ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIPLAN 2008-2011"

Transkript

1 FW sak 07/573-27, dok 12499/07 ØKONOMIPLAN SELBU KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 17. desember 2007

2 Økonomiplan Side 2

3 Innholdsfortegnelse Forord...4 Kommunestyrets vedtak Generelt om økonomiplanen...6 Overordnede plandokumenter for Selbu kommune...7 Kommuneplanens arealdel...7 Kommuneplan , samfunnsdelen...7 Økonomiplanen...9 Forutsetninger i planen...9 Sentrale inntekter og utgifter...9 Endringer i planperioden...11 Driftsbudsjettet...11 Nye eller endrede tiltak i planperioden Psykiatriplan Investeringer i planperioden...16 Investeringer Investeringer Investeringer Investeringer Tiltak som ikke er prioritert i planperioden...24 Vedlegg og tabeller...25 Økonomisk status nøkkeltall...25 Kapitalkostnader i planperioden...30 Økonomiplan Side 3

4 Forord I henhold til kommunelovens 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan som omfatter 4 år. Det første året i planperioden vil være kommende budsjettår. Kommunene avgjør selv om økonomiplanen skal behandles samtidig med årsbudsjett eller på et annet tidspunkt. Det legges nå opp til at både budsjett 2008 og økonomiplan behandles av kommunestyret 17. desember. Formannskapet legger fram sin innstilling 27. november. Rådmannen legger nå fram forslaget til økonomiplan for perioden. Grunnlaget for økonomiplanen er gjeldende økonomiplan , vedtatte rammer for driftsbudsjett 2008 og rådmannens forslag til budsjett Det første året er identisk med rådmannens forslag til budsjett For de tre siste år i planperioden ( ) foreslås en brutto investering på henholdsvis 29,7, 13,75 og 23,6 mill. og med et eksternt låneopptak på 14,7, 11,6 og 19,9 mill. kroner. Kommunen har et høyt låneopptak. De årlige låneopptak bør derfor ikke være større enn de årlige nedbetalinger av lån (faste avdrag). Dette ble også vedtatt av formannskapet da budsjettrammene for 2008 ble vedtatt. For årene 2009 og 2011 er låneopptaket henholdsvis 3,5 og 7,5 mill. kr. høyere enn nedbetalingen. Rådmannen mener at låneopptaket i 2011 kan forsvares da 10,9 mill. kr. av låneopptaket gjelder investeringer innen vann og avløp, som er selvfinansierende. Låneopptaket for 2009 bør reduseres med 3,5 mill. kr. Det vises her til kommentaren til investeringene. Tiltakene i driftsbudsjett 2008 føres videre. Det er noen tekniske endringer som følge av endring i rammetilskuddet. Av konkrete tiltak nevnes en styrking innen pleie og omsorg med 1,3 mill. kr. Dette er helårsvirkningen for tiltak som igangsettes i I planen er det lagt inn besparinger i driftsutgiftene for alle de fire budsjettområdene, som til sammen utgjør 1,5 mill i 2009, stigende til 2,2 mill. kr. i På den annen side blir det svikt i inntekter på ca. 1,3 mill. kr. som følge av opphør av leieavtale skolebygg med fylkeskommunen. Her er salgssummen foreslått benyttet til finansiering av kommunale investeringer i I gjeldende økonomiplan er det benyttet midler fra kommunens disposisjonsfond for å dekke deler av driftsutgiftene. For årene er netto bruk henholdsvis 2,9, 3,4 og 2,6 mill. kr. For planperioden er netto bruk disposisjonsfondet til driftstiltak på 5,7 7,5 mill. kr. per år. Totalt 24,4 mill. kr. for perioden. Kommunens driftsutgifter ligger nå på et høyt nivå. Allerede i 2008 må det utredes tiltak som kan redusere driftsutgiftene eller øke inntektene. Målet må være at det ikke budsjetteres med netto bruk av disposisjonsfondet. Rådmannens forslag til budsjett 2008 ble behandlet av formannskapet 30. oktober. Formannskapet vedtok å oversende sitt forslag til hovedutvalgene og andre utvalg for uttalelse. I samråd med ordfører sendes nå rådmannens forslag til økonomiplan til de samme utvalg for behandling sammen med budsjett Utvalgenes uttalelse til de to plandokumenter vurderes av formannskapet. Formannskapet fremmer den 27. november sin endelige innstilling for kommunestyret. Selbu 9. november 2007 Karsten Reitan rådmann Per Birger Tørum kst. økonomisjef Økonomiplan Side 4

5 Kommunestyrets vedtak Sak 93/07 Selbu kommunestyre vedtar vedlagte forslag til økonomiplan datert Med følgende endringer: Med bakgrunn i gjennomsnittlig utbytte fra Selbu Energiverk de tre siste år og prognoser i planperioden i forhold til energipriser, vedtar formannskapet å øke utbytte med 2 mill hvert år i perioden I tillegg må det innarbeides nedbetaling av ansvarlig lån SEV med kr ,- fra Formannskapet forutsetter at det før budsjett 2009, foretas en samlet vurdering av muligheten av å dekke noe av investeringene fra disposisjonsfondet. 1. Adkomst Moslet boligfelt Delfinansiering Kulset bru Bygging Gjelbakken bru Kommunestyret ber om at byggingen av nye bruer over Nea blir framlagt for kommunestyret som egen sak når planer og kostnadsoverslag forligger 2. Høydebasseng Espet Mogrenda Planlegging renseanlegg Innbygda Egenandel Selbu Friidrettsanlegg Kommunestyret ber om at prosjekt nytt garderobeanlegg medisinsk rehabilitering kostnadsberegnes fram mot budsjett Rådmannens budsjettforslag har lite fokus på næring og kultur, og kommunestyret ønsker å vurdere organiseringen av disse områdene i forbindelse med behandlingen av nærings- og kulturplan. Områdene ansees som svært viktige for Selbu kommune, og dette bør gjenspeiles også i sektoren. Det oppfordres til at kostratall benyttes i budsjettarbeidet. 6. Opprusting Selbu ungdomsskole Kommunestyret behandlet budsjett 2008 (sak 92/07) før økonomiplanen. Selv om det ikke framgår av vedtaket i økonomiplanen er driftsbudsjettet for år 1 i økonomiplanen identiske med vedtatt driftsbudsjett Disse endringer og kommunestyrets vedtak i sak 93/07 er nå innarbeidet i dette dokumentet. Økonomiplan Side 5

6 Generelt om økonomiplanen Kommunelovens 44 har følgende bestemmelser om økonomiplanen: 1. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp. 5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midlene innarbeides i planen. 6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen. 8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet (fylkesmannen) til orientering. Det er ikke fastsatt forskrifter til økonomiplan og kommunene står ganske fritt i utformingen av planen. Det er likevel et betinget krav at planen skal være realistisk og at det for hvert år anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp. Økonomiplanen utarbeides for en periode på fire år og rulleres årlig. Ved vedtak som medfører vesentlige endringer for senere år i økonomiplanperioden, skal økonomiplanen oppdateres også utenom den årlige rulleringen. Økonomiplan Side 6

7 Overordnede plandokumenter for Selbu kommune Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Miljøverndepartementet 22. mai Kommuneplan , samfunnsdelen Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet i Kommunens visjon og verdiplattform ble vedtatt av kommunestyret 13. desember Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 12. desember VISJON Selbu rosa i Trøndelag Med denne visjonen vil kommunen gi uttrykk for at kommunen gjennom å bygge på tradisjoner, kreativitet og nyutvikling vil kultivere og dyrke fram rosa Selbu, slik at folk velger seg bygda og ønsker å bygge en framtid her. VERDIER I Selbu kommune vil vi gjennom samspill ha fornøyde innbyggere og stolte ansatte ved å legge til grunn disse verdier: 1. Engasjement 2. Positivitet 3. Respekt 4. Omtanke 5. Åpenhet Utvalgte kjerneverdier er viktige elementer for å utvikle en dynamisk og framtidsrettet kultur. For kommunens organisasjon vil kulturen gjenspeile hvilke verdier og normer som skal være rådende i arbeidet med å skape gode resultater innen tjenesteproduksjonen med hensyn til service, kvalitet og effektivitet. Kjerneverdiene vil også være førende i kommunens personalpolitikk for å rekruttere, utvikle og beholde riktig kompetanse. Økonomiplan Side 7

8 Strategiske satsingsområder I kommuneplanens samfunnsdel er det tatt inn åtte satsingsområder med mål og strategier. Med bakgrunn i disse skal det utarbeides et handlingsprogram for planperioden (4 år). De åtte satsingsområder og målene er: A. Kommunal tjenesteproduksjon MÅL: Kommunen skal, innenfor de ressurser en rår over, ha servicetilbud som til enhver tid møter innbyggernes og næringslivets behov. B. Stedsutvikling og boligtilbud MÅL: Kommunesenteret og grendesamfunn skal ha lokale særpreg og estetiske kvaliteter for å skape gode møteplasser for innbyggerne og besøkende. Det skal til enhver tid være et godt og variert boligtilbud som er i samsvar med innbyggernes og tilflytternes ønsker. C. Næringsutvikling MÅL: Eksisterende bedrifter, landbruksnæringene og nyetableringer skal gis muligheter for videreutvikling. D. Oppvekstmiljø MÅL: Barnehage- og skolemiljøet skal ha trygge og gode oppvekstmiljø for barn og ungdom med høge utviklings- og læringsmål. E. Kultur og fritidstilbud MÅL: Kommunen skal legge til rette for et mangfoldig kultur- og fritidstilbud av god kvalitet. F. Livskvalitet og tilbud innen helse/sosial MÅL: Alle aldersgrupper skal ha et godt helse- og velferdstilbud i gode nærmiljø. Likeså at det etableres boligtilbud ut fra brukernes ønsker. G. Kommunikasjon MÅL: Offentlig vegtilbud skal være trygg og sikker for alle trafikkanter. Hovedvegnettet skal ha en standard som er tilpasset trafikkbehovet. Alle innbyggerne skal ha tilgang til elektronisk nettverk som videreutvikles i tråd med teknologisk utvikling. H. Kommunestruktur/Regionalt samarbeid MÅL: Selbu kommune skal bestå som egen kommune. Kommunen skal bidra til økt verdiskaping og bosetting i Trøndelagsregionen. Økonomiplan Side 8

9 Økonomiplanen Forutsetninger i planen Planen tar utgangspunkt i økonomiplan og rådmannens forslag til budsjett Forslaget til årsbudsjett er første år i planperioden. Planen er framskrevet i faste priser (2008 priser). De årlige avdrag er deflatert. Det vil si at de årlige avdrag omregnes til 2008 priser med bakgrunn i forventet lønns- og prisstigning. Innbyggertallet pr (3942) er lagt til grunn ved beregning av rammetilskuddet for Det forutsettes ingen endringer i innbyggertallet eller endringer i befolkningssammensetningen i perioden. Som en følge av dette er det ikke lagt inn noen volumvekst i skatteinntektene. Sentrale inntekter og utgifter Eiendomsskatt Selbu kommune har utskrevet eiendomsskatt på verker og bruk. Denne eiendomsskatten er en betydelig inntekt for kommunen. For 2006 ble det budsjettert med en eiendomsskatt på 7.0 mill kr. For 2007 ble det en økning i eiendomsskatten til 9,1 mill. kr. Dette som følge av et høyere eiendomskattegrunnlag for kraftanlegg. I 2008 er det budsjettert med samme beløp. Det drøftes nå en endring av skattegrunnelaget for kraftanlegg ved at maksimalsatsen på kr. 2,35 k/wh endres eller tas bort fra og med budsjettåret En slik endring vil føre til en økt eiendomsskatt for Selbu kommune. Fra og med 2009 foreslås en økning på kr. 900 til et årlig beløp på 10 mill. kr. Dersom den omtalte endringen gjennomføres kan det medføre en økning for Selbu på 2-5 mill. kr. per år. Skatt på formue og inntekt / Rammetilskudd / Inntektsutjevning Nedenfor følger en tabell som viser hvilke tallverdier som er lagt inn i økonomiplanen for det enkelte år. Tall for 2008 er beregnet med bakgrunn i regjeringens forslag til Stats- og Nasjonalbudsjett Skatt på formue og inntekt Rammetilskudd 1) Inntektsutjevning Sum I rammetilskuddet for 2008 inngår skjønnsmidler kr fordelt på kompensasjon differensiert arbeidsgiveravgift (kr ) og kr ordinære skjønnsmidler. I økonomiplanen forutsettes at kompensasjonen for differensiert arbeidsgiveravgift videreføres. 1) Det er vedtatt at det øremerkede tilskudd til psykiatri skal legges i rammetilskuddet fra og med Denne endringen er nå lagt inn ved at budsjettert øremerket tilskudd 2008 på kr ved sektor helse- og sosial utgår og samme beløp påplusses rammetilskuddet. Videre styrkes rammetilskuddet med helårsvirkningen ved timetallutvidelsen i grunnskolen (1-4 klassetrinn) fra Dette er beregnet til kr. kr Økningen for 2008 er i rammetilskudd 2008 beregnet til kr for Selbu. Avrundet settes rammetilskuddet for årene til kr Økonomiplan Side 9

10 Renteinntekter Renter på ansvarlig lån (30 mill. kr.) til Selbu Energiverk AS er beregnet til kr ,-. Lånet skal fra 2009 nedbetales over 20 år. Med den fastsatte rente betyr dette at renteinntektene reduseres med kr per år. Tilbakebetalt lån til TrønderEnergi AS er avsatt på eget fond. Renter av dette fondet og av andre bankinnskudd er i budsjettet satt til kr ,-. Aksjeutbytte I økonomiplan er det budsjettert med et årlig utbytte fra Selbu Energiverk (SEV) på 5 mill kr. I nåværende planperiode settes det årlige beløp til 9 mill. kr i 2008 og 10 mill. kr. for årene Årlig utbytte fra TrønderEnergi AS settes til 1,4 mill. kr. for hele perioden. Begge beløp må betraktes som et gjennomsnittlig beløp for perioden. Eventuelt aksjeutbytte fra andre selskaper tilføres næringsfondet Fortjeneste på salg av konsesjonskraft Som en følge av høye kraftpriser har kommunens fortjeneste steget betydelig de siste årene. Etter en lavere pris i 2007 ser det ut til av prisene for de neste år er tilbake på 2006 nivå. For 2008 er det budsjettert med en inntekt på 8,8 mill kr. Dette må betraktes som reelle tall. For årene settes den årlige fortjeneste til 8,0 mill. kr. Renteutgifter og avdrag Rentenivået i Norge gikk ned i 2003 og var på det laveste i 2004 og 2005 med en gjennomsnittlig styringsrente på 1,9 prosent. Fra 2006 har det vært en gradvis økning. Norges Bank hovedstyre vedtok 31. oktober 2007 at styringsrenten holdes uendret. Det vil si en styringsrente på 5,0 prosent. Videre ble anslaget for styringsrenten i 2008 er satt ned fra 5,75 prosent til 5,25 prosent. I pengepolitisk rapport 3/07 er estimatet for rentetoppen er tatt ned fra 5,75 prosent til 5,37 prosent. For 2008 budsjetteres med kr i renteutgifter på ordinære lån, mot kr i I planperioden er renten for nye lån satt til 5,8 prosent for 2008 og 2009, 5,5 prosent for 2010 og 5,0 prosent for De siste årene har kommunen hatt store investeringer og et høyt låneopptak. I rådmannens forslag til økonomiplan forslås investeringer som ligger på mer normalt nivå, med et årlig låneopptak som ikke overstiger de årlig avdrag. Kommunestyret vedtok en høyere investering og låneopptak for planperioden. For planperioden er det beregnet følgende renteutgifter og avdrag: År Renter Avdrag Dette omfatter også renter og avdrag på investeringer i perioden Avdragene for årene 2009, 2010 og 2011 deflateres. Det vil si at de årlige avdrag omregnes til 2008 priser med bakgrunn i forventet lønns- og prisstigning. For perioden benyttes en årlig deflator på 2,5 %. Et ansvarlig lån i Selbu Energiverk AS på 30 mill kr. skal nedbetales fra Årlig nedbetaling kr Disse midler avsettes til kapitalfondet. Som følge av nedbetaling reduseres renteinntektene med kr ,- per år. Dette føres i driftsregnskapet (se renteinntekter) Økonomiplan Side 10

11 Endringer i planperioden Økonomiplanen for perioden tar utgangspunkt i kommunens årsbudsjett 2007og økonomiplan Regjeringens forslag til Stats- og Nasjonalbudsjett 2008 er lagt til grunn for de sentrale overføringer til kommunesektoren. For skatt og rammetilskudd er prognosemodellen fra KS benyttet. Det er ikke lagt inn noen økning i rammeoverføringene for de tre siste år i planperioden. Kapitalkostnadene for perioden er høyere en i forrige periode. Dette som følge av høyere rentenivå og en økning i lånegjelden. Det er fortsatt en målsetting at de årlige låneopptak til finansiering av investeringer, eksklusiv VAR-sektoren, ikke skal være høyere enn de årlige avdrag. Tiltak i rådmannens forslag til budsjett 2008 som iverksettes i deler av året er gitt helårsvirkning for de tre siste år i planperioden. Driftsbudsjettet Det vedtatte driftsbudsjett 2008 (sak 92/07) er første året i planperioden. Endringer for 2008 framgår av budsjettdokumentet. I økonomiplanen vises endringer i driftsbudsjettet for de tre neste år i planperioden. Nye eller endrede tiltak i planperioden Nr. Tiltak Sentraladministrasjonen 11 Utgifter til kommune- og stortingsvalg som skal gjennomføres i 2009 og Årlig virkning kr Husleieinntekter for utleiebygg VGS utgår. Det er framforhandlet en avtale der Sør- Trøndelag fylkeskommune overtar dagens skolebygg på Bellflata og nåværende bygg for Mebond barnehage. Overtakelse skal skje per Dette gir en redusert husleieinntekt på kr for første året og deretter ca. kr Generell effektivisering innen sentraladministrasjonen. Omfatter også områdene lønn, regnskap og skatt som skal overføres til to interkommunale tjenestesenter i Værnesregionen fra / De økonomiske besparelse for disse endringer er ikke beregnet. Det forutsettes en besparelse i sentraladministrasjonen på kr for 2009 og deretter kr per år. Beløpene er det samme som i vedtatt økonomiplan Felles opplæring styrkes med kr , slik at beløpet ligger på samme nivå som i årene før Sektor oppvekst 21 I regjeringens forslag til Stats- og Nasjonalbudsjett er det foreslått en timetallsutvidelse med fem uketimer a 60 min. i grunnskolen (1-4 klasse) fra Helårsvirkningen, som er beregnet til kr , er lagt inn fra og med Beløp er foreløpig ikke lagt inn i budsjett Økonomiplan Side 11

12 22 Generell reduksjon av driftsutgifter innen sektor oppvekst på kr per år. Dette er i tallbudsjettet lagt inn som besparelse på grunnskolen (tjeneste 2020). Sektor helse og sosial 31 Styrking hjemmetjenesten tiltak for personer som flytter inn i bolig Vi3. I budsjett 2008 er det lagt inn midler for oppstart av tiltaket fra 1. juni Avlastningsboligen (ansvar 343) opphører fra samme dato. Fra og med driftsåret 2009 legges helårsvirkningen av tiltakene inn. Dette utgjør en netto økning på kr Det er da tatt hensyn til at avlastningsboligen opphører. 32 Øremerket tilskudd innen psykiatri opphører fra Inntektsposten tas da ut fra sektor helse og sosial (ansvar 315) og rammetilskuddet styrkes tilsvarende. I denne beregningen er budsjettall for 2008 er benyttet (kr ). 33 Fra 2009 budsjetteres med en ny læring innen helse og sosial. Dette er et viktig rekrutteringsmiddel for sektoren. Årlig nettoutgifter er beregnet til kr Vedtaket om minimum fire læringer i kommunen er da oppfylt. 34 Generell besparelse av driftsutgifter innen sektor helse og sosial på kr per år. Dette er i tallbudsjettet lagt inn som besparelse på ansvar 300, tjeneste Kommunal egenandel Frivillighetssentral. Kommunen søker om få opprette slik sentral. I budsjett 2008 er det lagt inn en egenandel på kr Helårsvirkning legges inn for de tre neste år i planperioden. En økning på kr til kr Sektor bygdautvikling 41 De administrative kostnader med prosjekt RV 705 fra fjord til fjell opphører fra I budsjettsammenheng har dette ingen betydning da det i 2008 er budsjettert med en utgift på kr og et tilskudd fra fylkeskommunen på samme beløp. 42 Landbruk effektivisering, som må sees i sammenheng med det totale tjenestetilbudet på sektor bygdautvikling. For 2009 legges inn en besparelse på kr og for resten av planperioden en årlig besparelse på kr Styrking av budsjett 2008 med kr som ikke føres videre for de tre siste år i planperioden. Dette er: kartlegging vannbåren varme (150 ), NM-buffe (50 ), klima og energiplan (100 ), støtte til samfunnshus for fastavgifter strøm (100 ) Sentral økonomi (ansvar 820) 81 Øremerket tilskudd innlemmes i rammetilskuddet kr Økning rammetilskudd utvidelse timetall grunnskolen fra Helårsvirkningen er beregnet til kr Økningen i rammetilskuddet fra 2008 til 2009 er beregnet til kr Økonomiplan Side 12

13 Tabell - endringer i planperioden Endringer for de tre siste år i planperioden, sett i forhold til budsjett 2008 Plusstall = økning i utgifter og reduksjon i inntekter Minustall = reduksjon i utgifter og økning i inntekter Sentraladministrasjonen 11 Utgifter til kommune- og stortingsvalg (110) Husleieinntekter for utleiebygg VGS. Avtalen opphører da bygget selges til Sør-Trøndelag fylkeskommune. 13 Generell effektivisering innen sentraladministrasjonen Felles opplæring (reduksjon i budsjett 2008 føres tilbake) Sektor oppvekst 21 Timetallsutvidelse med fem uketimer a 60 min. i grunnskolen (1-4 klasse) fra Reduksjon driftsutgifter sektor oppvekst Sektor helse- og sosial 31 Styrking hjemmetjenesten tiltak for personer som flytter inn i bolig Vi3. (nettobeløp sammen med avlastningsbolig) 31 Avlastningsbolig tiltaket opphører Øremerket tilskudd innen psykiatri opphører En ny lærling fra 2009 (nettobeløp) Reduksjon driftsutgifter sektor helse og sosial Kommunal egenandel Frivillighetssentral. Helårsvirkning Sektor bygdautvikling 41 Prosjekt RV 705 fra fjord til fjell - administrative kostnader opphører 42 Landbruk effektivisering, som må sees i sammenheng med det totale tjenestetilbudet på sektor bygdautvikling. 43 Styrking av budsjett 2008 med kr til konkrete tiltak som ikke føres videre for de tre siste år i planperioden. (-100) (-100) (-100) Sentral økonomi (ansvar 820) 81 Øremerket tilskudd innlemmes i rammetilskuddet Økning rammetilskudd utvidelse timetall grunnskolen fra (helårsvirkning fra 2009). Netto endring Økonomiplan Side 13

14 Psykiatriplan Rullering av kommunens psykiatriplan ble behandlet av kommunestyret (sak 85/07). Vedtaket var i samsvar med forslaget fra hovedutvalg for helsevern og sosial og innstillingen fra formannskapet. I økonomiplanen gjengis tiltakene m/økonomisk oversikt for årene Generelle tiltak Kompetanseheving for ulike tjenester Brukerundersøkelse år Tilskudd/støtte for brukerrettede tiltak Evaluering av opptrappingsplan for psykiatrien i i Selbu Kommune-innleie ekstern konsulent Kjøp av inventar Annonser Tiltak for barn og unge Villa Vika - avlastningsinstitusjon Skolehelse sosiallærer 20 % Skolehelsetj. Barneskolene PPT 50 % Barnevern 50 % Helsesøster skolehelsetj. 70% øker til 80% Styrke fritidstilbudet for barn og unge SLT - koordinator Tiltak for voksne Psykiatrisk sykepleier 100% Psykisk helsearbeider 50% Kjøregodtgjørelse i forbindelse med hj.besøk Koordinator 50% Psykomotorisk fysioterapeut 20% driftstilskudd Sosialkonsulent 20% Støttekontakt Inn På Tunet Daglig leder Dagsenteret 100% Psykisk helsearbeider 100% Drift/transportkostnader Dagsenteret Styrke dagtilbudet-kafe` kosen SUM Finansieres med: Øremerkede tilskudd Tilskudd for videreutdanning Kommunens egenandel Sum årsverk 6,3 6,3 6,3 6,3 Herav årsverk finansiert av øremerkede tilskudd 5,3 5,3 5,3 5,3 I økonomiplanen er tiltakene for 2010 ført videre i Det vises for øvrig til psykiatriplanen. Økonomiplan Side 14

15 Disposisjonsfondet status og bruk Disposisjonsfondets midler kan brukes både til drift og investeringer. Dette fondet skal fungere som en buffer når årsregnskapene gir underskudd, når det er behov for å bruke midler fra fondet i et enkelte budsjettår eller når det oppstår helt uforutsette behov i løpet budsjettåret. Etter dagens regler er det kommunestyret selv som disponerer midlene på disposisjonsfondet. Saldoen på disposisjonsfondet i Selbu kommune var i flere år under kr , men i de siste årene er fondet styrket. Per var fondet på kr I 2007 er det en ytterligere styrking ved avsetting av deler av overskudd 2006 og deler av utbytte fra Selbu Energiverk AS for regnskapsåret Beregnet saldo per er 26,9 mill. kr. Kommunen har ført den praksis at det årlige utbytte fra kraftselskapene Selbu Energiverk AS (heleid av kommunen) og TrønderEnergi AS (eierandel 1,38 %) avsettes til disposisjonsfondet. Den budsjetterte bruk av disposisjonsfondet ligger vanligvis på samme nivå som den årlige avsetning. Avsetning og bruk av disposisjonsfondet i planperioden I vedtatt budsjett 2007 er det en netto avsetning til fondet på 1 mill. kr. Med bakgrunn i budsjett og økonomiplan gir dette følgende status for fondet ved utløpet av planperioden: Beregnet saldo per Budsjett 2007: Bruk av fond Avsetning til fond Økonomiplan : 2008: Bruk av fond Avsetning til fond : Bruk av fond Avsetning til fond : Bruk av fond Avsetning til fond : Bruk av fond Avsetning til fond Beregnet saldo per Kommunestyrets vedtak om å øke det årlige utbyttet fra Selbu Energiverk AS med to mill. kroner for planperioden, der 1,3 mill. kr. avsettes til fondet i 2008 og 1,7 mill kr. avsettes for årene er nå lagt inn i beregningen. I næringsplanen er det forslått å avsette 2 mill. kr. til kjøp av næringsarealer, som finansieres av midler fra disposisjonsfondet. Rådmannen har foreslått at denne investeringer gjennomføres i 2010, og at investeringen dekkes av næringsfondet. Eventuelt over to år. Økonomiplan Side 15

16 Investeringer i planperioden Investeringsbudsjettet tar utgangspunkt i budsjett 2007, økonomiplan og særskilte vedtak av kommunestyret. Selbu kommune hadde per en langsiktig lånegjeld på 204,8 mill. kr. Dette er en høy lånegjeld i forhold til landsgjennomsnittet. En indikator på lånegjelden er langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, der anbefalt maksimumsverdi er 70-80%. Per var verdien for Selbu kommune 96,8 %. De årlige låneopptak bør således ikke være høyere enn de årlige avdrag. I snitt er dette ca. 12 mill. kr. Rådmannens forslag til investeringer i planperioden følger opp dette. Budsjettet for det første året i planperioden er kommunestyrets vedtatte budsjett For de enkelte år gis et samlet oversikt over tiltak med brutto investeringsramme og hvordan dette skal finansieres. Deretter gis en beskrivelse av investeringstiltakene. Investeringer 2008 Forklaring av tekst i kolonne 2: Ø = inngår i gjeldende økonomiplan T = tillegg for tidligere vedtatte investering som ikke er fullført N= nytt beløp på tidligere budsjettert tiltak som ble utsatt Brutto Ekst. Fonds- Drifts- Tiltak (tall i 100 kr.) invest. lån midler midler IT-investeringer (hele kommunen) Ø Ny flyfotografering Selbu - kartgrunnlag Ø Ny Mebond barnehage (delbeløp) Ø Tømra barnehage utvidelse/opprusting Nytt kjøleanlegg Selbu sykehjem Oppgradering utleiebygg Ark bokhandel Opprusting bolig Nestansringen Parkeringsplass ved helsesenter/coop N Oppgradering 2. etasje Selbu sykehjem Ny ambulanseinngang helsesenteret Ny ankomst/bru til Moslet boligfelt, delbeløp Opprusting Kulset bru, delbeløp Prosjektering oppstart Gjelbakken bru Ventilasjonsanlegg Øverbygda skole Delsum Investeringer innen VAR-sektoren: Høydebasseng Espet Mogrenda, delbeløp Delsum VAR TOTALSUM Spesifisering av fondsmidler: 1) kr investeringsfond vannforsyning (gamle vannverk) Økonomiplan Side 16

17 Beskrivelse av de enkelte tiltak IT-investeringer (hele kommunen) Det tas utgangspunkt i gjeldende økonomiplan der det i 2008 er avsatt 1 mill. kr. til investeringer innen IT. Selbu kommunestyre vedtok i møte (sak 44/07) å bevilge kr ,- som kommunens andel 2007 for felles saks- og arkivsystem i Værnesregionen. Videre ble det vedtatt at restbeløp på kr ,- innarbeides i budsjett Det resterende beløp fordeler seg på ITinvesteringer i kommunen og andel andre investeringer i Værnesregionen. Budsjettposten er da delt i: Formål Beløp Kommentar Restbeløp felles saks- og arkivsystem Værnesregionen Kommunestyret vedtak, sak 44/07 Nettverk og servere Utstyr internt i Selbu kommune Andel nye fellesløsninger Værnesregionen Konkret beløp er foreløpig ikke avklart Sum Ny flyfotografering Selbu - kartgrunnlag Selbu kommunestyre godkjente en kommunal kostnad på kr ,- til flyfotografering og oppdatering (kvalitetsheving) av kommunens ortofotokart, samt kvalitetsheving av høydekoter i utbyggingsområder i Selbu kommune. Det ble vedtatt at kostnadene innarbeides i økonomiplan for Med bakgrunn i mottatte anbud oversendte Statens kartverk et oppdatert kostnadsoverslag der kommunens andel er beregnet til kr ,-. Dette beløpet avsettes i budsjettet. Fotograferingen er nå gjennomført. Ny Mebond barnehage (delbeløp) Det er nå forhandlet fram forslag til avtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune der de leide skolebyggene og nåværende bygg for Mebond barnehage selges til fylkeskommunen. Overdragelse skal skje per 1. juli Egen sak legges fram for kommunestyret når fylkeskommunen har godkjent konrakten. Planen for bygging av ny barnehage i Mebond må avklares snarest. Dersom den nye barnehagen skal tas i bruk fra. 1. august 2009, bør bygging av nytt bygg iverksettes i 2. halvår I budsjett 2008 avsettes et beløp på 2 mill. kr. av en anslått kostnad på 14 mill. kr. Resterende beløpet avsettes i Tømra barnehage, utvidelse/opprusting I budsjett 2007var det avsatt kr ,- til planlegging av utleiebygget Myrstad til ny barnehage for Tømra. I kommunestyrets møte 26. juni 2007 ble beløpet endret til planlegging utvidelse bygg Tømra barnehage. I budsjett 2008 avsettes kr ,- til utvidelse/opprusting av bygget. Beløpet er et anslag. Konkret sak om bygging bør legges fram når planer og kostnadsoverslag foreligger. Økonomiplan Side 17

18 Nytt kjøleanlegg Selbu sykehjem Det avsettes kr ,- til nytt kjøleanlegg ved sykehjemmet. Anlegget består av 6 kompressorer som alle er vannavkjølt der det varme returvannet blir kjørt rett i sluk. a) Kjøleanlegget er nedslitt, renovering av eks. anlegg er økonomisk ulønnsomt, utskifting må til. b) Også enøk-tiltak. Gjenvinning av varmen fra returvann vil redusere energiforbruket med kwh/år. c) I tillegg vil det også gi en betydelig reduksjon i nettvannsforbruket Oppgradering utleiebygg Ark bokhandel Utskifting av ytterdør, nytt takoverbygg samt generell oppussing, maling, ny utvendig trapp osv. Det avsettes kr ,- til tiltaket. Utgiftene tillegges husleiegrunnlag. Opprusting bolig Nestansringen Det avsettes kr ,- til ombygging/opprusting av boligen. Dette har sammenheng med avvikling av Havernesstoggo. I hovedsak ombygging av vaktrom og inngangsparti, samt spesielle tilpassinger for brukerne. Planløsninger er drøftet mellom H/S og BU, men endelig løsning ikke valgt og kostnadsberegnet. Beløpet er foreløpig anslag. Parkeringsplasser helsesenter/coop ny bevilgning Der ble avsatt kr ,- til tiltaket i budsjett I 2005/2006 ble det brukt kr ,- til planlegging/konsulentjenester. I budsjett 2007 ble det tilleggsbevilget kr ,-. Kommunestyret vedtak i sak 41/07 ( ) å utsette dette prosjektet, og at midlene benyttes til annet tiltak. Det avsettes kr ,- i budsjett 2008 for gjennomføring av tiltaket. Tiltaket bør prioriteres, med fullføring innen 1. juli Oppgradering 2. etasje Selbu sykehjem Prosjektet med ombygging av Sørfløya til skjermet enhet betinget også tilpassinger i 2. etasje for å få mer enhetlige enheter. I tillegg er det behov for generell oppussing av hele 2. etasje Forslag til planløsninger er drøftet mellom H/S og BU, men endelig løsning ikke valgt og kostnadsberegnet. Det avsettes kr ,- til tiltaket. Beløpet er foreløpig anslag. Ny ambulanseinngang helsesenteret Utbygg med tak og vegger for ny ambulanseinngang. Kostnader er beregnet til kr ,-. Ny ankomst/bru til Moslet boligfelt (delbeløp) Ankomsten til feltet må sikres. Dette er et tiltak som har stått kommunens investeringsbudsjett i flere år. Reguleringsplan for den nye veiløsningen må fullføres i Det avsettes kr ,- til planlegging/utbygging i Resterende beløp, kr ,- avsettes i budsjett Opprusting Kulset bru (delbeløp) Rapporten fra Reinertsen Engineering Forprosjekt for Gjelbakken og Kulset bru ble lagt fram for kommunestyret Som pkt. 1 og 2 vedtok kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar at bygging av ny bru skjer ved Gjelbakken. Brua planlegges som ei enfelts bru med gangfelt i betong. 2. Arbeidet med opprusting av Kulset bru etter alternativ 1 igangsettes snarest innenfor en kostnadsramme på 5 millioner. Midlene innarbeides i budsjett Opprusrustingen av Kulset bru skjer over to år, der kr ,- avsettes i Resten avsettes i budsjett Økonomiplan Side 18

19 Prosjektering oppstart Gjelbakken bru (delbeløp) I budsjett 2008 avsettes kr til prosjektering av ny Gjelbakken bru. Prosjektering/utbygging fordeles over tre år, med et totalt beløp på kr Ventilasjonsanlegg Øverbygda skole Det avsettes kr til nytt ventilasjonsanlegg ved skolen. Høydebasseng Espet Mogrenda (delbeløp) Nytt høydebasseng og ledningsnett for bedring av forsyningssikkerhet. Tiltaket var tatt inn i budsjett 2007 med en investering på kr Kommunestyret vedtok i juni 2007 å utsette tiltaket til Kostnadene med dette tiltaket er nå oppjustert til kr Investeringen fordeles over to år, med kr i 2008 og kr i Økonomiplan Side 19

20 Investeringer 2009 Brutto Ekst. fonds- drifts- Tiltak (tall i 100 kr.) invest. lån midler midler IKT, inklusiv andel Værnesregionen Ny Mebond barnehage (restbeløp) Medisinsk rehabilitering - ny garderobe Ny ankomst/bru til Moslet boligfelt- restbeløp Opprusting Kulset bru, restbeløp Ny Gjelbakken bru, delbeløp Egenandel Selbu Friidrettsanlegg Selbu ungdomsskole rehabilitering Delsum Planlegging infrastruktur vann og avløp i området Mebond Tømra Høydebasseng Espet Mogrenda, delbeløp Planlegging Innbygda renseanlegg Delsum VAR TOTALSUM Spesifisering av fondsmidler: 1) kr Kapitalfondet, herav salg av utleiebygg VGS 3,5 mill kr. (tilføres i 2009) 2) kr Næringsfondet, investeringsfond, disposisjonsfondet Beskrivelse av de enkelte tiltak IKT, inklusiv andel Værnesregionen Det avsettes kr til IT-investeringer i kommunen og andel i investering i Værnesregionen. De konkrete planer for investeringer er ikke lagt fram. Ny Mebond barnehage (restbeløp) Bygging av ny barnehage må starte i I budsjettet for 2008 er det avsatt kr For 2009 avsettes kr Beløpet er et anslag. Kostnadene vil avhenge av byggets plassering og hvor stor barnehagen skal være. Investeringer i 2009 foreslås finansiert med låneopptak på 8 mill. kr. og egenkapital på 4 mill. kr. Dersom det nye bygget fører til en utvidelse av barnehageplasser vil en oppnå statstilskudd som kan finansiere deler av investeringen. Medisinsk rehabilitering - ny garderobe Dagens gardrober tilfredsstiller ikke kravene i forskrift for badeanlegg. Tiltaket omfatter tilbygg med nye garderober, bl.a. egen garderober for bevegelseshemmede som har ekstra behov for bistand ved omkledning. Endelig løsning ikke valgt og kostnadsberegnet. Beløpet er foreløpig anslag. Ny ankomst/bru til Moslet boligfelt (restbeløp) I budsjett 2008 er det avsatt kr til planlegging/utbygging av ny ankomst til boligfeltet. Restbeløpet, beregnet til kr , av settes i budsjett Økonomiplan Side 20

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan Selbu kommune Samfunnsdelen i kommuneplan 2005 2016 2 Innholdsfortegnelse Side Forord 3-4 Visjon og verdier 5 Kommunal tjenesteproduksjon 6 Stedsutvikling og boligtilbud 7 Næringsutvikling 8 Oppvekstmiljø

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o Budsjett og økonomiplan 1 Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.03.2012 Deres dato 15.01.2012 Vår referanse 2012/1127 331.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

BUDSJETT SELBU KOMMUNE

BUDSJETT SELBU KOMMUNE FW sak 07/573-33, dok. 1006/08 BUDSJETT 2008 SELBU KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 17. desember 2007 Innholdsfortegnelse BUDSJETT 2008... 4 I - INNLEDNING... 4 KOMMUNESTYRETS VEDTAK 17.12.07... 5 II

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.

Detaljer