KRISTNE ARBEIDERE. Frihet i fellesskap s. 10 og 11. Mindre frihet til familiene med blåblå regjering s. 8 og 9. Kvinnesak på urfolkvis s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTNE ARBEIDERE. Frihet i fellesskap s. 10 og 11. Mindre frihet til familiene med blåblå regjering s. 8 og 9. Kvinnesak på urfolkvis s."

Transkript

1 KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr. 1/ årgang Mindre frihet til familiene med blåblå regjering s. 8 og 9 Frihet i fellesskap s. 10 og 11 Kvinnesak på urfolkvis s. 12 og 13

2 KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Ansvarlig redaktør: Jan Rudy Kristensen Redaksjonskomité: Ingrid Sagranden Rachel Lørum Mari Aaby West Tilrettelegging: Maria Hevzy Innholdet i bladet representerer nødvendigvis ikke redaksjonens syn Har du innspill på stoff i bladet, kan dette sendes på e-post til forbundskontoret Redaksjonsarbeidet avsluttet Postadresse: Postboks 8779 Youngstorget 0028 Oslo Besøksadresse: Youngstorget 2a 5. etasje Oslo E-post: Telefon: Forbundssekretærer: Ragnhild Helene Kaski María Hevzy Konti: Magasinet: Forbundet: Layout og trykk: 07 Media ISSN Forsidebildet: Youngstorget på 1. mai Foto: Arbeiderpartiet KAMP OG SAMARBEID Foto: María Hevzy Den 16. oktober fikk Norge ei ny regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre. Norge har aldri hatt ei så blå regjering. Etter et halvt år er ikke situasjonen blitt vesentlig forverra, men vi vet at partienes programmer og regjeringserklæringa legger opp til mer privatisering. Hva det betyr ser vi i Oslo, der gode barnehager nå legges ut for salg. Barnehagene som blir konkurranseutsatt og solgt, slipper å følge bemanningsnormen de kommunale barne hagene i Oslo må følge og kvalitetsprogram og kvalitetsundersøkelser som gjelder for de kommunale barnehagene. På sykehus varsler regjeringa økt kommersielt innslag. Det blir en hovedutfordring å stoppe kommersialiseringa på oppvekst-, helse- og sosialområdet, her må offentlig sektor og frivillig sektor samle kreftene til felles innsats mot å gjøre velferdsstaten til en markedsplass. Mye tyder på at Venstre og Kristelig Folkeparti har gjort sitt livs bommert med å sikre Fremskrittspartiet plass i regjering. Sjøl om Høyre gjør sitt beste for å sivilisere Fremskrittspartiet, er det naturlig at deres sanne jeg stikker fram en gang i blant. Framskrittspartiet har ikke et verdigrunnlag bygd på humanisme og nestekjærlighet slik de fleste norske partier i større eller mindre grad har. Dette viste de tydelig da de gikk ut mot frivillige som lind rer nød blant mennesker som har ulovlig opphold i Norge. Det var en kvalmende opplevelse. Bibelen viser oss en helt annen tankegang. Der handler det om å hjelpe fremmede, fanger og utstøtte. Det handler om et menneskes ukrenkelighet og iboende verdi. Fordi de er mennesker, ikke med bakgrunn i deres handlinger. FRP er et fremmedelement i norske kristne og humanistiske tradisjoner, partiet fremmer i denne saken det verste i menneskene, egoisme og likegyldighet for andre menneskers lidelse. Innvandingspolitikken vår er vanskelig nok med alle sine dilemmaer, og det er mer enn nok for oss å håndtere med en viss verdighet og rettferdighet. Debatten om reduksjon av aborttallet, i kjølvannet av reservasjonsdebatten, er en av vårens positive opplevelser. Kristne Arbeidere har i mange år påpekt at alle gode krefter må stå sammen for å få ned aborttallet, og at det ikke er noe godt alternativ til dagens lov hvor kvinna har det siste ordet. Helsetalskvinne Olaug Bollestad ønsker ny pragmatisk KrFholdning til abortsaken og anerkjenner nettopp prinsippet om at kvinnen bør ha det siste ordet. Utspillet er godt og konstruktivt. Vårt land skriver at svært få av KrFs fylkesledere distanserer seg fra Bollestads budskap. Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet uttrykker det samme konstruktive budskapet om å få redusert antall aborter. Det handler om å gi barna rett til liv. Men det løser ikke noe med en lov der illegale aborter tar liv av kvinner. Abortsaken er et av de store, vanskelige verdidilemmaene vi må leve med, og da handler det om å komme opp fra skyttergravene og inn på konstruktive samarbeidsarenaer. Arbeiderbevegelsen må bruke dagene som kommer til å styrke sin posisjon i folket, bekjempe egoisme og kommersialisme og samarbeide med alle gode krefter som vil en bedre verden bygd på neste kjærlighet og solidaritet. Kristne Arbeidere ønsker alle en god første mai! 2

3 FOLK FORANDRER VERDEN MEN IKKE ALENE FOLK FORANDRER VERDEN! STØTT 1. MAI- Solidaritet er mer enn taler. Støtt Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid! AKSJONEN! GIVERKONT GIVERKONTO SEND SMS «1.mai» TIL 2160 (50 KR.)

4 Kristne Arbeidere 75 år: Fra evangelisering til spydspiss Av Nils-Petter Enstad Da Norges Kristne Arbeideres Forbund ble stiftet i februar 1939, var målsettingen å forkynne evangeliet blant kamerater på arbeidsplassene. Stiftelses møtet ble holdt i Folkets Hus en lørdag, og søndag formiddag gikk deltakerne i tog fra Folkets Hus til Domkirken for å markere at man hadde en fot i så vel kirken som arbeiderbevegelsen. 75 år senere ønsker forbundet først og fremst å være en ideologisk spydspiss inn i parti og fagbevegelse for å skape større forståelse for kristne verdier. Forbundet ble ikke stiftet i noe vakuum. Etter at Arbeiderpartiet hadde sittet med regjeringsmakten i fire år, var det gått opp for folk flest at partiet slett ikke var den farlige, revolusjonære bevegelsen mange hadde trodd og som partiet også til tider hadde markedsført seg som. Det var et ansvarlig parti som tok ett skritt om gangen en prosess som er blitt beskrevet som «den langsomme revolusjonen». Likevel var det både dype kløfter og høye murer mellom kristen-norge og arbeiderbevegelsen i hvert fall på topplanet. En av dem som led under dette, var gartneren og lekpredikanten Hans Lindal. Han ønsket at indremisjonsselskapet, som han var ansatt i, skulle starte et eget arbeid, rettet mot industriarbeidere. Visjonen var å komme inn på arbeidsplassene og holde bedriftsandakter. Lindal argumenterte for denne tanken både i bokform og 4 et tidsskrift han begynte å gi ut i Da han forsto at indremisjonsselskapet ikke ville ta opp et slikt arbeid, ønsket han å starte ny organisasjon: Et forbund av kristne arbeidere. Stiftelsesmøtet ble holdt i februar 1939 og journalist Th. Bellisøen ble valgt til formann. Han trakk seg etter bare noen måneder, og sokneprest Alf Bastiansen i Kampen kirke i Oslo overtok. Hans Lindal, som hadde brutt med indremisjonsselskapet, ble ansatt som sekretær. Etter bare ett år hadde den nye organisasjonen etablert ti solide avdelinger rundt om i landet. Slik var situasjonen da krigen kom. Forunderlig nok kunne Norges Kristne Arbeideres Forbund fortsette sin virksomhet også under okkupasjonen, og organisasjonen vokste. I 1945 hadde man 170 avdelinger og 7000 medlemmer. Bladet, som nå fikk navnet Brorskap, hadde et opplag på Selv om det skjedde avskallinger i etterkrigsårene, hadde forbundet et stabilt medlemstall på flere tusen. I perioden var ikke mindre enn åtte av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter medlemmer av forbundet, blant dem Magnhild Hagelia, den første kvinnen i Stortingets presidentskap, og presten Kolbjørn Varmann, som også ble samferdsels minister. Man hadde også flere stortingsrepresentanter som lederne i forbundet. Den Den siste var sokneprest Olav Totland, som representerte Hordaland Arbeiderparti på Stortinget fra 1967 til 1973.

5 Fra landsmøtet 2013 På 1970-tallet dalte oppslutningen om forbundet sterkt. Det er liten tvil om at abortdebatten bidro sterkt til dette. Første gang spørsmålet om fri abort var tema i partidebatten, gikk Olav Totland sterkt ut mot et slikt forslag. Det bidro nok også til å svekke interessen for Kristne Arbeideres Forbund at det på 1970-tallet sto fram mange kristne med et radikalt politisk syn som heller engasjerte seg i SV enn i Arbeiderpartiet. På slutten av 1990-tallet ble det satt i gang en prosess der forbundet arbeidet med å finne en ny rolle for seg selv som en del av arbeiderbevegelsen. Bedriftsandaktenes tid var så definitivt forbi, og man ønsket å være en «spydspiss» inn i den politiske arbeiderbevegelsen, der man kunne være en premissleverandør for å påvirke prosesser og beslutninger i parti og bevegelse i pakt med kristne verdier. Fra 2002 kom det fortgang i denne utviklingen, med regelmessige dialogmøter mellom arbeiderbevegelsen og representanter for kristen-norge. Bindeleddet her har vært forbundet, som i 2004 endret navn til Kristne Arbeidere. I de senere årene har det vært regelmessige samråd med det forbundsleder Jan Rudy Kristensen kaller «det organiserte kristen- Norge» på partikontoret. Forbundet holder fast ved sin kristne profil, men arbeider samtidig med religions dialog, og er med i den tverreligiøse bevegelsen «International Leauge of Religious Socialists», der Maria Hevzy (kristen) og Josef Hæier (muslim) er norske representanter i styret som henholdsvis styremedlem og varamedlem. Forbundet har også en samarbeidsavtale med Fagforbundet og god dialog også med resten av LO. Fra stiftelsesmøtet i folkets Hus i 1939 Tidligere forbundsleder Hans Lindal Kristne Arbeidere Stiftet i februar 1939 Medlemstall: ca. 400 Organ: Magasinet Kristne Arbeidere Opplag: 1500 kommer ut fire ganger i året Forbundsleder: Jan Rudy Kristensen (Arendal) valgt i

6 Abortdebatten opp av skyttergravene Abortdiskusjonen har siden innføringa av selvbestemt abort vært en betent sak som har blitt diskutert fra skyttergraver. På tross av at de fleste kan enes om at aborttalla bør være så lave som mulig, har dette sjeldent kommet fram i den generelt ganske opphetede debatten, inntil nå. Abortdiskusjonen har siden innføringa av selvbestemt abort vært en betent sak som har blitt diskutert fra skyttergraver. På tross av at de fleste kan enes om at aborttalla bør være så lave som mulig, har dette sjeldent kommet fram i den generelt ganske opphetede debatten, inntil nå. Olaug Bollestad i KrF tok tidligere i år initiativ til en mer pragmatisk tilnærming i KrF til dette spørsmålet, med fokus på lave aborttall, heller enn for eller mot abortloven. Kristne Arbeidere har spurt helsepolitisk talsmann i arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen, om hva Arbeiderpartiet mener om dette. Arbeiderpartiet ser positivt på en rekke av forslagene fra Bollestad, svarer Micaelsen. Vi bør som samfunn ha som mål at færrest mulig skal oppleve å bli ufrivillig gravid og dermed ha aborttallene så lave som mulige. Men dette må gjøres på en måte som møter kvinner med respekt og ikke øker skammen mange føler når man til slutt eventuelt faller ned på at man ønsker å avbryte svangerskapet, understreker han. 6 Den rødgrønne regjeringa innførte forsøk med gratis prevensjon. Hva vil du konkludere av det? I Arbeiderpartiet er vi positive til flere forsøk med gratis prevensjon m.m, svarer Micaelsen. Det er likevel grunner til å påpeke at forsøkene på den ene siden en suksess, men på den andre siden viser data fra forsøkene at forskerne ikke klarer å påvise at det var gratis prevensjonsmidler i seg selv som førte til nedgangen i antall aborter, påpeker han. Det kan f. eks like gjerne være at flere fikk informasjon, veiledning osv., sier han for å utdype. Vi bør derfor som parti ha et pragmatisk forhold til hvordan vi kan få ned aborttallene, men vi er åpne for å bruke mere penger på dette, konkluderer Micaelsen. Hvorfor har ikke Arbeiderpartiet vært mer på banen med tiltak som minker antall aborter tidligere? Det har vi, svarer Micaelsen. Det er svært viktig at vi ikke glemmer at hele vår politiske tenkemåte er og skal være lagt til rette for at vi vil ha barn satt til verden. Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Foto: Arbeiderpartiet Barn blir født ulike og må derfor møtes på en måte som gjør at vi kan kompensere for ulikheten slik at alle kan få et så likeverdig utgangspunkt som mulig. Det er dette vi har i bakhodet når vi har bygget ut permisjonsordninger for foreldre, billige og gode barnehager og en så fleksibel arbeidshverdag for så mange som mulig, svarer Micaelsen.

7 Sammen for fred Josef Hæier rådgiver i Muslimsk forum, og også norsk representant i International League of Religious Socialists (ILRS). Foto: Arbeiderpartiet Onsdag 2. april var det duka for flerreligiøs fredsmarkering på biblioteket i Arendal. Representanter for en rekke ulike tros- og livssysnsamfunn leste tekster om fred, og det var innsamling til dem som er ramma av borgerkrigen i Syria. Over 150 mennesker tok turen til Arendal bibliotek denne kvelden. Det unike med arrangementet var bredden blant arrangørene. Muslimsk Forum, Den norske kirke, Baha i-samfunnet, Human-etisk forbund, Den katolske kirke, Fredsparken stod bak initiativet sammen med Sacra Art Festival og Arendal Bibliotek. Samtlige tros- og livsssamfunn har tekster som snakker om fred, og disse er sentrale når man skal bygge broer mellom folk. Aktørene fra de ulike tros- og livssysn samfunna leste ikke sine egne tekster, men en tekst fra et annet tros- og livssysnsamfunn. 4. klassinger fra St. Fransiscus skole hadde laget en utstilling av papirfugler som symbol på fred. Vi vil ikke bare skape fred ute i verden, men også her i byen ved blant annet å bygge fellesskap, sa Prest Oddvar Tveito fra Den norske kirke. Vi vil gjerne formidle til 4.klassingene, og alle andre, at det handler om å holde hender, at vi hører sammen og kan stå sammen med hverandre, sa han. Josef Hæier, som er rådgiver i Muslimsk forum, og også norsk representant i International League of Religious Socialists (ILRS), var svært begeistret for arrangementet, og glad for at det kom så mange. Fred handler om folk, sa Hæier. Skal vi sikre eller skape fred, så må vi skape sterke fellesskap hvor man har respekt for hverandre, hvor inkludering i fellesskapet er det som gjelder, og det må være rom for dialog, sa Hæier. 7

8 Mindre frihet til blåblå regjering Det er Arbeiderpartiet og de sosialdemokratiske løsningene som sikrer familiene full frihet, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Arild Grande. Mens høyresidas valgfrihet handler om å velge mellom jobb eller omsorg, så sier vi valgfrihet er å kunne velge både jobb og omsorg! I valgkampen var familiepolitikken et hett tema, spesielt blant debattanter fra kristne miljøer. Arbeiderpartiet blei kritisert fra flere hold for ikke å ha noen familiepolitikk, dette mener Arild Grande, som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, ikke medfører riktighet. Magasinet Kristne Arbeidere har snakka med Grande om status på de familiepolitiske sakene, og han kommer med en lang rekke eksempler på at friheten for familiene nå innskrenkes. Frihet for familiene er en rød tråd i vår politikk. Arbeid til alle, gode foreldrepermisjonsordninger, billige barnehager og barnehageplass til alle gir frihet. Samt det å satse på en god skole og barnevern, fullfører Grande. 8 Kutt i foreldrepermisjon Høyresida har prioritert annerledes, og dette får store konsekvenser for familienes frihet, sier Grande. De har redusert fedrekvota med fire uker. De sier i sin proposisjon til Stortinget at de forventer å spare mange millioner på bakgrunn av dette kuttet, fordi de regner med at den tida fedrene har pleid å ta ut, nå sannsynligvis vil bli tatt ut av mor. Dette gir også barna mindre valgfrihet, påpeker Grande. Arild Stokkan-Grande Foto: Arbeiderpartiet Jeg vil tippe at hvis barna kunne svare på spørsmålet om de vil at mor eller far skal være hjemme, så ville de svart «begge to», sier han. Det rammer også valgfriheten til fedrene, som på den ene sida vil kunne presses av sin arbeidsgiver til ikke å ta ut permisjon. Og på den andre sida vil kunne presses av mor, som kanskje vil ha mer av permisjonen sjøl. Alt i alt blir dette mindre frihet, sier Grande. Færre og dyrere barnehager Grande forteller at den nye regjeringa også har gått løs på barnehagene. Arbeiderpartiet starta opptrappinga til to barnehageopptak med å bevilge 240 millioner ekstra til å utvide retten til barnehageplass til barn født før 1. november, forteller han. Denne opptrappinga blei reversert av den blåblå regjeringa, som fjerna pengene til dette formålet. Det

9 familiene med Besøk i Gardermoen Park barnehage Foto: Arbeiderpartiet betyr at de barna som blir født mellom 1. september og 1. november, ikke har rett til barnehageplass i august året etter, forklarer Grande. I praksis betyr dette at disse barna ikke vil ha rett på barnehageplass før de er 22 måneder gamle. Enda mindre frihet blir det til familiene når resultatet av kutt i 7000 barnehageplasser nå gjør seg gjeldende, fortsetter han. Mange sliter med å få barnehageplass. I stedet har man økt kontantstøtta, et tiltak som med kirurgisk presisjon treffer de kvinnene som lettest støtes ut av arbeidslivet. Et målretta tiltak for at flere kvinner skal være hjemme! Og som om ikke det var nok, så har prisene på barnehager økt, med ny regjering har vi altså fått både færre og dyrere barnehager. Det er småbarnsfamiliene som betaler for regjeringas skattekuttpolitikk, sier en engasjert Grande. Et mer usikkert arbeidsliv Det som i tillegg kan føre til press på familiene, er dersom regjeringa gjennomfører sitt ønske om endringer i arbeidsmiljøloven som gjør det enklere å pålegge overtid, og å i større grad tillate midlertidige ansettelser, fortsetter han. Da får man mindre tid til barna, det blir mer stress med tanke på levering og henting i barnehagen. Som om vi ikke hadde nok tidsklemme allerede, legger han til. Det blir også vanskeligere å etablere seg på boligmarkedet. Det er vanskelig å få lån i banken med midlertidig jobb, påpeker han. Familievern hvor ble det av de fagre løftene? Det er stor skuffelse blant folk som trodde på fagre løfter om mer penger til familievern og barnevern. Regjeringa prioriterer heller skattekutt i milliardklassen til de aller rikeste. Da blir det fort småbarnsfamiliene og ungene som blir den tapende part, påpeker han. Vil følge regjeringa med argusøyne I sum kan vi snakke om at dagens blåblå regjering fører en politikk som gjør livet mye vanskeligere for småbarnsfamilier. Dette er også en svært umoderne familiepolitikk, påpeker Grande. Mulighetene til å kombinere arbeid og omsorg er en av hemmelighetene bak suksesshistorien med det norske samfunnet. Ulikt de fleste andre land i hele verden har vi klart å kombinere høy sysselsetting og høy fødselsrate. Det er sosialdemokratisk familie- og arbeidslivspolitikk som har ført oss dit. Vi skal følge den nye regjeringa med argusøyne og gjøre vårt beste for å slå ned på alle forsøk på å begrense familiene sin frihet, lover Grande. 9

10 Frihet i fellesskap LO-leder Gerd Kristiansen. Foto: Trond Isaksen Kristne Arbeidere kontakta LO-lederen under avslutningen av meklinga mellom Fellesforbundet og Norsk industri. Og nå går de store tariffoppgjøra slag i slag. LO-leder Gerd Kristiansen har mye å tenke på. Vi spør henne om hva det gjør med en person å lede landets største arbeidstakerorganisasjon. Jeg kan nå ikke annet enn å være meg sjøl, smiler LO-lederen, men det er klart at det oppleves som et stort ansvar! Heldigvis er jeg ikke alene i ledelsen, vi er et godt kollegium i LOs daglige ledelse, vi har fellesskapet med forbunda, og vi har dyktige ansatte i administrasjonen. Jeg er ikke alene, men jeg er leder, og jeg trives godt i den rollen. 10 Du omgås de mektigste folk i landet, og du har et stort internasjonalt nettverk. Likevel tok du deg nettopp tid til å innlede på et lite møte i et lokallag av Kristne Arbeidere? Jeg har bestemt meg for at som LO-leder skal jeg ikke gjøre forskjell på små og store. Vi bidrar alle med noe inn i arbeiderbevegelsen, og vi hadde aldri klart oss uten alle de som bruker fritida si på viktige verdispørsmål. Og det var mange gode innlegg på møtet i Kristne Arbeidere i Oslo! LO har støtta arbeidet til Kristne Arbeidere i alle år, og det har vi også vedtatt i denne kongressperioden. Hva tenker du sjøl om sammenhengen mellom kristendom og arbeiderbevegelsens verdier? Vi ser jo at kirker over hele verden er med på å ta ansvar for menneskerettigheter og for de som trenger hjelp. I Sør- Afrika var kirkene viktige i kampen mot Apartheid, og i Latin-Amerika er mange kirker engasjert i kamp mot fattigdom og urett. LO har et sterkt engasjement på samme saker som kirka i disse sammenhengene. Vi var en sentral aktør i det norske engasjementet mot apartheidregimet som fratok det svarte flertallet rett til poli tisk medbestemmelse. Der samarbeida vi med Nelson Mandela som inspirerte en hel verden med sitt engasjement for rettferdighet, demokrati, forsoning og medmenneskeligheter, og vi kjenner jo godt til Desmond Tutu og mange andre som var sentrale fra kirkelig hold. Fagbevegelsen kjemper over hele verden for alles rett til å ikke bare overleve, men også å kunne blomstre og leve verdige liv, og vi møter ofte kirkelige organisasjoner med de samme idealer, smiler Gerd Kristiansen. Slik jeg oppfatter kristendommens budskap om nestekjærlighet, og ansvar for «de minste», vil jeg si at det er en naturlig sammenheng. Vi er ikke nødvendigvis enig med alle menigheter i alle saker vi må ta stilling til, og noen ganger er vi åpenbart helt uenige, men selve verdigrunnlaget er det samme. Og vi organiserer jo folk i kirka og i kristne organisasjoner, for eksempel prester, kirkegårdsarbeidere og helse- og sosialpersonell, legger Gerd Kristiansen til. Fra tid til annen får LO sinte brev om konflikten mellom Israel og Palestina? LO mener at både israelere og palestinere har rett til å leve i fred og sikkerhet. Israel må bære hovedansvaret for at dette

11 1. mai Youngstorget. Foto: Arbeiderpartiet ikke er tilfelle. Vi har en lang historie sammen med fagbevegelsen i Israel, men likevel kan vi ikke sitte stille å se på når det begås urett. Vi er sjølsagt i mot at palestinere skyter raketter inn i Israel, eller ut fører terrorhandlinger, men kjernen i konflikten er Israels ulovlige okkupasjon av Palestina. Okkupasjonen påfører dem palestinske befolkningen store lidelser og de behandles som annenrangs borgere både i landflyktighet, i Israel og i Palestina. De fratas land, eiendom og naturressurser og blir utsatt for systematisk trakassering, grove innskrenkninger i bevegelsesfriheten, hyppig bruk av vilkårlig fengsling og mangel på rettferdig retter gang, sier Gerd sørgmodig. Situasjonen i dette området er svært låst, fortsetter hun, og jeg mener at vi alle må bidra til å føre partene sammen, og bidra til dialog. Vi får løfte fram Mandelas eksempel i Midtøsten, han var et symbol på kampen, men ble også det fremste symbolet på forsoningen som Sør-Afrika trengte for å bygge morgendagens samfunn. Vi må tro på en løsning i Midtøsten! Selv når det ser som mørkest ut vet vi at urett en gang skal falle, sier LO-lederen bestemt. Det er røster blant kristenfolk som mener arbeiderbevegelsen står for en barnefiendtlig politikk gjennom blant annet arbeidslinja? Jeg må innrømme at slike påstander gjør meg sint. Gerds øyne blir bestemte. LO har i generasjoner vært en forkjemper for rettighetene til kvinner og barn. Vi har gjennom fagligpolitisk samarbeid kjempa fram fødselspermisjoner for både far og mor, ammefri, og vi har forhandla fram lørdagsfri og kortere arbeidsdager. Vi står bak en arbeidsmiljølov som sikrer folk regulert arbeidstid og forutsigbar fritid! Så det argumentet kjøper jeg ikke. Norge klarer både å ha rekordhøy sysselsetting av begge kjønn, og vi har høy fødselsrate. Vi har sikra barns rett til å ha tid sammen med både mamma og pappa! Når vi samtidig har gode barnehager og full barnehagedekning sikrer vi nok arbeidskraft til å løse utfordringene som ligger foran. Norge har god økonomi, men vi kan ikke pumpe helsefagarbeidere opp av Nordsjøen, da er det yrkesdeltakelse som gjelder! Gerd er engasjert! Hva blir de store utfordringene til LO i åra framover? LO er landets største arbeidstakerorganisasjon, sier Gerd og tenker seg om. Vi tar ansvar for medlemmene både som arbeidstakere og innbyggere. Det innebærer at det er viktig å sikre velferdsstaten i åra framover, det er en hovedutfordring. Ikke minst å sikre nok folk til alle arbeidsoppgavene i velferdsstaten, minner hun oss om. For å få gjennomslag for vår politikk må LO være stor. Vi organiserer folk med både lang og kort utdanning, vi organiserer ledere og vanlige ansatte, og alle må oppleve at vi er forbundet for akkurat dem. Dette kommer vi til å lykkes med, vi er godt i gang. Oppbygginga av lønnssystemer må oppleves som rettferdig for medlemmer på alle nivå i arbeidslivet og alle utdanningsnivå. Dette må vi få til for å bygge framtidas samfunn. Gerd tar en pause. For å lykkes må vi være både en kamporganisasjon og en samarbeidspart. Vi bruker mye tid på det siste. Vi er samarbeidspartner med myndigheter og arbeidstakere. Og vi jobber sammen med de store folkebevegelsene. Når det gjelder samarbeid med kristenbevegelsen, kan jo Kristne Arbeidere hjelpe oss til å bli enda bedre, smiler LO-leder Gerd Kristiansen. 11

12 Kvinnesak på urfolkvis Av: David Bergan, Norsk Folkehjelps regionale representant i Latin-Amerika For Kankuamokvinnene vil ikke snakke om uavhen gighet, fordi deres inntekt alltid vil være et bidrag til familien. På samme måte som mennenes inntekt er det. Frå fylkeshovudstaden Valle Dupar, nord i Colombia, fører vegen oss vestover mot det fem tusen meter høge fjellmassivet Sierra Nevada ved den karibiske kysten. På den timeslange turen er det fleire sjekkpunkt med sandsekkbarrierer. Kontrollen er ikkje den strengaste denne dagen, og aktivisten Patricia køyrer sikksakk forbi oransje kjegler i sin gamle Nissan, utan å måtte stoppe for soldatane. For få år sidan var dette flate jordbrukslandskapet vitne til stadige konfrontasjonar mellom paramilitære og gerilja, der urfolksgruppa Kuankamo lei dei største ofra. Få familiar slapp gjennom desse verste åra utan å miste nokon og dei mest attraktive jordbruksområda vart tekne over av paramilitære på vegne av store jordeigarar. No er både paramilitære og gerilja ute og «Resguardo Kuankamo» får stort sett vere i fred, skjønt leiaren må i 12 likskap med eit tusentals andre sosiale leiarar i Colombia ha 24-timars livvakt. Kuankamo er ei av Colombias 102 urfolksgrupper. Ei av primusmotorane i kvinneorganiseringa, Delvis Estrada, fortel at dei er omlag Kuankamo som bur her medan åtte, ni tusen av dei har flytta eller flykta på grunn av valden. Dei fleste av desse bur i byar ved den karibiske kysten, men held kontakten med heimtraktene. Men valden som har prega så mange samfunn i Colombia i generasjonar er ikkje tema for besøket. Vi forstår fort at folk helst vil snakke om framtida og kva dei kan gjere for å løfte og utvikle samfunnet sitt. Når det flate jordbrukslandskapet og sjekkpostane er tilbakelagt, er det ein idyllisk dal ved foten av Sierra Nevada som møter oss. Vi skal besøke landsbyen ved inngangen til dalen. Årsmøtet i kvinneforeininga til Kakuango er godt i gang når vi kjem, og Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, blir invitert til å helse forsamlinga straks vi er inne på skulen. Engasjement pregar forsamlinga, i alle fall kvinnene, medan mennene i eldrerådet sit på utsida og bivånar det heile. Når mørket fell på tenner nokon bål ute på plassen, og i ring sit eit titals menneske saman med Liv Tørres og Norsk Folkehjelps programkoordinator Cristina Santacruz, som tolkar. Liv vil gjerne vite i kva grad kvinnene er uavhengige økonomisk, og dette set i gang ein interessant diskusjon om kva likestilling kan bety i ulike samanhengar. Kankuamokvinnene understrekar at ein viktig del av deira arbeid for å styrke si sjølvkjensle er nettopp det å skaffe seg eigne inntekter, ikkje minst frå handverk, slik som veving og knyting av dei populære, mønstra skulderveskene «mochilas», som blir selde over heile Colombia og til utlandet. Men Kankuamokvinnene vil ikkje snakke om uavhengigheit, fordi deira inntekt alltid vil vere eit bidrag til familien. Vi ser forholdet mellom mann og kvinne i familien som komplementært, at vi er likeverdige men har ulike roller som vi hjelper kvarandre med å utøve, seier ei ung kvinne i ly av mørkret. Ja, men kva med alle dei kvinnene som ikkje har kome så langt som dykk i å organisere seg og delta i Kankuamos samfunnsliv saman med mennene, spør Liv. Ei av kvinnene svarar: Det er absolutt ei utfordring vi jobbar med, men å snakke om uavhengigheit for å få kvinner som held seg heime til å delta, verkar heller til at dei ikkje vil delta.

13 Folk forandrer verden, men ikke alene. Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1. mai-aksjonen er en årlig innsamlingsaksjon i regi av Norsk Folkehjelp og arbeiderbevegelsen. Årets aksjon fokuser på demokrati og organisasjonsrett. Fagbevegelsen slåss for folks rett til å organisere seg. Norsk Folkehjelp jobber for demokrati og en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser i over 20 land, for eksempel Colombia, Kambodsja, Sør-Afrika og Palestina. Ved siden av Liv Tørres sitter Cris Santacruz (PM Colombia), bak Cris står Arelis Uriana, en av lederne i ONIC, og bak Liv, damen som er intervjuet i artikkelen. Vi meiner og understrekar at vår organisering ikkje er imot mennene, men for å delta på like fot. Mange av mennene her har kome langt i å akseptere deltaking frå oss kvinner, og eldrerådet støttar oss i å mobilisere fleire kvinner. Neste dag, i ei pause i kongressen, fortsettar praten med Delvis. Ho ventar sitt sjette barn og vi lurar på korleis ho greier å drive opplæring og leiarskap da. Svaret hennar tek tråden opp frå samtala rundt bålet kvelden før. Ho understrekar at støtte frå andre i familien og mannen hennar har gjort det mogleg å starte opp og drive fram den regionale urfolkskulen (EFIN) blant Kuankamo. Det er ikkje lengre sidan enn 2010 at vi starta opp. Eg vart inspirert til å ta ordet og melde meg på i diskusjonar av søstrene våre som kom frå ONIC for å lære oss deltaking og organisering. Før dette var eg ganske beskjeden når det gjaldt å prate med fleire til stades, men når eg først skjøna at det gjekk an å delta i diskusjonar så vart eg så glad i å prate at eg ikkje kunne stoppe. Sidan har eg prata og prata, urfolksskulen og organiseringa vart som ei honningkrukke for meg, eg greidde ikkje halde meg unna, flirer Delvis. Og kva med deltaking i politikk, stiller Kuankamokvinner til kommune- og senatorval no den 9. mars, spør Liv. Vel, vi har jo våre eigne urfolkslister til dette valet, men vi har ikkje vore spesielt aktive i å fremje kvinner. Det betyr ikkje at vi ikkje ønskjer å fremme kvinner frå Kuankamo, men det må modnast svarar Delvis. Ho nemner eit døme på ei kvinne frå traktene som vart vald inn i politikken, men som gløymde både sitt indianske opphav og kvinnesak da ho kom i posisjon. Vi må skolere oss godt og lage ei skikkeleg plattform først. Hugs at for dei fleste er jorda viktig på den måten den gjev mat og inntekt. For oss Kuankamo er ho mykje meir. Jorda er vårt opphav, vår mor, og det perspektivet må vi ha med oss inn i politikken når vi stiller til val, understrekar Delvis bestemt. Bakgrunn: ONIC ble etablert i 1982 og har vært Norsk Folkehjelps samarbeidspartner siden Norsk Folkehjelp støtter ONICs politiske skoleringsprogram EFIN (Den nasjonale urfolksskolen), et opplæringsprogram for ledere og medlemmer over hele landet. EFIN er et mobilt opplæringsprogram som bidrar med opplæring i internasjonale avtaler og erklæringer om urfolks rettigheter, nasjonal lovgivning og urfolks egne juridiske tradisjoner, urfolks historie og motstandshistorie, kvinners rettigheter, kultur og identitet, autonomi og selvstyre. Opplæringen tar alltid utgangspunkt i de emnene deltakerne er mest interessert i. 13

KRISTNE ARBEIDERE. Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell sektor s.

KRISTNE ARBEIDERE. Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell sektor s. KRISTNE ARBEIDERE Magasin for religion, samfunn og politikk Nr. 1 og 2 2013 9. årgang Arbeiderpartiet er det store familiepartiet s. 6 Basis for framtidas velferdsstat s. 8 samarbeidsavtale med ideell

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44

VALGETS JOKER SOFAVELGEREN SIDE 8 18. Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved sykehusene 32 Raus fattigdom 44 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON SOFAVELGEREN VALGETS JOKER SIDE 8 18 Nr. 5-2009 < For medlemmer i Fagforbundet Fire nye år? 16 Kampklar langpendler 20 Kjempeomveltning ved

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26

KPF-kontakten. Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 TEMA KPF-kontakten Organ for Kristent Pedagogisk Forbund Nr. 3/2006 Årgang 26 Skolens og barnehagens formål SKAL SKAL-IKKE Små barn og solidaritet K P F - k o n t a k t e n et t i d s s k r i f t f o r

Detaljer

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP!

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP! Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 4 2008 Pensjonsranet Mot forskjellene må stanses: FORSVAR AFP! Det handler om kampen mot forskjellene, sier Terje Skog. Solidaritetsprinsippet er under angrep. Les mer på

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LIKESTILLING OG LIKEVERD

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 10/2009 årgang 7 Kvalitetskommunene over og ut?

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 10/2009 årgang 7 Kvalitetskommunene over og ut? oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 10/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Rødt Nytt. NY PENSJON: KATASTROFE for kvinner. Kvinnedagen: Vi gleder oss! B-Postabonnement. Kommuner dumper lønn. Voldtekt

Rødt Nytt. NY PENSJON: KATASTROFE for kvinner. Kvinnedagen: Vi gleder oss! B-Postabonnement. Kommuner dumper lønn. Voldtekt Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 2 2008 NY PENSJON: KATASTROFE for kvinner Kommuner dumper lønn Ingvild Bø Moberg fra Fagforbundet i Akershus forteller at kommunene har funnet et billig alternativ til vanlige

Detaljer

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme Norges Kvinneog Familieforbund Norges Kvinne- og Familieforbunds handlingsplan for landsmøteperioden 2008 2010

Detaljer

FRI TANKE 50 HUMAN-ETISK FORBUND ÅR 01-06 TEMA: Statskirken kan bestå Side 4. Tumyr får ingen beklagelse Side 6. FRIHETSAKSJONEN Side 18-19

FRI TANKE 50 HUMAN-ETISK FORBUND ÅR 01-06 TEMA: Statskirken kan bestå Side 4. Tumyr får ingen beklagelse Side 6. FRIHETSAKSJONEN Side 18-19 FRI TANKE Humanistisk vigsel 2004 Grunnlegger Kristian Horn Medlemsavis for Human-Etisk Forbund 01-06 Statskirken kan bestå Side 4 Tumyr får ingen beklagelse Side 6 FRIHETSAKSJONEN Side 18-19 Kommer religion

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 29. april Dagsorden 3137 Møte mandag den 29. april 2013 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 75): 1. Innstilling fra finanskomiteen om Perspektivmeldingen 2013 (Innst.

Detaljer

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet

hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 brennende www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < seksjon KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST www.fagbladet.no Nr. 6-2015 < For medlemmer i Fagforbundet brennende hjerter Møt Thomas og fem andre ildsjeler Side 10-17 INNHOLD 28

Detaljer

Vi stemmer for miljø, kunnskap og velferd. Olja er ikke. Venstre slo går det SIDE 4 OG 5. Krever. Slik. utdanningsløft SIDE 7

Vi stemmer for miljø, kunnskap og velferd. Olja er ikke. Venstre slo går det SIDE 4 OG 5. Krever. Slik. utdanningsløft SIDE 7 VALGET 2009: REVIDERT NASJONALBUDSJETT: DEBATT: VÅRENS VÅTESTE EVENTYR: Slik Krever Olja er ikke Venstre slo går det SIDE 4 OG 5 utdanningsløft SIDE 7 framtida i nord SIDE 12-13 statsministerens kontor

Detaljer

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 UNI verdenskongress Cape Town Side 10 Småsyke nordmenn går på jobben Side 20 Negotia

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

kommuniké. ÅRETS TILLITSVALGT 08.2011

kommuniké. ÅRETS TILLITSVALGT 08.2011 kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang 08.2011 ÅRETS TILLITSVALGT SIDE 8 SMÅBARNSMØDRE ER MEST SYKE SIDE 28 «SATS PÅ DE ANSATTE, BRUK DERES KOMPETANSE» SIDE 18 «VÅG Å ANSETTE FLERE

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no august, nr. 9/2009 årgang 7 Bruk stemmeretten De ansatte betaler

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no august, nr. 9/2009 årgang 7 Bruk stemmeretten De ansatte betaler oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no august, nr. 9/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes

Detaljer