Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune"

Transkript

1 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: Siv. Ing. Stener Sørensen har utarbeidet et forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 del av gnr/bnr 101/106 og del av 106/220 m.fl. og fremmer forslaget på vegne av Ripel Bygg as. 2.0 Hensikt med planen 2.1 Hensikten med planarbeidet er: Å legge til rette for B oligbebyggelse - konsentrert småhusbeby ggelse med tilhørende anlegg Å legge til rette for område for energianlegg Å leg ge til rette for offentlig grøntområde 2.2 Forslagsstiller/konsulent/eierforhold Planen fremmes av Ripel Bygg as. Konsulent for planarbeidet er Siv. Ing. Stener Sørensen as P lanområdet omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: Gnr/bnr Eier Areal (m 2 ) 101/106 Per Harald Hobbelstad /102 Buskerud Sykehuset /220 Bjørn Sigurd Hauge 3780 B0 d el av 103/220 Ripel Bygg as 6451 Totalt areal Ca

2 2 3.0 Planprosess Medvirkningsprosess Oppstart planarbeid ble varslet i Drammens Tidende 11.desember Naboer ble tilskrevet med brev datert 9.desember Varslingsfristen var satt til 9. januar Faksimile fra Drammens Tidende 11.desember Planstatus og rammebetingelser 4.1 Overordnede planer Kommuneplan: Planområdet er i Kommuneplanens arealdel avsatt til Boligbebyggelse fremtidig. Forslaget er i tråd med planens arealdel.

3 3 4.2 Gjeldende reguleringsplan Planområdet er tidligere regulert til bolig med tilhørende anlegg delområde B0 i Reguleringsplan for Harakollen boligfelt (plan ID 0601). Deler av planområdet (ca. 1015m 2 ) som i overordnet plan var regulert til Friområde F1 er i planforslaget foreslått innlemmet som del av boligområdet. Planforslaget er i all hovedsak i tråd med overordnet reguleringsplan. Utklippet nedenfor viser planområdet (B0) slik det er regulert i overordnet plan. Det ble i samråd med Øvre Eiker besluttet også å inkludere F1 i varslingen. Dette ble gjort for å se på muligheten for å innlemme deler av F1 i byggeområdet. Størrelsen på F1 var satt på bakgrunn at man i arbeidet med overordnet reguleringsplan for Harakollen ønsket å etablere åpen overvannshåndtering for planområdet som helhet. Innenfor F1 var det planlagt fordrøyningsdam/biologisk rensedam som en del av den blå-grønne strukturen. Åpen overvannshåndtering har man i løpet av foregående utbygginger på Harakollen gått bort fra. Dette resulterte i et redusert arealbehov til overvannshåndtering og man fikk muligheten for å se på en justering av formålsgrensen mellom grøntområdet og byggeområdet. Utsnitt av overordnet Reguleringsplan for Harakollen boligfelt

4 4 5.0 Eksisterende situasjon Eksisterende forhold innenfor planområdet er ikke beskrevet i detalj i denne planbeskrivelsen da dette anses som grundig dokumentert i planbeskrivelsen for overordnet reguleringsplan for Harakollen boligfelt (Plan ID 0601). Planbeskrivelse tilhørende overordnet reguleringsplan ligger som vedlegg til planforslaget. Det aktuelle planområdet er det sørligste området som er regulert til bolig med tilhørende anlegg, innenfor overordnet Reguleringsplan for Harakollen boligfelt. Planområdet har adkomst fra adkomstvei T1 regulert i overordnet plan, via rv35. Opprinnelig var planområdet dyrka mark og terrenget var slakt stigende mot nord med fin utsikt mot vest. I den senere tiden har planområdet blitt brukt til mellomlagring av masser slik at terrenget er nokså endret i forhold til opprinnelig situasjon. Det finnes verken bebyggelse eller vegetasjon innenfor området i dag, men det er opparbeidet noe infrastruktur under bakken. Lengst sørøst mot T1 er det anlagt et fordrøyningsmagasin i grunnen. Det er også langt vann -, overvann- og spillvannsledninger samt sandfangskum innenfor planområdet. 6.0 Beskrivelse av planforslaget 6.1 Planlagt arealbruk Planområdet reguleres til boligformål herunder konsentrert småhusbebyggelse, energianlegg og grønnstruktur samt hensynssoner. 6.2 Reguleringsformål Formål Areal (m 2 ) Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse konsentrert Ca småhusbebyggelse (BK) Energianlegg (E) Ca. 220 Grønnstruktur Grønnstruktur (G) Ca Hensynssoner Sikringssone frisikt (H140_1) Ca. 100 (overlappende) Infrastruktursone krav vedrørende infrastruktur (H410_1) Ca. 400 (overlappende)

5 5 6.3 Gjennomgang av aktuelle regulerings formål Bebyggelse og anlegg - Konsentrert småhusbebyggelse (BK) Iht. forslag til reguleringsbestemmelser er maksimal tillatt gesimshøyde 7,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng og maksimal tillatt mønehøyde er 9,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Maksimal tillatt p rosent bebygd areal (%BYA) er 30%. Utnytte lsesgraden beregnes ut ifra formål BK som er avsatt til boligbebyggelse. Iht. TEK inngår også parkering i bebygd areal. Det regnes 18m 2 pr. parkeringsplass. Byggegrense mot senter vei T1 er 8,75 meter. Dette tilsvarer 4 meter fra ei endomsgrense i øst. Det kreves minimum 2 parkeringsplasser pr. boenhet hvorav minst én plass skal være i garasje/carport. Felles renovasjon for bolige ne innenfor BK tillates etablert innenfor bolig formålet. Kravet til brukbart sammenhengende uteoppholdsareal pr. boenh et er 80m 2. Området skal opparbeides iht. godkjent utomhusplan. Energianlegg (E) Innenfor formålet tillates det etablering av nettstasjon. Byggegrense for nettstasjon er 5 meter. Byggegrense for formålet sammenfaller med formålsgrensen. Det tillates også oppføring av nodehus for fiber innenfor formålet. Grønnstruktur - Grønnstruktur (G) Innenfor formålet tillates det etable ring av leke - og uteoppholdsarealer. G er offentlig og skal være a llment tilgjengelig. Området skal opparbeides iht. godkjent utomhuspl an. Hensynssoner Sikringssone Frisikt (H140_1) Det tillates ingen sikthindrende elementer i en høyde av 0,5 meter over de tilstøtende veiers planum. Enkle stolper og høystammede trær kan tillates innenfor sikringssonen.

6 6 Infrastruktursone Krav vedrørende infrastruktur (410_1) Det skal innenfor infrastruktursonen ikke oppføres varige installasjon er til hinder for vedlikehold i forbindelse med fordrøyningsbasseng som ligger i bakken. 6.4 Bebyggelsens plassering og utforming Vedlagt planforslaget ligger i llustrasjonsplan for planområ det (vedlegg 2 ) tilsvarende den som er vist ovenfor nedskalert. I llustrasjonsplanen viser en mulig løsning for bebyggelse innenfor formål BK med 6 stk. firemannsboliger dvs. 24 enheter totalt. Det vises kjøre adkomst til plan området fra T1 samt parkering. Bildet viser illustrasjonsplane nedskalert og ikke i målestokk. Nord er opp.

7 7 Boligområdet skal ha én adkomst fra T1 Harakollveien via rv35. En mulig løsning for boligområdet er en intern boligvei i planområdet sentralt plassert med tosidig utnyttelse. Bebyggelsen er foreslått i to rekker. Bebyggelsen er orientert med hovedfasaden mot sør. Husrekken i nord ligger mellom 2-2,5 meter høyere i terrenget enn husrekken i sør. I den bakre rekken trappes bebyggelsen med 0,50 meter for hver 4 mannsbolig. Dvs. at fra øst mot vest trappes de fra + 29, ,00. Den fremste rekken trappes med 0,25m for hver 4-mannsbolig. Dvs. at fra øst mot vest trappes enhetene fra +26,50-+26,00. Bebyggelsen går over 2 plan med 2 enheter i hvert plan. Grunnflaten pr. boenhet er ca. 85m 2. Boenhetene vil ha direkte utgang på privat sørvendt uteplass. For boenheter i 1. etasje vil privat uteplass ligge på terreng mens det for boenheter i 2. etasje vil være balkong. Det vil bli gode sol- og lysforhold for bebyggelsen og uteplasser. Bebyggelsen ligger med god innbyrdes avstand og vil således ikke forringe hverandres sol og lysforhold. Bebyggelsen har god terrengtilpasning. Utnyttelsesgrad Det tillates byggehøyder gesimshøyde 7,5 meter og mønehøyde 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng. I overordnet plan for Harakollen Boligfelt er det tillatt gesimshøyde 6 meter og mønehøyde 9 meter. Vi mener dette er et akseptabelt avvik da tekniske krav har endret seg etter at flateplanen ble vedtatt. Da det dreier seg om boliger med separate enheter i 1. og 2. etasje vil det i tillegg være krav om ekstra isolasjon. Dessuten er bebyggelsens totale høyde (mønehøyde 9 meter) i tråd med overordnet plan. Tillat %BYA er 30% innenfor BK. Utregningen nedenfor viser utnyttelsesgrad med utgangspunkt i den utnyttelsen av BK som er vist på illustrasjonsplanen. Det er beregnet 18m 2 pr. parkeringsplass: Totalt areal BK: 7472m 2 12 enheter med grunnflate ca. 85m 2 med boder som tillegg (12x115):1380m 2 Totalt parkeringsareal 24 enheter (24x18m 2 ): 432m 2 Totalt bebygd areal BYA (1380m m 2 ):1812m 2 %BYA: (1812/7466) x100= 24,3% Planen skal således været godt innenfor tillatt utnyttelsesgrad.

8 8 Skissen over viser fasader for planlagt bebyggelse Parkering Parkeringsarealene er plassert i forbindelse med veiareal og er en kombinasjon av åpen og overbygd parkering. I tråd med forslag til reguleringsbestemmelser er det pr. boenhet vist 2 parkeringsplasser hvorav én parkeringsplass er overbygd og én er åpen. Gangadkomst fra parkeringsplasser og frem til boliger har universell tilgjengelighet. Det vil også for husrekken i nord være mulig å kjøre til døren ved behov. Byggegrenser

9 9 Byggegrense mot senter vei T1 er økt fra 6,75 m i opprinnelig plan til 8,75 m. Byggegrensen er økt fra 2 meter mot eiendomsgrense til 4 meter. Byggegrense mot eiendomsgrensen i vest er redusert fra 4 meter i opprinnelig plan til 2 meter i planforslaget. Vi mener dette kan forsvares da det ikke vil komme bebyggelse på naboområdet som i dette planforslaget er foreslått regulert til Grønnstruktur. Lek og uteopphold Sør for BK er det forslått regulert et område for grønnstruktur (G) på 3850m 2. G er offentlig og skal være allment tilgjengelig og vil være en del av den overordnede grønnstrukturen for Harakollen som helhet. Fra alle boliger innenfor BK vil det være mulig å ta seg til grøntområdet (G) uten å måtte krysse vei eller parkeringsareal. Boligene lengst sør innenfor BK vil ha direkte adgang til grøntområdet fra felles privat uteoppholdsareal. G skal hovedsakelig opparbeides med elementer det er lett for n å vedlikeholde og skjøtte. Det legges opp til parkmessig opparbeidelse med balløkke, sykkelcrossbane og sittemuligheter. Forslag til reguleringsbestemmelser ( 6.1 d) stiller krav om egen lekeplass innenfor BK. Da plassering av bebyggelsen ikke er endelig bestemt ser vi det som en fordel ikke å avsette lekeplass som eget formål i plankartet. Av erfaring blir det behov for å justere plassering av lekeplassen til byggesaken. Strengt tatt vil det bety omregulering og det er en situasjon man ønsker å unngå. Lekeplassen skal være på minimum 50m 2 som er iht. til kravet i planen. Lekeplassen skal være felles privat for boliger innenfor BK og skal minimum inneholde sittemulighet, sandkasse og lekehus. Grøntområdet og lekeplassen tilstrebe universell tilgjengelighet. Leke og grøntområdet skal opparbeides iht. godkjent utomhusplan. Det tilstrebes universell tilgjengelighet både innenfor grøntområde og lekeplass. Alle boenheter får privat uteplass; på terreng i 1. etasje og på balkong i 2. etasje. Grunnlag for uteareal: Område BK: ca. 7466m 2 Fotavtrykk planlagt bebyggelse: 1380m 2 Internveier og parkeringsarealer: 2100m 2 Område BK (7466m 2 ) fratrukket planlagt bebyggelse (1380m 2 ) og kjøre- og parkeringsarealer (2100m 2 ) utgjør totalt 3986m 2. Fordelt på 48 boenheter utgjør dette ca. 166m 2 pr. boenhet. I tillegg

10 10 kommer balkonger i 2. etasje samt formål grønnstruktur (G) som ligger i direkte tilknytning til boliger innenfor BK med et areal på 3850m 2. Krav til MUA skal med dette være godt ivaretatt. Støy Sør og øst i planområdet ut mot Harakollveien (T1) vil det etableres støyskjermingstiltak. Multiconsult har gjort støyberegninger for B0 og F1 som ligger vedlagt planforslaget (vedlegg 3). Det er laget to alternativer der det ene kun viser støyskjerm med 2 meters høyde. Det andre alternativet som beskrives er kombinert voll og støyskjerm. For det meste av strekningen langs Harakolleveien foreslås det å etablere en 2 meter høy voll med bredde 5 meter. Der det ikke er plass til dette går man over til en 2 meter høy støyskjerm. Iht. støynotatet vil dette gi et lydnivå som vil gi tilfredsstillende lydnivå på uteoppholdsareal på bakkeplan for brorparten av området. Ved innkjøringen til feltet vil det være åpning i støyskjermen og der vil man ikke kunne få tilfredsstillende lydnivå. Terrengvollen vil kunne utformes på en måte som gjøre at den også kan brukes i lek og at den blir et positivt tilskudd til grønt og lekeområdet. Vollen utbredelse er vist på illustrasjonsplanen med skavur. Støyskjermingstiltak skal vises i plan ved søknad om tiltak og godkjennes som del av denne. Renovasjon Det tillates oppføring av renovasjonsanlegg innenfor BK som skal være felles for og betjene boligene innenfor BK. Renovasjonsanlegget er på illustrasjonsplanen vist så nære eiendomsgrensen mot T1 som mulig utenfor frisiktsonen for å begrense renovasjonsbilens behov for å kjøre inn i boligfeltet. Det forutsettes at renovasjonsbilen rygger inn i boligområdet ved tømming. Adkomsten inn til boligområdet er dimensjonert for renovasjonsbil/lastebil. Hensynssoner Det er regulert inn frisiktsone i forbindelse med adkomst til planområdet fra T1. I denne sonen er det ikke tillatt å etablere sikthindrende elementer høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veiers planum. Innenfor formål grønnstruktur (G) er det avsatt hensynssone Infrastruktursone Krav vedrørende infrastruktur. Dette er gjort for å identifisere at det ligger infrastruktur/fordrøyningsmagasin i bakken og for at dette tas hensyn til evt. i forbindelse med etablering av konstruksjoner innenfor formålet. Det skal ikke opparbeides lekeutstyr over denne som vil være til hinder for vedlikehold av fordrøyningsmagasinet.

11 Rekkefølgekrav Forslag til r eguleringsbes temmelser stiller krav til om at støytiltak som tilfredsstiller Miljøverndepartementets «Retningslinjer for støy i arealplanlegging T må være etablert f ør det gis brukstillat else for boliger innenfor BK. Notat fra Multiconsult vedrørende utendørs støy ligger vedlagt planmaterialet. Før det kan gis tillatelse til igangsetting for første boenhet innenfor BK må teknisk infrastruktur være etablert innenfor planområdet. Før det kan gis tillatelse til igangsetting for første boenhet innenfor BK må det foreligge godkjent utomhusplan. Det kan ikke gis ferdigattest for bebyggel sen innenfor BK før Grønnstruktur (G) er opparb eidet iht. godkjent utomhusplan. 7.0 Innkomne merknader etter va rsling Det har til varslingsfri sten 9. januar 2015 kommet inn 4 merknader. 1. Statens vegvesen Innhold: Vegvesenet har en del generelle kommentarer i forbindelse med oppstart planarbeid: Utbyggingen må være vurdert i en større sammenheng og grunnlaget må være godkjent (del)plan. Utbygging fører vanligvis til økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler. De trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. Forholdet til myke trafikanter og kollektivtrafikk må avklares. Store utbygginger kan kreve trafikkanalyser. Ved eventuelle nødvendige endringer på riks og fylkesveier må dette tas med i planarbeidet. Normal byggegrense mot riksveier/fylkesveier er 50 meter /15 meter med mulighet for å øke den til 100 meter. For regulering av støyømfintlige formål nær riks - eller fylkesvei kreves støyforholdene dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. For Harakollen B0 spesielt minner de om rekkefølgebestemmelsen i overo rdnet plan for Harakollen som de forutsetter videreført i detaljreguleringsplanen. SVV ber om at støysituasjonen vurderes spesielt da støyskjermingstiltakene som ligger i overordnet plan neppe kan videreføres.

12 12 Tiltakshavers kommentar: De generelle kommentarene tas til følge. Når det gjelder videreføringen av rekkefølgebestemmelsen vedrørende støy fra overordnet reguleringsplan er denne tatt med i en annen form. I forslag til reguleringsbestemmelser 5.6 a) kreves det at støyskjermingstiltak skal være etablert før det gis brukstillatelse for BK. Det er utarbeidet støyvurdering (vedlegg 3). Denne viser at det ved etablering av en 2 meter høy voll innenfor området regulert til Grønnstruktur langs Harakolleveien vil gi akseptable lydnivå på bebyggelsens uteplasser. Der det ikke er plass til en voll går man over til støyskjerm. Denne er plassert slik at den ikke kommer i frisiktsonen for avkjørselen til planområdet. 2. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) 9.januar 2015 Innhold: Det henvises til innspill gitt av NVE datert i forbindelse med varsel om oppstart planarbeid for Harakollen B0, B1, B2 og B3. Det bes om at dette innspillet tas med inn i dette planarbeidet. Viser til revisjon av NVEs retningslinjer 2/2011 «Flaum og skredfare i arealplanar» samt revisjon av veileder for utredning av fare knyttet til kvikkleire og skred i bratt terreng. Oppsummering av NVEs innspill datert : Dette innspillet gjelder for delområdene B0, B1, B2 og B3 samt delområdene B9-B15. Det går et mindre vassdrag gjennom området. Langs vassdrag er flom, erosjon og skred naturlige prosesser og planleggingen må ta hensyn til farene som disse prosessene kan utløse. Det beste virkemiddelet for å begrense vassdragsrelatert fare er å styre arealbruken vekk fra vassdraget. Det bør gjøres en konkret vurdering av og begrunnelse for byggeavstand mot vassdrag da elveos og randsoner langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og biologisk mangfold. Planområdet ligger under marin grense. Løsmassekart viser at det er marine avsetninger i planområdene. Grunnen må derfor undersøkes og utredes i forhold til forekomst av kvikkleire samt at skredfaren må vurderes. Det legges ved sjekkliste for vurdering av tema som inngår i NVEs forvaltningsområder. Tiltakshavers kommentar:

13 13 Planområde Harakollen B0 ligger ca. 90 meter vest for nærmeste vassdrag Lerbergbekken. Vi anser det derfor som lite sannsynlig at planområdet vil utsettes for flom og erosjon fra dette vassdraget. Etter et søk på skrednett.no viser det seg at planområdet ikke er avmerket med faregrad kvikkleire, jord og flomfare. Området er ikke kartlagt for steinsprang- eller snøskredfare. Når det gjelder sjekkliste vedlagt innspillet, kan det for delfelt B0 svares nei på alle de opplistede punktene. Slik vi ser det er det uproblematiske grunnforhold innenfor planområdet samt at det ikke er risiko for vassdragsrelatert fare. 3. Fylkesmannen i Buskerud 8. januar 2015 Innhold: Fylkesmannen ber om at det videre planarbeidet vurderer trafikkstøy fra Horgenveien i tråd med Klima og miljødepartementets støyretningslinje T-1442/2012. Det er viktig at planforslaget sikrer gjennomføring av støyreduserende tiltak før støyfølsomme bruksformål kan tas i bruk. Ber om at støyutredning følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at nødvendige støytiltak blir innarbeidet i planen. Det vises til RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen og disse må legges til grunn for planleggingen. Det stilles krav om lekeareal for barn i alle aldre og det skal sikres tilstrekkelige arealer for lek. En vurdering av lekemuligheter i planområdet og i nærmiljøet skal følge planforslaget. Barns skolevei bør vurderes ut ifra eventuelle behov for trafikksikringstiltak. Fylkesmannen ber om at n og tiltakshaver prøver å legge til rette for alternativer til strøm som oppvarmingsmåte og at miljøvennlige energiløsninger utredes. Det må redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i 8-12 i naturmangfoldloven er fulgt opp. Det listes opp nasjonale føringer som kan være relevante for planarbeidet. Tiltakshavers kommentar: Multiconsult har gjort støyvurdering (vedlegg 3) for planområdet i forbindelse med dette planarbeidet. Konklusjonen fra notatet er at ved oppføring av en 2 meter høy voll langs Harakolleveien i kombinasjon med støyskjerm der det ikke er plass til voll, vil krav til lydnivå på uteoppholdsareal være tilfredsstilt for størstedelen av planområdet. Dette gjelder støy fra veitrafikk.

14 14 Området der krav til lydnivå ikke tilfredsstilles er i forbindelse med innkjøringen til planområdet der det er åpning i støyskjermen. Notat vedrørende støy ligger som vedlegg til planmaterialet. Området avsatt til grønnstruktur (G) er skal tilrettelegges for lek tilpasset barn i alle aldre. Det er satt som plankrav at opparbeidelse av grøntområdet skal være iht. godkjent utomhusplan. Formål grønnstruktur er på 3919m 2 og vi mener det området bør kunne stille krav til lekeområder for barn i ulike aldre. Illustrasjonsplanen viser en mulig utnyttelse av formål grønnstruktur. Barn som skal gå til skolen fra planområdet må krysse T1 for å komme over til gang- sykkelveien (tidligere kjørevei Lauvtjernveien). Herfra går det gangvei videre ned til kulvert under rv35. Herfra går skoleveien langs Turveien før den går i kulvert under Østre Brugate. Bebyggelsen bygges med pipe så det vil være mulighet for vedfyring. Planområdet er tidligere regulert og har i den forbindelse vært gjennom runder med registreringer og utredninger. Det er ikke tidligere gjort funn av sjeldne eller truede plante eller dyrearter innenfor planområdet. Pr. i dag brukes området til mellomlagring av masser i forbindelse med utbygging i nærområdet. Det er lite igjen av opprinnelig terreng og det er ingen ting igjen av tidligere vegetasjon. 4. Buskerud fylkes 9. januar 2015 Innhold: I forbindelse med godkjenning av reguleringsplanen (for Harakollen boligfelt) ble det gitt dispensasjon med vilkår om utgravning av det berørte automatisk fredete kulturminner i planområdet. Vilkåret er innfridd og det er derfor ingen merknader til planforslaget. Tiltakshavers kommentar: Innspillet tas til følge. Med dette oppfylles kravet stilt i 5 c) i overordnet reguleringsplan for Harakollen boligfelt.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. Dato: 13.01.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdet

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500 Arkivopplysninger: PlanID: 07150 Saksbehandler: Anne Marie Stenmark Arkivsak: 12/1300-23 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune 1 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN Gnr/bnr 116/136 og del av 116/1,2 og del av 116/149 Sande kommune Vedlegg 2 Dato: 20.02.2013 Revisjon A: Justert etter offentlig ettersyn

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Gløsvåg Sommerro boligfelt, gnr/bnr 32/321, 32/17 og del av 32/229, forslag til detaljreguleringsplan Reguleringsbestemmelser Kommunens planid: R-276 Planforslaget er datert: 1.7.2013 Dato for revisjon

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato:

LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato: 1 LIER KOMMUNE - FORSLAG TIL BESTEMMELSER FOR DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR GRAVDALBERGET Bb1 SØR Dato: 20160615 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: dd. måned åååå. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak seksjonsleder PLANBESTEMMELSER. (pbl 12-7) PLANENS INTENSJON

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak seksjonsleder PLANBESTEMMELSER. (pbl 12-7) PLANENS INTENSJON Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Ytrebygda bydel, gnr. 120 bnr. 10 mfl. Folldalen Nasjonal arealplan-id 1201_63600000 Saksnummer 201323752/11

Detaljer

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune Forslag 18.2.2015 Revisjon A: 29.5.2015 Revisjon B: 22.9.2015 Revisjon C: 10.11.2015

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

Planid Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B12 - Sveabakken

Planid Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B12 - Sveabakken Malvik kommune Planbestemmelser Planid 201208 Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B12 - Sveabakken Dato for siste revisjon: 08.01.2012 Reguleringsplan datert: 20.11.2012 Dato for kommunetyrets

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013 NES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjordet. (del av gnr. 269 brn.270) Reguleringskart er datert 07.05.2013

Detaljer

Reguleringsplan for Rugdeveien 2 for gnr. 57 bnr.85 og deler av gnr. 57 og bnr. 87

Reguleringsplan for Rugdeveien 2 for gnr. 57 bnr.85 og deler av gnr. 57 og bnr. 87 EIDSBERG KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL bnr.85 og deler av gnr. 57 og bnr. 87 Dato for plankartet : 07.05.17 Dato for bestemmelsene: 07.05.17 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008 Vedlegg 9, reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 321 Planid: 20140008 Dato: 22.04.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: XXXX Bystyrets vedtak:

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 20110158 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon iht TMP-039/15 VEDTAK 07.05.2015 Kommunestyrets

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Ås kommune Bestemmelser til områdereguleringsplan for Solberg øst

Ås kommune Bestemmelser til områdereguleringsplan for Solberg øst Ås kommune Bestemmelser til områdereguleringsplan for Solberg øst Planbestemmelser datert 11.12.28 Plankart er datert 11.12.28 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Utomhusplan Ved søknad om rammetillatelse skal det

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede.

2.1.3 Minimum 5 % av felles parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bevegelseshemmede. Melding til utvalg for byutvikling 20.01.10-1/10 vedlegg 4 Side: 1 av 10 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR FELT B14, SKAARLIA SANDNES KOMMUNE, 2003115-01 Sist revidert: 1. desember 2009, Dimensjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for områ de ved Gravave gen - Heistad REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 22.10.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25.11.2014

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Solitun Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rygge kommunestyre xx.xx.2012 Reguleringsbestemmelsene er datert: 25.05.2012 Sist revidert: 16.08.2013

Detaljer

1.2 Boligtomter innenfor området tillates delt. Minimum tomtestørrelse er 1000 m².

1.2 Boligtomter innenfor området tillates delt. Minimum tomtestørrelse er 1000 m². REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR KORNVEIEN GNR 51 BNR 118, 261, 307, 317, 376, 378, 379, 431, 443, 454, 470, 475 OG 505 I FROGN KOMMUNE Plan nr. 051-0400 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE GNR/BNR 10/15 OG 56, 11/180 M.FL., STYRI

EIDSVOLL KOMMUNE GNR/BNR 10/15 OG 56, 11/180 M.FL., STYRI EIDSVOLL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for GNR/BNR 10/15 OG 56, 11/180 M.FL., STYRI -PlanID 023726800- Planen er datert: 15.04.2016 Bestemmelsene er datert: 15.04.2016 Vedtatt av kommunestyret: xx.xx.20xx

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

1.1.2 Bolig BBB1 og BBB3 I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte byggegrenser.

1.1.2 Bolig BBB1 og BBB3 I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte byggegrenser. DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYMOEN GNR/BNR 73/67, 73/58 MFL. SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID 201417 Dato: 11.10.2016 Revidert: av Søgne kommune 18.10.16. Vedtatt av kommunestyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Detaljer

DETALJREGULERING JAMTVEGEN LEVANGER

DETALJREGULERING JAMTVEGEN LEVANGER DETALJREGULERING JAMTVEGEN 22 7600 LEVANGER REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 18.05.2017 Reguleringsbestemmelser datert: 18.05.2017 Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

ÅS KOMMUNE Plan nr.: R-291 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR DYSTER- ELDOR II. Bestemmelser datert: Kart datert:

ÅS KOMMUNE Plan nr.: R-291 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR DYSTER- ELDOR II. Bestemmelser datert: Kart datert: ÅS KOMMUNE Plan nr.: R-291 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR DYSTER- ELDOR II. Bestemmelser datert: 06.01.2014 Kart datert: 17.11.2014 Bestemmelser revidert: Kart revidert: Bestemmelser revidert:

Detaljer

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens 12-5, 2.ledd)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens 12-5, 2.ledd) 1 DETALJREGULERING FOR RESAHAGEN STRAND KOMMUNE PLAN NR 11-4 DELFELT B2 OG B7 REGULERINGSBESTEMMELSER Utlagt til offentlig ettersyn 23.05 06.07.12 Datert 19.3.2012 Revisjon 21.5.2012 1 FORMÅL Formål med

Detaljer

REGULERINGSPLAN VORMSTAD BOLIGER. EIENDOMMEN GNR. 109 BNR. 170 m.fl. ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN VORMSTAD BOLIGER. EIENDOMMEN GNR. 109 BNR. 170 m.fl. ORKDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN VORMSTAD BOLIGER EIENDOMMEN GNR. 109 BNR. 170 m.fl. ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Planområdet er på ca 17 dekar og ligger på Vormstad. Området er tidligere brukt som campingplass,

Detaljer

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER Plankartets dato: 28.05.13 Revidert sist: Bestemmelsenes dato: 28.05.13 Revidert sist: 25.11.13 Behandling Behandling Dato sak Sign Melding om planarbeid

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20

PORSGRUNN KOMMUNE. Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 Arkivsak : 12/03235 Arkivkode : PlanID 0770 Sakstittel : Reguleringsplan for Pans veg 20 REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER Datert Børve og Borchsenius as 20.06.13. Godkjent av Porsgrunn

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE.

BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN TOPPEN, OPPLANDSVEIEN, GRIMSTAD KOMMUNE. 1. GENERELT Planområdet disponeres i samsvar med Plan- og bygningsloven til: - Bebyggelse og anlegg, 12-5, 1 Boligbebyggelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.05. 2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 02.02.2017 Dato for 2. gangs behandling

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

1.1.2 Bolig BBB1 og BBB3 I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte byggegrenser.

1.1.2 Bolig BBB1 og BBB3 I område BBB1 og BBB3 skal det føres opp blokkbebyggelse for bolig innenfor de angitte byggegrenser. DETALJREGULERINGSPLAN FOR NYMOEN GNR/BNR 73/67, 73/58 MFL. SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID 201417 Dato: 11.10.2016 Revidert: av Søgne kommune 18.10.16. og 20.02.17. Revidert av SPISS: 10.02.2017

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN Dato: 3.5.2010 Rev A: 10.6.2010 Rev B: 2.12.2010 Rev C: 11.1.2011 Rev D: 26.5.2011 Revidert iht. kommunestyrets vedtak 9.2.2011 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN/EKELI

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 439R Brusfabrikken, boliger Kongsberg kommune

Bestemmelser til reguleringsplan 439R Brusfabrikken, boliger Kongsberg kommune Bestemmelser til reguleringsplan 439R Brusfabrikken, boliger Kongsberg kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 054/14 18.06.2014 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av boligbebyggelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Saksnr.: 13/542 Løpenr.: 33739/2015 Planbestemmelser til detaljregulering for: Strandveien 7-11, Mjøndalen Plan ID: 20130002 Dato: 18.02.16 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 15.10.15 Offentlig ettersyn Sluttbehandling Vedtak: ME av plan Saksnr: 015/16 16.02.2016 PlanID: 2011004 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

Planbestemmelser til reguleringsplan 0301R1101 ØVREDALEN SKOLE Gnr/bnr 56/22

Planbestemmelser til reguleringsplan 0301R1101 ØVREDALEN SKOLE Gnr/bnr 56/22 Fet kommune Planbestemmelser til reguleringsplan 0301R1101 ØVREDALEN SKOLE Gnr/bnr 56/22 Plankart datert: 27.03.2012, sist revidert: 10.09.2012 Bestemmelser datert: 27.03.2012, sist revidert: 10.09.2012

Detaljer

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNAKER KOMMUNE DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 30.7.2014 Sist revidert 28.6.2017 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå Jevnaker...... dd.mm.åååå... ordfører

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer