsoppgjør Side 2

13 Konto nr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørspos ter 2014 Endelig 2014 Saldo 2013 Avvik Avvik % NO R/B 6815 Lotterikostnader 0,00 0,00 0, , ,00-100, Møter, kurs, oppdatering o.l ,70 0, , , ,30-91, Sosiale tiltak medlemmer ,53 0, , , ,72-20, Kostn. Sos. arr. for forbindelser ,00 0, , , ,00-62, Telefon ,59 0, ,59 691, , , Porto 0,00 0,00 0,00 475,00-475,00-100, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig67 708,00 0, , , ,42-79, Passasjertillegg ,00 0, , , ,00-67, Bompenger, Parkering etc. 0,00 0,00 0, , ,00-100, Fri hjemreise 0,00 0,00 0, , ,00-100, Reisekostnader - ikke oppg.pl ,85 0, , , ,81 244, Sponsorkostnad, ikke oppg.pl. 0,00 0,00 0,00 350,00-350,00-100, Reklame/annonser ,26 0, , , ,06 148, Medlemskontingenter 0,00 0,00 0,00 335,00-335,00-100, Gaver/Premier/Blomster 0,00 0,00 0, , ,30-100, Forsikringspremie 0,00 0,00 0, , ,00-100, Ørediffersanse 0,00 0,00 0,00-3,11 3,11-100, Purregebyrer 0,00 0,00 0,00 61,00-61,00-100, Bank og kortgebyr 4 645,86 0, , , ,86 243, Diverse kostnader ,54 0, , , , , For mye fradragsført inng. mva gjennom 0,00 å , , , ,00-129, Korreksjon kostnadsrefusjon/inntekt0, , , , ,00 81, Korreksjonskonto 0,00 0,00 0, , ,55-100, Tap på fordringer 0,00 0,00 0, , ,00-100, Avsatt til delkredere (bed.øk) , , , , ,01-932, Renteinntekt -224,00 0,00-224,00-279,00 55,00-19, Rentekostnader 0,00 0,00 0,00 2,00-2,00-100, Annen rentekostnad -65,00 0,00-65,00 171,00-236,00-138, Renter inkasso 4 251,57 0, ,57 0, ,57 0, Andre finanskostnader og gebyr 0,00 0,00 0, , ,38-100, Øresavrunding -2,21 0,00-2,21 0,00-2,21 0, Overføringer fra annen egenkapital 0,00 0,00 0, , ,29-100,00 EGENK Avsatt til dekning av tidl. udekket tap0, , ,60 0, ,60 0,00 EGENK Udekket tap 0,00 0,00 0, , ,28-100,00 EGENK 330 0,00 0,00 0,00 0,00 Sammendrag , , , , , , , , , , , , ,39 0, , , ,88 0, , , ,13 0, , , , , , , , , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Maestro Årsoppgjør Side 3

14 Posteringsdokumentasjon Alle posteringer Klient Fødsels-/org.nr Nr Dato Tekst Beløp Debet Kredit Tilleggsposteringer T Kr mottatt fra Sparebank1 er støtte til lønn for undervisning i , Gave fra bedrift / private 7798 Korreksjon kostnadsrefusjon/inntekt skolen T Avsatt til tap på fordringer 5 000, Avsatt til delkredere (bed.øk) 1580 Delkredereavsetning T Endret fradrag for inng. mva iht. fordeling , Justering forholsmessig mva 7797 For mye fradragsført inng. mva gjennom å T Mottatt mva.komp. føres som kostnadsrefusjon (føres ikke) , Mva komp 7798 Korreksjon kostnadsrefusjon/inntekt Disponeringer D Dekning av tidligere udekket tap , Avsatt til dekning av tidl. udekket tap 2080 Udekket tap Vi bekrefter herved at at ovennevnte posteringer er utført er utført på bakgrunn på bakgrunn av instruks av instruks fra oss. fra oss. Halden... Naimy Nilsson Maestro Årsoppgjør Side 1

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 4 131 868 3 917 700 Annen driftsinntekt 767 929 376 199 Sum driftsinntekter 4 899 797 4 293 899 Varekostnad 1 130 894 802

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Tilskudd 1 507 966 1 345 726 Kontingenter og gaver 84 882 68 285 Leirinntekter 217 155 326 957 Annen driftsinntekt 204 198 109 550 Sum

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Utdanningsforbundet Sørfold. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Kontingentinntekter FY/LOK 1 87.563 81.925 Sum driftsinntekter 87.563 81.925 Sum møter, kurs og andre kostnader 53.329 27.684 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2013 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Driftsinntekter 2 5 757 941 6 703 516 Sum driftsinntekter 5 757 941 6 703 516 Varekostnad 285

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2014 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 111 715 192 344 Annen driftsinntekt 1 2 554

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Resultatregnskap. Kirkerudbakken Skisenter. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kirkerudbakken Skisenter. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Billetter - Sesongkort / Dagskort mv. 4 388 640 4 781 967 Offentlig tilskudd 7 102 020 116 045 Annen driftsinntekt 1 264 744 960 281 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note Vassavgift 8 902 414 8 302 903 Sum driftsinntekter 8 902 414 8 302 903 Personalkostnader 2 1 665 836 1 681 753 Ordinære avskrivninger 4 3 349 655 3 670

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes. Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. Det vil legges opp til en oppgave slik at kursdeltaker kan

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978 Årsregnskap 2014 for Bravo Håndballklubb Foretaksnr. 993783978 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 597 462 2 155 453 Sum driftsinntekter

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Bøler seniorsenter. Organisasjonsnummer: 974 162 911

ÅRSREGNSKAP. Bøler seniorsenter. Organisasjonsnummer: 974 162 911 ÅRSREGNSKAP 2011 Bøler seniorsenter Organisasjonsnummer: 974 162 911 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter kafeteria/frossenmat 761 542 770 125 Overføring fra

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb ÅRSREGNSKAP 2015 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 7 366 287 7 294 642 Offentlig tilskudd 10 619 005 2 382 778 Sum driftsinntekter 7 985 293 9 677 420 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer