MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/07 07/2990 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/07 07/2990 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE"

Transkript

1 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Møtedato: Klokkeslett: kl MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Dokumentene legges ut på Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/07 07/2990 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE 11/07 07/2871 LØNNSPOLITISK PLAN 12/07 07/2297 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN /07 07/3685 ORIENTERINGER Vadsø, Arne Pedersen Side 1 av 23

2 Leder NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: M80 Arkivsaksnr.: 07/2990 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 10/07 Administrasjonsutvalget / Planutvalget / Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: 1. Vadsø bystyre slutter seg til rådmannens vurderinger og vedtar ny brannordning for Vadsø kommune. Den nye brannordningen består av 4 fast ansatte samt en deltidsstyrke på 12 personer. 2. Rådmannen gis ansvar for å utarbeide en detaljert plan for organisering av Vadsø brannvesen. 3. Ny brannordning gjøres gjeldende fra Vedlegg: - Uttalelse til endring av brannordning (07/2990-4) - Uttalelse til saksfremlegg Ny brannordning for Vadsø kommune (07/2990-3) Bakgrunn: Økonomiutvalget ba i møte 14.juni 2007 om at følgende tiltak ble utredet med tanke på budsjett 2008: Tiltak 7: Endret brannordning I sak 0054/01 den vedtok Vadsø bystyre en ny brannordning med virkning fra Dagens ordning er basert på vedtaket om en kasernert styrke bestående av 10 personer samt et deltidsmannskap på 10 personer. Rådmannen anser dagens brannordning for å være uforholdsmessig ressurskrevende sett i lys av de lovkrav som stilles for den kommunale brannordningen. På bakgrunn av dette fremmer rådmannen et forslag om å gjennomføre en vurdering av dagens brannordning mht potensialet for innsparing. Forslag til en evt. endret brannordning vil bli fremmet høsten 2007 med Side 2 av 23

3 virkning fra Forrige økonomiske beregning mht endring antydet en besparelse på 2 millioner kroner på årsbasis. Kort om den administrative prosessen Med bakgrunn i Arbeidsmiljølovens bestemmelser (AML Kap.8) skal en endring av dagens brannordning være gjenstand for drøftinger. Rådmannen anser det som lite hensiktmessig å gjennomføre drøftingsmøter basert på en administrativ utredning som ennå ikke har vært gjenstand for politisk diskusjon og vedtak. En drøftingsprosess er av den grunn i utredningsperioden (juli-oktober) ikke gjennomført. Så snart et vedtak om å endre brannordning er fattet vil denne prosessen bli igangsatt. Hva gjelder Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidsgivers informasjonsplikt i saker av denne karakter er denne gjennomført på følgende måte: 26.juni: virksomhetsleder orienterer om økonomiutvalgets bestilling på driftsmøte PFB 28.juni: e-post fra virksomhetsleder til fagleder der han bes om å orientere de tilsatte. Denne orienteringen ble gitt. 10.september: kontorsjef og virksomhetsleder avholder informasjonsmøte med repr. for Fagforbundet og KFO 9.oktober: kontorsjef sender utkast til saksfremlegg til Fagforbundet og KFO for uttalelse Med dette legges rådmannens forslag til ny brannordning for Vadsø kommune frem for politisk behandling. Uttalelser fra Fagforbundet og KFO er vedlagt. I Dagens brannordning Dagens brannordning ble vedtatt av Vadsø bystyre i møte den , sak 0054/01: Vadsø bystyre vedtar en ny brannordning vedtatt av brannstyret med virkning fra senest Ordningen baserer seg på en kasernert styrke på 10 personer og deltidsmannskap på 10 personer. Administrasjonen får ansvar for å avklare organisatoriske og andre forhold (tilleggsoppgaver) slik at ordningen kan iverksettes som nevnt ovenfor. Økonomiske konsekvenser utredes og forelegges bystyret som budsjettreguleringssak våren Dette innebar en brannordning som langt overskred krav til dimensjonering av brannvesenet i forhold til kommunens innbyggertall. Frem til bystyrets vedtak i 2001 ble daværende brannordning justert to ganger som følge av vesentlige endringer av tilleggsoppgaver for brannvesenet: Side 3 av 23

4 opphørte brannvesenets avtale med luftfartsverket om brann- og havaritjenester ved Vadsø lufthavn. For uten en betydelig budsjettregulering medførte dette bare mindre organisatoriske endringer som ikke krevde politisk vedtak ble det innført avgiftsparkering i Vadsø. Parkeringstjenesten, dvs. administrasjon og kontroll, fikk brannvesenet som en ny tilleggsoppgave. For å løse dette måtte bemanningen av stasjonen ettermiddag og kveld flyttes til dagtid, uten at beredskapen ble vesentlig svekket. Omleggingen av vaktturnusen som dette krevde ble vedtatt av Bystyrekomiteen for plan, næring og miljø (brannstyret). I forslaget til ny brannordning ble det tatt hensyn til at parkeringstjenesten var tillagt brannvesenet. Da avgiftsparkeringen i sentrum ble avviklet i 2004 falt hovedtyngden av parkeringstjenesten bort. Brannvesenets oppgave i tilknytning til parkeringstjenesten er pr. i dag kontroll/ bøtelegging/klagebehandling. I løpet av første kvartal 2001 ble brannvesenet tillagt oppgaven med administrasjon og kontroll av avgiftsparkeringen, og brannsjefstillingen ble skilt ut fra teknisk sjef med tanke på å samle alle brannvesenfunksjoner i en egen virksomhet. Med virkning fra opphørte brannvesenet som egen virksomhet og ble overført til ny virksomhet, Plan, Forebyggende og Beredskap, PFB. Brannvesenet ledes fortsatt av en brannsjef i 100 % stilling. Ordningen med avgiftsparkering ble avviklet i 2004 og behovet for parkeringstjenester som følge av dette er redusert. Bemanningen ved brannstasjonen ble ikke redusert som følge av dette da brannstasjonen overtok del av brøyteberedskapen for kommunale veier og gater i byen. Bemanning ved Vadsø brannvesen er pr som følger: Faste ansatte: 100% Brannsjef 100% Varabrannsjef/ fagleder PFB 300% Underbrannmester 500% Brannformann I tillegg kommer 10 deltidsmannskaper. Varabrannsjefen er også fagleder for forebyggende avdeling og utfører sammen med brannsjefen det vesentligste av tilsyn med særskilte brannobjekt. II Krav til dimensjonering Gjeldende krav til dimensjonering av brannvesenet i Vadsø gitt i dimensjoneringsforskriften er som følger: Side 4 av 23

5 Forebyggende oppgaver: 60 % fast stilling, beregnet forholdsmessig i forhold til krav gitt i 3-2. Beredskap og innsats: - overordnet vakt: jfr vaktberedskap: deltidsmannskaper, jfr. forskrift vaktlag: 1 utrykningsleder + 3 konstabler, jfr. forskrift antall vaktlag: 1, jfr. forskrift overordnet vakt: ikke krav, jfr deltidsmannskaper: minimum 16, jfr. forskrift 5-1 Det er ikke gitt krav i lov eller forskrift om at kommunen skal ha en fast tilsatt brannsjef i 100% stilling da brannsjefsfunksjonen kan tillegges en annen stilling. Gjeldende krav i dimensjoneringsforskriften innebærer at det i realiteten kun er krav om en fast stilling i 60 % ved brannvesenet i Vadsø. Resten kan organiseres ved bruk av deltidsmannskaper. Ovennevnte krav er en minimumsløsning som kan bli godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, men en godkjenning i direktoratet innebærer bl.a. at kommunen har dimensjonert brannvesenet i forhold til en risiko- og sårbarhetsanalyse. Forholdet til dimensjoneringsforskriften og risiko- og sårbarhetsanalysen er omtalt nærmere nedenfor. Vurdering: III Resultat oppnådd i nåværende brannordning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er overordnet myndig med hensyn til brann- og eksplosjonsvern og har et ansvar for å påse at landets kommuner etterlever brann- og eksplosjonsvernloven m/ tilhørende forskrifter. Videre har også direktoratet et ansvar for å motivere til at de ressurser som settes inn i brannvernarbeidet blir utnyttet best mulig. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap foretar år om annet tilsyn ved de kommunale brannvesen for å kontrollere at kommunene etterlever intensjonene i loven. Etter at Vadsø bystyre vedtok gjeldende brannordning i 2001, har direktoratet foretatt tilsyn ved Vadsø brannvesen i 2003 og I 2003 registrerte direktoratet tre avvik og to anmerkninger hvorav kommunen har løst noen av disse. Av tilsynsrapporten for 2007 fremkommer det 7 avvik hvorav 4 er knyttet til manglende kompetanse for mannskaper, dvs. varabrannsjef, overordnet vakt, utrykningsledere og feier. To av avvikene gjelder planer for brannverntiltak og innsats. Ett avvik gjelder tilsynspersonellets kapasitet og tid. De registrerte avvikene har tilknytning til personell og planer. Det er ikke registrert anmerkninger eller avvik i forhold til brannvesenets innsats, verken hva angår forebyggende arbeid eller beredskap. Side 5 av 23

6 IV Økonomi Dagens brannordning med kasernert vaktstyrke er en forholdsvis kostbar ordning sett i forhold til gjeldende krav til organisering og dimensjonering av brannvesenet. Vadsø brannvesen opphørte som egen virksomhet og ble da overført virksomheten Plan, Forebyggende og Beredskap, PFB. Brannvesenets budsjett ble overført til ansvarsområde For 2007 er budsjettet for Vadsø brannvesen som følger: Funksj.: 338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER Budsjett Regnskap Forbruk % FAST LØNN , FASTE TILLEGG OVERTID UTRYKNING BRANNVESEN LØNN ØVELSER PENSJON FELLESORDNING , ØVRIG KONTORMATERIELL , TELEFONTJENESTER , OPPLÆRING/KURS , DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER ETC , MATR. VEDLIKEH. TRANSPORTMIDLER , MVA DRIFT 0 0 Sum utgifter , AVG. PL. SALG AV VARER/TJENESTER SYKELØNNSREFUSJONER Sum inntekter Sum funksjon: 338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER ,4 Funksj.: 339 BERED. MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER FAST LØNN , FASTE TILLEGG , LØNN I ARB. GIVERPERIODE VIKAR VED SYKEFRAVÆR VIKAR VED FERIE , VIKAR FOR FAST ANSATT I PERMISJON EKSTRAHJELP OVERTID UTRYKNING BRANNVESEN LØNN ØVELSER , ANNEN LØNN/ HONORAR/ GODTGJ PENSJON FELLESORDNING , ØVRIG KONTORMATERIELL , BEVERTNING RENHOLDS-/RENOVASJONSARTIKLER ,4 Side 6 av 23

7 11201 VERNEUTSTYR/BEKLEDNING , ANDRE UTGIFTER FORBRUKSMATR , IKKE OPPG. PLIKTIG OPPHOLDSUTG TELEFONTJENESTER , OPPLÆRING/ KURS OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER KOST/ DIETT GODTGJØRELSE ANNEN KJØREGODTGJØRELSE TJENESTETELEFON DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER , ÅRSAVGIFTER/ FORSIKRINGER , IKKE OPPG. PLIKTIG REISEKOSTN STRØM/ELEKTRISK KRAFT , OLJEPRODUKTER , FORSIKRINGER BYGG / ANLEGG , HUSLEIE, LEIE AV LOKALER KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER , ÅRSAVG., GEBYRER, LISENSER O.A , RENOVASJONSAVGIFT INVENTAR OG UTSTYR VERKTØY LEASING/ LEIE AV TRANSPORTMIDLER , VEDLIKEHOLD BYGNINGER , VVS/VA ELEKTRISK/TELE/KABELARBEID VEDLIKEHOLD AV UTSTYR VEDLIKEHOLD AV FRIAREALER SERVICE/ DRIFTSAVTALE MATR. VEDLIKEHOLD TRANSPORTMIDL , MATR. VEDLIKEHOLD BYGG/ ANLEGG KJØP AV TJ. FRA PRIVATE/ ANDRE MVA DRIFT Sum utgifter , DIV. KOMM. AVG/ GEBYRER , PARKERINGSGEBYR , UTLEIE LOKALER AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER , ANDRE KOMM. AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER SYKELØNNSREFUSJONER FØDSELSPERMISJON REFUSJON STATLIGE OVERFØRINGER ,6 Sum inntekter ,5 Sum funksjon: 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER ,3 Funksjon 338 gjelder forebyggende del, dvs. feiertjenesten mens funksjon 339 gjelder den kasernerte beredskapsstyrken. I funksjon 339 inngår også kostnader for Kystverkets oljevernberedskap, art 10502, kostnad kr ,- Side 7 av 23

8 Drift av forebyggende del (338) og beredskap koster i 2007 kr ,- V Arbeidsoppgaver Mannskaper knyttet til Vadsø brannvesen utfører i dag følgende tjenester: Brannvesenet: Vakt/ utrykninger ved brann/ havari Feiing Branntilsyn boliger Branntilsyn særskilte brannobjekt (større bygninger) Vedlikehold av utstyr knyttet til brannvesenet Gjennomføring av brannøvelser ved ulike kommunale institusjoner Øvrige oppgaver: Vektertjeneste tilnyttet kommunale bygninger Parkeringskontroll Brøyting av kommunale veier og gater Div. annet arbeid VI Organisasjon og ledelse - hovedkrav Hovedkrav til organisasjon og ledelse av brannvesenet et gitt i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av : 9. Etablering og drift av brannvesen Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendige for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til en annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer at all myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar. Departementet kan gi forskrifter om etablering og drift av brannvesenet, og om krav til personellets kvalifikasjoner. Brannvesenets organisering beskrives i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen: Side 8 av 23

9 Kap. 3. Organisering og dimensjonering av forebyggende oppgaver 3-1. Samarbeid Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner for best mulig å utnytte samlet kompetanse i regionen, slik at det forebyggende arbeid blir utført tilfredsstillende Kapasitet, kompetanse og dimensjonering Brannvesenets forebyggende avdeling skal være slik bemannet og ha slik kompetanse at de krav som stilles til brannvesenets gjennomføring av forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles. Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pr innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. Andre forebyggende oppgaver brannvesenet påtar seg krever ytterligere ressurser. Kap. 4. Organisering av beredskap og innsats 4-1. Samarbeid Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner og beredskapsorganisasjoner for best mulig å utnytte ressursene i regionen. Der et tettsted er felles for flere kommuner, skal disse samarbeide om beredskapen i dette tettstedet Bistand Kommunen eller brannvernregionen skal, ut over eventuelle samarbeidsavtaler, inngå avtaler som legger til rette for å motta eller yte bistand ved behov i akutt brann- og ulykkessituasjoner med nabobrannvesen, industrivern, flyplass- og havariberedskap, sivilforsvar, Forsvaret mv., der slike styrker finnes. Avtalen skal også regulere fremgangsmåte ved anmodning om bistand Reservestyrker Kommunen skal sørge for særskilte reservestyrker dersom tilstrekkelige personellressurser for de innsatssituasjoner som kan forventes ikke oppnås med egne beredskapsstyrker og avtaler etter 4-1 og Utskriving Kommunen har plikt til, når tilfredsstillende beredskap ikke kan oppnås på annen måte, å skrive ut personell til tjeneste i brannvesenet, jf. brann- og eksplosjonsvernloven 17. Slik utskriving skal gjøres for et begrenset tidsrom. Utskrevet personell plikter å innrette seg etter de instrukser som fastsettes for å sikre tilfredsstillende løsning av brannvesenets lovpålagte oppgaver Mottak av nødmelding Kommunene innenfor en region skal være tilsluttet felles nødalarmeringssentral som til enhver tid skal kunne ta imot meldinger om brann- og andre ulykker og iverksette nødvendige tiltak. Nødalarmeringssentralen skal ha fast bemanning av kvalifisert personell og være organisert slik at melding blir forsvarlig mottatt, registrert og fulgt opp. Nødalarmeringssentralen skal være samordnet med øvrige nødetaters nødalarmeringssentraler Alarmering og utkalling Side 9 av 23

10 Nødalarmeringssentralen er ansvarlig for alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke og overordnet vakt Etablering av samband Nødalarmeringssentralen skal etablere samband med innsatsstyrken, overordnet vakt og øvrige nødetater, samt bistå under innsatsen. Alle som inngår i brannvesenets innsats skal ha samband når dette er nødvendig for innsats og sikkerhet Innsatstid Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført. Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter Røyk- eller kjemikaliedykking Før røyk- eller kjemikaliedykking iverksettes, skal utrykningsleder eller røykdykkerleder og et nødvendig antall kvalifiserte røyk- eller kjemikaliedykkere og tilstrekkelig utrustning være ankommet skadestedet, og personellets sikkerhet ved gjennomføring av innsatsen skal være vurdert Overordnet innsatsledelse Overordnet ledelse av brannvesenet under innsats ivaretas av brannsjefen eller overordnet vakt. Der overordnet vakt ikke er etablert, jf. 5-6, og brannsjefen eller dennes stedfortreder ikke er tilgjengelig, ivaretas brannsjefens myndighet av utrykningsleder. Brannsjefen, eller den som fører kommandoen på dennes vegne, kan anmode om bistand så snart en brann eller ulykke truer med å få slikt omfang at den etablerte beredskap ikke strekker til. Brannsjefen eller den som fører kommandoen på dennes vegne skal sikre tilfredsstillende registrering og dokumentasjon av enhver innsats Midlertidige tiltak Kommunen skal i situasjoner hvor brannrisikoen er vesentlig større enn normalt innføre høyere beredskap, skjerpet vakthold, utplassere materiell o.l Skogbrann I områder hvor det er betydelig fare for brann i skog, skal brannsjefen i samråd med de lokale skogbruksmyndigheter organisere en særskilt reservestyrke for innsats ved slike branner. Slik reservestyrke skal øves for aktuelle oppgaver Øving av beredskapen Alt personell som inngår i beredskapen skal jevnlig øves for de oppgaver de kan forventes å bli stilt overfor i brann- og ulykkestilfeller. Den samlede beredskap innenfor kommunen eller brannvernregionen skal øves slik at samband og kommandolinjer fungerer tilfredsstillende. Side 10 av 23

11 Vadsø kommune består av tettstedene Vadsø (ca innbyggere) og Vestre Jakobselv (ca. 680 innbyggere), og 6-7 grender. Vurdert hver for seg stilles følgende minstekrav til beredskapen i tettstedene: Vadsø by: Beredskap organisert i lag bestående av deltidspersonell i dreiende vakt, samlet styrke minst 16 personer. Førsteinnsatsstyrke (vaktlag) bestående av utrykningsleder og 3 mannskaper. Byen har flere objekter hvor innsatstiden ikke skal overskride 10 minutter, av disse befinner Helse- og sosialsenteret seg lengst fra brannstasjonen (1,6 km kjørevei). I byen for øvrig skal ikke innsatstiden overskride 20 min. Ved større branner skal minst mannskaper operere samlet senest minutter etter at førsteinnsats er iverksatt. Vestre Jakobselv: Beredskap organiseres av deltidspersonell uten fast vaktordning. Førsteinnsatsstyrke (vaktlag) bestående av utrykningsleder og 3 mannskaper innføres til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering Innsatstiden i bygda skal ikke overskride 20 min. Kjørevei fra brannstasjonen inntil 19,5 km. Ved større brann skal minst mannskaper operere samlet senest minutter etter at førsteinnsats er iverksatt. Beredskapsstyrken i Vadsø kan også dekke Vestre Jakobselv, hvis kravet til innsatstid overholdes. En overordnet vakt, dvs. overbefal med brannsjefs myndighet, kan dekke begge tettstedene og kommunen for øvrig. Kap. 5. Dimensjonering av beredskap 5-1. Dimensjonering og lokalisering Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor krav til innsatstider etter 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere. Beredskapen skal legges til tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet tettsted innenfor krav til innsatstider etter Vaktlag og støttestyrke Et vaktlag skal minst bestå av: 1 utrykningsleder 3 brannkonstabler/røykdykkere. Støttestyrke er: fører for tankbil fører for snorkel-/stigebil. Side 11 av 23

12 5-3. Vaktberedskap I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil innbyggere kan beredskapen organiseres av deltidspersonell uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt. I tettsteder med innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt. I tettsteder med innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av heltidspersonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid kan beredskapen organiseres i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt, men hvor utrykningsleder har brannvern som hovedyrke. Støttestyrke, jf. 5-2, kan være deltidspersonell med dreiende vakt. I tettsteder med mer enn innbyggere skal beredskapen være organisert i lag av heltidspersonell med kasernert vakt. Støttestyrke, jf. 5-2, kan være deltidspersonell med dreiende vakt Antall vaktlag I tettsted fra til innbyggere skal det være minst ett vaktlag og nødvendig støttestyrke etter 5-2 og 5-3. I tettsted fra til innbyggere skal det være minst to vaktlag og nødvendig støttestyrke etter 5-2 og 5-3. Ved innbyggere skal det være minst tre vaktlag og nødvendig støttestyrke. Deretter skal beredskapen økes med ett vaktlag og nødvendig støttestyrke for hver innbygger Beredskap for høyderedskap eller tankbil I kommuner der brannvesenets snorkel- eller stigebil er forutsatt å fungere som påbudt rømningsvei etter bygningslovgivningen, skal vognfører ha samme beredskap som vaktlaget for øvrig. I boligstrøk o.l. hvor kommunen har vedtatt at tankbil kan erstatte annen tilrettelagt slokkevannforsyning, jf. 5-4 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, skal tankbil kjøres ut samtidig med førsteutrykningen, dersom det er nødvendig for å sikre brannvesenet tilstrekkelig slokkevann Overordnet vakt I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn innbyggere skal det være dreiende overordnet vakt. Brannsjefen og stedfortreder skal inngå i vaktordningen. Overordnet vakt skal kunne lede samtidig innsats på flere skadesteder. Flere kommuner kan ha felles overordnet vakt. Det er ikke gitt krav i lov eller forskrift om at kommunen skal ha en fast tilsatt brannsjef i 100% stilling da brannsjefsfunksjonen kan tillegges en annen stilling. Med drøyt 6000 innbyggere vil da kravet til Vadsø brannvesen være: Forebyggende oppgaver: 60 %- fast stilling beregnet forholdsmessig i forhold til krav gitt i 3-2. Beredskap og innsats: - overordnet vakt: jfr vaktberedskap: deltidsmannskaper, jfr. forskrift 5-3 Side 12 av 23

13 - vaktlag: 1 utrykningsleder + 3 konstabler, jfr. forskrift antall vaktlag: 1, jfr. forskrift overordnet vakt: ikke krav, jfr deltidsmannskaper: minimum 16, jfr. forskrift 5-1 Det reelle behovet for dimensjonering av brannvesenet må ta utgangspunkt i En vurdering av risiko og sårbarhet, jfr. brann- og eksplosjonsvernlovens 9 En vurdering om standardkravene, jfr. opplistingen ovenfor, er tilstrekkelige i forhold til risiko- og sårbarhetsanalysen. VII Risiko og sårbarhet Hovedkrav En brannordning skal være basert på og tilpasset den brannrisikoen som foreligger. Behovet fastsettes ved: først å vurdere brannvesenet opp mot standardkravene basert på forventet brannrisiko i kommunen (statistisk ut fra folketall, antall og type bygninger etc.), og dernest vurdere om dette er tilstrekkelig i forhold til brannrisikoen som framkommer ved kartlegging. Risikobilde høsten 2001 I tillegg til brannrisiko kartlagt i 1998, hvor det foreligger få endringer, kan følgende fra brannsynsrunden i 2000 trekkes fram: Vadsø sykehjem: Betydelige omfang av feil og mangler, ingen teknisk dokumentasjon. Som følge av pålegg er brannteknisk oppgradering under sluttførelse. Utførte tiltak er godkjent under forutsetning av at sykehjemmet drives midlertidig mens ny sykehjemsløsning planlegges og bygges. Vadsø helse- og sosialsenter: Flere feil og mangler, lite teknisk dokumentasjon. Planløsning med bl.a. plassering av seksjoneringsvegger synes å være endret i fht. godkjenning fra Statens bygningstekniske etat. Seksjoneringen vurderes å ikke kunne fungere som forutsatt. Det er gitt pålegg om retting av feil og mangler, noe kommunen foreløpig ikke har fulgt opp. Fossen skole: Stort omfang av feil og mangler, lite teknisk dokumentasjon. Pålegg om retting av feil og mangler tilknyttet branndører, branncellebegrensende konstruksjoner, seksjoneringskonstruksjoner, manglende branntettinger mv. er gitt, men foreløpig bare delvis fulgt opp av kommunen. Vadsøhallen: Ingen teknisk dokumentasjon, omfattende feil og mangler ved branncellebegrensende konstruksjoner. Kommunale barnehager: Totalt 7 barnehager, alle med mangelfull teknisk dokumentasjon. To med omfattende feil med brannalarmanlegget, som nå er rettet. En har krav til brannalarmanlegg, mens det bare er installert røykvarslere, foreløpig ikke rettet. Side 13 av 23

14 I tillegg har kommunen en tilstandsrapport (1999) for Sentrum skole som avdekker et stort omfang av avvik som må rettes. Foreløpig er bare mindre utbedringer foretatt. Risikobilde 2007 Risikobildet er endret fra 2001 av følgende årsaker: Det er ikke registrert anmerkninger eller avvik i forhold til brannvesenets innsats, verken hva angår forebyggende arbeid eller beredskap. Vadsø sykehjem er nedlagt Fossen skole er utbedret med hensyn til feil og mangler. Det gjenstår en del arbeider med brannsikring av bygningen Det foreligger brannteknisk dokumentasjon for Vadsøhallen og de kommunale barnehagene Sentrum skole vil bli brannteknisk oppgradert med hensyn til alarmanlegg i 2007/2008. Vadsø brannvesen har gjennom brannsyn på de bygninger som defineres som særskilte brannobjekt gitt pålegg til eier av disse bygningene om å iverksette tiltak for å redusere brannrisikoen. Gjennom pålegg tvinges eiere til å foreta de nødvendige utbedringer, i motsatt fall kan de risikere at bygningene stenges for den aktuelle bruken. Risikohåndtering i en ny brannordning Dagens brannordning skal omfatte de nødvendige tiltak og virkemidler som skal til for å nå målsettingen om redusert brannrisiko på brannobjektene, og dermed skape grunnlag for å dimensjonere beredskapen i hht. standardkravene. Dette skal også gjelde for en evt. ny brannordning. I en ny brannordning skal brannrisikoen fortsatt håndteres gjennom forsvarlig beredskap, men måten det gjøres på blir annerledes enn i dag: Så langt praktisk mulig gjøres brannvesenet om til et rent deltidskorps, med en del målrettede og konkrete forsterkninger og satsingsområder som bedrer beredskapen. Brannvesenets ressurser med hensyn til den forebyggende delen opprettholdes eller styrkes ved at brannvesenet dimensjoneres høyere enn gitt i standardkravene. Den enkelte byggeier får i tillegg et ansvar for å håndtere unormal risiko inntil feil og mangler er rettet, om nødvendig gjennom pålegg. Det kan være risikoreduserende tiltak i form av vaktordninger, ekstra slokkeutstyr, enklere alarmanlegg osv. Dette berører kommunen både som ansvarlig for brannvesenets beredskap og som stor byggeier. Om kommunen skal bruke pengene til beredskap for brannvesenet, eller til ekstraordinære tiltak på det enkelte bygg, kan synes å komme ut på ett. Men det er viktige forskjeller mellom de to prinsippløsningene: Hovedmålsettingen er å normalisere brannrisikoen gjennom forebyggende arbeid på det enkelte brannobjekt. En overdimensjonert beredskap for brannvesenet Side 14 av 23

15 binder opp midler som i stedet kunne vært brukt til konkrete utbedringstiltak på kommunens bygg. Hvis brannvesenet skal håndtere all unormal risiko må beredskapen dimensjoneres ut fra verste tilfelle. Selv om kommunen bringer risikoen til normalt nivå for egne bygg, kan det være at dimensjoneringsgrunnlaget for beredskapen ikke endres fordi det er uvillige private eiere som sitter med de verste tilfellene. Til sammenligning må en brannordning hvor brannvesenets beredskapsnivå er fastsatt nødvendigvis gjelde for en periode. Hensynet til organisering, ansettelsesforhold og saksbehandling ved endring av brannordning gjør det lite aktuelt med stadige nedtrappinger av beredskapen pga. små forbedringer av risikobildet på enkeltbygg. Beredskapskostnadene vil derfor være stabile i hele perioden selv om risikobildet gradvis bedres. Denne måten å håndtere risikoen på er lite fleksibel. I realiteten kan ikke brannvesenet dimensjoneres for alene å dekke nødvendig beredskap inntil brannrisikoen på brannobjektene er normalisert. VIII Ny brannordning Generelt om ny organisering og oppgavefordeling En grunnleggende tanke ved forslag til ny brannordning er at beredskapen skal dekkes gjennom en deltidsstyrke. Når det ikke lenger er beredskapsmessige behov som er avgjørende for bemanningen av brannstasjonen, framkommer stillingsbehovet av andre oppgaver som kontroll og tilsyn, saksbehandling i fht. lovverket, feiing mv. I større grad enn tidligere stiller disse oppgavene krav til profesjonalitet og spesialisering. To behov søkes innfridd gjennom forslaget til stillinger ved brannstasjonen: 1. Behovet for kvalifisert utførelse av daglige oppgaver som saksbehandling, kontroll, tilsyn, feiing mv.. 2. Behovet for kvalifisert ledelse og øving av deltidsstyrken. Brannvern-/beredskapsfunksjoner som i dag er spredt på flere personer som stillingsandeler bør samles i hele stillinger fordi det: øker personellets mulighet til å tilegne seg nødvendig erfaring, danner grunnlag for spesialisering og effektivisering, utvikler fagmiljøet, skaper større kontinuitet i arbeid og saksbehandling, reduserer faren for nedprioritering av brannvernoppgaver i fht. andre oppgaver, reduserer problemer med inhabilitet, letter administreringen av organisasjonen. Samtidig bør deltidsstyrken ledes av heltidspersonell med breddekunnskap innen faget, både ved øvelser, opplæring og ved innsats. En for sterk spesialisering innen hver enkelt fagstilling er derfor ikke ønskelig, det reduserer også fleksibiliteten ved stasjonen ved lengre sykefravær, ferieavvikling mv. (øker personavhengigheten). Side 15 av 23

16 En samling av alle oppgaver og funksjoner tilknyttet brannvern og oljevernberedskap i Vadsø kommune utgjør ca. 3,5 årsverk. I tillegg kommer parkeringstjenesten som utgjør ca. 0,5 årsverk. Samlet behov for brann, beredskap og parkering vil da være ca. 4 årsverk, mens brannstasjonen i dagens brannordning har stillinger tilsvarende 10 årsverk. De fire heltidsstillingene på brannvern/oljevern tillegges befalsfunksjon i beredskapsstyrken. Dette sikrer profesjonell ledelse av hver av de fire vaktlagene. Parkeringstjenesten er en tilleggstjeneste uten faglig relevans til brannvern eller beredskap generelt, og bør derfor organiseres som en tilleggstjeneste underlagt brannstasjonen. Brannsjefen er brannvesenets øverste faglige leder i ny brannordning. I tillegg bør brannsjefen også være leder av forebyggende avdeling, fordi: Det sikrer prioritet for et meget viktig område som historisk sett har vært neglisjert og derfor er hovedårsak til den unormalt høye brannrisikoen. Det vesentligste av brannsjefens daglige saksbehandling og myndighetsutøvelse skjer i direkte eller indirekte tilknytning til forebyggende oppgaver. Daglige, forebyggende oppgaver bidrar til bedre forståelse og anvendelse av lover og forskrifter, og sammenhenger i fht. brannteori, som også har betydning ved slokke- og redningsinnsats. Brannsjefen er sikret nødvendig kontroll med beredskapsdelen gjennom sin funksjon som brannvesenets øverste leder, gjennom vaktene som overbefal og deltagelse på øvelser og opplæring. Varabrannsjefen leder arbeidet tilknyttet administrasjon og øvelse av beredskapen. Det gjelder både brannberedskapen og oljevernberedskapen som brannvesenet tillegges. Den nye organiseringen av brann- og beredskapsarbeidet stiller større krav enn tidligere til kompetanse og effektivitet, og medfører større personlig ansvar. I likhet med brannsjefen og varabrannsjefen vil også de to underordnede stillingene få lederfunksjon innen brannberedskapen. Stillingene bør derfor plasseres høyere enn brannformann, der flere av utrykningslederne i deltidsstyrken er plassert. Befalet godtgjøres gjennom en fast sum for vakt og utrykning, begge basert på grunnlønn. Utrykningslederene godtgjøres også med basis i grunnlønna, men her betales vakta som fastsum og utrykning etter timer. For kommuner på Vadsøs størrelse er normalt befalsfunksjonen tillagt ingeniørstillinger mens utrykningslederne er brannformenn, underbrannmestere eller tilsvarende. Her er det altså en markert forskjell i grunnlønn. Hvis den ikke er det, fører de ulike godtgjøringssystemene til at utrykningslederne reelt sett har gunstigere lønnsvilkår enn overbefalet. Dette er uheldig med tanke på at befalet er øverste leder ved innsats. Forutsetningen for en reduksjon til fire heltidsstillinger på brann/beredskap er at driften kan gjøres rasjonelt. Dette krever en omlegging av arbeidsrutiner, oppbygging av ulike Side 16 av 23

17 systemer og oppgradering på tele-/datasiden. I tillegg må det påregnes at de fire i fast stilling trenger en innkjøringsperiode knyttet til de nye oppgavene. Ovennevnte innebærer følgende bemanning ved Vadsø brannvesen: Brannsjef Varabrannsjef 2 brannformenn 12 deltidsmannskaper Endrede økonomiske forhold En organisatorisk endring av dagens brannordning vil ikke medføre at de øvrige driftsutgiftene for drift av brannvesenet endres da en slik endring kun vil gi endringer av lønnskostnadene. Nåværende ordning Endret brannordning Besparelse Fast lønn , , ,- Faste tillegg , , ,- Vikarer , , ,- Overtid , , ,- Øvelser , ,- 0,- Pensjon , , ,- SUM , , ,- Som følge av endret brannordning må det påregnes en økning av utgifter til opplæring av både eksisterende og nye mannskaper. Brannsjefen har beregnet opplæringsutgiftene til kr ,- i For 2007 er det avsatt kr ,- til opplæring/ kurs. Ovennevnte innebærer at driftskostnadene for brannvesenet vil kunne reduseres med Kr ,- ved en endring av dagens brannording. Rådmannens anbefaling Med utgangspunkt i de faglige og økonomiske vurderinger som her er gjort vil rådmannen anbefale Vadsø bystyre om å vedta ny brannordning for Vadsø kommune. Den nye ordningen innebærer en overgang fra kasernert styrke bestående av 10 fast ansatte samt et deltidsmannskap på 10 personer til en styrke bestående av 4 fast ansatte samt en deltidsstyrke på 12 personer. Forutsatt at Vadsø bystyre vedtar rådmannens forslag til ny brannordning vil brannsjefen i samarbeid med virksomhetsleder PFB og rådmannens personalavdeling utarbeider en detaljert plan for organisering av brannvesenet, herunder utarbeidelse av vaktlister mm. Ny brannordning gjøres gjeldende fra Jens R. Betsi Rådmann Side 17 av 23

18 LØNNSPOLITISK PLAN Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: 400 Arkivsaksnr.: 07/2871 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 11/07 Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar med dette lønnspolitisk plan, jf vedlegg. Planen gjøres gjeldende fra Vedlegg: Utkast til lønnspolitisk plan Bakgrunn: Bystyret gjorde i møte den , sak 18/07 om Delegasjoner, følgende vedtak: Vedtaket gjort i administrasjonsutvalget og formannskapet sendes ut til uttalelse blant arbeidstakerorganisasjonene og virksomhetslederne før ny behandling i bystyret. Bystyret ber administrasjonsutvalget utarbeide en lønnspolitisk plan som sendes ut på høring før endelig vedtak fattes. Administrasjonsutvalget delegerte til rådmann å utarbeide et utkast til lønnspolitisk plan. Rådmannen har valgt å organisere arbeidet som et prosjekt med deltakelse fra administrasjonen samt arbeidstakerorganisasjonene. Prosjektgruppen har hatt følgende sammensetning: Sølvi Rushfeldt, utdanningsforbundet Toril Stock, Fagforbundet Carl Ejner Ærø, NITO Side 18 av 23

19 Sak 11/07 Toril Karlsen, personalkonsulent Tove Marki, personalkonsulent Eli Baso, personalkonsulent Marita Jakola Skansen, kontorsjef, prosjektleder Der er ingen dissens i prosjektgruppen hva gjelder utkastet som her fremlegges. Planen er på høring hos samtlige arbeidstakerorganisasjoner samt virksomhetsledere. Evt. høringsuttalelser vil legges frem i forbindelse med den politiske behandlingen. Rådmannen legger med dette utkast til lønnspolitisk plan frem for politisk behandling. Vurdering: Jens R. Betsi Rådmann Side 19 av 23

20 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN Saksbehandler: Jens Betsi Arkivkode: 100 Arkivsaksnr.: 07/2297 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 12/07 Administrasjonsutvalget / Bystyret / Formannskapet / Kommunalt råd for funksjonshemmede 1/07 Arbeidsmiljøutvalget Forslag til vedtak/innstilling: 1. Handlingsprogrammet for vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som fremgår av rådmannens forslag i handlingsplanen pr Økonomiplanen for vedtas med netto rammebeløp for 9 ulike rammeområder. 2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2008 med en samlet ramme på kr ,- til fordeling drift og en brutto utgiftsramme på kr ,- for investeringsbudsjettet. 3. Vadsø bystyre viser til sin helhet til investeringsplanen i forhold til hva som er bystyrets intensjon å iverksette av investeringstiltak for Bystyret vedtar at det kommunale inntektsskatteøret i inntektsåret 2008, skal være i henhold til Stortingets fastsatte maksimalprosent for Vadsø bystyre legger til grunn følgende eiendomsskatter for 2008: a) Eiendommer taksert før 2001: Eiendomsskatten skal fortsatt være 7 promille av den til enhver tid gjeldende takstsum. I henhold til midlertidig lov av , skal det opphavelige skattegrunnlaget for alle eiendommer som sist er taksert før 1991 økes med 10 %. b) Eiendommer taksert i 2001 og senere: For eiendommer taksert i 2001 eller senere, skal eiendomsskatten være 5 promille av takstsum. c) Det åpnes for å taksere eiendommer i Vadsø kommune, for på sikt å gjeninnføre eiendomsskatt for hele kommunen. Side 20 av 23

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND Forslag til ny brann stasjonsstruktur i Sør-Rogaland 2014 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (Rogaland brann og redning IKS) Rapporten redegjør for forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden!

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden! Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2011 Tid: 09:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

Selskapskontroll 2013

Selskapskontroll 2013 - Asker og Bærum Brannvesen IKS 3/2013 ASKER KOMMUNEREVISJON Asker kommunerevisjon Oktober 2013 Forord Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Asker og Bærum Brannvesen IKS. Kontrollen er

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Kartlegging av brannrisiko Nordreisa kommune Mars 2015

Kartlegging av brannrisiko Nordreisa kommune Mars 2015 1 Innhold 1 Innhold... 1 2 Sammendrag og konklusjoner... 3 3 Innledning... 4 3.1 Begrepet risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 3.2 Definisjon... 4 3.3 Fremgangsmåte... 4 4 Kartlegging og vurdering av risiko...

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Tidligere meldt befaring på Halden Historiske Samlinger utgår! Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling. NB! Tidligere meldt befaring på Halden Historiske Samlinger utgår! Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 14/90 Møtedato/tid: 10.06.2014, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, Lillemøterom Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30. Møtested: Kristiansandsgt. 2. Til behandling foreligger:

MØTEINNKALLING. Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30. Møtested: Kristiansandsgt. 2. Til behandling foreligger: MØTEINNKALLING Utvalg: Bydelsutvalg Møtedato: 25.10.01 Tidspunkt: 18.30 Møtested: Kristiansandsgt. 2 Møterom: Sagene samfunnshus Til behandling foreligger: Utv.saksnr Arkivsaksn Sakstittel 0. Åpen halvtime

Detaljer