Årsmøte 15. mars Utgave :00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 15. mars 2009. Utgave 13.03.09 14:00"

Transkript

1 Årsmøte 15. mars 2009 Utgave :00

2

3 Årsmøte 15. mars 2009 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4) Behandle idrettslagets årsmelding. 5) Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6) Behandle innkomne forslag og saker. a. Fullmakt til å ta opp lån. b. Bruk av dugnadstimer og pliktarbeid. 7) Fastsette medlemskontingent. 8) Vedta idrettslagets budsjett. 9) Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 10) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.. 11) Foreta følgende valg: a. Leder og nestleder b. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. 12 pkt. 9. d. Kontrollkomité på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. e. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. f. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

4

5 Årsmøte 15. mars Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Oppmøteliste kontrolleres mot medlemslistene. Sak 2: Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden Årsmøtets forretningsorden 1) Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 2) Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Taletiden er 3 minutter. Den som forlanger ordet til forretningsordenen, har 1 minutts taletid. 3) Forslag kan gis muntlig eller skriftlig. 4) I protokollen innføres alle forslag og de vedtak som er gjort med antall stemmer for og imot. 5) Protokollen godkjennes og underskrives av 2 tingvalgte representanter. Sak 3: Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Dirigent: Representanter: Sak 4: Årsmelding Styrets beretning Virksomhetens art og hvor den drives Tromsø Ryttersportsklubb er et idrettslag beliggende på Sandnes på Tromsøya. Ryttersportsklubben driver en rideskole og leier ut stallplasser til medlemmer. Klubbens medlemmer er aktive med deltagelse på stevner hovedsaklig arrangert i Nord Norge. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Driftsinntektene økte fra i 2007 til i 2008 som tilsvarer en økning på ca. 10 %. Kostnadene har imidlertid hatt tilsvarende økning. Regnskapet viser derfor et underskudd i 2008 på kr mot i Pr er egenkapitalen negativ med kr Sum egenkapital og gjeld er økt fra i 2007 til i Skyldig skattetrekk for 6. termin 2007 var på kr mens det kun var kr. 0,- på skattetrekkskonto. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld og finansielle stilling og resultat. Fortsatt drift Ryttersportsklubbens egenkapital er tapt og det var underskudd også i Klubben hadde imidlertid ekstraordinært store kostnader på grunn av tap på hestemateriell, renter samt

6 2 Årsmøte 15. mars 2009 innkassokostnader - til sammen anslagsvis kr Med de renteutsikter som nå gjelder og ved normale kostnader på hestemateriell og morarenter ventes det overskudd i 2009 som det fremgår av budsjettet. Styret mener derfor at driften kan bli lønnsom. Styret anser således at betingelsene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp med dette som forutsetning. Arbeidsmiljø Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært alvorlige skader eller ulykker i Samlet sykefravær har vært 70 dager. Herav en langtidssykemelding fra september og ut året. Likestilling Bedriften har i gjennomsnitt 11 ansatte, alle kvinner. Styret består av 3 menn og 5 kvinner. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Ytre miljø Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. Tromsø. 26/ Dag Roti (sign) styrets leder Veronica Isaksen (sign) daglig leder Guri Homb Hansen (sign) Jan Roger Vollan (sign) Ellen Sverderup (sign) styremedlem styremedlem styremedlem Bibbi Grotnes (sign) styremedlem Thea Pedersen (sign) styremedlem Rideskolens beretning Rideskolen har disponert gjennomsnittlig 27 hester og ponnier i Vi har dessverre mistet to hester, Skipper og Leuthen. Rideskolen har opprettholdt sin kursvirksomhet gjennom hele året med relativt god pågang på sine kurser - ca 250 elever per uke. Vi har fremdeles tilrettelagt ridning for funksjonshemmede på formiddager. Det har også vært arrangert interne helgekurs med Kristine Ulrichsen, og her har pågangen vært stor. Lene Roti har også avholdt helgekurs for nybegynnere i sprang, også dette med god påmelding. Klubbtreninger i sprang og dressur har vært satt opp, her med noe varierende deltakelse. Klubben har tilsatt gode instruktører, Kristine Ulrichsen er utdannet ridelærer trinn 3, som er den høyeste ridelærerutdanningen i Norge. Hun har hovedansvaret for undervisningen i rideskolen og er også ettertraktet som instruktør for klubbens private ryttere.

7 Kontrollkomiteens beretning Årsmøte 15. mars

8 4 Årsmøte 15. mars 2009 Sportskomiteens beretning Tromsø Ryttersportsklubb har i år gjennomført alle sine velkjente aktiviteter så som: Kretstreninger: 7 treninger med Trine Lise Greni 1 trening med Per og Helene Waaler 9 treninger med Catharina Forsberg 1 trening med Hege Dundas Sletten Klubben har arrangert klubbmesterskap i dressur og sprang. Andre arrangementer vi har gjennomført: - 7 stevner i sprang - 5 stevner i dressur - 6 Kristine kurs - 1 Lene Roti Kurs - 3 knøttedager - Grøntkort kurs - Dressurdommmer kurs Disse arrangementene har også i år gått fint og med god oppslutning blant så vel deltagere som tilskuere. Klubbens ryttere har representert klubben på en flott måte. Klubben har bl.a. tatt hjem gull, sølv og bronse i NNM sprang senior og gull i KM sprang ponni, junior og senior. Vi har også fått Kretsmester i Junior i dressur. Årets rytter i dressur: Hest: Tone Wiik Ponni: Malene Siikavoupio Årets rytter i sprang: Hest: Ileen Aarstein Ponni: Malene Nyborg Klubbens mål er å heve nivået da det har vært noe lavt i de senere år. Sportskomiteene vil takke alle som har bidratt i året som har gått! Vi vet at det finnes mange ubrukte kvaliteter ute blant både medlemsmassen og foreldre. Vi har som mål å få engasjert så mange som mulig, slik at arbeidet kan deles på flere hender. Dette er nødvendig for å holde kontinuiteten oppe og for at de frivillige ikke skal brennes ut.

9 Årsmøte 15. mars Sak 5: Revidert regnskap Revisors rapport

10 6 Årsmøte 15. mars 2009 Regnskap Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Driftsinntekter Driftsinntekter 1, 2, Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnader Lønns- og personalkostnader Avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital Fremføring av udekket tap SUM OVERFØRINGER

11 Årsmøte 15. mars Balanse pr EIENDELER Note Anleggsmidler Stalltak Hall 1 og Brakkerigg Lysanlegg ute Ridesti Ridehester Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Udekket tap Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld 8, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

12 8 Årsmøte 15. mars 2009 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapssikk. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til tilstede. Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatte tap. Note 2 - Spesifisering av inntekter I år I fjor Salg ridekurs Salg ponnikurs og ponni arrangement Salg kurs m/ekstern instruktør Salg kurs m/intern instruktør Salg sommerkurs/aktiviteter Salg terapiridning Salg oppstalling (boksleie, fôr, flis, utslipp) Medlemskontingent og hestesport Salg privattimer Salg klubbtrening Salg lørdagsridning Salg kafé Stevneinntekter Juleshow Div utleie Driftstilskudd fra Tromsø Kommune Andre tilskudd Salg reklame, sponsing Gevinst v/avgang anl.middel SUM

13 Årsmøte 15. mars Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler Brakkerigg/ Maskiner/ Driftsløsøre Stalltak Hall 1 & 2 lysanlegg/ ridesti Ridehester SUM Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr pr. 1/ Årets avskrivning Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr. 31/ Prosentsats for ord.avskr. 10 til til 20 Hestene er vurdert som en immateriell eiendel og avskrives ikke. Verdsettes etter laveste verdis prinsipp. Pr eier Tromsø Ryttersportsklubb 22 hester. Tilskuddene er bokført netto. Dette innebærer reduksjon av kostprisen og avskrivingsgrunnlaget. Det er mottatt tilskudd på til sammen kr Brutto anskaffelseskostnader kr Note 4 - Lønnskostnad I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Gjennomsnittlig antall ansatte: 11 Ytelser til ledende personer: I år I fjor Revisjonshonorar kostnadsført for året Lønn/honorar til daglig leder Tromsø Ryttersportsklubb har avtale om OTP Note 5 - Kundefordringer Kundefordringer er vurdert mht mulig på usikre fordringer. Det foretas en regnskapsmessig tapsavsetning (delkrederavsetning) for å dekke eventuelt fremtidig tap på bokførte fordringer. I år I fjor Kundefordringer Avsetning for tap

14 10 Årsmøte 15. mars 2009 Note 6 - Annen egenkapital Annen egenkapital Pr Fra årets resultat Pr Note 7 - Periodiserte inntekter Består av utfakturerte, ikke påløpte inntekter Uopptjent inntekt ridekurs vår Uopptjent inntekt ponni kurs vår Uopptjent inntekt medlemskontingent Uopptjent inntekt "hestesport" Uopptjent inntekt terapiridning vår Oppstalling januar SUM Note 8 - Langsiktig gjeld Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr kr Pantsettelser I år I fjor Gjeld sikret med pant Garantiansvar, kausjoner mv Sikret ved pant Bokført verdi på pantsatte eiendeler: Hall 1 og Sum pantsatte eiendeler Tromsø Kommune har stilt garanti for lån. Note 9 - Spesifisering av langsiktig gjeld Lånegiver Restlån Innfrielsesdato Sparebank1 Nord Norge Lån nr Sparebank1 Nord Norge Lån nr Sparebank1 Nord Norge Lån nr Sparebank1 Nord Norge Lån nr Oppstallører, 20 stk bokser Sum Note 10 - Bankinnskudd - bundne midler Av bankinnskudd/kontanter på kr er kr. 457 bundet til skattetrekk. Skyldig skattetrekk for 6. termin 2008 utgjør kr

15 Årsmøte 15. mars Sak 6: Innkomne forslag og saker a) Fullmakt til å ta opp lån. Økonomien i Tromsø Ryttersportsklubb er meget svak og klubbens egenkapital er negativ med ca. kr Samtidig er klubben fortsatt i en fase der vi ønsker å videreutvikle Sandnes gård. Styret har søkt om kommunal garanti for å oppta et lån på 1,94 mill kr. med løpetid 20 år. Styret ønsker en fullmakt fra årsmøtet til å oppta et slikt lån forutsatt at kommunen garanterer for dette. Lånet skal benyttes til følgende formål i prioritert rekkefølge: No Formål Beløp kr Merknad 1 Refinansiering av et avdragfritt lån som forfaller i mai Lån for å bedre likviditet 3 Lysanlegg ute, ridesti og rehabilitering av gammelstall Klubben har ingen midler til å innfri dette. Klubbens svake økonomi tilsier at nytt ordinært lån ikke vil bli gitt med mindre det foreligger kommunal garanti Dårlig likviditet påførte klubben i ekstra kostnader i Kan reduseres i takt med at tippemidler utbetales ca. kr Rehabilitering av gammelstallen medfører netto økte driftsinntekter på ca. kr per år. 4 Traktor med utstyr Driftssikker og allsidig traktor er nødvendig. 5 Innfri taklån lengre løpetid Eksisterende lån har kommunal garanti. Gjelder gammelstall - utført i Sum Da 2 avpostene medfører refinansiering av 2 eksisterende lån medfører dette et økt låneopptak på kr Etter at forventede tippemidler blir utbetalt reduseres lånet til ca. kr Budsjettet for 2009 har tatt hensyn til økte avskrivninger av de foreslåtte nye prosjekter og utstyr. Da renten ventes å være lavere i 2009 enn i 2008 forventes rentekostnaden å bli omtrent den samme. Vedrørende lånebehovet under prosjekter pkt 3 i tabellen over anføres: Ryttersportsklubben har 4 prosjekter som er teknisk godkjent for tildeling av tippemidler. Søknad er sent. Tromsø kommune har ikke prioritert noen av prosjektene for tildeling i 2009.

16 12 Årsmøte 15. mars 2009 Prosjekt Totalkostn. Tippemidl. Status Merknad Lysanlegg utebane Anlegget ferdigstilt høsten Rehabilitering av gammelstall Påtrengende behov. Økning av stallplasser gir en årlig netto inntekstøkning på anslagsvis kr som utgjør mer enn avskrivningene for tiltaket. Tiltaket er påbegynt. Ridesti Arbeid er startet opp. Stien bidrar til økt trivsel for hester og brukere av anlegget. Stien tenkes videreført ved opparbeidelse av sandstrand langs strekningen flyplass til forbi naustet. Rehabilitering utebane Banen er ømfintlig for regn. Vil ikke bli startet opp før tippemidler er tildelt ca. 2012? Det ønskes opptatt et lån for å gjennomføre de 3 første prosjekter på til sammen kr Lånet nedbetales med til sammen ca etter hvert som tippemidler utbetales. Tidspunkt for utbetaling er usikkert, men ventes tidligst i 2011 og senest i b) Bruk av dugnadstimer og pliktarbeid. Styret anser at det bør reglene for pliktarbeid og dugnad bør formaliseres bedre. Pliktarbeid og dugnad er nødvendig for å opprettholde aktiviteten, videreutvikle anlegget samt holde oppstallingskostnadene lavest mulig. Spesielt anføres at det er svært vanskelig å få tak i funksjonærer til stevner, kafedrift etc. Man er derfor betenkt på å komme frem til løsninger som reduserer tilgang på dugnadstimer til dette. Styrets forslag: Oppstallørene plikter å ha helgestell på ordinære helger etter lister som settes opp av daglig leder. Oppstallørene plikter å delta på høybæring Dugnadsplikten for oppstallører økes til 40 t pr. år. Ordinært helgestell og høybæring kommer i tillegg til dugnadsplikten. Stell på andre helligdager og alle dager i juli (lavsesong) godkjennes som dugnad etter følgende fordeling: 2 timer pr stell for morgen og kveldsstell på andre helligdager 1 time pr lunsjstell 1 time pr stell i juli Andre godkjente dugnadsobjekter er eksempelvis arbeid med fellesanleggene, fellesmatriell, rideskolens paddocker, stevnefunksjonærer, kakebaking, utbedring av hindermat, arbeid i sportskomiteer, styremøter. Tiltak som ønskes godkjent som dugnad bør forelegges daglig leder for godkjennelse før de utføres Stevnedeltagere må bidra med minst 3 dugnadstimer pr. klasse ved stevnene gjelder alle medlemmer av klubben. Stevnedeltakerer som også er oppstallører får disse timene også godskrevet som dugnadstimer.

17 Årsmøte 15. mars Sak 7: Fastsette medlemskontingent Forslag til vedtak: Kontingenten holdes uendret. Sak 8: Budsjett Inntekter: Budsjett 2009 Regnskap 2008 Salg kafé Salg klubbrekvisita Salg fôr Salg ormekur Salg flis Salg reklame stevner Stevneinntekter Salg ridekurs Salg interne helgekurs Hall-leie Eksterne kurs Refusjon kretsen Salg knøtteridning Ponniarrangement Salg utslipp Høybøter Salg privat timer/tilridn Salg Lørdagsridning Salg klubbtrening Terapiriding Sommeraktiviteter Juleshow/åpen dag Medlemskontingent Hestesport Salg oppstalling utleie Drifttilskudd fra Tromsø Andre off. tilskudd LAM etc Andre tilskudd bingo etc Grasrotandel Sponsorinntekter Husleie annen driftsinntekt Sum Inntekter Varekostnader: Innkjøp kafé Stevnekostn Kjøp klubbrekvisita Kjøp for Kjøp flis Veterinær/medisin Hovslager Kostnader eksterne helgekurs kostnader interne transportkostnader Skadedyrkontroll Sum varekostnader

18 14 Årsmøte 15. mars 2009 Lønn Lønn Opptjente feriepenger Arbeidstøy Arbeidsgiveravgift Pensjon Andre personalkostnader Sum lønn Andre driftskostnader: Renovasjon Eiendomsskatt etc Lys, varme Annen kostnad lokaler leie utstyr Utstyr, ikke aktivert Driftsmateriell hester Rep/vedl paddocker Rep./vedl bygninger Underlag ridehaller Vedl utebaner Regnskapsførsel Revisjonshonorar Annen fremmed tjeneste Kontorrekvisita Hestesport Møter, kurs Telefon, internet, porto Data - PC etc Drivstoff traktor Vedlikehold traktor Bilgodtgjørelse, oppg.pl Reisekostnader Annonser, reklame, gaver Kontingent til kretsen Forsikringspremier Bank og kortgebyrer Andre driftskostnader: Avskrivning hester Tap hester Tap fordringer Sum Driftsresultat Finans Avskr. Nytt anlegg - bygg Avskr. - utomhus Rentekostnader, lån Avskrivn maskiner etc Annen rentek. Morarent Sum finans Resultat

19 Årsmøte 15. mars Sak 9: Idrettslagets organisasjonsplan Organisasjon Forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å utnevne komiteer og definere funksjoner etter behov og i henhold til ovenforstående organisasjonsplan. Handlingsplan Tromsø Ryttersportsklubb og Tromsø rideskole skal i det kommende året fortsatt arbeide etter visjonen hest og ridning for alle, der bred rekruttering og en sosial integrering kombineres med en sportslig utvikling i alle grener innen ryttersporten. Tromsø Ryttersportsklubb, representert ved styret eller den (de) personen(e) som styret utnevner, skal i kommende periode iverksette handlingsplanen slik årsmøtet bestemmer. Klubben skal: 1. Videreutvikle uteområdene, herunder paddocker, ridestier, parkering, lys etc. 2. Utvikle internatmulighetene i brakkene ved utebanen. 3. Utdanne og motivere ansatte, styremedlemmer, funksjonærer, trenere og ledere innen emner som er relatert til hesteporten. 4. Videreutvikle rideskolens tilbud til barn og voksne på alle nivå, gjennom vedlikehold av hensiktsmessig heste- og ponnimateriell., samt en god kvalitet på instruktørsiden. 5. Forsøke å skaffe tilveie ekstraordinære midler gjennom: Reklame/sponsorinntekter Tippemidler Øke det kommunale tilskuddet. 6. Arrangere stevner og klubbtreninger i dressur og sprang.

20 16 Årsmøte 15. mars Sammen med klubbens trener og sportskoordinator, legge opp treninger med sikte på øket kunnskap og aktivitet. 8. Iverksette tiltak og aktiviteter med sikte på sosial integrering og sikkerhetsmessig bevissthet blant klubbens medlemmer og brukere av anlegget. 9. Vurdere vannforsyningen og eventuelt og gjøre tiltak for å bedre/trygge denne. 10. Utrede muligheten for rehabilitering av gammelstallen. 11. Kjøpe ny traktor eller firehjuling. Sak 10: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap. Forslag til vedtak: Delegeres styret. Sak 11: Valg 1. Leder og nestleder Forslag: Dag Roti (leder) og Guri Homb Hansen (nestleder) (gjenvalg) 2. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer Forslag: Styremedlemmer: Jan Roger Vollan (gjenvalg), Ellen Sverdrup (gjenvalg), Bibbi Grotnes (ikke på valg), Thea Pedersen (inn for Svein Wikstrøm, som trekker seg fra styret) Forslag: Varamedlemmer: Linda Helberg (gjenvalg) og Kenneth Davidsson (ny) 3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. 12 pkt. 9. Forslag: Styret delegeres fullmakt til å opprette komiteer og utnevne komitemedlemmer som det finner nødvendig. 4. Kontrollkomité på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Forslag: Medlemmer: Forslag: Varamedlemmer: 5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet. Forslag: Styret delegeres fullmakt til å utnevne representanter. 6. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. Forslag: Leder: Lisa Homb Hansen (gjenvalg). Forslag: Medlem: Janne Evertsen (gjenvalg), Silje Gamst (gjenvalg). Forslag: Varamedlem: Avslutning

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb

Årsregnskap 2006 for. Tromsø Ryttersportklubb Årsregnskap 2006 for Tromsø Ryttersportklubb Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1,6 3.590.451 2.013.905 Annen driftsinntekt 1.356.495 906.233

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsmøte. 19. mars 2013

Årsmøte. 19. mars 2013 Årsmøte 19. mars 2013 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Detaljer

Årsmøte. 14. mars 2010. Utgave 10.3.10 20:30

Årsmøte. 14. mars 2010. Utgave 10.3.10 20:30 Årsmøte 14. mars 2010 Utgave 10.3.10 20:30 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsmøte. 19. mars 2013

Årsmøte. 19. mars 2013 Årsmøte 19. mars 2013 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsmøte. 6. mars 2011

Årsmøte. 6. mars 2011 Årsmøte 6. mars 2011 Saksliste 1) Godkjenne de stemmeberettigede. 2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3) Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2011 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3410 Tilskudd mva refusjon 0

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 55 325 0 Sponsorinntekter Ringerike Grand

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer