Foreløpig status for administrativ oppfølging av ulike saker som er behandlet i styret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foreløpig status for administrativ oppfølging av ulike saker som er behandlet i styret"

Transkript

1 NOTAT Til: Styret Fra: Administrasjonen Dato: Periode: ( ) Oppdateringer i blått. (Det vises til styrets beretning for landsmøteperioden , samt til redegjørelsen under landsmøtet, for perioden ) Foreløpig status for administrativ oppfølging av ulike saker som er behandlet i styret Dette notatet er en foreløpig redegjørelse for status pr. november 2009 i ulike saker som er behandlet eller planlegges behandlet i styret. En oppdatert orientering vil bli gitt i styremøtet den 24. november, da de fleste sakene er under kontinuerlig arbeid. Siden forrige styremøte har administrasjonen fokusert på følgende: Planleggingen av Årets Frisør og NM i Det vises til eget notat om arrangementene i sak Utgivelser av fagbladene Frisør og Salong, hvor til sammen 7 utgivelser planlegges og produseres i andre halvår av Høsten landsmøte, med planlegging av selve arrangementet og utredning av saker. Etterarbeid av landsmøtesakene, bl.a. navnespørsmålet. Styremøte nr 8, 9 (telefonmøte), og 10_07-09, samt styremøte nr. 1_09-11 (telefon). Planlegging av styreseminar og første ordinære styremøte i landsmøteperioden, i tiden November Ulike utdanningspolitiske og næringspolitiske spørsmål. 1. Organisasjonsutvikling 1.1 Laug, fylkeskontakter og nettverk Kontakten med laug og fylkeskontakter ellers blir drøftet i en egen sak på styremøtet, og det vises også til de utsendte redegjørelsene fra enkelte av styremedlemmene som følger som veldegg til dette dokumentet. Det skal fokuseres sterkere på arbeidet med nettverkene, med vekt på neglenettverket og hudpleienettverket. Neglenettverket fungerer ikke optimalt, men aktivitetene der videreføres med vekt på konkurranser og verving. Det ble avholdt kurs i konkurransenegler i oktober, med gode oppslutning og gode tilbakemeldinger. Det satses på økt aktivitet i hudpleienettverket, og Cecilie vil ha ansvar også for dette. Det ble avholdt samling for fylkeskontaktene i forbindelse med Småtinget 2009, den 18. August, med gode tilbakemeldinger. 1.2 Intern planlegging og organisering I lys av strategiplanene vil administrasjonen gjennomgå oppgaver og prioriteringer løpende. Side 1 av 6

2 2. Næringspolitikk 2.1 Tariff Tariffoppgjøret 2008 ble forhandlet sentralt, og godkjent den 28. April. Det vises til eget skriv om saken. Det er avholdt et oppfølgingsmøte med Fagforbundet den 11. mai. Spørsmål om lønnsstatistikk og lønnssystemer etc. var på dagsorden. Det er avtalt nye møter til høsten. NHO og LO forhandler må om Hovedavtalen. De forbundsvise oppgjørene starter 1. Mars. NFF oppnevner sitt tariffutvalg som del av NHO Håndverks arbeid. 2.2 HMS Grønn Frisør NFF ble invitert til et prosjekt i regi av fagforbundet om Grønn Frisør, etter dansk modell, og hjemlet i ratifiseringen av avtalen om HMS i EUs sosiale dialog. Fagforbundet ønsket i møtet den å lage et forsøk med Grønn Frisør i et antall bedrifter. NFF ønsker ikke å delta i dette arbeidet på dette tidspunkt. Fagforbundet har nå (oktober 2009) sertifisert en av våre medlemsbedrifter etter egne krav. NFF stiller seg avventende til dette på det nåværende tidspunkt. Bedriftshelsetjeneste i frisørbransjen Det er nå vedtatt å innføre obligatorisk bedriftshelsetjeneste for frisørbransjen. Forslaget vil få praktiske konsekvenser fra NFF har fått en mal fra NHO for kriterier for kjøp av bedriftshelsetjeneste. Det planlegges å lage kriterier for helseundersøkelser for frisørbransjen, etter mal fra bilbransjen. NFF inngikk i oktober avtale med Hjelp 24 om en landsdekkende avtale om bedriftshelsetjeneste. Avtalen og regelverket ble presentert uunder landsmøtet. Medlemmene informeres om avtale gjennom nettsider og fagbladene, samt annet materiell Grønn salong NFF inngikk i mai 2009 en samarbeidsavtale med Stena Metall om en innsamlingsordning. Ordningen testes i Oslo og Akershus, og gjøres landsdekkende etter hvert. Som et resultat av samarbeidet er alle henvisninger til farlig eller giftig tatt ut av avtaleverk og markedsmateriell, og erstattet med mer nøytrale begreper. Mer informasjon om dette finnes i Frisør nr. 3. Det vises også til tidligere utsendte e-poster til styret. Det ble orientert om ordningen under landsmøtet Forsikring og pensjon Departementet sender før jul 2008 ut forslaget om arbeidsskadeforsikring (yrkesskade og yrkessykdommer) på høring. Det er to forhold som er viktige for bedrifter og brukere: a) Det åpnes for et antall sykdomsdiagnoser, og b) behandlingen av uføretrygd og arbeidsskadeerstatning Side 2 av 6

3 sentraliseres til en ny offentlig etat. Dette skal sikre likebehandling. Kostnadsbildet er usikkert, men sykdomsforebyggende tiltak, som det å være IA-bedrift, og det å ha bedriftshelsetjeneste (jf 2.2), må antas å ha premiereduserende effekter. Loven vil ikke tre i kraft før om to-tre år, også fordi dette er en stor praktisk reform. Forslaget er så langt ikke iverksatt, grunnet finanskrise og store problemer i NAV. NHO har gitt et godt høringssvar, men det er et mål å arbeide for å avvise forslaget totalt! Det arbeides også med å reise spørsmålet om AFP på nytt. Saken tas opp i NHOs styre gjennom NHO Håndverk, og via NHO Hordaland. Mer informasjon i møtet Selvstendig næringsdrivende bedre sosiale rettigheter Forslaget til statsbudsjett for 2010 forslo ytterligere forbedringer i næringsdrivendes rettigheter ved barns sykdom, og vi kan konstatere at dette er i tråd med vårt langsiktige arbeid. 2.5 Statistikk, undersøkelser og dokumentasjon m.m. Frisørleverandørenes forening har invitert NFF til å delta som medeiere i et databasert vareregister, KODABAS, etter mønster av den database varehandelen og Kosmetikk -leverandørenes forening driver. Oktober 2009: Arbeidet er nå sluttført, og ulike frisørdataleverandører vil implementere databasen. Ulike frisørleverandører vil ta dette i bruk etter hvert. 2.6 Arbeidet for seriøse bedrifter mot svart arbeid m.m. NFF v/ Oulie og Eikemo deltok på konferanse mot svart arbeid i Arendal den 7. oktober, samt i Oslo i mars, i regi av Samarbeidsforum mot svart økonomi. Vårt innlegg ble godt mottatt, og fikk stor støtte i salen, fra skattemyndigheter og LOs representant. Innlegget danner basis for en henvendelse til det sentrale samarbeidsforum, med håp om å løfte saken. NFF har spilt saken inn til skattemyndighetene på ny, men uten respons så langt. NHOs advokat Siv Merethe Øveraasen vil bistå NFF i en bredere utreding av områdene svart arbeid, stolutleie og konkurransevridende forhold. 3. Utdanningspolitikk 3.1 Fagopplæringen Vi går nå inn i en fase med erfaringsinnhenting, og ulike sider av reformen må evalueres. Det er knyttet bekymring til nedgang i søkertallet til frisørlinjen, og dette er tema på høstens landsdelskonferanser. NFF har utarbeidet en analyse av tiltak for å sikre tilstrekkelig bemanning, og konklusjonen er at både rekrutteringssiden og tiltak for å beholde arbeidstakere må tas opp. Dette gjelder både HMS - spørsmål, lønnsutvikling og karrieremuligheter/ medeierskap. Med andre ord er dette i videste forstand et omdømmespørsmål. Side 3 av 6

4 NFF og NHO Håndverk avholdt møter den og 31.1 for de private frisør- og hudpleieskolene. Samtlige av de viktigste aktørene var representert, og møte ga et godt grunnlag for å definere hva NFF, og særlig NHO Håndverk, må bistå med i tiden framover for å sikre denne delen av rekrutteringen. Nesten samtlige skoler er nå innmeldt i NFF som assosierte medlemmer. November 2009: Det arbeides fremdeles med avklaring av de private skolenes godkjenning i Lånekassen. Morten Klemp har brakt saken inn til Undervisningsdepartementet, og et møte er under planlegging. Dette har tatt mer enn et halvt år. NFF v/ Lise Ramsøy, har spilt inn spørsmål om svenneprøvens varighet og hvordan denne tiden kan deles inn på en hensiktsmessig måte. Henvendelsen har gått til NHO Håndverk og videre til Udir, og er også behandlet i Faglig Råd for Design og Håndverk. Lise Ramsøy og John Petter Aambakk deltok i en konferanse i Ulsteinvik den Mai, der temaet ble lagt fram. NFF fikk delvis gjennomslag i Faglig råd, men til tross for dette har Udir nå vedtatt endringer, som vil medføre store vansker for gjennomføringen av prøven. Mer informasjon om dette i møtet. Det er laget et eget prosjekt for henholdsvis utvikling av standardiserte svenneprøver, og for oppdatering av prøvenemnder. Arbeidet er nesten sluttført, men nye regler skaper vansker for gjennomføringen. Det avholdes et pilotkurs for svennenemndene i Sogn og fjordane den 30. November, i Førde. Lise Ramsøy deltar fra vår side. Fylket dekker direkte omkostninger med kurset. Mer informasjon om dette i møtet. 3.2 Mesterutdanningen Kari Sabbasen har informert om at det nå planlegges en modulbasert mesterutdanning rettet mot bl.a. frisører, som skal være klar til høsten Internasjonalt arbeid Generalforsamling i CEU, samt møte i Sosial dialog ble holdt den Juni. Her vil en viktig avtale mellom partene om utdanning bli undertegnet, altså enigheten om innholdet i Level B og Level C, og utdanningsmessige føringer for det europeiske Frisørsertifikatet EHC. Denne avtalen vil bli ratifisert av de norske tariffpartene, og legges til grunn for partenes felles holdninger til innhold og kvalitet i fagutdanningen nasjonalt. Det vises også til redegjørelse i årsrapporten. Det var styremøte i Nordisk Frisørmesterforbund den 1. Desember Referat følger vedlagt dette notatet. Det ble avholdt Nordisk Kongress den 7. Mars 2009 i Jönköping. Aud Schjødt Fredriksen deltok, og det ble redegjort for dette den NFF deltar i arbeidet i CEU og sosial dialog både gjennom ordinære møter og arbeidsgrupper. På samme måte som for EU-svennebrevet arbeides det med en felles avtale om HMS i Europa. Arbeidet avslutes i november, og vil kunne vedtas i Olav Eikemo deltar her på vegne av CEU Oppfølging av ulike utdanningspolitiske saker Det vises til øvrige punkter. Både svenneprøver, kursing av prøvenemnder, maler for bedriftsopplæringen og utvikling/ kvalitetssikring av nye læremidler er områder som NFF bør påvirke. Side 4 av 6

5 4. Merkevarebygging, kommunikasjon og verving 4.1 Samarbeid med NHO om verving, profilering og markedsføring av fordeler NHO har vedtatt å gi kontingentfritak for nye bedrifter, slik at alle får 12 måneder kontingentfritak. Ordningen gjelder foreløpig til NFF og NHO Håndverk har sluttet seg til dette. 4.2 Internett og andre dataløsninger. NFFs nettsider er godt besøkte, og utvikles stadig. Det kan forventes ytterligere forbedringer dersom NHO-fellesskapet går sammen om bedre verktøy med nye kommunikasjonsmuligheter. Salg av artikler og bøker er nå i stor grad dreid over til netthandel, noe som letter arbeidet. Påmeldinger til arrangementene gjøres også over nettet. Det er utviklet egne styresider, hvor all styreinformasjon legges ut. Det er også utviklet en egen nyhetsbrev - funksjon, som var klar til landsmøtet. NHO har vedtatt et nytt kundesystem (CRM) for NHO Servicepartner, et tiltak NFF har vært pådrivere for i lengre tid. Det er store gevinster til en forbedring på dette området, og NFF vil engasjere seg i det videre arbeidet i den utstrekning vi får anledning til det. Kostnadene med dette vil være om lag kr pr år i fem år, altså kr , pr. bruker. Kostnadene faktureres fra Markedsplan og aktiviteter i 2008 Se pkt Medier og samfunnskontakt. Vi blir jevnlig kontaktet om helsefare ved kjemikalier, både av Dagsrevyen (juli) og Hjemmet Mortensen (november). Dette håndteres for så vidt, men illustrerer et område det er grunn til å prioritere kunnskap om, jf. Også arbeidet internasjonalt Frisør Frisør nr. 6 gis ut i slutten av måneden. Bladet påvirkes noe av nedgang i annonser, men sidetall og omkostninger tilpasses situasjonen, samtidig som vi er stolte over å opprettholde den høye kvaliteten. Bladet Salong utgis i henhold til planen, og mottakelsen er meget god. Nr. 4 utgis om kort tid. Bladet distribueres til både hudpleiebedrifter og NFFs medlemsbedrifter. Annonseomsetningen utvikler seg, men det må påregnes minst ett år til før vi kan nå break - even. Sidetall og kvalitet for 2010 blir som i dag. Effekten på medlemsvervingen må også tillegges vekt, det er nå over 40 hudpleiebedrifter som medlemmer. 4.6 Frisørbransjens Forlag Forlaget drives på et lavt aktivitetsnivå. Side 5 av 6

6 4.7 Arrangementer og konkurranser 2009/ Det vises til egen redegjørelse for arrangementene under sak 2.01/ Medlemsverving og medlemspleie Det sendes om kort tid ut en stor vervekampanje med brosjyrer, pr. post og ved å bruke Frisør og Salong, rettet mot henholdsvis frisørbedrifter og huspleiebedrifter. Dette gjøres for å utsnytte effekten av NHOs vervetilbud som er et ledd i NHOs arbeid med å nå bedrifter i Et tilsvarende tilbud sendes også til negledesignerne før jul. Administrasjonen er løpende i kontakt med kjeder og andre sammenslutninger for å utvide medlemsmassen. Pr har NFF ca salonger, fordelt på ca foretak. Dette er en økning på nærmere 50 salonger på 7 måneder. (Antallet foretak er lavere, siden mange har en eller flere filialer.) Det er nå vel 40 hudpleiebedrifter, og 15 negledesignere, samt ca 10 private skoler og opplæringskontorer. Det vises for øvrig til notat utarbeidet til sak 2.17/ 07-09, gjennomgått og vedtatt Olav Eikemo, direktør Side 6 av 6

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 The Norwegian Assosiation of Motor Car Dealers and Service Organisations 1 Innhold God fart i 2011 3 Forbundet i 2011 4 Markedet

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 God fart i 2011 2011 var første hele driftsår i Næringslivets Hus. Flyttingen fra Bilbransjens hus markerer ikke bare bytte av

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG 01.01. 01.06. 2004 Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09

Årsmelding 2007. www.fengselogfriomsorg.no. LO Media 09.09 Årsmelding 2007 www.fengselogfriomsorg.no LO Media 09.09 Årsmelding 2007 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)...7

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer