MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/07 07/2990 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/07 07/2990 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE"

Transkript

1 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Møtedato: Klokkeslett: kl MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Dokumentene legges ut på Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/07 07/2990 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE 11/07 07/2871 LØNNSPOLITISK PLAN 12/07 07/2297 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN /07 07/3685 ORIENTERINGER Vadsø, Arne Pedersen Side 1 av 23

2 Leder NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: M80 Arkivsaksnr.: 07/2990 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 10/07 Administrasjonsutvalget / Planutvalget / Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: 1. Vadsø bystyre slutter seg til rådmannens vurderinger og vedtar ny brannordning for Vadsø kommune. Den nye brannordningen består av 4 fast ansatte samt en deltidsstyrke på 12 personer. 2. Rådmannen gis ansvar for å utarbeide en detaljert plan for organisering av Vadsø brannvesen. 3. Ny brannordning gjøres gjeldende fra Vedlegg: - Uttalelse til endring av brannordning (07/2990-4) - Uttalelse til saksfremlegg Ny brannordning for Vadsø kommune (07/2990-3) Bakgrunn: Økonomiutvalget ba i møte 14.juni 2007 om at følgende tiltak ble utredet med tanke på budsjett 2008: Tiltak 7: Endret brannordning I sak 0054/01 den vedtok Vadsø bystyre en ny brannordning med virkning fra Dagens ordning er basert på vedtaket om en kasernert styrke bestående av 10 personer samt et deltidsmannskap på 10 personer. Rådmannen anser dagens brannordning for å være uforholdsmessig ressurskrevende sett i lys av de lovkrav som stilles for den kommunale brannordningen. På bakgrunn av dette fremmer rådmannen et forslag om å gjennomføre en vurdering av dagens brannordning mht potensialet for innsparing. Forslag til en evt. endret brannordning vil bli fremmet høsten 2007 med Side 2 av 23

3 virkning fra Forrige økonomiske beregning mht endring antydet en besparelse på 2 millioner kroner på årsbasis. Kort om den administrative prosessen Med bakgrunn i Arbeidsmiljølovens bestemmelser (AML Kap.8) skal en endring av dagens brannordning være gjenstand for drøftinger. Rådmannen anser det som lite hensiktmessig å gjennomføre drøftingsmøter basert på en administrativ utredning som ennå ikke har vært gjenstand for politisk diskusjon og vedtak. En drøftingsprosess er av den grunn i utredningsperioden (juli-oktober) ikke gjennomført. Så snart et vedtak om å endre brannordning er fattet vil denne prosessen bli igangsatt. Hva gjelder Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidsgivers informasjonsplikt i saker av denne karakter er denne gjennomført på følgende måte: 26.juni: virksomhetsleder orienterer om økonomiutvalgets bestilling på driftsmøte PFB 28.juni: e-post fra virksomhetsleder til fagleder der han bes om å orientere de tilsatte. Denne orienteringen ble gitt. 10.september: kontorsjef og virksomhetsleder avholder informasjonsmøte med repr. for Fagforbundet og KFO 9.oktober: kontorsjef sender utkast til saksfremlegg til Fagforbundet og KFO for uttalelse Med dette legges rådmannens forslag til ny brannordning for Vadsø kommune frem for politisk behandling. Uttalelser fra Fagforbundet og KFO er vedlagt. I Dagens brannordning Dagens brannordning ble vedtatt av Vadsø bystyre i møte den , sak 0054/01: Vadsø bystyre vedtar en ny brannordning vedtatt av brannstyret med virkning fra senest Ordningen baserer seg på en kasernert styrke på 10 personer og deltidsmannskap på 10 personer. Administrasjonen får ansvar for å avklare organisatoriske og andre forhold (tilleggsoppgaver) slik at ordningen kan iverksettes som nevnt ovenfor. Økonomiske konsekvenser utredes og forelegges bystyret som budsjettreguleringssak våren Dette innebar en brannordning som langt overskred krav til dimensjonering av brannvesenet i forhold til kommunens innbyggertall. Frem til bystyrets vedtak i 2001 ble daværende brannordning justert to ganger som følge av vesentlige endringer av tilleggsoppgaver for brannvesenet: Side 3 av 23

4 opphørte brannvesenets avtale med luftfartsverket om brann- og havaritjenester ved Vadsø lufthavn. For uten en betydelig budsjettregulering medførte dette bare mindre organisatoriske endringer som ikke krevde politisk vedtak ble det innført avgiftsparkering i Vadsø. Parkeringstjenesten, dvs. administrasjon og kontroll, fikk brannvesenet som en ny tilleggsoppgave. For å løse dette måtte bemanningen av stasjonen ettermiddag og kveld flyttes til dagtid, uten at beredskapen ble vesentlig svekket. Omleggingen av vaktturnusen som dette krevde ble vedtatt av Bystyrekomiteen for plan, næring og miljø (brannstyret). I forslaget til ny brannordning ble det tatt hensyn til at parkeringstjenesten var tillagt brannvesenet. Da avgiftsparkeringen i sentrum ble avviklet i 2004 falt hovedtyngden av parkeringstjenesten bort. Brannvesenets oppgave i tilknytning til parkeringstjenesten er pr. i dag kontroll/ bøtelegging/klagebehandling. I løpet av første kvartal 2001 ble brannvesenet tillagt oppgaven med administrasjon og kontroll av avgiftsparkeringen, og brannsjefstillingen ble skilt ut fra teknisk sjef med tanke på å samle alle brannvesenfunksjoner i en egen virksomhet. Med virkning fra opphørte brannvesenet som egen virksomhet og ble overført til ny virksomhet, Plan, Forebyggende og Beredskap, PFB. Brannvesenet ledes fortsatt av en brannsjef i 100 % stilling. Ordningen med avgiftsparkering ble avviklet i 2004 og behovet for parkeringstjenester som følge av dette er redusert. Bemanningen ved brannstasjonen ble ikke redusert som følge av dette da brannstasjonen overtok del av brøyteberedskapen for kommunale veier og gater i byen. Bemanning ved Vadsø brannvesen er pr som følger: Faste ansatte: 100% Brannsjef 100% Varabrannsjef/ fagleder PFB 300% Underbrannmester 500% Brannformann I tillegg kommer 10 deltidsmannskaper. Varabrannsjefen er også fagleder for forebyggende avdeling og utfører sammen med brannsjefen det vesentligste av tilsyn med særskilte brannobjekt. II Krav til dimensjonering Gjeldende krav til dimensjonering av brannvesenet i Vadsø gitt i dimensjoneringsforskriften er som følger: Side 4 av 23

5 Forebyggende oppgaver: 60 % fast stilling, beregnet forholdsmessig i forhold til krav gitt i 3-2. Beredskap og innsats: - overordnet vakt: jfr vaktberedskap: deltidsmannskaper, jfr. forskrift vaktlag: 1 utrykningsleder + 3 konstabler, jfr. forskrift antall vaktlag: 1, jfr. forskrift overordnet vakt: ikke krav, jfr deltidsmannskaper: minimum 16, jfr. forskrift 5-1 Det er ikke gitt krav i lov eller forskrift om at kommunen skal ha en fast tilsatt brannsjef i 100% stilling da brannsjefsfunksjonen kan tillegges en annen stilling. Gjeldende krav i dimensjoneringsforskriften innebærer at det i realiteten kun er krav om en fast stilling i 60 % ved brannvesenet i Vadsø. Resten kan organiseres ved bruk av deltidsmannskaper. Ovennevnte krav er en minimumsløsning som kan bli godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, men en godkjenning i direktoratet innebærer bl.a. at kommunen har dimensjonert brannvesenet i forhold til en risiko- og sårbarhetsanalyse. Forholdet til dimensjoneringsforskriften og risiko- og sårbarhetsanalysen er omtalt nærmere nedenfor. Vurdering: III Resultat oppnådd i nåværende brannordning Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er overordnet myndig med hensyn til brann- og eksplosjonsvern og har et ansvar for å påse at landets kommuner etterlever brann- og eksplosjonsvernloven m/ tilhørende forskrifter. Videre har også direktoratet et ansvar for å motivere til at de ressurser som settes inn i brannvernarbeidet blir utnyttet best mulig. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap foretar år om annet tilsyn ved de kommunale brannvesen for å kontrollere at kommunene etterlever intensjonene i loven. Etter at Vadsø bystyre vedtok gjeldende brannordning i 2001, har direktoratet foretatt tilsyn ved Vadsø brannvesen i 2003 og I 2003 registrerte direktoratet tre avvik og to anmerkninger hvorav kommunen har løst noen av disse. Av tilsynsrapporten for 2007 fremkommer det 7 avvik hvorav 4 er knyttet til manglende kompetanse for mannskaper, dvs. varabrannsjef, overordnet vakt, utrykningsledere og feier. To av avvikene gjelder planer for brannverntiltak og innsats. Ett avvik gjelder tilsynspersonellets kapasitet og tid. De registrerte avvikene har tilknytning til personell og planer. Det er ikke registrert anmerkninger eller avvik i forhold til brannvesenets innsats, verken hva angår forebyggende arbeid eller beredskap. Side 5 av 23

6 IV Økonomi Dagens brannordning med kasernert vaktstyrke er en forholdsvis kostbar ordning sett i forhold til gjeldende krav til organisering og dimensjonering av brannvesenet. Vadsø brannvesen opphørte som egen virksomhet og ble da overført virksomheten Plan, Forebyggende og Beredskap, PFB. Brannvesenets budsjett ble overført til ansvarsområde For 2007 er budsjettet for Vadsø brannvesen som følger: Funksj.: 338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER Budsjett Regnskap Forbruk % FAST LØNN , FASTE TILLEGG OVERTID UTRYKNING BRANNVESEN LØNN ØVELSER PENSJON FELLESORDNING , ØVRIG KONTORMATERIELL , TELEFONTJENESTER , OPPLÆRING/KURS , DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER ETC , MATR. VEDLIKEH. TRANSPORTMIDLER , MVA DRIFT 0 0 Sum utgifter , AVG. PL. SALG AV VARER/TJENESTER SYKELØNNSREFUSJONER Sum inntekter Sum funksjon: 338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER ,4 Funksj.: 339 BERED. MOT BRANN OG ANDRE ULYKKER FAST LØNN , FASTE TILLEGG , LØNN I ARB. GIVERPERIODE VIKAR VED SYKEFRAVÆR VIKAR VED FERIE , VIKAR FOR FAST ANSATT I PERMISJON EKSTRAHJELP OVERTID UTRYKNING BRANNVESEN LØNN ØVELSER , ANNEN LØNN/ HONORAR/ GODTGJ PENSJON FELLESORDNING , ØVRIG KONTORMATERIELL , BEVERTNING RENHOLDS-/RENOVASJONSARTIKLER ,4 Side 6 av 23

7 11201 VERNEUTSTYR/BEKLEDNING , ANDRE UTGIFTER FORBRUKSMATR , IKKE OPPG. PLIKTIG OPPHOLDSUTG TELEFONTJENESTER , OPPLÆRING/ KURS OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER KOST/ DIETT GODTGJØRELSE ANNEN KJØREGODTGJØRELSE TJENESTETELEFON DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER , ÅRSAVGIFTER/ FORSIKRINGER , IKKE OPPG. PLIKTIG REISEKOSTN STRØM/ELEKTRISK KRAFT , OLJEPRODUKTER , FORSIKRINGER BYGG / ANLEGG , HUSLEIE, LEIE AV LOKALER KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER , ÅRSAVG., GEBYRER, LISENSER O.A , RENOVASJONSAVGIFT INVENTAR OG UTSTYR VERKTØY LEASING/ LEIE AV TRANSPORTMIDLER , VEDLIKEHOLD BYGNINGER , VVS/VA ELEKTRISK/TELE/KABELARBEID VEDLIKEHOLD AV UTSTYR VEDLIKEHOLD AV FRIAREALER SERVICE/ DRIFTSAVTALE MATR. VEDLIKEHOLD TRANSPORTMIDL , MATR. VEDLIKEHOLD BYGG/ ANLEGG KJØP AV TJ. FRA PRIVATE/ ANDRE MVA DRIFT Sum utgifter , DIV. KOMM. AVG/ GEBYRER , PARKERINGSGEBYR , UTLEIE LOKALER AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER , ANDRE KOMM. AVGIFTSPLIKTIGE INNTEKTER SYKELØNNSREFUSJONER FØDSELSPERMISJON REFUSJON STATLIGE OVERFØRINGER ,6 Sum inntekter ,5 Sum funksjon: 339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER ,3 Funksjon 338 gjelder forebyggende del, dvs. feiertjenesten mens funksjon 339 gjelder den kasernerte beredskapsstyrken. I funksjon 339 inngår også kostnader for Kystverkets oljevernberedskap, art 10502, kostnad kr ,- Side 7 av 23

8 Drift av forebyggende del (338) og beredskap koster i 2007 kr ,- V Arbeidsoppgaver Mannskaper knyttet til Vadsø brannvesen utfører i dag følgende tjenester: Brannvesenet: Vakt/ utrykninger ved brann/ havari Feiing Branntilsyn boliger Branntilsyn særskilte brannobjekt (større bygninger) Vedlikehold av utstyr knyttet til brannvesenet Gjennomføring av brannøvelser ved ulike kommunale institusjoner Øvrige oppgaver: Vektertjeneste tilnyttet kommunale bygninger Parkeringskontroll Brøyting av kommunale veier og gater Div. annet arbeid VI Organisasjon og ledelse - hovedkrav Hovedkrav til organisasjon og ledelse av brannvesenet et gitt i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av : 9. Etablering og drift av brannvesen Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendige for å kunne ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til en annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer at all myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar. Departementet kan gi forskrifter om etablering og drift av brannvesenet, og om krav til personellets kvalifikasjoner. Brannvesenets organisering beskrives i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen: Side 8 av 23

9 Kap. 3. Organisering og dimensjonering av forebyggende oppgaver 3-1. Samarbeid Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner for best mulig å utnytte samlet kompetanse i regionen, slik at det forebyggende arbeid blir utført tilfredsstillende Kapasitet, kompetanse og dimensjonering Brannvesenets forebyggende avdeling skal være slik bemannet og ha slik kompetanse at de krav som stilles til brannvesenets gjennomføring av forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles. Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pr innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. Andre forebyggende oppgaver brannvesenet påtar seg krever ytterligere ressurser. Kap. 4. Organisering av beredskap og innsats 4-1. Samarbeid Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner og beredskapsorganisasjoner for best mulig å utnytte ressursene i regionen. Der et tettsted er felles for flere kommuner, skal disse samarbeide om beredskapen i dette tettstedet Bistand Kommunen eller brannvernregionen skal, ut over eventuelle samarbeidsavtaler, inngå avtaler som legger til rette for å motta eller yte bistand ved behov i akutt brann- og ulykkessituasjoner med nabobrannvesen, industrivern, flyplass- og havariberedskap, sivilforsvar, Forsvaret mv., der slike styrker finnes. Avtalen skal også regulere fremgangsmåte ved anmodning om bistand Reservestyrker Kommunen skal sørge for særskilte reservestyrker dersom tilstrekkelige personellressurser for de innsatssituasjoner som kan forventes ikke oppnås med egne beredskapsstyrker og avtaler etter 4-1 og Utskriving Kommunen har plikt til, når tilfredsstillende beredskap ikke kan oppnås på annen måte, å skrive ut personell til tjeneste i brannvesenet, jf. brann- og eksplosjonsvernloven 17. Slik utskriving skal gjøres for et begrenset tidsrom. Utskrevet personell plikter å innrette seg etter de instrukser som fastsettes for å sikre tilfredsstillende løsning av brannvesenets lovpålagte oppgaver Mottak av nødmelding Kommunene innenfor en region skal være tilsluttet felles nødalarmeringssentral som til enhver tid skal kunne ta imot meldinger om brann- og andre ulykker og iverksette nødvendige tiltak. Nødalarmeringssentralen skal ha fast bemanning av kvalifisert personell og være organisert slik at melding blir forsvarlig mottatt, registrert og fulgt opp. Nødalarmeringssentralen skal være samordnet med øvrige nødetaters nødalarmeringssentraler Alarmering og utkalling Side 9 av 23

10 Nødalarmeringssentralen er ansvarlig for alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke og overordnet vakt Etablering av samband Nødalarmeringssentralen skal etablere samband med innsatsstyrken, overordnet vakt og øvrige nødetater, samt bistå under innsatsen. Alle som inngår i brannvesenets innsats skal ha samband når dette er nødvendig for innsats og sikkerhet Innsatstid Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført. Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter Røyk- eller kjemikaliedykking Før røyk- eller kjemikaliedykking iverksettes, skal utrykningsleder eller røykdykkerleder og et nødvendig antall kvalifiserte røyk- eller kjemikaliedykkere og tilstrekkelig utrustning være ankommet skadestedet, og personellets sikkerhet ved gjennomføring av innsatsen skal være vurdert Overordnet innsatsledelse Overordnet ledelse av brannvesenet under innsats ivaretas av brannsjefen eller overordnet vakt. Der overordnet vakt ikke er etablert, jf. 5-6, og brannsjefen eller dennes stedfortreder ikke er tilgjengelig, ivaretas brannsjefens myndighet av utrykningsleder. Brannsjefen, eller den som fører kommandoen på dennes vegne, kan anmode om bistand så snart en brann eller ulykke truer med å få slikt omfang at den etablerte beredskap ikke strekker til. Brannsjefen eller den som fører kommandoen på dennes vegne skal sikre tilfredsstillende registrering og dokumentasjon av enhver innsats Midlertidige tiltak Kommunen skal i situasjoner hvor brannrisikoen er vesentlig større enn normalt innføre høyere beredskap, skjerpet vakthold, utplassere materiell o.l Skogbrann I områder hvor det er betydelig fare for brann i skog, skal brannsjefen i samråd med de lokale skogbruksmyndigheter organisere en særskilt reservestyrke for innsats ved slike branner. Slik reservestyrke skal øves for aktuelle oppgaver Øving av beredskapen Alt personell som inngår i beredskapen skal jevnlig øves for de oppgaver de kan forventes å bli stilt overfor i brann- og ulykkestilfeller. Den samlede beredskap innenfor kommunen eller brannvernregionen skal øves slik at samband og kommandolinjer fungerer tilfredsstillende. Side 10 av 23

11 Vadsø kommune består av tettstedene Vadsø (ca innbyggere) og Vestre Jakobselv (ca. 680 innbyggere), og 6-7 grender. Vurdert hver for seg stilles følgende minstekrav til beredskapen i tettstedene: Vadsø by: Beredskap organisert i lag bestående av deltidspersonell i dreiende vakt, samlet styrke minst 16 personer. Førsteinnsatsstyrke (vaktlag) bestående av utrykningsleder og 3 mannskaper. Byen har flere objekter hvor innsatstiden ikke skal overskride 10 minutter, av disse befinner Helse- og sosialsenteret seg lengst fra brannstasjonen (1,6 km kjørevei). I byen for øvrig skal ikke innsatstiden overskride 20 min. Ved større branner skal minst mannskaper operere samlet senest minutter etter at førsteinnsats er iverksatt. Vestre Jakobselv: Beredskap organiseres av deltidspersonell uten fast vaktordning. Førsteinnsatsstyrke (vaktlag) bestående av utrykningsleder og 3 mannskaper innføres til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering Innsatstiden i bygda skal ikke overskride 20 min. Kjørevei fra brannstasjonen inntil 19,5 km. Ved større brann skal minst mannskaper operere samlet senest minutter etter at førsteinnsats er iverksatt. Beredskapsstyrken i Vadsø kan også dekke Vestre Jakobselv, hvis kravet til innsatstid overholdes. En overordnet vakt, dvs. overbefal med brannsjefs myndighet, kan dekke begge tettstedene og kommunen for øvrig. Kap. 5. Dimensjonering av beredskap 5-1. Dimensjonering og lokalisering Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor krav til innsatstider etter 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere. Beredskapen skal legges til tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet tettsted innenfor krav til innsatstider etter Vaktlag og støttestyrke Et vaktlag skal minst bestå av: 1 utrykningsleder 3 brannkonstabler/røykdykkere. Støttestyrke er: fører for tankbil fører for snorkel-/stigebil. Side 11 av 23

12 5-3. Vaktberedskap I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil innbyggere kan beredskapen organiseres av deltidspersonell uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt. I tettsteder med innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt. I tettsteder med innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av heltidspersonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid kan beredskapen organiseres i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt, men hvor utrykningsleder har brannvern som hovedyrke. Støttestyrke, jf. 5-2, kan være deltidspersonell med dreiende vakt. I tettsteder med mer enn innbyggere skal beredskapen være organisert i lag av heltidspersonell med kasernert vakt. Støttestyrke, jf. 5-2, kan være deltidspersonell med dreiende vakt Antall vaktlag I tettsted fra til innbyggere skal det være minst ett vaktlag og nødvendig støttestyrke etter 5-2 og 5-3. I tettsted fra til innbyggere skal det være minst to vaktlag og nødvendig støttestyrke etter 5-2 og 5-3. Ved innbyggere skal det være minst tre vaktlag og nødvendig støttestyrke. Deretter skal beredskapen økes med ett vaktlag og nødvendig støttestyrke for hver innbygger Beredskap for høyderedskap eller tankbil I kommuner der brannvesenets snorkel- eller stigebil er forutsatt å fungere som påbudt rømningsvei etter bygningslovgivningen, skal vognfører ha samme beredskap som vaktlaget for øvrig. I boligstrøk o.l. hvor kommunen har vedtatt at tankbil kan erstatte annen tilrettelagt slokkevannforsyning, jf. 5-4 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, skal tankbil kjøres ut samtidig med førsteutrykningen, dersom det er nødvendig for å sikre brannvesenet tilstrekkelig slokkevann Overordnet vakt I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn innbyggere skal det være dreiende overordnet vakt. Brannsjefen og stedfortreder skal inngå i vaktordningen. Overordnet vakt skal kunne lede samtidig innsats på flere skadesteder. Flere kommuner kan ha felles overordnet vakt. Det er ikke gitt krav i lov eller forskrift om at kommunen skal ha en fast tilsatt brannsjef i 100% stilling da brannsjefsfunksjonen kan tillegges en annen stilling. Med drøyt 6000 innbyggere vil da kravet til Vadsø brannvesen være: Forebyggende oppgaver: 60 %- fast stilling beregnet forholdsmessig i forhold til krav gitt i 3-2. Beredskap og innsats: - overordnet vakt: jfr vaktberedskap: deltidsmannskaper, jfr. forskrift 5-3 Side 12 av 23

13 - vaktlag: 1 utrykningsleder + 3 konstabler, jfr. forskrift antall vaktlag: 1, jfr. forskrift overordnet vakt: ikke krav, jfr deltidsmannskaper: minimum 16, jfr. forskrift 5-1 Det reelle behovet for dimensjonering av brannvesenet må ta utgangspunkt i En vurdering av risiko og sårbarhet, jfr. brann- og eksplosjonsvernlovens 9 En vurdering om standardkravene, jfr. opplistingen ovenfor, er tilstrekkelige i forhold til risiko- og sårbarhetsanalysen. VII Risiko og sårbarhet Hovedkrav En brannordning skal være basert på og tilpasset den brannrisikoen som foreligger. Behovet fastsettes ved: først å vurdere brannvesenet opp mot standardkravene basert på forventet brannrisiko i kommunen (statistisk ut fra folketall, antall og type bygninger etc.), og dernest vurdere om dette er tilstrekkelig i forhold til brannrisikoen som framkommer ved kartlegging. Risikobilde høsten 2001 I tillegg til brannrisiko kartlagt i 1998, hvor det foreligger få endringer, kan følgende fra brannsynsrunden i 2000 trekkes fram: Vadsø sykehjem: Betydelige omfang av feil og mangler, ingen teknisk dokumentasjon. Som følge av pålegg er brannteknisk oppgradering under sluttførelse. Utførte tiltak er godkjent under forutsetning av at sykehjemmet drives midlertidig mens ny sykehjemsløsning planlegges og bygges. Vadsø helse- og sosialsenter: Flere feil og mangler, lite teknisk dokumentasjon. Planløsning med bl.a. plassering av seksjoneringsvegger synes å være endret i fht. godkjenning fra Statens bygningstekniske etat. Seksjoneringen vurderes å ikke kunne fungere som forutsatt. Det er gitt pålegg om retting av feil og mangler, noe kommunen foreløpig ikke har fulgt opp. Fossen skole: Stort omfang av feil og mangler, lite teknisk dokumentasjon. Pålegg om retting av feil og mangler tilknyttet branndører, branncellebegrensende konstruksjoner, seksjoneringskonstruksjoner, manglende branntettinger mv. er gitt, men foreløpig bare delvis fulgt opp av kommunen. Vadsøhallen: Ingen teknisk dokumentasjon, omfattende feil og mangler ved branncellebegrensende konstruksjoner. Kommunale barnehager: Totalt 7 barnehager, alle med mangelfull teknisk dokumentasjon. To med omfattende feil med brannalarmanlegget, som nå er rettet. En har krav til brannalarmanlegg, mens det bare er installert røykvarslere, foreløpig ikke rettet. Side 13 av 23

14 I tillegg har kommunen en tilstandsrapport (1999) for Sentrum skole som avdekker et stort omfang av avvik som må rettes. Foreløpig er bare mindre utbedringer foretatt. Risikobilde 2007 Risikobildet er endret fra 2001 av følgende årsaker: Det er ikke registrert anmerkninger eller avvik i forhold til brannvesenets innsats, verken hva angår forebyggende arbeid eller beredskap. Vadsø sykehjem er nedlagt Fossen skole er utbedret med hensyn til feil og mangler. Det gjenstår en del arbeider med brannsikring av bygningen Det foreligger brannteknisk dokumentasjon for Vadsøhallen og de kommunale barnehagene Sentrum skole vil bli brannteknisk oppgradert med hensyn til alarmanlegg i 2007/2008. Vadsø brannvesen har gjennom brannsyn på de bygninger som defineres som særskilte brannobjekt gitt pålegg til eier av disse bygningene om å iverksette tiltak for å redusere brannrisikoen. Gjennom pålegg tvinges eiere til å foreta de nødvendige utbedringer, i motsatt fall kan de risikere at bygningene stenges for den aktuelle bruken. Risikohåndtering i en ny brannordning Dagens brannordning skal omfatte de nødvendige tiltak og virkemidler som skal til for å nå målsettingen om redusert brannrisiko på brannobjektene, og dermed skape grunnlag for å dimensjonere beredskapen i hht. standardkravene. Dette skal også gjelde for en evt. ny brannordning. I en ny brannordning skal brannrisikoen fortsatt håndteres gjennom forsvarlig beredskap, men måten det gjøres på blir annerledes enn i dag: Så langt praktisk mulig gjøres brannvesenet om til et rent deltidskorps, med en del målrettede og konkrete forsterkninger og satsingsområder som bedrer beredskapen. Brannvesenets ressurser med hensyn til den forebyggende delen opprettholdes eller styrkes ved at brannvesenet dimensjoneres høyere enn gitt i standardkravene. Den enkelte byggeier får i tillegg et ansvar for å håndtere unormal risiko inntil feil og mangler er rettet, om nødvendig gjennom pålegg. Det kan være risikoreduserende tiltak i form av vaktordninger, ekstra slokkeutstyr, enklere alarmanlegg osv. Dette berører kommunen både som ansvarlig for brannvesenets beredskap og som stor byggeier. Om kommunen skal bruke pengene til beredskap for brannvesenet, eller til ekstraordinære tiltak på det enkelte bygg, kan synes å komme ut på ett. Men det er viktige forskjeller mellom de to prinsippløsningene: Hovedmålsettingen er å normalisere brannrisikoen gjennom forebyggende arbeid på det enkelte brannobjekt. En overdimensjonert beredskap for brannvesenet Side 14 av 23

15 binder opp midler som i stedet kunne vært brukt til konkrete utbedringstiltak på kommunens bygg. Hvis brannvesenet skal håndtere all unormal risiko må beredskapen dimensjoneres ut fra verste tilfelle. Selv om kommunen bringer risikoen til normalt nivå for egne bygg, kan det være at dimensjoneringsgrunnlaget for beredskapen ikke endres fordi det er uvillige private eiere som sitter med de verste tilfellene. Til sammenligning må en brannordning hvor brannvesenets beredskapsnivå er fastsatt nødvendigvis gjelde for en periode. Hensynet til organisering, ansettelsesforhold og saksbehandling ved endring av brannordning gjør det lite aktuelt med stadige nedtrappinger av beredskapen pga. små forbedringer av risikobildet på enkeltbygg. Beredskapskostnadene vil derfor være stabile i hele perioden selv om risikobildet gradvis bedres. Denne måten å håndtere risikoen på er lite fleksibel. I realiteten kan ikke brannvesenet dimensjoneres for alene å dekke nødvendig beredskap inntil brannrisikoen på brannobjektene er normalisert. VIII Ny brannordning Generelt om ny organisering og oppgavefordeling En grunnleggende tanke ved forslag til ny brannordning er at beredskapen skal dekkes gjennom en deltidsstyrke. Når det ikke lenger er beredskapsmessige behov som er avgjørende for bemanningen av brannstasjonen, framkommer stillingsbehovet av andre oppgaver som kontroll og tilsyn, saksbehandling i fht. lovverket, feiing mv. I større grad enn tidligere stiller disse oppgavene krav til profesjonalitet og spesialisering. To behov søkes innfridd gjennom forslaget til stillinger ved brannstasjonen: 1. Behovet for kvalifisert utførelse av daglige oppgaver som saksbehandling, kontroll, tilsyn, feiing mv.. 2. Behovet for kvalifisert ledelse og øving av deltidsstyrken. Brannvern-/beredskapsfunksjoner som i dag er spredt på flere personer som stillingsandeler bør samles i hele stillinger fordi det: øker personellets mulighet til å tilegne seg nødvendig erfaring, danner grunnlag for spesialisering og effektivisering, utvikler fagmiljøet, skaper større kontinuitet i arbeid og saksbehandling, reduserer faren for nedprioritering av brannvernoppgaver i fht. andre oppgaver, reduserer problemer med inhabilitet, letter administreringen av organisasjonen. Samtidig bør deltidsstyrken ledes av heltidspersonell med breddekunnskap innen faget, både ved øvelser, opplæring og ved innsats. En for sterk spesialisering innen hver enkelt fagstilling er derfor ikke ønskelig, det reduserer også fleksibiliteten ved stasjonen ved lengre sykefravær, ferieavvikling mv. (øker personavhengigheten). Side 15 av 23

16 En samling av alle oppgaver og funksjoner tilknyttet brannvern og oljevernberedskap i Vadsø kommune utgjør ca. 3,5 årsverk. I tillegg kommer parkeringstjenesten som utgjør ca. 0,5 årsverk. Samlet behov for brann, beredskap og parkering vil da være ca. 4 årsverk, mens brannstasjonen i dagens brannordning har stillinger tilsvarende 10 årsverk. De fire heltidsstillingene på brannvern/oljevern tillegges befalsfunksjon i beredskapsstyrken. Dette sikrer profesjonell ledelse av hver av de fire vaktlagene. Parkeringstjenesten er en tilleggstjeneste uten faglig relevans til brannvern eller beredskap generelt, og bør derfor organiseres som en tilleggstjeneste underlagt brannstasjonen. Brannsjefen er brannvesenets øverste faglige leder i ny brannordning. I tillegg bør brannsjefen også være leder av forebyggende avdeling, fordi: Det sikrer prioritet for et meget viktig område som historisk sett har vært neglisjert og derfor er hovedårsak til den unormalt høye brannrisikoen. Det vesentligste av brannsjefens daglige saksbehandling og myndighetsutøvelse skjer i direkte eller indirekte tilknytning til forebyggende oppgaver. Daglige, forebyggende oppgaver bidrar til bedre forståelse og anvendelse av lover og forskrifter, og sammenhenger i fht. brannteori, som også har betydning ved slokke- og redningsinnsats. Brannsjefen er sikret nødvendig kontroll med beredskapsdelen gjennom sin funksjon som brannvesenets øverste leder, gjennom vaktene som overbefal og deltagelse på øvelser og opplæring. Varabrannsjefen leder arbeidet tilknyttet administrasjon og øvelse av beredskapen. Det gjelder både brannberedskapen og oljevernberedskapen som brannvesenet tillegges. Den nye organiseringen av brann- og beredskapsarbeidet stiller større krav enn tidligere til kompetanse og effektivitet, og medfører større personlig ansvar. I likhet med brannsjefen og varabrannsjefen vil også de to underordnede stillingene få lederfunksjon innen brannberedskapen. Stillingene bør derfor plasseres høyere enn brannformann, der flere av utrykningslederne i deltidsstyrken er plassert. Befalet godtgjøres gjennom en fast sum for vakt og utrykning, begge basert på grunnlønn. Utrykningslederene godtgjøres også med basis i grunnlønna, men her betales vakta som fastsum og utrykning etter timer. For kommuner på Vadsøs størrelse er normalt befalsfunksjonen tillagt ingeniørstillinger mens utrykningslederne er brannformenn, underbrannmestere eller tilsvarende. Her er det altså en markert forskjell i grunnlønn. Hvis den ikke er det, fører de ulike godtgjøringssystemene til at utrykningslederne reelt sett har gunstigere lønnsvilkår enn overbefalet. Dette er uheldig med tanke på at befalet er øverste leder ved innsats. Forutsetningen for en reduksjon til fire heltidsstillinger på brann/beredskap er at driften kan gjøres rasjonelt. Dette krever en omlegging av arbeidsrutiner, oppbygging av ulike Side 16 av 23

17 systemer og oppgradering på tele-/datasiden. I tillegg må det påregnes at de fire i fast stilling trenger en innkjøringsperiode knyttet til de nye oppgavene. Ovennevnte innebærer følgende bemanning ved Vadsø brannvesen: Brannsjef Varabrannsjef 2 brannformenn 12 deltidsmannskaper Endrede økonomiske forhold En organisatorisk endring av dagens brannordning vil ikke medføre at de øvrige driftsutgiftene for drift av brannvesenet endres da en slik endring kun vil gi endringer av lønnskostnadene. Nåværende ordning Endret brannordning Besparelse Fast lønn , , ,- Faste tillegg , , ,- Vikarer , , ,- Overtid , , ,- Øvelser , ,- 0,- Pensjon , , ,- SUM , , ,- Som følge av endret brannordning må det påregnes en økning av utgifter til opplæring av både eksisterende og nye mannskaper. Brannsjefen har beregnet opplæringsutgiftene til kr ,- i For 2007 er det avsatt kr ,- til opplæring/ kurs. Ovennevnte innebærer at driftskostnadene for brannvesenet vil kunne reduseres med Kr ,- ved en endring av dagens brannording. Rådmannens anbefaling Med utgangspunkt i de faglige og økonomiske vurderinger som her er gjort vil rådmannen anbefale Vadsø bystyre om å vedta ny brannordning for Vadsø kommune. Den nye ordningen innebærer en overgang fra kasernert styrke bestående av 10 fast ansatte samt et deltidsmannskap på 10 personer til en styrke bestående av 4 fast ansatte samt en deltidsstyrke på 12 personer. Forutsatt at Vadsø bystyre vedtar rådmannens forslag til ny brannordning vil brannsjefen i samarbeid med virksomhetsleder PFB og rådmannens personalavdeling utarbeider en detaljert plan for organisering av brannvesenet, herunder utarbeidelse av vaktlister mm. Ny brannordning gjøres gjeldende fra Jens R. Betsi Rådmann Side 17 av 23

18 LØNNSPOLITISK PLAN Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: 400 Arkivsaksnr.: 07/2871 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 11/07 Administrasjonsutvalget / Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar med dette lønnspolitisk plan, jf vedlegg. Planen gjøres gjeldende fra Vedlegg: Utkast til lønnspolitisk plan Bakgrunn: Bystyret gjorde i møte den , sak 18/07 om Delegasjoner, følgende vedtak: Vedtaket gjort i administrasjonsutvalget og formannskapet sendes ut til uttalelse blant arbeidstakerorganisasjonene og virksomhetslederne før ny behandling i bystyret. Bystyret ber administrasjonsutvalget utarbeide en lønnspolitisk plan som sendes ut på høring før endelig vedtak fattes. Administrasjonsutvalget delegerte til rådmann å utarbeide et utkast til lønnspolitisk plan. Rådmannen har valgt å organisere arbeidet som et prosjekt med deltakelse fra administrasjonen samt arbeidstakerorganisasjonene. Prosjektgruppen har hatt følgende sammensetning: Sølvi Rushfeldt, utdanningsforbundet Toril Stock, Fagforbundet Carl Ejner Ærø, NITO Side 18 av 23

19 Sak 11/07 Toril Karlsen, personalkonsulent Tove Marki, personalkonsulent Eli Baso, personalkonsulent Marita Jakola Skansen, kontorsjef, prosjektleder Der er ingen dissens i prosjektgruppen hva gjelder utkastet som her fremlegges. Planen er på høring hos samtlige arbeidstakerorganisasjoner samt virksomhetsledere. Evt. høringsuttalelser vil legges frem i forbindelse med den politiske behandlingen. Rådmannen legger med dette utkast til lønnspolitisk plan frem for politisk behandling. Vurdering: Jens R. Betsi Rådmann Side 19 av 23

20 ÅRSBUDSJETT OG HANDLINGSPLAN Saksbehandler: Jens Betsi Arkivkode: 100 Arkivsaksnr.: 07/2297 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 12/07 Administrasjonsutvalget / Bystyret / Formannskapet / Kommunalt råd for funksjonshemmede 1/07 Arbeidsmiljøutvalget Forslag til vedtak/innstilling: 1. Handlingsprogrammet for vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som fremgår av rådmannens forslag i handlingsplanen pr Økonomiplanen for vedtas med netto rammebeløp for 9 ulike rammeområder. 2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2008 med en samlet ramme på kr ,- til fordeling drift og en brutto utgiftsramme på kr ,- for investeringsbudsjettet. 3. Vadsø bystyre viser til sin helhet til investeringsplanen i forhold til hva som er bystyrets intensjon å iverksette av investeringstiltak for Bystyret vedtar at det kommunale inntektsskatteøret i inntektsåret 2008, skal være i henhold til Stortingets fastsatte maksimalprosent for Vadsø bystyre legger til grunn følgende eiendomsskatter for 2008: a) Eiendommer taksert før 2001: Eiendomsskatten skal fortsatt være 7 promille av den til enhver tid gjeldende takstsum. I henhold til midlertidig lov av , skal det opphavelige skattegrunnlaget for alle eiendommer som sist er taksert før 1991 økes med 10 %. b) Eiendommer taksert i 2001 og senere: For eiendommer taksert i 2001 eller senere, skal eiendomsskatten være 5 promille av takstsum. c) Det åpnes for å taksere eiendommer i Vadsø kommune, for på sikt å gjeninnføre eiendomsskatt for hele kommunen. Side 20 av 23

EKSTRAORDINÆRT MØTEINNKALLING

EKSTRAORDINÆRT MØTEINNKALLING Rådmannen EKSTRAORDINÆRT MØTEINNKALLING Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgt. 12 Møtedato: 07.12.2007 Klokkeslett: 0830 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 26. juni 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om brann, eksplosjon og ulykker med

Detaljer

Forskrift om organisering mm. av brannvesen

Forskrift om organisering mm. av brannvesen Forskrift om organisering mm. av brannvesen FOR-1995-05-03 nr 0405 Opphevet Tittel: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen ble

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr.

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 21.11.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 09.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE Revidert: Vedtatt av kommunestyret 17.11.08. Godkjent av DSB 2 INNHOLD: INNHOLD:... 2 BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE... 3 A. FORMÅL... 3 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0031/04 03/01791 SUPPLERINGSVALG - SAMARBEIDSRÅD SENTRUM SKOLE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0031/04 03/01791 SUPPLERINGSVALG - SAMARBEIDSRÅD SENTRUM SKOLE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested: Bystyresalen Møtedato: 21.10.2004 Klokkeslett: kl.12.30 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

MØTEBOK. Ove Solsvik KRF Varamedlem FU Elisabeth Klogh Hegge

MØTEBOK. Ove Solsvik KRF Varamedlem FU Elisabeth Klogh Hegge Styre, råd, utvalg m.v. Administrasjonsutvalget Møtested Bystyresalen Møtedato: 22.11.2016 Fra kl. 09.00 Til kl. 11.33 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hilde Marie Meyer

Detaljer

BUDSJETT 2005 / STYRINGSDOKUMENT STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

BUDSJETT 2005 / STYRINGSDOKUMENT STRATEGI OG HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØRER Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 04.12.2014 Sak: 141/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1490-12 Tittel: ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Behandling: Repr. Willy Pedersen,

Detaljer

Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Aage Hegge Hansen Lillian Margareth Jørstad H Nestleder Lena Renee Hammer AP Medlem

Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Aage Hegge Hansen Lillian Margareth Jørstad H Nestleder Lena Renee Hammer AP Medlem Styre, råd, utvalg m.v. Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtested Rådhuset - bystyresalen Møtedato: 18.11.2008 Fra kl. kl.10.00 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt

Detaljer

Kap. 1 Innledende bestemmelser

Kap. 1 Innledende bestemmelser Forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og redningsvesenforskriften) Innhold Kap. 1 Innledende bestemmelser...2

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 8/12 10/12. Ingen merknader til innkalling og saksliste.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 8/12 10/12. Ingen merknader til innkalling og saksliste. Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg Møtested Helsesenteret - møterom 2. etg. Møtedato: 23.11.2012 Fra kl. 09.00 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/14 14/1255 KOMPETANSEPLAN - HANDLINGSPLAN 2015

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/14 14/1255 KOMPETANSEPLAN - HANDLINGSPLAN 2015 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 24.11.2014 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.mo

Detaljer

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført.

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet INNKALLING TIL MØTE er påført. Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 24.11.2008 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post til bodil.j.kostamo@vadso.kommune.no.

Detaljer

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-22 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE

BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE BRANNORDNING FOR VERDAL KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/11 09/1512 PERMISJONSREGLEMENTET - REVISJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/11 09/1512 PERMISJONSREGLEMENTET - REVISJON Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhusgata 5 Møtedato: 20.09.2011 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller bodil.johansen.kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Saksfremlegg Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING

Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Side 1 Deanu gielda Tana kommune BRANNORDNING Revidert 08.04.1999 Side 2 BRANNORDNING FOR DEANU GIELDA/TANA KOMMUNE Innholdsfortegnelse: A. FORMÅL 5 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 5 1. Oppgaver 5 2. Grunnlag

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista Godkjenning av møteinnkallingen fra møte Sendt på mail

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista Godkjenning av møteinnkallingen fra møte Sendt på mail Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 19.09.2007 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN

B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN BRANNORDNING FOR HÅ KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Hå kommunens brann- og feiervesen og dokumenterer at brann- og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte og

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

MØTEBOK. Ove Solsvik KRF Varamedlem FO Gro Irene Harila. I alt 5 representanter.

MØTEBOK. Ove Solsvik KRF Varamedlem FO Gro Irene Harila. I alt 5 representanter. Styre, råd, utvalg m.v. Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtested Rådhuset-møterom kjeller Møtedato: 06.12.2016 Fra kl. 14:00 Til kl. 15:45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt

Detaljer

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema:

SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: SLUTTRAPPORT Delprosjekt 1B Innherred samkommune, ISK Felles brann og feiervesen Tema: Mandatets pkt. 4: Brannordning Ajourført pr. 29.10.2004. INNHOLD 1. FORMÅL...3 2. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 23.05.2007 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet.

Saksfremlegg. Vedtaket følger tiltaksplanen beskrevet i kap. 4.2 Konklusjon og tiltaksplan i Dokumentasjon av brannvesenet. Saksfremlegg Saksnr.: 06/222-3 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune.

Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2008/4061-14 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Kap. 5. Dimensjonering av beredskap

Kap. 5. Dimensjonering av beredskap Kap. 5. Dimensjonering av beredskap 5-1 Dimensjonering og lokalisering Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor krav til innsatstider etter 4-8.

Detaljer

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom REVISJON AV SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste inngått mellom KS og Fagforbundet Delta Norges Ingeniørorganisasjon Tekna Det norske Maskinistforbund

Detaljer

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen Fra Mannskapet i Skaun brann- og redningstjeneste ved tillitsvalgt og verneombud Til Brannsjef Leif Harald Bremnes Børsa, 9. november 2016 Teknisk sjef Frøydis Aarnseth Aalbu Rådmann Jan-Yngvar Kiel Kopi:

Detaljer

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12 (4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner

Oversendelse av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid i Orkdal og Skaun kommuner Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 14.06.2013 1 av 5 Orkdal kommune, rådmannen Arkivkode 326 Bårdshaug 7300 ORKANGER Oversendelse av

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 29.01.2009 Klokkeslett: 2000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen Fagnotat Saksnr.: 201403003-6 Emnekode: ESARK-650 Saksbeh: JOBR Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Bergen brannvesen Dato: 23. februar

Detaljer

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført.

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet INNKALLING TIL MØTE er påført. Ordfører Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post til: Bodil.J.Kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: M /3642

Ørland kommune Arkiv: M /3642 Ørland kommune Arkiv: M70-2007/3642 Dato: 12.11.2007 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Johan Uthus Saksnr Utvalg Møtedato 08/1 Komite for næring og drift - Ørland kommune 14.01.2008 Kommunestyret - Ørland kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller. pr. e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1239 LOKALE FORHANDLINGER 2012 Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 20.09.2012 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebygging Dato FOR-2015-12-17-1710 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Publisert I 2015 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2016 Sist endret Endrer FOR-2002-06-26-847 Gjelder for

Detaljer

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Polar brannbefalslag Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet

Detaljer

Dokumentasjon av brannvesenet

Dokumentasjon av brannvesenet Dokumentasjon av brannvesenet Innledning Kommunen skal overfor sentral tilsynsmyndighet dokumentere at forskriftens krav til organisering, utrustning og bemanning oppfylles alene eller i samarbeid med

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Saksfremlegg Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT VADSØ KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF EKS FINANSUTGIFTER AV INVESTERINGENE MEN INKL KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK KR 2 MILL

DRIFTSBUDSJETT VADSØ KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF EKS FINANSUTGIFTER AV INVESTERINGENE MEN INKL KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK KR 2 MILL Beskrivelse DRIFTSBUDSJETT VADSØ KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF EKS FINANSUTGIFTER AV INVESTERINGENE MEN INKL KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK KR 2 MILL Budsjett Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 6800

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

Rapport fra tilsyn:

Rapport fra tilsyn: Dokumentdato Vår referanse Tilsynsid 9323 326 Arkivkode Rapport fra tilsyn: 26.10.2016 Informasjon om tilsynsobjekt Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2) BALSFJORD KOMMUNE BRANN OG 940208580

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 10/08 11/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Protokollen fra møte ble godkjent.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 10/08 11/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Protokollen fra møte ble godkjent. Styre, råd, utvalg m.v. Eldrerådet Møtested Rådhuset - møterom i u.etg. Møtedato: 17.11.2008 Fra kl. 0900 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Leif Nystrøm AP

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

BRANNORDNING FOR FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS

BRANNORDNING FOR FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS BRANNORDNING FOR FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS En beskrivelse av de ordninger som skal gjelde for å ivareta beredskap mot brann, ulykker og forurensing til beste for kommunenes innbyggere og iht

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2466 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR KOMMUNENE I FOLLO Saksbeh.: Anita Hekne Arkivkode: M80 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/11 Formannskapet

Detaljer

VEFSN KOMMUNE. DOKUMENTASJON AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN BRANNORDNINGEN FOR VEFSN KOMMUNE PR 01.04.2015 Rådmannens forslag til vedtak:

VEFSN KOMMUNE. DOKUMENTASJON AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN BRANNORDNINGEN FOR VEFSN KOMMUNE PR 01.04.2015 Rådmannens forslag til vedtak: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Tor-Åge Holand Tlf: 75 10 18 52 Arkiv: M82 Arkivsaksnr.: 14/3901-2 DOKUMENTASJON AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN BRANNORDNINGEN FOR VEFSN KOMMUNE PR 01.04.2015 Rådmannens forslag

Detaljer

Særavtalen regulerer lønns- og arbeidsforhold for beredskaps- og innsatsstyrken i brann- og redningstjenesten.

Særavtalen regulerer lønns- og arbeidsforhold for beredskaps- og innsatsstyrken i brann- og redningstjenesten. Brann- og redningstjeneste (SFS 2404) Del I - Innledende bestemmelser 1.1 - Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale (SFS 2404) er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 41 femte ledd og HTAs

Detaljer

SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR BRANN- OG REDNINGSTJENESTE

SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR BRANN- OG REDNINGSTJENESTE SENTRAL FORBUNDSVIS SÆRAVTALE NR. 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Del I Innledende bestemmelser 1.1 Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale (SFS 2404) er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen

Asker og Bærum brannvesen Asker og Bærum brannvesen Eiermøte med Asker 2013 Årsregnskap 2012 Mindreforbruk drift = 4 149 837 Positivt premieavvik på 2,6 millioner Utsatte prosjekter på til sammen 0,9 millioner «Reelt» mindreforbruk

Detaljer

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen Brann og redning i endring NFKK 07.11.17 Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen www.ks-bedrift.no Medlemmer, brann og redning 24 interkommunale brannog redningsvesen 3 stk 110 sentraler Dekker ca 1,5 mill innbygger

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-550 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-550 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 24.03.03 012/03 KJBE Kvam heradsstyre 08.04.03 036/03 KJBE Komité for utvikling 28.04.03 022/03 KJBE

Detaljer

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon

Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Fosen brann- og redningstjeneste IKS Brannordning Gjeldende versjon Brekstad 19.06.14 Johan Uthus Brannsjef Fosen brann- og redningstjeneste IKS 1. Formål ( 1-1) Denne dokumentasjonen beskriver brannvesenet

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 107/09 120/09. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 107/09 120/09. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 03.12.2009 Fra kl. 0900 Til kl. 15.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 11.08.2008 Møtedato: 11.08.2008 Klokkeslett: Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

VADSØ SKIKLUBB- PARTNERSKAPSAVTALE

VADSØ SKIKLUBB- PARTNERSKAPSAVTALE Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 12.03.2009 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012

Dokument dato 12.09.2012. Deres dato 08.02.2012 s Direktoratet b Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl. tlf. 33412607 Tjeldsund kommune, brannsjefen for samfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato 12.09.2012 Deres dato 08.02.2012 Var referanse 201113715/OPVE

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/66 VADSØ REVMATIKERFORENING - KLAGE PÅ VEDTAK

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/66 VADSØ REVMATIKERFORENING - KLAGE PÅ VEDTAK Klagenemnda MØTEINNKALLING Utvalg: Klagenemnda Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 21.04.2008 Klokkeslett: 1200 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 18.09.2013 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret

Møteinnkalling. Kommunestyret Nes Kommune Møteinnkalling Kommunestyret Dato: 27.12.2017 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen Arkivsak: 15/01209 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. 2. Virkeområde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/08 07/1756 OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE ØREMERKET TILSKUDD

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 75/08 07/1756 OPPTRAPPINGSPLAN FOR PSYKISK HELSE ØREMERKET TILSKUDD Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Deres dato av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets arbeid i Kvinnherad kommune

Deres dato av rapport fra tilsyn med brann- og redningsvesenets arbeid i Kvinnherad kommune 4( ds Vår saksbehandler Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 sdai rme fkut nonrastseiktk feorrhetog beredskap Dokument dato 21.01.2013 Deres dato 19.11.20 1av 4 Vår referanse 2012/10738/OPVE Deres referanse

Detaljer

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE

*dsbdirektoratet 18.10.2011 2011 /220,10PVE for *dsbdirektoratet sarnfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato Var referanse 18.10.2011 2011 /220,10PVE Var saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl tlf 33412607, Jan Tore Dilling

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK OM MIDLERTIDIG LØSNING PÅ BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER

OPPFØLGING AV VEDTAK OM MIDLERTIDIG LØSNING PÅ BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 26.06.2006 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for helse og sosiale virksomheter Møtested: Bystyresalen Møtedato: 30.09.2004 Klokkeslett: kl.0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.06.2005 Fra kl. 1020 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Møtetid: 12.08.2015 kl. 18:00 Møtested: Oppegård brannstasjon MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Styremedlemmer og brannsjefene innkalles til styremøte. Kopi til varamedlemmer som innkalles ved forfall.

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVENS 2-4 - OM VERN AV VARSLERE

ARBEIDSMILJØLOVENS 2-4 - OM VERN AV VARSLERE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 11.09.2006 Klokkeslett: kl.12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes

Detaljer

FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN

FRAMTIDIG ORGANISERING AV REVISJONSTJENESTEN Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.12.2007 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 1 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 2 Innledning Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering

Detaljer

Høring. Budsjett 2010 Levanger kommune

Høring. Budsjett 2010 Levanger kommune Høring Budsjett 2010 Levanger kommune Fagforbundet Levanger og Delta har en del synspunkter angående budsjettet for 2010. Vi vil her synliggjøre en del konsekvenser av det Rådmannen skriver i tekstdelen

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2003 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS Vedlegg 5 selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS 1. Selskapets navn Øst 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold

Detaljer

Brann og tilsyn. - Nome, Sauherad og Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 750 007

Brann og tilsyn. - Nome, Sauherad og Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 750 007 - Nome, Sauherad og Bø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 750 007 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 30.04.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet,

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet, SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS Anbefalt av nedsatt styringsgruppe 00.00.2005. Vedtatt av representantskapet, 00.00.2005. IKRAFTTREDELSE 01.01.2006 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 28.02.2008 (sendt pr. E-post 05.03.2008) Ref. delegerte vedtak

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 28.02.2008 (sendt pr. E-post 05.03.2008) Ref. delegerte vedtak Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 13.03.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE 01.01.2012 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 22.03.2007 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS 12.10.2005 Rev. 23.02.2006 1 av 8 SELSKAPSAVTALE FOR Salten Brann IKS KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og deltakere Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Detaljer