Dyrøy kommune Den lærende kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune Den lærende kommune"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Rune S. Opstad Dato: Saksframlegg Dyrøy Utviklingshus - revidert plan Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 010/05 Kommunestyret Vedlegg: 1. Samarbeidsavtale Dyrøy kommune og Troms fylkeskommune 2. Kostnadsoverslag entreprisekostnader full utbygging (A3) 3. Kostnadsoverslag entreprisekostnader delvis utbygging (A3) 4. Notat utviklingshus status, planrevisjon og realisering i 2 faser (Holbø) 5. Fornyet søknad om delfinansiering av næringsarelaer til småbedriftssenter som del av utviklingshuset i Dyrøy (Arntsen / Espenes) 6. Brukermøte nr. 2 Dyrøy folkebibliotek / Arvid Hanssen dokumentasjonssenter (A3) 7. Anmodning om møte for å drøfte støtte til gartnerfunksjonen i Dyrøy Utviklingshus 8. Siste utkast plantegning (A3) 9. Utkast til kjøpekontrakter (Holbø) 10. Avtale om ansvarlig lån mellom kommunen og Dyrøy Utleiebygg AS 11. Reviderte sameievedtekter for Dyrøy Utviklingshus 12. Sameieavtale mellom kommunen (Bibliotek) og Arvid Hanssen Minnestiftelse Arkitekt Viggo Ditlevsen (A3) vil delta i kommunestyret når denne saken behandles. A. Bakgrunn for saken Som del av Dyrøy kommunes pilotsatsing ble ideen om veksthus/utviklingshus tatt opp allerede i 1998 under begrepet småskala næringshage. Allerede i K-sak 51/00 vedtok kommunestyret ( ) å sette av kroner til pilotkommuneprosjektet i investeringsbudsjettet i K-sak 09/01 fikk kommunestyret forelagt seg en større sak om tankene rundt et flerbrukshus/utviklingshus. Da hadde også SIVA blitt en del av prosjektet. I saksframlegget ble det sagt: Dyrøy kommune har siden i 1997 vært en av Kommunal- og regional departementet sine syv pilotkommuner. Med utgangspunkt i denne satsinga, så har Dyrøy kommune alene og sammen med ulike samarbeidspartnere satt i gang flere prosjekter. Samarbeidet med SIVA er et av disse prosjektene. Det grunnleggende målet for samarbeidet mellom SIVA og Dyrøy kommune er å: "Skape en positiv samfunnsutvikling gjennom etablering av utviklingsmiljø basert på lokale fortrinn." 1

2 Flerbrukshus/bygg for næring mm Den fysiske manifestasjonen av prosjektet er et flerbrukshus, hvor mange ulike aktiviteter blir integrert i ett og samme bygg. Dette huset er ment som en "motor" (drivkraft) for å skape utvikling. Dette kan bli illustrert på følgende måte; Som vi ser så henger de ulike delene sammen - noen overlapper direkte, mens andre henger indirekte sammen. Størrelsen på delene er også forskjellig. Både SIVA og gruppene ser fordelen av å ha et senter der man kan skape utvikling og innovasjon i brytningspunktet mellom næringsliv, kultur, utdanning, kompetanse og læring. I arbeidet med et flerbrukshus er det fire hovedpilarer. Disse kan bli sett på individuelt, men de blir enda mer interessante når de blir sett på i sammenheng; A. Næringsliv Selv om dette ikke er ment som et tradisjonelt næringsbygg, så vil det bli næringsaktivitet i huset. Dette kan være aktivitet innen en rekke ulike felt, men gjerne sett i sammenheng med det som skjer ellers i huset. Eksempel på dette er næringsmiddelbehandling, IT, telependling og kompetansearbeidsplasser. B. Kultur Arvid Hanssens familie tok tidlig kontakt og ønsket at et Arvid Hanssens dokumentasjonssenter ble lagt til Utviklingshuset, det foreligger også et styrevedtak i Arvid Hanssens minnestiftelse om det samme. Hanssen er en av Nord-Norges mest leste og respekterte forfattere. Bøkene er nært knyttet opp til den nordnorske natur og mentalitet. Et dokumentasjonssenter vil ikke bare være en samling av manuskript, bøker og annet materiale, men også en mulighet til å koble dette opp mot dagens teknologi, bibliotek og læring. C. Utvikling/kompetanse Det vil bli lagt en infrastruktur med fiber (breibånd) som vil være ei forutsetning for både næringsvirksomhet, kompetanse utvikling og læring. Innfallsvinklene her er mange; - Samling av IT-kompetanse. Nyetableringer. Gjestekontorer. - Videreføring av Dyrøy seminaret - de små kommuners møteplass. - EVU reformen. (Etter- og videreutdanningsreformen) - Voksnes rett til grunnskole- og videregående utdanning. - Kompetanse reformen. - Muligheten til å følge universitets- og høyskole studium desentralisert (Norgesnettet). - Videokonferanser. Med andre ord så blir det her skapt en læringsarena som åpner muligheter for alle innbyggerne i Dyrøy kommune - og regionen forøvrig. D. Hotell/restaurant/kjøkken Her ligger det et mer tradisjonelt hotell konsept, som blir integrert og plassert inn en større helhet. Finansiering/organisering Videre er finansieringen av huset tenkt som et spleiselag mellom ulike aktører, deriblant SND, SIVA og ulike departementer. Organisering, eierskap og driftsselskap er under utredning. Målet er å fullfinansiere huset med minst mulig bruk av lånemidler. 2

3 Vedtak i Kommunestyret : 1. Kommunestyret ser positivt på det arbeidet som hittil er gjort i forbindelse med SIVA-prosjektet. 2. Kommunestyret stilles i utsikt å integrere følgende kommunale tilbud i flerbrukshuset: a) Biblioteket. b) Kjøkkenet. Det forutsettes at etablering i bygget kan forsvares både økonomisk og funksjonelt. Endelig beslutning om etablering avventes inntil endelig konsept er presentert og akseptert fra kommunestyrets side. 3. Kommunestyret stiller tomt og grunnlagsinvesteringer til rådighet på den tidligere hotelltomta. Mange av de grunnleggende tankene fra dette saksframlegget finner man igjen i dagens Utviklingshus. Og ett av elementene, kjøkkenet, er allerede realisert på banktomta nemlig Dyrøymat AS. Hotellkonseptet ble tidlig forlatt, da blant annet SND (dagens Innovasjon Norge), tidlig signaliserte liten tro på at dette var mulig å gjennomføre. Etter hvert som arbeidet skred fram ble det besluttet å danne et eiendomsselskap, Børingen Invest, som skulle stå for utbyggingen. Børingen Invest skulle i utgangspunktet bli eid av to parter, Demas AS og Dyrøy kommune. Rett før sommeren 2001 vedtok kommunestyret dette. Vedtak i kommunestyret : 1. Dyrøy kommune bevilger ,- til egenkapital i eiendomsselskapet som skal arbeide videre med flerbrukshuset. 2. Beløpet dekkes over næringsfondet. 3. Formannskapet bemyndiges til å forestå den kommunale oppfølginga av prosjektet, herunder oppnevning av kommunens styremedlemmer i selskapet. Rett etter sommeren ble stiftelsesdokumentene for Børingen Invest godkjent, og representantene i styret fra Dyrøy kommune ble valgt. Vedtak i Formannskapet : 1. Dyrøy kommune godkjenner forslag til stiftelsesdokument for Børingen Invest AS. 2. Til å representere Dyrøy kommune i styret blir valgt: ordfører vara: varaordfører Vinteren 2003 ber Demas AS om å få kjøpe Dyrøy kommune ut av aksjeselskapet. Kommunestyret vedtar dette i desember. Samtidig blir det klart at BIAS ikke deltar i finansieringen av hele bygget, men at de konsentrerer seg om næringsdelen. Hele denne tiden arbeides det mot eksterne parter for å få hjelp til å finansiere/drifte bygget. Prinsippet om at mest mulig skal dekkes gjennom eksterne tilskudd, holdes ved hevd. Vedtak i Kommunestyret : 1. Dyrøy kommune selger sin aksjepost i Børingen Invest A/S for kr ,- ihht. tilbud datert Beløpet tilbakeføres utviklingsfondet. 2. Dyrøy kommune slutter seg til framlagte forslag til leieavtale mellom Børingen Invest A/S og Dyrøy kommune datert I denne perioden (og fram til høsten 2004) arbeides det med en rekke formelle dokumenter; sameieavtale, en avtale mellom Børingen Invest (Demas) og Dyrøy kommune, kjøpekontrakt (av seksjoner) og avtale vedrørende planlegging og utbygging av Dyrøy Utviklingshus. En av avtalene, sameieavtalen, er endog oppe til politisk behandling to ganger; Vedtak i Kommunestyret : 1. Dyrøy kommunestyre godkjenner foreliggende sameieavtale og tilhørende avtale med Børingen Invest som regulerer eierforholdet av næringsarealet i bygget. 3

4 2. Dyrøy kommunestyre vedtar låneopptak inntil 5 millioner kroner for å dekke kommunens andel i bygget. Formannskapet godkjenner endelig størrelse på låneopptak og lånebetingelser for øvrig. 3. Formannskapet bemyndiges til å forestå med all oppfølging av byggeprosjektet herunder godkjenne løsning på byggherre ansvar i byggeperioden. Børingen Invest AS trekker seg definitivt fra deltakelse i næringsdelen i januar Dyrøy Utleiebygg (100% kommunalt eid aksjeselskap) ble da invitert til et møte hvor de blir forespurt om å delta i næringsdelen av prosjektet. Dette sier styret ja til. Troms Fylkeskommune og Innovasjon Norge sender samtidig et signal om at DU kan beholde tilskuddet som opprinnelig var gitt til BIAS, med reduksjon i forhold til størrelsen på næringsarealene (jf. diskusjon rundt 1 eller 2 etasjer). Forprosjektet legges fram i slutten av januar. Dette viser at utbyggingskostnadene langt overskrider det som opprinnelig var satt som et tak for investeringene. Det blir da utarbeidet et nytt forslag til Utviklingshuskonsept, som kommunestyre skal ta stilling til i denne saken. Formannskapet støttet en slik revidert plan i sitt møte 8. februar i år; Vedtak i formannskapet : 1. Formannskapet godkjenner revidert plan for gjennomføring av Dyrøy utviklingshus som framlagt i møtet. 2. Formannskapet ber Dyrøy Utleiebygg AS tre inn som eier av seksjon for småbedriftssenter / næring i bygget, og fremme søknad til Innovasjon Norge om finansiering. Det avklares nærmere betingelser for dette som legges fram for kommunestyret som egen sak. B. Administrasjonens vurdering (bygd på notat fra Holbø datert ) Svein Holbø driver eget konsulentselskap i Narvik. Holbø er brukt som konsulent av IS Utleiebygg over mange år, og av Dyrøy kommune i forbindelse med Utviklingshuset de siste par årene. 1. Status pr d.d. Etter en anbudsrunde ble A3 (arkitekt) og Plan Evo (resterende prosjektering) antatt til å gjennomføre et forprosjekt. Forprosjektet ble avsluttet i januar, og det ble like etter fremlagt et kostnadsoverslag som viste at den opprinnelige finansieringsrammen i prosjektet ble oversteget med ca +/-30% ved full utbygging. Dette kunne ha blitt verifiseres gjennom anbudsinnhenting basert på totalentreprise, men i stedet ble det valgt å se på en realisering av bygget i en mindre målestokk, for eksempel delvis fullførelse av 2. etasje eller kun utbygging i 1 etasje. 2. Hvilke alternativer foreligger? Etter at Børingen Invest (Demas) trakk seg ut av prosjektet satt kommunen alene igjen med en betydelig risiko for næringsdelen: banklokalet i 1. etg og et betydelig areal i 2. etasje. Dette gjelder også ansvaret for å finne en eierløsning for utleierommene som heller ikke er finansiert. Svein Holbø konkluderte da følgende: Jeg vurderer det slik at den totale økonomiske risiko for kommunen som dette representerer overskygger det faktum at man ikke har verifiserte anbudskostnader for bygget. Dette innebærer at selv om man hadde hatt sikkerhet for at kostnadene ved full utbygging hadde ligget innenfor tidligere stipulerte rammer, ville man ikke igangsatt prosjektet. 4

5 I. Vurdering av delvis utbygging av 2. etasje Dette har vært drøftet som et alternativ og innebærer at kun garderober og spiserom for de ansatte ferdigstilles i 2. etasje. Verken næringsdelen, utleierommene eller leilighetene ferdigstilles. Kostnadene er da kalkulert slik: KOSTNADSOPPSETT - DELVIS UTBYGD 2.ETG Entreprisekostnad - (anbud) ekskl. mva Generelle kostnader Prosjektering og byggeled./adm Forsikringer-gebyrer Diverse Spesielle kostnader Inventar og utstyr Byggelånsrenter MVA Forventet prosjektkostnad Margin 6% Rammekostnad=byggebudsjett Entreprisekostnad er av arkitekten kalkulert til kr ekskl MVA. Det er denne posten man i tilfelle ville fått anbud på ved en anbudsutlysning. De øvrige kostnader er kalkulert av undertegnede og avviker litt fra arkitektens kalkyle. Det bemerkes at kommunen ikke har rett til fradrag for inngående MVA for kostnader til bygg og anlegg som skal leies ut eller selges, - jfra mva-kompensasjonsordningen for kommuner som ble iverksatt 1. januar En redusert utbygging av 2.etasje har følgende finansielle konsekvenser: Dersom arkitektens kalkyle er rett, er stipulert ramme allerede overskredet Man har ufinansierte restarbeider i 2.etasje som må finne sin løsning. Man får ikke utbetalt investeringstilskuddet fra SND før næringsseksjonen er ferdigstilt. Det samme gjelder lån fra Husbanken til leilighetene. Dette gir en samlet finansiell underdekning som medfører at prosjektet vil få store likviditetsproblemer før ferdigstillelse. Man kommer neppe heller i gang fordi byggelånsbanken med sikkerhet ikke vil åpne byggelånet før konvertering er sikret noe som ikke er tilfelle før endelig ferdigstillelse av 2. etasje. II. Fullførelse av bygget i en etasje Et bygg i en etasje, vil være det mest realistiske alternativet, det er derfor lagt ekstra vekt på dette alternativet i saksutgreiinga. Følgende funksjoner vil da bli ivaretatt: Dyrøyseminarsenteret med konferansesal Arvid Hansen Minnestiftelse og bibliotek Samfunnsmessig infrastruktur kafeteria, garderober og toiletter Næringsarealer på ca 150 m2 ca 8-9 arbeidsplasser Skissen på neste side viser en grov vurdering av dette. 5

6 Bygging i én etasje medfører bl.a. følgende besparelser utover at selve 2.etasje utgår: 1. Heis og trappeløp forsvinner i 1.etasje 2. Kanalsjakter i 1. etasje forsvinner 3. Utvendige rømningstrapper i gavlvegger forsvinner 4. Tekniske anlegg kan neddimensjoneres (eks. vis ventilasjonsaggregat reduserte luftmengder) Arvid Hansen/ Bibl. 195m2 Næring/bank 150 m2 U T V I D E L S E Inng. flyttes 1 akse (3m) MINIMUMSALTERNATIV BYGG I ÉN ETASJE Arvid Hansen-stiftelsen og biblioteket får tillagt areal som tidligere ble beslaglagt av trapp og heis og avgir et noe mindre areal mot foajéen som tillegges næringsarealet sammen med andre deler av foajéen og tidligere banklokale. Næringsarealet anses som rimelig stort i en startfase og kan senere utvides mot nord-vest som vist på skissen dersom behovet melder seg. Man bør videre vurdere om det er mulig å redusere ventilasjonsrommet eller kombinere dette med varmesentral/tavlerom for å redusere arealet i huken mot sør-vest. Et kjøkken på 27 m2 er kanskje også i overkant og kan bidra med areal til å flytte tekniske rom sammen i hovedfløya dvs ut fra huken. Byggetrinn 2: Utleierom og leiligheter kan man ta seg tid til å løse som en kombinasjonspaviljong på tomta vis á vis utviklingshuset dvs mot nord-øst. Her vil man stå fritt til å finne en gunstig utforming for leiligheter og romfløy eventuelt også som en kombinasjonsløsning jfr situasjonsskissen på neste side. Dette er en løsning som for eksempel Husbanken vil se på som mer formålstjenelig enn at de skal ligge i andre etasje i Utviklingshuset. Dette alternativet gir også optimale muligheter for å imøtekomme krav til utforming av boligene etter Husbankens minstestandard, samt krav til uteplass og sportsboder for den enkelte boenhet. 6

7 Byggetrinn 2: Utleierom og leiligheter Situasjonsplan Hvordan står man finansieringsmessig ved realisering av bygget med kun 1.etasje? KOSTNADER OG FINANSIERING VED REALISERING AV KUN 1.ETASJE FINANSIERING SEKSJ. NAVN AREAL PRIS/M2 KOSTNAD SUM 1 Dyrøyseminarsenteret og 282 samfunnsmess. Infrastruktur 142 Tilskudd fylkeskomm Kommunale midler Tilskudd fylkeskomm Arvid Hanssen-Bibliotek Kommunale midler Investeringstilskudd *) Næringslokaler Lån IN(SND) EK/ansv.lån v/d.kom SUM SUM EKSTERNE TILSKUDD: SUM KOMMUNALE MIDLER: Vi regner med at Plan Evo / A3 kommer med et revidert forprosjekt (detaljert) før påske. Eksterne finansiering 7

8 1. Troms Fylkeskommune v/ Regional utviklingsetat er en av de store bidragsyterne til bygget med til sammen 6,1 millioner (kultur/læring). Dyrøy kommune har underskrevet en avtale vedrørende medfinansiering av deler av Utviklingshuset (se vedlegg). Dyrøy kommune forplikter seg til å gjennomføre prosjektet ihht. de forutsetninger og betingelser som fremgår av denne avtalen. Samarbeidsavtalen er gyldig til 1. mai 2006, så fremt det ikke søkes om utsettelse. Legg spesielt merke til punkt 7 i samarbeidsavtalen; Alle anskaffelser av varer og tjenester som inngår i prosjektet, inklusive prosjektledelse, skal skje i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser 2. Den andre eksterne bidragsyteren er Innovasjon Norge (gamle SND). De gir et tilskudd på næringsdelen på om lag ,- I tillegg gir de et lån (som blir tatt opp av Dyrøy Utleiebolig) på tilsvarende sum Kommunal finansiering Dyrøy kommune må bidra med ,- i investeringer i bygget, fordelt på de tre ulike seksjonene. Dette er godt under 50% av de totale investeringene. Det er avsatt ubrukte lånemidler fram til 2004 på rett i underkant av 3 millioner kroner. I 2005 er det avsatt 3 millioner, men om lag 0,5 million er allerede disponert. I tillegg står det ,- på et bundet investeringsfond og ,- fra tiden rette etter at Dyrøy Hotell brant ned. Til sammen utgjør dette 6,1 6,2 millioner kroner. Skal låneopptaket på næringsdelen belastes leietakerne vil dette bety relativt mye for leieprisen, viser til utgreiing rundt drift senere i saksframlegget. Andre investeringskostnader Innbo som stoler, bord, AV-utstyr m.v. er ikke regnet inn i byggekostnadene. Det er gjort noen helt foreløpige vurderinger av kostnadene ved dette; 1. Bibliotek/Arvid Hanssen Viser til Brukermøte nr. 2. Behovet for innkjøp av ytterligere utstyr i denne seksjonen er estimert til om lag ,- 2. Næringsseksjonen Det er i utgangspunktet ikke tenkt å kjøpe noe utstyr i denne seksjonen, men leietakerne vil bruke fasilitetene til Dyrøyseminarsenteret. 3. Dyrøyseminarsenteret Det er antatt at de største utgiftene til innbo kommer her. Det er blant annet snakk om; - AV-utstyr (Toveis lyd-bilde, lydsystem) m.v. - Bord/stoler - Kjøkken - M.V. Det er vanskelig å beregne kostnadene under punkt 3, men arkitekten opererer med en foreløpig kalkyle på ca 0,5 million totalt, dvs en totalkostnad på prosjektet på 14 millioner. 3. Drift av bygget 8

9 To hovedfaktorer vil være bestemmende for husleiekostnadene for leietakerne; I. kapitalkostnadene (renter/avdrag) II. Løpende driftsutgifter (lys, varme, kommunale avgifter, forsikring, vaktmester/vedlikehold m.v.) Næringsseksjonen Her er en kostnadsberegning for husleie for leietakerne i næringsseksjonen. Seksjonen blir eid av Dyrøy Utleiebygg (100 % kommunalt eid aksjeselskap), og går inn i det totale næringsarealet som AS`et disponerer til utleieformål. Husleien vil her variere fra 495,- per m2 pr år, til 1084,- per m2 pr år, alt etter nivået på kapitalkostnadene. Gir kommunen ett rente- og avdragsfritt ansvarlig lån i størrelsesorden 1,35 millioner kroner (jf. side 7), vil prisen være 495,- kr + energi m.v.. Dette ligger på omtrent samme nivå som de andre næringsarealene i Brøstadbotn sentrum. DRIFTSKOSTNADER FOR BYGGET PR ÅR: Forsikringer Komm. Avgifter Serviceavtaler Snørydding Adm.forretn.førsel Rekvisita Diverse pr m2 pr år HUSLEIE NÆRINGSSEKSJON - RENTE OG AVDRAGSRITT ANSV. LÅN Renter og avdrag, 4%, 20 år annuitet pr m2 pr år Andel driftsutgifter 183 pr m2 pr år Sum husleie pr m2 pr år 495 pr m2 pr år HUSLEIE NÆRINGSSEKSJON - 50% AV ANSV. LÅN RENTE OG AVDRAGSBELASTES Renter og avdrag, 4%, 20 år annuitet pr m2 pr år Andel driftsutgifter 183 pr m2 pr år Sum husleie pr m2 pr år 789 pr m2 pr år HUSLEIE NÆRINGSSEKSJON - 100% AV ANSV. LÅN RENTE OG AVDRAGSBELASTES Renter og avdrag, 4%, 20 år annuitet pr m2 pr år Andel driftsutgifter 183 pr m2 pr år Sum husleie pr m2 pr år pr m2 pr år Kulturseksjonen (Folkebiblioteket og Arvid Hanssen minnestiftelse) Dagens leieutgifter for biblioteket er på knappe ,- (lokaler og magasin). Men dette er lokaler som kun er ment som en nødløsning, Før Norstat kom hadde biblioteket lokaler på 238 m2 i utleiebygget, for dette betalte kommunen til sammen korner per måned, dvs totalt ,- per år. På den andre side bør Arvid Hanssen dokumentasjonssenter også være med generere inntekter til seksjonen/bygget. Dyrøyseminarsenteret KF 9

10 Det ble sendt en søknad til Kommunal- og regional departementet om støtte til drift av DS. Søknaden fikk flertall i Kommunal- og Regional komiteen, men ikke i Stortinget. Ny søknad (se vedlegg) er sendt departementet. Håpet er å få støtte til en full stilling, en såkalt Gartnerfunksjon. Eventuelle midler til en gartnerfunskjon vil gå til koordinering og utvikling av blant annet prosjekter. Dagens DS har kontorer i kommunehuset, og det er 60% stilling knyttet til foretaket. En totalframstilling av driftsutgiftene til Dyrøy kommune vil dermed se slik ut; Finanskostnader Totalt kommunalt låneopptak = 7,3 mill. pr. år 4% annuitet 20 år (bygg og innbo) kr Driftskostnader totalt for bygget Forsikringer Kom. avgifter Serviceavtaler Snørydding Adm. forretningførsel rekvisita Diverse kr Renhold 2 gang pr. uke a 8 timer, 52 uker 832,- a kr. 160,- pr. time (inkl. sos. utg.) kr Vedlikehold Er tenkt ivaretatt av kom. funksjon Stipuleres til kr Strøm og varme kr Totale driftskostnader kr Dyrøy kommunes årlige utgifter Finanskostnader kr Driftskostnader (Kom. Andel: 651 m2 av tot. 820 m2 kr Totale kom. utgifter pr. år kr Utgifter vi allerede har i dag, for eksempel i forbindelse med biblioteket (dvs om lag ), i tillegg kommer inntekter/utgifter ved drift av fellesareal / Dyrøyseminarsenteret. Går dette i balanse blir de økte kommunale utgiftene på om lag ,- Det antas å bli en administrativ oppgave knyttet til bygget, som blir tillagt den kommunale administrasjonen. Dette vil ikke komme fram som regnskapsmessig utgift. 4. Det videre arbeid 10

11 Velger man å gå for en redusert utbygging i én etasje som er anbefalt både av konsulenter, administrasjon og formannskap, blir det videre arbeidet (grovt sett) seende ut på denne måten: Post Oppgaver Ansvar Frist 1 Prosjekteier (kommunen) må vedta Ordfører/ 15. mars utbyggingsalternativ: Kun 1.etasje utbygges rådmann 2 Møte i prosjektgruppen Oppdraget for arkitekt og konsulenter endres til å prosjektere bygget i én etasje. Prosjekt-gruppen, Det forhandles om økonomiske fradrag/tillegg i kontraktene Prosjektleder Det vurderes å krympe huken og samle tekniske installasjoner evt redusere kjøkken. 3 Forprosjektet leveres komplett med tegninger og beskrivelser i hht kontrakt. 4 Anbudsinnbydelse Det utarbeides en enkel anbudsinnbydelse basert på forprosjektet. Anbudsregler og kontraktsbestemmelser. Kungjøres i DOFFIN-databasen. Totalentreprise med forbehold om å kunne trekke ut innredningsarbeider for dugnad dersom dette er aktuelt. 5 Anbudsresultatet foreligger Man har nå oversikt over prosjektkostnad og kan sette opp et revidert rammebudsjett 6 Kontraktsforhandlinger med utvalgt anbyder med forbehold om kommunestyrets/formannskapets godkjenning 7 Rammebudsjett med endelig finansieringsplan forelegges politiske organer Vedtak om finansiering og oppstart. 8 Avtaleverk med seksjonseierne/stiftelsene Inngås og undertegnes 9 Byggemelding og byggelån ordnes Byggeleder engasjeres. Bygget igangsettes i marka. Prosjekteringsgruppen Prosjektleder, Med bistand fra SH Prosjektleder, SH bistår Prosjektleder, (SH), prosjekteringsgruppen Rådmann Ordfører/ Prosjektleder Arkitekt, Prosjektleder, SH Foreløpig konklusjon Konsulenter, formannskapet og administrasjonen er enige om at det mest realistiske alternativet er å bygge ut i to trinn, der det første trinnet er Utviklingshuset bygd i 1 etasje ihht. planene fra A3 og Holbø. Byggetrinn 2, boliger/utleierom, bygges ut på et senere tidspunkt. Etter signal fra A3, legges det opp til en total ramme på prosjektet (med innhold) på om lag 14 millioner kroner. 11

12 Rolf Espenes ordfører Rune S. Opstad rådmann 12

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 14.03.2013 Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 28.02.2006 Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 22.08.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/850-21 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/8111-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Mellomfinansiering av Salsnes Gjestehavn Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 23.08.2017 OMSORGSBOLIGER PÅ FLADSTAD GÅRD - MELDING Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2007/1390-82 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 17.03.2010

Detaljer

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Konklusjon Campus Flytting av idrettsanlegget til Kjuushagen R&Å IL ser det som urealistisk å flytte idrettsanlegget til Kjuushagen. R&Å Idrettslag har ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 16.12.2014 kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til ordføreren. SAKSKART Side 51/14 12/00753-81 Tilleggssak til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314 Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret PROSJEKT - OS SKOLE Rådmannens forslag til vedtak Fast byggekomite ber Rådmannen

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING

AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Arkivsak-dok. 16/01941-1 Saksbehandlar Kristian Damstuen Saksgang Formannskapet Kommunestyret AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Saka vert avgjort av: Kommunestyret i Gol kommune

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.08.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 FISKERIHAVNUTBYGGING I ÅKERØYA - GODKJENNING AV REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Saksfremlegg Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 1. Sak KST-16/2015: «Kjøp av to leiligheter til kommunale utleieboliger», behandlet av

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 1. Sak KST-16/2015: «Kjøp av to leiligheter til kommunale utleieboliger», behandlet av ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/975 Dato: 14.10.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord formannskap Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Per Ola Johansen Vedlegg: 1. Prestgàrdshaugen 9 A: Prosjektskisse

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 424920 Arkivsaksnr: 2009/3834-39 Saksbehandler: Arne Fridthjof Venæs Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Bergkunstmuseum - Bygging og finansiering

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste: FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 06.12.2016 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Saksliste styremøte 24.10.2011

Saksliste styremøte 24.10.2011 Saksliste styremøte 24.10.2011 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste Styremøte 24.10.2011 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 32 NOTODDEN BOK OG BLUESHUS... 3 1.1. Forslag til vedtak... 3 1.2. Vurdering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet TILLEGGSAKLISTE 39/07 07/1924 LENSMANNSGARDEN BARNEHAGE. FREMDRIFT OG TILLEGGSBEVILGNING.

MØTEINNKALLING. Formannskapet TILLEGGSAKLISTE 39/07 07/1924 LENSMANNSGARDEN BARNEHAGE. FREMDRIFT OG TILLEGGSBEVILGNING. HÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 24.04.2007 Tid: Etter møtet i partsamansett utval. TILLEGGSAKLISTE Utvalsak Arkivsaksnr. Tittel 39/07 07/1924 LENSMANNSGARDEN BARNEHAGE.

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 UT I ØYAN "PROSJEKT LANGÅSEN" Rådmannens innstilling: 1. Høydebasseng Langåsen bygges ut som tidligere vedtatt og tilrettelegges

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2006/994-42 Arkiv: Q80 Saksbeh: Einar Werner Frøyna Dato: 04.10.2013 Parkeringsstrategi for Risør kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato Miljø-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.

MØTEINNKALLING. Fast Byggekomitè 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG. Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03. MØTEINNKALLING Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 08.03.2013 Tid: 10:00 Fast Byggekomitè SAKSLISTE Saksnr. Tittel 6/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 06.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/91-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Finansieringsplan for restaurering av kommunal bolig Nordtun I på Skage. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2 Arkivsak Dato 18.04.2013 Saksbehandler Per Torgersen / Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 25.04.2013 Sak nr 039-2013 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppgradering av operasjons-

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.09.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat, økonomiavdelingen, rådmannen MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 Borgann ferjekai.

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet HITRA KOMMUNE Fillan den: 03.09.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 211 Arkivsaksnr: 2008/4266-1 Saksbehandler: Anne Røddesnes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG Rådmannens

Detaljer

UNGDOMMENS BORETTSLAG II HARESTUA. 6 stk. 3-roms boliger for ungdom P R O S P E K T. Utbygger : Lunner Boligstiftelse

UNGDOMMENS BORETTSLAG II HARESTUA. 6 stk. 3-roms boliger for ungdom P R O S P E K T. Utbygger : Lunner Boligstiftelse UNGDOMMENS BORETTSLAG II HARESTUA 6 stk. 3-roms boliger for ungdom P R O S P E K T Innhold : - Informasjon om prosjektet - Søknad om kjøp av leilighet - Plantegninger - Utbygger : Lunner Boligstiftelse

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 22.08.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Ronny Nordahl, Asbjørg Johnsbøen, Lisbeth

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /15 Fondstyret /15 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /15 Fondstyret /15 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223, FA-U04 15/433 15/5303 Stian Skjærvik 10.07.2015 Søknad om Investeringstilskudd - HaG Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Husbyjordet - Opsjon parkering under bypark

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Husbyjordet - Opsjon parkering under bypark STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: L82 Arkivsaksnr: 2014/7629-1 Saksbehandler: Bjørn Bremseth Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Husbyjordet - Opsjon parkering under bypark Rådmannens

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen Medlem SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 12:00 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen Saksframlegg Arkivnr. 614 Saksnr. 2012/408-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet 20.02.2012 Eldres råd Kommunestyret Saksbehandler: Bernt Midthjell Bygging av 12 boenheter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 12.04.2016 Tid: 09.00-15.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til Servicetorget på telefon 72 42 81 00 eller e-post til postmottak@rennebu.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 425914 Arkivsaksnr: 2013/4387-7 Saksbehandler: Håvard Krislok Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret 425914 - Ole Richters gate 45 finansiering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Kvotekraft Bodø kommune - Investering i Oldereid

Kvotekraft Bodø kommune - Investering i Oldereid Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2013 1481/2013 2012/8494 S10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Formannskapet 30.01.2013 13/4 Bystyret 14.02.2013 Kvotekraft Bodø kommune -

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Sluttrapport samlokalisering av kommunale enheter

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Sluttrapport samlokalisering av kommunale enheter Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2008/6174-12 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Sluttrapport samlokalisering av kommunale enheter Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap som styringsgruppe

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.04.2013 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/13 11/1017 ISTANDSETTING AV LOKALER PÅ THORESTRØA

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 12.3.2015 Styresak 32-2015 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Fossliv 16 Finansiering og valg av entreprenør

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Fossliv 16 Finansiering og valg av entreprenør STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 425909 Arkivsaksnr: 2010/954-27 Saksbehandler: Håvard Krislok Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret 425909 - Fossliv 16 Finansiering

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE

VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE Arkiv: D10 Arkivsaksnr.: 14/310 Saksbehandler: Stein Halvorsen Utskrift sendes til: Vedlegg: Forslag

Detaljer

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49.

Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014. Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass, og nye driftslokaler i Strandgata 49. Saksbehandler: Trond Olsen Saksnr.: 2014/69-20 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Styret Hammerfest Parkering KF 11.11.2014 Saksdokumenter ikke vedlagt: Utbetaling av lån Batteriet Parkeringsplass,

Detaljer