INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010

2 INNLEDNING For Postkom var utfordringene i 2010 stort sett de samme som de siste årene. Bedriftene fokuserer i stor grad på markedstilpasning, effektivisering, kostnadsoptimalisering og lønnsomhetsforbedringer. Året bar derfor preg av flere store omstillings- og nedbemanningsrunder i flere av bedriftene. Integrasjon av Postbanken i DnB NOR, kamp om nytt lønnssystem i finanssektoren, ny terminalstruktur, OpEx/Lean, fortsatt kamp mot postdirektivet og sosial dumping, er eksempler på andre store saker for Postkom i Vi opplever at arbeidsplassene trues av reduserte arbeidsmengder som følge av ny teknologi og liberalisering av markedene, samt utskilling av arbeidsoppgaver. Nedbemanninger har nærmest blitt dagligdags og vi opplever stadig press på opparbeidede rettigheter. Postkoms mål er faste heltidsarbeidsplasser som er helsefremmende og som har gode lønns- og arbeidsvilkår. Løsninger på tvers av styringslinjer og arbeidsområder skal bidra til dette. Omstillinger skal foregå på en ryddig og skikkelig måte med respekt for arbeidstakerne, og med et mål om å få overtallige over i nytt fast arbeid. Også internt i Postkom må vi ta konsekvensene av endringer i bedriftene vi organiserer i, at medlemsantallet synker og kontingentinntektene reduseres. Det er viktig å videreutvikle Postkom og tilpasse organisasjonen og de tillitsvalgtes kompetanse i forhold til dette. Arbeidet er i gang gjennom SOL-prosjektet. Hovedtariffoppgjøret ble gjennomført med gode resultater. I uravstemningene var det god deltakelse takket være flott innsats i kretsene. Forhandlingsresultatene ble godkjent med klart ja-flertall alle overenskomstområder. Et samlet Storting gikk inn for å rette opp de negative konsekvensene av samordning i offentlige og private pensjonsordninger, og som Postkom hadde påpekt overfor Arbeids- og Sosialkomiteen. I tillegg ble Postkom og Posten enige om nye pensjonskompensasjoner for å eliminere eventuelle økonomiske tap for de berørte. Kampen mot EUs tredje postdirektiv sto sentralt i forbundets arbeid også i God planlegging og gjennomføring, engasjerte tillitsvalgte på alle nivå og bruk av effektfulle virkemidler sikret god oppslutning, lydhøre politikere og bred mediedekning. Dette ble ytterligere styrket gjennom etablering av der personer i løpet av høsten ga sin støtte til Postkoms arbeid. Postkom har en god dialog med det politiske miljøet både i Norge og i EU og forbundsstyret og kretslederne deltok i en stor demonstrasjon i Brussel mot ytterligere liberalisering av postsektoren. Kretsene har bidratt med høy aktivitet og godt politisk arbeid lokalt. Postkoms ledelse har jobbet tett opp mot det politiske miljøet i departementet, fraksjonene på Stortinget og regjeringen, med tanke på omstillingsutfordringene vi står overfor og spesielt ift hvordan de personalmessige utfordringene og problemstillingene skal løses i fremtiden. Vi har oppnådd god forståelse for våre synspunkter om hvordan dette kan løses. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. Postkom har i 2010 vært involvert i flere stillingsvernssaker. Dette har omfattet drøftinger og forhandlinger om overtallighet, urettmessig midlertidig tilsetting og usaklig oppsigelse.

3 ARBEIDSPROGRAM 2010 Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. Verving og ivaretakelse og forbedring av generelle lønns- og arbeidsvilkår og rettigheter for medlemmer i omstilling vil alltid være prioriterte områder for forbundet. Arbeidsplassene er truet av reduserte arbeidsmengder, ny teknologi og liberalisering av markedene. Nedbemanninger har nærmest blitt dagligdags og vi opplever et stadig press på opparbeidede rettigheter og forsøk på å forringe arbeidsvilkårene. Postkoms mål er faste heltidsarbeidsplasser som er helsefremmende og som har gode lønns- og arbeidsvilkår. Omstillinger skal foregå på en ryddig og skikkelig måte, med et mål om å få overtallige over i nytt fast arbeid. I denne delen av årsrapporten gjennomgås hvilke tiltak som er gjennomført for å nå målene i Arbeidsprogrammet for Arbeidsprogrammets mål står oppført med fet skrift. Utvikle og forankre blant medlemmene en strategi for hvordan vi skal takle fremtidige omstillinger og nedbemanninger: Videreutvikle samarbeidet med eier og politiske myndigheter for å sikre gode rammebetingelser for fremtidige endringer. Tilpasse og utvikle egen organisasjon for å stå best mulig rustet og koordinert i arbeidet med endringene. Strategi for fremtidige omstillinger og nedbemanninger. I løpet av vinteren gjennomførte Postkom tillitskonferanser i alle de geografiske kretsene for å diskutere omstillingspolitikk. Omtrent 500 tillitsvalgte deltok på disse konferansene. Hensikten var å diskutere omstillingsarbeidet fram til nå, og framtidig. Oppsummert kunne vi fastslå at Postkoms omstillingsarbeid har full støtte i eget tillitsvalgtapparat. Det er også enighet om at framtidig arbeid skal basere seg på samarbeid og forhandlinger. Forutsetningen er at Postkom lykkes med å få gjennomslag for de målene som ble besluttet i forbundsstyret på bakgrunn av diskusjonene på omstillingskonferansene. De arbeidsplassene som finnes i Posten skal være faste og preget av gode lønns- og arbeidsvilkår. Postkom vil ha som mål at arbeidsplassene er: På heltid og har en lønn til å leve av Helsefremmende, varierte og sikre Moderne, med det til enhver tid beste utstyret Utviklende, med god skolering og høy andel som har fagbrev. Vi skal aldri akseptere forsøk på å forringe våre rettigheter som omstillingstiltak.

4 Disse målene forutsetter et systematisk og planmessig arbeid i samarbeid med arbeidsgiver, hvor framgangsmåter for å møte bedriftens nedbemanningsbehov framforhandles. I løpet av høsten foregikk det diskusjoner og samtaler med Posten med sikte på å finne en felles plattform for videre omstillingsarbeid. I tillegg diskuterte Posten og Postkom om det er områder hvor det vil være ønskelig å bringe inn eier i arbeidet. Enten gjennom virkemidler som NAV eller med finansiering. Samarbeid med eier og politiske myndigheter for å sikre rammebetingelsene. Postkoms ledelse har jobbet tett opp mot det politiske miljøet i departementet, fagkomiteen og storfraksjonen på Stortinget og med regjeringen. Vi har oppnådd god forståelse for våre synspunkter i forhold til omstillingsutfordringene og hvordan dette kan løses. Tilpasse og utvikle egen organisasjon. Forbundsstyret besluttet å utvide SOL-prosjektets mandat, slik at det også kunne komme med forslag på en ny organisering og arbeidsform. Det vises til eget punkt i handlingsprogrammet og årsrapporten om SOL-prosjektet. Initiere tiltak for å motvirke sosial dumping. Postkom har i liten grad hatt oppmerksomhet omkring dette temaet tidligere. Når en stadig større del av våre organisasjonsområder åpnes for konkurranse, og anbudsutsetting av tidligere skjermede områder øker, vil det være vesentlig å ha klare strategier og holdninger til spørsmålet. Innenfor våre organisasjonsområder er det først og fremst transport og innleid arbeidskraft i tillegg til kantiner, renhold og byggtjenester som nå er utsatt. Postkom anser det som viktig ikke bare å ha oppmerksomhet omkring lønn når det gjelder begrepet sosial dumping. Arbeidstid og øvrige arbeidsvilkår kan være vel så viktig når det gjelder prisen på arbeidskraft. Vi har fremmet krav overfor Posten om at ingen innleide skal lønnes under tarifflønn for det arbeidet de utfører. Gjennom deltakelse i lokale konferanser har vi belyst definisjoner og problemstillinger, og slik at Postkoms tillitsvalgte blir i stand til å håndtere problemstillinger knyttet til innleie lokalt. Innenfor transport har vi gjort et arbeid for å standardisere godtgjørelser for arbeidstid i Posten på nasjonalt nivå slik at det samsvarer med vilkår i bransjen for øvrig. Videreføre kompetansebyggingen gjennom SOL-prosjektet for å dyktiggjøre tillitsvalgte i å møte utfordringene. Kompetanse for tillitsvalgte. Vi har gjennomført et stressmestringskurs for tillitsvalgte. Dette kurset ble etterspurt av de tillitsvalgte selv. I tillegg har vi gjennomført to store sentrale tillitsvalgtkonferanser.

5 I 2010 har vi ytterligere tilbudt kretsledere et høyskolekurs (LEA 30 studiepoeng) innenfor organisasjonsutvikling og ledelse. Det er nå seks kretsledere som går på dette studiet. Vi kommer til å fortsette med å tilby egne temakonferanser når det oppstår behov som tilsier at det er nødvendig med en slik konferanse, men den beste læringsarenaen er og blir fellessamlinger, hvor mange tillitsvalgte kommer sammen på tvers av arbeidsområder. Det er det som gir best læring og størst læringsoverføring. Vi har derfor besluttet å gjennomføre flere slike fellessamlinger, slik at vi på denne måten klarer å få en kontinuerlig kompetanseheving på mange flere tillitsvalgte. Interne kommunikasjonsformer, arbeidsmåter og intern organisering. Vi fortsatte arbeidet i SOL prosjektet med spesielt fokus på intern organisering og arbeidsform. I forbundsstyremøte nr 2 besluttet forbundsstyret å utvide SOLprosjektets mandat, slik at det også kunne komme med forslag på en ny organisering og arbeidsform. Dette arbeidet ønsket de gjort uten bindinger til dagens organisering og vedtekter. Eventuelle endringer av vedtekter vil måtte gjøres av landsstyret og landsmøtet. Noe som betydde at disse organer skulle involveres der det var naturlig, og når vedtektene krever det. Prosjektet har hatt saken oppe på to sentrale tillitsvalgtkonferanse hvor de tillitsvalgte har fått komme med innspill i forhold til arbeidsform og struktur. Siste halvdel av 2010 fokuserte prosjektet mest på hvilken struktur vi må ha for å fremme en arbeidsform som er samlende og klarer å utnytte de ressursene vi har på en best mulig måte. Arbeidet blir videreført inn i Arbeide for å spre kunnskap om og utvikle ledelsens og de tillitsvalgtes felles holdninger til tilpasningsavtalen i Posten. Opplæringsmateriellet ble utarbeidet av representanter fra Posten, Spekter og Postkom. Fokuset på opplæringsmateriellet var på samhandling og respekt for hverandres roller. Det ble gjennomført en sentral kick off for Konsernledelsen og konserntillitsvalgte samt divisjonstillitsvalgte, hvor opplæringsmateriellet ble overlevert for implementering i divisjonene. Det ble gjennomført felles opplæring for ledere og tillitsvalgte helt ned til nivå 4 (distrikts- og regionsnivå). Utvikle en plattform for samarbeid med andre aktuelle forbund. Landsmøtet i 2008 vedtok at Postkom skal være en aktiv pådriver ovenfor andre fagforbund med det som mål å styrke samarbeidet og eventuelt slå seg sammen. Gjennom dialog med andre aktuelle forbund ble det enighet om å sette ned en arbeidsgruppe med en representant fra hvert forbund for å utarbeide et mandat og prosjektbeskrivelse for et samarbeid og/eller sammenslutning av forbundene. Rapporten med forslag til mandat ble forelagt landsstyret i april, som sluttet seg til innholdet og vedtok at Postkom skal gå inn i arbeidet med Norsk Transportarbeiderforbund og Norsk Arbeidsmandsforbund med sikte på å få til et bredest mulig forbund i servicesektoren.

6 Videreføre og styrke ungdomsarbeidet. Postkom har videreført arbeidet fra 2009 om å styrke forbundets ungdomsarbeid, og er godt i gang med å gjennomføre de tiltak som står i handlingsplanen for Det sentrale ungdomsutvalget har hatt fire møter, hvor blant annet kursvirksomhet har vært et av hovedtemaene. Det ble opprettet to ungdomsutvalg lokalt i 2010 og alle kretser har hver sin ungdomskontakt. Som ett ledd i arbeidet med å utvikle kompetansen blant Postkom sine unge medlemmer ble det gjennomført tre kurs for de under 30 år, med en total deltagelse på 70 personer. Et av kursene var basiskurs for nye medlemmer. Under ble det opprettet en egen fane for Postkom Ungdom. Dette har vært ett ledd i arbeidet med å synliggjøre ungdomsarbeidet. Interessen for siden har vist seg å være stor og har vært ett viktig ledd i arbeidet med å nå ut til denne gruppen medlemmer. I tillegg til hjemmesiden er Postkom Ungdom også aktiv på andre sosiale nettsteder som Origo og Facebook. I 2010 deltok vi med fire personer på LOs sommerpatrulje. Disse representerte Postkom i de ukene sommerpatruljen ble avviklet. I tillegg deltok flere av våre unge medlemmer gjennom LO ungdom sine fylkesutvalg. Tilbakemeldingen har vist at dette har vært en nyttig erfaring. På LOs elev- og studentkonferanse på Sørmarka i mai deltok to ungdommer fra Postkom. Vi har også hatt gjensidig deltagelse på ungdomskurs avholdt hos Norsk Transportarbeiderforbund og Norsk Arbeidsmandsforbund. Postkom, NTF og NAF begynte i 2010 ett nærmere samarbeid om å avholde felles kurs for ungdom. Gjennomføre hovedtariffoppgjøret, med bred involvering og forankeriing i organisasjonene. Forbundet skal være godt forberedt til gjennomføring av forhandlingene og ha høy deltakelse i uravstemningene. Erfaring fra tidligere tariffoppgjør har vist at å starte forberedelsene tidlig og med bred involvering er svært positivt for gjennomføringen av tariffoppgjøret. Dette var dermed med på å legge føringen for arbeidet frem mot tarifforhandlingene. Høsten 2009 jobbet en arbeidsgruppe med å utarbeide forslag til materiell og tiltak for å oppnå en god involvering i forberedelsene til tariffoppgjøret. Det ble utarbeidet et debatthefte som var enkelt å bruke. Kretsene gjorde en fantastisk jobb med å få medlemmene til å bruke debattheftet. Resultatet ble at medlemmer ga innspill til krav som gir en svarprosent på 55,7 prosent. Kretsene fikk dermed en stor jobb med å oppsummere de innkomne kravene. Oppsummeringen viste at varige lønnstillegg, videreføring av prøveordningen med seniordager, videreutvikling av velferdsordninger og arbeidstid var hovedprioriteringene fra medlemmene. Denne store oppslutningen ga forbundet en styrke i forhandlingene med arbeidsgiver.

7 Forbundsstyret, med unntak av forbundsleder, var forhandlingsutvalget ved årets tariffoppgjør. De utarbeidet krav med bakgrunn i oppsummeringen fra kretsene og vedtak i Forbundsstyret, og å gjennomføre forhandlingene. På informasjonssiden ble TariffBulletin brukt aktivt gjennom hele oppgjøret for å holde tillitsvalgte og medlemmer oppdatert. I tillegg ble SMS-tjenesten aktivt brukt og ca medlemmer bestilte tjenesten og fikk oppdatering av forhandlingsløpet. I A-delsforhandlingene mellom LO Stat og Spekter ble man bl.a. enige om et generelt tillegg på kr 1.950,- pr. år. Det ble også enighet om en lav- og likelønnspott på den enkelte bedrift på kr 0,50 per time per ansatt til å utjevne eventuelle lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i bedriften. Partene i den enkelte bedrift skulle gjennom forhandlingene kartlegge om det var skjevheter mellom kvinner og menn. Eventuelle skjevheter skulle rettes opp ved hel eller delvis bruk av likelønnspotten. De deler av potten som ikke ble benyttet til å rette opp eventuelle skjevheter skulle fordeles med like store beløp per time per ansatt. Lav- og likelønnspotten skulle gis med virkning fra Posten Norge AS Det var et godt gjennomarbeidet krav som ble oversendt Posten med krav om forbedringer i overenskomsten og lønnstillegg. Resultatet av forhandlingene ga et lønnstillegg pr inkl. tillegg fra A- delsforhandlingene på kr 8.500,- for lønnstrinn 1-51 og to prosent tillegg for lønnstrinnene 52-79, ett ekstra lønnstrinn for nestlederne i distribusjon og just/normpott på 10 millioner kroner. Partene skal også forhandle om anvendelse av lav- og likelønnspott på kr 0,50 pr time. Det ble også enighet om: Å innføre seniordager i bedriften som en varig ordning. Det skal legges til rette for voksenopplæringstiltak i arbeidstiden. Videre praksis skal drøftes mellom partene. Partene er enige om at det er viktig å arbeide for et seriøst og velfungerende arbeidsliv. Aldersgrensen for å beholde personlig tillegg ved omplassering til annen stilling pga omorganisering senkes fra 50 år til 45 år. I uravstemningen deltok 54,2 prosent av stemmeberettigete medlemmer. Resultatet ga et klart ja-flertall. 85,2 prosent stemte ja og 12,9 prosent stemte nei. Bring Parcels Norge AS (tidligere PNL) Etter forhandlinger i Bring Parcels Norge AS ble det avtalt et kronetillegg på mellom kr 8.500,- og kr ,- pr år inkludert tillegget gitt i A-delsforhandlingene. I A-delsfohandlingen mellom LO Stat og Spekter ble det fastsatt en lav- og likelønnspott på den enkelte bedrift på kr 0,50 per time per ansatt til å utjevne eventuelle lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i bedriften. Ved gjennomgang i bedriften fant man ingen skjevheter mellom kvinner og menn og potten ble derfor

8 fordelt likt på alle ansatte med et tillegg på kr 975,- pr år til alle ansatte med virkning fra Man ble videre enige om: At det kan praktiseres fleksibel arbeidstid i bedriften hvor vilkårene ble fastsatt i egen særavtale. Studiepermisjon med lønn for eksamensdag og lesedager med maks 3 arbeidsdager pr. kalenderår Resultatet av uravstemningen i Bring Parcels Norge AS ble at 85,7 prosent av stemmeberettigede medlemmer avga stemmer. 100 prosent stemte ja. Bring Logistics Solutions AS Etter forhandlinger i Bring Logistics Solutions AS og bistandsforhandlinger med bistand fra LO Stat og Spekter, ble man enige om et generelt lønnstillegg på kr 8.500,- pr år inkludert A-delen og lav/likelønnspotten. I tillegg ble man enige om: At det kan avtales fleksible arbeidstidsordninger i bedriften. Endret tidspunkt for utbetaling av lønn. At arbeidsgiver forskutterer lønn under sykdom, fødselspenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger. At partene skal utrede forhold knyttet til seniordager og seniorpolitiske tiltak i bedriften i god tid før hovedtariffoppgjøret I uravstemningen i Bring Logistics Solutions avga 32,1 prosent av de stemmeberettigede medlemmene sin stemmer. 88,9 prosent stemte ja og 11,1 prosent stemte nei. Bring Express Norge AS Etter forhandlinger i Bring Express Norge AS ble det avtalt et kronetillegg på kr 7.750,- pr år inkludert tillegget gitt i A-delsforhandlingene og lav/likelønnspotten.. Man ble videre enige om: At partene skal utarbeide vilkår for en studiestipendordning på kr ,- gjeldende fra Resultatet av uravstemningen i Bring Express Norge AS ble at 51,6 prosent av stemmeberettigede medlemmer avga stemmer. 62,5 prosent stemte ja og 37,5 prosent stemte nei. Finansnæringen Som i tidligere år samarbeidet Postkom med HK og LOs forhandlingsavdeling i utforming av kravene til tariffoppgjøret. Arbeidet skjedde i tariffkonferanser og i samarbeidsmøter mellom forbundene og LO. Våre krav var rettet inn mot de gruppene i finansnæringen som ikke hadde fått tatt del i den individuelle lønnsfesten som hadde gjort næringen til lønnsvinner i de siste tre oppgjørene. Profilen var derfor rettet inn på lavtlønte og med en likelønnsprofil.

9 Samtidig forsøkte vi å reise en diskusjon om fordelingen mellom sentrale og lokale potter. Erfaringen i bransjen sier at den sentralt fordelte delen av oppgjøret når de lavtlønte gruppene mens de lokale pottene først og fremst blir individuelle tillegg til allerede høytlønte menn. Verken arbeidsgiverne eller Finansforbundet var interessert i denne diskusjonen. Dermed fikk ikke LOs delegasjon gjennomslag for verken kronetillegg eller et garantert minstetillegg. Motstanden de dominerende partene i finanssektoren (Finansforbundet og arbeidsgiverne) viser mot å se på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn som et problem, kommer i et interessant perspektiv når teknisk beregningsutvalg før de siste to hovedoppgjørene har utpekt sektoren til det området hvor forskjellen mellom kvinne og mannslønn er størst. Resultatet ble et generelt tillegg på regulativets satser på 1,4 prosent. Det ble videre lagt 6 nye trinn på toppen av regulativet og gjort noen mindre tekstendringer i sentralavtalen. Vi fikk styrket formuleringer for å hindre lønnsmessig forskjellsbehandling på grunn av kjønn blant annet. LO opplevde klimaet i forhandlingene som vanskelig, hvor Finansforbundet og arbeidsgiverne ikke ville diskutere våre problemstillinger og la til slutt inn en ensidig protokolltilførsel: LO beklager sterkt, men tar til etterretning at det ikke var mulig å få gjennomslag for likelønn og kvinneprofil på linje med de øvrige tariffområder ved årets oppgjør. LO forstår heller ikke motstanden mot å få tariffestet retten til korte velferdspermisjoner, slik vi har i øvrige tariffområder. Ved uravstemningen stemte 30 prosent av medlemmene, og 84 prosent av stemmene var ja-stemmer. Dermed anbefalte forbundsstyret enstemmig oppgjøret. Fortsette arbeidet for at Norge skal reservere seg mot postdirektivet. Det store trykket på saken i 2009 førte til at vi hadde god fart inn i I januar ble det gjennomført en samling for kretslederne for å forberede og planlegge det videre arbeidet for 2010, spesielt for politisk påvirkningsarbeid mot lokallag og kommunepolitikerne og kommunestyrene i kretsenes områder. Det ble også gjennomført medietrening og kretslederne fikk utlevert dokumenter til hjelp i det videre arbeidet. Aktiviteten ute i kretsene ble svært god gjennom hele året. Flere steder ble det gjennomført 1. mai-markeringer hvor motstanden ble synliggjort gjennom paroler og røde t-skjorter med slagord mot postdirektivet. I tillegg har kretsene jobbet godt lokalt opp mot kommunepolitikere og partilag. Det er vedtatt mange politiske uttalelser og kommunestyrevedtak mot direktivet. Postkoms forbundsstyre og kretslederne deltok på en stor konferanse og demonstrasjon mot liberalisering av postmarkedet i Europa i Brussel i april.

10 Demonstrasjonen fikk god mediedekning her hjemme. Postkom gjorde seg godt bemerket i demonstrasjonen med siden røde t-skjorter påtrykket Stopp EUs 3. postdirektiv. I juni lanserte Postkom i samarbeid med LO Media et nytt nettsted som inneholder fakta og argumentasjoner, samt et opprop mot postdirektivet. Det har vært stor aktivitet ute i kretsene med å gjøre oppropet på kjent og få flere til å støtte oppropet. Høsten 2010 overtok forbundskontoret ansvaret for en Facebook-gruppe opprettet av tillitsvalgte i Hordaland krets. Ved årsskiftet var det registrert som hadde støttet oppropet og medlemmer av Facebook-gruppa Postkom Nei til postdirektivet. Mediedekningen har generelt vært bred og omfattende og det er kommet på trykk mange debattinnlegg i avisene rundt om. Dagens Næringsliv hadde følgende kommentar på lederplass i april: De siste tre årene har norske medier produsert rundt 500 artikler, registret i databasen Retriever, om direktivet. Svært mange av disse artiklene er initiert av Postkom og Øverland. Det massive flertallet av artiklene beskriver negative effekter som sosial dumping, samt dyrere og dårligere posttjenester. Dermed mener Øverland og LO at Norge bør bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen. En bedre evaluering kan vi neppe få. Postkoms ledelse jobbet godt opp mot regjering, Storting og departementene. Utvikle arbeidet med klima- og miljøspørsmål. Forbundsstyret vedtok i november 2009 fokusområder for miljøarbeidet i Postkom, mot bedriftene, LO og samarbeidspartnere. I mars 2010 ble det avholdt en workshop for å få fram hvordan Postkom i samarbeid med vernetjenesten kan være aktive pådrivere og medspiller til at Postkonsernet og Postkom når sine mål. Postkom er opptatt av at miljøarbeidet også må ses i et arbeidsmiljøperspektiv, da mange vil få endret sin arbeidsdag. Et av forslagene, og som i ettertid er vedtatt av AMU skal med i risikoanalysene, er følgende: Vil endringene medføre negative eller positive konsekvenser for miljøet? Vil endringene føre til negative eller positive endringer for arbeidsmiljøet? Ytre miljø er innarbeidet som et tema på Postkomskolen. Miljømålsetningene fram til 2015 er drøftet mellom partene. Det er blant annet enighet om 30 prosent reduksjon av CO2 utslipp innen Et møte mellom tillitsvalgt i de bedriftene Postkom organiserer i og ansvarlig for miljøpolitikken i konsernet, medførte at det ble tatt tak i bedriftenes handlingsplaner. Postkom deltar aktivt i LOs klimastrategiske arbeidsgruppe. Det er gitt innspill til revidert Klimastrategisk plan, LO. Bellona har vært Postkoms samarbeidspartner/rådgiver i 2010.

11 Arbeide for nye arbeidstakergruppers rett til kompetanseheving/fagbrev. Vi har ikke klart å få Posten med på å få i gang et for å se på om logistikkoperatørfagbrevet også kan tilbys for distribusjon. Vi har vært i dialog med AOF om de kan være behjelpelig med å utarbeide et rammeverk for et distribusjonsfagbrev, hvor de også kan bruke sine kontakter for å få dette til. Vi fortsetter arbeidet inn i Utvikle en felles feriehjemspolitikk i forbundet. Den sentrale feriehjemskomiteen har i 2010 hatt flere møter. Komiteen har en målsetning om at man innen utgangen av 2011 har felles prispolitikk som bygger på samme prinsipper (standard, beliggenhet osv). En utfordring knyttet til å utvikle en felles feriehjemspolitikk i forbundet er at det er ulike nivåer i kretsene som har beslutningsmyndighet i forhold til feriehjemmene. Det være seg leiepris, kjøp, salg, investeringer osv. Det ble derfor tidlig i året sendt henstilling til kretsene om å se på sine vedtekter for å vurdere endring i forhold til hvem som tar beslutninger i saker knyttet til feriehjemmene. Det resulterte i at en del kretser foretok vedtektsendringer som flyttet avgjørelsesmyndigheten fra årsmøtene til kretsstyre/representantskap. I samarbeid med eierkretsene er det nå innført lik utleiepolitikk for de leilighetene man har i Oslo og lik for de leilighetene man har i utlandet. Komiteen har utarbeidet og fått vedtatt i forbundsstyret nye retningslinjer for tildeling av støtte fra feriehjemsfondet. Det jobbes nå med å få en total oversikt over alle feriehjem hvor bl.a. anslått verdi, lokale planer, økonomi og utleiefrekvens fremkommer. ØVRIG FAGLIG ARBEID Fondet mot rasisme og trakassering Det var ingen søknader til, eller utbetalinger fra fondet mot rasisme og trakassering i Mangfold og integrering i Postenkonsernet Gjennom konserntillitsvalgt har Postkom deltatt i å drøfte mandat, målsetting og prosjektorganisering med konsernet. Hensikten med prosjektet er å heve minoritetsandelen blant lederne. Tillitsvalgte og vernetjenesten skal involveres lokalt. OpEx Lean Postkom fikk utover våren i 2010 flere bekymringsmeldinger om hvordan gjennomføringen av det vedtatte Lean-programmet OpEx ble gjennomført i

12 Distribusjonsnett/Post. Etter hvert ble det mange innvendinger og reaksjoner på måten OpEx ble gjennomført på fra de steder som hadde hatt OpEx-gjennomgangen. Postkom valgte derfor å varsle Posten om at vi ikke lenger stilte oss bak OpEx programmet i et møte Utover sommeren og tidlig på høsten ble det gjennom dialog med Posten klart at de ønsket å gå inn for å gjøre reelle tilpasninger slik at vi igjen kunne være enige om innholdet i OpEx-prosessen. Dette endte opp med en drøftingsprotokoll hvor det var enighet om å kjøre en pilot i bølge 7, som ble lagt til brev- og pakkeproduksjon ved terminalen i Trondheim og Larvik distribusjon. I Trondheim skulle prosessen følges spesielt tett fra sentrale nivå, med den hensikt å gjøre nødvendige tilpasninger som kunne føre til at en igjen var enig om innhold og gjennomføring av OpEx. Det ble i møtene med Posten spesielt lagt vekt på manglende påvirkningsmulighet og et topptungt og sentralt styrt prosjekt fokus. Forbundsstyrets strategibeslutning om Lean for Postkom har vært førende for de vurderinger som er gjort i forbindelse med piloteringen og delevalueringer av prosesser i bølge 7 som ble startet opp i desember. De lokale tillitsvalgte har underveis i piloteringen og evalueringen bidratt med gode forslag til nødvendige korrigeringer av prosessen. Sluttevaluering vil bli gjennomført i FALO ble LO-Finans krets Postkom Prosjektet med å styrke Postkom og LO i finansnæringen fortsatte sitt arbeid. I løpet av året fikk vi vedtak i LO om å ta i bruk navnet og logoen LO-Finans på en felles nettportal for HK og Postkom. Det ble laget vervemateriell som tydeliggjør kretsens LO tilknytning. Dermed er grunnlaget ferdig lagt for en systematisk jobb for å øke medlemsrekrutteringen. Landsstyret vedtok å endre navnet FALO krets til LO-Finans krets Postkom. BBS ble Nets Norske Nordito Holding A/S (holdingselskapet for BBS og Teller) og danske PBS Holding A/S fusjonerte 16. april 2010, og dannet det nye selskapet Nets. Etter fusjonen har Nets blitt et dansk selskap, men dette har ikke medført endringer i tariffavtaler eller lovverk. Fokuset har vært på å integrere de tre selskapene, skape en overnasjonal organisasjon, og danne en ny juridisk struktur. I forkant av fusjonen ble det arbeidet med å utforme en ny innskuddsbasert pensjonsordning med bred deltakelse fra de tillitsvalgte. Et av resultatene var at den ytelsesbaserte ordningen i Statens Pensjonskasse ble videreført. HMS Partene har inngått ny IA-avtale for perioden Avtalen legger vekt på blant annet at IA-arbeidet skal være en del av det systematiske helse-, miljøog sikkerhetsarbeid og at det er en forutsetning for et inkluderende arbeidsliv. Videre har avtalen sterkt fokus på at forebyggende arbeid er en viktig del av IA arbeidet.

13 De tre hovedmålene om reduksjon i sykefraværet på 20 prosent, økt sysselsetning av personer med redusert funksjonsevne og at yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder står fast. Hvilke konsekvenser ny IA-avtale vil ha for Posten har vært behandlet i AMU. Partene har definert følgende seks områder: 1. Sette mål i tråd med IA-avtalen 2. Endre sykefraværsoppfølgingen i Posten Norge AS ihht lovendringer 3. Forebyggende profil 4. Benytte IA-virkemidler 5. Felles info 3-part om ny IA-avtale 6. OBS punkter, sanksjoner og gradert sykemelding Målsettingene og konsekvensene integreres i de rullerende HR-/HMS-planer. Stillingsvern Postkom hadde ingen tvister om oppsigelser i forbindelse med omstilling som ikke ble løst internt i bedriftene i Dette skyldes i hovedsak en politikkomlegging i Posten i 2009 hvor alle stillingsvernssaker knyttet til forståelse av omstillingsavtaleverket skal håndteres mellom partene på konsernnivå før eventuell stevning tas ut. Postkom er svært fornøyd med denne utviklingen som sikrer at lokale beslutninger ikke tvinger våre medlemmer inn i rettsapparatet. Overfor bedriftene hadde vi også en del saker på individnivå. Postkom opplevde i 2010 en økning i saker hvor Posten ønsker å si opp arbeidstakere som ikke lenger har helse til å utføre sitt opprinnelige arbeid, og hvor bedriften hevder at den ikke har tilretteleggingsplikt eller mulighet. Utviklingen bekymrer fordi det er grunn til å forvente at dette vil øke ytterligere når man tar aldersutviklingen i Posten i betraktning. Derfor startet vi samtaler med Posten om å koble dette sammen med diskusjonene om omstillingsutfordringene. Arbeidet vil fortsette i Ulovlig bruk av midlertidig arbeidskraft er en gjenganger. I nedbemanningssituasjoner er der noen ganger bruk for denne løsningen, men manglende planlegging og avtalekultur gjør at lovlige løsninger glir over i ulovligheter. En lovendring påla i 2010 arbeidsgiver drøftingsplikt på disse spørsmålene og dette ble belyst på lokale konferanser for å sette tillitsvalgte i stand til å ta diskusjonen lokalt hvor situasjonene oppstår. Arbeidet fortsetter i Sannsynligvis som et forsøk på å koble sammen de omtalte hovedpunktene til et krav om planmessig personalarbeid i bedriftene. Yrkesskader Postkom behandlet som tidligere år en rekke yrkesskadessaker. En god del av dem oversendes til LOs juridiske avdeling for bistand. Postkom fremmet også som i tidligere år krav overfor Posten om at de i større grad skulle ta ansvar for sine arbeidstakere i slike situasjoner. Arbeidet med dette vil fortsette. Sakene er kompliserte, og det er vanskelig å opparbeide og beholde tilstrekkelig kompetanse på håndtering av slike saker der hvor de oppstår.

14 POSTKOM INTERNT Forbundskontoret Den politiske ledelsen ved forbundskontoret har bestått av forbundsleder Odd Christian Øverland, 1.nestleder Ingeborg Sætre og 2. nestleder Hans Fredrik Danielsen. Den øvrige bemanningen har vært forbundssekretærene Egil Linge Anderssen (til 1.4.), Ole Petter Dalseng, Jacqueline Hopkinson, Hans-Jacob Schultz, Håvard Sivertsen, Thore Strøm (fra 1.8.), Nina Elisabeth Tollan, Bjørg Vatnedalen og Gerd Øiahals. Kontoransatte har vært regnskapsansvarlig Unn-Toril Pøhner, regnskapsfører Mette Norbeck, regnskapsfører Margrethe Tveite, kontorsekretærene Marit Holøien, Wenche Jakobsen og Bjørg Olsen, samt kontorleder Lisbeth Orre. Medlemsutviklingen Tidsrom Menn Kvinner Totalt Pensj./Perm. M.v. Menn Pensj./Perm. M.v. Kvinner Aktive Menn Aktive Kvinner Aktive Til sammen Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr * Pr * Pr * Pr * Pr * I tillegg kommer medlemmer som betaler minstekontingent (ventelønn, sluttvederlag, arbeidsledige og lignende) 396 stk.

15 Medlemsutviklingen i kretsene i Krets Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Agder Buskerud LO Finans krets Postkom Hedmark og Oppland Hordaland Lederkretsen Nordland Nordvestlandet Oslo og Akershus Rogaland Troms og Finnmark Trøndelag Vestfold og Telemark Østfold Just. forsinket systemdato Totalt Studievirksomheten I 2010 ble det avviklet kurs/konferanser både sentralt og lokalt. Av de tildelte stipendene i 2010 var det stipender som ble benyttet. Dette er en liten økning i antall benyttede stipender i forhold til i 2009, hvor det ble benyttet 934 stipender. I 2009 sendte vi ut melding til kretsene om å begrense planlagte store konferanser på grunn av svinepandemien. Vi har ikke klart å komme oss opp igjen på nivået i 2008 som var stipender. Det ble også avholdt konferanse for forbundets studieledere og veiledere. Høsten 2010 arrangerte vi for første gang en konferanse for 1. linjeledere. Responsen ble så stor at vi bestemte oss for å kjøre to konferanser for å få med flest mulig. Agendaen på konferansen var todelt, slik at en del var rettet inn mot faglig oppdatering på lederrollen og den andre var rettet mot deltakerne som medlemmer i Postkom. Tilbakemeldingene vi fikk var så positive at vi har bestemt oss for å kjøre slike konferanser årlig. En del av forbundets medlemmer har deltatt på kurs arrangert av LO Stat, AOF og Sørmarka Kurs- og konferansesenter. Når det gjelder LO skolen er det nå vanskelig å få en oversikt over om noen har fullført i løpet av året, fordi den er delt opp i 6 forskjellige moduler, slik at deltakerne kan shoppe mellom modulene. Postkom har hatt deltakere på de forskjellige modulene. Vi har hatt en deltaker som har gjennomført alle moduler på ytre miljø, som gir 30 studiepoeng.

16 Vi har også hatt en deltaker på Globaliseringsskolen. I 2009 meldte Postkom på tre deltakere på LEA-studiet (ledelse, endringsledelse og administrasjon). Dette har vi videreført i 2010 og vi har nå seks deltakere på dette studiet, hvor hver modul tilsvarer 10 studiepoeng. Postkom vil satse videre på dette studiet. Postkomskolen I 2010 var det 59 deltakere på Postkomskolen modul 2 og 3. Det lave antallet skyldes at vi avlyste en Postkomskoleserie på grunn av for få deltakere. Vi er nå à jour med Postkomskolen på en slik måte at vi klarer å tilby alle nye tillitsvalgte Postkomskolen det første året de er tillitsvalgt. Vi har fortsatt arbeidet med å videreutvikle Postkomskolen i 2010, for at nye tillitsvalgte skal stå best mulig rustet til å utføre rollen som tillitsvalgt har vi fokusert på arbeidstakeres rettigheter og plikter, og dette er nå kommet tydeligere frem i modul l i tillegg har vi gjort ferdig delen om Klima og Miljø. Vi er nå i gang med å utvikle et bedre evalueringsskjema som skal kunne benyttes på alle kurs fremover. Tilbakemeldingene vi får fra deltakerne er nesten udelt positive. Fortsatt har vi ivaretatt læringsmålene i LO-Stats grunnkursserie. Kretsene har i tillegg avviklet introduksjonskurs i Utdanningsstipend I 2010 ble det utbetalt kr ,- fordelt på 31 søkere, mot kr ,- fordelt på 56 søkere i Vi begynte å få nedgang i antall søkere i De grep vi da gjorde med å øke stipendbeløpet gjorde at vi fikk en bra oppgang igjen, men fortsatt kunne den vært større. I 2010 har vi fått en markant nedgang igjen. Vi kan ikke si noe sikkert om hvorfor denne nedgangen er kommet, men vi antar at noe kan skyldes at vi har fått overenskomstfastsatt en god stipendordning med Posten Norge. De har i 2010 hatt en stipendordning på inntil kr ,-. Vi vet med sikkerhet at en del av våre medlemmer har fått innvilget stipend i Posten. Fortsatt har vi en økning i stipendsøknader som gjelder en bachelorgrad. Det er fortsatt flere kvinner enn menn som har benyttet seg av ordningen. I 2009 begynte vi å kartlegge hvor stor andel av søkerne som hadde en stillingsbrøk under 50 prosent. Ennå viser det en liten andel av søkerne. I år har vi i tillegg kartlagt i forhold medlemmer som har sluttet i Posten på grunn av omstilling og som for tiden er uten fast arbeid.

17 STATISTIKK UTDANNINGSSTIPEND 2010 MÅNED BELØP ANTALL Under 18,75 uka Over 18,75 uka Arbeidsledig osv HØYSKOLE JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTALT Forsikringsordningene Følgende premier er vedtatt av Forbundsstyret med virkning fra : Forsikringspakke 1 Premien for forsikringspakke 1 er uendret, kr 125,- pr. mnd. Forsikringspakke 2 Premien for forsikringspakke 2 for yrkesaktive medlemmer under 60 år endres til kr 375,- pr. mnd. Uføre medlemmer under 60 år og yrkesaktive medlemmer år betaler kun premie for dødsrisikoforsikring. Premien for dødsrisiko endres til kr 150,- pr. mnd.

18 Varslingsrutiner for Postkom i henhold til AML 2-4 og 3-6. Postkom har utarbeidet egne varslingsrutiner som er gjort kjent og iverksatt. Postkoms sentrale feriehjemskomité. Postkoms sentral feriehjemskomité består av representanter fra hver av de 12 geografiske kretsene (inkl. OAK/LO Finans Postkom krets) og ledes av en forbundssekretær fra forbundskontoret. Komiteen har hatt fem møter i perioden. Komiteen jobber etter følgende retningslinjer: utforme en samlet og enhetlig politikk for Postkoms feriehjemsaktivitet, og videreutvikle enhetlige retningslinjer for denne. være høringsinstans for kretsene og forbundsstyret før de beslutter kjøp/salg eller store investeringer på dagens eiendomsmasse fremme forslag til felles utleie- og prispolitikk gjennomgå dagens eiendomsmasse og vurdere bruken samt fremme forslag til kjøp/salg med bakgrunn i den samlede vurderingen. gjennomgå samtlige feriehjem/eiendomsmasse for å få verdisatt eiendomsmassen uttale seg i alle saker ad feriehjemsdrift som blir forelagt komiteen Postkoms Medlemssenter Medlemssenteret leier ut Postkoms hytter og leiligheter, og bistår medlemmer i forespørsler om forsikringer, stipendordningen og annet vedrørende medlemskapet. Stort sett foregår kontakten med medlemmer over telefon eller pr e-post. Enkelte medlemmer møter opp personlig, og da stort sett for å få informasjon om forsikringsordningen. Det er utleie av feriehjem og all administrasjon rundt dette, som tar mest tid på Medlemssenteret. Arbeidet omfatter ca to årsverk. Postkoms Medlemssenter har betjent telefon (nummer ) mellom kl , på alle arbeidsdager. I tillegg har Postkoms nettside informasjon om alle feriehjem, samt forsikrings- og stipendordninger. Presentasjonen av feriehjemmene på Postkoms nettside er oversiktlig. Det er lett å se om en hytte eller leilighet er ledig, uten å benytte brukernavn og passord. Hyttesiden er også rimelig brukervennlig. Det betyr at stadig flere medlemmer selv bestiller hytter elektronisk. Det kommer derfor mange henvendelser daglig fra medlemmer om brukernavn og passord, noe som er nødvendig for å bestille hytte på nettet. Det elektroniske bookingsystemet er også et godt administrasjonsverktøy for de ansatte på Medlemssenteret. Medlemssenteret markedsførte og leide ut flere enn 100 hytter og leiligheter, i inn- og utland, i 2010.

19 Alle Postkoms 12 geografiske kretser er tilsluttet Medlemssenterets felles ordning for utleie av feriehjem. Leilighet i Greenwich i London ble klar for utleie i begynnelsen av oktober, og ble straks svært populær. Medlemssenteret har ansvar for all markedsføring, administrasjon og fakturering i forbindelse med utleie. Dette innebærer også utstrakt kontakt med hyttestyrere, og også administrasjon av hyttesiden på nettet. Leiebeløpet blir tilbakeført ubeskåret til den respektive eierkrets. Utleie av feriehjem skjer etter først til mølla -prinsippet. Det er mulig å legge inn bestillinger et halvt år fram i tid. Unntaket er skoleferiene, som innebærer søknad og loddtrekning, med noen variasjoner. Det er egne søknadsregler for leilighetene i Spania. Alle medlemmer i Postkom og ansatte i Posten Norge AS har lik adgang til feriehjemmene, uansett geografisk tilknytning. Arbeidet med å tilpasse og utvikle de administrative rutinene pågår kontinuerlig. God service og minimale feil etterstrebes daglig.

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. INNLEDNING For Postkom var utfordringene i 2010 stort sett de samme som de siste årene. Bedriftene fokuserer i stor grad på markedstilpasning, effektivisering, kostnadsoptimalisering og lønnsomhetsforbedringer.

Detaljer

INNLEDNING. HMS har også i 2008 vært et viktig satsningsområde gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

INNLEDNING. HMS har også i 2008 vært et viktig satsningsområde gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. ÅRSRAPPORT 2008 INNLEDNING For Postkom og Postkoms medlemmer ble 2008 dominert av flere store og viktige saker: tariffoppgjøret, Postkoms 2. ordinære landsmøte, PNN og postkontornettsaken, Stortingsmelding

Detaljer

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året.

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. ÅRSRAPPORT 2011 INNLEDNING 2011 ble året da nedgangen i brevvolum og betalingstransaksjoner skulle slå inn med full tyngde. Vi har vært vant til at bedriftene fokuserer på markedstilpasning, effektivisering,

Detaljer

Prosjektene ble inndelt i 4 kategorier ut i fra hvor sterk grad av medvirkning forbundet mente var påkrevd:

Prosjektene ble inndelt i 4 kategorier ut i fra hvor sterk grad av medvirkning forbundet mente var påkrevd: ÅRSRAPPORT 2009 INNLEDNING Som den største og dominerende fagforeningen for ansatte i selskapene i konsernet Posten har utfordringene stort sett vært de samme som de har vært de siste årene. Bedriftene

Detaljer

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året.

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. ÅRSRAPPORT 2012 INNLEDNING I 2012 fortsatte nedgangen i brevvolum og betalingstransaksjoner. Bedriftene fokuserer på markedstilpasning, effektivisering og lønnsomhetsforbedringer. Prognosene for de nærmeste

Detaljer

Arbeide for å påvirke regjeringens postpolitikk og forhindre implementering av EUs 3. postdirektiv

Arbeide for å påvirke regjeringens postpolitikk og forhindre implementering av EUs 3. postdirektiv ÅRSRAPPORT 2015 INNLEDNING Antall brev og betalingstransaksjoner fortsatte å falle i 2015. Trafikknedgangen, nedskalering av virksomhet og jakt på kostnadsreduksjoner fører til at bedriftene vi organiserer

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

for Overenskomst for Felleskjøpet Agri SA

for Overenskomst for Felleskjøpet Agri SA for Overenskomst for Felleskjøpet Agri SA TARIFFOPPGJØRET 2016 -Spekter Til medlemmene LO Stat og forbundene har nådd fram til nye avtaler etter forhandlinger og mekling for område 9 i Spekter, Øvrige

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2015 Bakgrunnen for landsforeningens søknad om

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Tariffoppgjøret i staten Til medlemmene

Tariffoppgjøret i staten Til medlemmene Tariffoppgjøret i staten 2016 Til medlemmene Årets tarifforhandlinger mellom LO Stat og staten ble avsluttet etter tvungen mekling 26.mai 2016. Det har vært krevende forhandlinger og en krevende mekling.

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008 Organisasjons- og evalueringsprosjektet Organisasjonsfasen: 1. Januar 2006-1. Juli 2008 ORGANISASJONS- OG EVALUERINGSPROSJEKT I LANDSMØTEPERIODEN 2005-2009 2009 Fase A. Organisasjonsfasen (til 1. Juli

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året.

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. ÅRSRAPPORT 2013 INNLEDNING Nedgangen i brevvolum og betalingstransaksjoner fortsatte også i 2013. Bedriftene fokuserer på markedstilpasning, effektivisering og lønnsomhetsforbedringer. Prognosene for de

Detaljer

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011 Lokale forhandlinger Abelia 5. mai 2011 Før forhandlingene Lønnssystem/lønnsfastsettelse Lønnspolitikk Retningslinjer og vurderingskriterier De fire kriterier felles forståelse Informasjon Lønnsdata for

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 3 15. juni kl 09.00 Foreslåtte endringer i kursiv og understreket.

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2016 2018 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2016 31. mars 2018 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16.

Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16. Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16. 1 NAVN Kretsens navn er Norsk Post - og Kommunikasjonsforbund Hedmark og

Detaljer

FAGFORBUNDET BUSKERUD TARIFF

FAGFORBUNDET BUSKERUD TARIFF FAGFORBUNDET BUSKERUD TARIFF 2010 Tariffkonferanse påp Storefjell 14. 15. oktober 2009 1. Bør B r fagforbundet arbeide for alternativ modell til den nån avtalte bruttoordning i oppgjørene framover, som

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

for Overenskomst for ansatte i Norges Fiskarlag m/fl.

for Overenskomst for ansatte i Norges Fiskarlag m/fl. for Overenskomst for ansatte i Norges Fiskarlag m/fl. Nå er det din tur! Forhandlinger mellom HK og Fiskarorganisasjonenes Arbeidsgiversammenslutning ble gjennomført tirsdag 8. november i lokalene til

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna

Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014. Overenskomst Virke/Tekna Hovedorganisasjonen Virke og Tekna 2012-2014 Overenskomst Virke/Tekna OVERENSKOMST 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Tekna på den andre side INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 30.06-17 Behandlet i PSU: Vedtatt av Fellesnemnda: Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området

Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området Tariffrevisjonen 2016 Uravstemning PBL-området Forhandlingene med PBL og Fagforbundet, Delta og Utdanningsforbundet om ny hovedavtale og hovedtariffavtale ble gjennomført i perioden 25. mai, 8. og 9. juni

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Til: AMU Dato: 08.03.2017 Sykefraværsstatistikk for UiO 2016. Føringene i IA-avtalen gjelder for UiOs arbeid med oppfølging av sykefravær. UiO forventer

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016

Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Oslo 19. mai 2016 Til medlemmene ansatt i Oslo kommune Uravstemning i tariffoppgjøret mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune vedrørende hovedtariffoppgjøret 2016 Uravstemningsdokument Forhandlingene

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Hovedorganisasjon Næringslivets Hovedorganisasjon Helene Naper, advokat NHO Telemark 8.12.2017 HMS Forum Bedriften og de tillitsvalgte roller, målsetting og opptreden Informasjon, samarbeid medbestemmelse Samarbeid for

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

Kommunereformen Midt-Norge

Kommunereformen Midt-Norge Kommunereformen Midt-Norge Representantskapsmøte Sør-Trøndelag 21. og 22. oktober 2014 v/rådgiver Siri Kristin Konstad, Hva betyr kommunereformen for din rolle som tillitsvalgt? Kommunesammenslåing? Kommunalt

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Uravstemningshefte 2016

Uravstemningshefte 2016 Uravstemningshefte 2016 for Landsoverenskomsten m/tillegg for Bingo, Fotolaboratorier og Kiosk Særbestemmelser for Narvesen Kiosker Bransjeavtale for Informasjonsteknologi Avtale for Reiselivsbransjen

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 2 11. juni kl 16.45 Foreslåtte endringer i fete typer, kursiv

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005. Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende avtale.

NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005. Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende avtale. Stavanger 16. januar 2006 NOPEF KRAV TIL REVISJON NR HOVEDAVTALEN 2002-2005 FORHANDLINGER 19. OG 20. JANUAR 2006 Kravene/endringene er merket med rød tekst og følger kronologisk i henhold til gjeldende

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

valuering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage

valuering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage KS og Utdanningsforbundet valuering av lokale forhandlinger for pedagogisk personale i skole og barnehage Sammendrag Sammendrag 1.1 Bakgrunn og mål AGENDA Utredning & Utvikling AS gjennomfører på oppdag

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Tvister, konflikt og streik Hovedtemaer 1. Interessetvist - rettstvist 2. Statens lønnsutvalg 3. Mekling og streik CASE Tema 1 Interessetvist - rettstvist side 3 Rettstvist

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/112-1 Ark.: 510 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 15/16 Formannskapet 28.01.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 - FORBEREDELSER Lovhjemmel:

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for personalstøtte Notat Til: AMU Dato: 8. mars 2017 Kurs for LAMU IA-arbeid i praksis. Avdeling for Personalstøtte og bedriftshelsetjenesten ønsker å tilby kompetansefremmende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

for Landsoverenskomsten

for Landsoverenskomsten for Landsoverenskomsten Nå er det din tur! Forhandlinger ble ført mellom HK og SAMFO den 19. og 20. april. Det ble brudd, og meklingen ble gjennomført i tidsrommet 13 og 14. mai. Nå må du bruke din rett

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Handlingsplan 2012-2013

Handlingsplan 2012-2013 Oslo kommunale bygg- og boligetaters forening avdeling 149 av Fagforbundet Handlingsplan 2012-2013 Handlingsplanen er utarbeidet på hovedstyrets årsplanseminar den 12. april 2012. 1. Innledning Til grunn

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Detaljer

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale?

Detaljer

Spekter Helse (Område 4 og 10)

Spekter Helse (Område 4 og 10) Arkivsak-dok. 15/00278-42 Saksbehandler Rune Soma FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 2015-2019 18.10.2016 Landsstyret 2015-2019 LS-sak 70/16 Hovedtariffoppgjøret

Detaljer