PROTOKOLL DRØFTINGSMØTE. STYRESAKER TIL STYREMØTE DEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL DRØFTINGSMØTE. STYRESAKER TIL STYREMØTE DEN 6.2.08."

Transkript

1 Tid: Fredag kl PROTOKOLL DRØFTINGSMØTE. STYRESAKER TIL STYREMØTE DEN Til stede: Fra foretaksledelsen: Adm direktør Eva Håheim Pedersen, Økonomisjef Jan Erik Hansen, Driftssjef Hanne Bentsen, Klinikksjef Kristine Brevik, Klinikksjef Ståle Ackermann, FFU-/personalsjef Erik Fjeldstad. Fra tillitsvalgte: Foretakstillitsvalgt for ergoterapeutene Eirik Irgens, Foretakshovedverneombud Tone Bjerknes, foretakstillitsvalgt Fagforbundet Ally Nyheim, foretakstillitsvalgt Delta Odd Oskarsen, foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund Evy Adamsen. Møtet ble ledet av: Adm direktør. Referent: FFU-/personalsjef. Grunnlag for drøftingsmøtet. EU direktiv 2002/14/EF Grunnloven 110 AML 9-3 Hovedavtalen 30 og 31. Sak 1 Foreløpig regnskap Økonomisjef orienterte om forløpig resultat for Regnskapet for 2007 er ennå ikke avsluttet, men Helse Nord kommer til å gjøre et uttrekk på mandag Helse Finnmark HF har operert med et prognostisert underskudd på 50 mill kroner og det ser nå ut til å bli et underskudd på mellom mill kroner. I det siste har det vært positive effekter på drift på 5 mill kroner. Inngangsfarten mot 2008 er for høy. Det er dårlig behandlingsaktivitet på Klinikk Kirkenes. Totalt er svikten når det gjelder ISF-inntekter på 5-6 mill kroner. Lønn har totalt sett et for høyt forbruk i desember og det er slutt på forbedring når det gjelder reduksjon i antall årsverk. Sykefraværet for 2007 synes å bli på 9,3%. Detter er ikke i henhold til målsettingen. Spurte om hvordan forbruk på innleie var i forhold til budsjett. Økonomisjef svarte at det var overforbruk på innleie av sykepleiere og leger Adm direktør. Redegjorde for at vi kom i havn med innsparingskrav når det gjaldt syketransport. 1

2 Konklusjon: Saken tas til orientering. Sak 2 Årlig melding. Økonomisjef redegjorde for at det var sendt ut en mal for hvordan årlig melding skulle utformes Det vil i tillegg til denne malen bli vektlagt hvordan det arbeides med syketransport og å rapportere på de tiltakene som styret har vedtatt for å komme i økonomisk balanse. Når det gjelder aktivitet vil det bli rapportert en svikt i DRG-poeng Det er en svikt i aktivitet på 200 poeng på Kirkenes sykehus Det er en svikt på 300 poeng på Hammerfest sykehus. Svikten på Hammerfest sykehus skyldes redusert inntjening innen gynekologi og generell kirurgi. Når det gjelder klinikk Psykisk Helsevern og rus ligger man under budsjett når det gjelder poliklinisk behandling av barn og over når det gjelder voksne. Antall innlagte pasienter har økt innen voksenpsykiatri. Dette er ikke i overensstemmelse med målsettingen. Ombygging av lokaler i Karasjok har vært en medvirkende årsak til redusert behandlingskapasitet for barn. Det er et økt overtidsforbruk i 2007 i forhold til Videre er det en økning i antall stillinger på slutten av året innenfor somatiske klinikker og administrasjon. Vi har således ikke greid å redusere antall stillinger som vedtatt. Når det gjelder Klinikk psykisk helsevern og rus er antall stillinger økt med 21 i løpet av Antall stillinger var her budsjettert å øke med 28. Fagforbundet. Poengterte at det materialet som ble framlagt til drøfting i denne saken ikke ga et fullgodt drøftingsgrunnlag. Hva vil bli lagt inn i punkt 1.2 personal? Hva vil bli lagt inn i meldingen når det gjelder HMS? Stilte spørsmål om hvorfor foretaket ikke nådde sine aktivitetsmål. Hva vil det stå i rapporten om sykefravær? Hva vil det stå i rapporten når det gjelder tillitsvalgte? Adm direktør. Svarte at denne saken var lagt fram til drøfting for at de tillitsvalgte skulle få mulighet til å gi innspill om hva som skulle komme inn i rapporten. 2

3 Økonomisjef Svarte at saken var lagt fram til drøfting for å få innspill til meldingen. Frist for å sende årlig melding til Helse Nord er Styremøtet i Helse Finnmark kommer imidlertid 6.2. Dette medfører en kort frist til å lage sak til styremøte i foretaket. Fagforbundet Mente at årlig melding burde vært drøftet, men at det nå var for lite opplysninger om innholdet i saken slik at den reelt sett kunne drøftes. Økonomisjef Oppfordret tillitsvalgte til å komme med innspill innholdet i meldingen. Årlig melding er en gjengivelse av historien. Det ble bedt om forklaring på økning i antall stillinger i klinikk psykisk helsevern og rus. Fagforbundet Framholdt at det var ønske om å drøfte innholdet men at det var for lite innhold i det framlagte materiale for å kunne gjøre dette. Spurte om hvilke strategi man hadde når det gjaldt korridorpasienter. Hun støttet forslaget til hvilke tilleggpunkter som burde bli tatt inn i meldingen. Det bør komme inn punkter som omhandler personalpolitiske mål og personalutvikling. Økonomisjef Opplyste at forslag til årlig melding ville bli sendt ut på søndag kveld og at det var mulighet for å kommentere meldingen innen mandag kveld. Punkt 1.2 om personal vil bli mer omfattende. Det vil bli tatt inn mer om kompetanse og rekruttering, HMS og om langtids- og korttids sykefravær. Videre ville redusert behandlingskapasitet av pasienter innen barne- og ungdomspsykiatri bli kommentert. Når det gjaldt voksenpsykiatri vil det bli rapportert en økning på poliklinisk behandling på 8% og en økning i antall liggedøgn på 3%. Ønsket at epikkrisetid også ble kommentert i meldingen. FFU-/personalsjef Svarte at det innefor feltet personal 1.2.ville bli tatt inn følgende punkter: Vurdering av sykefravær og syknefraværsarbeid. Arbeidet med å få lukket avvik og å bygge opp vernetjeneste. Implementering av nye datasystemer. Arbeid med å overta driften av ambulansen. Omorganisering av FFU-/personalavdelingen. Utvikling av samarbeid med tillitsvalgte. 3

4 Klinikksjef Hammerfest. Kommenterte at reduksjon i antall DRG i stor grad skyldtes nedgang i antall Fødsler Klinikksjef Kirkenes Det har vært arbeidet med å øke dagkirurgisk behandling så her ser nå situasjonen lysere ut. Det arbeides med bedre operasjonsplanlegging. Det har vært turbulens innen legemiljøet i kirurgi. Det har blitt gjennomført store endringer innen ledelse av kirurgien. Strykprosenten er på 10,2% og noe av dette skyldes manglende indikasjoner. Det har vært sykefravær blant legene. Ønsket at arbeid med HMS ble kommentert. Økonomisjef. Svarte at det som var skrevet om dette ville bli flyttet opp. Konklusjon: Økonomisjef sender ut et forslag til årlig melding på søndag kveld det gis anledning for de tillitsvalgte å kommentere dette fram til mandag kveld. Fagforbundet og DELTA ønsker som protokolltilførsel at drøftingsgrunnlaget har vært for utilstrekkelig for å gjennomføre reell drøfting. Sak 3 HMS- strategi for Helse Nord RHF. Foretakshovedverneombud redegjorde for saken. Det er opprettet en arbeidsgruppe for HMS med medlemmer fra foretakene i regi av Helse Nord. Gruppa har arbeidet fram et forslag til helhetlig HMS-strategi som er blitt vedtatt av Styret i Helse Nord. Målet er at Helse Nord skal ta et større ansvar når det gjelder HMS- arbeidet i foretakene. Helse Finnmark kan sette sitt arbeid inn i de rammene som er lagt inn i denne strategien. Det vil bli arbeidet med å få på plass regionale prosedyrer slik at ikke alle trenger å gjøre det samme arbeidet. Det vil komme en elektronisk avviksmodul. Flere foretak har begynt å bruke slik modul. Det vil også bli laget rutiner for varsling. Saken har således som mål og samordne HMS-arbeidet. I forslag til vedtak bes det om at saken tas til orientering. Framholdt at Helse Finnmark er et eget rettssubjekt og at Helse Nord ikke har mulighet til å vedta overordnede retningslinjer på denne måten. Denne innvendingen ønskes satt inn som protokolltilførsel. 4

5 Konklusjon. Saken tas til orientering. DELTA har som protokolltilførsel at Helse Nord RHF ikke har rett til å vedta overordede retningslinjer da Helse Finnmark HF er et eget rettssubjekt. Sak 4 Brannsikring av Hammerfest og Kirkenes sykehus. Driftssjef redegjorde for saken. Å få vurdert brannsikkerheten er en felles sak initiert av Helse Nord RHF og det er laget en rapport over hvilke tiltak som må gjennomføres. Noen tiltak er meget kostnadskrevende og noe kan foretaket gjøre selv. Tiltakene er gjennomgått av de lokale brannvernsmyndigheter. Helse Finnmark kommer til å iverksette de tiltak som er viktigst for å bedre brannsikkerheten. Tiltakene vil bli organisert som to prosjekter, henholdsvis for Hammerfest- og Kirkenes sykehus. Kommenterte at det er synd at foretaket skal få store utgifter med dette. Vi er imidlertid nødt til å gjennomføre tiltakene. Det må arbeides med å redusere kostnadene Refererte til behandling i Foretaks AMU. AMU har bedt om en halvårig rapport om gjennomføring av tiltak. Når det gjelder økonomien så må styret finne løsninger. Kostnadene kan få konsekvenser for andre viktige tiltak.. Driftsjef Var enig i at det må arbeides med å få ned kostnadene. NSF. Bemerket at de framlagte planene virket ryddige. Vi har ikke noe valg når det gjelder å gjennomføre tiltakene. NSF er bekymret for økonomien og ber om at Helse Nord Koples inn. Adm direktør Bekrefte at denne saken ville bli diskutert med Helse Nord med henblikk på å få en løsning. Poengterte at brannsikring er en viktig sak. En er imidlertid bekymret for økonomien. Skisse til økonomisk løsning mangler. Brannsikringstiltakene kan få konsekvenser for andre viktige miljøtiltak. Er bekymret for den økonomiske delen. Konklusjon.: De forslåtte tiltak må gjennomføres i prioritert rekkefølge. Drøftingsmøtet er bekymret for de økonomiske konsekvensene og ber derfor om at saken tas opp med Helse nord RHF. 5

6 Sak 5. Intensjonsavtale fjernvarme Kirkenes sykehus. Driftssjef orienterte om saken. Det har lenge vært arbeidet med dette prosjektet hvor Kirkenes sykehus vil være sentral som mottaker av fjernvarme.. Det er imidlertid ikke underskrevet noen avtale om leveranse. Målet for ØFAS er å få bygget anlegget i 2008 og å sette det i drift i I denne saken er det viktig at Helse Finnmark tar samfunnsansvar. Siden helseforetaket blir hovedavtaker av fjernvarme vil vi få best pris. Det er nå utarbeidet et forslag til intensjonsavtale som snart må få sin behandling i Helseforetaket. Den 30. januar skal det være møte med Vattenfall om saken. For Helse Finnmark vil det være en fordel å få en fast og stabil pris på varme og derved et mer forutsigbart budsjett.. Spurte om kontrakten omfatter leveranse av varmt vann eller energi. Den økonomiske delen synes OK. Det miljømessige konsekvensene synes vage. Har inntrykk av at det er mye som er vagt i denne saken. Og hele tiltaket gir inntrykk av å være på begynnerstadiet. Hvor står saken om Varmepumpeprosjektet som omhandler samme sykehus? Mye henger i lufta. Mente at Vattenfall har initiert dette prosjektet for å tjene penger. Det må legges rørgater i tillegg til å lage anlegget.- Prosjektet må legge innenfor rammene av EU sitt regelverk og dette vil kunne få økonomiske konsekvenser for Foretaket. Driftssjef Svarte at det måtte sikres Back up hvis leveransene sviktet og at ansvaret for dette måtte avklares. Som hovedmottaker av varme ville Foretakets behov bli prioritert. Det har imidlertid aldri oppstått situasjoner der dette opplegget har sviktet. Driftssjef og juridisk konsulent har lagt inn overordnede krav til rensing. Varmepumpeprosjektet er lagt på is. Det vil ikke bli inngått noen avtale før alt er på plass. EØS reglene vil bli sjekket. Fordelen med dette prosjektet er at man unngår svingninger i prisen når det gjelder leveranse av varme. Vattenfall gjennomfører dette prosjektet for å tjene penger. Foretaket må få forsikringer om stabile leveranser når konkret avtale inngås.. 6

7 Driftssjef Svarte at det er ØFAS som er eier av prosjektet. Vattenfall er kosulenter. Det vil ikke bli inngått noen endelig avtale før alt er på plass. Konklusjon: Saken tas til orientering med de merknader som er kommet fra i drøftingen. Eva Håheim Pedersen Odd Oskarsen Ally Nyheim Evy Adamsen Erik Irgens Tone Bjerknes 7

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Direktøren Styremøte i Helse Finnmark Styresak 59/2013 Saksbehandler: Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen Dato: 29. august 2013 Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Administrerende

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 3. februar 2015

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 3. februar 2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 3. februar 2015 Saksnummer 13/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Eldrerådet Vara oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 08. mai 2006 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Tema Oslo universitetssykehus (OUS)

Tema Oslo universitetssykehus (OUS) Tema Oslo universitetssykehus (OUS) Byggeplass, flytte 6000 av de 17 000 ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) er sykepleiere. Mange vet ennå ikke hvor de kommer til å havne, eller om de i det hele

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Solsida.papir. Sekretærene løfter. Finnmarkssykehuset til topps. kan bli som fotobokser Side 3. Lærer vi av feil og målinger av pasientopplevelser?

Solsida.papir. Sekretærene løfter. Finnmarkssykehuset til topps. kan bli som fotobokser Side 3. Lærer vi av feil og målinger av pasientopplevelser? Oktober 2014 Nummer 3 1. årgang Internavis for Finnmarkssykehuset Solsida.papir Sekretærene løfter Finnmarkssykehuset til topps Finnmarkssykehuset har gått fra siste- til førsteplass i Helse Nord når det

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 7/2013. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 7/2013. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.8.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2013/38 Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Helse Nord 20.november 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Kommentarer til innstilling avgitt til Helsedepartementet, 17. desember 2002 Innledning Innstillingen med forslag til finansieringsordninger for spesialisthelsetjenesten

Detaljer