Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 10/ Kommunestyret 10/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 10/52 25.11.2010 Kommunestyret 10/108 15.12.2010"

Transkript

1 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2010/1195-6/150 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 10/ Kommunestyret 10/ Budsjett for 2011 Vedlegg 1 Rådmannens forslag til budsjett for 2011 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Saksopplysninger Det vises til saksopplysninger, forutsetninger og vurderinger i vedleggsheftet, samt uttalelse fra utvalgene. På s i budsjettkommentarene er tilskuddsgrunnlaget til private barnehager omtalt. Det er tatt forbehold om endringer som følge av ny forskrift. I følge den nye forskriften skal forslaget til tilskuddssatser legges ut til alminnelig ettersyn sammen med budsjettinnstillingen. Forskriften tar imidlertid ikke til å gjelde før 1. januar 2011, og ettersom det fremdeles ikke er fullt avklart hvordan beregningene skal utføres, tas det sikte på å komme tilbake med en egen sak om regelverk og satser. Rådmannens tilråding Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på kr ,-. Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelser. Det er en forutsetning for samtykket at kommunestyret gis en særskilt melding ved utløpet av året om samlede lån og garantier til sosiale formål. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor total garantiramme. 2. Godtgjørelse til ordføreren for 2011 fastsettes til kr ,-. Beløpet fremkommer ved å øke ordførerens godtgjørelse per i dag med anslaget for lønnsvekst fra 2010 til 2011 på 4,0 %. Fast godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til reglement om godtgjørelse til folkevalgte, noe som også innebærer en økning på 4,0 %.

2 3. Driftsbudsjettet for 2011 fastsettes som vist i budsjettskjema 1A og 1B i budsjettforslagets del A, kapittel Investeringsbudsjettet for 2011 fastsettes som vist i budsjettskjema 2A og 2B i budsjettforslagets del A, kapittel I 2011 skal det foretas låneopptak etter følgende plan: Låneramme Avdragstid Avdragsform Etableringslån til videre utlån år Annuitet Finansiering av investeringer år Serie 6. I samsvar med lov om eiendomsskatt til kommunene av nr 29 utskrives eiendomsskatt for 2011 i hele Oppdal kommune med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som i medhold av lovens 7d ble fritatt i k-sak 07/64. Skattesatsen skal være 7 promille. Følgende fritak for eiendomsskatt skal gjelde: a. Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige ( 7a) b. Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven ( 7b) c. Boliger som blir brukt til helårsboliger de 10 første årene etter oppføring ( 7c) Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2011, med forfall 20. mars og 20. oktober. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Uttalelse fra Bygningsrådet, sak 10/151, Eldrerådet, sak 10/9 og Driftsutvalget, sak 10/19, ble delt ut i møtet. Forslag fra Venstre v/ingrid Mellem: Venstre har valgt å fokusere på Del A i budsjettet. Del B vil vi komme tilbake til i arbeidet med handlingsprogrammet til våren. Endringer i rådmannens tilrådning Del A: Driftsbudsjettet: 1. Godtgjørelse til ordfører og folkevalgte økes ikke med 4%, som i rådmannens tilrådning, men med 2%, for å synliggjøre vilje til innsparing. Besparelsen godskrives tilleggsbevilgningsreserven 2. Rådmannens forslag til 0,67% reduksjon av rammen etter ostehøvelprinsippet i 8 enheter endres til 1% reduksjon i 7 enheter. Opplæring og Bolig foreslås behandles likt med Sykehjemmet og Hjemmetjenesten og skjermes for innsparing. Dette tilsier en større innsparing enn det rådmannen tilrår på kr ,- 3. Tidligere vedtak om 75% tildeling i skolene i forbindelse med kompensasjon for spesialundervisning opprettholdes. Dette tilsvarer en reduksjon av rådmannens tilrådning (70%) på kr ,- 4. Rådmannens forslag på innsparing på kr ,- på vask av tøy i Hjemmetjenesten tas ut. Rutinene for vask av sengeklær og håndduker videreføres

3 5. Rådmannens forslag om bevilgningsøkning på kr ,- til Bygg og Eiendom på grunn av en forventet økning i kraftprisene foreslås redusert til kr ,-. (forventet strømsparing). Differansen på forslag 2,3,4 og 5, + kr. 7000,- avstemmes mot tilleggsbevilgningsreserven Investeringsprogrammet: 1. Rådmannens tilrådning om 3 mill. kroner til ny bro ved Vollan økes med 1,5 mill. kroner til gang og sykkelvei inkludert i broprosjektet. Finansieres ved bruk av Infrastrukturfondet Verbalforslag: 1. Den politiske arbeidsgruppen som har arbeidet med alternative forslag til BOAS foreslås videreført og inkluderes i forprosjektarbeidet for BOAS i Forventet innsparing av de avsatte 2 mill.kr. til prosjektarbeid BOAS i 2011 og signaliserte ekstra midler til omsorgsboliger, ca 1 mill.kr, foreslås brukt til å redusere lånebehovet i Det må arbeides for å styrke driftsmarginen. Ytterligere inntekter som resultat av omlegging av inntektssystemet må en forvente blir brukt til å styrke kapitalfondet eller nedbetaling av lån. Innstilling Det ble stemt over forslag fra Venstre v/i. Mellem. Driftsbudsjettet: Punktene 1-3 falt med 1 mot 6 stemmer (mindretallet: Venstre). Punkt 4 falt med 3 mot 4 stemmer (mindretallet: Venstre og SP). Punkt 5 falt med 1 mot 6 stemmer (mindretallet: Venstre). Investeringsprogrammet: Punkt 1 falt med 1 mot 6 stemmer (mindretallet: Venstre). Verbalforslag: Punkt 1 falt med 2 mot 5 stemmer (mindretallet: Venstre og SP v/s.vindal). Punkt 2 falt med 1 mot 6 stemmer (mindretallet: Venstre). Punkt 3 falt med 2 mot 5 stemmer (mindretallet: Venstre og SP v/s.vindal). Deretter ble rådmannens tilråding ble enstemmig tiltrådt. Innstillingen blir som følger: Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på kr ,-. Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelser. Det er en forutsetning for

4 samtykket at kommunestyret gis en særskilt melding ved utløpet av året om samlede lån og garantier til sosiale formål. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor total garantiramme. 2. Godtgjørelse til ordføreren for 2011 fastsettes til kr ,-. Beløpet fremkommer ved å øke ordførerens godtgjørelse per i dag med anslaget for lønnsvekst fra 2010 til 2011 på 4,0 %. Fast godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til reglement om godtgjørelse til folkevalgte, noe som også innebærer en økning på 4,0 %. 3. Driftsbudsjettet for 2011 fastsettes som vist i budsjettskjema 1A og 1B i budsjettforslagets del A, kapittel Investeringsbudsjettet for 2011 fastsettes som vist i budsjettskjema 2A og 2B i budsjettforslagets del A, kapittel I 2011 skal det foretas låneopptak etter følgende plan: Låneramme Avdragstid Avdragsform Etableringslån til videre utlån år Annuitet Finansiering av investeringer år Serie 6. I samsvar med lov om eiendomsskatt til kommunene av nr 29 utskrives eiendomsskatt for 2011 i hele Oppdal kommune med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som i medhold av lovens 7d ble fritatt i k-sak 07/64. Skattesatsen skal være 7 promille. Følgende fritak for eiendomsskatt skal gjelde: a. Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige ( 7a) b. Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven ( 7b) c. Boliger som blir brukt til helårsboliger de 10 første årene etter oppføring ( 7c) Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2011, med forfall 20. mars og 20. oktober. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin. Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling Følgende ble delt ut til kommunestyret: Særutskrift av sak AMU 10/9 dat , skriv fra Oppdal hytteforum dat , skriv fra tillitsvalgt i Sildrevegen kulturbarnehage mott , skriv fra Utdanningsforbundet Oppdal dat og notat fra rådmannen dat

5 I. Venstre v/ Ingrid Mellem foreslo følgende: Forslag stilt i formannskapet med tillegg. Driftsbudsjettet: 1. Godtgjørelse til ordfører og folkevalgte økes ikke med 4%, som i rådmannens tilrådning, men med 2%, for å synliggjøre vilje til innsparing. Besparelsen godskrives tilleggsbevilgningsreserven. 2. Rådmannens forslag til 0,67% reduksjon av rammen etter ostehøvelprinsippet i 8 enheter endres til 1% reduksjon i 7 enheter. Opplæring og Bolig foreslås behandlet likt med Sykehjemmet og Hjemmetjenesten og skjermes for innsparing. Dette tilsier en større innsparing enn det rådmannen tilrår på kr ,- Forslag 3 i formannskapet ang kompensasjon for spesialundervisning trekkes. Feil i beregningsgrunnlaget. 3. Rådmannens forslag på innsparing på kr ,- på vask av tøy i Hjemmetjenesten tas ut. Rutinene for vask av sengeklær og håndduker videreføres. 4. Rådmannens forslag om bevilgningsøkning på kr ,- til Bygg og Eiendom på grunn av en forventet økning i kraftprisene foreslås redusert til kr ,-. (forventet strømsparing jfr pkt 3.7 B i Handlingsprogrammet ang. energibruk). Differansen på forslagene avstemmes mot tilleggsbevilgningsreserven. Nytt forslag 5: To halvstillinger i Hjemmetjenesten omgjøres til hele stillinger fra nyttår. Kostnadsberegnes til kr ,- og finansieres av tilleggsbevilgningsreserven. Økningen i stillingshjemler i Hjemmetjenesten innarbeides i handlingsprogrammet til våren og ses i sammenheng med nye omsorgsboliger- BOAS-prosjektet Investeringsprogrammet: 1. Rådmannens tilrådning om 3 mill. kroner til ny bro ved Vollan økes med 1,5 mill. kroner til gang og sykkelvei inkludert i broprosjektet. Finansieres ved bruk av Infrastrukturfondet. Verbalforslag: 1. Den politiske arbeidsgruppen som har arbeidet med alternative forslag til BOAS foreslås videreført og inkluderes i forprosjektarbeidet for BOAS i Forventet innsparing av de avsatte 2 mill.kr. til prosjektarbeid BOAS i 2011 og signaliserte ekstra midler til omsorgsboliger, ca 1 mill.kr, foreslås brukt til å redusere lånebehovet i Det må arbeides for å styrke driftsmarginen. Ytterligere inntekter som resultat av omlegging av inntektssystemet må en forvente blir brukt til å styrke kapitalfondet eller nedbetaling av lån. Nye verbalforslag: 4. Kommunestyret ber om at det i prosjektarbeidet BOAS 2011 vurderes egen avdeling for demente. 5. Oppdal kommune går ut av BLILYST-samarbeidet og disponerer avsatte midler i Næringsfondet til mer styrt næringsutvikling og mindre administrasjon.

6 II. AP/SP v/ Odd Gorseth foreslo følgende (verbalforslag 1): Omsorgstjenesten 2011: Kommunestyret viser til situasjonen med ventelister innenfor omsorgssektoren. Kommunestyret legger til grunn at en vil se an situasjonen utover vinteren og beholde omsorgskjeden uforandret. Dette betyr at det ikke legges opp til noen provisoriske løsninger utenfor dagens hjemmeog institusjonsomsorg, men at behovene primært vil bli møtt gjennom økt ressursbruk i hjemmetjenestene og overbelegg ved helsesentret. Kommunestyret legger videre til grunn at dersom situasjonen stabiliseres på dagens nivå vurderes det som tilstrekkelig at ressursbehovet til eldreomsorgen følger de ordinære styringsrutinene, og tas opp til vurdering i budsjettregulering I. Kommunestyret vil understreke at dersom situasjonen forverres, forventes det at rådmannen legger fram en egen bevilgningssak for formannskap/kommunestyre før den tid. III. Forslag fra SP/AP v/odd Gorseth (verbalforslag 2): Andelen på ca. 1 mill kroner til Oppdal kommune som frie inntekter disponeres under regnskapsbehandlingen for Det er intensjon at eventuelle restmidler benyttes til innkjøp av utstyr til sykehjemmet (senger, madrasser og lignende) og andre investeringer innen omsorgssektoren. IV. SP/AP v/arnt Gulaker foreslo følgende: Vekst Oppdal beholder nåværende vasking for hjemmetjenesten. Underdekning på kroner i budsjett 2011 som følge av dette finansieres med reduksjon i avsetning til det generelle disposisjonsfondet. V. AP / Olav Bjørndal foreslo følgende: Kommunestyret legger til grunn at styret i Oppdal Everk AS kommer til å vurdere hvilken finansiell beredskap selskapet bør ha i forhold til et skattemessig versteutfall, og forutsetter at eieren blir informert om dette før handlingsprogrammet legges fram våren 2011.

7 VI. AP v/ Olav Mathisen foreslo følgende (verbalforslag): Ved salg av Sildrevegen barnehage øremerkes salgssummen til bygging av en ny kommunal barnehage i Bjørkmo-/Høgmoområdet. VII. Høyre, Fr.p og Uavhengig (B.Havdal) v/ Eli Dahle foreslo følgende: Høyre/Fr.p/U. ønsker å redusere eiendomsskatten og på sikt får den helt bort. For 2011 blir det ingen økning i eiendomsskatten for boliger, fritidseiendommer og våningshus. Økningen for 2011 for disse objektene er 2,368 mill. som kunne vært inndekket på følgende måte: Ingen arkitektkonkurranse - innsparing 1,4 mill. Ingen omtaksering til salgstakst for beregning av eiendomsskatt, tilsvarende 1,25 mill. VIII. AP v/ordfører Ola Røtvei foreslo følgende (verbalforslag): Kommunestyret viser til budsjettkommentarenes kap. 6.2 om ansvarsoverføring mellom enhetene, og slutter seg til disse endringene. Som følge av dette endres tallbudsjettet i tråd med notat til kommunestyret dat IX. AP v/olav Mathisen foreslo følgende (verbalforslag): Kommunestyret anmoder komiteen for turløypenettet om å avsette ytterligere midler til løypepreparering i Storlidalen for vintersesongen 2010/11. Det bør kunne avsettes kr ,- til dette formålet. Vedtak I. Ingrid Mellems forslag: Pkt. 1: Falt med 7 mot 18 stemmer (mindretall: Uavhengig v/fjeldsetnes,havdal, SP v/aune, Fr.p, V,H). Pkt. 2: Falt med 8 mot 17 stemmer (mindretall: Uavhengig v/fostad,fjeldsetnes,havdal, Fr.p., V, H, SP v/aune).

8 Pkt. 3: Falt med 10 mot 15 stemmer (mindretall:uavhengig v/fostad,fjeldsetnes,havdal, SP v/aune, Kr.F, V, H, Fr.p.). Pkt. 4: Falt med 4 mot 21 stemmer (mindretall: Uavhengig v/havdal, SP v/aune, V, Fr.p.). Pkt. 5: Falt med 8 mot 17 stemmer (mindretall: Uavhengig v/havdal, Fjeldsetnes, Fr.p, SP v/aune, Kr.f. v/abildsten, V, H). Investeringsprogrammet: Falt med 2 mot 23 stemmer (mindretall: Uavhengig v/fostad, V). Verbalforslag: Forslag 1: Falt med 7 mot 18 stemmer (mindretall: SP v/vindal og Aune, V, Fr.p. Uavhengig v/havdal og Fjeldsetnes, H v/e.dahle). Forslag 2: Falt med 3 mot 22 stemmer (mindretall: Uavhengig v/havdal og Fjeldsetnes, V). Forslag 3: Falt med 11 mot 14 stemmer (mindretall: Uavhengig v/fostad,fjeldsetnes,havdal, SP v/vindal, Horvli, Lauritzen, Aune, V, H, Fr.p.). Forslag 4: Falt med 5 mot 20 stemmer (mindretall: Uavhengig v/fjeldsetnes,havdal, Fr.p., H v/e. Dahle, V). Forslag 5: Falt med 4 mot 21 stemmer (mindretall: V, Fr.p., Uavhengig v/ Havdal og Fjeldsetnes). II. Verbalforslag 1 v/odd Gorseth: Enst. vedtatt. III. Verbalforslag 2 v/odd Gorseth: Vedtatt med 22 mot 3 stemmer (mindretall: V og H). IV. Arnt Gulakers forslag ble enst. vedtatt. V. Olav Bjørndals forslag falt med 9 mot 16 stemmer (mindretall: AP). VI. Olav Mathisens verbalforslag ble vedtatt med 14 mot 11 stemmer (mindretall: Uavhengig v/fostad og Havdal, SP v/vindal, Lauritzen og Aune, Kr.F., V, H, Fr.p.). VII. Eli Dahles forslag falt med 4 mot 21 stemmer (mindretall: H, Fr.p. Uavhengig v/havdal). VIII.

9 Ordf. Ola Røtveis verbalforslag ble enst. vedtatt. IX. Verbalforslag v/olav Mathisen ble vedtatt med 22 mot 3 stemmer (mindretall: SP v/skarsheim og Aune, Uavhengig v/fjeldsetnes). Formannskapets innstilling med de vedtatte endringer ble enst. vedtatt. Vedtaket blir som følger: Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på kr ,-. Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelser. Det er en forutsetning for samtykket at kommunestyret gis en særskilt melding ved utløpet av året om samlede lån og garantier til sosiale formål. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor total garantiramme. Godtgjørelse til ordføreren for 2011 fastsettes til kr ,-. Beløpet fremkommer ved å øke ordførerens godtgjørelse per i dag med anslaget for lønnsvekst fra 2010 til 2011 på 4,0 %. Fast godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til reglement om godtgjørelse til folkevalgte, noe som også innebærer en økning på 4,0 %. Driftsbudsjettet for 2011 fastsettes som vist i budsjettskjema 1A og 1B i budsjettforslagets del A, kapittel 9.2. Investeringsbudsjettet for 2011 fastsettes som vist i budsjettskjema 2A og 2B i budsjettforslagets del A, kapittel 9.3. I 2011 skal det foretas låneopptak etter følgende plan: Låneramme Avdragstid Avdragsform Etableringslån til videre år Annuitet utlån Finansiering av investeringer år Serie I samsvar med lov om eiendomsskatt til kommunene av nr 29 utskrives eiendomsskatt for 2011 i hele Oppdal kommune med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som i medhold av lovens 7d ble fritatt i k-sak 07/64. Skattesatsen skal være 7 promille. Følgende fritak for eiendomsskatt skal gjelde: Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige ( 7a) Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven ( 7b) Boliger som blir brukt til helårsboliger de 10 første årene etter oppføring ( 7c) Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2011, med forfall 20. mars og 20. oktober. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin. Vekst Oppdal beholder nåværende vasking for hjemmetjenesten.

10 Underdekning på kroner i budsjett 2011 som følge av dette finansieres med reduksjon i avsetning til det generelle disposisjonsfondet. Verbalforslag: Omsorgstjenesten 2011: Kommunestyret viser til situasjonen med ventelister innenfor omsorgssektoren. Kommunestyret legger til grunn at en vil se an situasjonen utover vinteren og beholde omsorgskjeden uforandret. Dette betyr at det ikke legges opp til noen provisoriske løsninger utenfor dagens hjemme- og institusjonsomsorg, men at behovene primært vil bli møtt gjennom økt ressursbruk i hjemmetjenestene og overbelegg ved helsesentret. Kommunestyret legger videre til grunn at dersom situasjonen stabiliseres på dagens nivå vurderes det som tilstrekkelig at ressursbehovet til eldreomsorgen følger de ordinære styringsrutinene, og tas opp til vurdering i budsjettregulering I. Kommunestyret vil understreke at dersom situasjonen forverres, forventes det at rådmannen legger fram en egen bevilgningssak for formannskap/kommunestyre før den tid. Andelen på ca. 1 mill kroner til Oppdal kommune som frie inntekter disponeres under regnskapsbehandlingen for Det er intensjon at eventuelle restmidler benyttes til innkjøp av utstyr til sykehjemmet (senger, madrasser og lignende) og andre investeringer innen omsorgssektoren. Kommunestyret anmoder komiteen for turløypenettet om å avsette ytterligere midler til løypepreparering i Storlidalen for vintersesongen 2010/11. Det bør kunne avsettes kr ,- til dette formålet. Ved salg av Sildrevegen barnehage øremerkes salgssummen til bygging av en ny kommunal barnehage i Bjørkmo-/Høgmoområdet. Kommunestyret viser til budsjettkommentarenes kap. 6.2 om ansvarsoverføring mellom enhetene, og slutter seg til disse endringene. Som følge av dette endres tallbudsjettet i tråd med notat til kommunestyret dat

Protokoll fra budsjettbehandlingen

Protokoll fra budsjettbehandlingen OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2011/1177-3/150 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 11/62 24.11.2011 Kommunestyret 11/145 14.12.2011 Budsjett for

Detaljer

Leidulf Skarbø /2014/1104-3/150. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 14/29 20.11.2014 Kommunestyret 14/112 10.12.

Leidulf Skarbø /2014/1104-3/150. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 14/29 20.11.2014 Kommunestyret 14/112 10.12. OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Referanse Leidulf Skarbø /2014/1104-3/150 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 14/29 20.11.2014 Kommunestyret 14/112 10.12.2014 Budsjett for 2015

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: Forslag til vedtak, Høyre og KrF 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 ny 202 Videreutdanning

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende vedtak: Handlingsprogram 2015-2018 Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag

Detaljer

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 060/13 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget 14.11.2013 010/13 KAMO Formannskap 26.11.2013 071/13 KAMO Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 03.12.2014 Sak: 95/14 Resultat: Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Behandling: Laila Irene Johansen

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget)

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) OBS! ENDRET MØTESTED PGA. VAKSINERING PÅ MOER SYKEHJEM 10.11.2009 kl. 10.00 Møtet er åpent

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSPAPIRER Formannskapet

SAKSPAPIRER Formannskapet SAKSPAPIRER Formannskapet Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 151 &75 Arkivsaksnr.: 10/2310 Saksprotokoll: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Sak nr.: Utvalg Møtedato 40/10 Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2010 23/10 Eldrerådet

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 04.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/08 Sak 72/08 Sak 73/08 Sak 74/08 Sak 75/08 Sak 76/08 Sak

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Formannskapet. Møteprotokoll. Antall fremmøtte 7. Ingen forfall. Behandlet av

OPPDAL KOMMUNE. Formannskapet. Møteprotokoll. Antall fremmøtte 7. Ingen forfall. Behandlet av OPPDAL KOMMUNE Møteprotokoll Behandlet av Formannskapet Møtet ble kunngjort i Opdalingen 24.05.14, OPP 23.05.14 og på kommunens hjemmeside Møtested: Møtedato Klokkeslett Kommunestyresalen Rådhuset 28.05.2014

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 19.12.2012 Tid: 15:00 Merk! Tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer