Sak 2 Styrets beretning for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 2 Styrets beretning for perioden 2012-2013"

Transkript

1 Juristenes Hus Kristian Augusts gate Oslo T: E: W: Sak 2 Styrets beretning for perioden

2 Styrets beretning for perioden Medlemmer Pr 31. desember 2013 var medlemstallet tilknyttet JF-Privat JF-Privat har fire underliggende medlemsforeninger: 1) Juristenes Rettshjelperforening, som ble etablert i 2003 (er uten aktivitet), 2) Helseforetakenes Juristforening, som ble etablert høst 2004, 3) Arbeidslivsjuristene, som ble etablert 13. oktober 2009, og 4) Bedriftsjuristene, som ble etablert 14. januar Basert på inndelingen av våre medlemsforeninger fordeler medlemmene seg slik: Medlemsgruppe JF-Privat Advokater (advokater og advokatfullmektiger i advokatfirma) JF-Privat Bedriftsjuristene JF-Privat Arbeidslivsjuristene 361 JF-Privat Privatgruppen 209 JF-Privat Helseforetakenes Juristforening (tariffområdet Spekter-Helse) 112 Tariffområdet Spekter-SAN 98 JF-Privat Rettshjelperenes Juristforening 29 Tariffområdet HSH-HUK 33 Tariffområdet Kirkelig Arbeidsgiverforening (KA) 5 Forum for ledere 4 Totalt Styrets sammensetning Følgende styre ble valgt på ordinært årsmøte i JF-Privat 17. januar 2012: Eirik Andersen Leder Lucie Christensen Berge Nestleder Anne Ruth Fedje Eckholdt Styremedlem (fratrådt ) Marianne L. Pedersen Styremedlem Simon Stende Styremedlem Tor Egil Viblemo Varamedlem (fast styremedlem fra ) Ellen Ekre Engh Varamedlem Lucie Christensen Berge har møtt som seksjonens representant i Hovedstyret med Eirik Andersen som vara. Styret i JF-Privat har bestått av 5 faste styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Det har vært praksis at varamedlemmene møter under styremøtene. Styret har i inneværende periode hatt en

3 representativ sammensetning i forhold til medlemsgruppen. Ved styresammensetningen har man søkt å ivareta geografiske hensyn, og styret har i perioden hatt representanter fra Kristiansand, Haugesund, Lillestrøm og Oslo. 3. Styremøter Styret har avholdt 5 styremøter i 2012 og 4 styremøter i Styret har videre hatt en to-dagers strategisamling. Styret har videre hatt saksbehandling via e-post særlig knyttet til høringssaker. Arbeidsoppgaver, ansvar og deltagelse på arrangementer og i møter har vært fordelt mellom styremedlemmene. Nestleder har dessuten hatt ansvaret for arbeidet i hovedstyret og arbeidet i særskilte utvalg og arbeidsgrupper nedsatt av hovedstyret. Styret har også søkt å følge opp arbeidet i de underliggende medlems-foreningene. 4. Styrets aktiviteter i to-årsperioden To-årsperioden har vært preget av stor aktivitet fra styrets side. Det har også vært stort internt og eksternt fokus på de saker styret har prioritert i perioden. Styrets aktiviteter kan grovt sett inndeles i to hovedsatsningsområder. For det første det interessepolitiske arbeidet for våre medlemmer. Som et ledd i dette arbeidet inngår styrets offensive satsning på faglig utvikling samt styrets arbeid med ivaretakelse av medlemmenes profesjons-interesser. Det andre satsningsområdet er knyttet til medlemmenes arbeidsvilkår og lønnsbetingelser, særlig ved gjennomføring av seminarer og temakvelder knyttet til livsnavigasjon og betydningen av kvinners og småbarnsforeldres kompetanse i arbeidslivet. 4.1 Temaarrangementer Det er et sentralt element i styrets interessepolitiske arbeid å sørge for at det avholdes temaarrangementer for våre medlemmer. Arrangementene skal dels ha et tidsaktuelt faglig innhold og dels være et faglig-sosialt møtested for våre medlemmer. Arrangementene avholdes enten som lunsj-arrangementer eller som kveldsarrangementer med innledende middag. Styret fungerer som et fagutvalg i forbindelse med disse arrangementene og forestår valg av tema og har kontakten med aktuelle foredragsholdere. Medlemmer av privat seksjon inviteres jevnlig til disse arrangementene. I tillegg til de temaarrangementene som styret i JF-Privat arrangerer, avholder medlemsforeningene egne faglige arrangementer for sine medlemmer. Det har i perioden vært avholdt til sammen 2 temalunsjer og 18 temakvelder. Se vedlegget.

4 Styret har vært pådriver i forhold til at det skal etableres arenaer for slike temaarrangementer i andre byer enn Oslo. Styret har bidratt til dette i forbindelse med etableringen av regionale arrangementsnettverk i Stavanger og Trondheim. Styret har også tilbudt sin oversikt over tema og forelesere til arrangører i andre byer. Det foretas evalueringer av alle avholdte arrangementer, og tilbakemeldingene fra deltakerne er i hovedsak meget positive. En oversikt over alle avholdte arrangementer følger som vedlegg til årsberetningen. 4.2 Høst-seminaret NJ-Privat har i mange år arrangert Åsgårdstrandseminaret for bedriftsjurister. Arrangementet er nå omdøpt til "Høst-seminaret" og arrangeres fra og med 2010 av JFs medlemsforening Bedriftsjuristene. Arrangementet er åpent for alle medlemmer i privat sektor og har en god faglig og sosial ramme. Seminaret ble i 2013 arrangert i Oslo. 4.3 Høringsuttalelser Styret har avgitt uttalelser i flere høringssaker som naturlig faller inn under medlemmenes arbeidsområde. Det gjelder både interne høringer i JF, i forhold til Akademikerne og offentlige høringer i lovsaker. I forbindelse med offentlige høringssaker vil seksjonen normalt bidra til en felles uttalelse, enten fra Akademikerne aller Norges Juristforbund. I noen saker vil seksjonen også avgi egen høringsuttalelse. Blant annet bidro styret til Juristforbundets høringssvar i forslaget om unntak for advokatenes taushetsplikt i skattesaker. Styret har videre vært aktive i forhold til debatten rundt hvem som skal avgi høringssvar og Juristforbundets rolle. 4.4 Deltakelse i Akademikerne Norges Juristforbund er medlem av hovedorganisasjonen Akademikerne. Akademikerne er inndelt i undergrupperinger basert på yrkestilhørighet. JF-Privat velger Norges Juristforbunds representanter til både Akademikerne-Næringsdrivende (Aka-N) og Akademikerne-Privat (Aka-P) Akademikerne Helse (Aka- H). I Aka-N har JF vært representert ved Siri Øvstebø(fra og med 6. juni 2011). I Aka-P har JF vært representert ved Roar T. Wægger fra og med 24. april Det har i perioden ikke vært oppnevnt vararepresentant. I Aka-H har JF vært representert ved Birgithe Hellerud. 4.5 Deltakelse i internasjonale og europeiske organisasjoner Styret har deltatt i internasjonalt samarbeid, hovedsakelig via organisasjonen ECLA, som er den europeiske organisasjonen for virksomhetsansatte jurister. Styret har vært representert ved samtlige ECLA-styremøter og generalforsamling i perioden. Representasjonen i ECLA ivaretas nå av medlemsforeningen Bedriftsjuristene.

5 Styret har høsten 2011 besluttet å revitalisere medlemskapet i EYBA, som er en ikke-kommersiell, europeisk forening for yngre advokater. Styret har imidlertid ikke deltatt aktivt i EYBA i denne styreperioden. NJ-Privat er tilknyttet International Law Office (ILO). Gjennom vår tilknytning til ILO gis alle jurister og advokater mulighet til å motta deres meget informative nyhetsbrev om aktuelle rettsendringer i hele verden uten vederlag. 4.6 Arbeidet med lønns- og arbeidsvilkår for kvinner og småbarnsforeldre samt livsnavigasjon Styret har hatt stort fokus på å jobbe for kvinners og småbarnsforeldres arbeidsforhold i privat sektor. Særlig har dette kommet til uttrykk gjennom to seminarer arrangert sammen med Kvinneutvalget i Advokatforeningen. Den første temakvelden var rettet mot Administrativ ledelse og HR ansvarlige i de største medlemsbedriftene. Det andre seminaret var rettet mot våre medlemmer. Begge seminarene har fått god dekning i Juristkontakt og ble positivt mottatt både av advokatfirmaer og av våre medlemmer. Utover dette har styret jobbet aktivt med fokus på livsnavigasjon både gjennom intervjuer i Juristkontakt men særlig ved avholdelse av seminarrekke innen effektiv personlig ledelse. Denne seminarrekken var et krevende program for deltakerne hvor de ble utfordret til holdningsendring for å få en mer effektiv arbeidshverdag og dermed skape tid til ønskede aktiviteter utenom jobb, samtidig som en lærte å fokusere på det en skal holde på med. Vi fikk meget positive tilbakemeldinger på dette og det har vært ytret ønske om å gjenta dette fra flere av våre medlemmer. 4.7 Det generelle medlemstilbudet Styret har arbeidet for å tilrettelegge Juristforbundets totale medlemstilbud, slik at dette blir bredere og bedre tilpasset privat sektor. Styret har erfart at dette har vært og vil være et langsiktig arbeid. Styret har arbeidet for at det må være en sammenheng mellom den kontingent som medlemmene betaler og det samlede medlemstilbudet som tilbys overfor seksjonens medlemmer. Styret vil ha som målsetting å opprettholde et høyt og målrettet aktivitetsnivå overfor våre medlemmer også i den kommende toårs-perioden. 5. Øvrige medlemsaktiviteter Norges Juristforbund har et totalt sett meget omfattende medlemstilbud. I denne årsberetningen har vi utelukkende omtalt aktiviteter som har vært direkte initiert av styret i JF-Privat. For forbundets totale aktiviteter og medlemstilbud viser vi til Norges Juristforbunds årsberetning og forbundets medlemssider. Oslo, 5. januar 2014 Eirik Andersen Styreleder i NJ-Privat

6 Vedlegg: Juristforbundet Privat: er, temalunsjer og kurs i personlig ledelse Dato, kursnr Emne Foreleser Sted Påmeldte og årsmøte Professor dr. juris Thon Hotel Bristol 57 Juristforbundet Privat. «Rett som Hans Petter retorikk» Graver, UiO og årsmøte Arbeidslivsjuristene. «Arbeidstidsbestemmelsene utfordringer knyttet til turnusordninger» og årsmøte Bedriftsjuristene. «Prekontraktuelt ansvar» Arbeidslivsjuristene. «Arbeidsrettsadvokaten/juristen som rådgiver og tvisteløser forhandlinger og sluttavtaler» Temalunsj Arbeidslivsjuristene. «Tolkning av tariffavtaler med vekt på uklarhetsprinsippet». Juristforbundet Privat. «Personvernreglene». Juristforbundet Privat. «Arbeidsgivers styringsrett». Arbeidslivsjuristene. «Oppsigelsesvern ved sykdom». Bedriftsjuristene. «Informasjonstyveri og forretningshemmeligheter» Svein Arne Thrana Advokat Sam E. Harris, Advokat- Firmaet BAHR Advokat Harald Arnkværn Postdoktor Terese Smith Ulseth, UiO Direktør Bjørn Erik Thon, Datatilsynet Advokat Terje G. Andersen, Advokatfirma Storeng, Beck & Due Lund Advokat Lars Kokkvold, Advokatfirma Haavind AS Advokatene Espen Skjerven og Olav Kolstad, Advokatfirmaet Schjødt AS 27 Hotel Continental 85 Håndverkeren Konferansesenter 150 Shippingklubben 77 Juristenes Hus 70 Juristenes Hus 87 Juristenes Hus Temalunsj Arbeidslivsjuristene. «Permittering manglende samsvar mellom permitteringsadgang og retten til dagpenger». Privatjuristenes Vårseminar. Juristforbundet - Privat Kurs i personlig ledelse effektiv tidsstyring 3 kurskvelder Juristforbundet - Privat Advokat Kirsten Rydne, NITO og Preben Christensen, Norsk Industri Avlyst pga for få påmeldte Willy Ljøsne, Leadership Management Norway AS Shippingklubben 58 Radisson Blu Hotel Nydalen 21 Juristenes Hus 25

7 Kurs i personlig ledelse effektiv tidsstyring 3 kurskvelder Juristforbundet Privat Juristforbundet Privat «Forhandling en løsningsorientert tvisteløsning». og årsmøte Bedriftsjuristene. «Advokaten som historieforteller foredrag om prosedyre». Arbeidslivsjuristene. «Tariffavtalebegrepet» Høstseminar for Juristforbundet Privat v/bedriftsjuristene og Juristenes Utdanningssenter Juristforbundet Privat «Korrupsjon. Norsk og internasjonalt regelverk m.m.» Arbeidslivsjuristene. «Rollen som organisasjonsadvokat» Juristforbundet Privat. «Reklamasjonsfristens utgangspunkt og avhendingsloven 3-8 m.m.» Willy Ljøsne, Leadership Management Norway AS Avlyst pga for få påmeldte Advokatene Anders Ryssdal og Magnus Hellesylt, Advokatfirmaet Wiersholm. Advokat Lornts Nagelhus, LO og advokat Lars K. Nørgaard, advokatfirma Haavind Flere Advokat Frode Elgesem, Advokatfirmaet Thommessen Advokat Jeppe Normann, advokatfirmaet Selmer DA Advokat Arne Meidell, Norwegian Claims Link Juristenes Hus 53 Oslo Militære Samfund Lysebu konferansesenter Grand Hotel 80 Hambro s Cafe og 53

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN 2 NORGES JURISTFORBUND Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske studenter. Vi gir medlemmene

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2012-2013 Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige

Detaljer

LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011

LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 LM-sak 3.1-13 Samfunnsviternes årsberetning 2011 Innledning/bakgrunn I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. Landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 1 Samfunnsviternes sekretariat Sekretariatet har i 2013 hatt 22 faste medarbeidere fordelt på 19,9 årsverk. 19 medarbeidere var ansatt i 100 prosent

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

God bransje kunnskap gir markeds ledende forsik ringstilbud 4. Advokatforeningens nettsteder 6. Årstalen som institusjon: Innflytelse via innsikt 8

God bransje kunnskap gir markeds ledende forsik ringstilbud 4. Advokatforeningens nettsteder 6. Årstalen som institusjon: Innflytelse via innsikt 8 årsrapport 2012 Innhold God bransje kunnskap gir markeds ledende forsik ringstilbud 4 Advokatforeningens nettsteder 6 Årstalen som institusjon: Innflytelse via innsikt 8 Årstalen 2012 10 Hovedstyrets beretning

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08

FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 FORPROSJEKT OG PERIODEN 01.10.08-31.12.08 2 FORORD Gatejuristen Tromsø startet sitt forprosjekt 1. april 2008 etter initiativ fra Gatejuristen i Oslo. Vi hadde første saksmottak 2. oktober 2008. Denne

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING

Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1. Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 1 Norske Sivilingeniørers Forening NIF BERGEN AVDELING ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2002 Årsrapport og regnskap for NIF Bergen avdeling 2002 side 2 1.

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013

GENERALFORSAMLING 2013 www.betongrehabilitering.net GENERALFORSAMLING 2013 Det innkalles til årsmøte/generalforsamling i Norsk Forening for Betongrehabilitering Tirsdag12. mars 2013 kl. 17: 15, First Hotell, Drammen Årsmøte

Detaljer

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling

Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling Årsberetning for Tekna Trondheim avdeling 2013 Innhold Styrets årsberetning for 2013... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Grupper under avdelingen med egne

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012.

årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012. årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012. Foto: Eva Rose Styreleders ord Kjære medlemmer i GramArt. Etter å ha sittet

Detaljer

TOÅRS-BERETNING 2006-2007

TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING 2006-2007 TOÅRS-BERETNING FOR PERIODEN 2006 OG 2007 Sammendrag Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. I løpet av årene 2006 og 2007 har organisasjonen befestet seg som en velfungerende

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer