ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMIPLAN 2008-2011"

Transkript

1 FW sak 07/573-27, dok 12499/07 ØKONOMIPLAN SELBU KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 17. desember 2007

2 Økonomiplan Side 2

3 Innholdsfortegnelse Forord...4 Kommunestyrets vedtak Generelt om økonomiplanen...6 Overordnede plandokumenter for Selbu kommune...7 Kommuneplanens arealdel...7 Kommuneplan , samfunnsdelen...7 Økonomiplanen...9 Forutsetninger i planen...9 Sentrale inntekter og utgifter...9 Endringer i planperioden...11 Driftsbudsjettet...11 Nye eller endrede tiltak i planperioden Psykiatriplan Investeringer i planperioden...16 Investeringer Investeringer Investeringer Investeringer Tiltak som ikke er prioritert i planperioden...24 Vedlegg og tabeller...25 Økonomisk status nøkkeltall...25 Kapitalkostnader i planperioden...30 Økonomiplan Side 3

4 Forord I henhold til kommunelovens 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan som omfatter 4 år. Det første året i planperioden vil være kommende budsjettår. Kommunene avgjør selv om økonomiplanen skal behandles samtidig med årsbudsjett eller på et annet tidspunkt. Det legges nå opp til at både budsjett 2008 og økonomiplan behandles av kommunestyret 17. desember. Formannskapet legger fram sin innstilling 27. november. Rådmannen legger nå fram forslaget til økonomiplan for perioden. Grunnlaget for økonomiplanen er gjeldende økonomiplan , vedtatte rammer for driftsbudsjett 2008 og rådmannens forslag til budsjett Det første året er identisk med rådmannens forslag til budsjett For de tre siste år i planperioden ( ) foreslås en brutto investering på henholdsvis 29,7, 13,75 og 23,6 mill. og med et eksternt låneopptak på 14,7, 11,6 og 19,9 mill. kroner. Kommunen har et høyt låneopptak. De årlige låneopptak bør derfor ikke være større enn de årlige nedbetalinger av lån (faste avdrag). Dette ble også vedtatt av formannskapet da budsjettrammene for 2008 ble vedtatt. For årene 2009 og 2011 er låneopptaket henholdsvis 3,5 og 7,5 mill. kr. høyere enn nedbetalingen. Rådmannen mener at låneopptaket i 2011 kan forsvares da 10,9 mill. kr. av låneopptaket gjelder investeringer innen vann og avløp, som er selvfinansierende. Låneopptaket for 2009 bør reduseres med 3,5 mill. kr. Det vises her til kommentaren til investeringene. Tiltakene i driftsbudsjett 2008 føres videre. Det er noen tekniske endringer som følge av endring i rammetilskuddet. Av konkrete tiltak nevnes en styrking innen pleie og omsorg med 1,3 mill. kr. Dette er helårsvirkningen for tiltak som igangsettes i I planen er det lagt inn besparinger i driftsutgiftene for alle de fire budsjettområdene, som til sammen utgjør 1,5 mill i 2009, stigende til 2,2 mill. kr. i På den annen side blir det svikt i inntekter på ca. 1,3 mill. kr. som følge av opphør av leieavtale skolebygg med fylkeskommunen. Her er salgssummen foreslått benyttet til finansiering av kommunale investeringer i I gjeldende økonomiplan er det benyttet midler fra kommunens disposisjonsfond for å dekke deler av driftsutgiftene. For årene er netto bruk henholdsvis 2,9, 3,4 og 2,6 mill. kr. For planperioden er netto bruk disposisjonsfondet til driftstiltak på 5,7 7,5 mill. kr. per år. Totalt 24,4 mill. kr. for perioden. Kommunens driftsutgifter ligger nå på et høyt nivå. Allerede i 2008 må det utredes tiltak som kan redusere driftsutgiftene eller øke inntektene. Målet må være at det ikke budsjetteres med netto bruk av disposisjonsfondet. Rådmannens forslag til budsjett 2008 ble behandlet av formannskapet 30. oktober. Formannskapet vedtok å oversende sitt forslag til hovedutvalgene og andre utvalg for uttalelse. I samråd med ordfører sendes nå rådmannens forslag til økonomiplan til de samme utvalg for behandling sammen med budsjett Utvalgenes uttalelse til de to plandokumenter vurderes av formannskapet. Formannskapet fremmer den 27. november sin endelige innstilling for kommunestyret. Selbu 9. november 2007 Karsten Reitan rådmann Per Birger Tørum kst. økonomisjef Økonomiplan Side 4

5 Kommunestyrets vedtak Sak 93/07 Selbu kommunestyre vedtar vedlagte forslag til økonomiplan datert Med følgende endringer: Med bakgrunn i gjennomsnittlig utbytte fra Selbu Energiverk de tre siste år og prognoser i planperioden i forhold til energipriser, vedtar formannskapet å øke utbytte med 2 mill hvert år i perioden I tillegg må det innarbeides nedbetaling av ansvarlig lån SEV med kr ,- fra Formannskapet forutsetter at det før budsjett 2009, foretas en samlet vurdering av muligheten av å dekke noe av investeringene fra disposisjonsfondet. 1. Adkomst Moslet boligfelt Delfinansiering Kulset bru Bygging Gjelbakken bru Kommunestyret ber om at byggingen av nye bruer over Nea blir framlagt for kommunestyret som egen sak når planer og kostnadsoverslag forligger 2. Høydebasseng Espet Mogrenda Planlegging renseanlegg Innbygda Egenandel Selbu Friidrettsanlegg Kommunestyret ber om at prosjekt nytt garderobeanlegg medisinsk rehabilitering kostnadsberegnes fram mot budsjett Rådmannens budsjettforslag har lite fokus på næring og kultur, og kommunestyret ønsker å vurdere organiseringen av disse områdene i forbindelse med behandlingen av nærings- og kulturplan. Områdene ansees som svært viktige for Selbu kommune, og dette bør gjenspeiles også i sektoren. Det oppfordres til at kostratall benyttes i budsjettarbeidet. 6. Opprusting Selbu ungdomsskole Kommunestyret behandlet budsjett 2008 (sak 92/07) før økonomiplanen. Selv om det ikke framgår av vedtaket i økonomiplanen er driftsbudsjettet for år 1 i økonomiplanen identiske med vedtatt driftsbudsjett Disse endringer og kommunestyrets vedtak i sak 93/07 er nå innarbeidet i dette dokumentet. Økonomiplan Side 5

6 Generelt om økonomiplanen Kommunelovens 44 har følgende bestemmelser om økonomiplanen: 1. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp. 5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midlene innarbeides i planen. 6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen. 8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet (fylkesmannen) til orientering. Det er ikke fastsatt forskrifter til økonomiplan og kommunene står ganske fritt i utformingen av planen. Det er likevel et betinget krav at planen skal være realistisk og at det for hvert år anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp. Økonomiplanen utarbeides for en periode på fire år og rulleres årlig. Ved vedtak som medfører vesentlige endringer for senere år i økonomiplanperioden, skal økonomiplanen oppdateres også utenom den årlige rulleringen. Økonomiplan Side 6

7 Overordnede plandokumenter for Selbu kommune Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Miljøverndepartementet 22. mai Kommuneplan , samfunnsdelen Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet i Kommunens visjon og verdiplattform ble vedtatt av kommunestyret 13. desember Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret 12. desember VISJON Selbu rosa i Trøndelag Med denne visjonen vil kommunen gi uttrykk for at kommunen gjennom å bygge på tradisjoner, kreativitet og nyutvikling vil kultivere og dyrke fram rosa Selbu, slik at folk velger seg bygda og ønsker å bygge en framtid her. VERDIER I Selbu kommune vil vi gjennom samspill ha fornøyde innbyggere og stolte ansatte ved å legge til grunn disse verdier: 1. Engasjement 2. Positivitet 3. Respekt 4. Omtanke 5. Åpenhet Utvalgte kjerneverdier er viktige elementer for å utvikle en dynamisk og framtidsrettet kultur. For kommunens organisasjon vil kulturen gjenspeile hvilke verdier og normer som skal være rådende i arbeidet med å skape gode resultater innen tjenesteproduksjonen med hensyn til service, kvalitet og effektivitet. Kjerneverdiene vil også være førende i kommunens personalpolitikk for å rekruttere, utvikle og beholde riktig kompetanse. Økonomiplan Side 7

8 Strategiske satsingsområder I kommuneplanens samfunnsdel er det tatt inn åtte satsingsområder med mål og strategier. Med bakgrunn i disse skal det utarbeides et handlingsprogram for planperioden (4 år). De åtte satsingsområder og målene er: A. Kommunal tjenesteproduksjon MÅL: Kommunen skal, innenfor de ressurser en rår over, ha servicetilbud som til enhver tid møter innbyggernes og næringslivets behov. B. Stedsutvikling og boligtilbud MÅL: Kommunesenteret og grendesamfunn skal ha lokale særpreg og estetiske kvaliteter for å skape gode møteplasser for innbyggerne og besøkende. Det skal til enhver tid være et godt og variert boligtilbud som er i samsvar med innbyggernes og tilflytternes ønsker. C. Næringsutvikling MÅL: Eksisterende bedrifter, landbruksnæringene og nyetableringer skal gis muligheter for videreutvikling. D. Oppvekstmiljø MÅL: Barnehage- og skolemiljøet skal ha trygge og gode oppvekstmiljø for barn og ungdom med høge utviklings- og læringsmål. E. Kultur og fritidstilbud MÅL: Kommunen skal legge til rette for et mangfoldig kultur- og fritidstilbud av god kvalitet. F. Livskvalitet og tilbud innen helse/sosial MÅL: Alle aldersgrupper skal ha et godt helse- og velferdstilbud i gode nærmiljø. Likeså at det etableres boligtilbud ut fra brukernes ønsker. G. Kommunikasjon MÅL: Offentlig vegtilbud skal være trygg og sikker for alle trafikkanter. Hovedvegnettet skal ha en standard som er tilpasset trafikkbehovet. Alle innbyggerne skal ha tilgang til elektronisk nettverk som videreutvikles i tråd med teknologisk utvikling. H. Kommunestruktur/Regionalt samarbeid MÅL: Selbu kommune skal bestå som egen kommune. Kommunen skal bidra til økt verdiskaping og bosetting i Trøndelagsregionen. Økonomiplan Side 8

9 Økonomiplanen Forutsetninger i planen Planen tar utgangspunkt i økonomiplan og rådmannens forslag til budsjett Forslaget til årsbudsjett er første år i planperioden. Planen er framskrevet i faste priser (2008 priser). De årlige avdrag er deflatert. Det vil si at de årlige avdrag omregnes til 2008 priser med bakgrunn i forventet lønns- og prisstigning. Innbyggertallet pr (3942) er lagt til grunn ved beregning av rammetilskuddet for Det forutsettes ingen endringer i innbyggertallet eller endringer i befolkningssammensetningen i perioden. Som en følge av dette er det ikke lagt inn noen volumvekst i skatteinntektene. Sentrale inntekter og utgifter Eiendomsskatt Selbu kommune har utskrevet eiendomsskatt på verker og bruk. Denne eiendomsskatten er en betydelig inntekt for kommunen. For 2006 ble det budsjettert med en eiendomsskatt på 7.0 mill kr. For 2007 ble det en økning i eiendomsskatten til 9,1 mill. kr. Dette som følge av et høyere eiendomskattegrunnlag for kraftanlegg. I 2008 er det budsjettert med samme beløp. Det drøftes nå en endring av skattegrunnelaget for kraftanlegg ved at maksimalsatsen på kr. 2,35 k/wh endres eller tas bort fra og med budsjettåret En slik endring vil føre til en økt eiendomsskatt for Selbu kommune. Fra og med 2009 foreslås en økning på kr. 900 til et årlig beløp på 10 mill. kr. Dersom den omtalte endringen gjennomføres kan det medføre en økning for Selbu på 2-5 mill. kr. per år. Skatt på formue og inntekt / Rammetilskudd / Inntektsutjevning Nedenfor følger en tabell som viser hvilke tallverdier som er lagt inn i økonomiplanen for det enkelte år. Tall for 2008 er beregnet med bakgrunn i regjeringens forslag til Stats- og Nasjonalbudsjett Skatt på formue og inntekt Rammetilskudd 1) Inntektsutjevning Sum I rammetilskuddet for 2008 inngår skjønnsmidler kr fordelt på kompensasjon differensiert arbeidsgiveravgift (kr ) og kr ordinære skjønnsmidler. I økonomiplanen forutsettes at kompensasjonen for differensiert arbeidsgiveravgift videreføres. 1) Det er vedtatt at det øremerkede tilskudd til psykiatri skal legges i rammetilskuddet fra og med Denne endringen er nå lagt inn ved at budsjettert øremerket tilskudd 2008 på kr ved sektor helse- og sosial utgår og samme beløp påplusses rammetilskuddet. Videre styrkes rammetilskuddet med helårsvirkningen ved timetallutvidelsen i grunnskolen (1-4 klassetrinn) fra Dette er beregnet til kr. kr Økningen for 2008 er i rammetilskudd 2008 beregnet til kr for Selbu. Avrundet settes rammetilskuddet for årene til kr Økonomiplan Side 9

10 Renteinntekter Renter på ansvarlig lån (30 mill. kr.) til Selbu Energiverk AS er beregnet til kr ,-. Lånet skal fra 2009 nedbetales over 20 år. Med den fastsatte rente betyr dette at renteinntektene reduseres med kr per år. Tilbakebetalt lån til TrønderEnergi AS er avsatt på eget fond. Renter av dette fondet og av andre bankinnskudd er i budsjettet satt til kr ,-. Aksjeutbytte I økonomiplan er det budsjettert med et årlig utbytte fra Selbu Energiverk (SEV) på 5 mill kr. I nåværende planperiode settes det årlige beløp til 9 mill. kr i 2008 og 10 mill. kr. for årene Årlig utbytte fra TrønderEnergi AS settes til 1,4 mill. kr. for hele perioden. Begge beløp må betraktes som et gjennomsnittlig beløp for perioden. Eventuelt aksjeutbytte fra andre selskaper tilføres næringsfondet Fortjeneste på salg av konsesjonskraft Som en følge av høye kraftpriser har kommunens fortjeneste steget betydelig de siste årene. Etter en lavere pris i 2007 ser det ut til av prisene for de neste år er tilbake på 2006 nivå. For 2008 er det budsjettert med en inntekt på 8,8 mill kr. Dette må betraktes som reelle tall. For årene settes den årlige fortjeneste til 8,0 mill. kr. Renteutgifter og avdrag Rentenivået i Norge gikk ned i 2003 og var på det laveste i 2004 og 2005 med en gjennomsnittlig styringsrente på 1,9 prosent. Fra 2006 har det vært en gradvis økning. Norges Bank hovedstyre vedtok 31. oktober 2007 at styringsrenten holdes uendret. Det vil si en styringsrente på 5,0 prosent. Videre ble anslaget for styringsrenten i 2008 er satt ned fra 5,75 prosent til 5,25 prosent. I pengepolitisk rapport 3/07 er estimatet for rentetoppen er tatt ned fra 5,75 prosent til 5,37 prosent. For 2008 budsjetteres med kr i renteutgifter på ordinære lån, mot kr i I planperioden er renten for nye lån satt til 5,8 prosent for 2008 og 2009, 5,5 prosent for 2010 og 5,0 prosent for De siste årene har kommunen hatt store investeringer og et høyt låneopptak. I rådmannens forslag til økonomiplan forslås investeringer som ligger på mer normalt nivå, med et årlig låneopptak som ikke overstiger de årlig avdrag. Kommunestyret vedtok en høyere investering og låneopptak for planperioden. For planperioden er det beregnet følgende renteutgifter og avdrag: År Renter Avdrag Dette omfatter også renter og avdrag på investeringer i perioden Avdragene for årene 2009, 2010 og 2011 deflateres. Det vil si at de årlige avdrag omregnes til 2008 priser med bakgrunn i forventet lønns- og prisstigning. For perioden benyttes en årlig deflator på 2,5 %. Et ansvarlig lån i Selbu Energiverk AS på 30 mill kr. skal nedbetales fra Årlig nedbetaling kr Disse midler avsettes til kapitalfondet. Som følge av nedbetaling reduseres renteinntektene med kr ,- per år. Dette føres i driftsregnskapet (se renteinntekter) Økonomiplan Side 10

11 Endringer i planperioden Økonomiplanen for perioden tar utgangspunkt i kommunens årsbudsjett 2007og økonomiplan Regjeringens forslag til Stats- og Nasjonalbudsjett 2008 er lagt til grunn for de sentrale overføringer til kommunesektoren. For skatt og rammetilskudd er prognosemodellen fra KS benyttet. Det er ikke lagt inn noen økning i rammeoverføringene for de tre siste år i planperioden. Kapitalkostnadene for perioden er høyere en i forrige periode. Dette som følge av høyere rentenivå og en økning i lånegjelden. Det er fortsatt en målsetting at de årlige låneopptak til finansiering av investeringer, eksklusiv VAR-sektoren, ikke skal være høyere enn de årlige avdrag. Tiltak i rådmannens forslag til budsjett 2008 som iverksettes i deler av året er gitt helårsvirkning for de tre siste år i planperioden. Driftsbudsjettet Det vedtatte driftsbudsjett 2008 (sak 92/07) er første året i planperioden. Endringer for 2008 framgår av budsjettdokumentet. I økonomiplanen vises endringer i driftsbudsjettet for de tre neste år i planperioden. Nye eller endrede tiltak i planperioden Nr. Tiltak Sentraladministrasjonen 11 Utgifter til kommune- og stortingsvalg som skal gjennomføres i 2009 og Årlig virkning kr Husleieinntekter for utleiebygg VGS utgår. Det er framforhandlet en avtale der Sør- Trøndelag fylkeskommune overtar dagens skolebygg på Bellflata og nåværende bygg for Mebond barnehage. Overtakelse skal skje per Dette gir en redusert husleieinntekt på kr for første året og deretter ca. kr Generell effektivisering innen sentraladministrasjonen. Omfatter også områdene lønn, regnskap og skatt som skal overføres til to interkommunale tjenestesenter i Værnesregionen fra / De økonomiske besparelse for disse endringer er ikke beregnet. Det forutsettes en besparelse i sentraladministrasjonen på kr for 2009 og deretter kr per år. Beløpene er det samme som i vedtatt økonomiplan Felles opplæring styrkes med kr , slik at beløpet ligger på samme nivå som i årene før Sektor oppvekst 21 I regjeringens forslag til Stats- og Nasjonalbudsjett er det foreslått en timetallsutvidelse med fem uketimer a 60 min. i grunnskolen (1-4 klasse) fra Helårsvirkningen, som er beregnet til kr , er lagt inn fra og med Beløp er foreløpig ikke lagt inn i budsjett Økonomiplan Side 11

12 22 Generell reduksjon av driftsutgifter innen sektor oppvekst på kr per år. Dette er i tallbudsjettet lagt inn som besparelse på grunnskolen (tjeneste 2020). Sektor helse og sosial 31 Styrking hjemmetjenesten tiltak for personer som flytter inn i bolig Vi3. I budsjett 2008 er det lagt inn midler for oppstart av tiltaket fra 1. juni Avlastningsboligen (ansvar 343) opphører fra samme dato. Fra og med driftsåret 2009 legges helårsvirkningen av tiltakene inn. Dette utgjør en netto økning på kr Det er da tatt hensyn til at avlastningsboligen opphører. 32 Øremerket tilskudd innen psykiatri opphører fra Inntektsposten tas da ut fra sektor helse og sosial (ansvar 315) og rammetilskuddet styrkes tilsvarende. I denne beregningen er budsjettall for 2008 er benyttet (kr ). 33 Fra 2009 budsjetteres med en ny læring innen helse og sosial. Dette er et viktig rekrutteringsmiddel for sektoren. Årlig nettoutgifter er beregnet til kr Vedtaket om minimum fire læringer i kommunen er da oppfylt. 34 Generell besparelse av driftsutgifter innen sektor helse og sosial på kr per år. Dette er i tallbudsjettet lagt inn som besparelse på ansvar 300, tjeneste Kommunal egenandel Frivillighetssentral. Kommunen søker om få opprette slik sentral. I budsjett 2008 er det lagt inn en egenandel på kr Helårsvirkning legges inn for de tre neste år i planperioden. En økning på kr til kr Sektor bygdautvikling 41 De administrative kostnader med prosjekt RV 705 fra fjord til fjell opphører fra I budsjettsammenheng har dette ingen betydning da det i 2008 er budsjettert med en utgift på kr og et tilskudd fra fylkeskommunen på samme beløp. 42 Landbruk effektivisering, som må sees i sammenheng med det totale tjenestetilbudet på sektor bygdautvikling. For 2009 legges inn en besparelse på kr og for resten av planperioden en årlig besparelse på kr Styrking av budsjett 2008 med kr som ikke føres videre for de tre siste år i planperioden. Dette er: kartlegging vannbåren varme (150 ), NM-buffe (50 ), klima og energiplan (100 ), støtte til samfunnshus for fastavgifter strøm (100 ) Sentral økonomi (ansvar 820) 81 Øremerket tilskudd innlemmes i rammetilskuddet kr Økning rammetilskudd utvidelse timetall grunnskolen fra Helårsvirkningen er beregnet til kr Økningen i rammetilskuddet fra 2008 til 2009 er beregnet til kr Økonomiplan Side 12

13 Tabell - endringer i planperioden Endringer for de tre siste år i planperioden, sett i forhold til budsjett 2008 Plusstall = økning i utgifter og reduksjon i inntekter Minustall = reduksjon i utgifter og økning i inntekter Sentraladministrasjonen 11 Utgifter til kommune- og stortingsvalg (110) Husleieinntekter for utleiebygg VGS. Avtalen opphører da bygget selges til Sør-Trøndelag fylkeskommune. 13 Generell effektivisering innen sentraladministrasjonen Felles opplæring (reduksjon i budsjett 2008 føres tilbake) Sektor oppvekst 21 Timetallsutvidelse med fem uketimer a 60 min. i grunnskolen (1-4 klasse) fra Reduksjon driftsutgifter sektor oppvekst Sektor helse- og sosial 31 Styrking hjemmetjenesten tiltak for personer som flytter inn i bolig Vi3. (nettobeløp sammen med avlastningsbolig) 31 Avlastningsbolig tiltaket opphører Øremerket tilskudd innen psykiatri opphører En ny lærling fra 2009 (nettobeløp) Reduksjon driftsutgifter sektor helse og sosial Kommunal egenandel Frivillighetssentral. Helårsvirkning Sektor bygdautvikling 41 Prosjekt RV 705 fra fjord til fjell - administrative kostnader opphører 42 Landbruk effektivisering, som må sees i sammenheng med det totale tjenestetilbudet på sektor bygdautvikling. 43 Styrking av budsjett 2008 med kr til konkrete tiltak som ikke føres videre for de tre siste år i planperioden. (-100) (-100) (-100) Sentral økonomi (ansvar 820) 81 Øremerket tilskudd innlemmes i rammetilskuddet Økning rammetilskudd utvidelse timetall grunnskolen fra (helårsvirkning fra 2009). Netto endring Økonomiplan Side 13

14 Psykiatriplan Rullering av kommunens psykiatriplan ble behandlet av kommunestyret (sak 85/07). Vedtaket var i samsvar med forslaget fra hovedutvalg for helsevern og sosial og innstillingen fra formannskapet. I økonomiplanen gjengis tiltakene m/økonomisk oversikt for årene Generelle tiltak Kompetanseheving for ulike tjenester Brukerundersøkelse år Tilskudd/støtte for brukerrettede tiltak Evaluering av opptrappingsplan for psykiatrien i i Selbu Kommune-innleie ekstern konsulent Kjøp av inventar Annonser Tiltak for barn og unge Villa Vika - avlastningsinstitusjon Skolehelse sosiallærer 20 % Skolehelsetj. Barneskolene PPT 50 % Barnevern 50 % Helsesøster skolehelsetj. 70% øker til 80% Styrke fritidstilbudet for barn og unge SLT - koordinator Tiltak for voksne Psykiatrisk sykepleier 100% Psykisk helsearbeider 50% Kjøregodtgjørelse i forbindelse med hj.besøk Koordinator 50% Psykomotorisk fysioterapeut 20% driftstilskudd Sosialkonsulent 20% Støttekontakt Inn På Tunet Daglig leder Dagsenteret 100% Psykisk helsearbeider 100% Drift/transportkostnader Dagsenteret Styrke dagtilbudet-kafe` kosen SUM Finansieres med: Øremerkede tilskudd Tilskudd for videreutdanning Kommunens egenandel Sum årsverk 6,3 6,3 6,3 6,3 Herav årsverk finansiert av øremerkede tilskudd 5,3 5,3 5,3 5,3 I økonomiplanen er tiltakene for 2010 ført videre i Det vises for øvrig til psykiatriplanen. Økonomiplan Side 14

15 Disposisjonsfondet status og bruk Disposisjonsfondets midler kan brukes både til drift og investeringer. Dette fondet skal fungere som en buffer når årsregnskapene gir underskudd, når det er behov for å bruke midler fra fondet i et enkelte budsjettår eller når det oppstår helt uforutsette behov i løpet budsjettåret. Etter dagens regler er det kommunestyret selv som disponerer midlene på disposisjonsfondet. Saldoen på disposisjonsfondet i Selbu kommune var i flere år under kr , men i de siste årene er fondet styrket. Per var fondet på kr I 2007 er det en ytterligere styrking ved avsetting av deler av overskudd 2006 og deler av utbytte fra Selbu Energiverk AS for regnskapsåret Beregnet saldo per er 26,9 mill. kr. Kommunen har ført den praksis at det årlige utbytte fra kraftselskapene Selbu Energiverk AS (heleid av kommunen) og TrønderEnergi AS (eierandel 1,38 %) avsettes til disposisjonsfondet. Den budsjetterte bruk av disposisjonsfondet ligger vanligvis på samme nivå som den årlige avsetning. Avsetning og bruk av disposisjonsfondet i planperioden I vedtatt budsjett 2007 er det en netto avsetning til fondet på 1 mill. kr. Med bakgrunn i budsjett og økonomiplan gir dette følgende status for fondet ved utløpet av planperioden: Beregnet saldo per Budsjett 2007: Bruk av fond Avsetning til fond Økonomiplan : 2008: Bruk av fond Avsetning til fond : Bruk av fond Avsetning til fond : Bruk av fond Avsetning til fond : Bruk av fond Avsetning til fond Beregnet saldo per Kommunestyrets vedtak om å øke det årlige utbyttet fra Selbu Energiverk AS med to mill. kroner for planperioden, der 1,3 mill. kr. avsettes til fondet i 2008 og 1,7 mill kr. avsettes for årene er nå lagt inn i beregningen. I næringsplanen er det forslått å avsette 2 mill. kr. til kjøp av næringsarealer, som finansieres av midler fra disposisjonsfondet. Rådmannen har foreslått at denne investeringer gjennomføres i 2010, og at investeringen dekkes av næringsfondet. Eventuelt over to år. Økonomiplan Side 15

16 Investeringer i planperioden Investeringsbudsjettet tar utgangspunkt i budsjett 2007, økonomiplan og særskilte vedtak av kommunestyret. Selbu kommune hadde per en langsiktig lånegjeld på 204,8 mill. kr. Dette er en høy lånegjeld i forhold til landsgjennomsnittet. En indikator på lånegjelden er langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, der anbefalt maksimumsverdi er 70-80%. Per var verdien for Selbu kommune 96,8 %. De årlige låneopptak bør således ikke være høyere enn de årlige avdrag. I snitt er dette ca. 12 mill. kr. Rådmannens forslag til investeringer i planperioden følger opp dette. Budsjettet for det første året i planperioden er kommunestyrets vedtatte budsjett For de enkelte år gis et samlet oversikt over tiltak med brutto investeringsramme og hvordan dette skal finansieres. Deretter gis en beskrivelse av investeringstiltakene. Investeringer 2008 Forklaring av tekst i kolonne 2: Ø = inngår i gjeldende økonomiplan T = tillegg for tidligere vedtatte investering som ikke er fullført N= nytt beløp på tidligere budsjettert tiltak som ble utsatt Brutto Ekst. Fonds- Drifts- Tiltak (tall i 100 kr.) invest. lån midler midler IT-investeringer (hele kommunen) Ø Ny flyfotografering Selbu - kartgrunnlag Ø Ny Mebond barnehage (delbeløp) Ø Tømra barnehage utvidelse/opprusting Nytt kjøleanlegg Selbu sykehjem Oppgradering utleiebygg Ark bokhandel Opprusting bolig Nestansringen Parkeringsplass ved helsesenter/coop N Oppgradering 2. etasje Selbu sykehjem Ny ambulanseinngang helsesenteret Ny ankomst/bru til Moslet boligfelt, delbeløp Opprusting Kulset bru, delbeløp Prosjektering oppstart Gjelbakken bru Ventilasjonsanlegg Øverbygda skole Delsum Investeringer innen VAR-sektoren: Høydebasseng Espet Mogrenda, delbeløp Delsum VAR TOTALSUM Spesifisering av fondsmidler: 1) kr investeringsfond vannforsyning (gamle vannverk) Økonomiplan Side 16

17 Beskrivelse av de enkelte tiltak IT-investeringer (hele kommunen) Det tas utgangspunkt i gjeldende økonomiplan der det i 2008 er avsatt 1 mill. kr. til investeringer innen IT. Selbu kommunestyre vedtok i møte (sak 44/07) å bevilge kr ,- som kommunens andel 2007 for felles saks- og arkivsystem i Værnesregionen. Videre ble det vedtatt at restbeløp på kr ,- innarbeides i budsjett Det resterende beløp fordeler seg på ITinvesteringer i kommunen og andel andre investeringer i Værnesregionen. Budsjettposten er da delt i: Formål Beløp Kommentar Restbeløp felles saks- og arkivsystem Værnesregionen Kommunestyret vedtak, sak 44/07 Nettverk og servere Utstyr internt i Selbu kommune Andel nye fellesløsninger Værnesregionen Konkret beløp er foreløpig ikke avklart Sum Ny flyfotografering Selbu - kartgrunnlag Selbu kommunestyre godkjente en kommunal kostnad på kr ,- til flyfotografering og oppdatering (kvalitetsheving) av kommunens ortofotokart, samt kvalitetsheving av høydekoter i utbyggingsområder i Selbu kommune. Det ble vedtatt at kostnadene innarbeides i økonomiplan for Med bakgrunn i mottatte anbud oversendte Statens kartverk et oppdatert kostnadsoverslag der kommunens andel er beregnet til kr ,-. Dette beløpet avsettes i budsjettet. Fotograferingen er nå gjennomført. Ny Mebond barnehage (delbeløp) Det er nå forhandlet fram forslag til avtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune der de leide skolebyggene og nåværende bygg for Mebond barnehage selges til fylkeskommunen. Overdragelse skal skje per 1. juli Egen sak legges fram for kommunestyret når fylkeskommunen har godkjent konrakten. Planen for bygging av ny barnehage i Mebond må avklares snarest. Dersom den nye barnehagen skal tas i bruk fra. 1. august 2009, bør bygging av nytt bygg iverksettes i 2. halvår I budsjett 2008 avsettes et beløp på 2 mill. kr. av en anslått kostnad på 14 mill. kr. Resterende beløpet avsettes i Tømra barnehage, utvidelse/opprusting I budsjett 2007var det avsatt kr ,- til planlegging av utleiebygget Myrstad til ny barnehage for Tømra. I kommunestyrets møte 26. juni 2007 ble beløpet endret til planlegging utvidelse bygg Tømra barnehage. I budsjett 2008 avsettes kr ,- til utvidelse/opprusting av bygget. Beløpet er et anslag. Konkret sak om bygging bør legges fram når planer og kostnadsoverslag foreligger. Økonomiplan Side 17

18 Nytt kjøleanlegg Selbu sykehjem Det avsettes kr ,- til nytt kjøleanlegg ved sykehjemmet. Anlegget består av 6 kompressorer som alle er vannavkjølt der det varme returvannet blir kjørt rett i sluk. a) Kjøleanlegget er nedslitt, renovering av eks. anlegg er økonomisk ulønnsomt, utskifting må til. b) Også enøk-tiltak. Gjenvinning av varmen fra returvann vil redusere energiforbruket med kwh/år. c) I tillegg vil det også gi en betydelig reduksjon i nettvannsforbruket Oppgradering utleiebygg Ark bokhandel Utskifting av ytterdør, nytt takoverbygg samt generell oppussing, maling, ny utvendig trapp osv. Det avsettes kr ,- til tiltaket. Utgiftene tillegges husleiegrunnlag. Opprusting bolig Nestansringen Det avsettes kr ,- til ombygging/opprusting av boligen. Dette har sammenheng med avvikling av Havernesstoggo. I hovedsak ombygging av vaktrom og inngangsparti, samt spesielle tilpassinger for brukerne. Planløsninger er drøftet mellom H/S og BU, men endelig løsning ikke valgt og kostnadsberegnet. Beløpet er foreløpig anslag. Parkeringsplasser helsesenter/coop ny bevilgning Der ble avsatt kr ,- til tiltaket i budsjett I 2005/2006 ble det brukt kr ,- til planlegging/konsulentjenester. I budsjett 2007 ble det tilleggsbevilget kr ,-. Kommunestyret vedtak i sak 41/07 ( ) å utsette dette prosjektet, og at midlene benyttes til annet tiltak. Det avsettes kr ,- i budsjett 2008 for gjennomføring av tiltaket. Tiltaket bør prioriteres, med fullføring innen 1. juli Oppgradering 2. etasje Selbu sykehjem Prosjektet med ombygging av Sørfløya til skjermet enhet betinget også tilpassinger i 2. etasje for å få mer enhetlige enheter. I tillegg er det behov for generell oppussing av hele 2. etasje Forslag til planløsninger er drøftet mellom H/S og BU, men endelig løsning ikke valgt og kostnadsberegnet. Det avsettes kr ,- til tiltaket. Beløpet er foreløpig anslag. Ny ambulanseinngang helsesenteret Utbygg med tak og vegger for ny ambulanseinngang. Kostnader er beregnet til kr ,-. Ny ankomst/bru til Moslet boligfelt (delbeløp) Ankomsten til feltet må sikres. Dette er et tiltak som har stått kommunens investeringsbudsjett i flere år. Reguleringsplan for den nye veiløsningen må fullføres i Det avsettes kr ,- til planlegging/utbygging i Resterende beløp, kr ,- avsettes i budsjett Opprusting Kulset bru (delbeløp) Rapporten fra Reinertsen Engineering Forprosjekt for Gjelbakken og Kulset bru ble lagt fram for kommunestyret Som pkt. 1 og 2 vedtok kommunestyret: 1. Kommunestyret vedtar at bygging av ny bru skjer ved Gjelbakken. Brua planlegges som ei enfelts bru med gangfelt i betong. 2. Arbeidet med opprusting av Kulset bru etter alternativ 1 igangsettes snarest innenfor en kostnadsramme på 5 millioner. Midlene innarbeides i budsjett Opprusrustingen av Kulset bru skjer over to år, der kr ,- avsettes i Resten avsettes i budsjett Økonomiplan Side 18

19 Prosjektering oppstart Gjelbakken bru (delbeløp) I budsjett 2008 avsettes kr til prosjektering av ny Gjelbakken bru. Prosjektering/utbygging fordeles over tre år, med et totalt beløp på kr Ventilasjonsanlegg Øverbygda skole Det avsettes kr til nytt ventilasjonsanlegg ved skolen. Høydebasseng Espet Mogrenda (delbeløp) Nytt høydebasseng og ledningsnett for bedring av forsyningssikkerhet. Tiltaket var tatt inn i budsjett 2007 med en investering på kr Kommunestyret vedtok i juni 2007 å utsette tiltaket til Kostnadene med dette tiltaket er nå oppjustert til kr Investeringen fordeles over to år, med kr i 2008 og kr i Økonomiplan Side 19

20 Investeringer 2009 Brutto Ekst. fonds- drifts- Tiltak (tall i 100 kr.) invest. lån midler midler IKT, inklusiv andel Værnesregionen Ny Mebond barnehage (restbeløp) Medisinsk rehabilitering - ny garderobe Ny ankomst/bru til Moslet boligfelt- restbeløp Opprusting Kulset bru, restbeløp Ny Gjelbakken bru, delbeløp Egenandel Selbu Friidrettsanlegg Selbu ungdomsskole rehabilitering Delsum Planlegging infrastruktur vann og avløp i området Mebond Tømra Høydebasseng Espet Mogrenda, delbeløp Planlegging Innbygda renseanlegg Delsum VAR TOTALSUM Spesifisering av fondsmidler: 1) kr Kapitalfondet, herav salg av utleiebygg VGS 3,5 mill kr. (tilføres i 2009) 2) kr Næringsfondet, investeringsfond, disposisjonsfondet Beskrivelse av de enkelte tiltak IKT, inklusiv andel Værnesregionen Det avsettes kr til IT-investeringer i kommunen og andel i investering i Værnesregionen. De konkrete planer for investeringer er ikke lagt fram. Ny Mebond barnehage (restbeløp) Bygging av ny barnehage må starte i I budsjettet for 2008 er det avsatt kr For 2009 avsettes kr Beløpet er et anslag. Kostnadene vil avhenge av byggets plassering og hvor stor barnehagen skal være. Investeringer i 2009 foreslås finansiert med låneopptak på 8 mill. kr. og egenkapital på 4 mill. kr. Dersom det nye bygget fører til en utvidelse av barnehageplasser vil en oppnå statstilskudd som kan finansiere deler av investeringen. Medisinsk rehabilitering - ny garderobe Dagens gardrober tilfredsstiller ikke kravene i forskrift for badeanlegg. Tiltaket omfatter tilbygg med nye garderober, bl.a. egen garderober for bevegelseshemmede som har ekstra behov for bistand ved omkledning. Endelig løsning ikke valgt og kostnadsberegnet. Beløpet er foreløpig anslag. Ny ankomst/bru til Moslet boligfelt (restbeløp) I budsjett 2008 er det avsatt kr til planlegging/utbygging av ny ankomst til boligfeltet. Restbeløpet, beregnet til kr , av settes i budsjett Økonomiplan Side 20

Årsmelding 2008. Selbu kommune

Årsmelding 2008. Selbu kommune Årsmelding 2008 Selbu kommune Årsmelding 2008 Side1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP. 1 ÅRSBERETNINGEN...4 Politisk og administrativ organisering... 4 Driftsregnskapet... 10 Økonomisk vurdering... 17

Detaljer

Årsmelding 2009 Selbu kommune

Årsmelding 2009 Selbu kommune 2010/93-8 Årsmelding 2009 Selbu kommune Årsmelding 2009 Side 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KAP. 1 ÅRSBERETNINGEN...4 Politisk og administrativ organisering... 4 Driftsregnskapet... 11 Økonomisk vurdering...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Økonomiplan 2009-2012. Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008

Økonomiplan 2009-2012. Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008 Økonomiplan 2009-2012 Vedtatt av Rennebu kommunestyre under sak 27/08 i møte 19.06.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1. RAMMEBETINGELSER...4 1.1 Kommunens utvikling...4 1.2 Økonomisk status...5 1.3 Vurdering

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Songdalen kommune Side 1 av 89 Innhold Forord 4 Kommunestyrets vedtak 6 Sentrale utviklingstrekk Befolkningsutvikling med prognoser 9 Prognoser 10 Boligbygging

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14 til Budsjett 2015 for Tinn kommune K-sak 112/14 Vedtatt i Tinn kommunestyret 18. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 1. 4 2. Hovedoversikter kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015 7 3. Rådmannens

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer