Årsmøte 15. mars Utgave :00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00"

Transkript

1 Årsmøte 15. mars 2009 Utgave :00

2

3 Årsmøte 15. mars 2009 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4) Behandle idrettslagets årsmelding. 5) Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6) Behandle innkomne forslag og saker. a. Fullmakt til å ta opp lån. b. Bruk av dugnadstimer og pliktarbeid. 7) Fastsette medlemskontingent. 8) Vedta idrettslagets budsjett. 9) Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 10) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.. 11) Foreta følgende valg: a. Leder og nestleder b. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. 12 pkt. 9. d. Kontrollkomité på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. f. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

4

5 Årsmøte 15. mars Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Oppmøteliste kontrolleres mot medlemslistene. Sak 2: Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden Årsmøtets forretningsorden 1) Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 2) Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Taletiden er 3 minutter. Den som forlanger ordet til forretningsordenen, har 1 minutts taletid. 3) Forslag kan gis muntlig eller skriftlig. 4) I protokollen innføres alle forslag og de vedtak som er gjort med antall stemmer for og imot. 5) Protokollen godkjennes og underskrives av 2 tingvalgte representanter. Sak 3: Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Dirigent: Representanter: Sak 4: Årsmelding Styrets beretning Virksomhetens art og hvor den drives Tromsø Ryttersportsklubb er et idrettslag beliggende på Sandnes på Tromsøya. Ryttersportsklubben driver en rideskole og leier ut stallplasser til medlemmer. Klubbens medlemmer er aktive med deltagelse på stevner hovedsaklig arrangert i Nord Norge. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Driftsinntektene økte fra i 2007 til i 2008 som tilsvarer en økning på ca. 10 %. Kostnadene har imidlertid hatt tilsvarende økning. Regnskapet viser derfor et underskudd i 2008 på kr mot i Pr er egenkapitalen negativ med kr Sum egenkapital og gjeld er økt fra i 2007 til i Skyldig skattetrekk for 6. termin 2007 var på kr mens det kun var kr. 0,- på skattetrekkskonto. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld og finansielle stilling og resultat. Fortsatt drift Ryttersportsklubbens egenkapital er tapt og det var underskudd også i Klubben hadde imidlertid ekstraordinært store kostnader på grunn av tap på hestemateriell, renter samt

6 2 Årsmøte 15. mars 2009 innkassokostnader - til sammen anslagsvis kr Med de renteutsikter som nå gjelder og ved normale kostnader på hestemateriell og morarenter ventes det overskudd i 2009 som det fremgår av budsjettet. Styret mener derfor at driften kan bli lønnsom. Styret anser således at betingelsene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp med dette som forutsetning. Arbeidsmiljø Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært alvorlige skader eller ulykker i Samlet sykefravær har vært 70 dager. Herav en langtidssykemelding fra september og ut året. Likestilling Bedriften har i gjennomsnitt 11 ansatte, alle kvinner. Styret består av 3 menn og 5 kvinner. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Ytre miljø Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. Tromsø. 26/ Dag Roti (sign) styrets leder Veronica Isaksen (sign) daglig leder Guri Homb Hansen (sign) Jan Roger Vollan (sign) Ellen Sverderup (sign) styremedlem styremedlem styremedlem Bibbi Grotnes (sign) styremedlem Thea Pedersen (sign) styremedlem Rideskolens beretning Rideskolen har disponert gjennomsnittlig 27 hester og ponnier i Vi har dessverre mistet to hester, Skipper og Leuthen. Rideskolen har opprettholdt sin kursvirksomhet gjennom hele året med relativt god pågang på sine kurser - ca 250 elever per uke. Vi har fremdeles tilrettelagt ridning for funksjonshemmede på formiddager. Det har også vært arrangert interne helgekurs med Kristine Ulrichsen, og her har pågangen vært stor. Lene Roti har også avholdt helgekurs for nybegynnere i sprang, også dette med god påmelding. Klubbtreninger i sprang og dressur har vært satt opp, her med noe varierende deltakelse. Klubben har tilsatt gode instruktører, Kristine Ulrichsen er utdannet ridelærer trinn 3, som er den høyeste ridelærerutdanningen i Norge. Hun har hovedansvaret for undervisningen i rideskolen og er også ettertraktet som instruktør for klubbens private ryttere.

7 Kontrollkomiteens beretning Årsmøte 15. mars

8 4 Årsmøte 15. mars 2009 Sportskomiteens beretning Tromsø Ryttersportsklubb har i år gjennomført alle sine velkjente aktiviteter så som: Kretstreninger: 7 treninger med Trine Lise Greni 1 trening med Per og Helene Waaler 9 treninger med Catharina Forsberg 1 trening med Hege Dundas Sletten Klubben har arrangert klubbmesterskap i dressur og sprang. Andre arrangementer vi har gjennomført: - 7 stevner i sprang - 5 stevner i dressur - 6 Kristine kurs - 1 Lene Roti Kurs - 3 knøttedager - Grøntkort kurs - Dressurdommmer kurs Disse arrangementene har også i år gått fint og med god oppslutning blant så vel deltagere som tilskuere. Klubbens ryttere har representert klubben på en flott måte. Klubben har bl.a. tatt hjem gull, sølv og bronse i NNM sprang senior og gull i KM sprang ponni, junior og senior. Vi har også fått Kretsmester i Junior i dressur. Årets rytter i dressur: Hest: Tone Wiik Ponni: Malene Siikavoupio Årets rytter i sprang: Hest: Ileen Aarstein Ponni: Malene Nyborg Klubbens mål er å heve nivået da det har vært noe lavt i de senere år. Sportskomiteene vil takke alle som har bidratt i året som har gått! Vi vet at det finnes mange ubrukte kvaliteter ute blant både medlemsmassen og foreldre. Vi har som mål å få engasjert så mange som mulig, slik at arbeidet kan deles på flere hender. Dette er nødvendig for å holde kontinuiteten oppe og for at de frivillige ikke skal brennes ut.

9 Årsmøte 15. mars Sak 5: Revidert regnskap Revisors rapport

10 6 Årsmøte 15. mars 2009 Regnskap Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Driftsinntekter Driftsinntekter 1, 2, Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital Fremføring av udekket tap SUM OVERFØRINGER

11 Årsmøte 15. mars Balanse pr EIENDELER Note Anleggsmidler Stalltak Hall 1 og Brakkerigg Lysanlegg ute Ridesti Ridehester Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Udekket tap Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 8, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

12 8 Årsmøte 15. mars 2009 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapssikk. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til tilstede. Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatte tap. Note 2 - Spesifisering av inntekter I år I fjor Salg ridekurs Salg ponnikurs og ponni arrangement Salg kurs m/ekstern instruktør Salg kurs m/intern instruktør Salg sommerkurs/aktiviteter Salg terapiridning Salg oppstalling (boksleie, fôr, flis, utslipp) Medlemskontingent og hestesport Salg privattimer Salg klubbtrening Salg lørdagsridning Salg kafé Stevneinntekter Juleshow Div utleie Driftstilskudd fra Tromsø Kommune Andre tilskudd Salg reklame, sponsing Gevinst v/avgang anl.middel SUM

13 Årsmøte 15. mars Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler Brakkerigg/ Maskiner/ Driftsløsøre Stalltak Hall 1 & 2 lysanlegg/ ridesti Ridehester SUM Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr pr. 1/ Årets avskrivning Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr. 31/ Prosentsats for ord.avskr. 10 til til 20 Hestene er vurdert som en immateriell eiendel og avskrives ikke. Verdsettes etter laveste verdis prinsipp. Pr eier Tromsø Ryttersportsklubb 22 hester. Tilskuddene er bokført netto. Dette innebærer reduksjon av kostprisen og avskrivingsgrunnlaget. Det er mottatt tilskudd på til sammen kr Brutto anskaffelseskostnader kr Note 4 - Lønnskostnad I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Gjennomsnittlig antall ansatte: 11 Ytelser til ledende personer: I år I fjor Revisjonshonorar kostnadsført for året Lønn/honorar til daglig leder Tromsø Ryttersportsklubb har avtale om OTP Note 5 - Kundefordringer Kundefordringer er vurdert mht mulig på usikre fordringer. Det foretas en regnskapsmessig tapsavsetning (delkrederavsetning) for å dekke eventuelt fremtidig tap på bokførte fordringer. I år I fjor Kundefordringer Avsetning for tap

14 10 Årsmøte 15. mars 2009 Note 6 - Annen egenkapital Annen egenkapital Pr Fra årets resultat Pr Note 7 - Periodiserte inntekter Består av utfakturerte, ikke påløpte inntekter Uopptjent inntekt ridekurs vår Uopptjent inntekt ponni kurs vår Uopptjent inntekt medlemskontingent Uopptjent inntekt "hestesport" Uopptjent inntekt terapiridning vår Oppstalling januar SUM Note 8 - Langsiktig gjeld Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr kr Pantsettelser I år I fjor Gjeld sikret med pant Garantiansvar, kausjoner mv Sikret ved pant Bokført verdi på pantsatte eiendeler: Hall 1 og Sum pantsatte eiendeler Tromsø Kommune har stilt garanti for lån. Note 9 - Spesifisering av langsiktig gjeld Lånegiver Restlån Innfrielsesdato Sparebank1 Nord Norge Lån nr Sparebank1 Nord Norge Lån nr Sparebank1 Nord Norge Lån nr Sparebank1 Nord Norge Lån nr Oppstallører, 20 stk bokser Sum Note 10 - Bankinnskudd - bundne midler Av bankinnskudd/kontanter på kr er kr. 457 bundet til skattetrekk. Skyldig skattetrekk for 6. termin 2008 utgjør kr

15 Årsmøte 15. mars Sak 6: Innkomne forslag og saker a) Fullmakt til å ta opp lån. Økonomien i Tromsø Ryttersportsklubb er meget svak og klubbens egenkapital er negativ med ca. kr Samtidig er klubben fortsatt i en fase der vi ønsker å videreutvikle Sandnes gård. Styret har søkt om kommunal garanti for å oppta et lån på 1,94 mill kr. med løpetid 20 år. Styret ønsker en fullmakt fra årsmøtet til å oppta et slikt lån forutsatt at kommunen garanterer for dette. Lånet skal benyttes til følgende formål i prioritert rekkefølge: No Formål Beløp kr Merknad 1 Refinansiering av et avdragfritt lån som forfaller i mai Lån for å bedre likviditet 3 Lysanlegg ute, ridesti og rehabilitering av gammelstall Klubben har ingen midler til å innfri dette. Klubbens svake økonomi tilsier at nytt ordinært lån ikke vil bli gitt med mindre det foreligger kommunal garanti Dårlig likviditet påførte klubben i ekstra kostnader i Kan reduseres i takt med at tippemidler utbetales ca. kr Rehabilitering av gammelstallen medfører netto økte driftsinntekter på ca. kr per år. 4 Traktor med utstyr Driftssikker og allsidig traktor er nødvendig. 5 Innfri taklån lengre løpetid Eksisterende lån har kommunal garanti. Gjelder gammelstall - utført i Sum Da 2 avpostene medfører refinansiering av 2 eksisterende lån medfører dette et økt låneopptak på kr Etter at forventede tippemidler blir utbetalt reduseres lånet til ca. kr Budsjettet for 2009 har tatt hensyn til økte avskrivninger av de foreslåtte nye prosjekter og utstyr. Da renten ventes å være lavere i 2009 enn i 2008 forventes rentekostnaden å bli omtrent den samme. Vedrørende lånebehovet under prosjekter pkt 3 i tabellen over anføres: Ryttersportsklubben har 4 prosjekter som er teknisk godkjent for tildeling av tippemidler. Søknad er sent. Tromsø kommune har ikke prioritert noen av prosjektene for tildeling i 2009.

16 12 Årsmøte 15. mars 2009 Prosjekt Totalkostn. Tippemidl. Status Merknad Lysanlegg utebane Anlegget ferdigstilt høsten Rehabilitering av gammelstall Påtrengende behov. Økning av stallplasser gir en årlig netto inntekstøkning på anslagsvis kr som utgjør mer enn avskrivningene for tiltaket. Tiltaket er påbegynt. Ridesti Arbeid er startet opp. Stien bidrar til økt trivsel for hester og brukere av anlegget. Stien tenkes videreført ved opparbeidelse av sandstrand langs strekningen flyplass til forbi naustet. Rehabilitering utebane Banen er ømfintlig for regn. Vil ikke bli startet opp før tippemidler er tildelt ca. 2012? Det ønskes opptatt et lån for å gjennomføre de 3 første prosjekter på til sammen kr Lånet nedbetales med til sammen ca etter hvert som tippemidler utbetales. Tidspunkt for utbetaling er usikkert, men ventes tidligst i 2011 og senest i b) Bruk av dugnadstimer og pliktarbeid. Styret anser at det bør reglene for pliktarbeid og dugnad bør formaliseres bedre. Pliktarbeid og dugnad er nødvendig for å opprettholde aktiviteten, videreutvikle anlegget samt holde oppstallingskostnadene lavest mulig. Spesielt anføres at det er svært vanskelig å få tak i funksjonærer til stevner, kafedrift etc. Man er derfor betenkt på å komme frem til løsninger som reduserer tilgang på dugnadstimer til dette. Styrets forslag: Oppstallørene plikter å ha helgestell på ordinære helger etter lister som settes opp av daglig leder. Oppstallørene plikter å delta på høybæring Dugnadsplikten for oppstallører økes til 40 t pr. år. Ordinært helgestell og høybæring kommer i tillegg til dugnadsplikten. Stell på andre helligdager og alle dager i juli (lavsesong) godkjennes som dugnad etter følgende fordeling: 2 timer pr stell for morgen og kveldsstell på andre helligdager 1 time pr lunsjstell 1 time pr stell i juli Andre godkjente dugnadsobjekter er eksempelvis arbeid med fellesanleggene, fellesmatriell, rideskolens paddocker, stevnefunksjonærer, kakebaking, utbedring av hindermat, arbeid i sportskomiteer, styremøter. Tiltak som ønskes godkjent som dugnad bør forelegges daglig leder for godkjennelse før de utføres Stevnedeltagere må bidra med minst 3 dugnadstimer pr. klasse ved stevnene gjelder alle medlemmer av klubben. Stevnedeltakerer som også er oppstallører får disse timene også godskrevet som dugnadstimer.

17 Årsmøte 15. mars Sak 7: Fastsette medlemskontingent Forslag til vedtak: Kontingenten holdes uendret. Sak 8: Budsjett Inntekter: Budsjett 2009 Regnskap 2008 Salg kafé Salg klubbrekvisita Salg fôr Salg ormekur Salg flis Salg reklame stevner Stevneinntekter Salg ridekurs Salg interne helgekurs Hall-leie Eksterne kurs Refusjon kretsen Salg knøtteridning Ponniarrangement Salg utslipp Høybøter Salg privat timer/tilridn Salg Lørdagsridning Salg klubbtrening Terapiriding Sommeraktiviteter Juleshow/åpen dag Medlemskontingent Hestesport Salg oppstalling utleie Drifttilskudd fra Tromsø Andre off. tilskudd LAM etc Andre tilskudd bingo etc Grasrotandel Sponsorinntekter Husleie annen driftsinntekt Sum Inntekter Varekostnader: Innkjøp kafé Stevnekostn Kjøp klubbrekvisita Kjøp for Kjøp flis Veterinær/medisin Hovslager Kostnader eksterne helgekurs kostnader interne transportkostnader Skadedyrkontroll Sum varekostnader

18 14 Årsmøte 15. mars 2009 Lønn Lønn Opptjente feriepenger Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjon Andre personalkostnader Sum lønn Andre driftskostnader: Renovasjon Eiendomsskatt etc Lys, varme Annen kostnad lokaler leie utstyr Utstyr, ikke aktivert Driftsmateriell hester Rep/vedl paddocker Rep./vedl bygninger Underlag ridehaller Vedl utebaner Regnskapsførsel Revisjonshonorar Annen fremmed tjeneste Kontorrekvisita Hestesport Møter, kurs Telefon, internet, porto Data - PC etc Drivstoff traktor Vedlikehold traktor Bilgodtgjørelse, oppg.pl Reisekostnader Annonser, reklame, gaver Kontingent til kretsen Forsikringspremier Bank og kortgebyrer Andre driftskostnader: Avskrivning hester Tap hester Tap fordringer Sum Driftsresultat Finans Avskr. Nytt anlegg - bygg Avskr. - utomhus Rentekostnader, lån Avskrivn maskiner etc Annen rentek. Morarent Sum finans Resultat

19 Årsmøte 15. mars Sak 9: Idrettslagets organisasjonsplan Organisasjon Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å utnevne komiteer og definere funksjoner etter behov og i henhold til ovenforstående organisasjonsplan. Handlingsplan Tromsø Ryttersportsklubb og Tromsø rideskole skal i det kommende året fortsatt arbeide etter visjonen hest og ridning for alle, der bred rekruttering og en sosial integrering kombineres med en sportslig utvikling i alle grener innen ryttersporten. Tromsø Ryttersportsklubb, representert ved styret eller den (de) personen(e) som styret utnevner, skal i kommende periode iverksette handlingsplanen slik årsmøtet bestemmer. Klubben skal: 1. Videreutvikle uteområdene, herunder paddocker, ridestier, parkering, lys etc. 2. Utvikle internatmulighetene i brakkene ved utebanen. 3. Utdanne og motivere ansatte, styremedlemmer, funksjonærer, trenere og ledere innen emner som er relatert til hesteporten. 4. Videreutvikle rideskolens tilbud til barn og voksne på alle nivå, gjennom vedlikehold av hensiktsmessig heste- og ponnimateriell., samt en god kvalitet på instruktørsiden. 5. Forsøke å skaffe tilveie ekstraordinære midler gjennom: Reklame/sponsorinntekter Tippemidler Øke det kommunale tilskuddet. 6. Arrangere stevner og klubbtreninger i dressur og sprang.

20 16 Årsmøte 15. mars Sammen med klubbens trener og sportskoordinator, legge opp treninger med sikte på øket kunnskap og aktivitet. 8. Iverksette tiltak og aktiviteter med sikte på sosial integrering og sikkerhetsmessig bevissthet blant klubbens medlemmer og brukere av anlegget. 9. Vurdere vannforsyningen og eventuelt og gjøre tiltak for å bedre/trygge denne. 10. Utrede muligheten for rehabilitering av gammelstallen. 11. Kjøpe ny traktor eller firehjuling. Sak 10: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap. Forslag til vedtak: Delegeres styret. Sak 11: Valg 1. Leder og nestleder Forslag: Dag Roti (leder) og Guri Homb Hansen (nestleder) (gjenvalg) 2. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer Forslag: Styremedlemmer: Jan Roger Vollan (gjenvalg), Ellen Sverdrup (gjenvalg), Bibbi Grotnes (ikke på valg), Thea Pedersen (inn for Svein Wikstrøm, som trekker seg fra styret) Forslag: Varamedlemmer: Linda Helberg (gjenvalg) og Kenneth Davidsson (ny) 3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. 12 pkt. 9. Forslag: Styret delegeres fullmakt til å opprette komiteer og utnevne komitemedlemmer som det finner nødvendig. 4. Kontrollkomité på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Forslag: Medlemmer: Forslag: Varamedlemmer: 5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. Forslag: Styret delegeres fullmakt til å utnevne representanter. 6. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. Forslag: Leder: Lisa Homb Hansen (gjenvalg). Forslag: Medlem: Janne Evertsen (gjenvalg), Silje Gamst (gjenvalg). Forslag: Varamedlem: Avslutning

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb Årsregnskap 2006 for Tromsø Ryttersportklubb Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1,6 3.590.451 2.013.905 Annen driftsinntekt 1.356.495 906.233

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsmøte. 19. mars 2013

Årsmøte. 19. mars 2013 Årsmøte 19. mars 2013 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Detaljer

Årsmøte. 14. mars 2010. Utgave 10.3.10 20:30

Årsmøte. 14. mars 2010. Utgave 10.3.10 20:30 Årsmøte 14. mars 2010 Utgave 10.3.10 20:30 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsmøte. 19. mars 2013

Årsmøte. 19. mars 2013 Årsmøte 19. mars 2013 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2011 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsmøte. 6. mars 2011

Årsmøte. 6. mars 2011 Årsmøte 6. mars 2011 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 for IBRA Media Norge Foretaksnr. 977129583 IBRA Media Norge Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER Regnskapsår 2014 (01.01-31.12) Driftsregnskap (NOK) Konto Kontonavn Noter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer