Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98"

Transkript

1 Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: Alle opplysninger under punkt 8.5 og 8.6 er taushetsbelagte og unntatt offentlighet som forretningshemmeligheter med hjemmel i forvaltningsloven 13 første ledd nr. 2, jfr. offentlighetsloven 13. FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS FOR KOMMUNENE GRANE, HATTFJELLDAL OG VEFSN - Praktisering av selvkostprinsippet - Spørsmål om kryssubsidiering Januar 2009 Hovedkontor Vefsn Avdelingskontor Rana Skjervgt. 43 Rådhuset Nordahl Griegsgt. 2-4 Postboks 27 Postboks MOSJØEN 8601 MO I RANA Tlf.: Tlf.: Faks: Faks: E-post: E-post: Web:

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. SAMMENDRAG. KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER FORMÅL BESTILLINGEN. AVGRENSNINGER REVISJONSKRITERIER KONKLUSJONER ANBEFALINGER INNLEDNING LOVHJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET FREMDRIFTEN I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET FORMÅL OG PROBLEMSTILLING FORMÅL PROBLEMSTILLING VARSEL OM FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT REVISJONSKRITERIER METODE OG FREMGANGSMÅTE AVGRENSNINGER DATAENES GYLDIGHET... 13

3 3 8. UTLEDNING AV REVISJONSKRITIERIER. FUNN BEGREPSAVKLARINGER. DEFINISJONER PRINSIPPET I SELSKAPSAVTALEN OM ENS GEBYRER OG PRISER SELVKOSTBEREGNINGEN. SPØRSMÅL OM KRYSSUBSIDIERING TOTALTALL FRA ÅRSREGNSKAPER TIL SHMIL ANVENDTE FORDELINGSNØKLER MELLOM HUSHOLDNINGSAVFALL OG NÆRINGSAVFALL FOR ET UTVALG AV KONTI MENGDEFORDELING I STEDET FOR, ELLER SUPPLERT MED, SKJØNN KOMMUNEINTERNE KOSTNADER KRAV TIL FORM OG INNHOLD I SELVKOSTREGNSKAPET GEBYRFASTSETTELSER FOR 2007 OG SENERE OVERHOLDES REGLENE OM SELVKOSTGEBYR FOR HUSHOLDNINGS- AVFALLET? GEBYRER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL FRA ET UTVALG KOMMUNER ØKONOMISK UTVIKLING I SHMIL Eksempler på konkret kostnadsfordeling mellom husholdning og næring Avskrivninger Driftskostnader Sameiet sigevann Åremma (SSÅ) Rentekostnad investeringslån Diverse driftsutgifter KORT OM FINANSIERING AV ETTERDRIFT AVFALLSDEPONI KONKLUSJONER ANBEFALINGER TIL KOMMUNEN OG SHMIL FORBEHOLD. RAPPORTENS SAKSGANG DOKUMENTLISTE KILDELITTERATUR 41

4 4 1. SAMMENDRAG. KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER. 1.1 Formål. Indre Helgeland kommunerevisjon (heretter IHK, vi eller revisjonen) har etter bestilling fra kontrollutvalget (heretter KU) i kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn, gjennomført dette forvaltningsrevisjonsprosjektet. Formålet har vært å undersøke om kommunen og Søndre Helgeland Miljøverk IKS (heretter SHMIL), fastsetter gebyr for lovpålagt husholdningsavfall i henhold til forurensningsloven (heretter forurl) og retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, og veileder for kommunale avfallsgebyr. 1.2 Bestillingen. Avgrensninger. Følgende problemstilling er definert ut fra bestillingen: Fastsetter kommunestyret etter forslag fra representantskapet i SHMIL gebyr for avfalls- tjenester innenfor husholdningsavfall til selvkost? KU har på vår anmodning utdypet sin intensjon med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet, slik: ---[E]n forvaltningsrevisjonsrapport som avdekker eventuelle forhold knyttet til selvkostberegning og kryssubsidiering. Oppsummert: Ligger gebyrvedtakene for husholdningsavfall på selvkostnivå, eller foregår det kryssubsidiering mellom husholdningsavfall og næringsavfall og/eller kommunene imellom? Kommunen og SHMIL er monopolist på husholdningsavfall, på næringsavfall er selskapet en markedsaktør.

5 5 Slik vi har oppfattet bestillingen, faller revisjon etter avfallsforskriften (om gjenvinning og behandling av avfall), deponiveilederen i rundskriv TA-2150/2006 fra SFT og revisjon av det kommunale avfallstillegget, utenfor. Bakerst i rapporten er inntatt oversikter over gebyrnivåer i en del andre kommuner. 1.3 Revisjonskriterier. I henhold til revisjonsforskriftens 1) 7 (heretter RF) skal det etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Det er kriterier vi vurderer fakta opp mot for å kunne besvare prosjektets problemstilling. Følgende kriterier finnes å få anvendelse: - Forurensningsloven (heretter forurl), - Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), - Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr, Statens Forurensningstilsyn (SFT), - Miljøverndepartementets (MD) svarbrev til IHK av , - Svarbrev fra SFT (Statens forurensningstilsyn) av og - Selskapsavtale for Søndre Helgeland Miljøverk IKS. 1) Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av

6 6 1.4 Konklusjoner. A. Det følger av IKS-loven 27 at selskapet har regnskapsplikt. I selskapsavtalen kan det i medhold av samme bestemmelse bestemmes at kommunale regnskapsprinsipper skal anvendes. Noen slik unntaksbestemmelse er ikke inntatt i selskapsavtalen. IHK legger således til grunn at regnskapsplikten er overholdt etter regnskapsloven 1) ut fra presenterte, rene revisjonsberetninger fra ekstern revisor PricewaterhouseCoopers AS, for 2005, 2006 og B. Forurl 30 gir kommunen enerett til å besørge innsamling m.v. av alt husholdningsavfall. Etter 29 skal kommunen etablere anlegg for behandling eller opplag av husholdningsavfall. 34 bestemmer at kommunen skal gebyrbelegge husholdningsavfallet til selvkost. Tilsvarende gjelder hvor kommunen har valgt å delegere myndighet etter lovens 83 til andre. Slik delegasjon er vedtatt av bl.a. Grane kommune, Hattfjelldal kommune og Vefsn kommune til eget rettssubjekt SHMIL, stiftet i Selskapet opererer delvis også som aktør i markedet for næringsavfall. Et eget selskap utenfor SHMIL er stiftet for å motta og behandle hovedtyngden av næringsavfallet på hele Helgeland. C. Lovens og veiledernes prinsipp om selvkost stiller bestemte krav til beslutningsgrunnlaget for kommunestyrets fastsettelse av avfallsgebyr for husholdsavfallet. Det skal bygge på en forkalkyle basert på budsjettallene, og en etterkalkyle basert på regnskapstallene, for hver kommune per år (prinsippet om tidsriktighet). Overskudd eller underskudd i selvkostregnskapet behandles gjennom bruk av, eller avsetning til, bundet driftsfond kommunevis årlig, selvkostfond, (generasjonsprinsippet). Revisjonen har ikke blitt forelagt dokumentasjon som bekrefter oppfyllelse av disse krav. Transportkostnadene kan utlignes likt per abonnent per kommune, etter kommunens valg. 1) Lov nr. 56/1998.

7 7 D. I tillegg må kostnader som ikke er henførbare til selvkost, holdes utenfor. Den dokumentasjon revisjonen er gjort kjent med om hvordan splittingen mellom monopoldelen og markedsdelen gjennomføres på er preget av skjønn utøvd av selskapet. Det gjelder både hva angår hvilke aktiviteter som skal identifiseres og isoleres til næringsavfall samt disses kostnadsverdi. Når begge typer avfall er integrert i hverandre, og for det meste med samme sammensetning og håndtering, slik at mengdefordelingen tilsvarer kostnaden, bør splittingen følge langs samme linje. Utskilling av næringsrettede aktiviteter må fastlegges slik at etterprøving og kontroll er mulig for kommunestyret, KU og kommunes revisor. Grunnlagsmaterialet som foreligger er skjønnsmessig estimert etter selskapets definisjon av selvkost, og dermed beheftet med mangler hva gjelder etterprøving og kontroll av faktum og vurderinger fra revisjonens side. 1.5 Anbefalinger. A. For å oppfylle forurl krav til praktisering av selvkostprinsippet bør kommunen og SHMIL legge til grunn veilederne i rundskriv H-2140 og TA-2001/2003, ved fastsettelse av gebyr for avfall oppstått fra husholdningene. Viser det seg at deler av veilederne ikke lar seg anvende uten videre på de lokale forhold, bør kommunen eller selskapet ta initiativ til at spørsmålet tas opp med forurensningsmyndighetene, MD eller SFT avhengig av hva det gjelder. B. MDs og KRDs lovtolking tyder på at prinsippet om generelt ens gebyrer og priser nedfelt i selskapsavtalen for hele tjenestekjeden i alle 11 kommuner, ikke er i samsvar med selvkostregelverket. Begrunnelsen er at det ikke er opprettet selvkostregnskap med spesifikasjon over henførbare netto direkte kostnader, netto kapitalkostnader, gebyrgrunnlag, gebyrinntekter og behandling av overskudd eller underskudd, alt brutt ned på hver deltagerkommune. Transportkostnadene kan prises likt per abonnent, etter kommunens valg. Spørsmålet om lovligheten av ens gebyrer er av rettslig karakter, ikke revisjonsfaglig. Någjeldende selskapsavtale bør snarest tilpasses til forl 34 og de nevnte veilederne.

8 8 C. Selvkostregnskapene per kommune bør utformes med henblikk på å kunne etterprøves av kommunestyret, kommunens KU og kommunens revisor både når det gjelder faktum og vurderinger.

9 9 2. INNLEDNING. 2.1 Lovhjemmel for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kommunens virksomhet skal i følge kommuneloven 1) (heretter koml) 78 og RF kapittel 3 være gjenstand for forvaltningsrevisjon. Dette innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra lov, forskrift og kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjonens innhold er beskrevet i RF 7: Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området, c) regelverket etterleves, d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav, f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. 1) Lov nr. 107/1992.

10 10 Selskapskontroll følger av koml 80 og kontrollutvalgsforskriften 1) kapittel 6. Essensen er å kontrollere forvaltningen av kommunens interesser i alle IKSer, og ASer kommunen alene eller sammen med andre kommuner, eier samtlige aksjer i (helkommunalt eid). 2.2 Bakgrunnen for prosjektet. IHK har etter bestilling fra KU i kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn planlagt, gjennomført og nå rapportert, et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor avfallssektoren, se om bestillingen i vedlegg 1. Avfallssektoren yter bl.a. lovpålagte tjenester der selvkost på husholdningsavfall setter den øvre, og nedre, grensen for brukerbetaling, jfr. forurl 34. Kommunen og SHMIL har enerett på husholdningsavfall, mens næringsavfall er gjenstand for markedseksponering. 2.3 Fremdriften i forvaltningsrevisjonsprosjektet. Etter at IHK mottok bestillingen fra kontrollutvalgene planla vi prosjektet overensstemmende med revisjonsstandard RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon (heretter standarden). En første, foreløpige forvaltningsrevisjonsrapport ble avlagt i juli 2007, og sendt på høring til kommunen og SHMIL. IHK besluttet å bearbeide deler av rapporten på nytt ut fra uttalelsene. Dette hadde bl.a. sin bakgrunn i at vedkommende utøvende forvaltningsrevisor hadde lovfestet permisjon annet halvår Videre viste det seg i tilknytning til den foreløpige forvaltningsrevisjonsrapporten at IHK mottok fra SHMIL feile tall vedrørende mottatt avfall for (Det ble registrert tonn for mye restavfall levert fra husholdningene i 2006). Av den grunn sviktet også noe av basisen for de slutninger som ble trukket av IHK på det tidspunktet. Vår omfattende og krevende revisjon av tre Terra-kommuner har også medført forsinkelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet, foruten at hovedkontoret har vært underbemannet grunnet langtidssykefravær. Først fra november 2008 har kontoret igjen hatt full bemanning. Prosjektets kompleksitet og revidert enhets respons på spørsmål og henvendelser, har også virket forsinkende og mer krevende enn normalt. 1) Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av

11 11 Det har vært flere møter mellom kommunen, ledelsen i SHMIL og IHK, sist I tillegg har det vært korrespondert blant annet per post, mail og telefon. Kommunikasjonen sammen med den skriftlige dokumentasjonen har satt revisjonen i stand til å få nødvendig innsikt i virksomheten. IHK føler seg sikrere på at den samlede informasjon som forvaltningsrevisjonsrapporten bygger på nå i det vesentlige er riktig. Forvaltningsrevisjonsrapporten er omarbeidet og oppdatert slik at den nå også omfatter året Blant annet er revidert regnskap fra SHMIL mottatt i slutten av februar 2008 og innarbeidet. 3. FORMÅL OG PROBLEMSTILLING. 3.1 Formål. Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunen og SHMIL ved gebyrfastsettelse for lovpålagt husholdningsavfall følger forul og veilederne for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og kommunale avfallsgebyrer. 3.2 Problemstilling. Følgende problemstilling er definert: Fastsetter kommunen etter forslag fra SHMIL gebyr for avfallstjenester innenfor husholdningsavfall til selvkost? Det som ønskes svar på er om kommunen og SHMIL fastsetter gebyr innenfor husholdningsavfall til selvkost, eller foregår det kryssubsidiering mellom husholdningsavfall og næringsavfall. Eventuelt også andre veien. Næringsavfall er markedsutsatt. Og skjer det geografisk kryssubsidiering mellom deltagerkommunene i selskapet?

12 Varsel om forvaltningsrevisjonsprosjekt. Varsel om forvaltningsrevisjonsprosjektet ble sendt Første planutkast ble avgitt i juli Senere er forvaltningsrevisjonsprosjektet av grunner omtalt foran under punkt 2.3, blitt gjenopptatt og ferdigstilt i januar REVISJONSKRITERIER. I henhold til RF 7 og standarden skal det etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Det er kriterier vi vurderer faktum opp mot for å kunne besvare prosjektets problemstilling. Med revisjonskriterier siktes spesifikt til en samlebetegnelse på de krav og forventinger man kan stille til den funksjon, aktivitet eller prosedyre som er gjenstand for forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene kan sies å uttrykke det som anses som en ønsket tilstand, et slags ideal, se nærmere nedenfor under punkt 8. De innhentede fakta som beskriver den praksis kommunen og SHMIL følger på det aktuelle området, blir vurdert opp mot revisjonskriteriene i en avviksanalyse. Dersom avvik foreligger, gir vi anbefalinger om endringer basert på revisjonskriteriene. 5. METODE OG FREMGANGSMÅTE. Prosjektet er lagt opp etter standarden som angir anerkjente, grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon. Standarden er tilgengelig på Den fastsetter normer og gir veiledning om forvaltningsrevisjon organisert som egne prosjekter, og beskriver omfanget av oppgavene og gir retningslinjer for hvordan forvaltningsrevisjon bør planlegges, gjennomføres, rapporteres og evalueres.

13 13 Rapporten bygger på faktaopplysninger og vurderinger innhentet både via skriftlig og muntlig materiale fra kommunen og SHMIL, samt intervjuer av relevante personer. Et utvalg av vedtak og premisser er gjennomgått. Det grunnlag som på denne måten er fremkommet er så analysert og bedømt opp mot revisjonskriteriene. På bakgrunn av våre vurderinger har vi til slutt trukket konklusjoner og gitt anbefalinger. 6. AVGRENSNINGER. Forvaltningsrevisjonsprosjektet vil hovedsakelig ta for seg år 2007, men også andre år kan bli ofret oppmerksomhet der det er nødvendig eller hensiktsmessig. Før dette forvaltningsrevisjonsprosjektet gjennomførte IHK en Eierskapskontroll av Søndre Helgeland Miljøverk IKS for Vefsn kommune, (heretter eierskapskontrollen). Noenlunde likelydende rapporter ble utarbeidet for Grane og Hattfjelldal kommuner. Eierskapskontrollen ble avsluttet sommeren 2007 og har vært oppe og vedtatt i KU og kommunestyrene i kommunene. Tema som ble behandlet i eierskapskontrollen vil lite eller ikke bli behandlet i forvaltningsrevisjonsrapporten. Det forutsettes således at lesere av forvaltningsrevisjonsrapporten kjenner hovedinnholdet i eierskapskontrollrapporten, se kommunestyresak 104/07 i møte (Vefsn), 27/07 i møte (Grane) og 57/07 i møte (Hattfjelldal). Slik vi har oppfattet bestillingen, faller revisjon etter avfallsforskriften, deponiveilederen i rundskriv TA-2150/2006 fra SFT, og revisjon av det kommunale avfallstillegget, utenfor. 7. DATAENES GYLDIGHET. Faktabeskrivelser som kommer frem gjennom møter, samtaler per telefon, mailer m.m. vil naturligvis være påvirket av avsenders eller intervjuobjektets subjektive oppfatning av saken. Opplysningene er imidlertid verifisert og komplettert etter beste evne ved kvalitetssikring mot tilgjengelig dokumentasjon.

14 14 8. UTLEDNING AV REVISJONSKRITIERIER. FUNN. Ifølge lov skal selvkost danne øvre, og nedre, grense for innbyggernes brukerbetaling når det gjelder husholdningsavfall. Forurl 34 første ledd, som gir denne rettssikkerhetsgaranti, sier følgende: Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både kapitalkostnader og driftskostnader. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle etter 29, 30 eller 31 må gebyret ikke overstige kommunens kostnader. For å kunne undersøke om dette oppfylles ved gebyrfastsettelsen av de lovpålagte avfallstjenester kommunen og SHMIL tilbyr innbyggerne, er følgende revisjonskriterier lagt til grunn: - Forurensningsloven (forurl) av nr. 6, - Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-2140, utgitt av KRD, - Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr, TA-2001/2003, utgitt av SFT, - Brev fra MD til revisjonen av , - Svarbrev fra SFT til revisjonen av og - Selskapsavtale for Søndre Helgeland miljøverk IKS (udatert), ref E01/KS.

15 Begrepsavklaringer. Definisjoner. Avfallsdefinisjonen i forul ble endret med virkning fra Lovendringen innførte nye begreper og en ny grensedragning mellom kommunalt og privat ansvarsområde, ved at begrepene forbruksavfall og produksjonsavfall ble erstattet med h.h.v. husholdningsavfall og næringsavfall. Kommunene fikk monopol på, og plikt til, å håndtere husholdningsavfall og spesialavfall, mens håndtering av næringsavfall ble åpnet for konkurranse, jfr. forurl Det bør imidlertid holdes klart at kravet til selvkost for husholdningsavfallet har stått uendret i forurl 34 avfallsgebyr i hvert fall helt siden SHMIL ble stiftet (i 1995). Begrepet kryssubsidiering er ikke enkelt å definere, og det finnes flere definisjoner i juridisk og økonomisk litteratur. Med kryssubsidiering menes i denne forvaltningsrevisjonsrapport delvis overføring av kostnader fra og/eller inntekter av et produkt (næringsavfall) eller et geografisk område (kommune) til et annet produkt (husholdningsavfall), eller geografisk område (kommune). Til like vil det være kryssubsidiering om slik overføring skjer motsatt vei. Man står derved overfor risiko for kryssubsidiering i to varianter: Produkt-kryssubsidiering og geografisk kryssubsidiering. Kryssubsidiering er forbudt etter konkurranseloven 1) 11 og EUs artikkel 86. Forurl 34 sammen med veilederne har som siktemål å forhindre enhver form for kryssubsidiering knyttet til avfall i det hele. Kryssubsidiering mener lovgiver er en uønsket handling. Håndhevingen av forurl og veilederne tilligger forurensningsmyndighetene, se lovens 81. På kommunalt nivå er det kommunen, i utgangspunktet kommunestyret, jfr. koml 76. 1) Lov nr. 12/2004.

16 16 Grensedragningen mellom de to avfallstyper skjer, ifølge veileder TA-2001/2003, etter hvor avfallet har sitt opphav: På den ene side enten i en husholdning (bolig, hytte m.v.), eller på den annen side i virksomhet som driver næring, offentlig forvaltning eller frivillig arbeid. Etter hva som er dokumentert, er en del tjenester tilknyttet næringsavfall integrert i tjenester knyttet til husholdningsavfallet i SHMILs geografiske område, se nedenstående tabell under punkt 8.5. Da er det viktig at kommunen og selskapet er ekstra oppmerksom ved selvkostberegningen og kostnadssplittingen. 8.2 Prinsippet i selskapsavtalen om ens gebyrer og priser. For ethvert IKS skal det vedtas en skriftlig selskapsavtale, jfr. IKS-loven 1) 4. Dette er også gjort for SHMIL. I siste avsnitt i dennes 4 om Deltakernes innskuddsplikt og øvrige ytelser, heter det: Selskapet skal ha ens gebyrer og priser for tjenester ovenfor eierkommunene. Dersom det forslag til gebyrer og priser som selskapet forelegger kommunen ikke blir godtatt, plikter kommunen å drøfte gebyr- og prisfastsettelsen. Blir partene ikke enige, kan kommunen utelukkes etter 15. Selskapsavtalen er vedtatt av samtlige kommunestyrer. I forvaltningsrevisjonsprosjektet legger vi til grunn den politisk vedtatte avtalen. Spørsmålet vi reiser er hvorvidt ens gebyr-prinsippet lar seg forsvare etter de angitte, og deretter utledede, revisjonskriterier. Vi viser her særlig til vedlagte uttalelser om lovtolkinger fra MD og tolking av veilederne av SFT. 1) Lov nr. 6/1999.

17 Selvkostberegningen. Spørsmål om kryssubsidiering. Under arbeidet med eierskapskontrollen i 2007 ble revisjonen kjent med et brev fra KRD i 2004 til Follo Ren, SKI, med headingen Fordeling av selvkost fra interkommunalt avfallsselskap på deltakerne. Derfra hitsettes: --- Kommunal- og regionaldepartementet legger derfor til grunn at forurensningsloven er å forstå slik at innbyggere i én kommune ikke skal kunne subsidieres av innbyggere i andre kommuner. Gebyrgrunnlaget for den enkelte kommune, som skal fordeles på denne kommunens innbyggere, må således baseres på den enkelte kommunes faktiske kostnader på selvkostområdet. IHK sendte i mars 2007 en henvendelse til både MD og KRD om anvendelse av forurl 34 på selskapsavtale i interkommunale selskaper. MD besvarte brevet på vegne av begge departementer, jfr. vedlegg 4. Forurl 34 gir det påbud at alle kostnader forbundet med innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. av husholdningsavfall, skal dekkes inn av gebyret. Like viktig er forbudet mot at gebyret dekker inn mer enn selvkost. Kostnader i denne sammenheng er både kapitalkostnader og driftskostnader, direkte og indirekte, henførbare og ikke henførbare.

18 18 Bestemmelsen, sammenholdt med veilederen i rundskriv H-2140, krever for det første at selvkostregnskapet skal dokumenteres to ganger hvert år: Først en forkalkulasjon (budsjett) og deretter en etterkalkulasjon (regnskap). Ved forskjeller disse to imellom går etterkalkylen foran og danner grunnlag for gebyrendring påfølgende år. For det annet skal selvkostregnskapet fremstilles for hver kommune. Hensikten med det er å unngå geografisk (kommunevis) kryssubsidiering. For husholdningsavfall skal selvkost vises på lik linje med de andre selvkostområder kommunen drar ansvar for, så som vann, avløp, feiing og det kommunale avfallstillegget. Til kommunens årsregnskap fremvises selvkost som påbudte noteopplysninger i h.h.t. god kommunal regnskapsskikk 1). Det som her er sagt gjelder uten hensyn til hvordan kommunen velger å organisere seg som forurensningsmyndighet for det lovpålagte husholdningsavfallet, i egenregi eller kjøp av tjenester. Fra 1992 er det etablert et eget aksjeselskap til å ta seg av næringsavfallet i hele Helgelandsregionen, eget rettssubjekt Retura Helgeland AS (heretter Retura). SHMIL eier 50 % av aksjene, Østbø AS resterende 50 % 2). Imidlertid viser dokumentasjonen i saken at næringsavfall og husholdningsavfall i en viss utstrekning behandles i ett felles avfallssystem ved SHMIL. Derfor må det skje en forsvarlig utskilling av kostnadene, slik at gebyret for husholdningsavfallet bare dekker den del av kostnaden som gjelder den avfallstypen for å eliminere risiki for produkt-kryssubsidiering. Når kostnadssplittingen mellom husholdningsavfall og næringsavfall bedømmes, må man derfor hele tiden ha in mente at et eget aksjeselskap, Retura, besørger det meste av næringsavfallet i forhold til SHMIL, fra bedrift til deponi på hele Helgeland. Vi nevner at Retura hadde i 2007 driftsinntekter på ca. 24 mill.kr., ifølge Enhetsregisteret. Retura leier imidlertid lokaler, maskiner, arbeidskraft m.v. av SHMIL. 1) Se kommunal regnskapsstandard nr. 6 (F) - noter og årsberetning, premiss 12. 2) Ifølge Enhetsregisteret per

19 19 IHK sendte et brev til SHMIL om prisen næringsavfallsselskapet betaler for leie av lokaler, forsikring, strøm og leie av driftsmidler. I brev fra SHMIL fremkommer det at Retura betaler husleie til SHMIL, etter følgende modell: leien er skjønnsmessig beregnet ut i fra hva som er rimelig leie. Det eksisterer ingen markedsverdi for leie av kontorlokaler/ uteområder som ligger utenfor sentrum. Avtalen mellom selskapene viser at samarbeidet er skriftlig formalisert. For leie av driftsmidler er det inngått skriftlige avtaler som dekker selvkost med et lite tillegg. Uten å ha inngående kjennskap til selskapenes indre liv, er det for revisjonen vanskelig nøyaktig å beregne om Retura dekker alle kostnader for sin fellesdrift med SHMIL. For leie av driftsmidler som omfatter biler, maskiner og mannskap m.m. viser selskapet til en oppstilling over leiepriser. Leieprisene er forøvrig hentet fra Østbø AS kalkyler og ligger i følge SHMIL noe over selvkost, slik at utleier har en liten fortjeneste. Sentralt for metoden som benyttes om selvkost står SHMILs egen definisjon av begrepet: Selvkost er den kostnad SHMIL sitter igjen med dersom vi slutter å ta i mot eller behandle/deponere næringsavfall.

20 20 Selvkostdefinisjonen i veileder H-2140 er denne: Selvkost er den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Dette omfatter kostnader som er direkte forbundet med framstilling av en bestemt vare eller tjeneste, men ikke kostnader kommuner ville hatt uavhengig av produksjonen av den relevante vare eller tjeneste. Selvkost er dermed ikke en andel av kommunens totale kostnader, men andel av kommunens variable kostnader som er mer eller mindre er proporsjonal med omfanget av betalingstjenesten. Man ser forskjell i fokus mellom de to definisjonene: SHMILs innebærer først en skjønnsbasert beregning av hvilke aktiviteter som påvises og isoleres til næringsdelen og deretter også etter skjønn kostnadsverdien for bortfallet av næringsdelen. Først deretter fremkommer indirekte selvkostgrunnlaget. Veilederen derimot legger opp til at objektive og målbare nøkkeltall for innsamling og behandling benyttes som selvkostgrunnlag, se nærmere nedenfor under punkt 8.6. Transportkostnadene kan prises likt per abonnent, eller differensieres, avhengig av kommunens eget valg av alternativ, jfr. MDs brev. Den del av kostnadsstrukturen som omfatter transport, kan ha ens pris på gebyret per abonnent. Av de totale driftskostnadene i 2007 på ca. 50 mill.kr stod transport og behandling for ca. 17,4 mill.kr. Transport alene vet vi ikke størrelsen på.

21 21 34 må videre forstås slik at oppstår det merkostnad (underskudd) eller merinntekt (overskudd) i selvkostregnskapet i hver kommune per år etter at næringsdel og evt. transport er fratrukket, skal inndekning, respektive disponering, skje ved forbruk av, eller avsetning til, selvkostfond. Er det ikke selvkostfond å trekke på, må inndekning skje over kommunens egen drift. Å avtale og praktisere like gebyrer åpner for betydelig risiki for geografisk kryssubsidiering. Etter loven og veilederne må hver at de 11 deltagerkommunene avlegge hvert sitt selvkostregnskap over husholdningsavfallet i form av to fullstendige kalkyler årlig. Fremstillingen må dessuten være egnet til at kommunestyret, KU og kommunens revisor kan etterprøve faktum og vurderingene som er gjort ved etterfølgende revisjonshandlinger. 8.4 Totaltall fra årsregnskaper til SHMIL. Ved innsyn i selskapets regnskaper for perioden 2005, 2006 og 2007 fremkommer følgende basisinformasjon om regnskapsresultat av husholdningsavfall og næringsavfall. Minus er underskudd, pluss er overskudd: År Totalt Husholdning Næring Tallene viser at samlet sett genererte begge avfallstyper overskudd, så vel hvert år som totalt. Husholdningsdelen har imidlertid de siste to årene kommet ut i minus. De konkrete beregningene som er gjort nedenfor under punkt 8.5 og 8.6 bygger på tallmateriale som må anses taushetsbelagt som forretningshemmeligheter i henhold til forvaltningsloven 13 første ledd nr. 2, og beregningene er derfor unntatt offentlighet med hjemmel i den nye offentlighetsloven 13.

22 Anvendte fordelingsnøkler mellom husholdningsavfall og næringsavfall for et utvalg av konti. I det følgende vises en del konti med utslag etter den fordelingsnøkkel selskapet anvender, og etter dets selvkostdefinisjon. År Res. Konto Navn Kostnad Husholdning Fordelt husholdning Næring Fordelt næring Lønn til ansatte ,95% ,05% Lønn til ansatte ,48% ,52% Lønn til ansatte % % Avskrivning tomter, bygn ,71% ,29% Avskrivning tomter, bygn ,68% ,32% Historisk avskrivning % 0 0% Avskrivning maskiner og ut , , Avskrivning maskiner og ut ,43% ,57% Avskrivning maskiner og ut % 0 0% Lev.kost. fraksjoner gjennv ,14% ,59% Lev.kost. fraksjoner gjennv ,48% ,52% Lev.kost. fraksjoner gjennv % % Lys, varme % 0 0% Lys, varme % 0 0% Lys, varme % 0 0% Renhold % 0 0% Renhold % 0 0% Renhold % 0 0% Rep/vedlikeh. hjull., gravem % % Rep/vedlikeh. hjull., gravem % % Rep/vedlikeh. hjull., gravem % 0 0% Rep/vedl. annet utstyr ,13% Rep/vedl. annet utstyr ,5% ,5% Rep/vedl. annet utstyr % 0 0% Honorar revisjon % 0 0% Honorar revisjon % 0 0% Honorar revisjon % 0 0% ISO-revisjon % 0 0% ISO-revisjon % 0 0% ISO-revisjon % 0 0% Forsikring innbo/bygninger % 0 0% Forsikring innbo/bygninger % 0 0% Forsikring innbo/bygninger % 0 0% Eiendoms- og festeavgift % 0 0% Eiendoms- og festeavgift % 0 0% Eiendoms- og festeavgift % 0 0% Rentekost. investeringslån % 0 0% Rentekost. investeringslån % 0 0% Rentekost. investeringslån , % 0 0%

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Økonomiplanperioden 2013-2016 Loppa kommune Behandlet i kommunestyret den 25.10.2012 Arne Dag Isaksen Driftssjef Monika Olsen Økonomisjef/ass.rådmann

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK DISPOSISJON OVER EMNENE 1) FØR 1993: INGEN REGLER OM FR OG SK 2) ETTER 1993: REVISJONEN SKAL UTFØRE FR, JFR. KOML 60 NR.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 19.1.2016 INFORMASJONSSKRIV 1/2016 REVISORS OPPGAVER VED REVISJON AV SELVKOSTOMRÅDER I ÅRSREGNSKAPET 0. Innledning Revisjonskomiteens informasjonsskriv

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Hamarøy kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Hamarøy kommunes plan for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Kåfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kåfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2007 vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Selvkost Selvkost Senja Senja Avfall Avfall IKS IKS Lenvik kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Lenvik kommune v/k-sekretariatet, bestilte

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Sørfold kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Sørfold kommunes plan for

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Loppa kommune Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunn for dette prosjektet er at kommunestyret i Loppa den 16. desember 2005 i sak 054/05 vedtok at en undersøkelse

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Måsøy den 04.11.2005

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 980 Medlem av Norges Kommunerevisorforbund

Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 980 Medlem av Norges Kommunerevisorforbund Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 980 Medlem av Norges Kommunerevisorforbund EIERSKAPSKONTROLL AV SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS FOR HATTFJELLDAL

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frosta kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Frosta kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser... 4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Frosta kommune

Detaljer

Orientering Levanger 12. mars 2008

Orientering Levanger 12. mars 2008 Orientering Levanger 12. mars 2008 Per Jarle Eriksen Innherred Renovasjon IKS Stiftet 14. januar 1985 Samfunnsansvarlig forretningsdrift Selskapstype Interkommunalt selskap (IKS) Lov om interkommunale

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 1000 kr 1000 kr Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 Dønna kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Nygård Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/588-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Nygård Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/588-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Nygård Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/588-3 Klageadgang: Nei ETABLERING AV FELLES REVISJONSORDNING FOR HELGELAND OG SALTEN Kontrollutvalgets innstilling:

Detaljer

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Momentum Consulting Momentum Consulting: etablert januar 2004 Kontorer i Oslo og Åndalsnes Ti ansatte,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Nyrevisjonsordningfor Herøykommune.

Nyrevisjonsordningfor Herøykommune. Herøy 5111-13 (kommune) SAKSNR STYRE/RÅD/UTVALG 1 i I 141 _DATO 2 /2013 Kontrollutvalget 8.11. 2013 Q Nyrevisjonsordningfor Herøykommune. 1. Bakgrunn for saken. Flere revisjonsenheter i Nordlands-området

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked

Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked Saksnr. 13/256 24.04.2013 Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 2.1 Vedtak fra ESA om finansieringen av

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Alstahaug kontrollutvalg SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad Kommunens rolle på forurensningsområdet - forvalter av kommunepliktene og som forurensningsaktør Forurensningsmyndigheten ( 81) Riksnivå: Kongen, Departementet og Miljødirektoratet

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL I FIAS:

SELSKAPSKONTROLL I FIAS: SELSKAPSKONTROLL I FIAS: Forvaltningsrevisjon for å kontrollere om selskapet etterlever selvkostprinsippet for husholdningsrenovasjon SELSKAPSKONTROLL 2007. Hovedkontor: Kommunehuset Orgnr 987727675 2550

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON, NY FLEKSIBEL GEBYRMODELL I BERGEN KOMMUNE ETTERRETNING

FORVALTNINGSREVISJON, NY FLEKSIBEL GEBYRMODELL I BERGEN KOMMUNE ETTERRETNING Saksnr..: Arkivnr.: Saksbehandler: Anne Margrethe Hausvik, konserncontroller Saksgang Møtedato Styret i BIR AS 27.10.2016 FORVALTNINGSREVISJON, NY FLEKSIBEL GEBYRMODELL I BERGEN KOMMUNE ETTERRETNING Hva

Detaljer

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 DRIVKRAFTEN FOR FELLESSAMLINGEN «Det må vere god forståing av rollene og godt samspel mellom aktørane i eigenkontrollen, det vil seie kommunestyret, kontrollutvalet,

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Selskapsavtale for Iris Salten IKS

Selskapsavtale for Iris Salten IKS Selskapsavtale for Iris Salten IKS organisasjonsnummer 967 518 190 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser. 1 Navn og deltakere. Selskapet navn er Iris Salten ks. Selskapets devise er Folkestyrte tjenester

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS Daglig leder Bjørg Hagen 1 Disposisjon Formål Kjennskap til eget revisjonsselskap Kommunelovens system for tilsyn og kontroll 2 Eiet av: Oppland fylkeskommune og 12 kommuner i Oppland Etablert 01.01.05

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - RØYRVIK KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 11.05.2012 12/355 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Mandag 21. mai 2012 kl 10.00 Møtested: Møterom 1. etasje administrasjonsbygget

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8817-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kommunale eiendomsavgifter 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Steigen kommune 2007 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Steigen kommunes plan for

Detaljer

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS 12.10.2005 Rev. 23.02.2006 1 av 8 SELSKAPSAVTALE FOR Salten Brann IKS KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og deltakere Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS Selvkost Økonomiforum Nord-Trøndelag 17. Oktober 2016, Grong Hotell Knut Tanem, registrert revisor oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS 1 Selvkost Definisjon på selvkost: Selvkost er den totale kostnadsøkningen

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte.

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte. Møtereferat 21. september 2009. KOSTRA-VAR gruppe møte. Til stede: Bent Devik, KRD Øivind Ryenbakken, Oslo Kommune Liliane Myrstad, FHI Ole Lien, Norsk Vann Gisle Berge, SSB Kari B. Mellem, SSB Referent:

Detaljer

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/2209-1 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for Revisjonsplan Marker kommune Forvaltningsrevisjon Aremark kommune 2010 2014 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 3

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Beiarn kommune 2007 Forord Kontrollutvalget i Beiarn kommune vedtok i møte den 14/02-2006 i sak 02/06 at Salten

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER Rådmannen viser

Detaljer

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET LØRENSKOG KOMMUNE September 2005 Utført av Nina Neset INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 FORMÅL MED GJENNOMGANGEN... 3 3 KRITERIER FOR GJENNOMGANGEN...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt i kommunestyre, sak 2/2017 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017-2020 GAMVIK KOMMUNE 1. Formålet med forvaltningsrevisjon Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning.

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Forurensingsloven 34 pålegger i dag kommunene å ta et gebyr for å dekke kostnadene forbundet med håndtering

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Flatanger kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Flatanger

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1.1 Innledning EnviDan Momentum AS (heretter kalt Momentum) har på oppdrag fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS utarbeidet

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer