Årsplan Oterstien familiebarnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15"

Transkript

1 Årsplan Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste forskriftene er: Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (10. januar 2011). Rammeplanens mål er å være en forpliktende ramme for personalet i barnehagen i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av hele barnehagens virksomhet. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, dens formål er å fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade. Lov med forskrifter finnes på eller kan lånes fra barnehagen En familiebarnehage har det hjemlige preg som sitt varemerke. Gjennom lek og hverdagslige aktiviteter blir det skapt en myk overgang til arenaer utenfor hjemmet. Det gjelder å fylle dagen med innhold som knytter seg til små barns opplevelser i forhold til de nære ting, og se utfordringer i det. Formålet for Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 1, Lov om barnehager Innholdet i Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. 2, Lov om barnehager Alle skal ha noen som heier på seg! Side 1 av 14

2 Hva er så en familiebarnehage I hver enhet/gruppe kan det være opp til fem barn. Familiebarnehagen er best egnet for barn under tre år. En assistent utfører det daglige arbeidet En førskolelærer er styrer og gir pedagogisk veiledning hver uke. Familiebarnehagen finansieres ved foreldrebetaling og. kommunalt tilskudd Kjennetegn ved en god familiebarnehage Arbeidsforholdene må legges til rette for de ansatte for å sikre mulighet til samarbeid med andre vikarordning mulighet for opplæring og utvikling Dette er viktige elementer som skaper trygghet og trivsel, og dermed gir det beste grunnlag for et godt tilbud til barna. Hentet fra regjeringen.no Hvem er så vi i. Familiebarnehagen har vært i drift siden august Vi holder til i en privatbolig i Hakadal nord i Nittedal kommune. Uteområdet/ lekeplassen vår har vi i et stille og rolig villastrøk. Vi har gradvis utvidet driften. Fra å være enkel gruppe familiebarnehage i et privat hjem, til slik vi fremstår i dag. Med dobbel gruppe familiebarnehage (opptil 10 barn)og en liten, en avdelings barnehage. Barnehagen har lokaler godkjent for formålet i underetasjen av boligen. Familiebarnehagen disponerer også deler av boligens 1 etasje. Om morgenen og ettermiddagen er vi sammen med Oterstien barnehage i underetasjen. Dette muliggjør at vi kan ha tettere voksenkontakt, med en voksen fra barnehagen og familiebarnehagen. Barna blir på den måten også kjent med flere voksne, slik at vi er mindre sårbare ved sykdom eller annet fravær blant personalet. Vi låner også personal av hverandre slik at vi lettere kan delta på kurs. På denne måten sikrer vi faglig oppdatering og utvikling i arbeidet for den enkelte, og til beste for barna i familiebarnehagen. Det er primært barn i alderen 0-3 år som tilbys plass i familiebarnehagen vår. I barnehagen tilbyr vi primært plass til barn i sitt tredje år eller eldre. Personalmøter og planleggingsdager har vi derfor noe sammen og noe avdelingsvis. Dette for å sikre at planlegging blir gjort utefra barnas alder modning og forutsetninger For de minste barna gir det trygghet å være i gruppe sammen med jevnaldrende, og sine faste voksne. Vi deler oss derfor i barnehage og familiebarnehagegruppe så fort mange nok voksne har kommet på jobb, og senest kl Når barna er i sitt tredje år vil vi i samråd med dere, avklare overgang/oppstart i barnehagen. Et halvt år før barnas overgang vil vi da ha et mer aktivt samarbeid mellom familiebarnehagen og barnehagen for disse barna. Målet er en myk overgang fra liten til stor avdeling. Vi ønsker og har i alle år vektlagt å være mye, og gjøre mye ute med barna i Oterstien familiebarnehage og barnehage. Friluftsliv og det å være ute, skal være noe barna bedriver med glede. Barn har et naturlig behov for å bevege seg, fysisk aktivitet fremmer barns trivsel, helse og utvikling. Barn er kroppslige og de lærer med hele seg! De fleste aktiviteter i familiebarnehagen kan med fordel gjøres utendørs. Men det ligger mye dårlig Alle skal ha noen som heier på seg! Side 2 av 14

3 læring i det å fryse, vi har derfor ikke så lange økter ute når det er kaldt. For at barna skal bli glad i å være ute har vi to faste ute/turdager. Da begynner vi å kle oss for utetid fra kl 9.15 og går på tur i nærmiljøet. Formiddagsmaten koser vi oss med på tur eller inne i grillhytta vår, dette avhenger av vær og føreforhold. Resten av uka kaller vi for gruppedag. Utefra barnas alder og modning introduserer vi barna for ulike typer formingsaktiviteter inne eller ute. Avhengig av årstid, tema og barnas interesser har vi da samlingsstunder med sang, musikk og eventyr. Vi voksne er mye å se sittende på gulvet i lek med barna! Vi samarbeider ellers med Oterstien barnehage om gjennomføringen av ulike årstidsfester og arrangement med og uten foreldre. Telefonnummer familiebarnehagen og barnehagen mobiltelefon til familiebarneahgen ev mobiltelefon barnehagen Familiebarnehagens og barnehagens hjemmeside: Delmål : Vårt hovedmål: Alle barn skal ha en god hverdag hver dag Barnehagen skal oppleves som et trygt sted for barna og deres foreldre Et sted barn og foreldre føler tilhørighet til, sin barnehage En barnehage som er i utvikling til beste for barna, foreldrene og de ansatte Nittedalsbarnehagene har et felles motto: Med skrubbsår på knærne og stjerner i øynene. Barndommen har egenverdi, barn skal ikke bli til noe de er! Barn skal få lov til å la ting ta tid, barn skal få lov til å prøve selv. Det kan hende at det blir et og annet skrubbsår på veien, men også mange magiske øyeblikk når man mestrer eller forstår, og spesielt når en som betyr noe for seg, ser det! I Oterstien barnehage og familiebarnehage har vi utarbeidet en egen visjon Alle skal ha noen som heier på seg!! -det er trygt for barna å vite at noen voksne i barnehagen heier spesielt på seg, at vi jobber for at alle barn skal ha venner som gjør det samme, og det er trygt for foreldre å vite at noen heier på barnet sitt. Dette skaper de beste forutsetninger for at vi i fellesskap skal jobbe i det daglige, for at barn skal oppleve å bli den beste utgaven av seg selv! Alle skal ha noen som heier på seg! Side 3 av 14

4 Vår visjon er et mål i seg selv, og et mål for hvordan vi ønsker å jobbe for å se det enkelte barn, den enkelte forelder og den enkelte medarbeider! Omsorg lek og læring Alle barn har krav på god omsorg står det i Rammeplanen. For å sikre dette har alle barna i familiebarnehagen sin egen voksen som vi kaller for primærkontakt, og som følger spesielt med på sine barn. Omsorg handler om tydelighet hos personalet. Tydelighet i forhold til at vi med hele oss signaliserer at vi ønsker å bli kjent med barnet for den det er. Og at vi med hele oss ønsker det vel. At vi tilpasser aktiviteter som gir det enkelte barn opplevelsen av å mestre, og at vi jobber for at barna skal oppleve gleden ved å leke sammen med voksne og barn. Lek fremmer både livsglede, danning og læring. For de minste barna vil mye av deres lekpregede atferd være rettet mot den voksne, eller mot å utforske hvordan egen kropp påvirker omverdenen ved å ta på, spise på eller å la ting falle. Vi ser allikevel at selv små barn gjør små tilnærmelser til å delta i lek sammen med andre barn. Omsorg er også nært forbundet med danning eller oppdragelse. Å utøve omsorg er derfor både å hjelpe barna å forstå hvilke regler som gjelder for å delta i lek, og å lære barna god bordskikk. Omsorg er å være en tydelig voksen som kjenner barna sine og som vet hvordan enkeltbarnet kan lære (forstå) spillereglene slik at barnet unngår å bli irettesatt for noe det ikke har forutsetninger til å ha forstått. Handlingsmål for de voksne i familiebarnehagen Bli kjent med barna og deres foreldre, for i felleskap å sikre omsorg tilpasset barnets behov for trygghet og passelige utfordringer som fremmer mestringsopplevelser og vekker videre motivasjon til å utforske og lære! Fordele praktiske arbeidsoppgaver, slik at en voksen kan sitte i ro, gjerne på gulvet for å være den trygge basen som barnet kan vende tilbake til, for å få bekreftet at dette er trygt (etter hvert kan det holde bare å ha blikk kontakt). Voksne som deltar i lek på barnas premisser. Være aktive og kreative voksne. Som oppmuntrer, og finner på aktiviteter som passer til barnas interesser der og da, men som også ser ting i et lengre perspektiv (inspirasjon) Inspirere barnas lek ved å formidle ulike eventyr og temaarbeid, delta for å inspirere og støtte til begynnende rolle- lek. ( Det kan bli mange late som kopper i løpet av en dag) Observerer barnas lek for å kunne synliggjøre barnas ressurser ovenfor andre barn Barns medvirkning handler om at selv små barn skal møtes med respekt, for deres kroppslige markeringer. At vi skal jobbe for å fremme likeverd og respekt for hverandre, ved at barna selv opplever å bli respektert, og at deres følelser blir tatt på alvor. Barn og voksne har ulikt perspektiv. Vi voksne må forsøke å ta barneperspektivet, bli med her og nå. Barn som blir møtt med interesse for hva de interesserer seg for, opplever å medvirke. Barna selv er de beste informanter til å gi oss informasjon om hvordan vi skal tilrettelegge for ulike hverdagslige aktiviteter og arbeid med tema. Alle skal ha noen som heier på seg! Side 4 av 14

5 Barn har ikke nok erfaringsgrunnlag til å kunne bestemme alt. I egenskap av å være barn har de også rett til å være uansvarlige. Barn må gies reelle valg, det er ikke noen vits i å spørre om de vil, hvis de egentlig må, eller ikke kan. Barn har ikke nok erfaringsgrunnlag til å kunne bestemme alt. Vi spør ikke om de har lyst, hvis vi som voksne vet at de egentlig må. (typisk bleiekift ). Kanskje kommer barna med noen ønsker som er vanskelig å følge opp i dag, men som vi kan gjennomføre en annen dag, og da må vi følge opp det Handlingsmål for de voksne Bli kjent med barna, og dere foreldre fordi dere som foreldre kjenner barna deres best og kan gi oss viktig informasjon om barnets erfaringer med ulike aktiviteter At vi skal se på barnet selv som en viktig ressurs/ informant At vi skal respektere barna ved å respektere barnas markeringer At vi fordeler arbeidsoppgaven mellom oss voksne og utover dagen slik at barna kan tilbys ulike aktiviteter. La barn oppleve medvirkning tilpasset deres alder og forutsetninger Språk Gylne regler i arbeid med språk Vi må være lydhøre for barns språk Barn må få snakke mer, vi mindre Allikevel må vi bruke oss selv mer, fortelle om vårt liv Undre oss sammen med barna. Hva skjer, hvorfor Stille mindre kontrollspørsmål, Være anerkjennende i vår kommunikasjon med barna, etterspørre hva barna syns. Vise interesse for barneperspektivet fordi barndommen har egenverdi, barn er her og nå, de skal ikke bare bli til noe! Tilegnelse av språk er noe av det viktigste barn lærer i førskolealderen. Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. At voksne oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord på deres inntrykk og opplevelser er av avgjørende betydning for videre utvikling av talespråket Rammeplanen s 29 Språk handler om å kunne kommunisere. Små barn gjør dette lenge før de kan uttale ord. I familiebarnehagen jobber vi med språk hele tiden. Det er viktig at vi tilpasser språket slik at de minste barna forstår, at vi viser med handling hva vi mener og at vi hele tiden er bevisst på å bruke alle hverdagens rutinesituasjoner til å forstå hva enkelt ord eller begreper betyr for noe Handlingsmål for de voksne i barnehagen Alle skal ha noen som heier på seg! Side 5 av 14

6 Bruke de gylne reglene i hverdagen Se mulighetene for samtale i alle barnehagens hverdagslige gjøremål Noen barn har sen språkutvikling eller andre språkproblemer. Barnehagen skal være en støttespiller i arbeidet med å sikre at barna får tidlig og god hjelp. I barnehagen skal vi jobbe for å støtte at barn bruker sitt eget morsmål samtidig som de lærer seg norsk. All forskning tilsier at dette er måten man oppnår det beste resultatet for å fremme barnas norskspråklige kompetanse på lang sikt. Det er derfor viktig at vi bruker språket aktivt i alle hverdagslige situasjoner Vi samtaler om det vi ser, erfarer og opplever sammen. Vi snakker med barna om hva vi skal gjøre, vi snakker med barna under gjennomføring av aktiviteter og vi (gjenkaller) snakker om hva vi har gjort. Vi bruker snakkepakken, snakkepakken året rundt og egne språkposer sammen med alle barna. Snakkepakken gir oss et vell av muligheter for å knytte ord og begreper til konkreter og handlinger. I tillegg gir den oss muligheter til å synliggjøre hvilke ord vi har jobbet med på norsk (egne kopiark), slik at foreldre til minoritetsspråklig barn kan gjenkalle dette hjemme. Oppdragelse, danning og sosial kompetanse Sosialt samspill med andre barn og voksne, gir grobunn for at vennskap utvikles. Vennskap er viktig for barns generelle trivsel, utvikling og sosiale kompetanse. I vennskapsrelasjonene får barnet oppleve både glede over å være sammen, felles humor, og opplevelse av å skape mening sammen. Barnet får også trent seg på å løse konflikter og å håndtere følelser av lojalitet og svik. Til alt dette trenger barna aktivt tilstedeværende voksne som kan støtte og veilede enkeltbarnet og barnegruppa. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Vi vektlegger positiv konfliktløsning se vedlegg. For barn 1-3 år vil vi bruke deler av Steg for Steg. Vi bruker bilder som viser barns ulike følelsesuttrykk og vi vil samtale om hva barna ser. Barn trenger språk for å kunne uttrykke følelser, og for å kunne komme seg ut og inn av situasjoner uten å være fysiske. Barn må først ha blitt gjort kjent med og forstått spillereglene før vi kan forvente at de følger spillereglene. Dette gjelder både i hverdagslige aktiviteter og i lek. Handlingsmål for de voksne: Bruke deler av Steg for Steg for å gi barna et språk om følelsene sine. Være tilstede, støtte barna ved å la de få prøve selv, være en tydelig voksen som ser hva som er lek. Være en tydelig og tilstedeværende voksen som ikke aksepterer når det ikke lenger er lek Etterspørre hva har skjedd, i stedet for hvorfor. Vise rent fysisk hvordan man utøver unnskyld, etter hvert sier unnskyld. Vise barna hvordan man kan tilby hverandre alternative leker, synliggjøre for barna når de mestrer. Tilpasset barnas alder og forutsetninger Alle skal ha noen som heier på seg! Side 6 av 14

7 Fagområder Barna skal gjøre seg erfaringer med 7 ulike fagområder fra Rammeplanen i løpet av den tiden de går i barnehagen. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter igjen i skolen. Dette kan bidra til å skape sammenheng og trygghet, for barnet når den tid kommer. Gode opplevelser, erfaringer og læring innenfor disse områdene i barnehagen, vil kunne gi barn et positivt forhold til fagene og ikke minst motivasjon for å lære mer. Arbeid med fagområdene i barnehagen opptrer sjelden isolert, og det er heller ikke ønskelig. Vi jobber med fagområdene i det daglige. Når barn opplever at de mestrer, kan vi fremme videre motivasjon for temaene, og når den tid kommer, inspirere barna for skolestart ved å forklare at dette skal de lære ennå mer om i skolen. DE 7 FAGOMRÅDENE og noen av de erfaringene vi ser for oss at barna skal gjøre seg 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst Samtaler i det daglige om alle hverdagslige gjøremål, sang og musikk, pekebøker, formidle eventyr med konkreter, flanellograf og hånd-dukker. Bruke tid på det enkelte eventyret og formidle det på ulike måter. I år har vi valgt å lage barnas bok med bilder av barnas familie. 3.2 Kropp, bevegelse og helse Mye utelek i frisk luft for å ha det moro! Gå på turer i variert terreng, ha uteaktiviteter tilpasset årstiden. Ha ulike bevegelsesleker/sangleker, ha tema kroppen, dans., ha sunn og variert hverdagsmat, etter hvert la barna være med å lage mat! Ta i bruk deler av minirøris, et pedagogisk opplegg fra friskis og svettis med lekpregede aktiviteter som man kan gjøre inne og ute 3.3Kunst, kultur og kreativitet Gi barna inntrykk: eventyrformidling, musikk, sang og turer. Gi barna muligheter til å uttrykke seg estetisk. Sette spor etter seg på ark, i sanda og i snøen. Bruke musikkinstrumenter, synge og bevege seg til sang og musikk. Introdusere barna for ulike materialer, ull, filt, trolldeig. Ha formingsstasjoner slik at barna kan se hva andre barn gjør. Etter hvert velge type formingsaktivitet, for eksempel maling på et bord og tegning på et annet. Gi barna muligheter til å skape noe i sammen. Bruke naturmaterialer for å skape noe. 3.4Natur, miljø og teknikk Gi barna muligheter til å være ute for å oppleve vær og årstider. Masse lek i sandkassa! Ha tema gjennom året som omhandler årstidene, skape undring ved å oppdage i sammen og ved å eksperimentere/skape noe. Ha tema kroppen, brannvern og RUSKEN. Ha vinteraktiviteter som aking (for alle) og langrenn for de eldste. Ha sommeraktiviteter med forhåpentligvis varmt vær og aktiviteter i og med vann. 3.5Etikk, religion og filosofi Alle skal ha noen som heier på seg! Side 7 av 14

8 Si hei og ha det bra. Takke for maten, få lov til å rydde! Ha tema vennskap, oppleve og utøve omsorg, erfare ulike tradisjoner, høytider, bli kjent med egen og etter hvert andre land sin kultur. Stille spørsmål som åpner opp for samtaler slik at vi blir kjent med barna og ikke nødvendigvis for å gi eller få de rette svarene. 3.6Nærmiljø og samfunn Bli kjent i barnehagen, ha tema meg og familien min, turer i nærmiljø, se på toget, gå på butikken, besøke hverandres hus, ha elever her fra operasjon dagsverk, ta imot mennesker på praksisplass. 3.7Antall, rom og form Telle hverandre, bruke hverdagssituasjonene når vi kler på oss, når vi lager mat, dekker bord. Leke titt tei, kims lek og etter hvert gjemsel. Ha lekemateriell som duplo, klosser. Bruke knotte-puslespill, putteboks. Etter hvert å tilby å spille spill og legge mer avanserte puslespill. Vi minner om at barn utvikler seg i ulikt tempo, hvilke erfaringer barna gjør seg er derfor avhengig av barnas alder, modenhet og hva de interesser seg for/ er opptatt av. For utdypende informasjon om fagområdene se Arbeidsmåter At vi har en fast Dagsrytme er med å skape trygghet spesielt for de minste og for nye barn, men vi har vel alle behov for en viss struktur og for å vite hva som skal skje Åpner barnehagen! Velkommen! Være med å klargjøre barnehagen /frilek/ta imot barn og foreldre Frokost som barna har med hjemmefra for de som ønsker det. Vi har havregryn med biola og lager havregrøt. kl 8.45 Frokosten skal være ryddet bort. Innen kl ønsker vi beskjed om barnet er sykt eller tar fri, slik at vi kan justere dagens planer utefra dette. Ved fravær eller avtaler som umuliggjør dette, vær vennlig å overholde dette slik at vi ikke blir stående å vente på barn som ikke kommer Ca 9 Kort morgenmøte, tidligvaktene barnehage og familiebarnehage oppstart av dagens aktiviteter. (påkledning for tur el utetid /finne frem det vi ønsker å jobbe med, hvis vi skal være inne, og fordele oss på huset) Innen 9.30 ønsker vi at barna skal være kommet til barnehagen, hvis ikke annen beskjed er gitt! Slik at vi kan være sammen! Gå på tur, påbegynne planlagt aktivitet og ha frilek i sammen! 9.30 planlagt aktivitet starter opp/dette kan og være frilek men da i mindre grupper Ca håndvask, bleieskift og formiddagsmat i barnehagen (eller på tur) Ca ev bleieskift, stell og sovetid Planlagte aktiviteter/frilek fortsetter etter sovetid, eller fortsetter for de som i løpet av året slutter å sove på formiddagen Håndvask og «to-mat», måltid som barna skal ha med hjemmefra Frilek og henting Stenger barnehagen Takk for i dag! Alle skal ha noen som heier på seg! Side 8 av 14

9 Tiden mellom klokken kl kaller vi for barnehagens kjernetid. Da ønsker vi at barna skal være i barnehagen. Slik kan vi legge til rette for å gi barna felles opplevelser som knytter barna sammen! At vi er i dialog med barnet, at vi ser hele barnet, dets tidligere erfaringer og dets omgivelser både i familiebarnehagen og hjemme. En stor porsjon trygghet og en teskje utfordring er akkurat passelig porsjon for et barn som er ny i barnehagesammenheng. Barn som har lang fartstid i barnehagen trenger fremdeles trygghet, men da kan det holde med en teskje trygghet og en stor porsjon utfordring Når vi synliggjør det siste for barna, får vi verdensmestere Ros er et av de viktigste pedagogiske virkemidlene vi har. Dette gjelder også mellom ansatte fordi vi er viktige rollemodeller for barna. Ros tar vi i plenum, ris tar vi gjerne på tomannshånd (gjelder også for barna). Synliggjøre/vektlegge det positive for hverandre. Det vi gir oppmerksomhet for, får vi mer av. Knipe hverandre på fersk gjerning i å gjøre noe som er bra eller positivt! At vi gir muligheter for barna til å oppdage selv, i stedet for å bli oppdratt. Forklare på en forståelig måte, undre oss sammen med barna. Observere barns lek, for å kunne se hva enkeltbarnet og barnegruppa interesserer seg for. Bruke barna selv som informanter ved å spørre de! Jobbe for å ha et foreldresamarbeid preget av dialog. Gjensidig informasjons utveksling med felles mål: å sikre alle barns allsidige utvikling Tilrettelegge for gruppeaktiviteter inne (på forskjellige rom) og ute, utefra barnas alder, interesser, og modenhet Synliggjøre for barna hva de har medvirket til, dele gleden med barna når de har mestret, støtte barna når de ikke fikk det til helt (i hvert fall ikke slik de hadde tenkt det) Inspirere barns lek ved å gi barna opplevelse gjennom turer, eventyrformidling og arbeid med ulike temaarbeid gjennom året. I løpet av året har vi temaarbeid knyttet oppimot de ulike årstidene, høytidene og tradisjoner tilknyttet disse. Vi har og skapt noen helt egne tradisjoner! Slik som høstbasar, solfest, karneval, og skrangle tog (siste barnehagedag før 17 mai), De minste barna skal få oppleve at vi jobber med ulike temaer og få delta etter deres ønsker ÅRSHJUL Måned Tema Planlagte aktiviteter/tradisjoner OKTOBER Høst, farger, hva skjer i naturen Halloween siste uken i oktober 29. sept Planleggingsdag 31.okt Halloween fest i barnehagen, ha med kostyme, ikke skumle masker el våpen Foreldresamtaler for nye barn og ev de som ønsker ellers Alle skal ha noen som heier på seg! Side 9 av 14

10 NOVEMBER DESEMBER JANUAR Lage hemmeligheter små kunstverk som kan legges under juletreet Førjuls og forhåpentligvis vinteraktiviteter Vinteraktiviteter (kuldebegrensning) solfest Foreldresamtaler for nye barn og ev de som ønsker ellers Før 1. des. Ha med kalendergave max 20 kr som passer til barn under 3 år og både til gutt og jente. Adventssamling med kalendergaver 13. SU ønsker velkommen til feiring av Lucia på ettermiddagen. Egen invitasjon kommer. 19. des nissefest Ha på nisseklær/røde klær Juleferie fom. 24 des- 2jan 2 jan. Planleggingsdag 24.jan Solfest FEBRUAR MARS APRIL MAI Vinteraktiviteter (kuldebegrensning) Karneval Vinteraktiviteter, hva skjer i naturen Påske, lage påskepynt, besøk av prest Torbjørn Våraktiviteter, hva skjer i naturen Våraktiviteter, hva skjer i naturen Forberedelser til Norges bursdag, rydde og pynte 16 og 17.feb Planleggingsdager 27 karneval Foreldremøte dato avhenger av type tema Oppstart foreldresamtaler Torsdag? siste uken før påskeferien inviterer SU/festkomite fra foreldregruppa til påskeavslutning Foreldresamtaler RUSKEN aksjon, ha med arbeidshansker de som vil 15. mai Skrangletog, ha med flagg til toget de som vil! JUNI Sommeraktiviteter i barnehagen 11. juni kl. 15 Sommeravslutning med foreldre. Ha med tilskudd til frukt varekurv innen 18. JULI Sommeraktiviteter i barnehagen Og ferieavvikling AUGUST Tilvenning. Meg og Familien min Fokus på det enkelte barn og barnegruppa. SEPTEMBER Meg og Familien min Brannvern Høst, farger hva skjer i naturen OKTOBER Høst, farger, hva skjer i naturen FORUT Musikk og mat fra annet land, ulikt opplegg utefra alder Halloween Uke 26 Sommertur med barn, foreldre og søsken Reduserte åpningstider uke 28-29, OG ( ) Feriestengt uke 30 og 31 Åpner etter ferie 3. august OBS Reduserte åpningstider uke ( ) Foreldremøte dato avtales sammen med SU Foreldresamtaler for foreldre nye barn Og ev de som ønsekr ellers Foreldresamarbeid Foreldre og barnehagepersonalet har et felles ansvar for barnas trivsel og allsidige utvikling. Det er dere som er eksperter på egne barn, vi ønsker å være støttespillere og viktige samarbeidspartnere, for å sikre at alle barn har en god hverdag hver dag. Vi ønsker oss fornøyde, engasjerte foreldre som lar oss i barnehagen få muligheten til å forbedre vår praksis, ved at dere tar opp det dere ev opplever som vanskelig. Vi ønsker selvfølgelig også å høre det som er bra, slik at vi kan fortsette med det! Alle skal ha noen som heier på seg! Side 10 av 14

11 Barnehagen har et spesielt ansvar for å sikre at foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn har mulighet til å forstå og gjøre seg forstått. s 15 Rammeplanen Arenaer for foreldresamarbeid Daglig, i bringe og hentesituasjon med barna Spontane samtaler vedrørende tema som opptar foreldrene eller barnehagen Vi inviterer til foreldresamtaler en til to ganger i året. En er pliktig. Når barna har to hjem ønsker vi at begge hjemmene skal være representert ved foreldresamtale. Dere kan selvfølgelig be om foreldresamtaler utover dette. Vi inviterer til foreldremøte to ganger i året. Det første på høsten er gjerne et informasjonsmøte, mens foreldremøte vinter/vår avhenger av tema valgt av Samarbeidsutvalget (SU). Ulike arrangement så som høstfest/basar, Luciafrokost, avslutninger og sommertur Dugnad i barnehagen Jf barnehageloven og våre vedtekter danner alle barnas foreldre og foresatte barnehagens foreldreråd. For å sikre et tettere samarbeid, og for å sikre at foreldre blir forelagt saker som er av betydning for barnas opphold i barnehagen velger foreldrerådet og de ansatte representanter som danner barnehagens Samarbeidsutvalg (SU) SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig jobbe for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. SU representanter for Forelder: Linn Skrede Sandberg og personal: Anita With-Hanssen Dokumentasjon og vurdering er noe vi jobber med i det daglige. Vi tar mye bilder, til stor glede for barna der og da, vi lager månedene i bilder og kan glede oss i lange tider fremover ved å mimre tilbake over hva vi har gjort (gjenkalle). Vi sender også månedsbrev i bilder på mail til foreldre. Når vi arbeider med tema vil vi bruke veggene i barnehagen til å henge opp det vi har jobbet med. Dokumentasjon kan også brukes pedagogisk, da handler det om å synliggjøre arbeidet vi gjør, med tanke på at det skal vurderes, slik at vi kan justere kursen for å nå de målene vi har satt oss. Et etisk perspektiv må legges til grunn ved dokumentasjon av barns lek, læring og arbeid. Rammeplanen 2011 s 55. I tillegg skal det ikke stjele for mye av tiden vi har sammen med barna. Rammeplanen vektlegger at det ikke er enkeltbarnets ferdigheter eller måloppnåelse hos enkeltbarn som skal dokumenteres og vurderes. Vi har derfor satt opp handlingsmål for de voksne, det er de voksne sitt arbeid som skal synliggjøres og vurderes. Handlingsmål for de voksne Ta bilder av ulike aktiviteter som vi gjennomfører Henge opp barnas tegninger, ulike uttrykk, arbeid med tema Bruke barnas permer til å samle barnas tegninger og ulike arbeid Notere ned gullkorn Planlegging og vurdering gjennomføres av personalet i det daglige, utefra den enkelte dags forutsetninger. Alle skal ha noen som heier på seg! Side 11 av 14

12 Sammen med barna i det daglige og på barnemøter for de eldste Annenhver uke, har vi Avdelingsmøte og ledermøte Månedlig har vi personalmøte på kveldstid. Foreldresamtaler som vi tilbyr to ganger i året Kick off årlig planleggingshelg I samarbeidsutvalget på SU møter Planleggingsdager har vi for å sikre kvaliteten i barnehagen. Barnehagen er da stengt. Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. For å sikre dette har vi 6 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. En av disse gjennomføres i fellesskap med de andre private og kommunale barnehagene i Nittedal. Planleggingsdager barnehageåret : 16. august, 30 sept og 1 okt, 2.jan, 20.og 21. feb.. Tidlig innsats På nasjonalt nivå er det vedtatt at utdannings- og helsesektor skal ha fokus på forebygging og tidlig innsats. Dette framgår av St.meld. nr. 16 ( ) og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring. I Nittedal kommune er det en bred tverretatlig og tverrfaglig satsning på «tidlig innsats». Som et ledd i dette arbeidet har kommunestyret bestemt at alle skoler og barnehager skal ta i bruk et program for utvikling av sosial kompetanse som heter «Det er mitt valg» «Det er mitt valg» inneholder 5 tema som handler om vennskap og samarbeid og hvordan vi kan ta vare på oss selv og andre. Les mer på Tidlig innsats innebærer også at vi raskt vil ta kontakt med dere som foreldre/foresatte ved bekymring eller hvis vi lurer på noe angående barnet. Sammen kan vi finne ut om det er grunn til videre bekymring / ev hvordan vi sammen kan støtte og hjelpe barnet. Dokumentasjon knyttet til enkeltbarn kan nyttes i tilknytning til samarbeid med ulike hjelpeinstanser når dette skjer i samarbeid og forståelse med barnas foreldre /foresatte. Rammeplanen 2011 s 55 Unntaket er ved mistanke om straffbare forhold Jf barnehageloven. Ulike instanser vi samarbeider med: Enhet for barnehager og forebyggende tjenester Pedagogisk psykologisk tjeneste Barnevernet Helsestasjonen på Hagan Barneskolene i Nittedal spesielt de skolene barna sokner til Holumskogen skole som har innføringsklasser for minoritetsspråklig Skoleklubb har vi siste året barna går i barnehagen. Vi har skoleklubb en dag i uken sammen med Varingskollen barnehage fom september tom mai måned. Målet for dette samarbeidet er at barna skal knytte nye vennskapsbånd med Alle skal ha noen som heier på seg! Side 12 av 14

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

Store tanker om de små

Store tanker om de små Et systematisk pedagogisk tilbud til 0-3 åringene i barnehagen Stort hjerte - Glede - Intens jobbing en god start på livet Innledning Dette heftet viser hva vi legger vekt på i arbeidet med de minste barna.

Detaljer

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv Storbysamarbeidet i barnehagesektoren, SINTEF og NTNU Utforming av barnehager På leting etter barneperspektiv 3 2003 Storbysamarbeidet i barnehagesektoren

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no Vår pedagogiske plattform: Vi har hentet navnet vårt fra Larviks store helt og Norges beste ambassadør gjennom flere generasjoner.

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer