Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader"

Transkript

1 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Årsresultat Overføringer Avsatt til dekning av tidligere udekket tap Overført til udekket tap Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Side 1

2 Balanse Eiendeler Note Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 2

3 Balanse Egenkapital og gjeld Note Opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Halden Styret i Naimy Nilsson Nestleder Arild Skagen Kasserer Pia Christine Bergstrøm Styremedlem Siri Rugaas Styreleder Anne-Mette Amundsen Styremedlem Side 3

4 Noter til regnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. For de regnskapsområdene der det foreligger særlovgivning for veldedige og allmennyttige organisasjoner er disse benyttet. Note 2 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk 5 3 Pensjon Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foreningens pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr inkl. mva. I tillegg kommer honorar for annen bistand med kr inkl. mva. Note 3 - Skattekostnad og utsatt skatt Foreningen er ikke skattepliktig etter skattelovens Note 4 - Egenkapital Egenkapital Pr Årets resultat Pr Side 4

5 Noter til regnskapet 2014 Note 5 - Fordringer/langsiktig gjeld Fordringer som forfaller mer enn ett år etter regnskapsårets slutt Foreningen har ingen slike fordringer Gjeld som forfaller mer en fem år etter regnskapsårets slutt Foreningen har ingen slik gjeld Note 6 - Bundne midler Foreningen har bundne midler pr med kr Side 5

6 Resultatregnskap - arbeidsregnskap 2014 I fjor Inng Debet Kredit Endelig Endring Driftsinntekter og driftskostnader 10 Salgsinntekt 3000 Salgsinntekter avgiftspliktig , ,00 0,00 0, , , Barteravtaler avg. pliktig ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Hovedsponsor 0, ,00 0,00 0, , , Sponsor utland uten mva , ,00 0,00 0, , , Sponsoravtale - Hovedsponsor , ,00 0,00 0, , , Sponsoravtale - Generalsponsor , ,00 0,00 0, , , Sponsoravtale - Matchsponsor , ,00 0,00 0, , , Sponsoravtale - Vegg-/Arenareklame , ,00 0,00 0, , , Sesongavis ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Spillersponsor 0, ,00 0,00 0, , , Sponsoravtale - Spillersponsor , ,00 0,00 0, , , Sponsoravtale -Bronsesponsor , ,00 0,00 0, , , Sponsoravtale - Gullsponsor , ,00 0,00 0, , , Sponsoravtale - Patriotsponsor , ,00 0,00 0, , , Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig , ,20 0,00 0, , , Utlegg utstyr/utstyr for videresalg 0, ,00 0,00 0, , , Utlegg utstyr for videresalg (0%) 0, ,00 0,00 0, , , Fakturert ikke opptjent , ,00 0,00 0, , , Salg materiell avgiftsfritt , ,20 0,00 0, , , Dugnadsinntekter , ,00 0,00 0, , , Fordelte Dugnadsinntekter ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Salgsinntekter, avgiftsfrie -500, ,07 0,00 0, , , Årskontingenter , ,00 0,00 0, ,00-350, Loddsalg , ,00 0,00 0, , , Anderrace (Salg av lodder) , ,00 0,00 0, , , Inngangsbiletter håndballkamper , ,22 0,00 0, , , Sesongkort (inngang håndballkamper) ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Håndballskole-/kurs -75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75, Salgsinntekter kiosk , ,52 0,00 0, , , HTH Andelssalg , ,00 0,00 0, , , , ,21 0,00 0, , ,58 15 Annen driftsinntekt 3441 Mva komp 0, , ,00 0,00 0,00 0, Tilskudd øremerkede , ,00 0,00 0, , , Provisjonsinntekter , ,00 0,00 0, , , Provisjonsinntekter avgiftsfritt 0,00-234,75 0,00 0,00-234,75-234, Norsk Tipping - Grasrotandelen , ,90 0,00 0, , , Egenandeler delt. arr/reiser ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Egenandeler/Innt. sosiale arr , ,00 0,00 0, , , Gave fra bedrift / private , , ,00 0, , , Diverse inntekter , ,00 0,00 0, , , Scoringsball 0, ,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , ,03 19 Sum driftsinntekter , , ,00 0, , ,61 20 Varekostnad 4010 Startkontingenter , ,00 0,00 0, ,00 253, Varekjøp kiosk , ,40 0,00 0, , , Cupdeltagelse , ,00 0,00 0, , , Omberammingsgebyrer ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Reisekostnader (8% mva) , ,74 0,00 0, , , Reisekostnader/ mat etc. (andre 25% mva) ,80 0,00 0,00 0,00 0, , Reisekostnader/ mat etc. (andre 15% mva) 547,83 0,00 0,00 0,00 0,00-547, Treningsutgifter 500, ,52 0,00 0, , ,52 Side 1

7 Resultatregnskap - arbeidsregnskap 2014 I fjor Inng Debet Kredit Endelig Endring 4205 Overgangskostnader , ,00 0,00 0, , , Agentkostnader utland ,95 0,00 0,00 0,00 0, , Lege- / Behandlings- og medisinutgifter , ,83 0,00 0, , , Dommerkostnader , ,00 0,00 0, , , Arrangementskostnader , ,32 0,00 0, , , Periodisering kostnader 0, ,00 0,00 0, , , Kostnader Anderace , ,00 0,00 0, , , Innkjøp av utstyr for videresalg , ,58 0,00 0, , , , ,39 0,00 0, , ,22 40 Lønnskostnad 5000 Personalkostnader , ,00 0,00 0, , , Refundert tapt arbeidsfortjeneste ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Utbet. under grense f. oppgaveplikt , ,00 0,00 0, , , Opprydding poster fra 2012(skatt og aga) ,55 0,00 0,00 0,00 0, , Sykepenger 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0, , Fri telefon 0, ,00 0,00 0, , , Fri losji og bolig , ,00 0,00 0, , , Innberettet pensjonsforsikring 0, ,00 0,00 0, , , Motkonto fordeler 0, ,00 0,00 0, , , Arbeidsgiveravgift , ,23 0,00 0, , , Avsatt aga oppryddingsposter 5 555,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pensjonskostnader pliktig 0, ,00 0,00 0, , , Innskuddspensjon ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Annen kostnadsgodtgjørelse 2 882,00 0,00 0,00 0,00 0, , Håndball-lisenser , ,00 0,00 0, , , Refusjon sykepenger 0, ,00 0,00 0, , , Yrkesskadeforsikring 6 375, ,00 0,00 0, , , Gaver til ansatte 3 724,00 0,00 0,00 0,00 0, , Kostnader dekket av arb.giver (skatt og ,59 0,00 0,00 0,00 0, , Tilskudd til ansettelse , ,65 0,00 0, , , , ,88 0,00 0, , ,63 70 Annen driftskostnad 6300 Leie lokaler , ,01 0,00 0, , , Renhold 9 152,50 0,00 0,00 0,00 0, , Andre kontorkostnader 792, ,66 0,00 0, ,66 258, Leie av transportmidler 0, ,50 0,00 0, , , Betalt leie for spillere (Fri bolig) , ,12 0,00 0, , , Inventar 0, ,00 0,00 0, , , Driftsmateriale , ,40 0,00 0, , , Driftsmateriale kiosk 2 404,00 0,00 0,00 0,00 0, , Data-/kommunikasjon/utstyr/programvare/ , ,71 0,00 0, , , Arbeidsklær og verneutstyr 690, ,47 0,00 0, , , Regnskapshonorar 0, ,59 0,00 0, , , Honorar regnskap 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0, , Revisjonshonorar , ,00 0,00 0, , , Økonomisk og juridisk bistand ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Kontorrekvisita 4 018, ,85 0,00 0, , , Kopiering/trykking ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Lotterikostnader 7 338,00 0,00 0,00 0,00 0, , Møter, kurs, oppdatering o.l , ,70 0,00 0, , , Sosiale tiltak medlemmer , ,53 0,00 0, , , Kostn. Sos. arr. for forbindelser , ,00 0,00 0, , , Telefon 691, ,59 0,00 0, , , Porto 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00-475, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig , ,00 0,00 0, , , Passasjertillegg , ,00 0,00 0, , , Bompenger, Parkering etc ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Fri hjemreise 1 484,00 0,00 0,00 0,00 0, , Reisekostnader - ikke oppg.pl , ,85 0,00 0, , ,81 Side 2

8 Resultatregnskap - arbeidsregnskap 2014 I fjor Inng Debet Kredit Endelig Endring 7210 Sponsorkostnad, ikke oppg.pl. 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00-350, Reklame/annonser , ,26 0,00 0, , , Medlemskontingenter 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00-335, Gaver/Premier/Blomster 8 675,30 0,00 0,00 0,00 0, , Forsikringspremie ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ørediffersanse -3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 3, Purregebyrer 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00-61, Bank og kortgebyr 1 352, ,86 0,00 0, , , Diverse kostnader 3 196, ,54 0,00 0, , , For mye fradragsført inng. mva gjennom å ,00 0,00 0, , , , Korreksjon kostnadsrefusjon/inntekt ,00 0,00 0, , , , Korreksjonskonto ,55 0,00 0,00 0,00 0, , Tap på fordringer 2 840,00 0,00 0,00 0,00 0, , Avsatt til delkredere (bed.øk) 6 585, , ,00 0, , , , , , , , ,95 79 Sum driftskostnader , , , , , ,46 80 Driftsresultat , , , , , ,15 Finansinntekter og finanskostnader 110 Annen renteinntekt 8040 Renteinntekt -279,00-224,00 0,00 0,00-224,00 55,00-279,00-224,00 0,00 0,00-224,00 55, Annen rentekostnad 8140 Rentekostnader 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2, Annen rentekostnad 171,00-65,00 0,00 0,00-65,00-236, Renter inkasso 0, ,57 0,00 0, , ,57 173, ,57 0,00 0, , , Annen finanskostnad 8170 Andre finanskostnader og gebyr 3 204,38 0,00 0,00 0,00 0, , Øresavrunding 0,00-2,21 0,00 0,00-2,21-2, ,38-2,21 0,00 0,00-2, , Resultat av finansposter 3 098, ,36 0,00 0, ,36 861, Årsresultat , , , , , ,17 Overføringer 285 Avsatt til dekning av tidligere udekket tap 8969 Avsatt til dekning av tidl. udekket tap 0,00 0, ,60 0, , ,60 0,00 0, ,60 0, , , Overført til udekket tap 8990 Udekket tap ,28 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 0,00 0,00 0,00 0, , Overført fra annen egenkapital 8961 Overføringer fra annen egenkapital ,29 0,00 0,00 0,00 0, , ,29 0,00 0,00 0,00 0, , Sum overføringer ,57 0, ,60 0, , ,17 Side 3

9 Balanse - arbeidsregnskap 2014 I fjor Inng Debet Kredit Endelig Endring Fordringer 610 Kundefordringer 1500 Kundefordringer , ,00 0,00 0, , , Andre kortsiktige fordringer ,48 0,00 0,00 0,00 0, , Delkredereavsetning ,01 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , Andre kortsiktige fordringer 1380 Fordringer på ansatte 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0, , Forskuddsbetalt lønn/godtgjørelse -645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645, Forskudd lønn 0, ,00 0,00 0, , , Depositum Lars Jacobsen 0, ,00 0,00 0, , , Periodiserte kostnader 0, ,00 0,00 0, , , Justering forholsmessig mva 0,00 0, ,00 0, , ,00 555, , ,00 0, , , Sum fordringer , , , , , , Bankinnskudd, kontanter o.l Kontantkasse / Kiosk 5 660, ,00 0,00 0, , , HTH Kiosk ,64 41,58 0,00 0,00 41,58-470, HTH Drift , ,60 0,00 0, , , Bank , ,00 0,00 0, , , Skattetrekkskonto , ,00 0,00 0, , , Kredit-/Debetkort 6 243,23 0,00 0,00 0,00 0, , , ,18 0,00 0, , , Sum omløpsmidler , , , , , , Sum eiendeler , , , , , ,90 Side 1

10 Balanse - arbeidsregnskap 2014 I fjor Inng Debet Kredit Endelig Endring Opptjent egenkapital 700 Udekket tap 2080 Udekket tap , ,28 0, , , , , ,28 0, , , , Sum opptjent egenkapital , ,28 0, , , , Sum egenkapital , ,28 0, , , ,60 Kortsiktig gjeld 780 Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld , ,30 0,00 0, , , Korr. lev. gjeld ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,30 0,00 0, , , Skyldig offentlige avgifter 2610 Skattetrekk , ,00 0,00 0, , , Oppgjørskonto mva , ,56 0,00 0, , , Skyldig arbeidsgiveravgift , ,00 0,00 0, , , , ,56 0,00 0, , , Annen kortsiktig gjeld 2910 Gjeld til ansatte ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Skyldig lønn 0, ,00 0,00 0, , , Div kortsiktig gjeld 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00-700, Påløpt kostnad og forskuddsbetalt innt ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Periodisering sponsorrater , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , Sum kortsiktig gjeld , ,86 0,00 0, , , Sum gjeld , ,86 0,00 0, , , Sum egenkapital og gjeld , ,58 0, , , ,90 Side 2

11 Saldobalanse Klient Fødsels-/org.nr Konto nr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørspos ter 2014 Endelig 2014 Saldo 2013 Avvik Avvik % NO R/B 1380 Fordringer på ansatte 0,00 0,00 0, , ,00-100, Forskuddsbetalt lønn/godtgjørelse 0,00 0,00 0,00-645,00 645,00-100, Kundefordringer ,00 0, , , ,00 344, Andre kortsiktige fordringer 0,00 0,00 0, , ,48-100, Forskudd lønn 4 000,00 0, ,00 0, ,00 0, Delkredereavsetning 0, , , , ,01-91, Depositum Lars Jacobsen ,00 0, ,00 0, ,00 0, Periodiserte kostnader ,00 0, ,00 0, ,00 0, Kontantkasse / Kiosk ,00 0, , , ,00 392, HTH Kiosk ,58 0,00 41,58 511,64-470,06-91, HTH Drift ,60 0, , , ,54 427, Bank ,00 0, ,00 26, , , Skattetrekkskonto ,00 0, , , ,88-31, Kredit-/Debetkort 0,00 0,00 0, , ,23-100, Udekket tap , , , , ,60-87, Leverandørgjeld ,30 0, , , ,70 77, Korr. lev. gjeld 0,00 0,00 0, , ,00-100, Skattetrekk ,00 0, , , ,00 11, Oppgjørskonto mva ,56 0, , , ,00 333, Justering forholsmessig mva 0, , ,00 0, ,00 0, Skyldig arbeidsgiveravgift ,00 0, , , ,60 25, Gjeld til ansatte 0,00 0,00 0, , ,00-100, Skyldig lønn ,00 0, ,00 0, ,00 0, Div kortsiktig gjeld 0,00 0,00 0,00 700,00-700,00-100, Påløpt kostnad og forskuddsbetalt innt. 0,00 0,00 0, , ,00-100, Periodisering sponsorrater ,00 0, , , ,00 216, Salgsinntekter avgiftspliktig ,00 0, , , ,00 278, Barteravtaler avg. pliktig 0,00 0,00 0, , ,00-100, Hovedsponsor ,00 0, ,00 0, ,00 0, Sponsor utland uten mva ,00 0, , , ,00-66, Sponsoravtale - Hovedsponsor ,00 0, , , , , Sponsoravtale - Generalsponsor ,00 0, , , ,00 143, Sponsoravtale - Matchsponsor ,00 0, , , ,00-9, Sponsoravtale - Vegg-/Arenareklame ,00 0, , , ,00-16, Sesongavis 0,00 0,00 0, , ,00-100, Spillersponsor ,00 0, ,00 0, ,00 0, Sponsoravtale - Spillersponsor ,00 0, , , ,00-2, Sponsoravtale -Bronsesponsor ,00 0, , , ,00 17, Sponsoravtale - Gullsponsor ,00 0, , , ,00-38, Sponsoravtale - Patriotsponsor ,00 0, , , ,00 12, Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig ,20 0, , , , , Utlegg utstyr/utstyr for videresalg ,00 0, ,00 0, ,00 0, Utlegg utstyr for videresalg (0%) ,00 0, ,00 0, ,00 0, Fakturert ikke opptjent ,00 0, , , , , Salg materiell avgiftsfritt ,20 0, , , ,80-61, Dugnadsinntekter ,00 0, , , ,00-6, Fordelte Dugnadsinntekter 0,00 0,00 0, , ,00-100, Salgsinntekter, avgiftsfrie ,07 0, ,07-500, , , Årskontingenter ,00 0, , ,00-350,00 0, Mva komp , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilskudd øremerkede ,00 0, , , ,00 582, Provisjonsinntekter ,00 0, , , ,00-91, Provisjonsinntekter avgiftsfritt -234,75 0,00-234,75 0,00-234,75 0, Loddsalg ,00 0, , , ,00-14, Anderrace (Salg av lodder) ,00 0, , , ,00-10, Norsk Tipping - Grasrotandelen ,90 0, , , ,72-28, Maestro Årsoppgjør Side 1

12 Konto nr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørspos ter 2014 Endelig 2014 Saldo 2013 Avvik Avvik % NO R/B 3904 Inngangsbiletter håndballkamper ,22 0, , , ,22 59, Sesongkort (inngang håndballkamper) 0,00 0,00 0, , ,00-100, Håndballskole-/kurs 0,00 0,00 0,00-75,00 75,00-100, Egenandeler delt. arr/reiser 0,00 0,00 0, , ,00-100, Egenandeler/Innt. sosiale arr ,00 0, , , ,00-87, Salgsinntekter kiosk ,52 0, , , ,89 13, HTH Andelssalg ,00 0, , , ,00 350, Gave fra bedrift / private , , , , ,00 167, Diverse inntekter ,00 0, , , ,00 808, Scoringsball ,00 0, ,00 0, ,00 0, Startkontingenter ,00 0, , ,00 253,00 0, Varekjøp kiosk ,40 0, , , ,55-15, Cupdeltagelse ,00 0, , , ,00-14, Omberammingsgebyrer 0,00 0,00 0, , ,00-100, Reisekostnader (8% mva) ,74 0, , , ,45-59, Reisekostnader/ mat etc. (andre 25% 0,00 mva) 0,00 0, , ,80-100, Reisekostnader/ mat etc. (andre 15% 0,00 mva) 0,00 0,00 547,83-547,83-100, Treningsutgifter ,52 0, ,52 500, , , Overgangskostnader ,00 0, , , ,00 78, Agentkostnader utland 0,00 0,00 0, , ,95-100, Lege- / Behandlings- og medisinutgifter ,83 0, , , ,67-6, Dommerkostnader ,00 0, , , ,56 9, Arrangementskostnader ,32 0, , , ,37 147, Periodisering kostnader ,00 0, ,00 0, ,00 0, Kostnader Anderace ,00 0, , , ,00-27, Innkjøp av utstyr for videresalg83 125,58 0, , , ,58 511, Personalkostnader ,00 0, , , ,00 96, Refundert tapt arbeidsfortjeneste 0,00 0,00 0, , ,00-100, Utbet. under grense f. oppgaveplikt ,00 0, , , ,00-49, Opprydding poster fra 2012(skatt og 0,00 aga) 0,00 0, , ,55-100, Sykepenger 0,00 0,00 0, , ,00-100, Fri telefon 6 954,00 0, ,00 0, ,00 0, Fri losji og bolig ,00 0, , , ,00 88, Innberettet pensjonsforsikring ,00 0, ,00 0, ,00 0, Motkonto fordeler ,00 0, ,00 0, ,00 0, Arbeidsgiveravgift ,23 0, , , ,12 76, Avsatt aga oppryddingsposter 0,00 0,00 0, , ,00-100, Pensjonskostnader pliktig ,00 0, ,00 0, ,00 0, Innskuddspensjon 0,00 0,00 0, , ,00-100, Annen kostnadsgodtgjørelse 0,00 0,00 0, , ,00-100, Håndball-lisenser 1 095,00 0, , , ,00-97, Refusjon sykepenger ,00 0, ,00 0, ,00 0, Yrkesskadeforsikring ,00 0, , , ,00 131, Gaver til ansatte 0,00 0,00 0, , ,00-100, Kostnader dekket av arb.giver (skatt 0,00 og 0,00 0, , ,59-100, Tilskudd til ansettelse 1 284,65 0, , , ,65-101, Leie lokaler ,01 0, , , ,01 162, Renhold 0,00 0,00 0, , ,50-100, Andre kontorkostnader 1 050,66 0, ,66 792,00 258,66 32, Leie av transportmidler 3 367,50 0, ,50 0, ,50 0, Betalt leie for spillere (Fri bolig) ,12 0, , , , , Inventar 4 499,00 0, ,00 0, ,00 0, Driftsmateriale ,40 0, , , ,44-75, Driftsmateriale kiosk 0,00 0,00 0, , ,00-100, Data-/kommunikasjon/utstyr/programvare/ ,71 0, , , ,23-60, Arbeidsklær og verneutstyr ,47 0, ,47 690, , , Regnskapshonorar ,59 0, ,59 0, ,59 0, Honorar regnskap 0,00 0,00 0, , ,00-100, Revisjonshonorar ,00 0, , , ,00 45, Økonomisk og juridisk bistand 0,00 0,00 0, , ,00-100, Kontorrekvisita 1 506,85 0, , , ,95-62, Kopiering/trykking 0,00 0,00 0, , ,00-100, Maestro Årsoppgjør Side 2

13 Konto nr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørspos ter 2014 Endelig 2014 Saldo 2013 Avvik Avvik % NO R/B 6815 Lotterikostnader 0,00 0,00 0, , ,00-100, Møter, kurs, oppdatering o.l ,70 0, , , ,30-91, Sosiale tiltak medlemmer ,53 0, , , ,72-20, Kostn. Sos. arr. for forbindelser ,00 0, , , ,00-62, Telefon ,59 0, ,59 691, , , Porto 0,00 0,00 0,00 475,00-475,00-100, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig67 708,00 0, , , ,42-79, Passasjertillegg ,00 0, , , ,00-67, Bompenger, Parkering etc. 0,00 0,00 0, , ,00-100, Fri hjemreise 0,00 0,00 0, , ,00-100, Reisekostnader - ikke oppg.pl ,85 0, , , ,81 244, Sponsorkostnad, ikke oppg.pl. 0,00 0,00 0,00 350,00-350,00-100, Reklame/annonser ,26 0, , , ,06 148, Medlemskontingenter 0,00 0,00 0,00 335,00-335,00-100, Gaver/Premier/Blomster 0,00 0,00 0, , ,30-100, Forsikringspremie 0,00 0,00 0, , ,00-100, Ørediffersanse 0,00 0,00 0,00-3,11 3,11-100, Purregebyrer 0,00 0,00 0,00 61,00-61,00-100, Bank og kortgebyr 4 645,86 0, , , ,86 243, Diverse kostnader ,54 0, , , , , For mye fradragsført inng. mva gjennom 0,00 å , , , ,00-129, Korreksjon kostnadsrefusjon/inntekt0, , , , ,00 81, Korreksjonskonto 0,00 0,00 0, , ,55-100, Tap på fordringer 0,00 0,00 0, , ,00-100, Avsatt til delkredere (bed.øk) , , , , ,01-932, Renteinntekt -224,00 0,00-224,00-279,00 55,00-19, Rentekostnader 0,00 0,00 0,00 2,00-2,00-100, Annen rentekostnad -65,00 0,00-65,00 171,00-236,00-138, Renter inkasso 4 251,57 0, ,57 0, ,57 0, Andre finanskostnader og gebyr 0,00 0,00 0, , ,38-100, Øresavrunding -2,21 0,00-2,21 0,00-2,21 0, Overføringer fra annen egenkapital 0,00 0,00 0, , ,29-100,00 EGENK Avsatt til dekning av tidl. udekket tap0, , ,60 0, ,60 0,00 EGENK Udekket tap 0,00 0,00 0, , ,28-100,00 EGENK 330 0,00 0,00 0,00 0,00 Sammendrag , , , , , , , , , , , , ,39 0, , , ,88 0, , , ,13 0, , , , , , , , , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Maestro Årsoppgjør Side 3

14 Posteringsdokumentasjon Alle posteringer Klient Fødsels-/org.nr Nr Dato Tekst Beløp Debet Kredit Tilleggsposteringer T Kr mottatt fra Sparebank1 er støtte til lønn for undervisning i , Gave fra bedrift / private 7798 Korreksjon kostnadsrefusjon/inntekt skolen T Avsatt til tap på fordringer 5 000, Avsatt til delkredere (bed.øk) 1580 Delkredereavsetning T Endret fradrag for inng. mva iht. fordeling , Justering forholsmessig mva 7797 For mye fradragsført inng. mva gjennom å T Mottatt mva.komp. føres som kostnadsrefusjon (føres ikke) , Mva komp 7798 Korreksjon kostnadsrefusjon/inntekt Disponeringer D Dekning av tidligere udekket tap , Avsatt til dekning av tidl. udekket tap 2080 Udekket tap Vi bekrefter herved at at ovennevnte posteringer er utført er utført på bakgrunn på bakgrunn av instruks av instruks fra oss. fra oss. Halden... Naimy Nilsson Maestro Årsoppgjør Side 1

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

9 11. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRINGEN AV FISJONEN Gjennomføring av fisjonen skal være betinget av at: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Alle tillatelser oppnås fra offentlige myndigheter eller andre instanser, som

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer