Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98"

Transkript

1 Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: Alle opplysninger under punkt 8.5 og 8.6 er taushetsbelagte og unntatt offentlighet som forretningshemmeligheter med hjemmel i forvaltningsloven 13 første ledd nr. 2, jfr. offentlighetsloven 13. FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS FOR KOMMUNENE GRANE, HATTFJELLDAL OG VEFSN - Praktisering av selvkostprinsippet - Spørsmål om kryssubsidiering Januar 2009 Hovedkontor Vefsn Avdelingskontor Rana Skjervgt. 43 Rådhuset Nordahl Griegsgt. 2-4 Postboks 27 Postboks MOSJØEN 8601 MO I RANA Tlf.: Tlf.: Faks: Faks: E-post: E-post: Web:

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. SAMMENDRAG. KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER FORMÅL BESTILLINGEN. AVGRENSNINGER REVISJONSKRITERIER KONKLUSJONER ANBEFALINGER INNLEDNING LOVHJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET FREMDRIFTEN I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET FORMÅL OG PROBLEMSTILLING FORMÅL PROBLEMSTILLING VARSEL OM FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT REVISJONSKRITERIER METODE OG FREMGANGSMÅTE AVGRENSNINGER DATAENES GYLDIGHET... 13

3 3 8. UTLEDNING AV REVISJONSKRITIERIER. FUNN BEGREPSAVKLARINGER. DEFINISJONER PRINSIPPET I SELSKAPSAVTALEN OM ENS GEBYRER OG PRISER SELVKOSTBEREGNINGEN. SPØRSMÅL OM KRYSSUBSIDIERING TOTALTALL FRA ÅRSREGNSKAPER TIL SHMIL ANVENDTE FORDELINGSNØKLER MELLOM HUSHOLDNINGSAVFALL OG NÆRINGSAVFALL FOR ET UTVALG AV KONTI MENGDEFORDELING I STEDET FOR, ELLER SUPPLERT MED, SKJØNN KOMMUNEINTERNE KOSTNADER KRAV TIL FORM OG INNHOLD I SELVKOSTREGNSKAPET GEBYRFASTSETTELSER FOR 2007 OG SENERE OVERHOLDES REGLENE OM SELVKOSTGEBYR FOR HUSHOLDNINGS- AVFALLET? GEBYRER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL FRA ET UTVALG KOMMUNER ØKONOMISK UTVIKLING I SHMIL Eksempler på konkret kostnadsfordeling mellom husholdning og næring Avskrivninger Driftskostnader Sameiet sigevann Åremma (SSÅ) Rentekostnad investeringslån Diverse driftsutgifter KORT OM FINANSIERING AV ETTERDRIFT AVFALLSDEPONI KONKLUSJONER ANBEFALINGER TIL KOMMUNEN OG SHMIL FORBEHOLD. RAPPORTENS SAKSGANG DOKUMENTLISTE KILDELITTERATUR 41

4 4 1. SAMMENDRAG. KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER. 1.1 Formål. Indre Helgeland kommunerevisjon (heretter IHK, vi eller revisjonen) har etter bestilling fra kontrollutvalget (heretter KU) i kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn, gjennomført dette forvaltningsrevisjonsprosjektet. Formålet har vært å undersøke om kommunen og Søndre Helgeland Miljøverk IKS (heretter SHMIL), fastsetter gebyr for lovpålagt husholdningsavfall i henhold til forurensningsloven (heretter forurl) og retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, og veileder for kommunale avfallsgebyr. 1.2 Bestillingen. Avgrensninger. Følgende problemstilling er definert ut fra bestillingen: Fastsetter kommunestyret etter forslag fra representantskapet i SHMIL gebyr for avfalls- tjenester innenfor husholdningsavfall til selvkost? KU har på vår anmodning utdypet sin intensjon med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet, slik: ---[E]n forvaltningsrevisjonsrapport som avdekker eventuelle forhold knyttet til selvkostberegning og kryssubsidiering. Oppsummert: Ligger gebyrvedtakene for husholdningsavfall på selvkostnivå, eller foregår det kryssubsidiering mellom husholdningsavfall og næringsavfall og/eller kommunene imellom? Kommunen og SHMIL er monopolist på husholdningsavfall, på næringsavfall er selskapet en markedsaktør.

5 5 Slik vi har oppfattet bestillingen, faller revisjon etter avfallsforskriften (om gjenvinning og behandling av avfall), deponiveilederen i rundskriv TA-2150/2006 fra SFT og revisjon av det kommunale avfallstillegget, utenfor. Bakerst i rapporten er inntatt oversikter over gebyrnivåer i en del andre kommuner. 1.3 Revisjonskriterier. I henhold til revisjonsforskriftens 1) 7 (heretter RF) skal det etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Det er kriterier vi vurderer fakta opp mot for å kunne besvare prosjektets problemstilling. Følgende kriterier finnes å få anvendelse: - Forurensningsloven (heretter forurl), - Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), - Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr, Statens Forurensningstilsyn (SFT), - Miljøverndepartementets (MD) svarbrev til IHK av , - Svarbrev fra SFT (Statens forurensningstilsyn) av og - Selskapsavtale for Søndre Helgeland Miljøverk IKS. 1) Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av

6 6 1.4 Konklusjoner. A. Det følger av IKS-loven 27 at selskapet har regnskapsplikt. I selskapsavtalen kan det i medhold av samme bestemmelse bestemmes at kommunale regnskapsprinsipper skal anvendes. Noen slik unntaksbestemmelse er ikke inntatt i selskapsavtalen. IHK legger således til grunn at regnskapsplikten er overholdt etter regnskapsloven 1) ut fra presenterte, rene revisjonsberetninger fra ekstern revisor PricewaterhouseCoopers AS, for 2005, 2006 og B. Forurl 30 gir kommunen enerett til å besørge innsamling m.v. av alt husholdningsavfall. Etter 29 skal kommunen etablere anlegg for behandling eller opplag av husholdningsavfall. 34 bestemmer at kommunen skal gebyrbelegge husholdningsavfallet til selvkost. Tilsvarende gjelder hvor kommunen har valgt å delegere myndighet etter lovens 83 til andre. Slik delegasjon er vedtatt av bl.a. Grane kommune, Hattfjelldal kommune og Vefsn kommune til eget rettssubjekt SHMIL, stiftet i Selskapet opererer delvis også som aktør i markedet for næringsavfall. Et eget selskap utenfor SHMIL er stiftet for å motta og behandle hovedtyngden av næringsavfallet på hele Helgeland. C. Lovens og veiledernes prinsipp om selvkost stiller bestemte krav til beslutningsgrunnlaget for kommunestyrets fastsettelse av avfallsgebyr for husholdsavfallet. Det skal bygge på en forkalkyle basert på budsjettallene, og en etterkalkyle basert på regnskapstallene, for hver kommune per år (prinsippet om tidsriktighet). Overskudd eller underskudd i selvkostregnskapet behandles gjennom bruk av, eller avsetning til, bundet driftsfond kommunevis årlig, selvkostfond, (generasjonsprinsippet). Revisjonen har ikke blitt forelagt dokumentasjon som bekrefter oppfyllelse av disse krav. Transportkostnadene kan utlignes likt per abonnent per kommune, etter kommunens valg. 1) Lov nr. 56/1998.

7 7 D. I tillegg må kostnader som ikke er henførbare til selvkost, holdes utenfor. Den dokumentasjon revisjonen er gjort kjent med om hvordan splittingen mellom monopoldelen og markedsdelen gjennomføres på er preget av skjønn utøvd av selskapet. Det gjelder både hva angår hvilke aktiviteter som skal identifiseres og isoleres til næringsavfall samt disses kostnadsverdi. Når begge typer avfall er integrert i hverandre, og for det meste med samme sammensetning og håndtering, slik at mengdefordelingen tilsvarer kostnaden, bør splittingen følge langs samme linje. Utskilling av næringsrettede aktiviteter må fastlegges slik at etterprøving og kontroll er mulig for kommunestyret, KU og kommunes revisor. Grunnlagsmaterialet som foreligger er skjønnsmessig estimert etter selskapets definisjon av selvkost, og dermed beheftet med mangler hva gjelder etterprøving og kontroll av faktum og vurderinger fra revisjonens side. 1.5 Anbefalinger. A. For å oppfylle forurl krav til praktisering av selvkostprinsippet bør kommunen og SHMIL legge til grunn veilederne i rundskriv H-2140 og TA-2001/2003, ved fastsettelse av gebyr for avfall oppstått fra husholdningene. Viser det seg at deler av veilederne ikke lar seg anvende uten videre på de lokale forhold, bør kommunen eller selskapet ta initiativ til at spørsmålet tas opp med forurensningsmyndighetene, MD eller SFT avhengig av hva det gjelder. B. MDs og KRDs lovtolking tyder på at prinsippet om generelt ens gebyrer og priser nedfelt i selskapsavtalen for hele tjenestekjeden i alle 11 kommuner, ikke er i samsvar med selvkostregelverket. Begrunnelsen er at det ikke er opprettet selvkostregnskap med spesifikasjon over henførbare netto direkte kostnader, netto kapitalkostnader, gebyrgrunnlag, gebyrinntekter og behandling av overskudd eller underskudd, alt brutt ned på hver deltagerkommune. Transportkostnadene kan prises likt per abonnent, etter kommunens valg. Spørsmålet om lovligheten av ens gebyrer er av rettslig karakter, ikke revisjonsfaglig. Någjeldende selskapsavtale bør snarest tilpasses til forl 34 og de nevnte veilederne.

8 8 C. Selvkostregnskapene per kommune bør utformes med henblikk på å kunne etterprøves av kommunestyret, kommunens KU og kommunens revisor både når det gjelder faktum og vurderinger.

9 9 2. INNLEDNING. 2.1 Lovhjemmel for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kommunens virksomhet skal i følge kommuneloven 1) (heretter koml) 78 og RF kapittel 3 være gjenstand for forvaltningsrevisjon. Dette innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra lov, forskrift og kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjonens innhold er beskrevet i RF 7: Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området, c) regelverket etterleves, d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav, f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. 1) Lov nr. 107/1992.

10 10 Selskapskontroll følger av koml 80 og kontrollutvalgsforskriften 1) kapittel 6. Essensen er å kontrollere forvaltningen av kommunens interesser i alle IKSer, og ASer kommunen alene eller sammen med andre kommuner, eier samtlige aksjer i (helkommunalt eid). 2.2 Bakgrunnen for prosjektet. IHK har etter bestilling fra KU i kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn planlagt, gjennomført og nå rapportert, et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor avfallssektoren, se om bestillingen i vedlegg 1. Avfallssektoren yter bl.a. lovpålagte tjenester der selvkost på husholdningsavfall setter den øvre, og nedre, grensen for brukerbetaling, jfr. forurl 34. Kommunen og SHMIL har enerett på husholdningsavfall, mens næringsavfall er gjenstand for markedseksponering. 2.3 Fremdriften i forvaltningsrevisjonsprosjektet. Etter at IHK mottok bestillingen fra kontrollutvalgene planla vi prosjektet overensstemmende med revisjonsstandard RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon (heretter standarden). En første, foreløpige forvaltningsrevisjonsrapport ble avlagt i juli 2007, og sendt på høring til kommunen og SHMIL. IHK besluttet å bearbeide deler av rapporten på nytt ut fra uttalelsene. Dette hadde bl.a. sin bakgrunn i at vedkommende utøvende forvaltningsrevisor hadde lovfestet permisjon annet halvår Videre viste det seg i tilknytning til den foreløpige forvaltningsrevisjonsrapporten at IHK mottok fra SHMIL feile tall vedrørende mottatt avfall for (Det ble registrert tonn for mye restavfall levert fra husholdningene i 2006). Av den grunn sviktet også noe av basisen for de slutninger som ble trukket av IHK på det tidspunktet. Vår omfattende og krevende revisjon av tre Terra-kommuner har også medført forsinkelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet, foruten at hovedkontoret har vært underbemannet grunnet langtidssykefravær. Først fra november 2008 har kontoret igjen hatt full bemanning. Prosjektets kompleksitet og revidert enhets respons på spørsmål og henvendelser, har også virket forsinkende og mer krevende enn normalt. 1) Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av

11 11 Det har vært flere møter mellom kommunen, ledelsen i SHMIL og IHK, sist I tillegg har det vært korrespondert blant annet per post, mail og telefon. Kommunikasjonen sammen med den skriftlige dokumentasjonen har satt revisjonen i stand til å få nødvendig innsikt i virksomheten. IHK føler seg sikrere på at den samlede informasjon som forvaltningsrevisjonsrapporten bygger på nå i det vesentlige er riktig. Forvaltningsrevisjonsrapporten er omarbeidet og oppdatert slik at den nå også omfatter året Blant annet er revidert regnskap fra SHMIL mottatt i slutten av februar 2008 og innarbeidet. 3. FORMÅL OG PROBLEMSTILLING. 3.1 Formål. Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunen og SHMIL ved gebyrfastsettelse for lovpålagt husholdningsavfall følger forul og veilederne for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og kommunale avfallsgebyrer. 3.2 Problemstilling. Følgende problemstilling er definert: Fastsetter kommunen etter forslag fra SHMIL gebyr for avfallstjenester innenfor husholdningsavfall til selvkost? Det som ønskes svar på er om kommunen og SHMIL fastsetter gebyr innenfor husholdningsavfall til selvkost, eller foregår det kryssubsidiering mellom husholdningsavfall og næringsavfall. Eventuelt også andre veien. Næringsavfall er markedsutsatt. Og skjer det geografisk kryssubsidiering mellom deltagerkommunene i selskapet?

12 Varsel om forvaltningsrevisjonsprosjekt. Varsel om forvaltningsrevisjonsprosjektet ble sendt Første planutkast ble avgitt i juli Senere er forvaltningsrevisjonsprosjektet av grunner omtalt foran under punkt 2.3, blitt gjenopptatt og ferdigstilt i januar REVISJONSKRITERIER. I henhold til RF 7 og standarden skal det etableres revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Det er kriterier vi vurderer faktum opp mot for å kunne besvare prosjektets problemstilling. Med revisjonskriterier siktes spesifikt til en samlebetegnelse på de krav og forventinger man kan stille til den funksjon, aktivitet eller prosedyre som er gjenstand for forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene kan sies å uttrykke det som anses som en ønsket tilstand, et slags ideal, se nærmere nedenfor under punkt 8. De innhentede fakta som beskriver den praksis kommunen og SHMIL følger på det aktuelle området, blir vurdert opp mot revisjonskriteriene i en avviksanalyse. Dersom avvik foreligger, gir vi anbefalinger om endringer basert på revisjonskriteriene. 5. METODE OG FREMGANGSMÅTE. Prosjektet er lagt opp etter standarden som angir anerkjente, grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon. Standarden er tilgengelig på Den fastsetter normer og gir veiledning om forvaltningsrevisjon organisert som egne prosjekter, og beskriver omfanget av oppgavene og gir retningslinjer for hvordan forvaltningsrevisjon bør planlegges, gjennomføres, rapporteres og evalueres.

13 13 Rapporten bygger på faktaopplysninger og vurderinger innhentet både via skriftlig og muntlig materiale fra kommunen og SHMIL, samt intervjuer av relevante personer. Et utvalg av vedtak og premisser er gjennomgått. Det grunnlag som på denne måten er fremkommet er så analysert og bedømt opp mot revisjonskriteriene. På bakgrunn av våre vurderinger har vi til slutt trukket konklusjoner og gitt anbefalinger. 6. AVGRENSNINGER. Forvaltningsrevisjonsprosjektet vil hovedsakelig ta for seg år 2007, men også andre år kan bli ofret oppmerksomhet der det er nødvendig eller hensiktsmessig. Før dette forvaltningsrevisjonsprosjektet gjennomførte IHK en Eierskapskontroll av Søndre Helgeland Miljøverk IKS for Vefsn kommune, (heretter eierskapskontrollen). Noenlunde likelydende rapporter ble utarbeidet for Grane og Hattfjelldal kommuner. Eierskapskontrollen ble avsluttet sommeren 2007 og har vært oppe og vedtatt i KU og kommunestyrene i kommunene. Tema som ble behandlet i eierskapskontrollen vil lite eller ikke bli behandlet i forvaltningsrevisjonsrapporten. Det forutsettes således at lesere av forvaltningsrevisjonsrapporten kjenner hovedinnholdet i eierskapskontrollrapporten, se kommunestyresak 104/07 i møte (Vefsn), 27/07 i møte (Grane) og 57/07 i møte (Hattfjelldal). Slik vi har oppfattet bestillingen, faller revisjon etter avfallsforskriften, deponiveilederen i rundskriv TA-2150/2006 fra SFT, og revisjon av det kommunale avfallstillegget, utenfor. 7. DATAENES GYLDIGHET. Faktabeskrivelser som kommer frem gjennom møter, samtaler per telefon, mailer m.m. vil naturligvis være påvirket av avsenders eller intervjuobjektets subjektive oppfatning av saken. Opplysningene er imidlertid verifisert og komplettert etter beste evne ved kvalitetssikring mot tilgjengelig dokumentasjon.

14 14 8. UTLEDNING AV REVISJONSKRITIERIER. FUNN. Ifølge lov skal selvkost danne øvre, og nedre, grense for innbyggernes brukerbetaling når det gjelder husholdningsavfall. Forurl 34 første ledd, som gir denne rettssikkerhetsgaranti, sier følgende: Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både kapitalkostnader og driftskostnader. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle etter 29, 30 eller 31 må gebyret ikke overstige kommunens kostnader. For å kunne undersøke om dette oppfylles ved gebyrfastsettelsen av de lovpålagte avfallstjenester kommunen og SHMIL tilbyr innbyggerne, er følgende revisjonskriterier lagt til grunn: - Forurensningsloven (forurl) av nr. 6, - Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-2140, utgitt av KRD, - Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr, TA-2001/2003, utgitt av SFT, - Brev fra MD til revisjonen av , - Svarbrev fra SFT til revisjonen av og - Selskapsavtale for Søndre Helgeland miljøverk IKS (udatert), ref E01/KS.

15 Begrepsavklaringer. Definisjoner. Avfallsdefinisjonen i forul ble endret med virkning fra Lovendringen innførte nye begreper og en ny grensedragning mellom kommunalt og privat ansvarsområde, ved at begrepene forbruksavfall og produksjonsavfall ble erstattet med h.h.v. husholdningsavfall og næringsavfall. Kommunene fikk monopol på, og plikt til, å håndtere husholdningsavfall og spesialavfall, mens håndtering av næringsavfall ble åpnet for konkurranse, jfr. forurl Det bør imidlertid holdes klart at kravet til selvkost for husholdningsavfallet har stått uendret i forurl 34 avfallsgebyr i hvert fall helt siden SHMIL ble stiftet (i 1995). Begrepet kryssubsidiering er ikke enkelt å definere, og det finnes flere definisjoner i juridisk og økonomisk litteratur. Med kryssubsidiering menes i denne forvaltningsrevisjonsrapport delvis overføring av kostnader fra og/eller inntekter av et produkt (næringsavfall) eller et geografisk område (kommune) til et annet produkt (husholdningsavfall), eller geografisk område (kommune). Til like vil det være kryssubsidiering om slik overføring skjer motsatt vei. Man står derved overfor risiko for kryssubsidiering i to varianter: Produkt-kryssubsidiering og geografisk kryssubsidiering. Kryssubsidiering er forbudt etter konkurranseloven 1) 11 og EUs artikkel 86. Forurl 34 sammen med veilederne har som siktemål å forhindre enhver form for kryssubsidiering knyttet til avfall i det hele. Kryssubsidiering mener lovgiver er en uønsket handling. Håndhevingen av forurl og veilederne tilligger forurensningsmyndighetene, se lovens 81. På kommunalt nivå er det kommunen, i utgangspunktet kommunestyret, jfr. koml 76. 1) Lov nr. 12/2004.

16 16 Grensedragningen mellom de to avfallstyper skjer, ifølge veileder TA-2001/2003, etter hvor avfallet har sitt opphav: På den ene side enten i en husholdning (bolig, hytte m.v.), eller på den annen side i virksomhet som driver næring, offentlig forvaltning eller frivillig arbeid. Etter hva som er dokumentert, er en del tjenester tilknyttet næringsavfall integrert i tjenester knyttet til husholdningsavfallet i SHMILs geografiske område, se nedenstående tabell under punkt 8.5. Da er det viktig at kommunen og selskapet er ekstra oppmerksom ved selvkostberegningen og kostnadssplittingen. 8.2 Prinsippet i selskapsavtalen om ens gebyrer og priser. For ethvert IKS skal det vedtas en skriftlig selskapsavtale, jfr. IKS-loven 1) 4. Dette er også gjort for SHMIL. I siste avsnitt i dennes 4 om Deltakernes innskuddsplikt og øvrige ytelser, heter det: Selskapet skal ha ens gebyrer og priser for tjenester ovenfor eierkommunene. Dersom det forslag til gebyrer og priser som selskapet forelegger kommunen ikke blir godtatt, plikter kommunen å drøfte gebyr- og prisfastsettelsen. Blir partene ikke enige, kan kommunen utelukkes etter 15. Selskapsavtalen er vedtatt av samtlige kommunestyrer. I forvaltningsrevisjonsprosjektet legger vi til grunn den politisk vedtatte avtalen. Spørsmålet vi reiser er hvorvidt ens gebyr-prinsippet lar seg forsvare etter de angitte, og deretter utledede, revisjonskriterier. Vi viser her særlig til vedlagte uttalelser om lovtolkinger fra MD og tolking av veilederne av SFT. 1) Lov nr. 6/1999.

17 Selvkostberegningen. Spørsmål om kryssubsidiering. Under arbeidet med eierskapskontrollen i 2007 ble revisjonen kjent med et brev fra KRD i 2004 til Follo Ren, SKI, med headingen Fordeling av selvkost fra interkommunalt avfallsselskap på deltakerne. Derfra hitsettes: --- Kommunal- og regionaldepartementet legger derfor til grunn at forurensningsloven er å forstå slik at innbyggere i én kommune ikke skal kunne subsidieres av innbyggere i andre kommuner. Gebyrgrunnlaget for den enkelte kommune, som skal fordeles på denne kommunens innbyggere, må således baseres på den enkelte kommunes faktiske kostnader på selvkostområdet. IHK sendte i mars 2007 en henvendelse til både MD og KRD om anvendelse av forurl 34 på selskapsavtale i interkommunale selskaper. MD besvarte brevet på vegne av begge departementer, jfr. vedlegg 4. Forurl 34 gir det påbud at alle kostnader forbundet med innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. av husholdningsavfall, skal dekkes inn av gebyret. Like viktig er forbudet mot at gebyret dekker inn mer enn selvkost. Kostnader i denne sammenheng er både kapitalkostnader og driftskostnader, direkte og indirekte, henførbare og ikke henførbare.

18 18 Bestemmelsen, sammenholdt med veilederen i rundskriv H-2140, krever for det første at selvkostregnskapet skal dokumenteres to ganger hvert år: Først en forkalkulasjon (budsjett) og deretter en etterkalkulasjon (regnskap). Ved forskjeller disse to imellom går etterkalkylen foran og danner grunnlag for gebyrendring påfølgende år. For det annet skal selvkostregnskapet fremstilles for hver kommune. Hensikten med det er å unngå geografisk (kommunevis) kryssubsidiering. For husholdningsavfall skal selvkost vises på lik linje med de andre selvkostområder kommunen drar ansvar for, så som vann, avløp, feiing og det kommunale avfallstillegget. Til kommunens årsregnskap fremvises selvkost som påbudte noteopplysninger i h.h.t. god kommunal regnskapsskikk 1). Det som her er sagt gjelder uten hensyn til hvordan kommunen velger å organisere seg som forurensningsmyndighet for det lovpålagte husholdningsavfallet, i egenregi eller kjøp av tjenester. Fra 1992 er det etablert et eget aksjeselskap til å ta seg av næringsavfallet i hele Helgelandsregionen, eget rettssubjekt Retura Helgeland AS (heretter Retura). SHMIL eier 50 % av aksjene, Østbø AS resterende 50 % 2). Imidlertid viser dokumentasjonen i saken at næringsavfall og husholdningsavfall i en viss utstrekning behandles i ett felles avfallssystem ved SHMIL. Derfor må det skje en forsvarlig utskilling av kostnadene, slik at gebyret for husholdningsavfallet bare dekker den del av kostnaden som gjelder den avfallstypen for å eliminere risiki for produkt-kryssubsidiering. Når kostnadssplittingen mellom husholdningsavfall og næringsavfall bedømmes, må man derfor hele tiden ha in mente at et eget aksjeselskap, Retura, besørger det meste av næringsavfallet i forhold til SHMIL, fra bedrift til deponi på hele Helgeland. Vi nevner at Retura hadde i 2007 driftsinntekter på ca. 24 mill.kr., ifølge Enhetsregisteret. Retura leier imidlertid lokaler, maskiner, arbeidskraft m.v. av SHMIL. 1) Se kommunal regnskapsstandard nr. 6 (F) - noter og årsberetning, premiss 12. 2) Ifølge Enhetsregisteret per

19 19 IHK sendte et brev til SHMIL om prisen næringsavfallsselskapet betaler for leie av lokaler, forsikring, strøm og leie av driftsmidler. I brev fra SHMIL fremkommer det at Retura betaler husleie til SHMIL, etter følgende modell: leien er skjønnsmessig beregnet ut i fra hva som er rimelig leie. Det eksisterer ingen markedsverdi for leie av kontorlokaler/ uteområder som ligger utenfor sentrum. Avtalen mellom selskapene viser at samarbeidet er skriftlig formalisert. For leie av driftsmidler er det inngått skriftlige avtaler som dekker selvkost med et lite tillegg. Uten å ha inngående kjennskap til selskapenes indre liv, er det for revisjonen vanskelig nøyaktig å beregne om Retura dekker alle kostnader for sin fellesdrift med SHMIL. For leie av driftsmidler som omfatter biler, maskiner og mannskap m.m. viser selskapet til en oppstilling over leiepriser. Leieprisene er forøvrig hentet fra Østbø AS kalkyler og ligger i følge SHMIL noe over selvkost, slik at utleier har en liten fortjeneste. Sentralt for metoden som benyttes om selvkost står SHMILs egen definisjon av begrepet: Selvkost er den kostnad SHMIL sitter igjen med dersom vi slutter å ta i mot eller behandle/deponere næringsavfall.

20 20 Selvkostdefinisjonen i veileder H-2140 er denne: Selvkost er den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Dette omfatter kostnader som er direkte forbundet med framstilling av en bestemt vare eller tjeneste, men ikke kostnader kommuner ville hatt uavhengig av produksjonen av den relevante vare eller tjeneste. Selvkost er dermed ikke en andel av kommunens totale kostnader, men andel av kommunens variable kostnader som er mer eller mindre er proporsjonal med omfanget av betalingstjenesten. Man ser forskjell i fokus mellom de to definisjonene: SHMILs innebærer først en skjønnsbasert beregning av hvilke aktiviteter som påvises og isoleres til næringsdelen og deretter også etter skjønn kostnadsverdien for bortfallet av næringsdelen. Først deretter fremkommer indirekte selvkostgrunnlaget. Veilederen derimot legger opp til at objektive og målbare nøkkeltall for innsamling og behandling benyttes som selvkostgrunnlag, se nærmere nedenfor under punkt 8.6. Transportkostnadene kan prises likt per abonnent, eller differensieres, avhengig av kommunens eget valg av alternativ, jfr. MDs brev. Den del av kostnadsstrukturen som omfatter transport, kan ha ens pris på gebyret per abonnent. Av de totale driftskostnadene i 2007 på ca. 50 mill.kr stod transport og behandling for ca. 17,4 mill.kr. Transport alene vet vi ikke størrelsen på.

21 21 34 må videre forstås slik at oppstår det merkostnad (underskudd) eller merinntekt (overskudd) i selvkostregnskapet i hver kommune per år etter at næringsdel og evt. transport er fratrukket, skal inndekning, respektive disponering, skje ved forbruk av, eller avsetning til, selvkostfond. Er det ikke selvkostfond å trekke på, må inndekning skje over kommunens egen drift. Å avtale og praktisere like gebyrer åpner for betydelig risiki for geografisk kryssubsidiering. Etter loven og veilederne må hver at de 11 deltagerkommunene avlegge hvert sitt selvkostregnskap over husholdningsavfallet i form av to fullstendige kalkyler årlig. Fremstillingen må dessuten være egnet til at kommunestyret, KU og kommunens revisor kan etterprøve faktum og vurderingene som er gjort ved etterfølgende revisjonshandlinger. 8.4 Totaltall fra årsregnskaper til SHMIL. Ved innsyn i selskapets regnskaper for perioden 2005, 2006 og 2007 fremkommer følgende basisinformasjon om regnskapsresultat av husholdningsavfall og næringsavfall. Minus er underskudd, pluss er overskudd: År Totalt Husholdning Næring Tallene viser at samlet sett genererte begge avfallstyper overskudd, så vel hvert år som totalt. Husholdningsdelen har imidlertid de siste to årene kommet ut i minus. De konkrete beregningene som er gjort nedenfor under punkt 8.5 og 8.6 bygger på tallmateriale som må anses taushetsbelagt som forretningshemmeligheter i henhold til forvaltningsloven 13 første ledd nr. 2, og beregningene er derfor unntatt offentlighet med hjemmel i den nye offentlighetsloven 13.

22 Anvendte fordelingsnøkler mellom husholdningsavfall og næringsavfall for et utvalg av konti. I det følgende vises en del konti med utslag etter den fordelingsnøkkel selskapet anvender, og etter dets selvkostdefinisjon. År Res. Konto Navn Kostnad Husholdning Fordelt husholdning Næring Fordelt næring Lønn til ansatte ,95% ,05% Lønn til ansatte ,48% ,52% Lønn til ansatte % % Avskrivning tomter, bygn ,71% ,29% Avskrivning tomter, bygn ,68% ,32% Historisk avskrivning % 0 0% Avskrivning maskiner og ut , , Avskrivning maskiner og ut ,43% ,57% Avskrivning maskiner og ut % 0 0% Lev.kost. fraksjoner gjennv ,14% ,59% Lev.kost. fraksjoner gjennv ,48% ,52% Lev.kost. fraksjoner gjennv % % Lys, varme % 0 0% Lys, varme % 0 0% Lys, varme % 0 0% Renhold % 0 0% Renhold % 0 0% Renhold % 0 0% Rep/vedlikeh. hjull., gravem % % Rep/vedlikeh. hjull., gravem % % Rep/vedlikeh. hjull., gravem % 0 0% Rep/vedl. annet utstyr ,13% Rep/vedl. annet utstyr ,5% ,5% Rep/vedl. annet utstyr % 0 0% Honorar revisjon % 0 0% Honorar revisjon % 0 0% Honorar revisjon % 0 0% ISO-revisjon % 0 0% ISO-revisjon % 0 0% ISO-revisjon % 0 0% Forsikring innbo/bygninger % 0 0% Forsikring innbo/bygninger % 0 0% Forsikring innbo/bygninger % 0 0% Eiendoms- og festeavgift % 0 0% Eiendoms- og festeavgift % 0 0% Eiendoms- og festeavgift % 0 0% Rentekost. investeringslån % 0 0% Rentekost. investeringslån % 0 0% Rentekost. investeringslån , % 0 0%

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK DISPOSISJON OVER EMNENE 1) FØR 1993: INGEN REGLER OM FR OG SK 2) ETTER 1993: REVISJONEN SKAL UTFØRE FR, JFR. KOML 60 NR.

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Hamarøy kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Hamarøy kommunes plan for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Kåfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kåfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2007 vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Selvkost Selvkost Senja Senja Avfall Avfall IKS IKS Lenvik kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Lenvik kommune v/k-sekretariatet, bestilte

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Sørfold kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Sørfold kommunes plan for

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Loppa kommune Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunn for dette prosjektet er at kommunestyret i Loppa den 16. desember 2005 i sak 054/05 vedtok at en undersøkelse

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 980 Medlem av Norges Kommunerevisorforbund

Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 980 Medlem av Norges Kommunerevisorforbund Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 980 Medlem av Norges Kommunerevisorforbund EIERSKAPSKONTROLL AV SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS FOR HATTFJELLDAL

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Måsøy den 04.11.2005

Detaljer

REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL

REVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Ark.: 216 Lnr.: 1429/08 Arkivsaksnr.: 08/286 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen REVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL AV GLØR IKS" FOR KONTROLL- UTVALGENE I KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL VEDLEGG:

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 DRIVKRAFTEN FOR FELLESSAMLINGEN «Det må vere god forståing av rollene og godt samspel mellom aktørane i eigenkontrollen, det vil seie kommunestyret, kontrollutvalet,

Detaljer

Orientering Levanger 12. mars 2008

Orientering Levanger 12. mars 2008 Orientering Levanger 12. mars 2008 Per Jarle Eriksen Innherred Renovasjon IKS Stiftet 14. januar 1985 Samfunnsansvarlig forretningsdrift Selskapstype Interkommunalt selskap (IKS) Lov om interkommunale

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Selskapsavtale for Iris Salten IKS

Selskapsavtale for Iris Salten IKS Selskapsavtale for Iris Salten IKS organisasjonsnummer 967 518 190 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser. 1 Navn og deltakere. Selskapet navn er Iris Salten ks. Selskapets devise er Folkestyrte tjenester

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Alstahaug kontrollutvalg SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Forurensingsloven 34 pålegger i dag kommunene å ta et gebyr for å dekke kostnadene forbundet med håndtering

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Beiarn kommune 2007 Forord Kontrollutvalget i Beiarn kommune vedtok i møte den 14/02-2006 i sak 02/06 at Salten

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET LØRENSKOG KOMMUNE September 2005 Utført av Nina Neset INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 FORMÅL MED GJENNOMGANGEN... 3 3 KRITERIER FOR GJENNOMGANGEN...

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER Rådmannen viser

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT Renovasjonsforskrift for kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal Eidskog: 9. juni 2011 Kongsvinger: 23. juni 2011 Nord-Odal:

Detaljer

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL

Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE. Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL Prosjektplan EIERSKAPSKONTROLL NORD- FRON KOMMUNE Innlandet Revisjon IKS 2/3-2015 2015-204/KL 1 KONTROLLUTVALGETS BESTILLING Kontrollutvalget Nord-Fron kommune fattet i sitt møte 9.1.15 vedtak om å bestille

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

OVERORDNET ANALYSE HOLMESTRAND KOMMUNE. Innholdsfortegnelse

OVERORDNET ANALYSE HOLMESTRAND KOMMUNE. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Formål... 1 3 Hvordan er analysen utført?... 2 4 Risikoområder i Holmestrand kommune... 4 4.1 Produktivitet... 4 4.2 Oppfølging av vedtak... 5 4.3... 5 4.4 Måloppnåelse...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Høstkonferansen 14. og 15. oktober 2009 ved May Rostad, Kinei AS Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no 1 Innhold Norsk Vanns

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Kommunestrukturreform og andre organisatoriske omstillinger i vannbransjen Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Innhold Organisatoriske

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall

Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall Dato: 06. november 2009 Byrådssak /09 Byrådet Langsiktig lån til finansiering av rørbasert oppsamlingssystem for avfall GOMI SARK-15-200900104-28 Hva saken gjelder: BiR AS har søkt om et langsiktig lån

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse. Vesentlig endring av kontrakt.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse. Vesentlig endring av kontrakt. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Vesentlig endring av kontrakt. Innklagede gjennomførte to åpne anbudskonkurranser om håndtering av henholdsvis næringsavfall

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2012 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus F 2 (3.etg.) Tirsdag 20.04.2010 kl. 12.00 Se vedlagte saksliste

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt

Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt Problemstilling Utredning for Maskinentreprenørenes forbund Medlemmene

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Selvkost VAR. Juni 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Selvkost VAR. Juni 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Selvkost VAR Juni 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon... 4 2.2 Bakgrunn

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens

Detaljer

Budsjettreglement for Drammen kommune

Budsjettreglement for Drammen kommune Budsjettreglement for Drammen kommune Vedtatt av Drammen bystyre xx.xx.2015 1. Budsjettreglement omfang og formål 1.1. Hensikten med reglementet Budsjettreglementet fastlegger de overordnede prinsippene

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 26-2014 Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Formålet med prosjektet er å undersøke om Røros kommune

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Innherred Renovasjon. Verdal Formannskapsmøte 19.09.2013

Innherred Renovasjon. Verdal Formannskapsmøte 19.09.2013 Innherred Renovasjon Verdal Formannskapsmøte 19.09.2013 Innherred Renovasjon IKS Avfall totalt 2012 (39 781 tonn) Utviklingsprosesser i konsernet Organisasjonsendringer Juli 2012: flyttet behandlingsavdeling

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer