Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune"

Transkript

1 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: Siv. Ing. Stener Sørensen har utarbeidet et forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 del av gnr/bnr 101/106 og del av 106/220 m.fl. og fremmer forslaget på vegne av Ripel Bygg as. 2.0 Hensikt med planen 2.1 Hensikten med planarbeidet er: Å legge til rette for B oligbebyggelse - konsentrert småhusbeby ggelse med tilhørende anlegg Å legge til rette for område for energianlegg Å leg ge til rette for offentlig grøntområde 2.2 Forslagsstiller/konsulent/eierforhold Planen fremmes av Ripel Bygg as. Konsulent for planarbeidet er Siv. Ing. Stener Sørensen as P lanområdet omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: Gnr/bnr Eier Areal (m 2 ) 101/106 Per Harald Hobbelstad /102 Buskerud Sykehuset /220 Bjørn Sigurd Hauge 3780 B0 d el av 103/220 Ripel Bygg as 6451 Totalt areal Ca

2 2 3.0 Planprosess Medvirkningsprosess Oppstart planarbeid ble varslet i Drammens Tidende 11.desember Naboer ble tilskrevet med brev datert 9.desember Varslingsfristen var satt til 9. januar Faksimile fra Drammens Tidende 11.desember Planstatus og rammebetingelser 4.1 Overordnede planer Kommuneplan: Planområdet er i Kommuneplanens arealdel avsatt til Boligbebyggelse fremtidig. Forslaget er i tråd med planens arealdel.

3 3 4.2 Gjeldende reguleringsplan Planområdet er tidligere regulert til bolig med tilhørende anlegg delområde B0 i Reguleringsplan for Harakollen boligfelt (plan ID 0601). Deler av planområdet (ca. 1015m 2 ) som i overordnet plan var regulert til Friområde F1 er i planforslaget foreslått innlemmet som del av boligområdet. Planforslaget er i all hovedsak i tråd med overordnet reguleringsplan. Utklippet nedenfor viser planområdet (B0) slik det er regulert i overordnet plan. Det ble i samråd med Øvre Eiker besluttet også å inkludere F1 i varslingen. Dette ble gjort for å se på muligheten for å innlemme deler av F1 i byggeområdet. Størrelsen på F1 var satt på bakgrunn at man i arbeidet med overordnet reguleringsplan for Harakollen ønsket å etablere åpen overvannshåndtering for planområdet som helhet. Innenfor F1 var det planlagt fordrøyningsdam/biologisk rensedam som en del av den blå-grønne strukturen. Åpen overvannshåndtering har man i løpet av foregående utbygginger på Harakollen gått bort fra. Dette resulterte i et redusert arealbehov til overvannshåndtering og man fikk muligheten for å se på en justering av formålsgrensen mellom grøntområdet og byggeområdet. Utsnitt av overordnet Reguleringsplan for Harakollen boligfelt

4 4 5.0 Eksisterende situasjon Eksisterende forhold innenfor planområdet er ikke beskrevet i detalj i denne planbeskrivelsen da dette anses som grundig dokumentert i planbeskrivelsen for overordnet reguleringsplan for Harakollen boligfelt (Plan ID 0601). Planbeskrivelse tilhørende overordnet reguleringsplan ligger som vedlegg til planforslaget. Det aktuelle planområdet er det sørligste området som er regulert til bolig med tilhørende anlegg, innenfor overordnet Reguleringsplan for Harakollen boligfelt. Planområdet har adkomst fra adkomstvei T1 regulert i overordnet plan, via rv35. Opprinnelig var planområdet dyrka mark og terrenget var slakt stigende mot nord med fin utsikt mot vest. I den senere tiden har planområdet blitt brukt til mellomlagring av masser slik at terrenget er nokså endret i forhold til opprinnelig situasjon. Det finnes verken bebyggelse eller vegetasjon innenfor området i dag, men det er opparbeidet noe infrastruktur under bakken. Lengst sørøst mot T1 er det anlagt et fordrøyningsmagasin i grunnen. Det er også langt vann -, overvann- og spillvannsledninger samt sandfangskum innenfor planområdet. 6.0 Beskrivelse av planforslaget 6.1 Planlagt arealbruk Planområdet reguleres til boligformål herunder konsentrert småhusbebyggelse, energianlegg og grønnstruktur samt hensynssoner. 6.2 Reguleringsformål Formål Areal (m 2 ) Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse konsentrert Ca småhusbebyggelse (BK) Energianlegg (E) Ca. 220 Grønnstruktur Grønnstruktur (G) Ca Hensynssoner Sikringssone frisikt (H140_1) Ca. 100 (overlappende) Infrastruktursone krav vedrørende infrastruktur (H410_1) Ca. 400 (overlappende)

5 5 6.3 Gjennomgang av aktuelle regulerings formål Bebyggelse og anlegg - Konsentrert småhusbebyggelse (BK) Iht. forslag til reguleringsbestemmelser er maksimal tillatt gesimshøyde 7,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng og maksimal tillatt mønehøyde er 9,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Maksimal tillatt p rosent bebygd areal (%BYA) er 30%. Utnytte lsesgraden beregnes ut ifra formål BK som er avsatt til boligbebyggelse. Iht. TEK inngår også parkering i bebygd areal. Det regnes 18m 2 pr. parkeringsplass. Byggegrense mot senter vei T1 er 8,75 meter. Dette tilsvarer 4 meter fra ei endomsgrense i øst. Det kreves minimum 2 parkeringsplasser pr. boenhet hvorav minst én plass skal være i garasje/carport. Felles renovasjon for bolige ne innenfor BK tillates etablert innenfor bolig formålet. Kravet til brukbart sammenhengende uteoppholdsareal pr. boenh et er 80m 2. Området skal opparbeides iht. godkjent utomhusplan. Energianlegg (E) Innenfor formålet tillates det etablering av nettstasjon. Byggegrense for nettstasjon er 5 meter. Byggegrense for formålet sammenfaller med formålsgrensen. Det tillates også oppføring av nodehus for fiber innenfor formålet. Grønnstruktur - Grønnstruktur (G) Innenfor formålet tillates det etable ring av leke - og uteoppholdsarealer. G er offentlig og skal være a llment tilgjengelig. Området skal opparbeides iht. godkjent utomhuspl an. Hensynssoner Sikringssone Frisikt (H140_1) Det tillates ingen sikthindrende elementer i en høyde av 0,5 meter over de tilstøtende veiers planum. Enkle stolper og høystammede trær kan tillates innenfor sikringssonen.

6 6 Infrastruktursone Krav vedrørende infrastruktur (410_1) Det skal innenfor infrastruktursonen ikke oppføres varige installasjon er til hinder for vedlikehold i forbindelse med fordrøyningsbasseng som ligger i bakken. 6.4 Bebyggelsens plassering og utforming Vedlagt planforslaget ligger i llustrasjonsplan for planområ det (vedlegg 2 ) tilsvarende den som er vist ovenfor nedskalert. I llustrasjonsplanen viser en mulig løsning for bebyggelse innenfor formål BK med 6 stk. firemannsboliger dvs. 24 enheter totalt. Det vises kjøre adkomst til plan området fra T1 samt parkering. Bildet viser illustrasjonsplane nedskalert og ikke i målestokk. Nord er opp.

7 7 Boligområdet skal ha én adkomst fra T1 Harakollveien via rv35. En mulig løsning for boligområdet er en intern boligvei i planområdet sentralt plassert med tosidig utnyttelse. Bebyggelsen er foreslått i to rekker. Bebyggelsen er orientert med hovedfasaden mot sør. Husrekken i nord ligger mellom 2-2,5 meter høyere i terrenget enn husrekken i sør. I den bakre rekken trappes bebyggelsen med 0,50 meter for hver 4 mannsbolig. Dvs. at fra øst mot vest trappes de fra + 29, ,00. Den fremste rekken trappes med 0,25m for hver 4-mannsbolig. Dvs. at fra øst mot vest trappes enhetene fra +26,50-+26,00. Bebyggelsen går over 2 plan med 2 enheter i hvert plan. Grunnflaten pr. boenhet er ca. 85m 2. Boenhetene vil ha direkte utgang på privat sørvendt uteplass. For boenheter i 1. etasje vil privat uteplass ligge på terreng mens det for boenheter i 2. etasje vil være balkong. Det vil bli gode sol- og lysforhold for bebyggelsen og uteplasser. Bebyggelsen ligger med god innbyrdes avstand og vil således ikke forringe hverandres sol og lysforhold. Bebyggelsen har god terrengtilpasning. Utnyttelsesgrad Det tillates byggehøyder gesimshøyde 7,5 meter og mønehøyde 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng. I overordnet plan for Harakollen Boligfelt er det tillatt gesimshøyde 6 meter og mønehøyde 9 meter. Vi mener dette er et akseptabelt avvik da tekniske krav har endret seg etter at flateplanen ble vedtatt. Da det dreier seg om boliger med separate enheter i 1. og 2. etasje vil det i tillegg være krav om ekstra isolasjon. Dessuten er bebyggelsens totale høyde (mønehøyde 9 meter) i tråd med overordnet plan. Tillat %BYA er 30% innenfor BK. Utregningen nedenfor viser utnyttelsesgrad med utgangspunkt i den utnyttelsen av BK som er vist på illustrasjonsplanen. Det er beregnet 18m 2 pr. parkeringsplass: Totalt areal BK: 7472m 2 12 enheter med grunnflate ca. 85m 2 med boder som tillegg (12x115):1380m 2 Totalt parkeringsareal 24 enheter (24x18m 2 ): 432m 2 Totalt bebygd areal BYA (1380m m 2 ):1812m 2 %BYA: (1812/7466) x100= 24,3% Planen skal således været godt innenfor tillatt utnyttelsesgrad.

8 8 Skissen over viser fasader for planlagt bebyggelse Parkering Parkeringsarealene er plassert i forbindelse med veiareal og er en kombinasjon av åpen og overbygd parkering. I tråd med forslag til reguleringsbestemmelser er det pr. boenhet vist 2 parkeringsplasser hvorav én parkeringsplass er overbygd og én er åpen. Gangadkomst fra parkeringsplasser og frem til boliger har universell tilgjengelighet. Det vil også for husrekken i nord være mulig å kjøre til døren ved behov. Byggegrenser

9 9 Byggegrense mot senter vei T1 er økt fra 6,75 m i opprinnelig plan til 8,75 m. Byggegrensen er økt fra 2 meter mot eiendomsgrense til 4 meter. Byggegrense mot eiendomsgrensen i vest er redusert fra 4 meter i opprinnelig plan til 2 meter i planforslaget. Vi mener dette kan forsvares da det ikke vil komme bebyggelse på naboområdet som i dette planforslaget er foreslått regulert til Grønnstruktur. Lek og uteopphold Sør for BK er det forslått regulert et område for grønnstruktur (G) på 3850m 2. G er offentlig og skal være allment tilgjengelig og vil være en del av den overordnede grønnstrukturen for Harakollen som helhet. Fra alle boliger innenfor BK vil det være mulig å ta seg til grøntområdet (G) uten å måtte krysse vei eller parkeringsareal. Boligene lengst sør innenfor BK vil ha direkte adgang til grøntområdet fra felles privat uteoppholdsareal. G skal hovedsakelig opparbeides med elementer det er lett for n å vedlikeholde og skjøtte. Det legges opp til parkmessig opparbeidelse med balløkke, sykkelcrossbane og sittemuligheter. Forslag til reguleringsbestemmelser ( 6.1 d) stiller krav om egen lekeplass innenfor BK. Da plassering av bebyggelsen ikke er endelig bestemt ser vi det som en fordel ikke å avsette lekeplass som eget formål i plankartet. Av erfaring blir det behov for å justere plassering av lekeplassen til byggesaken. Strengt tatt vil det bety omregulering og det er en situasjon man ønsker å unngå. Lekeplassen skal være på minimum 50m 2 som er iht. til kravet i planen. Lekeplassen skal være felles privat for boliger innenfor BK og skal minimum inneholde sittemulighet, sandkasse og lekehus. Grøntområdet og lekeplassen tilstrebe universell tilgjengelighet. Leke og grøntområdet skal opparbeides iht. godkjent utomhusplan. Det tilstrebes universell tilgjengelighet både innenfor grøntområde og lekeplass. Alle boenheter får privat uteplass; på terreng i 1. etasje og på balkong i 2. etasje. Grunnlag for uteareal: Område BK: ca. 7466m 2 Fotavtrykk planlagt bebyggelse: 1380m 2 Internveier og parkeringsarealer: 2100m 2 Område BK (7466m 2 ) fratrukket planlagt bebyggelse (1380m 2 ) og kjøre- og parkeringsarealer (2100m 2 ) utgjør totalt 3986m 2. Fordelt på 48 boenheter utgjør dette ca. 166m 2 pr. boenhet. I tillegg

10 10 kommer balkonger i 2. etasje samt formål grønnstruktur (G) som ligger i direkte tilknytning til boliger innenfor BK med et areal på 3850m 2. Krav til MUA skal med dette være godt ivaretatt. Støy Sør og øst i planområdet ut mot Harakollveien (T1) vil det etableres støyskjermingstiltak. Multiconsult har gjort støyberegninger for B0 og F1 som ligger vedlagt planforslaget (vedlegg 3). Det er laget to alternativer der det ene kun viser støyskjerm med 2 meters høyde. Det andre alternativet som beskrives er kombinert voll og støyskjerm. For det meste av strekningen langs Harakolleveien foreslås det å etablere en 2 meter høy voll med bredde 5 meter. Der det ikke er plass til dette går man over til en 2 meter høy støyskjerm. Iht. støynotatet vil dette gi et lydnivå som vil gi tilfredsstillende lydnivå på uteoppholdsareal på bakkeplan for brorparten av området. Ved innkjøringen til feltet vil det være åpning i støyskjermen og der vil man ikke kunne få tilfredsstillende lydnivå. Terrengvollen vil kunne utformes på en måte som gjøre at den også kan brukes i lek og at den blir et positivt tilskudd til grønt og lekeområdet. Vollen utbredelse er vist på illustrasjonsplanen med skavur. Støyskjermingstiltak skal vises i plan ved søknad om tiltak og godkjennes som del av denne. Renovasjon Det tillates oppføring av renovasjonsanlegg innenfor BK som skal være felles for og betjene boligene innenfor BK. Renovasjonsanlegget er på illustrasjonsplanen vist så nære eiendomsgrensen mot T1 som mulig utenfor frisiktsonen for å begrense renovasjonsbilens behov for å kjøre inn i boligfeltet. Det forutsettes at renovasjonsbilen rygger inn i boligområdet ved tømming. Adkomsten inn til boligområdet er dimensjonert for renovasjonsbil/lastebil. Hensynssoner Det er regulert inn frisiktsone i forbindelse med adkomst til planområdet fra T1. I denne sonen er det ikke tillatt å etablere sikthindrende elementer høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veiers planum. Innenfor formål grønnstruktur (G) er det avsatt hensynssone Infrastruktursone Krav vedrørende infrastruktur. Dette er gjort for å identifisere at det ligger infrastruktur/fordrøyningsmagasin i bakken og for at dette tas hensyn til evt. i forbindelse med etablering av konstruksjoner innenfor formålet. Det skal ikke opparbeides lekeutstyr over denne som vil være til hinder for vedlikehold av fordrøyningsmagasinet.

11 Rekkefølgekrav Forslag til r eguleringsbes temmelser stiller krav til om at støytiltak som tilfredsstiller Miljøverndepartementets «Retningslinjer for støy i arealplanlegging T må være etablert f ør det gis brukstillat else for boliger innenfor BK. Notat fra Multiconsult vedrørende utendørs støy ligger vedlagt planmaterialet. Før det kan gis tillatelse til igangsetting for første boenhet innenfor BK må teknisk infrastruktur være etablert innenfor planområdet. Før det kan gis tillatelse til igangsetting for første boenhet innenfor BK må det foreligge godkjent utomhusplan. Det kan ikke gis ferdigattest for bebyggel sen innenfor BK før Grønnstruktur (G) er opparb eidet iht. godkjent utomhusplan. 7.0 Innkomne merknader etter va rsling Det har til varslingsfri sten 9. januar 2015 kommet inn 4 merknader. 1. Statens vegvesen Innhold: Vegvesenet har en del generelle kommentarer i forbindelse med oppstart planarbeid: Utbyggingen må være vurdert i en større sammenheng og grunnlaget må være godkjent (del)plan. Utbygging fører vanligvis til økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler. De trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. Forholdet til myke trafikanter og kollektivtrafikk må avklares. Store utbygginger kan kreve trafikkanalyser. Ved eventuelle nødvendige endringer på riks og fylkesveier må dette tas med i planarbeidet. Normal byggegrense mot riksveier/fylkesveier er 50 meter /15 meter med mulighet for å øke den til 100 meter. For regulering av støyømfintlige formål nær riks - eller fylkesvei kreves støyforholdene dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. For Harakollen B0 spesielt minner de om rekkefølgebestemmelsen i overo rdnet plan for Harakollen som de forutsetter videreført i detaljreguleringsplanen. SVV ber om at støysituasjonen vurderes spesielt da støyskjermingstiltakene som ligger i overordnet plan neppe kan videreføres.

12 12 Tiltakshavers kommentar: De generelle kommentarene tas til følge. Når det gjelder videreføringen av rekkefølgebestemmelsen vedrørende støy fra overordnet reguleringsplan er denne tatt med i en annen form. I forslag til reguleringsbestemmelser 5.6 a) kreves det at støyskjermingstiltak skal være etablert før det gis brukstillatelse for BK. Det er utarbeidet støyvurdering (vedlegg 3). Denne viser at det ved etablering av en 2 meter høy voll innenfor området regulert til Grønnstruktur langs Harakolleveien vil gi akseptable lydnivå på bebyggelsens uteplasser. Der det ikke er plass til en voll går man over til støyskjerm. Denne er plassert slik at den ikke kommer i frisiktsonen for avkjørselen til planområdet. 2. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) 9.januar 2015 Innhold: Det henvises til innspill gitt av NVE datert i forbindelse med varsel om oppstart planarbeid for Harakollen B0, B1, B2 og B3. Det bes om at dette innspillet tas med inn i dette planarbeidet. Viser til revisjon av NVEs retningslinjer 2/2011 «Flaum og skredfare i arealplanar» samt revisjon av veileder for utredning av fare knyttet til kvikkleire og skred i bratt terreng. Oppsummering av NVEs innspill datert : Dette innspillet gjelder for delområdene B0, B1, B2 og B3 samt delområdene B9-B15. Det går et mindre vassdrag gjennom området. Langs vassdrag er flom, erosjon og skred naturlige prosesser og planleggingen må ta hensyn til farene som disse prosessene kan utløse. Det beste virkemiddelet for å begrense vassdragsrelatert fare er å styre arealbruken vekk fra vassdraget. Det bør gjøres en konkret vurdering av og begrunnelse for byggeavstand mot vassdrag da elveos og randsoner langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og biologisk mangfold. Planområdet ligger under marin grense. Løsmassekart viser at det er marine avsetninger i planområdene. Grunnen må derfor undersøkes og utredes i forhold til forekomst av kvikkleire samt at skredfaren må vurderes. Det legges ved sjekkliste for vurdering av tema som inngår i NVEs forvaltningsområder. Tiltakshavers kommentar:

13 13 Planområde Harakollen B0 ligger ca. 90 meter vest for nærmeste vassdrag Lerbergbekken. Vi anser det derfor som lite sannsynlig at planområdet vil utsettes for flom og erosjon fra dette vassdraget. Etter et søk på skrednett.no viser det seg at planområdet ikke er avmerket med faregrad kvikkleire, jord og flomfare. Området er ikke kartlagt for steinsprang- eller snøskredfare. Når det gjelder sjekkliste vedlagt innspillet, kan det for delfelt B0 svares nei på alle de opplistede punktene. Slik vi ser det er det uproblematiske grunnforhold innenfor planområdet samt at det ikke er risiko for vassdragsrelatert fare. 3. Fylkesmannen i Buskerud 8. januar 2015 Innhold: Fylkesmannen ber om at det videre planarbeidet vurderer trafikkstøy fra Horgenveien i tråd med Klima og miljødepartementets støyretningslinje T-1442/2012. Det er viktig at planforslaget sikrer gjennomføring av støyreduserende tiltak før støyfølsomme bruksformål kan tas i bruk. Ber om at støyutredning følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at nødvendige støytiltak blir innarbeidet i planen. Det vises til RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen og disse må legges til grunn for planleggingen. Det stilles krav om lekeareal for barn i alle aldre og det skal sikres tilstrekkelige arealer for lek. En vurdering av lekemuligheter i planområdet og i nærmiljøet skal følge planforslaget. Barns skolevei bør vurderes ut ifra eventuelle behov for trafikksikringstiltak. Fylkesmannen ber om at n og tiltakshaver prøver å legge til rette for alternativer til strøm som oppvarmingsmåte og at miljøvennlige energiløsninger utredes. Det må redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i 8-12 i naturmangfoldloven er fulgt opp. Det listes opp nasjonale føringer som kan være relevante for planarbeidet. Tiltakshavers kommentar: Multiconsult har gjort støyvurdering (vedlegg 3) for planområdet i forbindelse med dette planarbeidet. Konklusjonen fra notatet er at ved oppføring av en 2 meter høy voll langs Harakolleveien i kombinasjon med støyskjerm der det ikke er plass til voll, vil krav til lydnivå på uteoppholdsareal være tilfredsstilt for størstedelen av planområdet. Dette gjelder støy fra veitrafikk.

14 14 Området der krav til lydnivå ikke tilfredsstilles er i forbindelse med innkjøringen til planområdet der det er åpning i støyskjermen. Notat vedrørende støy ligger som vedlegg til planmaterialet. Området avsatt til grønnstruktur (G) er skal tilrettelegges for lek tilpasset barn i alle aldre. Det er satt som plankrav at opparbeidelse av grøntområdet skal være iht. godkjent utomhusplan. Formål grønnstruktur er på 3919m 2 og vi mener det området bør kunne stille krav til lekeområder for barn i ulike aldre. Illustrasjonsplanen viser en mulig utnyttelse av formål grønnstruktur. Barn som skal gå til skolen fra planområdet må krysse T1 for å komme over til gang- sykkelveien (tidligere kjørevei Lauvtjernveien). Herfra går det gangvei videre ned til kulvert under rv35. Herfra går skoleveien langs Turveien før den går i kulvert under Østre Brugate. Bebyggelsen bygges med pipe så det vil være mulighet for vedfyring. Planområdet er tidligere regulert og har i den forbindelse vært gjennom runder med registreringer og utredninger. Det er ikke tidligere gjort funn av sjeldne eller truede plante eller dyrearter innenfor planområdet. Pr. i dag brukes området til mellomlagring av masser i forbindelse med utbygging i nærområdet. Det er lite igjen av opprinnelig terreng og det er ingen ting igjen av tidligere vegetasjon. 4. Buskerud fylkes 9. januar 2015 Innhold: I forbindelse med godkjenning av reguleringsplanen (for Harakollen boligfelt) ble det gitt dispensasjon med vilkår om utgravning av det berørte automatisk fredete kulturminner i planområdet. Vilkåret er innfridd og det er derfor ingen merknader til planforslaget. Tiltakshavers kommentar: Innspillet tas til følge. Med dette oppfylles kravet stilt i 5 c) i overordnet reguleringsplan for Harakollen boligfelt.

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer

Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent av Øystein Gjessing Karlsen Signaturer Nes kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) Detaljregulering Esval Holsravina 20. mars 2015 Utgivelsesdato 20. mars 2015 Saksbehandler Kristoffer Rein Kontrollert av Ina Lystad Jacobsen Godkjent

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014

Konsekvensutredning. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Konsekvensutredning Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Del 1. Tomtealternativer i Molde kommune 16.6.2014 Oppdraget Oppdragsgiver Helsebygg Midt Norge Oppdragsgivers kontakt Gudmund Moen Oppdragets navn KU

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene.

3.1.2 Plassering av planlagt bebyggelse Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. Byplankontoret Planident: r20130019 Arkivsak: 12/59307 Høieggen og Buenget, felt B1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 08.12.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen

Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen Konsekvensutredning av områder som er lagt inn i kommuneplanen KOMMUNEPLAN FOR RØYKEN 2010-2023 Revidert 15.09.2011 Plan- bygg og oppmålingsenheten INNSPILL Nr. B02 (1.4) Forslagstiller Forslag til kommuneplan

Detaljer