INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD"

Transkript

1 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: ONSDAG 14. oktober 2015 kl STED: Sola menighetssenter, Soltunveien 6. TIL: Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Marianne Hovland Repr. Sola MR Ole Bernhard Eriksen Repr. Ræge MR (nestleder) Henning Kristensen Vararepr. Ræge MR Bjørn Magne Espeset Repr. Sørnes MR Edvard Aarsland Repr. Sørnes MR Nelly Hveding Vararepr. Tananger MR Sigve Martin Mæland Vararepr. Tananger MR Janne Stangeland Rege Sindre Eskedal Trygve Torgersen Tore J. Aas Repr. Sola kommune Geistlig repr. Stavanger biskop Kirkeverge/sekretær for fellesrådet (forfall) Avtr. assisterende kirkeverge Sakliste sendes også til orientering til: Øvrige prester Daglig ledere i menighetene Vennligst gi beskjed til kirkevergekontoret snarest dersom du er forhindret fra å møte, slik at vi kan få kalt inn vararepresentant i tide. E-post: evt Servicetorget tlf Eventuelt forfall bes også meldt umiddelbart direkte til respektiv vararepresentant. Åpningsord:

2 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 2 SAKLISTE: Sak 22/15: Godkjenning av innkalling og sakliste til møte Sak 23/15: Godkjenning av møteprotokoll fra møte Sak 24/15: Orienteringer, skriv og meldinger Sak 25/15: Regnskapsrapport januar august 2015 Sak 26/15: Oppfølging: Ressurs og stillingsfordeling i Sola kirkelige fellesråd Sak 27/15: Omlegging av regnskaps og lønnsadministrasjon for Sola kirkelige fellesråd Sak 28/15: Endelig fastsettelse: Vedtekter for gravplassene i Sola kommune Sak 29/15: Evaluering og tilbakeblikk på fellesrådets arbeid Sak 30/15: Eventuelt

3 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 3 SAKLISTE: Sak 22/15: Godkjenning av innkalling og sakliste til møte Forslag til VEDTAK: Innkalling og sakliste til møtet godkjennes. Sak 23/15: Godkjenning av møteprotokoll fra møte Forslag til VEDTAK: Protokoll fra fellesrådets møte godkjennes. Sak 24/15: Orienteringer, skriv og meldinger a. KA-rundskriv (Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon): 08/15 De sentrale særavtalene er reforhandlet 09/15 Tariffrevisjonen pr /15 Påminning om kirkelige arbeidsgiveres aktivitetsplikt KAs rundskriv fra 2002 og tidligere er tilgjengelige på: a. Status på tilsettingssaker og personalsituasjon b. Status på div. vedlikeholdsprosjekter kirkebygg c. Brev fra Stavanger biskop: Svar på søknad om godkjenning: Montering av lyse trappeforkanter i koret, Tananger kirke d. Aktuelt om gravlundforvaltning i Sola e. Informasjon om Kirkevalget f. Oppfølging av Kompetanseheving innenfor grafisk presentasjon, bruk av sosiale medier og hjemmesider for stab og frivillige. Kurs i regi av IKO vinteren 2016: En mer synlig kirke. Om kommunikasjon og markedsføring. g. Konstituering av nytt Sola kirkelige fellesråd h. S i. j.

4 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 4 Forslag til VEDTAK: Framlagt informasjon, skriv og meldinger tas til orientering. Sak 25/15: Regnskapsrapport januar august 2015 SAKSDOKUMENTER TORE s saksforelegg SAKSFORELEGG Forslag til VEDTAK: Sdfgsdfsdf Sak 26/15: Oppfølging: Ressurs og stillingsfordeling i Sola kirkelige fellesråd SAKSHISTORIKK FR-sak 43/2001: Evaluering av stillingene i Sola kirkelig fellesråd FR-sak 72/2002: Organisasjonsutvalgets rapport forslag til organisering FR-sak 60/2004: Fordeling av ressurser / stillinger til menighetene FR-sak 08/2007: stillingsfordeling i menighetene med henv. til FR-sak 36/2004 Årsmelding 2003 FR-sak 14/2007: Stillingsfordeling i menighetene jfr. FR-sak 08/2007 FR-sak 38/2009: Forslag til organisering av fellesrådets administrative tjenester kirkelig servicetorg (pkt. e). FR-sak 33/2011 Ressurs- og stillingsfordeling i Sola kirkelige fellesråd foreløpig drøftning FR-sak 42/2013 Oppfølging av sak vedr Ressurs og stillingsfordeling i Sola kirkelige fellesråd (FR sak 33/2011) SAKSDOKUMENTER FR-sak 42/2013 Oppfølging av sak vedr Ressurs og stillingsfordeling i Sola kirkelige fellesråd (FR sak 33/2011) Drøftingsmøte mellom arbeidsgruppe og daglige ledere: Viktige drøftingstema SAKSFORELEGG I behandlingen av FR-sak 423/2013 ble det gjort følgende vedtak: a. På bakgrunn av saksforelegget og fellesrådets debatt og innspill i saken ber rådet om at Christian Lie og Edvard Aarsland sammen med kirkevergeadministrasjonen utgjøre

5 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 5 en arbeidsgruppe som i løpet av 2014 legger fram oppfølgingssak til FR-sak 42/2013 Ressurs og stillingsfordeling i Sola kirkelige fellesråd b. Fellesrådet ber om at daglige ledere med deres kompetanse og erfaring involveres i arbeidsgruppens arbeid. Arbeidsgruppen hadde i sin drøfting i 2014 fokus på følgende punkter: 1. Pedagogisk oppsett presentasjon av fellesrådets nåværende ressursfordeling 2. Grunnbemanning i menighetene 3. Tilskudd FR til MR Fordeling trosopplæringsmidler fra staten v/bd.rådet 5. Ressursfordeling erfaringer fra andre fellesråd I drøftingsmøte mellom arbeidsgruppen og daglige lederne i Sola-menighetene A. Fellesrådets nåværende stillingsfordeling til menighetene B. «Hva er relevant fordeling av fellesrådets ressurser overfor menighetene»?! C. Fellesrådets ordning med økonomiske støtte til menighetsrådene D. Trosopplæringsmidler E. Innspill på andre forhold Forslag til VEDTAK: a. Sd b. Sd c. Sd d. s Sak 27/15: Omlegging av regnskaps og lønnsadministrasjon for Sola kirkelige fellesråd SAKSDOKUMENTER Brev til Sola kommune: VEDR REGNSKAPS- OG LØNNSADMINISTRASJON FOR SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD fra Sola kirkelige fellesråd: TILBUDSKONKURRANSE REGNSKAP/LØNN Brev fra rådmann Sola kommune SAKSFORELEGG I avtalt kontaktmøte vedr fellesrådets budsjettinnspill for 2016 og kommunens HØP mellom Sola kommune v/rådmann og økonomisjef og Sola kirkelige fellesråd v/leder og

6 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 6 kirkeverge ble det fra kommunens side anmodet om at Sola kirkelige fellesråd overtar ansvaret for regnskapsføring og lønnskjøring fom på bakgrunn av kommunens vurderinger vedr egen regnskaps og lønnsadministrasjon. Det formelle grunnlaget for gjeldende regnskaps- og lønnsadministrasjon er pkt II i gjeldende tjenesteytingsavtale mellom Sola kommune og Sola kirkelige fellesråd fra Vi oppfatter at Sola kommune i møtet signaliserer oppsigelse av dette punktet, da med 3 måneders varsel ref avtaletekstens pkt VII - 2 Økonomiutvalget og kirkevergeadministrasjonen i Sola kirkelige fellesråd påbegynte umiddelbart arbeidet med å kartlegge og utrede saken, for å klargjøre hvilke muligheter en har for å inngå en slik avtale som må gjøres med ekstern aktør og hva den skal omfatte. I tillegg måtte det forberedes noe omlegging av interne rutiner og ordninger. Kirkevergeadministrasjonen er kjent med at storparten av landets kirkelige fellesråd får utført sin regnskaps og lønnsadministrasjon i egen kommune som tjenesteyting. Noen av landets største fellesråd har egen fagadministrasjon på disse feltene. Enkelte større fellesrådsadministrasjoner utfører vertstjenester for mindre nabo-fellesråd. Sola kirkelige fellesråd vurderer det imidlertid slik det er for lite og sårbart til å etablere og inneha denne type kompetanse selv. Det er så langt adminsitrasjonen kjenner til få aktører i markedet som håndterer KOSTRA-regnskaper. Vi vet at f.eks. KNIF Regnskap er en kompetent aktør med gode kundereferanser innen kirkelig sektor. Det pågår for tiden en stor prosess i kommune-norge som forbereder og avklarer mulige kommunesammenslåinger. Mye av dette skal være avklart i løpet av I den grad Sola kommune blir slått sammen med andre kommuner, vil også Sola kirkelige fellesråd bli lagt ned og inngå i et større kirkelig fellesråd som vil følge grensene for en ny større kommune. Dette inkluderer ny organisering som også omfatter regnskap og lønn. Ingen er p.t. kjent med hvilken størrelse en evt ny kommune / fellesråd vil få. Hvis den politiske prosessen videre får den framdrift som signalisert ligger nye kommuneetableringer 2-3 år fram i tid. I møtet ble det antydet at Sola kommune bruker ca 0,9 årsverk til regnskaps- og lønnsadministrasjon overfor fellesrådet. Basert på det ble det antydet at en vil kunne yte ca. kr i økt rammebevilgning som dekning av økte kostnader til dette. Når Sola kirkelige fellesråd i september har gått ut og innhentet pristilbud på regnskaps og lønnstjenester ville det være det behov for en snarlig avklaring på størrelsen på økt tilskuddsbeløp. Det ville være ukorrekt for Sola kirkelige fellesråd å motsette seg kommunens anmodning om å overta regnskaps og lønnsadministrasjonen. Kirkevergeadministrasjonen gikk umiddelbart i gang med å utrede saken med tanke på igangsetting fra Foreløpig plan har vært at avtroppende ass.kirkeverge engasjeres på timebasis utover høsten for å forberede og sammen med ny ass.kirkeverge etablere nye eksterne regnskaps og lønnstjenester. Sendt forespørsel til 6 eksterne aktører. 1 aktør har i tillegg hørt om dette og spurte om å få levere pristilbud. Det er mottatt i alt 4 pristilbud som varierer

7 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 7 På bakgrunn av rådmannens brev av setter kirkevergeadministrasjonen denne saken på vent til 2016, men finner det relevant å informere avtroppende fellesråd om saken. Forslag til VEDTAK: Sola kirkelige fellesråd tar saken til orientering. Sak 28/15: Endelig fastsettelse: Vedtekter for gravplassene i Sola kommune SAKSDOKUMENTER: SAKSFORELEGG Forslag til VEDTAK: Sola kirkelige fellesråd Sak 29/15: Evaluering og tilbakeblikk på fellesrådets arbeid SAKSFORELEGG Avtroppende fellesråd har hatt en ordinær funksjonstid på 4 år. Avtroppende fellesråd fratrer og nytt fellesråd trer formelt i funksjon , med funksjonstid fram til Kirkelig fellesråds hovedoppgaver er ihht. kirkeloven som følger: 1. Sørger for rammebetingelser for menighetene 2. Styrer planprosesser 3. Ivaretar arbeidsgiveransvaret 4. Forvalter kirker og kirkegårder Det er videre en annen hovedoppgave for kirkelig fellesråd å utvikle og forvalte gode relasjoner og gode rutiner i forhold til egen kommune, som har det finansielle ansvaret for den lokale kirke. God økonomiforvaltning henger tett sammen med dette, og fellesrådet har en viktig oppgave å forvalte de samlede ressursene på en forsvarlig og rettferdig måte i forhold til menighetene. Dette gjelder selvsagt også de ressursene som tilsatte medarbeidere representerer.

8 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 8 Det er verdifullt for fellesrådets administrasjon og nytt fellesråd å lytte til avtroppende fellesråds evaluering og tilbakeblikk på styreperioden som nå avsluttes. Det er viktig å forvalte videre historikk og vurderinger i ulike saker på en tjenlig måte. Fellesrådets medlemmer inviteres med dette til å gi innspill, kommentarer og evaluerende vurderinger av fellesrådets arbeid de siste 4 årene. Forslag til VEDTAK: Fellesrådet og kirkevergeadministrasjonen tar innspill og kommentarer til orientering. Sak 30/15: Eventuelt Vel møtt! Sola, Christian Lie (sign.) Leder Sola kirkelige fellesråd Trygve Torgersen (sign.) Kirkeverge

9

10 Sola kirkelige fellesråd Kirkevergen Til den det måtte angå Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 15/ tja 131 Sola TILBUDSKONKURRANSE REGNSKAP/LØNN Sola kirkelige fellesråd innbyr med dette tilbydere til en tilbudskonkurranse for regnskapstjenester og lønnskjøring. Behov Sola kirkelige fellesråd skal inngå avtale om regnskapsføring for fellesrådet, fire menigheter og en menighetsbarnehage. Alle regnskap føres etter kommunale regnskapsprinsipper, kontering/attestasjon og anvisning, budsjettering, avdeling- og prosjekt-regnskap, mva-oppgjør, KOSTRA-rapportering og annen offentlig rapportering og statistikk. Ønsket igangsetting 1/ Kvalifikasjonskrav Det må dokumenteres at ansvarlig regnskapsfører har kompetanse/erfaring fra denne type regnskapsføring. Jfr KA, kirkelig arbeidsgiver- interesseorganisasjon: Økonomistyring Regnskapet må være digitalisert og web-basert. Alle bilag skannes og gjøres tilgjengelig gjennom regnskapssystemet. Digital bankavstemming og nettbank (kun for regnskapsfører) Egenproduserte rapporter ved behov; tilgjengelig rapportgenerator Lønnssystem tilpasset KA sitt tariffområde, hoved-/mellom-oppgjør pr 1/5 Skatteattest og referanser må vedlegges. Regnskap tilgjengelig 10. i påfølgende måned. Tildelingskriterier Ved utvelgelse vil det bli lagt vekt på pris (20%), programvare/brukervennlighet (40%) og erfaring/kompetanse (40%). Omfang/kapasiteter Sola kirkelige fellesråd (FR) 1500 bilag pr år 1000 utgående fakturaer fordelt på FR + 4 menigheter Mva-kompensasjon, -oppgjør Årsoppgjør 30 fast ansatte (inkl ansatte i menighet), lønnskjøring 12. i hver mnd Ca 100 lønns-/-trekkoppgaver 10 brukere Postboks 82 Tlf/faks E-post/Internett: Bankkonto / Org.nr.: Soltunvegen 6 Tlf: SOLA

11 Sola kirkelige fellesråd Kirkevergen Tananger menighetsbarnehage (kjøres pt i felles regnskap ex. lønn) 300 bilag pr år Mva-oppgjør 1000 fakturaer pr år 30 fast ansatt 75 lønns-/-trekkoppgaver 2 brukere Pris Pristilbudet må inneholde: Oppstartskostnader, inkl nødvendig opplæring Estimert årskostnad inkl årsoppgjør Timepris for bistand utover «normalen» Årlige lisenskostnader Informasjon om sikkerhet/backup Adekvat informasjon om årsoppgjør for revisjonen. Ytterligere opplysninger kan gis av kirkeverge Trygve Torgersen tlf eller undertegnede. Innleveringsfrist er fredag 11. september 2015 kl Tilbudet sendes pr epost til Vennlig hilsen Tore J Aas Ass. kirkeverge Telefon Postboks 82 Tlf/faks E-post/Internett: Bankkonto / Org.nr.: Soltunvegen 6 Tlf: SOLA

12

13 Drøftingsmøte kl Deltakere: Daglige lederne og ressursutvalget i Sola kirkelige fellesråd Randi Tveit, Siri Lindtveit, Johan Jensen, Linn Elisabeth Aase, Edvard Aarsland, Christian Lie, Trygve Torgersen, Kai Rune Byberg (hvis tid/anledning. 1. Viktige drøftingstema A. Fellesrådets nåværende stillingsfordeling til menighetene (vedlagt stillingsfordeling pr mars 2015) B. «Hva er relevant fordeling av fellesrådets ressurser overfor menighetene»?! - Hvilken menighet skal få ny stilling når/hvis fellesrådet får økt rammetildeling fra Sola kommune (jfr. fellesrådets årlige budsjettinnspill til kommunen) - Eventuell omfordeling / omprioritering av stilling / stillingstype når det oppstår vakanse i fellesrådets stillinger - Er det mulig å flytte en eksisterende stilling fra en menighet til en annen? Innspill, synspunkter og kommentarer C. Fellesrådets ordning med økonomiske støtte til menighetsrådene Jfr. vedtak i FR-sak 06/15 Fellesrådet har fastsatt en midlertid støtteordning for 2015, med halvering av 2014 tilskuddsbeløp. Innspill, synspunkter og kommentarer D. Trosopplæringsmidler Se vedlagt dokument fra Ås kirkelige fellesråd - er nåværende fordeling av trosopplæringsmidlene ufravikelig? - Kan menighetene samarbeide om større / fulle stillinger? - Avsetning til framtidige pensjonsforpliktelser for ansatte i trosopplæring Innspill, synspunkter og kommentarer E. Innspill på andre forhold 1

14 Drøftingsmøte kl Deltakere: Daglige lederne og ressursutvalget i Sola kirkelige fellesråd Randi Tveit, Siri Lindtveit, Johan Jensen, Linn Elisabeth Aase, Edvard Aarsland, Christian Lie, Trygve Torgersen, Kai Rune Byberg (hvis tid/anledning. 1. Viktige drøftingstema A. Fellesrådets nåværende stillingsfordeling til menighetene (vedlagt stillingsfordeling pr mars 2015) B. «Hva er relevant fordeling av fellesrådets ressurser overfor menighetene»?! - Hvilken menighet skal få ny stilling når/hvis fellesrådet får økt rammetildeling fra Sola kommune (jfr. fellesrådets årlige budsjettinnspill til kommunen) - Eventuell omfordeling / omprioritering av stilling / stillingstype når det oppstår vakanse i fellesrådets stillinger - Er det mulig å flytte en eksisterende stilling fra en menighet til en annen? Innspill, synspunkter og kommentarer C. Fellesrådets ordning med økonomiske støtte til menighetsrådene Jfr. vedtak i FR-sak 06/15 Fellesrådet har fastsatt en midlertid støtteordning for 2015, med halvering av 2014 tilskuddsbeløp. Innspill, synspunkter og kommentarer D. Trosopplæringsmidler Se vedlagt dokument fra Ås kirkelige fellesråd - er nåværende fordeling av trosopplæringsmidlene ufravikelig? - Kan menighetene samarbeide om større / fulle stillinger? - Avsetning til framtidige pensjonsforpliktelser for ansatte i trosopplæring Innspill, synspunkter og kommentarer E. Innspill på andre forhold 1

15 Sola kommune Kultur Høringsinstanser Vår dato Vår ref Arkivkode Saksnr.: 15/ REG 6006 Saksbehandler Deres ref. Morten E. Hansen HØRING PÅ FORSLAG TIL PLANPROGRAM PLAN 6006 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER SOLA KOMMUNE Utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø vedtok i sitt møte tirsdag 1. september å sende forslaget til planprogram for plan 6006 Kommunedelplan for kulturminner Sola kommune ut på høring. Høringsfrist er 22. oktober. Høringssvar sendes til og merkes med 15/2546 Kulturminneplan. For å få utarbeidet en best mulig kulturminneplan for Sola er det særdeles viktig med et godt samarbeid med personer og lag i kommunen med særskilt interesse for og kunnskap om kulturminnene i kommunen. Jeg håper derfor at dere vil bidra aktivt til å forme kulturminneplanen og innholdet i denne og ser frem til en tett dialog og samarbeid om dette viktige arbeidet i tiden som kommer. Med hilsen Morten E. Hansen kultursjef Sola kommune Vedlegg: Forslag til planprogram Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. Postadresse Telefon E-post Org.nr Pb. 99, 4097 SOLA

16 Til: Sigve Martin Mæland Emne: SV: Vedr planlagt møte i Sola kirkelige fellesråd ONSDAG 26.august 2015 kl : Utsettes til 14.oktober 2015 Hei Sigve, Jeg har notert det; så melder du eventuelt forfall når innkallingen kommer. Fra: Sigve Martin Mæland Sendt: 20. august :56 Til: Trygve Torgersen Kopi: Emne: RE: Vedr planlagt møte i Sola kirkelige fellesråd ONSDAG 26.august 2015 kl : Utsettes til 14.oktober 2015 Takk, det er ingen vits å ha møte utan saker. :-) To blir eitt. Det er innflytting i første fase i Great Yarmouth 12/10, og eg må bli til 13/10 for å sjå at alt fungerer som det skal. Viss det IKKje gjer det, KAN det hende at eg ikkje når møtet. Me får sjå. Sigve From: Trygve Torgersen Sent: 19. august :16 To: 'Bjørn Magne Espeset Christian Lie 'Edvard Aarsland'; 'Janne Stangeland Rege'; 'Marianne Hovland 'Ole Bernhard Eriksen'; 'Nelly Margrethe Hveding'; Tore J. Aas; 'Sigve Martin Mæland'; 'Henning Kristiansen' Cc: 'Kjetil Aano'; Just Salvesen; Berit Espeset; Haakon Kessel; Randi Lundberg Tveit; Johan Jensen; Siri Bloch Lindtveit; 'Anne Abrahamsen'; 'Janne-May Sørensen'; 'Jess Milter'; Linn Elisabeth Aase; 'Kristin Byberg'; 'Turid Tjora' Subject: Vedr planlagt møte i Sola kirkelige fellesråd ONSDAG 26.august 2015 kl : Utsettes til 14.oktober 2015 Til medlemmer og varamedlemmer i Sola kirkelige fellesråd Varamedlemmer: Til orientering Daglige ledere og sokneprester: Til orientering Prosten i Tungenes: Til orientering Sola kirkelige fellesråd har i sin møteplan sitt neste møte onsdag 26.august 2015 kl Det er svært få saker til behandling til neste møte. Leder i fellesrådet og kirkevergen har derfor besluttet at planlagte møter 26/8 og 11/11 slåes sammen. Neste møte i Sola kirkelige fellesråd fastsettes til onsdag 14.oktober kl Dette møtet blir det siste ordinære møte i inneværende valgperiode. Etter Kirkevalget 14.september skal nytt kirkelig fellesråd være konstituert innen 31.november file:///c /...ola%20kirkelige%20fellesråd%20onsdag%2026.august%202015%20kl.% %20utsettes%20til%2014.oktober% txt[ :16:51]

17 Med vennlig hilsen Trygve Torgersen kirkeverge Sola kirkelige fellesråd Tlf E-post: Pb. 82, 4097 SOLA file:///c /...ola%20kirkelige%20fellesråd%20onsdag%2026.august%202015%20kl.% %20utsettes%20til%2014.oktober% txt[ :16:51]

18 DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop Sola kirkelige fellesråd Postboks SOLA Dato: Vår ref: 15/ RAH (15/33457) Deres ref: Svar på søknad om godkjenning: Montering av lyse trappeforkanter i koret, Tananger kirke Vi viser til brev av med søknad om godkjenning av montering av lyse trappeforkanter i koret i Tananger kirke. I lov av 7.juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke, fjerde ledd andre punktum, heter det at: Anskaffelse og avhendelse av kirkens inventar og utstyr skal godkjennes av biskopen. Saken har vært forelagt Kirkerådets kirkebyggkonsulent. Stavanger biskop godkjenner planene til montering av lyse trappeforkanter i koret i Tananger kirke, slik det fremgår av vedlegg til søknad. Det forutsettes at bredden på de nye trappeforkantene følger fugene som i dag. Vedtaket er gjort med hjemmel i kirkelovens 18 fjerde ledd. Med vennlig hilsen Jorunn Kraft Vistnes, e.f. stiftsdirektør Ragnhild Halle kulturrådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Stavanger bispedømmeråd E-post: Telefon: Saksbehandler Lagårdsveien 44 Web: Telefaks: Ragnhild Halle 4010 STAVANGER Org. nr.: Bankkontonr:

19 2

20 Mottakere: Ove Morten Berge Prosten i Tungenes Postboks RANDABERG Sola kirkelige fellesråd Postboks SOLA Tananger menighetsråd Postboks TANANGER 3

21 SÆRUTSKRIFT FR-sak 42/2013 Oppfølging av sak vedr Ressurs og stillingsfordeling i Sola kirkelige fellesråd (FR-sak 33/2011) TIDLIGERE BEHANDLING FR-sak 43/2001: Evaluering av stillingene i Sola kirkelig fellesråd FR-sak 72/2002: Organisasjonsutvalgets rapport forslag til organisering FR-sak 60/2004: Fordeling av ressurser / stillinger til menighetene FR-sak 08/2007: stillingsfordeling i menighetene med henv. til FR-sak 36/2004 Årsmelding 2003 FR-sak 14/2007: Stillingsfordeling i menighetene jfr. FR-sak 08/2007 FR-sak 38/2009: Forslag til organisering av fellesrådets administrative tjenester kirkelig servicetorg (pkt. e). FR-sak 33/2011 Ressurs- og stillingsfordeling i Sola kirkelige fellesråd foreløpig drøftning SAKSDOKUMENTER Saksforelegg FR-sak 33/2011 Ressurs og stillingsfordeling i Sola kirkelige fellesråd foreløpig drøfting Ansatte og stillingsprosent Sola kirkelige fellesråd pr. oktober 2013 Nøkkeltall Sola kirkelige fellesråd 2012 Solakirkene i tall 2012 SAKSFORELEGG a. Sakens historikk Sola kirkelige fellesråd har hatt stillings og ressursfordelingen til vurdering og drøfting ved gjentagne anledninger, jfr. oversikten over tidligere behandlinger fra 2001 og framover. Rådet har ved flere anledninger ønsket å se på gjeldende stillingsfordeling i forhold til ulike behov og situasjoner i menighetene Forrige råd drøftet saken i sitt siste møte og gjorde følgende vedtak: 33/2011: Ressurs og stillingsfordeling i Sola kirkelige fellesråd foreløpig drøfting VEDTAK: a. Fellesrådet tar sine drøftinger og synspunkter med i sitt videre arbeid med saken. b. Fellesrådet ber administrasjonen følge opp evaluering av servicetorget ihht. FR-sak 38/2009 pkt. d-e og vurdere dette i sammenheng med prosessen vedr. ressurs og stillingsfordeling Vedtaket viser til FR-sak 38/2009, som fastsatte ny ordning med felles, kirkelige servicetorg i Sola: 38/2009: Forslag til ny organisering av fellesrådets administrative tjenester kirkelig servicetorg VEDTAK: a) Sola kirkelig fellesråd går inn for å etablere sentralt, kirkelig servicetorg innen 1.kvartal b) Ny leder i kirkelige fellesråd, kirkevergen, Heidi Warren, Sidsel Holmsen og Christian Lie samt ansattes representant fra en av de 3 andre menighetene oppnevnes til 1

22 SÆRUTSKRIFT arbeidsgruppe som arbeider fram endelig modell for samt rammer og ansvarsområde for kirkelig servicetorg i Sola. Arbeidsgruppen gis fullmakt til å supplere med evt. andre ressurspersoner i arbeidet. c) Arbeidsgruppen avgir innstilling til fellesrådet innen februar d) Ny ordning med kirkelig servicetorg evalueres innen utgangen av e) I forbindelse med evaluering av kirkelig servicetorg ber fellesrådet om at også grensesnittet i forhold til tidligere vedtatt fordelingsnøkkel av stillingsressurser blir vurdert. Kirkevergen peker på og understreker betraktningene i saksforelegget til FR-sak 33/2011 som forrige fellesråd behandlet like før fullført valgperiode og som beskrev i noen grad nåsituasjonen samt reflekterte noe omkring personalressursfordelingen i fellesrådets område. Det gjengis kun noen få utdrag fra dette. Oppfølgingen av denne saken er på flere måter på overtid, og administrasjonen har ikke klart å følge dette opp på en tilfredsstillende måte. Det er derfor viktig at nåværende fellesråd settes godt inn i saken for å kunne gjøre ønskelige og nødvendige vedtak i forhold til framtidig fordeling av tilgjengelige ressurser, og de følgende punktene redegjør for noe historikk samt relevante og viktige forhold i Sola kirkelige fellesråd. b. Fellesrådets ansvar og oppgaver Kirkelig fellesråd har ihht. kirkelovens 14 klart definerte oppgaver og ansvarsområder. Følgende avsnitt gjengis fra forrige saksforelegg (2011): Fellesrådets oppgaver ihht. Kirkeloven er primært bygging, drift og vedlikehold av kirkebyggene, anlegg, drift og forvaltning av kirkegårdene, opprettelse, forvaltning og evt. nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett, anskaffelse og drift av menighets og prestekontor. Videre skal fellesrådet anskaffe lokaler og utstyr til konfirmantopplæring (jfr. 14). Det er innenfor disse ansvarsområdene fellesrådets økonomiske midler skal fordeles. Det er innenfor disse rammene og oppgavene fellesrådet etter beste evne skal fordele og forvalte tilgjengelige økonomiske rammer samt tilsatte medarbeidere. De årlige personalrelaterte utgiftene omfatter jevnt opp mot 80 % av det totale driftsbudsjettet, som er et forvaltningsbudsjett. Fellesrådet prioriterer med dette en svært stor del til stillinger i menighetene. Det er imidlertid en god del år siden fellesrådet har fått varig økt det årlige rammetilskuddet fra Sola kommune for å kunne øke antall stillinger til strategisk, utadrettet arbeid i menighetene. c. Opprettelse av Solakirkenes servicetorg Rådet vedtok i 2009 etablering av kirkelig servicetorg, som kom i drift fra mai Bakgrunnen for dette var i stor grad preget av det arbeidet som Komité for Ressurs, struktur og tjenester på oppdrag fra Sola kirkelige fellesråd la fram i mai 2007, med følgende mandat: FR-sak 37/2006: RESSURS, STRUKTUR OG TJENESTER VEDTAK: Fellesrådet oppnevner en komité som skal arbeide med disse sakene: - Foreslå forbedringer av administrative ordninger og rutiner for menighetene i Sola innenfor de budsjettrammer fellesrådet har. - Gi en oversikt over det som har kommet av utredninger til Sola kirkelige fellesråd de senere årene på 2

23 SÆRUTSKRIFT dette saksfeltet. - Gi en presentasjon av vår organisasjon og der en peker på sterke og svake sider slik den fungerer i dag. - Det er kjent at flere fellesråd rundt om i landet har innført nye administrative ordninger og Sola kirkelige fellesråd ønsker mer informasjon om disse og hvilke fordeler og ulemper de nye ordninger har medført. - Forslagene fra komiteen skal ivareta de ansattes behov for trygghet og godt arbeidsmiljø på en god måte. Evaluering av servicetorget legges fram i FR-sak 41/2013. d. Fordeling av personalressursene i fellesrådets område Det vises til vedlagt oversikt Ansatte og stillingsprosent Sola kirkelige fellesråd pr. oktober Ifm etableringen av Solakirkenes servicetorg pekte fellesrådet på nødvendigheten av også å se på fordelingen av eksisterende stillinger som dekkes over eget budsjett til de 4 menighetene. Det er i fellesrådets område 4 menigheter med respektive staber, slik det har vært i svært mange år. Menighetene har stor nytte av stillingene som er lagt til deres tjenester og aktiviteter. Når det ifm fellesrådets årlige budsjettprosess og ved andre anledninger kommer fram behov og ønsker om flere stillinger, grunner dette seg omtrent alltid i ønske om og behov for å øke aktiviteter og tilbud til lokalbefolkningen i menighetene. Dagens personalsituasjon i fellesrådet er fordelt med følgende finansiering: Fellesrådet Diakon/kateket (staten) Trosopplæring (staten) Menighetene Totalt 13,35 årsverk 1,00 årsverk 2,55 årsverk 4,15 årsverk (inkl. korttidsbarnehager) 21,05 årsverk. Sokneprestene i menighetene (4 årsverk) er statsfinansiert via Stavanger bispedømme og hører derfor ikke med i fellesrådets finansieringsoversikt. Menighetenes egenfinansierte stillinger er som følger: Sola Tananger Sørnes Ræge Totalt 0,90 årsverk (+ 0,45 årsverk korttidsbarnehage) 0,70 årsverk 0,80 årsverk (+ 0,60 årsverk korttidsbarnehage) 0,70 årsverk 3,10 årsverk Flere av disse stillingsenhetene bygger på / er utvidelse av fellesrådsfinansierte stillinger. 3

24 SÆRUTSKRIFT e. Trosopplæringsreform nye varige stillinger Når fellesrådet ser på ressursfordelingen, er det relevant å peke på de nye og friske økonomiske ressursene menighetene er tilført for vel 2 år siden, og som har i betydelig grad styrket de 4 menighetene i forhold til strategisk innsats blant barn og unge. Menighetene fikk fra og med 2011 tilført betydelig friske statlige midler ifm igangsetting av trosopplæringsreformen i den norske kirke, der Tungenes prosti kom inn på opptrappingsplanen. Tilskuddet for 2013 er totalt på kr , tildelt etter faste kriterier og fordeling som ble avtalt for hver menighet i gjennomføringsfasen. Det er i menighetene tilsatt følgende stillinger, fullt og helt finansiert av trosopplæringsmidlene: Sola Tananger Sørnes Ræge Totalt 1,00 årsverk (+ 0,2 egenfinansiert) 0,60 årsverk 0,50 årsverk 0,45 årsverk 2,55 årsverk Dette er nye stillinger som ikke eksisterte innen menighetene / fellesrådet før 2011 og som har styrket menighetenes trosopplæringskapasitet betydelig. Trosopplæringstilskuddet er fra statens side faste og varige, og menighetene / fellesrådet skal planlegge med dette med en lang tidshorisont. Det er imidlertid nødvendig å være klar over at de årlige statlige tilskuddene til trosopplæringsarbeid i menighetene etter alt å dømme ikke vil holde tritt med lønns og prisutviklingen generelt i samfunnet. Konsekvensen av det er at stillingsstørrelsene over tid vil kunne bli noe redusert, hvis ikke menighetene selv kompenserer for dette med egne midler. Med flere deltidsstillinger i trosopplæringsarbeidet blir det en viss gjennomtrekk i stillingene, og menighetene bør derfor vurdere å samarbeide om færre og fortrinnsvis hele stillingsstørrelser. f. Andre statlig finansierte stillinger Fellesrådet mottar som fast ordning i prinsippet 50 % stillingsstøtte til 2 stillinger, nemlig diakonstillingen (Sola/alle menighetene) og kateketstillingen (Tananger). Det er fellesrådet som i sin tid har plassert disse stillingene i disse stabene. g. Behov for grunnbemanning i kirkene I arbeidet med vurdering av fordeling av tilgjengelige ressurser overfor menighetene vil kirkevergen påpeke og hevde viktigheten av at hver menighet har en grunnbemanning til å betjene biskopens forordnede tjenester (gudstjenester, vielser, begravelser). Det er verdifullt at fellesrådet i en årrekke har prioritert midler til at alle menighetene har en daglig leder i 100 % stilling. Det er én av suksessfaktorene for at Sola-menighetene er veldrevne, synlige og aktive i lokalmiljøene. De forordnede tjenestene som er grunnfunksjonene / tilbudene i menighetene binder samtidig en stor del av for eksempel kantor-ressursene. De administrative stillingene bruker mye av tiden for planlegging og tilrettelegging av de faste, kirkelige tjenestene. 4

25 SÆRUTSKRIFT En tenkt grunnbemanning i menighetene med daglig leder, kantor og kirketjenerressurs ut fra dagens bemanning vil totalt legge beslag på 6,25 årsverk, dvs. nær 50 % av dagens fellesrådsfinansierte stillinger. Det er videre viktig at fellesrådet er oppmerksomt på at en god del av stillingene i menighetene har en historikk, og i en del av disse forholdene vil det være en finslipt erfaring og tilrettelegging som ligger bak stillingen, stillingsstørrelse, prioriterte arbeidsoppgaver m.v. h. Aktivitetsnivå og ulike variasjoner i menighetene En del av bakgrunnen for at fellesrådet ønsker en vurdering av ressursbruk og - fordeling av tilgjengelige stillingsressurser er at de respektive menighetene har variasjoner i forhold til kirkelige tjenester, total befolkning, medlemmer i den norske kirke mv. Det et utarbeidet et tallmessig utgangspunkt som synliggjør en del av disse variasjonene i vedlagt dokument Nøkkeltall Sola kirkelige fellesråd Dette dokumentet bør videreutvikles på en slik måte at det i så relevant grad som mulig speiler den virkelige situasjonen og arbeidet i den respektive menighet, samt ivaretar dette over en viss tidsperiode, for eksempel de 10 siste år. Det er foreløpig ikke lagt inn. Denne tallmodellen gir en nyttig hjelp til å måle det en kan kalle kirkelige behov ut fra to parametre: Grunnbemanning/minimumsbehov som er nødvendig for å drive en (liten) menighet Volum som synliggjør antall innbyggere, alle typer kirkelige tjenester (gudstjenester, vielser, begravelser, dåp osv. osv.) Eksempelvis vil en faktor som standard og tilgjengelighet kirkebygg vil være relevant i en totaloppstilling som skal gi et bilde av de ulike menighetene. 3 av kirkene våre er av ny og relativt ny dato med tilrettelagte lokaliteter for alle typer kirkelig arbeid og aktivitet Vektingen av de ulike faktorer, aktiviteter og tilbud vil til en viss grad alltid være subjektiv, og vil i betydelig grad påvirke det totale resultatet. En kan peke på et par eksempler i så måte: Eksempelvis vil Sola trolig ha altfor lite ressurser i forhold til befolkningsgrunnlaget, men sikkert greit med ressurser i forhold til hvor mange som i snitt stiller på gudstjeneste. Ræge har gjerne grei bemanning i forhold til innbyggere / medlemmer, men lavt i forhold til hvor mye innbyggerene bruker menigheten. Det er viktig å finjustere denne type tallmodell slik at den blir en relevant veiledning til å fordele de ressursene man har tilgjengelig. Det er videre viktig å sikre at man ikke låser seg til modellen, men at alle forhold og behov vurderes i lys av det totale bildet for menighetene og fellesrådet I Sola. Det tilgjengelige kirkelige statistikkmateriale gir ikke tall for total befolkning innenfor respektive menighetsgrenser. De offentlige skolekrets-grensene samsvarer heller ikke i alle tilfeller med de samme menighetsgrensene. 5

26 SÆRUTSKRIFT Framlagt talloversikt gir et helt foreløpig bilde av visse forskjeller mellom menighetene i Sola, der Sola menighet får en størst andel av totalpoeng ut fra innlagte data, vekting og 50/50-andel variable og faste poeng. I arbeidet videre vil det være relevant å se på dette sammen med nåværende fordeling av stillingsressurser. i. Usikre eksterne faktorer som kan / vil påvirke nåværende økonomiske disposisjoner de nærmeste 5-10 år. Følgende mulige endringer som i stor grad vil påvirke eksisterende bemanning (årsverk) i menighetene og fellesrådet: - Det er nå et tydeligere politisk press på nåværende kommunestruktur der en framtidig justering av nåværende kommunegrenser kan forventes. Nåværende kirkelov vil føre til at eksisterende kirkelige fellesråd automatisk vil følge med inn i en ny, større kommune og bli en del av et stort kirkelig fellesråd. Det er umulig å si på det nåværende tidspunkt om dette kan få konsekvenser for så store kommuner og kirkelige fellesråd som i Sola. Mulig tidsperspektiv kan være 6-10 år på nasjonalt plan. - Arbeidet med utmeislingen av ny kirkeordning og ny organisasjonsform arbeider langsomt framover i de sentralkirkelige organer. Framtidig finanseringsform er ikke utredet. Betydelig endring kan medføre endring på nåværende kirkelov som regulerer den kommunale rammetilskuddsordningen. Et mulig tidsperspektiv for endring kan være 7-15 år. - Eventuelt redusert rammetilskudd fra kommunen vil i sterk grad påvirke antall årsverk i fellesrådet - Eventuell økning av rammetilskudd fra kommunen vil gi mulighet til å øke bemanningen i menighetene j. Mulige tiltak Når fellesrådet i dette arbeidet skal se på mulige konsekvenser ut fra tallmateriale og overordnede vurderinger kan det pekes på ulike mulige tiltak for å realisere dets vedtak i forhold til personalressursfordelingen: - Flytte på eksisterende stillingsressurser fra en menighet til en annen - Flytte på stillingshjemler fra én menighet til en annen ifm vakanser - Øke eksisterende stillingshjemler ifm økt rammetilskudd - Vurdere daglig leder ansvar for 2 menigheter ifm vakanser - Omgjøre stillingsinnhold i administrative stillinger pga. effektivisering til strategisk / utøvende arbeid i menighetene På dette stadiet i denne saken er det ikke relevant å drøfte tjenlighet og ulemper av mulige tiltak. Kirkevergen tror det generelt vil være veldig uheldig å splitte opp eksisterende stillinger i én menighet til flere menigheter for å oppnå en mer rettferdig stillingsfordeling mellom menighetene. 6

27 SÆRUTSKRIFT Fra saksforelegg til FR-sak 33/2011 gjengis: Fellesrådets tilsatte medarbeidere er i prinsippet tilsatte i hele fellesrådets område, og plassert på respektive arbeidssteder. Fellesrådet som arbeidsgiver har mulighet med sin styringsrett å omdisponere og flytte sine personalressurser. Eventuelle vedtak i fellesrådet som bærer i seg forslag om varige endringer i arbeidssted og innsatsområde skal overfor de ansatte behandles ihht. til bestemmelsene i Hovedavtalen om samarbeid og medbestemmelse når slike saker kommer til realitetsbehandling. k. Foreløpig konklusjon og videre arbeid Kirkevergen ser behovet for at det arbeides målrettet og systematisk videre med saken, og foreslår overfor fellesrådet at det nedsettes en arbeidsgruppe som i løpet av 2014 legger fram oppfølgingssak til fellesrådet. Forslag til VEDTAK: VEDTAK: På bakgrunn av saksforelegget og fellesrådets debatt og innspill i saken ber rådet om at Christian Lie og Edvard Aarsland sammen med kirkevergeadministrasjonen utgjøre en arbeidsgruppe som i løpet av 2014 legger fram oppfølgingssak til FR-sak 43/2013 Ressurs og stillingsfordeling i Sola kirkelige fellesråd a. På bakgrunn av saksforelegget og fellesrådets debatt og innspill i saken ber rådet om at Christian Lie og Edvard Aarsland sammen med kirkevergeadministrasjonen utgjøre en arbeidsgruppe som i løpet av 2014 legger fram oppfølgingssak til FRsak 43/2013 Ressurs og stillingsfordeling i Sola kirkelige fellesråd b. Fellesrådet ber om at daglige ledere med deres kompetanse og erfaring involveres i arbeidsgruppens arbeid Sak 06/2015: Forslag til driftsbudsjett 2015 for Sola kirkelige fellesråd TIDLIGERE BEHANDLING - 21/2014: Budsjettprosess 2015 innspill til Sola kommune - 40/2014: Oppfølging av FR-sak 42/2013 vedr ressurs- og stillingsfordeling i Sola kirkelige fellesråd SAKSDOKUMENTER Brev fra Sola kommune vedr. Vedtatt budsjett 2015 mottatt Forslag til driftsbudsjett 2015 Sola kirkelige fellesråd (talldel): Budsjettskriv til Sola kommune Totalbudsjett Spesifisert personalbudsjett 7

28 SÆRUTSKRIFT Spesifisert vedlikehold SAKSFORELEGG A. Innledning Sola kirkelige fellesråd prioriterer en forutsigbar og ansvarlig økonomiforvaltning for sin virksomhet. Fellesrådets lønnsforpliktelser som arbeidsgiver legger beslag på om lag 75 % av driftsbudsjettet i Stillingene er knyttet til faste og prioriterte oppgaver knyttet til biskopens forordnede gudstjenester i de 4 menighetene i Sola, kirkelige handlinger ellers (dåp, vielser, begravelser), samt opplærings og undervisningsarbeid (konfirmantarbeid, barne - og ungdomsarbeid). Stillingene som fellesrådet stiller til disposisjon for menighetene skal primært brukes til disse pålagte oppgavene og stilles til disposisjon for å kunne iverksette menighetsrådenes strategi og vedtak. Trosopplæringsmidler tildeles menighetene fra staten via Stavanger bispedømme og regnskapsføres i egne avdelinger. Budsjettet for disse midlene legges fram til behandling og godkjenning i fellesrådet etter innspill fra respektive menighetsråd. Fellesrådet mottar klare signaler fra kommunen om at den vanskelig kan finne mulighet til varig økt rammetilskudd for nye stillinger, og peker på at Sola kirkelige fellesråd må påregne samme økonomiske rammebetingelser og begrensninger som kommunens egne avdelinger og virksomheter. Forslag til driftsbudsjett 2015 er i balanse, men med mindre bruk av fondsmidler enn for budsjettet. Budsjettarbeidet utfordres av at budsjettet fastsettes før regnskapsresultatet for 2014 er klart. En innser videre at det reelle økonomiske handlingsrommet ikke gir mulighet til nye tiltak, stillinger og aktivitet. Menighetenes og fellesrådets primære oppgaver skal ha høyest prioritert. Menighetene må påregne at eventuelle nye stillinger må finansieres av menighetene selv. Nye tiltak og aktiviteter kan igangsettes i den grad eksisterende ressurser omprioriteres. Kirkevergeadministrasjonen ser at økt aktivitetsnivå de siste årene i menighetene knyttet til trosopplæring genererer noe økt forbruk, uten at fellesrådet så langt har holdt igjen noen andel av tildelte trosopplæringsmidler. B. Rammetilskudd 2015 fra Sola kommune Kommunens økonomiavdeling har fom 2014 tatt i bruk ny modell for beregning av rammetilskuddet til Sola kirkelige fellesråd. Budsjettskriv mottatt fra Sola kommune gir fellesrådet den endelige tilskuddsrammen som gjengis i det følgende. Utgangspunktet for budsjettrammen i 2015 er vedtatt budsjett 2014 som besto av følgende elementer: Tekst Beløp Tilskudd til Sola kirkelige fellesråd Lønns- og pensjonsreserve 2014 til dekning av lønnsoppgjør 2014 samt reguleringspremie og AFP 2014 Mva-kompensasjon Sola kirkelige fellesråd

29 SÆRUTSKRIFT Nettosum Reell utbetaling av tilskudd for 2014 er på kr , herav kr i beregnet tilleggsutbetaling for delårseffekt av lønnsoppgjør 2014 samt reguleringspremie Tilskudd 2015 blir dermed som følger: Tekst Beløp Videreføring av tilskudd til Sola kirkelige fellesråd Reparasjon lekkasje Sørnes kirke (bevilgning gjeldende kun i 2014) Døpefont Ræge kirke (bevilgning gjelder kun 2015) FDV-kostnader nytt seremonirom Faktisk helårseffekt av lønnsoppgjør 2014 inn i Sum tilskudd 2015 før fradrag mva-kompensasjon Mva-kompensasjon 2015 (indeksregulert) Sum tilskudd til utbetaling i 2015 til Sola kirkelige fellesråd Samlet budsjettert tilskudd til Sola kirkelige fellesråd i 2015 fra Sola kommune er kr og ble fastsatt under Sola kommunestyres budsjettbehandling under sak 076/14 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Kommunestyret har i tillegg bevilget følgende investeringsmidler for 2015: Utbedring av fondvegg Sørnes kirke, kr inkludert mva. Ferdigstillelse av natursteinmur ved Tananger kirke, kr inkl. mva. Prosjektmidler ny kirke Sola sentrum, kr inkl. mva. Rammetilskuddet fra kommunen har innarbeidet årlig kompensasjon for lønns og pensjonsmerutgifter. Denne lønns- og pensjonsreserven er for 2015 estimert til kr Ordningen med kompensasjon for tariffhjemlede lønnsjusteringer har i mange år vært en fast avtale mellom Sola kommune og fellesrådet. Det er heller ikke i Sola kommunes rammetilskudd for 2015 innarbeidet kompensasjon for generell prisstigning for driftsbudsjettet.. Dette er en del av kommunens pågående innsparingstiltak. Tilskuddet for 2015 er ellers videreført fra 2014 og innebærer ingen realvekst. C. Andre inntekter Sola kirkelige fellesråds budsjett vil for 2015 ha følgende andre inntektsposter: Statlig tilskudd (via Stavanger BDR) til diakoni og undervisning : kr (2014-tilskudd: kr.) Inntekter fra egenbetaling for eksterne vielser på kr disponeres på eget fond og forvaltes ihht. fellesrådets fastsatte retningslinjer (FR-sak 11/2009). Uttak blir belastet fellesrådets regnskap og gjort opp ifm årsavslutning. 9

30 SÆRUTSKRIFT a. Refusjon på kr fra Tananger menighet, som betaling for fellestjenester i Tananger kirke knyttet til menighetens barnehage / SFO, jfr. FR-sak 05/2014. Det er ikke innført ordning med festeavgifter (graver) i Sola kommune. Ihht. gravferdslovens 21 Vedtekter og avgifter er det den lokale kommune som kan fastsette bl.a. festeavgifter på graver etter forslag fra kirkelig fellesråd. Sola kommune er en av svært få kommuner i Rogaland og ellers i landet som enda ikke har innført festeavgift. D. Lønn personalutgifter Fellesrådet har lønnsansvar for 22 medarbeidere i 14,35 årsverk fordelt på 4 menighetsstaber og kirkevergekontoret. Trosopplæringsmedarbeidere og menighetsrådsfinansierte stillinger er ikke med i disse tallene. Lønnsbeløpene i budsjettet synliggjør kjente lønnsforpliktelser pr desember 2015 etter tariffjusteringene i 2014 og inkluderer både sentrale og lokale tariffmessige oppgjør. KLP Pensjon Vi viser til vedlagt skriv fra KLP vedr Premiesatser i pensjonsordningen 2015 og gjengir følgende: Finanstilsynet har besluttet at grunnlagsrenten for ny opptjening av pensjonsrettigheter skal settes ned fra 2,5 % til 2 % fra Dette medfører økning i premien fra Fra 2015 trer imidlertid nye regler for uførepensjon i kraft. Disse fører til at en større del av ytelsene til uføre vil komme fra folketrygden i fremtiden, og dermed mindre fra tjenestepensjonsordningene. Dette bidrar til å redusere den delen av premiene som er relatert til uførepensjon fra Disse forholdene slår ut i hver sin retning, men økningen som følge av redusert grunnlagsrente er noe større enn reduksjonen som følger av nye uføreregler. Samlet sett medfører dette derfor en økning i premiesatsene i alle KLPs pensjonsordninger.. Sola kirkelige fellesråd er som KLP kunde en del av et stort forsikringsfelleskap sammen med alle andre norske kommuner og kirkelige fellesråd. Fellesrådet bruker samme satser i sin budsjettering som Sola kommune. Godtgjørelse for folkevalgte Gjeldende ordning Satsene for til møtegodtgjørelse og lederhonorar for FR s og MR s ledere, nestledere og øvrige medlemmer ble fastsatt av fellesrådet i konstituerende møte under Sak 12/2012 Ordning med lederhonorar og møtegodtgjørelse for fellesrådet og menighetsrådene. Dette er en videreføring av ordningen som ble opprinnelig vedtatt i Fast ledergodtgjørelse samt møtegodtgjørelse er for 2015 budsjettert til kr Disse kostnadene er regnskapsført med kr i 2013 og kr i Variasjoner i 10

31 SÆRUTSKRIFT møtefrekvensen både for menighetsrådene og fellesrådet gir noe ulik kostnader år for år. Det påløper også arbeidsgiveravgift. Vel 75 % av fellesrådets totale driftsbudsjett for kommende år er relatert til lønn- og personalutgifter, mot 74% 2014, 72 % i 2013 og ca. 69 % i E. Vedlikehold bygg og anlegg (kirkene) Fellesrådet forvalter nyere og moderne kirkebygg med avanserte tekniske installasjoner (ventilasjon, varme, alarmsystemer mv.) som krever årlig kvalifisert fagmessig vedlikehold og serviceoppfølging. Disse faste utgiftene legger årlig beslag på en del betydelig del av vedlikeholdsbudsjettet. Det forebyggende vedlikehold av kirkebyggene bør alltid være prioritert. Dette vil for kommende budsjettår ha en besparende effekt fordi man da kan unngå større og mer kostbare vedlikeholdsetterslep. Det kommer allikevel erfaringsvis årlig opp en del akutte vedlikeholdsbehov som ikke kan vente av en slik karakter at det må tas umiddelbart. Kirkevergekontoret ønsker å følge opp planlagt kontakt med et eksternt rådgivningsfirma for å få utført en systematisk og uhildet kartlegging av bygningsmassens vedlikeholdsbehov. Dette vil gi en bedre forutsigbarhet med hensyn til forventede vedlikeholdskostnader og vil være en viktig dokumentasjon i økonomiplanarbeidet i kommende år. Resterende saldo av øremerket tilskudd fra Sola kommunestyre for 2014 på kr til arbeidet med å tette taket i Sørnes kirke og impregnere mursteinsveggene vil i 2015 blir prioritert til resterende impregneringsarbeid og andre tettetiltak. Prosjektledelse og oppfølging av dette er i regi av Sola kommune, men gis som et øremerket vedlikeholdstilskudd til fellesrådet. Det er i 2014 brukt kr til vedlikehold av kirkebygg. Det er i framlagt budsjettforslag avsatt totalt kr til anlegg og bygg, som er noe høyere med 2014-budsjettet. F. Renhold i kirkene Administrasjonen arbeider med en mulig samordning av én mulig leverandør av rengjøringstjenestene i kirkene. Det er også kontakt med Sola kommune for å få vurdert om Sola kirkelige fellesråd kan bli inkorporert i Sola kommunes gjeldende rammeavtale med sin leverandør av rengjøringstjenester. G. Forsikring av kirkebygg Administrasjonen har gjennomført møte med WACO Forsikringsmegling AS og gått gjennom hele forsikringsporteføljen med tanke på Opprinnelig varslet premie for 2015 var kr , mot kr i Bygningenes fullverdigrunnlag er indeksregulert med 6,6 % for I samråd med WACO er forsikringssum på eiendeler redusert med 50 % av fullverdi forsikringssum på bygg mot 100% tidligere, da dette vurderes som mer enn tilstrekkelig dekning. Egenandel-satsen er fra og med 2015 reduseres fra kr til kr. For kirkebyggforsikring gav det en mindre merkostnad, samtidig som det gir en potensialt 11

Møtebok. Blad 1 Kommune Sola kommune. Fra kl. 1730. Til kl. 1930. Møtedato 01.desember 2015. Til stede på møtet: Medlemmer Geir Frafjord Syvertsen

Møtebok. Blad 1 Kommune Sola kommune. Fra kl. 1730. Til kl. 1930. Møtedato 01.desember 2015. Til stede på møtet: Medlemmer Geir Frafjord Syvertsen Blad 1 Møtedato 01.desember 2015 Fra kl. 1730 Til kl. 1930 Til stede på møtet: Medlemmer Tananger MR Tananger MR Sola MR Sola MR Sørnes MR Sørnes MR Ræge MR Ræge MR Stavanger biskop Olav Kylland Helga

Detaljer

Møtebok. Møtedato 28.mars 2012. Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Sigve Martin Mæland Vararepr. Tananger MR. Sak 21/12 30/12

Møtebok. Møtedato 28.mars 2012. Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Sigve Martin Mæland Vararepr. Tananger MR. Sak 21/12 30/12 Blad 1 Møtedato 28.mars 2012 Fra kl. 19.00 Til kl. 22.00 Til stede på møtet: Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Ole Berner Eriksen Repr. Ræge MR Morten Hodne Repr. Ræge MR Christian Lie Repr.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.30 STED: ÅPNING: TIL: Sakristiet i Tananger kirke Knut Erik Siv Elin Mæland Nelly Margrethe

Detaljer

Møtedato Karim Saffaran (leder) Trygve Tjora (nestleder) Sak 28/16 36/16

Møtedato Karim Saffaran (leder) Trygve Tjora (nestleder) Sak 28/16 36/16 Blad 1 Møtedato 22.06.2016 Fra kl. 1900 Til kl. 2200 Til stede på møtet: Medlemmer Varamedlemmer Ræge MR Tananger MR Sola MR Sørnes MR Stavanger biskop Ræge MR Sola MR Tananger MR Karim Saffaran (leder)

Detaljer

Tananger kirke 04.11.2014

Tananger kirke 04.11.2014 Møtebok Blad 71 Fra kl 18.30 Til kl. 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer ( angi ev. hvem som er fraværende) Siv Elin Mæland Nelly Margrethe Hveding Jorunn Elin Haga Sigve Martin Mæland Knut Erik Hollund

Detaljer

Møtebok. Blad 1 Kommune Sola kommune. Fra kl Til kl Møtedato Til stede på møtet: Karim Saffaran (leder) Medlemmer

Møtebok. Blad 1 Kommune Sola kommune. Fra kl Til kl Møtedato Til stede på møtet: Karim Saffaran (leder) Medlemmer Blad 1 Møtedato 04.12.2017 Fra kl. 1900 Til kl. 2215 Til stede på møtet: Medlemmer Varamedlemmer Ræge MR Ræge MR Tananger MR Tananger MR Sørnes MR Sørnes MR Sola MR Sola MR Stavanger biskop Karim Saffaran

Detaljer

INNKALLING TIL ORIDNÆRT MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL ORIDNÆRT MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL ORIDNÆRT MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: ONSDAG 27. januar 2016 kl. 19.00 STED: Sola menighetssenter, Soltunveien 6. TIL: Tananger MR

Detaljer

Møtedato 3.juni 2013. Kirkeverge / sekretær for fellesrådet. Vararepr. Ræge MR (fast møtende vararepr.) Sak 14/13 25/13

Møtedato 3.juni 2013. Kirkeverge / sekretær for fellesrådet. Vararepr. Ræge MR (fast møtende vararepr.) Sak 14/13 25/13 Blad 1 Møtedato 3.juni 2013 Fra kl. 19.00 Til kl. 21.55 Til stede på møtet: Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Marianne Hovland Repr. Sola MR Ole Bernhard

Detaljer

Tananger kirke 11.02.2014

Tananger kirke 11.02.2014 Møtebok Blad 47 Fra kl 18.30 Til kl. 22:15 Tilstede på møtet Medlemmer ( angi ev. hvem som er fraværende) Siv Eliln Mæland Nelly Margrethe Hveding Jorunn Elin Haga Sigve Martin Mæland Knut Erik Hollund

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

Flakstad kirkelige fellesråd og menighetsråd PROTOKOLL - møte 01.09.11, kl. 13.30

Flakstad kirkelige fellesråd og menighetsråd PROTOKOLL - møte 01.09.11, kl. 13.30 DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Flakstad kirkelige fellesråd

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo bispedømmeråd

Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Oslo Bispedømmeråd Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO Dato: 12.05.2015 Vår ref: 15/1517-4 MAS (15/19380) Deres ref: Veivalg for fremtidig kirkeordning - høringssvar fra Oslo bispedømmeråd

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: ONSDAG 14. oktober 2015 kl. 19.00 STED: Sola menighetssenter, Soltunveien 6. TIL: Christian Lie Repr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Gerd Myklebust Wang og Kirsten Eva Male. Eva Røise og Terje Odden Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 5. februar 2013, kl. 19.00 20.40 Sted: LØRENSKOG HUS, 7. etasje (kirkekontorene) Fremmøtt: Tor Einar Ljønes Oda Noven Kjersti Nordberg Berit Strand Odd Gunnar

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 11.06.13 Kl. 19.00 Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd : Jarle Bø (leder)

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Saksliste til menighetsmøte i Skårer menighet

Saksliste til menighetsmøte i Skårer menighet Saksliste til menighetsmøte i Skårer menighet Tid og sted: Søndag 27. januar 2012, Skårer kirke, start ca. kl. 12.00 (etter gudstjenesten) Saker til behandling: SMM 1/2013: Fordeling av midler til trosopplæring

Detaljer

INNKALLING. Møte: Partssammensatt utvalg i Stokke, Andebu og Sandefjord Dato, tid: 13.1.2016 kl 1800-2130 Sted: 1. etg i Skjeestua, Stokkeveien 152

INNKALLING. Møte: Partssammensatt utvalg i Stokke, Andebu og Sandefjord Dato, tid: 13.1.2016 kl 1800-2130 Sted: 1. etg i Skjeestua, Stokkeveien 152 DEN NORSKE KIRKE Stokke, Andebu og Sandefjord INNKALLING Møte: Partssammensatt utvalg i Stokke, Andebu og Sandefjord Dato, tid: 13.1.2016 kl 1800-2130 Sted: 1. etg i Skjeestua, Stokkeveien 152 Til: Anders

Detaljer

Haugesund kirkelige fellesråd. Innkalling til møte. 24.5.2016, kl. 16:30

Haugesund kirkelige fellesråd. Innkalling til møte. 24.5.2016, kl. 16:30 Haugesund kirkelige fellesråd Innkalling til møte 24.5.2016, kl. 16:30 Møtested: Udland driftsbygning M Ø T E I N N K A L L I N G Utvalg: Haugesund kirkelige fellesråd Møtested: Udland driftsbygning Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Måsøy Kirkelig Fellesråd Menighetsråd Møtested: Havøysund kirke - menighetssalen : 28.04.2016 Tid: 18:00 20:00 1. og 2. vara innkalles fast til møtene i tillegg til andre representanter.

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Notat Til: Formannskapet

Notat Til: Formannskapet Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Kommunestyret Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 27.08.2013 Sak: 13/1200 Arkivnr : 570 PENSJONSORDNING UTVIKLING I PENSJONSKOSTNADER Innledning Det vises til verbalvedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/5107 15/2494-20 18.12.2015

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/5107 15/2494-20 18.12.2015 Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2014/5107 15/2494-20 18.12.2015 Vedtak om grensejustering mellom Stokke og Tønsberg kommuner Jeg viser til brev fra

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd : Jarle Bø (leder) Repr. Gr. Menighetsråd : Jakob Nærheim

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 10.12.13 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 05/2013 Tilstede:

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 22.9.15 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 04/2015 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

Den norske kirke i Drammen

Den norske kirke i Drammen Den norske kirke i Drammen Bystyrekomitemøte 9.11.2010 Bytstyrevedtak nr 19 utrede mulighetene for å tilpasse nivået på overføringene til kirkeformål i forhold til medlemsutviklingen DAGENS STYRINGSPRINSIPPER

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tverlandet Samfunnshus (Ta av til høyre ved lyskrysset og til venstre mot Tverlandet kirke). Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 10:00 Forfall med

Detaljer

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020»

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020» Kirken i Stavanger mot Kortrapport fra samlinger i mars og april 16 16 om «Kirken i Stavanger mot» 1 Takk til ansatte og menighetsrådsrepresentanter som svarte på samtaleskjema og deltok på samlingene

Detaljer

Jeg har hatt noen spørsmål angående veivedlikeholdet i Kongsvinger kommune.

Jeg har hatt noen spørsmål angående veivedlikeholdet i Kongsvinger kommune. Fra: Dalsberget Sendt: 22.11.2010 Til: Bernhard Caspari Kopi: Arve Bones;Rune Lund;Postmottak;Thomes Trømborg Emne: VS: Vegvedlikehold Heisann! Jeg har hatt noen spørsmål angående veivedlikeholdet i Kongsvinger

Detaljer

Merk: det er kun faste medlemmer som skal mote. Varamenn som skal mote vil bli oppringt.

Merk: det er kun faste medlemmer som skal mote. Varamenn som skal mote vil bli oppringt. KVINESDAL KOMMUNE ELDRERÅDET INNKALLING TIL MOTE Det innkalles med dette til mote Tid: Tirsdag 12. april 2016 klokken 11:00-12:00 Sted: Rådhuset, moterom Kvinesdal 1. etg. Merk: det er kun faste medlemmer

Detaljer

REFERATER Godkjenning av referat fra forrige møte, 07.02.2012 Vedlegg: Referat fra møte 07.02.2012. Vedtak: Referatene tas til orientering

REFERATER Godkjenning av referat fra forrige møte, 07.02.2012 Vedlegg: Referat fra møte 07.02.2012. Vedtak: Referatene tas til orientering MODUM MENIGHETSRÅD Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: tirsdag 13.03.12 kl. 18.00-22.15. Åmot, 13.03.12 Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Se mottakerliste 11.03.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Elin Valand Saksnr. 14/6408-1 Direkte innvalg: Løpenr. 17596/14 Arkivnr. INNKALLING TIL FELLESMØTE I JÆREN

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer: Anne Jorid Gjertsen, leder ord for dagen/kaffemat Edith Schjølberg, nestleder Oddbjørg Jørgensen Heidi J. Møller Anne Margrethe

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon PROTOKOLL FRA MOSKENES MENIGHETSRÅD MED FELLESFUNKSJON TORSDAG 22. september 2011 kl. 13:00 15:00 Til stede: Anne Jorid Gjertsen, Edith Schjølberg,

Detaljer

Informasjon om fylkestingenes rolle ved oppnevning og organisering av nye skatteutvalg og om samarbeidet med skattekontorene

Informasjon om fylkestingenes rolle ved oppnevning og organisering av nye skatteutvalg og om samarbeidet med skattekontorene Skattedirektoratet Saksbehandler Eldar Vistad Deres dato Vår dato 03.09.2008 Telefon 22 07 81 66 Deres referanse Vår referanse 2008/401171/SKDRE/EVI/ 600 Til fylkeskommunene og skattekontorene HORDALAND

Detaljer

Saker til behandling. Eventuell felles forliksråd for Vennesla og Iveland kommuner. 11/18 11/00566-4 Øvrebøhallen. Status på gjenoppbygging 5

Saker til behandling. Eventuell felles forliksråd for Vennesla og Iveland kommuner. 11/18 11/00566-4 Øvrebøhallen. Status på gjenoppbygging 5 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 12.04.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Torsdag 13. februar Tid: Kl. 12.00 15.00 Saknr 01/2014 07/2014 Sakliste Sak nr.: Innhold 01/2014 Godkjenning

Detaljer

MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder.

MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder. MR-møte 26.01.15. Samtalereferat fra møte med kirkesjef, personalsjef og fellesrådsleder. Per Johannes hadde en kort innledning og ga ordet til Øyvind Stabrun. Øyvind Stabrun innledet samtalen med å redegjøre

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 25.11.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Onsdag 10.02.16 Kl. 20.30 Arkiv FR Møte nr. 01/2016 Tilstede:

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.08.2007 Tid: kl. 18.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 63/07 ETABLERING AV FRIVILLIGHETSSENTRAL PÅ TYNSET TYNSET, den

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/564-10 Trine Kvalø, 74 39 33 04 F03 20.09.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/564-10 Trine Kvalø, 74 39 33 04 F03 20.09.2015 VIKNA KOMMUNE Rådmannen Fylkesmann i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/564-10 Trine Kvalø, 74 39 33 04 F03 20.09.2015 Fylkesmann i Nord-Trøndelag

Detaljer

Møtebok. Blad 1 Kommune Sola kommune. Fra kl Til kl Møtedato Til stede på møtet: Karim Saffaran (leder) Medlemmer

Møtebok. Blad 1 Kommune Sola kommune. Fra kl Til kl Møtedato Til stede på møtet: Karim Saffaran (leder) Medlemmer Blad 1 Møtedato 30.11.2016 Fra kl. 1900 Til kl. 2200 Til stede på møtet: Medlemmer Ræge MR Ræge MR Tananger MR Tananger MR Sola MR Sørnes MR Sørnes MR Stavanger biskop Karim Saffaran (leder) Trine Tjelta

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 28.05.2019 19/5808 19/102005 Saksbehandler: Ingrid E. Glendrange Saksansvarlig: Jannike Hovland Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014 Verran Kommune 7790 MALM Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Org. nr: 938 708 606 Foretaksregisteret Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo E-post: klp@klp.no www.klp.no Oslo, 31. oktober 2013

Detaljer

Kirkerådet Granavolden, juni 2019

Kirkerådet Granavolden, juni 2019 DEN NORSKE KIRKE KR 37/19 Kirkerådet Granavolden, 13.-14. juni 2019 Referanser: Arkivsak: 18/04162-482 Videre arbeid med kirkeordningen - fremdrift og utredningsmandat Sammendrag Kirkemøtet vedtok april

Detaljer

004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015. 069/15 Kommunestyret 15.10.2015

004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015. 069/15 Kommunestyret 15.10.2015 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015 069/15 Kommunestyret 15.10.2015 Saksbehandlar: Kenneth Hagen Sak - journalpost: 15/1030-15/24050 Kommuneplan 2014-2028: Tilleggsbestemmelser

Detaljer

Fellesrådssammenslåing Tjøme kirkelige fellesråd + Nøtterøy kirkelige fellesråd.

Fellesrådssammenslåing Tjøme kirkelige fellesråd + Nøtterøy kirkelige fellesråd. Saksdokument: Fellessak Fellesrådssammenslåing +. Opprettelse av kirkelig fellesnemnd, partsammensatt utvalg, samordning av møtedatoer. Arkiv: Saksnummer: Behandlingsdato: Innhold Innledning... 2 Prosjektorganisering...

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet

DEN NORSKE KIRKE Sola menighet DEN NORSKE KIRKE Sola menighet INNKALLING SOLA MENIGHETSRÅD TID: Onsdag 23.08.2016 kl. 19.00 22.00 STED: Menighetsenteret TIL: Faste medlemmer: Tone Meling Lauvvik leder Laila Bergo Jardar Lindøe Linn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 02.05.2012 Tid: Kl. 09.00 12.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2014

Detaljer

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene 1. Formål og definisjon Bispevisitas er biskopens besøk til ett eller flere sokn i den hensikt å utøve kirkelig

Detaljer

Forklaring til budsjett 2017, pr

Forklaring til budsjett 2017, pr DEN NORSKE KIRKE Kirken i Sandefjord Forklaring til budsjett 2017, pr 17.1.2017 Vedlegg til fellesrådets sak 2017/04 Budsjett 2017. Budsjettet for 2017 er lagt opp i tråd med Forskrift om økonomiforvaltningen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop

DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop DEN NORSKE KIRKE Stavanger biskop Kirkelige fellesråd Menighetsrådene Prostene Dato: 15.04.05 Vår ref.: 04/35-16 GR Deres ref.: Saksbehandler: Gunnar Rønnestad Prosedyre for behandling av godkjenningssaker

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 23.04.13 Møtested: Menighetssalen, Kirkenes kirke Møtetid: Kl 15.00-17.30 Til stede: Leder Pål

Detaljer

Er det eventuelt saker må det komme inn før vi godkjenner sakslista. Dette for å disponere tiden vår.

Er det eventuelt saker må det komme inn før vi godkjenner sakslista. Dette for å disponere tiden vår. Møtebok for sråd Møtedato: 20 september 2016 Møtetid: 1930-2200. Møtested: Ræge kirke Ord for kvelden Kjersti Løining Velde Noe å bite i Jon Georg Sundvoll Innkalt: Geir Frafjord Syvertsen, Liv Marit Solås

Detaljer

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 17. oktober 2013 kl. 19:00 Sted: Heggetun Fremmøtte: ANNEMOR ONARHEIM INGRID RAUSTØL TELLSGÅRD NILS INGE HAUS BJØRN ANDREAS SCHWENSEN KJELL VIDAR JØRGENSEN BERIT

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Innspill til høringsnotatet Veivalg for fremtidig kirkeordning

Innspill til høringsnotatet Veivalg for fremtidig kirkeordning Innspill til høringsnotatet Veivalg for fremtidig kirkeordning Appell Kolbotn menighetsråd vil innstendig råde besluttende organer til å prioritere våre prester og vårt viktigste grunnlag for kirke og

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Tid: Tirsdag 9. desember 2014, kl. 19.00 22.35 Sted: Skårer kirke, Sal A Til stede: Reidun Kværnum Odd Gunnar Norum Kjersti Nordberg Berit Helland Strand Silja Kaldhol Ernst-Modest Herdieckerhoff

Detaljer

Kommentarer til budsjett

Kommentarer til budsjett Kommentarer til budsjett 2018 30.11.2017 Kirkevergens budsjettforutsetninger: 2,5% lønnsøkning er lagt inn fra 1.5.2018. Sykelønnsrefusjon er budsjettert med kr 0. Kommunalt tilskudd 0,7% under 2017-tilskuddet.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Kirkerådet Stavanger KR 10.1/19 Budsjett 2019 og fordeling av midler for rettssubjektet Den norske kirke og de sentralkirkelige råd

Kirkerådet Stavanger KR 10.1/19 Budsjett 2019 og fordeling av midler for rettssubjektet Den norske kirke og de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 10/19 Kirkerådet Stavanger 24.-25.01.2019 Referanser: KR 67/18, KR 68/18, KR 61/18, KM 14/18, KM 07/17 Arkivsak: 18/04244-3 KR 10.1/19 Budsjett 2019 og fordeling av midler for rettssubjektet

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2014/801 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 7377/2014 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.06.2014 43/14 Kommunestyret 19.06.2014 32/14 Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998

Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Saksbehandler: Steinar Moen Arkivnummer: 512 Dato: 14. august 1998 Tariffrevisjonen pr 01.05.1998 forslaget vedtatt Vi viser til rundskriv nr 17/98. KA s medlemmer har ved uravstemming vedtatt det anbefalte

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: ONSDAG 10. JUNI 2015 kl. 19.00 STED: Sola menighetssenter, Soltunveien 6. TIL: Christian Lie Repr. Sola

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Kommunalsjef / prosjektleder Rune Bruskeland (sak 51/2014)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Kommunalsjef / prosjektleder Rune Bruskeland (sak 51/2014) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 10.2.2015) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 5.12.2014 Tidsrom: 10:00 13:45. Innkalles: Ordfører

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR NEDRE EIKER KOMMUNE Politisk sekretariat Saksbehandler: Ine Helen Haugan Direkte tlf.: 32 23 25 25 Dato: 11.12.2015 L.nr. 39625/2015 - Arkiv: 2010/1950-033 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR VEDTATT

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015

Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015 Rådmannen orienterer hovedutvalg og formannskap juni 2015 Møteplanen. Fra medio mars til rundt 1 juni er gjennomført 4 hovedutvalgs og formannskapsrunder. De neste tre måneder er ikke lagt opp til nye

Detaljer

Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00

Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 21 juni 2004 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli* X Nestleder Finn

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 11.11.2015 kl. 11:30. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 11.11.2015 kl. 11:30 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 13.01.2011 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 13.01.2011 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 13.01.2011 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 11. desember 2014, kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Hagavik. Forfall meldes

Detaljer

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Tel: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12

kontrollsekretær E-post: per.helge.genberg@komsek.no Tel: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2009 Møtetid: Kl. 1000 Møtested: Miljøbygget, Sal II De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Regnskapsrapport per 1. kvartal 2018

Regnskapsrapport per 1. kvartal 2018 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR Oslo, 07.-08. juni 2018 KR 30.4/18 Referanser: KR 22/18, KR 09/18 Arkivsak: 17/05022-22 Regnskapsrapport per 1. kvartal 2018 Sammendrag Budsjettet for 2018 for rettssubjektet

Detaljer

1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor?

1 Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall hvilke og hvorfor? Til Her er høringssvar fra sråd. Sak 6/15, Vedtatt i møte 21.04.2015 Arbeidsgruppen la følgende forutsetning for sine svar: 1: En kommunereform som gir fellesråd tilstrekkelig størrelse til å kunne ivareta

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 27.05.2015 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS 10. oktober 2014 kl. 13.00 Frogn Rådhus Følgende saker skal behandles: Sak 05/14 Sak 06/14 Økonomiplan 2015-2018 for Krise-

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Ullensaker kirkelige fellesråd Postboks A, Rådhuset, 2051 Jessheim

DEN NORSKE KIRKE Ullensaker kirkelige fellesråd Postboks A, Rådhuset, 2051 Jessheim DEN NORSKE KIRKE Ullensaker kirkelige fellesråd Postboks A, Rådhuset, 2051 Jessheim INNKALLING Råd/utvalg Dato/tid: Sted: Ullensaker kirkelige 19.06.14 Mogreina menighetshus fellesråd Kl. 1800 12.06.14

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Den Norske Kirke. Botne Menighetsråd Hillestad menighetsråd Holmestrand menighetsråd Holmestrand kirkelige fellesråd

Den Norske Kirke. Botne Menighetsråd Hillestad menighetsråd Holmestrand menighetsråd Holmestrand kirkelige fellesråd 1 Den Norske Kirke Botne Menighetsråd Hillestad menighetsråd Holmestrand menighetsråd Holmestrand kirkelige fellesråd Høringssvar Veivalg for fremtidig kirkeordning Rådene har besluttet å avgi felles høringssvar.

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 13:00 Eldrerådet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no. Vararepresentanter

Detaljer

Møtebok fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF)

Møtebok fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Møtebok fra møte i Sør-Innherad kirkelige fellesråd (SIKF) Tid: Tirsdag 8. mars 2016 klokka 15:00 Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset, Levanger Tilstede på møtet: Lasse Sandø, leder Kolbjørn Lie, nestleder

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 31.03.2014 14/220-15 816/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 31.03.2014 14/220-15 816/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 31.03.2014 14/220-15 816/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i Hinna

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Erik Bratlie (leder) Andreas Halvorsen (nestleder) Kari Bruun Jens Bruun Tilagawaty Sanmuganathan Håkons vei 45 B, 1470 Lørenskog Mobil: 478 66 610 Øvre Grønlivei 10, 1472 Fjellhamar Mobil: 924 09 617

Detaljer