Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb"

Transkript

1 Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Tirsdag 18. mars 2014 kl. 19:00 i Kapp Wijk, UNIS 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av årsmøtet (Valg av møteleder, sekretær samt to personer til å signere protokollen) 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Kontingent 6. Innkomne saker 7. Valg Vedlegg.

2 ÅRSMELDING LONGYEARBYEN FOTOKLUBB 2013 STYRET Styret i Longyearbyen fotoklubb har i 2013 bestått av: Kari Schrøder Hansen (leder til oktober 2013) Jon-Kristian Bø (nestleder, leder fra oktober 2013) Anne Bjørndal (sekretær) Rolf Johansen (kasserer og registeransvarlig) Sølvi Janita Lervik (styremedlem til desember 2013) Trond Espen Haug (varamedlem, nestleder fra oktober 2013) Jan Sivert Hauglid (varamedlem, fast styremedlem fra desember 2013) Det har vært avholdt 7 styremøter i saker er behandlet, hvorav noen er tatt opp på flere styremøter. MEDLEMSMASSE Longyearbyen fotoklubb hadde pr. 31. desember medlemmer, hvorav ett æresmedlem. Medlemstallet har økt jevnt de siste årene, og klubben hadde i 2013 det høyeste antall medlemmer noensinne. Medlemskontingenten har vært uendret i 2013, og var på kr. 450,- pr år (200,- pr. år for skoleelever / studenter). I tillegg til styret hadde fotoklubben følgende komiteer / ansvarlige i 2013 Kalenderkomite (leder: Sølvi Janita Lervik) Printergruppe (leder: Jan Sivert Hauglid) Materialforvalter (Kari Moxnes) Utstillingsansvarlig (Eva Grøndal) Webansvarlig (Frank Eggenfellner) Ungdomsansvarlig (Emilie Sommervold fram til sommeren 2013) Medlemmene i Longyearbyen fotoklubb er gjennom medlemskap i klubben medlemmer i Norsk Selskap for Fotografi (NSFF), og kan nyte godt av de medlemsfordeler som oppnås gjennom dette. MEDLEMSAKTIVITETER Medlemsmøter Longyearbyen fotoklubb har i 2013 hatt følgende medlemsmøter: Landskapsfotografering. Foredrag v/ Stuart Thomson Juryering av bilder v/ Kari Schrøder Hansen Grunnleggende digitalfotografering. Bruk av blender lukker ISO. Foredrag v/ Jan Sivert Hauglid Fotomaraton i Svalbard kirke (peisestua) v/ Jan Sivert Hauglid og Rolf Johansen Landskapsfotografering. Foredrag v/ Stuart Thomson. Bildevisning fra fotoklubbens tur til Pyramiden ved Jon-Kristian Bø, Eva Grøndal og Tone Ahlgreen.

3 Åpning av utstilling Tett På i forbindelse med samtidsprosjektet, på Svalbard Museum Julemøte med pizza og brus. Bildevisninger fra turer til Nord-Spania, Svalbard og Afrika v/ Jan Sivert Hauglid. Det har i gjennomsnitt møtt deltakere på medlemsmøtene, bortsett fra fotomaraton , da det kun møtte tre medlemmer. Denne ble derfor avlyst. Turer Longyearbyen fotoklubb har i 2013 arrangert følgende fototurer for medlemmer: Kveldstur til Isgrotta på Longyearbreen. 5 deltakere Kveldstur til Colesbukta. Fotografering, grilling og bål. 13 deltakere Helgetur til Pyramiden med overnatting på Hotel Tulipan. 9 deltakere. Det ble også annonsert en 9-dagers båttur med Arctica II sommeren 2014, men denne ble avlyst pga for få interesserte. Kurs / seminarer Longyearbyen fotoklubb har i 2013 arrangert følgende kurs / seminarer for sine medlemmer: Kurs i CEWE Fotobok v/ Hanne-Kjersti Skjevelnes Iversen (Japan Photo) Printseminar med Per Arnfinn Persen. Hvert av kursene hadde ca 20 deltakere. Printkvelder Printegruppa har i 2013 arrangert tre printekvelder, der medlemmer kan komme og få printet bilder til medlemspris. Postkortkonkurranse I juni 2013 ble det utlyst en postkortkonkurranse blant medlemmene i samarbeid med Galleri Svalbard. Juryen besto av Jan Martin Berg fra Galleri Svalbard og Jan Sivert Hauglid fra fotoklubben. Det kom inn til sammen 53 bilder fra ni deltakere. Åtte bilder fra fem deltakere ble valgt ut, og vil bli solgt i postkortformat på galleriet. UTSTILLINGER Fotoklubben har hatt to salgsutstillinger på Kunst- og Håndtverksenteret i Nybyen i Den første ble åpnet i forbindelse med Solfesten i mars, og hadde fritt tema. Den andre utstillingen ble åpnet i forbindelse med Kunstpause i november, og hadde tema Vær. I forkant av hver utstilling ble et medlemsmøte satt av til innramming og klargjøring av utstillingen. I overkant av 25 bilder ble stilt ut på hver av utstillingene, og mange medlemmer har fått solgt sine bilder i år. FOTOGRAFISK SAMTIDSDOKUMENTASJON Longyearbyen Fotoklubb har siden 2011 vært i gang med et prosjekt som ønsker å lage en fotodokumentasjon av livet på Svalbard i nær fortid, i dag og i fremtiden. Det er inngått et samarbeid med Svalbard Museum, der denne dokumentasjonen vil bli bevart for ettertiden. Prosjektet fikk støtte fra Svalbard Miljøvernfond i 2011, men ytterligere støtte ble ikke bevilget i 2012, og heller ikke i Prosjektet er delt i tre deler; Longyearbyen før og nå, Tett på og Hva er dette.

4 Delprosjektet Tett på ble ferdigstilt i november 2013, med en utstilling på Svalbard Museum. I prosjektet "Tett på" er folk portrettert i hjemmene sine, og der de jobber. Prosjektgruppa har ønsket å vise det flerkulturelle samfunnet, og vise hvordan folk bor i dag. Det er også utformet litt tekst som handler om personene på bildene. Representanter fra Svalbard Miljøvernfond var til stede under åpningen av utstillingen. I tillegg ble dette annonsert som en medlemskveld for fotoklubbens medlemmer. Til sammen var det ca 35 personer til stede under åpningen av utstillingen, som skal henge oppe på museet fram til sommeren Eva Grøndal har vært leder for dette delprosjektet, og har sammen med Tone Sund stått for fotografering, tekster og produksjon av utstillingen. De fortjener en stor takk for det flotte arbeidet de har utført. KALENDERE Det ble også i 2013 produsert Svalbard-kalender for Sølvi Janita Lervik har vært leder av kalenderkomiteen. Det ble i 2013, i likhet med tidligere år, trykket 4000 kalendere. Medlemmer som har fått bilde på trykk i kalenderen har fått 15 kalendere utdelt. En del bedrifter bestiller kalendere som julegaver til sine ansatte. I år har det vært noe færre av disse. Vi har imidlertid to gode kunder som hvert år bestiller kalendere til sine ansatte og samarbeidspartnere JURYERINGER Fotoklubben har i 2013 på forespørsel fungert som jury for noen andre fotoklubber på fastlandet. I tillegg var medlemmer i fotoklubben, i samarbeid med Svalbard Reiselivsråd, jury for en fotokonkurranse reiselivsrådet utlyste i forbindelse med inngangen til mørketiden i november. ØKONOMI Longyearbyen fotoklubb har forholdsvis sterk økonomi. Hovedinntektskildene er kalendersalg og medlemskontingenter. I tillegg fikk klubben tildelt korkpenger i Det ble innvilget reisestipend på kr. 3000,- til ett medlem i Detaljer ut over dette fremgår av regnskapet for KLUBBLOKALE Fotoklubben leier klubblokale i 2. etasje på Kunst- og Håndtverksenteret i Nybyen. Dette lokalet fremstår ikke som hensiktsmessig i dag, og det finnes planer om oppussing / ominnredning for å få lokalet mer funksjonelt. I 2013 er lokalene blitt malt av Maler Andersen, som utførte dette arbeidet gratis for oss. I tillegg har vasken fått en bedre plassering, og vi har hatt en grovopprydning av eiendeler og utstyr. Det planlegges videre ominnredning og oppussing i AVSLUTNING Styret i Longyearbyen fotoklubb ser tilbake på 2013 som et godt år for fotoklubben, med høyt medlemstall, god økonomi, og et rimelig høyt aktivitetsnivå. Det har vært en del utskiftninger i styret inneværende år, men ved bruk av varamedlemmene har alle funksjonene blitt ivaretatt gjennom året.

5 Mange medlemmer tar på seg ansvar og stiller opp for fotoklubben, og styret i fotoklubben vil rette en stor takk til disse. Vi har likevel bruk for enda flere som kan ta på seg ansvarsoppgaver eller verv av kortere eller lengre varighet. Ved valg av faste komiteledere på årsmøtet i år håper vi å kunne fordele arbeidet i klubben på flere, og oppfordrer alle som ønsker å bidra til å bli med i en av komiteene Anne Bjørndal sekretær

6 Longyearbyen Fotoklubb Balanse periode Side 1 / 1 Periode 2013 Hittil 2013 Periode Hittil 2012 Finansielle anleggsmidler Ansvarsinnsk. coop Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Kortsiktige fordringer Kundefordringer Sum kortsiktige fordringer Kontanter bankinskudd o.l Bank Coop Sum kontanter bankinskudd o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Leverandørgjeld Leverandørgjeld Sum leverandørgjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld & egenkapital

7 Longyearbyen Fotoklubb Resultat periode Side 1 / 2 Periode 2013 Hittil 2013 Periode Hittil Salgsinntekt Fotokurs Salg rammer, bok Salg kalendere Salg printing Julekort/kort Medlemskontingent Salg galleriet - videresalg Korkpenger Andre off.tilskudd/refusjoner Sum salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Innkj.materialer eller varer Innkjøp rammer Innkjøp kalendere Innkjøp bøker Printing Sum varekostnad Annen driftskostnad Leie lokaler Leie transportmidler Inventar Driftskostn Utstillinger Fotoutstyr Datakostnader Rekvisita Kursutgifter Regnskapshonorar Prosjekt Kontorrekvisita Møteutgifter Porto Reklamekostnader Kontigenter fradragsberettiget Gaver fradragsberettigede Gaver ikke fradragsberettigede Bank-og kortgebyrer Andre kostnader Tap på fordringer Sum annen driftskostnad Sum driftskostnader Sum driftsresultat

8 Longyearbyen Fotoklubb Resultat periode Side 2 / 2 Periode 2013 Hittil 2013 Periode 2012 Hittil 2012 Sum driftsresultat Annen renteinntekt Andre renteinntekter Renteinntekter coop Sum annen renteinntekt Annen rentekostnad Andre rentekostnader Sum annen rentekostnad Sum ordinært resultat før skattekostnad Sum ordinært resultat Sum årsresultat Overført annen egenkapital Overf. til annen egenkapital Sum overført annen egenkapital Sum overføringer

9 Saldobalanse hovedbok Longyearbyen Fotoklubb Periode 0-12 Kontonr Kontonavn Inngående saldo Bevegelse i perioden Debet Kredit Saldo ved periode slutt 2013 Side :04:11 Marianne Arnetsen Saldo samme periode i fjor 1396 Ansvarsinnsk. Coop 300,00 300,00 300, KUNDEFORDRINGER , , ,00 700, FEILKONTO 9 751, , BANK , , , , Coop , ,39-283, , ANNEN EGENKAPITAL , , , LEVERANDØRGJELD , ,75-275, GRL. UTENFOR AVG.OMRÅDET 2729 GRL. UTENFOR AVG.OMRÅDET 2736 GRL. AVG. FRI OMSETN GRL. AVG. FRI OMSETN Fotokurs , , Salg rammer, bok , , , Salg kalendere , , , , Salg printing , , Julekort/kort , , , Medlemskontingent , , , Salg galleriet - videresalg , , , , Korkpenger , , , ANDRE , INNKJ.MATERIALER ELLER , Innkjøp rammer , , Innkjøp kalendere , , Innkjøp bøker 7 500, , Printing ,00-960, , LEIE LOKALER , , , LEIE TRANSPORTMIDLER , , INVENTAR 1 283, , DRIFTSKOSTN. 893,00 893, Utstillinger , Fotoutstyr , , , Datakostnader 355,00 355, , REKVISITA 1 740, , Kursutgifter , , , Regnskapshonorar , , , Prosjekt , , , KONTORREKVISITA 2 526, , , Møteutgifter 2 777, , , PORTO 1 519, ,00 517, , REKLAMEKOSTNADER 1 428, , , KONTIGENTER , , , GAVER FRADRAGSBERETTIGEDE 350, GAVER IKKE 460, BANK-OG KORTGEBYRER 467,00 467,00 447,00 Uni Økonomi V3

10 Saldobalanse hovedbok Longyearbyen Fotoklubb Periode 0-12 Kontonr Kontonavn Inngående saldo Bevegelse i perioden Debet Kredit Saldo ved periode slutt :04:11 Marianne Arnetsen Saldo samme periode i fjor 7790 ANDRE KOSTNADER 45,60 45, , TAP PÅ FORDRINGER 1 375, ANDRE RENTEINNTEKTER -317,00-317,00-350, Renteinntekter Coop -13,90-13, ANDRE RENTEKOSTNADER 306, Overf. til annen egenkapital , , ,00 Totalsum 0, , ,39 0,00 0,00 Uni Økonomi V3

11 Kontoutskrift åpne poster - leverandører pr. 04/03/2014 Longyearbyen Fotoklubb Konto: Side :58:50 Marianne Arnetsen Konto: Svalbard Regnskap AS Saldo hittil i 2013: -275,00 Dato F.dato B.nr Fakt.nr Tekst Debet Kredit Status Restbeløp Inngående faktura -275,00 Åpen -275,00 Sum åpne poster denne kontoen: -275,00 Totalsum åpne poster leverandører -275,00

12 Kontoutskrift åpne poster - Kunder pr. 04/03/2014 Longyearbyen Fotoklubb Konto: Side :57:58 Marianne Arnetsen Konto: Svalbard Museum Saldo hittil i 2013: 700,00 Dato F.dato B.nr Fakt.nr Tekst Debet Kredit Status Restbeløp Faktura nr ,00 Åpen 700,00 Sum åpne poster denne kontoen: 700,00 Konto: Telenor Svalbard Saldo hittil i 2013: 990,00 Dato F.dato B.nr Fakt.nr Tekst Debet Kredit Status Restbeløp Faktura nr ,00 Åpen 990,00 Sum åpne poster denne kontoen: 990,00 Konto: Arctic Autorent AS Saldo hittil i 2013: 550,00 Dato F.dato B.nr Fakt.nr Tekst Debet Kredit Status Restbeløp Faktura nr ,00 Åpen 550,00 Sum åpne poster denne kontoen: 550,00 Konto: Svalbard Reiseliv AS Saldo hittil i 2013: 760,00 Dato F.dato B.nr Fakt.nr Tekst Debet Kredit Status Restbeløp Faktura nr ,00 Åpen 760,00 Sum åpne poster denne kontoen: 760,00 Konto: Mary Ann's Polarrigg Saldo hittil i 2013: 990,00 Dato F.dato B.nr Fakt.nr Tekst Debet Kredit Status Restbeløp Faktura nr ,00 Åpen 990,00 Sum åpne poster denne kontoen: 990,00 Totalsum åpne poster kunder 3 990,00

13 Longyearbyen Fotoklubb 9171 LONGYEARBYEN Næringsbygget Postboks Longyearbyen Telefon: Telefax: E-post: Org.nr.: Lyb den REGNSKAP PR Vedlagt følger resultat og balanserapport samt åpne poster kunder og leverandører pr Regnskapet er ført på grunnlag av de bilagene vi har mottatt. Resultatet Driftsresultat pr er positivt med kr ,- mot kr ,- samme periode i fjor. Salgsinntektene viser en reduksjon i forhold til samme periode i fjor på kr ,-. Driftskostnader viser en økning i forhold til samme tidspunkt i fjor på kr ,-. Avstemminger Bankkontoutskrifter er avstemt mot bokført saldo, og balansen er avstemt i sin helhet. Kunder og leverandører er avstemt mot kontoutdrag fra kunder/leverandører pr Varelager Vi har ikke mottatt varetellingsliste pr og har derfor vurdert eventuell varebeholdning til 0,-. Kunder Det er totalt 4 åpen poster for kunder på kr 3.990,- pr , se vedlagt liste. Faktura 189 til Svalbard Museum på kr 700,- med forfall er ikke tapsført. Skal denne tapsføres i 2013 eller venter vi til den er foreldet (3 år)? Leverandører En åpen post, men denne er betalt i Egenkapitalen er pr kr ,- Ta gjerne kontakt med oss hvis det er spørsmål. Med vennlig hilsen For Svalbard Regnskap AS Marianne Arnetsen Aut. regskapsfører

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på Telemark Bilruter, Strømdaljordet 1, Skien, tirsdag 11. mars kl. 19:00. OBS! Parkering av biler skal

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING

ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING ÅRSMELDING MOLDE JEGER OG FISKERFORENING 2014 DAGSORDEN: 1. Konstituering av møtet 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av dagsorden 1.3 Valg av ordstyrer 1.4 Valg av sekretær 1.5 Valg av tellekorps

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Inger E. Standal Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 21 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE Lørdag 13. juli kl. 09:00 12:00. Sted: RIL klubblokale, Sukkevann. 28.06.2013 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen

Generalforsamling. Sakspapirer. Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen Generalforsamling Sakspapirer Tirsdag 30. september 2014 kl. 17.15 Auditorium S5 på Gløshaugen 1 Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 30. september 2014 Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2:

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012

Årsmøte Skedsmo Western Club. Lillestrøm 25. mars 2012 Årsmøte Skedsmo Western Club Lillestrøm 25. mars 2012 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Sak 3 Å rsberetning for 2013

Sak 3 Å rsberetning for 2013 Innkalling til a rsmøte 2014 Lørdag 1. mars på Letohallen hotell, Dal kl 18.00 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent, 2 til å underskrive protokollen, tellekorps 3. Årsberetninger

Detaljer

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB

DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB DOKUMENTER TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORDSTRAND BASKETBALL CLUB 17. mars 2010 Dagsorden 1. Godkjenning av fremmøtte medlemmers stemmeberettigelse 2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive

Detaljer

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. februar 2014 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2012 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer