Emisjoner i børsnoterte selskaper utvalgte problemstillinger og regelendringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Emisjoner i børsnoterte selskaper utvalgte problemstillinger og regelendringer"

Transkript

1 Emisjoner i børsnoterte selskaper utvalgte problemstillinger og regelendringer Børsrettsdagene Viggo Bang-Hansen og Bjarne Rogdaberg

2 Advokatfirmaet Schjødt AS DISPOSISJON - Introduksjon - emisjonsstrukturer - Generelle rammebetingelser for emisjoner i børsnoterte selskaper - Oversikt over endringer i regler og praksis - Enkelte særskilte problemstillinger ved fortrinnsrettsemisjoner - Enkelte særskilte problemstillinger ved rettede emisjoner - Kort om presentasjoner, brosjyrer og annonser - Kort om likebehandling og reparasjonsemisjoner

3 Advokatfirmaet Schjødt AS TEMAET - AVGRENSNINGER Norske selskaper Aksjer notert på regulert marked (Oslo Børs, Oslo Axess) Kontantemisjoner Rammebetingelser for selskapene, ikke rådgiverne Ikke grunnleggende selskapsrettslige og verdipapirrettslige regler

4 Advokatfirmaet Schjødt AS EMISJONSSTRUKTURER (1/3) Emisjon er emisjon? Primærreglene i allmennaksjeloven, prospektreglene mv gjelder tilsvarende Men, noterte selskaper må i tillegg forholde seg til løpende informasjonsplikt, utvidet prospektplikt, skjerpede likebehandlingskrav mv Rammevilkårene/dokumentasjonskrav gir flere alternativer: Fortrinnsrettsemisjon REC, SAS, mfl Emisjon rettet til allmennheten IPO Private Placement Seadrill, PGS, DOF, mfl Klassisk rettet emisjon Reparasjonsemisjon

5 Advokatfirmaet Schjødt AS EMISJONSSTRUKTURER (2/3) Fortrinnsrettsemisjon = samtlige aksjonærer pro rata rett til å tegne de nye aksjene Lovens utgangspunkt. Formell vs. uformell fortrinnsrettsemisjon Ofte en betydelig rabatt Typisk garantert med omsettelige tegningsretter Rettet emisjon ikke noe lovbestemt begrep Emisjon mot allmennheten uten fortrinnsrett Typisk IPO Andre rettede emisjoner Rettet emisjon til navngitte personer Private placement med minstetegning (for å unngå prospekt) mot en vid krets Med eller uten påfølgende reparasjonsemisjon Ca 4 av 5 emisjoner i de noterte selskapene gjennomføres som private placements Samlet volum imidlertid mer likt fordelt

6 Advokatfirmaet Schjødt AS EMISJONSSTRUKTURER (3/3) Fortrinnsrettsemisjon Private Placement Tilbudsprospekt Ja Nei (forutsatt minstetegning eller begrenset antall investorer) Noteringsprospekt Ja, men omfattes av tilbudsprospektet Investorpresentasjon Ja (som regel) Ja Ja, hvis emisjonen > 10% av aksjekapitalen Begrensninger i antall tegnere Nei Nei (forutsatt minstetegning) Tegningsvilkår/avtale Nei, dekkes av prospektet Ja (standardisert) Tidskrav: Minst 14 dagers tegningsfrist Nei (kan gjennomføres på timer) Tegningsretter Ja Nei Fortrinnsrett aksjonærer Ja Nei Due Diligence Ja (som regel) Ikke nødvendigvis Garanti/garantiavtale Ja (som regel) Nei (som regel) Retail informasjonsmateriale Ja (som regel) Nei Fullstendighetserklæring til tilretteleggere Ja Ja Se også eksempler på tidslinjer vedlagt bak i presentasjonen

7 GENERELLE RAMMEBETINGELSER (1/4) Advokatfirmaet Schjødt AS Informasjonsplikt Vphl kapittel 5, løpende forpliktelser pkt. 3.1 og 3.2 Når er en emisjon innsideinformasjon? Vedtak og uttalelser 2008 s. 64 (GGS - børsstyret) Børssirkulære, vedtak og uttalelser 2010 s. 125 (SAS) Utsatt offentliggjøring Særskilte informasjonsplikter Løpende forpliktelser pkt. 3.2 (forslag, beslutning, transaksjonsdetaljer) Løpende forpliktelser pkt. 11.4(2) (registrering i Foretaksregisteret)

8 GENERELLE RAMMEBETINGELSER (2/4) Advokatfirmaet Schjødt AS Prospektplikt Offentlige tilbud: Minst 100 personer i én EØS stat, minst EUR EØS-prospekt ved beløp over EUR Unntak for bl.a. tilbud med minstetegning EUR Notering: IPO og kapitalforhøyelse på minst 10 % i notert aksjeklasse Likebehandling Vphl 5-14 og løpende forpliktelser pkt. 2.1

9 GENERELLE RAMMEBETINGELSER (3/4) Advokatfirmaet Schjødt AS God børsskikk Børsforskriften 14 og løpende forpliktelser pkt. 2.2 Brudd med normer uttrykt av Oslo Børs. Vedtak og uttalelser 2008 s. 51 Brudd med selskapsrettslige regler Børssirkulære 5/2004 (God børsskikk ved gjennomføring av transaksjoner der aksjonærene risikererå lide tapved passivitet) Typiske tilfeller er større emisjoner mot selskapets aksjonærer (evt som reparasjonsøvelser) som medfører betydelig utvanning av aksjonærer som ikke deltar, og som gjennomføres til svært gunstig kurs. To ukers tegningsfrist, norsk prospekt, tydelige børsmeldinger på norsk, omsettelige retter

10 GENERELLE RAMMEBETINGELSER (4/4) Advokatfirmaet Schjødt AS Andre selskaps- og verdipapirrettslige plikter Aksjerettslige regler, allmennaksjeloven kap 10 Offentliggjøringsregler, løpende forpliktelser pkt. 3.2 og kap 10, forskrift 983/ God forretningsskikk, jf. vphl 3-9 (2) Innsideinformasjon: Taushetsplikt, informasjonshåndtering, innsidelister, jf. vphl kap 3 Melde- og flaggeplikter, jf. vphl kap 4

11 Advokatfirmaet Schjødt AS ENDRINGER I REGLER/PRAKSIS (1/4) Endringer i prospektreglene - prosess Vedtatt endringer i prospektdirektivetved direktiv 2010/73/EU Implementeringsfrist 1. juli 2012 Finanstilsynets høringsnotatav 5. april 2011 Saken til behandling i Finansdepartementet Fullharmonisering det materielle innhold stort sett gitt

12 Advokatfirmaet Schjødt AS ENDRINGER I REGLER/PRAKSIS (2/4) Endringer i prospektreglene materielt (aksjeprospekter) Minstebeløpet for nasjonalt prospekt heves fra EUR ? Minstebeløp for EØS-prospekt: Heves fra EUR til EUR Grensen for offentlig tilbud heves fra 100 til 150 personer Beløpet for minstetegning: Heves fra EUR til EUR Unntaket fra prospektplikt dersom det utarbeides tilsvarende dokument utvides til også å gjelde fisjon/deling av selskap Unntak fra prospektplikt for ansatteemisjoner utvides

13 Advokatfirmaet Schjødt AS ENDRINGER I REGLER/PRAKSIS (3/4) Hjemmel for Europakommisjonen til å gi utfyllende bestemmelser Del 1: 4. oktober 2011: Innstilling ("Final report") fra ESMA Sammendrag Et nytt vedlegg i prospektforordningen med nærmere innholdskrav til sammendrag Maksimumslengde: 7 % av prospektet eller15 sider Forenklede prospektkrav for SMB og Small Cap Marginale forenklinger. Gjelder uansett ikke ved IPO Forenkledeprospektkrav forfortrinnsrettsemisjoner Del 2: 13. desember 2011: Høringsnotat fra ESMA Revisjon av enkelte innholdskrav i prospekt.

14 Advokatfirmaet Schjødt AS ENDRINGER I REGLER/PRAKSIS (4/4) Nye børsregler om notering av retter Løpende forpliktelser pkt. 8.2, jf. opptaksreglene pkt. 8.2/8.3 Plikt til å sende redegjørelse/søknad om notering av tegningsretter Hvis fortrinnsretter ikke skal noteres: Redegjørelse for dette Senestsamtidig med innsendelse av første utkastav prospekt til Finanstilsynet

15 Advokatfirmaet Schjødt AS FORTRINNSRETTSEMISJONER (1/4) Plikt til å notere fortrinnsretter, jf. opptaksreglene pkt Begrensning av omsetteligheten i tegningsvilkårene? Allmennaksjeloven 4-15 (4) Andenæs, Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper (2006) s. 158 Børssirkulære 5/2004 pkt. 10 Adgang til å begrenseomsetningsperioden Opptaksreglene pkt. 8.4 (4) Avsluttes tre børsdager før tegningsperiodens utløp

16 Advokatfirmaet Schjødt AS FORTRINNSRETTSEMISJONER (2/4) Dersom fortrinnsrettene noteres Handelen er ubetinget, jf. Member & Trading Rules pkt og 2100, jf. Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2010 s. 161 Begrensninger i betingelsene for slike emisjoner? Krav om garanti? Forslag om forenklede prospektkrav ESMAs forslag

17 Advokatfirmaet Schjødt AS FORTRINNSRETTSEMISJONER (3/4) Bakgrunn for ESMAs forslag Ønske om å stimulere til fortrinnsrettsemisjoner Allerede noterte aksjer Redusert informasjonsbehov ved aksjetegning fra eksisterende aksjonærer Virkeområde Emisjoner hvor aksjonærenes fortrinnsrett ikke er fraveket Emisjoner hvor aksjonærenes fortrinnsrett er fraveket kan også være omfattet, men forutsetningenerbl.a. at "shareholders are entitled to take-up new shares in proportion (as nearly as may be practicable) to their existing holdings"

18 Advokatfirmaet Schjødt AS FORTRINNSRETTSEMISJONER (4/4) Innholdsmessige forenklinger Kun ett års finansiell historikk En rekke av kravene i Vedlegg I og III er fjernet for selskaper notert på regulert marked, bl.a. Selected financial information History and development of the issuer Property plants and equipment Operating and financial review Capital resources Research and development, patents and licenses Remuneration Board practices Information on holdings Material disparity between the public offer price and the effective cash cost to members of the administrative, management and supervisory bodies or senior management

19 RETTEDE EMISJONER (1/4) Tilbudsprospekt Unngås hvis færre enn 100 (150) ikke-profesjonelle i én EØS-stat; eller Unngås hvis færre enn 100 (150) i én EØS-stat som tegner seg for mindre enn EUR ( ) Nydefinisjon av profesjonelle investorer Registreringsplikten hos prospektmyndigheten bortfaller Adgang til å kombinere unntak? Rettskildesituasjonen Prospektdirektivet art. 3(2) Ot. prp. nr. ( ) s. 36 Børssirkulære 9/2005 pkt Én transje med minstetegning EUR ( ), én transje til færre enn 100 (150) ikke-profesjonelle i én EØS-stat

20 RETTEDE EMISJONER (2/4) Noteringsprospekt Mindre enn 10 % kapitalforhøyelse beregnet over en periode på 12 måneder Prospektplikt på noteringstidspunktet Beregning av 10 %-unntaket, ESMA FAQ spm. 31 Emisjoner siste tolv måneder ikke dekket av unntak fra prospekt (inkludert den Aksjekapitalen før emisjonen aktuelle) Annet unntak : Aksjer tildelt ansatte/styremedlemmer ved utøvelse av opsjoner, jf. vphl 7-5 nr. 9: Foreligger et særskilt dokument, jf. ESMA-anbefalingen pkt. 3?

21 RETTEDE EMISJONER (3/4) Noteringsprospekt vasker alle tidligere emisjoner Selv om disse ikke er dekket av prospektet Metoder for å levere noterte aksjer i påvente av prospekt Lånte aksjer Oppdeling av emisjon i transjer, jf. Vedtak og uttalelser 2009 s. 14

22 RETTEDE EMISJONER (4/4) Nye prospektregler Ikke forbud mot å implementere før 1. juli 2012 Utfordrende for grensekryssende tilbud: Økning av minstetegning til EUR Enkelte jurisdiksjonervil trolig forskuttere implementere av økt minstetegning Tsjekkia, Litauen, Bulgaria, Nederland Ukjent: Frankrike, Luxembourg, Island og Liechtenstein

23 PRESENTASJONER, ANNONSER OG BROSJYRER (1/7) Hvilke regler gjelder for dokumentasjon i emisjoner utenom prospektet? Investorpresentasjoner til profesjonelle/institusjonelle Investeringsanbefaling, jf. vphl. 3-10? Distribusjonskanal en kanal hvor informasjonen blir eller er egnet til å bli kjent eller tilgjengelig for et stort antall personer, jf. vpf. 3-6(7) Fondsmeglerforbundets bransjestandard nr. 3 rettet til eller som kan bli gjort kjent for mer enn 100 personer. Det vises i den forbindelse til at et tilsvarende antall gjelder for prospektregelverket Allmennheten Perland, Tilretteleggeransvar pkt. 8.4 Her må det antagelig sondres mellom presentasjoner som bare avholdes for én eller en begrenset krets investorer, og presentasjoner som i større grad er åpne for en mer ubegrenset krets potensielle tegnere.

24 PRESENTASJONER, ANNONSER OG BROSJYRER (2/7) Investorpresentasjoner for profesjonelle/institusjonelle forts. Markedsføringsmateriale Verdipapirforskriften 10-9 Rettet mot foretakets eksisterende eller potensielle kunder Ertegnere i emisjonertilrettleggers kunder? Finanstilsynets brev til Fokus Bank 1. desember 2008 Bergo, Børs- og verdipapirrett (2008) s. 159: Neppe holdbart Perland, Tilretteleggeransvar pkt : Kan ikke tillegges stor vekt

25 PRESENTASJONER, ANNONSER OG BROSJYRER (3/7) Investorpresentasjoner for profesjonelle/institusjonelle forts. God forretningsskikk, jf. vphl (1) FESCOs Market conduct standards for participants in an offering (99~FESCO~B) Markedsføringsloven 1 og 2 God børsskikk, jf. bf. 14

26 PRESENTASJONER, ANNONSER OG BROSJYRER (4/7) Tegningsbrosjyrer/investorpresentasjoner til retail Investeringsanbefaling, jf. vphl 3-10? informasjon som anbefaler eller foreslår en investering Perland, Tilrettleggeransvar pkt : I den utstrekning orienteringen bare utgjør en hensiktsmessig forklaring på henvisningen til prospektet, er det nærliggende å si at orienteringen ikke utgjør mer enn en del av formidlingen av prospektet. Dersom orienteringen gir uttrykk for selvstendige argumenter og mer inngående beskrivelser av utsteder, blir det mer naturlig å betrakte orienteringen i seg selv som en anbefaling eller et forslag til tegning.

27 PRESENTASJONER, ANNONSER OG BROSJYRER (5/7) Tegningsbrosjyrer/investorpresentasjoner til retail forts. Markedsføringsmateriale, jf. verdipapirforskriften 10-9? Rettet mot foretakets eksisterende eller potensielle kunder? Annonsering, jf. vphl God forretningsskikk, god børsskikk mv.

28 PRESENTASJONER, ANNONSER OG BROSJYRER (6/7) Annonser Vphl Børsens uttalelser (Vedtak og Uttalelser 2004 s. 25 og 26, 2006 s. 24) Børssirkulære 4/2004: Opphevet Nærmere opplysninger fremkommer av prospektet Hvor prospektet kan innhentes Opplysningene må være i overensstemmelse med prospektet Identifisere seg som annonse (jf. prospektdirektivet art 15(3)) Gir ikke grunnlag for å ta stilling til tilbudet. Klart angi at den er ufullstendig. Sentrale risikoforhold må opplyses. Negative forhold like synlig som positive. Spesifikt krav om nøkternhet og tydelighet (opplysningene kan ikke overses)

29 PRESENTASJONER, ANNONSER OG BROSJYRER (7/7) Alternative hjemmelsgrunnlag Investeringsanbefaling, vphl 3-10? God forretningsskikk, vphl 3-9 annet ledd God børsskikk, bf 14 Markedsføringsloven 1 og 2 Markedsføringsmateriale, vpf 10-9?

30 LIKEBEHANDLING - REPARASJON (1/3) Den lovbestemte likebehandlingsplikten Vphl Implementerer rapporteringsdirektivetart 17(1) og 18(1) Manglende sanksjonshjemmel i strid med direktivet art 28(1)? Løpende forpliktelser pkt. 2.1 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse pkt. 4

31 LIKEBEHANDLING - REPARASJON (2/3) Truyen, Aksjonærenes myndighetsmisbruk s. 148 og 402 Etterfølgende kompensasjon vil kunne avverge et erstatningskrav, men ikke et anfektelsessøksmål. Vurderingstidspunktet for misbruksvurderingen vil uansett etterfølgende kompensasjon, være generalforsamlingens beslutning. - Urimelighetsvilkåret tilsier at man utformer en reparasjonsemisjon slik at krenkelsene av likhetsprinsippet og/eller vinningsformålet blir minst mulig Bergo, Børs- og verdipapirrett s. 128

32 LIKEBEHANDLING - REPARASJON (3/3) Børsens rolle Ryel, Tidsskrift for forretningsjus 1995 s. 63 (på s. 75) om det ved avgjørelsen er bygget på utenforliggende hensyn, foreligger usaklig forskjellsbehandling eller om avgjørelsen fremstår som grovt urimelig. Børsklagenemnden, børsstyret, børsen Vedtak og uttalelser 2003 s. 78 (Choice Hotels ASA - børsstyret) Vedtak og uttalelser 2005 s. 58 (Scana Industrier ASA) Vedtak og uttalelser 2006 s. 49 (Opticom ASA - Børsklagenemnden) Vedtak og uttalelser 2009 s. 89 (Rem Offshore ASA) Børsens egnethetsom arena Kryssende hensyn handelstekniske utfordringer Betinget ex, indeksberegninger og derivathandel

33 Det var det - takk for oss og takk for oppmerksomheten!

34 VEDLEGG EU-kilder Direktiv 2010/73/EU ESMA s technical advice on possible delegated acts concerning the Prospectus Directive as amended by the Directive 2010/73/EU (Final report) 4 October ESMA s technical advice on possible delegated acts concerning the Prospectus Directive as amended by the Directive 2010/73/EU (Consultation paper) 13 December FESCOs Market conduct standards for participants in an offering (99~FESCO~B) 82e45b c12569d700363bee/$FILE/99-FESCO-B.pdf

35 FORTRINNSRETTSEMISJON Styrevedtak innkalling GF (hvis ikke styrefullmakt) Offentliggjøring og distribusjon av GFinnkalling (hvis ikke styrefullmakt) Generalforsamling for vedtakelse av kapitalforhøyelse (evt. styrevedtak dersom styrefullmakt) Godkjennelse av prospekt Utstedelse av tegningsretter Begynnelse av tegningsperiode Utløp tegningsperiode Aksjehandel uten Styrevedtak Prospekt til Finanstilsynet for kontroll rett til tegningsretter (ex- dato) allokering Utsendelse av allokeringsbrev Betaling av aksjeinnskudd Registrering av kapital-forhøyelse Utstedelse av aksjer i VPS Notering av nye aksjer Min. tre uker Min. to uker I praksis ca én til to uker I praksis ca tre uker Viktigste dokumenter: Prospekt, m/tegningsblankett Styre- /GF-protokoller for de ulike vedtak Børsmeldinger Eventuelt: Due Diligence Fullstendighetserklæring til tilretteleggere Investorpresentasjon til profesjonelle Investorbrosjyre til retail Tegningsavtale med garantister Betalingsgaranti

36 RETTET EMISJON UNDER 10 % AV EKSISTERENDE AKSJEKAPITAL Styrevedtak innkalling GF (hvis ikke styrefullmakt) Begynnelse bestillingsperiode* Generalforsamling for vedtakelse av kapitalforhøyelse (evt. styrevedtak dersom styrefullmakt)** Betaling av aksjeinnskudd Offentliggjøring og distribusjon av GFinnkalling (hvis ikke styrefullmakt) Utløp bestillingsperiode Styrevedtak allokering Utsendelse av allokeringsbrev Registrering av kapitalforhøyelse Utstedelse av aksjer i VPS Notering av nye aksjer Fra noen timer til noen uker I praksis ca én til to uker * Forutsetter minstetegning over EUR eller rettet til under 100 i ett EØS-land, ellers krav om tilbudsprospekt ** Kan også være gjort i forkant av bestillingsperioden Viktigste dokumenter: Investorpresentasjon Tegningsavtale / term sheet Styre- /GF-protokoller for de ulike vedtak Børsmeldinger Eventuelt: Due Diligence Fullstendighetserklæring til tilretteleggere Tegningsavtale med garantister Betalingsgaranti

37 RETTET EMISJON OVER 10 % AV EKSISTERENDE AKSJEKAPITAL Styrevedtak innkalling GF (hvis ikke styrefullmakt) Begynnelse bestillingsperiode* Prospekt til Finanstilsynet for kontroll Generalforsamling for vedtakelse av kapitalforhøyelse (evt. styrevedtak dersom styrefullmakt)** Betaling av aksjeinnskudd Godkjennelse av prospekt Notering av nye aksjer Offentliggjøring og distribusjon av GFinnkalling (hvis ikke styrefullmakt) Utløp bestillingsperiode Styrevedtak allokering Utsendelse av allokeringsbrev Registrering av kapitalforhøyelse Utstedelse av aksjer i VPS Fra noen timer til noen uker I praksis ca én til to uker I praksis ca tre uker * Forutsetter minstetegning over EUR eller rettet til under 100 i ett EØS-land, ellers krav om tilbudsprospekt ** Kan også være gjort i forkant av bestillingsperioden Viktigste dokumenter: Investorpresentasjon Tegningsavtale / term sheet Styre- /GF-protokoller for de ulike vedtak Børsmeldinger Noteringsprospekt Eventuelt: Due Diligence Fullstendighetserklæring til tilretteleggere Investorbrosjyre til retail Tegningsavtale med garantister Betalingsgaranti

38 RETTET EMISJON MED REPARASJONSEMISJON Styrevedtak innkalling GF (hvis ikke styrefullmakt) Offentliggjøring og distribusjon av GFinnkalling (hvis ikke styrefullmakt) Begynnelse bestillingsperiode* Prospekt til Finanstilsynet for kontroll Utløp bestillingsperiode Generalforsamling for vedtakelse av kapitalforhøyelse (evt. styrevedtak dersom styrefullmakt)** Styrevedtak allokering Utsendelse av allokeringsbrev Betaling av aksjeinnskudd Godkjennelse av prospekt Notering av nye aksjer Registrering av kapitalforhøyelse Utstedelse av aksjer i VPS Start bestillingsperiode reparasjonsemisjon. Tidslinje som for den rettede emisjonen. Vanlig med bestillingsperiode på noen uker Fra noen timer til noen uker I praksis ca én til to uker I praksis ca tre uker * Forutsetter minstetegning over EUR eller rettet til under 100 i ett EØS-land, ellers krav om tilbudsprospekt ** Kan også være gjort i forkant av bestillingsperioden Viktigste dokumenter: Investorpresentasjon Tegningsavtale / term sheet Styre- /GF-protokoller for de ulike vedtak Børsmeldinger Tilbuds-/noteringsprospekt (tilbud kun for reparasjonsemisjonen) Eventuelt: Due Diligence Fullstendighetserklæring til tilretteleggere Tegningsavtale med garantister Betalingsgaranti

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler.

Videre opptaksprosess frem til notering avtales mellom selskapet og/eller selskapets rådgiver og børsens saksbehandler. Opptak til notering av øvrige retter til aksjer Nedenfor følger standard opptaksskjema som skal benyttes ved søknad om opptak til notering av retter som definert i opptaksreglene pkt 8.1 nr. 2-4, det vil

Detaljer

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4

Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Opptak til notering av fortrinnsretter til aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 Nedenfor følger standard skjema som skal benyttes når det skal avgis en redegjørelse for opptak til notering av fortrinnsretter

Detaljer

Overføring av den operative prospektkontrollen fra Oslo Børs til Finanstilsynet

Overføring av den operative prospektkontrollen fra Oslo Børs til Finanstilsynet Rundskriv Overføring av den operative prospektkontrollen fra RUNDSKRIV: 12/2010 DATO: 16.04.2010 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Utstedere av omsettelige verdipapirer og utstedere notert på

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

Rettede emisjoner innebærer en utvanning av organisatoriske rettigheter og forutsetter saklig grunn. Det stilles skjerpede krav til saklighet ved:

Rettede emisjoner innebærer en utvanning av organisatoriske rettigheter og forutsetter saklig grunn. Det stilles skjerpede krav til saklighet ved: Børssirkulære nr. 2/2014 Til: Utstedere av finansielle instrumenter notert på Oslo Børs, Oslo Axess og Nordic ABM 3. september 2014 Vår ref: 929149 http://www.oslobors.no/oslo- Boers/Regelverk/Boerssirkulaerer

Detaljer

Vi åpner dørene for flere selskaper

Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper - etablert 1819 - etablert 2007 Merkur Market - åpner tidlig 2016 Børsens hovedfunksjon Kilde til kapital

Detaljer

Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer.

Reglene kommer til anvendelse på søknad om opptak av grunnfondsbevis så langt de passer. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess kapittel 1 og 2 1 Generelt Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår eller AO) ble fastsatt av styret i Oslo Børs ASA ( ) 2007, og suppleres

Detaljer

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) WARRANTREGLENE (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG FINANSIELLE SERTIFIKATER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2.

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 9. desember 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. januar 2017 kl. 09.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 2. februar 2017 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. februar 2017 kl. 08.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475 PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Org. no. 990 906 475 Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA ("Selskapet") tirsdag 1. mars 2016 kl. 16.00

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår)

Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 3 2 OPPTAKSVILKÅR... 3 2.1 GENERELLE VILKÅR... 3 2.1.1 Allmenn interesse, regelmessig omsetning og

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( )

Besl. O. nr. 86. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 86. Jf. Innst. O. nr. 90 ( ) og Ot.prp. nr. 69 ( ) Besl. O. nr. 86 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 86 Jf. Innst. O. nr. 90 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 69 (2004-2005) År 2005 den 24. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

Finansdepartementet Oslo, 30. september 2011 HØRING ENDRINGER I PROSPEKTDIREKTIVET OG RAPPORTERINGS- DIREKTIVET

Finansdepartementet Oslo, 30. september 2011 HØRING ENDRINGER I PROSPEKTDIREKTIVET OG RAPPORTERINGS- DIREKTIVET SCHJØDT OSLO Advokatfirmaet Schjødt AS Medlem av Den Norske Org.nr. (VAT): STAVANGER Munkedamsveien 45 Advokatforening/ NO 996 918 122 MVA BERGEN P.O.Box 2444 Solli Member of Norwegian ÅLESUND NO-0201

Detaljer

Juli 2013. Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Juli 2013. Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Juli 2013 Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Allmenn interesse, regelmessig

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs JULI 2011 Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs 818375 1/24 Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Allmenn interesse,

Detaljer

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs

Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs Merkur Market - en ny markedsplass for små og mellomstore bedrifter Med Merkur Market åpner Oslo Børs i januar 2016 dørene

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: -

MeldingsID: Innsendt dato: :01. Instrument: - MeldingsID: 403051 Innsendt dato: 30.05.2016 08:01 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: BANKN Bank Norwegian AS XOAM ANDRE MELDINGER Ja Nei

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

:15 OB COD COD - REGISTRERT KAPITALFORHØYELSE KAPITALENDRINGER / UTBYTTEOPPLYSNINGER

:15 OB COD COD - REGISTRERT KAPITALFORHØYELSE KAPITALENDRINGER / UTBYTTEOPPLYSNINGER Antall treff: 129 Innsendt dato Marked Utst.ID Korr Tittel Kategori Type 23.04.2012 11:15 OB COD COD - NEW SHARE CAPITAL REGISTERED KAPITALENDRINGER / 23.04.2012 11:15 OB COD COD - REGISTRERT KAPITALFORHØYELSE

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Nytt fra Oslo Børs Thomas Borchgrevink Direktør markedsovervåking og -administrasjon. 13. juni 2017 Verdipapirseminar

Nytt fra Oslo Børs Thomas Borchgrevink Direktør markedsovervåking og -administrasjon. 13. juni 2017 Verdipapirseminar Nytt fra Oslo Børs Thomas Borchgrevink Direktør markedsovervåking og -administrasjon 13. juni 2017 Verdipapirseminar Nytt fra Oslo Børs Offentliggjøring av innsideinformasjon Likebehandling ved reparasjonsemisjoner

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

Januar 2016. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

Januar 2016. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Januar 2016 Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR...

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Januar 2015 Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR... 4 2.1.1 Allmenn interesse,

Detaljer

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene

Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene Vesentlige endringer i tilbudspliktsreglene - frokostmøte for Norske Finansanalytikeres Forening 22. januar 2008 (korrigert versjon) Atle Degré, Juridisk direktør, Oslo Børs Lars Knem Christie, Partner,

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

MAI 2010. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

MAI 2010. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess MAI 2010 Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 3 2 OPPTAKSVILKÅR... 3 2.1 GENERELLE VILKÅR... 3

Detaljer

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

Januar 2015. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Januar 2015 Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 4 2 OPPTAKSVILKÅR... 4 2.1 GENERELLE VILKÅR...

Detaljer

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA. Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA. Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Høvik, 6. november 2012 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339 ("Selskapet"), innkalles herved til

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler Dronning Mauds gate 3, 10. etg,

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: 13. 27. september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

JANUAR 20082010. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

JANUAR 20082010. Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess JANUAR 20082010 Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 3 2 OPPTAKSVILKÅR... 3 2.1 GENERELLE VILKÅR...

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Formler og fakta Sist redigert 30.06.2009 Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Penger kan tilføres en bedrift på flere måter enn ved å generere overskudd fra driften.konsernbidrag, aksjonærbidrag, fusjon,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 12. juni 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling den

Detaljer

Kapitalforhøyelse ved nytegning etter vedtak i generalforsamlingen

Kapitalforhøyelse ved nytegning etter vedtak i generalforsamlingen Hurtigguider - prosess Sist redigert 03.06.2014 Kapitalforhøyelse ved nytegning etter vedtak i generalforsamlingen Få oversikt over og hjelp til den praktiske gjennomføringen, inkludert steg for steg beskrivelse,

Detaljer

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: Til aksjeeiere i EDB ErgoGroup ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i EDB ErgoGroup ASA ( Selskapet ): 19. november kl 11.00 i

Detaljer

Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) DATO: LOV-2007-06-29-75 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2007-11-01, 2008-01-01 ENDRER: LOV-1997-06-13-45,

Detaljer

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste Deres ref: Vår ref: Dato: 23. september 2015 Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene for Oslo Børs og Nordic ABM 1 Høringsprosess Enkelte forslag

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Regler for strukturerte produkter (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL STRUKTURERTE PRODUKTER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3

Detaljer

/d: LOV :d/ Verdipapirhandelloven vphl. Verdipapirhandel (verdipa...

/d: LOV :d/ Verdipapirhandelloven vphl. Verdipapirhandel (verdipa... Page 1 of 6 Lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) DATO: LOV-2007-06-29-75 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2007 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2007-11-01, 2008-01-01, 2008-11-01,

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Viktig informasjon til deg som eier i Aurskog Sparebank TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE EGENKAPITALBEVIS I BANKEN ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET

Detaljer

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess Børssirkulære nr. 5/2014 Til: Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess 11. desember 2014 Vår ref: 962183 Endringer i aksjeutstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess 1

Detaljer

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER)

WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1 WARRANT- OG ETN-REGLER (OPPTAKSREGLER OG LØPENDE FORPLIKTELSER) 1. GENERELT... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 NOTERING AV WARRANTER OG ETN-ER... 3 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 3 1.4 VIRKEOMRÅDE... 3 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

Gjeldende fra 1. januar 2012. Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter

Gjeldende fra 1. januar 2012. Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Gjeldende fra 1. januar 2012 Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Informasjon fra selskapet til investorer og andre interessenter Oslo Børs ønsker å bidra til at de noterte selskapene

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper

Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper 1819 2007 2016 Børsens hovedfunksjon Kapitalkilde for næringslivet og arena for effektiv, ordnet handel

Detaljer

Innhold. Del i Innledning og bakgrunn... 17. 1 Bokens tema... 19. 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle...

Innhold. Del i Innledning og bakgrunn... 17. 1 Bokens tema... 19. 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle... Innføring i finansmarkedsrett_booktoc.fm Page 9 Thursday, June 9, 2011 12:33 PM Del i Innledning og bakgrunn... 17 1 Bokens tema... 19 2 Det finansielle systemets oppbygging og samfunnsmessige rolle...

Detaljer

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER

SELSKAPERS HANDEL MED EGNE AKSJER Innhold FORORD................................... 5 1 INNLEDNING.................................. 15 1.1 Innledning................................... 15 1.2 Generell rettslig plassering av overdragelse

Detaljer

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 3 1.1 VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

MeldingsID: Innsendt dato: :55 Utsteder: Instrument: - Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg:

MeldingsID: Innsendt dato: :55 Utsteder: Instrument: - Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: MeldingsID: 392536 Innsendt dato: 05.01.2016 08:55 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: HAVI Havila Shipping ASA XOSL,XOAM

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro

Fortrinnsrettsemisjon i Hydro Viktig informasjon om tegningsretter og framgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. juni 9. juli 2010 kl 17.30 Handel i tegningsretter 25. juni 6. juli 2010 kl 17.30 NB: Tegningsretter som ikke benyttes

Detaljer

Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess

Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess Opptaksregler for aksjer på Oslo Axess (axessreglenes opptaksvilkår) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 7 2 OPPTAKSVILKÅR... 7 2.1 GENERELLE VILKÅR... 7 2.1.1 Allmenn

Detaljer

Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2014

Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2014 Børssirkulærer, vedtak og uttalelser 2014 børsnoteringer siden 2005 OSLO BERGEN LONDON SINGAPORE SHANGHAI KOBE FORORD Børssirkulærer, vedtak og uttalelser består av utdrag fra de vedtak, brev og andre

Detaljer

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs

Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Opptaksregler for aksjer på Oslo Børs Opptaksregler for aksjer (opptaksreglene) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 7 2 OPPTAKSVILKÅR... 7 2.1 GENERELLE VILKÅR... 7 2.1.1 Allmenn interesse, regelmessig

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjeeierne i Norsk Hydro ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling på selskapets hovedkontor på Vækerø,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 4. oktober 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 4. oktober 2017 kl. 14.00

Detaljer

Januar 2016. Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs

Januar 2016. Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Januar 2016 Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs Innhold Guide for gjennomføring av selskapshandlinger på Oslo Børs... 1

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på. Felix Konferansesenter Bryggetorget 3, Oslo

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på. Felix Konferansesenter Bryggetorget 3, Oslo Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ( Selskapet ) holdes på Felix Konferansesenter Bryggetorget

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA Aksjonærene i Powel ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling ONSDAG 16. DESEMBER 2009 KL. 10:00 hos Powel ASA, Klæbuvn. 194, Trondheim.

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Finansielle instrumenter

Forord Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Finansielle instrumenter Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Innledning... 13 1.1 Børs og verdipapirretten... 13 1.2 Rettskilder og litteratur... 17 1.3 Rettslig plassering og avgrensninger... 24 1.3.1 Rettslig plassering forholdet

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket

Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket Retningslinjer for tildeling av Informasjonsmerket og Engelskmerket 1. Generelt 1.1 Generelt om Informasjonsmerket Oslo Børs presenterer i tabeller og i de offisielle kurslistene for Oslo Børs og Oslo

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Hurtigruten ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA avholdes på Quality Grand Hotel i Narvik Fredag 20. februar 2009 kl 12.30

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015

Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 STATSGJELDSFORVALTNINGEN 12.12.2014 Primærhandleravtale for norske statsobligasjoner i kalenderåret 2015 Mellom Norges Bank og (Primærhandler) med organisasjonsnummer, heretter kalt PH, er det inngått

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 21 mai 2007 i selskapets lokaler i Kobbervikdalen

Detaljer

Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter

Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter Regulatoriske utfordringer ved distribusjon av finansielle produkter NFMF bransjeseminar 4. juni 2009 Tore Mydske og Sverre Tyrhaug www.thommessen.no Disposisjon Konsekvenser av produktets rettslige kategorisering

Detaljer

Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper

Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper Merkur Market en ny markedsplass for aksjer og egenkapitalbevis Vi åpner dørene for flere selskaper 1819 2007 2016 Børsens hovedfunksjon Kapitalkilde for næringslivet og arena for effektiv, ordnet handel

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag den 18. mars 2011, kl. 09.00, i Thon Vika Atrium,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i IDEX ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 17. februar 2010 kl. 08.30 på Felix Konferansesenter,

Detaljer