E Til signatur og retur hit. E Vennligst ring meg. Helse Vest RHF. Postboks STAVANGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E Til signatur og retur hit. E Vennligst ring meg. Helse Vest RHF. Postboks 303 4066 STAVANGER"

Transkript

1 - ADVOKATFIRMAET Helse Vest RHF Postboks STAVANGER OVERSENDELSESBREV [Z] Til underretning 1111Til uttalelse Til utlån/retur E Til signatur og retur hit Etter avtale / telefon / brev / e-post E Vennligst ring meg Med vennlig hilsen (( Rita Seievag Høysæter-) Bergen, 16. juni 2011 Vår ref: 67049/GAF Ans. adv. Hallgen Riisøen Sekretær: Rita Høysæter Advolcatfirmaet Harris DA Grunnlagt 1924 Org. nr mva Medlemmer av Den Norske Advokatforening EuroAdvocaten Ståle Eeg Nielsen (IT Frode S. Halvorsen (H) Knut R Nergaard Leif Jæger Christian S. Mathiassen (1-1) Stig I Harris (H) Pål Magne Bakka LL M Thomas Chr. Jarning Frode Risnes Peder Karlsson Tor Lars Onarheim (H) Olav Pedersen Børje L Hoff Robert Neverdal (H) Hallgeir Riiscren øystein ørjasæter Hildegunn Y Nygård Kathrine Lien Mjell Martin Haaland Simonsen Thor Hvidsten Christian Skoge Anders Wyller Torhild Sæther Siv Elen Årskog Vedvik Kristin Aspevik Finn Eirik Winther Henrik Kleive Cannlla Meland Magnus Ilåvås Nereng Bergen: Dreggsalmenning 10/12 Postboks 4115 SandOken 5835 Bergen Tlf (-,47) Faks (+47) Forde: Naustdalsvegen 1B Postboks 474, 6803 Forde Tlf (+47) Faks (+47) Norheiumund: Sandvenvegen 40 Tlf (+47) Sogndal: Parkvegen 5 TIf (+47) ADVOCAT1A Deltakende advokatfirmaer Oslo: Kvale Advokatfirma Bergen/Ferde: Trondheim: Advokatfirmaet Bjerkan Star Stavanger/Bryne: Advokatfirmaet Haver Kristiansand: Advokatfirmaet Kjær Tromse: Advokatfirmaet Rekve, Pleym Lillehammer: Advokatfirmaet Thallaug Molde: Advokatfirmaet overber Standal www advocatia.no Dokumen15 Side 1 av 1

2 Styret i Helse Førde HK Serviceboks Førde STYRESAKER - MODELL FOR SOMATISK SPESIALISTHELSETENESTER I HELSE FØRDE OG LANGTIDSBUDSJETT OG INVESTERINGSPLAN På vegne av Sjukehusaksjonen Nordfjord tilskrives med dette et samlet styre i Helse Førde. Det vises til styresak 042/2011A om modell for somatisk spesialisthelsetjenester i Helse Førde og styresak 043/2011 A om langtidsbudsjett og investeringsplan Begge sakene skal behandles i styremøte i Helse Førde den 17. juni I forbindelse med styresaken om langtidsbudsjett og investeringsplan fremkommer blant annet følgende i saksfremlegget fra administrasjonen i Helse Førde: Jordmorstyrt fødestove Sengepost medisin, 15 senger OVA lagt ned - tilbod i sengepost Radiografstyrt røntgenteneste Laboratorium tilpassa behov Ikkje anestesi" ~KOPI- Bergen, 16. juni 2011 Vår ref: 67049/GAF Ans. adv. Hallgeir Riisøen Sekretær: Rita Høysæter Dette bryter med regjeringens innstilling og Stortingets vedtak den 14. juni 2011 i forbindelse med den Nasjonale Helse- og omsorgsplanen ( ). Her fremkommer blant annet følgende, jf. Innst. 422 S( ), punkt 2.5: "Soria Moria II-erklæringen slår fast at ingen lokalsykehus skal legges ned. Komiteen viser til at lokalsykehuspasientene utgjør mellom 60 og 75 prosent av pasienter i norske sykehus og ca. 60 prosent av pasientene som legges inn, har akutt hjelpebehov innen 24 timer. Komiteen er derfor enig med regjeringen i at lokalsykehusene må ha en tydelig plass i behandlingskjeder der de bidrar til god og Advokatfinnaet Harris DA Grunnlagt 1924 Org. nr mva wwwharr is. no Medlemmer av Den Norske Advokatforemng EuroAdvocaten Ståle Eeg Niefsen (H) Frode S. Halvorsen (14) Knut R. Nergaard Leiffæger Christian S Mathiassen (11) Stig L Harris (H) Pål Magne Bakka LL M Thomas Chr. Jarning Frode Risnes Peder Karlsson Tor Lars Onarheim (H) Olav Pedersen Børje L. Hoff Robert Neverdal (H) Haligeir Riisøen Øystein Ørjasæter Hildegunn Y. Nygård Kathrine Lien Mjell Martin Haaland Simonsen Thor Hvidsten Christian Skoge Anders Wyller Torhild Sæther Siv Elen Årskog Vedvik Kristin Aspevik Finn Eirik Winther Henrik Kleive Camilla Meland Magnus Havås Nereng Bergen: Dreggsalmonning 10/12 Postboks 4115 Sandviken 5835 Bergen Tlf (+47) Faks (+47) Ferde: Naustdals ægen IB Postboks 474, 6803 Førde Tlf (+47) Faks (+47) Norheimshnd: Sandvenvegen 40 Tlf (+47) Sogndal: Parkvegen 5 Tlf (+47) ADVOCATIA Deltakende advokatfirmaer Oslo: Kvale Advokatfirma Bergen/Ferde: Advokatfirmaer Harns Trondheint: Advokatfirmaet Bjerkan Stav Stavanger/Bryne: Advokatfirmaet Haver Kristiansand: Advokatfirmaet Kjær Tromse: Advokatfirmaet Rekve Pleym Lillehammer: Advokatfirmaet Thallaug Molde: Advokatfirmaet Øverbe, Standal no sås072 Side 1 av 4

3 ADVOKATF I R MA ET HARRI S helhetlig behandling. Lokalsykehusene må sikres breddekompetanse for å kunne ta seg av de vanligst forekommende sykdomstilfellene. Det betyr ikke at det ikke skal være endringer i innholdet i det enkelte sykehus, da endringer i faglig utvikling, spesialisering og bosetting vil bidra til naturlige, nødvendige endringer. Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, er enig med regjeringen i at lokalsykehus minst skal inneholde døgnbehandling innenfor spesialisthelsetjenesten med spesialister med nødvendig breddekompetanse, et bredt tilbud av dagtjenester, som dagkirurgi, et bredt spekter av diagnostisk utstyr som røntgen, laboratorietjenester på døgnbasis, slik at en kan oppnå likeverdige tilbud over hele landet. Flertallet slutter seg til høringsinnspill om at det er viktig for lokalsykehus å bevare breddekompetansen for å sikre rekruttering og kvaliteten i tilbudet. Flertallet viser til helse- og omsorgsplanens definisjon av lokalsykehus med akuttfunksjon: "Lokalsykehus med akuttfunksjon må som et minimum ha indremedisinsk akuttberedskap, samt kompetanse til å utføre enklere kirurgiske prosedyrer på døgnbasis. Lokalsykehus i områder med lange avstander eller vanske/ige kommunikasjonsforhold, har et særlig behov for å kunne håndtere akutte tilstander." Flertallet er enig i at et lokalsykehus med akuttfunksjoner skal ha nødvendig medisinsk beredskap og personell som sikrer forsvarlig og kvalitativt god behandling. Flertallet mener videre at lokalsykehusene må kunne ta hånd om og stabilisere og/eller videretransportere pasienter som henvises til sykehuset med akutte lidelser, og bidra til riktige behandlingsforløp. Flertallet viser til at krav til forsvarlighet innebærer at de aller fleste lokalsykehus med akuttfunksjon i dag har anestesiberedskap. Flertallet legger til grunn at lokalsykehus med akuttfunksjoner skal videreføres med anestesiberedskap der dette er etablert i dag. [egne uthevinger]" Av protokollen fra foretaksmøte den 28. april 2011 i Helse Vest fremgår følgende vedrørende akuttberedskapen ved lokalsykehusene i Sogn og Fjordane: "Både Lcerdal og Nordfjord sjukehus har indremedisinsk akuttberedskap i dag. Foretaksmotet la til grunn at den indremedisinske akuttberedskapen oppretthaldas som i dag. Side 2 av 4

4 Dette betyr at innstillingen fra administrasjonen er i strid med både det som ble vedtatt i foretaksmøtet i Helse Vest den 28. april 2011 og Stortingets vedtak den 14. juni Dette er svært uheldig, og bidrar til unødvendig usikkerhet og manglende tillit til administrasjonen i Helse Førde. Utover det faktum at akuttberedskapen skal opprettholdes ved Nordflord sykehus og det skal være anestesiberedskap ved sykehuset, må Helse Førde ta stilling til hvordan kravene fra Stortinget og regjeringen skal kunne ivaretas i fremtiden ved Nordfjord sykehus: Sykehuset skal være sikret breddekompetanse for å kunne ta seg av de vanligst forekommende sykdomstilfellene. Sykehuset skal minst skal inneholde døgnbehandling innen spesialisthelsetjenesten med spesialister med nødvendig breddekompetanse. Sykehuset skal ha kompetanse til å utføre enklere kirurgiske inngrep på døgnbasis. Dette innebærer blant annet det må være leger med kirurgisk kompetanse ved sykehuset. Videre må det være anestesileger og -sykepleiere ved sykehuset. For både å kunne rekruttere og holde på personell med anestesi og kirurgisk kompetanse, må det være en viss kirurgisk aktivitet ved sykehuset. Det er klart at den fremtiden sern skisseres i langtidsbudsjettet for Nordfjord sykehus, ikke vil kunne imøtekomme kravene fra Stortinget og regjeringen til et lokalsykehus med akuttberedskap. Et sykehus med bare 15 senger på en medisinsk avdeling vil verken kunne rekruttere eller holde på kirurger eller anestesipersonell. Vi viser i den forbindelse til utredningen Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede, hvor det ble lagt vekt på at for å kunne ha anestesileger i døgnberedskap og akuttkirurgiske prosedyrer på døgnbasis, så må sykehuset også ha tilbud innenfor planlagte kirurgiske tjenester. Det samme er for øvrig lagt til grunn av Stortinget idet flertallet skriver at et lokalsykehus skal tilby dagkirurgi. For å ivareta kravene til døgnberedskap nytter da ikke med ambulerende personell fra Førde som opererer på dagtid, men som drar tilbake til Førde ved arbeidstidens slutt. Dette tilsier at beslutningen om nedleggelse av ortopediavdelingen må omgjøres. Avslutningsvis vil vi bemerke at det vedtaket som styret Helse Førde fatter for fremtiden til Nordfjord sykehus, også vil bli vurdert opp mot forpliktelsene som det offentlige påtok seg ved gaven i Kirurgisk aktivitet var helt sentralt for tilbudet ved sykehuset som ble bygget i 1936, jf. vedtektene for stiftelsen som drev Nordfjord sykehus. Videre var det 66 senger ved sykehuset da gaven ble gitt i 1950, mot 15 senger som nå foreslås av administrasjonen i Helse Førde. Tilbudet til befolkningen i Nordfjord var således et helt annet tilbake i 1950, enn det som administrasjonen i Helse Førde nå går inn for og som ligger under de minimumskrav Storting og regjering stiller til et lokalsykehus. Side 3 av 4

5 Dette brev sendes i kopi til Helse Vest, Helse- og omsorgsdepartementet og Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Med vennlig hilsen advokat Side 4 av 4

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

Innst. 264 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:58 S (2011 2012)

Innst. 264 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:58 S (2011 2012) Innst. 264 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:58 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Saksnummer 75/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 31. oktober. Medisinsk avdeling 3/2013. VBS-NYTT 3/2013 ı 1

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 31. oktober. Medisinsk avdeling 3/2013. VBS-NYTT 3/2013 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Temamøte 31. oktober Medisinsk avdeling 3/2013 VBS-NYTT 3/2013 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Nr. 3 - oktober 2013 - Årgang 21 Ansvarlig utgiver: VBS

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015)

Innst. 318 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 99 L (2014 2015) Innst. 318 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 99 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon)

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Fra Hedmark Kristelig Folkeparti Til Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Generelt Hedmark KrF er kjent med at

Detaljer

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus

Rapport IS-2128. Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Rapport IS-2128 Forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig miljø ved sykehus Publikasjonens tittel: Beskrivelse av forsøksordning med orale helsetjenester organisert i tverrfaglig

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester T. Co Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 0 0 Kommunaldirektørens sak Kommunaldirektørens sak nr.: 8/2012 Vår ref. (saksnr.): 200804465-20 Vedtaksdato: 15.03.2012 Arkivkode: 200

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/61 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2003/61 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Tilnærmingen skulle være helhetlige strukturelle tiltak i tråd med overordnete føringer med særlig vekt på:

Tilnærmingen skulle være helhetlige strukturelle tiltak i tråd med overordnete føringer med særlig vekt på: NOTAT Til: Fra: Administrerende direktør Morten Lang-Ree Fagdirektør Toril Kolås Dato: 05.12.2013 Tema: Omstilling somatikk Bakgrunn Vurderingene av tiltak i ØLP-perioden har vært tema på en rekke ulike

Detaljer

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015)

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015) Innst. 316 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 74 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020 Høylandet kommune Arkiv: 122 Arkivsaksnr.: 12/562 Saksbehandler: Liss Tone Engan Dato: 25.05.2012 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 Vedlagte dokumenter: 1.

Detaljer

Styresak 10-2015 NOU 2014:12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten, høring

Styresak 10-2015 NOU 2014:12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten, høring Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes,, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 10-2015 NOU 2014:12 Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten, høring Formål

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 2007-08-23 Møtestad: Haugesund Tilstede: Magnus Skaaden, Toralv Mikkelsen, Bjørg Sandal, Else Berit Støle Aud Lisa Kjøl, Arne Christian Mohn, Anne Margrete

Detaljer

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009)

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innst. O. nr. 84 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling

Detaljer

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 26. mars. Årsmøtedokumenter. Bærum Sykehus 90 år. 1/2014. VBS-NYTT 1/2014 ı 1

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 26. mars. Årsmøtedokumenter. Bærum Sykehus 90 år. 1/2014. VBS-NYTT 1/2014 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Temamøte 26. mars Årsmøtedokumenter Bærum Sykehus 90 år. 1/2014 VBS-NYTT 1/2014 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Nr. 1 - februar 2014 - Årgang 22 Ansvarlig

Detaljer

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet Høringsnotat - endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet 1 Innhold 1 Innledning... 7 2 Innledning... 10 3 Kort om pasient- og brukerrettigheter og utformingen

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer