Hva svarer Oslo-partiene på Fagforbundet Akers åtte spørsmål før stortingsvalget 2009?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva svarer Oslo-partiene på Fagforbundet Akers åtte spørsmål før stortingsvalget 2009?"

Transkript

1 Hva svarer Oslo-partiene på Fagforbundet Akers åtte spørsmål før stortingsvalget 2009? Svarene er rangert etter følgende skala: Fem poeng: Partiet støtter våre standpunkter (totalskåre: 33-40) Fire poeng: Ganske bra, men ikke imponerende (totalskåre: 25-32) Tre poeng: Dette var ikke bra (totalskåre: 17-24) To poeng: Partiet er stort sett uenig med oss (totalskåre 8-16) Ett poeng: Styr unna! (minste totalskåre: 8) 1. Vil ditt parti arbeide for at Aker sykehus fortsatt skal være en sentral del av sykehustilbudet i Oslo? Svaret vi ønsket oss: JA. Aker sykehus inngår i det ny Oslo HF og vil fortsatt være et viktig sykehus med store oppgaver innen dette helseforetaket. Hvordan oppgavefordelingen mellom de forskjellige sykehusene skal bli er det Helse Sør-øst som har ansvar for å utarbeide. Det viktigste er å sikre innbyggerne i Oslo et godt og helhetlig sykehustilbud med en fornuftig ressursbruk som gjør at vi utnytter helsekronene best mulig for pasientene. Ja. Ja, Aker skal være en sentral del av sykehustilbudet i Oslo, og videreutvikles til et moderne storbysykehus med viktige lokalsykehusfunksjoner. Aker bør også ha regionsansvar for flere tjenester. Særlig innenfor rus og psykiatri. Ja, KrF støtter at Aker skal bli et helseforetak som et moderne storbysykehus/lokalsykehus (jmfr KrFs stemmegivning i forbindelse med høringsuttalelsen fra Oslo bystyre om Hovedstadsprosessen). Vi ønsker ikke at Aker skal bli et annenrangs sykehus underlagt områdesykehusene. Senterpartiet: Ja.

2 Venstre: Ja, særlig innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Høyre: Høyre er mest opptatt av at innbyggerne i Oslo skal få gode sykehustjenester. Det er nødvendig å endre oppgavefordelingen mellom sykehusene innenfor Oslo Universitetssykehus, slik at pasientene får bedre behandling. Hvorvidt Aker skal bestå avhenger av om dette er hensiktsmessig i forhold til å sikre best mulige helsetjenester. Ja. 2. Er ditt parti enig i at befolkningen i Groruddalen bør ha sitt sykehustilbud på Aker sykehus? Svaret vi ønsket oss: JA. Ja, vi har arbeidet for dette hele veien. Dette standpunktet er styrket av kapasitetsproblemene ved nye Ahus. Det er et problem at styret ved Aker ikke har gått inn for at befolkningen i Groruddalen skal ha sitt sykehustilbud ved Aker sykehus. Oslo Arbeiderparti er av den mening at Aker Universitetssykehus gjennom årtier har bygd opp en kompetanse og et tilbud for å behandle livsstilssykdommer og bekjempe helseforskjeller. Alle forslag som måtte framkomme i hovedstadsprosessen om å svekke Aker som lokalsykehus for Oslo Øst og særlig Groruddalen, er derfor uakseptable. Tvert imot bør Aker bygges ytterligere opp i forhold til behandling av livsstilssykdommer og få tilbake Groruddalen som opptaksområde. Ja. Bydelen Grorud og Stovner har noen år nå tilhørt Ahus. SV var motstandere av det. Det er nå vedtatt at Alna overføres til Ahus innen SV har fått gjennomslag for at opptaksområdene må gjennomgås på ny dersom befolkningsprognoser og endret sykdomsbilde medfører økte behov for sykehustjenester. KrF var i utgangspunktet for at Groruddalens befolkning skulle ha lokalsykehuset sitt på Aker og at fødeavdelingen og ABC skulle fortsette å være der. Prosessen har gått over mange år. Nå er Ahus bygget, og prosessen er ikke mulig å snu. Men KrF mener at

3 grensene for hvilke pasienter som sogner til hvilket sykehus, må opp til vurdering dersom det blir vesentlige endringer i pasientgrunnlaget. Senterpartiet: Ja. Venstre: Det har ikke partiet tatt stilling til. Skåre: Ett poeng Høyre: Befolkningen i Groruddalen må i likhet med resten av befolkningen i Oslo sikres gode helsetjenester. Det avgjørende er hva som gir best kvalitet i tilbudet, ikke hvor sykehuset ligger innenfor en radius på noen få kilometer. Skåre: Ett poeng Ja, det er meningsløst å overføre Groruddalen til Ahus når Ahus allerede har sprengt kapasitet. 3. Helse Sør-Østs mål er at sykehusene skal begrense seg til å behandle pasienter, mens omsorgen skal overlates til kommunene. Hva er ditt partis syn på forholdet mellom behandling og omsorg på sykehusene? Svaret vi ønsket oss: Sykehus skal inneholde begge deler, både omsorg og behandling. Tendensen er at omsorgen forsvinner ut, og med det de viktige omsorgsarbeiderne. Dette rammer pasientene, og skaper et press for å få pasientene erklært som ferdigbehandlet og utskrivningsklare. Vi mener det ikke er mulig å trekke et slikt firkantet skille mellom behandling og omsorg slik spørsmålet gjør. All behandling må også innebære å gi omsorg. Helseminister Bjarne Håkon Hansen har i år fremmet Samhandlingsreformen. Vi vil bygge opp lokalmedisinske sentra for å gi bedre tilbud til pasientene og særlig kronikere. De er avhengig av hyppig hjelp fra helsetjenesten og vil slippe unødvendige innleggelser. Alt for mange pasienter innlegges unødvendig på sykehus som ikke egentlig har behov for spesialisthelsetjeneste, men for tilsyn og omsorg. Kommunehelsetjenesten vil bli styrket som følge av Samhandlingsreformen og bli satt enda bedre i stand til å yte god omsorg og pleie, både i hjemmetjeneste og ved sykehjem og omsorgsboliger. I Samhandlingsreformen ligger det nye økonomiske, juridisk og organisatoriske grep for å gjøre at kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten skal samarbeide bedre for å gjøre at vi får en sammenhengene helsetjeneste for hele befolkningen. Ikke minst blir det viktig at vi langt bedre enn i dag klarer å forebygge at sykdom oppstår. Forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeid er for første gang satt skikkelig i system med Samhandlingsreformen og vil forhåpentligvis gi oss et friskere Norge.

4 Skillet mellom behandling og omsorg brukes i dag som et skalkeskjul for å dekke over at Helse Sør-Øst av bedriftsøkonomiske grunner vil ha pasienter raskt ut av sykehusene. Rødt mener at hver pasient har krav på å få det tilbudet som er best for han eller henne. For mange pasienter vil mulighet for omsorg på sykehus være det beste også i en periode etter at behandlinga i snever betydning av dette ordet er avsluttet. Sykehusenes kjerneoppgaver er diagnostikk og behandling. Men all medisinsk behandling handler også om god omsorg. Pasienten som våkner av narkosen trenger forsikring om at alt har gått bra, og forklaring på spørsmål man måtte ha. Kreftpasienten trenger ikke bare cellegift, men også hjelp til å takle sorg og dødsangst, samt en varm hånd å holde i når livet butter i mot. Dette behøves naturligvis på sykehus som det behøves i kommunene, og hvis omsorgen fjernes fra sykehusene, reduseres den medisinske behandlingen til en teknikalitet, frikoblet fra gode, mellommenneskelige relasjoner mellom den syke og de som behandler. Med litt velvilje kan man likevel hevde at hovedtyngden av den gode omsorgen bør skje ute i kommunene, fordi det er her folk bor, og det er hit de drar når behandlingen ved sykehuset avsluttes. Tilbudene innen den hjemmebaserte sykepleien og ved sykestuene og sykehjemmene vil jo innebære viktige omsorgsoppgaver, som ofte må videreføres kontinuerlig, og gjerne utføres av noen som kjenner den syke godt, og som pasienten har tillit til. Disse personene finner man naturlig ofte nær det stedet den syke bor. Likevel vil også kommunene ha behandlingsoppgaver i kombinasjon med dette. En astmatiker skal jo ikke bare ha god omsorg, men også effektiv astmabehandling, også i hjemkommunen. Et hjerteinfarkt krever akuttiltak på legevakten, med høyt kompetent personell, og defibrillering ved en hjertestans er akuttbehandling, ikke omsorg, selv om det skjer i pasientens hjemkommune. Hvis vi forsøksvis skal trekke en konklusjon må det være at å trekke en absolutt grenseoppgang geografisk mellom behandling og omsorg framstår som kunstig, og skrivebordspreget, målt opp mot den virkeligheten som pasienter og helsepersonell befinner seg i, både på sykehusene og i kommunene. At liggedøgn på sykehuset går ned, er en villet utvikling, men samtidig må det bli en enighet mellom staten og kommunen om når en pasient er ferdigbehandlet, og hvem som har ansvaret for pasienten. De siste årene har det her utviklet seg en gråsone. Det er behov for å bygge ut en halvannen-linje-tjeneste i form av intermediære enheter. Oslo er kommet i gang med dette arbeidet. Det trengs bedre samhandling mellom kommune og stat, dessuten finansiering for arbeidet.

5 Senterpartiet: Vi er for samhandlingsreformen, som sammen med økte bevilgninger til kommunene skal få slutt på at kommuner bruker sykehus som sykehjem. Omsorg må skje hjemme eller på lokale sykehjem med en bedre legedekning enn i dag. Skåre: Ett poeng Venstre: Det er et spørsmål om hvordan man definerer omsorg: Venstre mener at alle skal få god behandling når de er på sykehus, men vårt mål er en velferdsreform som demper veksten i spesialisthelsetjenesten. Vi mener heller ikke at det skal være et mål at flest mulig skal behandles på sykehus. Mange eldre blir alt for lenge på sykehus fordi det ikke er en plass til dem på sykehjem. Utallige utvalg har konkludert med at alt for mange pasienter blir kasteballer mellom de ulike nivåene i helsevesenet. Samhandlingsreformen fremlagt av den rødgrønne regjeringen kom for sent og er ikke tilstrekkelig etter Venstres mening. Det trengs større og mer robuste kommuner, som vil være i stand til å ivareta pasientene med nok fagfolk med god kompetanse, noe svært mange kommuner mangler i dag. Skal kommunene være i stand til å utføre de oppgaver de er pålagt på en god nok måte, så må det en annerledes organisering til. Flere pasienter må behandles lokalt og veksten i spesialisthelsetjenesten må dempes. En velferdsreform som Venstre vil ha, fordrer gode fagfolk i kommunene som er i stand til å se hva slags medisinske behov innbyggerne trenger. Høyre: Den kommunale helse- og omsorgstjenesten må styrkes, slik at folk kan få bedre hjelp der de bor og slippe unødvendige sykehusopphold. Sykehusene må konsentrere seg om å gi god spesialisert behandling. Dette vil gi et bedre tilbud til pasientene, og samtidig sikre bedre utnyttelse av ressursene. FrP mener det må være den enkeltes behov som er utslagsgivende for hvorvidt man benytter seg av sykehus eller et kommunalt tilbud. Vi vil endre finansieringssystemet slik at pengene følger pasienten. Vi vil ha slutt på kasteballsystemet der kommunen klager på sykehuset og omvendt. I tillegg vil vi satse stort på intermediæreavdelinger, den såkalte halvannenlinjetjenesten. 4. Er det etter ditt partis mening riktig å bygge de psykiatriske døgntilbudene i Oslo videre ned? Bør vi beholde sentrale sykehusmiljøer som Gaustad sykehus også i framtiden? Svaret vi ønsket oss: NEI, psykiatriske døgntilbud må ikke bygges videre ned, men snarere opp. Og JA, Gaustad må bevares som fullverdig psykiatrisk sykehus med hovedvekt på døgnbehandling.

6 Det er nødvendig å satse videre på psykiatrien i årene fremover, også etter at opptrappingsplanen er fullført. I hovedstadsprosessen er det lagt til grunn at psykiatrien skal prioriteres. Vi mener det vil være behov for Gaustad sykehus også i årene fremover. Rødt er imot en videre nedbygging av de psykiatriske døgntilbudene i Oslo. Det er viktig at vi opprettholder og bygger videre på miljøer med kompetanse og erfaring som f.eks. Gaustad sykehus også i framtiden. Nei, antall sengeplasser må ikke bygges videre ned. SV mener at antallet psykiatriske døgntilbud allerede er for lavt, og at psykiatrien fortsatt behøver å styrkes, også når det gjelder sengeplasser. SV mener at det må bygges ut flere døgnplasser for psykiatrisk akuttbehandling. I tillegg må det bygges ut flere døgnplasser innen sikkerhetspsykiatrien. SV ønsker å modernisere psykiatrien, gjøre den mer human, og å få ned tvangsbruken. Men nettopp for å redusere behovet for tvang, er det viktig at mennesker med psykiske lidelser får hjelpen når de trenger den, og når de er motiverte for å motta den. Dermed må det også være ledige akuttsenger for frivillige innleggelser, noe det er for få av i dag. Gaustad sykehus skal ha en plass også innen psykiatrien i framtida. Beliggenheten nær Rikshospitalet er også hensiktsmessig, samtidig som endel av bygningsmassen bør fornyes for å dempe institusjonspreget ved Gaustad. Nei, de psykiatriske døgntilbudene må ikke bygges ned. Det er stort behov for dem, og KrF har her hatt et aktivt engasjement, jmfr Solbu ettervernshjem. Samtidig ønsker KrF en gjennomgang av avtalespesialistenes rolle og organisering for å se på tiltak for å effektivisere ressursbruken på dette området. Senterpartiet: Senterpartiet vil tvert om bygge ut det psykiatriske tilbudet på alle nivå. Og ikke legge ned solide fagmiljøer som Gaustad. Vi vil i tillegg ha flere og enda bedre psykiatriske/psykologiske lavterskeltilbud i kommunene. Venstre: Venstre ønsker i utgangspunktet mer behandling i distriktsmedisinske sentra og vil ha flere brukerstyrte plasser enn i dag. Vi er bekymret over tvangsbruken generelt i Norge og tror ikke nødvendigvis at flere senger er veien å gå. Vi har ikke tatt stilling til Gaustad spesielt, men mener at tilbudet ikke må bli dårligere enn i dag.

7 Høyre: Døgntilbudet bør ikke bygges ytterligere ned. Det er først og fremst nødvendig å styrke tilbudet om polikliniske tjenester, ambulerende hjelp og lavterskel tilbud, slik at psykisk syke kan få bedre hjelp før de blir akutt sykehus og trenger døgnbehandling. Høyres helseminister Ansgar Gabrielsen instruerte helseforetakene om å stoppe nedbygging av døgnplasser i psykisk helsevern, fordi tilbudet ikke var bygget tilstrekkelig opp på andre områder. Nei, døgntilbudene i Oslo må bygges opp, ikke ned. Gaustad bør beholdes i fremtiden. FrP vil fortsette opptrappingsplanen for psykiatri med øremerkede midler. 5. Hva mener ditt parti trengs for å få på plass en reell opptrapping av tverrfaglig rusbehandling på sykehusnivå i Oslo? Svaret vi ønsket oss: En opptrappingsplan som inneholder nok penger. Satsing ikke bare på polikliniske tilbud, men spesielt på døgn- og langtidsbehandling. Mindre vekt på LAR og reine medisinskfaglige tilnærminger, og mer på reell tverrfaglighet og sosialfaglig tilnærming. Samarbeid med kommunen, ikke ansvarsfraskrivelse. Rusakutten skal opprettes høsten 2009, og dette er det bevilget 50 millioner til. Vi er i gang med en opptrappingsplan for rusbehandling som skal tilføre feltet store ressurser i årene fremover. Det trengs en helt annen og langt mer demokratisk planlegging av rusbehandling både utafor sykehus og i sykehus enn det som skjer nå. Både bruker/pasienter og ansatte i ulike deler av eksisterende rusbehandlingstiltak bør delta i utforminga av morgendagens rusbehandling i Oslo. Innlemminga av rusbehandlingstiltak i spesialisthelsetjenesten (Rusreform 2) ga rusmisbrukere pasientrettigheter, men førte også til ny oppslitting som ikke er bra for brukerne. Det trengs ei ubyråkratisk samordning der kommunale tiltak for rusmisbrukere og de enhetene som skal bygges opp i sykehusregi får anledning til tett samarbeid. Det er viktig å unngå at pasienter mister tilgangen til vanlig sykehusbehandling fordi de også er rusmisbrukere. Innafor rusfeltet er det større sjanse til å lykkes viss nye tiltak blir utvikla i kommunal og statlig regi i stedet for at utvikling av nye tiltak blir overlatt til private i så stor grad som regjeringa har gått inn for ved store direktebevilgninger til Bymisjonen over statsbudsjettet. Slik privatisering undergraver velferdsstaten.

8 SV vil foreslå en tiårig forpliktende opptrappingsplan for rusfeltet, slik det er gjennomført for psykisk helsevern, det betyr at den gjeldende rusopptrappingsplanen må utvides. Planen må innebære øremerkede midler til rusfeltet både i kommunene og i de regionale helseforetakene. Denne styrkingen bør sees i sammenheng med opptrappingsplanen innen psykiatrien, fordi mange rusmiddelavhengige også har psykiatriske lidelser, enten primært, eller som en følgetilstand av rusmiddelmisbruket. Vi tror på tett poliklinisk oppfølging, og sengeplasser når det er behov for ro, og avrusing over tid. Men samtidig med dette må hele rehabiliteringskjeden styrkes. Dette betyr tettere samarbeid med NAV, bedring av botilbudet til mange rusmiddelavhengige, og attføringstiltak som er langsiktige i retning av et framtidig permanent arbeid. Tiltakene i hele kjeden skal være sømløse, og preget av at de har hjelp til selvhjelp som mål. Rusakutten som skal være klar i løpet av 2009 er et positivt tiltak, og dette bør også gjennomføres andre steder i landet. I tillegg er det behov for en betydelig kapasitetsøkning, og SV vil arbeide for at behandlingskøene er fjernet i løpet av kommende stortingsperiode. En rusakutt må på plass så raskt som mulig. Men det som er den virkelige flaskehalsen, er nok behandlingsplasser, noe som er statens ansvar. KrF mener staten må bygge ut tilbudet så vi får bort køen som for tiden er på ca rusavhengige (gjelder hele landet, ca halvparten av dem i Oslo). KrF mener at vi også må benytte oss av de behandlingsplassene som ligger i de private rusomsorgsinstitusjonene. KrF mener at rusbehandlingen fortsatt må tilby rusavhengige mulighet for medikamentfri behandling, ikke bare tilby metadonbehandling i LAR. Mange rusavhengige etterspør medikamentfri behandling som derfor også har lengst ventetid. I LAR-tilbudet må R-en (dvs rehabliteringen) styrkes. I dag er rehabiliteringen ofte svakt eller ikke til stede i det hele tatt, og da blir hensikten med LAR-tilbudet borte. Senterpartiet: Her er det stor underdekning, og Stortinget må komme med øremerkede midler allerede i høstens budsjett. Ventelistegaranti for de under 23 år må følges opp med midler. Det skal ikke være ventetid mellom rusakutt og sykehusbehandling. Oslo Sp ønsker en NOU med vekt på bedre samhandling og strakstiltak innenfor rusfeltet, både på helsevesenets, politiet/domstolenes og sosiale etaters ansvarsområde. Samarbeidet mellom bl.a. Spesialisthelsetjenesten og de andre aktørene på feltet må formaliseres. Venstre: Flere akuttplasser, mer avrusning og deretter garanti om behandlingsplass innen 24 timer. Så mener vi tiltak som bruk av individuell plan og mer behandling for psykiske lidelser sammen med rusproblemer er veien å gå. Vi har i alle våre budsjetter lagt inn mer penger til rusbehandling enn regjeringen, i år 300 mill kr.

9 Høyre: Høyre har foreslått en opptrappingsplan for rehabilitering med 500 mill kr pr år, og har øremerket midler til bedre rusbehandling innenfor dette. Både kvaliteten og kapasiteten i tilbudet må styrkes, slik at rusavhengige kan få raskere og bedre hjelp. Vi mener også at ledige plasser i private institusjoner må tas i bruk, slik at de 4300 rusavhengige som står i kø kan få raskere hjelp. Vi er kritisk til at Helse Sør-Øst har sagt opp 69 plasser i private institusjoner, samtidig som ventetiden og køen av rusavhengige som trenger hjelp øker. Norge har behov for en ny, omfattende rusplan som har fokus på helhetlige behandlingskjeder. Tverrfaglig rusbehandling på sykehusnivå må være en av faktorene som omtales og legges til rette for i en slik reform. 6. Sammenslåingen av Aker, Ullevål og Rikshospitalet til Oslo universitetssykehus gjennomføres uten én ekstra krone i omstillingskostnader. Vil ditt parti støtte nødvendige ekstrabevilgninger til det nye sykehuset dersom omstillingen viser seg å sette pasienttilbudet i fare? Svaret vi ønsket oss: JA. Det er en forutsetning at pasienttilbudet skal være forsvarlig, noe Helse Sør-Øst garanterer for. Det er ikke aktuelt for Arbeiderpartiet at pasienttilbudet settes i fare på noen måte, og vi vil følge med på ressursbehovet fremover. Omstillinger koster penger. Når Stortinget i utgangspunktet har bevilga for lite til Helse Sør-Øst, vil den vedtatte sammenslåinga bli betalt med redusert eller dårlige tilbud til pasientene, viss ikke ekstrabevilgninger vedtas. Rødt vil støtte krav om ekstrabevilgninger til å gjennomføre sammenslåinga, viss det ikke er mulig å få sammenslåingsvedtaket omgjort. Ja. Ja, og i høringsuttalelsen fra Oslo kommune i forbindelse med Hovedstadsprosessen peker vi på behovet for å sette av midler til omstillingen.

10 Senterpartiet: Senterpartiet vil ikke akseptere at pasienttilbudet blir satt i fare, men mener det var riktig å ta ned overkapasiteten på enkelte felt, og tror ikke vil bare kan bevilge oss ut av helsekøene. Når overkapasitet blir tatt bort må det uten unødig opphold komme felt med underkapasitet, som rus, til gode. Venstre: Ja, hvis dette kan påvises. Høyre: Hovedproblemet i sykehusene er ikke at det mangler en milliard, men at de 100 mrd som er til rådighet må brukes på en bedre måte. Det er avgjørende at den kommunale helse- og omsorgstjenesten rustes for å ta hånd om flere, for å begrense unødvendige og dyre sykehusinnleggelser. Omstillingen av sykehusene i hovedstadsområdet skal sikre bedre kvalitet i behandling og forskning, gjennom en bedre oppgavefordeling mellom sykehusene. I følge beregninger foretatt på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet kan omstillingen frigjøre om lag 900 mrd kr pr fra administrasjon til bedre pasientbehandling. Helse Sør-Øst må sørge for at omstillingen gir et bedre tilbud, ikke at pasientbehandlingen settes i fare. Skåre: Ett poeng Ja. FrP har i flere år økt bevilgningene til sykehusene, fordi vi ser at omstillingene går i et raskt tempo, og eventuelle effektiviseringsgevinster ikke kommer med en gang. Vi vil sikre sykehusenes økonomi, slik at pasienttilbudet ikke blir skadelidende. 7. Sykehusreformen var ment å forbedre sykehusvesenet da den ble innført i Har reformen etter ditt partis mening ført til de ønskete forbedringene, og har sykehusreformen fortsatt berettigelse i dag? Svaret vi ønsket oss: Nei, sykehusreformen har ikke ført til betydelige forbedringer på sykehusene, den har tvert imot ført til et dramatisk økt fokus på bunnlinjen og økonomi, mens pasientene blir ansett som kostnadsdrivende. Sykehusene må tas tilbake til demokratisk styring og kontroll og stykkprisfinansieringen må avskaffes. Sykehusreformen gav oss viktige forbedringer, ikke minst mener vi at det var riktig at sykehusene ble statlige for i større grad og kunne styre tilbudet ut i fra overordene mål til beste for befolkningen. Men det var også svakheter ved også denne reformen. Oslo Arbeiderparti mener at det bør nedsettes en egen helsevesen-kommisjon for å bygge opp en bred omlegging til helhetlige pasientforløp og utrede konsekvenser i forhold til finansiering, lovverk, styringsformer, økonomistyringssystemer, foretak, helseregioner, rehabilitering, forebygging og primærhelsetjeneste. Den må være sammensatt tverrpolitisk, tverrfaglig og med representanter for brukerne, med sikte på å komme ut av

11 endeløs polemikk om enkeltsaker og årlige budsjettkriser, og over i en felles konstruktiv prosess om å skape løsninger som har bred forankring. Rødt var i mot sykehusreformen i 2001 og er det fortsatt. Vi ser ikke at reformen har gitt de lovte forbedringene. Rødt vil oppheve lov om helseforetak og erstatte den med en ny lov som slår fast at hver enkelt innbygger har rett til gratis sykehusbehandling. Norge bør lære av de gode erfaringene Skottland gjorde med å avskaffe ei finansieringsordning for sykhusene som var svært lik den norske sykehusreformen fra Det er statens plikt å sørge for de sykehusa og tilbudene som befolkninga har behov for, og statens finansiering må dekke dette. Vi vil ha en finansieringsmodell som i all hovedsak er rammebasert, og der fordelinga av midlene skjer på grunnlag av en nasjonal helseplan med politisk vedtatte planer om bl.a. sykehusstruktur og funksjonsfordeling. SV var imot foretaksmodellen, og mener at resultatene nå viser at vi må reversere denne reformen. Alle skal være trygge på et raskt og sikkert helsetilbud når sjukdom rammer. Innføringen av stykkpris og omdannelsen til helseforetak har ført til økt byråkratiet og gjort sykehusene til næringsaktører. Stadig flere penger inn i helsesektoren får ikke ned køene. Sykehusene har et totaltbudsjett på 95 mrd kr i 2009, i 2002 var driftskostnadene ca 56 mrd. Folks helsetilbud er for viktig til å overlates til markedet. Derfor vil SV at sykehusene skal styres mer demokratisk enn i dag og fjerne markedsprinsippene. Slik vil vi sikre at pasientenes behov står i sentrum, ikke økonomisk profitt. Stortinget skal vedta en nasjonal helseplan som tar stilling til prioriteringer og ansvarsfordeling. I dag finnes det en prioriteringsforskrift, men i praksis trumfes denne av stykkprissystemet - sykehusene gjør det de tjener penger på, og ikke det de får beskjed om å prioritere gjennom forskrift. Siden stykkpris baserer seg på hva det gjennomsnittlig koster å behandle en gruppe pasienter, vil de minst kompliserte pasientene alltid ha en tendens til å bli prioritert, rett og slett fordi de er billigst å behandle. Det vil derfor bli en vridning mot de lønnsomme pasientene på bekostning av de ulønnsomme. Et system med mer stykkpris risikerer fort å bli mer byråkratisk og dermed føre til at leger og pasienter får mindre tid til pasientene. Dette er en av årsakene til at Skottland i dag har tatt farvel med slike markedsmodeller for sykehusene, og nå holder de budsjettene. Vi må ta et oppgjør med New Public Management-tankegangen i norsk helsevesen. Det betyr lavere lederlønninger, slutt på oppbygging av tungrodde organisasjoner hvor man kappes om direktørtitler, slutt på at sykehusene må låne penger av private banker når de skal investere, for så å måtte bruke av driftsbudsjettene for å nedbetale gjelda. Vi trenger politisk styring av helsevesenet, ikke markedsstyring. De store underskuddene i sykehussektoren viser at det fortsatt er store problemer. KrF gikk i sin tid imot at staten skulle overta sykehusene.

12 Senterpartiet: Senterpartiet stemte mot reformen, og vil reversere den. Sekundært vil vi ha en evaluering. Målet om styrket samarbeid med kommunehelsetjenesten, aksept for variasjoner ut fra lokale forhold og hensynet til demokratisk styring forutsetter direkte folkevalgt styring av sykehusene. Dersom det ikke blir flertall for dette etter valget vil Senterpartiet gjennomføre en grundig evaluering og omlegging av foretaksmodellen. For å styrke den politiske styringen av sykehusene, skal Stortinget hvert fjerde år behandle en langtidsplan for spesialisthelsetjenesten med investeringsprioriteringer. Lokale myndigheter må bli direkte involvert gjennom en bred høringsrunde før behandlingen. Venstre: Nei, de ønskede forbedringer er ikke tilstrekkelig oppfylt. Venstre var i mot sykehusreformen da den ble innført, men har kommet til at vi vil opprettholde helseforetakene, men vil foreta en grundig gjennomgang med mål om mer forsvarlig økonomistyring. Det er nødvendig for å kunne styre ressursveksten over fra spesialisthelsetjeneste til primærhelsetjeneste, slik Venstre ønsker. Dette vil også gi større nærhet mellom pasient og behandler, og dermed bedre oppfølging og kvalitet. Enda en omstillingsprosess nå vil ikke verken ansatte eller systemet tåle etter vår mening. Venstre vil øke andel rammefinansiering til sykehusene, men vårt mål er en velferdsreform hvor kommunene har større innflytelse. Høyre: De første årene ga helseforetaksreformen god effekt i form av reduserte helsekøer og ventetider, og bedre oppgavefordeling mellom sykehus. Reformen har imidlertid ikke sikret et likeverdig helsetilbud i hele landet, og sykehusøkonomien er betydelig forverret gjennom økte underskudd. Under Regjeringen Stoltenberg har helsekøen økt med , og ventetidene øker stadig. Det er for mye styring i smått og for lite styring i stort. Høyre vil avvikle de regionale helseforetakene, og utarbeide en ny nasjonal helseplan der strukturen for helsetilbudet fastlegges. Sykehusreformen har hatt positive og negative sider. Det som skulle være en ansvarsreform har blitt en ansvarsfraskrivelsereform, der helseministeren og regjering skyver de regionale helseforetakene foran seg. FrP vil legge ned de regionale helseforetakene og samle Norge til ett helserike med helseministeren som den ansvarlige. 8. Støtter ditt parti kampen for heltidsarbeid for alle som ønsker det, og en egen kvinnelønnspott i neste tariffoppgjør? Svaret vi ønsket oss: JA og JA. Norge har fortsatt utfordringer knyttet til at kvinner og menn får ulik lønn. Mange lavlønte kvinner jobber i privat sektor, og det å ta utdanning gir mindre lønnsmessig avkastning for dem som jobber i det offentlige. Arbeidet for likelønn bør inngå som en del

13 av trepartssamarbeidet, der Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet samarbeider om konkrete mål og strategier. Arbeidet skal både ha en likelønns- og en lavlønnsprofil. I offentlig sektor er målet at stat og kommune sammen med partene bidrar til at inntektsoppgjørene framover sikrer økt lønnsmessig likestilling og et lønnsløft for lavlønte. Oslo Arbeiderparti vil gjennomføre konkrete tiltak for rettferdig kvinnelønn som likestilling av turnus ved sykehusene med skift i industrien. Kvinner arbeider deltid i langt større grad enn menn, noe som får store konsekvenser for den enkelte når det gjelder inntekt, økonomisk selvstendighet og opptjening av pensjon. Arbeiderpartiet vil: endre arbeidsmiljøloven slik at de som arbeider tredelt turnus får redusert arbeidstid. arbeide for at deltidsansatte i private og offentlige pensjonskasser får rettferdig pensjon. motvirke kjønnsdelt arbeidsmarked ved kvotering og andre tiltak til utdanning, tilsetting og ledelse styrke retten til heltid, og vurdere nye lovendringer for å få til dette. Ja. Og det er viktig at en kvinnelønnspott blir innarbeida i statsbudsjettet for 2010 og omfatter alle lavtlønnsyrkene i kommune og stat, og ikke bare de stillingene som krever treårig høgskoleutdanning. RV (Rødts forgjenger) foreslo en slik kvinnelønnspott i statsbudsjettene for 1996 og 1997, men fikk den gangen ikke støtte fra andre partier. Rett til heltid Over jobber ufrivillig deltid. SV vil gi rett til overtidsbetaling for arbeid ut over stillingsbrøken. En lovfesting av fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte ble innført i den nye arbeidsmiljøloven 1. januar 2006, SV mener at man fortløpende må vurdere om fortrinnsretten fungerer etter sin hensikt. SV ønsker en lovfestet rett til heltid. Likelønnspott Kvinner tjener 15 prosent mindre enn menn. SV vil utvide rammene for lønnsoppgjørene i offentlig sektor gjennom en statlig likelønnspott. Pengene skal brukes slik at de gir et best mulig bidrag til likelønn. Gjennomføring av inntektsoppgjørene er partenes ansvar og er et sentralt prinsipp i den norske modellen for lønnsdannelse. Dersom utjevning av lønnsforskjeller skal ha varig virkning, må dette være en del av de ordinære lønnsoppgjørene og gjennom en enighet mellom partene. SV har som målsetting at kommende oppgjør å bidra til å heve kvinnelønn og lavlønn. KrF vil jobbe mot ufrivillig deltid og foreslår i program for en likelønnspott som virkemiddel for å heve kvinners lønnsnivå. Senterpartiet: Svarene er JA og JA!

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN

NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN Stein Stugu, Roar Eilertsen og Bitten Nordrik April 2008 Innholdsfortegnelse: Forord... 4 1 Oppsummering og sammendrag... 5 2 Fra klient til pasient...

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008 2009) Budsjettinnstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp nr. 1 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer:

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer: AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012 Temanummer: A Utgis av Arbeidsgiverforeningen Spekter Ansvarlig redaktør: Lars Haukaas Adresse/ kontaktperson: Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger

H ØY R E S A LT E R N AT I V E S TAT S B U D S J E T T 2013. Nye ideer, bedre løsninger Nye ideer, bedre løsninger Høyres alternative statsbudsjett 2013 2 3 1. Veivalg i den økonomiske politikken Norge har en sterk økonomi som gir oss handlefrihet. Vår posisjon gir oss muligheter til å skape

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak

IS-1479 RAPPORT. Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak IS-1479 RAPPORT Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten En vurdering og aktuelle tiltak Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering i helsetjenesten. En vurdering og aktuelle tiltak Utgitt: 07/2007 Bestillingsnummer:

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

V LEV L Rødts plan for et solidarisk helse-norge

V LEV L Rødts plan for et solidarisk helse-norge V LEV L Rødts plan for et solidarisk helse-norge INNHOLD Forord 5 Bare helsa holder! 7 Et helsebringende samfunn 11 Sjukehus-Norge etter 2001: «Et diktatorisk råkjør» 13 Gode arbeidsforhold gir gode velferdstjenester

Detaljer

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Kommentarer til innstilling avgitt til Helsedepartementet, 17. desember 2002 Innledning Innstillingen med forslag til finansieringsordninger for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Roar Eilertsen NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Om etableringen av et sykehusmarked i Norge September 2003 1 Forord Rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? er utarbeidet av

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 Innhold Del I Innledende del... 1 Regjeringens mål for helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no 2014 Innspill til nasjonal sykehusplan ISBN-13 978-87-8070-105-3 Statusrapport 2014 Sykehus for fremtiden

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer