FORHOLDET MELLOM RAMMELOVGIVNINGEN OG VEDTEKTER VED DRIFT AV EN SPAREBANKSTIFTELSE HAR SPILLEROMMET ØKT?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORHOLDET MELLOM RAMMELOVGIVNINGEN OG VEDTEKTER VED DRIFT AV EN SPAREBANKSTIFTELSE HAR SPILLEROMMET ØKT?"

Transkript

1 FORHOLDET MELLOM RAMMELOVGIVNINGEN OG VEDTEKTER VED DRIFT AV EN SPAREBANKSTIFTELSE HAR SPILLEROMMET ØKT? Bergen, 16. april 2015 v/advokat Bernt Olav Steinland

2 Innledning 02 Etablering og drift av sparebankstiftelser - rammelovgivning og vedtekter 04 Hvilken betydning har formålet for den daglige driften av stiftelsen 10 Oppsummering 16

3 SpareBank 1 Nord- Norge Harstad Sparebank FINNMARK Helgeland TROMS SMN Sparebankstiftinga Fjaler Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane Tingvoll NORDLAND Øystre Slidre Sparebankstiftinga Hardanger Gran Sparebank 1-Stiftinga Kvinnherad Sparebankstiftinga Seljord Sparebankstiftinga Bø Telemark Holla og Lunde MØREOG ROMSDAL SØR-TRØNDELAG NORD-TRØNDELAG Jevnaker Lunner Nittedal Hallingdal Ringerike DNB Telemark - Grenland Sauda SOGNOG FJORDANE HORDLAND OPPLAND HEDMARK Bien Østfold Akershus SR-Bank Time og Hå Klepp ROGALAND VEST- AGDER AUST T - AGDER BUSKERUD AKERSHUS OSLO TELEMARK ØSTFOLD VESTFOLD Sparebanken Sør Halden Askim SPydeberg SMN/SNN Øvrig ren konvertering Etablert i forbindelse med fusjon

4 Innledning 02 Etablering og drift av sparebankstiftelser - rammelovgivning og vedtekter 04 Hvilken betydning har formålet for den daglige driften av stiftelsen 10 Oppsummering 16

5 Regulatorisk rammeverk Lov om finansieringsvirksomhet av 10. juni 1988 nr 40 kapittel 2d Erstattes av ny finansforetakslov 1/ Stiftelsesloven av 15. juni 2001 nr 59 Allmennaksjeloven av 13. juni 1997 nr 45 Annen lovgivning Vedtekter godkjent av Finanstilsynet Forarbeider eks. Prp 125L, Innst. 165 l Forvaltningspraksis eks. uttalelser om skatt 5

6 Opprettelse av sparebankstiftelser Etablering Opprettes av sparebank i forbindelse med konvertering av grunnfond, fusjon, fisjon, omdanning eller avvikling Får egenkapitalbevis i banken Etablering krever tillatelse fra Finansdepartementet dersom saken gjelder omdanning eller saken er av viktighet / prinsipiell karakter For øvrig er kompetansen nå delegert til Finanstilsynet

7 Opprettelse av sparebankstiftelser Generelle innholdskrav for finansstiftelser Finvl. 2d-2 (1) oppstiller minstekrav til vedtektenes innhold, herunder: Navn og forretningskommune Stiftelsens formål og den virksomhet den skal drive Stiftelsens grunnfondskapital og hvordan stiftelsens midler skal plasseres Detaljer om organer Anvendelse av overskudd og dekning av underskudd Om stiftelsen skal kunne utstede egenkapitalbevis Regler om vedtektsendringer Regler om avvikling og disponering av formuen ved avvikling Kravene videreføres i ny finansforetakslov: 12-20

8 Vedtekter Særregler for sparebankstiftelser om formål I vedtektene for en sparebankstiftelse skal det fastsettes at stiftelsen skal: " videreføre sparebanktradisjonen og ha et stabilt og langsiktig formål med sitt eierskap i sparebanken eller den omdannede banken, eller det holdingselskap som er morselskap i det finanskonsern banken inngår i " Stiftelsens virksomhet er dens formål og skal dermed angis i formålsbestemmelsen I tillegg inntas ofte en formulering om at stiftelsen for øvrig kan plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning Vedtektene skal godkjennes av Finanstilsynet

9 Vedtekter Særreguleringer i vedtektene Nærmere regulering av kapitalforvaltningen Forsvarlighetsstandard og detaljregler Innebærer det en mulighet til å investere i lokal virksomhet? Nærmere regulering av flertallskrav ved salg av EK-bevis som inngår i kapital ved opprettelse Utgangspunkt to tredjedeler av de avgitte stemmer for endring av vedtekter Endring av formålsbestemmelse og reduksjon av grunnkapital gjerne minst tre fjerdedeler av avgitte stemmer Oppløsning evt. salg under et gitt nivå gjerne ni tideler av avgitte stemmer

10 Innledning 02 Etablering og drift av sparebankstiftelser - rammelovgivning og vedtekter 04 Hvilken betydning har formålet for den daglige driften av stiftelsen 10 Oppsummering 16

11 s virksomhet Lovfestet virksomhet Sparebankstiftelsers virksomhet er todelt, jf. finvl. 2d-7 og ny finansforetakslov 12-25: (i) Videreføre sparebanktradisjonene (ii) Forvalte egenkapitalbevis og andre midler den ble tilført ved opprettelsen Skal angis i vedtektenes formålsbestemmelse Lite spillerom med tanke på hva som skal være stiftelsens virksomhet Betydning for den daglige driften Skatterettslige forhold har betydning i praksis

12 s virksomhet (i) Videreføre sparebanktradisjonene Gaveutdelinger til "allmennyttige formål" i lokalsamfunnet Arveavgiftsretten angir hva som skal anses som "allmennyttige formål" innenfor sitt område, f.eks. kunst og kultur, helse- og sykehusinstitusjoner, forskning, rekreasjons-, idretts- og fritidstiltak mv. Hvor lang skal arveaviftsretten gjelde innenfor det regulatoriske? Skal særlig "fremme utviklingen i områder hvor den kapital som er tilført stiftelsen da den ble opprettet er frembrakt", jf. finvl. 2d-8 (3) og ny finansforetakslov (3) Gaver skal som utgangspunkt gis til formål og ikke til selskaper Grenser for omfanget av utdelinger kan fastsettes i vedtektene og instrukser Avgrenses mot sponsormidler Motytelse i form av markedsføring, reklame, mv. Finansdepartementet legger til grunn tilsvarende forståelse av begrepet i forarbeidene til ny finansforetakslov

13 s virksomhet (i) Videreføre sparebanktradisjonene (forts.) Godkjente allmennyttige formål i avgiftsretten, jf. NOU 2000: 8 Diverse ideelle formål: - feriekolonier - idrettslag - idretten - skolekorps - kunstforening - kunstutstillinger - kritikerpris - musikk-støtteforening - frimurerlosje (blandet praksis) - avholdsselskap - esperanto-forbund - forening for fortidsminnesmerke bevaring - bevaring av eldre bebyggelse Kristne/religiøse formål: - ytre misjon - indre misjon - kristen radio - kristent sosialt arbeid - kristen utdannelse - kristent lærerakademi - kirke - bedehus - fjellkapell - menighetshus - bygging av menighetshus - kristelig ungdomsforbund - institutt for sjelesorg - prestegjeld Skogbevaring mv.: - skogselskap - lokalt nydyrkingsfond - bureising og skoggjenvekst Fremme av visse yrkesgrupper: - sjømannsforening - skipperforening - sykepleierforbund - håndverkere - norske kunstnere Lokaler til allmennyttige formål: - forsamlingslokale - Samfunnshus Kommunalt: - kommune Institusjoner: - aldershjem - eldresenter - eldreboliger - pensjonisthjem - sykehus - sanatorium - døvehjem - senter for døvblinde - helsesportssenter for blinde - førerhundskole - hjem for funksjonshemmede - psykiatrisk sykehjem - kommunal feriekoloni - barnehage 13

14 s virksomhet (i) Videreføre sparebanktradisjonene (forts.) Gaver kan ikke gis til "næringsformål" Ikke "tilgodese virksomheter eller ansatte som virker for forretningsinteresser" Men kan likevel bidra til generelle tiltak som er nyttig for lokal verdiskapning, f.eks. investeringer, stipender, kompetansetiltak mv. Finanskomiteen uttaler i sin innstilling til Stortinget om ny finansforetakslov at "sparebankstiftelser fortsatt skal ha anledning til å dele ut gaver til andre stiftelser med allmennyttige formål og at forslaget ikke innebærer en endring av dagens praksis, men at allmennyttige formål avgrenses mot å drive næringsvirksomhet." Side til skatteretten "Hvis sparebankstiftelsens hovedformål er å forvalte de midler den ble tilført ved opprettelsen. samt å utøve allmennyttig aktivitet ved utdeling av sitt overskudd til allmennyttige formål/interesser, antar Skattedirektoratet at stiftelsen vil falle inn under skatteloven 2-32."

15 s virksomhet (ii) Forvalte egenkapitalbevis og andre midler Langsiktig og stabilt formål med sitt eierskap i institusjonen Forvalte sine midler på en slik måte at disse gir størst mulig avkastning Vedtektene skal angi hvordan stiftelsens midler skal plasseres Forsvarlighetsstandard Hensynet til sikkerhet og tilfredsstillende avkastning Aktiv forvaltning av kapital trekker i retning av alminnelig skatteplikt "Hvis sparebankstiftelsens hovedformål etter en samlet vurdering kommer inn under skatteloven 2-32, vil likevel aktiv forvaltning av egenkapitalen kunne være en skattepliktig økonomisk aktivitet som faller inn under skatteloven 2-32 (2)."

16 s virksomhet (ii) Forvalte egenkapitalbevis og andre midler (forts.) Kan utstede egenkapitalbevis Kan ta opp lån tilsvarende inntil 10 prosent av stiftelsens egenkapital Stiftelsen kan utøve tegningsrettigheter og tegne, kjøpe eller selge egenkapitalbevis Vedtak om salg av egenkapitalbevis tilført sparebankstiftelsen da den ble opprettet, treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring 16

17 Innledning 02 Etablering og drift av sparebankstiftelser - rammelovgivning og vedtekter 04 Hvilken betydning har formålet for den daglige driften av stiftelsen 10 Oppsummering 17

18 Oppsummering Begrensninger for den daglige driften av sparebankstiftelsen De lovfestede kravene til vedtektenes formål oppstiller begrensninger for hvilke type virksomhet sparebankstiftelsen kan drive og hvilke gaveutdelinger som kan foretas "Allmennyttige formål" ny finansforetakslov synes klart å avgrense dette mot å drive næringsvirksomhet Det regulatoriske regelverket og stiftelsens egne vedtekter oppstiller begrensninger for kapitalforvaltningen Langsiktig og stabilt formål med sitt eierskap i institusjonen Plasseringer skal være forsvarlige Plasseringer skal gjøres i henhold til vedtektene Bør hensynta risiko for skatteplikt ved den daglige driften 18

19 Kontaktinformasjon Oslo Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo Besøksadresse: Tjuvholmen allé 1 T: Trondheim Advokatfirmaet Selmer DA Postboks Trondheim Besøksadresse: Kjøpmannsgata 52 T: E: W: selmer.no 19

Styrearbeid i stiftelser

Styrearbeid i stiftelser Styrearbeid i stiftelser Innledning Styrearbeid i stiftelser skiller seg på viktige punkter fra styrearbeid i selskaper, foreninger og andre organisasjonsformer. Det skyldes i første rekke at stiftelsen

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur

Notat. Arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold. 1 Innledning. 2 Etablering av holdingstruktur Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Åslyveien 21, NO-3170 Sem Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf: +47 33 35 05 00 Fax: +47 33 35 05 01 www.ey.no Medlemmer

Detaljer

Vi starter samvirkeforetak. Håndbok i etablering av samvirkeforetak

Vi starter samvirkeforetak. Håndbok i etablering av samvirkeforetak Vi starter samvirkeforetak Håndbok i etablering av samvirkeforetak Vi starter samvirkeforetak Håndbok i etablering av samvirkeforetak 1 Forord Velkommen som bruker av håndboka Vi starter samvirkeforetak!

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Stiftelsen SR- Bank har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken.

Stiftelsen SR- Bank har som formål å være en betydelig, langsiktig og stabil eier i banken. 1 Sparebankstiftelsen SR- Bank skal løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn. Sparebankstiftelsen SR- Bank ble etablert 1. januar 2012 som et resultat av omdanningen av SpareBank 1 SR- Bank til allmennaksjeselskap.

Detaljer

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28

Innhold. Del I Eierstyring... 5. Del II Selskapene i konsernstrukturen... 28 Innhold Del I Eierstyring... 5 1.1 Innledning... 5 Bakgrunn for eierskapsmeldingen...5 Forbedringer av eierskapsutøvelsen interkommunalt samarbeid...6 Oppbygning av eierskapsmeldingen...6 1.2 Selskapsformer...

Detaljer

Regionreform og kraftinntekter. D e l r a p p o r t II

Regionreform og kraftinntekter. D e l r a p p o r t II Regionreform og kraftinntekter D e l r a p p o r t II REGIONREFORM OG KRAFTINNTEKTER - DELUTREDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn formålet med utredningen... 2 1.2 Fylkeskommunale

Detaljer

Rettslige nivåer for eierinnflytelse i aksjeselskaper. Tore Bråthen Handelshøyskolen BI. Praktisk økonomi og finans, 28(2012)3: 29-36

Rettslige nivåer for eierinnflytelse i aksjeselskaper. Tore Bråthen Handelshøyskolen BI. Praktisk økonomi og finans, 28(2012)3: 29-36 Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Rettslige nivåer for eierinnflytelse i aksjeselskaper Tore Bråthen Handelshøyskolen BI Dette er

Detaljer

God virksomhetsstyring i norske stiftelser

God virksomhetsstyring i norske stiftelser God virksomhetsstyring i norske stiftelser Stiftelseskonferansen i 2015 i Førde 21. - 22. April 2015 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder i Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen i Norge Stiftelsesforeningen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak:

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Jour,a1postID: 10/3333 I Arkiv sakid.: 10/867 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap Sak II nr.: 035/10 FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: 26.04.2010

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Aksjeselskapers vedtektsfrihet ved omsetning av aksjer

Aksjeselskapers vedtektsfrihet ved omsetning av aksjer Aksjeselskapers vedtektsfrihet ved omsetning av aksjer Hvilke skranker legger aksjeloven på aksjeselskapers mulighet til å vedtektsregulere omsetning av aksjer i form av samtykkeklausuler Kandidatnummer:

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003)

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innst. O. nr. 99 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Detaljer

KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7

KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7 KREDITT OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL FORDEL FOR AKSJEEIER M.V. etter Lover om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 8-7 Kandidatnummer: 582 Leveringsfrist: 26.11.07 Til sammen 17.598 ord 22.11.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS]

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS] 2011 01. mars 2011 [STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR LYSE ENERGI AS] [Vedtatt av Stavanger bystyre den 21.03.11. Følgende aksjonærer har sluttet seg til eierstrategien: Stavanger kommune, Sandnes

Detaljer

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform Side 1 av 8 Rettskilder Uttalelser Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 28.01.2015 Avgitt: 25.11.2014 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

Soliditetsregler i finansgrupper

Soliditetsregler i finansgrupper Høringsnotat Soliditetsregler i finansgrupper DATO: 16.04.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Regulering av grupper i gjeldende lov og forskrift 5 2.1 Finansieringsvirksomhetsloven 5 2.2 Verdipapirhandelloven

Detaljer

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015)

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015) Innst. 299 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 90 L (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Til Stortinget

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. mellom HORTEN KOMMUNE HOLMESTRAND KOMMUNE HOF KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE GRENLAND (RIG, VÅTORGANISK) KRAGERØ KOMMUNE SILJAN KOMMUNE

AKSJONÆRAVTALE. mellom HORTEN KOMMUNE HOLMESTRAND KOMMUNE HOF KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE GRENLAND (RIG, VÅTORGANISK) KRAGERØ KOMMUNE SILJAN KOMMUNE AKSJONÆRAVTALE mellom HORTEN KOMMUNE HOLMESTRAND KOMMUNE HOF KOMMUNE ANDEBU KOMMUNE GRENLAND (RIG, VÅTORGANISK) KRAGERØ KOMMUNE SILJAN KOMMUNE BAMBLE KOMMUNE TØNSBERGFJORDENS AVLØPSUTVALG IKS Og VESTFOLD

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer